Näyteluku kirjasta Kaupunkirakentamisen aika

Tänään ja huo­men­na on vii­mei­nen tilai­suus ostaa Mese­naa­tis­ta Mik­ko Säre­län ja minun pamflet­ti Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika. Keräys on tuot­ta­nut jo yli 2000 €, joten teos ilmes­tyy. Nyt rat­kais­taan väri­ku­vien mää­rä  ja pai­nok­sen suu­ruus. Mese­naa­tin sivuil­le pää­see täs­tä linkistä.

Ohes­sa näy­te­lu­ku itse kir­jas­ta. Täl­lais­ta poh­din­taa meil­lä on noin sadan sivun verran.

***

Asukaspysäköintitunnuksen hinta eriytettävä alueittain

Kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la, esi­mer­kik­si Töö­lös­sä, on edel­leen voi­mas­sa ris­ti­rii­ta asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen riit­tä­vyy­den ja asun­to­tuo­tan­non välil­lä. Jos uusi raken­nus tuo alu­eel­le lisää asuk­kai­ta, se tuo sin­ne myös lisää asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­seen oikeutettuja.

Tähän on kak­si ratkaisua.

Voi­tai­siin päät­tää, että uusis­sa asu­nois­sa asu­vat eivät ole oikeu­tet­tu­ja asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­seen. Tätä voi pitää epä­ta­sa-arvoi­se­na, mut­ta ei se niin epä­ta­sa-arvois­ta ole kuin se, että nämä pako­te­taan raken­ta­maan erit­täin kal­lii­ta auto­paik­ko­ja ton­til­le, mitä vel­vol­li­suut­ta van­hoil­la kiin­teis­töil­lä ei ole. Con­ti­nue rea­ding “Näy­te­lu­ku kir­jas­ta Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika”