Nigerian kirjeitä

Eikö täl­le rikol­li­suu­den lail­le voi muka mitään?

Näi­tä kir­jei­tä tulee säh­kö­pos­tiin ali­tui­seen. Ennen ne oli­vat tahal­li­sen huo­noa englan­tia (kruu­nunprin­ses­sa Nige­rias­ta), nyt ne ovat tahat­to­man huo­noa Suo­mea. Tar­koi­tet­tu var­maan­kin hyvin tyh­mil­le ihmi­sil­le, kos­ka jokai­nen kai ymmär­täi­si, että tämän kir­jeen oli­si pitä­nyt olla hyvää englantia.

Maa­il­mas­sa on riit­tä­vän pal­jon riit­tä­vän tyh­miä ja riit­tä­vän epä­re­hel­li­siä, että aina joku lan­ke­aa. Onhan meil­lä jopa var­tee­no­tet­ta­va teol­li­suus­joh­ta­ja, joka sijoit­ti suu­ria sum­mia inves­toin­tei­hin Nigeriaan.Jos oli­si kan­sain­vä­lis­tä yhteis­työ­tä, säh­kö­pos­tin vas­taa­not­ta­jan jäl­jil­le ei pitäi­si olla vai­kea päästä.

Mikä mät­tää?

Täl­lai­nen kir­je siis tup­sah­ti säh­kö­pos­tiin täl­lä viikolla:

* * *

Rakas ystä­vä,

Nime­ni on Dr.David Hank, mis­tä Har­les­den North West England, muo­dol­li­nen van­hem­pi pro­jek­ti ja ohjel­moi­ja joh­ta­ja Deutsche Bank, luo­tet­tu neu­vo­nan­ta­ja yli 20 vuot­ta ja täl­lä het­kel­lä Ope­ra­tions / Regio­nal Branch Mana­ger San­tan­der Bank Lon­don, tääl­lä San­tan­der. Työs­ken­te­lin Uusin minis­te­rien Bank Lon­don. Minä kir­joi­tan sinul­le seu­raa­vat kau­pat työ­huo­nees­sa­ni, joka tulee ole­maan val­ta­va hyö­tyä meil­le molemmille.
Minun osas­to, joka Ope­ra­tions / Regio­nalBranch Mana­ger San­tan­der Bank Plc. Huo­ma­sin hylät­ty sum­ma £ 21,500,000,00 Euro (Twen­ty mil­joo­na vii­si­sa­taa­tu­hat­ta Englan­nin pun­taa) tilil­le, joka kuu­luu yksi mei­dän ulko­mais­ten asiak­kai­den Late David McDowell Brown Yhdys­val­tain kan­sa­lai­nen Arling­ton Vir­gi­nia, joka vali­tet­ta­vas­ti menet­ti hen­ken­sä ensim­mäi­nen hel­mi­kuu 2003 läpi ete­läi­sen Yhdys­val­tain ava­ruus­suk­ku­la Colum­bia, hän kuo­li yksi ihminen.
Valin­ta sinuun yhteyt­tä on herät­tä­nyt alkaen maan­tie­teel­li­nen luon­ne mis­sä asut, eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, herk­kyy­den kaup­pa ja luot­ta­muk­sel­li­suu­den tässä.
Nyt mei­dän pank­ki on odot­ta­nut mitään suku­lai­set tule­vat var­ten saa­ta­van mut­ta kukaan ei ole teh­nyt. Itse olen ollut hävin­nyt sijoit­ta­mal­la hänen suku­lais­ten­sa 5 vuotta.
Olen nyt teil­tä lupaa esi­tel­lä teil­le lähio­mai­set / Will edun­saa­jaa kuol­leen jot­ta mene­te­tyk­si tämän tilin arvo on £ 21, 500, 000, 00 pun­taa voi­daan mak­saa sinul­le. Se mak­se­taan tai jakaa näi­tä pro­sent­ti­mää­riä, 50% minul­le ja 40% sinul­le, kun 10% on kuluis­ta tapah­tu­man aika­na, kun olen tur­vat­tu kaik­ki tar­vit­ta­vat oikeu­del­li­set asia­kir­jat, joi­ta voi­daan käyt­tää var­muus­ko­pioin­tiin tämä väit­tei­tä, joi­ta teem­me. Tar­vit­sen vain täyt­tää tei­dän nimet asia­kir­jat ja lail­lis­taa se tuo­miois­tuin täs­sä todis­taa tei­tä lail­li­nen edunsaaja.

Lisäk­si vaa­din rehel­li­sen yhteis­työ, luot­ta­muk­sel­li­suus ja ehdo­ton luot­ta­mus epäi­le­mät­tä, jot­ta voim­me näh­dä tämän tapah­tu­man kaut­ta. Takaan, että tämä toteu­te­taan nojal­la oikeu­tet­tu jär­jes­te­ly, sinua suo­ja­taan rikot­tu lakia.

Anta­kaa minul­le seu­raa­vaa meil­lä on 5 päi­vää aikaa suo­rit­taa sen läpi.
Tämä on erit­täin kii­reel­li­nen PLEASE.
1. Koko nimi
2. Puhelinnumerosi
3. Sinun yhteystiedot.
4. Sinun Ammat­ti / työpaikka

Vas­taa niin lähe­tän sinul­le pan­kil­le lomak­keen täyt­tää välittömästi.

