Peltomäen savustus

Vih­rei­den puolue”risteilyllä” van­taa­lai­ses­sa hotel­lis­sa käsi­tel­tiin myös leh­dis­tön uuti­soin­tia. Yhte­nä esi­merk­ki­ta­pauk­se­na oli esil­lä asia, joka minua­kin oli häi­rin­nyt, mut­ta jos­ta minul­la ei ollut riit­tä­väs­ti tie­to­ja kir­joit­taak­se­ni asias­ta aiem­min. Kovin outo oli se tapa, jol­la Hel­sin­gin Sano­mat savus­ti Juk­ka Pel­to­mäen ulos Van­taan kau­pun­gin­joh­ta­jan paikalta.

En halua ava­ta kes­kus­te­lua sii­tä, oli­ko Juk­ka Pel­to­mä­ki hyvä vai huo­no valin­ta Van­taan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, vaan ainoas­taan täs­tä kirjoittelusta.

Hesa­rin tut­ki­vat jour­na­lis­tit oli­vat teh­neet sinän­sä ansiok­kaan havain­non, että Juk­ka Pel­to­mä­ki oli jää­nyt asu­maan työ­suh­dea­sun­toon, jon­ka hän oli aika­naan saa­nut erääl­tä raken­nus­liik­keel­tä. Tuon vuo­kra­so­pi­muk­sen pui­mi­nen päi­väs­tä toi­seen vai­kut­ti jo sil­loin vähän ajo­jah­dil­ta. (Sinän­sä ihmet­te­len Pel­to­mäen toi­mia. Tuos­ta vuo­kra­so­pi­muk­ses­ta oli­si pitä­nyt luo­pua tai korot­taa vuo­kra käy­väl­le tasol­le.) Asial­li­nen oli myös se tut­ki­mus­suun­ta, oli­ko tätä mai­nit­tua raken­nus­lii­ket­tä suo­sit­tu Van­taan ura­kois­sa. Jos täl­lais­ta oli­si voi­tu osoit­taa, asia oli­si ollut vähän vakavampi.

Lopul­li­nen niit­ti oli kui­ten­kin se, että Juk­ka Pel­to­mä­ki oli otta­nut par­haan tyt­töys­tä­vän­sä mukaan luot­ta­mus­mies­ten teke­mäl­le Lon­toon  mat­kal­le, jos­sa Pel­to­mä­ki oli muka­na vir­ka­mie­he­nä.  Annet­tiin myös ymmär­tää, että Pel­to­mä­ki oli­si mat­kan aika­na tämän takia lais­ta­nut virkavelvollisuuksiaan.

Täs­sä vii­mei­ses­sä asias­sa Pel­to­mäen toi­min­nas­sa ei ollut ker­ta­kaik­ki­ses­ti mitään moi­tit­ta­vaa. Ei ole kiel­let­tyä ottaa puo­li­soi­ta mukaan mat­kal­le, jos nämä mak­sa­vat mat­kan­sa itse ja jos muu­ten hoi­taa vir­ka­vel­vol­li­suu­ten­sa. Sil­lä sei­kal­la, ettei kysei­nen nai­nen ollut sil­lä het­kel­lä nai­mi­sis­sa juu­ri Juk­ka Pel­to­mäen kans­sa, ei ollut myös­kään mitään rele­vans­sia. Aviol­li­set ongel­mat eivät kuu­lu nii­hin perus­tei­siin, joil­la arvioi­daan sopi­vuut­ta ja päte­vyyt­tä hoi­taa kor­ke­aa vir­kaa. Juk­ka Pel­to­mä­ki oli osal­lis­tu­nut sän­til­li­ses­ti viral­li­seen ohjel­maan. Hän oli jää­nyt pois jal­ka­pal­lo-otte­lus­ta, mut­ta tämä osa mat­kaoh­jel­maa oli vapaa­eh­toi­nen. Olen minä­kin jää­nyt pois jal­ka­pal­lo-otte­lus­ta erään vas­taa­van mat­kan yhteydessä.

Pel­to­mä­ki on nykyi­sin alko­ho­lin suh­teen abso­lu­tis­ti, joten mitään moit­teen sijaa alko­ho­liin ei myös­kään ollut, mil­tä osin hän ilmei­ses­ti poik­ke­si aina­kin osas­ta muu­ta seuruetta.

Jos alkai­si samal­la vai­no­har­hai­suu­del­la set­viä Hesa­rin toi­mia ja motii­ve­ja täs­sä asias­sa, voi­si ottaa esil­le Sano­ma Oy:n mer­kit­tä­vät maa­omai­suu­det Van­taal­la ja sen, että neu­vot­te­luis­sa näi­den mai­den käy­tös­tä Pel­to­mä­ki on pitä­nyt tiu­kas­ti Van­taan puol­ta. Kos­ka vai­no­har­hai­suus ei kuu­lu tämän blo­gin piir­tei­siin, tämä epäi­ly kan­nat­taa kumo­ta heti. Ei ole mah­dol­lis­ta, että Hesa­rin kal­tai­ses­sa leh­des­sä  talous­joh­to mää­räi­si toi­mit­ta­jat tuhoa­maan jon­kun virkamiehen.

116 vastausta artikkeliin “Peltomäen savustus”

 1. Sen sijaan on mah­dol­lis­ta, että toi­mit­ta­jat kat­soi­vat että täs­sä on hyvä sul­ka hat­tuun ja joh­to antoi toi­mit­ta­jien jat­kaa ajo­jah­tia yli hyvien tapo­jen osit­tain sik­si, että Sano­mal­la on pelis­sä miljardiomaisuus.

 2. Kor­rup­tio ei lopu, jos sii­hen ei puu­tu­ta. Poli­tii­kan ammat­ti­lai­set eivät mie­lel­lään tove­rei­taan ilmian­na, edes kil­pai­le­van puo­lu­een. Niin kuin täs­tä­kin kir­joi­tuk­ses­ta näh­dään. Hom­ma jää medial­le, jon­ka motii­vit tie­tys­ti voi olla ihan mit­kä vaan.

 3. Ei Hesa­ris­sa joh­to mää­rää ketään kir­joit­ta­maan mitään, ei todel­la­kaan. Toi­mit­ta­jat vain tie­tä­vät, mitä kuu­luu kir­joit­taa. Erk­ko ei mää­rää ketään kir­joit­ta­maan halua­mal­laan taval­la, mut­ta kyl­lä tie­tyn­lais­ta itse­sen­suu­ria esiin­tyy — ja Sano­ma ei ole täs­sä asias­sa miten­kään poikkeuksellinen.

 4. Sil­lä sei­kal­la, ettei kysei­nen nai­nen ollut sil­lä het­kel­lä nai­mi­sis­sa juu­ri Juk­ka Pel­to­mäen kans­sa, ei ollut myös­kään mitään relevanssia. 

  Minus­ta tuo osoit­taa sem­mois­ta har­kin­ta­ky­vyn puu­tet­ta, että pot­kut oli­vat ihan oikein.

 5. Itse koin asian ajo­jah­ti­na ja komm­men­toin­kin sitä HS:n kes­kus­te­lus­sa. Päi­väs­tä päi­vään niin Van­taan Sano­mis­sa kuin Hesa­ris­sa­kin oli Pel­to­mäes­tä jut­tua ja aina nega­tii­vi­ses­sa valossa.

  Kun ver­taa HS:n käsit­te­ly­ta­paa Espoon Lou­kon ja Van­taan Pel­to­mäen tapauk­sis­sa, ei voi pää­tyä muu­hun lop­pu­tu­le­maan kuin että Pel­to­mäen valin­ta ei jos­tain syys­tä ollut Hesa­rin mieleen.

 6. Pie­net on pii­rit, mut­ta mikä on Van­taan etu? Minus­ta tun­tuu, että kun­nan, kun­ta­lais­ten ja yri­tys­ten etu ei koh­taa lähes­kään aina. Mars­si­jär­jes­tyk­sen pitää olla kai­kil­le sel­vä. Ensim­mäi­sek­si yri­tys­ten etu (=yhtei­sön hyvin­voin­ti), toi­sek­si ihmis­ten etu (=ihmis­ten hyvin­voin­ti) ja vas­ta kol­man­nek­si kun­nan etu. 

  Kun kat­soo mis­sä jamas­sa Van­taa on täl­lä het­kel­lä, niin kenen ihmeen etua siel­lä on ajet­tu? Pul­ju on täy­sin kon­kurs­si­kyp­sä. Väi­tän myö­sä, ettei Van­taan asioi­ta saa­da kun­toon, ellei kun­taa jae­ta ter­veem­piin yksi­köi­hin. Kart­taa kat­so­mal­la näkee nopeas­ti tule­van kun­ta­jaon uudet 6 — 10 kuntayksikköä.

  Ps. Rans­kas­sa ei pää­se pre­si­den­tik­si, jos kan­sa ei tie­dä ehdok­kaal­la ole­van rakastajatarta. 😉

 7. Minus­ta tuo osoit­taa sem­mois­ta har­kin­ta­ky­vyn puu­tet­ta, että pot­kut oli­vat ihan oikein.”

  Pel­to­mä­ki oli ensim­mäi­nen joka sai pot­kut osit­tain tuon takia.Peltomäki ei ole tiuk­ka­pi­poi­nen kodin,uskonnon ja per­hear­vo­jen kan­nat­ta­ja ‚joten ei se hänen luot­ta­mus­a­se­maan­sa vaikuttanut .

  Eikä tuol­lai­nen mat­kus­ta­mi­nen avio­lii­ton ulko­puo­li­sen hen­ki­lön kans­sa miten­kään har­vi­nais­ta ole.

  Kek­ko­nen­kin oli­si pitä­nyt pot­kia pois tuos­ta syystä

 8. On muu­ten hert­tais­ta aina havai­ta, miten kor­keaot­sai­sia nämä kom­men­toi­jat ker­ta toi­sen­sa jäl­keen ovat.

 9. Hesa­ri kir­joit­taa mitä kir­joit­taa ja Van­taan luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­vät mitä päättävät.

  Eikö täs­sä oli­si, Ode hyvä, syy­tä osoit­taa syyt­tä­väl­lä sor­mel­la Van­taan kun­nal­lis­pamp­pu­ja? Ei kai Hesa­ri voi hei­tä mää­räil­lä? Vai ovat­ko he todel­la noin joh­da­tel­ta­vis­sa ole­via popu­lis­ti­sia tumpeloita? 

  Sinän­sä on mie­len­kiin­tois­ta, ettei mikään juo­ru­ta­ho täs­sä maas­sa pal­jas­ta Hesa­rin sisäi­siä likai­sia pik­ku yksi­tyis­koh­tia. Kapa­kois­sa van­hat toi­mit­ta­jat kyl­lä muu­ta­man pau­kun jäl­keen ker­to­vat, miten nais­puo­li­set esi­mie­het Hesa­ris­sa ase­miin­sa ovat nous­seet. Sii­nä Erkon nimi mai­ni­taan monen yhteydessä. 

  Ovat­ho hesa­ri­lai­set niin lojaa­le­ja vai eivät­kö muut mediat vain uskalla?

 10. Roy F. Bau­meis­ter kuvaa toi­mit­ta­jien ongel­maa tähän tapaan: Toi­mit­ta­jat yrit­tä­vät pysyä fak­tois­sa, mut­ta nii­tä on kovin pal­jon, pitää vali­ta. Uutis­leh­det­kin käy­vät kau­pak­si vain, jos ovat viih­dyt­tä­viä. Sik­si toi­mit­ta­jat eivät valit­se kes­kei­siä fak­to­ja, vaan ne jois­ta saa tun­tei­siin vetoa­van hyvän tarinan. 

  Poik­keuk­sia­kin onnek­si on.

 11. Tari­nan mukaan Espan­jan jouk­ku­een bor­del­li majoi­tet­tiin Hel­sin­gin olym­pia­lai­sis­sa johon­kin espoo­lais­hu­vi­laan. Ja eipä tuo tosi­aan tain­nut “viran­hoi­toon” eli urhei­lusuo­ri­tuk­siin vai­kut­taa, jos vaik­ka tari­na oli­si jopa tosi. 

  Aika­moi­sia rene­sans­si­ruh­ti­nai­ta muu­ten joh­ta­vis­sa vir­ka­mie­his­sä, jos tyt­töys­tä­viä voi­daan reis­suil­le jo laa­dul­li­ses­ti valikoida.

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 12. Minus­ta tuo osoit­taa sem­mois­ta har­kin­ta­ky­vyn puu­tet­ta, että pot­kut oli­vat ihan oikein. 

  En tun­ne Pel­to­mäen ja hänen nai­sys­tä­vän­sä tilan­net­ta ollen­kaan edes lööp­pi­jul­ki­suu­den tasol­la, enkä tie­dä oli­ko nai­nen eroa­mas­sa mie­hes­tään. Asu­muse­rot ja avio­ero­pro­ses­sit voi­vat olla niin pit­kiä, että en pidä vält­tä­mät­tä miten­kään kum­mal­li­se­na, jos ihmi­set ovat yhdes­sä uuden kump­pa­nin kans­sa ennen kuin avio­ero on selvä.

 13. “Sil­lä sei­kal­la, ettei kysei­nen nai­nen ollut sil­lä het­kel­lä nai­mi­sis­sa juu­ri Juk­ka Pel­to­mäen kans­sa, ei ollut myös­kään mitään relevanssia.”

  Minus­ta tuo osoit­taa sem­mois­ta har­kin­ta­ky­vyn puu­tet­ta, että pot­kut oli­vat ihan oikein.”

  Mies tai nai­nen peti­kump­pa­ni­na — lii­tos­sa tai ei. Ei kiin­nos­ta minua. Eikä kuu­lu viranhoitoon.

  Luo­ja var­jel­koon mei­tä ame­rik­ka­lais­tyy­li­sel­tä moralisoinnilta

 14. Kyl­lä vaan näyt­täi­si suo­ma­lai­sen median kakis­to­kra­tial­la ole­van tuol­lai­nen “savus­ta­mo”; mil­loin saa­vat “rele­vans­sia” lau­ta­ka­sat, mil­loin kännykkätekstit.

 15. Minus­ta tuo osoit­taa sem­mois­ta har­kin­ta­ky­vyn puu­tet­ta, että pot­kut oli­vat ihan oikein.”

  Jos hen­ki­lö rat­sas­tai­si jul­ki­suu­des­sa tiuk­ka­pi­poi­sel­la moraa­lil­la niin tuo päti­si, mut­ta ei seu­rus­te­lusuh­teet muu­ten työn arvioin­tiin kuulu

 16. Ei Hesa­ris­sa joh­to mää­rää ketään kir­joit­ta­maan mitään, ei todellakaan”

  Kyl­lä on täy­sin var­ma että joh­to mää­rää ole­maan jois­ta­kin asiois­ta jota­kin miel­tä ja jot­kut asiat pää­se­vät esil­le ja toi­set eivät.

