Koronavirus leviää Yhdysvalloissa kuin epidemiologian oppikirjassa

Joskus tilas­toti­eteen opin­to­jen yhtey­dessä tuli tutus­tuneek­si myös epi­demi­olo­gian alkeisi­in. Se antaa eri­laisen näkökul­man tähän korona-katas­trofi­in. Arvioin viikko sit­ten, miten tämä jatkuu enkä viitsinyt ker­toa niistä kenellekään, mut­ta tämä on men­nyt juuri niin kuin laskin.

Kat­so­taan­pa miten rek­ister­löidyt virus­tar­tun­nat ovat lisään­tyneet Yhdysvalloissa.

Tämä näyt­täisi ole­van nopeasti kas­va­va käyrä. Kat­soak­seni, mitä se on syönyt, piir­rän sen logaritmiasteikolle.

Jos tämä data olisi vähän toisen­lais­es­ta maas­ta, väit­täisin, että luvut ovat vira­nomais­ten kek­sim­iä. Eihän mikään voi men­nä näin tarkkaan oppikir­jan mukaan. Kau­nis kuva ekspo­nen­ti­aalis­es­ta kasvusta.

Suomea koske­vat ennus­teeni pidän omana tiet­o­nani, kos­ka uskon, että THL:ssä on paljon min­ua parem­pia asiantun­ti­joi­ta. Yhdys­val­lois­sa blo­giani lue­taan kuitenkin sen ver­ran vähän, että saan täl­lä tuskin pani­ikkia aikaan, varsinkn kun aka­teemiset tutk­i­jat ovat jo julkaiseet saman­laisia ennusteita.

Mitä tapah­tuu, jos virus nou­dat­taa oppikir­jaa tästä eteen­päinkin. Jatke­taan tuo­ta trendiä.

 

 

 

 

Nuorten bis­nesmi­esten on Yhdys­val­lois­sa tapana juh­lia skumpan kanssa, kun ovat tehneet ensim­mäisen miljoo­nansa. Koron­avirus näyt­täisi juh­li­van sitä april­lipäivän tienoil­la. Tuos­ta eteen­päin ei viiv­ot­in­ta kan­na­ta käyt­tää, kos­ka lau­maim­mu­ni­teet­ti* saat­taa jo alkaa hidas­taa lev­iämistä jois­sakin väestöryhmissä.

Ihan näin en kuitenkaan ennus­ta. Yhdys­val­lois­sa on herät­ty tor­ju­maan infek­tio­ta ja sik­si se vähän hidas­tuu. Uskoisin, että koron­aviruk­sen miljoon­a­juh­la siir­tyy viikol­la tai jopa kahdel­la, mut­ta ei tätä enem­pää, kos­ka maas­sa on niin paljon ihmisiä, joiden ei ole mah­dol­lisu­ut­ta suo­jau­tua. Jos 90 % suo­jau­tuu ja lop­ut eivät, voite­taan 10 päivää olet­taen, että nuo 10 % ovat paljon tekemi­sis­sä keskenään, asu­vat esimerkik­si samoissa asun­not­tomien asuntoloissa.

Tämän kaltaiset kuvat saa­vat min­ut vaku­ut­tuneek­si siitä, että ei kan­na­ta pysäyt­tää koko yhteiskun­taa, ei esimerkik­si sulkea koulu­ja, kos­ka sil­lä voite­taan aikaa niin vähän, vaan suo­ja­ta voimakkain toimin riskiryh­miä tar­tun­noil­ta. Tätähän Suomes­sa on nyt alet­tu tehdäkin.

*Mitä on lau­maim­mu­ni­teet­ti tai laumasuoja.
Jos virus tart­tuu niin, että yksi sairas­tunut tar­tut­taa keskimäärin kak­si muu­ta, sairas­tunei­den määrä kas­vaa ekspo­nen­ti­aalis­es­ti kuin lukusar­ja 1,2,4,8. Jos­sain vai­heessa tämä alkaa hidas­tua, kos­ka osa tar­tutet­tavista on jo sairas­tanut taudin ja tul­lut sille immuu­niksi. Merke­lin esit­tämä arvio siitä, että 60–70 pros­ent­tia sak­salai­sista infek­toituu, perus­tuu siihen, että sen jäl­keen yksi sairas­tunut tar­tut­taa enää alle yhden toisen ja epi­demia sammuu.

41 vastausta artikkeliin “Koronavirus leviää Yhdysvalloissa kuin epidemiologian oppikirjassa”

 1. Tämä ei ole vielä mis­sään pysähtynyt ilman voimakkai­ta ihmis­ten kanssakäymistä rajoit­tavia keino­ja. Sit­ten, kun tau­ti saadaan sam­mu­maan, voi asteit­tain ava­ta yhteiskun­taa siten, ettei ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteet­tia ylitetä. Kiinalaiset toimi­vat viisaasti, mut­ta heil­lä onkin SARSin tuo­maa osaamista.

  1. Juha Kuusama:
   Tämä ei ole vielä mis­sään pysähtynyt ilman voimakkai­ta ihmis­ten kanssakäymistä rajoit­tavia keino­ja. Sit­ten, kun tau­ti saadaan sam­mu­maan, voi asteit­tain ava­ta yhteiskun­taa siten, ettei ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteet­tia ylitetä. Kiinalaiset toimi­vat viisaasti, mut­ta heil­lä onkin SARSin tuo­maa osaamista. 

   Voi toki olla, että se ei mis­sään kuitenkaan varsi­nais­es­ti pysähdy tai ainakaan “sam­mu” rajoi­tus­toimen­piteil­lä vaan vas­ta sit­ten, kun tarpeek­si iso mas­sa on käynyt sen lieväoireise­na läpi. 

   Mitä nopeam­min tämä tapah­tuu, niin sitä nopeam­min saadaan yhteiskun­ta taas pyörimään nor­maal­isti. Eli tilanne on hie­man ristiriitainen. 

   Lyhyel­lä aikavälil­lä rajoituk­set lienevät toki hyvinkin tarpeel­lisia ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteetin suo­jelemisek­si ker­tarysäyk­seltä. Luul­tavasti isoin huomio kan­nat­taa kiin­nit­tää riskiryh­mi­in kuu­lu­vien suojelemiseen.

  2. Juha Kuusama:
   Tämä ei ole vielä mis­sään pysähtynyt ilman voimakkai­ta ihmis­ten kanssakäymistä rajoit­tavia keino­ja. Sit­ten, kun tau­ti saadaan sam­mu­maan, voi asteit­tain ava­ta yhteiskun­taa siten, ettei ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteet­tia ylitetä. Kiinalaiset toimi­vat viisaasti, mut­ta heil­lä onkin SARSin tuo­maa osaamista.

   Ital­ian hitaus on toden­näköis­es­ti se mikä aiheut­ti tämän ongel­man Euroopas­sa. Ital­ias­sa sisäi­nen koor­di­naa­tio ei toimin­ut maakun­tien välil­lä ja keskushallinnon. Syy on van­ho­jen päällekäis­ten hallintorak­en­tei­den kasaan­tu­mi­nen jos­sa ei ole esim ATK puoli ei ole vielä otet­tu kun­nol­la käyttöön

