Lapista Suomen Kongo?

En voi miten­kään ymmär­tää joi­den­kin kokoo­mus­po­lii­tik­ko­jen himoa lah­joit­taa Suo­men mine­raa­li­va­rat kan­sain­vä­li­sil­le yhtiöil­le peri­aat­teel­la löy­tä­jä saa pitää. Oli aivan äly­tön­tä käy­tän­nös­sä lah­joit­taa Soklin arvo­kas fos­faat­tie­siin­ty­mä nor­ja­lai­sil­le, vaik­ka kaik­ki tie­si­vät, että maa­il­mas­sa tulee kad­miu­mis­ta vapaas­ta fos­faa­tis­ta suu­ri pula ja sen hin­ta tulee nouse­maan. Val­tion omis­ta­jaoh­jauk­ses­sa oli tuol­loin jotain pahas­ti vialla.

Kai­vo­sa­la ajet­tiin Suo­mes­sa alas, kun rik­kaat mal­mie­siin­ty­mät ehtyi­vät, tai niin luul­tiin. Niin­pä nyt jou­du­taan luot­ta­maan vie­raan apuun maa­pe­räm­me tyh­jen­tä­mi­sek­si sen rikkauksista.

Mut­ta onko kii­re?  On kak­si syy­tä, mik­si pitäi­si odottaa.

1)      Maa­il­man mine­raa­li­va­ro­jen arvo ei voi jat­kos­sa kuin nous­ta väki­rik­kai­den kehi­tys­mai­den saa­vut­taes­sa elin­ta­sos­sa teol­li­suus­maat. Mik­si siis tyh­jen­tää maa­pe­räm­me nyt eikä sit­ten kun hin­ta on monin­ker­tais­tu­nut? Mal­mi säi­lyy kyl­lä maas­sa. Yri­tyk­sil­lä on kii­re, kos­ka vaik­ka mal­min arvo nousee sen pysyes­sä maas­sa, hyö­ty voi aika­naan men­nä jol­le­kin muulle.

2)      Kan­sain­vä­li­sil­le kai­vos­yh­tiöil­lä on hal­lus­saan jotain, jol­la ne pys­ty­vät pai­kal­lis­ta­maan mal­mi­va­rat parem­min kuin suo­ma­lai­set. Jos tuo jokin on paten­toi­tu, se on koh­ta kaik­kien käy­tös­sä patent­tien van­he­tes­sa. Jos se ei ole paten­toi­tu, se on aika­naan kaik­kien käy­tös­sä, kos­ka tie­to vuo­taa. Tilan­net­ta voi kuva­ta ver­tauk­sel­la tilan­tees­ta, jos­sa kas­sa­kaa­pin avain­koo­di on hukas­sa. Ylei­sa­vain­ta ollaan nou­ta­mas­sa, mut­ta ennen kuin se tulee pai­kal­le, se joka tie­tää avain­koo­din saa  pitää kas­sa­kaa­pin sisäl­lön. Muut pai­kal­la ole­vat ovat innois­saan, kun saa­vat pien­tä tip­piä vas­taan aut­taa saa­liin kan­ta­mai­ses­ta pakettiautoon.

Jos minä löy­dän Sau­di-Ara­bias­ta öljy­läh­teen, jos­tain syys­tä en saa sitä pitää, mut­ta jos sau­dia­ra­bia­lai­nen löy­tää mal­mia Suo­mes­ta, se kuu­luu kor­vauk­set­ta hänel­le. (Sau­din pitää tosin perus­taa pöy­tä­laa­tik­ko­y­ri­tys Sveit­siin tai johon­kin muu­hun ETA-maa­han.) Mitä jär­keä on täl­lai­ses­sa anteliaisuudessa?

ETA-säään­nös­ten mukaan emme saa suo­sia koti­mai­sia yri­tyk­siä, mut­ta mei­dän ei ole pak­ko antaa mal­mi­va­ro­jam­me ilmai­sek­si. Voim­me verot­taa kai­vos­toi­min­taa. Nor­ja perii kan­sain­vä­li­sil­tä öljy-yhtiöil­tä val­ta­via sum­mia. Saman mekin voim­me tehdä.

Kan­sain­vä­li­set kai­vos­yh­tiöt eivät ole miten­kään kuu­lui­sia ympä­ris­tö­ar­vo­jen kun­nioit­ta­mi­ses­ta. Käden­jäl­keä voi men­nä kat­so­maan vaik­ka Kon­goon. Yksi syy sii­hen, että kai­vos­toi­min­ta Suo­mes­sa on tul­lut uudes­taan hou­kut­te­le­vak­si, on, että nyky­tek­no­lo­gial­la osa­taan hyö­dyn­tää myös hyvin heik­ko­ja esiin­ty­miä. Samal­la se tar­koit­taa, että val­ta­va mää­rä kiveä murs­ka­taan sepe­lik­si ja val­ta­via mää­riä kemi­kaa­le­ja vapau­te­taan luon­toon. Poh­jois-Suo­mi jou­tuu ilmei­ses­ti valöit­se­maan kai­vos­toi­min­nan ja turis­min välil­lä. Sen valin­nan soi­si edes olla omis­sa käsis­säm­me eikä niin, että ulko­mai­sil­la yri­tyk­sil­lä on oikeus tul­la tän­ne ja pila­ta vesis­töm­me ilman, että suo­ma­lai­sil­ta kysy­tään mitään.

Tal­vi­vaa­ra on varoit­ta­va esi­merk­ki sii­tä, mikä Poh­jois-Suo­mea uhkaa. En tie­dä, ylit­tää­kö Tal­vi­vaa­ran kai­vos lupaeh­ton­sa moni­kym­men­ker­tai­ses­ti jon­kin vir­heen vai häi­käi­le­mät­tö­män petok­sen takia. On joka tapauk­ses­sa oikeu­den­ta­ju­ni vas­tais­ta, että kai­vos­yh­tiön ei tar­vit­se kor­va­ta hai­tan­kär­si­jöil­le mitään. Monet ovat jo menet­tä­neet kiin­teis­tö­jen­sä arvon jok­seen­kin koko­naan, mut­ta edes­sä voi olla koko mat­kai­lue­lin­kei­non alas­ajo Sotkamossa.

Kai­vos­yh­tiön seli­tys nyt on, että alku­pe­räi­sen hake­muk­sen mukai­set pääs­töt oli­vat niin epä­rea­lis­ti­sen pie­niä, ettei sel­lai­sia voi yhtiöl­tä vaa­tia. Luvut oli­vat kui­ten­kin yhtiön itsen­sä antamia.

Kos­ka viran­omai­sil­la ei ole edel­ly­tyk­siä arvioi­da, mil­lai­sia pääs­tö­jä pro­ses­seis­ta syn­tyy, lupa­me­net­te­lys­sä pitäi­si ottaa tavak­si, että yhtiö ilmoit­taa itse tule­vien pääs­tö­jen mää­rän ja lupa perus­tuu tähän ilmoi­tuk­seen. Jos pääs­töt ylit­tä­vät mis­tä syys­tä tahan­sa, yhtiö jou­tuu mak­sa­maan niis­tä sak­koa ennal­ta mää­rä­tyn kilo­hin­nan mukaan. Täs­tä mak­set­tai­siin tie­tys­ti kor­vauk­set hai­tan kär­si­jöil­le. Odot­ta­mat­to­mien tapah­tu­mien joh­dos­ta mak­sut voi­vat tie­tys­ti nous­ta hyvin kor­keik­si, mut­ta sitä var­ten voi ottaa vakuutuksen.

93 vastausta artikkeliin “Lapista Suomen Kongo?”

 1. Ennen van­haan por­va­ri halusi par­haan mah­dol­li­sen hin­nan myy­tä­väs­tään. Nyky­ajan pili­pa­li­por­va­rit näyt­tä­vät ymmär­tä­neet mark­ki­noi­den vapau­den puo­lus­ta­mi­sen hive­nen vää­rin, vai keh­tai­si­ko epäil­lä kor­rup­tio­ta täs­sä­kin. Mik­si ihmees­sä antaa pois jota­kin, jol­le on kysyn­tää? Mik­si ei odot­tai­si, että joku on val­mis mak­sa­maan edes lou­hin­ta­ve­ron muo­dos­sa? Kuka vas­taa mah­dol­li­sis­ta ympä­ris­tö­tu­hois­ta, kun ympä­ris­tö­lait on lobat­tu näin tehot­to­mik­si, jos­ta Tal­vi­vaa­ran­kin tapaus kertoo.

  Samal­la sit­ten val­tio ja kun­nat raken­ta­vat infraa, vaik­ka ovat jää­mäs­sä ilman suur­ta hyö­tyä. Joku saa ehkä työ­pai­kan, mut­ta mitäs sit­ten kun kai­vos ehtyy ja tuo­tot ovat kadon­neet ulko­mail­le. Tyh­jiä ker­ros­ta­lo­ja, hil­jai­sia kylän­rait­te­ja ja hui­ja­tuk­si tul­lei­ta ihmi­siä. Rik­kau­det eivät jää paik­ka­kun­nal­le, jos kai­vok­sen omis­taa ulko­lai­nen. Usein aina­kin ulko­mail­la kun­nat tai vas­taa­vat ovat vain vel­kaan­tu­neet ottaes­saan lai­naa kai­vos­yh­tiöi­den lupauk­sia vas­taan. Vel­ka sul­le, tuot­to mulle. 

  Kos­ka­ko­han kok­ka­rit ymmär­täi­si­vät, että kak­kuun tar­vit­ta­vat verot on syy­tä kerä­tä, ennen kuin ne jaetaan.

 2. Val­tion omis­ta­jaoh­jauk­ses­sa oli tuol­loin jotain pahas­ti vialla.

  Muis­taak­se­ni kri­tiik­kiä on esi­tet­ty vuo­sien ajan. Val­tio vain tun­tuu ole­van huo­no kuu­le­maan mitään saa­ti kom­men­toi­maan teke­mi­ään pää­tök­siä. Mm. Esko Sep­pä­nen on näis­tä kirjoittanut.

  http://yle.fi/radio1/asia/ajankohtainen_ykkonen/esko_seppanen_-_ajankohtaisen_ykkosen_kolumni_-_kansallisomaisuuden_ryosto_27830.html

  Eikä tar­vit­se men­nä Kon­goon asti kat­so­maan kai­vos­teol­li­suu­den mus­taa­maa mai­se­maa. Riit­tää kun menee itä­ra­jan taak­se Kuo­lan niemimaalle. 

  Muis­tan­ko vie­lä oikein että jokin ulko­mai­nen kai­vos­yh­tiö kul­jet­taa Suo­mes­ta lou­hi­tun mal­min Venä­jäl­le rikas­tet­ta­vak­si? Itä­ra­jan taka­na kun ei tun­ne­tus­ti luon­to saas­tu eikä pääs­tö­jä synny.

 3. Jos ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri on vih­reä, ette­kö voi tehä asial­lae jotain? Vai kuka tuos­ta vero­tuk­ses­ta vastaa?

 4. Tal­vi­vaa­ran ympä­ris­tö­kuprus­sa on häm­men­tä­vää se, että ex-ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri Leh­to­mä­ki sijoit­ti yhti­öön tuloi­hin­sa näh­den aika isol­la kädellä.

  Toi­von todel­la että Suo­mes­ta ei löy­dy öljyä, nimit­täin jos löy­tyi­si niin nekin oljy­va­ral­li­suu­det lah­joit­tai­siin pois sil­lä veruk­keel­la että Kajaa­niin saa­tiin 20 työ­paik­kaa. (Ja nekin työt sit­ten teki­si tuon­ti­työ­voi­ma Puolasta)

 5. Odot­ta­mat­to­mien tapah­tu­mien joh­dos­ta mak­sut voi­vat tie­tys­ti nous­ta hyvin kor­keik­si, mut­ta sitä var­ten voi ottaa vakuutuksen.

  No no. Kyl­lä­hän Oden nyt pitäi­si tie­tää, että vakuu­tuk­sil­la kate­taan vain tun­net­tu­ja, ei odot­ta­mat­to­mia, riskejä.

 6. Suu­ri syy nykyi­sel­le tilan­teel­le on vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut val­tio­nyh­tiö Outo­kum­mun lähes täy­del­li­nen mono­po­li kai­vos­teol­li­suu­des­sa. Sil­lä ei ollut mitään syy­tä kehit­tää omaa metal­lin­tuo­tan­toa tuke­ma­ton­ta toi­min­taa ja kun kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten se vapaut­ti suo­men kai­vos­teol­li­suu­den, syn­tyi tämä har­ha eldoradosta. 

  Mik­si kan­nat­taa käyt­tää nykyi­siä mine­raa­li­va­ran­to­ja jo nyt.

  1) Mal­mi on kiveä, jona lou­hi­mi­nen on talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa sen sisäl­tä­män raa­ka-aineen arvon johdosta.

  Jos hal­val­la hyö­dyn­net­tä­vät mal­mi­va­rat käy­vät vähiin, tulee talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si hyö­dyn­tää köy­hem­piä­kin varan­to­ja, joi­ta kyl­lä suo­mes­sa riit­tää pal­jon­kin. Sil­lä aikaa rik­kaan mal­min hyö­dyn­tä­mi­sen tuot­ta­ma hyvin­voin­ti on kerät­ty monin eri vero­tus­ta­voin, ja käy­tet­ty mah­dol­li­ses­ti jopa jär­ke­väs­ti lisä­hy­vin­voin­nin tuottamiseksi.

  2) Ulko­maa­laisl­la on hal­lus­saan pääomaa.

  Kai­vos­toi­min­nan tär­kein tuo­tan­non­te­ki­jä on pää­oma. Suo­mes­sa on kan­na­taa­vaa sijoit­taa pää­omat Gug­gen­hei­miin, Musiik­ki­ta­loon tai moot­to­ri­tien liit­ty­miin. Sen sijaan Suo­mes­sa ei ole rahaa etsiä tai käyn­nis­tää kaivosta. 

  Kai­vos­toi­min­nan ympä­ris­tö­on­gel­mia ei kan­na­ta yleis­tää kaik­kiin yri­tyk­siin, jot­kut voi­vat kier­rät­tää veten­sä tai jät­tää käyt­tä­mät­tä lain­kaan kemi­kaa­le­ja rikas­tuk­seen. Ylei­sen ja erot­te­le­mat­to­man veron sijaan kan­nat­tai­si kan­nus­taa ennem­min hoi­ta­maan asiat vie­lä paremmin.

  1. Pää­omaa maa­il­mas­sa on yllin kyl­lin. Supo­men vaih­to­tas­se oli kak­si­kym­men­tä vuot­ta yli­jää­mäi­nen, eli sääs­tet­ty­jä pää­omia on vie­ty maas­ta, kos­ka niil­le ei ole ollut koti­mas­sa käyttöä.

 7. Osmo kir­joit­taa jäl­leen ker­ran ansiok­kaas­ti näke­myk­sis­tään, mut­ta jät­tää huo­miot­ta yhden kes­kei­sen aikaan liit­ty­vän tekijän.

  Suo­men teol­li­suus on ras­kaan raken­ne­muu­tok­sen kou­ris­sa. Perin­tei­nen tuki­jal­kam­me, pape­ri­teol­li­suus, on jo pit­kään ollut alas­ajos­sa ja on sel­vää, että sen kyky työl­lis­tää pit­käl­lä aika­vä­lil­lä on hei­ken­ty­nyt. Tähän asti muu­tos­ta on kom­pen­soi­nut tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den nopea kas­vu, mut­ta nyt tämä­kin toi­mia­la yskii pahem­man ker­ran ja on hyvin toden­nä­köis­tä, että se ei pys­ty tuot­ta­maan samal­la taval­la työ­tä ja hyvin­voin­tia Suo­mel­le kuin ennen.

  Täs­sä tilan­tees­sa on luon­te­vaa pyr­kiä tuke­maan tuo­tan­no­na­lo­ja, jot­ka tar­joa­vat töi­tä edes väliai­kai­ses­ti isol­le jou­kol­le suo­ma­lai­sia ja jois­sa uhka tuo­tan­non siir­ty­mi­sel­le pois Suo­mes­ta glo­ba­li­saa­tion vuok­si on pie­ni. Täs­sä koh­taa kai­vos­teol­li­suus on iso apu enti­sil­le pape­ri­teol­li­suus­paik­ka­kun­nil­le juu­ri nyt.

 8. Ei mul­la pal­jon muu­ta mut­ta toi ver­taus öljyn porauk­seen hiuk­ka lii­an pak­sua. Kyl­lä­hän voi­daan muis­taa kuin­ka heik­koa Tal­vi­vaa­ran kan­nat­ta­vuus­kin on, het­kit­täin konk­kauh­ka pääl­lä ollut. Toki kan­nat­taa miet­tiä älyk­käi­tä vero­tus­ku­vioi­ta, mut­ta takuul­la vas­ta mah­dol­li­ses­ta voitosta.

  1. Tal­vi­vaa­ra ehkä, muttz meil­lä on edel­leen voi­mas­sa sään­tö, että vaik­ka jos joku löy­täi­si maa­pe­räs­täm­me kuu­tio­kil­met­rin puh­das­ta kul­taa, sen sai­si pitää sel­lai­se­na­naan mak­sa­mat­ta Suo­meen mitään. Kos­ka meil­tä sat­taa löy­tyä hyvin arvok­kai­ta maa­me­tal­le­ja, tuol­lai­set lah­joi­tus­sään­nöt pitäi­si kumota.

 9. Onko tosi­aan niin, että val­tio ei saa kai­vo­soi­keuk­sis­ta mitään?
  Epäi­len­pä, että Kon­gos­sa­kin yhtiöt mak­sa­vat konsessioista.

  Cete­rum cen­seo: Tal­vi­vaa­ra oli­si syy­tä saa­da kuriin, ennen kuin samal­la tiel­lä jatketaan.

 10. Onko kyse enem­män täs­tä: “Kan­sain­vä­li­sil­le kai­vos­yh­tiöil­lä on hal­lus­saan jotain, jol­la ne pys­ty­vät pai­kal­lis­ta­maan mal­mi­va­rat parem­min kuin suo­ma­lai­set” vai­ko sit­ten­kin lähin­nä täs­tä: “nyky­tek­no­lo­gial­la osa­taan hyö­dyn­tää myös hyvin heik­ko­ja esiintymiä”?

  Tal­vi­vaa­ran kai­vok­sen koko idea­han oli kehit­tää uut­ta koti­mais­ta tek­no­lo­gi­aa hyvin heik­ko­jen esiin­ty­mien hyö­dyn­tä­mi­seen. Outo­kum­pu myi oikeu­det Tal­vi­vaa­ral­le pilk­ka­hin­nal­la, kun ei pitä­nyt esiin­ty­mää min­kään arvoisena. 

  Jos kai­vos­osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tä pide­tään arvok­kaa­na niin minus­ta pitäi­si hyväk­syä se, että toi­min­nan alku­vai­hees­sa (luok­kaa 2–3 vuot­ta) voi sat­tua ehkä paho­ja­kin hute­ja ja vir­hear­vioi­ta. Toi­saal­ta toi­min­nan ja pro­ses­sien vakiin­tues­sa (5–10 vuot­ta) voi edel­lyt­tää pääs­tö­jen­kin tule­van kuntoon.

  Kai­vos­ve­ros­ta olen samaa miel­tä: eten­kin arvo­me­tal­leis­ta oli­si rei­lua periä tun­tu­va mut­ta ei toi­min­taa lamaan­nut­ta­va vero. Kul­ta­kai­vos­toi­min­ta lie­nee nyky­hin­noil­la mel­kois­ta… kul­lan vuo­le­mis­ta. Esim. bri­tit peri­vät Poh­jan­me­ren öljy­tuo­tois­ta 50% veroa: http://www.hmrc.gov.uk/manuals/otmanual/OT00020.htm

  1. On kulu­nut enem­män kuin kak­si kol­me vuot­ta toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­tas. Jos pari pien­tä hutia tuho­aa mat­kais­lue­lin­kei­non alu­eel­ta, niin pik­ku jut­tu­han sen on?
   Edel­leen. Kai­vos­yh­tiö ei lupaa pääs­tä lähel­le­kään alku­pe­räi­sen lupaeh­don­mu­kai­sia pääs­tö­jä, vaik­ka ne perus­tui­vat yhtiön omiin ilmoi­tuk­siin. Teekkarihuumoria?

 11. Kuten Tal­vi­vaa­ras­ta huo­maam­me, yri­tyk­sen koti­paik­ka ei anna suo­jaa ympäristöhaitoilta. 

  Olen­nais­ta on saa­da lupaeh­dot kun­toon ja nii­den val­von­ta asian­mu­kai­sek­si. Ehdot ylit­tä­vis­tä hai­tois­ta pitää mak­saa asial­li­nen kor­vaus ja/tai sak­ko. Val­vo­jien riip­pu­mat­to­muus val­vot­ta­vis­ta ei myös­kään oli­si pahitteeksi. 

  Mal­mi­ve­ro on peri­aat­tees­sa hyvä idea, mut­ta onko sii­tä apua ellei val­von­ta ole ajan tasal­la? Sehän teki­si kai­vos­toi­min­nan jul­ki­sel­le val­lal­le entis­tä­kin houkuttelevammaksi.

 12. Pää­oman kan­nal­ta ongel­ma on sii­nä, että Suo­mi ei ole järin hou­kut­te­le­va koh­de inves­toin­tei­hin. Kaik­ki yli­mää­räi­set vero­ra­si­tuk­set kan­nus­ta­vat inves­toi­maan jon­ne­kin muualle.

  Jos et ole Ode huo­man­nut, Rovio ei ole lis­tau­tu­mas­sa Hel­sin­gin pörs­siin. Miksiköhän?

 13. Resurs­si­ve­rot voi­vat olla huo­mat­ta­vas­ti jär­ke­väm­pi tapa verot­taa kuin tulo­ve­rot palk­ka­tu­lois­ta ja yritystoiminnasta…

  Oikein fik­sus­ti suun­ni­tel­lut resurs­si­ve­rot eivät edes vää­ris­täi­si mik­roa­gent­tien pää­tök­siä rajalla.

  Jos taas vero­tus sidot­tai­siin tran­sak­tioi­den luku­mää­rään, kuten kan­sain­vä­lis­tä rahoi­tus­mark­ki­na­ve­roa on esi­tet­ty toteu­tet­ta­van, niin täl­lai­nen kus­tan­nus hel­pos­ti siir­tyi­si hintoihin.…

  Jos Austra­lia ja muut maat verot­ta­vat kai­van­nais­teol­li­suut­ta tulo­ve­ro­jen lisäk­si resurs­si­ve­roil­la niin mik­si ei sit­ten Suomi?

 14. Kai­vos vaa­tii sii­nä mil­jar­din (!) euron pää­oman ennen kuin se saa­daan tuot­ta­maan. Suo­men his­to­rial­li­nen ongel­ma on ollut pää­omien puuttuminen.

  Kun Suo­mes­sa ei ole ollut kiin­nos­tus­ta kai­vok­siin, vai­kea näh­dä ongel­ma­na mui­den kiin­nos­tus­ta, ris­kin­ot­to­ky­kyä ja yritteliäsisyyttä.

  Vähän nur­ja­mie­lies­ti lukien Oden kir­joi­tus täl­lä ker­taa on vähän, että kun itse ei viit­si­tä niin mukaan eivät saisi… 

  Suo­men val­tio­na pitäi­si pitää huol­ta omis­ta eduis­taan, mut­ta se on sit­ten tasa­pai­non hakemista.

  Outo­kum­pu val­tio­nyh­tiö­nä luo­pui omas­ta kai­vos­toi­min­nas­taan, mikä jo tuol­loin oli aika omi­tui­nen rat­kai­su. Kemi­ra-Yara viri­tyk­sen suvin ole­mus jäi hie­man ontoksi.Ilmeiesti rahaa piti saa­da perus­pal­ve­lui­den turvaamiseen.

  Kan­sain­vä­li­sil­le yri­tyk­sil­le Geo­lo­gian tut­ki­mus­kesw­kus GTK on teh­nyt sys­te­maat­tis­ta maa­pe­rä­kar­tois­tus­ta, mikä antaa hyvän poh­jan kaib­vos­ten kehit­tä­mi­sel­le. Toi­nen etuo on, että yhteis­kun­ta on hie­man kehit­ty­neem­pi kuin monel­la muul­la lupaa­val­la kai­vo­sa­lu­eel­la. Tiet, radat ja ener­gian saan­ti on järjestettävissä.

  Suo­mi joka tapauk­ses­sa on saa­nut rahaa mak­saa kore­kaa perus­tur­vaa kan­sa­lai­sil­leen, kai­vok­set ovat sitä osal­taan rahoittaneet.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  ETA-säään­nös­ten mukaan emme saa suo­sia koti­mai­sia yri­tyk­siä, mut­ta mei­dän ei ole pak­ko antaa mal­mi­va­ro­jam­me ilmai­sek­si. Voim­me verot­taa kai­vos­toi­min­taa. Nor­ja perii kan­sain­vä­li­sil­tä öljy-yhtiöil­tä val­ta­via sum­mia. Saman mekin voim­me tehdä.

  Ero­na öljyyn on se, että kai­vos­toi­min­ta ei ole kovin kan­nat­ta­vaa. Poik­keuk­sia toki on, mut­ta ne on lou­hit­tu yleen­sä jo esi­his­to­rial­li­si­na aikoi­na. Tal­vi­vaa­ran kai­vo­soi­keu­det myy­tiin aika­naan nimel­li­seen hin­taan, tyy­liin 1 markka.

  Mik­si kai­vos­toi­min­ta ei ole kannattavaa?

