Miksi en usko karanteeneihin viruksen torjunnassa

VAROITAN, ETTEN OLE EPIDEMIOLOGIAN ASIANTUNTIJA JA SILTÄ OSIN KUIN MINULLA YLIPÄÄNSÄ ON ASIASTA TIETOA, SE ON VANHAA

Minä näen viruk­sen elinkaaren suun­nilleen näin. Viruk­sen lev­iämistä domi­noi tar­tut­tavu­us­luku, kuin­ka mon­ta ihmistä yksi tar­tun­nan saanut keskimäärin tar­tut­taa, Jos tuo luku on yli yhden, virus lev­iää ekspo­nen­ti­aalis­es­ti ja jos se on alle yhden, epi­demia sammuu.

Koron­aviruk­sen tar­tut­tavu­us­luku on noin kak­si, eli se tart­tuu huonom­min kuin moni muu, mut­ta räjähtävästä pros­es­sista kuitenkin on kyse.

Kun tar­tut­tavu­us­luku on kak­si, viruk­sen lev­iää, kunnes joka toinen on sille immuu­ni – on joko saanut roko­tuk­sen sitä vas­taan tai on sairas­tanut taudin (tai sitä lähel­lä ole­van taudin) ja saanut vas­tus­tuskyvyn. Kun joka toinen on saanut vas­tus­tuskyvyn, tar­tut­tavu­us­luku las­kee yhteen ja siihen lev­iämi­nen pysähtyy.

Voimme hidas­taa lev­iämistä sulke­mal­la yhteiskun­nan, kuten on tehty Wuhanis­sa ja nyt suures­sa osas­sa Ital­i­aa. Tässä on se vika, että jos virus­ta ei saa­da kokon­aan kitketyk­si, se ryöp­sähtää liik­keelle heti, kun karan­teen­it pure­taan. Sik­si pidän Ital­ian toimia hyödyt­töminä, mut­ta voi olla väärässäkin.

Jos tau­ti­in löy­tyy tur­valli­nen ja tehokas rokote, ital­ialaiset ovat onnis­tuneet osta­maan aikaa, eikä karan­teeni ole täysin hyödytön. Rokotet­ta odot­taes­sa tehokkain tapa rokot­taa kansa on altistaa ter­veet ja hyväkun­toiset taudille – vähän niin kuin pienet lapset altiste­taan vesirokolle, jot­ta eivät saisi tau­tia van­hempana, jol­loin se on vaar­al­lisem­pi.  Se vas­taa vaiku­tuk­sil­taan rokottamista.

Tämän min­un ehkä väärän käsi­tyk­sen val­las­sa tek­isin toisin. En eristäisi kaik­ki ital­ialaisia vaan vain riskiryh­mi­in kuu­lu­vat, siis van­huk­set ja dia­beetikot ja sydän ja vero­suonataute­ja potevat.

Eristyk­sis­sä elävien van­hus­ten kan­nat­taisi jopa toivoa, että mah­dol­lisim­man moni hyväkun­toinen han­kkisi tar­tun­nan nopeasti ja tulisi vas­tus­tuskykyisek­si. Sairaut­ta vas­taan syn­ty­isi laumasuoja.

Huo­mat­takoon, että tar­tun­nan saaneista huo­mat­ta­va osa, ehkä jopa enem­mistö, sairas­taa taudin oireet­tomana, kos­ka elim­istö kek­sii vas­ta-aineen reseptin heti. Vas­tus­tuskyky kuitenkin syn­tyy. Ter­veille nuo­ril­la aikuisille tau­ti on läh­es harmiton.

Venet­sian lähel­lä ollessa kylässä tes­tat­ti­in kaik­ki yli 6000 asukas­ta. Tar­tun­nan saanei­ta oli 133 eli 1,7 pros­ent­tia, mut­ta näistä 75 % oli oireet­to­mia.  Todet­takoon, että 1,7 pros­ent­tia 60 miljoonas­ta ital­ialais­es­ta on miljoona, mut­ta var­maankaan tuo kylä ei edus­tanut keskiarvoa.

Min­un käsit­tääk­seni tuo virus läpäisee koko väestön, eikä sille voi mitään.En ole usko­muk­seni kanssa yksin. Ruotsin ter­veysmin­is­teri sanoi samaa. Riskiryh­mi­in kuu­lu­vat kan­nat­taisi eristää taudil­ta suo­jaan. Eristämine voi olla vapaae­htoinen, kos­ka mui­ta ei suo­ja­ta heiltä, vaan hei­dän suo­jataan muilta.

Epäi­lyk­seni kohdis­tuu siis Ital­ian omak­sumaan mas­sakaran­teeni­in. Suomes­sa on tois­taisek­si toimit­tu järkevästi. Nämä minikaran­teen­it hidas­ta­vat taudin yleistymistä ja anta­vat arvokas­ta aikaa.

Sen sijaan en ymmär­rä, mik­si vierailukäyte­jä van­hus­ten­hoito­laitok­sis­sa ei rajoite­ta. Kuume pitäisi vierail­i­joil­ta ainakin mitata.

Influ­enssa lev­isi aina varuskun­tien kaut­ta, kunnes puo­lus­tusvoimat alkoi rokot­taa asevelvol­lisia. Int­ti on kuin viruk­sen unel­ma. Viikon­lop­puna hajaan­nu­taan ympäri maa­ta han­kki­maan tar­tun­to­ja ja viikon aikana levitetään se kaikki­in samas­sa tuvas­sa ja viikon­lop­puna hajaan­nu­taan taas ymäri maa­ta. Int­ti voisi tehdä tässä nyt jotain.

Näin siis koko väestön tasol­la. Yksilö­ta­sol­la jokaisen kan­nat­taa suo­ja­ta itseään ja toivoa, että muut han­kki­vat vas­tus­tuskyvyn taudille. Eri­tyis­es­ti riskiryh­mi­in kuu­lu­vien kan­nat­taa olla hyvn varovaisia. Kun kuu­lun itse kaikki­in luetel­tu­i­hin riskiryh­mi­in, joskaan en sen­tään tupakoi, tulen eristäy­tymän koti­i­ni, kun ollaan tilanteessa, että joka ratikas­sa on aikakin yksi tar­tut­ta­ja. Enkä tule vieraile­maan van­han äiti­ni hoitolaitoksessa.

Onnek­si meil­lä on aikaa miet­tiä omaa strate­giaamme, mut­ta ei sitä aikaa ole kuin pari viikkoa.

 

LISÄYS 9.3. Kun moni oli tulkin­nut tek­stin niin, että vas­tustin Suomes­sa toimeen­pan­tu­ja karan­teene­ja, lisäsin täs­men­nyk­sen, että tarkoitin Ital­ian kaltaista yhteiskun­nan mas­sasulkemista. Lisäsin myös asevelvol­lisia koske­van kohdan.

53 vastausta artikkeliin “Miksi en usko karanteeneihin viruksen torjunnassa”

 1. Samaa mieltä.

  Rokote tulee aikaisin­taan vuo­den kulut­tua jos sil­loinkaan. Pienen pieni mah­dol­lisu­us lääke­hoidon käyt­töön aiem­min jos joku jo ole­mas­sa ole­vista tehoaisi tähän viruk­seen. Uuden kehit­tämiseen menee hel­posti vuosia.

  Itse “laitoin” ter­veen iäkkään läheiseni kotikaran­teeni­in, hoite­len nuorem­pana ja pienem­män riskin omaa­vana kaup­pa-asi­at ym. tilanteet mis­sä tar­tun­taris­ki on kohol­la. Toki ulkoilee harkitusti.

  Peskää käsiänne!

 2. Jos kuitenkin taudin kulkua läpi Ital­ian ja koko Euroopan saadaan hidaste­tuk­si, resursse­ja vakavien tau­ti­ta­pausten hoita­misek­si riit­tää parem­min. Sairaala­paikoista ja ter­veestä henkilökun­nas­ta voi olla pulaa. Ja tuskin­pa riskiryh­miäkään saadaan suo­jatuk­si kovinkaan täydellisesti

 3. Ongel­mana on että ilman karan­tee­nia sairaala­paikat lop­pu­vat kesken, etenkin teho­hoidon puolelta. Ital­ias­sa kuolleisu­us on jo nyt 5%. Etelä-Korea on nyt tes­tannut yli 20000 henkilöä vuorokaudessa, eli jos tau­ti halu­taan pysäyt­tää niin se on kyl­lä mah­dol­lista. Ilman karan­tee­nia Suomes­sa tulee vähin­tään kym­meniä tuhan­sia kuolleita.

 4. Mielestäni päätelmäsi ovat erit­täin oikei­ta. Eri­tyis­es­ti van­hus­ten suh­teen. Karan­teenipäätök­set kuitenkin tehdään “poli­it­tis­ten reali­teet­tien” perusteella.

  Muis­tan kuin­ka edel­lisen ison epi­demi­an aikana van­huk­set kut­sut­ti­in ter­veyskeskuk­si­in jonot­ta­maan rokotet­ta yhdessä muiden sairaiden kanssa: Poli­it­tis­es­ti kat­soen toi­mi oli aivan oikea. Van­huk­set-ensin poli­ti­ik­ka toi ääniä hallituspuolueille.

