Peltomäen savustus

Vihrei­den puolue”risteilyllä” van­taalaises­sa hotel­lis­sa käsitelti­in myös lehdis­tön uuti­soin­tia. Yht­enä esimerkki­ta­pauk­se­na oli esil­lä asia, joka min­u­akin oli häirin­nyt, mut­ta jos­ta min­ul­la ei ollut riit­tävästi tieto­ja kir­joit­taak­seni asi­as­ta aiem­min. Kovin outo oli se tapa, jol­la Helsin­gin Sanomat savusti Juk­ka Pel­tomäen ulos Van­taan kaupung­in­jo­hta­jan paikalta.

En halua ava­ta keskustelua siitä, oliko Juk­ka Pel­tomä­ki hyvä vai huono val­in­ta Van­taan kaupung­in­jo­hta­jak­si, vaan ain­oas­taan tästä kirjoittelusta.

Hesarin tutki­vat jour­nal­is­tit oli­vat tehneet sinän­sä ansiokkaan havain­non, että Juk­ka Pel­tomä­ki oli jäänyt asumaan työ­suhdea­sun­toon, jon­ka hän oli aikanaan saanut eräältä raken­nus­li­ik­keeltä. Tuon vuokra­sopimuk­sen puimi­nen päivästä toiseen vaikut­ti jo sil­loin vähän ajo­jahdil­ta. (Sinän­sä ihmette­len Pel­tomäen toimia. Tuos­ta vuokra­sopimuk­ses­ta olisi pitänyt luop­ua tai korot­taa vuokra käyvälle tasolle.) Asialli­nen oli myös se tutkimus­su­un­ta, oliko tätä mainit­tua raken­nus­li­iket­tä suosit­tu Van­taan urakois­sa. Jos täl­laista olisi voitu osoit­taa, asia olisi ollut vähän vakavampi.

Lop­ulli­nen niit­ti oli kuitenkin se, että Juk­ka Pel­tomä­ki oli ottanut parhaan tyt­töys­tävän­sä mukaan luot­ta­mus­mi­esten tekemälle Lon­toon  matkalle, jos­sa Pel­tomä­ki oli mukana virkamiehenä.  Annet­ti­in myös ymmärtää, että Pel­tomä­ki olisi matkan aikana tämän takia lais­tanut virkavelvollisuuksiaan.

Tässä viimeisessä asi­as­sa Pel­tomäen toimin­nas­sa ei ollut ker­takaikkises­ti mitään moitit­tavaa. Ei ole kiel­let­tyä ottaa puolisoi­ta mukaan matkalle, jos nämä mak­sa­vat matkansa itse ja jos muuten hoitaa virkavelvol­lisuuten­sa. Sil­lä seikalla, ettei kyseinen nainen ollut sil­lä het­kel­lä naimi­sis­sa juuri Juk­ka Pel­tomäen kanssa, ei ollut myöskään mitään rel­e­vanssia. Avi­o­l­liset ongel­mat eivät kuu­lu niihin perusteisi­in, joil­la arvioidaan sopivu­ut­ta ja pätevyyt­tä hoitaa korkeaa virkaa. Juk­ka Pel­tomä­ki oli osal­lis­tunut sän­til­lis­es­ti viral­liseen ohjel­maan. Hän oli jäänyt pois jalka­pal­lo-ottelus­ta, mut­ta tämä osa matkao­hjel­maa oli vapaae­htoinen. Olen minäkin jäänyt pois jalka­pal­lo-ottelus­ta erään vas­taa­van matkan yhteydessä.

Pel­tomä­ki on nyky­isin alko­holin suh­teen abso­lutisti, joten mitään moit­teen sijaa alko­holi­in ei myöskään ollut, miltä osin hän ilmeis­es­ti poikke­si ainakin osas­ta muu­ta seuruetta.

Jos alka­isi samal­la vain­o­harhaisu­udel­la setviä Hesarin toimia ja moti­ive­ja tässä asi­as­sa, voisi ottaa esille Sanoma Oy:n merkit­tävät maao­maisu­udet Van­taal­la ja sen, että neu­vot­teluis­sa näi­den maid­en käytöstä Pel­tomä­ki on pitänyt tiukasti Van­taan puol­ta. Kos­ka vain­o­harhaisu­us ei kuu­lu tämän blo­gin piirteisi­in, tämä epäi­ly kan­nat­taa kumo­ta heti. Ei ole mah­dol­lista, että Hesarin kaltaises­sa lehdessä  talousjo­hto määräisi toimit­ta­jat tuhoa­maan jonkun virkamiehen.

116 vastausta artikkeliin “Peltomäen savustus”

 1. Sen sijaan on mah­dol­lista, että toimit­ta­jat kat­soi­vat että tässä on hyvä sul­ka hat­tuun ja johto antoi toimit­ta­jien jatkaa ajo­jah­tia yli hyvien tapo­jen osit­tain sik­si, että Sanom­al­la on pelis­sä miljardiomaisuus.

 2. Kor­rup­tio ei lopu, jos siihen ei puu­tu­ta. Poli­ti­ikan ammat­ti­laiset eivät mielel­lään tovere­itaan ilmi­an­na, edes kil­pail­e­van puolueen. Niin kuin tästäkin kir­joituk­ses­ta nähdään. Hom­ma jää medi­alle, jon­ka moti­iv­it tietysti voi olla ihan mitkä vaan.

 3. Ei Hesaris­sa johto määrää ketään kir­joit­ta­maan mitään, ei todel­lakaan. Toimit­ta­jat vain tietävät, mitä kuu­luu kir­joit­taa. Erkko ei määrää ketään kir­joit­ta­maan halu­a­mal­laan taval­la, mut­ta kyl­lä tietyn­laista itsesen­su­uria esi­in­tyy — ja Sanoma ei ole tässä asi­as­sa mitenkään poikkeuksellinen.

 4. Sil­lä seikalla, ettei kyseinen nainen ollut sil­lä het­kel­lä naimi­sis­sa juuri Juk­ka Pel­tomäen kanssa, ei ollut myöskään mitään relevanssia. 

  Minus­ta tuo osoit­taa sem­moista hark­in­takyvyn puutet­ta, että potkut oli­vat ihan oikein.

 5. Itse koin asian ajo­jahti­na ja kom­m­men­toinkin sitä HS:n keskustelus­sa. Päivästä päivään niin Van­taan Sanomis­sa kuin Hesaris­sakin oli Pel­tomäestä jut­tua ja aina negati­ivises­sa valossa.

  Kun ver­taa HS:n käsit­te­ly­ta­paa Espoon Loukon ja Van­taan Pel­tomäen tapauk­sis­sa, ei voi pää­tyä muuhun lop­putule­maan kuin että Pel­tomäen val­in­ta ei jostain syys­tä ollut Hesarin mieleen.

 6. Pienet on piir­it, mut­ta mikä on Van­taan etu? Minus­ta tun­tuu, että kun­nan, kun­ta­lais­ten ja yri­tys­ten etu ei kohtaa läh­eskään aina. Marssi­järjestyk­sen pitää olla kaikille selvä. Ensim­mäisek­si yri­tys­ten etu (=yhteisön hyv­in­voin­ti), toisek­si ihmis­ten etu (=ihmis­ten hyv­in­voin­ti) ja vas­ta kol­man­nek­si kun­nan etu. 

  Kun kat­soo mis­sä jamas­sa Van­taa on täl­lä het­kel­lä, niin kenen ihmeen etua siel­lä on ajet­tu? Pulju on täysin konkurssikyp­sä. Väitän myösä, ettei Van­taan asioi­ta saa­da kun­toon, ellei kun­taa jae­ta ter­veem­pi­in yksiköi­hin. Kart­taa kat­so­ma­l­la näkee nopeasti tule­van kun­ta­jaon uudet 6 — 10 kuntayksikköä.

  Ps. Ran­skas­sa ei pääse pres­i­den­tik­si, jos kansa ei tiedä ehdokkaal­la ole­van rakastajatarta. 😉

 7. “Minus­ta tuo osoit­taa sem­moista hark­in­takyvyn puutet­ta, että potkut oli­vat ihan oikein.”

  Pel­tomä­ki oli ensim­mäi­nen joka sai potkut osit­tain tuon takia.Peltomäki ei ole tiukkapipoinen kodin,uskonnon ja per­hear­vo­jen kan­nat­ta­ja ‚joten ei se hänen luot­ta­musase­maansa vaikuttanut .

  Eikä tuol­lainen matkus­t­a­mi­nen avi­o­li­iton ulkop­uolisen henkilön kanssa mitenkään harv­inaista ole.

  Kekko­nenkin olisi pitänyt potkia pois tuos­ta syystä

 8. On muuten hert­taista aina havai­ta, miten korkeaot­saisia nämä kom­men­toi­jat ker­ta toisen­sa jäl­keen ovat.

 9. Hesari kir­joit­taa mitä kir­joit­taa ja Van­taan luot­ta­mushenkilöt päät­tävät mitä päättävät.

  Eikö tässä olisi, Ode hyvä, syytä osoit­taa syyt­täväl­lä sormel­la Van­taan kun­nal­lispamp­pu­ja? Ei kai Hesari voi heitä määräil­lä? Vai ovatko he todel­la noin joh­dateltavis­sa ole­via pop­ulis­tisia tumpeloita? 

  Sinän­sä on mie­lenki­in­toista, ettei mikään juoru­ta­ho tässä maas­sa pal­jas­ta Hesarin sisäisiä likaisia pikku yksi­tyisko­htia. Kapakois­sa van­hat toimit­ta­jat kyl­lä muu­ta­man paukun jäl­keen ker­to­vat, miten nais­puoliset esimiehet Hesaris­sa asemi­in­sa ovat nousseet. Siinä Erkon nimi maini­taan mon­en yhteydessä. 

  Ovatho hesar­i­laiset niin lojaale­ja vai eivätkö muut medi­at vain uskalla?

 10. Roy F. Baumeis­ter kuvaa toimit­ta­jien ongel­maa tähän tapaan: Toimit­ta­jat yrit­tävät pysyä fak­tois­sa, mut­ta niitä on kovin paljon, pitää vali­ta. Uutisle­hde­tkin käyvät kau­pak­si vain, jos ovat viihdyt­täviä. Sik­si toimit­ta­jat eivät val­itse keskeisiä fak­to­ja, vaan ne joista saa tun­teisi­in vetoa­van hyvän tarinan. 

  Poikkeuk­si­akin onnek­si on.

 11. Tari­nan mukaan Espan­jan joukkueen bor­del­li majoitet­ti­in Helsin­gin olympialai­sis­sa johonkin espoolaishuvi­laan. Ja eipä tuo tosi­aan tain­nut “viran­hoitoon” eli urheilusuorituk­si­in vaikut­taa, jos vaik­ka tari­na olisi jopa tosi. 

  Aikamoisia rene­sanssiruhti­nai­ta muuten johtavis­sa virkamiehissä, jos tyt­töys­täviä voidaan reis­suille jo laadullis­es­ti valikoida.

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 12. Minus­ta tuo osoit­taa sem­moista hark­in­takyvyn puutet­ta, että potkut oli­vat ihan oikein. 

  En tunne Pel­tomäen ja hänen naisys­tävän­sä tilan­net­ta ollenkaan edes lööp­pi­julk­isu­u­den tasol­la, enkä tiedä oliko nainen eroa­mas­sa miehestään. Asumuserot ja avio­ero­pros­es­sit voivat olla niin pitk­iä, että en pidä vält­tämät­tä mitenkään kum­mallise­na, jos ihmiset ovat yhdessä uuden kump­panin kanssa ennen kuin avio­ero on selvä.

 13. ““Sil­lä seikalla, ettei kyseinen nainen ollut sil­lä het­kel­lä naimi­sis­sa juuri Juk­ka Pel­tomäen kanssa, ei ollut myöskään mitään relevanssia.”

  Minus­ta tuo osoit­taa sem­moista hark­in­takyvyn puutet­ta, että potkut oli­vat ihan oikein.”

  Mies tai nainen petikump­pan­i­na — liitossa tai ei. Ei kiin­nos­ta min­ua. Eikä kuu­lu viranhoitoon.

  Luo­ja var­jelkoon meitä amerikkalaistyyliseltä moralisoinnilta

 14. Kyl­lä vaan näyt­täisi suo­ma­laisen medi­an kak­istokra­tial­la ole­van tuol­lainen “savus­ta­mo”; mil­loin saa­vat “rel­e­vanssia” lau­takasat, mil­loin kännykkätekstit.

 15. “Minus­ta tuo osoit­taa sem­moista hark­in­takyvyn puutet­ta, että potkut oli­vat ihan oikein.”

