Minä ja koronavirus

Sain kun­nol­la tur­pii­ni kir­joi­tet­tua­ni sun­nun­tai­na koro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­ta. En halun­nut pelo­tel­la ja niin­pä kir­joi­tuk­se­ni sit­ten tul­kit­tiin ongel­man vähät­te­lyk­si, kun vies­tin piti olla päin­vas­tai­nen, että tuli­si varau­tua pal­jon suu­rem­paan kata­stro­fiin kuin mihin tämän­het­ki­set toi­met viit­taa­vat. Tai tar­kem­min: mihin sun­nun­tai­hin men­nes­sä käyt­töön ote­tut toi­met viittasivat.

Ensin ajat­te­lin, että paras vai­e­ta tämän jäl­keen koko asias­ta, mut­ta sil­loin monel­le jäi­si käsi­tyk­ses­tä­ni hyvin outo kuva, joten kir­joi­tan vähän perus­teel­li­sem­min uudestaan.

Minus­ta on opti­mis­tis­ta kuvi­tel­la, että sai­sim­me viruk­sen pysäy­te­tyk­si nykyi­sil­lä karan­tee­ni­toi­mil­la. Pidän toden­nä­köi­se­nä, jos­kaan en tie­ten­kään var­ma­na, että virus läpäi­see karan­tee­neil­la ase­te­tut por­tit ja mer­kit­tä­vä osa suo­ma­lai­sis­ta tai itse asias­sa koko maa­il­man ihmi­sis­tä tulee infek­tion saa­maan. Epi­de­mia talt­tuu vas­ta, kun se tör­mää lau­ma­suo­jaan, kun riit­tä­vän moni on käy­nyt tau­din läpi.

En ala kuvail­la, mitä se mer­kit­see, mut­ta kama­laa jäl­keä sii­tä syn­tyy. Minun mie­les­tä­ni ei niin kama­laa kuin leh­dis­sä jul­kais­tu­jen kuol­lei­suus­lu­ku­jen perus­teel­la voi­si las­kea, mut­ta myön­nän, että tämä on mutua. Perus­te­len sil­ti, kos­ka tänään asias­ta kes­kus­tel­les­sa­ni ihan oikea tut­ki­ja näki asian samal­la taval­la. Tilas­toi­dut kuol­lei­suus­lu­vut yliar­vioi­vat ris­kin, kos­ka suu­ri mää­rä lie­viä tar­tun­to­ja on jää­nyt tilas­toi­mat­ta, jol­loin suh­de­lu­ku kuolleet/sairastuneet arvioi­daan ehkä huo­mat­ta­vas­ti­kin lii­an suureksi.

En ole yksin sen pes­si­mis­ti­sen käsi­tyk­sen kans­sa, että virus­ta ei saa­da pysäy­te­tyk­si. Minua pal­jon vii­saam­mat tie­de­mie­het ovat esit­tä­neet saman­suun­tai­sia arvioi­ta, ja kun nii­tä on myös jul­kais­tu leh­dis­sä, on minus­ta asial­lis­ta tuo­da tämä­kin mah­dol­li­suus esil­le. Ei oli­si tul­lut mie­leen­kään kir­joit­taa asias­ta ilman var­tee­no­tet­ta­via lähteitä.

Pidän siis aina­kin mah­dol­li­se­na, että virus levi­ää koko yhteis­kun­taan. Sitä en pys­ty arvioi­maan, kuin­ka toden­nä­köis­tä se on. Minul­la on asun­nos­sa­ni palo­va­roi­tin, vaik­ka tuli­pa­lon toden­nä­köi­syys seu­raa­van vuo­den aika­na on alle prosentin.

Vaik­ka en siis usko, että karan­tee­nit lopul­ta vähen­tä­vät sai­ras­tu­nei­den mää­rää, ne hidas­taes­saan epi­de­mi­aa ne levit­tä­vät sen pidem­mäl­le aika­vä­lil­le. Moni on aivan oikein huo­maut­ta­nut, että jo tämä on hyvä asia, jot­ta sai­raa­lat yli­kuor­mit­tui­si­vat vähemmän.

Ja sitä pait­si, vaik­ka minus­ta ei luul­ta­vas­ti onnis­tu, sitä kan­nat­taa jopa tapauk­ses­sa edes yrit­tää ja myös nou­dat­taa karanteeneja.

Nyt tulee lisää mutua, siis omaa ajat­te­lua­ni. Vaik­ka emme pys­tyi­si juu­ri vai­kut­ta­maan sii­hen, kuin­ka moni sai­ras­tuu ennen kuin viruk­sen leviä­mi­nen pysäh­tyy lau­ma­suo­jaan, pys­tym­me vai­kut­ta­maan sii­hen, ket­kä sai­ras­tu­vat. Tähän on aja­tuk­se­ni ydin.

Ita­lias­sa kuol­lei­den kes­ki-ikä on 81,6 vuot­ta eikä yhtään alle 50-vuo­tias­ta ollut eili­seen men­nes­sä kuol­lut. Iän ohel­la dia­be­tes, sydän- ja veri­suo­ni­tau­dit, tupa­koin­ti ja mies­su­ku­puo­li lisää­vät riskiä.

Ita­lias­sa tau­ti on ollut huo­mat­ta­van tap­pa­va. Se joh­tu­nee sii­tä, että sai­ras­tu­neis­sa on pal­jon van­huk­sia. Ita­lia­lai­sen elä­män­ta­van hyviä puo­lia on, että van­huk­set elä­vät mui­den ihmis­ten muka­na, eivät­kä eris­täy­ty­nei­nä kuten meil­lä, mut­ta tämän epi­de­mian koh­dal­la se on huo­no jut­tu. Tau­ti tai­si Mila­nos­sa myös läh­teä leviä­mään sai­raa­las­ta, jos­sa oli pal­jon huo­no­kun­toi­sia vanhuksia.

Kos­ka olen niin pes­si­mis­ti­nen sen suh­teen, onnis­tuu­ko tau­din pysäyt­tä­mi­nen, minus­ta voi­ma­va­rat kan­nat­taa koh­dis­taa ris­ki­ryh­mien, eri­tyi­ses­ti van­hus­väes­tön  suo­je­luun. Vie­lä eilen olin täl­tä osin vähän tyy­ty­mä­tön, mut­ta tänään THL lopul­ta jul­kai­si asias­ta suo­si­tuk­sen. Tämän jäl­keen minua enää oudok­sut­taa vähän se, että ollaan niin kit­sai­ta tes­taa­maan potilaita.

Yhteis­kun­ta kan­taa vas­tuu lai­tos­hoi­dos­sa ole­vis­ta, mut­ta jokai­sen, joka tie­tää kuu­lu­van­sa ris­ki­ryh­mään, kan­nat­taa eris­tää itse itsen­sä niin tehok­kaas­ti kuin voi.

Ris­ki­ryh­mien osal­ta on eri­tyi­sen tär­ke­ää edes hidas­taa epi­de­mi­aa, kos­ka he ovat nii­tä, jot­ka tule­vat tar­vit­se­maan hengityskoneita.

Omais­ten vie­rai­lut van­hus­ten­hoi­to­lai­tok­sis­sa pitäi­si oikeas­taan kiel­tää, mut­ta se oli­si epäin­hi­mil­lis­tä, joten pitää vain koros­taa, että älä tule, jos olet yhtään sai­ras. Luot­ta­mus hyvä, mut­ta kont­rol­li paras. Kuu­me­mit­tauk­set ovil­le sekä vie­rail­le että työntekijöille.

Van­hus­ten koti­hoi­dos­sa ris­kiä lisää, että saman van­huk­sen luo­na käy vii­kos­sa liu­ta eri hoi­ta­jia. Täs­tä pitäi­si pääs­tä eroon. Pitäi­si oikeas­taan inhi­mil­li­sis­tä syis­tä pääs­tä eroon muutenkin.

Ruot­sis­sa on näkö­jään muu­tet­tu stra­te­gi­aa tänään. Lie­väs­ti sai­rai­ta ei enää tes­ta­ta – eikä hei­tä siis myös­kään voi­da pan­na karan­tee­niin, kun ei tie­de­tä ketä pan­na – vaan kes­ki­ty­tään ris­ki­ryh­mien suo­je­luun. Ruot­si on mei­tä vii­kon edellä.

Entäs int­ti? Men­nei­nä vuo­si­na influens­sa levi­si Suo­meen varus­kun­tien kaut­ta. Se lop­pui sii­hen, että puo­lus­tus­voi­mat alkoi lopul­ta­kin rokot­taa varus­mie­hiä. Varus­kun­nat on kuin suun­ni­tel­tu virus­ten levit­tä­mi­seen.  Vii­kon­lo­puk­si hajaan­nu­taan eri puo­lil­le maa­ta hank­ki­maan tar­tun­to­ja, maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin levi­te­tään nii­tä tuvas­sa toi­sil­le ja seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na hajaan­nu­taan taas ympä­ri maa­ta. Puo­lus­tus­voi­main pitäi­si kek­siä tähän jotain. Eihän se voi käy­dä bio­lo­gis­ta sotaa oman maan­sa kan­sa­lai­sia vastaan.

Kii­na sai viruk­sen leviä­mi­sen pysäy­te­tyk­si pysäyt­tä­mäl­lä mel­kein koko yhteis­kun­nan. Pes­si­mis­ti­nen näke­myk­se­ni tulee pian tes­tiin. Kii­na alkaa käyn­nis­tää elä­mää uudes­taan. Pel­kään, että tämä tulee joh­ta­maan uuteen tar­tun­to­jen aal­toon, kos­ka virus­ta ei ole nujer­ret­tu vaan se odot­taa hyvis­sä voi­mis­sa eikä sai­rau­den läpi käy­nei­tä ole riit­tä­väs­ti syn­nyt­tä­mään laumasuojaa.

En toi­vo mitään niin pal­jon kuin sitä, että oli­sin väärässä.

