On aika hyvästellä kolmikanta

Hiil­amo ja Soin­in­vaara: On aika hyvästel­lä kolmikanta

(keskuste­lu­ti­laisu­us aiheesta illal­la Tikkurilassa)

Kolmikan­ta on eet­tis­es­ti kestämätön yhteiskun­nan vahvimpi­en etukoneis­to. On irvokas­ta, että yhteiskun­nan heikoim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien asioista eivät itse asiano­saiset ole mukana päät­tämässä. Sata-komite­as­sa sisu­un­tuneet Osmo Soin­in­vaara ja Heik­ki Hiil­amo halu­a­vat uud­is­taa jär­jestelmän. Perus­tur­vas­ta on päätet­tävä eduskunnassa.

Sosi­aalipoli­ti­ikas­ta eli eläkkeistä, veroista ja jopa perus­tur­vas­ta on sovit­tu Suomes­sa per­in­teis­es­ti nk. kolmikan­ta­pe­ri­aat­teel­la eli työ­nan­ta­ja­jär­jestö­jen, työn­tek­i­jäjär­jestö­jen ja val­tion kesken.

- Val­tio on jäänyt kolmikan­nas­sa äänet­tömäk­si yhtiömiehek­si, jon­ka tehtävänä on pan­na täytän­töön työ­markki­na­jär­jestö­jen päätök­set. Kolmikan­nas­sa on eet­tis­es­ti arve­lut­tavaa, että ilman ään­tä jäävät ne, jot­ka eniten tukea tarvit­se­vat – lapset, sairaat, van­huk­set, syr­jäy­tyneet. Näin tapah­tui myös SATA-komite­as­sa ja niin kut­su­tus­sa sosi­aal­i­tu­pos­sa, tutkimus­pro­fes­sori Heik­ki Hiil­amo toteaa.

Soin­in­vaara ja Hiil­amo ovat yhtä mieltä siitä, että perus­tur­vas­ta on päätet­tävä eduskun­nas­sa. Vas­tuu heikoim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien palveluista ja tuista kuu­luu poli­itikoille, eivätkä he saa piiloutua vas­tu­us­ta työ­markki­na­jär­jestö­jen selän taakse. Mon­et tutk­i­jat ovat kiin­nit­täneet huomio­ta myös siihen, että eläk­er­a­ho­jen valvon­taa olisi laa­jen­net­ta­va demokraat­tisem­min mak­sajien eli palka­nsaa­jien ja yri­tys­ten edus­ta­jille, Soin­in­vaara toteaa.

- Kolmikan­nan kuu­luu nyky­muo­dos­saan jäädä men­neisyy­teen. Se on eet­tis­es­ti kestämätön yhteiskun­nan vahvimpi­en etukoneis­to ja rak­en­teena kansan­val­lan vas­tainen. Työ­markki­na­jär­jestöt sopikoot edelleen keskinäi­sistä asiois­taan, mut­ta se, mikä kos­kee laa­jem­pia joukko­ja, pitää jät­tää demokraat­tisen päätök­sen­teon val­taan, Hiil­amo painottaa.

___________________________________________________

Soininvaara ja Hiilamo esittelevät visionsa
uudesta Suomesta
Jäähyväiset kolmikannalle? ‑keskustelutilaisuudessa

tänään 14.4. klo 18.30–20 Tikkurilassa

(nais­resurssikeskus Pih­la­ja, Unikkotie 2 C, 2 krs.).

___________________________________________________
Lisäti­eto­ja:
Heik­ki Hiil­amo 040–358 7203 heikki@hiilamo.fi
Osmo Soin­in­vaara 045–121 4559 osmo@soininvaara.fi