  Jos henkilö rat­sas­taisi julk­isu­udessa tiukkapipoisel­la moraalil­la niin tuo pätisi, mut­ta ei seu­rustelusuh­teet muuten työn arvioin­ti­in kuulu

 16. “Ei Hesaris­sa johto määrää ketään kir­joit­ta­maan mitään, ei todellakaan”

  Kyl­lä on täysin var­ma että johto määrää ole­maan jois­takin asioista jotakin mieltä ja jotkut asi­at pää­sevät esille ja toiset eivät.

  Hesar­il­la on oma kan­ta EU:hun, Euroon, Natoon, pres­i­dent­tiehdokkaisi­in ja jopa siis Van­taan kaupun­gin johtoon, ja tätä omaa kan­taa puffa­taan kaikin tavoin. Hesari ei ole mikään riip­puma­ton medi­at­a­lo vaan se ajaa omaa agendaansa.

 17. MArkku af Heurlin
  Eikä kuu­lu viranhoitoon.

  So on sin­un mielip­i­teesi. Omas­sa yri­tyk­sessäsi toki saat tehdä mitä halu­at, mut­ta viran­halti­joiden pitää naut­tia laa­jem­paa luot­ta­mus­ta. Sitä­pait­si tässä keis­sis­sä tuo oli vain piste iin päälle, varsi­nainen ongel­ma oli se korruptioasunto.

 18. Olisiko tuos­sa ollut vähän sitäkin että kun on savua niin mikä tahansa kip­inä käy tules­ta? Kaavoitus- ja raken­nus­puolel­la kiertää kaiken­laisia huhu­ja, lop­putu­losten perus­teel­la epäi­lyk­set herää ja kun pääkaupunkiseudul­la rak­en­t­a­mi­nen on mil­jardibisnes jon­ka kanssa on tekemi­sis­sä sato­ja virkamiehiä, luot­ta­mus­miehiä ja yri­tyk­siä niin on jo tilas­tol­lis­es­ti toden­näköistä että kor­rup­tio­ta esiintyy. 

  Tuol­lainen sku­up­pi on jokaisen kaupunki­toim­i­tit­ta­jan unel­ma, mut­ta kun näyt­töä ei oikein löy­dy, niin sit­ten revitään otsikoi­ta pienem­mistäkin rikkeistä. Ei ne Loukonkaan rötök­set nyt kum­mosia ole, niitä matko­ja vaan vah­dataan kun niistä saa tietoa.

 19. Sinän­sä tässä ei ole mitään uut­ta. Mon­es­sa asi­as­sa Hesaris­sa on tiet­ty lin­ja, jota nou­date­taan järkähtämät­tä. Kevan toim­i­tusjo­hta­ja pan­ti­in vai­h­toon, vaik­ka syytet­tä ei sit­tem­min nos­tet­tu. Musi­ikki­talon rak­en­tamis­päätöstä vas­tustet­ti­in, siinä tosin onnis­tu­mat­ta. Espoohan on Hesarin toimit­ta­jille hel­vetin esikar­tano, jos­ta ei hyvää kir­joite­ta. Tapaus Pel­tomä­ki ei siis ole mitenkään ainutkertainen.

 20. Offtopic: Olisi kiin­nos­tavaa kuul­la mil­lä taval­la Vihrei­den joh­dos­sa on otet­tu huomioon viime kevään eduskun­tavaalien tulos?

  Tääl­lä ja jos­sain muual­lakin tuli vas­taan ihan fik­sua keskustelua.

  Aiheesta:
  Pormes­tari­mallin hyvä puoli on siinä, että vas­tuu on myös poli­it­ti­nen ja luot­ta­mua on tärkeäm­pää kuin viras­ta eläköi­tymi­nen. Pormes­tari­mallis­sa luovu­taan teesken­telemästä, että keskeiset poli­it­tiset tehtävät oli­si­vat jotain muu­ta kuin kokopäiväistä työtä. Tämän ansios­ta johtavis­sa luot­ta­muste­htävis­sä voi olla muitakin kun kun­nan muuten “tuk­i­työl­listämiä” poli­itikko­ja, oikeista töistä ei niin suur­ta määrä voi olla poissa.

 21. “Luo­ja var­jelkoon meitä amerikkalaistyyliseltä moralisoinnilta”

  Kyl­lä sitä on osat­tu aika hyvin ennen Amerikan löytämistäkin. Ihan muis­sakin asioissa.

 22. Tässä keskusteluketjus­sa on monia vääriä käsi­tyk­siä HS:n toimin­nas­ta. Oikaisen asial­liset väitteet.

  Soin­in­vaara viit­taa HS:n uuti­soin­ti­in ker­toes­saan, että Pel­tomäen erolle viimeinen niit­ti tuli, kun lehdis­tö ker­toi virka­matkas­ta Man­ches­teri­in. Hänen mukaansa asi­aa ei ilmeis­es­ti olisi pitänyt uuti­soi­da. Kun HS ker­toi asi­as­ta, se oli jo nous­sut poli­it­tisek­si kiis­takysymyk­sek­si Van­taal­la. Kaupung­in­hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja oli vaat­in­ut kaupung­in­jo­hta­jal­ta selvi­tys­tä asi­as­ta. Kun Pel­tomäen ase­ma joka tapauk­ses­sa oli epä­var­ma, olisi ollut jour­nal­is­tis­es­ti väärin jät­tää ker­tomat­ta tästä viimeisim­mästä kiistassa.

  HS uuti­soi asian 14.9. Van­taan Sanomat oli ker­tonut siitä jo aiem­min, ja iltapäiväle­hdet tart­tui­v­at asi­aan seu­raa­vana päivänä. HS:n jutus­ta käy selvästi ilmi, että se ker­too kiis­tas­ta poli­it­tis­ten leirien välil­lä, ei virka­matkas­ta tai kaupung­in­jo­hta­jan suhteista sinän­sä. Tämän linkin pitäisi viedä suo­raan jut­tuun, joka valitet­tavasti on mak­sumuurin takana: http://tinyurl.com/cyzb5e3

  Ja sit vielä Jugelle ja muille HS:n agen­daa asi­as­sa epäilleille: HS:lla on lin­ja, joka ilmais­taan pääkir­joi­tus­sivul­la. Se ei ohjaa yksit­täis­ten toimit­ta­jien työtä mitenkään. Van­taan kaupung­in­jo­hta­jan valin­nas­ta HS:lla ei ole ollut eikä ole viral­lista lin­jaa. On erikoista, että täl­laisia var­mo­ja väit­teitä HS:n toimit­ta­jien työn vapaud­es­ta esit­tävät yleen­sä ihmiset, jot­ka eivät toimit­ta­jien työtä lainkaan tunne.

  Ville Seuri
  Varaesimies
  HS:n kaupunkitoimitus

 23. Eipä tuo touhu nyt kovin poikkeuk­sel­liselta vaiku­ta, ja sum­matkin tun­tu­vat hyvin pie­niltä. Ruotsin demareil­la on saman­ta­paisia ongelmia, jot­ka tosin vaikut­ta­vat jo kannatukseenkin.

  Jos tästä halu­taan saa­da jotain todel­lista aikaan, niin tätä uuti­soin­ti­ta­paa voisi levit­tää kun­nal­lispoli­ti­ikkaan oikein kun­nol­la. Sen ver­ran mys­tistä rahankäyt­töä löy­tyy joka kun­nas­ta vaik­ka mil­lä mital­la, että jos täl­läiset jutut myyvät, niin ne eivät ainakaan muu­ta­maan vuo­teen lopu minnekään.

 24. Kyse on minus­ta tästä: Hesari kir­joit­taa uuti­soin­neis­saan, että maini­t­ul­la matkalla Pel­tomä­ki ei ollut osal­lis­tunut täysi­pain­ois­es­ti matkan ohjel­maan. Soin­in­vaaran mukaan taas Pel­tomä­ki oli osal­lis­tunut sän­til­lis­es­ti viral­liseen ohjel­maan. Jos Soin­in­vaara on oike­as­sa, ja Pel­tomä­ki oli jät­tänyt väli­in korkein­taan osan ei-viral­lis­es­ta ja vapaae­htois­es­ta sosi­aalis­es­ta ohjel­mas­ta, niin sil­loin Hesarin uuti­soin­ti on, jos ei suo­raan val­heel­lista, niin ainakin erit­täin harhaan­jo­htavaa — jopa siinä määrin, että on vaikea moit­tia Hesarikri­it­tisimpiä kom­men­toi­jia agen­da- ja ajo­jahtiepäi­ly­istä. Kaik­ki muu on tässä kuitenkin kosmetiikkaa.

  1. Hesaris­sa julka­istu tieto virkate­htävien laimin­lyön­nistä on todel­lakin väärä, mut­ta tieto oli haas­tat­telus­sa pan­tu kokoomus­laisen Tapani Mäkisen suuhun.

 25. Kämäräi­nen kirjoitti

  “Aikamoisia rene­sanssiruhti­nai­ta muuten johtavis­sa virkamiehissä, jos tyt­töys­täviä voidaan reis­suille jo laadullis­es­ti valikoida.”

  Tieto­jeni — eli siis tämän pal­stan mukaan Pelomä­ki maosi heilansa matkaku­lut tai tämä mak­soi ne itse. Kyl­lä seu­ralaisen saa mukaansa ottaa, jos huole­htii kuluista. Ei siinä 24 t vuorokaudessa olla virkaa hoitamassa.

 26. Väitätkö Ville Seuri että yksit­täi­nen toimit­ta­ja voisi kir­joit­taa täysin riip­pumat­ta siitä mitä pääkir­joi­tus­sivul­la lukee tai ei lue?

  Ei siltä kyl­lä näytä ulospäin. Ehkä sit­ten olette onnis­tuneet rekry­toimaan pelkästään toimit­ta­jia jot­ka ovat kaikesta samaa mieltä pääkir­joit­ta­jan kanssa.

 27. Minä luen aina Hesaria polar­isoidut lasit päässä. Ne suo­dat­ta­vat jopa 90 pros­ent­tia lehden suo­ras­ta kokoomus­lais­es­ta säteilystä ja 60% epäsuorasta.

  Lasit erot­tel­e­vat n. 90% HS:n toim­i­tuk­sel­lis­es­ta puri­tanis­mista. Edelli­nen suuri purkaus tätä säteilyä tuli Audi-miehen roviolta.

  Sekä kokoomus­lainen että puri­tanisti­nen säteily koi­tu­i­v­at syn­tisen ja naisi­in menevän demarin kohtaloksi.

  Jos min­ul­la ei olisi näitä main­ioi­ta lase­ja, niin en erot­taisi Helsin­gin Sanomia ja Päivämies-lehteä toisistaan.

 28. Poli­itikko­ja kuu­luukin savus­taa. Mikäli poli­itikko pystyy puo­lus­tau­tu­maan uskot­tavasti, niin kyseessä on savua ilman tul­ta eikä poli­itikol­la ole mitään hätää.
  Mikäli poli­itikko joutuu eroa­maan ajo­jo­jahdin takia, niin jotain hämärää sen hom­mis­sa on ollut.

  1. On myön­net­tävä, että minäkin muistin tuon asian toisin, että Hesari olisi nos­tanut asi­as­ta jutun. Kat­seet kään­tyvät siis Van­taan kokoomuk­sen puoleen. Tässä maas­sa tehdään kym­meniä­tuhan­sia avio­ero­ja vuosit­tain. Avi­o­li­iton kar­i­u­tu­mi­nen ei oikein voi olla irtisanomisperuste.

 29. MORO OSMO!

  Hesarin vaiku­tus­ta on vaikea yliarvioida.

  Hesari on oikeis­to­lainen “aivope­sukone” jota ei tyh­mem­pi heti huomaa!

  Hesarista on selvem­min ja selvem­min muodostunut
  ylim­ielis­es­ti kansaan suhtautuva,kokomuksen äänenkannattaja!

  On tot­ta että tämä “uusi” Hesari on entistä uus­lib­er­aalimpi. EU ja Pankit ja Kokoomus ja NATO ovat hesarin eri­tyisessä suojeluksessa.

  Hesari tekee poli­ti­ikkaa minkä kerkee.

