Mikä bulevardeissa pelottaa?

Ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta ovat herät­tä­neet Hel­sin­gin suun­ni­tel­mat muut­taa moot­to­ri­tiet Kehä I:n sisä­puo­lel­la talo­jen reu­nus­ta­mik­si bule­var­deik­si niin, että asun­to­ja syn­tyy noin 80 000 asukkaalle.

Pariin ylei­seen argu­ment­tiin on vastattava.

Siir­ty­vät­kö ruuh­kat naa­pu­ri­kun­tiin. Hel­sin­gin sisään­tu­lo­tei­den kapa­si­teet­ti ei las­ke ver­rat­tu­na vaih­toeh­toon, että nuo 80 000 asu­kas­ta asu­tet­tai­siin muu­al­le kan­ta­kau­pun­kiin. Kehä I:n sisä­puo­lel­le on tulos­sa 150 000 asu­kas­ta. Nykyi­sel­lä lii­ken­ne­muo­to­ja­kau­mal­la tämä ihmis­mää­rä tuk­ki­si kan­ta­kau­pun­gin katu­ver­kon täy­sin. Sik­si panos­te­taan jouk­ko­lii­ken­tee­seen. Bule­var­de­ja pit­kin kul­ki­si pika­ra­ti­koi­ta, jot­ka aina­kin vält­tä­vät ruuh­kat. Sisään­tu­lo­tei­den kapa­si­tee­tin rajoit­ta­ja on vas­taa­not­ta­van katu­ver­kon kapa­si­teet­ti, eikä se täs­sä muu­tu mik­si­kään. Jat­ka luke­mis­ta “Mikä bule­var­deis­sa pelottaa?”