Kaupunkiympäristölautakunta 29.8.2017

Talous­ar­vio­eh­do­tus ja talous­suun­ni­tel­maeh­do­tus 2018–20

Hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti muu­tok­sit­ta lisä­pon­nel­la, että uuden val­tuus­to­stra­te­gian mah­dol­li­ses­ti aiheut­ta­mat muu­tos­tar­peet ana­ly­soi­daan toi­mia­lal­la ja ne on mah­dol­lis­ta huo­mioi­da kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja kau­pun­gin­val­tuus­ton talous­ar­vioin yhteydessä.

Öster­sun­do­min yhtei­nen osayleiskaava

Tähän lisät­tiin huo­mau­tus, että kysy­mys sii­tä, toteu­te­taan­ko met­ro pin­ta- vai tun­ne­li­met­ro­na rat­kais­taan myö­hem­min. TYä­mä sik­si, että Jao­pe Lowen pel­kä­si, että kun kus­tan­nus­las­kel­ma perus­tuu pin­ta­met­roon, se voi­si enna­koi­da päätöstä.

Tämä han­ke on liki mil­jar­din ali­jää­mäi­nen – siis maan­luo­vu­tus­tu­lot eivät kata inves­toin­te­ja. Eräs­sä toi­ses­sa yhtey­des­sä esi­tin, että täs­sä yhtey­des­sä pitäi­si tar­kas­tel­la myös Sipoo Sib­bes­bor­gin kaa­vaa. Sen 70 000 asu­kas­ta voi­si­vat tuo­da lisä­kan­nat­ta­vuut­ta met­roin­ves­toin­nil­le. Tähän vas­tat­tiin, että Sib­bes­bor­gin asuk­kaat eivät mah­du met­roon, kun Espoo­seen teh­tiin niin pyhyet ase­mat. Arggh!

Län­si-Käpy­län puu­ta­loa­lu­een suojelukaava

Pöy­däl­le. Suo­je­lu­pe­ri­aa­te on mie­les­tä­ni vedet­ty niin tiu­kak­si, että se alkaa olla elä­mäl­le vie­ras­ta. Toi­sin kuin Kum­pu­las­sa, tääl­lä halu­tan määrfä­tä ei ainoas­taan talo­jen jul­ki­si­vuis­ta, vaan myös sii­tä, kuin­ka mon­ta asun­toa talon sisäl­lä on. Se on asia, joka oma­ko­ti­ta­lois­sa on elä­nyt aina tilan­teen mukaan. En ole seu­raa­vas­sa kokouk­ses­sa, mut­ta oli­sin val­mis vapaa­mie­li­sem­pään kaavaan.

Lausun­to Suzan Ikä­val­kon val­tuus­toa­loit­tees­ta Lapin­lah­den sai­raa­la-alu­een toi­min­nan kehittämisestä

Hyväk­syt­tiin kak­si lisäystä

Yksi­mie­li­ses­ti hyväk­syt­tiin, että on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta tar­jo­ta nykyi­sil­le vuo­kra­lai­sil­le pidem­piä vuo­kra­so­pi­muk­sia, jot­ta talo ei jäi­si tyh­jil­leen ennen jos­kus tule­vai­suu­des­sa hää­möt­tä­vää peruskorjausta.

Äänes­tyk­sen jäl­keen (kokoo­mus vas­taan muut) hyväk­syt­tiin Tuo­mas Ran­ta­sen ehdo­tus tut­kia nol­la­vaih­toeh­toa, jos­sa talo remon­toi­tai­siin vain kevyes­ti niin, että sitä voi­tai­siin tar­jo­ta osa­puil­leen nykyi­sen­lai­seen toimintaan.

Lausun­to Tuo­mas Ran­ta­sen aloiit­tees­ta Puhok­sen, Val­li­labn kone­pa­ja-alu­een ja Tuk­ku­to­rin kehittämisestä

Hyväk­syt­tiin äänin 5–7 (kok + Anni Sin­ne­mä­ki – muut, perus­suo­ma­lais­ten tuo­li oli tyhjä)

”Lau­ta­kun­ta kehot­taa samal­la toi­mia­laa tut­ki­maan mah­dol­li­suut­ta laa­tia Puhok­sen nykyi­sen omis­ta­ja­ta­hon kans­sa yhteis­työ­so­pi­mus ja uusi maan­vuo­kra­so­pi­mus siten, että ostos­kes­kuk­sen sääs­tet­tä­vän van­han osan kon­sep­toin­ti ja kun­nos­ta­mi­nen sido­taan jol­la­kin tavoin ostos­kes­kuk­sen yhtey­teen kaa­voi­tet­te­van asu­mi­seen tar­koi­te­tun lisä­ra­ken­nusoi­keu­den luovutukseen.

Minun on myön­net­tä­vä, että töp­pä­sin täs­sä äänes­tyk­ses­sä. Tar­koi­tuk­se­na­ni oli jät­tää tämä Annin rat­kais­ta­vak­si (jotain ikä­vää hänen­kin on teh­tä­vä palk­kan­sa eteen 🙂 ) mut­ta joten­kin las­kin vää­rin. En ole lain­kaan var­ma, että kan­nat­taa jat­kaa täl­lä tämä HIFK-mal­lil­la, jos­sa mitä mil­loin­kin edis­te­tään pii­lo­sub­ven­tiol­la anta­mal­la edul­lis­ta asuntorakentamisoikeutta.