  Se, joka on min­un kas­sani samaa mieltä, kan­nat­taa äänestää lom­pakol­laan ja jät­tää hesari tilaamatta!
  eli vapaus vali­ta toisin (poiketen valtavirrasta)!

  http://personal.inet.fi/taide/iso-peura/index.html

 30. Hesarin taso on laskenut viime vuosi­na ja yhä use­am­min siitä löytää suuria asiavirheitä.
  Olen lähetel­lyt pahimpia pää­toimit­ta­jalle tiedok­si, mut­ta kor­jaus­ta ei ole ilmaantunut

  Toinen ongel­ma on omae­htoisen juor­nal­is­min vähen­tymi­nen ja niin­pä HS tois­telee vain tois­t­en sanomisia valaise­mat­ta asian mui­ta näkökohtia

  Usein tuo­ta papukai­ja­tois­toa har­joite­taan EK:n ja Kokoomuk­sen kohdal­la eli näi­den mielip­i­teet hyväksytään kritiikittä

 31. Jos Pel­tomä­ki on hoi­tanu virkate­htävän­sä sän­til­lis­es­ti, kyseessä on jär­jetön farssi ja peri­aat­teessa syr­jin­täkin. Point­ti tulee hyvin esille tässä Hesarin uutisessa:

  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/jukka_peltomaen_virkamatka_naisystavan_kanssa_kuohuttaa/

  Juk­ka Kun­nas (kok):

  ““On men­ty liian pitkälle. Näin julkiset nais­suh­teet eivät käy”

  Kun­naksen mielestä Pel­tomäen julki­nen nais­suhde on siis niin pahek­sut­ta­va asia, että se kel­paa ainakin yhdek­si perus­teek­si erottamiselle(ilmeisesti nais­suhde olis ollu ihan jees, jos sen olis pitäny pimen­nos­sa?). Oletet­tavasti Kun­nas näkee nais­suh­teesta aiheutu­van jonkin­laista imago­hait­taa, jos se ker­ran on ongel­ma ilman virkate­htävien laimin­lyömistäkin. Var­maan onkin niin, että joidenkin kon­ser­vati­ivien silmis­sä kaik­ki muut pait­si avi­o­l­liset nais­suh­teet on tuomit­tavia. Mut­ta tuleeks näi­den kon­ser­vati­ivien saa­da sanel­la muidenkin ihmis­ten osalta se, mil­laset nais­suh­teet on sal­lit­tu­ja poliitikoille? 

  Vas­taavasti mon­en kon­ser­vati­ivin mielestä poli­itikon homo­suhde aiheut­taa imago­hait­taa. Pitäiskö täl­lä perus­teel­la siis voi­da erot­taa kaik­ki julkises­ti homosek­suaalit poli­itikot? Jos ei pitäis, niin pitäiskö nais­suhdet­ta erot­tamisen perus­teena käyt­täneet tyyp­it lait­taa vas­tu­useen siitä, et ne syr­ji Pel­tomäkeä sen ihmis­suhde­pref­er­enssien takia?

 32. Nyt kun olen kier­rel­lyt Suomea, vas­takin pari viikkoa ja lukenut Kale­vaa, Keskisuo­ma­laista . Ilkkaa, Lapin Kansaa, Pohjolan Sanomia , Helsin­gin Sanomia,Aamulehteä etc niin artikke­lit ovat samo­ja lehdestä riippumatta.

  Oma uutis/mielipidetuotanto on vähäistä ja har­voin syven­tävää ja laa­jem­paa kuin haas­tatelta­van mielipiteet

  Sen vielä ymmärtää, että artikke­lit ovat samo­ja saman omis­ta­jan lehdis­sä, mut­ta kun ne ovat samo­ja yli yhtiöra­jo­jen niin voi puhua jo mielip­itei­den yhden­su­un­taamis­es­ta ja lehdet voisi julka­ista yhteisel­lä Pravda-nimellä

 33. Kom­ment­ti Markku af Heurlin­ille 7.11.2011 kel­lo 12:33

  Point­ti oli se, että Soin­in­vaaran mukaan kyyti­in kel­pasi “paras” tyttöystävä. 

  Ja jos asi­at ovat puh­taan yksiselit­teis­es­ti niin, ettei viran­hoito ole ympärivuorokautista, eikös sit­ten seu­ralaisek­si voi ottaa minkä vain lähin­nä mieliku­vi­tus rajana kun­han kulut maksaa? 

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 34. “Ja sit vielä Jugelle ja muille HS:n agen­daa asi­as­sa epäilleille: HS:lla on lin­ja, joka ilmais­taan pääkir­joi­tus­sivul­la. Se ei ohjaa yksit­täis­ten toimit­ta­jien työtä mitenkään.”

  Hehhe­he­hee… Kielipoli­it­tis­ten mielipi­de­tiedustelu­jen sum­ma 50 v. ajal­ta on että n. 2/3 kansas­ta vas­tus­taa pakko­ruot­sia. Hesarin aiheesta julkaisemien kir­joi­tusten sum­ma taas on että 95% on niistä pakko­ruot­sia ylistäviä. 5% neu­traale­ja. Ihanko sat­tumankaup­paa toimit­ta­jakun­taan on valikoitunut näin val­is­tunei­ta yksilöitä?

 35. Kum­mallista, että Vihreät (ole­tan suurim­man osan tääl­lä kom­men­toivista ole­van Vihre­itä) pitävät ‑hesaria Kokoomuk­sen leht­enä. Itseäni on häirin­nyt suun­nat­tomasti kum­malliset Kepu-poli­itikko­jen kehu­mis­ar­tikke­lit, täysin kri­ti­ik­itön posi­ti­ivi­nen mamu-uuti­soin­ti ja vihrei­den arvo­jen propaganda-agenda.
  Tuo kuu­lostaa itses­tänikin kovin kum­malliselta yhdis­telmältä. Olisiko­han Hesaris­sa mon­ta klikkiä, jot­ka tais­tel­e­vat lehden sisäl­lä palstatilasta?
  Yhtään posi­ti­ivista Per­su-uutista en ole huo­man­nut, joten siinä Hesari ainakin on johdonmukainen.

 36. Taitaa vain Van­taan vihre­itä har­mit­taa, kun hieno Kokoomus­ta vas­taan suun­nat­tu val­lan­jako­su­un­nitel­ma sos­su­jen ja per­su­jen kanssa meni mönkään kaupung­in­jo­hta­jan valin­nan osoit­tautuessä pahak­si köm­mähdyk­sek­si. Muuten täl­laista läpiko­r­rup­toituneelta vaikut­ta­van kehäraakin kiihkeä puo­lus­t­a­mi­nen tun­tuu vähän kummalliselta.

  Mielestäni on tietysti valitet­tavaa, että lop­ulli­nen ero saati­in aikaisek­si vas­ta mität­tömän “sek­siskan­daalin” päät­teek­si. Tosi­a­sia oli kuitenkin se, että Pel­tomä­ki oli jo menet­tänyt kykyn­sä toimia kaupung­in­jo­hta­jana johtuen kor­rup­tioepäi­ly­istä, joista oli käyn­nis­sä myös krp-tutk­in­ta (yri­tys­maail­mas­sa tämä olisi johtanut välit­tömästi toim­i­tusjo­hta­jan erot­tamiseen). Valitet­tavaa oli se, että Pel­tomäen takana olleet val­tu­us­to­ryh­mät sos­su­jen johdol­la aset­tui­v­at siilipuo­lus­tuk­seen hänen ympärilleen ja tekivät asi­as­ta peri­aat­teel­lisen kiistan.

  Sinän­sä kyse­hän ei ollut mis­tään raken­nus­li­ik­keestä vaan mm. kaavoitusasioi­hin erikois­tuneesta arkkite­hti­toimis­tos­ta. Tun­net­tu­ja fak­to­ja oli­vat se, että ko. toimis­tol­la oli poikkeuk­sel­lisen suuri markki­nao­su­us Van­taal­la, se, että ko. toimis­to oli Suomen kan­nat­tavin jät­täen seu­raa­van kil­pal­i­jan läh­es puol­ta piene­mi­in lukuhin. Tämä tietysti voi olla täyt­tä sat­tumaa tai pelkästään ko. toimis­ton erin­no­maisu­ut­ta, mut­ta jo pelkästään se että Pel­tomä­ki (ja Pel­tomäen poikakin?) asui ilmeisen ali­hin­taisel­la vuokral­la ja myös tun­si läheis­es­ti toimis­ton johta­jan, saa tilanteen näyt­tämään vähin­tään kummalta.

  Lisäk­si monis­sa lehdis­sä rapor­toin­ti­in yri­tys­maail­mas­ta kuu­lunei­ta huhu­ja, joiden mukaan kaa­va-asi­at Van­taal­la eivät oikein tah­toneet ede­tä ellei raken­nut­ta­ja “ymmärtänyt” vali­ta oikeaa arkkitehtitoimistoa.

  Olisi aika haus­ka tietää, miten kukaan kuvit­teli, että Pel­tomä­ki olisi voin­ut nor­maal­isti jatkaa virassaan.

  Sinän­sä täl­lais­ten poli­it­tis­es­ti valit­tu­jen korkei­den virkami­esten koske­mat­to­muus on aivan kum­malli­nen (Van­taan poli­isi­han oli jo ker­taaleen lopet­tanut tutkin­nan, ennen kuin KRP-kiin­nos­tui kohun ansios­ta asi­as­ta). Pienem­piä virkamiehiä on pää­tynyt leivät­tömän pöy­dän ääreen mm. sen vuok­si, että ovat osal­lis­tuneet kopiokone­fir­man jär­jestämään golf-kil­pailu­un (etu ehkä luokkaa 50€). Syyt­täjän suurim­pana perustelu­na jutun oikeu­teen viemisel­lä oli se, että vaik­ka etu oli olema­ton eikä väärinkäytök­siä han­k­in­nois­sa voitu osoit­taa, niin virkamiehen pitää pitää itse huoli siitä, ettei kuva virkakoneis­ton puolueet­to­muud­es­ta vaarannu.

  Mintenköhän Pel­tomä­ki sijoit­tuisi täl­lä “vaaran­tu­misas­teikol­la”?

  Mitä Vihreisi­in tulee, niin tämä osoit­taa sen, että ainakin Van­taan Vihreät ovat taan­tuneet ihan saman­laisen likaisen sulle-mulle ‑poli­it­tisen pelin tasolle kuin kaik­ki muutkin. Raikas avoimuu­den tuuli on vai­h­tunut umme­htuneek­si seiso­vak­si löyhkäksi.

 37. “Hesaris­sa julka­istu tieto virkate­htävien laimin­lyön­nistä on todel­lakin väärä, mut­ta tieto oli haas­tat­telus­sa pan­tu kokoomus­laisen Tapani Mäkisen suuhun.”

  Hesari lait­taa Mäkisen suuhun tämän: “Olen puhunut matkalla ollei­den kanssa, eikä Pel­tomä­ki ole osal­lis­tunut virka­matkalle täy­dessä laa­ju­udessa. Nais­suhde hait­taa viran­hoitoa ja kaupun­gin imagoa.” Tätä lausun­toa kuitenkin edeltää linka­tus­sa Hesarin jutus­sa se, että Hesari rapor­toi fak­tan ilman pehmen­nyk­siä tai muiden suuhun lait­tamisia: “[Pel­tomä­ki] ei kuitenkaan osal­lis­tunut täysi­pain­ois­es­ti ohjel­maan, vaan viet­ti matkalla aikaa naisys­tävän­sä kanssa.”

 38. Asial­la saat­taa olla Van­taan ympyröis­sä van­hempia ulot­tuvuuk­sia, jot­ka nyt ote­taan esi­in kun asianomainen on (vanaalaisit­tain) erit­täin korke­as­sa ase­mas­sa ja on heti alus­sa osoit­tau­tunut jonkun mielestä esim. ylim­ielisek­si. Vas­taavasti toim­i­tusjo­hta­ja voidaan erot­taa ilman perusteita.
  Se onko täl­lainen toim­inta helpon manip­u­loitavuuten­sa takia kor­rek­tia onkin jo toinen tarina.

 39. Jos alka­isi samal­la vain­o­harhaisu­udel­la setviä Hesarin toimia ja moti­ive­ja tässä asi­as­sa, voisi ottaa esille Sanoma Oy:n merkit­tävät maao­maisu­udet Van­taal­la ja sen, että neu­vot­teluis­sa näi­den maid­en käytöstä Pel­tomä­ki on pitänyt tiukasti Van­taan puol­ta. Kos­ka vain­o­harhaisu­us ei kuu­lu tämän blo­gin piirteisi­in, tämä epäi­ly kan­nat­taa kumo­ta heti. Ei ole mah­dol­lista, että Hesarin kaltaises­sa lehdessä talousjo­hto määräisi toimit­ta­jat tuhoa­maan jonkun virkamiehen.

  Bra­vo 🙂

  Vakavasti ottaen Pel­tomä­ki lie­nee vain uhri medi­ak­en­tän myller­ryk­sessä, jos­sa yhä use­ampi artikke­li syn­tyy ajatuk­sel­la “olem­me­han puheenai­he­me­dia”. Jos kansa ABC:n kup­pi­lois­sa kaipaa roskaa, niin kansalle annetaan roskaan. Kel­lään ei ole enää varaa kir­joit­taa asi­as­ta, kun asia ei vält­tämät­tä myy lehteä tai tuo­ta klikkauksia.

