Buprenorfiinin jakelu terveyskeskuksista

Kaupung­in­val­tu­us­to keskusteli eilen val­tu­utet­tu Petrus Pen­nasen aloit­teesta, jon­ka mukaan kaupun­gin pitäisi toimia niin, että opi­aat­tien ylian­nos­tuk­sen hoitoon käytet­tävää nalok­so­nia saisi apteekeista. Hänelle yritet­ti­in selit­tää, että apteekki­lakimme on sel­l­ainen, että jos jotain lääket­tä saa apteek­ista, sitä on saata­va Suomen jokaises­ta apteek­ista, eikä tuo tun­tu­isi oikein perustellulta.

Ker­roin val­tu­us­tolle, miten perus­palve­lu­min­is­ter­inä ratkaisin vähän saman­laisen kysymyksen.

Toimme vuon­na 2000 opi­aat­tiko­r­vaushoitoon tarkoite­tun buprenor­fi­inin osak­si julk­ista ter­vey­den­hoitoa. Olin sil­loin huume­poli­ti­ikas­ta vas­taa­vana perus­palve­lu­min­is­teri ja pidän tätä pitkältä omana saavu­tuk­se­nani. Pent­ti Kar­vo­nen oli tuonut sen jo aiem­min, mis­tä hän­tä kiitet­ti­in vankeusran­gais­tuk­sel­la. Huumekuolemien määrä rom­ahti vajaas­ta kahdestasadas­ta vähän yli kolmeenkymme­neen niinä kaht­e­na vuote­na, jot­ka toimin ministerinä.

Lääket­tä piti käy­dä otta­mas­sa joka päivä ter­veyskeskuk­ses­sa tai muus­sa julkisen ter­vey­den­huol­lon paikas­sa, mikä ei tietysti helpot­tanut työssä käymistä. Esitin, että ter­veyskeskuk­set voisi­vat antaa viikon annok­sen koti­in luot­topoti­lailleen. Virkamiehet sanoi­vat, että ei näin voi tehdä. Lääkkei­den jakelu ter­veyskeskuk­sista kotikäyt­töön on apteekki­lain vas­taista. Sanoin, että olen valmis tekemään lait­toman päätök­sen, jos­ta tietysti joudun vas­taa­maan, jos joku siitä valittaa.

Soitin Apteekkar­ili­it­toon ja ker­roin, mitä aion tehdä ja sanoin, että jos he valit­ta­vat päätök­ses­tä, lähetän narkkar­it hake­maan lääk­keen apteek­ista. Pääsimme hel­posti yksimielisyyteen.

Jotenkin täl­lä taval­la pitäisi ratkaista myös nalok­sonin jakelu opi­aat­tien käyt­täjille. Ei ole mitään järkeä tuo­da sitä jokaiseen Suomen apteekki­in. Jaet­takoon siis ter­veyskeskuk­sista tai sairaaloista.

(Nalok­son­isuihke toimii muu­ta­mas­sa sekun­nis­sa yliannostusoireisiin)

25 vastausta artikkeliin “Buprenorfiinin jakelu terveyskeskuksista”

 1. Sairaala-apteek­ista voi noutaa harv­inaisia lääkkeitä, joi­ta apteekissa ei ole. Mik­si ter­veyskeskuk­sen apteekkia pitää kohdel­la eri tavalla?

   1. Jos annetaan lääke ilmaisek­si, ongel­ma on ratkaistu?

   2. Apteekkialan lib­er­al­isoin­nista­han on puhut­tu. Ehkä sen uud­is­tuk­sen voisi tehdä ja samal­la sal­lia myyn­ti sairaala-apteekeista?

 2. Juuri tähän tapauk­seen sen enem­pää syven­tymät­tä, nyt olisi lois­ta­va tilaisu­us saa­da Suomen h‑ainepolitiikkaan edes pieni ripaus järkeä: iso osa ongel­maa on poli­isin itsepäis­es­ti aja­ma hait­to­jen mak­si­moin­ti, mut­ta ter­ve­järkisel­lä sisämin­is­ter­il­lä olisi mah­dol­lisu­us puut­tua asi­aan jopa ilman lakimuu­tok­sia. Vaan riit­tääkö rohkeus?