  Hesa­ril­la on oma kan­ta EU:hun, Euroon, Natoon, pre­si­dent­tieh­dok­kai­siin ja jopa siis Van­taan kau­pun­gin joh­toon, ja tätä omaa kan­taa puf­fa­taan kai­kin tavoin. Hesa­ri ei ole mikään riip­pu­ma­ton media­ta­lo vaan se ajaa omaa agendaansa.

 17. MArk­ku af Heurlin
  Eikä kuu­lu viranhoitoon.

  So on sinun mie­li­pi­tee­si. Omas­sa yri­tyk­ses­sä­si toki saat teh­dä mitä haluat, mut­ta viran­hal­ti­joi­den pitää naut­tia laa­jem­paa luot­ta­mus­ta. Sitä­pait­si täs­sä keis­sis­sä tuo oli vain pis­te iin pääl­le, var­si­nai­nen ongel­ma oli se korruptioasunto.

 18. Oli­si­ko tuos­sa ollut vähän sitä­kin että kun on savua niin mikä tahan­sa kipi­nä käy tules­ta? Kaa­voi­tus- ja raken­nus­puo­lel­la kier­tää kai­ken­lai­sia huhu­ja, lop­pu­tu­los­ten perus­teel­la epäi­lyk­set herää ja kun pää­kau­pun­ki­seu­dul­la raken­ta­mi­nen on mil­jar­di­bis­nes jon­ka kans­sa on teke­mi­sis­sä sato­ja vir­ka­mie­hiä, luot­ta­mus­mie­hiä ja yri­tyk­siä niin on jo tilas­tol­li­ses­ti toden­nä­köis­tä että kor­rup­tio­ta esiintyy. 

  Tuol­lai­nen skuup­pi on jokai­sen kau­pun­ki­toi­mi­tit­ta­jan unel­ma, mut­ta kun näyt­töä ei oikein löy­dy, niin sit­ten revi­tään otsi­koi­ta pie­nem­mis­tä­kin rik­keis­tä. Ei ne Lou­kon­kaan rötök­set nyt kum­mo­sia ole, nii­tä mat­ko­ja vaan vah­da­taan kun niis­tä saa tietoa.

 19. Sinän­sä täs­sä ei ole mitään uut­ta. Mones­sa asias­sa Hesa­ris­sa on tiet­ty lin­ja, jota nou­da­te­taan jär­käh­tä­mät­tä. Kevan toi­mi­tus­joh­ta­ja pan­tiin vaih­toon, vaik­ka syy­tet­tä ei sit­tem­min nos­tet­tu. Musiik­ki­ta­lon raken­ta­mis­pää­tös­tä vas­tus­tet­tiin, sii­nä tosin onnis­tu­mat­ta. Espoo­han on Hesa­rin toi­mit­ta­jil­le hel­ve­tin esi­kar­ta­no, jos­ta ei hyvää kir­joi­te­ta. Tapaus Pel­to­mä­ki ei siis ole miten­kään ainutkertainen.

 20. Off­to­pic: Oli­si kiin­nos­ta­vaa kuul­la mil­lä taval­la Vih­rei­den joh­dos­sa on otet­tu huo­mioon vii­me kevään edus­kun­ta­vaa­lien tulos?

  Tääl­lä ja jos­sain muu­al­la­kin tuli vas­taan ihan fik­sua keskustelua.

  Aihees­ta:
  Por­mes­ta­ri­mal­lin hyvä puo­li on sii­nä, että vas­tuu on myös poliit­ti­nen ja luot­ta­mua on tär­keäm­pää kuin viras­ta elä­köi­ty­mi­nen. Por­mes­ta­ri­mal­lis­sa luo­vu­taan tees­ken­te­le­mäs­tä, että kes­kei­set poliit­ti­set teh­tä­vät oli­si­vat jotain muu­ta kuin koko­päi­väis­tä työ­tä. Tämän ansios­ta joh­ta­vis­sa luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä voi olla mui­ta­kin kun kun­nan muu­ten “tuki­työl­lis­tä­miä” polii­tik­ko­ja, oikeis­ta töis­tä ei niin suur­ta mää­rä voi olla poissa.

 21. Luo­ja var­jel­koon mei­tä ame­rik­ka­lais­tyy­li­sel­tä moralisoinnilta”

  Kyl­lä sitä on osat­tu aika hyvin ennen Ame­ri­kan löy­tä­mis­tä­kin. Ihan muis­sa­kin asioissa.

 22. Täs­sä kes­kus­te­lu­ket­jus­sa on monia vää­riä käsi­tyk­siä HS:n toi­min­nas­ta. Oikai­sen asial­li­set väitteet.

  Soi­nin­vaa­ra viit­taa HS:n uuti­soin­tiin ker­toes­saan, että Pel­to­mäen erol­le vii­mei­nen niit­ti tuli, kun leh­dis­tö ker­toi vir­ka­mat­kas­ta Manc­hes­te­riin. Hänen mukaan­sa asi­aa ei ilmei­ses­ti oli­si pitä­nyt uuti­soi­da. Kun HS ker­toi asias­ta, se oli jo nous­sut poliit­ti­sek­si kiis­ta­ky­sy­myk­sek­si Van­taal­la. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja oli vaa­ti­nut kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta sel­vi­tys­tä asias­ta. Kun Pel­to­mäen ase­ma joka tapauk­ses­sa oli epä­var­ma, oli­si ollut jour­na­lis­ti­ses­ti vää­rin jät­tää ker­to­mat­ta täs­tä vii­mei­sim­mäs­tä kiistassa.

  HS uuti­soi asian 14.9. Van­taan Sano­mat oli ker­to­nut sii­tä jo aiem­min, ja ilta­päi­vä­leh­det tart­tui­vat asi­aan seu­raa­va­na päi­vä­nä. HS:n jutus­ta käy sel­väs­ti ilmi, että se ker­too kiis­tas­ta poliit­tis­ten lei­rien välil­lä, ei vir­ka­mat­kas­ta tai kau­pun­gin­joh­ta­jan suh­teis­ta sinän­sä. Tämän lin­kin pitäi­si vie­dä suo­raan jut­tuun, joka vali­tet­ta­vas­ti on mak­su­muu­rin taka­na: http://tinyurl.com/cyzb5e3

  Ja sit vie­lä Jugel­le ja muil­le HS:n agen­daa asias­sa epäil­leil­le: HS:lla on lin­ja, joka ilmais­taan pää­kir­joi­tus­si­vul­la. Se ei ohjaa yksit­täis­ten toi­mit­ta­jien työ­tä miten­kään. Van­taan kau­pun­gin­joh­ta­jan valin­nas­ta HS:lla ei ole ollut eikä ole viral­lis­ta lin­jaa. On eri­kois­ta, että täl­lai­sia var­mo­ja väit­tei­tä HS:n toi­mit­ta­jien työn vapau­des­ta esit­tä­vät yleen­sä ihmi­set, jot­ka eivät toi­mit­ta­jien työ­tä lain­kaan tunne.

  Vil­le Seuri
  Varaesimies
  HS:n kaupunkitoimitus

 23. Eipä tuo tou­hu nyt kovin poik­keuk­sel­li­sel­ta vai­ku­ta, ja sum­mat­kin tun­tu­vat hyvin pie­nil­tä. Ruot­sin dema­reil­la on saman­ta­pai­sia ongel­mia, jot­ka tosin vai­kut­ta­vat jo kannatukseenkin.

  Jos täs­tä halu­taan saa­da jotain todel­lis­ta aikaan, niin tätä uuti­soin­ti­ta­paa voi­si levit­tää kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan oikein kun­nol­la. Sen ver­ran mys­tis­tä rahan­käyt­töä löy­tyy joka kun­nas­ta vaik­ka mil­lä mital­la, että jos täl­läi­set jutut myy­vät, niin ne eivät aina­kaan muu­ta­maan vuo­teen lopu minnekään.

 24. Kyse on minus­ta täs­tä: Hesa­ri kir­joit­taa uuti­soin­neis­saan, että mai­ni­tul­la mat­kal­la Pel­to­mä­ki ei ollut osal­lis­tu­nut täy­si­pai­noi­ses­ti mat­kan ohjel­maan. Soi­nin­vaa­ran mukaan taas Pel­to­mä­ki oli osal­lis­tu­nut sän­til­li­ses­ti viral­li­seen ohjel­maan. Jos Soi­nin­vaa­ra on oikeas­sa, ja Pel­to­mä­ki oli jät­tä­nyt väliin kor­kein­taan osan ei-viral­li­ses­ta ja vapaa­eh­toi­ses­ta sosi­aa­li­ses­ta ohjel­mas­ta, niin sil­loin Hesa­rin uuti­soin­ti on, jos ei suo­raan val­heel­lis­ta, niin aina­kin erit­täin har­haan­joh­ta­vaa — jopa sii­nä mää­rin, että on vai­kea moit­tia Hesa­ri­kriit­ti­sim­piä kom­men­toi­jia agen­da- ja ajo­jah­tie­päi­lyis­tä. Kaik­ki muu on täs­sä kui­ten­kin kosmetiikkaa.

  1. Hesa­ris­sa jul­kais­tu tie­to vir­ka­teh­tä­vien lai­min­lyön­nis­tä on todel­la­kin vää­rä, mut­ta tie­to oli haas­tat­te­lus­sa pan­tu kokoo­mus­lai­sen Tapa­ni Mäki­sen suuhun.

 25. Kämä­räi­nen kirjoitti

  Aika­moi­sia rene­sans­si­ruh­ti­nai­ta muu­ten joh­ta­vis­sa vir­ka­mie­his­sä, jos tyt­töys­tä­viä voi­daan reis­suil­le jo laa­dul­li­ses­ti valikoida.”

  Tie­to­je­ni — eli siis tämän pals­tan mukaan Pelo­mä­ki mao­si hei­lan­sa mat­ka­ku­lut tai tämä mak­soi ne itse. Kyl­lä seu­ra­lai­sen saa mukaan­sa ottaa, jos huo­leh­tii kuluis­ta. Ei sii­nä 24 t vuo­ro­kau­des­sa olla vir­kaa hoitamassa.

 26. Väi­tät­kö Vil­le Seu­ri että yksit­täi­nen toi­mit­ta­ja voi­si kir­joit­taa täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä mitä pää­kir­joi­tus­si­vul­la lukee tai ei lue?

  Ei sil­tä kyl­lä näy­tä ulos­päin. Ehkä sit­ten olet­te onnis­tu­neet rek­ry­toi­maan pel­käs­tään toi­mit­ta­jia jot­ka ovat kai­kes­ta samaa miel­tä pää­kir­joit­ta­jan kanssa.

 27. Minä luen aina Hesa­ria pola­ri­soi­dut lasit pääs­sä. Ne suo­dat­ta­vat jopa 90 pro­sent­tia leh­den suo­ras­ta kokoo­mus­lai­ses­ta sätei­lys­tä ja 60% epäsuorasta.

  Lasit erot­te­le­vat n. 90% HS:n toi­mi­tuk­sel­li­ses­ta puri­ta­nis­mis­ta. Edel­li­nen suu­ri pur­kaus tätä sätei­lyä tuli Audi-mie­hen roviolta.

  Sekä kokoo­mus­lai­nen että puri­ta­nis­ti­nen sätei­ly koi­tui­vat syn­ti­sen ja nai­siin mene­vän dema­rin kohtaloksi.

  Jos minul­la ei oli­si näi­tä mai­nioi­ta lase­ja, niin en erot­tai­si Hel­sin­gin Sano­mia ja Päi­vä­mies-leh­teä toisistaan.

 28. Polii­tik­ko­ja kuu­luu­kin savus­taa. Mikä­li polii­tik­ko pys­tyy puo­lus­tau­tu­maan uskot­ta­vas­ti, niin kysees­sä on savua ilman tul­ta eikä polii­ti­kol­la ole mitään hätää.
  Mikä­li polii­tik­ko jou­tuu eroa­maan ajo­jo­jah­din takia, niin jotain hämä­rää sen hom­mis­sa on ollut.

  1. On myön­net­tä­vä, että minä­kin muis­tin tuon asian toi­sin, että Hesa­ri oli­si nos­ta­nut asias­ta jutun. Kat­seet kään­ty­vät siis Van­taan kokoo­muk­sen puo­leen. Täs­sä maas­sa teh­dään kym­me­niä­tu­han­sia avio­ero­ja vuo­sit­tain. Avio­lii­ton kariu­tu­mi­nen ei oikein voi olla irtisanomisperuste.

 29. MORO OSMO!

  Hesa­rin vai­ku­tus­ta on vai­kea yliarvioida.

  Hesa­ri on oikeis­to­lai­nen “aivo­pe­su­ko­ne” jota ei tyh­mem­pi heti huomaa!

  Hesa­ris­ta on sel­vem­min ja sel­vem­min muodostunut
  yli­mie­li­ses­ti kan­saan suhtautuva,kokomuksen äänenkannattaja!

  On tot­ta että tämä “uusi” Hesa­ri on entis­tä uus­li­be­raa­lim­pi. EU ja Pan­kit ja Kokoo­mus ja NATO ovat hesa­rin eri­tyi­ses­sä suojeluksessa.

  Hesa­ri tekee poli­tiik­kaa min­kä kerkee.