  Itse olen mon­esti miet­tinyt miten juuri Sanomien mediois­sa ollaan niin kallel­laan Vihreään kaupun­gin­su­un­nit­telu­un, ja miten läh­es jokaiseen kaupun­gin liiken­net­tä tai suun­nit­telua koske­vaan artikke­li­in löy­tyy Osmo Soin­in­vaara kom­men­toimaan. Onnek­si ei ole mah­dol­lista, että toimit­ta­ja pyrk­isi aja­maan jotain tiet­tyä agen­daa tai muokkaa­maan yleistä mielipi­det­tä, tuot­ta­mal­la Osmol­ta saa­maan aineis­ton poh­jal­ta kir­joituk­sia. Täl­lainen ajat­telu kan­nat­taa siis tor­pa­ta heti!

 40. Oma vaikutel­ma on, että hesarin näkökul­ma on urbaani, vasem­mis­to­lainen ja aav­is­tuk­sen vihertävä. Tosin demar­i­hen­ki tal­laa kaiken vihreän alleen kuin kumisaa­pas rairuo­hon. Mui­ta kat­san­tokan­to­ja ei ole näkynyt, ei pääkir­joi­tus­sivul­la eikä muual­lakaan. Ero vaikka­pa maakun­tien lehti­in on radikaali.

 41. Ege H: Tulk­in­ta laimin­lyön­neistä oli tosi­aan kh:n puheen­jo­hta­jan Mäkisen. Matkao­hjel­mas­ta ei muis­taak­seni käy selvästi ilmi, mikä osa ohjel­mas­ta on viral­lista ja mikä ei. Mut tää on siis vain muistikuva.

  juge: Joo, voi kir­joit­taa täysin riip­pumat­ta siitä.

  tpyy­lu­o­ma: Kiitos.

 42. Ilpo Iso-Peu­ra
  Hesari on oikeis­to­lainen “aivope­sukone” jota ei tyh­mem­pi heti huomaa!

  Evert the Neverest
  Minä luen aina Hesaria polar­isoidut lasit päässä. Ne suo­dat­ta­vat jopa 90 pros­ent­tia lehden suo­ras­ta kokoomus­lais­es­ta säteilystä ja 60% epäsuorasta.

  No täältlä oikeal­ta kat­sot­tuna Hesari on lähin­nä joidenkin demarei­den ja vihrei­den hal­lus­sa, joten tästä voimme kyl­lä päätel­lä, että oikeasti lehti on kokon­aisu­ut­ta kat­soen melko keskellä.

  Kaupung­in­jo­hta­jalle pitäisi voi­da antaa potkut samoil­la perusteil­la kuin toim­i­tusjo­hta­jille eli heti kun luot­ta­mus ontuu. Jos luot­ta­muk­sen hor­ju­misen syynä on avio­ero tai väärän­väriset kalsar­it, niin sit­ten on.

 43. Kyl­lä Hesaris­sa ainakin kaupunki­toim­i­tus on niin punav­ihreä kuin vain olla ja voi. Itse lopetin Hesarin tilaamisen juuri sen jatku­van autot­to­muus- ja nim­by-lässy­tyk­sen vuok­si. Hesar­i­han oli mm. varsin akti­ivi­nen keskus­tatun­nelin vas­tus­ta­ja ja var­maankin sen vaiku­tus kansalais­mielip­i­teen kään­tämisessä oli merkittävä.

  Kun tähän las­kee vielä sen, että Hesari toi­mi käytän­nössä Halosen vaal­i­toimis­tona ja Lip­posen imago­toimis­tona, niin ei voi kuin ihme­tel­lä mis­tä ko. avi­isin maine kon­ser­vati­ivise­na kokoomuk­sen ään­i­tor­ve­na oikein on peräisin.

 44. Ei moti­iviksi tarvitse etsiä maaomistusta.

  Pel­tomä­ki ilmoit­ti heti ensi töik­seen ettei Van­taan ja Helsin­gin ole syytä yhdis­tyä. Hesari taas on liput­tanut avoimesti yhdis­tymisen puoles­ta. Siinä syy, metropoli­unelmia nääs.

  Ajo­jahti oli aika räikeä, panin sen itsekin merkille vaikken Van­taan poli­ti­ikkaa akti­ivis­es­ti seuraakaan.

 45. Muis­tan, että aikoinaan ensim­mäi­nen reak­tioni entisenä van­taalaise­na Pel­tomäen val­in­taan oli :

  “Voi Her­ra Jumala ! Eivätkö nuo Van­taan päät­täjät vieläkään ole oppi­neet mitään ?”

  No nyt näyt­tää siltä, että Pel­tomä­ki ei ollut oppin­ut, vaan pyörit­ti “hyvä veli” sys­teemiä ihan “van­ho­jen hyvien aiko­jen” tapaan. Mut­ta muut poli­itikot oli­vat oppi­neet ja he otti­vat etäisyyt­tä Pel­tomä­keen, ennen kuin Pel­tomäen kuvion­nit oli­si­vat kaatuneet hei­dän päälleen. Itsesuo­jelu­vais­to siis pelasi ja hyvä näin.

 46. Jos Hesaria yhtääl­lä nimitetään Kokoomuk­sen käsikas­sarak­si ja toisaal­la punav­i­her­ha­p­atuk­sen ään­i­torvek­si, niin kyl­lä lehti jotain tekee oikein.

 47. Sylt­ty: “Sitä­pait­si tässä keis­sis­sä tuo oli vain piste iin päälle, varsi­nainen ongel­ma oli se korruptioasunto.”

  Joo, näin olisi, mut­ta siitä ei ole mitään näyt­töä. Vielä, voi olla, että myöhem­min tulee. Mut­ta van­ha suo­ma­lainen perinne on, että ensin tutk­i­taan, sit­ten vas­ta hutk­i­taan. Lehdis­tössä päinvastoin.
  Asun­to­han on peräisin ajal­ta, jol­loin Pel­tomä­ki oli kyseisessä fir­mas­sa töissä

 48. Jos joku kokee Hesaris­sa töis­sä ole­van ihmisen jääviksi, niin ehkä minä sit­ten olen uskot­tavampi, kun olen ollut palkkalis­toil­ta pois jo melkein neljä vuot­ta ja HS on min­ulle melko pieni asi­akas freenä.

  Työsken­telin Hesaris­sa 2000–2007 eikä koskaan kukaan ker­tonut min­ulle, mitä mieltä piti olla. Jälkikä­teen toim­i­tuk­sen palaut­teesta tietysti oppii jotakin asen­tei­ta ehkä huo­maa­mat­taankin, mut­ta esimerkik­si Natos­ta Mosko­van kir­jeen­vai­h­ta­ja on ollut omas­sa kolum­nis­saan eri mieltä kuin pääkir­joi­tus. Se on Hesaris­sa suh­teel­lisen taval­lis­takin. Maanan­tain ter­veyssivu­jen ja tiis­tain tiedesivu­jen välil­lä voi olla joskus melkoinen henk­i­nen kuilu, kun kuitenkin samoista asiois­takin ajoit­tain on näil­lä sivuil­la puhe. Koskaan ei Hesaris­sa ole huole­hdit­tu, että täl­lais­es­ta epäjo­hdon­mukaisu­ud­es­ta päästäisi­in eroon, vaan sitä on pidet­ty lehden moni­ar­voisu­u­den ilmenemismuotona.

  Jos Sanom­al­la on jotakin intres­siä ajaa HSn kaut­ta jotakin mielipi­det­tä yleisek­si totu­udek­si, niin tuskin­pa niihin nyt mitkään Natot kuu­lu­vat. Osak­keen­o­mis­ta­jien intresse­jä lähel­lä saat­taisi­vat olla ennem­minkin nämä kaavoituskysymyk­set Töölön­lahdel­la tai Van­taal­la, mut­ta vaikea uskoa, että yksit­täisi­in toimit­ta­ji­in kauheasti siinä voisi vaikut­taa. Uuti­nen on uuti­nen, ja siinä kil­pailus­sa on pakko pärjätä.

  Itse asi­as­ta olen kyl­lä samaa mieltä kuin Osmo. Nämä kohut elävät kum­mallista omaa elämään­sä, vaik­ka jutut oli­si­vat täysin yhden­teke­viä, vaik­ka fak­tat oli­si­vat oikein ja vaik­ka lehti ei suo­ranais­es­ti vaatisi poli­itikkoa lähtemään. Riit­tää että lehti uutiskil­pailus­sa otsikoi isol­la, että kaupung­in­val­tu­utet­tu har­rasti vai­mon­sa kanssa SEKSIÄ lauan­taina saunan jäl­keen maku­uhuoneessa, niin jokin kum­malli­nen kohu­logi­ik­ka johtaa siihen, että se on koh­ta isom­mal­la otsikol­la toises­sa lehdessä. Ja sit­ten kun sitä ei suo­ranais­es­ti osa­ta pahek­sua, esimerkik­si sik­si ettei siinä ole yhtään mitään pahek­sut­tavaa, san­o­taan että se “osoit­taa hark­in­takyvyn puutet­ta”. Ja koh­ta ollaan sitä mieltä että ei riitä että asi­at ovat ok, niiden pitää myös näyt­tää siltä, ja joku koh­ta kokee jos­sain luot­ta­mus­pu­laa, ja sit­ten sitä jo men­nään kohti kysymys­tä, jon­ka jokainen lehti halu­aa otsikoi­da ensim­mäisenä, ei vas­tauk­sen kysymyk­seen aiotko ero­ta, ja sama sit­ten niiltä jot­ka voivat päät­tää erot­tamis­es­ta. Kun tämä juna on ker­ran kiskot­tu liik­keelle, sitä ei saa enää jarrutettua.

 49. Vähän aiheesta ohi, mut­ta… Mon­et omas­ta alas­taan hyvin per­il­lä ole­vat henkilöt ovat kom­men­toi­neet, että sitä koske­vis­sa artikkeleis­sa HS:ssa on useim­miten run­saasti virheitä tai epä­tarkkuuk­sia — ja ihme­telleet, kos­keeko tämä kaikkia uutisia, vai vain hei­dän erikoisalaansa… 

  Ja sit­ten HS on kuitenkin Suomes­sa erään­lainen tiedonväl­i­tyk­sen kru­u­nun­jalokivi — eli miten höt­töistä tietoa meille keskimäärin jaetaankaan 🙂

 50. Raimo K
  Asun­to­han on peräisin ajal­ta, jol­loin Pel­tomä­ki oli kyseisessä fir­mas­sa töissä

  Niin, tämähän on maan tapa ja niin edelleen…

  Mauno Koivis­to sanoi, että niin on, jos siltä näyt­tää. Ei nämä kor­rup­tio­hom­mat nyt vain toi­mi niin, että siltä näyt­tää ja vaku­ute­taan ettei. 

  Ei saa edes näyt­tää ja sil­lä sipuli.

  Hami­lo
  Ja koh­ta ollaan sitä mieltä että ei riitä että asi­at ovat ok, niiden pitää myös näyt­tää siltä

  Näin on. Ainakin minä olen kyl­lästynyt tonki­maan poli­itikko­jen kytkök­siä ja rahavir­to­ja sekä sen het­k­isiä toimia suuren­nus­lasin alla. En halua joka hem­metin asian kohdal­la aina arvioi­da, onko joku ehkä jol­lakin epäasial­lisel­la taval­la vaikut­tanut johonkin suun­taan ja jos on, mihin suun­taan ja paljonko.

  Harvem­min kukaa myön­tää että kyl­lä, tämän pienen palveluk­sen ansios­ta pää­timme tässä kok­ouk­ses­sa asian tämän hyväk­si. Aina kaik­ki on niin via­ton­ta ja pienet jel­pitkin tulee täysin pyytämät­tä ja yllätyksenä.

 51. Marko Hami­lo: “Osak­keen­o­mis­ta­jien intresse­jä lähel­lä saat­taisi­vat olla ennem­minkin nämä kaavoituskysymyk­set Töölön­lahdel­la tai Van­taal­la, mut­ta vaikea uskoa, että yksit­täisi­in toimit­ta­ji­in kauheasti siinä voisi vaikuttaa.”

  Yksit­täisen toimit­ta­jan intres­si voi kuitenkin olla sama kuin osak­keen­o­mis­ta­jan eli että fir­mal­la menee hyvin ja ei tarvitse pitää yt-neu­vot­telui­ta ja potkia ihmisiä pois. Ja kun toimit­ta­jat ovat keskimääräistä fik­sumpia, he var­masti hok­saa­vat mikä vaikut­taa mihin. Hienoa on, jos pystyy kir­joit­ta­maan oman etun­sa vastaisesti.

 52. Sylt­ty on minus­ta oike­as­sa. Asi­at nyt vaan eivät saisi edes näyt­tää siltä, että on kor­rup­tio­ta. Esimerkik­si jos jol­lain on työ­suhdea­sun­non kaltainen kytkös, niin tämä kytkös nyt vaan pitää purkaa ennen kuin läh­tee julk­ista tehtävää hoitamaan. 