  Tal­vi­vaa­ran mal­min nik­ke­li­pi­toi­suus on 0,24 %. Kuu­tios­ta mal­mia (pai­no n. 2,8 ton­nia) saa­daan peri­aat­tees­sa nik­ke­liä noin 6,7 kg. Sen maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta on n. 90 euroa. Lisäk­si saa­daan sink­kiä, kupa­ria ja kobolt­tia n. 60 euron arvos­ta. Mal­min lisäk­si Tal­vi­vaa­ran kai­vok­sis­sa jou­du­taan lou­hi­maan sivu­ki­veä suun­nil­leen saman ver­ran. Lou­he­ki­lon sisäl­tä­mien metal­lien hin­ta on siis noin 2,7 sent­tiä. Raa­ka­öl­jyn kilo­hin­ta on noin 70 senttiä.

  Tal­vi­vaa­ras­sa pyri­tään lou­hi­maan vuo­des­sa 24 mil­joo­naa ton­nia mal­mia. Se on kuu­tio, jon­ka sivut ovat rei­lu kak­si­sa­taa met­riä. Sivu­ki­veä lou­hi­taan suun­nil­leen yhtä pal­jon. Yhteen­sä Tal­vi­vaa­ras­sa on mal­mia arviol­ta 1550 mil­joo­naa ton­nia, lou­hit­ta­van sivu­ki­ven kans­sa se on aina­kin kilo­met­ri kant­tiin­sa ole­va kuutio.

  1. Jos kai­vos­ta­oi­min­ta on nyt kii­kun­kaa­kun kan­nat­ta­vaa ja metal­lien hin­nan odo­te­taan kym­men­ker­tais­tu­van, kan­nat­tai­si­ko odottaa?

 16. Pää­omaa maa­il­mas­sa on yllin kyl­lin. Supo­men vaih­to­tas­se oli kak­si­kym­men­tä vuot­ta yli­jää­mäi­nen, eli sääs­tet­ty­jä pää­omia on vie­ty maas­ta, kos­ka niil­le ei ole ollut koti­mas­sa käyttöä.”

  Erin­omai­nen kom­ment­ti. Läs­syn läs­syn poli­tiik­ka alkaa ollut kyp­sää kau­raa ja uudet raik­kaat tuu­let puhal­ta­vat jopa ääri­myö­täi­le­vis­sä pussaankaikkiavihreissä.

  En ole tur­haan tän­ne kir­joit­ta­nut yhteis­kun­ta­kriit­ti­siä kom­ment­te­ja. Ode on saa­nut tar­tun­nan. Äärim­mäis­tö­oi­keis­to­lais­li­be­la­ris­mi saa­nee kyy­tiä ja Ode siir­tyy­kö Hesa­rin vaa­li­ko­nees­sa äärioi­keal­ta pii­run ver­ran kes­kem­mäl­le ja intel­lek­tuel­liin suun­taan ehkä 🙂

  1. Jos Hesa­rin vaa­li­ko­ne myös ensi ker­ral­la mit­taa oikeis­to­lai­suut­ta anti-intel­luk­taa­lin pöl­hö­va­sem­mis­ton ehdo­tus­ten vas­tus­tan­mi­sel­la, en aio siir­tyä pii­rua­kaan sii­hen suuntaan.
   Jos ensi ker­ral­la vasem­mis­to­lai­suut­ta mita­taan anti-intel­luk­tu­aa­lin pöl­hö­oi­kei­to­lai­suu­den vas­tus­ta­mi­sel­la, löy­dän itse­ni äärivasemmistosta.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos Hesa­rin vaa­li­ko­ne myös ensi ker­ral­la mit­taa oikeis­to­lai­suut­ta anti-intel­luk­taa­lin pöl­hö­va­sem­mis­ton ehdo­tus­ta vas­tus­tan­mi­sel­la, en aiko siir­tyä pii­rua­kaan sii­hen suuntaan.Jos ensi ker­ral­la oikeis­to­lai­suut­ta mita­taan anti-intel­luk­tua­lin pöl­hö­oi­kei­to­lai­suu­den vas­tus­ta­mi­sel­la, löy­dän itse­ni äärivasemmistosta.

  🙂 🙂 🙂

 18. Oikeis­toi­deo­lo­gian mukaan kaik­ki mah­dol­li­nen pitää yksi­tyis­tää ja val­tion roo­li kutis­taa mini­miin. Ja kun kuun­te­lee Katais­ta, niin huo­maa, että hän toi­mii ideo­lo­gian mukaan eikä juu­ri­kaan poh­di talou­del­li­sia seikkoja.

  Oikeis­tous­ko­vai­set van­no­vat sen puo­les­ta, että aina kan­nat­taa yksi­tyis­tää ja tukea yksi­tyis­tä yri­tys­toi­min­taa mak­soi mitä maksoi.

  Sama jut­tu näkyy ydin­voi­ma­loi­den koh­dal­la. Suo­mes­sa anne­taan raken­taa ydin­voi­ma­lai­ta aivan lii­an pie­nin vaatimuksin. 

  Suo­mes­sa yri­tys­maa­il­man, polii­tik­ko­jen, ja vir­ka­mies­ten kyt­ken­nät ovat lii­an lähei­set. Tämä näkyy muun muas­sa kil­pai­lu­po­li­tii­kas­sa. Viran­omai­set kuun­te­le­vat lii­an tark­kaan yri­tyk­siä, jot­ka raken­ta­vat oli­go­li­pis­ti­sia rahas­tus­a­se­mi­aan. Ja lii­an har­voin viran­omai­set edis­tä­vät kun­nol­lis­ta kil­pai­lua. Esi­merk­ke­jä löy­tyy muun muas­sa kau­pan sek­to­ril­ta ja telealalta.

 19. Samaa asi­aa olen ihme­tel­lyt euro­kri­sin hoi­dos­sa. Mik­si kokoo­mus­lai­set halua­vat lah­joit­taa sumei­le­mat­ta veron­mak­sa­jien raho­ja ulko­mai­sil­le sijoittajille?

  Sii­nä­kin kokoo­muk­sen läh­tö­koh­ta on ideo­lo­gi­nen. Sijoit­ta­jat ja pan­kit ovat arvok­kai­ta ja ne pitää pelas­taa. Mer­kel ja Sar­kozy ovat ideo­lo­gi­sia kump­pa­nei­ta ja sik­si hei­tä kan­nat­taa kuunnella.

 20. Suh­tau­dun kyl­lä yksi­tyis­tä­mi­seen äärim­mäi­sen posi­tii­vi­ses­ti, mut­ta tapa, jol­la Suo­men val­tio jakaa suo­ma­lais­ten veron­mak­sa­jien omai­suut­ta pois ei ole yksi­tyis­tä­mis­tä, vaan se on sosia­li­soin­tia yksi­tyi­sel­le taholle. 

  Vika ei ole “libe­ra­lis­mis­sa”, vaan suo­ma­lais­ten auto­ri­taa­ri­suu­des­sa ja mark­ki­na­vi­ha­mie­li­syy­des­sä. Sak­sa­lai­set myi­vät 3G-luvat aika­naan ja val­tio teki rek­ka-auto­las­til­li­sen rahaa. Suo­ma­lai­set “yksi­tyis­ti­vät” käs­ke­mäl­lä yri­tyk­set posee­raa­maan ja antoi­vat sit­ten sek­sik­käim­mil­le luvat ilmai­sek­si. Perus­te­lut oli­vat täy­sin käsit­tä­mät­tö­miä ja perus­tu­vat täy­del­li­seen mark­ki­na­ta­lou­den toi­min­nan ymmär­tä­mät­tö­myy­teen. Suo­ma­lai­set nie­li­vät täy­sin esi­mer­kik­si perus­te­lun, että jos luvat huu­to­kau­pa­taan ja ne tule­vat kal­liik­si, niin fir­moil­la ei ole varaa investoida. 

  Se, että suo­ma­lais­ten omai­suut­ta hoi­de­taan täl­lai­sel­la ymmär­tä­mät­tö­myy­del­lä, on mie­les­tä­ni yksin­ker­tai­ses­ti rikol­lis­ta. Mei­dän pitäi­si muut­taa lain­sää­dän­töä niin, että jos joku sosia­li­soi omai­suut­ta yksi­tyi­sel­le (eri asia kuin yksi­tyis­tä­mi­nen, huom.) niin jou­tuu lin­naan ihan samal­la lail­la kuin oli­si varas­ta­nut omai­suu­den. Ei näis­sä oikeas­taan muus­ta ole kyse. Mark­ki­na­ta­lou­den ja “uus­li­be­ra­lis­min” kans­sa täl­lä ei ole mitään tekemistä.

 21. Siis en täy­sin ymmär­rä OS:n tavoi­tet­ta kaivosverosta.

  Kerä­tä osuus voi­tos­ta, mik­sei yri­tys­ve­ro­tus rii­tä? Miten val­tio ei saa mitään?

  Ran­kais­ta ympä­ris­tö­ri­kok­sis­ta, kol­lek­tii­vi­nen ran­gais­tus kai­kil­le kun yksi yri­tys on teh­nyt virheitä? 

  Btw, mal­mien köyh­tyes­sä tul­laan käyt­tä­mään enem­män Tal­vi­vaa­ran kal­tais­ta pro­ses­sia nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen. Oli­si ympä­ris­tön kan­nal­ta paras­ta jos sii­tä saa­daan kehi­tet­tyä mah­dol­li­sim­man puhdas.

  1. Kan­sainvfä­li­set yri­tyk­set eivät yleen­sä maks­da tuloi­straan vero­ja Suo­meen vaan tulout­ta­vat ne johon­kin vero­pa­ra­tii­siin. Tätä voi­daan yrit­tää tuk­kia siir­to­hin­noit­te­lua kait­si­mal­la ja kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keut­ta koh­tuul­lis­ta­mal­la, mut­ta yleen­sä sii­nä menes­ty­tään huonosti.
   Mik­si Nor­ja perii öljys­tään mak­sua kv. yri­tyk­sil­tä, mik­sei yri­tys­ve­ro riitä?

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos Hesa­rin vaa­li­ko­ne myös ensi ker­ral­la mit­taa oikeis­to­lai­suut­ta anti-intel­luk­taa­lin pöl­hö­va­sem­mis­ton ehdo­tus­ten vas­tus­tan­mi­sel­la, en aio siir­tyä pii­rua­kaan sii­hen suuntaan.
  Jos ensi ker­ral­la vasem­mis­to­lai­suut­ta mita­taan anti-intel­luk­tu­aa­lin pöl­hö­oi­kei­to­lai­suu­den vas­tus­ta­mi­sel­la, löy­dän itse­ni äärivasemmistosta. 

  Erin­omais­ta.

 23. Sep­po S:
  Samaa asi­aa olen ihme­tel­lyt euro­kri­sin hoi­dos­sa. Mik­si kokoo­mus­lai­set halua­vat lah­joit­taa sumei­le­mat­ta veron­mak­sa­jien raho­ja ulko­mai­sil­le sijoittajille?

  Sii­nä­kin kokoo­muk­sen läh­tö­koh­ta on ideo­lo­gi­nen. Sijoit­ta­jat ja pan­kit ovat arvok­kai­ta ja ne pitää pelas­taa. Mer­kel ja Sar­kozy ovat ideo­lo­gi­sia kump­pa­nei­ta ja sik­si hei­tä kan­nat­taa kuunnella. 

  Kysy­mys on oikea, eikä koo­muk­sen joh­ta­vaa roo­lia voi kiis­tää, mutt kyl­lä samaa muu­ten täy­tyy ihme­tel­lä myös dema­rien, vih­rei­den, vasu­rien ja mui­den hal­li­tus­puo­luei­den osal­ta. (pait­si että Mer­ke­lin ja Sar­kozyn ei kai pitäi­si olla nii­tä ideo­lo­gi­sia kumppaneita).

 24. Piti kysy­mä­ni, että onko täs­sä mitään suur­ta ongel­maa, kun perus­tet­tua kai­vos­ta ei voi kui­ten­kaan siir­tää ulkomaille. 

  Eli, vaik­ka kan­sal­lis­ta­mi­nen oli­si lii­an ärjyk­si arvioi­tu lää­ke, voi­daan­han aina veroil­la ottaa sopi­vak­si arvioi­tu sii­vu kai­vos­toi­min­nan tuo­tos­ta val­tion kas­saan — mut­ta tai­sit jo vas­ta­ta, että niin­hän toki voi­daan tehdä?

 25. Monel­la­ko mil­jar­dil­la Yaran osak­kei­ta Suo­men val­tion pitäi­si mie­les­tä­si ostaa niin saam­me naut­tia fos­fo­rin hin­nan noususta?

  1. Monel­la­ko mil­jar­dil­la Yaran osak­kei­ta Suo­men val­tion pitäi­si mie­les­tä­si ostaa niin saam­me naut­tia fos­fo­rin hin­nan noususta? 

   Ei oli­si pitä­nyt myydä.

 26. Kai­vos­yh­tiön seli­tys nyt on, että alku­pe­räi­sen hake­muk­sen mukai­set pääs­töt oli­vat niin epä­rea­lis­ti­sen pie­niä, ettei sel­lai­sia voi yhtiöl­tä vaa­tia. Luvut oli­vat kui­ten­kin yhtiön itsen­sä antamia.