 2. Tuon tyyp­pistä ana­lyysia tosi­aan tar­joa­vat Har­vardin lääketi­eteen asiantun­ti­jat, samoin Bri­tann­ian älyköt. Eristämi­nen, siel­lä tääl­lä yhdyskun­tia, sekalaises­sa järjestyk­sessä, jos ei suo­ras­taan pitk­itä sotkua, niin ei tuo­ta sen suurem­paa hyö­tyäkään. Se mitä saadaan aikaan on taloudel­lisia katas­tro­fe­ja eri kokoisille yksiköille, lop­ul­ta kansan­talouk­sille. Eri­tyisen vaikea min­un on hah­mot­taa, mikä voit­to saadaan, kun val­tio toisen­sa jäl­keen sul­kee rajansa, ja jokaises­sa on jo sisäl­lä lev­iävä korona. Lisäk­si karan­ten­nit ja kiel­lot ovat epäjo­hdon­mukaisia? Talouden kannal­ta elin­tärkeitä toim­into­ja ei sul­je­ta, vaik­ka ne toimi­si­vatkin melkoise­na vai­h­toasem­i­na viruk­selle. Tämä on tietyssä mielessä järkevää, mut­ta johdon­mukaista se ei kaik­il­ta osin ole. Jos esim. Helsin­gin rautatiease­ma jätetään, mut­ta joku koulu sul­je­taan… rahtili­ikenne sal­li­taan jne. Jotain tem­poil­e­vaa tässä touhus­sa on? Odotan hie­man järkyt­tyneenä lop­ullista sal­doa tästä kaikesta. Mon­tako kuol­lut­ta lop­ul­ta tulee, ver­rat­tuna kausi­flun­ssaan? Ja mitä tämä tulee mak­samaan? Yri­tyk­siä kaatuu, se on var­maa. Yri­tys­ten mak­samat verot pienevät, se on var­maa. Ylimääräiset kus­tan­nuk­set: kor­vauk­sia, poikkeustoimien kul­ulisät. Val­tioiden bud­jetit tule­vat koke­maan melkoisen mii­nustelun. Ne rahat tul­laan leikkaa­maan jostain. Arve­len, että yhden­njos toisenkin maan luot­tolu­ok­i­tus tip­puu, jotkut voivat ajau­tua todel­liseen kri­isi­in. Pystyykö EU tuke­maan näitä? Tuliko tästä Union­ille lop­pu? Toisaal­ta onhan sitä selvit­ty mon­en­moi­sista ennenkin. Ehkä nytkin. Kaiken­laisia ske­naar­i­oi­ta vaan käy mielessä.

  1. Vir­pi Uusiper­he:
   Yri­tyk­siä kaatuu, se on var­maa. Yri­tys­ten mak­samat verot pienevät, se on var­maa. Ylimääräiset kus­tan­nuk­set: kor­vauk­sia, poikkeustoimien kul­ulisät. Val­tioiden bud­jetit tule­vat koke­maan melkoisen mii­nustelun. Ne rahat tul­laan leikkaa­maan jostain.Arvelen, että yhden­njos toisenkin maan luot­tolu­ok­i­tus tip­puu, jotkut voivat ajau­tua todel­liseen kri­isi­in. Pystyykö EU tuke­maan näitä?Tuliko tästä Union­ille lop­pu? Toisaal­ta onhan sitä selvit­ty mon­en­moi­sista ennenkin. Ehkä nytkin. Kaiken­laisia ske­naar­i­oi­ta vaan käy mielessä.

   EU:n ongel­ma on siinä että talous­poli­ti­ikas­ta koordi­noi kukin jäsen­maa komis­sion kaut­ta mut­ta mitään yhtä yhteistä EKP:n kaltaista elin­tä ei ole kuten esim yhteinen val­tio­varain­min­is­ter­iö. EKP on itsenäi­nen kuten FED. Yhdys­val­lois­sa ei pres­i­dent­tikään voi erot­taa FED:in pääjo­hta­jaa. Mut­ta EU:lta (euroalueelta) puut­tuu yhteinen val­tio­varain­min­is­ter­iö ja se olisi nyt luo­ta­va tämän kri­isin jäl­keen. Mut­ta EU:n vas­tus­ta­jat ja kri­itikot tuo­vat taas ker­ran puheessa esille L‑sanan (liit­to­val­tio) vaik­ka liit­to­val­tio on eri­lainen kuin syvä talous­li­it­to kuten kon­fed­er­a­tio (Sveitsin van­ha malli) ja näin ollen talousko­or­di­naa­tio suh­teessa Kiinaan, Yhdys­val­to­ja, Japa­nia ja mui­ta OECD mai­ta olisi parem­mas­sa koor­di­naa­tios­sa ja päätök­sen teko olisi helpom­paa. EU hajoaa kun sen jäsen­maat lähtevät ja sitä ei ole nyt näkyvis­sä. Bri­tan­nia on tästä hyvä ope­tus. Bri­tan­nia joutuu hark­it­se­maan uudelleen suhdet­ta EU:hun kun koron­avirus epi­demia laantuu.Britanniassa on julki­nen ter­vey­den­huolto NHS mut­ta sen henkikökun­ta on pääasi­as­sa ulko­maalaista ja koti­mainen ammat­ti­maisen brit­tiläisen hoito­henkilökun­nan määrä on erit­täin pieni. Täl­lä on his­to­ri­al­liset syyt joka ei ole EU:n tai maa­han­muu­ton syy vaan se johtaa “sylt­tyte­htaaseen.”

   1. Niin, onhan se aika absur­di aja­tus, että Ital­i­at ja muut kuvit­telisi­vat saa­vansa ter­vey­den­huolton­sa toim­i­maan sekä talouten­sa rul­laa­maan ja selviävän­sä koro­nan aiheut­ta­mas­ta iskus­ta jotenkin parem­min tekemäl­lä ”brex­i­tit”.

    Toden­näköis­es­ti isom­pi johtopäätös tulee ole­maan, että EU:lla pitäisi olla enem­män keskitet­tyä päätös­val­taa myös ter­veysasiois­sa, jot­ta seu­raa­van pan­demi­an iskiessä yksit­täiset jäsen­maat eivät voisi sooloilemalla/valmistautumattomuudella vaaran­taa kaikkia.

   2. I.L.:
    Niin, onhan se aika absur­di aja­tus, että Ital­i­at ja muut kuvit­telisi­vat saa­vansa ter­vey­den­huolton­sa toim­i­maan sekä talouten­sa rul­laa­maan ja selviävän­sä koro­nan aiheut­ta­mas­ta iskus­ta jotenkin parem­min tekemäl­lä ”brex­i­tit”.

    Toden­näköis­es­ti isom­pi johtopäätös tulee ole­maan, että EU:lla pitäisi olla enem­män keskitet­tyä päätös­val­taa myös ter­veysasiois­sa, jot­ta seu­raa­van pan­demi­an iskiessä yksit­täiset jäsen­maat eivät voisi sooloilemalla/valmistautumattomuudella vaaran­taa kaikkia.

    I.L.:

    Toden­näköis­es­ti isom­pi johtopäätös tulee ole­maan, että EU:lla pitäisi olla enem­män keskitet­tyä päätös­val­taa myös ter­veysasiois­sa, jot­ta seu­raa­van pan­demi­an iskiessä yksit­täiset jäsen­maat eivät voisi sooloilemalla/valmistautumattomuudella vaaran­taa kaikkia.

    Län­si­mainen demokra­tia ja kansall­si­val­tiot ovat jälleen osoit­ta­neet onnet­toman surkeuten­sa ongelmien edessä. Kiinas­sa ja Venäjäl­lä täl­laista ei olisi ikänä päässyt tapah­tu­maan tehokkaiden ja päät­täväis­ten johta­jien ansiosta.

    Parem­pi olisikin keskit­tää kaik­ki val­ta EU-komis­si­olle siihen asti, että suuret ongel­mat koron­a­pan­demi­an lisäk­si olisi ratkaistu (kestävyys­va­jeet, ilmas­ton­muu­tos jne.) Ellemme nyt luovu haitallis­es­ta demokra­ti­as­ta ja yksilön­va­pauk­sista, niin jälkipol­vet tule­vat kiroa­maan mei­dän syvim­pään hel­vetin loukkoon!

   3. I.L.: Bri­tan­ni­as­sa on julki­nen terveydenhuolto 

    I.L.:
    Niin, onhan se aika absur­di aja­tus, että Ital­i­at ja muut kuvit­telisi­vat saa­vansa ter­vey­den­huolton­sa toim­i­maan sekä talouten­sa rul­laa­maan ja selviävän­sä koro­nan aiheut­ta­mas­ta iskus­ta jotenkin parem­min tekemäl­lä ”brex­i­tit”.