  Se, joka on minun kas­sa­ni samaa miel­tä, kan­nat­taa äänes­tää lom­pa­kol­laan ja jät­tää hesa­ri tilaamatta!
  eli vapaus vali­ta toi­sin (poi­ke­ten valtavirrasta)!

  http://personal.inet.fi/taide/iso-peura/index.html

 30. Hesa­rin taso on las­ke­nut vii­me vuo­si­na ja yhä useam­min sii­tä löy­tää suu­ria asiavirheitä.
  Olen lähe­tel­lyt pahim­pia pää­toi­mit­ta­jal­le tie­dok­si, mut­ta kor­jaus­ta ei ole ilmaantunut

  Toi­nen ongel­ma on omaeh­toi­sen juor­na­lis­min vähen­ty­mi­nen ja niin­pä HS tois­te­lee vain tois­ten sano­mi­sia valai­se­mat­ta asian mui­ta näkökohtia

  Usein tuo­ta papu­kai­ja­tois­toa har­joi­te­taan EK:n ja Kokoo­muk­sen koh­dal­la eli näi­den mie­li­pi­teet hyväk­sy­tään kritiikittä

 31. Jos Pel­to­mä­ki on hoi­ta­nu vir­ka­teh­tä­vän­sä sän­til­li­ses­ti, kysees­sä on jär­je­tön fars­si ja peri­aat­tees­sa syr­jin­tä­kin. Point­ti tulee hyvin esil­le täs­sä Hesa­rin uutisessa:

  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/jukka_peltomaen_virkamatka_naisystavan_kanssa_kuohuttaa/

  Juk­ka Kun­nas (kok):

  “On men­ty lii­an pit­käl­le. Näin jul­ki­set nais­suh­teet eivät käy”

  Kun­nak­sen mie­les­tä Pel­to­mäen jul­ki­nen nais­suh­de on siis niin pahek­sut­ta­va asia, että se kel­paa aina­kin yhdek­si perus­teek­si erottamiselle(ilmeisesti nais­suh­de olis ollu ihan jees, jos sen olis pitä­ny pimen­nos­sa?). Ole­tet­ta­vas­ti Kun­nas näkee nais­suh­tees­ta aiheu­tu­van jon­kin­lais­ta ima­go­hait­taa, jos se ker­ran on ongel­ma ilman vir­ka­teh­tä­vien lai­min­lyö­mis­tä­kin. Var­maan onkin niin, että joi­den­kin kon­ser­va­tii­vien sil­mis­sä kaik­ki muut pait­si aviol­li­set nais­suh­teet on tuo­mit­ta­via. Mut­ta tuleeks näi­den kon­ser­va­tii­vien saa­da sanel­la mui­den­kin ihmis­ten osal­ta se, mil­la­set nais­suh­teet on sal­lit­tu­ja poliitikoille? 

  Vas­taa­vas­ti monen kon­ser­va­tii­vin mie­les­tä polii­ti­kon homo­suh­de aiheut­taa ima­go­hait­taa. Pitäis­kö täl­lä perus­teel­la siis voi­da erot­taa kaik­ki jul­ki­ses­ti homo­sek­su­aa­lit polii­ti­kot? Jos ei pitäis, niin pitäis­kö nais­suh­det­ta erot­ta­mi­sen perus­tee­na käyt­tä­neet tyy­pit lait­taa vas­tuuseen sii­tä, et ne syr­ji Pel­to­mä­keä sen ihmis­suh­depre­fe­rens­sien takia?

 32. Nyt kun olen kier­rel­lyt Suo­mea, vas­ta­kin pari viik­koa ja luke­nut Kale­vaa, Kes­ki­suo­ma­lais­ta . Ilk­kaa, Lapin Kan­saa, Poh­jo­lan Sano­mia , Hel­sin­gin Sanomia,Aamulehteä etc niin artik­ke­lit ovat samo­ja leh­des­tä riippumatta.

  Oma uutis/mielipidetuotanto on vähäis­tä ja har­voin syven­tä­vää ja laa­jem­paa kuin haas­ta­tel­ta­van mielipiteet

  Sen vie­lä ymmär­tää, että artik­ke­lit ovat samo­ja saman omis­ta­jan leh­dis­sä, mut­ta kun ne ovat samo­ja yli yhtiö­ra­jo­jen niin voi puhua jo mie­li­pi­tei­den yhden­suun­taa­mi­ses­ta ja leh­det voi­si jul­kais­ta yhtei­sel­lä Pravda-nimellä

 33. Kom­ment­ti Mark­ku af Heur­li­nil­le 7.11.2011 kel­lo 12:33

  Point­ti oli se, että Soi­nin­vaa­ran mukaan kyy­tiin kel­pa­si “paras” tyttöystävä. 

  Ja jos asiat ovat puh­taan yksi­se­lit­tei­ses­ti niin, ettei viran­hoi­to ole ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta, eikös sit­ten seu­ra­lai­sek­si voi ottaa min­kä vain lähin­nä mie­li­ku­vi­tus raja­na kun­han kulut maksaa? 

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 34. Ja sit vie­lä Jugel­le ja muil­le HS:n agen­daa asias­sa epäil­leil­le: HS:lla on lin­ja, joka ilmais­taan pää­kir­joi­tus­si­vul­la. Se ei ohjaa yksit­täis­ten toi­mit­ta­jien työ­tä mitenkään.”

  Heh­he­he­hee… Kie­li­po­liit­tis­ten mie­li­pi­de­tie­dus­te­lu­jen sum­ma 50 v. ajal­ta on että n. 2/3 kan­sas­ta vas­tus­taa pak­ko­ruot­sia. Hesa­rin aihees­ta jul­kai­se­mien kir­joi­tus­ten sum­ma taas on että 95% on niis­tä pak­ko­ruot­sia ylis­tä­viä. 5% neut­raa­le­ja. Ihan­ko sat­tu­man­kaup­paa toi­mit­ta­ja­kun­taan on vali­koi­tu­nut näin valis­tu­nei­ta yksilöitä?

 35. Kum­mal­lis­ta, että Vih­reät (ole­tan suu­rim­man osan tääl­lä kom­men­toi­vis­ta ole­van Vih­rei­tä) pitä­vät ‑hesa­ria Kokoo­muk­sen leh­te­nä. Itseä­ni on häi­rin­nyt suun­nat­to­mas­ti kum­mal­li­set Kepu-polii­tik­ko­jen kehu­mi­sar­tik­ke­lit, täy­sin kri­tii­ki­tön posi­tii­vi­nen mamu-uuti­soin­ti ja vih­rei­den arvo­jen propaganda-agenda.
  Tuo kuu­los­taa itses­tä­ni­kin kovin kum­mal­li­sel­ta yhdis­tel­mäl­tä. Oli­si­ko­han Hesa­ris­sa mon­ta klik­kiä, jot­ka tais­te­le­vat leh­den sisäl­lä palstatilasta?
  Yhtään posi­tii­vis­ta Per­su-uutis­ta en ole huo­man­nut, joten sii­nä Hesa­ri aina­kin on johdonmukainen.

 36. Tai­taa vain Van­taan vih­rei­tä har­mit­taa, kun hie­no Kokoo­mus­ta vas­taan suun­nat­tu val­lan­ja­ko­suun­ni­tel­ma sos­su­jen ja per­su­jen kans­sa meni mön­kään kau­pun­gin­joh­ta­jan valin­nan osoit­tau­tues­sä pahak­si köm­mäh­dyk­sek­si. Muu­ten täl­lais­ta läpi­kor­rup­toi­tu­neel­ta vai­kut­ta­van kehä­raa­kin kiih­keä puo­lus­ta­mi­nen tun­tuu vähän kummalliselta.

  Mie­les­tä­ni on tie­tys­ti vali­tet­ta­vaa, että lopul­li­nen ero saa­tiin aikai­sek­si vas­ta mität­tö­män “sek­sis­kan­daa­lin” päät­teek­si. Tosia­sia oli kui­ten­kin se, että Pel­to­mä­ki oli jo menet­tä­nyt kykyn­sä toi­mia kau­pun­gin­joh­ta­ja­na joh­tuen kor­rup­tio­epäi­lyis­tä, jois­ta oli käyn­nis­sä myös krp-tut­kin­ta (yri­tys­maa­il­mas­sa tämä oli­si joh­ta­nut välit­tö­mäs­ti toi­mi­tus­joh­ta­jan erot­ta­mi­seen). Vali­tet­ta­vaa oli se, että Pel­to­mäen taka­na olleet val­tuus­to­ryh­mät sos­su­jen joh­dol­la aset­tui­vat sii­li­puo­lus­tuk­seen hänen ympä­ril­leen ja teki­vät asias­ta peri­aat­teel­li­sen kiistan.

  Sinän­sä kyse­hän ei ollut mis­tään raken­nus­liik­kees­tä vaan mm. kaa­voi­tus­asioi­hin eri­kois­tu­nees­ta ark­ki­teh­ti­toi­mis­tos­ta. Tun­net­tu­ja fak­to­ja oli­vat se, että ko. toi­mis­tol­la oli poik­keuk­sel­li­sen suu­ri mark­ki­nao­suus Van­taal­la, se, että ko. toi­mis­to oli Suo­men kan­nat­ta­vin jät­täen seu­raa­van kil­pa­li­jan lähes puol­ta pie­ne­miin luku­hin. Tämä tie­tys­ti voi olla täyt­tä sat­tu­maa tai pel­käs­tään ko. toi­mis­ton erinn­omai­suut­ta, mut­ta jo pel­käs­tään se että Pel­to­mä­ki (ja Pel­to­mäen poi­ka­kin?) asui ilmei­sen ali­hin­tai­sel­la vuo­kral­la ja myös tun­si lähei­ses­ti toi­mis­ton joh­ta­jan, saa tilan­teen näyt­tä­mään vähin­tään kummalta.

  Lisäk­si monis­sa leh­dis­sä rapor­toin­tiin yri­tys­maa­il­mas­ta kuu­lu­nei­ta huhu­ja, joi­den mukaan kaa­va-asiat Van­taal­la eivät oikein tah­to­neet ede­tä ellei raken­nut­ta­ja “ymmär­tä­nyt” vali­ta oike­aa arkkitehtitoimistoa.

  Oli­si aika haus­ka tie­tää, miten kukaan kuvit­te­li, että Pel­to­mä­ki oli­si voi­nut nor­maa­lis­ti jat­kaa virassaan.

  Sinän­sä täl­lais­ten poliit­ti­ses­ti valit­tu­jen kor­kei­den vir­ka­mies­ten kos­ke­mat­to­muus on aivan kum­mal­li­nen (Van­taan polii­si­han oli jo ker­taa­leen lopet­ta­nut tut­kin­nan, ennen kuin KRP-kiin­nos­tui kohun ansios­ta asias­ta). Pie­nem­piä vir­ka­mie­hiä on pää­ty­nyt lei­vät­tö­män pöy­dän ääreen mm. sen vuok­si, että ovat osal­lis­tu­neet kopio­ko­ne­fir­man jär­jes­tä­mään golf-kil­pai­luun (etu ehkä luok­kaa 50€). Syyt­tä­jän suu­rim­pa­na perus­te­lu­na jutun oikeu­teen vie­mi­sel­lä oli se, että vaik­ka etu oli ole­ma­ton eikä vää­rin­käy­tök­siä han­kin­nois­sa voi­tu osoit­taa, niin vir­ka­mie­hen pitää pitää itse huo­li sii­tä, ettei kuva vir­ka­ko­neis­ton puo­lu­eet­to­muu­des­ta vaarannu.

  Min­ten­kö­hän Pel­to­mä­ki sijoit­tui­si täl­lä “vaa­ran­tu­mi­sas­tei­kol­la”?

  Mitä Vih­rei­siin tulee, niin tämä osoit­taa sen, että aina­kin Van­taan Vih­reät ovat taan­tu­neet ihan saman­lai­sen likai­sen sul­le-mul­le ‑poliit­ti­sen pelin tasol­le kuin kaik­ki muut­kin. Rai­kas avoi­muu­den tuu­li on vaih­tu­nut ummeh­tu­neek­si sei­so­vak­si löyhkäksi.

 37. Hesa­ris­sa jul­kais­tu tie­to vir­ka­teh­tä­vien lai­min­lyön­nis­tä on todel­la­kin vää­rä, mut­ta tie­to oli haas­tat­te­lus­sa pan­tu kokoo­mus­lai­sen Tapa­ni Mäki­sen suuhun.”

  Hesa­ri lait­taa Mäki­sen suu­hun tämän: “Olen puhu­nut mat­kal­la ollei­den kans­sa, eikä Pel­to­mä­ki ole osal­lis­tu­nut vir­ka­mat­kal­le täy­des­sä laa­juu­des­sa. Nais­suh­de hait­taa viran­hoi­toa ja kau­pun­gin ima­goa.” Tätä lausun­toa kui­ten­kin edel­tää lin­ka­tus­sa Hesa­rin jutus­sa se, että Hesa­ri rapor­toi fak­tan ilman peh­men­nyk­siä tai mui­den suu­hun lait­ta­mi­sia: “[Pel­to­mä­ki] ei kui­ten­kaan osal­lis­tu­nut täy­si­pai­noi­ses­ti ohjel­maan, vaan viet­ti mat­kal­la aikaa nai­sys­tä­vän­sä kanssa.”

 38. Asial­la saat­taa olla Van­taan ympy­röis­sä van­hem­pia ulot­tu­vuuk­sia, jot­ka nyt ote­taan esiin kun asian­omai­nen on (vanaa­lai­sit­tain) erit­täin kor­keas­sa ase­mas­sa ja on heti alus­sa osoit­tau­tu­nut jon­kun mie­les­tä esim. yli­mie­li­sek­si. Vas­taa­vas­ti toi­mi­tus­joh­ta­ja voi­daan erot­taa ilman perusteita.
  Se onko täl­lai­nen toi­min­ta hel­pon mani­pu­loi­ta­vuu­ten­sa takia kor­rek­tia onkin jo toi­nen tarina.

 39. Jos alkai­si samal­la vai­no­har­hai­suu­del­la set­viä Hesa­rin toi­mia ja motii­ve­ja täs­sä asias­sa, voi­si ottaa esil­le Sano­ma Oy:n mer­kit­tä­vät maa­omai­suu­det Van­taal­la ja sen, että neu­vot­te­luis­sa näi­den mai­den käy­tös­tä Pel­to­mä­ki on pitä­nyt tiu­kas­ti Van­taan puol­ta. Kos­ka vai­no­har­hai­suus ei kuu­lu tämän blo­gin piir­tei­siin, tämä epäi­ly kan­nat­taa kumo­ta heti. Ei ole mah­dol­lis­ta, että Hesa­rin kal­tai­ses­sa leh­des­sä talous­joh­to mää­räi­si toi­mit­ta­jat tuhoa­maan jon­kun virkamiehen.

  Bra­vo 🙂

  Vaka­vas­ti ottaen Pel­to­mä­ki lie­nee vain uhri media­ken­tän myl­ler­ryk­ses­sä, jos­sa yhä useam­pi artik­ke­li syn­tyy aja­tuk­sel­la “olem­me­han puhee­nai­he­me­dia”. Jos kan­sa ABC:n kup­pi­lois­sa kai­paa ros­kaa, niin kan­sal­le anne­taan ros­kaan. Kel­lään ei ole enää varaa kir­joit­taa asias­ta, kun asia ei vält­tä­mät­tä myy leh­teä tai tuo­ta klikkauksia.

