Ode radiossa pe 27.2. klo 10.05 YLE Radio 1

YLE Radio 1, Lei­ko­la ja Läh­de per­jan­tai­na 27.2.2015 klo 10.05

Onko poliitikon ammatissa mitään järkeä? 

“Mar­kus Lei­ko­la ja Jus­si Läh­de etsi­vät polii­ti­kon amma­tin syvin­tä ole­mus­ta. Mil­lai­seen ammat­tiin uudet kan­san­edus­ta­jat oikein astu­vat? Antaa­ko media oikean kuvan polii­ti­kon työs­tä? Ja onko poli­tiik­ka rikki?Vieraina ovat toi­mit­ta­ja Ret­ta Räty ja kan­san­edus­ta­ja Osmo Soininvaara.”

***

Ohjel­ma on kuun­nel­ta­vis­sa Ylen Aree­nas­sa.

Ode torstaina 19.2. Aamu-TV:ssä ja Ykkösaamussa

Aamu­vir­kuil­le tors­tai­na 19.2.2015:

Aamu-TV klo 07.16 ( — 07.30): “Mikä saa luo­pu­maan eduskuntapaikasta? ”

Ykkö­saa­mu (Radio 1) klo 08.10 ( — 09.00) : sote-vaihtoehdoista

Molem­mat lähe­tyk­set löy­ty­vät myö­hem­min Areenasta.

Ode Pressiklubissa TV2 pe 16.10.2012 klo 20.00

Blo­gin tek­ni­nen tuki tiedottaa:

Osmo Soi­nin­vaa­ra on vie­raa­na TV2:n Pres­siklu­bis­sa tänään per­jan­tai­na klo 20.00–20.30. Aihee­na mm. Talvivaara.

Lähe­tys uusi­taan lau­an­tai­na 17.11. klo 13.15 sekä maa­nan­tai­na 19.11. klo 13. Ohjel­ma on kat­sot­ta­vis­sa myös Aree­nas­sa, samoin net­tiek­stra.

 

 

HS-kuntakeskustelu ke 17.10. klo 17

Tervetuloa seuraamaan HS:n kuntauudistuspaneelia

kes­ki­viik­ko­na 17.10.2012 klo 17.00–17.45
Sano­ma­ta­lon Media­to­ril­le (Töö­lön­lah­den­ka­tu 2)

Pane­lis­tei­na

Kun­ta­mi­nis­te­ri Hen­na Virk­ku­nen (Kok.)
Kan­san­edus­ta­ja Maa­rit Feldt-Ran­ta (SDP)
Kan­san­edus­ta­ja Tapa­ni Töl­li (Kesk.)
Kan­san­edus­ta­ja Osmo Soi­nin­vaa­ra (Vihr.)
Kan­san­edus­ta­ja Pirk­ko Ruo­ho­nen-Ler­ner (PS)

Kes­kus­te­lu on kat­sot­ta­vis­sa suo­ra­na myös  Hesa­rin ja Nelo­sen verkkosivuilta.

 

Vaalikeskustelu ti 9.10. klo 18–19

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan toi­seen vaalitilaisuuteeni,
jon­ka jär­jes­tän kau­pun­ki­tut­ki­ja Kaa­rin Tai­pa­leen kanssa 

tiis­tai­na 9.10.2012 klo 18
ravin­to­la Oivas­sa (Port­ha­nin­ka­tu 5).

Tilai­susuu­des­sa puhu­taan aina­kin pal­jon kaupunkisuunnittelusta,
joka on molem­pien tilai­suu­den jär­jes­tä­jien mie­len­kiin­non kohde.

Pul­la­kah­vit.

Tästä se alkaa — ensimmäinen vaalitilaisuus ti 25.9. klo 17.30

 

JÄRKIMARKKINAT

Kestääkö Helsingin talous? Miten palvelut turvataan?