 

50 vastausta artikkeliin “Minä ja koronavirus”

 1. Hyviä point­te­ja. Olen ymmär­tä­nyt, että eris­tä­mis­toi­mien pää­asial­li­nen idea on hidas­taa ja loi­ven­taa huip­pua, jot­ta ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä pys­tyi­si edes johon­kin. Jos­ta­kin luin, että teho­hoi­to­paik­ko­ja esim. Suo­mes­sa oli­si vain noin 200!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mir­ka Maja­mä­ki: Jos­ta­kin luin, että teho­hoi­to­paik­ko­ja esim. Suo­mes­sa oli­si vain noin 200!

   Teho­hoi­to­pai­kan mää­ri­tel­mä ei ole kan­sain­vä­li­ses­ti yksi­se­lit­tei­nen, eivät­kä luvut mai­den välil­lä ver­tai­lu­kel­poi­sia. Koro­na­vi­rus­tau­din hoi­toon sovel­tu­via paik­ko­ja luem­ma pys­ty­tään lisää­mään sai­raa­loi­hin Suo­mes­sa reip­paas­ti­kin. Voi­sin kuvi­tel­la, että pikem­min­kin hen­ki­lö­kun­nas­ta tulee pulaa ensin.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Mik­ko H: Teho­hoi­to­pai­kan mää­ri­tel­mä ei ole kan­sain­vä­li­ses­ti yksi­se­lit­tei­nen, eivät­kä luvut mai­den välil­lä ver­tai­lu­kel­poi­sia. Koro­na­vi­rus­tau­din hoi­toon sovel­tu­via paik­ko­ja luem­ma pys­ty­tään lisää­mään sai­raa­loi­hin Suo­mes­sa reip­paas­ti­kin. Voi­sin kuvi­tel­la, että pikem­min­kin hen­ki­lö­kun­nas­ta tulee pulaa ensin.

    Suo­men Teho­hoi­to­yh­dis­tyk­sen (!!!) mukaan teho­hoi­to­paik­ko­ja on Suo­mes­sa vain vajaat 400. 

    https://sthy.fi/suomen-teho-osastot/

    Vuo­de­paik­ko­ja saa­daan jär­jes­ty­mään, mut­ta pul­lon­kau­lak­si muo­dos­tuu hen­gi­tys­ko­nei­den mää­rä kun sai­raa­la­hoi­toon tul­leis­ta useim­mat sel­lais­ta tar­vit­se­vat. Konei­den mää­räs­tä ei tai­da olla kenel­lä­kään tie­toa ja voi olla ettei nii­tä juu­ri mis­tään hädän tul­len saa­da lisää.

    Pes­tään käsiämme. 

    Jokai­seen kaup­paan, kir­jas­toon, juna-ase­mil­le ja muu­hun vilk­kaa­seen jul­ki­seen tilaan pitää tuo­da käsi­de­sin­fioin­tiai­neet ilmai­sek­si käy­tet­tä­väk­si, jopa pakol­li­sik­si sisään tul­les­sa. Pari vuot­ta sit­ten Kari­bian ris­tei­lyl­lä ruo­ka­sa­lin ovel­la ruis­kau­tet­tiin kaik­kien käsiin käsi­de­siä vaik­kei mitään tau­tia ollut liik­keel­lä. Jär­ke­vää ennaltaehkäisyä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Vuo­de­paik­ko­ja saa­daan jär­jes­ty­mään, mut­ta pul­lon­kau­lak­si muo­dos­tuu hen­gi­tys­ko­nei­den mää­rä kun sai­raa­la­hoi­toon tul­leis­ta useim­mat sel­lais­ta tarvitsevat.”

    Olen maal­lik­ko tämän asian suh­teen, mutt sain jos­tain sel­lai­sen kuvan, että var­si­nai­sia hen­gi­tys­ko­nei­ta (joka on siis mel­ko “raju” hoi­to­muo­to) ei tar­vit­si hir­veän moni, vaan isol­le osal­le riit­täi­si lisä­hap­pi — mikä taas on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­min jär­jes­tet­tä­vä asia. 

    Käsien desin­fioin­ti on kyl­lä tär­keä jut­tu. Se oli­si hyvä pys­tyä toteut­ta­maan niin, että käsil­lä ei tar­vit­si­si näpe­löi­dä mitään purk­kia tai lai­tet­ta edes ennen desinfiointia.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Expo­nen­ti­aa­öi­nen kas­vu jat­kuu. Suo­mi on noin 12 päi­vää jäl­jes­sä Italiaa. 

  Täs­sä kuvaa­jat https://www.worldometers.info/coronavirus/

  Sai­rau­den ja sen tuo­man kär­si­myk­sen lisäk­si tulos­sa on monia yllät­tä­viä­kin vaikutuksia.
  Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ja Suo­men Pan­kin on syy­tä aloit­taa kes­kus­te­lu EKP:n kans­sa, jot­ta talous pyö­rii jatkossa. 

  Kun­ta­ta­lou­del­le tämä lie­nee vii­mei­nen nau­la, pie­net kun­nat pää­ty­vät kon­kurs­siin ja kulu­ja tasaa­vat isot kau­pun­git myös. Hätä-Sote syn­tyy, kos­ka 18 maa­kun­taa on lii­kaa, jäl­jel­le jää 5–8 aluetta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Suo­mes­sa eks­po­nen­ti­aa­li­sen kas­vun vai­he ei ole vie­lä alka­nut. Se alkaa, jos suo­ma­lai­set alka­vat tar­tut­taa tun­te­mat­to­mia eivät­kä käy hake­mas­sa virus­ta loma­mat­koil­taan ja tar­tu­ta sitä vain kotipuolessa. 

    Eräs koro­nan Suo­mes­sa leviä­mi­ses­tä loga­rit­mi­sel­le astei­kol­le kuvaa­jan kuvaa­jan piir­tä­nyt pro­fes­so­ri näyt­tää ole­van sitä miel­tä, että menos­sa Suo­mes­sa nime­no­maan on eks­po­nen­ti­aa­li­nen koro­na­ta­pauk­sien kas­vu: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006434859.html
    Tääl­lä eks­po­nen­ti­aa­li­nen kas­vu on tois­tai­sek­si joh­tu­nut ulko­mail­ta tul­lei­den, sai­ras­tu­neik­si diag­no­soi­tu­jen eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ta mää­rän kas­vus­ta, eikä tau­din leviä­mi­ses­tä Suo­mes­sa tapah­tu­nein tar­tun­noin. Aina­kin tois­tai­sek­si tau­din leviä­mis­tä Suo­men sisäl­lä on ehkä onnis­tut­tu estämään.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. niin: Eräs koro­nan Suo­mes­sa leviä­mi­ses­tä loga­rit­mi­sel­le astei­kol­le kuvaa­jan kuvaa­jan piir­tä­nyt pro­fes­so­ri näyt­tää ole­van sitä miel­tä, että menos­sa Suo­mes­sa nime­no­maan on eks­po­nen­ti­aa­li­nen koro­na­ta­pauk­sien kas­vu: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006434859.html
    Tääl­lä eks­po­nen­ti­aa­li­nen kas­vu on tois­tai­sek­si joh­tu­nut ulko­mail­ta tul­lei­den, sai­ras­tu­neik­si diag­no­soi­tu­jen eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ta mää­rän kas­vus­ta, eikä tau­din leviä­mi­ses­tä Suo­mes­sa tapah­tu­nein tar­tun­noin. Aina­kin tois­tai­sek­si tau­din leviä­mis­tä Suo­men sisäl­lä on ehkä onnis­tut­tu estämään.

    Ei voi­da tie­tää, onko Suo­mes­sa viruk­sen leviä­mis­tä onnis­tut­tu estä­mään, kos­ka tes­ta­taan vain tar­tun­ta-alueil­ta tul­lei­ta tai hei­hin lähi­kon­tak­tis­sa ollei­ta. Tämän vuok­si Suo­mi havah­tuu tilan­tee­seen, kun useam­pi poti­las tar­vit­see apua tun­te­mat­to­man virusin­fek­tion vuok­si nous­see­seen sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vaan keuh­ko­kuu­mee­seen. Tämän jäl­keen näi­den mää­rä kas­vaa eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti kun­nes tar­tun­ta­mää­rät tait­tu­vat luon­nol­li­ses­ti tai pari viik­koa sen jäl­keen, kun aloi­te­taan Ita­lian kal­tai­nen “hal­pa” maan sulkeminen.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. jts:
   Sai­rau­den ja sen tuo­man kär­si­myk­sen lisäk­si tulos­sa on monia yllät­tä­viä­kin vaikutuksia.
   Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ja Suo­men Pan­kin on syy­tä aloit­taa kes­kus­te­lu EKP:n kans­sa, jot­ta talous pyö­rii jatkossa. 

   Kun­ta­ta­lou­del­le tämä lie­nee vii­mei­nen nau­la, pie­net kun­nat pää­ty­vät kon­kurs­siin ja kulu­ja tasaa­vat isot kau­pun­git myös. Hätä-Sote syn­tyy, kos­ka 18 maa­kun­taa on lii­kaa, jäl­jel­le jää 5–8 aluetta. 