  Itse olen mones­ti miet­ti­nyt miten juu­ri Sano­mien mediois­sa ollaan niin kal­lel­laan Vih­re­ään kau­pun­gin­suun­nit­te­luun, ja miten lähes jokai­seen kau­pun­gin lii­ken­net­tä tai suun­nit­te­lua kos­ke­vaan artik­ke­liin löy­tyy Osmo Soi­nin­vaa­ra kom­men­toi­maan. Onnek­si ei ole mah­dol­lis­ta, että toi­mit­ta­ja pyr­ki­si aja­maan jotain tiet­tyä agen­daa tai muok­kaa­maan yleis­tä mie­li­pi­det­tä, tuot­ta­mal­la Osmol­ta saa­maan aineis­ton poh­jal­ta kir­joi­tuk­sia. Täl­lai­nen ajat­te­lu kan­nat­taa siis tor­pa­ta heti!

 40. Oma vai­ku­tel­ma on, että hesa­rin näkö­kul­ma on urbaa­ni, vasem­mis­to­lai­nen ja aavis­tuk­sen viher­tä­vä. Tosin dema­ri­hen­ki tal­laa kai­ken vih­reän alleen kuin kumi­saa­pas rai­ruo­hon. Mui­ta kat­san­to­kan­to­ja ei ole näky­nyt, ei pää­kir­joi­tus­si­vul­la eikä muu­al­la­kaan. Ero vaik­ka­pa maa­kun­tien leh­tiin on radikaali.

 41. Ege H: Tul­kin­ta lai­min­lyön­neis­tä oli tosi­aan kh:n puheen­joh­ta­jan Mäki­sen. Mat­kaoh­jel­mas­ta ei muis­taak­se­ni käy sel­väs­ti ilmi, mikä osa ohjel­mas­ta on viral­lis­ta ja mikä ei. Mut tää on siis vain muistikuva.

  juge: Joo, voi kir­joit­taa täy­sin riip­pu­mat­ta siitä.

  tpyy­luo­ma: Kiitos.

 42. Ilpo Iso-Peu­ra
  Hesa­ri on oikeis­to­lai­nen “aivo­pe­su­ko­ne” jota ei tyh­mem­pi heti huomaa!

  Evert the Neverest
  Minä luen aina Hesa­ria pola­ri­soi­dut lasit pääs­sä. Ne suo­dat­ta­vat jopa 90 pro­sent­tia leh­den suo­ras­ta kokoo­mus­lai­ses­ta sätei­lys­tä ja 60% epäsuorasta.

  No täält­lä oikeal­ta kat­sot­tu­na Hesa­ri on lähin­nä joi­den­kin dema­rei­den ja vih­rei­den hal­lus­sa, joten täs­tä voim­me kyl­lä pää­tel­lä, että oikeas­ti leh­ti on koko­nai­suut­ta kat­soen mel­ko keskellä.

  Kau­pun­gin­joh­ta­jal­le pitäi­si voi­da antaa pot­kut samoil­la perus­teil­la kuin toi­mi­tus­joh­ta­jil­le eli heti kun luot­ta­mus ontuu. Jos luot­ta­muk­sen hor­ju­mi­sen syy­nä on avio­ero tai vää­rän­vä­ri­set kal­sa­rit, niin sit­ten on.

 43. Kyl­lä Hesa­ris­sa aina­kin kau­pun­ki­toi­mi­tus on niin puna­vih­reä kuin vain olla ja voi. Itse lope­tin Hesa­rin tilaa­mi­sen juu­ri sen jat­ku­van autot­to­muus- ja nim­by-läs­sy­tyk­sen vuok­si. Hesa­ri­han oli mm. var­sin aktii­vi­nen kes­kus­ta­tun­ne­lin vas­tus­ta­ja ja var­maan­kin sen vai­ku­tus kan­sa­lais­mie­li­pi­teen kään­tä­mi­ses­sä oli merkittävä.

  Kun tähän las­kee vie­lä sen, että Hesa­ri toi­mi käy­tän­nös­sä Halo­sen vaa­li­toi­mis­to­na ja Lip­po­sen ima­go­toi­mis­to­na, niin ei voi kuin ihme­tel­lä mis­tä ko. avii­sin mai­ne kon­ser­va­tii­vi­se­na kokoo­muk­sen ääni­tor­ve­na oikein on peräisin.

 44. Ei motii­vik­si tar­vit­se etsiä maaomistusta.

  Pel­to­mä­ki ilmoit­ti heti ensi töik­seen ettei Van­taan ja Hel­sin­gin ole syy­tä yhdis­tyä. Hesa­ri taas on liput­ta­nut avoi­mes­ti yhdis­ty­mi­sen puo­les­ta. Sii­nä syy, met­ro­po­liu­nel­mia nääs.

  Ajo­jah­ti oli aika räi­keä, panin sen itse­kin mer­kil­le vaik­ken Van­taan poli­tiik­kaa aktii­vi­ses­ti seuraakaan.

 45. Muis­tan, että aikoi­naan ensim­mäi­nen reak­tio­ni enti­se­nä van­taa­lai­se­na Pel­to­mäen valin­taan oli :

  Voi Her­ra Juma­la ! Eivät­kö nuo Van­taan päät­tä­jät vie­lä­kään ole oppi­neet mitään ?”

  No nyt näyt­tää sil­tä, että Pel­to­mä­ki ei ollut oppi­nut, vaan pyö­rit­ti “hyvä veli” sys­tee­miä ihan “van­ho­jen hyvien aiko­jen” tapaan. Mut­ta muut polii­ti­kot oli­vat oppi­neet ja he otti­vat etäi­syyt­tä Pel­to­mä­keen, ennen kuin Pel­to­mäen kuvion­nit oli­si­vat kaa­tu­neet hei­dän pääl­leen. Itse­suo­je­lu­vais­to siis pela­si ja hyvä näin.

 46. Jos Hesa­ria yhtääl­lä nimi­te­tään Kokoo­muk­sen käsi­kas­sa­rak­si ja toi­saal­la puna­vi­her­ha­pa­tuk­sen ääni­tor­vek­si, niin kyl­lä leh­ti jotain tekee oikein.

 47. Sylt­ty: “Sitä­pait­si täs­sä keis­sis­sä tuo oli vain pis­te iin pääl­le, var­si­nai­nen ongel­ma oli se korruptioasunto.”

  Joo, näin oli­si, mut­ta sii­tä ei ole mitään näyt­töä. Vie­lä, voi olla, että myö­hem­min tulee. Mut­ta van­ha suo­ma­lai­nen perin­ne on, että ensin tut­ki­taan, sit­ten vas­ta hut­ki­taan. Leh­dis­tös­sä päinvastoin.
  Asun­to­han on peräi­sin ajal­ta, jol­loin Pel­to­mä­ki oli kysei­ses­sä fir­mas­sa töissä

 48. Jos joku kokee Hesa­ris­sa töis­sä ole­van ihmi­sen jää­vik­si, niin ehkä minä sit­ten olen uskot­ta­vam­pi, kun olen ollut palk­ka­lis­toil­ta pois jo mel­kein nel­jä vuot­ta ja HS on minul­le mel­ko pie­ni asia­kas freenä.

  Työs­ken­te­lin Hesa­ris­sa 2000–2007 eikä kos­kaan kukaan ker­to­nut minul­le, mitä miel­tä piti olla. Jäl­ki­kä­teen toi­mi­tuk­sen palaut­tees­ta tie­tys­ti oppii jota­kin asen­tei­ta ehkä huo­maa­mat­taan­kin, mut­ta esi­mer­kik­si Natos­ta Mos­ko­van kir­jeen­vaih­ta­ja on ollut omas­sa kolum­nis­saan eri miel­tä kuin pää­kir­joi­tus. Se on Hesa­ris­sa suh­teel­li­sen taval­lis­ta­kin. Maa­nan­tain ter­veys­si­vu­jen ja tiis­tain tie­de­si­vu­jen välil­lä voi olla jos­kus mel­koi­nen hen­ki­nen kui­lu, kun kui­ten­kin samois­ta asiois­ta­kin ajoit­tain on näil­lä sivuil­la puhe. Kos­kaan ei Hesa­ris­sa ole huo­leh­dit­tu, että täl­lai­ses­ta epä­joh­don­mu­kai­suu­des­ta pääs­täi­siin eroon, vaan sitä on pidet­ty leh­den moniar­voi­suu­den ilmenemismuotona.

  Jos Sano­mal­la on jota­kin int­res­siä ajaa HSn kaut­ta jota­kin mie­li­pi­det­tä ylei­sek­si totuu­dek­si, niin tus­kin­pa nii­hin nyt mit­kään Natot kuu­lu­vat. Osak­kee­no­mis­ta­jien int­res­se­jä lähel­lä saat­tai­si­vat olla ennem­min­kin nämä kaa­voi­tus­ky­sy­myk­set Töö­lön­lah­del­la tai Van­taal­la, mut­ta vai­kea uskoa, että yksit­täi­siin toi­mit­ta­jiin kau­heas­ti sii­nä voi­si vai­kut­taa. Uuti­nen on uuti­nen, ja sii­nä kil­pai­lus­sa on pak­ko pärjätä.

  Itse asias­ta olen kyl­lä samaa miel­tä kuin Osmo. Nämä kohut elä­vät kum­mal­lis­ta omaa elä­mään­sä, vaik­ka jutut oli­si­vat täy­sin yhden­te­ke­viä, vaik­ka fak­tat oli­si­vat oikein ja vaik­ka leh­ti ei suo­ra­nai­ses­ti vaa­ti­si polii­tik­koa läh­te­mään. Riit­tää että leh­ti uutis­kil­pai­lus­sa otsi­koi isol­la, että kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu har­ras­ti vai­mon­sa kans­sa SEKSIÄ lau­an­tai­na sau­nan jäl­keen makuu­huo­nees­sa, niin jokin kum­mal­li­nen kohu­lo­giik­ka joh­taa sii­hen, että se on koh­ta isom­mal­la otsi­kol­la toi­ses­sa leh­des­sä. Ja sit­ten kun sitä ei suo­ra­nai­ses­ti osa­ta pahek­sua, esi­mer­kik­si sik­si ettei sii­nä ole yhtään mitään pahek­sut­ta­vaa, sano­taan että se “osoit­taa har­kin­ta­ky­vyn puu­tet­ta”. Ja koh­ta ollaan sitä miel­tä että ei rii­tä että asiat ovat ok, nii­den pitää myös näyt­tää sil­tä, ja joku koh­ta kokee jos­sain luot­ta­mus­pu­laa, ja sit­ten sitä jo men­nään koh­ti kysy­mys­tä, jon­ka jokai­nen leh­ti halu­aa otsi­koi­da ensim­mäi­se­nä, ei vas­tauk­sen kysy­myk­seen aiot­ko ero­ta, ja sama sit­ten niil­tä jot­ka voi­vat päät­tää erot­ta­mi­ses­ta. Kun tämä juna on ker­ran kis­kot­tu liik­keel­le, sitä ei saa enää jarrutettua.

 49. Vähän aihees­ta ohi, mut­ta… Monet omas­ta alas­taan hyvin peril­lä ole­vat hen­ki­löt ovat kom­men­toi­neet, että sitä kos­ke­vis­sa artik­ke­leis­sa HS:ssa on useim­mi­ten run­saas­ti vir­hei­tä tai epä­tark­kuuk­sia — ja ihme­tel­leet, kos­kee­ko tämä kaik­kia uuti­sia, vai vain hei­dän erikoisalaansa… 

  Ja sit­ten HS on kui­ten­kin Suo­mes­sa erään­lai­nen tie­don­vä­li­tyk­sen kruu­nun­ja­lo­ki­vi — eli miten höt­töis­tä tie­toa meil­le kes­ki­mää­rin jaetaankaan 🙂

 50. Rai­mo K
  Asun­to­han on peräi­sin ajal­ta, jol­loin Pel­to­mä­ki oli kysei­ses­sä fir­mas­sa töissä

  Niin, tämä­hän on maan tapa ja niin edelleen…

  Mau­no Koi­vis­to sanoi, että niin on, jos sil­tä näyt­tää. Ei nämä kor­rup­tio­hom­mat nyt vain toi­mi niin, että sil­tä näyt­tää ja vakuu­te­taan ettei. 

  Ei saa edes näyt­tää ja sil­lä sipuli.

  Hami­lo
  Ja koh­ta ollaan sitä miel­tä että ei rii­tä että asiat ovat ok, nii­den pitää myös näyt­tää siltä

  Näin on. Aina­kin minä olen kyl­läs­ty­nyt ton­ki­maan polii­tik­ko­jen kyt­kök­siä ja raha­vir­to­ja sekä sen het­ki­siä toi­mia suu­ren­nus­la­sin alla. En halua joka hem­me­tin asian koh­dal­la aina arvioi­da, onko joku ehkä jol­la­kin epä­asial­li­sel­la taval­la vai­kut­ta­nut johon­kin suun­taan ja jos on, mihin suun­taan ja paljonko.

  Har­vem­min kukaa myön­tää että kyl­lä, tämän pie­nen pal­ve­luk­sen ansios­ta pää­tim­me täs­sä kokouk­ses­sa asian tämän hyväk­si. Aina kaik­ki on niin via­ton­ta ja pie­net jel­pit­kin tulee täy­sin pyy­tä­mät­tä ja yllätyksenä.

 51. Mar­ko Hami­lo: “Osak­kee­no­mis­ta­jien int­res­se­jä lähel­lä saat­tai­si­vat olla ennem­min­kin nämä kaa­voi­tus­ky­sy­myk­set Töö­lön­lah­del­la tai Van­taal­la, mut­ta vai­kea uskoa, että yksit­täi­siin toi­mit­ta­jiin kau­heas­ti sii­nä voi­si vaikuttaa.”

  Yksit­täi­sen toi­mit­ta­jan int­res­si voi kui­ten­kin olla sama kuin osak­kee­no­mis­ta­jan eli että fir­mal­la menee hyvin ja ei tar­vit­se pitää yt-neu­vot­te­lui­ta ja pot­kia ihmi­siä pois. Ja kun toi­mit­ta­jat ovat kes­ki­mää­räis­tä fik­sum­pia, he var­mas­ti hok­saa­vat mikä vai­kut­taa mihin. Hie­noa on, jos pys­tyy kir­joit­ta­maan oman etun­sa vastaisesti.

 52. Sylt­ty on minus­ta oikeas­sa. Asiat nyt vaan eivät sai­si edes näyt­tää sil­tä, että on kor­rup­tio­ta. Esi­mer­kik­si jos jol­lain on työ­suh­dea­sun­non kal­tai­nen kyt­kös, niin tämä kyt­kös nyt vaan pitää pur­kaa ennen kuin läh­tee jul­kis­ta teh­tä­vää hoitamaan. 

