Buprenorfiinin jakelu terveyskeskuksista

Kaupung­in­val­tu­us­to keskusteli eilen val­tu­utet­tu Petrus Pen­nasen aloit­teesta, jon­ka mukaan kaupun­gin pitäisi toimia niin, että opi­aat­tien ylian­nos­tuk­sen hoitoon käytet­tävää nalok­so­nia saisi apteekeista. Hänelle yritet­ti­in selit­tää, että apteekki­lakimme on sel­l­ainen, että jos jotain lääket­tä saa apteek­ista, sitä on saata­va Suomen jokaises­ta apteek­ista, eikä tuo tun­tu­isi oikein perustellulta.

Ker­roin val­tu­us­tolle, miten perus­palve­lu­min­is­ter­inä ratkaisin vähän saman­laisen kysymyksen.

Toimme vuon­na 2000 opi­aat­tiko­r­vaushoitoon tarkoite­tun buprenor­fi­inin osak­si julk­ista ter­vey­den­hoitoa. Olin sil­loin huume­poli­ti­ikas­ta vas­taa­vana perus­palve­lu­min­is­teri ja pidän tätä pitkältä omana saavu­tuk­se­nani. Pent­ti Kar­vo­nen oli tuonut sen jo aiem­min, mis­tä hän­tä kiitet­ti­in vankeusran­gais­tuk­sel­la. Huumekuolemien määrä rom­ahti vajaas­ta kahdestasadas­ta vähän yli kolmeenkymme­neen niinä kaht­e­na vuote­na, jot­ka toimin ministerinä.

Lääket­tä piti käy­dä otta­mas­sa joka päivä ter­veyskeskuk­ses­sa tai muus­sa julkisen ter­vey­den­huol­lon paikas­sa, mikä ei tietysti helpot­tanut työssä käymistä. Esitin, että ter­veyskeskuk­set voisi­vat antaa viikon annok­sen koti­in luot­topoti­lailleen. Virkamiehet sanoi­vat, että ei näin voi tehdä. Lääkkei­den jakelu ter­veyskeskuk­sista kotikäyt­töön on apteekki­lain vas­taista. Sanoin, että olen valmis tekemään lait­toman päätök­sen, jos­ta tietysti joudun vas­taa­maan, jos joku siitä valittaa.

Soitin Apteekkar­ili­it­toon ja ker­roin, mitä aion tehdä ja sanoin, että jos he valit­ta­vat päätök­ses­tä, lähetän narkkar­it hake­maan lääk­keen apteek­ista. Pääsimme hel­posti yksimielisyyteen.

Jotenkin täl­lä taval­la pitäisi ratkaista myös nalok­sonin jakelu opi­aat­tien käyt­täjille. Ei ole mitään järkeä tuo­da sitä jokaiseen Suomen apteekki­in. Jaet­takoon siis ter­veyskeskuk­sista tai sairaaloista.

(Nalok­son­isuihke toimii muu­ta­mas­sa sekun­nis­sa yliannostusoireisiin)