  – Korona-virus epi­demia voi osoit­tau­tua vielä niin vakavak­si, että kaik­ki oppo­si­tion kokoon­tu­miset pitää kieltää. Ja jos sel­l­aiseen uhkaryh­mään kuu­lu­va henkilö avaa suun­sa, niin ei sieltä muu­ta voi tul­la ulos kuin korona virus tai vihapuhe.

 5. En tiedä tarkoi­tatko nyt karan­tee­nil­lä Ital­ian ja Kiinan mallisia mas­si­ivisia karan­teene­jä vai lähipi­iri­in kohdistuvaa.

  Ilmeis­es­ti Suomen strate­gia pyrkii ole­maan tau­tia sairas­tavien tun­nist­a­mi­nen ja hei­dän eristämisen­sä ja altistunei­den lait­ta­mi­nen karan­teeni­in, tai ainakin vähin­tään saa­maan seu­raa­maan oire­itaan, jot­ta hei­dätkin saadaan eristyk­seen jos tau­ti puhkeaa. 

  Jos tar­tut­tamista pystytään ehkäisemään täl­lä taval­la noin 60% pros­ent­tis­es­ti, R0-luku (jon­ka siis arvioidaan ole­van 2.2–2.5) las­kee alle yhden ja infen­tioketjut pysähtyvät. Tästä oli hyvä kir­joi­tus Lääkärilehdessä. 

  Mui­ta tapo­ja alen­taa R0-lukua on tietoisu­u­den lisäämi­nen käsi­hy­gien­i­as­ta ja sairaana töi­hin tai koulu­un menon välttäminen.

  Covid-19 näyt­tää tart­tuvan hyvin paikallis­es­ti, joten infek­tioketju­jen hallinta on ehkä mah­dol­lista, toisin kuin vaik­ka influenssassa.

  Joka tapauk­sel­la lähipi­irin karan­teen­i­toimil­la oste­taan aikaa ja hidaste­taan lev­iämistä. Sil­loin siir­retään pahin epi­demia-aika pois kausi-influ­en­san päältä ja toisaal­ta huole­hdi­taan siitä, että kaik­ki eitvät sairas­tu samaan aikaan. Ja toki jos viivy­tys­tais­telu onnis­tuu riit­tävän kauan saadaan rokote tai spe­si­fisiä lääkkeitä. Vähin­tään saadaan lisää tietoa sairaud­es­ta maailmalta.

  1. R2:
   Ilmeis­es­ti Suomen strate­gia pyrkii ole­maan tau­tia sairas­tavien tun­nist­a­mi­nen ja hei­dän eristämisen­sä ja altistunei­den lait­ta­mi­nen karan­teeni­in, tai ainakin vähin­tään saa­maan seu­raa­maan oire­itaan, jot­ta hei­dätkin saadaan eristyk­seen jos tau­ti puhkeaa. 

   Suomen strate­giana ei voi olla tau­tia sairas­tavien tun­nist­a­mi­nen, kos­ka tes­taamista rajoite­taan hyvin rankasti. Suomen tes­taus­menetelmäl­lä ei voi­da löytää sel­l­aisia tapauk­sia, jot­ka eivät ole olleet tau­tialueil­la tai kon­tak­tis­sa tun­net­tu­jen taudinkan­ta­jien kanssa. Tämän vuok­si oireet­tomat tar­tun­nan kan­ta­jat levit­tävät tau­tia ter­vey­den­huol­lon asi­aa huo­maa­mat­ta. Kos­ka Ital­ias­ta on tul­lut paljon oireel­lisia tar­tun­nan kan­ta­jia, on läh­es var­maa, että sieltä on palan­nut myös oireet­to­mia tar­tun­nan kantajia.

   THL toki väit­tää, että oiree­ton tar­tun­nan kan­ta­ja ei voi levit­tää virus­ta, mut­ta tämä ei pidä paikkaansa kahdes­ta syys­tä: on todet­tu oireet­to­mia tar­tut­ta­jia (mm. Alp­pi­ma­ja) ja lisäk­si (teknis­es­ti toki THL:ltä oikein) moni ei pidä itseään oireel­lise­na, kun on vähäoireinen eli “vain vähän köhii”. Toisaal­ta, eihän vähäoireinen saa edes koronat­es­taus­ta Suomes­sa, vaik­ka olisikin oleil­lut tau­tialueil­la, joten THL:n ohjeis­tus tuot­taa Suomeen koko ajan ekspo­nen­ti­aalis­es­ti kas­vavia ja nyky­is­ten tes­tauskäytän­tö­jen huo­maa­mat­to­mia tartuntaketjuja.

   Tarvi­taan siis ainakin sat­un­nais­tes­taus­ta, jot­ta edes tilan­neku­va olisi lähel­lä oikeaa. Nykymenet­te­ly­il­lä Suo­mi on sokea.

  2. Asialli­nen kom­ment­ti viivy­tys­tais­telus­ta, sil­lä jos pyrk­isimme sairas­tut­ta­maan mah­dol­lisim­man nopeasti “ter­veen väestön”, niin teho­hoitopaikat lop­puisi­vat kyl­lä alta aikayksikön.

 6. Juuri kuten Poppes ylem­pänä sanoi. Sen ver­ran suuri osa tar­tun­nan saaneista vaatii sairaala­hoitoa että sekä vuode­paikko­jen, henkilökun­nan ja välineistön riit­tävyy­den takia olisi var­maankin hyvä että lev­iämi­nen olisi hidas­ta vaik­ka se sit­ten pitkit­täisikin epi­demi­an kokonaiskestoa.

 7. Vielä on ilmeis­es­ti epä­selvää, kuin­ka pitkäk­si aikaa tau­ti­in tulee vas­tus­tuskykyisek­si. Voi olla että taudin voi saa­da mon­ta ker­taa melko lyhyel­läkin aikavälil­lä, eikä täl­löin ker­ran sairastet­tu tau­ti suo­jaa ketään. 

  Toinen ongel­ma on poti­laiden ker­tymi­nen sairaaloi­hin kohtu­ullisen pitkien sairaala­jak­so­jen ja suuren poti­lasvyöryn vuok­si niin, että sairaaloiden kap­a­siteet­ti ylit­tyy isosti. Myös henkilökun­nan sairas­tu­mi­nen heiken­tää hoit­o­m­ah­dol­lisuuk­sia muille. Kaik­ki keinot kan­nat­taa käyt­tää taudin lev­iämisen hidas­tamisek­si, jot­ta kaikil­la sairas­tuneil­la on tarvit­taes­sa mah­dol­lisu­us tasokkaaseen hoitoon eikä tarvitse jäädä loju­maan sairaalan käytävälle jonoon 3000 muun ihmisen kanssa. Kiinas­sa ja Ital­ias­sa ter­vey­den­huolto on kri­isiy­tynyt voimakkaasti epi­demi­an aikana ja Ital­ias­sa hidas­tu­mista ei ole näkyvis­sä. Muu­tamien päivien viive isoi­hin karan­teenei­hin ryhtymisessä voi moninker­tais­taa potilasmäärät.

 8. Hei, Miten ajat­telit eristää hoivako­tien ja koti­hoidon asi­akkaat, entä sairaalas­sa oli­jat jos heitä hoita­va henkilökun­ta on alt­ti­ina epi­demi­alle? Entäs työssäkäyvät ihmiset, minkälaisil­la perus­sairauk­sil­la saisi jät­täy­tyä karan­teeni­in? Näi­den riskiryh­mään kuu­lu­vien pitäisi ilmeis­es­ti sit­ten myös ottaa lapsen­sa pois koulus­ta ja har­ras­tuk­sista jot­ta pysty­isi suo­jaa­maan itsensä?
  Wuhanis­sa ja Pohjois Ital­ias­sa on jo nähty että viruk­seen liit­tyy sen ver­ran suuri sairaala ‑ja teho­hoidon tarve että sairaala­paikko­jen puut­teessa tulee turhia kuolemia jot­ka voitaisi­in estää siten että karan­teeneil­la levitetään epi­demia niin pitkälle aikavälille että ter­vey­den­huolto pystyy siitä selviytymään.

 9. Korona ei ole vaara­ton työikäisillekään, kuolleisu­us­lu­vut ovat suuria. Jos vaik­ka vain 1% ter­veistä työikäi­sistä yli 30-vuo­ti­aista suo­ma­lai­sista kuolisi sekin olisi val­ta­va kansalli­nen inhimilli­nen trage­dia. Ter­veitä kes­ki-ikäisiä kuolisi tuhan­sia. Teho­hoitoonkin tau­ti vie 10%. Sel­l­ainen johtaa suuri­in kus­tan­nuk­si­in. Lisäk­si ei ole var­muut­ta että koron­aa kohtaan syn­tyy immu­ni­teet­tia. Ital­ialais­ten lääkärien hätähu­u­dot Cor­riere del­la seras­sa ovat karua luet­tavaa. He eivät koskaan ole näh­neet mitään tähän verrattavaa.