   Tasai­ses­ti sat­tu­va epi­de­mia ei pako­ta kun­ta­ra­ken­teen muu­tok­siin, jol­lei sii­hen ole eri­tyis­tä poliit­tis­ta halua. Sel­lai­sen kus­tan­nuk­set nimit­täin jakaan­tu­vat var­sin tasai­ses­ti väes­tö­poh­jan mukaan. Pie­net kun­nat saa­vat siis suh­tees­sa saman­suu­rui­sen las­kun kuin isot. Pie­nen kun­nan kaa­ta­jia ovat nor­maa­lia­jan satun­nai­set, mut­ta kal­liit poti­laat, joit­ten kus­tan­nuk­set kaa­ta­vat pie­nen kun­nan hel­pos­ti. Sen sijaan, jos vaik­ka­pa puo­li pro­sent­tia väes­tös­tä vaa­tii sai­raa­la­hoi­toa, kus­tan­nus on tasai­nen ja koh­dis­tuu samal­la tavoin isoi­hin kuin pie­niin kun­tiin. Asia voi­daan hoi­taa val­tio­na­pu­teit­se, jos halu­taan. Laa­ja­mit­tai­ses­sa epi­de­mias­sa edes kes­kit­tä­mi­nen ei auta, sil­lä tilan­ne vaa­tii nime­no­maan tois­si­jais­ten resurs­sien hyö­dyn­tä­mis­tä. Olen­nai­ses­ti ottaen yli­opis­to­sai­raa­la taan­tuu, mikä­li var­si­nai­nen ja tois­si­jai­nen teho­hoi­to­ka­pa­si­teet­ti yli­te­tään, tar­joa­maan saman­ta­sois­ta hoi­toa kuin kes­kus­sai­raa­la tai jopa ter­veys­kes­kus­sai­raa­la: tar­jol­la on vuo­de, par­haas­sa tapauk­ses­sa hap­pea sekä yleis­lää­kä­ri­ta­soi­nen hoi­to. (Itse asias­sa ter­veys­kes­kuses­sa voi olla parem­pi hoi­to kuin isom­mas­sa, jos­sa yleis­lää­kä­ri­työs­tä pit­kään sivus­sa olleet eri­kois­lää­kä­rit jou­tu­vat ääri­ti­lan­tees­sa hoi­ta­maan poti­lai­ta oman alan­sa ulko­puo­lel­ta. Ter­veys­kes­kuk­ses­sa osa­taan perus­lää­kä­rin­työ paremmin.)

   Toi­vot­ta­vas­ti hal­li­tus varau­tuu myös käyt­tä­mään val­mius­lain toi­mi­val­tuuk­sia, joil­la myös yksi­tyi­sen puo­len sai­raan­hoi­don kapa­si­teet­ti voi­daan ottaa ratio­naa­li­seen käyt­töön, ja kus­tan­nuk­sis­ta mak­se­taan — val­tion­ta­lou­den niin vaa­ties­sa — koh­tuul­li­sek­si kat­sot­tu kor­vaus. Täl­lais­ta tilan­net­ta var­ten val­mius­ti­la­lain 11 luku sekä 93a ja 95 pykä­lät on laa­dit­tu ja eri­tyi­ses­ti Hel­sin­gis­sä yksi­tyis­sai­raa­loi­den käyt­tä­mi­nen voi lie­vit­tää mer­kit­tä­väs­ti ongelmia.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen:

    Tasai­ses­ti sat­tu­va epi­de­mia ei pako­ta kun­ta­ra­ken­teen muu­tok­siin, jol­lei sii­hen ole eri­tyis­tä poliit­tis­ta halua. Sel­lai­sen kus­tan­nuk­set nimit­täin jakaan­tu­vat var­sin tasai­ses­ti väes­tö­poh­jan mukaan. Pie­net kun­nat saa­vat siis suh­tees­sa saman­suu­rui­sen las­kun kuin isot. 

    Pien­ten kun­tien kan­nal­ta on ongel­ma jo se, jos ne saa­vat saman­suu­rui­sen las­kun kuin isot. Pien­ten kun­tien asuk­kail­la on pie­net tulot. Esi­mer­kik­si pie­ni­tu­loi­sim­mat, takuu­elä­ket­tä saa­vat elä­ke­läi­set eivät mak­sa kun­nal­lis­ve­roa lain­kaan. Pie­ni­tu­loi­sis­sa kun­nis­sa ihmis­ten mak­sa­mat verot mene­vät kun­nan sijaan pää­asias­sa val­tiol­le, kuten ajo­neu­vo­ve­ro­tu­lot, polt­toai­ne­ve­ro­tu­lot, säh­kö­ve­ro­tu­lot, arvon­li­sä­ve­ro­tu­lot, met­sän myyn­ti­tu­lot ja niin edel­leen, jois­ta mak­se­taan niis­sä­kin veroa, mut­ta joi­den vero­ker­ty­män saa val­tio. Edes kor­keal­la vero­pro­sen­til­la ja tulon­siir­to­jen jäl­keen pie­nil­le kun­nil­le ei ker­ry lähel­le­kään niin pal­joa euro­ja per asu­kas kuin isoil­le. Jos tulee euro­mää­räi­ses­ti yhtä pal­jon lisä­me­no­ja kuin pie­nil­le kun­nil­le, täl­löin nime­no­maan pie­net kun­nat ajau­tu­vat vai­keuk­siin. Eli siis: vaik­ka menot jakau­tui­si­vat väes­tö­poh­jan mukaan, kun­tien tulo­jen mää­rä ei ole vakio­mää­räi­nen mää­rä tulo­ja per asu­kas­lu­ku, vaan vaih­te­lee suu­res­ti maan sisäl­lä. Sotes­sa ylei­ses­ti ottaen perus­on­gel­ma on se, että mm. Kai­nuus­sa asu­vat ihmi­set ovat kes­ki­mää­rin kovin pie­ni­tu­loi­sia muu­hun maa­han näh­den, min­kä takia rahoi­tus­poh­ja pal­ve­luil­le on heik­ko, ja että väes­tön ikään­ty­mi­ses­tä joh­tuen nime­no­maan pie­ni­tu­loi­sim­mil­la alueil­la (kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­ja-alu­eet pois lukien, jot­ka ovat poik­keus­ta­paus) on eni­ten sote-pal­ve­lu­jen tarvetta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Hyvä kir­joi­tus.

  Koro­nan leviä­mi­sen hil­lit­se­mi­sek­si ei Suo­mes­sa ole teh­ty ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la juu­ri mitään vie­lä. Ihan käy­tän­nön arkie­lä­mään liit­tyen kaik­ki oven­kah­vat (ml. bus­sit, junat, rati­kat), ostos­kär­ry­jen ja ‑korien kah­vat, rul­la­por­tai­den kai­teet jne. ovat poten­ti­aa­li­sia vie­ruk­sen levittäjiä. 

  Miten­kä­hän usein esim. ostos­kär­ry­jä desin­fioi­daan, ker­ran vuo­des­sa? Pahim­mil­laan kär­rys­tä saa­daan virus käsiin ja sit­ten sor­mia nuol­laan jot­ta saa­daan kiro­tut hedel­mä­pus­sit auki.

  Oli­si­ko­han THL:n syy­tä pikai­ses­ti antaa mää­räyk­set kaup­pa­ket­juil­le, lii­ken­ne­lai­tok­sil­le ym. tehos­te­tus­ta desin­fioin­nis­ta ris­ki­koh­tei­den osalta.

  Ja pes­tään käsiäm­me hyvät ihmiset.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Toden­nä­köi­sin pan­de­mias­ke­naa­rio on tie­tys­ti jon­kin­lai­nen kom­bi­naa­tio tun­ne­tuis­ta pan­de­miois­ta, ja jos tämä tut­ki­mus osoit­tau­tuu päte­väk­si, ei epi­de­mian pysäyt­tä­mi­nen vai­ku­ta demo­kra­tias­sa mah­dol­li­sel­ta, eikä lopul­ta Kii­nas­sa­kaan ellei­vät jäl­leen pää­tä täy­sin eris­täy­tyä muus­ta maa­il­mas­ta. Pitää siis kek­siä jotain muuta.

  Mitään eet­tis­tä ongel­maa ris­ki­ryh­mien suo­je­lul­le ei tosin demo­kra­tias­sa­kaan ole. Vir­ka-apu ‑varus­mie­hiä kuu­me­mit­ta­rei­neen van­hain­ko­tien ovil­le jos muu ei auta, ja pakol­li­nen tes­taus teho-osas­toil­la myös omaisille. 

  Viruk­sen tes­taus­ko­neis­to pitäi­si saa­da toi­mi­maan tehok­kaas­ti ympä­ri vuo­ro­kau­den, ja myös puo­lus­tus­voi­mien ja ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan omaan käyt­töön kevyel­lä byro­kra­tial­la, ja jos kapa­si­teet­tia riit­tää, oma­kus­tan­tei­ses­ti kai­kil­le haluk­kail­le. Jos 2019-nCoV todel­la­kin lisään­tyy ylem­mis­sä hen­gi­tys­teis­sä, tie­tä­mät­tään tar­tut­ta­mi­nen on toden­nä­köis­tä ja tapah­tuu rei­lus­ti ennen vas­ta-aine­tuo­tan­non käyn­nis­ty­mis­tä, eli (jos olen ymmär­tä­nyt oikein), pitää etsiä viruk­sen RNA­ta, ei vas­ta-ainei­ta. Tämä vaa­tii suh­teel­li­sen kal­lis­ta väli­neis­töä, asian­tun­te­mus­ta ja rutii­nia, toi­sin kuin maal­li­koi­den käyt­töön tar­koi­te­tut muu­ta­man kym­pin vasta-ainetestit.

  Puo­lus­tus­voi­mis­sa ongel­ma on tri­vi­aa­li. Perus­ter­vei­tä, hel­pos­ti käs­ky­tet­tä­viä nuo­ria hen­ki­löi­tä, joi­ta voi­daan tes­ta­ta rutii­nin­omai­ses­ti ja sul­kea kasar­mil­le kun sil­tä tun­tuu. En tie­dä onko puo­lus­tus­voi­mil­la kykyä omaan viruk­sen tes­tauk­seen, ja jos ei ole, THL:n tai kenel­le asia nyt kuu­luu­kaan pitää sel­lai­nen jär­jes­tää. Puo­lus­tus­voi­mat pys­tyy var­maan itse teke­mään tar­vit­ta­vat joh­to­pää­tök­set kun­han tie­toa koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­ses­tä varus­kun­nis­sa on ole­mas­sa. Nykyi­sil­lä pro­ses­seil­la tämä tie­to tulee vali­tet­ta­van myö­hään, siis jos tes­taus­ta rajoi­te­taan kuten tähän asti. 