Kun­nioit­taen,
Toh­to­ri Alex Morgan
Puh +44 702 4098040
Lähe­tä TIEDOT MY PRIVATE SÄHKÖPOSTI: dr.david40hank@hotmail.co.uk

36 vastausta artikkeliin “Nigerian kirjeitä”

 1. Nige­ria­lais­kir­jeis­tä tuli mie­lee­ni, kun sain joi­tain vuo­sia sit­ten yllät­täen ja odot­ta­mat­ta Burun­dis­ta yhtey­den­o­ton kos­kien ison teh­taan raken­ta­mis­ta. Olin hyvin epäi­le­väi­nen ja niin oli­vat suo­ma­lai­set raken­nus­yri­tyk­set­kin, kysei­nen maa on kaik­kien luot­to­luo­ki­tus­ten ala­puo­lel­la, joten kukaan ei sin­ne myy kuin käteis­kau­pal­la. Maa­il­man­pank­ki näyt­tää sit­tem­min rahoit­ta­neen kyseis­tä yri­tys­tä ja ovat ilmei­ses­ti jotain saa­neet aikaan. Voi­han se sil­ti olla vie­lä­kin hui­jaus­ta. Tai sit­ten ei. Ole­mat­ta rasis­ti, hyvin vai­ke­aa on tie­tää, mihin säh­kö­pos­tiin pitäi­si suh­tau­tua vaka­vas­ti ja mihin ei.

 2. Vil­le:
  Ole­mat­ta rasis­ti, hyvin vai­ke­aa on tie­tää, mihin säh­kö­pos­tiin pitäi­si suh­tau­tua vaka­vas­ti ja mihin ei. 

  No ei ihan kyl­lä niin­kään, esi­mer­kik­si näi­den kir­jei­den mol­laa­mi­sel­la ei kyl­lä rasis­min kans­sa ole mitään teke­mis­tä. Ole­mat­ta idioot­ti on hyvin help­po tie­tää, että tuon Osmon saa­man kal­tai­siin säh­kö­pos­tei­hin nyt ei miten­kään voi suh­tau­tua vakavasti.

 3. Taval­laan sil­ti ymmär­rän, että jot­kut kor­keas­ti­kin kou­lu­te­tut ihmi­set ovat hak­sah­ta­neet näi­hin kirjeisiin.

 4. Just,et sit­ten mitään vaka­vam­paa rikol­li­suut­ta ole havain­nut mis­sään lähempänä????
  Ai niin,etpä tietenkään,suomi kuu­luu kai­kil­le ja pitäi­si oikeas­taan saa­da nuo­kin kir­jei­den lähet­tä­jät vain suo­men puolelle.“Asylum” ja suo­ma­lai­sik­si niin voi­si­vat sit­ten kuset­taa ihmi­siä tääl­lä ja se oli­si­kin zimza­la­bim ok,koska voi­ma­va­ra ja väreily.…

 5. Ja jos rau­ta­lan­gas­ta vään­tää, nige­ria­lais­kir­jeet ja vas­taa­vat teke­vät pahaa hal­laa kai­kel­le lail­li­sel­le afrik­ka­lai­sel­le bis­nek­sel­le. Mitä ei kaivattaisi.

 6. Osmo, olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt vaka­vas­ti mihin tämä “Nige­ria-scam” perus­tuu ja mikä sen bis­nes­mal­li on? Mei­na­ten, jos ase­tat itse­si scam­maa­jan ase­maan, tuo lii­ke­toi­min­ta­mal­li on täy­sin sel­vä: säh­kö­pos­ti on hal­paa lähet­tää, ja mil­joo­nan jou­kos­ta tosi­aan aina löy­tyy ne pari­kym­men­tä jot­ka lan­kea­vat tähän. Jopa Suo­mes­ta. Kun kilt­te­jä ja suh­teel­li­sen varak­kai­ta olem­me, emme­kä kaik­ki vie­lä täy­sin tot­tu­neet sii­hen että pank­ki­ti­liä ei tar­vit­se “uusia”, tai että maa­il­mas­sa ei ole ilmai­sia — monil­le niin kipe­räs­ti toi­vot­tu­ja — lottovoittoja.

  Se hal­lin­to­nä­kö­kul­ma jota täs­sä suo­ma­lai­se­na päi­vit­te­let on sit­ten jopa nige­ria­lai­sel­le täy­sin vie­ras. Kyl­lä, Nige­ria on hal­lin­nol­taan afrik­ka­lai­sis­ta val­tiois­ta parem­mas­sa pääs­sä ja on jo ollut sitä het­ken. Mut­ta ei siel­lä kyl­lä ole vie­lä pää­dyt­ty mihin­kään lähel­le­kään sitä kaik­ki­val­ti­aan oikeus­val­tion käy­tän­töä jota Suo­mes­sa on, eikä sii­tä­kään mitä siel­lä on ollut, ole tul­lut läpi­käy­pää, sisäis­tet­tyä, yksi­tyis­tä kult­tuu­ria, kuten meil­lä. Siel­lä kes­ki­luo­kal­la on jo varaa hank­kia inter­ne­tyh­tey­det, mut­ta kult­tuu­ri­ses­ti har­vem­pia on kas­va­tet­tu niin, että kau­pan­käyn­nis­sä caveat emp­tor ei ajai­si yli kai­ken muun. “Aina saa kysyä, aina kan­nat­taa kysyä sil­tä joka on halua­vin anta­maan, ja se on ihan oma moka jos toi­nen suostuu.”

  Kans­sa­li­be­raa­li­na­si haluai­sin kiin­nit­tää huo­mio­ta­si tuo­hon nime­no­maan tuol­ta kult­tuu­ris-his­to­rial­li­sel­ta näkö­kul­mal­ta. Se ei ole nige­ria­lai­sel­le kovin help­poa taju­ta kuin­ka vää­rin täl­lai­set pos­tit ovat suo­ma­lai­sen por­va­rin näkö­kul­mas­ta, ja kun kysees­sä on sit­ten var­sin väki­ri­kas val­tio jos­ta vähin­tään­kin säh­kö­pos­tiyh­tey­det jo toi­mi­vat, tuos­ta tie­ten­kin tulee kult­tuu­ril­lis­ta han­kaus­ta puo­lin ja toisin. 

  Eikä sil­le oikein tosi­aan voi teh­dä pal­jon­kaan. Vai pitäi­si­kö kaik­ki uudet kon­tak­tit Nige­rias­ta estää täy­sin? Hil­jas­ta on. Pitäi­si­kö siel­lä van­gi­ta ihmi­siä ros­ka­pos­tin lähet­tä­mi­ses­tä? Hil­jais­ta sekin, pait­si käy­tän­nön hal­lin­to­syis­tä, myös huma­ni­taa­ri­sis­ta ja kulttuurisista.

  Sik­si­pä itse olen ope­tel­lut suo­dat­ta­maan ros­ka­pos­ti­ni ran­kal­la kädel­lä. Jos se näyt­tää spam­mil­ta, se on spam­mia ja pää­tyy joko /dev/nul:iin, tai kor­kein­taan kes­ki­ta­son spam­mi­na jää ros­ka­pos­ti­laa­tik­koon. En vaa­di tuol­le teh­tä­vän mitään poliit­ti­ses­ti, vaan luo­tan sii­hen mitä yksi­tyi­nen tek­no­lo­gi­nen inno­vaa­tio pys­tyy teke­mään ongel­mal­le. Ei, se ei vie koko ros­ka­pos­ti­vi­tu­tus­ta pois, mut­ta onnek­si sen­tään 95% niis­tä n. 100 spam­mis­ta jot­ka minul­le päi­vit­täin saa­pu­vat, ts. n. 5% fal­se nega­ti­ve rate, vas­taa­vas­ti n. 2% fal­se posi­ti­ve rate, ja sit­ten tuos­sa sys­tee­mis­sä­ni n. 0.0002 toden­nä­köi­syys sil­le että suo­raan minul­le osoi­tet­tu pos­ti meni­si suo­ras­taan ves­sas­ta alas ilman että kos­kaan näki­sin sitä.

  Tuo riit­tää minul­le jopa aggres­sii­vi­ses­sa pos­ti­vir­ras­sa. Noin­ko­han se riit­täi­si sinul­le­kin sitten? 🙂

 7. Mik­si täl­lai­seen kir­joit­te­luun pitäi­si puut­tua? Nige­rias­ta käsin hou­ku­tel­laan ihmi­siä osal­lis­tu­maan rikok­seen. Rikos­ta yrit­tä­neet menet­tä­vät rahan­sa. Kaik­ki ovat tyy­ty­väi­siä, pait­si tie­tys­ti suo­ma­lai­set rikolliset.

  Ongel­mak­si tämä tulee ehkä sii­nä vai­hees­sa, kun joku kaval­taa joi­den­kin toi­ten varo­ja sijoit­taak­seen nii­tä nige­ria­lais­hui­jauk­seen. On toki myös ongel­ma, että ihmi­set kaval­ta­vat loto­tak­seen ja pela­tak­seen kasi­nol­la. Pitäi­si­kö Veik­kaus Oy:n tai RAY:n toi­min­taan puuttua?

 8. Hui­jaus­kir­jeil­le ei lail­li­sin kei­noin voi mitään. Kyses­sä on yksin­ker­tai­ses­ti suur­ten luku­jen laki. 

  Mikä mät­tää on säh­kö­pos­ti­sys­tee­mi, jos­sa mas­sa­säh­kö­pos­tien lähet­tä­mi­nen on erit­täin halpaa.

  Tek­ni­siä ehdo­tet­tu­ja rat­kai­su­ja jot­ka aut­tai­si­vat jos tuli­si­vat joka­päi­väi­seen käyt­töön on usei­ta. Täs­sä yksi esimerkki:

  Lähet­tä­jän täy­tyy ensin rat­kais­ta pie­ni gryp­to­gra­fi­nen haas­te jon­ka vas­taa­not­ta­ja esit­tää. Jos säh­kö­pos­tin hin­ta kulut­taa resurs­se­ja esim. 0.01 sent­tiä per lähe­tys, mil­joo­na säh­kö­pos­tia mak­saa jo 10,000 euroa.