 3. Kan­nat­taako nis­tei­hin ylipäätään sat­sa­ta mitään?

  1. Kalle:
   Kan­nat­taako nis­tei­hin ylipäätään sat­sa­ta mitään?

   Kan­nat­taa. Mon­es­takin syystä

  2. Kalle:
   Kan­nat­taako nis­tei­hin ylipäätään sat­sa­ta mitään?

   Annan omat veroeu­roni mielu­um­min nis­tille kuin Kallelle. Nis­ti­hän voi pohjim­mil­taan olla ihan hyvä ihminen…

  3. Kalle:
   Kan­nat­taako nis­tei­hin ylipäätään sat­sa­ta mitään?

   Vaik­ka kaik­ki olisim­imme kaltai­sisi­asi vihamielisiä ihmisiä, kan­nat­taisi nis­tei­hin silti sat­sa­ta kos­ka hei­dän hoita­miseen, vanki­lakäyn­tei­hin, yms. joka tapauk­ses­sa kuluu rahaa. 

   Osaatko arva­ta saavute­taanko suurin yhteiskun­nalli­nen hyö­ty per euro tämänkaltaisel­la hoidol­la vai ehkä vankilalla?

   1. karvi­nen: …kan­nat­taisi nis­tei­hin silti sat­sa­ta kos­ka hei­dän hoita­miseen, vanki­lakäyn­tei­hin, yms. joka tapauk­ses­sa kuluu rahaa… 

    Tuo­han on varsi­naista viha­puhet­ta, 😀 😀 😀 mut­ta takaisin asi­aan: Nistien hyysäämisessä vedo­taan aina kus­tan­nus­vaiku­tuk­seen, mut­ta en ole mis­sään koskaan näh­nyt asial­lista kus­tan­nusver­tailua. Enkä tarkoi­ta hoitopäivän ja vanki­lapäivän ver­tailua, vaan ver­tailua jos­sa ote­taan mukaan tehdyt omaisu­us­rikok­set, vanki­lapäivien hin­nas­ta pois­te­taan tarpeet­tomat kulut jne. Oma käsi­tyk­seni on, että koukus­ta pelas­taa vain uskoon­tu­lo, joten hoidot ja tuet ovat turhia.

   2. Kalle: Nistien hyysäämisessä vedo­taan aina kustannusvaikutukseen

    Täy­tyy ottaa huomioon myös hyö­ty nistien elämän­laadun parane­misen muodossa.

  4. Kai sen­tään tiet­tyyn rajaan asti. Vaik­ka indi­vid­u­al­is­tis­es­ti ajat­telisimme huumei­denkäyt­täjän ole­van itse tilas­taan vas­tu­us­sa, on siitä muillekin hyö­tyä, jos nämä saadaan pois huumei­denkäytöstä tai sen rahoit­tamis­es­ta vaik­ka omaisu­us­rikok­sil­la. Onhan asi­as­sa kyl­lä sekin puoli, että mon­et koke­vat senkin epäreiluk­si jos ter­vey­den­huol­lon rahaa menee kovasti huumei­denkäyt­täji­in pro vaik­ka syöpäpoti­laat, tai huonok­si sen jos vähem­män kiel­teinen suh­tau­tu­mi­nen huumeisi­in insen­tivi­soi lisään­tyvään huumei­denkäyt­töön tms tms.

   1. Meil­lä on Suomen met­sis­sä ked­nen hyvään­sä haet­tavis­sa huume, jop­s­ta ei kuitenkaan ole tul­lut mitään ongel­maa. Se johtuu siitä, että se on kenen hyvän­sä haet­tavis­sa, joten sen markki­noin­ti on kan­nat­tam­ja­ton­ta ja huumakaup­pi­aat eeri­tyis­es­ti haluia­vat hävit­tää tiedon siitä.
    Kun Suomen ja Yhdys­val­tain huume­poli­tik­ka on ottanut tavoit­teek­seen huumei­den hin­nan mak­si­moin­nin, se tekee huumakau­pas­ta lois­to­bis­nek­sen ja eistää huumei­den käyt­töä ja siitä aiheutu­va haittoja.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Meil­lä on Suomen met­sis­sä ked­nen hyvään­sä haet­tavis­sa huume, jop­s­ta ei kuitenkaan ole tul­lut mitään ongel­maa. Se johtuu siitä, että se on kenen hyvän­sä haet­tavis­sa, joten sen markki­noin­ti on kan­nat­tam­ja­ton­ta ja huumakaup­pi­aat eeri­tyis­es­ti haluia­vat hävit­tää tiedon siitä.
    Kun Suomen ja Yhdys­val­tain huume­poli­tik­ka on ottanut tavoit­teek­seen huumei­den hin­nan mak­si­moin­nin, se tekee huumakau­pas­ta lois­to­bis­nek­sen ja eistää huumei­den käyt­töä ja siitä aiheutu­va haittoja.