  Toki tämä mora­lis­ti­nen puo­li täs­sä asias­sa on mau­ton, sii­tä en ole eri mieltä.

  1. Pel­to­mä­ki toi­mi käsit­tä­mät­tö­mäs­ti jat­kaes­saan asun­nos­sa. Ihmet­te­len myös mik­si, kos­ka oli­si Van­taal­ta nyt asun­non saa­nut. Vaik­ka asun­to oli vuo­kra-asun­nok­si edul­li­nen, vuo­kra-asu­mis­ta syr­ji­tään vero­tuk­ses­sa niin pahas­ti, että omis­tusa­su­mi­nen oli­si ollut ehdot­to­mas­ti edullisempaa.

 53. Perin­tei­nen kau­paun­gi­joh­ta­ja on toi­saal­ta polii­tik­ko — valit­tu poliit­ti­ses­ti ja edus­taa valit­si­joi­taan — ja toi­saal­ta vir­ka­mies — toi­mii vir­ka­vas­tuul­la ja viran anta­mas­sa suojaverkossa.

  Täl­lai­nen yhdio­tel­mä on huo­no asia kaikille.

  Poliit­ti­sen hen­ki­lön naut­ti­ma luot­ta­mus on voi­mas­sa ehdol­li­ses­ti ja enin­tään mää­rä­ajan ker­ral­laan. Vaih­tu­mi­nen on osa nor­maa­lia demokratiaa.

  Vir­ka­mie­hen koh­dal­la taas voi­mas­sa on työ­suh­de, joka voi­daan pur­kaa vain eri­tyi­sis­tä ja märi­tel­lyis­tä syistä.

  Kun­nan­joh­ta­jien erot­ta­mis­ta pui­daan jok­seen­kin poik­keus­ket­ta oikeu­des­sa, perus­teet ovat jos­kus voi­mas­sa ja jos­kuse eivät. 

  Kun­ta­lais­ten kan­nal­ta kak­sois­roo­li on huo­no asia.
  Kai­ken kaik­ki­aan kun­ta­uu­dis­tuk­sen muka­na on syy­tä siir­tyä por­mes­ta­ri­mal­liin, jos­sa avoi­mes­ti myön­ne­tään valin­nan ole­van poliittisen.

  Val­tuus­ton jäse­nis­tä valit­tu por­mes­ta­ri menet­täes­sään val­tuus­ton luot­ta­muk­sen jat­kaa aivan nor­maa­lis­ti val­tuus­tos­sa, sii­peen­sä saa­nee­na mut­ta kuitenkin. 

  Samal­la joh­ta­vien vir­ka­mies­ten valin­nan per­li­sään­nöt sel­kiy­ty­vät kai­kis­sa kunnissa.

  Hel­sin­gis­sä oli­si syy­tä siir­tyä myös polit­ti­siin apu­lais­por­mes­ta­rei­hin, jol­loin poliit­ti­set valin­nat oli­si­vat avoi­mes­ti poliittisia.

 54. Hami­lo:
  “Maa­nan­tain ter­veys­si­vu­jen ja tiis­tain tie­de­si­vu­jen välil­lä voi olla jos­kus mel­koi­nen hen­ki­nen kui­lu, kun kui­ten­kin samois­ta asiois­ta­kin ajoit­tain on näil­lä sivuil­la puhe. Kos­kaan ei Hesa­ris­sa ole huo­leh­dit­tu, että täl­lai­ses­ta epä­joh­don­mu­kai­suu­des­ta pääs­täi­siin eroon, vaan sitä on pidet­ty leh­den moniar­voi­suu­den ilmenemismuotona.”

  Eli leh­ti on juu­ri sel­lai­nen mik­si sitä syy­te­tään­kin; mie­li­pi­de­kir­joi­tus­ten kokoelma.

  Itse kun kuvit­te­li­sin, että tie­don­vä­li­tyk­ses­sä pyri­tään totuu­teen eikä levit­tä­mään toi­mit­ta­jan tai leh­den omaa agendaa.

 55. OS:

  Pel­to­mä­ki toi­mi käsit­tä­mät­tö­mäs­ti jat­kaes­saan asunnossa. 

  Eikös tuo käsit­tä­mät­tö­myys ollut jat­ku­nut jo pidem­pään? Pel­to­mä­ki­hän oli maan­käy­tös­tä vas­taa­va apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja ennen valin­taan­sa kau­pun­gin­joh­ta­jak­si eli hänel­lä oli aina­kin teo­rias­sa kaik­ki mah­dol­li­suu­det edis­tää vuor­kai­sän­tän­sä asi­aa maksimaalisesti.

  Näin jäl­ki­kä­teen ihme­tyt­tää, ettei jo täs­tä ole aikoi­naan syn­ty­nyt kohua. Ilmei­ses­ti tut­ki­va jour­na­lis­mi on meil­lä tosi­aan­kin niin ole­ma­ton­ta kuin se pääl­le päin vaikutaa.

 56. Savus­tus
  Itse kun kuvit­te­li­sin, että tie­don­vä­li­tyk­ses­sä pyri­tään totuu­teen eikä levit­tä­mään toi­mit­ta­jan tai leh­den omaa agendaa.

  On ihan täyt­tä höpön­lö­pöä kuvi­tel­la, että oli­si oikeas­ti ole­mas­sa jokin objek­tii­vi­ses­ti mää­ri­tel­ty “totuu­del­li­nen linja”. 

  Kai­kil­la leh­dil­lä on jokin lin­ja, joil­la­kin leh­dil­lä se tulee voi­mak­kaam­min esiin kuin toi­sil­la. Se, että pää­kir­joi­tuk­sis­sa vede­tään jotain lin­jaa ja jutuis­sa ote­taan jokin näkö­kul­ma, ei ole miten­kään vapaan tie­don­vä­li­tyk­sen vas­tais­ta. Jos ei kiin­nos­ta, lukee sit­ten jotain muu­ta (itse en tilaa hesaria). 

  Esi­mer­kik­si on aivan jär­je­tön­tä vaa­tia että Hel­sin­gin sano­mil­la ja Maa­seu­dun tule­vai­suu­del­la oli­si jutuis­saan aina sama näkö­kul­ma esi­mer­kik­si maan­vil­je­lyn tai pk-seu­dun kehit­tä­mi­seen liit­tyen. Lie­nee päi­vän­sel­vää että Maa­seu­dun tule­vai­suu­den jutuis­sa fun­dee­ra­taan asi­aa pää­asias­sa maa­jus­sien kan­til­ta ja hesa­ris­sa taas ei.

  Puh­das valeh­te­lu on sit­ten taas erikseen.

  Jos halu­aa lukea dema­ri­hen­ki­si­tä aika­kausi­leh­teä, kan­nat­taa tila­ta Apu. Jos por­va­ril­li­nen maa­il­man­ku­va kiin­nos­taa, niin Suo­men Kuva­leh­ti. Kum­pi­kaan nois­ta ei var­maan vää­ris­te­le jutuis­saan, mut­ta pää­kir­joi­tuk­sis­ta ja jut­tu­jen näkö­kul­mas­ta voi pää­tel­lä kum­pai­sen­kin leh­den linjan.

 57. Ehkä Pel­to­mä­ki kiin­tyi asun­toon­sa? Niin­kin joil­le­kin ihmi­sil­le käy, käm­päs­tä tulee koti. Eikä hänel­le ehkä tul­lut mie­leen olla itse aloit­teel­li­ses­ti huo­non­ta­mas­sa lail­li­sen vuo­kra­so­pi­muk­sen­sa etu­ja, kos­ka kenen­kään pää­hän ei voi päl­käh­tää mitään sellaista.

 58. Sylt­ty:
  “Puh­das valeh­te­lu on sit­ten taas erikseen.”

  Mut­ta sii­tä­hän vaik­ka­pa Hesa­ria usein syy­te­tään ja olen itse­kin asias­ta samaa miel­tä. Mon­ta ker­taa on ihan kun­nol­la valeh­del­tu ja kun hiu­kan itse jak­saa tut­kia asi­aa netin kaut­ta, niin saa jois­tain asiois­ta aivan eri kuvan.

  Vaik­ka­pa Per­su­jen rasis­min­vas­tai­nen julis­tus sai aivan ihmeel­li­sen tuo­mion ja alku­pe­räi­ses­sä julis­tuk­ses­sa ei puhut­tu mitään sel­lai­sis­ta asiois­ta, joi­ta sii­nä muka oli Hesa­rin mukaan.

  Vaik­ka­pa omas­ta mie­les­tä­ni se ei eron­nut miten­kään oleel­li­ses­ti YK:n syr­jin­nän vas­tai­ses­ta (vai mikä sen oikea nimi nyt oli­kaan) julistuksesta.

  Tuol­lais­ten koke­mus­ten jäl­keen ei luo­ta yhteen­kään uuti­seen ja mitä tekee sano­ma­leh­del­lä, johon ei voi luottaa?

 59. Savus­tus. HS on mie­li­pi­teel­lis­ten ja ei-mie­li­pi­teel­lis­ten kir­joi­tus­ten kokoel­ma, jois­sa molem­mis­sa kate­go­riois­sa on mel­koi­ses­ti näkö­kul­ma­va­ri­aa­tio­ta. Näp­pi­tun­tu­ma­na kui­ten­kin sanoi­sin että sd-kok-vihr-näkö­kul­mat asioi­hin ovat parem­min edus­tet­tu­na, par­la­men­taa­ri­nen koko­luok­ka huo­mioi­tu­na­kin., kuin kesk-kd-ps.

 60. Hami­lo:

  Ehkä Pel­to­mä­ki kiin­tyi asuntoonsa?

  Toi on ihan mahol­lis­ta. Tosin en oikeen usko et se sen kiin­ty­myk­sen takia olis ollu val­mis otta­maan kor­rup­tio­syy­tök­sen ris­kiä. Joko se ei tajun­nu sel­las­ta ris­kiä ole­van tai sit se ei vaan ollu kovin ratio­naa­li­nen hyö­tyn­sä maksimoija.

 61. Mar­ko Hami­lo kir­joit­ti Hel­sin­gin Sano­mis­ta: “Näp­pi­tun­tu­ma­na kui­ten­kin sanoi­sin että sd-kok-vihr-näkö­kul­mat asioi­hin ovat parem­min edustettuna”

  Eli kau­pun­ki­puo­lu­eet / kau­pun­ki­nä­kö­kul­ma, mikä sopii­kin aika hyvin HS:n rooliin.

  1. Hel­sin­gin­gin Sano­mis­sa esil­lä Hel­sin­gis­sä toi­mi­via puo­luei­ta! Ja Maa­seu­dun tule­vai­suu­des­sa taas maa­seu­tu­puo­lu­eet ovat edus­tet­tui­na. Mitä ihmeel­lis­tä nyt tuos­sa on?

 62. Savus­tus
  Vaik­ka­pa Per­su­jen rasis­min­vas­tai­nen julis­tus sai aivan ihmeel­li­sen tuomion

  Miten niin? Hal­la-aho yrit­ti olla äärim­mäi­sen ove­la, mut­ta asia ei men­nyt­kään pure­mat­ta läpi. 

  Jul­ki­lausu­man läpi luke­mal­la kyl­lä huo­maa, että sii­nä täh­dä­tään vähän muun­kin kuin pel­kän rasis­min tuomitsemiseen.

  Sinän­sä haus­kaa kun per­sut omas­sa jul­ki­lausu­mas­saan tuo­mit­si­vat aivan kate­go­ri­ses­ti kai­ken­lai­sen suo­si­mi­sen ja syr­ji­mi­sen mil­lä tahan­sa syyl­lä ja sil­ti kui­ten­kin kan­nat­ti­vat esi­mer­kik­si vaa­lioh­jel­mas­saan tiet­tyi­hin kou­lui­hin mies­kiin­tiöi­tä ja tie­ten­kin kaik­kein räi­kein­tä tasa-arvo­rik­ko­mus­ta eli asevelvollisuutta.

 63. Ode
  Hel­sin­gin­gin Sano­mis­sa esil­lä Hel­sin­gis­sä toi­mi­via puo­luei­ta! Ja Maa­seu­dun tule­vai­suu­des­sa taas maa­seu­tu­puo­lu­eet ovat edus­tet­tui­na. Mitä ihmeel­lis­tä nyt tuos­sa on?

  Minus­ta kaik­kein paras­ta on kun perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat vaa­ti­vat verk­ko­uu­ti­sia (=Kokoo­muk­sen ikio­ma verk­ko­leh­ti) nou­dat­ta­maan tas­a­puo­lis­ta lin­jaa ja ole­maan vinoi­le­mat­ta oppo­si­tiol­le kos­ka rehel­li­nen tiedonvälitys.

 64. JTS: “Hel­sin­gis­sä oli­si syy­tä siir­tyä myös polit­ti­siin apu­lais­por­mes­ta­rei­hin, jol­loin poliit­ti­set valin­nat oli­si­vat avoi­mes­ti poliittisia.”

  Vaa­tii tuo muu­ta­kin uudel­leen­jär­jes­te­lyä. Suo­mes­sa on pyrit­ty hyväs­tä syys­tä sii­hen, että esi­mies­a­se­maan ei vali­ta vaa­leil­la, kos­ka esi­mies on oikeu­del­li­ses­ti­kin vas­tuus­sa (työ­suo­je­lu, työ­hy­vin­voin­ti, syr­jin­tä) aivan toi­sel­la taval­la kuin esi­mer­kik­si vaa­leil­la valit­tu kun­nan­val­tuu­tet­tu tai kansanedustaja.

  Täs­tä syys­tä minis­te­rit eivät ole minis­te­riön työn­te­ki­jöi­den esi­mie­hiä vaan val­tio­sih­tee­rit. Samoin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ei ole kun­nan vir­ka­mies­ten ja ‑nais­ten esi­mies. Hän ei siis ole esi­mies­a­se­man tuo­mas­sa vas­tuus­sa, vaan poliit­ti­ses­sa vastuussa.

  Poik­keuk­se­na ovat tie­ten­kin poliit­ti­set vir­ka­ni­mi­tyk­set, jot­ka hämär­tä­vät rajaa, mut­ta sil­ti­kin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja­kin lie­nee oikeu­del­li­ses­ti esi­mies­vas­tuus­sa, eikä poliit­ti­ses­sa vastuussa.