    Bri­tann­ian julki­nen ter­vey­den­huolto tulee ole­maan coro­nan kohdal­la isos­sa koe­tuk­ses­sa. Siihen on usei­ta syitä. NHS:n pääasialli­nen henkilökun­ta sairaan­hoita­jista lääkärei­hin on ulko­maalaisia. Tämä johtuu siitä että Bri­tan­ni­as­sa ei ole julk­ista sairaan­hoito koulu­tus­ta eikä kun­nol­lista lääkärei­den koulu­tus­ta. Ykstyisel­lä puolel­la tämä on toteutet­tu mut­ta koulu­tus on kallista. Bri­tan­nia jou­tu­isi kovan brex­itin takia pois mon­es­ta EU:n yhtei­sistä tieteel­li­sistä tutkimus­pro­jek­teista ja se jou­tu­isi osta­maan lääkkeitä kallisti markki­noil­ta pääasi­as­sa joko Euroopas­ta tai Yhdysvalloista.

 3. Mikä ajat­telus­sani on pielessä kun en saa luku­ja täsmäämään:

  Tämän artikke­lin mukaan Kiinas­sa ensim­mäi­nen tapaus havait­ti­in jo 17. mar­rasku­u­ta. Wuhanin eristämi­nen alkoi vas­ta 23. tam­miku­u­ta. Jos tiedot pitävät paikkansa, virus oli karan­teenin voimaan­tul­lessa saanut mel­las­taa jok­seenkin vapaasti yli kak­si kuukaut­ta. Muuten, juuri ennen 23.1 arvi­ol­ta 300000 ihmistä matkusti pois Wuhanista.

  Yllä esitet­ty­jen log­a­r­it­mikäp­pyröi­den mukaan tapausten kym­menker­tais­tu­miseen menee 7,5 päivää (10000-ker­tais­tuu 30 päivässä). Ennen kuin eristys­toimia on Kiinas­sa tehty, olisi ensim­mäis­es­tä tapauk­ses­ta kulunut 63 päivää, jos­sa ajas­sa tapausten olisi pitänyt kym­menker­tais­tua yli kahdek­san ker­taa. Kuitenkin tapausten kokon­ais­määrä koko Kiinas­sa on rapor­toitu ole­van noin 80000. Wuhanis­sa on 11 miljoon­aa asukas­ta, eli tässä ajas­sa taudin olisi pitänyt pysähtyä lau­ma­suo­jan kehit­tymiseen, ja luul­tavasti lev­itä hyvin laa­jalle matkus­tamisen mukana.

  Toisaal­ta, kiinalais­ten oma tutkimus (kiinalaisel­la aineis­tol­la ?) arvio tapausten kym­menker­tais­tu­mis­es­ta 19 päivän välein, joka on jo parem­min lin­jas­sa empi­irisen evi­denssin kanssa.

  Voisiko olla niin että kiinalaisil­la on ollut (ilmei­sistä syistä) valmi­ik­si parem­pi vastustuskyky?

  1. spot­tu:
   Mikä ajat­telus­sani on pielessä kun en saa luku­ja täsmäämään:

   Tämän artikke­lin mukaan Kiinas­sa ensim­mäi­nen tapaus havait­ti­in jo 17. mar­rasku­u­ta. Wuhanin eristämi­nen alkoi vas­ta 23. tam­miku­u­ta. Jos tiedot pitävät paikkansa, virus oli karan­teenin voimaan­tul­lessa saanut mel­las­taa jok­seenkin vapaasti yli kak­si kuukaut­ta. Muuten, juuri ennen 23.1 arvi­ol­ta 300000 ihmistä matkusti pois Wuhanista.

   Yllä esitet­ty­jen log­a­r­it­mikäp­pyröi­den mukaan tapausten kym­menker­tais­tu­miseen menee 7,5 päivää (10000-ker­tais­tuu 30 päivässä). Ennen kuin eristys­toimia on Kiinas­sa tehty, olisi ensim­mäis­es­tä tapauk­ses­ta kulunut 63 päivää, jos­sa ajas­sa tapausten olisi pitänyt kym­menker­tais­tua yli kahdek­san ker­taa. Kuitenkin tapausten kokon­ais­määrä koko Kiinas­sa on rapor­toitu ole­van noin 80000. Wuhanis­sa on 11 miljoon­aa asukas­ta, eli tässä ajas­sa taudin olisi pitänyt pysähtyä lau­ma­suo­jan kehit­tymiseen, ja luul­tavasti lev­itä hyvin laa­jalle matkus­tamisen mukana.

   Toisaal­ta, kiinalais­ten oma tutkimus (kiinalaisel­la aineis­tol­la ?) arvio tapausten kym­menker­tais­tu­mis­es­ta 19 päivän välein, joka on jo parem­min lin­jas­sa empi­irisen evi­denssin kanssa.

   Voisiko olla niin että kiinalaisil­la on ollut (ilmei­sistä syistä) valmi­ik­si parem­pi vastustuskyky?

   Näin pari päivää sit­ten lyhyen tutkimuk­sen, jos­sa eri maid­en tar­tun­takäyrät oli hilat­tu ajal­lis­es­ti päällekkäin. Regres­sio­ana­lyysi antoi tar­tun­to­jen kasvuk­si 33%/d. Kym­menker­tais­tu­miseen menisi siis noin 8 päivää. — En valitet­tavasti tal­let­tanut linkkiä.

 4. Esimerkik­si Kore­as­sa, jonne korona lev­isi ensim­mäis­ten joukos­sa, tilanne on kuitenkin jotain muu­ta. Uusien tapausten määrä on rom­ah­tanut ainakin Wikipedi­an mukaan vajaas­sa kahdessa viikos­sa huip­pu­luke­mas­ta kymme­ne­sosaan (1.3. vajaa 11 000 uut­ta tapaus­ta, 12.3. vajaa 1 100 uut­ta tapaus­ta). Tes­tausten määrä on pysynyt suurin piirtein samana eli jos­sain noin 14 000–15 000 testis­sä per päivä, joten luvun voi kai olet­taa kuvas­ta­van melko tarkkaa taudin lev­iämistä (toisin kuin USA:ssa, jos­sa on datan suh­teen paljon enem­män sattumanvaraisuutta). 

  https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_South_Korea

   1. Atom­isti: Atom­isti

    Atom­isti:
    Hup­sista keikkaa, onnek­si en ole THL:llä töis­sä. Eli 1.3. oli tosi­aan 1100 ja eilen 110.

    Teit klas­sisen virheen koskien englan­ninkielistä wikipedi­aa. Syy on se että anglosak­sises­sa tilas­toinis­sa des­i­maali erote­taan pilkul­la ja yksikkö pis­teel­lä. 11,000 (11 000) ja 1.3 % (1,3%). Suosit­te­len käyt­tämään suomenkielisen wikipedi­aa läh­teenä jos halu­aa vält­tää tämän des­i­maali ero­tuk­sen. Se on oleelli­nen sään­tö. Vaik­ka et olisikaan THL:ssä töis­sä niin esimerik­si NHS (Bri­tann­ian ver­sio THL:stä) tek­isi saman virheen suomes­sa julka­is­tuis­sa THL:n luvuis­sa kun eivät ymmär­rä suo­ma­laista des­i­maali jakoa.

 5. Korona näyt­täisi ole­van osin sukupuolit­tunut vaiku­tuk­sil­taan. Miesten kuolleisu­us on sairas­tunei­den joukos­sa ollut 50 % suurem­paa kuin nais­ten. Korona näyt­täisi ole­van ris­ki eri­tyis­es­ti van­hoille miehille. Kouluikäis­ten osalta korona näyt­täisi ole­van ikävä, mut­ta näi­den ei ole arvioitu ole­van pääasi­as­sa riskiryh­mää, kun lap­sil­la vas­tus­tuskykykin on parem­pi. Tosin se ei ole tiedos­sa, että voivatko koul­u­laiset olla merkit­täviä taudin levit­täjinä, vaik­ka itse eivät saisikaan sel­l­aisia oire­i­ta, jot­ka johta­vat ter­vey­den­huol­lon tarpeisi­in ja koronavirustesteihin. 