Kes­kus­te­le­mas­sa

Osmo Soi­nin­vaa­ra, kan­san­edus­ta­ja (vihr)

Lau­ra Ris­sa­nen, val­tuu­tet­tu (kok)

Ele­na Gorsch­kow-Salon­ran­ta, ope­tusltk. jäsen (vihr)

Mik­ko Koik­ka­lai­nen, alue­koor­di­naat­to­ri (vas)

Eli­na Moi­sio, val­tuu­tet­tu (vihr)

Kah­vi­kes­kus­te­lu tiis­tai­na 25.9. klo 17.30–18.30

Café Enge­lin sisä­pi­hal­la (Alek­san­te­rin­ka­tu 26)

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hesarimainos

 

Ryhmäpuhe 18.9.2012 valtion talousarvion lähetekeskustelussa

Ohes­sa 18.9.2012 pitä­mä­ni Vih­reän edus­kun­ta­ryh­män ryh­mä­pu­heen­vuo­ro val­tion vuo­den 2013 talous­ar­vio­esi­tyk­sen lähe­te­kes­kus­te­lus­sa. Olen muo­kan­nut sen muis­tin­va­rai­ses­ti kir­joi­te­tus­ta ver­sios­ta. Edus­kun­nan kes­kus­te­lu­pöy­tä­kir­jaan saat­taa tul­la hie­man toi­nen versio.

 

Val­tion bud­jet­ti on suh­dan­tei­ta aja­tel­len teh­ty niin hyvin kuin nyky­tie­doin on mah­dol­lis­ta. Bud­jet­ti on lie­väs­ti kiris­tä­vä eli vero­ja nos­te­taan ja meno­ja lei­ka­taan. Näis­sä olois­sa bud­je­tis­sa on vähän ilo­nai­hei­ta ja pal­jon ikä­vää. En puu­tu nii­hin täs­sä puhees­sa vaan yri­tän hah­mot­taa, miten tule­vai­suu­des­sa bud­jet­te­ja voi­tai­siin teh­dä iloi­sem­mis­sa olo­suh­teis­sa. Jat­ka luke­mis­ta “Ryh­mä­pu­he 18.9.2012 val­tion talous­ar­vion lähetekeskustelussa”

Rikkidirektiivi on enää hienosäätöä

Kan­sain­vä­li­nen meren­kul­ku­jär­jes­tö IMO hyväk­syi suun­ni­tel­mat alen­taa lai­vo­jen rik­ki­pääs­tö­jä vuon­na 2008, jol­loin vas­tuu­mi­nis­te­ri­nä oli Anu Veh­vi­läi­nen (kesk).

Pääs­tö­jä on tar­koi­tus alen­taa kai­kes­sa lii­ken­tees­sä, mut­ta eri­tyi­ses­ti haa­voit­tu­vim­mil­la meria­lueil­la, esi­mer­kik­si Itä­me­rel­lä ja Englan­nin kanaa­lis­sa polt­toai­neen rik­ki­pi­toi­suu­den tulee alen­tua 0,1 pro­sent­tiin vuon­na 2015. Atlan­tin val­ta­me­ri ja Tyy­ni val­ta­me­ri eivät ole meri­nä Itä­me­ren tavoin uha­na­lai­ses­sa tilas­sa, mut­ta Yhdys­val­lat ja Kana­da halusi­vat omil­le ran­ni­koil­leen 370 kilo­met­rin vyö­hyk­keen, jol­la on myös nou­da­tet­ta­va 0,1:n pro­sen­tin sään­töä. Siel­lä aja­tel­tiin ilmei­ses­ti ran­ni­kol­la asu­van väes­tön ter­veyt­tä. Rik­ki­pi­toi­nen polt­toai­ne syn­nyt­tää palaes­saan epä­ter­veel­li­siä yhdis­tei­tä. Jat­ka luke­mis­ta “Rik­ki­di­rek­tii­vi on enää hienosäätöä”

Oden tähtiluento asuntopolitiikasta 7.9.2012 klo 14

 

Osmo Soi­nin­vaa­ra luen­noi ja kes­kus­te­lee Ota­nie­mes­sä Yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lun tut­ki­mus- ja kou­lu­tus­ryh­mä YTK:n täh­ti­luen­to-sar­jas­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun asuntopolitiikasta.

Tilai­suus jär­jes­te­tään pe 7.9.2012 klo 14.00–15.30 TKK:n pää­ra­ken­nuk­sen uuden osan pääs­sä sijait­se­vas­sa Mel­lin-salis­sa (M‑sali, Ota­kaa­ri 1M, Espoo).

(Huom! Ennak­ko­tie­dois­ta poi­ke­ten sali on siis vaih­det­tu vie­rei­seen rakennukseen)
Kau­pun­gis­ta pää­see tilai­suu­teen käte­vim­min bus­sil­la 102, mut­ta myös lin­jo­jen 103, 194, 195, 506 ja 550 pysäk­ki pää­kir­jas­ton luo­na on kävelyetäisyydellä.

 

Ter­ve­tu­loa!