  Toi­nen, han­ka­la, poik­keus ovat kir­kos­sa kirk­ko­her­rat, jot­ka vali­taan vaa­leil­la ja ovat seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den esi­mie­hiä, mis­tä joh­tuu hei­dän valin­taan­sa liit­ty­vä viral­li­nen etu­kä­tei­sar­vioin­ti ja tuo­mio­ka­pi­tu­lin aset­ta­mat ehdokassijat.

 65. Sylt­ty:

  Miten niin? Hal­la-aho yrit­ti olla äärim­mäi­sen ove­la, mut­ta asia ei men­nyt­kään pure­mat­ta läpi.

  Jul­ki­lausu­man läpi luke­mal­la kyl­lä huo­maa, että sii­nä täh­dä­tään vähän muun­kin kuin pel­kän rasis­min tuomitsemiseen.

  Niin, jul­ki­lausu­man sisäl­tö oli juu­ri mitä nyt voi­si kuvi­tel­la Hal­la-ahon ja noin suu­rin­piir­tein perus­suo­ma­lais­ten laa­jem­min­kin ajat­te­le­van etni­sin perus­tein tapah­tu­vas­ta tai muus­ta vas­taa­vas­ta syr­jin­näs­tä, mukaan lukien “posi­tii­vi­ses­ta” sel­lai­ses­ta. Vaik­ket oli­si asias­ta samaa miel­tä, kai sen edes voi­si tun­nus­taa monien aidok­si vali­dik­si poliit­ti­sek­si mielipiteeksi.

  Mut­ta kun Hesa­rin toi­mi­tuk­ses­sa luku­tai­toi­set oli­vat ilmei­ses­ti aluk­si lomilla:
  http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Perussuomalaisilta+julkilausuma+rasismia+vastaan/1135266418504

  niin vahin­koa piti sit­ten pai­ka­ta etsi­mäl­lä yksi per­sue­dus­ta­ja, joka ei ollut ilmei­ses­ti jul­ki­lausu­maa ymmär­tä­nyt (etsi yksi asia ja puo­lue, jos­ta samaa ei voi­si sanoa): http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Halla-ahon+mielest%C3%A4+rasismilausuma+tuomitsee+positiivisen+syrjinn%C3%A4n+ja+ruotsinkielisten+kiinti%C3%B6t/1135266455355/?cmp=tm_etu_uusimmat_uutiset

  - ja sit­ten alkaa syn­nyt­tää myyt­tiä, että Hal­la-aho oli­si joten­kin kie­roil­lut asias­sa, tai että lausu­ma ei oli­si ollut PS-ryh­män ylei­sen kan­nan mukainen.

 66. Miten niin? Hal­la-aho yrit­ti olla äärim­mäi­sen ove­la, mut­ta asia ei men­nyt­kään pure­mat­ta läpi. 

  Jul­ki­lausu­man läpi luke­mal­la kyl­lä huo­maa, että sii­nä täh­dä­tään vähän muun­kin kuin pel­kän rasis­min tuomitsemiseen.”

  Jep, sii­nä tuo­mi­taan kai­ken­lai­nen syr­jin­tä. Onpas tosi ovelaa.

  Ainoa syy vas­tus­taa kyseis­ta jul­ki­lausu­maa on vain ja ainoas­taan se, että kysees­sä on Per­su­jen jul­ki­lausu­ma. Minä en ihan oikeas­ti ymmär­rä tätä puo­luei­den peliä, jos­sa vas­tus­ta­jaa ei edes yri­te­tä ymmär­tää, vaan lähin­nä tahal­laan käsi­te­tään kaik­ki sano­mi­set vää­rin. Sii­hen syyl­lis­ty­vät kaik­ki ja se on yksi asia mik­si minus­ta poli­ti­koin­ti on äärim­mäi­sen vas­ten­mie­lis­tä. Onko muka todel­la lii­an vai­kea­ta kuun­nel­la tai lukea mitä toi­nen on oikeas­ti sano­nut ja vas­ta­ta sii­hen asiallisesti?

  Vaik­ka­pa tule­vas­sa Pre­si­den­ti­vaa­lis­sa tul­laan vas­tus­ta­jien suu­hun lait­ta­maan väit­tä­miä ja ole­tuk­sia, jot­ka eivät pidä paik­kaan­sa, mut­ta joi­ta vas­taan he jou­tu­vat sit­ten kui­ten­kin puo­lus­tau­tu­maan. Eikö median teh­tä­vä­nä oli­si juu­ri ampua alas perät­tö­mät väit­teet ja lait­taa nii­den esit­tä­jät pii­na­penk­kiin eikä suin­kaan niin että ehdo­kas jou­tuu puo­lus­tau­tu­maan kai­ken maa­il­man ihme väit­tei­tä vastaan?

 67. Soi­nin­vaa­ra:

  Olen­nais­ta oli, että sii­nä ei kir­joi­tet­tu auki, että sii­nä kiel­le­tään vähem­mis­tö­jen suojelu.

  Mikä on toi­sil­le suo­je­lua on tois­ten mie­les­tä etuoi­keuk­sien antoa. Hal­la­hon tai PS:n mie­li­pi­de ei kai pitäi­si asian suh­teen olla uutinen.

  Tuo­mit­sem­me kai­ken etni­seen taus­taan, kie­leen, kult­tuu­riin, uskon­toon tai vas­taa­vaan seik­kaan perus­tu­van syr­jin­nän tai suo­si­mi­sen työ­mark­ki­noil­la, kou­lu­tuk­ses­sa ja muis­sa yhteyksissä. 

  Vaik­ka tuo nyt meni­kin ilmei­ses­ti ohi aina­kin yhdel­tä per­su­jen kan­san­edus­ta­jal­ta ja yhtä useam­mal­ta HS:n toi­mit­ta­jal­ta, ei sii­nä oli­si pitä­nyt ola mitään vai­keas­ti ymmär­ret­tä­vää. Jokai­nen puo­lue kir­joit­taa tie­tys­ti ohjel­man­sa tavoi­tel­len hyvää vaikutelmaa.

  Yhät hyvin voi­si valit­taa, että “suo­je­lua” aja­vat eivät kir­joi­ta riit­tä­vän sel­väs­ti auki, että hei­dän mie­les­tään mamun olles­sa kan­tik­sen kans­sa suu­nil­leen yhtä päte­vä, pai­kal­li­sen kuu­luu­kin jää­dä työttömäksi.

 68. Osmo:

  Olen­nais­ta oli, että sii­nä ei kir­joi­tet­tu auki, että sii­nä kiel­le­tään vähem­mis­tö­jen suojelu.

  Jul­ki­lausu­man oleel­li­nen sisäl­tö tii­vis­ty­nee tässä:

  Tuo­mit­sem­me kai­ken etni­seen taus­taan, kie­leen, kult­tuu­riin, uskon­toon tai vas­taa­vaan seik­kaan perus­tu­van syr­jin­nän tai suo­si­mi­sen työ­mark­ki­noil­la, kou­lu­tuk­ses­sa ja muis­sa yhteyksissä”

  Jos jon­kun vähem­mis­tön edus­ta­jat on kes­ki­mää­rin hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ku enem­mis­tön edus­ta­jat, niin voi olla ok suo­jel­la nii­tä hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­via. Mut en ymmär­rä miks nii­den hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien suo­je­lu vaa­tis etni­seen taus­taan, kie­leen tai kult­tuu­riin perus­tu­vaa syr­jin­tää tai suosimista. 

  Jos halu­taan suo­jel­la hei­kom­pia, ne att­ri­buu­tit joi­den perus­teel­la suo­jel­ta­vat vali­taan, voi­daan vali­ta pal­jon jär­ke­väm­min­kin. Jos halu­taan esim. tukea luku­tai­dot­to­mia, niin voi­daan antaa eri­tyi­so­pe­tus­ta luku­tai­dot­to­mil­le. Täl­löin suo­jel­ta­vien mää­rää­vä omi­nai­suus on luku­tai­dot­to­muus eikä esim. etni­nen taus­ta. Jos luku­tai­dot­to­mis­sa sit­ten sat­tuu ole­maan enem­män soma­lia­lais­taus­tai­sia ku suo­ma­lais­taus­tai­sia, niin tos­sa ei kui­ten­kaan oo syr­jit­ty ketään etni­sen taus­tan perusteella.

 69. Sylt­ty: “Mau­no Koi­vis­to sanoi, että niin on, jos sil­tä näyttää.”

  Se on kyl­lä Urho Kek­ko­sen lausumia.

 70. Tie­de­mies: “Sylt­ty on minus­ta oikeassa.”

  Eipä ole juu­ri ollut. Van­ha suo­ma­lai­nen perin­ne on, että ensin tut­ki­taan, sit­ten vas­ta hutkitaan.

 71. Osmo: “Pel­to­mä­ki toi­mi käsit­tä­mät­tö­mäs­ti jat­kaes­saan asunnossa.”

  Et ilmei­ses­ti ole kovin mon­ta ker­taa muuttanut?

 72. IJ: “Vaa­tii tuo muu­ta­kin uudel­leen­jär­jes­te­lyä. Suo­mes­sa on pyrit­ty hyväs­tä syys­tä sii­hen, että esi­mies­a­se­maan ei vali­ta vaa­leil­la, kos­ka esi­mies on oikeu­del­li­ses­ti­kin vastuussa…”

  Täl­lä ei ole mitään rele­vans­sia, myös luot­ta­mus­hen­ki­löt ovat vir­ka­vas­tuus­sa. Ja tot­ta kai myös esi­mie­hen esi­mies on vastuussa.
  Suo­mes­sa ei siis ole pyrit­ty esit­tä­mää­si tilan­tee­seen, ei hyväs­tä syys­tä eikä muutenkaan.

 73. Savus­tus
  Jep, sii­nä tuo­mi­taan kai­ken­lai­nen syr­jin­tä. Onpas tosi ovelaa.

  No jos hal­lis ei edes aiko­nut olla ove­la, niin mik­si hän sit­ten vaa­ti mui­ta alle­kir­joit­ta­maan kysei­sen lausuman?

  Ris­to
  , ei sii­nä oli­si pitä­nyt ola mitään vai­keas­ti ymmärrettävää. 

  Ei minus­ta­kaan. Mie­les­tä­ni per­su­jen jul­ki­lausu­mas­sa kiel­le­tään kate­go­ri­ses­ti aivan kai­ken­lai­nen syr­ji­mi­nen ja suo­si­mi­nen, oli­pa perus­tee­na mikä tahansa. 

  Eli myös sekä ase­vel­vol­li­suus että ruot­sa­lais­ten parem­mat koulutusmahdollisuudet. 

  Rai­mo K
  Eipä ole juu­ri ollut. Van­ha suo­ma­lai­nen perin­ne on, että ensin tut­ki­taan, sit­ten vas­ta hutkitaan.

  Var­maan hyväk­syit sata­pro­sent­ti­ses­ti myös kehit­ty­vien maa­kun­tien suo­men jaka­mat tuet? Vai menee­kö tuen anta­mi­sen raja sii­nä, että dema­reil­le saa antaa tukea, por­va­reil­le ei?

  Et ilmei­ses­ti ole kovin mon­ta ker­taa muuttanut?

  Vii­mei­sen kol­men vuo­den aika­na kahdesti. 

  Mut­ta jos tyk­kää asun­nos­taan niin pal­jon että on val­mis hank­ki­maan sen takia pot­kut, niin se on tie­ten­kin jokai­sen oma asia.

 74. Jos Pel­to­mä­ki oli­si mat­kail­lut uuden mies­puo­li­sen suh­teen kans­sa niin Hesa­ri ei oli­si kir­joit­ta­nut sii­tä riviä­kään. Tai vaih­toeh­toi­ses­ti HS oli­si kehu­nut Pel­to­mäen roh­keut­ta ja syyt­tä­nyt mui­ta asi­aa kom­men­toi­via ajojahdista…

 75. Raken­nusa­lal­la toi­mies­sa­ni olen kuul­lut suo­ras­ta medial­la uhkai­lus­ta Sano­ma Oy:n tahol­ta eri­näis­ten maan­käyt­tö­asioi­den yhtey­des­sä. En ollut ollen­kaan yllät­ty­nyt kun luin useam­pa­na päi­vä­nä täs­tä Pel­to­mäen cases­ta. Otta­mat­ta sen enem­pää kan­taa hänen toimiinsa.

 76. Per­su­jen jul­ki­lausu­ma oli mii­na, joka räjäh­ti lähes jokai­sen sitä kom­men­toi­neen kil­pai­le­van puo­lu­een tai val­ta­vir­ran tie­do­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jan jal­ko­jen alla. Se pro­vo­soi kovaan ääneen rasis­mia vas­tus­ta­vat ihmi­set, jot­ka vuo­si­kausia oli­vat julis­ta­neet sotaa kaik­kea yhden­ver­tai­suu­den peri­aat­teen louk­kauk­sia vas­taan, pal­jas­ta­maan todel­li­set mie­li­pi­teen­sä eli sen, ettei kaik­kia yksi­löi­tä pidä­kään sit­ten kui­ten­kaan koh­del­la aina yksi­löi­nä vaan esi­mer­kik­si etni­sen ryh­män­sä edus­ta­ja­na. Täl­lai­nen ajat­te­lu on ongel­mal­lis­ta jos uskoo rasis­min vas­tus­ta­jien tavoin, että ihmi­siä on pait­si epäeet­tis­tä myös mah­do­ton­ta luo­ki­tel­la täs­mäl­li­siin bio­lo­gi­siin rotuihin.

 77. Mar­ko Hami­lo:
  Se pro­vo­soi kovaan ääneen rasis­mia vas­tus­ta­vat ihmi­set, jot­ka vuo­si­kausia oli­vat julis­ta­neet sotaa kaik­kea yhden­ver­tai­suu­den peri­aat­teen louk­kauk­sia vas­taan, pal­jas­ta­maan todel­li­set mie­li­pi­teen­sä eli sen, ettei kaik­kia yksi­löi­tä pidä­kään sit­ten kui­ten­kaan koh­del­la aina yksi­löi­nä vaan esi­mer­kik­si etni­sen ryh­män­sä edustajana. 

  Haus­kin­ta täs­sä oli ja on, että he itse eivät edes huo­maa tuo­ta. Se onkin siis ihan ok suo­sia joi­tain ihmi­siä etni­syy­den perus­teel­la. Kun suo­sit­tu on suo­ma­lai­nen, niin se on rasis­mia, mut­ta jos suo­ma­lais­ta syr­ji­tään, niin sehän on ihan jees.