  Toki tämä moral­isti­nen puoli tässä asi­as­sa on mau­ton, siitä en ole eri mieltä.

  1. Pel­tomä­ki toi­mi käsit­tämät­tömästi jatkaes­saan asun­nos­sa. Ihmette­len myös mik­si, kos­ka olisi Van­taal­ta nyt asun­non saanut. Vaik­ka asun­to oli vuokra-asun­nok­si edulli­nen, vuokra-asum­ista syr­jitään vero­tuk­ses­sa niin pahasti, että omis­tusasum­i­nen olisi ollut ehdot­tomasti edullisempaa.

 53. Per­in­teinen kau­paungi­jo­hta­ja on toisaal­ta poli­itikko — valit­tu poli­it­tis­es­ti ja edus­taa val­it­si­joitaan — ja toisaal­ta virkamies — toimii virkavas­tu­ul­la ja viran anta­mas­sa suojaverkossa.

  Täl­lainen yhdiotelmä on huono asia kaikille.

  Poli­it­tisen henkilön naut­ti­ma luot­ta­mus on voimas­sa ehdol­lis­es­ti ja enin­tään määräa­jan ker­ral­laan. Vai­h­tu­mi­nen on osa nor­maalia demokratiaa.

  Virkamiehen kohdal­la taas voimas­sa on työ­suhde, joka voidaan purkaa vain eri­ty­i­sistä ja märitel­ly­istä syistä.

  Kun­nan­jo­hta­jien erot­tamista puidaan jok­seenkin poikkeusket­ta oikeudessa, perus­teet ovat joskus voimas­sa ja joskuse eivät. 

  Kun­ta­lais­ten kannal­ta kak­sois­rooli on huono asia.
  Kaiken kaikki­aan kun­tau­ud­is­tuk­sen mukana on syytä siir­tyä pormes­tari­malli­in, jos­sa avoimesti myön­netään valin­nan ole­van poliittisen.

  Val­tu­us­ton jäsenistä valit­tu pormes­tari menet­täessään val­tu­us­ton luot­ta­muk­sen jatkaa aivan nor­maal­isti val­tu­us­tossa, siipeen­sä saa­neena mut­ta kuitenkin. 

  Samal­la johtavien virkami­esten valin­nan perlisään­nöt selkiy­tyvät kaikissa kunnissa.

  Helsingis­sä olisi syytä siir­tyä myös polit­tisi­in apu­lais­pormestarei­hin, jol­loin poli­it­tiset valin­nat oli­si­vat avoimesti poliittisia.

 54. Hami­lo:
  “Maanan­tain ter­veyssivu­jen ja tiis­tain tiedesivu­jen välil­lä voi olla joskus melkoinen henk­i­nen kuilu, kun kuitenkin samoista asiois­takin ajoit­tain on näil­lä sivuil­la puhe. Koskaan ei Hesaris­sa ole huole­hdit­tu, että täl­lais­es­ta epäjo­hdon­mukaisu­ud­es­ta päästäisi­in eroon, vaan sitä on pidet­ty lehden moni­ar­voisu­u­den ilmenemismuotona.”

  Eli lehti on juuri sel­l­ainen mik­si sitä syytetäänkin; mielipi­dekir­joi­tusten kokoelma.

  Itse kun kuvit­telisin, että tiedonväl­i­tyk­sessä pyritään totu­u­teen eikä levit­tämään toimit­ta­jan tai lehden omaa agendaa.

 55. OS:

  Pel­tomä­ki toi­mi käsit­tämät­tömästi jatkaes­saan asunnossa. 

  Eikös tuo käsit­tämät­tömyys ollut jatkunut jo pidem­pään? Pel­tomäk­i­hän oli maankäytöstä vas­taa­va apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja ennen val­in­taansa kaupung­in­jo­hta­jak­si eli hänel­lä oli ainakin teo­ri­as­sa kaik­ki mah­dol­lisu­udet edis­tää vuorkaisän­tän­sä asi­aa maksimaalisesti.

  Näin jälkikä­teen ihme­tyt­tää, ettei jo tästä ole aikoinaan syn­tynyt kohua. Ilmeis­es­ti tutki­va jour­nal­is­mi on meil­lä tosi­aankin niin olema­ton­ta kuin se päälle päin vaikutaa.

 56. Savus­tus
  Itse kun kuvit­telisin, että tiedonväl­i­tyk­sessä pyritään totu­u­teen eikä levit­tämään toimit­ta­jan tai lehden omaa agendaa.

  On ihan täyt­tä höpön­löpöä kuvitel­la, että olisi oikeasti ole­mas­sa jokin objek­ti­ivis­es­ti määritel­ty “totu­udelli­nen linja”. 

  Kaikil­la lehdil­lä on jokin lin­ja, joil­lakin lehdil­lä se tulee voimakkaam­min esi­in kuin toisil­la. Se, että pääkir­joituk­sis­sa vede­tään jotain lin­jaa ja jutuis­sa ote­taan jokin näkökul­ma, ei ole mitenkään vapaan tiedonväl­i­tyk­sen vas­taista. Jos ei kiin­nos­ta, lukee sit­ten jotain muu­ta (itse en tilaa hesaria). 

  Esimerkik­si on aivan jär­jetön­tä vaa­tia että Helsin­gin sanomil­la ja Maaseudun tule­vaisu­udel­la olisi jutuis­saan aina sama näkökul­ma esimerkik­si maanvil­je­lyn tai pk-seudun kehit­tämiseen liit­tyen. Lie­nee päivän­selvää että Maaseudun tule­vaisu­u­den jutuis­sa fun­deer­ataan asi­aa pääasi­as­sa maa­jussien kan­til­ta ja hesaris­sa taas ei.

  Puh­das vale­htelu on sit­ten taas erikseen.

  Jos halu­aa lukea demar­i­henkisitä aikakausile­hteä, kan­nat­taa tila­ta Apu. Jos por­var­illi­nen maail­manku­va kiin­nos­taa, niin Suomen Kuvale­hti. Kumpikaan noista ei var­maan vääris­tele jutuis­saan, mut­ta pääkir­joituk­sista ja jut­tu­jen näkökul­mas­ta voi päätel­lä kumpaisenkin lehden linjan.

 57. Ehkä Pel­tomä­ki kiin­tyi asun­toon­sa? Niinkin joillekin ihmisille käy, käm­pästä tulee koti. Eikä hänelle ehkä tul­lut mieleen olla itse aloit­teel­lis­es­ti huonon­ta­mas­sa lail­lisen vuokra­sopimuk­sen­sa etu­ja, kos­ka kenenkään päähän ei voi pälkähtää mitään sellaista.

 58. Sylt­ty:
  “Puh­das vale­htelu on sit­ten taas erikseen.”

  Mut­ta siitähän vaikka­pa Hesaria usein syytetään ja olen itsekin asi­as­ta samaa mieltä. Mon­ta ker­taa on ihan kun­nol­la vale­hdel­tu ja kun hiukan itse jak­saa tutkia asi­aa netin kaut­ta, niin saa jois­tain asioista aivan eri kuvan.

  Vaikka­pa Per­su­jen rasis­min­vas­tainen julis­tus sai aivan ihmeel­lisen tuomion ja alku­peräisessä julis­tuk­ses­sa ei puhut­tu mitään sel­l­ai­sista asioista, joi­ta siinä muka oli Hesarin mukaan.

  Vaikka­pa omas­ta mielestäni se ei eron­nut mitenkään oleel­lis­es­ti YK:n syr­jin­nän vas­tais­es­ta (vai mikä sen oikea nimi nyt olikaan) julistuksesta.

  Tuol­lais­ten koke­musten jäl­keen ei luo­ta yhteenkään uutiseen ja mitä tekee sanomale­hdel­lä, johon ei voi luottaa?

 59. Savus­tus. HS on mielip­i­teel­lis­ten ja ei-mielip­i­teel­lis­ten kir­joi­tusten kokoel­ma, jois­sa molem­mis­sa kat­e­go­ri­ois­sa on melkois­es­ti näkökul­mavari­aa­tio­ta. Näp­pitun­tu­mana kuitenkin sanois­in että sd-kok-vihr-näkökul­mat asioi­hin ovat parem­min edustet­tuna, par­la­men­taari­nen kokolu­ok­ka huomioitu­nakin., kuin kesk-kd-ps.

 60. Hami­lo:

  Ehkä Pel­tomä­ki kiin­tyi asuntoonsa?

  Toi on ihan mahol­lista. Tosin en oikeen usko et se sen kiin­tymyk­sen takia olis ollu valmis otta­maan kor­rup­tiosyytök­sen riskiä. Joko se ei tajun­nu sel­l­as­ta riskiä ole­van tai sit se ei vaan ollu kovin ratio­naa­li­nen hyö­tyn­sä maksimoija.

 61. Marko Hami­lo kir­joit­ti Helsin­gin San­omista: “Näp­pitun­tu­mana kuitenkin sanois­in että sd-kok-vihr-näkökul­mat asioi­hin ovat parem­min edustettuna”

  Eli kaupunkipuolueet / kaupunk­inäkökul­ma, mikä sopi­ikin aika hyvin HS:n rooliin.

  1. Helsingin­gin Sanomis­sa esil­lä Helsingis­sä toimivia puoluei­ta! Ja Maaseudun tule­vaisu­udessa taas maaseu­tupuolueet ovat edustet­tuina. Mitä ihmeel­listä nyt tuos­sa on?

 62. Savus­tus
  Vaikka­pa Per­su­jen rasis­min­vas­tainen julis­tus sai aivan ihmeel­lisen tuomion

  Miten niin? Hal­la-aho yrit­ti olla äärim­mäisen ovela, mut­ta asia ei men­nytkään pure­mat­ta läpi. 

  Julk­i­lausuman läpi luke­mal­la kyl­lä huo­maa, että siinä tähdätään vähän muunkin kuin pelkän rasis­min tuomitsemiseen.

  Sinän­sä hauskaa kun per­sut omas­sa julk­i­lausumas­saan tuomit­si­vat aivan kat­e­goris­es­ti kaiken­laisen suosimisen ja syr­jimisen mil­lä tahansa syyl­lä ja silti kuitenkin kan­nat­ti­vat esimerkik­si vaalio­hjel­mas­saan tiet­ty­i­hin koului­hin mieski­in­tiöitä ja tietenkin kaikkein räikein­tä tasa-arvorikko­mus­ta eli asevelvollisuutta.

 63. Ode
  Helsingin­gin Sanomis­sa esil­lä Helsingis­sä toimivia puoluei­ta! Ja Maaseudun tule­vaisu­udessa taas maaseu­tupuolueet ovat edustet­tuina. Mitä ihmeel­listä nyt tuos­sa on?

  Minus­ta kaikkein paras­ta on kun perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat vaa­ti­vat verkkouutisia (=Kokoomuk­sen ikioma verkkole­hti) nou­dat­ta­maan tas­a­puolista lin­jaa ja ole­maan vinoilemat­ta oppo­si­ti­olle kos­ka rehelli­nen tiedonvälitys.

 64. JTS: “Helsingis­sä olisi syytä siir­tyä myös polit­tisi­in apu­lais­pormestarei­hin, jol­loin poli­it­tiset valin­nat oli­si­vat avoimesti poliittisia.”

  Vaatii tuo muu­takin uudelleen­jär­jeste­lyä. Suomes­sa on pyrit­ty hyvästä syys­tä siihen, että esimiesase­maan ei vali­ta vaaleil­la, kos­ka esimies on oikeudel­lis­es­tikin vas­tu­us­sa (työ­suo­jelu, työhyv­in­voin­ti, syr­jin­tä) aivan toisel­la taval­la kuin esimerkik­si vaaleil­la valit­tu kun­nan­val­tu­utet­tu tai kansanedustaja.

  Tästä syys­tä min­is­ter­it eivät ole min­is­ter­iön työn­tek­i­jöi­den esimiehiä vaan val­tiosi­h­teer­it. Samoin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja ei ole kun­nan virkami­esten ja ‑nais­ten esimies. Hän ei siis ole esimiesase­man tuo­mas­sa vas­tu­us­sa, vaan poli­it­tises­sa vastuussa.

  Poikkeuk­se­na ovat tietenkin poli­it­tiset virka­nim­i­tyk­set, jot­ka hämärtävät rajaa, mut­ta siltikin apu­laiskaupung­in­jo­hta­jakin lie­nee oikeudel­lis­es­ti esimies­vas­tu­us­sa, eikä poli­it­tises­sa vastuussa.

  Toinen, han­kala, poikkeus ovat kirkos­sa kirkko­her­rat, jot­ka val­i­taan vaaleil­la ja ovat seu­rakun­nan työn­tek­i­jöi­den esimiehiä, mis­tä johtuu hei­dän val­in­taansa liit­tyvä viralli­nen etukäteis­arvioin­ti ja tuomioka­pit­ulin aset­ta­mat ehdokassijat.

