Ode radiossa pe 27.2. klo 10.05 YLE Radio 1

YLE Radio 1, Leiko­la ja Lähde per­jan­taina 27.2.2015 klo 10.05

Onko poliitikon ammatissa mitään järkeä? 

“Markus Leiko­la ja Jus­si Lähde etsivät poli­itikon ammatin syv­in­tä ole­mus­ta. Mil­laiseen ammat­ti­in uudet kansane­dus­ta­jat oikein astu­vat? Antaako media oikean kuvan poli­itikon työstä? Ja onko poli­ti­ik­ka rikki?Vieraina ovat toimit­ta­ja Ret­ta Räty ja kansane­dus­ta­ja Osmo Soininvaara.”

***

Ohjel­ma on kuun­neltavis­sa Ylen Areenas­sa.

Ode Pressiklubissa TV2 pe 16.10.2012 klo 20.00

Blo­gin tekni­nen tuki tiedottaa:

Osmo Soin­in­vaara on vier­aana TV2:n Pres­sik­lu­bis­sa tänään per­jan­taina klo 20.00–20.30. Aiheena mm. Talvivaara.

Lähetys uusi­taan lauan­taina 17.11. klo 13.15 sekä maanan­taina 19.11. klo 13. Ohjel­ma on kat­sot­tavis­sa myös Areenas­sa, samoin net­tiek­stra.

 

 

HS-kuntakeskustelu ke 17.10. klo 17

Tervetuloa seuraamaan HS:n kuntauudistuspaneelia

keskivi­ikkona 17.10.2012 klo 17.00–17.45
Sanomat­alon Medi­a­to­rille (Töölön­lah­denkatu 2)

Pan­elis­teina

Kun­t­a­min­is­teri Hen­na Virkkunen (Kok.)
Kansane­dus­ta­ja Maar­it Feldt-Ranta (SDP)
Kansane­dus­ta­ja Tapani Töl­li (Kesk.)
Kansane­dus­ta­ja Osmo Soin­in­vaara (Vihr.)
Kansane­dus­ta­ja Pirkko Ruo­ho­nen-Lern­er (PS)

Keskustelu on kat­sot­tavis­sa suo­rana myös  Hesarin ja Nelosen verkkosivuilta.

 

Vaalikeskustelu ti 9.10. klo 18–19

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan toiseen vaalitilaisuuteeni,
jon­ka jär­jestän kaupunki­tutk­i­ja Kaarin Taipaleen kanssa 

tiis­taina 9.10.2012 klo 18
rav­in­to­la Oivas­sa (Porthaninkatu 5).

Tilais­usu­udessa puhutaan ainakin paljon kaupunkisuunnittelusta,
joka on molem­pi­en tilaisu­u­den jär­jestäjien mie­lenki­in­non kohde.

Pul­lakahvit.

Tästä se alkaa — ensimmäinen vaalitilaisuus ti 25.9. klo 17.30

 

JÄRKIMARKKINAT

Kestääkö Helsingin talous? Miten palvelut turvataan?

Keskustele­mas­sa

Osmo Soin­in­vaara, kansane­dus­ta­ja (vihr)

Lau­ra Ris­sa­nen, val­tu­utet­tu (kok)

Ele­na Gorschkow-Salon­ran­ta, ope­tusltk. jäsen (vihr)

Mikko Koikkalainen, alueko­or­di­naat­tori (vas)

Eli­na Moisio, val­tu­utet­tu (vihr)

Kahvikeskustelu tiis­taina 25.9. klo 17.30–18.30

Café Engelin sisäpi­hal­la (Alek­san­terinkatu 26)

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hesarimainos

 

Ryhmäpuhe 18.9.2012 valtion talousarvion lähetekeskustelussa

Ohes­sa 18.9.2012 pitämäni Vihreän eduskun­taryh­män ryh­mäpuheen­vuoro val­tion vuo­den 2013 talousarvioe­si­tyk­sen lähetekeskustelus­sa. Olen muokan­nut sen muistin­varais­es­ti kir­joite­tus­ta ver­sios­ta. Eduskun­nan keskustelupöytäkir­jaan saat­taa tul­la hie­man toinen versio.

 

Val­tion bud­jet­ti on suh­dan­tei­ta ajatellen tehty niin hyvin kuin nykytiedoin on mah­dol­lista. Bud­jet­ti on lievästi kiristävä eli vero­ja nos­te­taan ja meno­ja leikataan. Näis­sä olois­sa bud­jetis­sa on vähän ilon­ai­hei­ta ja paljon ikävää. En puu­tu niihin tässä puheessa vaan yritän hah­mot­taa, miten tule­vaisu­udessa bud­jet­te­ja voitaisi­in tehdä iloisem­mis­sa olo­suhteis­sa. Jat­ka lukemista “Ryh­mäpuhe 18.9.2012 val­tion talousarvion lähetekeskustelussa”

Rikkidirektiivi on enää hienosäätöä

Kan­sain­vä­li­nen merenkulku­jär­jestö IMO hyväksyi suun­nitel­mat alen­taa laivo­jen rikkipäästöjä vuon­na 2008, jol­loin vas­tu­umin­is­ter­inä oli Anu Vehviläi­nen (kesk).

Päästöjä on tarkoi­tus alen­taa kaikessa liiken­teessä, mut­ta eri­tyis­es­ti haavoit­tuvim­mil­la meri­alueil­la, esimerkik­si Itämerel­lä ja Englan­nin kanaalis­sa polt­toaineen rikkip­i­toisu­u­den tulee alen­tua 0,1 pros­ent­ti­in vuon­na 2015. Atlantin val­tameri ja Tyyni val­tameri eivät ole mer­inä Itämeren tavoin uhanalaises­sa tilas­sa, mut­ta Yhdys­val­lat ja Kana­da halu­si­vat omille ran­nikoilleen 370 kilo­metrin vyöhyk­keen, jol­la on myös nou­datet­ta­va 0,1:n pros­entin sään­töä. Siel­lä ajatelti­in ilmeis­es­ti ran­nikol­la asu­van väestön ter­veyt­tä. Rikkip­i­toinen polt­toaine syn­nyt­tää palaes­saan epäter­veel­lisiä yhdis­teitä. Jat­ka lukemista “Rikkidi­rek­ti­ivi on enää hienosäätöä”

Oden tähtiluento asuntopolitiikasta 7.9.2012 klo 14

 

Osmo Soin­in­vaara luen­noi ja keskustelee Otaniemessä Yhdyskun­ta­su­un­nit­telun tutkimus- ja koulu­tus­ryh­mä YTK:n tähtilu­en­to-sar­jas­sa pääkaupunkiseudun asuntopolitiikasta.

Tilaisu­us jär­jestetään pe 7.9.2012 klo 14.00–15.30 TKK:n pääraken­nuk­sen uuden osan päässä sijait­sevas­sa Mellin-salis­sa (M‑sali, Otakaari 1M, Espoo).

(Huom! Ennakkotiedoista poiketen sali on siis vai­hdet­tu viereiseen rakennukseen)
Kaupungista pääsee tilaisu­u­teen käte­vim­min bus­sil­la 102, mut­ta myös lin­jo­jen 103, 194, 195, 506 ja 550 pysäk­ki pääkir­jas­ton luona on kävelyetäisyydellä.

 

Ter­ve­tu­loa!