  Vas­ta­syn­tyneistä lap­sista koron­aa on tavat­tu jo parin päivän ikäisil­läkin vau­voil­la. Pien­im­mil­lä lap­sil­la autoim­mu­ni­teet­ti on heikom­pi, mut­ta nämä ovat myös pääasi­as­sa aika hyvin suo­jas­sa tau­tien tar­tun­ta­paikoil­ta, kun ovat usein kotona jne. Raskaana ole­vat tai äsket­täin raskaana olleet saat­ta­vat kuu­lua riskiryh­mään, mut­ta asi­as­ta tiede­tään vielä kovin vähän.

  Luin yhden mikro­bi­olo­gin artikke­lin äsket­täin aiheesta, joka esit­ti, että tässä kohtaa lapset (ja muutkin) saat­taisi kan­nat­taa influ­enssarokot­taa, jos vain mah­dol­lista. Sil­lä voi ilmeis­es­ti vähen­tää koro­nan haitallisia vaiku­tuk­si­atä. Sitä kaut­ta voi alen­taa yhteiskun­nas­sa ole­vien muiden sairas­tamista, mikä voi paran­taa muiden selviämis­mah­dol­lisu­ut­ta myös koronas­ta, ja lisäk­si jos influ­enssaa saadaan vähen­emään, se helpot­taa myös ter­vey­den­huol­lon painei­ta tilanteessa, jos­sa koron­apoti­lai­ta on tulos­sa sitä kuor­mit­ta­maan. Saat­taa olla myös, että influ­enssarokote saat­taa vähen­tää koron­aan sairas­tu­mis­to­den­näköisyyt­tä ainakin hiukan, vaikkei se ole koron­aa varten suun­nat­tukaan. Jo valmi­ik­si sairas­tunut voi olla herkem­pi sairas­tu­maan toiseenkin tau­ti­in. Kat­tavampi influ­enssarokot­ta­mi­nen ei olisi edes kovin kallis toimen­pide ver­rat­tuna moni­in niistä osin ehkä tehot­tomista toimen­piteistä, mitä nyt ollaan tekemässä.

 6. Jos piirtäisi käyrän kuin­ka eri maid­en hal­li­tuk­set reagoi­vat tähän kumu­laa­tioon (mut­tu­ji­na aika ja tar­tun­nat) his­to­ri­aan tullee jäämään Marinin hal­li­tuk­sen viivelähtö tässä asi­as­sa ver­rat­tuna mui­hin maihin.

  PK-seudul­la pide­tään päivit­täin edelleen kym­menit­täin yli 500 henkilön “yleisö­ta­pah­tu­mia.” Puhun tietenkin kouluista.
  Mikä määrä etu­a­jas­sa sairas­tunei­ta ( kuollei­ta?) tämä viivelähtö sit­ten tuot­taa, jääköön vira­nomais­ten las­ket­tavak­si. Miet­tikääpä koulu­ruokailua sato­jenkin oppi­laiden jonoissa.…
  Siinä on mah­dol­lis­es­ti mukana muu­takin kuin sop­palau­tasen keitos.

  1. nelosen ratikan var­relta:
   Jos piirtäisi käyrän kuin­ka eri maid­en hal­li­tuk­set reagoi­vat tähän kumu­laa­tioon (mut­tu­ji­na aika ja tar­tun­nat) his­to­ri­aan tullee jäämään Marinin hal­li­tuk­sen viivelähtö tässä asi­as­sa ver­rat­tuna mui­hin maihin.

   PK-seudul­la pide­tään päivit­täin edelleen kym­menit­täin yli 500 henkilön ”yleisö­ta­pah­tu­mia.” Puhun tietenkin kouluista.
   Mikä määrä etu­a­jas­sa sairas­tunei­ta ( kuollei­ta?) tämä viivelähtö sit­ten tuot­taa, jääköön vira­nomais­ten las­ket­tavak­si. Miet­tikääpä koulu­ruokailua sato­jenkin oppi­laiden jonoissa….
   Siinä on mah­dol­lis­es­ti mukana muu­takin kuin sop­palau­tasen keitos.

   Täs­men­nän vielä itse mitä itse tuos­sa tarkoitin. Meille ker­ro­taan että on uskot­ta­va vira­nomaisia. Hyvä on. Tässä THL:N uusin kan­ta (Hesarista):

   “Tätä kaik­ki vira­nomaiset myös suosit­tel­e­vat: vältä mitä tahansa ryh­mäti­laisuuk­sia. Kyse on niiden suo­jaamis­es­ta, joille koron­avirus on oikeasti vaarallinen.” 

   Ryh­mäti­laisuuk­sien vält­tämi­nen — pait­si (?!) siis jos kysymys on esimerkik­si peruk­oulus­ta, jos­sa on jatku­va ja sato­jen henkien ryh­mäti­laisu­us menos­sa 7 h/ 5d.
   Mis­sä tässä on nyt sit­ten eroa? Osaako joku oikeasti selit­tää, perustella? 

   Jos Helsin­gin kaupun­ki nou­dat­taisi itse alle­vi­ivaami­aan THL:n vira­nomaiso­hjei­ta koulut ja päiväkodit sul­jet­taisi­in maanan­taista alkaen.
   Jos tätä suo­jaamisen peri­aatet­ta ei nou­date­ta, eli vira­nomais­ten itse anta­maa ohjet­ta, toimin las­teni kanssa itse siten kuten THL ohjeis­taa: eli jäävät kotiin.

 7. Pari viitet­tä, jos­sa on pohdit­tu eri­lais­ten toim­intat­apo­jen vaikutuksia.

  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-response-specialre/italy-and-south-korea-virus-outbreaks-reveal-disparity-in-deaths-and-tactics-idUSKBN20Z27P

  https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/12/814522489/singapore-wins-praise-for-its-covid-19-strategy-the-u-s-does-not

  Suomen osalta toimia johta­vat 300 kun­nan­jo­hta­jaa ja kun­nan virkainfektiolääkäriä.
  Puo­lus­tusvoimat hoitaisi­vat sotimisen, pelas­tus­laitok­set tuli­palot ja poli­isi rikol­liset, mut­ta kun tässä tarvit­taisi­in use­an min­is­ter­iön sauma­ton­ta yhteistyötä ja luovu­ut­ta etsiä toim­intat­apo­ja. Rahaakin olisi oltava.

 8. Epäilen että aliarvioid työikäisen väestön aiheut­ta­man kuor­mi­tuk­sen terveydenhuollolle. 

  Jos työikäis­es­tä väestöstä tulee vain 1–5% niin sairaik­si että he tarvit­se­vat sairaala­hoitoa, tarvi­taan 30000 — 150000 sairaala­paikkaa. Tässäkin joukos­sa kuolleisu­us vai­htelee kovasti 3.6% (60–69 vuo­ti­aat) , 1.3% (50–59), 0.4% (40–49) ja 0.2% (alle 39 vuotiaat). 

  Lisäk­si ole­tat että van­hus­ten eristämi­nen toimii tehokkaasti. Sairaalois­sa ja hoitokodeis­sa on vaikea estää mitään infek­tioi­ta leviämästä. 

  Vaik­ka taudin lev­iämistä ei voi estää, sitä pitäsi hidas­taa mah­dol­lisim­man paljon jot­ta sairaalat evät täy­ty. Mielestäni aliarvioit tarvit­tavien keino­jen määrän. 

  Lopuk­si pitää maini­ta, että kuollei­den todel­lis­es­ta määrästä voi olla aliarvioitu johtuen 2–3 viikon viiveestä. Lancetis­sa julka­isti­in eilen seu­raa­va jut­tu jos­sa oli las­ket­tu kuolleisu­u­us WHO:n datas­ta ottaen huomioon viive. Real esti­mates of mor­tal­i­ty fol­low­ing COVID-19 infec­tion.