    Täs­mälleen näin. Huumekaup­paa ei saa­da mil­lään muul­la taval­la kuri­in, kuin otta­mal­la se julkiseen hallintaan. Vain tämä romut­taisi huumebisneksen. 

    Eli van­ha Alkon 60-luvun kort­ti mod­ernisti käyt­tööön. Leima jokaises­ta ostok­ses­ta, ja kun ostat seu­raa­van ker­ran, ostok­sia valvo­va tekoä­ly esit­tää oman kantansa.

    Päädyin tähän näke­myk­seen ulko­maan vuosi­nani jo vuosikym­meniä sit­ten. Kun näke­mys­täni olen tääl­lä esit­tänyt, seu­rauk­se­na on ollut jäätävä hiljaisuus.

    Tekopy­hyys sal­lit­tu­jen alko­holin etc.- ja muiden huumei­den hal­li­tun myyn­nin välil­lä on käsit­tämätön­tä. Huumer­a­hat heilaut­ta­vat jo hal­li­tuk­si­akin. Se busi­ness pitäisi romut­taa, tai ainakin pienen­tää sen liikevaihtoa.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Meil­lä on Suomen met­sis­sä ked­nen hyvään­sä haet­tavis­sa huume, jop­s­ta ei kuitenkaan ole tul­lut mitään ongel­maa. Se johtuu siitä, että se on kenen hyvän­sä haet­tavis­sa, joten sen markki­noin­ti on kan­nat­tam­ja­ton­ta ja huumakaup­pi­aat eeri­tyis­es­ti haluia­vat hävit­tää tiedon siitä.
    Kun Suomen ja Yhdys­val­tain huume­poli­tik­ka on ottanut tavoit­teek­seen huumei­den hin­nan mak­si­moin­nin, se tekee huumakau­pas­ta lois­to­bis­nek­sen ja eistää huumei­den käyt­töä ja siitä aiheutu­va haittoja.

    Kuinkas sat­tuikaan, The Econ­o­mist June 8th-14th 2019 käsit­telee laa­jasti meiltäkin löy­tyvien “maag­is­ten sien­ten” yhden tehoaineen, psilo­cy­binin vaiku­tuk­sia. Sävy on yllät­tävän myönteinen

   4. Tapio: Kuinkas sat­tuikaan, The Econ­o­mist June 8th-14th 2019 käsit­telee laa­jasti meiltäkin löy­tyvien “maag­is­ten sien­ten” yhden tehoaineen, psilo­cy­binin vaiku­tuk­sia. Sävy on yllät­tävän myönteinen

    Ei siinä mitään yllät­tävää ole, kaik­ki tun­te­mani psilosy­bi­ini­in tutus­tuneet ihmiset ovat huo­man­neet sen kohot­ta­van mielialaa jopa kuukausik­si — ja ihan ilman ter­apeut­tia. Poli­isia ei kan­na­ta uskoa mis­sään “huumei­ta” koskevas­sa asiassa.

   5. Fidel: Ei siinä mitään yllät­tävää ole, kaik­ki tun­te­mani psilosy­bi­ini­in tutus­tuneet ihmiset ovat huo­man­neet sen kohot­ta­van mielialaa jopa kuukausik­si – ja ihan ilman ter­apeut­tia. Poli­isia ei kan­na­ta uskoa mis­sään “huumei­ta” koskevas­sa asiassa.

    Mielestäni yllät­tävää oli se, että korkealle arvostet­tu aikakausle­hti otti rohkean posi­ti­ivisen kan­nan jopa YK:n kieltämään huumeeseen.

    Artikke­lis­sa on mie­lenki­in­toinen pylväs­di­a­gram­mi siitä, miten eri huumeet (drugs) ovat aiheut­ta­neet Bri­tan­ni­as­sa ongelmia käyt­täjilleen ja muille. Alko­holi oli ylivoimainen ykkö­nen muille aiheute­tuis­sa ongelmis­sa, ja hero­ini­ni, crack ja meta-amfe­tami­i­ni itselle aiheute­tuis­sa ongelmis­sa. Sienet, LSD ja estaasi sai­vat pien­im­mät pylväät. Tiedot perus­tu­i­v­at The Lancetis­sa julka­istu­un tutkimukseen.

