Kaupunkirakentamisen aika (42) Urbaanit asuinalueet. Lauttasaari

Urbaa­niin kau­pun­kiym­pä­ris­töön halu­aa run­sas kol­mas­osa  Hel­sin­gin seu­dun asuk­kais­ta. Siis noin puo­li mil­joo­naa ihmis­tä. Ja urbaa­nien asuk­kai­den mää­rä kas­vaa lähes kym­me­nel­lä tuhan­nel­la joka vuo­si. Sik­si Hel­sin­gis­sä on pää­tet­ty raken­taa lisää urbaa­nia kau­pun­kiym­pä­ris­töä tii­vis­tä­mäl­lä ja laa­jen­ta­mal­la kan­ta­kau­pun­kia. Samal­la on huo­mat­ta­va, että mer­kit­tä­vä osa urbaa­neis­ta asuk­kais­ta halu­aa asua luon­non lähellä.

Laut­ta­saa­ri on hyvä esi­merk­ki sii­tä, miten kan­ta­kau­pun­gin laa­jen­ta­mi­nen tulee teh­dä. Tar­vit­sem­me run­saas­ti lisää urbaa­ne­ja ja luon­non­lä­hei­siä asui­nym­pä­ris­tö­jä, ja Laut­ta­saa­ri on tähän luon­te­va paik­ka. Se on laa­je­ne­van kan­ta­kau­pun­gin lähin vyö­hy­ke ja suu­rin piir­tein yhtä kau­ka­na kes­kus­tas­ta kuin Kala­sa­ta­ma. Jat­ka luke­mis­ta “Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika (42) Urbaa­nit asui­na­lu­eet. Lauttasaari”