 9. Jos koh­dis­taa säh­kö­pos­ti­vies­te­jä mil­joo­nil­le vas­taa­not­ta­jil­le, niin aina siel­tä joku vas­taa. Oli sit­ten vas­taa­ja vii­sas tai vähem­män vii­sas. Siis arvaan vaan tilas­to­tie­det­tä tuntematta.

 10. Mut nämä kone­kään­nös-hui­jaus­kir­jeet pis­tä­vät aina miet­ti­mään että miten luki­häi­riöt vai­kut­ta­vat — tun­nis­ta­vat­ko kaik­ki luki­häi­riöi­set nige­ria­lais­kir­jei­den ja kalas­te­lu­vies­tien kie­len luo­kat­to­man huonoksi?

 11. Ongel­ma on sii­nä, että edel­leen­kään juu­ri min­kään maan polii­si tai lain­sää­tä­jä ei pidä späm­mäys­tä tut­ki­mi­sen tai ran­kai­se­mi­sen arvoi­se­na rikoksena. 

  Pahin ongel­ma ei todel­la­kaan ole nämä nige­ria­lais­kir­jeet ja muut itses­tään sel­vät tapauk­set, vaan nime­no­maan ne muut, jois­ta ei voi tie­tää onko kysees­sä todel­li­nen asia. Nige­ria­lais­kir­jei­siin­kin alun­pe­rin tart­tui­vat nime­no­maan sel­lai­set hen­ki­löt, jot­ka ase­mans­sa puo­les­ta oli­si­vat voi­neet sel­lai­seen oikeas­ti­kin saada. 

  Täl­lä het­kel­lä näyt­tää, että suo­men­kie­li­nen späm­mäys on tul­lut oikeas­ti sal­li­tuk­si, sil­lä suo­men­kie­lis­tä späm­miä tulee jat­ku­vas­ti myös suo­ma­lai­sil­ta yri­tyk­sil­tä. Ongel­ma on nau­ret­ta­vat ran­gais­tuk­set ja nau­ret­ta­van pie­ni kiinnijäämisriski. 

  Späm­mis­tä aiheu­tuu kui­ten­kin todel­la mer­kit­tä­viä lisä­kus­tan­nuk­sia. Yhdes­tä späm­mis­tä yhdel­le vas­taa­not­ta­jal­le todel­la vähän mut­ta kun nii­tä späm­me­jä lähe­te­tään kym­me­niä mil­jar­de­ja, on mene­tet­ty työ­ai­ka yhteis­kun­nal­li­ses­ti erit­täin mer­kit­tä­vä ongelma.

  Eli jos vahin­gon­kor­vauk­set perus­tu­vat sii­hen että joku menet­ti 1 minuu­tin työ­ai­kaa, taso on erit­täin mata­la — kaik­ki mil­joon vies­tin saa­nut­ta kun ei tee riko­sil­moi­tus­ta, joh­tuen tie­tys­ti sii­tä että sihen kului­si monin­ker­tai­nen aika eikä mitään kui­ten­kaan tapahdu.

  Yri­tyk­seen, jos­sa olen töis­sä, tulee vii­koit­tain usei­ta sel­lai­sia vies­te­jä, esim tar­jous­pyyn­tö­jä, tar­jouk­sia tai tilauk­sia, joi­hin pitää jotain vas­ta­ta, ettei mene­tä hyviä kaup­po­ja, vaik­ka vähän epäi­lyt­tää­kin (osa niis­tä osoit­teu­tuu todel­li­sik­si). Toki indo­ne­si­aan ym. myym­me aina vain ennak­ko­mak­sul­la, mut­ta ne tur­hat vas­tauk­set ja jos­kus jopa sel­vi­tyk­set vie­vät työ­ai­kaa. Ongel­maa ei tiet­ty ole niin pal­joa yri­tyk­sis­sä, jot­ka eivät har­ras­ta vien­tiä tai tuon­tia. Vielä.

  Monas­ti sama vies­ti löy­tyy myös henk. koh­tai­ses­ta späm­mi­laa­ti­kos­ta, mut­ta pal­jon myö­hem­min. Eli siis tämä ns. poten­ti­aa­li­nen asiakas/tehtailija on lähet­tä­nyt vies­tin­sä satoi­hin mil­joo­niin osoit­tei­siin, ja mäi­häl­lä myös sel­lai­seen, jos­sa se kon­teks­tis­ta joh­tuen on pak­ko tul­ki­ta todelliseksi.

  Jos vies­ti tulee vaik­ka Rans­kas­ta, Chi­les­tä, Hon­kon­gis­ta, Intias­ta tai Japa­nis­ta, huo­nos­ta englan­nin kie­les­tä ei kan­na­ta vetää mitään joh­to­pää­tök­siä, aina­kaan kulut­ta­ja­kau­pas­sa. (aina­kin nois­ta mais­ta yhtee­no­tot ovat oikeas­ti­kin hyvin huo­noa englan­tia — google trans­la­tor tasoa) Indo­ne­sia­lai­set hui­ja­rit kir­joit­ta­vat muu­ten parem­paa englan­tia kuin monet alu­een todel­li­set asiakkaat.