    Ratio­nal­isu­us ja moraal­isu­us (tai tekopy­hyys) ovat tässä asi­akokon­aisu­udessa ihmeel­lisiä keskinäisiä kil­pail­i­joi­ta. … Kir­joituk­sen lopus­sa viitataan Max Planckin lausumaan, joka vapaasti tulkiten on, etteivät tieteel­liset totu­udet kuole, mut­ta niiden vas­tus­ta­jat aikanaan niin tekevät.

 4. Herää kysymys, mik­si nalox­o­nia ei ole hyväksyt­ty taval­lisek­si käsikaup­palääk­keek­si? Onko siinä voimakas väärinkäyt­tö­vaara tai onko se muuten vaar­al­lisen, vai onko kysymyk­sessä moraa­li­nen tuo­h­tu­mus, kun huumei­den käytöstä ei vält­tämät­tä seu­raakaan kuolemantuomiota.
  Asian sivus­ta, olen pitkään ihme­tel­lyt mik­si e‑pillerit ovat resep­til­lä? Ihmi­nen itse tietää, tarvit­seeko sitä, sitä ei voi väärinkäyt­tää ja se on tur­valli­nen. Ain­oat kek­simäni syyt ovat nais­ten hol­hoami­nen ja gynekolo­gien työl­lisyy­den turvaaminen.

  1. On-top­ic: nalok­soni voisi aivan hyvin olla käsikaup­palääke. Kum­moista kysyn­tää sille tuskin on.

   Off-top­ic, mut­ta kom­men­toin AV:n e‑pillerikommenttia: E‑pillereiden tur­val­lisu­us on suh­teel­lista ja riip­puu poti­laas­ta. Ne lisäävät mm. syvän laski­mo­tukok­sen riskiä, minkä vuok­si valmis­teen valin­nan ja resept­in­u­usin­nan yhtey­dessä tulee arvioi­da käyt­täjän muut riskitek­i­jät ja mikäli tukos­ris­ki kas­vaa liian suurek­si, miet­tiä mui­ta ehkäisyn vai­h­toe­hto­ja. Muu­takin huomioitavaa on.

   Nuo­ril­la ter­veil­lä naisil­la tilanne on yleen­sä varsin yksinker­tainen, mut­tei aina. Val­taosas­sa tapauk­sia e‑pillerireseptin uus­in­ta onnis­tuu tk:ssa ter­vey­den­hoita­jan vas­taan­otol­la kah­den vuo­den välein lääkäriä näkemät­tä (tk-lääkäri uusii reseptin hoita­jan käyn­nin perus­teel­la), tai jopa pelkän sähköisen viestit­te­lyn perus­teel­la, kun­han poti­las pääsee jos­sakin mit­taa­maan veren­paineen­sa siten, että tulok­set ovat luotet­tavia. Suuren val­taosan käyt­täjistä ei siten ainakaan pitäisi työl­listää yhtäkään gynekologia.

   Oireet­tomien nais­ten joskus har­joit­ta­ma sään­nölli­nen gynekologilla käyn­ti on ylipäätään hyödytön­tä, mut­ta itsepähän maksavat.

 5. Sub­u­tex­in kohdal­la tapah­tui erit­täin suuri epäonnistuminen.
  Hero­i­inin käyt­täjiä oli tuol­loin varsin pieni määrä, kor­vaus­lääk­keen tul­tua markki­noille Sub­u­tex­in väärinkäytäjik­si pää­tyi nopeasti yli kym­menker­tainen määrä ihmisiä. He piikit­tivät “kor­vaavaa” lääket­tä suo­raan suoneen, jol­loin vaiku­tus oli eri­lainen kuin suun kaut­ta otet­tuna. Tap­pa­va se ei ollut samal­la taval­la kuin heri­i­ni, muuten kyl­lä ihmisen tuhoava.

  Buprenor­fi­inin vapaut­tamisen mukana syn­tyi uusi rikol­lisu­u­den muo­to ja iso ryh­mä päideri­ip­pu­via pahen­si tilan­neet­taan. Tarkoi­tus oli hyvä, asi­aa ei mietit­ty ihan lop­pu­un saakka.

  Toiv­ottvasti täl­lä ker­taa kor­vaus­lääk­i­tys pysyy pois­sa katukaupasta.

  1. Sub­u­tex tuli katukaup­paan Ran­skas­ta, ei Suomen kor­vaushoito-ohjelmista. Lääkete­hf­das­ta ei voi pitää täysin osat­tomana asi­as­sa. Hero­i­ini­in kuoli vuosi­tuhan­nen vai­h­teessa paljon ihmisiä.

