Kaupunkirakentamisen aika (42) Urbaanit asuinalueet. Lauttasaari

Urbaa­niin kau­pun­kiym­pä­ris­töön halu­aa run­sas kol­mas­osa  Hel­sin­gin seu­dun asuk­kais­ta. Siis noin puo­li mil­joo­naa ihmis­tä. Ja urbaa­nien asuk­kai­den mää­rä kas­vaa lähes kym­me­nel­lä tuhan­nel­la joka vuo­si. Sik­si Hel­sin­gis­sä on pää­tet­ty raken­taa lisää urbaa­nia kau­pun­kiym­pä­ris­töä tii­vis­tä­mäl­lä ja laa­jen­ta­mal­la kan­ta­kau­pun­kia. Samal­la on huo­mat­ta­va, että mer­kit­tä­vä osa urbaa­neis­ta asuk­kais­ta halu­aa asua luon­non lähellä.

Laut­ta­saa­ri on hyvä esi­merk­ki sii­tä, miten kan­ta­kau­pun­gin laa­jen­ta­mi­nen tulee teh­dä. Tar­vit­sem­me run­saas­ti lisää urbaa­ne­ja ja luon­non­lä­hei­siä asui­nym­pä­ris­tö­jä, ja Laut­ta­saa­ri on tähän luon­te­va paik­ka. Se on laa­je­ne­van kan­ta­kau­pun­gin lähin vyö­hy­ke ja suu­rin piir­tein yhtä kau­ka­na kes­kus­tas­ta kuin Kalasatama.

Laa­je­ne­vaa kan­ta­kau­pun­kia tulee raken­taa tii­viis­ti ja urbaa­nis­ti niin, että jokai­sel­la alu­eel­la on oma vah­va luon­teen­sa. Täs­sä esi­mer­kin vuok­si jouk­ko peri­aat­tei­ta, joil­la Laut­ta­saar­ta kan­nat­taa rakentaa.

Ran­nat pide­tään avoi­mia kai­kil­le kau­pun­ki­lai­sil­le; myös urbaa­ni ran­ta voi olla sopi­vas­sa pai­kas­sa hyvä rat­kai­su. Pide­tään laut­ta­saa­re­lai­sil­le tär­keät puis­toa­lu­eet puis­toi­na ja kehi­te­tään nii­tä — eri­tyi­ses­ti Kot­ka­vuo­ri, Myl­ly­kal­lio, Kasi­no­ran­ta ja Vei­ja­ri­vuo­ren­puis­to. Huo­leh­di­taan riit­tä­vis­tä tilois­ta urheilulle.

Vara­taan jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa tilat jul­ki­sil­le pal­ve­luil­le, kuten päi­vä­ko­deil­le ja kou­luil­le. Toteu­te­taan pal­ve­lut etupainotteisesti.

Tii­vis­te­tään Laut­ta­saar­ta niin, että Laut­ta­saa­ren kes­kus­tas­sa on urbaa­nin elä­män edel­ly­tyk­set eli noin 20 000 asu­kas­ta kilo­met­rin etäi­syy­del­lä kes­kus­tas­ta. Muu­te­taan Län­si­väy­lä kaduk­si ja kes­ki­te­tään tii­vis raken­ta­mi­nen Län­si­bu­le­var­din var­teen ja met­roa­se­man lähiym­pä­ris­töön. Tar­jo­taan mah­dol­li­suus uusiin asun­toi­hin van­hoil­la ton­teil­la täy­den­nys­ra­ken­ta­mal­la, raken­nuk­sia korot­ta­mal­la ja käyt­tö­tar­koi­tus­ten muutoksilla.

Toteu­te­taan käve­lyn ja pyö­räi­lyn yhteys Laut­ta­saa­res­ta Jät­kä­saa­reen nopeas­ti laut­ta­na ja myö­hem­min sil­ta­na. Myös ratik­ka­sil­lan mah­dol­li­suus kan­nat­taa tut­kia. Ratik­ka nopeut­tai­si mat­ko­ja Vat­tu­nie­mes­tä muu­al­le kan­ta­kau­pun­kiin mer­kit­tä­väs­ti. Niin kau­an kuin Sal­mi­saa­ren voi­ma­lai­tos tar­vi­taan, sil­ta voi toi­mia kääntösiltana.

11 thoughts on “Kaupunkirakentamisen aika (42) Urbaanit asuinalueet. Lauttasaari”

 1. Laut­ta Vat­tu­nie­mes­tä Jät­kää­saa­reen ja mik­sei saman­tien Her­ne­saa­reen­kin asti oli­si kyl­lä kesäl­lä ehkä kiva. En sil­ti sil­taa sii­hen kui­ten­kaan raken­tai­si. Alu­eel­la on Sal­mi­saa­ren voi­ma­lan lisäk­si pal­jon (purje)veneilytoimintaa ja oli­si­han se sil­ta ruma­kin nyt kun moni näkee koto­aan suo­raan avomerelle.