  Jos polii­sil­la oli­si osoi­te, johon bounca­tut späm­mit tul­kit­tai­siin auto­maat­ti­ses­ti riko­sil­moi­tuk­sik­si, voi­si­vat he saa­da niin pal­jon mate­ri­aa­lia jär­ke­väs­sä muo­dos­sa, että voi­si­vat teh­dä jotain suo­ma­lai­sel­le späm­mil­le. Toki polii­siin oli­si täl­löin pal­kat­ta­va joku säh­kö­pos­ti­asian­tun­ti­ja, polii­si­kou­lus­sa (tai mis­sään muus­sa­kaan kou­lus­sa) ei täl­lais­ten rikos­ten tut­ki­mi­seen pätevöidy.

 12. Vil­le var­maan tar­koit­ti epäi­lyt­tä­väs­tä maas­ta tule­vaa muu­ten ihan asial­lis­ta bisnesehdotusta.

 13. Onhan meil­lä jopa var­tee­no­tet­ta­va teol­li­suus­joh­ta­ja, joka sijoit­ti suu­ria sum­mia inves­toin­tei­hin Nigeriaan.

  Emme­kö voi mitään? Voim­me aina­kin olla anta­mat­ta polii­ti­koil­le val­taa nimit­tää teol­li­suus­joh­ta­jia, joka teke­vät tuollaista.

 14. Ehkä on oikein, että noi­hin vas­taa­vat ihmi­set menet­tä­vät rahan­sa. Ihan kaik­kea tyh­myyt­tä ei voi eikä pidä pois­taa lainsäädännöllä. 

  Aina toi­si­naan kan­nat­taa ker­toa näi­den klas­sis­ten 141 eli nige­ria­lais­kir­jei­den värik­kääs­tä his­to­rias­ta ja taus­tois­ta. Sii­nä yhdis­tyy jär­jes­täy­ty­nyt rikol­li­suus komiik­kaan. (netis­tä löytyy)

 15. Jos oli­si kan­sain­vä­lis­tä yhteis­työ­tä, säh­kö­pos­tin vas­taa­not­ta­jan jäl­jil­le ei pitäi­si olla vai­kea päästä.”

  Kyses­sä on samas­ta ilmiös­tä kuin veron­kier­ros­sa , rahan­pe­sus­sa tai mones­sa muus­sa­kin rikollisuudessa

  Jäl­jet päät­ty­vät valtioihin,joka sal­lii toi­min­nan tai aina­kin häi­vyt­tää jäljet.

  Mut­ta ei kukaan tosis­saan aja niin tiuk­kaa yhteistyötä,että veron­kier­to vaarantuisi

  Eihän yhteis­toi­min­ta vero­tuk­ses­sa toi­mi edes EU mai­den välillä

 16. Itse säh­kö­pos­tia­han ei vält­tä­mät­tä pys­ty jäl­jit­tä­mään sama min­kä­lais­ta yhteis­työ­tä teh­täi­siin. Syy­nä on se, että ei noi­ta vies­te­jä kukaan hui­ja­ri koto­aan lähe­tä (tai no, ehkä joku), vaan noi­ta vies­te­jä lähe­tel­lään mil­joo­nil­ta tie­to­ko­ne­vi­ruk­sil­la saas­tu­te­tuil­ta tie­to­ko­neil­ta (http://en.wikipedia.org/wiki/Botnet), joi­ta hui­jauk­sen pyö­rit­tä­jä hal­lit­see. Raha­lii­ken­ne­kin nois­sa kul­kee usein monen väli­kä­den, Pay­Pal ‑tilien, yms. kautta.

  Aina sil­loin täl­löin kui­ten­kin näi­tä spam­maa­jia­kin jää kiin­ni. Ongel­ma­na on, että tuol­lai­sen hui­jauk­sen pyö­rit­tä­mi­nen ei vaa­di lähes yhtään vai­vaa ja tulot voi­vat olla mil­joo­na­luo­kas­sa, jol­loin ihan pie­ni kiin­ni­jää­mis­ris­ki ei vält­tä­mät­tä juu­ri hui­ja­rei­ta pelota.

  Paras kei­no pääs­tä spam­me­reis­ta eroon on hank­kia kun­nol­li­nen spammifiltteri.

 17. Hyvin toi­mi­va, bayes­lai­seen tilas­tol­li­seen tun­nis­ta­mi­seen perus­tu­va säh­kö­pos­tin suo­da­tus tuli suo­si­tuk­si noin 10 vuot­ta sit­ten kun Paul Gra­ham esit­te­li sen peri­aat­teet täs­sä esseessään:

  http://www.paulgraham.com/spam.html

  (Peri­aat­teet ja mate­ma­tiik­ka oli­vat toki olleet ole­mas­sa ennen­kin, mut­ta tuo essee teki asias­ta suo­si­tun.) Tuon jäl­keen ei ole tar­vin­nut spam­mis­tä kär­siä, jos on otta­nut käyt­töön jon­kun hyvän suodattimen.