 9. Kri­isi on kasvun paik­ka. Karan­teeneil­la on mah­dol­lisu­us ostaa aikaa ter­vey­den­huolle ja mah­dol­lista edis­tää vihre­itä arvo­ja. Koulu­jen sulkeutues­sa on mah­dol­lisu­us har­joitel­la oppitun­tien pitämistä Skypen väl­i­tyk­sel­lä etänä. Ilmas­ton­muu­tos viivästyy. Pitää nähdä myös iso kuva.

  1. Niko:
   Kri­isi on kasvun paik­ka. Karan­teeneil­la on mah­dol­lisu­us ostaa aikaa ter­vey­den­huolle ja mah­dol­lista edis­tää vihre­itä arvo­ja. Koulu­jen sulkeutues­sa on mah­dol­lisu­us har­joitel­la oppitun­tien pitämistä Skypen väl­i­tyk­sel­lä etänä. Ilmas­ton­muu­tos viivästyy. Pitää nähdä myös iso kuva. 

   Tuos­sakin on hyvä point­ti että turha matkustelua pitäisi vält­tää mikäli mah­dol­lisu­us on toteut­taa työ etänä mut­ta esimerik­si teol­lisu­udessa tämä on vaikaa kos­ka esim raa­ka-öljyn rah­taami­nen Suomeen ulko­mail­ta on mah­don­ta tehdä etänä. Siihen tarvi­taan tankkere­i­ta Ilmas­ton­muu­tos ei hidas­tu ellei siiry­tä kokon­aan uusi­u­tu­vi­in ener­giaan ja vähem­män saas­tut­tavi­in ener­giaan. Siihen ei kuu­lu esim turve tai kivihiili.

  2. Miten sinä kas­vat, jos elät (vaik­ka yrit­täjänä lap­siper­heessä) kolme kuukaut­ta ilman rahaa? Iso kuva, mah­dol­lisu­us? Heh.

   1. Taleb – wheres hedge: Rahul Somani

    Taleb – wheres hedge:
    Miten sinä kas­vat, jos elät (vaik­ka yrit­täjänä lap­siper­heessä) kolme kuukaut­ta ilman rahaa? Iso kuva, mah­dol­lisu­us? Heh.

    Per­heyrit­täjille tämä kri­isi on vaikea mut­ta tarkoitin että eräät isot pääasi­as­sa finannssi­palvelu yhtiöt voivat jatkos­sa luo­da etä­työ mah­dol­lisuuk­sia mut­ta epäilemät­tä palvelu­am­matit ovat haas­teel­lisia nyt mut­ta Aki Kan­gashar­ju on kuitenkin toden­nut että palvelusek­tori selviää parem­min kuin teol­lisu­us kos­ka teol­lisu­us on riip­pu­vainen ulko­mai­sista ali­hankki­ja ketjuista. Palvelusek­tori voi muun muas­sa luo­da ja onkin luonut koti­inkul­je­tus palvelui­ta kuten on tehty muun muas­sa Bel­gias­sa. Verkkokaup­pa onkin muun muas­sa Yhdys­val­lois­sa kasvus­sa juuri coro­nan takia. Jatkos­sa tehdään toden­näköis­es­ti iso dig­iloik­ka yri­tys­ten kohdalla.

 10. Koskako­han jostain tulisi lau­ma aikuisia, eikä näitä panikoivia pelle­jä jot­ka tekivät kausi­flun­ssan kaltais­es­ta taud­ista nyt sit­ten dystopi­aeloku­vien maail­maa kiertävän tap­pa­jan ja samal­la rom­ah­dut­ti maail­man­talouden? Ihan samat numerot tuli­si­vat jos joku pistäisi jokavuo­tisen influ­enssan saa­neet ja uhrit ylös ja julka­i­sisi niitä päivit­täin mas­sa­me­di­as­sa. Ihan kuin olisi uusi jut­tu, että flun­ssa tap­paa van­hainkodeis­sa kiihkeim­min kuole­maa odot­ta­vat. Iltapäiväle­hdis­sä sit­ten “toimit­ta­jat” povaa­vat kym­meniä tuhan­sia kuollei­ta Suomeen ja lyövät vain kiukaalle löy­lyä, vaik­ka mis­sään ei ole mitään ylen­määrin kuole­maa niit­tävää tau­tia menos­sa, vaan flun­ssa joka lev­ätään pois ja joka on viimeinen niit­ti niille joil­la ei olisi muutenkaan aikaa jäl­jel­lä. Soin­in­vaarakin saisi ihan saman­laiset käp­pyrät mis­tä tahansa flunssasta.

  Kuole­mas­ta on näköjään tul­lut vieras asia, jota pide­tään jon­ain kum­mallisuute­na jota pitäisi juos­ta karku­un vielä yli kahdek­sankymp­pisenä sänky­poti­laana jos­sain van­hainkodis­sa. Vai onko sit­ten yleis­sivistys laskenut niin paljon, että sana virus tun­tuu niin pelot­taval­ta ja harv­inaiselta vier­aal­ta, että ei taju­ta niiden pyörivän koko ajan kanssamme ja samat varautu­miset kan­nat­taisi pitää yllä koko ajan jos ei halua nokkaa tukkoon. Suomes­sakin kymmenet kuol­e­vat vuosit­tain siihen, ettei hoit­sut viit­si pestä käsiään ja ei siitä tehdä täl­laista ihme­tys­tä, vaik­ka siinä olisi syytä.

  1. JS:
   Koskako­han jostain tulisi lau­ma aikuisia, eikä näitä panikoivia pelle­jä jot­ka tekivät kausi­flun­ssan kaltais­es­ta taud­ista nyt sit­ten dystopi­aeloku­vien maail­maa kiertävän tap­pa­jan ja samal­la rom­ah­dut­ti maail­man­talouden? Ihan samat numerot tuli­si­vat jos joku pistäisi jokavuo­tisen influ­enssan saa­neet ja uhrit ylös ja julka­i­sisi niitä päivit­täin mas­sa­me­di­as­sa. Ihan kuin olisi uusi jut­tu, että flun­ssa tap­paa van­hainkodeis­sa kiihkeim­min kuole­maa odot­ta­vat. Iltapäiväle­hdis­sä sit­ten ”toimit­ta­jat” povaa­vat kym­meniä tuhan­sia kuollei­ta Suomeen ja lyövät vain kiukaalle löy­lyä, vaik­ka mis­sään ei ole mitään ylen­määrin kuole­maa niit­tävää tau­tia menos­sa, vaan flun­ssa joka lev­ätään pois ja joka on viimeinen niit­ti niille joil­la ei olisi muutenkaan aikaa jäl­jel­lä. Soin­in­vaarakin saisi ihan saman­laiset käp­pyrät mis­tä tahansa flunssasta.

   Kuole­mas­ta on näköjään tul­lut vieras asia, jota pide­tään jon­ain kum­mallisuute­na jota pitäisi juos­ta karku­un vielä yli kahdek­sankymp­pisenä sänky­poti­laana jos­sain van­hainkodis­sa. Vai onko sit­ten yleis­sivistys laskenut niin paljon, että sana virus tun­tuu niin pelot­taval­ta ja harv­inaiselta vier­aal­ta, että ei taju­ta niiden pyörivän koko ajan kanssamme ja samat varautu­miset kan­nat­taisi pitää yllä koko ajan jos ei halua nokkaa tukkoon. Suomes­sakin kymmenet kuol­e­vat vuosit­tain siihen, ettei hoit­sut viit­si pestä käsiään ja ei siitä tehdä täl­laista ihme­tys­tä, vaik­ka siinä olisi syytä.