  1. JJ Sin­ul­la on vähän korkeat kuolleisu­us­lu­vut työikäisil­lä. Tämä on van­hus­ten sairaus.Myös dis­betikot ovat vaaras­sa. Sik­si halu­aisin suo­ja­ta vasnhuk­set ja henkilöt, joil­la on jokin perussairaus. 

   DEATH RATE
   con­firmed cases
   DEATH RATE
   all cases
   80+ years old 14.8%
   70–79 years old 8.0%
   60–69 years old 3.6%
   50–59 years old 1.3%
   40–49 years old 0.4%
   30–39 years old 0.2%
   20–29 years old 0.2%
   10–19 years old 0.2%
   0–9 years old no fatalities

  2. J.J.: Ital­ialais­ten lääkärien hätähu­u­dot Cor­riere del­la seras­sa ovat karua luet­tavaa. He eivät koskaan ole näh­neet mitään tähän verrattavaa.

   ..joka on aika luon­nol­lista kun 1968 ja 1957 influ­enssaepi­demi­at näh­nyt hoito­henkilökun­ta on jo eläk­keel­lä tai man­an majoil­la. Län­si­mais­ten yhteiskun­tien resilienssi ja resurssit ovat nykyään sitä luokkaa etten olisi meistä lainkaan huolis­sani. Välil­lä pitää ter­vey­den­huolto­henkilöstön vähän venyä, ja suuren yleisön olla lisäämät­tä kuor­maa käyt­täy­tymäl­lä rationaalisesti.

 10. Moni kom­men­toi­ja onkin nos­tanut tämän jo esille, mut­ta nos­tet­takoon nyt vielä ker­ran: karan­teeneille ei ole tarkoi­tus pysäyt­tää taudin eten­e­mistä, vaan ostaa sairaan­hoito­jär­jestelmälle aikaa tekemäl­lä sairas­tunei­den huipuista mata­lampia. En tiedä mikä tilanne on Suomes­sa, mut­ta jenkeis­sä on taval­lis­es­ti noin yksi kolmes­ta sairaala­paikas­ta tyhjil­lään. Jos Trumpin hallinto vetää hom­mat vihkoon ja tau­ti pääsee lev­iämään hal­lit­se­mat­tomasti, nämä sairaala­paikat täyt­tyvät todel­la nopeasti muo­dostaen yhden pul­lonkaulan (Ital­ias­ta on jo uutisia, että sairai­ta hoide­taan käytävil­lä, kun sairaala on täyn­nä), jota seu­raa yleen­sä hyvin nopeasti seu­raa­va pul­lonkaula, kun sairai­ta hoita­va henkilökun­ta sairas­tuu (Ital­ias­sa hamu­taan jo eläk­keel­lä ole­via lääkäre­itä takaisin töi­hin, kos­ka hoito­henkilökun­ta lop­puu kesken).

  Jos me Suomes­sa estetään näi­den ongelmien syn­tymi­nen sil­lä, että pis­tetään Kan­gasalal­la koulu kiin­ni ja tehdään muitakin pikkukaran­teene­ja ja työn­netään osa väestöstä aina eteen­päin sairas­tu­maan vaik­ka kuukau­den päästä eikä nyt, niin kyl­lä siitä syys­tä kan­nat­taa minikaran­teene­ja ja isom­piakin pistää pystyyn. Näi­den toimien kyyni­nen lokeroimi­nen poli­it­tisik­si ja tarpeet­tomik­si hyvän mie­len toimik­si on mielestäni vähän tarpee­ton­ta, kun näyt­tää kovasti siltä, että tässä on käsis­sä seu­raa­va globaali pandemia.

  1. karan­teeneille ei ole tarkoi­tus pysäyt­tää taudin eten­e­mistä, vaan ostaa sairaan­hoito­jär­jestelmälle aikaa tekemäl­lä sairas­tunei­den huipuista matalampia. 

   Kyl­lä, mut­ta parhait­en teho­hoitoon jou­tu­mista ehkäistäisin suio­jaa­mal­la van­huis­ten­hoitopaikat. Vierailu­ja ei ole kuitenkaan rajoitettu.

   1. Osmo Soin­in­vaara:

    Kyl­lä, mut­ta parhait­en teho­hoitoon jou­tu­mista ehkäistäisin suio­jaa­mal­la van­huis­ten­hoitopaikat. Vierailu­ja ei ole kuitenkaan rajoitettu.

    Ital­ias­sa van­huk­set asu­vat usein las­ten­sa luona, jol­loin nämä ovat tekemi­sis­sä las­ten­sa ja las­ten­las­ten­sa koti­in tuomien virusten kanssa. Suomes­sa van­huk­set asu­vat usein omas­sa kodis­sa tai sit­ten hoito­laitok­ses­sa. Tois­taisek­si van­hus­ten­hoi­dos­sa on koro­nan joh­dos­ta lähin­nä korostet­tu käsi­hy­gien­ian ja yksimisen/aivastelun merk­i­tys­tä. Kaik­ki Suomes­sa tois­taisek­si sairas­tuneet ovat olleet ulko­mail­la itse matkus­tanei­ta. Van­hus­ten­hoitopaikko­jen van­huk­set eivät kauheasti ole ulko­mail­la matkustelleet.

    Jos vierailu­ja rajoitet­taisi­in, se olisi perustel­tua tehdä riskiryh­mi­in (kuten ulko­mail­la matkus­taneisi­in) rajoituk­set suun­nat­en, ainakin niin kauan kuin maan sisäisiä lev­iämisiä ei ole esi­in­tynyt. Myös esim. kät­te­lyn vält­te­lyä voi olla perustel­tua suositel­la van­hus­ten hoitopaikois­sa koro­nan joh­dos­ta. Mon­en van­huk­sen kannal­ta suurem­pi ongel­ma on se, ettei juuri kukaan ei juuri koskaan käy hoitopaikas­sa kat­so­mas­sa kuin se, että vierail­i­joi­ta olisi liiaksi.

 11. Kuten R2 tuol­la aiem­min tote­si, Covid-19 lisään­tymis­dy­nami­ik­ka on hyvin eri­lainen (paikallisem­pi) kuin influ­enssaviruk­sel­la, eli R0-luvun merkit­tävä laskem­i­nen (jopa alle yhden) näyt­täisi ole­van mah­dol­lista. On siis syytä olet­taa että karan­teen­it ovat tässä tapauk­ses­sa alun­perin oletet­tua tehokkaampia.

  Empi­iristä evi­denssiä toimen­pitei­den vaikut­tavu­ud­es­ta on saatu Kiinas­ta, jon­ka esimerk­ki osoit­taa, että eristämi­nen, karan­teen­it, ja liikku­misen (kokoon­tu­mis­ten) rajoit­ta­mi­nen ovat myös käytän­nössä tehokkai­ta keino­ja rajoit­taa taudin eten­e­mistä, ainakin tilapäis­es­ti. Toimen­pitei­den mielekkyys riip­puu ulkois­vaiku­tuk­sista ja siitä, pystytäänkö näin ostet­tu aika hyö­dyn­tämään järkevästi. Enem­män aikaa ajatel­la tarkoit­taa yleen­sä parem­paa ajattelua.

  Evi­denssi sekä Covid-19 ‑viruk­ses­ta että toimen­pitei­den vaikut­tavu­ud­es­ta näyt­täisi siis tuke­van aja­tus­ta että karan­teene­ja kan­nat­taa tässä vai­heessa jatkaa. Epi­demi­olo­geil­la on var­maankin omat mallinsa jot­ka ker­to­vat mis­sä vai­heessa ei enää kannata.

 12. Tärkein jut­tu on, että Suomes­sa on 420 teho­hoitopaikkaa, joista iso osa menee muille sairauk­sille ja tieli­iken­teessä telo­tu­ille. Kun 10 % tapauk­sista tarvit­see teho­hoitoa, vain 4200 tar­tun­taa riit­tää käyt­tämään kaik­ki hoitopaikat, jon­ka jäl­keen kuolleisu­us nousee, kos­ka ei saa­da hoitoa sitä tarvit­seville. Suomes­sa on noin 5,5 miljoon­aa asukasta.

 13. Suomen onni on kai se että väestö on hajal­laan, ihmiset eivät vietä vapaa-aikaa lorvi­mal­la kaupunkien huveis­sa ja hygien­ia suht korkeal­la tasol­la ja matkailu tal­ve­na rajoit­tuu Lap­pi­in. Pohjois–Italian kaupungeis­sa on nyt yhtä “hil­jaista” kuin Helsingis­sä nor­maali­na arkipäivänä.

  1. R.Silfverberg:
   Suomen onni on kai se että väestö on hajal­laan, ihmiset eivät vietä vapaa-aikaa lorvi­mal­la kaupunkien huveis­sa ja hygien­ia suht korkeal­la tasol­la ja matkailu tal­ve­na rajoit­tuu Lap­pi­in. Pohjois–Italian kaupungeis­sa on nyt yhtä ”hil­jaista” kuin Helsingis­sä nor­maali­na arkipäivänä.