 18. Uusin viri­tys on auto­jen net­ti­kaup­pa, jos­sa pää­see seu­raa­maan vaik­ka ole­mat­to­man lai­van mat­kaa tämä ostet­tu ja mak­set­tu auto mukanaan. 

  Jos jokin näyt­tää lii­an hyväl­tä, se yleen­sä on huijaus.

 19. Osmo hei, mikä säh­kö­pos­ti­val­ve­li­me­si on. Minul­la on google.com, eikä nige­rias­ta tule viestejä.

 20. Ros­ka­pos­tin voi näp­pä­räs­ti tor­jua ilmai­sel­la Mailwas­he­ril­la. Se on näp­pä­rä ja yksinkertainen. 

  Ohjel­man voi lada­ta täältä:

  http://www.mailwasher.net/

 21. Pek­ka Pes­si:
  Mik­si täl­lai­seen kir­joit­te­luun pitäi­si puut­tua? Nige­rias­ta käsin hou­ku­tel­laan ihmi­siä osal­lis­tu­maan rikok­seen. Rikos­ta yrit­tä­neet menet­tä­vät rahan­sa. Kaik­ki ovat tyy­ty­väi­siä, pait­si tie­tys­ti suo­ma­lai­set rikolliset. 

  Aika lail­la samaa miel­tä. Tosin jos­sain oli tie­toa mikä osuus verk­ko­lii­ken­tees­tä oli täl­lais­ta tur­haa mas­sa­ka­las­tus­ta. Kaa­pe­li­verk­ko­jen ja pal­ve­lin­far­mien raken­ta­mi­nen ei ole ihan vih­reä­tä toi­min­taa. Tämä­kin on pois jos­tain. Kuvit­te­li­si , että nykyi­ses­sä media­ne­tis­sä ros­ka­pos­tit eivät aivan jär­jet­tö­mäs­ti syö kaistaa.

  Ros­ki­pos­ti­tus­ta yri­te­tään kyl­lä kitkeä.Olen luke­nut , että jopa Nige­rias­sa pai­kal­li­set viran­omai­set yrit­tä­vät puut­tua tähän lii­ke­toi­min­taan. En tie­dä pal­joa pai­kal­li­sis­ta olo­suh­teis­ta esi­mer­kik­si sielläpäin.

 22. Mie­les­tä­ni Nige­rian kir­jei­den ja Gug­gen­hei­min kir­jei­den välil­lä on aika vähän eroa. Ame­rik­ka­lai­nen sää­tiö hui­jaa hyvä­us­koi­sia kau­pun­ke­ja laa­ti­maan aie­suun­ni­tel­mia, joi­hin pitää sat­sa­ta tiet­ty sum­ma. Sit­ten ede­tään ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­luun ja taas hyvä­us­koi­nen sat­saa tie­tyn sum­man. Lopul­ta on tönö pys­tys­sä hyvä­us­koi­sen mak­sa­mal­la 100 mil­joo­nal­la ja sää­tiö lupaa man­naa tai­vaal­ta. Kos­kaan ei kukaan tule käy­mään ja talo sul­je­taan kos­teuson­gel­mien takia. Kau­pun­ki nie­lee tap­pion samal­la tavoin kuin nige­ria­la­si­kir­jee­seen hak­sah­tu­nut höl­mö. Ker­to­kaa oikeas­ti mis­sä on ero?

 23. Ant­sa:
  Ker­to­kaa oikeas­ti mis­sä on ero?

  Ero on sii­nä, että Gug­gen­hei­min skäm­mi-osuus on hei­kom­pi: Guten­berg-galak­si, Guten­berg-hege­mo­nia, visu­aa­li­suus in da house jne. Ei kai sii­nä muu­ta eroa ole?

 24. Tjaah. Olin lää­nil­lä (Hgin lää­nin­van­ki­las­sa Nokal­la) siva­ri­na 79–80. Aika absur­de­ja jut­tu­ja tuli vas­taan. Tote­sin mie­les­sä­ni, että rak­kaus on sokea, mut­ta ihmi­sen ahneus vie­lä sokeampi.

  Myö­hem­min sain huo­ma­ta toi­sel­la taval­la, että en muo­dos­ta­nut poik­keus­ta säännöstä.

 25. Mikäs on tilan­ne lii­an lyhyi­den met­roa­se­mien suh­teen? Jokos ne on korjattu?

 26. #
  Späm­mis­tä aiheu­tuu kui­ten­kin todel­la mer­kit­tä­viä lisäkustannuksia.
  #

  Näin sit­ten pika­vi­pit­kin kie­let­tiin. Mut­ta sen takia, että yhteis­kun­ta ei enää halua mak­saa juris­tien palk­kioi­ta nois­sa pikavippioikeustapauksissa?

  Aika jän­nä jut­tu, että kun yhteis­kun­nal­la ei ole varaa enään val­voa esim. 20-euron pika­lai­no­ja, 20-lai­nat tulee kiel­tää lainsäädänöllä.

  Siis tulee kiel­tää sel­lai­set asiat joi­den­ka val­von­taan ei yhteis­kun­nan rahat riitä.