   COVID-19 näyt­täisi ole­van tau­ti, jon­ka lev­iämistä van­hus­ten hoito­laitok­si­in on vaikea tai käytän­nössä ehkä mah­do­ton estää. Tää johtuu siitä, että sitä levit­tävät (myös) ihmiset, joil­la ei ole oire­i­ta. Vaik­ka hoito­laitos laitet­taisi­in karan­teeni­in, enem­min tai myöhem­min jol­lakin hoito­henkilöstöön kuu­lu­val­la on “piilevä” korona. Sen jäl­keen virus suurel­la toden­näköisyy­del­lä lev­iää hoitolaitoksessa. 

   Van­hus­ten kesku­udessa taudin tap­pavu­us näyt­täisi ole­van yli 10 prossaa.

   Sitä voi miet­tiä sit­ten kukin kohdal­laan, pitääkö tätä ske­naar­i­o­ta “aikuis­ten oikeasti” huolestut­ta­vana. Sen voi kuitenkin kai sanoa, että jos kausi-influ­enssan vaar­al­lisu­us van­hus­ten kohdal­la huolestut­taa, koro­nan pitäisi huolestut­ta kym­meniä ker­to­ja enemmän.

 11. usa:n log­a­r­it­mi tilas­to, lyhyesti, mitä voi odot­taa trump:n hallinnolta.

  trump:n hallinto on tehnyt oikeas­t­aan kaiken estääk­sen jär­jel­liset vas­ta­toimet ja vielä levitel­lyt tyh­miä salali­it­to­te­o­ri­oi­ta, jot­ka karkeasti menee siten että coro­n­avirus on trump:n vas­tainen salali­it­to. nyt on tul­lut heikko­ja todis­tei­ta että trump on peukaloin­ut vas­ta­toimia jot­ta tulisi uudelleen valituksi.

  usa:ssa ole­va oikeis­to­me­dia on vähätel­lyt ongel­maa, puo­lus­taa trump:n ala-arvoista toim­intaa ja levit­tää räikeitä val­hei­ta. tämä oikeis­to­me­dia on oikeas­t­aan erit­täin epä­moraa­li­nen nykyisessä tilanteessa. osa medioista kuten esim fox news kana­van omis­taa rupert mur­doch. jos­ta alkaa olla muu­ta­ma kirosana sanottavana.

  famous rea­gan qoutes
  “i’m from the trump admin­is­tra­tion, and i’m here to help.”
  “trump admin­is­tra­tion is not the solu­tion to our prob­lem, trump admin­is­tra­tion is the problem”
  wait the minute, these are not reagan.

 12. Sin­ga­pores­sa ei edelleenkaan ain­ut­takaan kuolonuhria, ja Tai­wanis­sa eilen uusia tapauk­sia kokon­aista 1 kpl.

  Mil­loin ennu­s­tat että ehdot­ta­masi väistämätön epi­demia lev­iää näi­den maid­en valtaväestöön?

  1. Juha-Pekka:
   Sin­ga­pores­sa ei edelleenkaan ain­ut­takaan kuolonuhria, ja Tai­wanis­sa eilen uusia tapauk­sia kokon­aista 1 kpl.

   Mil­loin ennu­s­tat että ehdot­ta­masi väistämätön epi­demia lev­iää näi­den maid­en valtaväestöön?

   Sin­ga­pores­sa ja Tai­wanis­sa toim­i­taan ei-oppikir­ja­mais­es­ti käyt­täen maalaisjärkeä: laa­jat tes­tauk­set mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä, itämisa­jan pituiset karan­teen­it maa­han­tuleville. Löy­de­ty­istä tapauk­sista tehdään kon­tak­ti­jälji­tys ja näin tau­ti pysyy kuris­sa, kunnes rokote saadaan kehitettyä.

 13. Suomes­sa epi­demia menee myös oppikir­jan mukaan eteen­päin — ja toim­inta­malli tor­jun­nas­sa on lainat­tu Italiasta.

  THL:n ylin johto on ainakin koko alku­vuo­den välit­tänyt harhaan­jo­htavaa tietoa. Hom­ma lähti käsistä, kos­ka ylipät­tään Ital­i­aan matkus­tanei­ta ei ymmär­ret­ty varoit­taa selkeästi vaan “Pohjois-Ital­ian hiih­tokeskus­ket ovat kaukana niistä alueista, jois­sa virus­ta tavataan” — ikään kuin lentokoneet pudot­taisi­vat ihmiset sinne hiihtokeskuksiin.

  Lapin tapauk­sen jäl­keen olisi ollut kuukausi aikaa vaik­ka pystyt­tää val­tion käsidesisekoit­ta­mo tai hap­pinaa­marite­hdas — tai ostaa tarvikkei­ta maail­mal­ta kovaan markki­nahin­taan. Saimme Soten mallin varautu­misen, 250 ensim­mäistä poti­las­ta hoidetaan.

  Val­tio­varain­min­is­ter­iössä lie­nee syytä vai­h­taa myös miehi­tys­tä. Bud­jet­tike­hys­ten avul­la estet­ti­in helmiku­usa, se että Suomeen olisi han­kit­tu kallista testika­p­a­siteet­tia ja sit­ten kalli­ita teste­jä olisi tehty muuten kuin iahn pah­m­mil­la alueil­la käyneille. Tämä on sys­teem­i­nen kri­is­in­hal­li­nan ongel­ma — jokainen kun­ta päät­tää miten peruster­vey­den­huol­lon rahat käytetään ja testit oli­vat meno­erä. STM:n ja VM:n yhteisym­märys­tä ei lödy, kos­ka STM:n ilmeis­es­ti ei kyen­nyt sanomaan, että jos ei rahaa ole nyt niin hom­ma mak­saa 10 mil­jar­dia euroa val­ti­olle ja konkurssit kau­pan päälle. VM:n ekon­o­mistien virkaase­maan ei kuu­lu arvioi­da ter­vey­den­hol­lon kulu­ja. Kenen min­is­terin vas­tu­ul­la on rauhan aikana pitää kansalaiset hengis­sä? Jonkun muun puolu­ueen min­is­terin ehkä?

  Jotain hyvääkin: EU:lla on määrära­ha koronon­aviruk­sen aihetut­tami­in kuli­hin. Sil­lä juuri ja juuri voi ostaa Suomen val­tion takaamil­la lain­oil­la raken­net­ta­vana ole­vat kesken­eräiset ris­teilyaluk­set — rahaa on juuri se 40 mil­jar­dia, joka lem­men­laivoista tulee maksettavaksi. 

  Seu­raa­vat askelmerk­it ovat toimeen­tu­lotuen ja pankkien rahoi­tuskyvyn ylläpitämisessä. Yri­tyk­sille ja asun­tovelka­isille kansalaille on mahol­lis­tet­ta­va lyhen­nys­va­paa­ta. Matkailu- ja viihde­te­ol­lisu­u­den konk­ourssi­aal­lon estämi­nen onkin mon­imutkaisem­pi har­joi­tus. Ehkä saamme kansalaispalkkamallin?

  Kun­tat­aloudessa koron­aviruk­sen aiheuta­mat lisähoitoku­lut kaata­vat heiveröisem­mät kun­nat. Tehy saa palkanko­ro­tuk­sen, kos­ka se on pakko, jot­ta hoita­jia saadaan pidet­tyä alal­la. Sote-meno­jen tasaamisen jäl­keen isot kaupun­git ovat myös täysin mak­sukyvyt­tömiä. Jos tämä selviää 300 kun­nan­jo­hta­jalle, toimen­piteet tule­vat ole­maan todel­la pon­nekkai­ta. Selvää on, että tämän jäl­keen kepu­laisinkaan poli­itikko ei kehtaa puhua 18 maakun­nas­ta kulu­ja tasaa­mas­sa, ehkä 9 ja Ahve­na­maa tai vielä toden­näköisem­min viisi yliopis­to­sairaala-aluet­ta on korona-Sote:n tuloksena.

  Epi­demia muut­taa Suomea ja toiv­ot­tavasti opet­taa joitain uut­ta kaikille. Tätä on odotet­tu ja tästä on varoitet­tu ja varoaikaa valmis­tau­tua oli tar­jol­la. Sys­teemi­ta­son ongelmien vuok­si se ei ihan onnistunut.