   Suo­ma­laiset ovat sosi­aal­isu­u­den sijaan työhul­lu­ja ja menevät töi­hin myös sairaana…

 14. Kiinan tuoreet luvut: tapauk­sia 80739. Näistä kuollei­ta 3119, toipunei­ta 58716, ja tilanne kesken eli taudin lop­putule­ma ei vielä tiedos­sa noin 20000. Kri­it­tis­es­ti sairas­tunei­ta 5952, mut­ta en tiedä tarkoit­taako tämä kumu­lati­ivista lukua koko sairas­tunei­den poolista, vai onko kyseessä juuri tämän het­ken kri­it­tis­es­ti sairaiden määrä.

  Mikä nyt sit­ten on se kuolleisu­us­luku, jos noista sitä yrit­tää laskea? Kesken­eräisitähän ei vielä tiede­tä moniko heistä kuolee ja moniko paranee.

  Hal­lit­se­ma­ton epi­demia ratkai­sisi kyl­lä tehokkaasti sote-pul­mat, kun­han epi­demi­an rahal­li­sista kus­tan­nuk­sista ensin selvitään. Sen jäl­keen sit­ten van­hus­ten hoidon taak­ka yhteiskun­nalle olisikin jo huo­mat­tavasti keven­tynyt. Työt­tömyyskin vähenisi jkv, kun kuollei­den työ­paikat avau­tu­vat eloonjääneille. 

  Kan­natan lämpimästi karan­teene­ja. Mitenköhän kus­tan­nuk­set oli­si­vat kahdessa ääripään strategiassa:
  ‑heti kun havaitaan uhka maail­man­laa­juis­es­ta vakavas­ta epi­demi­as­ta, laite­taan koko maail­ma kiin­ni pakol­lisia tehtäviä luku­unot­ta­mat­ta 2–4 viikok­si tai
  ‑annetaan epi­demi­an kehit­tyä vapaasti ja yritetään hoitaa sairaat (tosin resurssit eivät siihen riitä, kun nor­maali­olois­sakin on tar­jol­la vain niukku­ut­ta) ja hyväksytään nousseet hoitokus­tan­nuk­set ja kuolevuus.

  1. Koko maail­maa (tai maa­ta) ei var­maankaan saa kiin­ni ilman mit­tavia lisäkus­tan­nuk­sia. Mieti seu­rauk­sia, jos kaik­ki kau­pat, rav­in­to­lat ja ruokalat sul­jet­taisi­in, julki­nen liikenne lakkaisi, pelas­tus­laitok­set, sairaankul­je­tus, poli­isi ja ter­vey­den­huolto sul­jet­taisi­in. — Van­hus­ten palvelu­a­sum­i­nenkin taitaa paljolti olla ihan rak­en­teel­lis­es­tikin niin toteutet­tu ettei vierailu­ja voi hel­posti rajoittaa.

 15. Karan­teeni on osoit­tatunut toimi­vak­si vuo­sisato­jen ajan, kun hoito­ja ei ole ollut. 

  1660s, “peri­od a ship sus­pect­ed of car­ry­ing dis­ease is kept in iso­la­tion,” from Ital­ian quar­an­ti­na giorni, lit­er­al­ly “space of forty days,” from quar­an­ta “forty,” from Latin quadraginta“forty,” which is relat­ed to quat­tuor “four” (from PIE root *kwetwer- “four”). So called from the Venet­ian pol­i­cy (first enforced in 1377) of keep­ing ships from plague-strick­en coun­tries wait­ing off its port for 40 days to assure that no latent cas­es were aboard.

  Ital­ian lazare­to “place set aside for per­for­mance of quar­an­tine” (espe­cial­ly that of Venice, which received many ships from plague-infest­ed dis­tricts in the East), from the Bib­li­cal prop­er name Lazarus (q.v.). Mean­ing “build­ing set apart for quar­an­tine” is c. 1600 in Eng­lish. The word in Ital­ian was per­haps influ­enced by the name of anoth­er hos­pi­tal in Venice, that asso­ci­at­ed with the church of San­ta Maria di Nazaret.

 16. Toinen mikä pistää miet­timään, on tieto, että voimakkaampi immuu­ni­vaste juurikin aiheut­taa voimakkaam­man sairau­den. Onko immu­ni­teetin kehit­tymi­nen siis tässä tilanteessa hyvä vai huono jut­tu? Johtaako immu­ni­teet­ti vain siihen, että kun ensim­mäis­es­tä kier­rokses­ta selviää lievin oirein, niin toinen kier­ros on sit­ten sitäkin kamalampi?

 17. Kiina kuitenkin näyt­tää saa­van taudin nopean lev­iämisen jol­lain lail­la hidastetuksi.noilla tehot­tomik­si tode­tu­il­la mas­si­ivisil­la karanteeneilla.
  Väärin sammutettu!

 18. R0 = 2 ei ole vakio vaan keskim­määräi­nen luku. Ei se virus osaa laskea. Siis, jos tilanne on otolli­nen ja tar­tut­ta­jan lähel­lä on joukko otol­lisia tar­tun­nan saa­jia niin use­ampikin tart­tuu. Jos taas tar­tut­ta­ja pidät­täy­tyy kon­tak­teista niin voi olla että tar­tun­nan saa keskim­määrin vähempi kuin yksi. T

  R0:n suu­ru­u­teen voi siis vaikut­taa rajoit­ta­mal­la otol­lisia tar­tun­nan saant­ti­lantei­ta. Jos R0 saadaan alle ykkösen niin epi­demia kui­h­tuu pois.

  Ympäristönkin kannal­ta on eduk­si jos use­ampi tekee etätöitä, vält­tää turhia loma­len­to­ja ja vält­tää turhaa kaupois­sa shoppailua.

 19. “Huo­mat­takoon, että tar­tun­nan saaneista huo­mat­ta­va osa, ehkä jopa enem­mistö, sairas­taa taudin oireet­tomana, kos­ka elim­istö kek­sii vas­ta-aineen reseptin heti.”

  Ei tämä tau­ti ole mitenkään eri­tyisen lievä, nuhaan verrattava:

  ““Mild” was a pos­i­tive test, fever, cough — maybe even pneu­mo­nia [keuhkoku­ume], but not need­ing oxygen.
  “Severe” was breath­ing rate up and oxy­gen sat­u­ra­tion down, so need­ing oxy­gen or a ventilator.
  “Crit­i­cal” was res­pi­ra­to­ry fail­ure or mul­ti-organ failure.”

  So say­ing 80 per­cent of all cas­es are mild doesn’t mean what we thought.

  I’m Cana­di­an. This is the Wayne Gret­zky of virus­es — peo­ple didn’t think it was big enough or fast enough to have the impact it does.

  https://www.nytimes.com/2020/03/04/health/coronavirus-china-aylward.html

  1. Nyt puhutaan eri pros­en­tista. Nuo 80 % “mieto­ja” ovat oire­i­ta saaneista ja sik­si havai­tu­ista. Osa altistuneista ei saira­su lainkaan, vaik­ka heil­lä on virus käväis­syt ja muo­dostanut vasta-aineita.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Nyt puhutaan eri pros­en­tista. Nuo 80 % ”mieto­ja” ovat oire­i­ta saaneista ja sik­si havai­tu­ista. Osa altistuneista ei saira­su lainkaan, vaik­ka heil­lä on virus käväis­syt ja muo­dostanut vasta-aineita. 

    Joo, mut­ta mihin tämä tieto perus­tuu ja paljonko on noita ?

    Kun Ymmärtääk­seni WHO:n testiryh­mä ei kuitenkaan löytänyt Kiinas­sa suuria määriä lievästi sairas­tunei­ta, joi­ta ei olisi löydetty. 

    ” Do we know what this virus’s lethal­i­ty is? We hear some esti­mates that it’s close to the 1918 Span­ish flu, which killed 2.5 per­cent of its vic­tims, and oth­ers that it’s a lit­tle worse than the sea­son­al flu, which kills only 0.1 per­cent. How many cas­es are missed affects that.

    There’s this big pan­ic in the West over asymp­to­matic cas­es. Many peo­ple are asymp­to­matic when test­ed, but devel­op symp­toms with­in a day or two.

    In Guang­dong, they went back and retest­ed 320,000 sam­ples orig­i­nal­ly tak­en for influen­za sur­veil­lance and oth­er screen­ing. Less than 0.5 per­cent came up pos­i­tive, which is about the same num­ber as the 1,500 known Covid cas­es in the province. (Covid-19 is the med­ical name of the ill­ness caused by the coronavirus.)

    There is no evi­dence that we’re see­ing only the tip of a grand ice­berg, with nine-tenths of it made up of hid­den zom­bies shed­ding virus. What we’re see­ing is a pyra­mid: most of it is aboveground.

    Once we can test anti­bod­ies in a bunch of peo­ple, maybe I’ll be say­ing, “Guess what? Those data didn’t tell us the sto­ry.” But the data we have now don’t sup­port it.”

    Tuos­sa maini­taan myös noista vas­ta-aineista tes­taami­nen, mut­ta mis­tä tiedät että huo­mat­taval­la osal­la, ehkä jopa enem­mistöl­lä asia olisi noin? Miten se voi kun­nol­la lev­itä, jos enem­mistö olisi käytän­nössä immuune­ja? Lau­ma­suo­ja tipah­taa jos men­nään alle 80%:in, mut­ta eihän tämä tau­ti ei lev­iä ilmateitse oikein hyvin.