= = =

Pari huo­mio­ta lau­ta­kun­nan ensim­mäi­sis­tä kokouksista.

Aika pal­jon lau­ta­kun­ta käyt­tää aikaa ja ener­gi­aa pon­sit­te­luun, sii­hen, että pää­tök­siä kuor­ru­te­taan eri­lai­sil­la lausu­mil­la, joi­den sisäl­tö on aivan itses­tään selvä.

Toi­sek­si lau­ta­kun­nas­sa on nel­jä vih­re­ää ja kak­si vasem­mis­to­liit­to­lais­ta eli yhteen­sä 6/13. Kun Vasem­mis­to­lii­tos­sa on hyvin päte­vä Sil­via Modig, täl­lä voi olla suu­ri­kin merkitys.

6 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 29.8.2017”

 1. Toi­sek­si lau­ta­kun­nas­sa on nel­jä vih­re­ää ja kak­si vasem­mis­to­liit­to­lais­ta eli yhteen­sä 6/13. Kun Vasem­mis­to­lii­tos­sa on hyvin päte­vä Sil­via Modig, täl­lä voi olla suu­ri­kin merkitys.”

  Miten noin muu­ten arvioi­sit lau­ta­kun­nan koos­tu­mus­ta itse esil­lä pitä­mie­si arvo­jen kan­nal­ta? Ilmei­ses­ti aina­kin pysä­köin­ti­nor­mien löy­hen­tä­mi­sel­le on poliit­tis­ta kannatusta.

 2. Met­ro ster­sun­do­miin on alus­ta alkaen ollut vir­he­rat­kai­su. Sopi­va väli­ne noil­le etäi­syyk­sil­le oli­si ollut pai­kal­lis­ju­na, eikä tiheäm­min pysäh­te­le­vä ja hitaam­man kes­ki­no­peu­den met­ro. Pää­ra­dan avr­res­sa on taa­ja­mia pidem­pien­kin mat­ko­jen pääs­sä Hel­sin­gis­tä, jois­ta ihmi­set pys­ty­vät kui­ten­kin pen­de­löi­mään töi­hin koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa. Met­rol­la Öster­sun­do­mis­ta mat­ka-ajat muo­dos­tuu lii­an pit­kik­si. Junan parik­si oli­si sit­ten voi­tu raken­taa pika­ra­tik­ka­lin­jo­ja Itik­seen ja Kehä III suun­taan pal­ve­le­maan lyhyem­piä mat­ko­ja. Mut­ta hom­ma rys­sit­tiin ihan kät­te­lys­sä, kun “On Sovit­tu” ilmoit­ti jo ennen poliit­tis­ta käsit­te­lyä Hesa­rin sivuil­la, että met­ro on valit­tu. Nyt oli­si vii­sain­ta hau­da­ta koko Öster­sun­dom-han­ke ja pala­ta asi­aan muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen pääs­tä, kun kau­pun­kia on tii­vis­tet­ty ja bule­var­dit on rakennettu.

 3. Onko Por­voon lähi­ju­na­ra­das­ta teh­ty kos­kaan kan­nat­ta­vuus­las­kel­mia? Tuol­la har­ras­te­ryh­mis­sä tätä on poh­dit­tu, mut­ta asia tys­sää tuo­hon las­kel­maan kun sitä on jo aika paha har­ras­te­li­ja­voi­mil­la teh­dä. Kuten yllä, tämä tun­tui­si näin maal­li­kos­ta kus­tan­nus­te­hok­kaam­mal­ta taval­ta hoi­taa myös Öster­sun­do­min lii­ken­ne kuin metro.

  1. Tämä Sipoon klaut­ta Por­voo­seen kul­ke­va rata­va­raus on pois­tet­tu maa­kun­ta­kaa­vas­ta eikä sitä auk­koa sen vuok­si enää ole. Hel­sin­ki kaa­voit­ti sen pääl­le juu­ri asu­mis­ta tou­ko­kuun valtuustokokouksessa.

 4. Teil­lä on tulos­sa pöy­däl­le nopeus­ra­joi­tus­ten muut­ta­mi­nen Hel­sin­gis­sä. Muu­ten täys­jär­ki­seen ehdo­tuk­seen on kui­ten­kin lei­vot­tu sisään ehdo­tus, että nykyis­ten 30 km/h ‑alueil­la (Kata­ja­nok­ka, Jät­kä­saa­ri) osa teis­tä muu­tet­tai­siin 40 km/h teik­si. Molem­mat alu­eet ovat tii­viis­ti asuttuja.

  Pidät­te­kö huo­len, ettei Kata­ja­nok­kaa ja Jät­kä­saar­ta muu­te­ta kiihdytyskaistoiksi.

  https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/nopeusrajoitusten-laskemista-suunnitellaan?pd=v

  1. Kata­ja­no­kal­la ei suun­ni­tel­la muu­tok­sia. Näkö­jään siel­lä on yksi 40 km/h katu nyt­kin ja se pysyy ennal­laan. Jät­kä­saa­res­sa sata­man ulos­me­no­teil­lä nopeus nos­tet­tai­siin 40 km/h, mitä minun­kin on vähän vai­kea ymmärtää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.