 65. Sylt­ty:

  Miten niin? Hal­la-aho yrit­ti olla äärim­mäisen ovela, mut­ta asia ei men­nytkään pure­mat­ta läpi.

  Julk­i­lausuman läpi luke­mal­la kyl­lä huo­maa, että siinä tähdätään vähän muunkin kuin pelkän rasis­min tuomitsemiseen.

  Niin, julk­i­lausuman sisältö oli juuri mitä nyt voisi kuvitel­la Hal­la-ahon ja noin suur­in­pi­irtein perus­suo­ma­lais­ten laa­jem­minkin ajat­tel­e­van etnisin perustein tapah­tu­vas­ta tai muus­ta vas­taavas­ta syr­jin­nästä, mukaan lukien “posi­ti­ivis­es­ta” sel­l­ais­es­ta. Vaikket olisi asi­as­ta samaa mieltä, kai sen edes voisi tun­nus­taa monien aidok­si validik­si poli­it­tisek­si mielipiteeksi.

  Mut­ta kun Hesarin toim­i­tuk­ses­sa luku­taitoiset oli­vat ilmeis­es­ti aluk­si lomilla:
  http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Perussuomalaisilta+julkilausuma+rasismia+vastaan/1135266418504

  niin vahinkoa piti sit­ten paika­ta etsimäl­lä yksi per­sue­dus­ta­ja, joka ei ollut ilmeis­es­ti julk­i­lausumaa ymmärtänyt (etsi yksi asia ja puolue, jos­ta samaa ei voisi sanoa): http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Halla-ahon+mielest%C3%A4+rasismilausuma+tuomitsee+positiivisen+syrjinn%C3%A4n+ja+ruotsinkielisten+kiinti%C3%B6t/1135266455355/?cmp=tm_etu_uusimmat_uutiset

  - ja sit­ten alkaa syn­nyt­tää myyt­tiä, että Hal­la-aho olisi jotenkin kieroil­lut asi­as­sa, tai että lausuma ei olisi ollut PS-ryh­män yleisen kan­nan mukainen.

 66. “Miten niin? Hal­la-aho yrit­ti olla äärim­mäisen ovela, mut­ta asia ei men­nytkään pure­mat­ta läpi. 

  Julk­i­lausuman läpi luke­mal­la kyl­lä huo­maa, että siinä tähdätään vähän muunkin kuin pelkän rasis­min tuomitsemiseen.”

  Jep, siinä tuomi­taan kaiken­lainen syr­jin­tä. Onpas tosi ovelaa.

  Ain­oa syy vas­tus­taa kyseista julk­i­lausumaa on vain ja ain­oas­taan se, että kyseessä on Per­su­jen julk­i­lausuma. Minä en ihan oikeasti ymmär­rä tätä puoluei­den peliä, jos­sa vas­tus­ta­jaa ei edes yritetä ymmärtää, vaan lähin­nä tahal­laan käsitetään kaik­ki sanomiset väärin. Siihen syyl­listyvät kaik­ki ja se on yksi asia mik­si minus­ta poli­tikoin­ti on äärim­mäisen vas­ten­mielistä. Onko muka todel­la liian vaikea­ta kuun­nel­la tai lukea mitä toinen on oikeasti sanonut ja vas­ta­ta siihen asiallisesti?

  Vaikka­pa tulevas­sa Pres­i­den­ti­vaalis­sa tul­laan vas­tus­ta­jien suuhun lait­ta­maan väit­tämiä ja ole­tuk­sia, jot­ka eivät pidä paikkaansa, mut­ta joi­ta vas­taan he joutu­vat sit­ten kuitenkin puo­lus­tau­tu­maan. Eikö medi­an tehtävänä olisi juuri ampua alas perät­tömät väit­teet ja lait­taa niiden esit­täjät piinapenkki­in eikä suinkaan niin että ehdokas joutuu puo­lus­tau­tu­maan kaiken maail­man ihme väit­teitä vastaan?

 67. Soin­in­vaara:

  Olen­naista oli, että siinä ei kir­joitet­tu auki, että siinä kiel­letään vähem­mistö­jen suojelu.

  Mikä on toisille suo­jelua on tois­t­en mielestä etuoikeuk­sien antoa. Hal­la­hon tai PS:n mielipi­de ei kai pitäisi asian suh­teen olla uutinen.

  Tuomit­semme kaiken etniseen taus­taan, kieleen, kult­tuuri­in, uskon­toon tai vas­taavaan seikkaan perus­tu­van syr­jin­nän tai suosimisen työ­markki­noil­la, koulu­tuk­ses­sa ja muis­sa yhteyksissä. 

  Vaik­ka tuo nyt menikin ilmeis­es­ti ohi ainakin yhdeltä per­su­jen kansane­dus­ta­jal­ta ja yhtä use­am­mal­ta HS:n toimit­ta­jal­ta, ei siinä olisi pitänyt ola mitään vaikeasti ymmär­ret­tävää. Jokainen puolue kir­joit­taa tietysti ohjel­mansa tavoitellen hyvää vaikutelmaa.

  Yhät hyvin voisi valit­taa, että “suo­jelua” aja­vat eivät kir­joi­ta riit­tävän selvästi auki, että hei­dän mielestään mamun ollessa kan­tik­sen kanssa suu­nilleen yhtä pätevä, paikallisen kuu­luukin jäädä työttömäksi.

 68. Osmo:

  Olen­naista oli, että siinä ei kir­joitet­tu auki, että siinä kiel­letään vähem­mistö­jen suojelu.

  Julk­i­lausuman oleelli­nen sisältö tiivistynee tässä:

  “Tuomit­semme kaiken etniseen taus­taan, kieleen, kult­tuuri­in, uskon­toon tai vas­taavaan seikkaan perus­tu­van syr­jin­nän tai suosimisen työ­markki­noil­la, koulu­tuk­ses­sa ja muis­sa yhteyksissä”

  Jos jonkun vähem­mistön edus­ta­jat on keskimäärin heikom­mas­sa ase­mas­sa ku enem­mistön edus­ta­jat, niin voi olla ok suo­jel­la niitä heikom­mas­sa ase­mas­sa ole­via. Mut en ymmär­rä miks niiden heikom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien suo­jelu vaatis etniseen taus­taan, kieleen tai kult­tuuri­in perus­tu­vaa syr­jin­tää tai suosimista. 

  Jos halu­taan suo­jel­la heikom­pia, ne attribuu­tit joiden perus­teel­la suo­jelta­vat val­i­taan, voidaan vali­ta paljon järkeväm­minkin. Jos halu­taan esim. tukea luku­taidot­to­mia, niin voidaan antaa eri­ty­isope­tus­ta luku­taidot­tomille. Täl­löin suo­jeltavien määräävä omi­naisu­us on luku­taidot­to­muus eikä esim. etni­nen taus­ta. Jos luku­taidot­tomis­sa sit­ten sat­tuu ole­maan enem­män soma­lialais­taus­taisia ku suo­ma­lais­taus­taisia, niin tossa ei kuitenkaan oo syr­jit­ty ketään etnisen taus­tan perusteella.

 69. Sylt­ty: “Mauno Koivis­to sanoi, että niin on, jos siltä näyttää.”

  Se on kyl­lä Urho Kekkosen lausumia.

 70. Tiedemies: “Sylt­ty on minus­ta oikeassa.”

  Eipä ole juuri ollut. Van­ha suo­ma­lainen perinne on, että ensin tutk­i­taan, sit­ten vas­ta hutkitaan.

 71. Osmo: “Pel­tomä­ki toi­mi käsit­tämät­tömästi jatkaes­saan asunnossa.”

  Et ilmeis­es­ti ole kovin mon­ta ker­taa muuttanut?

 72. IJ: “Vaatii tuo muu­takin uudelleen­jär­jeste­lyä. Suomes­sa on pyrit­ty hyvästä syys­tä siihen, että esimiesase­maan ei vali­ta vaaleil­la, kos­ka esimies on oikeudel­lis­es­tikin vastuussa…”

  Täl­lä ei ole mitään rel­e­vanssia, myös luot­ta­mushenkilöt ovat virkavas­tu­us­sa. Ja tot­ta kai myös esimiehen esimies on vastuussa.
  Suomes­sa ei siis ole pyrit­ty esit­tämääsi tilanteeseen, ei hyvästä syys­tä eikä muutenkaan.

 73. Savus­tus
  Jep, siinä tuomi­taan kaiken­lainen syr­jin­tä. Onpas tosi ovelaa.

  No jos hal­lis ei edes aikonut olla ovela, niin mik­si hän sit­ten vaati mui­ta allekir­joit­ta­maan kyseisen lausuman?

  Ris­to
  , ei siinä olisi pitänyt ola mitään vaikeasti ymmärrettävää. 

  Ei minus­takaan. Mielestäni per­su­jen julk­i­lausumas­sa kiel­letään kat­e­goris­es­ti aivan kaiken­lainen syr­jimi­nen ja suosimi­nen, oli­pa perus­teena mikä tahansa. 

  Eli myös sekä asevelvol­lisu­us että ruot­salais­ten parem­mat koulutusmahdollisuudet. 

  Raimo K
  Eipä ole juuri ollut. Van­ha suo­ma­lainen perinne on, että ensin tutk­i­taan, sit­ten vas­ta hutkitaan.

  Var­maan hyväksy­it sat­apros­ent­tis­es­ti myös kehit­tyvien maakun­tien suomen jaka­mat tuet? Vai meneekö tuen antamisen raja siinä, että demareille saa antaa tukea, por­vareille ei?

  Et ilmeis­es­ti ole kovin mon­ta ker­taa muuttanut?

  Viimeisen kol­men vuo­den aikana kahdesti. 

  Mut­ta jos tykkää asun­nos­taan niin paljon että on valmis han­kki­maan sen takia potkut, niin se on tietenkin jokaisen oma asia.

 74. Jos Pel­tomä­ki olisi matkail­lut uuden miespuolisen suh­teen kanssa niin Hesari ei olisi kir­joit­tanut siitä riv­iäkään. Tai vai­h­toe­htois­es­ti HS olisi kehunut Pel­tomäen rohkeut­ta ja syyt­tänyt mui­ta asi­aa kom­men­toivia ajojahdista…

 75. Raken­nusalal­la toimies­sani olen kuul­lut suo­ras­ta medi­al­la uhkailus­ta Sanoma Oy:n tahol­ta erinäis­ten maankäyt­töa­sioiden yhtey­dessä. En ollut ollenkaan yllät­tynyt kun luin use­am­pana päivänä tästä Pel­tomäen cas­es­ta. Otta­mat­ta sen enem­pää kan­taa hänen toimiinsa.

 76. Per­su­jen julk­i­lausuma oli miina, joka räjähti läh­es jokaisen sitä kom­men­toi­neen kil­pail­e­van puolueen tai val­tavir­ran tiedo­tusvä­linei­den edus­ta­jan jalko­jen alla. Se provosoi kovaan ääneen rasis­mia vas­tus­ta­vat ihmiset, jot­ka vuosikau­sia oli­vat julis­ta­neet sotaa kaikkea yhden­ver­taisu­u­den peri­aat­teen loukkauk­sia vas­taan, pal­jas­ta­maan todel­liset mielip­i­teen­sä eli sen, ettei kaikkia yksilöitä pidäkään sit­ten kuitenkaan kohdel­la aina yksilöinä vaan esimerkik­si etnisen ryh­män­sä edus­ta­jana. Täl­lainen ajat­telu on ongel­mallista jos uskoo rasis­min vas­tus­ta­jien tavoin, että ihmisiä on pait­si epäeet­tistä myös mah­do­ton­ta luokitel­la täs­mäl­lisi­in biol­o­gisi­in rotuihin.

 77. Marko Hami­lo:
  Se provosoi kovaan ääneen rasis­mia vas­tus­ta­vat ihmiset, jot­ka vuosikau­sia oli­vat julis­ta­neet sotaa kaikkea yhden­ver­taisu­u­den peri­aat­teen loukkauk­sia vas­taan, pal­jas­ta­maan todel­liset mielip­i­teen­sä eli sen, ettei kaikkia yksilöitä pidäkään sit­ten kuitenkaan kohdel­la aina yksilöinä vaan esimerkik­si etnisen ryh­män­sä edustajana. 

  Hauskin­ta tässä oli ja on, että he itse eivät edes huo­maa tuo­ta. Se onkin siis ihan ok suosia joitain ihmisiä etnisyy­den perus­teel­la. Kun suosit­tu on suo­ma­lainen, niin se on rasis­mia, mut­ta jos suo­ma­laista syr­jitään, niin sehän on ihan jees.

 78. Marko Hami­lo: Per­su­jen julk­i­lausuma oli miina, joka räjähti läh­es jokaisen sitä kom­men­toi­neen kil­pail­e­van puolueen tai val­tavir­ran tiedo­tusvä­linei­den edus­ta­jan jalko­jen alla. .