 78. Mar­ko Hami­lo: Per­su­jen jul­ki­lausu­ma oli mii­na, joka räjäh­ti lähes jokai­sen sitä kom­men­toi­neen kil­pai­le­van puo­lu­een tai val­ta­vir­ran tie­do­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jan jal­ko­jen alla. .

  Ongel­maks jäi kui­ten­kin se, et tosi suu­ri osa nois­ta mii­no­te­tuis­ta tahois­ta ei edel­leen­kään ymmär­rä jou­tu­neen­sa mii­no­te­tuiks. Edel­leen ne ajet­te­lee, et esim. suku­puo­len tai etni­syy­den käyt­tä­mi­nen poliit­tis­ten pää­tös­ten perus­tee­na on kiva jut­tu sil­loin, kun se pal­ve­lee niit­ten omia arvo­ja ja agen­do­ja. Ja omas­ta mie­les­tä kivat jutut ei tie­ten­kään voi olla syr­jin­tää tai rasismia.

  1. Eikö sen pitä­nyt men­nä niin, ettei ihmi­siä saa lain­kaan ohjail­la syn­ty­pe­rän mukaan. Lip­suu­ko Hal­la-aho omas­ta ohjelmastaan?

 79. Poliit­ti­se­na reto­riik­ka­na nyt kai­ken­lai­sen huu­haan vie­lä joten­kin ymmär­tää, mut­ta sil­lä ylem­pä­nä kir­joit­ta­vat ovat ilmei­ses­ti tosissaan.

  Jos äiti sanoo päi­vä­ko­ti­lap­ses­taan että “muut lap­set syr­ji­vät hän­tä kos­ka hän on vam­mai­nen” niin hän tus­kin tar­koit­taa että hänes­tä on ikä­vää että hänen las­taan koh­del­laan eri taval­la kos­ka hän kuu­luu johon­kin ryh­mään ihan samal­la taval­la kuin vaik­ka­pa keli­aa­ki­kol­le anne­taan eri ruo­kaa, vaan että hänes­tä on ikä­vää ettei­vät muut lap­set lei­ki hänen lap­se­na kans­sa. Jos Muham­med sanoo että työn­ta­jat syr­ji­vät hän­tä niin hän luul­ta­vas­ti ei tar­koi­ta että työ­pai­kal­le on erik­seen mies­ten ves­sa vaan että hän­tä ei pal­ka­ta taus­tan­sa vuoksi.

  Syr­jin­tä ter­mi­nä impli­koi epä­oi­keu­den­mu­kais­ta, perus­tee­ton­ta, pil­kal­lis­ta, tms. yksi­lön koh­te­lua ryh­män jäse­ne­nä. Se että tuos­ta kir­si­kan­poi­mii tuon yksi­lön koh­te­lun ryh­män jäse­nä on semant­tis­ta pel­lei­lyä. Jol­tain kän­ni­sel­tä tei­ni­fi­lo­so­fil­ta nyt voi­si vie­lä olet­taa käsit­teen­mää­rit­te­lyä sel­lai­seen älyt­tö­mään muo­toon mis­sä sitä ei kukaan käy­tä osoit­taak­seen että asia on äly­tön, mut­ta aikui­sil­ta ihmisiltä?

 80. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eivät­kö perus­suo­ma­lai­set kan­nat­ta­neet ulko­maa­lais­kiin­tiöi­tä kou­lui­hin? Vali­koi­vaa syrjivyyttä?

  No mä en aina­kaan aja­tel­lu, et per­sut olis sen joh­don­mu­ka­sem­pia ku muut­kaan. Lähin­nä kum­mas­te­lin sitä, et miks sii­tä jul­ki­lausu­mas­ta nos­ti haloon sel­la­set tyy­pit, jot­ka ole­vi­naan kan­nat­taa nii­tä arvo­ja, joi­ta sil­lä jul­ki­lausu­mal­la julistettiin.

  Jos nyt tosis­saan puhu­taan, ni reaa­li­maa­il­mas­sa tulee tiet­ty vas­taan tilan­tei­ta, jois­sa jotain tuen tar­vet­ta aiheut­ta­vaa omi­nai­suut­ta esiin­tyy tie­tys­sä ryh­mäs­sä niin pal­jon suh­tees­sa mui­hin ryh­miin, että käy­tän­nön syis­tä voi olla jär­ke­vää koh­dis­taa tuki sil­le tie­tyl­le ryh­mäl­le. Har­va var­maan pitää eri­tyi­sen ongel­mal­li­se­na suosimisena/syrjintänä esim. maa­han­muut­ta­jil­le jär­jes­tet­tä­viä suo­men kie­len kurs­se­ja, vaik­ka se kurs­si olis nimet­ty “Maa­han­muut­ta­jien suo­men kie­len kurs­si” sen sijaan et se olis nimet­ty “Kai­kil­le avoin suo­men kie­len kurssi”. 

  Mut vai­kut­taa kui­ten­kin sil­tä, et joi­den­kin mie­les­tä tätä ns. “posi­tii­vis­ta syr­jin­tää” pitäis har­ras­taa pal­jon enem­män, ku mitä mit­kään käy­tän­nön jär­ki­syyt edel­lyt­tää. Ne on usein myös sitä samaa poruk­kaa, joka näen­näi­ses­ti vas­tus­taa kai­ken­lais­ta rasis­mia ja muu­ta syr­jin­tää hen­keen ja vereen.

 81. Entä­pä median, Hesa­ri etu­ne­näs­sä, jat­ku­va väi­te sii­tä, että Hal­la-aho “vaa­ti” Krei­kas­sa junt­taa val­taan ja pans­sa­rit kadulle? 

  Eikö se ole — jos ei aivan suo­raa valeh­te­lua — niin aina­kin juo­ru­ta­sois­ta sumutusta? 

  Hesa­ris­sa ei kai seu­ra­ta kovin tark­kaan verk­ko­kes­kus­te­lu­ja, kos­ka toi­mit­ta­ja Mal­ka­mä­ki (tms) pari viik­koa sit­ten kehus­ke­li kolum­nis­saan huo­man­neen­sa ENSIMMÄISENÄ ja ainoa­na, ettei­hän Hal­la-aho itse asias­sa mitään vaa­ti­nut­kaan, vaan vain tote­si asian. 

  Me muut, joi­den pää­tä ei kou­ho­tuk­sel­la ole sekoi­tet­tu, kyl­lä huo­ma­sim­me sen heti. Mut­ta kun yri­tim­me sanoa sen, saim­me tyy­pil­li­siä “nat­si­per­sut tur­pa kiin­ni” ‑vas­tauk­sia.

  Ei siis tee mie­li osal­lis­tua kes­kus­te­lui­hin, ellei satu ole­maan pääl­le päs­mä­rien kans­sa samaa miel­tä. Yleis­tyk­siä sate­lee nis­kaan äkkiä. 

  Ja entä­pä mikä älä­mö­lö Hesa­rien hie­no­per­se­toi­mit­ta­jien kes­kuu­des­sa oli­si­kaan syn­ty­nyt, jos vaik­ka Hak­ka­rai­nen oli­si möläyt­tä­nyt poh­jois­mai­den neu­vos­ton kokouk­ses­ta “vit­tu mitä pas­kaa” ‑kom­men­tin?

  Soi­ni­kin oli­si repi­nyt peli­housun­sa ja Teu­vol­le oli­si näy­tet­ty ovea lopul­li­ses­ti. Mut­ta kos­ka se oli median lel­li­poi­ka Stubb, asi­aan suh­tau­du­taan sen vaa­ti­mal­la taval­la eli jäte­tään omaan arvoonsa. 

  Median tuo­mio ei aina­kaan ole kai­kil­le sama.

  Itse en ole per­su, vaan EU-myön­tei­nen kon­ser­va­tii­vi, mut­ta minua rie­poo tämä median neu­vos­to­tyy­li­nen toi­min­ta. Muis­tan nimit­täin nekin ajat. Sen ajan tais­to­lai­set ovat tämän päi­vän parem­pia ihmi­siä, sitä suvaitsevaistoa.

 82. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eikö sen pitä­nyt men­nä niin, ettei ihmi­siä saa lain­kaan ohjail­la syn­ty­pe­rän mukaan. Lip­suu­ko Hal­la-aho omas­ta ohjelmastaan?

  Mihin tämä kom­ment­ti liit­tyy? Tai­ka­sei­nien haja­si­joit­ta­mi­nen ympä­ri maa­ta ei ota kan­taa etni­siin taus­toi­hin. Haja­si­joi­te­taan sitä virastojakin.

 83. Oli­si kiva kuul­la tuon jul­ki­lausu­man valos­sa per­su­jen kan­ta mies­ten ylei­seen ase­vel­vol­li­suu­teen. Lisäk­si kiin­nos­tai­si tie­tää saa­ko suo­men­kie­li­siä suo­sia työmarkkinoilla.

 84. Mar­ko Hami­lo:
  Työs­ken­te­lin Hesa­ris­sa 2000–2007 eikä kos­kaan kukaan ker­to­nut minul­le, mitä miel­tä piti olla.

  Ensi ker­ral­la koi­ta kir­joit­taa jut­tu jos­ta­kin raflaa­vas­ta. Suo­sit­te­len aihet­ta otsi­kol­la “Huu­meit­ten viih­de­käyt­tö ja kiel­to­lain ongel­mat”. Tulet huo­maa­maan, että Hesa­ril­la (kuten muu­al­la­kin Sano­ma-kon­ser­nis­sa) on linja.

  Edel­li­sen ker­ran tätä lin­jaa koit­te­li, joku roh­kea toi­mit­ta­ja V‑lehdestä. Mai­nit­tu nume­ro vedet­tiin pois kier­ros­ta. Tämän lisäk­si leh­ti lakkautettiin.

 85. Rogue
  Ongel­maks jäi kui­ten­kin se, et tosi suu­ri osa nois­ta mii­no­te­tuis­ta tahois­ta ei edel­leen­kään ymmär­rä jou­tu­neen­sa miinotetuiks. 

  No eipä se sil­tä näy­tä, että edes perus­suo­ma­lai­set itse eivät tajua astu­neen­sa omaan miinaansa. 

  Var­sin­kin kun tääl­lä levi­tel­lään käsiä niin viat­to­ma­na, niin viat­to­ma­na että mikäs se täm­möi­nen jul­ki­lausu­ma, tämä­hän on ihan jees eikä täs­sä mitään ketun­hän­tää ole kai­na­los­sa. Sit­ten menee pari puheen­vuo­roa ja puhu­taan jul­ki­lausu­ma­mii­nas­ta, joka räjäh­ti kaik­kien kasvoille.

  Miten via­ton ja ei-ove­la lausu­ma yhtäk­kiä muut­tui­kin jyt­kyk­si? Näyt­tää sil­tä että perus­suo­ma­lais­ten jul­ki­lausu­ma voi olla täy­sin via­ton ja val­ta­va mii­na yhtä­ai­kaa, vähän kuin Jus­si Hal­la-aho, joka vain vit­sai­lee eikä ole sitä miel­tä mitä kir­joit­ti ja on tie­ten­kin sii­tä huo­li­mat­ta täy­sin oikeas­sa (vaik­kei siis edes ollut sitä mieltä!).

  Toi­sin kuin tämä tari­noi­den mys­ti­nen “suvait­se­vais­to”, suu­rin osa muis­ta puo­lueis­ta ei ole kos­kaan har­ras­ta­nut mitään kate­go­ris­ta syr­jin­nän kiel­tä­mis­tä. Tai­taa olla niin että vih­reät ja peraut ovat täs­sä suh­tees­sa erit­täin lähel­lä toisiaan.

  Ja omas­ta mie­les­tä kivat jutut ei tie­ten­kään voi olla syr­jin­tää tai rasismia.

  Perus­suo­ma­lais­ten mie­les­tä Suo­mes­sa ei edes esiin­ny rasis­mia, joten luon­nol­li­ses­ti joi­den­kin svens­so­nei­den suo­si­mi­nen kie­len perus­teel­la ei nyt vaan voi olla väärin.

 86. Soi­ni­vaa­ra:

  Eikö sen pitä­nyt men­nä niin, ettei ihmi­siä saa lain­kaan ohjail­la syn­ty­pe­rän mukaan. Lip­suu­ko Hal­la-aho omas­ta ohjelmastaan?

  ? Mikä tuos­sa on vas­toin joh­don­mu­kais­ta lin­jaa, että ihmi­siä pitää ohjail­la val­tiom­me rajoil­la nykyis­tä sel­vem­min syn­ty­pe­rän­sä mukaan, ja jos halu­aa estää etnis­tens­lum­mien muo­dos­tu­mi­sen ei pitäi­si ottaa maa­han lii­kaa ihmi­siä jol­la on ilmei­sen suu­ri toden­nä­köi­syys syn­nyt­tää slummeja.

 87. Sylt­ty:

  Rai­mo K
  Eipä ole juu­ri ollut. Van­ha suo­ma­lai­nen perin­ne on, että ensin tut­ki­taan, sit­ten vas­ta hutkitaan.

  Var­maan hyväk­syit sata­pro­sent­ti­ses­ti myös kehit­ty­vien maa­kun­tien suo­men jaka­mat tuet? Vai menee­kö tuen anta­mi­sen raja sii­nä, että dema­reil­le saa antaa tukea, por­va­reil­le ei?”

  Oikeut­ta käy­dään parast´aikaa, tulos tulee kun tulee.
  Vaa­li­tuen anta­mi­nen kenel­le­kään ei ole lais­sa kiellettyä.