    Pätkät Aiem­min linka­tus­ta haastattelusta
    https://www.nytimes.com/2020/03/04/health/coronavirus-china-aylward.html

    WHOn sivuil­ta Q&A
    ” The most com­mon symp­toms of COVID-19 are fever, tired­ness, and dry cough. Some patients may have aches and pains, nasal con­ges­tion, run­ny nose, sore throat or diar­rhea. These symp­toms are usu­al­ly mild and begin grad­u­al­ly. Some peo­ple become infect­ed but don’t devel­op any symp­toms and don’t feel unwell. Most peo­ple (about 80%) recov­er from the dis­ease with­out need­ing spe­cial treat­ment. Around 1 out of every 6 peo­ple who gets COVID-19 becomes seri­ous­ly ill and devel­ops dif­fi­cul­ty breath­ing. Old­er peo­ple, and those with under­ly­ing med­ical prob­lems like high blood pres­sure, heart prob­lems or dia­betes, are more like­ly to devel­op seri­ous ill­ness. Peo­ple with fever, cough and dif­fi­cul­ty breath­ing should seek med­ical attention.”

    Eihän tähän tarvitse sairas­tua kuin pros­ent­ti suo­ma­lai­sista, niin se tekee noin 50 000 sairas­tunut­ta ja 10 000 sairaalapotilasta.

   2. Sylt­ty: Lau­ma­suo­ja tipah­taa jos men­nään alle 80%:in, mut­ta eihän tämä tau­ti ei lev­iä ilmateitse oikein hyvin.

    Lev­iämis­es­tä tulee koko ajan uut­ta tietoa. Tääl­lä refer­oidaan vielä ver­tais­arvioima­ton­ta tutkimus­ta, jon­ka mukaan:

    The researchers found very high lev­els of virus emit­ted from the throat of patients from the ear­li­est point in their ill­ness —when peo­ple are gen­er­al­ly still going about their dai­ly rou­tines. Viral shed­ding dropped after day 5 in all but two of the patients, who had more seri­ous ill­ness. The two, who devel­oped ear­ly signs of pneu­mo­nia, con­tin­ued to shed high lev­els of virus from the throat until about day 10 or 11.

    ..eli kaik­ki tar­tut­ta­vat voimakkaasti taudin alku­vai­heessa, mut­ta vähäoireisil­la tar­tut­tavu­us heikke­nee viiden päivän jäl­keen, ja voimakkaasti oire­hti­vat, vielä tar­tut­ta­vat poti­laat on help­po tun­nistaa. Viiden päivän jäl­keen oirei­den ilmen­e­mis­es­tä 80% on vähäoireisia, ja kun tau­ti on suurel­la toden­näköisyy­del­lä havait­tu, ja poti­laat hakeu­tuneet hoitoon, on ollut help­po tehdä johtopäätös ettei se keskimäärin lev­iä kovin hyvin ilmateitse. Todel­lisu­udessa näyt­täisi siltä että lev­iämistä koske­vat havain­not on tehty myöhässä eli aineis­to on ollut vinoutunut.

    Jos tutkimus osoit­tau­tuu päteväk­si, niin hel­posti saatavil­la ole­va edulli­nen pikat­esti jol­la tar­tut­ta­jat saa­vat itsen­sä kiin­ni ennen harmin aiheut­tamista muille olisi aika käänteentekevä.

    Esimerkik­si varuskun­ta-olo­suhteis­sa täl­laiset testit oli­si­vat käyt­tökelpoisia, nyt näyt­tää erit­täin mah­dol­liselta että epi­demia lev­iää varuskun­nista ennen kuin se ehditään kun­nol­la havai­ta, ja varus­miehet eris­tetään tar­tun­tariskin ollessa jo laskussa.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Nyt puhutaan eri pros­en­tista. Nuo 80 % ”mieto­ja” ovat oire­i­ta saaneista ja sik­si havai­tu­ista. Osa altistuneista ei saira­su lainkaan, vaik­ka heil­lä on virus käväis­syt ja muo­dostanut vasta-aineita. 

    “Lievät” tarkoit­ta­vat poti­lai­ta, jot­ka jäävät henki­in ilman lisähap­pea ja/tai hengityskonetta.
    Oireina on kuitenkin korkea kuume ja keuhkoku­umet­ta vas­taa­va tila.

 20. Tilanteessa jol­loin ter­vey­den­hoitoa ei enää riitä kaikille tarvit­seville, saadaan val­tion mas­sasulkemisel­la R0 las­ket­tua ja tau­ti hidas­tu­maan. Kun tau­ti sulku­jen jäl­keen ryöp­sähtää uud­estaan, on osal­la väestöstä jo immu­ni­teet­tia, mikä hidas­taa lev­iämistä. Sulku­ja ei myöskään tarvitse vapaut­taa ker­ral­la, jol­loin epi­demia lev­iää hitaasti ja ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteet­ti riit­tää. Näil­lä keinoin saadaan las­ket­tua kuolleisuutta.

 21. Jos sairas­tunei­ta tulee liikaa yhdel­lä ker­taa, Suomes­ta ja maail­mas­ta lop­pu­vat hen­gi­tyskoneet ja kuolleisu­us­luku kasvaa. 

  Tärkein­tä olisi viivästyt­tää virus­ta kevääseen asti. Covid-19:n pitäisi virolo­gien mukaan reagoi­da läm­pöön, kos­teu­teen ja auringonva­l­oon kuten kausi-influ­enssa. Kesän jäl­keen voi tul­la toinen aal­to tar­tun­to­ja. Aus­tralias­sa on nyt kesä joten taudin pitäisi lev­itä huo­mat­tavasti hitaam­min (tätä kir­joitet­taes­sa Aus­tralias­sa on 76 tar­tun­taa, 21 on parantunut)

  Tal­ven kuiv­em­pi ilma luul­tavasti helpot­taa viruk­sen tart­tumista leu­dois­sa ilmas­tois­sasa. On ole­mas­sa evi­denssiä että ilman kos­teut­ta­mi­nen voisi rajoit­taa kausi-influ­enssan lev­iämistä. Muis­takaa pitää kos­tutin puh­taana bak­teereista ja pöpöistä. Humid­i­ty as a non-phar­ma­ceu­ti­cal inter­ven­tion for influen­za A

  1. Covid-19:n pitäisi virolo­gien mukaan reagoi­da läm­pöön, kos­teu­teen ja auringonva­l­oon kuten kausi-influenssa.

   Näin minäkin ensin ajat­telin, mut­ta nythän se lev­iää Ital­ias­sa, jon­ka maaliskuu vas­taa Suomen kesäku­u­ta ja Sin­ga­pores­sa, jos­sa on ikuinen kesä.

   1. Sin­ga­pores­sa tau­ti ei kyl­lä vaiku­ta lev­iävän. Ain­oas­taan 67 akti­ivista tapaus­ta vaik­ka 160 havait­tua tar­tun­taa. Kuollei­ta 0.

   2. Osmo Soin­in­vaara: Näin minäkin ensin ajat­telin, mut­ta nythän se lev­iää Ital­ias­sa, jon­ka maaliskuu vas­taa Suomen kesäku­u­ta ja Sin­ga­pores­sa, jos­sa on ikuinen kesä. 

    Käsit­tääk­seni Ital­ias­sa sairaste­taan kausi-influ­enssa talvel­la. Sin­ga­pores­sa on vähem­män sairas­tunei­ta kuin Ruot­sis­sa. Bankok joka oli ensim­mäisiä Kiinan ulkop­uolisia lev­iämis­mai­ta on vain 50 potilasta. 

    Vas­ta tropi­ikissa influ­enssan kau­si­vai­htelu vähe­nee tai katoaa. Ital­ian epi­demia alkoi ilmeis­es­ti sairaalas­ta Milanoss­sa. Ensim­mäisiä poti­lai­ta ei oltu diag­nosoitu oikein. Sairaala on kamala paik­ka levit­tää virus­ta jolle ei ole vastustuskykyä.

 22. Spon­taanin sik­iämisen teo­ria on osoitet­tu vääräk­si jo aiko­ja sit­ten, ja yhdel­läkään viruk­sel­la ei ole jalko­ja. Karan­teen­it toimi­vat, tarvit­taes­sa sat­apros­ent­tis­es­ti. 40 päivän lim­bo matkus­tavaisille maanosien ja val­tioiden rajoil­la on teknis­es­ti triv­i­aali toteut­taa: rajat ovat yksi­u­lot­teisia. “Syväpuo­lus­tus” aluei­den yli on hankalampaa.

  Ihanteena tulisi olla nol­la koti­maista tar­tun­taketjua. Tuen poli­itikko­ja sat­apros­ent­tis­es­ti kaikissa nykyisen ja tule­vien pan­demioiden tor­jun­ta­toimis­sa. Antaa pestä!