  Ruot­sin pää­tös­tä olla tes­taa­mat­ta lie­väs­ti sai­rai­ta en kyl­lä ymmär­rä, ellei sit­ten taus­tal­la ole joku kapa­si­teet­tion­gel­ma. Kaik­kien sai­ras­tu­nei­den oireet ovat alus­sa lie­viä, ja 80%:n myös myö­hem­min. Mitä hyö­tyä on sii­tä ettei ole var­ma pitäi­si­kö väki­jouk­ko­ja ja ris­ki­ryh­miä väl­tel­lä? Ei ole rea­lis­mia olet­taa että lin­noit­tau­du­taan kotiin sai­ras­ta­maan kun nenä vähän vuotaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Tes­taa­mat­to­muus tun­tuu käsien nos­ta­mi­ses­ta pystyyn. 

  Jos ei tes­ta­ta, lie­vä­oi­rei­set jat­ka­vat tar­tut­ta­mi­sen, kos­ka aika har­va var­maan eris­tää itsen­sä jos on pik­kui­sen nuhaa. Eten­kin lap­sil­la vuo­taa nenä koko ajan. Itsel­lä­ni on juu­ri nyt pie­ni nuha pääl­lä, eikä se tie­ten­kään ole koro­na­vi­rus. Entä­pä kuu­kau­den kulut­tua jos saan nuhan, niin jään­kö samoin tien töis­tä pois ja lope­tan kai­ken elä­mi­sen useam­mak­si viikoksi? 

  Muu­ten­kin on ihan omi­tuis­ta olet­taa, että ihmi­set voi­si­vat itse koto­na teh­dä oike­aa diag­noo­sin ja jää­dä pois töis­tä tar­peek­si pit­käk­si ajak­si. Jos taas edel­ly­te­tään että jokai­nen vähän­kin sai­ras on usei­ta viik­ko­ja vain koto­naan, niin sehän se vas­ta laa­ja­mit­tai­nen ja yhteis­kun­taan vai­kut­ta­va ope­raa­tio onkin.

  Ja jos ei ole tes­tiä, KELA ei tai­da kor­va­ta tulon­me­ne­tyk­siä? Tus­kin­pa siel­tä pel­käl­lä pyyn­nöl­lä rahaa saa. Ja saa­ko töis­tä­käön pel­käl­lä omal­la ilmoi­tuk­sel­la kah­ta viik­koa saikkua?

  Ihan mutul­la ja E‑Korean luku­ja kat­sel­les­sa tes­taa­mi­nen ei voi olla niin kal­lis­ta, ettei­kö se oli­si jär­ke­vää. Se in sit­ten eri asia, onko kapa­si­teet­tia. Se pitäi­si hankkia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Sekven­soin­ti tulee ole­maan äärim­mäi­sen tär­keä työ­ka­lu, ei ainoas­taan täl­lai­sis­sa epi­de­mia­ta­pauk­sis­sa, vaan myös lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa ja ns. pre­na­taa­li­ses­sa ehkäi­se­väs­sä hoidossa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Mik­ro­bio­lo­gin tut­kin­non suo­rit­ta­nee­na sanon, että yhdyn tämän ja edel­li­sen kir­joi­tuk­sen huo­mioi­hin ja olen pis­tä­nyt molem­mat jakoon. Ei pidä lan­nis­tua jos­tain twit­ter­kom­men­toi­jis­ta. Nyky­ään on muo­tia ymmär­tää vää­rin ja loukkaantua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Minus­ta täs­sä on pal­jon hyviä huo­mioi­ta. Kui­ten­kin koros­tai­sin että lai­tos­hoi­toa on pyrit­ty mää­rä­tie­toi­ses­ti vähen­tä­mään, eli suu­rem­pi osa van­huk­sis­ta on koti­hoi­don pii­ris­sä kuin jos­kus aikai­sem­min, tai näin olen aina­kin ymmärtänyt.

  Toi­sek­seen kyl­lä Suo­mi, maa­il­ma ja talous pysyi­si pys­tys­sä jos jokai­nen nyt vain oikeas­ti miet­ti­si sitä omaa käyt­täy­ty­mis­tä. Eli sitä samaa käsien­pe­sua, koh­te­lias­ta kyy­när­var­teen yski­mis­tä tai pärs­ki­mis­tä, oman naa­man kos­ket­te­lun vält­te­lyä ilman käsien­pe­sua. Heti vapaal­le jää­mis­tä jos ilme­nee lie­viä­kin hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta, tätä suo­si­tel­laan oikeas­taan fluns­sa­kau­te­na­kin, mut­ta osa ihmi­sis­tä on niin tun­nol­li­sia että tulee töi­hin vaik­ka pää kainalossa.
  Ete­lä-Koreas­sa on tes­tat­tu pal­jon ja onnis­tut­tu ilmei­ses­ti pysäyt­tä­mään leviä­mi­nen samal­la kun ilmei­ses­ti myös talous­e­lä­mä on pysy­nyt jon­kin­lai­ses­sa liik­kees­sä ‚eikä ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mää­kään ole romah­ta­nut. En näe teo­reet­tis­ta syy­tä mik­sei Suo­mes­sa pys­tyt­täi­si samaan, mut­ta THL:n tes­tauk­sen kri­tee­rit ovat oman maal­li­kon arvion mukaan tur­han tiukat. 

  Kui­ten­kin mitä olen näh­nyt ihmis­ten hygie­nia­käyt­täy­ty­mis­tä niin minul­la on 0% luot­to jon­kun tun­te­mat­to­man tai tut­ta­van­kaan käsi­hy­gie­ni­aan. Eilen van­hem­pi mum­me­li niis­ti nenää kau­pas­sa (oikein myl­lä­si nenä­lii­nan­sa että räkää var­mas­ti levi­si koko lii­nal­le ja ympä­ri käsiä) ennen­kuin otti kau­pan ostos­ko­rin käteen­sä!!! Oikeas­taan suu­rin epä­on­nis­tu­mi­nen täl­lä het­kel­lä on mie­les­tä­ni se, että osal­le ihmi­sis­tä on onnis­tut­tu luo­maan niin­kin tur­val­li­nen tun­ne ja luot­ta­mus viran­omai­siin että he koke­vat oman aktii­vi­sen toi­min­tan­sa mer­ki­tyk­set­tö­mä­nä. Aina­kaan edel­li­nen mum­me­li ei ollut sel­väs­tik­kään huo­lis­saan itses­tään tai muis­ta. Sit­ten jos ulko­puo­li­sel­la tar­kas­te­lul­la toden­nä­köi­ses­ti ris­ki­ryh­mään kuu­lu­va mum­me­li ei ole huo­lis­saan niin minul­la ei ole mitään empii­ris­tä syy­tä olet­taa että suu­ri osa taval­li­sis­ta aikui­sis­ta oli­si eri­tyi­sen huolissaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Tääl­lä ja edel­li­ses­sä ket­jus­sa monet arve­le­vat, että Koro­na joka tapauk­ses­sa levi­ää koko väes­töön. Vuo­sien 2002-03 SARS ei kui­ten­kaan tar­tut­ta­nut kaik­kia vaan vain jotain tuhan­sia tai enin­tään kym­me­niä tuhan­sia. Sil­ti google­tuk­sen perus­teel­la tau­din leviä­mis­ky­ky oli samaa luok­kaa tai jopa parem­pi kuin täl­lä uudem­mal­la SAR­Sil­la. Aiem­man SAR­Sin R0:n eli basic repro­duc­tion num­be­rin arvel­laan olleen noin 3 (Wiki­pe­dia: The basic repro­duc­tion num­ber of SARS, R0, ran­ges from 2 to 4 depen­ding on dif­fe­rent ana­ly­ses. Cont­rol mea­su­res int­ro­duced in April 2003 reduced this down to 0.4).

  Muis­te­len, että sil­loin tois­ta­kym­men­tä vuot­ta sit­ten jäin ymmäl­le­ni sii­tä, mik­si tau­ti siis ei levin­nyt pal­jon min­ne­kään vaik­ka jopa pan­de­mi­aa ennus­tel­tiin. Muis­te­len, että eivät asian­tun­ti­jat­kaan osan­neet oikein vas­ta­ta. Nyt kun vähän googla­sin, en tul­lut pal­jon hul­lua hurs­kaam­mak­si. Tai­taa vie­lä­kin olla arvauk­sien varas­sa, mik­si tau­ti jäi muu­ta­man pai­kal­lis­ten epi­de­mian tasolle. 

  Arvauk­siin kuu­luu näem­mä saman­ta­pai­sia kei­no­ja, joi­ta on nyt sovel­let­tu: syndro­mic sur­veil­lance, prompt iso­la­tion of patients, strict enforce­ment of qua­ran­ti­ne of all con­tacts, and in some areas top-down enforce­ment of com­mu­ni­ty qua­ran­ti­ne. Mut­ta miten noi kei­not voi­vat toi­mia, jos maa­il­mal­la liik­kuu tuhan­sia itsen­sä ter­veek­si tun­te­via sai­rai­ta tai sai­raik­si itsen­sä tun­te­via, joi­ta ei kui­ten­kaan diag­no­soi­da kuin satun­nai­ses­ti? Puhet­ta oli myös sii­tä, että tau­din leviä­mi­nen tys­sä­si kehit­ty­nei­den mai­den kehit­ty­nei­siin sys­tee­mei­hin. Nyt ei ole niin käy­nyt aina­kaan samas­sa määrin. 

  Voi olla että tää uudem­pi SARS on perus­ta­van­laa­tui­ses­ti eri­lai­nen super­le­viä­jä ja edes­sä on pan­de­mia ja jokai­sen vas­tus­tus­ky­vyt­tö­män sai­ras­tu­mi­nen. Kyse voi sil­loin olla kai mil­jar­deis­ta ihmi­sis­tä. Tai sit­ten taas tapah­tuu jotain, jota ei oikein osa­ta selit­tää, ei ehkä myö­hem­min­kään, ja tau­din leviä­mi­nen laan­tuu pal­jon ennen kuin “kaik­ki” ovat sairastuneet. 

  Voin tie­tys­ti olla aivan vää­räs­sä. Sii­nä tapauk­ses­sa joku osan­nee ker­toa, mis­sä menin metsään.