 88. Aasin­sil­lan kaut­ta eteen­päin, kun Hesa­rin lin­jauk­sis­ta on täs­sä ket­jus­sa puhut­tu: mitä pitäi­si aja­tel­la HS:n yltiö­po­si­tii­vi­ses­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta kor­va­va­lo-fir­maan? Tie­teel­lis­tä näyt­töä mene­tel­män toi­mi­vuu­des­ta ei ole tähän men­nes­sä esi­tet­ty, mut­ta HS sen­kun pors­kut­taa suu vaah­dos­sa. Onko seu­raa­vak­si ehkä odo­tet­ta­vis­sa “tie­de­jour­na­lis­mia” myös mee­diois­ta, kuu-ukos­ta ja keijukaisista?

  http://www.hs.fi/kotimaa/Tutkimus+Korvavalo+tehokas+kaamosmasennuksen+hoidossa/a1305548938798

 89. Sylt­ty:

  No eipä se sil­tä näy­tä, että edes perus­suo­ma­lai­set itse eivät tajua astu­neen­sa omaan miinaansa

  Joo no per­sut ei ees tar­vii ketään muu­ta mii­not­ta­maan itte­ään, sii­tä puo­les­ta pitää huo­len Hakkarainen&co.

  mikäs se täm­möi­nen jul­ki­lausu­ma, tämä­hän on ihan jees eikä täs­sä mitään ketun­hän­tää ole kai­na­los­sa. Sit­ten menee pari puheen­vuo­roa ja puhu­taan jul­ki­lausu­ma­mii­nas­ta, joka räjäh­ti kaik­kien kasvoille

  Niin siis mun mie­les­tä sii­nä jul­ki­lausu­mas­sa ei ollu mitään ove­laa. Se oli sitä samaa höt­töä, mitä on monien mui­den puo­luei­den toi­mes­ta suol­let­tu vaik­ka kuin­ka pal­jon. Mii­na pii­li taval­laan sii­nä, et kun anti­per­sut näki omat tee­sin­sä per­su­jen julis­tuk­ses­sa, nii­den oli pak­ko yrit­tää kai­vaa sii­tä jotain nega­tii­vis­ta ja samal­la ne tuli pal­jas­ta­neeks oman epä­joh­don­mu­ka­suu­ten­sa. Enkä nyt siis tar­ko­ta kaik­kia jul­ki­lausu­maa kri­ti­soi­nei­ta, vaan sitä höl­möm­pää osas­toa jota riit­tää suh­teel­li­sen paljon.

 90. tpyy­luo­ma:
  Poliit­ti­se­na reto­riik­ka­na nyt kai­ken­lai­sen huu­haan vie­lä joten­kin ymmär­tää, mut­ta sil­lä ylem­pä­nä kir­joit­ta­vat ovat ilmei­ses­ti tosissaan.

  Jos äiti sanoo päi­vä­ko­ti­lap­ses­taan että “muut lap­set syr­ji­vät hän­tä kos­ka hän on vam­mai­nen” niin hän tus­kin tar­koit­taa että hänes­tä on ikä­vää että hänen las­taan koh­del­laan eri taval­la kos­ka hän kuu­luu johon­kin ryh­mään ihan samal­la taval­la kuin vaik­ka­pa keli­aa­ki­kol­le anne­taan eri ruo­kaa, vaan että hänes­tä on ikä­vää ettei­vät muut lap­set lei­ki hänen lap­se­na kans­sa. Jos Muham­med sanoo että työn­ta­jat syr­ji­vät hän­tä niin hän luul­ta­vas­ti ei tar­koi­ta että työ­pai­kal­le on erik­seen mies­ten ves­sa vaan että hän­tä ei pal­ka­ta taus­tan­sa vuoksi.

  Syr­jin­tä ter­mi­nä impli­koi epä­oi­keu­den­mu­kais­ta, perus­tee­ton­ta, pil­kal­lis­ta, tms. yksi­lön koh­te­lua ryh­män jäse­ne­nä. Se että tuos­ta kir­si­kan­poi­mii tuon yksi­lön koh­te­lun ryh­män jäse­nä on semant­tis­ta pel­lei­lyä. Jol­tain kän­ni­sel­tä tei­ni­fi­lo­so­fil­ta nyt voi­si vie­lä olet­taa käsit­teen­mää­rit­te­lyä sel­lai­seen älyt­tö­mään muo­toon mis­sä sitä ei kukaan käy­tä osoit­taak­seen että asia on äly­tön, mut­ta aikui­sil­ta ihmisiltä?

  Yllä ole­va teks­ti vai­kut­taa kyl­lä kän­ni­sen tei­ni­fi­lo­so­fin tuotokselta.

  Jos Muham­med on päte­vä mut­ta epä­pä­te­vä Mik­ko ohit­taa hänet, kyse on syr­jin­näs­tä, eli sii­tä että rek­ry­toin­nis­sa ei rat­kai­se Muham­me­din yksi­löl­li­nen omi­nai­suus eli päte­vyys vaan se, että hän kuu­luu ryh­mään mus­li­mit. Meil­le on vih­rei­den toi­mes­ta ope­tet­tu niin moneen ker­taan, että ihmi­siä pitää koh­del­la yksi­löi­nä, että jot­kut meis­tä ovat otta­neet tuon peri­aat­teen ihan tosissaan.

  Niin­pä olem­me kuvi­tel­leet nai­vis­ti, että myös Mik­ko olles­saan Muham­me­dia päte­väm­pi saa työ­pai­kan, tai muu­ten Mik­koa syr­ji­tään koh­te­le­mal­la hän­tä vain ryh­män­sä (kan­ta­suo­ma­lai­set) jäse­ne­nä unoh­taen että hän on päte­väm­pi yksi­lö kuin Muhammed.

 91. Arvo Kon­ser­va­tii­vi

  Entä­pä median, Hesa­ri etu­ne­näs­sä, jat­ku­va väi­te sii­tä, että Hal­la-aho “vaa­ti” Krei­kas­sa junt­taa val­taan ja pans­sa­rit kadulle? 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra

  Hesa­ri jul­kai­si Hal­la-ahon junt­ta­teks­tin juu­ri sel­lai­se­na kuin Hal­la-aho oli sen kirjoittanut. 

  (tot­ta sinänsä)
  ja

  Hesa­rin pää­kir­joi­tus 4.10.2011

  Hel­sin­ki­läi­nen Jus­si Hal­la-aho taas hät­käh­dyt­ti muu­ta­kin Euroop­paa vaa­ties­saan soti­las­dik­ta­tuu­ria vel­kaon­gel­mai­seen Kreikkaan

 92. Hami­lo, vaik­ka esi­mer­kin Muham­med oli­si täy­sin vää­räs­sä mai­nit­se­mis­ta­si syis­tä, niin se ei miten­kään muu­ta sii­tä että hän ei tar­koi­ta syr­jin­näl­le mitä tahan­sa koh­te­lua ryh­män jäse­ne­nä. Kyse on siis sii­tä mitä syr­jin­näl­lä tar­koi­te­taan. Mei­na­sin tämän alun perin lisä­tä mut­ta ajat­te­lin että joku raja rautalangallakin.

 93. tpyy­luo­ma:

  Kyse on siis sii­tä mitä syr­jin­näl­lä tarkoitetaan

  No sehän täs­sä just tun­tuis ole­van ongel­ma­na, et ihmi­set tar­kot­taa sil­lä eri asioi­ta eikä ymmär­rä, miten joku voi tar­kot­taa sil­lä jotain muuta. 

  Esi­mer­kiks jot­kut kes­kit­tyy tar­kas­te­le­maan lop­pu­tu­le­mien tasa-arvoa kahen itse valit­se­man­sa ryh­män välillä(vaik mie­het ja nai­set) ja jos näi­den ryh­mien väli­set lopputulemat(vaik koko­nais­vuo­sian­siot) poik­kee toi­sis­taan, niin ne väit­tää et kyse on syr­jin­näs­tä. Joku toi­nen taas on sitä miel­tä et tulis kes­kit­tyä koh­te­le­maan yksi­löi­tä samoil­la kri­tee­reil­lä ja jos näin teh­dään ja lop­pu­tu­le­mat eroo joi­den­kin ryh­mien välil­lä, niin sil ei oo mer­ki­tys­tä eikä sitä kut­su­ta syrjinnäks.

  Nyt nää edel­li­sel­lä taval­la ajat­te­le­vat ei vält­tä­mät­tä pidä esim. kiin­tiö­po­li­tiik­kaa syr­jin­tä­nä mut jäl­kim­mäi­set pitää.

 94. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hesa­ri jul­kai­si Hal­la-ahon junt­ta­teks­tin juu­ri sel­lai­se­na kuin Hal­la-aho oli sen kirjoittanut. 

  No joo, mut­ta huo­ma­sit­ko että esim. itse aloi­tat uusim­man blo­gi­kir­joi­tuk­se­si “Van­huk­set Thai­maan aurin­koon?” poh­din­nal­la että “mis­sä muo­dos­sa haas­tat­te­lu­ni tuli ulos”. Tus­kin kui­ten­kaan olet huo­lis­sa­si sii­tä että TV haas­tat­te­lus­sa sinun suu­husi oli­si pis­tet­ty jon­kin­lai­sel­la dub­baus-tek­nii­kal­la sano­ja joi­ta et ole sano­nut. Eikö­hän sinun sana­si tule “juu­ri sel­lai­se­na” kuin ne sanoit ja jos se on mie­les­tä­si ok Hal­la-ahon koh­dal­la niin mik­sei se sopi­si sinullekin.

  Itse olen tois­ta miel­tä, täs­sä ajas­sa tar­vit­tai­siin pal­jon enem­män media­kri­tiik­kiä. Aina kun tutus­tuu johon­kin kohuun lähem­min niin huo­maa ettei uuti­soin­nis­sa ole perää juu­ri nimek­si­kään, Hami­lon kohu­lo­giik­ka jyl­lää. Eläm­me todel­la kum­mal­lis­ta teko­py­hyy­den aikaa, ajat­te­lu ja asioi­den ääneen poh­ti­mi­nen on kiel­let­ty, twit­te­riin pitää kir­joit­taa että oli­pa mie­len­kiin­toi­nen kokous vaik­ka juu­ri on toden­nut että VMP.

  1. Haas­tat­te­lus­sa n mah­dol­lis­ta pät­kiä teks­ti niin, että se muut­tuu toi­sek­si ja esi­mer­kik­si vaih­taa kys­ty­myk­set joi­hin vas­ta­taan toi­sek­si. MTV3:n haas­tat­te­lus­sa se kui­ten­kin tuli oikein. Toi­sen teks­tin sitee­raa­mi­nen täs­mäl­leen sel­lai­se­na kuin se on kir­joi­tet­tu ei sisäl­lä manipulointimahdollisuuksia.

 95. Toi­sen teks­tin sitee­raa­mi­nen täs­mäl­leen sel­lai­se­na kuin se on kir­joi­tet­tu ei sisäl­lä manipulointimahdollisuuksia.

  Voi­han sen irrot­taa kon­teks­tis­taan. Esi­mer­kik­si: “Hyväk­syn kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen kor­kein­taan jos minua uha­taan aseel­la” voi­daan sitee­ra­ta sanan­tar­kas­ti “Hyväk­syn kuolemanrangaistuksen”.

 96. Kir­joi­tin jos­kus opis­ke­luai­ka­na jul­ki­sen teks­tin, jon­ka yhden sivu­lause oli “louk­kaa­va”, kun se otet­tiin irti pää­lausees­ta. Virk­kees­sä sanot­tiin, että “Vaik­ka asia mie­les­tä­ni on niin, että YYY, pidän täy­sin vir­heel­li­se­nä väit­tei­tä, joi­den mukaan XXXX”. Joku vei asian eteen­päin ja vaa­ti minua tilil­le sii­tä, että oli­sin väit­tä­nyt XXXX. Asi­aa pui­tiin pidem­män kaa­van kaut­ta, ja todet­tiin, etten ollut väit­tä­nyt XXXX, vaan YYY, jos­sa ei ollut mitään outoa.

  Leh­dis­tö toi­mii nyky­ään osa­puil­leen niin, että täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa hen­ki­löä syy­tet­täi­siin pait­si XXXX:n väit­tä­mi­ses­tä, myös myö­hem­min takin­kään­tä­mi­ses­tä, jos hän ei enää “sei­soi­si sano­jen­sa takana”.

 97. Ok, kysy­mys­ten vaih­ta­mi­nen on jo töke­röä mani­pu­laa­tio­ta, mut­ta pal­jon voi teh­dä sil­lä, että kat­kais­taan vas­taus kes­kel­tä poik­ki. Tähän on vai­keam­pi puut­tua, kos­ka toi­mit­ta­ja voi aina sanoa, ettei sii­nä ollut tilaa kai­kel­le polii­ti­kon höpötykselle. 

  Polii­tik­ko sanoo jon­kun asian ja sit­ten antaa sil­le perus­te­lun. Mani­pu­loi­va uutis­toi­mit­ta­ja kat­kai­see vas­tauk­sen juu­ri sii­tä ennen perus­te­lu­ja ja sit­ten ryh­tyy kom­men­toi­maan vas­taus­ta ihan kuin perus­te­lu­ja ei oli­si kos­kaan annet­tu. Täl­lä tavoin vas­tauk­sen saa näyt­tä­mään pal­jon type­räm­mäl­tä kuin mitä se todel­li­suu­des­sa oli. Ame­rik­ka­lai­nen FOX News käyt­tää pal­jon tätä kei­noa Oba­man lausun­to­ja käsitellessään. 

  Ehkä tämä mie­les­sä moni polii­tik­ko ei yleen­sä anna suo­raa vas­taus­ta kysy­myk­siin, vaan läh­tee heti kysy­myk­sen alus­ta läh­tien jaa­rit­te­le­maan sitä sun tätä asi­aan liittyvää.

 98. Olen aina pitä­nyt Osmoa jär­ki­mie­he­nä, mut­ta kyl­lä nyt romah­ti käsi­tys. En oli­si usko­nut että Osmo jää pois mat­kaoh­jel­mas­sa ole­vas­ta jalkapallo-ottelusta.
  Pitäi­si muis­taa: “Elä­mä on vain pie­ni osa jalkapalloa”

  Las­si JJK

  1. Tosia­sias­sa menin otte­luun, mut­ta kun ensim­mäi­sen puo­lia­jal­la jäl­keen Barce­lo­na joh­ti pai­kal­lis­ta Rii­hi­mäen pon­nis­tus­ta 6–0, pää­tin läh­teä tut­tu­jen kans­sa syömään…

 99. Ajo­jah­ti vaan jat­kuu ja tur­hien asioi­den pui­mi­nen. Odo­tam­me uut­ta hyök­käys­tä medi­aa kohtaan.

 100. No Soi­nin­vaa­ran kave­ril­la Jukal­la ? Naru vaan kiris­tyy ympä­ril­lä, taas polii­tik­koa jah­da­taan ja aivan suot­ta, polii­si­kin on ihan tut­ki­muk­sis­saan liit­ty­nyt tähän HESA­rin ajojahtiin.

  Nyt äkkiä Soi­nin­vaa­ra ääneen, kun­nal­lis­vaa­li­kam­pan­join­ti menos­sa, hopi hopi vihreät.

  Has­si kan­nat­taa suo­ma­lais­ten vien­tiy­ri­tys­ten kyy­kyt­tä­mis­tä, kuten minis­te­ri Nii­nis­tö ja Soi­nin­vaa­ra halu­aa lisää vapauk­sia polii­tik­ko­jen käh­min­näl­le, toi­vot­ta­vas­ti RKP :n tut­kin­nas­ta tulee esil­le itse Soininvaara.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.