  Kos­ka viran­omai­sil­la ei ole edel­ly­tyk­siä arvioi­da, mil­lai­sia pääs­tö­jä pro­ses­seis­ta syn­tyy, lupa­me­net­te­lys­sä pitäi­si ottaa tavak­si, että yhtiö ilmoit­taa itse tule­vien pääs­tö­jen mää­rän ja lupa perus­tuu tähän ilmoi­tuk­seen. Jos pääs­töt ylit­tä­vät mis­tä syys­tä tahan­sa, yhtiö jou­tuu mak­sa­maan niis­tä sak­koa ennal­ta mää­rä­tyn kilo­hin­nan mukaan. Täs­tä mak­set­tai­siin tie­tys­ti kor­vauk­set hai­tan kär­si­jöil­le. Odot­ta­mat­to­mien tapah­tu­mien joh­dos­ta mak­sut voi­vat tie­tys­ti nous­ta hyvin kor­keik­si, mut­ta sitä var­ten voi ottaa vakuutuksen.

  Minun mie­les­tä­ni tuo­hon ei tar­vi­ta vakuu­tus­yh­tiö­tä. Meil­lä on jo sato­ja vuo­sia van­ha finans­si-inno­vaa­tio, joka rajaa sijoit­ta­jien ris­kit sijoi­tet­tuun pää­omaan. Sitä kut­su­taan osakeyhtiöksi.

  Eli jos nuo pääs­tät eivät ala sakois­ta huo­li­mat­ta pysy­mään pika­puo­liin anne­tuis­sa rajois­sa, lai­te­taan yksin­ker­tai­ses­ti lap­pu luukulle.

  Mik­sei val­tio voi­si huu­to­kau­pa­ta noi­ta kai­vo­soi­keuk­sia? Jol­lain taval­la allo­koi­daan osa huu­to­kau­pan tuo­tos­ta val­tauk­sen löytäjälle?

 27. Jos ongel­ma on kan­sain­vä­lis­ten yri­tys­ten kyky jät­tää veron­sa mak­sa­mat­ta, mik­sei kan­nat­tai­si kor­ja­ta sitä asi­aa? Kai­vos­ve­ron perus­te­lu sil­lä että kaik­ki muut kier­tää vero­ja ja kai­vos ei pää­se kar­kuun ei kuul­los­ta muu­ta kuin laiskalta.

 28. Monet kan­sain­vä­li­set kai­vos­fir­mat ovat kui­ten­kin taval­li­sia jul­ki­sia osa­keyh­tiöi­tä. Suo­ma­lai­set voi­vat siis kos­ka tahan­sa hank­kiu­tua nii­den omis­ta­jik­si osta­mal­la osak­kei­ta. Omis­tus ei siis sinän­sä ole ongelma.

 29. Suo­mi on sosia­lis­tin­pi maa kuin Chá­vezin Venetzue­la. Tääl­lä työt­tö­mät­kin voi pitää työs­sä käy­vien elin­ta­soa saman­lai­si­ne asun­toi­neen ja ruokineen.
  Suo­mes­sa on vaan otet­tu kaik­ki sosia­lis­min huo­noim­mat puo­let ja siel­lä parhaat.
  Chá­vezin poli­tiik­ka estää ruo­an hin­ta­kei­not­te­lun ja luon­non­va­ro­jen kar­kaa­mi­sen ulk­mai­seen omis­tuk­seen. Sil­lä kaik­ki käy­rät näyt­tä­vät ylös­päin. Tääl­lä alas. Kum­man­kin maan talous perus­tuu täy­sin ehty­vään luon­non­va­raan siel­lä öljyyn ja tääl­lä vel­ka­ra­haan, eli täs­sä­kin hävit­tiin. Vel­ka pitää mak­saa takaisin.
  Kaik­ki eri puo­luei­den rahan käyt­töön liit­ty­vät eri tak­tii­kat mah­tuu vel­ka­ra­han sisään.

 30. http://www.arcticgas.gov/norway’s-different-approach-to-oil-and-gas-development

  Ohei­sen artik­ke­lin mukaan Nor­ja verot­taa öljyn­tuo­tan­non voit­to­ja nor­maa­lin yri­tys­ve­ron ver­ran ja mere­na­lai­sen tuo­tan­non voit­to­ja lisäk­si 50%.

  Suu­rin osa öljy­ra­has­ton varois­ta on kui­ten­kin peräi­sin Peto­ros­ta, val­tio-omis­tei­ses­ta yri­tyk­ses­tä, joka osal­lis­tuu tuo­tan­to­y­ri­tys­ten rahoi­tuk­seen mak­sa­mal­la osuu­ten­sa investoinneista. 

  Eli Nor­ja myös inves­toi pää­omaa tuo­tan­toon ja kerää sil­le kuu­lu­van osuu­den voitoista. 

  Lou­hin­ta­ve­ro oli­si vain kai­vos­työn lisä­ve­ro, ja vähen­täi­si siis työn­teon kan­nat­ta­vuut­ta. Sitä alet­tai­siin kier­tää perus­ta­mal­la kaik­ki tule­vat kai­vok­set in-situ lio­tus mene­täl­mäl­lä jol­loin ei lou­hi­ta lain­kaan eikä siis vero­ja­kaan kerättäisi.

 31. Meil­lä on edel­leen myös suo­ma­lais­ta kai­vos­teol­li­suut­ta kuten Talvivaara.

 32. Kit­ti­län kul­tae­siin­ty­mäs­tä­kin kana­da­lai­nen Agneco-Eagle on nyt lou­hi­nut kul­taa mil­jar­din arvos­ta, aina­kin 4 mil­jar­dia pitäi­si olla vie­lä jäl­jel­lä. Täs­tä Lapin Kul­lan Ryös­tös­tä ei jää Suo­meen mitään muu­ta kuin duu­na­rien palk­ka­ve­rot ja kai­vos­toi­min­nan pilaa­man luon­non mai­se­moin­ti­kor­vaus 50 €/ha.

  Jokai­ses­ta kul­tauns­sis­ta on 2/3 pelk­kää voit­toa tämän päi­vän mark­ki­na­hin­noil­la; kul­ta tie­tys­ti siir­re­tään emo­yh­tiöl­le kai­vos­ku­lu­jen hin­nal­la, joten yri­tys­ve­ro­tus ei tuo­ta mitään. Mik­si Agneco-Eagle mak­sai­si vero­ja Suo­meen, kun ei Nokiakaan.

  On todel­la­kin eri­tyi­sen, har­vi­nai­sen jaloa suo­ma­lai­sil­ta jakaa mal­min­sa ilmai­sek­si pois. Sur­keim­mat afrik­ka­lai­set kehi­tys­maat­kin ymmär­tä­vät yleen­sä pyy­tää rojal­tit ryös­tet­ty­jen luon­non­va­ro­jen mark­ki­na-arvos­ta, yleen­sä 15%-30%, mut­ta Suo­mes­sa ollaan niin rik­kai­ta että on varaa antaa ilmai­sek­si poies.

 33. On kulu­nut enem­män kuin kak­si kol­me vuot­ta toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­tas. Jos pari pien­tä hutia tuho­aa mat­kais­lue­lin­kei­non alu­eel­ta, niin pik­ku jut­tu­han sen on?”

  Tal­vi­vaa­ran mukaan kau­pal­li­nen tuo­tan­to alkoi 2009 alus­sa, eli kol­mi­sen vuot­ta sit­ten. Minus­ta­kin “huti­kiin­tiö” alkaa olla täyn­nä ja nyt pitää saa­da sel­keä tie­kart­ta sii­tä, miten toi­min­ta saa­daan ympä­ris­tön kan­nal­ta siedettäväksi.

  Ymmär­re­tään­kö, mikä ilma- ja vesi­pääs­tö­jen arvioin­nis­sa on men­nyt met­sään? Tapah­tuu­ko pro­ses­sis­sa jotain odot­ta­ma­ton­ta vai onko oltu EVVK-asen­teel­la liikkeellä?

 34. tie­de­mies:
  Suh­tau­dun kyl­lä yksi­tyis­tä­mi­seen äärim­mäi­sen posi­tii­vi­ses­ti, mut­ta tapa, jol­la Suo­men val­tio jakaa suo­ma­lais­ten veron­mak­sa­jien omai­suut­ta pois ei ole yksi­tyis­tä­mis­tä, vaan se on sosia­li­soin­tia yksi­tyi­sel­le taholle.

  Sitä­hän tuol­la yksi­tyis­tä­mi­sel­lä aina hae­taan tai joku puu­ha­mies hakee.

  Mei­dän pitäi­si muut­taa lain­sää­dän­töä niin, että jos joku sosia­li­soi omai­suut­ta yksi­tyi­sel­le (eri asia kuin yksi­tyis­tä­mi­nen, huom.) niin jou­tuu lin­naan ihan samal­la lail­la kuin oli­si varas­ta­nut omai­suu­den. Ei näis­sä oikeas­taan muus­ta ole kyse.

  Noi­hin voi­si lait­taa aina ehdon, että jos hom­ma kusee niin se val­tiol­lis­te­taan takai­sin mak­set­tu­ja palk­kioi­ta ja lii­ke­voit­to­ja myö­ten ilmoi­tus­me­net­te­lyl­lä. Samal­la pal­ve­luso­pi­muk­set, joh­ta­ja­so­pi­muk­set, jne. pitää voi­da kat­kais­ta ilman seuraamuksia.

  Minus­ta pitäi­si kaik­keen yhteis­kun­nal­li­seen toi­min­taan liit­tää hen­ki­lö­koh­tai­nen talou­del­li­nen ja riko­soi­keu­del­li­nen vas­tuu. Näin näil­le “lii­ke­mie­hil­le” syn­tyi­si itse­suo­je­lu­vais­ton ja ahneu­den perus­teel­la aivan oikea int­res­si olla aiheut­ta­mat­ta vahin­koa muil­le­kaan. Ja jos ei näin käy niin omai­suu­den taka­va­ri­koi­den ja van­ki­lan kaut­ta aina­kin vähen­net­täi­siin yhteis­kun­nal­lis­ta vahinkoa.

  Mark­ki­na­ta­lou­den ja “uus­li­be­ra­lis­min” kans­sa täl­lä ei ole mitään tekemistä.

  Kyl­lä tuo aika hyvin kor­re­loi kai­ken nykyi­sen mark­ki­na­ta­lou­den ja uus­li­be­ra­lis­min nimis­sä teh­dyn toi­min­nan kans­sa kaik­kien näi­tä saar­naa­vien­kin mielestä..

 35. juha:
  Monet kan­sain­vä­li­set kai­vos­fir­mat ovat kui­ten­kin taval­li­sia jul­ki­sia osa­keyh­tiöi­tä. Suo­ma­lai­set voi­vat siis kos­ka tahan­sa hank­kiu­tua nii­den omis­ta­jik­si osta­mal­la osak­kei­ta. Omis­tus ei siis sinän­sä ole ongelma.

  Eli oma pitäi­si erik­seen ostaa takai­sin ja verot, joh­ta­ja­palk­kiot, jne. jää­vät jon­ne­kin ulkomaille?
  Kuu­los­taa hölmönhommalta.

 36. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ei oli­si pitä­nyt myydä.

  Pitäi­si­kö sit­ten ostaa takai­sin? Tai sat­sa­ta nykyi­sen omis­ta­jan osak­kei­siin ja kerä­tä osin­got vero­va­paan para­tii­sin kautta?

 37. Tämä on hyvä ja tar­peel­li­nen kir­joi­tus. Ilmei­ses­ti uudes­sa­kin kai­vos­lais­sa oli­si siis kii­reel­lis­tä kor­jaa­mi­sen tar­vet­ta. Toi­vot­ta­vas­ti työ­hön ryh­dy­tään viivyttelemättä.

  Toi­nen asia on se, että mie­les­tä­ni ylei­sem­min­kin oli­si tar­peen kes­kus­tel­la suo­ma­lai­sen poliit­ti­sen pää­tök­sen­teon ja vir­ka­mies­työn laa­dus­ta, tavoit­teis­ta ja pit­kän täh­täi­men stra­te­gias­ta. Juha­na Var­tiai­nen on use­aan ottee­seen toden­nut talous­asioi­den yhtey­des­sä, että esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa pää­tök­set val­mis­tel­laan parem­min ja vir­ka­mies­ten ja tut­ki­mus­lai­tos­ten val­mis­te­le­va sel­vi­tys­työ on perus­teel­li­sem­paa kuin Suo­mes­sa. Hal­lin­non heik­ko taso voi­si selit­tää Suo­mes­sa teh­ty­jä suu­ria vir­hei­tä val­tion­omai­suu­den hoi­dos­sa ja myyn­neis­sä (Digi­ta, For­tum, Kemi­ra, Sone­ra, jne.). Toi­nen ongel­ma on, että polii­ti­kot näyt­tä­vät teke­vän pää­tök­siä enem­män ideo­lo­gian­sa poh­jal­ta kuin tie­toon, stra­te­gi­aan ja maa­lais­jär­keen poh­jau­tuen. Tähän luon­nol­li­ses­ti pää­dy­tään, jos ei ymmär­re­tä hyö­dyn­tää tut­ki­joi­ta ja tut­ki­mus­lai­tok­sia ja vaa­tia perus­teel­li­sia sel­vi­tyk­siä eri näkö­kul­mis­ta ennen pää­tök­siä. Kes­keis­tä oli­si siis paran­taa jul­kis­ta hal­lin­to­kult­tuu­ria, ja laa­tia hal­lin­no­na­lat ylit­tä­vät koko­nais­stra­te­giat eri asia­ko­ko­nai­suuk­sil­le. Nyt jul­ki­sen puo­len vir­ka­mies­työ­tä näyt­tä­vät ohjaa­van pel­kät laki­py­kä­lät ja muo­dol­lis­ten vir­hei­den vält­tä­mi­sen kult­tuu­ri stra­te­gian sijaan, tyy­liin “me ollaan vaan töis­sä täällä”.