  PS. Mie­les­tä­ni ohjeis­tu on ollut välil­lä kum­mal­li­sen huo­noa. Esi­mer­kik­si on halut­tu koros­taa useam­man ker­ran ja ympä­ri maa­il­maa, että kas­vo­suo­juk­sia ei kan­na­ta käyt­tää, vaik­ka ne aivan var­mas­ti vähen­tä­vät tar­tut­ta­mis- ja tart­tu­mis­ris­kiä ja vie­lä monel­la taval­la (tosin joku hui­vi tai “put­ki” ajaa saman tar­koi­tuk­sen hal­vem­mal­la, kun­han pesee usein). Käsiä pitäi­si kuu­lem­ma pes­tä vaik­ka tau­ti ei — muka — leviä pin­to­jen kaut­ta. Hans­ko­jen käyt­töä ei kukaan suo­si­tel­la vaik­ka se voi olla par­hai­den kei­no­jen jou­kos­sa. Ihmis­ryh­miä ja tun­gos­ta ei keho­te­ta vält­te­le­mään. Kukaan ei ole ohjeis­ta­nut kään­ty­mään pois, jos näkee jon­kun aivas­ta­van tai yski­vän kulkureitillään… 

  Yleis­oh­je voi­si men­nä vaik­ka näin: Elin­ta­po­ja kan­nat­taa muut­taa niin, että tar­tun­nan toden­nä­köi­syys vähe­nee. Huo­no­kin kei­no on hyö­dyl­li­sem­pi kuin ei mitään kei­noa, kun­han sii­tä ei ole lii­kaa hait­taa arkipäivässä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ato­mis­ti: Voin tie­tys­ti olla aivan vää­räs­sä. Sii­nä tapauk­ses­sa joku osan­nee ker­toa, mis­sä menin metsään.

   Ehkä olet pikem­min­kin oikeas­sa sen suh­teen että leviä­mis­dy­na­miik­ka on aivan eri­lai­nen. Alus­ta­van ver­tai­sar­vioi­mat­to­man tut­ki­mus­tie­don mukaan SARS ja COVID-19 eroa­vat eri­tyi­ses­ti sii­nä suh­tees­sa että tar­tut­ta­ja ei tie­dä tar­tut­ta­van­sa ja kokee itsen­sä oireettomaksi:

   Cri­tical­ly, the majo­ri­ty of patients in the pre­sent stu­dy see­med to be alrea­dy bey­ond their shed­ding peak in upper res­pi­ra­to­ry tract samples when first tes­ted, whi­le shed­ding of infec­tious virus in spu­tum con­ti­nued through the first week of symp­toms. Toget­her, the­se fin­dings sug­gest a more efficient trans­mis­sion of SARS-CoV‑2 than SARS-CoV through acti­ve pha­ryn­geal viral shed­ding at a time when symp­toms are still mild and typical of upper res­pi­ra­to­ry tract infection.

   Eli sii­nä­pä­hän yri­tät tau­din alku­vai­hees­sa erot­taa koti­kons­tein taval­lis­ta nuha­kuu­met­ta ja Covid-19:aa toi­sis­taan. SARS:in tapauk­ses­sa teho­kas levit­tä­mi­nen alkoi vas­ta tau­din levit­tyä keuh­koi­hin, jol­loin tau­tia on vai­kea olla huo­maa­mat­ta. Nor­maa­lio­lois­sa keuh­ko­kuu­me­kin on asia jon­ka kans­sa men­nään päi­vys­tyk­seen ja apteek­kiin ja/tai len­ne­tään kotiin, epi­de­mian aika­na tilan­ne on toi­nen. Tie­don lisään­tyes­sä tau­din ete­ne­mi­nen hidastuu.

   Jos SARS-CoV‑2 (2019-CoV) tes­te­jä pys­tyi­si teke­mään vähän joka ter­veys­kios­kil­la, epi­de­mian piik­ki oli­si aika tri­vi­aa­li levit­tää parem­min hal­lit­ta­vak­si. Nyt käy niin että itse­ka­ran­tee­nei­hin lopul­ta kyl­läs­ty­tään kun val­tao­sa niis­tä osoit­tau­tuu tur­hik­si, alkaa lep­sui­lu ja tar­pee­ton tartuttaminen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Varus­mie­hil­tä vii­kon­lop­pu­va­paat pois kriit­ti­sen vai­heen ajak­si. Jos muu­ta teke­mis­tä kek­si­tä, niin voi­daan­han kasar­mil­la tap­paa aikaa vii­kon­lop­pui­sin vaik­ka pelaa­mal­la koronaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Minul­la ei ole mitään eri­tyis­tä tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta, mut­ta pari mate­maat­tis­ta huo­mio­ta olisi.

  Jos ver­ra­taan suo­raan tar­tun­to­jen ja kuol­lei­den mää­rää, niin näis­tä ei voi suo­raan las­kea tau­din tap­pa­vuut­ta sil­loin, kun se levi­ää eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti. Kar­kea­na esi­merk­ki­nä: jos tar­tun­to­jen mää­rä tuplau­tui­si joka viik­ko, ja tau­ti tap­pai­si ihan joka iki­sen tar­tun­nan saa­neen kah­den vii­kon pääs­tä, niin kuol­lei­ta oli­si vain 25 % tar­tun­to­jen mää­räs­tä. Tämä ote­taan jos­kus huo­mioon tau­din tap­pa­vuut­ta kos­ke­vis­sa pro­sent­ti­lu­vuis­sa, mut­ta vain ker­ran olen näh­nyt sii­tä ker­rot­ta­van erikseen.

  Ita­lias­sa ker­ro­taan täl­lä het­kel­lä ole­van 631 kuol­lut­ta ja 724 paran­tu­nut­ta (ja sit­ten aktii­vi­sia tapauk­sia mel­kein yhdek­sän tuhat­ta). Näis­tä­kään luvuis­ta ei pidä pää­tel­miä teh­dä, mut­ta kos­ka koro­na ei ole rie­hu­nut Ita­lias­sa kovin pit­kään, pidän mah­dol­li­se­na, että 50 vuot­ta nuo­rem­mat eivät ole yksin­ker­tai­ses­ti vie­lä ehti­neet meneh­tyä koronatartuntaan.

  Kii­nan luvuis­ta sen­si­jaan voi täs­sä vai­hees­sa jo pää­tel­lä enem­män — siis jos nii­tä pitää luo­tet­ta­vi­na. Nii­den ker­to­ma tari­na on opti­mis­ti­nen, mut­ta minus­ta yhtä kaik­ki Kii­nan toi­mia voi pitää oikein mitoitettuina.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Ihmeen hyvin virus levi­ää ja on levin­nyt myös mais­sa mis­sä ei ole yleis­tä ase­vel­vol­li­suut­ta, kuten Ita­lia ja Ruot­si. Kii­nas­sa tai­taa olla ylei­nen ase­vel­vol­li­suus, mut­ta siel­tä ei tai­de­ta lomil­le läh­teä joka vii­kon­lop­pu, ja hyvin on virus levin­nyt sielläkin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. ant­ti:
   Ihmeen hyvin virus levi­ää ja on levin­nyt myös mais­sa mis­sä ei ole yleis­tä ase­vel­vol­li­suut­ta, kuten Ita­lia ja Ruot­si. Kii­nas­sa tai­taa olla ylei­nen ase­vel­vol­li­suus, mut­ta siel­tä ei tai­de­ta lomil­le läh­teä joka vii­kon­lop­pu, ja hyvin on virus levin­nyt sielläkin. 

   Yhteis­kun­nat ovat eri­lai­sia. Suo­mes­sa varus­mies­ten loma­lii­ken­ne on mer­kit­tä­vä teki­jä. Ita­lias­sa koko suvun illalliset.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. ant­ti:
   Kii­nas­sa tai­taa olla ylei­nen ase­vel­vol­li­suus, mut­ta siel­tä ei tai­de­ta lomil­le läh­teä joka vii­kon­lop­pu, ja hyvin on virus levin­nyt sielläkin. 

   Kii­nan suh­teen kan­nat­taa muis­taa, että siel­lä vie­tet­tiin tam­mi­kuun lopul­la pai­kal­lis­ta uut­ta vuot­ta, jon­ka aikoi­hin maan sisäl­lä mat­kus­tel­laan todel­la pal­jon koti­seu­duil­le suku­lai­sia tapaamaan.

   Käsit­tääk­se­ni tau­din alku­läh­tee­nä ollut kau­pun­ki tosin lai­tet­tiin eris­tyk­siin pari päi­vää ennen itse juhlapäivää.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Esi­mer­kik­si Sak­sas­sa Mer­kel ja Spahn esit­ti­vät juu­ri näke­myk­se­nään, että noin 60–70 % kan­sas­ta sai­ras­tui­si koro­na­vi­ruk­seen. Saman­suun­tai­sia arvioi­ta on esi­tet­ty niin Ruot­sis­ta kuin maa­il­mal­ta­kin. Tämä perus­tuu ilmei­ses­ti ole­tuk­seen sii­tä, että R0 oli­si noin 2,3, kos­ka sil­loin kyn­ny­sar­vo lau­maim­mu­ni­tee­tin saa­vut­ta­mi­sek­si on noin 60 % väes­tös­tä. Eli noin 60 pro­sen­tin väes­tös­tä pitäi­si roko­tus­ten puut­tees­sa tul­la itse sai­ras­ta­mal­la ensik­si immuu­nik­si, ennen kuin viruk­sen leviä­mi­nen väes­tös­sä pysähtyisi.

  Itse kukin voi las­kes­kel­la eri­lai­sil­la kuol­lai­suusar­vioil­la sitä, että kuin­ka monia kuol­lei­ta tämä tar­koit­tai­si esi­mer­kik­si Suo­mes­sa. Joka tapauk­ses­sa puhu­taan pelot­ta­van suu­ris­ta mää­ris­tä kuol­lei­ta. On kui­ten­kin syy­tä huo­ma­ta, ettei R0 ole vakio, vaan riip­puu mm. ihmis­ten käy­tök­ses­tä, hygie­nia­ta­sos­ta, varo­vai­suu­des­ta, jouk­ko­ti­lai­suuk­sis­ta yms. Jos R0:aa saa­daan pai­net­tua alem­mas, niin sil­loin lau­maim­mu­ni­tee­tin saa­vut­ta­mi­seen riit­tää sel­väs­ti pie­nem­män osan väes­tös­tä sai­ras­ta­mi­nen ja samal­la vas­taa­vas­ti kuol­lei­den mää­rä jää sel­väs­ti pienemmäksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Sylt­ty:
  Tes­taa­mat­to­muus tun­tuu käsien nos­ta­mi­ses­ta pystyyn. 