 27. Itsel­le­ni ei ole vuo­siin tul­lut suu­ria mää­riä kv-verkkospämmiä.

  Nyky­kään sain fonec­tan b2b-späm­min­kin kuriin kiel­tä­mäl­lä fonec­taa käyt­tä­mäs­tä spos­tio­soi­tet­ta mis­sään mark­ki­noin­nis­sa (vink­ki­nä kai­kil­le fonec­tan koh­dis­ta­mis­ko­neen uhreille).

  Eli kyl­lä täs­sä späm­min­suo­dat­ta­mi­ses­sa pal­ve­lun­tar­joa­jat ovat avai­na­se­mas­sa. Jos tei­dän pos­ti­laa­tik­koon­ne tulee späm­miä, vaih­ta­kaa pal­ve­lun­tar­joa­jaa, sää­tä­kää inter­net-tur­vaoh­jel­man­ne sekä säh­kö­pos­tioh­jel­man­ne roskapostiasetuksia.

  Lisäk­si verk­ko­kaup­po­jen mai­nok­sia tms. takia kan­nat­taa pitää ros­ka­pos­ti­säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta, jol­la vain rekis­te­röi­dy­tään eri pal­ve­lui­hin ja todel­li­nen spos­ti­lii­ken­ne hoi­de­taan sit­ten muu­ta kautta.

 28. Taval­li­nen Tek­nik­ko:
  Näin sit­ten pika­vi­pit­kin kie­let­tiin. Mut­ta sen takia, että yhteis­kun­ta ei enää halua mak­saa juris­tien palk­kioi­ta nois­sa pikavippioikeustapauksissa? 

  EIhän nii­tä ole kiel­let­ty. Jot­kut kan­san­edus­ta­jat haluai­si­vat kyl­lä­kin niin teh­dä. Kun vika­vip­pi­fir­mo­jen lii­kei­dea perus­tuu mak­su­ky­vyt­tö­mien tai las­ku­tai­dot­to­mien “pal­ve­le­mi­seen” (meil­lä muil­la on samaan tar­koi­tuk­seen luot­to­kor­tit), niin lii­al­li­sen hol­houk­sen perus­teel­la argu­men­toin­ti ei ole vahvimmillaan.

 29. Gus­tav Hägglun­din arvos­te­lu­ky­ky pet­ti Winca­pi­tan kans­sa, Wahl­roo­sin Madof­fin kans­sa. Äärim­mäi­nen voi­ton­ta­voit­te­lu pys­tyy siis sumen­ta­maan kenen tahan­sa jär­jen­käy­tön, vaik­ka sil­lä ehkä pää­see­kin kor­keam­piin ase­miin, jos on tar­peek­si terä­vät kyy­när­päät ja onni muka­na aina sopi­vas­sa kohtaa.

 30. Moni­kin on sano­nut, että späm­mis­tä pää­see eroon suo­dat­ti­mil­la. Pitää paik­kaan­sa, jos et saa oikei­ta vies­te­jä, jot­ka näyt­tä­vät späm­mil­tä (tai siis kukaan ei ole vie­lä kek­si­nyt teh­dä späm­miä, joka näyt­tää oikeal­ta pos­til­ta juu­ri sinulle). 

  Hen­ki­lö­koh­tai­seen säh­kö­pos­tii­ni ei tule juu­ri lain­kaan späm­miä (filt­te­rien läpi siis, osoi­te on ollut jul­ki­nen inter­ne­tis­sä yli 15 vuot­ta, muu­ta­ma vuo­si sit­ten tuli jo 2–10 tuhat­ta vies­tiä vii­kos­sa, sen jäl­keen mer­kit­tä­vä osa blo­kat­tu pal­ve­li­mel­la, joten nyky­ta­sos­ta ei tie­toa.). En siis ilmei­ses­ti ole späm­me­rei­den unelmakohde.

  Töis­sä filt­te­rei­den läpi pää­see jat­ku­vas­ti späm­miä, ja lähes yhtä jat­ku­vas­ti oikei­ta vies­te­jä löy­tyy späm­mi­filt­te­röi­dyis­tä mai­leis­ta. Jos hui­jaus on uskot­ta­va, on vai­kea erot­taa sitä todel­li­suu­des­ta. Jos­kus asia sel­vi­ää vas­ta kun asia­kas ei mak­sa tilaa­mi­aan tava­roi­ta. (nämä ovat tosin usein jok­seen­kin rää­tä­löi­ty­jä hui­jauk­sia, ei mitään massaspämmejä)