  Ongel­maks jäi kuitenkin se, et tosi suuri osa noista miinote­tu­ista tahoista ei edelleenkään ymmär­rä joutuneen­sa miinote­tuiks. Edelleen ne ajet­telee, et esim. sukupuolen tai etnisyy­den käyt­tämi­nen poli­it­tis­ten päätösten perus­teena on kiva jut­tu sil­loin, kun se palvelee niit­ten omia arvo­ja ja agen­do­ja. Ja omas­ta mielestä kivat jutut ei tietenkään voi olla syr­jin­tää tai rasismia.

  1. Eikö sen pitänyt men­nä niin, ettei ihmisiä saa lainkaan ohjail­la syn­type­r­än mukaan. Lip­suuko Hal­la-aho omas­ta ohjelmastaan?

 79. Poli­it­tise­na retori­ikkana nyt kaiken­laisen huuhaan vielä jotenkin ymmärtää, mut­ta sil­lä ylem­pänä kir­joit­ta­vat ovat ilmeis­es­ti tosissaan.

  Jos äiti sanoo päiväkoti­laps­es­taan että “muut lapset syr­jivät hän­tä kos­ka hän on vam­mainen” niin hän tuskin tarkoit­taa että hänestä on ikävää että hänen las­taan kohdel­laan eri taval­la kos­ka hän kuu­luu johonkin ryh­mään ihan samal­la taval­la kuin vaikka­pa keli­aakikolle annetaan eri ruokaa, vaan että hänestä on ikävää etteivät muut lapset lei­ki hänen lapse­na kanssa. Jos Muhammed sanoo että työn­ta­jat syr­jivät hän­tä niin hän luul­tavasti ei tarkoi­ta että työ­paikalle on erik­seen miesten ves­sa vaan että hän­tä ei palkata taus­tansa vuoksi.

  Syr­jin­tä ter­minä imp­likoi epäoikeu­den­mukaista, perus­tee­ton­ta, pil­ka­llista, tms. yksilön kohtelua ryh­män jäse­nenä. Se että tuos­ta kir­sikan­poimii tuon yksilön kohtelun ryh­män jäsenä on semant­tista pelleilyä. Joltain kän­niseltä teinifilosofil­ta nyt voisi vielä olet­taa käsit­teen­määrit­te­lyä sel­l­aiseen älyt­tömään muo­toon mis­sä sitä ei kukaan käytä osoit­taak­seen että asia on älytön, mut­ta aikuisil­ta ihmisiltä?

 80. Osmo Soin­in­vaara:
  Eivätkö perus­suo­ma­laiset kan­nat­ta­neet ulko­maalaiski­in­tiöitä koului­hin? Valikoivaa syrjivyyttä?

  No mä en ainakaan ajatel­lu, et per­sut olis sen johdon­mukasem­pia ku muutkaan. Lähin­nä kum­mas­telin sitä, et miks siitä julk­i­lausumas­ta nos­ti haloon sel­l­aset tyyp­it, jot­ka olev­inaan kan­nat­taa niitä arvo­ja, joi­ta sil­lä julk­i­lausumal­la julistettiin.

  Jos nyt tosis­saan puhutaan, ni reaal­i­maail­mas­sa tulee tiet­ty vas­taan tilantei­ta, jois­sa jotain tuen tarvet­ta aiheut­tavaa omi­naisu­ut­ta esi­in­tyy tietyssä ryh­mässä niin paljon suh­teessa mui­hin ryh­mi­in, että käytän­nön syistä voi olla järkevää kohdis­taa tuki sille tietylle ryh­mälle. Har­va var­maan pitää eri­tyisen ongel­mallise­na suosimisena/syrjintänä esim. maa­han­muut­ta­jille jär­jestet­täviä suomen kie­len kursse­ja, vaik­ka se kurssi olis nimet­ty “Maa­han­muut­ta­jien suomen kie­len kurssi” sen sijaan et se olis nimet­ty “Kaikille avoin suomen kie­len kurssi”. 

  Mut vaikut­taa kuitenkin siltä, et joidenkin mielestä tätä ns. “posi­ti­ivista syr­jin­tää” pitäis har­ras­taa paljon enem­män, ku mitä mitkään käytän­nön järk­isyyt edel­lyt­tää. Ne on usein myös sitä samaa porukkaa, joka näen­näis­es­ti vas­tus­taa kaiken­laista rasis­mia ja muu­ta syr­jin­tää hen­keen ja vereen.

 81. Entäpä medi­an, Hesari etunenässä, jatku­va väite siitä, että Hal­la-aho “vaati” Kreikas­sa junt­taa val­taan ja panssar­it kadulle? 

  Eikö se ole — jos ei aivan suo­raa vale­htelua — niin ainakin juoru­ta­soista sumutusta? 

  Hesaris­sa ei kai seu­ra­ta kovin tarkkaan verkkokeskustelu­ja, kos­ka toimit­ta­ja Malka­mä­ki (tms) pari viikkoa sit­ten kehuske­li kolum­nis­saan huo­man­neen­sa ENSIMMÄISENÄ ja ain­oana, ettei­hän Hal­la-aho itse asi­as­sa mitään vaat­in­utkaan, vaan vain tote­si asian. 

  Me muut, joiden päätä ei kouho­tuk­sel­la ole sekoitet­tu, kyl­lä huo­masimme sen heti. Mut­ta kun yritimme sanoa sen, saimme tyyp­il­lisiä “nat­siper­sut tur­pa kiin­ni” ‑vas­tauk­sia.

  Ei siis tee mieli osal­lis­tua keskustelui­hin, ellei satu ole­maan päälle päs­märien kanssa samaa mieltä. Yleistyk­siä satelee niskaan äkkiä. 

  Ja entäpä mikä älämölö Hesarien hienop­er­se­toimit­ta­jien kesku­udessa olisikaan syn­tynyt, jos vaik­ka Hakkarainen olisi möläyt­tänyt pohjo­is­maid­en neu­vos­ton kok­ouk­ses­ta “vit­tu mitä paskaa” ‑kom­mentin?

  Soinikin olisi repinyt peli­housun­sa ja Teu­volle olisi näytet­ty ovea lop­ullis­es­ti. Mut­ta kos­ka se oli medi­an lel­lipoi­ka Stubb, asi­aan suh­taudu­taan sen vaa­ti­mal­la taval­la eli jätetään omaan arvoonsa. 

  Medi­an tuomio ei ainakaan ole kaikille sama.

  Itse en ole per­su, vaan EU-myön­teinen kon­ser­vati­ivi, mut­ta min­ua riepoo tämä medi­an neu­vos­to­tyy­li­nen toim­inta. Muis­tan nimit­täin nekin ajat. Sen ajan tais­to­laiset ovat tämän päivän parem­pia ihmisiä, sitä suvaitsevaistoa.

 82. Osmo Soin­in­vaara:
  Eikö sen pitänyt men­nä niin, ettei ihmisiä saa lainkaan ohjail­la syn­type­r­än mukaan. Lip­suuko Hal­la-aho omas­ta ohjelmastaan?

  Mihin tämä kom­ment­ti liit­tyy? Taika­seinien hajasi­joit­ta­mi­nen ympäri maa­ta ei ota kan­taa etnisi­in taus­toi­hin. Hajasi­joite­taan sitä virastojakin.

 83. Olisi kiva kuul­la tuon julk­i­lausuman val­os­sa per­su­jen kan­ta miesten yleiseen asevelvol­lisu­u­teen. Lisäk­si kiin­nos­taisi tietää saako suomenkielisiä suosia työmarkkinoilla.

 84. Marko Hami­lo:
  Työsken­telin Hesaris­sa 2000–2007 eikä koskaan kukaan ker­tonut min­ulle, mitä mieltä piti olla.

  Ensi ker­ral­la koi­ta kir­joit­taa jut­tu jostakin raflaavas­ta. Suosit­te­len aihet­ta otsikol­la “Huumeit­ten viihdekäyt­tö ja kiel­to­lain ongel­mat”. Tulet huo­maa­maan, että Hesar­il­la (kuten muual­lakin Sanoma-kon­sernissa) on linja.

  Edel­lisen ker­ran tätä lin­jaa koit­teli, joku rohkea toimit­ta­ja V‑lehdestä. Mainit­tu numero vedet­ti­in pois kier­rosta. Tämän lisäk­si lehti lakkautettiin.

 85. Rogue
  Ongel­maks jäi kuitenkin se, et tosi suuri osa noista miinote­tu­ista tahoista ei edelleenkään ymmär­rä joutuneen­sa miinotetuiks. 

  No eipä se siltä näytä, että edes perus­suo­ma­laiset itse eivät tajua astuneen­sa omaan miinaansa. 

  Varsinkin kun tääl­lä levitel­lään käsiä niin viat­tomana, niin viat­tomana että mikäs se täm­möi­nen julk­i­lausuma, tämähän on ihan jees eikä tässä mitään ketun­hän­tää ole kainalos­sa. Sit­ten menee pari puheen­vuoroa ja puhutaan julk­i­lausumami­inas­ta, joka räjähti kaikkien kasvoille.

  Miten via­ton ja ei-ovela lausuma yhtäkkiä muut­tuikin jytkyk­si? Näyt­tää siltä että perus­suo­ma­lais­ten julk­i­lausuma voi olla täysin via­ton ja val­ta­va miina yhtäaikaa, vähän kuin Jus­si Hal­la-aho, joka vain vit­sailee eikä ole sitä mieltä mitä kir­joit­ti ja on tietenkin siitä huoli­mat­ta täysin oike­as­sa (vaikkei siis edes ollut sitä mieltä!).

  Toisin kuin tämä tari­noiden mysti­nen “suvait­se­vais­to”, suurin osa muista puolueista ei ole koskaan har­ras­tanut mitään kat­e­gorista syr­jin­nän kieltämistä. Taitaa olla niin että vihreät ja per­aut ovat tässä suh­teessa erit­täin lähel­lä toisiaan.

  Ja omas­ta mielestä kivat jutut ei tietenkään voi olla syr­jin­tää tai rasismia.

  Perus­suo­ma­lais­ten mielestä Suomes­sa ei edes esi­in­ny rasis­mia, joten luon­nol­lis­es­ti joidenkin svenssonei­den suosimi­nen kie­len perus­teel­la ei nyt vaan voi olla väärin.

 86. Soini­vaara:

  Eikö sen pitänyt men­nä niin, ettei ihmisiä saa lainkaan ohjail­la syn­type­r­än mukaan. Lip­suuko Hal­la-aho omas­ta ohjelmastaan?

  ? Mikä tuos­sa on vas­toin johdon­mukaista lin­jaa, että ihmisiä pitää ohjail­la val­tiomme rajoil­la nyky­istä selvem­min syn­type­r­än­sä mukaan, ja jos halu­aa estää etnis­tenslum­mien muo­dos­tu­misen ei pitäisi ottaa maa­han liikaa ihmisiä jol­la on ilmeisen suuri toden­näköisyys syn­nyt­tää slummeja.

 87. Sylt­ty:

  Raimo K
  Eipä ole juuri ollut. Van­ha suo­ma­lainen perinne on, että ensin tutk­i­taan, sit­ten vas­ta hutkitaan.

  “Var­maan hyväksy­it sat­apros­ent­tis­es­ti myös kehit­tyvien maakun­tien suomen jaka­mat tuet? Vai meneekö tuen antamisen raja siinä, että demareille saa antaa tukea, por­vareille ei?”

  Oikeut­ta käy­dään parast´aikaa, tulos tulee kun tulee.
  Vaal­ituen anta­mi­nen kenellekään ei ole lais­sa kiellettyä.

 88. Aasin­sil­lan kaut­ta eteen­päin, kun Hesarin lin­jauk­sista on tässä ketjus­sa puhut­tu: mitä pitäisi ajatel­la HS:n yltiö­posi­ti­ivis­es­ta suh­tau­tu­mis­es­ta kor­vava­lo-fir­maan? Tieteel­listä näyt­töä menetelmän toimivu­ud­es­ta ei ole tähän men­nessä esitet­ty, mut­ta HS senkun porskut­taa suu vaah­dos­sa. Onko seu­raavak­si ehkä odotet­tavis­sa “tiede­jour­nal­is­mia” myös mee­d­ioista, kuu-ukos­ta ja keijukaisista?

  http://www.hs.fi/kotimaa/Tutkimus+Korvavalo+tehokas+kaamosmasennuksen+hoidossa/a1305548938798

 89. Sylt­ty:

  No eipä se siltä näytä, että edes perus­suo­ma­laiset itse eivät tajua astuneen­sa omaan miinaansa

  Joo no per­sut ei ees tarvii ketään muu­ta miinot­ta­maan itteään, siitä puoles­ta pitää huolen Hakkarainen&co.

  mikäs se täm­möi­nen julk­i­lausuma, tämähän on ihan jees eikä tässä mitään ketun­hän­tää ole kainalos­sa. Sit­ten menee pari puheen­vuoroa ja puhutaan julk­i­lausumami­inas­ta, joka räjähti kaikkien kasvoille

  Niin siis mun mielestä siinä julk­i­lausumas­sa ei ollu mitään ove­laa. Se oli sitä samaa höt­töä, mitä on monien muiden puoluei­den toimes­ta suol­let­tu vaik­ka kuin­ka paljon. Miina piili taval­laan siinä, et kun antiper­sut näki omat teesin­sä per­su­jen julis­tuk­ses­sa, niiden oli pakko yrit­tää kaivaa siitä jotain negati­ivista ja samal­la ne tuli pal­jas­ta­neeks oman epäjo­hdon­muka­suuten­sa. Enkä nyt siis tarko­ta kaikkia julk­i­lausumaa kri­ti­soinei­ta, vaan sitä hölmöm­pää osas­toa jota riit­tää suh­teel­lisen paljon.