  Jos ei tes­ta­ta, lie­vä­oi­rei­set jat­ka­vat tar­tut­ta­mi­sen, kos­ka aika har­va var­maan eris­tää itsen­sä jos on pik­kui­sen nuhaa. Eten­kin lap­sil­la vuo­taa nenä koko ajan. Itsel­lä­ni on juu­ri nyt pie­ni nuha pääl­lä, eikä se tie­ten­kään ole koro­na­vi­rus. Entä­pä kuu­kau­den kulut­tua jos saan nuhan, niin jään­kö samoin tien töis­tä pois ja lope­tan kai­ken elä­mi­sen useam­mak­si viikoksi? 

  Muu­ten­kin on ihan omi­tuis­ta olet­taa, että ihmi­set voi­si­vat itse koto­na teh­dä oike­aa diag­noo­sin ja jää­dä pois töis­tä tar­peek­si pit­käk­si ajak­si. Jos taas edel­ly­te­tään että jokai­nen vähän­kin sai­ras on usei­ta viik­ko­ja vain koto­naan, niin sehän se vas­ta laa­ja­mit­tai­nen ja yhteis­kun­taan vai­kut­ta­va ope­raa­tio onkin.

  Ja jos ei ole tes­tiä, KELA ei tai­da kor­va­ta tulon­me­ne­tyk­siä? Tus­kin­pa siel­tä pel­käl­lä pyyn­nöl­lä rahaa saa. Ja saa­ko töis­tä­käön pel­käl­lä omal­la ilmoi­tuk­sel­la kah­ta viik­koa saikkua?

  Ihan mutul­la ja E‑Korean luku­ja kat­sel­les­sa tes­taa­mi­nen ei voi olla niin kal­lis­ta, ettei­kö se oli­si jär­ke­vää. Se in sit­ten eri asia, onko kapa­si­teet­tia. Se pitäi­si hankkia.

  Niin. THL on jos­tain syys­tä sitä miel­tä, että vain mel­ko sel­vät tapauk­set tes­ta­taan ja Ita­lian mat­kaa­jia ei tar­vit­se eris­tää, ennen kuin sai­ras­tu­vat. Outo logiikka.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. MMM: Niin. THL on jos­tain syys­tä sitä miel­tä, että vain mel­ko sel­vät tapauk­set tes­ta­taan ja Ita­lian mat­kaa­jia ei tar­vit­se eris­tää, ennen kuin sai­ras­tu­vat. Outo logiikka.

   Joku kum­mal­li­nen data-aver­sio suo­ma­lai­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa tun­tuu ole­van. Nyt kun Ter­veys­ta­lo alkaa myy­dä koro­na­vi­rus­tes­tiä jon­ka ali­hank­ki­ja­ket­jun pää on lopul­ta Viros­sa, pitää sii­tä­kin sopia erik­seen THL:n kans­sa ja hyväk­syt­tää jokai­nen tut­ki­mus erik­seen lää­kä­ril­lä, joka taas kon­sul­toi sai­raan­hoi­to­pii­rin infek­tio­lää­kä­riä. Aivan kuin joku kek­si­si näi­tä tar­koi­tuk­sel­li­sen moni­mut­kai­sia pro­ses­se­ja tar­koi­tuk­se­na polt­taa hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ennen­ai­kai­ses­ti lop­puun heti kun toi­min­taa pitäi­si vähän skaa­laut­taa. Mik­si näi­tä Kan­ta- yms jär­jes­tel­miä yli­pää­tään kehi­te­tään jos pro­ses­sit halu­taan pitää edel­leen mah­dol­li­sim­man manuaalisina?

   Kyse ei ole val­tion raho­jen sääs­tä­mi­ses­tä, 195 euron hin­tai­ses­ta tut­ki­muk­ses­ta ei saa Kela-kor­vaus­ta. Ei pitäi­si olla kenen­kään edun vas­tais­ta että esi­mer­kik­si len­to­ken­täl­lä epi­de­mia-alu­eel­ta kotiin saa­pues­sa voi kävel­lä suo­raan näyt­teen­ot­toon ja tulok­sen olles­sa nega­tii­vi­nen seu­raa­va­na päi­vä­nä töi­hin parin vii­kon etä­töi­den sijaan.

   En oli­si lain­kaan häm­mäs­ty­nyt jos koh­ta­puo­liin nopein tapa saa­da koro­na­vi­rus­tes­ti­tu­los on käväis­tä Tallinnassa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Tai­taa olla niin, että tes­tien teke­mis­tä rajoit­taa rahaa enem­män se, että nii­tä ei ole saa­ta­vis­sa enem­pää rahallakaan.

    Jää näh­tä­väk­si. Rea­gens­si­val­mis­ta­jien talou­del­li­set insen­tii­vit ovat niin mer­kit­tä­vät ettei yri­tyk­sen puut­tees­ta pitäi­si jää­dä kiin­ni. Sitä­pait­si, Syn­lab on esi­merk­ki sii­tä että yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la labo­ra­to­rio­ka­pa­si­teet­tia on vapaa­na, ja rea­gens­se­ja varas­tos­sa. Jos rea­gens­sit ovat todel­li­suu­des­sa lop­pu ja Syn­lab on saa­nut nii­tä jos­tain THL:n kiin­tiös­tä jos­ta syys­tä THL nii­tä halu­aa kont­rol­loi­da niin sit­ten tilan­ne on tie­tys­ti toi­nen mut­ta täl­lai­ses­ta ei ole aina­kaan tiedotettu.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. MMM:

   Niin. THL on jos­tain syys­tä sitä miel­tä, että vain mel­ko sel­vät tapauk­set tes­ta­taan ja Ita­lian mat­kaa­jia ei tar­vit­se eris­tää, ennen kuin sai­ras­tu­vat. Outo logiikka.

   Jos ja kun resurs­sit ovat rajal­li­set, tes­te­jä on pak­ko suun­na­ta sen mukaan, mis­sä ole­te­taan niil­lä ole­van paras hyö­ty­suh­de. Yksi tes­ti mak­saa Ter­veys­ta­lol­la tee­tet­ty­nä noin 200 euroa. Edes yksi­tyi­sen fir­man tes­tiä ei anne­ta nyt teh­dä ilman sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä tul­lut­ta lähe­tet­tä, vaik­ka asia­kas mak­saa koko las­kun itse. Yleen­sä yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la saa rahal­la ostet­tua pal­ve­lui­ta ilman lää­ke­tie­teel­lis­tä perus­tet­ta­kin, jos mak­saa koko las­kun itse, mut­ta täs­sä asias­sa val­lit­see nyt poik­keus. Käy­tet­tä­vis­sä ole­via tes­taus­mah­dol­li­suuk­sia on Suo­mes­sa­kin nyt ilmei­ses­ti kysyn­tää sel­väs­ti pie­nem­pi mää­rä, mikä myös rajoit­ta­nee sitä, keil­le tes­ti voi­daan suun­na­ta ja monel­le­ko se ollaan val­mii­ta teke­mään. Eräät fir­mat teke­vät nyt hyvää bis­nes­tä, kun tes­tien kysyn­tä on räjäh­tä­nyt mones­sa maas­sa samaan aikaan, ja kun osta­jat kil­pai­le­vat sii­tä, ket­kä saa­vat tes­taus­ma­te­ri­aa­le­ja. Hal­vem­mat pika­tes­tit saa­daan mark­ki­noil­le aikoi­naan, mut­ta vie­lä moneen kuu­kau­teen nii­tä ei ole tar­jol­la. Hel­mi­kuun 2020 lopus­sa uuti­sis­sa väi­tet­tiin, että esi­mer­kik­si USA:ssa oli­si sil­loin ollut diag­nos­ti­set edel­ly­tyk­set ole­mas­sa vain noin 75 000 tes­tin teke­mi­seen, mikä ei riit­täi­si tes­taa­maan kuin pari pro­sen­tin sadas­osaa koko väes­tös­tä, jos tes­te­jä teh­täi­siin vain yksi per hen­ki­lö (sai­ras­tu­nei­den koh­dal­la tes­te­jä kuluu enem­män, kun näi­tä tes­ta­taan mon­ta ker­taa). Tes­ti­ma­te­ri­aa­le­ja tuo­te­taan nyt kovaa vauh­tia lisää, mut­ta kysyn­tä­kin on kovaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Nimi­merk­ki Enti­nen vih­rei­den äänes­tä­jä jo kos­ket­te­li­kin tätä aihet­ta, mut­ta karan­tee­ni ja liik­ku­mi­sen rajoit­ta­mi­nen ovat toi­mi­via kei­no­ja epi­de­mian rajoit­ta­mi­sek­si myös sil­tä kan­nal­ta, että ne voi­vat myös vähen­tää sai­ras­tu­vien mää­rää, vaik­ka täy­del­lis­tä eris­tä­mis­tä ei onnis­tut­tai­si­kaan saa­maan aikaan. Toi­mi­vat karan­tee­nit ja ylei­sen liik­ku­mi­sen vähen­tä­mi­nen nimit­täin las­ke­vat RO-lukua. Tau­deis­sa, jot­ka tart­tu­vat itä­mi­sai­ka­na, tämä efek­ti ei ole kovin mer­kit­se­vä, mut­ta Koro­na tart­tuu vas­ta puh­kea­mi­sen jäl­keen. Näin ollen edel­li­set kei­not voi­vat vähen­tää var­sin mer­kit­tä­väs­ti­kin epi­de­mian aika­na sai­ras­tu­nei­den kokonaismäärää.