  Nopein reit­ti kes­kus­taan on tule­vai­suu­des­sa Vat­tu­nie­mes­tä­kin län­si­met­ro eikä Jät­kä­saa­ren sil­las­ta hyö­tyi­si kuin kor­kein­taan pyö­räi­li­jät, jot­ka voit­tai­si­vat pari minuut­tia mat­kal­laan kes­kus­taan. Har­va kui­ten­kaan on Jät­kä­saa­reen menos­sa, eihän siel­lä ole mitään muu­ta kuin tie kes­kus­taan (joka sekin on tule­vai­suu­des­sa hyvin ruuh­kai­nen sata­ma­lii­ken­teen kul­kies­sa asui­na­lu­een läpi).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Laut­tai­de­aa olen minä­kin pyö­ri­tel­lyt mie­les­sä­ni, Salmisaari–Vattuniemi–Jätkäsaari–Hernesaari tar­joai­si mel­koi­sia mat­ka-aika­sääs­tö­jä jul­ki­siin ver­rat­tu­na. Myös jat­kon Hernesaari–Kaivopuisto–Suomenlinna–Laajasalo luu­li­si ole­van aina­kin mat­kai­lul­li­ses­ti kiinnostava.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Juok­se­va aja­tus:
  Nopein reit­ti kes­kus­taan on tule­vai­suu­des­sa Vat­tu­nie­mes­tä­kin län­si­met­ro eikä Jät­kä­saa­ren sil­las­ta hyö­tyi­si kuin kor­kein­taan pyö­räi­li­jät, jot­ka voit­tai­si­vat pari minuut­tia mat­kal­laan keskustaan. 

  No mut kun se met­ro lii­tyn­töi­neen on hidas. Kat­so­han oiko­tiel­tä Vat­tu­nie­men asun­to­tar­jon­ta. On nimit­täin herät­ty siel­lä­kin, että met­ro on hei­ken­nys alu­een joukkoliikenneyhteyksiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Laut­ta­saa­ren kes­kus­tas­sa on urbaa­nin elä­män edel­ly­tyk­set eli noin 20 000 asu­kas­ta kilo­met­rin etäi­syy­del­lä keskustasta. 

  Tuon mer­ki­tys muu­ten riip­puu var­sin pal­jon sii­tä, mikä kes­kus­tak­si mää­ri­tel­lään. Jos sitä mat­kaa mita­taan Tall­ber­gin puis­to­tien ja Sär­ki­nie­men­tien ris­teyk­ses­tä (joka vie­lä mah­tuu Säre­län hie­man jous­ta­van määr­tiel­män sisään), niin kilo­met­rin säteel­lä on lei­jo­nan­osa Vat­tu­nie­mes­tä muun Laut­ta­saa­ren ohel­la, ja tuo asu­kas­lu­ku­ta­voi­te on näh­däk­se­ni jo lähel­lä toteutumistaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Nyt kun met­ro tulee, on Larun nim­byt pan­ta­va kuriin. Toi­nen hyvä tii­vis­tä­mi­sa­lue oli­si Mei­lah­ti ja Mans­kun poh­jois­osa, kor­keam­mil­la ja enem­män umpi­kort­te­leil­la sai­si pal­jon lisää asuk­kai­ta hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien varrelle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Ris­to: Jos sitä mat­kaa mita­taan Tall­ber­gin puis­to­tien ja Sär­ki­nie­men­tien ris­teyk­ses­tä , niin kilo­met­rin säteel­lä on lei­jo­nan­osa Vat­tu­nie­mes­tä muun Laut­ta­saa­ren ohel­la, ja tuo asu­kas­lu­ku­ta­voi­te on näh­däk­se­ni jo lähel­lä toteutumistaan.

  Kilo­met­rin säteel­lä tuos­ta pis­tees­tä asuu nyt 16.800 asu­kas­ta eli 72 % lauttasaarelaisista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Sori, ei onnis­tu. Tal­lin­kin ja Ecke­rö Linen lii­kei­dean kan­nal­ta on vält­tä­mä­tön­tä pur­kaa rek­ka-auto­ja Län­si­sa­ta­mas­sa ja ajat­taa ne kau­pun­gin läpi Län­si­väy­läl­le ja edel­leen kehäteille.

  Kaik­ki­tie­tä­vä, ja aina oikeas­sa ole­va, Hel­sin­gin seu­dun kaup­pa­ka­ma­ri on myös huo­lis­saan auto­jen vähen­ty­mi­ses­tä Hel­sin­gin keskustassa

  /sarkasmi

  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/helsingissa-outo-ongelma-lansiterminaalista-tuli-liian-hyva/mivP4pk7

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Rol­le:
  Sori, ei onnis­tu. Tal­lin­kin ja Ecke­rö Linen lii­kei­dean kan­nal­ta on vält­tä­mä­tön­tä pur­kaa rek­ka-auto­ja Län­si­sa­ta­mas­sa ja ajat­taa ne kau­pun­gin läpi Län­si­väy­läl­le ja edel­leen kehäteille.

  Kaik­ki­tie­tä­vä, ja aina oikeas­sa ole­va, Hel­sin­gin seu­dun kaup­pa­ka­ma­ri on myös huo­lis­saan auto­jen vähen­ty­mi­ses­tä Hel­sin­gin keskustassa

  /sarkasmi

  Kun ker­ran Hel­sin­gin Sata­mal­la on niin lois­ta­vat tule­vai­suu­den­nä­ky­mät ja 90 mil­joo­nan inves­toin­ti uuteen ter­mi­naa­liin pitää saa­da tuot­ta­maan, se voi­nee itse raken­nut­taa 100 mil­joo­naa mak­sa­van tun­ne­lin. Elin­kaa­ri­mal­lil­la han­kit­tu­na tun­ne­lin toteut­ta­ja voi 30 vuo­den ajan kerä­tä euron autol­ta, jol­loin kau­pun­gin inves­toin­ti­kat­to ei hait­taa. Kos­ka tun­ne­li ei ole jul­ki­nen tie, vaan yksi­tyis­tä sata­ma-aluet­ta, mak­sun voi­nee periä, vaik­ka nykyi­nen lain­sää­dän­tö ei tie­tul­le­ja sallisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.