 38. Roo­pe Ankan Veli:
  Kit­ti­län kul­tae­siin­ty­mäs­tä­kin kana­da­lai­nen Agneco-Eagle on nyt lou­hi­nut kul­taa mil­jar­din arvos­ta, aina­kin 4 mil­jar­dia pitäi­si olla vie­lä jäl­jel­lä. Täs­tä Lapin Kul­lan Ryös­tös­tä ei jää Suo­meen mitään muu­ta kuin duu­na­rien palk­ka­ve­rot ja kai­vos­toi­min­nan pilaa­man luon­non mai­se­moin­ti­kor­vaus 50 €/ha.

  Jokai­ses­ta kul­tauns­sis­ta on 2/3 pelk­kää voit­toa tämän päi­vän mark­ki­na­hin­noil­la; kul­ta tie­tys­ti siir­re­tään emo­yh­tiöl­le kai­vos­ku­lu­jen hin­nal­la, joten yri­tys­ve­ro­tus ei tuo­ta mitään. Mik­si Agneco-Eagle mak­sai­si vero­ja Suo­meen, kun ei Nokiakaan.
  ´snip´

  Ei tun­nu todennäköiseltä.
  Agnico-Eagle ilmoit­taa tuot­ta­neen­sa Kit­ti­läs­sä vii­me vuon­na 143.560 uns­sia kul­taa, nyky­hin­nal­la se on noin 240 mil­joo­naa dol­la­ria. Kun kus­tan­nus oli noin 106 mil­joo­naa dol­la­ria, jää 134 mil­joo­naa dol­la­ria — mel­ko pal­jon, mut­ta aika kau­ka­na miljardista.
  Tämän vuo­den tavoi­te on 150.000 unssia.

 39. Jos kokoo­mus sanoo ole­van­sa omis­tuk­sen puo­les­ta niin mik­si ei sit­ten sää­de­tä sel­lais­ta kai­vos­la­kia että maa­no­mis­ta­jal­la on täy­si oikeus päät­tää miten maa­ta hyö­dyn­ne­tään jos hyödynnetään?

  Tot­ta­kai maan alla ole­via varo­ja sai­si lou­hia jos osaa raken­taa kilo­met­rien pitui­sen tun­ne­lin esiin­ty­män ja hyö­dyn­tä­mi­sa­lu­een välil­lä, edel­lyt­täen että maa­no­mis­ta­jan kiin­teis­tö maan pin­nal­la ei kär­si vahinkoa… 🙂

  Tuo kai­vos­la­kiin liit­ty­vä oikeus käyt­tää tois­ten varo­ja nimel­li­sel­lä hin­nal­la on minus­ta se syy mik­si super­nor­maa­lit voi­tot voi­tai­siin verot­taa val­tiol­le… Pal­jon tulo­ve­ro­tus­ta jär­ke­väm­pi tapa kerä­tä varoja.

  Eli kiin­teis­tö­ve­rot, resurs­si­ve­rot, könt­tä­sum­ma­nup­pi­lu­ku­ve­rot ylös ja tulo­ve­rot alas.… 🙂

 40. On ehkä tur­han pes­sis­mis­tis­tä väit­tää Sot­ka­mon mat­kai­lue­lin­kei­non ole­van tuhou­tu­mas­sa Tal­vi­vaa­ran pääs­tö­jen vuoksi.
  Kai­vos sijait­see Oulu­joen ja Sai­maan vesis­tö­jen veden­ja­ka­jal­la kun­nan länsirajalla,suurin osa pääs­töis­tä menee Sai­maan suuntaan.
  Vuo­ka­tin alue, joka on kun­nan mat­kai­lu­ve­to­nau­la, on Oulu­joen rei­tin var­rel­la ylä­vir­taan Talvivaarasta.
  Haju­hai­tat ovat sit­ten asia erikseen.

 41. Osmon aja­tuk­set voit­to­jen valu­mi­ses­ta ulko­mail­le osu­vat yhteen myös suo­ma­lai­sen kai­vo­sa­lan yrit­tä­jän näke­mys­ten kanssa:
  http://www.kp24.fi/Uutiset/Default.aspx?depid=85

  Ehkä pitäi­si­kin myös pois­taa estei­tä koti­mai­sen pää­oman käy­töl­le koti­mai­sis­sa ris­ki­hank­keis­sa. Tähän liit­tyen tai­taa edus­kun­nas­sa olla täl­lä vii­kol­la eräs lakia­loi­te­kin käsittelyssä:

  http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${BASE}=faktautpLA&${HTML}=akxpdf&${SNHTML}=akxeiloydy&tunniste=LA+9/2012+vp

 42. tie­de­mies: Suo­ma­lai­set “yksi­tyis­ti­vät” käs­ke­mäl­lä yri­tyk­set posee­raa­maan ja antoi­vat sit­ten sek­sik­käim­mil­le luvat ilmaiseksi. 

  Se on sitä samaa mitä on teh­ty Lati­na­lais Ame­ri­kas­sa öljy, kaa­su, mine­raa­lien (kul­ta, alu­mii­ni jne) kans­sa. Ja sitä aina on kut­sut­tu “yksi­tys­tä­mi­nen”. Samaa Afri­kas­sa Kon­gos­sa,. Nige­rias­sa, Aasias­sa Intias­sa. Kaik­ki on ollut yksin­ker­tai­ses­ti rikol­lis­ta, mut­ta se kat­so­taan sem­moi­sek­si kun osuu omaan maahan.

  Juu­ri tämän takia Argen­ti­na kan­sal­lis­taa espan­ja­lai­nen YPF että saa itsel­leen OMAN öljyn. Se “omai­suu­den sosia­li­soi­mi­nen yri­tyk­sil­le” on ollut yksi­tyis­tä­mi­nen libe­raa­li poli­tii­kan valon alla, ei ehkä peri­aat­tee­li­ses­ti, mut­ta kyl­lä­kin käy­tän­nös­sä, ja käy­tän­tö on se tär­keä tekijä. 

  Suo­ma­lai­set ovat muka­na libe­raa­li sään­nö­tö­mien pelis­sä, viha­si­vat mark­ki­na­ta­lout­ta tai ei. Mark­ki­na­ta­lout­ta viha­taan ympä­ri maa­il­maa, mut­ta kenel­lä on rahaa, on val­taa, tääl­lä kuten kon­gos­sa. Ja kun kan­sal­lis­te­taan sitä kut­su­taan .….. uus­li­be­raa­li vas­tais­ta tai omai­suu­den sosia­li­soi­mi­nen val­tiol­le, kansalle???

 43. Suo­ma­lai­set nie­li­vät täy­sin esi­mer­kik­si perus­te­lun, että jos luvat huu­to­kau­pa­taan ja ne tule­vat kal­liik­si, niin fir­moil­la ei ole varaa investoida.”

  Näin kävi USA:ssa ja Saksassakin.Clinton jär­jes­ti huu­to­kau­poan 90-luvun alus­sa ja niis­tä mak­set­tiin todel­la suu­ria summia.Mutta kaik­ki eivät kyen­neet raken­ta­maan verk­koa ja yhtiöt meni­vät konkursiiin.Mm Sone­ra osti täl­lai­sen kon­kurs­si­fir­man ja nousi huo­mat­ta­vak­si ope­raat­to­rik­si USA:ssa.Tappion kär­si­vät tuon kon­kurs­si­pe­sän velkojat.
  USA:lle huu­to­kau­pas­ta syn­tyi suu­ri vahinko,sillä kal­lii­den mat­ka­pu­he­lu­hin­to­jen vuok­si se jäi mat­ka­pu­he­lin­vies­tin­nän kehi­tys­maak­si ja toi­pui muun maa­il­man tasal­le vas­ta 2000-luvulla

  Sone­ran uusi joh­to ei muis­ta­nut tätä USA oppia ja tar­jo­si yli­hin­taa ja lopul­ta ei kyen­nyt raken­ta­maan verkkoa.Joku sai hal­val­la taa­juu­den omaan käyttöön.
  Tap­pion mak­soi lopul­ta Suo­men val­tio myy­des­säään Sone­ran polkuhinnalla.

 44. Ode: “Maa­il­man mine­raa­li­va­ro­jen arvo ei voi jat­kos­sa kuin nous­ta väki­rik­kai­den kehi­tys­mai­den saa­vut­taes­sa elin­ta­sos­sa teollisuusmaat.”

  Tämä ei ole var­maa. Tek­ni­nen kehi­tys tuo käyt­töön uusia mate­ri­aa­le­ja ja sel­lai­sia rat­kai­su­ja, joi­den myö­tä aina­kin joi­den­kin metal­lien kysyn­tä vähe­nee tai rikas­tuk­sen kus­tan­nus ale­nee. Pit­käl­lä aika­vä­lil­lä mitä luul­ta­vim­min joi­den­kin kai­van­nais­tuot­tei­den hin­nat ale­ne­vat ja tois­ten nousevat.

 45. Muu­ta­ma kommentti. 

  Ensin­nä­kin olen samaa miel­tä edel­li­sen kom­men­toi­jan kans­sa metal­lien hinnoista. 

  En usko, ettei­vät­kö suo­ma­lai­set löy­täi­si mal­me­ja yhtä hyvin. Jos 600 hen­keä työl­lis­tä­vä GTK ei tähän pys­ty, niin jota­kin on pahas­ti pie­les­sä. Netis­sä on kart­to­ja koe­po­rauk­sis­ta, jois­ta kuka tahan­sa voi teh­dä val­tauk­sia. Kyse on lähin­nä pää­omis­ta ja halus­ta perus­taa kai­vos. Tätä Suo­men val­tio ja yri­tyk­set ei ole halun­neet tehdä.

  Outo­kum­pu teki var­maan vir­heen kes­kit­tyes­sään vain ruos­tu­mat­to­maan teräk­seen. Samoin Kemi­ra myy­des­sään Soklin.

  Tal­vi­vaa­ras­ta vain sen ver­ran, että sen hait­to­ja on medias­sa sel­väs­ti lii­oi­tel­tu. Toki ongel­mia on. Sul­faatt­pi­toi­suu­det eivät ole niin paho­ja kuin väi­tet­ty, jois­ta­kin suo­ma­lai­sis­ta jär­vis­tä löy­tyy suu­rem­pia­kin. Pöly­hai­tat tul­le­vat vähe­ne­mään kun men­nään maan alle. Käy­te­tyt vesi­mää­rät ovat suu­ria, mut­ta bio­ka­sa­liu­o­tus kulut­taa vähän ener­gi­aa. Toi­nen vaih­toeh­to oli­si perin­tei­nen nik­ke­li­kai­vos­tek­niik­ka, jos­sa nik­ke­li ero­te­taan kuu­men­ta­mal­la, jos­ta puo­les­taan seu­raa mm. hap­pa­moi­tu­mis­ta ja metsätuhoja(esim. Pet­sa­mon Nic­kel ja Kana­dan Sud­bu­ry, jois­sa ruo­ho­kaan ei kas­va­nut aika­naan). Ympä­ris­tö­hait­to­ja on muu­al­la­kin ja Ruot­sis­sa ollaan jopa siir­tä­mäs­sä Kii­ru­nan kau­pun­kia pois pai­kal­taan kai­vok­sen takia. 

  Joten­kin näen täs­sä myös vih­rei­den poli­ti­koin­tia, kiin­nos­tus Tal­vi­vaa­raan lisään­tyi kovas­ti kun se ilmoit­ti otta­van­sa myös uraa­nia tal­teen. Vih­rei­den mie­les­tä se oli­si kai parem­pi jät­tää jätekasoihin.

  Jokai­sen kan­nat­tai­si kyl­lä pereh­tyä uraa­nin rikas­tuk­seen, että ymmär­täi­si asian parem­min. Uraa­nia on lähes kaik­kial­la maa­pe­räs­sä, muis­taak­se­ni kes­ki­mää­rin noin 1 g/tn. Kyse on nime­no­maan myö­hem­min tapah­tu­vas­ta tie­tyn iso­too­pin kon­sent­roin­nis­ta, joka täs­sä tapauk­ses­sa teh­täi­siin Kanadassa.