  Jot­ta halut­tu hyö­ty saa­daan täy­tyy eris­tä­mi­sen olla jär­ke­väs­ti aja­tel­tu. Tavoit­tee­na ei ensin­nä pidä olla aluei­den täy­del­li­nen eris­tä­mi­nen, vaan yksin­ker­tai­ses­ti tau­tia sai­ras­ta­vien ihmis­kon­tak­tien mää­rän vähen­tä­mi­nen, eli siis RO-luvun las­ke­mi­nen. Toi­men­pi­tei­den tulee lisäk­si olla sii­nä­kin mie­les­sä rea­lis­ti­sia, että nii­tä voi­daan pitää yllä niin kau­an kuin epi­de­mia jat­kuu. Eli ne eivät saa olla lii­an drastisia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Jos tau­tiin todel­la­kin sai­ras­tuu kak­si kol­mas­osaa suo­ma­lai­sis­ta, iäk­käi­den ja tiet­ty­jä sai­rauk­sia ennes­tään sai­ras­ta­nei­den uhrien mää­rä voi olla traa­gi­sen suu­ri. Uuti­soin­nis­sa on “loh­du­tel­tu”, että nuo­rem­mat eivät kär­si juu­ri fluns­saa enem­män. Van­hem­paa väes­töä ei ilmei­ses­ti arvos­te­ta täs­sä yhteis­kun­nas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti ei sen­tään rat­ko­ta van­hus­ten hoi­don kus­tan­nuson­gel­mia virus­vit­sauk­sen avulla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Mitä aja­tuk­sia koro­na­vi­ruk­sen myö­tä on herän­nyt yhteis­käyt­tö­au­tois­ta, jois­sa esim. parin tun­nin välein vaih­tuu se, kuka pitää käsis­sään rat­tia, johon edel­li­set käyt­tä­jät ovat voi­neet aivas­tel­la, tai että miten jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­ne suun­ni­tel­laan tau­te­ja vähem­män levit­tä­väk­si? Aikoi­naan­han esim. junis­sa oli pal­jon pie­neh­kö­jä kop­pe­ja, jois­sa tar­tut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det­kin oli­vat raja­tum­mat, kun taas nyky­ään suo­si­taan iso­ja avo­ti­lo­ja, kos­ka nii­hin ihmi­siä mah­tuu tiheäm­pään. Avo­kont­to­rei­den osal­ta on aika laa­jaa tut­ki­mus­näyt­töä jo eri mais­ta sii­tä, että niis­sä työs­ken­te­le­vät sai­ras­te­le­vat enem­män kuin kop­pi­kont­to­reis­sa työ­pis­teen omaa­vat. Jouk­ko­lii­ken­tees­sä tau­tien levit­tä­mi­sen ehkäi­sy ei tois­tai­sek­si ole ollut suun­nit­te­lul­le ase­tet­tu vaa­ti­mus. Koro­nan myö­tä voi herä­tä kysy­mys, että pitäi­si­kö jat­kos­sa ehkä koit­taa huo­mioi­da myös sitä puol­ta enem­män jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­nei­tä muo­toil­taes­sa ja nii­den ilman­vaih­toa suunniteltaessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Koreas­sa on tes­taus­ten otta­mi­nen kiih­ty­nyt ja samaan aikaa todet­tu­jen tapaus­ten mää­rän kas­vu ollut laan­tu­maan päin nyt jo useam­man päi­vän. Tään perus­teel­la ennus­tan, että Koro­na levi­ää tyy­pil­li­ses­ti vii­kon, pari kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la. Sit­ten vauh­ti alkaa laan­tua kun­nes kään­tyy las­kuun ehkä noin kol­men vii­kon pääs­tä epi­de­mian puhkeamisesta. 

  Kaik­kien tapaus­ten mää­rä tulee sii­nä tapauk­ses­sa ole­maan joi­ta­kin pro­sent­te­ja koko väes­tös­tä ja kuol­lei­suus pro­mil­len kym­me­ne­so­sia (jos kuol­lei­suus jäi­si Korean tapaan alle prosentin). 

  No, tää ennusu­tus on teh­ty lähin­nä omiin tar­pei­siin. Jos joku halu­aa ottaa sen tosis­saan, sii­tä vaan. Tosin täs­sä on pari isoa epä­var­muut­ta: 1) Vie­lä ei tie­de­tä, jat­kuu­ko tren­di niin, että tapaus­ten mää­rä kään­tyy lähi­päi­vi­nä las­kuun. 2) Koreas­sa on toteu­tet­tu mas­sa­tes­tauk­sia toi­sin kuin esim. Suo­mes­sa. Ehkä epi­de­mia saa­daan­kin kuriin vain mas­sa­tes­tau­ten avulla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Suo­ma­lais­ten hen­gis­sä­pi­tä­mi­ses­sä kriit­tis­tä on vent­ti­laat­to­rien mää­rä. Niil­lä aute­taan pahim­min sai­rai­ta sai­rai­ta hen­git­tä­mään. Oma tie­to­ni mää­räs­tä on hel­mi­kuul­ta, en viit­si ketoa, toi­vot­ta­vas­ti on han­kit­tu lisää. Teho­hoi­to­paik­ko­ja voi kyl­la hel­pos­ti lisä­tä. Pelot­taa, että monet minis­te­rit ovat yhden asian ihmisiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Täs­sä on myös menos­sa toi­men­pi­teet talous­vai­ku­tus­ten lie­vit­tä­mi­sek­si. Len­to­yh­tiöt ja koh­ta muut­kin tahot alka­vat lomaut­taa väkeä, suu­ryh­tiöil­le saa­daan pum­pat­tua jul­kis­ta rahaa väliaikaisrahoitukseksi.

  Kave­ri­pii­ris­sä­ni ihme­tel­lään, miten free­lancer-tai­tei­li­ja­kent­tä pär­jää, kun tapah­tu­mia peru­taan. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta teh­dä heil­le hel­pok­si “ilmoit­tau­tua lomau­te­tuk­si” työkkäriin?

  Sama ongel­ma on yrit­tä­jän pyö­rit­tä­mil­lä kah­vi­loil­la ja ravin­to­loil­la, jois­sa varauk­sia peru­taan ja vie­raat vähe­ne­vät. Nämä eivät elä kovin isoil­la marginaaleilla.

  Toi­vot­ta­vas­ti ei kuvi­tel­la, että elvy­tys jon­kun rau­ta­tien tai maan­tien raken­ta­mi­sel­la riit­tää. Se aut­taa vain rakennusalaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. ij:
   Täs­sä on myös menos­sa toi­men­pi­teet talous­vai­ku­tus­ten lievittämiseksi.

   USA:ssa Trum­pin on val­tuuk­sien­sa rajois­sa mää­rän­nyt likvi­di­teet­tiä koro­na viruk­sen alai­sil­le pienyrityksille:

   1)\ Val­tio antaa hal­pa­kor­koi­sia lainoja.
   2)\ Vero­jen mak­sa­mis­ta saa viivästyttää.

   Teh­dään­kö Suo­mes­sa niin, että kiris­te­tään vero­tus­ta, jot­ta rahoil­la voi­daan antaa sosi­aa­lis­ta tukea työt­tö­mik­si joutuville.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Jär­ki­pu­het­ta taas!

  Itse­tut­kis­ke­lun paik­ka itsel­lä­ni, 1990-luvun nuo­re­na olin kans­sa­si eri miel­tä lähes kai­kes­ta, vii­mei­sen muu­ta­man vuo­den aika­na taas olen huo­men­nut peu­kut­ta­va­ni useim­pia twiit­te­jä­si ja muu­toin­kin ole­va­ni samoil­la lin­joil­la mm. blo­gi­si kans­sa, nyt vii­me päi­vi­nä sitä­kin enemmän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Van­hus­ten (tai ehkä ylei­sem­min elä­ke­läis­ten) eris­tä­mis­tä ede­saut­tai­si, jos eri­lai­sia kotiin­kul­je­tus­pal­ve­lui­ta koros­tet­tai­siin kaup­paan mene­mi­sen sijaan. Val­tio­val­ta voi­si tul­la täs­sä vas­taan esim. aset­ta­mal­la elä­ke­läis­ten kul­je­tus­pal­ve­lut KELA-kor­vaus­ten piiriin.

  Samoin lää­ke­ja­ke­lu oli­si syy­tä mah­dol­lis­taa ilman fyy­sis­tä käyn­tiä apteekeissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    En tie­dä, pitää­kö kai­ken men­nä niin, että val­tio mak­saa, mut­ta ruu­an kotiin­kul­je­tus pitäi­si nyt orga­ni­soi­da. Wolt?

    Point­ti oli sii­nä, että jos kotiin­kul­je­tus pal­ve­lu­na mak­saa vitosen/kerta, niin suh­teel­li­ses­ti mel­ko pie­nel­lä kus­tan­nuk­sel­la voi­tai­siin vähen­tää aika pal­jon altis­tu­mi­sia. Kaik­ki ilmai­nen kun nyt kui­ten­kin aina hou­kut­te­lee suomalaisia.

    Pris­man jonos­sa ves­sa­pa­pe­ri­las­tin kans­sa sei­so­va elä­ke­läi­nen on jota­kuin­kin pahin­ta mitä täs­sä tilan­tees­sa voi tapahtua.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    En tie­dä, pitää­kö kai­ken men­nä niin, että val­tio mak­saa, mut­ta ruu­an kotiin­kul­je­tus pitäi­si nyt orga­ni­soi­da. Wolt?

    ark­ki­teh­ti: Point­ti oli sii­nä, että jos kotiin­kul­je­tus pal­ve­lu­na mak­saa vitosen/kerta, niin suh­teel­li­ses­ti mel­ko pie­nel­lä kus­tan­nuk­sel­la voi­tai­siin vähen­tää aika pal­jon altis­tu­mi­sia. Kaik­ki ilmai­nen kun nyt kui­ten­kin aina hou­kut­te­lee suomalaisia.

    Pris­man jonos­sa ves­sa­pa­pe­ri­las­tin kans­sa sei­so­va elä­ke­läi­nen on jota­kuin­kin pahin­ta mitä täs­sä tilan­tees­sa voi tapahtua.