 23. Oden kir­joi­tus oli hyvää yleis­sivistävää tietoa monille.

 24. VAROITAN, ETTEN OLE EPIDEMIOLOGIAN ASIANTUNTIJA

  Etkö myös käytä tässä sanaa “epi­demi­olo­gia” hiukan väärin? Voin itsekin olla väärässä, mut­ta käsit­tääk­seni epi­demi­olo­gia on lääketi­eteelle suun­nilleen sitä, mitä ekonome­tria on taloustieteelle.

 25. Helsin­gin sanomat kir­joit­taa viitat­en arvostet­tuun tieteel­liseen Lancet julkaisuun: 

  Kiina näyt­tää pysäyt­tävän korona­viruksen lev­iämisen, mut­ta muual­la on tehty ”liian vähän, liian myöhään”, arvioi lääke­tieteellinen julkaisu .

  ”Kiina on val­jas­tanut käyt­töön­sä ehkä his­to­ri­an kun­ni­an­hi­moisim­man, ket­ter­im­män ja aggres­si­ivisim­man taud­in­hallintapon­nis­tuk­sen”, todet­ti­in Maail­man ter­veysjär­jestön WHO:n ja Kiinan yhteis­es­ti laa­ti­mas­sa kat­sauk­ses­sa viime viikolla.
  TERVEYDEN ja hyv­in­voin­nin laitok­sen (THL) johta­va asiantun­ti­ja Jus­si Sane toteaa, että Kiinan resep­ti taudin tal­tut­tamises­sa on peri­aat­teessa ollut hyvin suo­ravi­ivainen ja muista epi­demioista lainat­tu tut­tu toimintamalli.

  ”Tun­nis­te­taan tapauk­set, eris­tetään tar­tun­nan saa­neet, etsitään lähikon­tak­tit ja laite­taan hei­dät eristyk­si­in, jot­ta ei tulisi lisätartuntoja.”

  ”Todis­tu­saineis­to näyt­tää, että Kiinan hal­li­tuk­sen mas­si­iviset julkisen ter­vey­den pon­nis­tuk­set ovat pelas­ta­neet tuhan­sia ihmishenkiä. [Rikkaampi­en maid­en] tulee nyt hylätä pelkon­sa lyhyen aikavälin negati­ivi­sista haitoista asukkaille ja talouk­sille, joi­ta voi seu­ra­ta, kun vapauk­sia rajoite­taan”, lehti linjaa.

  Elli samaa kuin tuol­la aikaisem­min kir­joitin, hyvin kohtu­ullisel­lakin karan­tee­nil­la voidaan säästää tuhan­sia ihmishenkiä. Pieni muu­ta­man viimon epä­mukavu­us on pieni hin­ta paneådemi­an kukustamises5a.

  1. Kir­joituk­sen point­ti­na oli, että nyt pitäisi ennen kaikkea suo­ja­ta van­huk­set. Se ei ole ris­tiri­itaista karenssien kanssa, mut­ta en usko, että karenssit riittävät.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Kir­joituk­sen point­ti­na oli, että nyt pitäisi ennen kaikkea suo­ja­ta van­huk­set. Se ei ole ris­tiri­itaista karenssien kanssa, mut­ta en usko, että karenssit riittävät.

    Virin­nyt keskustelu on ollut ainakin min­ulle asi­aa selkeyt­tävä: Yleis­ten karan­tee­nien etu on, että ne hidas­ta­vat taudin lev­iämistä, ja siis tasoit­ta­vat sairaustapausten huip­pua, mikä mah­dol­lis­taa use­am­malle hänen tarvit­se­mansa hoidon.

    Blo­gistin esille heit­tämää aja­tus­ta ei kuitenkaan kan­nat­taisi täysin uno­htaa. Yhteiskun­nan olisi syytä tukea riskiryh­mi­in kuu­lu­vien ihmis­ten aset­tumista vapaae­htoiseen karan­teeni­in. Tarvit­taisi­in esim. riskiryh­mille spe­si­fistä tiedo­tus­ta ja ennenkaikkea valmis­tau­tu­mista ulko-ovelle jätet­tävi­in palvelui­hin, esim ruokapaketteihin. 

    Joku var­masti ajat­telee, että tämä mak­saisi hirveästi, mut­ta ei näi­den palvelu­jen tarvitse ilmaisia olla. Use­am­man viikon koti­varaaan perus­tu­va karan­teeni ei vain ole realistinen.

  2. Kiina on taas suuri sankari vaik­ka reagoin­ti uuteen tau­ti­in viiväistyi, kun mm. ensim­mäisenä kollee­goitaan varoit­tanut lääkäri pidätet­ti­in ja pakotet­ti­in allekir­joit­ta­maan anteek­sipyyn­tö perät­tömän tiedon levit­tämis­es­tä? Kiina ei myöskään näytä saa­van elin­tarvikeketjun­sa hygien­i­ata­soa kor­jatuk­si ja niin­pä torit, joil­la myy­dään kaikkia mah­dol­lisia lentäviä, kävele­viä, ryömiviä otuk­sia elävänä ravin­nok­si, toimi­vat varsi­naise­na virushautomona.

   Lisäk­si jotkut ovat kiin­nit­täneet huomio­ta taudin lev­iämisen alkupis­teenä pide­tyn torin välit­tömässä läheisyy­dessä sijait­se­vaa troop­pis­ten (eläin)tautien tutkimus­laitos­ta. Ilmeis­es­ti sen toimin­nas­sa on ollut aiem­minkin lep­suilua ja ainakin yhdessä vai­heessa epäilti­in kovasti, että virus olisi lähtöisin lep­akoista, jot­ka elävät luon­nos­sa kaukana Wuhanista.

   No, jotenkin tämä Kiinan ihailu tun­tuu ole­van tren­di — aiem­min­han moni har­mitel­lut miten län­si­mainen demokra­tia on han­kalasti tehokkaiden uud­is­tusten tiel­lä ja seu­raavas­sa lauseessa ylistänyt miten Kiinan johdol­ta onnis­tuu talouden elvy­tys, ilmas­ton pelas­t­a­mi­nen jne. vain sormea heilauttamalla…

   1. ksee:
    No, jotenkin tämä Kiinan ihailu tun­tuu ole­van tren­di – aiem­min­han moni har­mitel­lut miten län­si­mainen demokra­tia on han­kalasti tehokkaiden uud­is­tusten tiel­lä ja seu­raavas­sa lauseessa ylistänyt miten Kiinan johdol­ta onnis­tuu talouden elvy­tys, ilmas­ton pelas­t­a­mi­nen jne. vain sormea heilauttamalla… 

    Kiinan kanssa on tarkalleen ottaen kolme vaihtoehtoa:
    1. Kiinan kaik­ki tilas­tot on tarkkaan viilat­tu­ja ja koko maa on suuri val­he ja rom­ah­taa koh­ta itsek­seen. Tämä on län­si­maid­en suosi­ma tari­na Kiinasta.
    2. Kiina vääris­telee tilas­to­ja omak­si eduk­seen, mut­ta ei ole eri­tyis­es­ti parem­pi tai tehokkaampi kuin län­si­maiset val­tiot. Täl­lä ker­to­muk­sel­la Kiina elää jok­seenkin tas­apain­ois­es­ti tule­vaisu­udessa län­si­maid­en kanssa.
    3. Kiina ja sen yhteiskun­ta­malli on oikeasti paljon tehokkaampi kuin län­si­mainen malli. Län­si­mais­sa neolib­er­al­is­min ja markki­na­fun­da­men­tal­is­min aikana val­tion roo­lia yhteiskun­nas­sa on pitkän aikaa määräti­etois­es­ti heiken­net­ty ja markki­noiden merk­i­tys­tä korostet­tu, koko EU on yksi esimerk­ki täl­lais­es­ti val­tioiden kuris­tamis­es­ta toimeen­panevak­si elimek­si kun melko suur­ta osaa toim­into­ja EU-sopimuk­set rajoit­ta­vat taval­la tai toisel­la. Samaan tapaan EU ja USA molem­mat koit­ta­vat levit­tää val­tioi­ta kuris­tavia vapaakaup­pa­sopimuk­sia kaikin keinoin. Eli län­si­mais­sa ns. vah­va val­tio on tuhot­tu määräti­etoisin toimin ja ilmeis­es­ti siitä syys­tä että näin suo­jataan yri­tys­ten takavasen kun markki­nat ja talouselämä nou­se­vat korkeim­paan arvoon yli kaiken muun. Nythän EU:ssa halu­taan heiken­tää tai keven­tää jo kil­pailu­lain­säädän­töäkin Kiina-pelon nimis­sä että markki­nat var­masti oli­gop­o­lisoitu­vat USA:n neolib­er­aalin mallin mukaisesti.
    Min­un näke­myk­sen mukaan neolib­er­aali kap­i­tal­is­mi, val­tion kuris­t­a­mi­nen ja yletön yksilökeskeisyys (tärkeä osa neolib­er­al­is­mia muuten, siihen kun kuu­luu kaiken vas­tu­ullis­t­a­mi­nen yksilöille, samaan tapaan kuin yri­tyk­sil­lä on vas­tuu itses­tään markki­na­t­aloudessa) johtaa yhteiskun­nan sir­paloi­tu­miseen ja hajoamiseen. Val­tios­ta tulee markki­noiden EIKä yhteiskun­nan varmis­ta­ja. Yksinker­tais­es­ti vah­va kollek­ti­ivi­nen aasialainen malli jyrää län­si­maisen mallin, täl­lä het­kel­lä län­si­maat ovat vielä johtoase­mas­sa van­hoil­la huu­ruil­la ja saavute­tul­la vauhdil­la, mut­ta län­si­mais­sa usko­taankin niin kovasti omaan ja oman mallin yliv­er­taisu­u­teen ettei vai­h­toe­hto­ja suos­tu­ta edes pohti­maan. Ja paino sanal­la usko­taan ihan vain sen vuok­si että täl­lä uppiniskaisel­la ide­ol­o­gisu­udel­la on selkeitä yhtymäko­htia uskon­to­jen empiris­min kieltämiseen. Sik­si siis häviämme Kiinalle sekä aasialle yleis­es­ti, mut­ta tämä on min­un mielipi­de ja totu­us valke­nee sit­ten vuosien päästä, nämä kehi­tysku­lut eivät ole yhtäkkisiä vaan pitkän kehi­tyk­sen tuloksia.