 46. Lii­an van­ha:
  Näin kävi USA:ssa ja Saksassakin.Clinton jär­jes­ti huu­to­kau­poan 90-luvun alus­sa ja niis­tä mak­set­tiin todel­la suu­ria summia.Mutta kaik­ki eivät kyen­neet raken­ta­maan verk­koa ja yhtiöt meni­vät konkursiiin.Mm Sone­ra osti täl­lai­sen kon­kurs­si­fir­man ja nousi huo­mat­ta­vak­si ope­raat­to­rik­si USA:ssa.Tappion kär­si­vät tuon kon­kurs­si­pe­sän velkojat.

  Tämä on var­sin luo­vaa tul­kin­taa sii­tä, mitä tapah­tui. No, sano­taan nyt se suo­rem­min: pöty­pu­het­ta. Inves­toin­ti ei todel­la­kaan jää teke­mät­tä. Voi toki olla, että joku yksit­täi­nen toi­mi­ja jät­tää inves­toi­mat­ta, kos­ka on las­ke­nut vää­rin vaik­ka inves­toin­nin hin­nan. Sitä var­ten nii­den lupien kyl­jes­sä on se ehto että pitää inves­toi­da tiet­tyyn päi­vä­mää­rään men­nes­sä: rahoi­tuk­sen pitää käy­tän­nös­sä olla tie­dos­sa. Jos fir­ma menee kon­kurs­siin tai lupa rau­ke­aa, niin sit­ten tulee joku toinen.

  Miten vir­ka­mie­het muka tie­täi­si­vät parem­min min­kä hin­tai­nen tai arvoi­nen se lupa on? Lupa on arvo­kas resurs­si, sen kaup­paa­mi­nen kau­neus­kil­pai­lul­la on yksin­ker­tai­ses­ti kor­rup­tio­ta ja varas­ta­mis­ta. Se, että se on lail­lis­ta, ei muu­ta meka­nis­mia mik­si­kään. Val­tion teh­tä­vä­nä ei ole vali­ta voit­ta­jia, se ei sii­hen pys­ty, eikä sil­lä ole sii­hen asiantuntemusta. 

  Minun puo­les­ta­ni kau­neus­kil­pai­lun jär­jes­tä­neet polii­ti­kot ja vir­ka­mie­het voi­si lait­taa van­ki­laan takau­tu­val­la lain­sää­dän­nöl­lä. Mil­jar­dien kupru veron­mak­sa­jil­le on aivan jär­je­tön temppu.

 47. Mark­ki­na­ta­lou­teen kuu­luu myös se, että jos­kus teh­dään huo­no­ja inves­toin­te­ja. Sitä kut­su­taan kil­pai­luk­si. Inves­toin­nin rahoit­ta­jien kuu­luu­kin kan­taa ris­ki täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa. Sel­lai­nen sys­tee­mi jos­sa lah­joi­te­taan tois­ten omai­suut­ta poliit­ti­sil­la pää­tök­sil­lä, että saa­tai­siin ris­ke­jä pie­nen­net­tyä, on kleptokraattinen.

 48. Kerä­tä osuus voi­tos­ta, mik­sei yri­tys­ve­ro­tus rii­tä?’ (Kuto­ja)
  Jos sinun taka­pi­hal­ta­si löy­tyi­si se hypo­teet­ti­nen kuu­tio­ki­lo­met­ri kul­taa, sinä et sai­si sii­tä pen­nin jeniä, vaan val­tio ottai­si sen sinul­ta ja antai­si sen ilmai­sek­si kai­vos­yh­tiöl­le. Täs­tä on kysy­mys: yksi­tyi­nen omai­suus kaa­pa­taan toi­sel­le yksi­tyi­sel­le tahol­le. Jos ko. kuu­tio­ki­lo­met­ri otet­tai­siin val­tiol­le, asia herät­täi­si kau­hean haloon ja sitä pidet­täi­siin jär­kyt­tä­vä­nä sta­li­nis­min jään­tee­nä, mut­ta kun hynät menee yksi­tyi­sel­le, asia on kokoo­mus­lai­sit­tain ihan bueno.

 49. Jos kokoo­mus sanoo ole­van­sa omis­tuk­sen puo­les­ta’ (Austrian)
  Mitä ne köy­hät omistuksella.

 50. Toi­nen näkö­kul­ma kes­kus­te­luun, jot­ta asi­aa ei kat­sel­tai­si vain Hel­sin­gis­tä käsin. 

  Komen­tit Kon­gos­ta on koet­tu lähin­nä louk­ka­vi­na poh­joi­ses­sa, kuin­ka­han hyvin minis­te­ri Hau­ta­la tun­tee Kon­gon olot. Ohes­sa Lau­ri Vää­rä­län blo­gi­kir­joi­tus aiheesta.

  http://www.yrittajat.fi/fi-FI/lapinyrittajat/rovaniemi/uutinen/?groupId=d6bc2e20-3e3b-4cbb-8823–68adc7bdf129&announcementId=94f26a2b-6d9c-4a9e-9a11-cb64aabddb8e

 51. Minus­ta on ker­ta­kaik­ki­aan tyh­mää lah­joit­taa Suo­men mine­raa­li­va­ro­ja ulko­maa­lai­sil­le. Mut­ta ket­kä ovat ne kokoo­mus­po­lii­ti­kot, jot­ka tätä haluavat?

 52. Jos­ta­kin luin, että noin 80% kai­vos­ra­hois­ta jää Suo­meen aina­kin täl­lä het­kel­lä. Siis rahaa­han jää Suo­meen mm. työ­palk­koi­na, ei vain veroi­na. Lisäk­si Suo­mes­sa on laa­jaa alan osaa­mis­ta ja lai­te­val­mis­tus­ta (Met­so, Sand­vik, Outotec).

 53. lurkki:
  Jos sinun taka­pi­hal­ta­si löy­tyi­si se hypo­teet­ti­nen kuu­tio­ki­lo­met­ri kul­taa, sinä et sai­si sii­tä pen­nin jeniä, vaan val­tio ottai­si sen sinul­ta ja antai­si sen ilmai­sek­si kaivosyhtiölle. 

  läh­de:
  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110621

  Lou­hin­ta­kor­vaus

  Kai­vos­lu­van hal­ti­jan on mak­set­ta­va kai­vo­sa­lu­ee­seen kuu­lu­vien kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­le vuo­tui­nen kor­vaus (lou­hin­ta­kor­vaus).

  Lou­hin­ta­kor­vauk­sen vuo­tui­nen suu­ruus kiin­teis­töä koh­ti on 50 euroa heh­taa­ril­ta. Lisäk­si lou­hin­ta­kor­vauk­se­na maksetaan:

  1) 0,15 pro­sent­tia vuo­den aika­na lou­hi­tun ja hyö­dyn­ne­tyn metal­li­mal­min kai­vos­mi­ne­raa­lien las­ke­tus­ta arvos­ta; sitä las­ket­taes­sa ote­taan huo­mioon mal­min sisäl­tä­mien hyö­dyn­net­ty­jen metal­lien kes­kiar­vo­hin­ta vuo­den aika­na ja mui­den mal­mis­ta hyö­dyn­net­ty­jen tuot­tei­den kes­ki­mää­räi­nen arvo vuo­den aikana;

  Hypo­teet­ti­nen kuu­tio­ki­lo­met­ri kul­taa teki­si minus­ta tosi rik­kaan ilman mitään vai­vaa. Eli en pani­si sitä lain­kaan pahakseni. 

  btw, Suo­mes­sa ei kai ole mää­rät­ty kovin hyvin maa­na­lais­ta omis­tusoi­keut­ta. Mikä on tain­nut jos­kus sopia Osmol­lek­kin erit­täin hyvin.

  Raja onkin häi­ly­vä. Kun Hel­sin­gin kau­pun­ki lou­hi kes­kus­tas­sa Foru­min alle park­ki­ti­lo­ja, kiin­teis­tö­jen omis­ta­jat halusi­vat pääs­tä osin­gol­le maan alta otet­ta­vas­ta lou­hees­ta. Asias­ta tuli rii­ta, jon­ka kau­pun­ki voit­ti oikeu­des­sa: kiin­teis­töil­lä ei ollut kor­vaus- tai mui­ta­kaan oikeuk­sia alla lou­hit­ta­vaan tilaan. 

  http://www.talouselama.fi/uutiset/kiinteistobisnes+irtoaa+maan+pinnalta/a2044287

 54. Suo­meen on vii­me vuo­si­na ollut jon­kin­lai­nen pik­ku­ryn­täys kai­vos­toi­min­taa har­joit­ta­maan. Kun ei Suo­men maa­pe­räs­tä mitään sen­saa­tio­mais­ta uut­ta ole löy­ty­nyt, joh­tuu­ko se todel­la sii­tä, että Suo­men avo­kä­ti­nen kai­vos­la­ki on tul­lut tun­ne­tuk­si ulko­mail­la? Voi­si kuvi­tel­la, ettei täl­lais­ta lah­joi­tus­la­kia ole mis­sään. Ja lisäk­si kehu­taan, että mei­dän geo­lo­gi­nen tut­ki­mus­lai­tok­sem­me antaa ilmai­sek­si kaik­ki tie­dot maa­pe­räm­me mal­mie­siin­ty­mis­tä, jot­ka lie­ne­vät aika hyvin tie­dos­sa. Ehkei tätä­kään etua ole kaikkialla.

 55. Olen tätä jo useam­man vuo­den ihme­tel­lyt. Mikä sii­nä on, että Suo­mi pel­kää niin mui­ta mai­ta, ettei uskal­la suo­jel­la itse­ään lain­sää­dän­nöl­lään, vaan lah­joit­taa pois mine­raa­li­va­rat ja antaa vapaas­ti ulko­maa­lais­ten (siis venä­läi­set itä­ra­jan lähel­lä) ostaa maansa???
  Tuol­lai­set kai­vo­soi­keu­det pois saman­tien ja maat pakkolunastukseen.
  Tur­ha yrit­tää nös­söt­tää, että sit­ten Suo­meen ei tule inves­toin­te­ja, kos­ka ainoas­taan kehi­tys­mais­sa jois­sain on saman­lai­nen lain­sää­dän­tö tuos­sa suh­tees­sa kuin Suomessa!

 56. Kai­vos­la­kia­han muu­tet­tiin sen jäl­keen, kun vuo­si­kym­me­nien yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta kai­vos­toi­min­taa ei pahem­min syn­ty­nyt. Moni esiin­ty­mä jäi löy­tä­mät­tä koti­mai­sin voi­min vaik­ka geo­lo­gi­aa kar­toi­tet­tiin suu­rel­la rahal­la ja tuhan­net har­ras­ta­jat lähet­te­li­vät kiviään. 

  Koh­ta lain muut­ta­mi­sen innoit­ta­mi­na Suo­meen tuli kai­vo­sa­lan todel­li­sia ammat­ti­lai­sia ulko­mail­ta ja koh­ta alkoi jäl­keä syn­tyä. Tie­tys­ti osin sik­si, että kai­van­nais­ten hin­nat ovat kohonneet.

  Pitäi­si­kö kai­vos­la­ki muut­taa takai­sin sel­lai­sek­si, että ETA:n ulko­puo­li­set eivät saa val­tauk­sia teh­dä? Seu­rauk­se­na ulko­maa­lai­set, esi­mer­kik­si nor­ja­lai­set, edel­leen teki­si­vät val­tauk­si­aan, mut­ta kana­da­lai­set eivät. Sik­si kai­vok­sia syn­tyi­si vähemmän. 

  Joi­den­kin mie­les­tä tämä oli­si hyvä asia. Mut­ta entä, jos Suo­mes­ta löy­ty­vien kai­van­nais­ten hin­ta alkaa­kin las­kea? Eihän ole mah­do­ton­ta, että esi­mer­kik­si uraa­nin kysyn­nän tren­di onkin laskeva.

  Pitäi­si­kö siis laa­tia lis­ta niis­tä kai­van­nai­sis­ta, joi­ta Suo­mes­ta saa kaik­ki etsiä eli niis­tä, joi­den kysyn­tä saat­taa tule­vai­suu­des­sa las­kea? Lop­pu­ja sai­si­vat sit­ten kai­vaa vain ne, joi­den on EU-lain­sää­dän­nön mukaan saatava.

 57. Hypo­teet­ti­nen kuu­tio­ki­lo­met­ri kul­taa teki­si minus­ta tosi rik­kaan ilman mitään vai­vaa. Eli en pani­si sitä lain­kaan pahakseni.’
  OK, sei­son korjattuna.
  Sinul­le sopii dii­li, jos­sa joku muu saa 99,85% las­ke­tus­ta arvos­ta, etkä edes halua mah­dol­li­suut­ta neu­vo­tel­la parem­paa dii­liä. Jos tuot­toa ei tule, saat vii­si kybää per möy­rit­ty heh­taa­ri per vuo­si ja olet tyy­ty­väi­nen. Jess!
  Entä jos joku muu haluai­si vaik­ka­pa neu­vo­tel­la ihan itse ne ehdot? Mikä sinul­la on sitä vastaan?

 58. Tie­de­mies:
  Minun puo­les­ta­ni kau­neus­kil­pai­lun jär­jes­tä­neet polii­ti­kot ja vir­ka­mie­het voi­si lait­taa van­ki­laan takau­tu­val­la lainsäädännöllä. 