  1. jts:

   THL:n ylin johto on ainakin koko alku­vuo­den välit­tänyt harhaan­jo­htavaa tietoa. Hom­ma lähti käsistä, kos­ka ylipät­tään Ital­i­aan matkus­tanei­ta ei ymmär­ret­ty varoit­taa selkeästi vaan ”Pohjois-Ital­ian hiih­tokeskus­ket ovat kaukana niistä alueista, jois­sa virus­ta tavataan” – ikään kuin lentokoneet pudot­taisi­vat ihmiset sinne hiihtokeskuksiin. 

   THL:n toimen kuvaan ei kuu­lu ulko­maan matko­jen rajoi­tusten määrit­te­ly. Se on ulko­min­is­ter­iön vas­tu­ul­la. THL voi tietenkin suositel­la eri­laisia rajoituk­sia niin että Italia tai oli kohde mikä hyvän­sä ei ole suositel­tu matkako­hde juuri nyt tämän taudin takia.

 14. Hyv­in­voin­ti­vaiku­tuk­set! Kepil­lä on kak­si päätä. Valit­tu tie on hirveä. Bkt:n lasku tuot­taa työt­tömyy­den kaut­ta moninker­tais­es­ti pahem­mat negati­iviset hyv­in­voin­ti­vaiku­tuk­set kuin korona. Nyt tuho­taan nuorten sukupolvien tule­vaisu­us (bkt ‑2–6%/ seu­raa­vat 2–3v. esim.). Koro­nanakin aiheut­taa kuolemia van­hu­usväestössä (ennenaikaises­ti, joil­lakin ). Tässä joutuu val­it­se­maan: Niin­istä on väärässä: joko nuoret tai van­hat? Ei ole niin, että taloudel­la ei ole väliä, kun­han ‘välitetään’. Talous on välit­tämistä. Bkt on perus­palvelu­jen toimivu­ut­ta, yhteiskunnan.
  Jos nyt ei siir­ry­tä Osmonkin ehdot­ta­maan lin­jaan (?), että riskiryh­mät tur­vaan ja kaik­ki työikäiset töi­hin (ne joil­la dia­betes ym. riskit, koti­in ilman todis­tuk­sia), kaik­ki ter­veet jatkakoon elämää kuten ennen (THL:n ohjei­ta nou­dat­taen), hyv­in­voin­ti­vaiku­tuk­set vahvis­tu­vat (in the long run).
  Bkt:n lasku 2–3 v. seu­rauk­se­na sote– ja koulu­tussek­to­ria seu­raa­vat rajut leikkauk­set. (Hoita­jami­toituk­set voi uno­htaa, ja jos ei, köy­hiltä häviää sosiaaliturva.)
  THL miet­tii — aivan oikein — mitä hei­dän näkökannal­taan kan­nat­taa tehdä. Kuka miet­tii sitä, mitä tehdään sosi­aali- ja ter­veyspuolel­la kun tule­vaisu­udessa pitää leika­ta ja säästää rajusti!? (Toki maail­maa vas­taan on vaikea, ellei mah­do­ton toimia?)
  Somes­sa toimii hil­jaisu­u­den spi­raali — ääri­lai­dat menestyvät.
  Menkään ihmiset töi­hin edelleen. Pitäkää itsenne kun­nos­sa, fyy­sis­es­ti ja henkisesti.

 15. Kore­an esimerk­ki viit­taisi, että tehokkaal­la tes­taamisel­la lev­iämistä voinee hidas­taa, jol­loin sairaat ehditään hoitaa parem­min. Suomes­sa teste­jä tehdään valitet­ta­van vähän. Syynä lie­nee liian pieni kap­a­siteet­ti. Nyky­isin piile­viä tar­tun­taketju­ja ei Suomes­sa kai edes juuri yritetä etsiä. Luin Hesarin kom­menteista mielestäni nerokkaan tavan, jol­la tes­taus­ta voisi ehkä lisätä val­tavasti nykyiseen verrattuna. 

  Lyhyesti tapa olisi seu­raa­va: jaoteltaisi­in tes­tat­ta­vat suuren ja pienen toden­näköisyy­den tapauk­si­in ja tes­tat­taisi­in ensin maini­tut kyten nyky­isinkin, mut­ta pienem­män toden­näköisyy­den näyt­teet sekoitet­taisi­in ja tehtäisi­in ensim­mäi­nen testi tälle sekoituk­selle. Mikäli tämä näyte olisi posi­ti­ivi­nen tutkit­taisi­in osanäyt­tet tarkemmin.

  En tunne nyky­istä testiä tarkem­min, että olisiko tämä käytän­nössä mah­dol­lista. Ensin pitäisi tietysti tes­ta­ta kuin­ka mon­ta näytet­tä voisi yhdis­tää, että tulos olisi edelleen posi­ti­ivi­nen. Jos näyt­teitä voisi lait­taa yhteen kymme­nen, niin jonkin­lainen seu­lon­ta voisi olla jo mah­dol­lista, mikäli vielä sadan näyt­teen sekoit­tamisel­la voisi saa­da posi­ti­ivisen tulok­sen kohtu­ullisel­la var­muudel­la, niin laa­jat seu­lon­nat oli­si­vatkin yhtä äkkiä real­is­mia. Sadal­la ana­lyysilä voitaisi­in esiseu­loa 10000 flun­ss­apoti­las­ta. Muu­ta­mal­la lisä­ana­lyysil­la sataisi­in sairas­tuneen henkilöt seu­lot­tua tarkasti.

  Mitä olette mieltä ajatuk­ses­ta? Voisiko joku kysyä tietävämmiltä?

  1. Matemaatikko:
   Mitä olette mieltä ajatuk­ses­ta? Voisiko joku kysyä tietävämmiltä?

   Aja­tus on oikea, mut­ta ei tietenkään uusi; ks. esim. artikke­lia vuodelta 2012. Voimme olet­taa, että täl­laiset menetelmät ovat jo siinä määrin käytössä kuin on järkevää.

   1. Näyt­täishän nuo viimein huo­man­neen että näinkin voi tehdä, kak­si päivää sit­ten: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israeli-group-urges-sample-pooling-to-speed-up-testing/
    ja toinen, 4 tun­tia sit­ten kir­joitet­tu artikke­li uud­es­ta kokoomanäyt­teestä jol­la voidaan tes­ta­ta kym­meniä ihmisiä samanaikaisesti.
    https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Acceleration-in-multiple-coronavirus-tests-at-once-by-Israel-research-team-621533

    Aika ajatel­la: Aja­tus on oikea, mut­ta ei tietenkään uusi; ks. esim. artikke­lia vuodelta 2012. Voimme olet­taa, että täl­laiset menetelmät ovat jo siinä määrin käytössä kuin on järkevää.

    Emme siis voi olet­taa. Mut­ta jospa joku Suomes­sa ottais tästä vaarin ja tek­isi niinkuin Israelis­sa on alet­tu tekemään.

 16. Sivus­to jos­sa voi ajaa COVID-19 ske­nar­i­oi­ta maako­htais­es­ti. https://neherlab.org/covid19/ (Tutkimus­ryh­mä Biozen­trum, Uni­ver­si­ty of Basel, Switzerland)

  Jos ajan mallin parametreilla:(population; 5.5 miljoon­aa, Age dis­tri­b­u­tion: Fin­land, ini­tial sus­pect: 500, epi­de­mil­o­gy Moderate/North, migitation:moderate ja aika 2021 kesäku­un lop­pu­un) pahim­mas­sa vai­heessa on yhtä-aikaa 3039 kri­it­tisessä tilas­sa, 2152 vakavasti sairai­ta. Kuole­man­ta­pausten totaal­imäärä tänä vuon­na tulisi ole­maan 21493, vakavasti sairas­tunei­den kokon­ais­määrä 60646. Ei riitä teho­valvon­tata­soiset paikat mil­lään jos tau­tia ei saa­da hidas­tu­maan nopeammin. 