    Täs­mäl­leen näin. Ongel­mak­si tulee ”toi­mi­tus kotiovelle”-palvelujen kapa­si­teet­ti. Jo nyt kaup­pa­kas­si-pal­ve­lut ovat monin pai­koin yli­kuor­mit­tu­neet. En tie­dä, onko kysy­mys keräi­lys­tä vai kul­je­tuk­sis­ta. Yksi­tyi­sil­lä on tie­tys­ti kan­nus­tin kapa­si­tee­tin nope­aan lisää­mi­seen, mut­ta eikö­hän sil­le­kin löy­dy joku byro­kraat­ti­nen este. Saat­taa olla, että tar­vi­taan armei­jaa apuun.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Tapio:
    Täs­mäl­leen näin. Ongel­mak­si tulee ”toi­mi­tus kotiovelle”-palvelujen kapa­si­teet­ti. Jo nyt kaup­pa­kas­si-pal­ve­lut ovat monin pai­koin yli­kuor­mit­tu­neet. En tie­dä, onko kysy­mys keräi­lys­tä vai kul­je­tuk­sis­ta. Yksi­tyi­sil­lä on tie­tys­ti kan­nus­tin kapa­si­tee­tin nope­aan lisää­mi­seen, mut­ta eikö­hän sil­le­kin löy­dy joku byro­kraat­ti­nen este. Saat­taa olla, että tar­vi­taan armei­jaa apuun.

    Kyl­lä kurii­ri­pal­ve­lui­den kul­je­tus­ka­pa­si­teet­ti riit­täi­si hel­pos­ti, kun kul­je­tus­ket­ju­ja pys­tyi­si yhdis­tä­mään nykyis­tä hel­pom­min. Ja jos verk­ko­kaup­pa kas­vaa oikeas­ti mer­kit­tä­väk­si osak­si päi­vit­täis­kaup­paa, ei eril­lis­tä keräi­ly­vai­het­ta tar­vi­ta, vaan samat tyy­pit jot­ka nor­maa­lis­ti lato­vat tava­raa hyl­lyyn voi­vat lait­taa tava­ran suo­raan keräi­ly­ko­riin. Fik­sus­ti jär­jes­tet­ty­nä kaup­pa tar­joai­si tie­tys­ti muu­ta­maa eri­lais­ta val­mis­ta kaup­pa­kas­sia ale­hin­taan, niin logis­tiik­ka pelai­si vie­lä sujuvammin.

    Kyl­lä verk­ko­kaup­pa on ihan mark­ki­na­ta­lou­den hoi­det­ta­vis­sa lyhyel­lä­kin varoi­tusa­jal­la jos kysyn­tä kas­vaa paljon.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    En tie­dä, pitää­kö kai­ken men­nä niin, että val­tio mak­saa, mut­ta ruu­an kotiin­kul­je­tus pitäi­si nyt orga­ni­soi­da. Wolt?

    Kun­nan teh­tä­vä jär­jes­tää. Eikö­hän jokai­sel­la sai­raan­hoi­to­pii­ril­lä ole suo­mes­sa tie­dos­sa se ruo­an jake­lis­ta vas­taa­va taho.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Osit­tain tämä koro­na­hys­te­ria liit­tyy sii­hen­kin, että perin­tei­nen lää­ke­tie­de on pitä­nyt ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­naan elä­män pit­kit­tä­mis­tä niin kau­an kuin mah­dol­lis­ta, laa­dus­ta välit­tä­mät­tä. Nyt­hän asen­teet ovat muut­tu­neet hie­man, saat­to­hoi­dos­ta­kin puhu­taan ja sitä on siel­lä tääl­lä jopa saa­ta­vis­sa. Sil­lä­kin uhal­la että olen poliit­ti­ses­ti epä­kor­rek­ti, kysyn eikö koro­na­vi­rus voi­si olla se moni­sai­raan van­huk­sen paras ystä­vä, jok­si keuh­ko­kuu­met­ta jos­kus kut­su­taan. Osmon esit­tä­män tilas­ton mukaan koro­na­vi­ruk­seen kuol­lei­den kes­ki-ikä Ita­lias­sa oli yli 80 vuot­ta, eikä jou­kos­sa ollut tuo­hon men­nes­sä yhtään alle 50-vuotiasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Eikö sai­ras­tu­nei­ta voi hoi­taa oirei­den mukaan tie­tä­mät­tä, mikä on tau­di­nai­heut­ta­ja? Sil­loin kyl­lä jäi­si­vät bak­tee­ri- ja virus­tar­tun­nat erot­te­le­mat­ta, mut­ta jos ihmi­nen tar­vit­see hen­gi­tys­ko­net­ta niin se näkyy muis­ta sei­kois­ta kuin virus­tes­tin tulok­ses­ta. Mie­tin sitä, eivät­kö lie­vä­oi­rei­set oli­si tär­keä tes­tat­ta­va ryh­mä, kos­ka sil­loin tie­det­täi­siin ket­kä (poten­ti­aa­li­ses­ti) levit­tä­vät koro­naa mut­ta ovat paran­nut­tu­aan immuu­ne­ja. Karan­tee­ni­myön­tei­syys voi­si kas­vaa, kun ihmi­set tie­täi­si­vät että eris­tys päät­tyy mel­ko pian. Nämä ihmi­set voi­si­vat pala­ta lähes taval­li­seen elä­mään, voi­si­vat kul­kea kau­pun­gil­la, töis­sä ja kau­pois­sa tar­vit­se­mat­ta pelä­tä että saa­vat tar­tun­nan tai tar­tut­ta­vat mui­ta. He voi­si­vat myös toi­mia vapaa­eh­toi­si­na eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä, jois­sa käy­dään esim van­hus­ten luo­na. Oireet­to­mat ovat täl­lä het­kel­lä lii­an suu­ri ryh­mä tes­tat­ta­vak­si, ja jos tes­ti­tu­los on nega­tii­vi­nen ei se vält­tä­mät­tä ole sitä vähän ajan kulut­tua. Tämä päh­käi­ly perus­tuu siis olet­ta­muk­seen, että paran­tu­neet ovat immuu­ne­ja eivät­kä levi­tä tautia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Immu­ni­teet­ti­ky­sy­mys on vii­me aikoi­na nous­sut monin tavoin kes­kus­te­lu­jen koh­teek­si. Tie­dot Kii­nas­ta ovat olleet sen suun­tai­sia, että koro­nas­ta jo paran­tu­neis­ta 5–10 %: on saa­nut myö­hem­min uudel­leen posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen koronasta:

  Data from qua­ran­ti­ne cent­res in Wuhan showed that the pos­si­bi­li­ty of reco­ve­red patients tes­ting posi­ti­ve again was between 5% and 10%, accor­ding to the sta­te-run Glo­bal Times. Officials in Hubei have said tho­se patients would not be recor­ded as new con­fir­med cases because they had been coun­ted previously.”
  https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/life-after-lockdown-has-china-really-beaten-coronavirus

  Tuo joh­taa kysy­myk­seen, jää­kö useal­la pro­sen­til­la koro­nan sai­ras­ta­neis­ta saa­mat­ta immu­ni­teet­ti tau­din uusiu­tu­mi­sel­le. Jos edes tau­din sai­ras­ta­mi­nen ei tuo kai­kil­le immu­ni­teet­tia, se voi mer­ki­tä, että toi­mi­van, kai­kil­le rokot­teen saa­jil­le immu­ni­teet­tia tuot­ta­van rokot­teen kehit­tä­mi­nen samais­ta tau­tia vas­taan voi olla vai­ke­aa. Toki sekin olla sil­ti hyö­dyl­lis­tä, jos edes 90 % rokot­teen saa­neis­ta sai­si immu­ni­tee­tin, mut­ta lau­ma­suo­ja­ti­lan­tee­seen pää­ty­mi­nen voi olla vai­keam­paa, jos kaik­ki tau­din sai­ras­ta­neet eivät saa­kaan immuniteettia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. mie­tin:
   Tie­dot Kii­nas­ta ovat olleet sen suun­tai­sia, että koro­nas­ta jo paran­tu­neis­ta 5–10 %: on saa­nut myö­hem­min uudel­leen posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen koronasta: 

   Anteek­si nyt, mut­ta tuo muo­toi­lu on kyl­lä käy­tän­nös­sä jok­seen­kin har­haan­joh­ta­va. Samoin kuin vali­tet­ta­vas­ti iso osa ympä­ri sosi­aa­lis­ta medi­aa esiin­ty­vis­tä asi­aan liit­ty­vis­tä kommenteista. 

   Jos artik­ke­lin lukee, niin täs­sä on kyse ihan samas­ta kuin asias­ta kuin käy­tän­nös­sä kai­kis­sa tapauk­sis­sa, joi­den perus­teel­la on levi­tet­ty huhu­ja, että “koro­nan voi saa­da uudestaan”. 

   Kyse on siis erit­täin suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä sii­tä, että hen­ki­lö ei ole vie­lä täy­sin paran­tu­nut koro­nas­ta, vaik­ka oireet ovat jo helpottaneet. 

   Taus­tal­la — kuten jutus­ta sel­vi­ää — on muun muas­sa se, että Kii­na halu­aa kau­nis­tel­la tilas­to­ja. Niin­pä hen­ki­lö halu­taan mah­dol­li­sim­man nopeas­ti oirei­den hel­po­tet­tua julis­taa terveeksi. 

   Nämä “uudes­taan sai­ras­tu­neet” ovat siis käy­tän­nös­sä sel­lai­sia, joil­la oireet ovat juu­ri joi­ta­kin päi­viä sit­ten hel­pot­ta­neet mut­ta uudes­taan otet­tu tes­ti on edel­leen näyt­tä­nyt positiivista. 

   En ole kuul­lut yhdes­tä­kään tapauk­ses­ta, jos­sa esi­mer­kik­si kuu­kausi tai kau­em­min aikaa sit­ten paran­tu­nut oli­si sai­ras­tu­nut uudes­taan. Ja kuu­kausi sit­ten paran­tu­nei­ta on jo val­ta­va määrä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa käyttäjälle siten Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.