  Sinun pitää nyt ottaa huo­mioon että suo­ma­lais­ten mie­les­tä [sijoi­ta tähän jokin jaet­ta­vis­sa ole­va resurs­si] arpo­mi­nen­kin on pal­jon oikeu­den­mu­kai­sem­paa kuin huutokauppaaminen. 

  Esi­mer­kik­si puo­li-ilmai­set okt-ton­tit, joi­ta sit­ten hakee 10 000 kpl haki­jaa tont­tia koh­den, ovat suo­ma­lai­sen mie­les­tä täy­sin oikea rat­kai­su sen sijas­ta että ne myy­täi­siin eni­ten tar­joa­val­le ja kau­pun­ki lait­tai­si rahat yhtei­seen kassaan.

  Ei, kaik­ki pitää jakaa aina ilmai­sek­si ja vas­ta sen jäl­keen voi­daan alkaa kes­kus­te­le­maan verot­ta­mi­ses­ta mal­lil­la “yksi hyö­tyy, kaik­ki maksaa”.

 59. ano­nyy­mi: Eli oma pitäi­si erik­seen ostaa takai­sin ja verot, joh­ta­ja­palk­kiot, jne. jää­vät jon­ne­kin ulkomaille?Kuulostaa hölmönhommalta.

  Osak­kei­den han­kin­ta on kui­ten­kin aika vähä­ris­kis­tä toi­min­taa itse kai­vok­sen pys­ty­tyk­seen ver­rat­tu­na (vrt. talvivaara).

 60. On tie­tys­ti vähän har­mil­lis­ta, että suo­mes­ta ei löy­dy kai­vos­fir­maa tai lan­noi­te­fir­maa, joka hyö­dyn­täi­si esiintymät.

  Mut­ta näin se vaan on tääl­lä yri­tys- ja pää­oma­köy­häs­sä maas­sa. Ei ole vaka­vas­tio­tet­ta­via teki­jöi­tä. Parem­pi siis että edes ulko­maa­lai­sia fir­mo­ja saa­daan tän­ne työl­lis­tä­mään suomalaisia.

 61. Minus­ta on ker­ta­kaik­ki­aan tyh­mää lah­joit­taa Suo­men mine­raa­li­va­ro­ja ulkomaalaisille.”

  Minus­ta on jok­seen­kin sama min­kä­maa­lai­nen yhtiö on mine­raa­li­va­ro­ja hyö­dyn­tä­mäs­sä, mut­ta minus­ta kai­vos­toi­min­nan tuot­to­ja oli­si rei­lua verot­taa: tun­tu­vas­ti mut­ta ei niin pal­jon, että kai­vos­fir­mat lait­ta­vat pil­lit pussiin.

  Kai­vos­toi­min­nan verot­ta­mi­nen ei näy­tä edes ole­van mitään kehi­tys- ja kom­mu­nis­ti­mai­den har­joit­ta­maa yri­tys­vi­ha­mie­lis­tä toi­min­taa vaan nor­maa­li län­si­mai­nen käytäntö:
  Austra­lia, uusi vero 2012 alkaen: http://www.futuretax.gov.au/content/Content.aspx?doc=FactSheets/resource_tax_regime.htm

  Kana­da: http://www.pwc.com/ca/en/mining/publications/canadian-mining-taxation-2009-en.pdf

  USA, Min­ne­so­ta: http://www.revenue.state.mn.us/businesses/mineral/Documents/2011_mining_guide.pdf

 62. Tuli näis­tä luon­non­va­ro­jen hal­lin­nas­ta mie­leen Venä­jä. Siel­lä­hän käsit­tääk­se­ni Putin kump­pa­nei­neen on kovas­ti samoil­la lin­joil­la mitä tääl­lä toi­vo­taan. Luon­non­va­ro­jen hyö­dyt venä­läi­sil­le, eikä kv. fir­moil­le. Muis­taak­se­ni Khdo­rovs­kin­kin tapauk­ses­sa oli aina­kin osin kysy­mys täs­tä. Hän oli antamassa/myymässä venä­läi­siä luon­non­va­ro­ja moni­kan­sal­li­sil­le öljy­fir­moil­le ja poli­ti­koi­mas­sa näil­lä rahoil­la. Käsit­tääk­se­ni Puti­nin suh­teel­li­sen suu­ri suo­sio perus­tuu nime­no­maan kan­sal­li­sen edun puo­lus­ta­mi­seen, olta­koon sii­tä sit­ten mitä miel­tä tahansa.

 63. lurkki:
  Sinul­le sopii dii­li, jos­sa joku muu saa 99,85% las­ke­tus­ta arvos­ta, etkä edes halua mah­dol­li­suut­ta neu­vo­tel­la parem­paa diiliä.

  Kyl­lä, kos­ka vaih­toeh­to­na on se että jään edel­leen köyhäksi. 

  Minul­la ei ole kymmeniä/satoja mil­joo­nia rahaa perus­taa kai­vos­ta, rikas­ta­moa, sulat­toa, pal­ka­ta duu­na­rei­ta ym. jota vaa­di­taan muu­ta­man kul­ta gram­man ton­nis­sa sisäl­tä­män mal­min hyö­dyn­tä­mi­sek­si. Tal­vi­vaa­ra­kin jou­tuu mak­sa­maan Talous­e­lä­män mukaan 9,75% kor­koa pääomasta…

  Sinä tai­dat luul­la että kai­vok­sil­le jää käteen satu­mai­sia voit­to­ja kun käy vain vähän rap­sut­ta­mas­sa jotain kiven kylkeä?

 64. Kuto­ja: Hypo­teet­ti­nen kuu­tio­ki­lo­met­ri kul­taa teki­si minus­ta tosi rik­kaan ilman mitään vai­vaa. Eli en pani­si sitä lain­kaan pahakseni. 

  Ei nyt sinän­sä kuu­lu asi­aan, mut­ta kuu­tio­ki­lo­met­ri kul­taa yli sata­tu­hat­ker­tais­tai­si ihmis­kun­nan kul­ta­va­ran­not. Kun ote­taan huo­mioon, että kul­lan arvo perus­tuu käy­tän­nös­sä sen har­vi­nai­suu­teen, rikas­tu­mi­sen tai­tai­si jää­dä haaveeksi.

 65. Osmo, ongel­man perim­mäi­nen syy on Suo­men kil­pai­lu­ky­vyt­tö­myys lii­an kor­kean vero­tuk­sen vuok­si. Ei ole ole­mas­sa suo­ma­lais­ta pää­omaa, kun kaik­ki kyn­nel­le­ky­ke­ne­vöt varat siir­re­tään muualle.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Val­tio ei saa mitään… 

  Min­kä vuok­si val­tion pitäi­si saa­da suo­ra­nai­ses­ti jotain? Välil­li­ses­ti­hän val­tio­kin toki saa osan­sa. Neu­vos­to­liit­toa on jokeil­tu, eikä se onnistunut.

  ant­ti: Pitäi­si­kö sit­ten ostaa takai­sin? Tai sat­sa­ta nykyi­sen omis­ta­jan osak­kei­siin ja kerä­tä osin­got vero­va­paan para­tii­sin kautta?

  Noin aina­kin yksi­tyi­set, suu­ret pää­omat teke­vät täl­lä het­kel­lä. Suo­mi on täy­sin kil­pai­lu­ky­vy­tön pää­oma­ve­ro­tuk­sen suh­teen. Jos jos­kus vie­lä haluam­me vero­ja, on pää­omaan koh­dis­tu­va vero­tus las­ket­ta­va tol­kul­li­sel­le tasol­le. Nyky­po­li­tii­kan tavoi­te lie­nee romut­taa hyvin­voin­ti­val­tio ennen sitä lii­an koval­la verotuksella. 😉

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pää­omaa maa­il­mas­sa on yllin kyl­lin. Supo­men vaih­to­tas­se oli kak­si­kym­men­tä vuot­ta yli­jää­mäi­nen, eli sääs­tet­ty­jä pää­omia on vie­ty maas­ta, kos­ka niil­le ei ole ollut koti­mas­sa käyttöä.

  Ei vaan kos­ka Suo­men vero­tus on jär­jet­tö­män kova, eikä tääl­lä kan­na­ta pitää pää­omia. Jokai­nen jär­ke­vä suo­ma­lai­nen, jol­la on suu­ria pää­omia, vie ne pois täältä. 🙁

  Mika:
  Tal­vi­vaa­ran ympä­ris­tö­kuprus­sa on häm­men­tä­vää se, että ex-ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri Leh­to­mä­ki sijoit­ti yhti­öön tuloi­hin­sa näh­den aika isol­la kädellä… 

  Minus­ta polii­tik­ko, joka ei usko suo­ma­lai­seen työ­hön eikä sijoi­ta suo­ma­lai­seen teol­li­suu­teen on epäi­sän­maal­li­nen. Kyl­lä kan­san­edus­ta­jan tulois­ta pitäi­si olla hie­man lai­tet­ta­vak­si sukan­var­teen ja siten osak­kei­siin. En aina­kaan itse kos­kaan äänes­täi­si yhtään polii­tik­koa, joka ker­too kirk­kain sil­min, ettei hänel­lä ole yhtään osaketta! 😀

 66. Tal­vi­vaa­ran voi­si kan­sal­lis­taa, niin val­tio­val­ta sai­si yhtiös­tä kun­non ohjausot­teen ja saas­tut­ta­mi­nen lop­pui­si siihen.

 67. Jos suo­mel­la, eli kokoo­muk­sen val­tiol­li­sel­la hege­mo­nial­la on varaa ottaa lai­na­ra­haa krei­kan krii­sin rahoit­ta­mi­seen hol­tit­to­mas­ti mil­jar­deil­la, niin luu­li­si että muu­ta­ma sata­mil­joo­naa lii­ke­ni­si oman kai­vos­teol­li­suu­den aloit­ta­mi­sek­si val­tiol­li­sel­la tasolla?

 68. Kyl­lä, kos­ka vaih­toeh­to­na on se että jään edel­leen köy­häk­si.’ (Kuto­ja)
  Eli siis sinus­ta ainoat vaih­toeh­dot ovat a) val­tio sää­tää lail­la, että saat sen 0,15%, etkä voi kiel­täy­tyä etkä sopia muus­ta tai b) mitään sopi­mus­ta ei syn­ny, kos­ka eihän kai­vos­yh­tiö ja maa­no­mis­ta­ja osaa sopia asiois­ta kes­ke­nään. Sel­kis. Mut­ta jos kaik­ki eivät ole ihan yhtä uusavuttomia?

 69. tcrown:
  Ei nyt sinän­sä kuu­lu asi­aan, mut­ta kuu­tio­ki­lo­met­ri kul­taa yli sata­tu­hat­ker­tais­tai­si ihmis­kun­nan kul­ta­va­ran­not. Kun ote­taan huo­mioon, että kul­lan arvo perus­tuu käy­tän­nös­sä sen har­vi­nai­suu­teen, rikas­tu­mi­sen tai­tai­si jää­dä haaveeksi

  Kul­lan hin­ta var­maan romah­tai­si sadas­tu­han­nes­osaan nykyi­ses­tä, jos kul­taa jos­tain löy­tyi­si kuu­tio­ki­lo­met­ri. Hit­to, sano­taan että se putoai­si mil­joo­nas­osaan. Ottaen huo­mioon, että kul­lan kilo­hin­ta on pyö­reäs­ti 40 000 euroa, niin että se oli­si sen jäl­keen nel­jä sent­tiä kilo.

  Kuu­tio­met­ri kul­taa pai­naa 19300 kiloa. Sen arvo on tuol­la hin­nal­la 772 euroa. Kuu­tio­ki­lo­met­ri on mil­jar­di kuu­tio­met­riä, eli tuon kul­ta­könt­sän arvo oli­si 772 mil­jar­dia euroa. Olet­taen, että vaik­ka rah­taus, las­taus, jne vei­si tuon eteen­päin­myy­mi­sen kat­teen vaik­ka 15 pro­sent­tiin, niin tuos­ta loh­ke­ai­si vie­lä 115 mil­jar­dia euroa. 

  Kyl­lä sil­lä parit mak­ka­ra­pe­ru­nat ostaisi.

 70. Val­tio­han (=Soli­dium) osti juu­ri Tal­vi­vaa­raa mer­kit­tä­väl­lä sum­mal­la, lie­nee sel­väs­ti suu­rin osak­keen omis­ta­ja nykyi­sin. Myös Outo­kum­pu omis­ti pal­jon TV optioi­ta, mut­ta myi ne pois rahapulassaan.