 90. tpyy­lu­o­ma:
  Poli­it­tise­na retori­ikkana nyt kaiken­laisen huuhaan vielä jotenkin ymmärtää, mut­ta sil­lä ylem­pänä kir­joit­ta­vat ovat ilmeis­es­ti tosissaan.

  Jos äiti sanoo päiväkoti­laps­es­taan että “muut lapset syr­jivät hän­tä kos­ka hän on vam­mainen” niin hän tuskin tarkoit­taa että hänestä on ikävää että hänen las­taan kohdel­laan eri taval­la kos­ka hän kuu­luu johonkin ryh­mään ihan samal­la taval­la kuin vaikka­pa keli­aakikolle annetaan eri ruokaa, vaan että hänestä on ikävää etteivät muut lapset lei­ki hänen lapse­na kanssa. Jos Muhammed sanoo että työn­ta­jat syr­jivät hän­tä niin hän luul­tavasti ei tarkoi­ta että työ­paikalle on erik­seen miesten ves­sa vaan että hän­tä ei palkata taus­tansa vuoksi.

  Syr­jin­tä ter­minä imp­likoi epäoikeu­den­mukaista, perus­tee­ton­ta, pil­ka­llista, tms. yksilön kohtelua ryh­män jäse­nenä. Se että tuos­ta kir­sikan­poimii tuon yksilön kohtelun ryh­män jäsenä on semant­tista pelleilyä. Joltain kän­niseltä teinifilosofil­ta nyt voisi vielä olet­taa käsit­teen­määrit­te­lyä sel­l­aiseen älyt­tömään muo­toon mis­sä sitä ei kukaan käytä osoit­taak­seen että asia on älytön, mut­ta aikuisil­ta ihmisiltä?

  Yllä ole­va tek­sti vaikut­taa kyl­lä kän­nisen teinifilosofin tuotokselta.

  Jos Muhammed on pätevä mut­ta epäpätevä Mikko ohit­taa hänet, kyse on syr­jin­nästä, eli siitä että rekry­toin­nis­sa ei ratkaise Muhammedin yksilölli­nen omi­naisu­us eli pätevyys vaan se, että hän kuu­luu ryh­mään mus­lim­it. Meille on vihrei­den toimes­ta opetet­tu niin mon­een ker­taan, että ihmisiä pitää kohdel­la yksilöinä, että jotkut meistä ovat otta­neet tuon peri­aat­teen ihan tosissaan.

  Niin­pä olemme kuvitelleet naivisti, että myös Mikko ollessaan Muham­me­dia pätevämpi saa työ­paikan, tai muuten Mikkoa syr­jitään kohtele­mal­la hän­tä vain ryh­män­sä (kan­ta­suo­ma­laiset) jäse­nenä uno­htaen että hän on pätevämpi yksilö kuin Muhammed.

 91. Arvo Kon­ser­vati­ivi

  Entäpä medi­an, Hesari etunenässä, jatku­va väite siitä, että Hal­la-aho “vaati” Kreikas­sa junt­taa val­taan ja panssar­it kadulle? 

  Osmo Soin­in­vaara

  Hesari julka­isi Hal­la-ahon junt­tatek­stin juuri sel­l­aise­na kuin Hal­la-aho oli sen kirjoittanut. 

  (tot­ta sinänsä)
  ja

  Hesarin pääkir­joi­tus 4.10.2011

  Helsinkiläi­nen Jus­si Hal­la-aho taas hätkähdyt­ti muu­takin Euroop­paa vaaties­saan soti­las­dik­tatu­uria velka­on­gel­maiseen Kreikkaan

 92. Hami­lo, vaik­ka esimerkin Muhammed olisi täysin väärässä mainit­semis­tasi syistä, niin se ei mitenkään muu­ta siitä että hän ei tarkoi­ta syr­jin­nälle mitä tahansa kohtelua ryh­män jäse­nenä. Kyse on siis siitä mitä syr­jin­näl­lä tarkoite­taan. Meinasin tämän alun perin lisätä mut­ta ajat­telin että joku raja rautalangallakin.

 93. tpyy­lu­o­ma:

  Kyse on siis siitä mitä syr­jin­näl­lä tarkoitetaan

  No sehän tässä just tun­tu­is ole­van ongel­mana, et ihmiset tarkot­taa sil­lä eri asioi­ta eikä ymmär­rä, miten joku voi tarkot­taa sil­lä jotain muuta. 

  Esimerkiks jotkut keskit­tyy tarkastele­maan lop­putulemien tasa-arvoa kahen itse val­it­se­mansa ryh­män välillä(vaik miehet ja naiset) ja jos näi­den ryh­mien väliset lopputulemat(vaik kokon­aisvu­osian­siot) poik­kee toi­sis­taan, niin ne väit­tää et kyse on syr­jin­nästä. Joku toinen taas on sitä mieltä et tulis keskit­tyä kohtele­maan yksilöitä samoil­la kri­teereil­lä ja jos näin tehdään ja lop­putulemat eroo joidenkin ryh­mien välil­lä, niin sil ei oo merk­i­tys­tä eikä sitä kut­su­ta syrjinnäks.

  Nyt nää edel­lisel­lä taval­la ajat­tel­e­vat ei vält­tämät­tä pidä esim. kiin­tiöpoli­ti­ikkaa syr­jin­tänä mut jälkim­mäiset pitää.

 94. Osmo Soin­in­vaara:
  Hesari julka­isi Hal­la-ahon junt­tatek­stin juuri sel­l­aise­na kuin Hal­la-aho oli sen kirjoittanut. 

  No joo, mut­ta huo­m­a­sitko että esim. itse aloi­tat uusim­man blogikir­joituk­sesi “Van­huk­set Thaimaan aurinkoon?” pohdin­nal­la että “mis­sä muo­dos­sa haas­tat­telu­ni tuli ulos”. Tuskin kuitenkaan olet huolis­sasi siitä että TV haas­tat­telus­sa sin­un suuhusi olisi pis­tet­ty jonkin­laisel­la dub­baus-tekni­ikalla sano­ja joi­ta et ole sanonut. Eiköhän sin­un sanasi tule “juuri sel­l­aise­na” kuin ne sanoit ja jos se on mielestäsi ok Hal­la-ahon kohdal­la niin mik­sei se sopisi sinullekin.

  Itse olen toista mieltä, tässä ajas­sa tarvit­taisi­in paljon enem­män medi­akri­ti­ikkiä. Aina kun tutus­tuu johonkin kohu­un lähem­min niin huo­maa ettei uuti­soin­nis­sa ole perää juuri nimek­sikään, Hamilon kohu­logi­ik­ka jyl­lää. Elämme todel­la kum­mallista tekopy­hyy­den aikaa, ajat­telu ja asioiden ääneen pohtimi­nen on kiel­let­ty, twit­teri­in pitää kir­joit­taa että oli­pa mie­lenki­in­toinen kok­ous vaik­ka juuri on toden­nut että VMP.

  1. Haas­tat­telus­sa n mah­dol­lista pätk­iä tek­sti niin, että se muut­tuu toisek­si ja esimerkik­si vai­h­taa kystymyk­set joi­hin vas­tataan toisek­si. MTV3:n haas­tat­telus­sa se kuitenkin tuli oikein. Toisen tek­stin siteer­aami­nen täs­mälleen sel­l­aise­na kuin se on kir­joitet­tu ei sisäl­lä manipulointimahdollisuuksia.

 95. Toisen tek­stin siteer­aami­nen täs­mälleen sel­l­aise­na kuin se on kir­joitet­tu ei sisäl­lä manipulointimahdollisuuksia.

  Voihan sen irrot­taa kon­tek­stis­taan. Esimerkik­si: “Hyväksyn kuole­man­ran­gais­tuk­sen korkein­taan jos min­ua uhataan aseel­la” voidaan siteer­a­ta sanan­tarkasti “Hyväksyn kuolemanrangaistuksen”.

 96. Kir­joitin joskus opiskelu­aikana julkisen tek­stin, jon­ka yhden sivu­lause oli “loukkaa­va”, kun se otet­ti­in irti päälauseesta. Virk­keessä san­ot­ti­in, että “Vaik­ka asia mielestäni on niin, että YYY, pidän täysin virheel­lisenä väit­teitä, joiden mukaan XXXX”. Joku vei asian eteen­päin ja vaati min­ua tilille siitä, että olisin väit­tänyt XXXX. Asi­aa puiti­in pidem­män kaa­van kaut­ta, ja todet­ti­in, etten ollut väit­tänyt XXXX, vaan YYY, jos­sa ei ollut mitään outoa.

  Lehdis­tö toimii nykyään osa­puilleen niin, että täl­laises­sa tilanteessa henkilöä syytet­täisi­in pait­si XXXX:n väit­tämis­es­tä, myös myöhem­min takinkään­tämis­es­tä, jos hän ei enää “seisoisi sano­jen­sa takana”.

 97. Ok, kysymys­ten vai­h­t­a­mi­nen on jo tök­eröä manip­u­laa­tio­ta, mut­ta paljon voi tehdä sil­lä, että katkaistaan vas­taus keskeltä poik­ki. Tähän on vaikeampi puut­tua, kos­ka toimit­ta­ja voi aina sanoa, ettei siinä ollut tilaa kaikelle poli­itikon höpötykselle. 

  Poli­itikko sanoo jonkun asian ja sit­ten antaa sille perustelun. Manip­u­loi­va uutis­toimit­ta­ja katkaisee vas­tauk­sen juuri siitä ennen perustelu­ja ja sit­ten ryhtyy kom­men­toimaan vas­taus­ta ihan kuin perustelu­ja ei olisi koskaan annet­tu. Täl­lä tavoin vas­tauk­sen saa näyt­tämään paljon type­r­äm­mältä kuin mitä se todel­lisu­udessa oli. Amerikkalainen FOX News käyt­tää paljon tätä keinoa Oba­man lausun­to­ja käsitellessään. 

  Ehkä tämä mielessä moni poli­itikko ei yleen­sä anna suo­raa vas­taus­ta kysymyk­si­in, vaan läh­tee heti kysymyk­sen alus­ta läh­tien jaarit­tele­maan sitä sun tätä asi­aan liittyvää.

 98. Olen aina pitänyt Osmoa järkimiehenä, mut­ta kyl­lä nyt rom­ahti käsi­tys. En olisi uskonut että Osmo jää pois matkao­hjel­mas­sa olev­as­ta jalkapallo-ottelusta.
  Pitäisi muis­taa: “Elämä on vain pieni osa jalkapalloa”

  Las­si JJK

  1. Tosi­asi­as­sa menin ottelu­un, mut­ta kun ensim­mäisen puo­li­a­jal­la jäl­keen Barcelona johti paikallista Riihimäen pon­nis­tus­ta 6–0, päätin lähteä tut­tu­jen kanssa syömään…

 99. Ajo­jahti vaan jatkuu ja turhien asioiden puimi­nen. Odotamme uut­ta hyökkäys­tä medi­aa kohtaan.

 100. No Soin­in­vaaran kaver­il­la Jukalla ? Naru vaan kiristyy ympäril­lä, taas poli­itikkoa jah­dataan ja aivan suot­ta, poli­isikin on ihan tutkimuk­sis­saan liit­tynyt tähän HESArin ajojahtiin.

  Nyt äkkiä Soin­in­vaara ääneen, kun­nal­lis­vaa­likam­pan­join­ti menos­sa, hopi hopi vihreät.

  Has­si kan­nat­taa suo­ma­lais­ten vien­tiyri­tys­ten kyykyt­tämistä, kuten min­is­teri Niin­istö ja Soin­in­vaara halu­aa lisää vapauk­sia poli­itikko­jen käh­min­nälle, toiv­ot­tavasti RKP :n tutkin­nas­ta tulee esille itse Soininvaara.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.