   2. Stadist:

    Yksinker­tais­es­ti vah­va kollek­ti­ivi­nen aasialainen malli jyrää län­si­maisen mallin, täl­lä het­kel­lä län­si­maat ovat vielä johtoase­mas­sa van­hoil­la huu­ruil­la ja saavute­tul­la vauhdil­la, mut­ta län­si­mais­sa usko­taankin niin kovasti omaan ja oman mallin yliv­er­taisu­u­teen ettei vai­h­toe­hto­ja suos­tu­ta edes pohtimaan.

    Niin, Japani­han jyräsi kaik­ki län­si­maat alleen höyryjyrän tavoin ja kaik­ki inno­vaa­tiot & korkean teknolo­gian tuot­teet tule­vat nou­se­van auringon maas­ta. Eiku… eihän siinä niin käynytkään…

    Mut­ta Etelä-Kore­a­pa sen sijaan menee Japanin opeil­la ja virheistä viisas­tuneena kaik­ista ohi! Ai, että eväät tuli syödyk­si, hyper­kasvu hiipui ja Japaninkin taso jäi vielä kauas?

    Ei hätää, Kiina kyl­lä vielä näyt­tää län­si­maille mis­tä kanapissii!

    Ja paino sanal­la usko­taan ihan vain sen vuok­si että täl­lä uppiniskaisel­la ide­ol­o­gisu­udel­la on selkeitä yhtymäko­htia uskon­to­jen empiris­min kieltämiseen. Sik­si siis häviämme Kiinalle sekä aasialle yleis­es­ti, mut­ta tämä on min­un mielipi­de ja totu­us valke­nee sit­ten vuosien päästä, nämä kehi­tysku­lut eivät ole yhtäkkisiä vaan pitkän kehi­tyk­sen tuloksia.

    Jos nyt tyystin uno­hde­taan pelkästään kaik­ki julkises­ti tun­netut Kiinan ongel­mat (käytän­nössä mak­sukyvyt­tömien yri­tys­ten val­ta­vat velkataakat kiinalaisille pankeille ja se, että Kiinas­ta on tul­lut ensim­mäi­nen kehi­tys­maa, jos­sa työikäi­nen väestö supis­tuu eikä ihmisil­lä ole sosi­aal­i­tur­vaa van­hu­u­den tur­vak­si) ja jos olete­taan, ettei mui­ta luu­ranko­ja kaapista löy­dy, niin voihan Kiinan malli osoit­tau­tua ylivoimaisek­si. Itse kuitenkin asu­isin miel­lum­min taan­tu­vas­sa län­si­maas­sa kuin Kiinan kaltaises­sa fasis­tises­sa komen­todik­tatu­uris­sa, jos­sa pienikin rike johtaa suh­teet­tomi­in ran­gais­tuk­si­in — ja jos­sa voi syyt­täänkin joutua poli­isin tai muiden vira­nomais­ten mieli­v­al­lan kohteeksi.

    Tietysti län­si­maista löy­tyy run­saasti tiukan kollek­tivis­min ja kurin & järjestyk­sen kan­nat­ta­jia, mut­ta kyl­lä jokaisen län­si­maisia arvo­ja ja ihmisoikeuk­sia kan­nat­ta­van pitäisi lähteä siitä, että yksilon­va­pauk­si­in perus­tu­vat yhteiskun­nat lop­ul­ta voit­ta­vat ja siten tuomi­ta kaik­ki kiinalaisen tms. dik­tatu­urin perään haikailut.

 26. “Sen sijaan en ymmär­rä, mik­si vierailukäyte­jä van­hus­ten­hoito­laitok­sis­sa ei rajoite­ta. Kuume pitäisi vierail­i­joil­ta ainakin mitata.”

  Ehkä ensin­näkin sik­si, ettei niis­sä ole henkilökun­taa, jol­la olisi aikaa alkaa ja osaamista alkaa mit­tauk­sia tehdä kaikille kävi­jöistä. Van­hus­ten hoito­laitok­sista monis­sa kukaan ei edes rek­isteröi, keitä niis­sä käy. Mon­es­sa hoito­laitok­ses­sa ainakin koke­neet vierail­i­jat voivat oves­ta kävel­lä van­huk­sen huoneeseen ja sieltä pois olemat­ta tekemi­sis­sä henkilökun­nan kanssa. Toisek­seen, van­hus­ten hyv­in­voin­nin kannal­ta vierailut voivat olla tärkeä asia. Yksinäisyys on van­hus­ten keskeinen ongel­ma, jol­la on kai myös terveysvaikutuksia.

  Kuumemittare­i­ta voisi kyl­lä lait­taa jakoon van­hus­ten hoito­laitosten auloi­hin, jol­la vier­aat voisi­vat itse mita­ta mah­dol­lisen kuumeen­sa. Automa­ti­soitu riit­tävän luotet­tavia tulok­sia tuot­ta­va läm­pökam­era, joka ei tarvit­sisi jatku­vasti omaa henkilöä sitä käyt­tämään, voisi ilmoit­taa ohikulk­i­jalle varoituk­sen kuumeläm­pötiloi­hin ohikulk­i­jal­la tör­mätessään, voisi tule­vaisu­udessa ihan hyvin olla vakio­varuste hoito­laitok­sis­sa ja kouluis­sa ihan muutenkin.

  Mitä karan­teenei­hin tulee, niin yksi niiden etu on ollut se, että on tul­lut varautu­mi­saikaa eri puo­lille Euroop­paa. Hoito­henkilökun­taa on koulutet­tu koro­nan var­alle, kouluille on tehty suun­nitelmia ja niin edelleen. Jos taudin lev­iämistä ei voi estää, niin kun sairas­tunei­ta tulee enem­män, on lisäa­jan myötä ehkä enem­män asi­aan pere­htynyt­tä henkilökun­taa asioi­ta jär­jestämässä. Toimi­va rokote saat­taa tul­la vas­ta vuosien päästä, mut­ta koulu­tusasiois­sa lisäkuukausil­la ja viikoil­lakin on käyt­töä. Jos taas taudin lev­iämi­nen voi pysähtyä tai hidas­tua, sil­loinkin lisäa­jas­ta on hyötyä.

 27. Vihreä emi­nenssi suo­jelee nyt omi­ansa, ja eläke­pom­mia. Ei ymmär­rä, että nuoretkin hoita­jat, vak­sit ja lääkärit mene­htyvät kvan­ti­tati­iviseen virus­mas­saan jollei taudin gauss­in­pi­ikkiä saa leven­net­tyä ajal­lis­es­ti sairaalois­sa. Ei ole nor­maali tau­ti. 0% valmi­ik­si vas­ta-ainei­ta. Pitää ehtiä saa­da toipunut sairaala­henkilöstö immuuneina takaisin rivi­in. Vain 3% wuhani­laisil­lakaan anti­bode­ja valmiiksi.

 28. Kakkosen tart­tuvu­us­luku on sen ver­ran pieni, että se saadaan tiukoil­la otteil­la painet­tua alle yhden. Kat­so­taan vaik­ka Kiinaa. Epi­demia näyt­tää Kiinas­sa pysähtyvän, vaik­ka toista mil­jar­dia kansalaista on vielä sairas­tu­mat­ta, eikä ole laumasuojaa. 

  Löysäi­ly — lep­sut otteet, jot­ka pitävät tart­tuvu­u­den ykkösen yläpuolel­la — kostau­tuu epi­demi­an laa­jen­e­mise­na, vaik­ka se voidaan saa­da vielä pul­loon takaisin. SAR­Sille kävi näin. Tehdään sama tälle. 

  Ei heit­etä pyy­het­tä kehään altista­mal­la nuo­ria, joista vält­tämät­tä osa tar­tut­taisi vanhempansa.