 71. ken­ties tal­vi­vaa­ran omis­tus pitäi­si­kin siir­tää val­tiol­le kor­vauk­se­na ympä­ris­tö­lu­pa­käy­tän­nön tär­ve­lys­tä. kai­vos­toi­min­ta ympä­ris­tö­vaa­ti­muk­set huo­mioo­not­taen tus­kin oli­si kan­nat­ta­vaa näil­lä hin­noil­la, mut­ta val­tio voi­si hyvin odo­tel­la vää­jä­mä­tön­tä hin­to­jen nousua hamaan tulevaisuuteen. 

  tai­tai­si­pa vaan tuos­sa­kin käy­dä niin että pian val­tio tuki­si tuot­ta­ma­ton­ta ja ympä­ris­töä tär­ve­le­vää toi­min­taa parin­kym­me­nen “alu­eel­li­ses­ti mer­kit­tä­vän” työ­pai­kan ja nii­tä puo­lus­ta­vien sil­ta­rum­pu­po­lii­tik­ko­jen toi­mes­ta joil­lain mil­joo­nil­la. sit­ten vie­lä pari elä­ke­paik­kaa tur­han ympä­ris­tö­by­ro­kra­tian kumoa­val­le poliit­ti­sel­le hyvä­ve­li­ker­hol­le ja johan saa­daan tuo­tet­tua bulk­ki­me­tal­lia hal­val­la kii­na­lais­ten rakennusprojekteihin.

 72. Lurk­ki,

  En pidä itseä­ni kovin uusa­vut­to­ma­na. En tosin pidä itseä­ni myös­kään ahnee­na tai kateel­li­se­na. Olen vain sitä miel­tä ettei maa­no­mis­ta­ja ansait­se enem­pää kuin 0,15% sii­vua sii­tä että hän tai hänen esi­van­hem­pan­sa ovat olleet onnek­kai­ta maa­ta ostaessaan. 

  Osmo on kir­joi­tel­lut aiem­min ansiot­to­mas­ta arvon­nousus­ta maa­omai­suu­den suh­teen enkä näe miten tämä kysy­mys ero­aa siitä.

  Tär­keäm­pi kysy­mys on miten val­tio saa vero­tet­tua kan­sain­vä­li­siä yri­tyk­siä. Lou­hin­ta­ve­ro toi­mii sen suh­teen yhtä hyvin kuin kaset­ti­mak­su teki­jä­noi­keuk­sien rahoittamisessa.

 73. En pidä itseä­ni tyh­mä­nä ja sik­si ihmet­te­len sik­si yhteis­kun­nan (Suo­men) kan­nat­taa antaa arvo­mi­ne­raa­lin­sa imai­sek­si muil­le mail­le hyö­dyn­net­tä­väk­si. Nor­ja­lai­set ja ruot­sa­lai­set ovat huo­mat­ta­vas­ti fik­sum­pia ja pitä­vät kan­sal­lis­va­ral­li­suu­ten­sa omis­sa käsis­sään. Min­kä­hän takia Suo­mes­sa usein ihme­tel­lään että olem­me pää­oma­köy­hä maa vai sik­si kun jaam­me pää­omam­me muil­le maille.

 74. Olen vain sitä miel­tä ettei maa­no­mis­ta­ja ansait­se enem­pää kuin 0,15% sii­vua sii­tä että hän tai hänen esi­van­hem­pan­sa ovat olleet onnek­kai­ta maa­ta ostaes­saan.’ (Kuto­ja)
  Minul­le kävi­si oikein hyvin, jos mine­raa­li­va­rat sosia­li­soi­tai­siin val­tiol­le eikä yksi­tyi­sel­le kai­vos­yh­tiöl­le ja huu­to­kau­pat­tai­siin sit­ten. Mut­ta reaa­li­ka­pi­ta­lis­mis­sa tämä ei tai­da onnistua.

 75. lurk­ki: Minul­le kävi­si oikein hyvin, jos mine­raa­li­va­rat sosia­li­soi­tai­siin val­tiol­le eikä yksi­tyi­sel­le kai­vos­yh­tiöl­le ja huu­to­kau­pat­tai­siin sitten.

  Suo­men nyky­mal­li siis? 

  Mut­ta reaa­li­ka­pi­ta­lis­mis­sa tämä ei tai­da onnistua.

  Tal­vi­vaa­ran mal­mi on nik­ke­lin nyky­hin­noil­la arvo­ton­ta, sen lou­hi­mi­nen ja rikas­tus mak­saa enem­män kuin metal­leis­ta saa. Pal­jon­ko luu­let että sii­tä sai­si huu­to­kau­pas­sa? Kor­kein­taan joku spe­ku­lant­ti voi­si ostaa hal­val­la arpalipun.

  Kovin har­val­la on niin pal­jon näke­mys­tä mark­ki­nois­ta, että uskal­taa lait­taa likoon muu­ta­man kym­me­nen tai sata mil­joo­naa kai­vok­sen tai lou­hok­sen pys­tyt­tä­mi­seen ja rikas­tus­lai­tos­ten perustamiseen.

 76. Pal­jon­ko luu­let että sii­tä sai­si huu­to­kau­pas­sa?’ (Pek­ka Pessi)
  Joku näyt­tää kuvi­tel­leen saa­van­sa sii­tä jotain, kun on kai­vok­sen sin­ne pykän­nyt. Vai suun­ni­tel­tiin­ko tämä alun­pe­rin tappiolliseksi?

 77. lurk­ki:
  Vai suun­ni­tel­tiin­ko tämä alun­pe­rin tappiolliseksi?

  Ennen oli ennen, nyt on nyt. Tal­vi­vaa­raa taka­vuo­si­na mark­ki­noi­des­sa ker­rot­tiin, että yhtiö on kan­nat­ta­va kun nik­ke­lin ton­ni­hin­ta on 20 tuhan­nen taa­lan pääl­le. Vii­me vuo­si­kym­me­nen lopul­la ton­ni­hin­ta kävi 60 kilo­taa­lan kant­tu­rois­sa. Nyt se on 18 000 taa­laa. Hin­ta tule­vai­suu­des­sa­kaan tus­kin nousee pal­joa yli 20 000 taa­lan, Kii­nas­sa kehi­tet­ty NPI pitää hin­ta­pai­neet kurissa.

 78. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos kai­vos­ta­oi­min­ta on nyt kii­kun­kaa­kun kan­nat­ta­vaa ja metal­lien hin­nan odo­te­taan kym­men­ker­tais­tu­van, kan­nat­tai­si­ko odottaa?

  Voi­daan aina­kin aja­tel­la, että maa­il­mas­sa tar­vi­taan metal­le­ja tuhan­sia vuo­sia, joten mal­me­ja ei pitäi­si lou­hia täs­sä ja nyt vaan vähi­tel­len. Ongel­ma­na on asi­aa kos­ke­va pää­tök­sen­te­ko. Jos mark­ki­nat päät­tä­vät asias­ta Suo­men mal­mi­va­rat voi­daan kulut­taa mel­ko nopeas­ti . Lou­hin­ta­tah­ti riip­pu täl­löin sii­tä, pal­jon­ko kai­vos­yh­tiöt sijoit­ta­vat mal­mioi­den saat­ta­mi­sek­si lou­hin­ta­kun­toon. Jos sijoi­tuk­set ovat suu­ria, lou­hin­taa har­joi­te­taan mel­ko pie­nel­lä­kin kat­teel­la, jot­ta sijoi­te­tul­le pää­omal­le saa­daan tuottoa. 

  Jot­ta mal­me­ja riit­täi­si tule­vil­le­kin suku­pol­vil­le, mal­mioi­den oli­si ehkä syy­tä olla yhteis­kun­nan omistuksessa?

 79. Kuto­ja: Siis en täy­sin ymmär­rä OS:n tavoi­tet­ta kaivosverosta.

  Kerä­tä osuus voi­tos­ta, mik­sei yri­tys­ve­ro­tus rii­tä? Miten val­tio ei saa mitään?

  Yri­tys­ve­ro­tus ei rii­tä aina voit­to-osuu­den saa­mi­sek­si veron­saa­jil­le, Näin voi käy­dä esim, sil­loin, kun lail­li­sin tai lait­to­min vero­suun­nit­te­lu­kei­noin voi­tot siir­re­tään ulko­mail­le esim. vero­pa­ra­tii­sei­hin vero­tet­ta­vak­si tai jopa koko­naan vero­tuk­sen ulko­puo­lel­le. Kai­vos­yh­tiöi­tä ei tie­ten­kään pidä syyt­tää lain­vas­tai­ses­ta vero­tuk­sen vält­tä­mi­ses­tä, jos ei ole näyttöä.

  Kan­sain­vä­lis­ten kon­ser­nien tapauk­sis­sa voit­toa voi­daan siir­tää maas­ta toi­seen esim. vir­heel­li­sen siir­to­hin­noit­te­lun muo­dos­sa tai jär­jes­tä­mäl­lä kor­ko­me­no­ja kor­kean yhtiö­ve­ro­tuk­sen maa­han hol­ding-yhtiöi­den avulla.

 80. Huo­ma­sin, että eili­ses­sä Hesa­ris­sa oli ver­rat­tu Tal­vi­vaa­ran pääs­tö­jen nik­ke­li ja kad­mium­pi­toi­suuk­sia juo­ma­ve­den laa­tu­nor­mei­hin (STM 216/2000). Ilmei­nen vir­he, tosin jo alku­pe­räi­ses­sä SLL:n artik­ke­li­sa. Tus­kin mikään teol­li­suus­lai­tos pääs­töis­sään pää­see juo­ma­ve­si­nor­mei­hin. Ver­tai­lu kai teh­ty sik­si, ettei jär­vi­ve­del­lä ole mitään vas­taa­via nor­me­ja. Har­mi vaan, että Pih­ti­pu­taan mum­moa joh­de­taan harhaan.

 81. Kuto­ja: Tär­keäm­pi kysy­mys on miten val­tio saa v.

  Rai­mo K ei pidä toden­nä­köi­se­nä sitä, että Angliko-
  Eagle ei mak­sai­si yhtei­sö­ve­roa Suo­meen ja esittää
  las­kel­man vuo­den 2011 osal­ta kan­tan­sa tuek­seen. Ko. laskelma
  ei ole hyvä perus­te: pitää tun­tea vero­tuk­sen kie­mu­rat. Vuo­den 2011 osal­ta asia sel­vi­ää vero­luet­te­lo­lois­ta vero­tuk­sen val­mis­tut­tua loka­kuun lopus­sa. Vero­luet­te­lot ovat julkisia.
  Pitää kui­ten­kin tie­tää kon­ser­nin suomalaisyhtiöiden
  nimet ja vero­tus­pai­kat, jot­ta voi­si etsiä tie­toa oikeis­ta vero­luet­te­lois­ta. — Mel­ko suu­ri lii­ke­voit­to voi huve­ta esim. ulko­mail­le ohjau­tu­viin korkoihin,

 82. http://www.soininvaara.fi/2011/09/02/kunnan-omistama-aluekehitysyhtio-ja-verotus/

  OS on näkö­jään aiem­min poh­ti­nut vero­tuk­sen aiheut­ta­maa hait­taa jär­ke­väl­le talou­del­li­sel­le toi­min­nal­le ja poh­ti­nut eri­lai­sia veron­kier­to­ta­po­ja oman yhtei­sön­sä eduksi.

  Mikä­li yri­tys­ve­ro­tus on aiko­jen saa­tos­sa men­nyt lail­li­sen yri­tys­toi­min­nan esteek­si, eikö oli­si paras­ta teh­dä vero­uu­dis­tus, pois­taa koroil­la kik­kail­tu veron­kier­to ja luo­da oikeu­den­mu­kai­nen ja tas­a­puo­li­nen verotus?

  Sii­hen asti olen sitä miel­tä että val­tion oli­si paras­ta rahas­taa mine­raa­lien kai­va­mi­ses­ta Nor­jan­mal­liin nor­maa­lil­la yri­tys­ve­rol­la ja kai­vos­ra­has­tol­la, joka sijoit­taa vähem­mis­tö­osuuk­sia kai­vok­siin. Suo­mes­sa toi­vi­vat kai­vos­yh­tiöt voi­si myös mää­rä­tä Hel­sin­gin pörs­siin, Tal­vi­vaa­ran ja pian Sot­ka­mo Sil­ve­rin tapaan. Tuol­loin kir­jan­pi­to lie­nee avoimempaa?

 83. Tie­de­mies: Kul­lan hin­ta var­maan romah­tai­si sadas­tu­han­nes­osaan nykyi­ses­tä, jos kul­taa jos­tain löy­tyi­si kuu­tio­ki­lo­met­ri. Hit­to, sano­taan että se putoai­si mil­joo­nas­osaan. Ottaen huo­mioon, että kul­lan kilo­hin­ta on pyö­reäs­ti 40 000 euroa, niin että se oli­si sen jäl­keen nel­jä sent­tiä kilo.

  No, kun tar­kem­min ajat­te­len, ehkä kul­lal­le jotain mer­kit­tä­väm­pää­kin hyö­ty­käyt­töä­kin voi­tai­siin kek­siä jos sen hin­ta romah­taa. Peh­mey­des­tään huo­li­mat­ta se ei hape­tu kovin hel­pos­ti, joten luu­li­si aina­kin säh­kö­joh­dois­sa ole­van käyt­töä. Eli ehkä tosi­aan ne mak­ka­ra­pe­ru­nat sai­si ostet­tua, ja sai­si vie­lä vaihtorahaakin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.