  Jos et satu ole­maan min­kään nykyi­sen säh­kö­pos­ti­hui­jauk­sen koh­de­ryh­mäs­sä, niin ne on help­po sivuut­taa. Mut­ta kun vies­ti lähe­te­tään mil­jar­dil­le, niin hel­pos­ti muu­ta­ma tuhat tyyp­piä on koh­de­ryh­mäs­sä. Jos joku kek­si­si hyvän hui­jauk­sen vaik­ka­pa tilas­to­tie­tei­li­jöil­le, ja lähet­täi­si sen mil­jar­diin osoit­tee­seen, niin ne muu­ta­mat tuhan­net tilas­to­tie­tei­li­jät jot­ka vies­tin saa­vat tie­tys­ti ajat­te­le­vat että se vies­ti on lähe­tet­ty juu­ri hänel­le. Ja jos täs­sä hui­jaus­vies­tis­sä käyt­tää sopi­vas­ti tilas­to­tie­teen kiel­tä, niin se ohit­taa hel­pos­ti tilas­to­tie­tei­li­jöi­den oppi­vat suo­dat­ti­met. Sehän voi olla esi­mer­kik­si tun­ne­tun tilas­to­tie­tei­li­jän uuden jul­kai­sun ennak­ko­tar­jous­hin­ta. Tilaa nyt, saat 25% alen­nus­ta kun teos ilmes­tyy 2kk pääs­tä (tai siis mak­sat vain 75% oikeas­ta hin­nas­ta, mut­tet saa mitään vastineeksi)

  Jotain pitäi­si teh­dä sil­le että näi­tä vies­te­jä ei voi­si näin hel­pos­ti lähet­tää. Jäl­ki­kä­teen asioi­ta on han­ka­la ja kal­lis selvittää.

 31. Jol­la­kin tapaa täy­tyy kui­ten­kin ihail­la miten ammat­ti­mai­ses­ti pyö­rit­tä­vät bis­nes­tään kehi­tys­maas­ta käsin. Kyse ei ole mis­tään satun­nai­ses­tia säh­kö­pos­tit­te­lus­ta vaan tiu­kas­ti hoi­de­tus­ta “elä­mys­teol­li­suu­des­ta”. Jos joku lan­ke­aa vies­tiin vas­taa­maan niin sii­tä se vedä­tys vas­ta alkaa. Uhril­ta lyp­se­tään tai­ta­vil­la vedä­tyk­sil­lä kas­va­via rahasummia.

 32. Kysei­nen hui­ja­ri­han ei tie­dä että kysees­sä on huo­noa suo­mea — hän on vain käyt­tä­nyt kone­kään­nös­tä. Nämä hui­jauk­set jat­ku­vat, kos­ka yksin­ker­tai­sia ihmi­siä on vain aivan lii­an paljon.

  Ja tosi­aan, kor­kea kou­lu­tus ei vält­tä­mät­tä estä näi­hin hak­sa­ha­dus­ta. Van­hoil­la päi­vil­lään enti­nen Minis­te­ri Ola­vi J Mat­ti­la­kin meni hal­paan vie­lä van­hoil­la päi­vil­lään — Ja esit­ti oikeu­des­sa (kun Ola­via syy­tet­tiin kave­rien raho­jen huk­kaa­mi­ses­ta) että “sijoi­tuk­set” epä­on­nis­tui­vat, kos­ka k.o. oikeu­den­käyn­ti oli säi­käyt­tä­nyt nigerialaiset…

 33. Minä vien kaik­ki mai­nok­set pos­ti­laa­ti­kos­ta suo­raan ros­kik­seen vaik­ka vai­va on suu­rem­pi kuin säh­kö­pos­tin hävit­tä­mi­nen. Mitään kor­vaa­ma­ton­ta ei ole kadon­nut (mah­dol­li­nen las­kun lähet­tä­jä las­kut­taa kyl­lä uudes­taan) Enkä näin kadon­nut­ta vies­tiä ole kaivannut.
  Ode nyt on jo jon­kun aikaa ollut kesäaika ;<)

 34. Mat­tik. Sinul­le ei ole ongel­ma heit­tää kaik­kea vähän­kään epäi­lyt­tä­vää kat­so­mat­ta ros­kiin, joten mik­si se oli­si muil­le­kaan. Ja sii­tä että ympä­ris­töä täs­sä samal­la kuor­mi­te­taan aivan tur­haan ei myös­kään tar­vit­se välit­tää, vai mitä? 

  Itsel­lä­ni on pos­ti­laa­ti­kos­sa ilmais­ja­ke­lu­kiel­to, sääs­tää minul­ta vai­van kus­ka­ta mai­nos­pos­tia pape­rin­ke­räyk­seen. Ne har­vat jot­ka ovat rat­si­neet lähet­tää osoit­teel­lis­ta pos­tia eivät kuor­mi­ta pape­rin­ke­räy­sas­ti­aa­ni kovin­kaan paljon. 

  Ikä­vä kyl­lä säh­kö­pos­tis­sa ei sel­lai­seen ole mah­dol­li­suut­ta, vaan jou­dun itse hävit­tä­mään ja mak­sa­maan minul­le lähe­te­tyt ilmais­vies­tit. Kulu ja vai­va on toki mitä­tön, mut­ta mer­kit­tä­vä maa­il­man­mit­ta­kaa­vas­sa. Späm­min takia pyö­rii maa­il­man­laa­jui­ses­ti var­mas­ti kym­me­niä tuhan­sia yli­mää­räi­siä pal­ve­li­mia pel­käs­tään suo­dat­ta­mas­sa nii­tä spämmejä.

  Kum­ma muu­ten ettei kukaan ole kek­si­nyt että data­kes­kuk­set kan­nat­tai­si perus­taa poh­joi­seen ja myy­dä niis­tä kaukolämpöä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.