  2. Kyl­lä se buprenor­fi­i­ni päi­hdyt­tää kie­len alla liotet­tunakin, pait­si jos käyt­täjä omaa tarpeek­si tol­er­anssia kyseiselle aineelle ja annoskoko on pienem­pi kuin mitä päi­htymiseen tarvit­sisi. Kie­len alla liotet­tuna buprenor­fi­inin hyö­tyosu­us on n. 30%. Suo­nen­sisäis­es­ti käytet­tynä ainet­ta tarvit­see huo­mat­tavasti vähem­män samaan vaiku­tuk­seen ja se vaikut­taa erit­täin paljon nopeam­min, näin­pä kor­vaushoidon ulkop­uolel­la ole­vat käyt­täjät yleen­sä niistävät tai injek­toi­vat buprenorfiinin.

 6. Aihet­ta sivuten: sakkovangit.
  Oikeusmin­is­ter­iön säästö­tavoiteet ovat johta­neet aika kestämät­tömään tilanteeseen, jos­sa oikeustur­va käsr­sii syyt­täjälaitok­sen työvoima­pu­las­ta, oikeu­sis­tuin­laitok­sen työvoima­pu­las­ta ja vankilo­iden ylikuor­mi­tus vielä viivästyt­tää ran­gais­tusten toimeen­panoa. Rikok­ses­ta ran­gais­tuk­seen kestää aivan liian pitkän aikaa. 

  Sakko­vankien osalta järkev­in­tä olisi perus­taa heille oma laitos — laukkautet­ta­va vanki­la tai enti­nen varuskun­ta — jos­sa päi­hde­vieroi­tus olisi hoidet­tu asial­lis­es­ti ja vaikuttavana.

  Jotenkin OM, SM ja STM olisi saata­va samalle kar­talle hoi­dos­sa ja rankaisemises­sa. Kus­tan­nus on pieni, hyö­ty yhteiskun­nalle suuri. Poli­isien reurssien lisäämisen ohes­sa Oikeu­sis­tuin­laitok­seen ja Rikosseu­raa­musvi­ras­toon tarvit­taisi­in rahaa, vaik­ka sil­lä ei kovinkaan hel­posti kenenkään ääniä kalastella.

  1. JTS:
   Aihet­ta sivuten: sakkovangit.
   Oikeusmin­is­ter­iön säästö­tavoiteet ovat johta­neet aika kestämät­tömään tilanteeseen, jos­sa oikeustur­va käsr­sii syyt­täjälaitok­sen työvoima­pu­las­ta, oikeu­sis­tuin­laitok­sen työvoima­pu­las­ta ja vankilo­iden ylikuor­mi­tus vielä viivästyt­tää ran­gais­tusten toimeen­panoa. Rikok­ses­ta ran­gais­tuk­seen kestää aivan liian pitkän aikaa. 

   Sakko­vankien osalta järkev­in­tä olisi perus­taa heille oma laitos – laukkautet­ta­va vanki­la tai enti­nen varuskun­ta – jos­sa päi­hde­vieroi­tus olisi hoidet­tu asial­lis­es­ti ja vaikuttavana.

   Jotenkin OM, SM ja STM olisi saata­va samalle kar­talle hoi­dos­sa ja rankaisemises­sa. Kus­tan­nus on pieni, hyö­ty yhteiskun­nalle suuri. Poli­isien reurssien lisäämisen ohes­sa Oikeu­sis­tuin­laitok­seen ja Rikosseu­raa­musvi­ras­toon tarvit­taisi­in rahaa, vaik­ka sil­lä ei kovinkaan hel­posti kenenkään ääniä kalastella.

   Poli­isi ja oikeuslaitos eivät tarvitse euroakaan lisää vaan jär­jel­listä pri­or­isoin­tia. Poli­isi jah­taa kotipu­u­tarhure­i­ta ja har­mit­to­mia hippe­jä seu­rauk­sista välit­tämät­tä, ja tässä lysti esimerk­ki syyt­täjien jär­jet­tömyy­destä: “Mies tilasi netistä gram­man huumet­ta ja sai syyt­teen törkeästä huumau­sainer­ikok­ses­ta, kos­ka syyt­täjä las­ki aineesta saata­van val­ta­van annos­määrän – kyseessä erit­täin vaar­alli­nen huume — syyt­täjä vaatii kol­men vuo­den vankeusran­gais­tus­ta” (Aamule­hti) Juu, fen­tanyyli on vaar­al­lista ja sen tilaami­nen ulko­mail­ta type­r­ää. Mut­ta silti.. kuka hel­vetti tämän maan lain­valvo­jia johtaa, Duterte?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.