 29. Ansiokas pohd­in­ta sel­l­ai­sista toimen­piteistä, jot­ka on kohden­net­tu riskiryh­mille jäävät sen var­joon että otsikko julis­taa “en usko karan­teenei­hin.” Jos otsikko olisi ollut vaik­ka “ajatuk­siani koron­aviruk­ses­ta” niin twit­ter­is­tit oli­si­vat saat­ta­neet jät­tää vaik­ka kokon­aan pil­las­tu­mat­ta. Viruk­sen tor­jun­ta ei ole kaik­ki kaikessa (eikä sanan ahtaim­mas­sa merk­i­tyk­sessä edes mah­dol­lista), vaan viruk­sen lev­iämisen hidas­t­a­mi­nen voi osoit­tau­tua hyvin olen­naisek­si. Tek­sti onkin parem­min balanssissa. 

  Mis­tä saisi seu­raavia luku­ja Hubeista, Pohjois-Ital­ias­ta ja Koreasta:
  — Luvut kokon­aiskuolleisu­ud­es­ta — kuin­ka paljon kuollei­ta kaiken kaikki­aan kaik­ista syistä alueil­la oli joulu-helmiku­us­sa 2018–2019 ja joulu-helmiku­us­sa 2019–2020? Eli kuin­ka paljon Korona vie poti­lai­ta jot­ka ovat muutenkin kuole­maisil­laan, ja kuin­ka paljon koron­akuolleisu­us tulee muiden syi­den päälle?
  — Korona-posi­ti­ivis­ten hen­gi­tyskoneeseen laitet­tu­jen poti­laiden ikä­jakau­ma — nou­dat­taako kuin­ka hyvin tuo­ta kuolleisu­u­den ikä­jakau­maa, vai onko mah­dol­lista että van­ho­jen kuolleisu­us on osin yliko­rkea sik­si kos­ka rajal­lista määrää konei­ta on pri­or­isoitu nuoremmille?
  — Muiden hen­gi­tystiein­fek­tioiden (kuten kausi-influ­enssan) luke­mat sairaala­hoi­dos­sa Korona-infek­tion aikana vs. samana ajanko­htana viime vuon­na — kuin­ka paljon Korona tulee muiden sairauk­sien lisäk­si ja kuin­ka paljon se syr­jäyt­tää heikom­pia viruksia?
  — Hoito­henkilökun­nan sairas­tavu­us ja pois­saolo­jen pituudet?
  — Minkälaisel­la pros­en­til­la sairaalas­ta vapaute­tut poti­laat tarvit­se­vat uud­estaan sairaalahoitoa?

  Ital­ias­ta ja Kiinas­ta havaitaan jo näitä luku­ja odotel­lessa, että on selvästi ris­ki sairaala­paikko­jen ja eri­tyis­es­ti teho­hoidon kap­a­siteetin ylit­tymis­es­tä, jol­loin syn­tyy merkit­tävää ja ainakin osin väl­tet­tävis­sä ole­vaa henkilö­vahinkoa. Poti­lai­ta menetetään myös muiden sairauk­sien tai tap­atur­mien joh­dos­ta, jos hoitoa ei ole saatavil­la. Kap­a­siteet­ti­in tulee tietenkin laskea pait­si koneet, lait­teet ja vuode­paikat myös toim­intakykyisenä ole­va henkilökunta.

  Val­tion­jo­hdon viestin­tä voisi olla enem­män henkiseen varautu­miseen valmis­tele­via jut­tu­ja ja vähem­män tätä asiantun­ti­jat-seu­raa­vat-ei-hätää ‑lin­jaa. Fik­sumpaa olisi tode­ta selvästi, että on jokaisen asia oma­l­ta osaltaan huole­htia siitä, että kaik­ki eivät sairas­tu yhtä aikaa, sekä huole­htia eri­tyis­es­ti van­huk­sien ja pitkäaikais­sairaiden kohdal­la tar­tun­tariskistä. Nyt ei ole oikea aika vierail­la van­hainkodis­sa ex-tem­pore tai ylipään­sä virk­istysasial­la, ei vaik­ka olo olisi kuin­ka ter­ve. Eri­tyis­es­ti ryh­mät kuten koul­u­lu­ok­ka tai päiväkotiryh­mä vierailul­la van­hus­ten­talos­sa ovat sym­pa­at­tisu­ud­estaan huoli­mat­ta tapah­tu­mia joi­ta tulee vält­tää. Matkailu avar­taa, mut­ta tässä vai­heessa kan­nat­taa suun­nitelmia siirtää ja pienen­tää koh­dat­tu­jen ihmis­ten piiriä.

  Viestin­nässä voisi myös avoimesti valmis­tel­la kansalaisia siihen, että tilanteen vaaties­sa voi tul­la eteen itse kutakin koske­via eri­laisia lisära­joituk­sia kuten koulu­jen sulkemisia tai matkus­tus- tai van­hus­ten luona vierailemisen täyskiel­to­ja, tai selvästi pidem­piä odotu­saiko­ja mihin tahansa hoitoon pää­sylle ja mielel­lään kotona. Itse kukin voi miet­tiä mitä kaikkia asioi­ta, niin huve­ja kuin hyö­tyjä, pystyy hoita­maan puhelimella. 

  Mas­sa­t­a­pah­tu­mi­in matkus­tamista ja eri­tyis­es­ti kri­it­tis­ten toimi­alo­jen toimi­alat­a­pah­tu­mia voisi myös vält­tää. Jalka­pal­lon ulkokat­so­mo jos­sa on 500 sekalaista koti­paikkakun­ta­laista väljästi sijoitet­tuna on var­masti vähäi­nen ris­ki, mut­ta merkit­täviä viera­s­paikkakun­ta­lais­ten joukko­ja sisätiloi­hin keräävät tapah­tu­mat (vaik­ka jääkiekon pudo­tus­pelit) jo huono idea. Aivan eri­tyisen huono aja­tus on pitää nyt joku vuosit­tainen vesi/energiahuollon kärkin­imien laivasem­i­naari, infek­tio- tai keuhko­tau­tilääkäräi­den vas­taavas­ta karonkas­ta nyt puhumattakaan. 

  Jos tilanne pahe­nee, yksi keino­va­likoiman keino voisi olla, että päivystyk­seen saisi tul­la vain ambu­lanssil­la. Ensi­hoita­jat voisi­vat toimia sit­ten ajan­ta­saisen hoitoka­p­a­siteetin vaa­ti­mal­la taval­la näyt­teenot­ta­ji­na ja port­in­var­ti­joina — on huono tilanne jos päivystyk­set ruuhkau­tu­vat huonovoin­ti­sista ei-riskiryh­mien poti­laista, tai var­muu­den vuok­si testei­hin halu­avista — ja aulati­lat muut­tuvat tar­tun­tapesäkkeik­si. Sairaan­hoi­dos­sa voi myös valmis­tau­tua sovelta­maan, riip­pumat­ta siitä mitkä käytän­nöt nyt ovat puhe­lin- ja videokon­tak­timah­dol­lisu­udet kotipoti­laisi­in (ja kuumeisi­in asiantun­ti­jalääkärei­hin) on hyvä miet­tiä etukäteen.

 30. Soin­in­vaara;

  “En eristäisi kaik­ki ital­ialaisia vaan vain riskiryh­mi­in kuu­lu­vat, siis van­huk­set ja dia­beetikot ja sydän ja vero­suonataute­ja potevat.

  Eristyk­sis­sä elävien van­hus­ten kan­nat­taisi jopa toivoa, että mah­dol­lisim­man moni hyväkun­toinen han­kkisi tar­tun­nan nopeasti ja tulisi vas­tus­tuskykyisek­si. Sairaut­ta vas­taan syn­ty­isi laumasuoja.

  Min­un käsit­tääk­seni tuo virus läpäisee koko väestön, eikä sille voi mitään.”

  Ei virus läpäise koko väestöä, siltä voi hel­posti suo­jau­tua muutenkin kuin kotona istumalla.

  Virus voi sairas­tut­taa vakavasti nuorem­piakin ja aiheut­taa pysyviä vau­ri­oi­ta mm. sydämeen ja keuhkoi­hin ja vau­ri­oi­ta voi tul­la myös vakavasti sairas­tuneil­la yleisen, bak­teereista johtu­van veren­myrky­tyk­sen takia. Ital­ias­sa on pesiy­tynyt sairaaloi­hin antibiooteille vas­tus­tuskyky­isiä bak­teere­ja ja niitä elelee ihmi­sis­sä muutenkin, siinä lisään­tyy kuole­man ja elin­vau­ri­oiden ris­ki myös sik­si nuorem­mil­lakin. Kaikkien pitäisi vält­tää tar­tun­taa ainakin siihen asti että saadaan lääke kehitet­tyä valmiiksi.

  Mis­tään lau­ma­suo­jas­ta ei ole riit­tävästi hyö­tyä, kun virus lev­iää edelleen väestössä, tar­tun­to­jen määrä vain alkaa laske­maan ja virus tulee muual­ta maail­mas­ta tarvit­taes­sa uud­estaan ital­i­aan. Mum­mo­jen eristämistä pitäisi silti jatkaa, olisi vain ylikuor­mitet­tu turhaan sairaalat ja poti­lai­ta kuolisi muidenkin syi­den takia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.