  Jos käytetään muuten samo­ja para­me­tre­ja mut­ta ‘strong migi­ta­tion’, kuollei­ta yhteen­sä 897, ja pahim­mil­laan 193 kri­it­tistä tapaus­ta yhtä-aikaa.

  1. Osmon argu­ment­ti saa tukea tarkastelus­ta, jos­sa Ital­i­aa ja Etelä-Kore­aa ver­rataan ikäryh­mit­täin https://medium.com/@andreasbackhausab/coronavirus-why-its-so-deadly-in-italy-c4200a15a7bf

   Eli Ital­ian kuolleisu­us korkea kos­ka tau­ti jyl­lää ikäih­mi­sis­sä, Kore­an matalia kos­ka pahim­man joukko­tar­tun­nan, tämän “megagkirkon” jäsenet ovatkin enim­mäk­seen 20–29 ‑vuo­ti­ai­ta.

   N/A:
   Sivus­to jos­sa voi ajaa COVID-19 ske­nar­i­oi­ta maako­htais­es­ti.https://neherlab.org/covid19/ (Tutkimus­ryh­mäBiozen­trum, Uni­ver­si­ty of Basel, Switzerland) 

   Todel­la mie­lenki­in­toinen link­ki, ja alle­vi­ivaa sen minkä kaikkien pitäisi tähän men­nessä olla jo sisäistänyt — eten­e­miseen on erit­täin suuri merk­i­tys sil­lä kuin­ka hyvin me kaik­ki onnis­tumme kon­tak­te­ja vält­telemäl­lä ja hygien­i­aa paran­ta­mal­la virusten lev­iämistä hidastamaan.

   Ottaa jopa huomioon ikä­jakau­man, mut­ta ilmeis­es­ti valitet­tavasti ei tätä Osmon ansiokas­ta argu­ment­tia siitä, että koko epi­demi­an lop­putu­lok­selle lie­nee hyvinkin keskeistä se, kuin­ka hyvin van­huk­set ja mon­i­sairaat onnis­tu­taan pitämään viruk­ses­ta erossa. Voisi aika hyvin nähdä tuol­la laskuril­la vaiku­tuk­sen, jos siinä olisi valit­ta­vana tar­tut­tavu­us ikäryh­mit­täin, eli jonkin­lainen “onnis­tu­taan eristämään riskiryh­mät” ‑vai­h­toe­hto.

 17. Nuo amerikkalais­ten viral­liset luvut ovat täl­lä het­kel­lä jäävuoren huip­pu. Juuri kukaan toim­i­ja Yhdys­val­lois­sa ei pidä tämän het­ken viral­lista lukua merk­it­sevänä. Tes­taami­nen on siel­lä ollut todel­la vähäistä ja epäsys­temaat­tista suh­teessa pop­u­laa­tion kokoon. Se, että tar­tun­to­ja ilmeni heti alku­un­sa mon­es­sa paikas­sa eri puo­lil­la Yhdys­val­to­ja, ja että saman tien tuli myös monia kuole­man­ta­pauk­sia, ker­toi siitä, että tar­tun­to­ja oli tuonut maa­han usea henkilö jo viikko­ja sit­ten, ja että epi­demi­an alku­vai­he oli jo jyl­län­nyt huo­maa­mat­ta samaan tapaan kuin tapah­tui Ital­ias­sa. Eräs amerikkalainen virolo­gi laskeske­li Twit­teris­sä muis­tivihkon reunaan, että tar­tun­to­ja oli hänen parhaan arvion­sa mukaan 10 000 — 40 000 siinä vai­heessa, kun viralli­nen luku oli 1300. Täl­lä het­kel­lä koko Yhdys­val­to­jen alueel­la yhteen­sä liikut­ta­neen yli sadan tuhan­nen luke­mis­sa, mikä tulee näkymään sairaalois­sa pian.

  1. qua­si­mi­nus:

   lyhyesti, don­ald trump on yrit­tänyt suurel­la rahal­la kehit­tää coro­n­avirus rokot­tet­ta yksi­noikeudel­la usa:lle.

   kyl­lä pistää miet­timään mikä on tuon henkilön moraali.

   Sak­sa on kieltänyt kaikkien lääketi­eteel­lis­ten suo­javarustei­den vien­nin. Mis­sä on Merkeleen moraali? Ran­skan val­tio on ilmoit­tanut kon­fiskoivansa kaik­ki nykyiset ja tule­vat suo­javaruste-erät. Mikä on Maka­roonin moraali? Ital­ialaiset anel­e­vat polvil­laan täy­den­nys­tä tyh­jen­tyneisi­in suo­javaruste­varas­toi­hin­sa, mut­ta kukaan ei helly. Mihin katosi EU-maid­en keskinäi­nen YYA-henki?

   Ja nyt Ursu­la meni kieltämään kaikkien suo­javarustei­den vien­nin EU:n ulkop­uolelle. Eikö kukaan ajat­tele niitä afrikkalaisia lap­sia, jot­ka kuol­e­vat kun paikallisil­la lääkäreil­lä ei ole enää edes alkeel­lisimpia suojavarusteita?

   1. Kan­so­jen välistä sol­i­daarisu­ut­ta pitäisi hätäti­lanteessa olla, mut­ta sitä olisi järkevää toteut­taa koordi­noidusti val­tioiden toimes­ta, eikä yksit­täis­ten fir­mo­jen voiton­tavoit­telun ehdoilla.

    Sitä pait­si tässä on nyt ihan eri tason asioi­ta. Hen­gi­tys­suo­jaimia ja vas­taavia tarvikkei­ta saa­vat kaik­ki kykenevät valmis­taa ja kyse on vain siitä, miten tuotan­toka­p­a­siteet­ti riittää.

    Se on ihan toinen jut­tu, jos joku yrit­tää kri­isin keskel­lä han­kkia yksi­noikeu­den jonkun rokot­teen tai lääk­keen valmistamiseen.

 18. Val­i­tan etten jak­sanut lukea koko keskusteluketjua läpi, mut­ta tässä kom­ment­ti­ni kuitenkin vielä. Voi olla toistoa.

  Muis­taako kukaan aasialaista influ­enssaa vuosi­na 1957–58. Sil­loin sen annet­ti­in lev­itä koko­lail­la vapaasti ja noin 1/3 osa väestöstä sairasti sen. Kuollei­ta oli 1300 tai 3000 läh­teestä riip­puen. Ilmeis­es­ti suurem­pi luku sisältää nor­maalin muun talvikuolleisu­u­den lisään­tymisen. EuroW­in­ter studys­sa­han noin 10 vuot­ta sit­ten todet­ti­in, että nor­maali talvi aiheut­taa noin 2000 lisäkuole­maa vuodessa (eri­tyis­es­ti sydän- ja kreuhko­sairauk­sista). Kesähel­teet taas aiheut­ta­vat nor­maali­na kesänä noin 200 ylimääräistä kuole­maa. Näin voisi sit­ten ajatel­la, että talvien lauh­tu­mi­nen vähen­täisi kuolleisuutta.

  Kaikkea väestöä ei kyl­lä ole mitään järkeä tes­ta, kos­ka PCR testit ovat kalli­ita. Jälkikä­teen sit­ten, vaikka­pa halvoil­la vas­ta-ainetesteil­lä voidaan otan­nan avul­la kat­soa, kuin­ka suuri osa väestöstä oli saanut infektion.

  Liika rajoit­ta­mi­nen aiheut­taa sen, että ei muo­dos­tu riit­tävää lau­mavas­tus­tuskykyä ja epi­demia voi tul­la uudelleen ensi tal­ve­na. Tot­takai tarkoi­tan kutenkin sitä, että haavoit­tuvimpia ryh­miä pitää suo­ja­ta. Mut­ta hie­man ylim­i­toite­tu­il­ta nämä hal­li­tuk­sen toimen­piteet vaikuttavat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *