Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 8.11.2011

Töö­lön kir­kon rakennussuunnitelmat

Pöy­däl­tä. Olen asias­sa esteel­li­nen, joten en ole tutustunut.

Lausun­to Hel­sin­gin ener­gia­lai­tok­sen kehityssuunnitelmasta

Ener­gia­lai­tos ei oikein tie­dä, mitä teh­dä Hana­saa­ren voi­ma­lai­tok­sel­la. Alun­pe­rin sen hii­li­va­ras­to piti pan­na maan alle, kuten on teh­ty Sal­mi­saa­res­sa, mut­ta sit­ten esil­le nousi aja­tus, että koko komeus pan­naan koi­pus­siin ja raken­ne­taan uusi voi­ma­la Vuo­saa­reen. Tämä voi­si käyt­tää myös bio­polt­toai­nei­ta. Ener­gia­lai­tok­sen lau­ta­kun­ta kui­ten­kin päät­ti osal­taan toi­sin. Odo­te­taan ja pää­te­tään nel­jän vuo­den kulut­tua. Sii­nä taas tule­vat vas­taan EU:n pääs­tö­di­rek­tii­vit, jot­ka edel­lyt­täi­si­vät voi­ma­lai­tok­seen mit­ta­via inves­toin­te­ja epä­ter­veel­lis­ten pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sek­si. Nii­tä taas ei kan­na­ta teh­dä vain muu­ta­maa vuot­ta varten.

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan lausun­to­luon­nok­ses­sa keho­te­taan siir­tä­mään koko roju pois, kos­ka se hait­taa suu­res­ti alu­een asun­to­tuo­tan­toa. Lisäk­si on se Kruu­nu­vuo­ren ratik­ka­sil­ta, joka on vai­keas­ti sovi­tet­ta­vis­sa yhteen hii­li­lai­vo­jen kanssa.

Minä en ole oikein vakuut­tu­nut sii­tä, että on jär­ke­vää muut­taa Hel­sin­gin läm­mit­tä­mi­nen hake­poh­jai­sek­si, sii­tä yksin­ker­tai­ses­ta syys­tä, että kyse on pääs­tö­kaup­pa­sek­to­ris­ta. Pääs­töt eivät vähe­ne, vaan siir­ty­vät jon­ne­kin muu­al­le EU:n alu­eel­la, ja mak­saa aika pal­jon. Samal­la halu­taan tukea tur­peen polt­toa, kos­ka puu­ta ei rii­tä kor­vaa­maan turvetta.

Täl­lai­nen koor­di­noi­mat­to­muus kau­pun­gin tasol­la on toi­saal­ta keh­noa poli­tiik­kaa. Ensin suun­ni­tel­laan Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta rati­kan varaan ja sit­ten sano­taan, ettei ratik­kaa voi tuo­da, kun hii­li­lai­val­la pitää pääs­tä Hanasaareen.

Lausun­to lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kön virantäytöstä

Puol­le­taan Vil­le Leh­mus­kos­kea HSL:stä. On sitä aikoi­hin elet­ty. Kun aloi­tin kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa, lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö edus­ti mus­tin­ta taan­tu­mus­ta. Nyt kaik­ki kol­me lop­pusuo­ral­le pääs­seet oli­vat enem­män tai vähem­män vih­re­ään ajat­te­luun kallellaan.

53 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 8.11.2011”

 1. Tuo­hon Hana­saa­reen B:n liit­tyen kol­me asiaa.

  Aloi­te­taan Kruu­nu­vuo­res­ta. Sitä aluet­ta ei voi, tai aina­kaan kan­na­ta, teh­dä ilman sitä ratik­kaa. Jos se sil­ta kes­tää niin odo­te­taan sit­ten sitä koko alu­een kans­sa. Kukaan tus­kin esi­mer­kik­si halu­aa Laa­ja­los­ta mota­ria ja mota­ril­lis­ta lisä­lii­ken­net­tä Itä­väy­läl­le. Sil­to­jen avaa­mi­nen on vähän han­ka­laa lii­ken­nöin­nin kan­nal­ta, mut­ta ei se nyt mikään mah­do­ton asia ole, kts. esim. http://www.kaupunkiliikenne.net/Amsterdam/raitiot.html#sillat Asia menee vai­keam­mak­si jos Hana­saa­reen rou­da­taan päi­vit­täin haket­ta, mut­ta en minä nyt sii­hen oikein usko että tuo­hon joka tapauk­ses­sa käy­tös­tä pois­tu­vaan voi­ma­laan inves­toi­daan bio­polt­toai­ne­käyt­töön. Voi­si sen hii­li­lai­tu­rin muu­ten siir­tää kis­ko­jen eteläpuolellkin.

  Olen­nai­sem­pi asia on se että HB on yli­pään­sä tiel­lä. Lai­naan Otso Kivek­kään mai­nio­ta kir­joi­tus­ta aiheesta:

  Kun voi­ma­lat raken­net­tiin, Sör­näis­ten ran­ta oli hal­pa teol­li­suusa­luet­ta, ja käte­väs­ti sata­man vie­res­sä, eli lai­va­väy­lä ja rata val­mii­na. Kukaan ei kuvi­tel­lut­kaan, että sin­ne raken­net­tai­siin iki­nä asun­to­ja. Asun­not raken­net­tiin mäil­le, ei tuu­li­sel­le täyt­tö­ran­nal­le. Mut­ta koh­ta voi­ma­la on joka puo­lel­ta asu­tuk­sen saar­ta­ma; tilan­ne on muuttunut.

  http://vesirajassa.blogspot.com/2011/08/hanasaari.html

  Voi­ma­la han­ka­loit­taa Kruu­nu­vuo­ren lisäk­si koko Kala­sa­ta­man raken­ta­mis­ta, ja lisäi­sin vie­lä sen että jos voi­ma­laa lai­va­kul­je­tuk­sie­neen ei oli­si niin var­maan nii­den sata­ma-altai­den­kin kokoa voi­si tar­kis­taa alas­päin kun kysy­mys ei ole mis­tään luon­non­ran­nas­ta, ja vaik­ka­pa mata­la allas voi­si olla muu­ten­kin toi­mi­vam­pi vaik­ka uima­ran­ta­na. Nyt ne vie noin 20 heh­taa­ria tilaa.

 2. HELE­Nin val­mis­te­lus­sa Hana­saa­ri B:n kor­vaa­mi­sen suh­teen minua häi­rit­see se että sem­mois­ta vaih­toeh­toa ettei sitä vaan suo­raan kor­va­ta ei ole minus­ta oikein edes käsi­tel­ty. Voi­ma­lan huip­pu­te­hot on 220MW säh­köä ja 440MW läm­pöä. Ei tuo nyt säh­kön­tuo­tan­non kan­nal­ta niin mer­kit­tä­vä lai­tos ole vaik­ka se tuot­taa­kin sitä eni­ten läm­mi­tys­kau­del­la ja läm­pöä saa muu­ten­kin. Esi­mer­kik­si Van­taan Ener­gial­la (jos­ta HELEN omis­taa ison sii­vun) on lii­ak­si­kin saak­ka kau­ko­läm­mön tuo­tan­toa var­sin­kin jäte­voi­ma­lan myö­tä, voi­tai­siin myös käyt­tää enem­män meri­läm­pö­pump­pu­ja, kau­ko­läm­mön kysyn­tä tule­vai­suu­des­sa on epä­var­maa, pääs­tö­mak­sut nouse­vat, jne.

  Aina­kin jon­kun ske­naa­rion las­kel­mi­neen mis­sä voi­ma­las­ta vain luo­vu­taan ilman että kor­vaa­taan vas­taa­val­la haluai­sin näh­dä. Se moni­polt­toai­ne­lai­tos Vuo­saa­reen hii­li­diok­si­din­tal­tee­no­tol­la ja pit­kä kau­ko­läm­pö­tun­ne­li siel­tä Hana­saa­reen ei nyt oikein vakuuta.

 3. Hak­keen käyt­tö on tosi­aan moni­mut­kai­nen jut­tu, eikä ole ihan ilmeis­tä, kan­nat­taa­ko sitä teh­dä (itse­kin kir­joi­tin tuos­ta aikoi­naan).

  Sen sijaan voi­ma­lan siir­to pois Sör­kas­ta on ihan sel­vä ja help­po jut­tu: tot­ta kai, ja mitä nopeam­min, sen hal­vem­mak­si se tulee. Lausun­toeh­do­tus näyt­tää täs­sä oikein hyvältä.

  ps. Kai se ete­läi­sen hel­sin­gin jouk­ko­lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma pis­te­tään läpi? Kru­ni­kan yhtey­den huo­no huo­mioin­ti on toki lap­sus, mut­ta se ei oikeas­taan kuu­lu­nu suun­ni­tel­man alaan. Sii­tä kan­nat­taa lähet­tää eväs­tys­tä jat­ko­suun­nit­te­luun, kos­ka pitää­hän se joten­kin huo­mioi­da. Mut­ta ei koko suun­ni­tel­maa sen takia kan­na­ta jumiuttaa.

 4. Ihme pel­lei­lyä tuon voi­ma­lai­tok­sen kans­sa. Ilman ratik­ka­sil­taa ei ole kan­ta­kau­pun­gin jat­ket­ta Kruunuvuoreenkaan.

 5. > Minä en ole oikein vakuut­tu­nut sii­tä, että on jär­ke­vää muut­taa Hel­sin­gin läm­mit­tä­mi­nen hake­poh­jai­sek­si, sii­tä yksin­ker­tai­ses­ta syys­tä, että kyse on pääs­tö­kaup­pa­sek­to­ris­ta. Pääs­töt eivät vähe­ne vaan siir­ty­vät jon­ne­kin muu­al­le EU:n alu­eel­la ja mak­saa aika paljon.

  Se että Suo­mi on onnis­tu­nut luo­maan jär­jes­tel­män, joka ei kan­nus­ta pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen, ei ole päte­vä syy olla vähen­tä­mät­tä pääs­tö­jä. Kyl­lä jon­kun pitää näyt­tää esi­merk­kiä ja ottaa ensim­mäi­nen askel. Oikea rat­kiai­su oli­si vähen­tää pääs­tö­jä JA pyr­kiä muut­ta­maan nykyi­nen päääs­tö­kaup­pa­rat­kai­su toisenlaiseksi.

  Muis­sa­kin fos­sii­li­sis­sa polt­toai­neis­sa polt­ta­mat­ta jätet­ty hii­li voi ohjau­tua hal­pe­ne­vien hin­to­jen myö­tä muu­al­le pol­tet­ta­vak­si. Mel­ko saman­lai­set sään­nöt päte­vät siis niissäkin.

  Tur­peen jät­tä­mi­nen soi­hin on jo pääs­tö­kaup­paa parem­pi seli­tys. Suo­men soi­den tapauk­ses­sa voi käy­dä niin­kin, että kai­va­mat­ta jätet­ty tur­ve jää pysy­väs­ti kaivamatta.

  Samoin hak­keen käyt­töön siir­ty­mi­sen vas­tus­ta­mi­nen sil­lä perus­teel­la, että Suo­men met­siä ei pitäi­si rasit­taa enem­pää kuin jo rasi­te­taan oli­si ihan ok vih­reä perus­te­lu. Tie­ten­kin näi­tä hait­to­ja pitää ver­ra­ta mui­den ener­gia­muo­to­jen haittoihin.

  1. Juho Laa­tu
   EU on luo­nut pääs­tö­kau­pan, ei Suo­mi. Pääs­tö­kau­pas­sa täh­dä­tään sii­hen, että toteu­te­taan toi­mia edul­li­suus­jär­jes­tyk­ses­sä. Tehot­to­man ja kal­liin toi­men­pi­teen teke­mi­nen ei hyö­dy­tä ympä­ris­töä sekä vie vain rahaa, kos­ka se mah­dol­lis­taa jon­kun tehok­kaam­man toi­men­pi­teen jät­tä­mi­sen tekemättä.

 6. Ensin oli kau­hea itku, kun Vuo­saa­ren sata­man raken­ta­mi­nen myö­häs­tyi vali­tus­ten takia ja nyt sit­ten kukaan ei pys­ty päät­tä­mään tuon voi­ma­lan koh­ta­loa ja Kala­sa­ta­man raken­ta­mi­nen ja suun­nit­te­lu­kin pysäh­tyy vuo­sik­si. Kum­mal­lis­ta vat­vo­mis­ta, kun ker­ran ihmi­siä vali­taan päättäjiksi.

  Mihin kato­si aja­tus maan­pääl­li­sis­tä hii­li­va­ras­tois­ta, joil­la oli­si saa­tu nykyi­nen hii­li­ka­sa pois? Oli kuvia­kin täl­lai­sis­ta sii­lois­ta voi­ma­lan poh­jois­puo­lel­la. Vai oli­ko­han nämä haket­ta var­ten. Tuo hii­li­ka­sa ja las­taus pölyt­tää sit­ten aika taval­la tuol­la Kala­sa­ta­mas­sa, joten ihan viih­tyi­syy­den­kin takia se oli­si saa­ta­va sul­jet­tuun tilaan. 

  Kau­pun­gin talou­den­kin takia oli­si parem­pi, että voi­ma­la jat­kai­si parem­mal­la tek­nii­kal­la, mut­ta samal­la sen vie­mää maa-alaa rajat­tai­siin mah­dol­li­sim­man pal­jon ja toi­saal­ta raken­net­tai­siin uut­ta kau­pun­kia mah­dol­li­sim­man pal­jon. Voi­si­ko­han tuo­ta Sör­näis­ten ran­ta­tien edes­sä ole­va lah­del­maa täyt­tää, jot­ta teras­si­ta­loil­le tuli­si lisää tilaa ja samal­la voi­ma­la sai­si tar­vit­ta­van varo-alueen. 

  Hii­let sii­loi­hin tai maan alle, avat­ta­va sil­ta hii­li­lai­vaa var­ten (ei se usein käy), park­ki­pai­kat asun­noik­si jne.

  Tai sit­ten uusi voi­ma­la muu­al­le ja lana­taan koko Hana­saa­ri ja raken­ne­taan tii­vis­tä kau­pun­kia. Mitään voi­ma­lan museoin­tia ei pidä edes miettiä.

 7. Sul­je­taan koko lai­tos. Hii­li­voi­ma­la on aikan­sa elä­nyt. Kun alue on vie­lä raken­tu­mas­sa niin ehkä vie­lä ehti­si aloit­taa voi­ma­lan alu­een pur­ka­mi­sen ja siis­ti­mi­sen ennen ensim­mäis­ten sei­nä­naa­pu­rei­den muut­toa alu­eel­le . Raken­ta­mi­nen on jo alka­nut voi­ma­lan lähei­syy­des­sä , mut­ta kaik­ki raken­ta­mi­nen Hel­sin­gis­sä on hidasta.

 8. Osmo, mit­kä sinus­ta oli­si nii­tä tehok­kai­ta ja hal­po­ja toi­mia, jot­ka voi­si toteut­taa siten että pääs­töt saa­daan alas riit­tä­vän nopeas­ti? Sil­lä logii­kal­la ei mis­sään nimes­sä aina­kaan aurin­ko­voi­ma pär­jää. Ei pär­jää tuu­li­kaan ilman takuu­hin­taa. Puun polt­to kai­paa sekin tuen, tosin aika pie­nen jos voi­ma­la vain pys­tyy puu­ta polt­ta­maan. Ydin­voi­ma näyt­tää kil­juen kan­nat­ta­van aina­kin kiin­nos­tuk­sen perus­teel­la, sekö oli­si Suo­men rat­kai­su? Maa­kaa­suun siir­ty­mi­nen ei tuo­rei­den tut­ki­mus­ten (metaa­ni­vuo­dot) perus­teel­la ole kovin teho­kas vaih­toeh­to kivi­hii­lel­le. Ok, on oikeas­ti kus­tan­nus­te­ho­kas ener­gian­sääs­tö, mut­ta kuin­ka pal­jon on rea­lis­tis­ta olet­taa sääs­töä ole­mas­sao­le­vas­sa kiin­teis­tö­kan­nas­sa (20/30/50/100%)? Vai eikö Suo­mes­sa kan­na­ta teh­dä mitään sen takia että muu­al­la (huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­män läm­mi­tys­tar­peen) Euroo­pas­sa ei ole yhteis­tuo­tan­toa? Hii­li­ve­ro toki oli­si paras ohjaus­kei­no, kun ei ole suh­dan­ne­herk­kä niin kuin pääs­tö­kaup­pa, jol­loin kai­kil­la oli­si jat­ku­va moti­vaa­tio vähen­tää päästöjä.

 9. Puun polt­toa jokin aika sit­ten itse­kin vie­lä mie­tin, onko sii­nä jär­keä ja onko se lain­kaan teho­kas tapa vähen­tää CO2-pääs­tö­jä. Kes­kus­tel­tua­ni lukuis­ten kol­le­goi­den, Syken, met­sän­tut­ki­joi­den ja ilmas­to­mal­lin­ta­jien kans­sa olen pää­ty­nyt seu­raa­vaan: Puun, eten­kään hitaas­ti hajoa­vien kan­to­jen, polt­to ei ole pääs­tö­tön­tä, mut­ta se on sil­ti yllät­tä­vän nopeas­ti, jo noin 20 vuo­des­sa ilmas­ton kan­nal­ta parem­pi kuin maa­kaa­sun tai kivi­hii­len polt­to. Eräs Suo­men joh­ta­va ilmas­to­mal­lin­ta­ja oli sitä miel­tä, että puun hii­li­diok­si­din aiheut­ta­ma muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen ilmas­ton läm­mi­tys­vai­ku­tus on huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi paha kuin kivi­hii­len (tai mui­den fos­sii­lis­ten) pit­kä­ai­kai­nen ilmas­to­vai­ku­tus, jos­sa maan poves­ta kai­ve­taan lisää hiil­tä mukaan elon­kier­toon. Puu­ta ei toki voi polt­taa enem­pää kuin sitä kas­vaa, eikä edes sen ver­taa bio­di­ver­si­tee­tin vuok­si, mut­ta poten­ti­aa­lia sil­ti on Suo­mes­sa edel­leen aika run­saas­ti mm. ensi­har­ven­nus­hak­kui­den puissa.

 10. Otso Kive­käs: samaa miel­tä tuos­ta “Ete­läis­ten kau­pun­gi­no­sien jouk­ko­lii­ken­ne­suun­ni­tel­mas­ta”. Kru­nik­ka­han tul­lee saa­maan rai­tio­lii­ken­net­tä aika riit­tä­väs­ti tule­vai­suu­des­sa (Laa­ja­sa­lon rati­kat menee sitä kaut­ta). Kai­vo­ka­dun puh­dis­ta­mi­nen bus­si­lii­ken­tees­tä ja bus­si­lin­jo­jen 14/18 toi­mi­vuu­den paran­ta­mi­nen on mie­les­tä­ni avain­sa­no­ja ko. suunnitelmassa.

 11. Jos Hana­saa­ri on jär­ke­vää muut­taa hake­käyt­töi­sek­si (en tie­dä onko), niin yksi hii­li­lai­va vaih­tuu moneen hake­lai­vaan. Rati­kan kan­nal­ta se ei kui­ten­kaan ole ongel­ma. Iso hii­li­lai­va tulee kun tulee, vaik­ka sit­ten kes­kel­lä päi­vää. Muu­ten mak­saa mal­tai­ta, jos lai­vaa pide­tään odot­ta­mas­sa Suo­men­lah­del­la, näin minul­le on KSV:ltä ker­rot­tu. Sen sijaan lähem­pää tule­vat hake­paa­tit voi­daan aika­tau­lut­taa hel­pom­min, jol­loin ne paa­tit voi­daan tila­ta yöai­kaan tule­vik­si, eikä rai­tio­lii­ken­teel­le aiheu­du haittaa.

  Tee­mun kans­sa olen täs­mäl­leen samaa miel­tä sii­tä, että Kruu­nu­vuo­ri on lii­an arvo­kas alue hukat­ta­vak­si jok­si­kin perus­i­tä­lä­hiök­si peri­fe­ri­aan. Joko teh­dään ratik­ka ja Kruu­nu­vuo­ri, tai sit­ten ei teh­dä kum­paa­kaan. Minä läh­ti­sin jopa niin radi­kaa­lil­le tiel­le, että ennen kuin vir­ka­mie­his­tö alkaa vie­dä sil­taa oikeas­ti etee­nä­päin voi­si­vat polii­ti­kot perä­ti jar­rut­taa Kruu­nu­vuo­ren kaa­voi­tus­ta. Saa­daan sil­lä lail­la vir­ka­mie­het­kin rati­kan taakse.

  Muu­ten ollaan koh­ta tilan­tees­sa, jos­sa ratik­ka tulee aina “vii­den vuo­den pääs­tä” mut­tei oikeas­ti kos­kaan, ja kaik­ki se maa­nar­von­nousu, jol­la ratik­ka pitäi­si mak­saa, on hukattu.

 12. Tehot­to­man ja kal­liin toi­men­pi­teen teke­mi­nen ei hyö­dy­tä ympä­ris­töä sekä vie vain rahaa, kos­ka se mah­dol­lis­taa jon­kun tehok­kaam­man toi­men­pi­teen jät­tä­mi­sen tekemättä.”

  Mut­ta mikään ei toi­saal­ta takaa, että se tehok­kaam­pi toi­men­pi­de tehtäisiin…

  Olen asias­sa esteel­li­nen, joten en ole tutustunut.”

  Esteel­li­syys­asia on mie­len­kiin­toi­nen. Onko niin, että esteel­li­nen hen­ki­lö ei voi ker­toa edes mie­li­pi­det­tään, ettei vai­kut­tai­si pää­tök­sen­te­koon. Ja onko esteel­li­syys abso­luut­tis­ta, vai voi­si­ko sii­nä olla jotain suh­teel­li­suut­ta­kin? Mikä esi­mer­kik­si on raha­sum­ma, jon­ka val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin puo­li­so voi­si sijoit­taa spe­ku­la­tii­vi­ses­ti pela­tak­seen euron kurs­si­muu­tok­sil­la, että täs­tä syn­tyi­si esteel­li­syys minis­te­ril­le osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon, joka voi vai­kut­taa euron kurssiin?

  1. Jos pääs­tö­kaup­pa toi­mii, pääs­tö­oi­keuk­sia on liik­keel­lä vain tiet­ty mää­rä. Sik­si tar­peel­li­nen mää­rä toi­mia pitää toteut­taa. Jos joku toteut­taa kal­liin toi­men­pi­teen vapaa­eh­toi­ses­ti ja luo­vut­taa pääs­tö­oi­keu­det eteen­päin, joka toi­nen voi jät­tää jotain vas­taa­vas­ti tekemättä.

 13. Nyt kaik­ki kol­me lop­pusuo­ral­le pääs­seet oli­vat enem­män tai vähem­män vih­re­ään ajat­te­luun kallellaan.”

  Tar­koit­taa­ko tuo siis lii­ken­ne­rat­kai­su­ja jot­ka ovat ääret­tö­män kal­lii­ta ja kapun­ki­ra­ken­tee­seen täy­sin sopi­mat­to­mia (Vih­rei­den kan­nat­ta­ma Öster­sun­do­min met­ro) tai sit­ten hyö­tyyn­sä näh­den suun­nat­to­man kal­lii­ta ja käy­tän­nös­sä tar­peet­to­mia (kuten Vih­rei­den kan­nat­ta­mat Man­ner­hei­min­tien ja Bule­var­di pyöräkaistat) 

  Osmo on kau­his­tel­lut auto­paik­ko­jen hin­taa. Tuo Öster­sun­do­min met­ro mak­saa Vih­rei­den vaa­ti­mal­la asu­kas­mää­räl­lä noin 48 000 euroa per Öster­sun­do­miin teh­tä­vä asun­to (jos hin­ta pysyy ilmoi­te­tus­sa 750 mil­joo­nas­sa ja asun­to­kun­nan koko on 2,5 hen­ki­löä). Siis jopa enem­män kuin Jät­kä­saa­ren älyt­tö­män suun­nit­te­lun huip­pu­kal­liik­si teke­mät auto­pai­kat (jot­ka mak­sa­vat 43 000 per asunto).

  Toi­vot­ta­vas­ti lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö on asian­sa osaa­va eikä ryh­dy aja­maan tuol­lais­ta vih­re­ään ajat­te­luun kal­lel­laan ole­vaa. Veron­mak­sa­jil­la ei ole kovin moneen vih­rei­den hank­kee­seen varaa. Krei­kan tie on tuol­lai­sel­la edessä

  1. Osmo on kau­his­tel­lut auto­paik­ko­jen hin­taa. Tuo Öster­sun­do­min met­ro mak­saa Vih­rei­den vaa­ti­mal­la asu­kas­mää­räl­lä noin 48 000 euroa per Öster­sun­do­miin teh­tä­vä asunto 

   Kari S
   Met­ro oli­si siis suun­nil­leen park­ki­pai­kan hin­tai­nen asun­toa koh­de. Kum­paa täs­sä nyt kauhistellaan?
   Sinul­la on lii­an pie­ni jaka­ja tuos­sa, sil­lä on otet­ta­va huo­mioon myös Sipoon puo­lel­le suun­ni­tel­tu asu­tus. Jos Öster­sun­do­min raken­ta­mis­mää­räs­tä jou­du­taan tin­ki­mään, met­ros­ta tie­tys­ti luo­vu­taan. Tulee kal­liik­si val­tiol­le, joka raken­taa avo­kä­ti­ses­ti moot­to­ri­tei­tä, mut­ta ei raiteita.

 14. Kru­ni­kas­ta lope­taan bus­si­lin­jat nyt, kos­ka ratik­ka tulee kah­den­kym­me­nen vuo­den pääs­tä täyt­tä­mään mah­dol­li­set jouk­ko­lii­ken­ne­tar­peet. Siistiä.

 15. Kävin tuos­sa viik­ko sit­ten mie­len­kiin­toi­sen kes­kus­te­lun. Kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­ni mm. ehdot­ti Hel­sin­gin kau­pun­gin uuden tai­de­museon — mah­dol­li­ses­ti siis ns. Gug­gen­heim-museon — sijoit­ta­mis­ta Sör­näis­ten Hana­saa­ren B‑voimalaan. (A‑voimalahan on jo purettu)Näinhän on teh­ty Tate Galleryssä.

  Paik­ka­na museol­le se oli­si erinomainen,eikä tar­vit­se ryh­tyä kal­lii­seen pur­ku­työ­hön. Ja myös kau­nis­ta teol­li­suusark­ki­teh­tuu­ria. Siis his­to­ri­aa. Ja his­to­rial­li­ses­sa ympäristössä.

 16. Otso kive­käs kirjoitti:

  Kai­vo­ka­dun puh­dis­ta­mi­nen bus­si­lii­ken­tees­tä ja bus­si­lin­jo­jen 14/18 toi­mi­vuu­den paran­ta­mi­nen on mie­les­tä­ni avain­sa­no­ja ko. suunnitelmassa.”

  Mikä ihmeen bus­sin­pot­ki­jayh­dis­tys täs­sä on liik­keel­lä? Eikö bus­si ole sekin jul­kis­ta lii­ken­net­tä? ja eikä ole mie­le­käs­tä kehit­tää suo­ria poi­kit­tai­syh­teyk­siä, jot­ka usein on hel­pom­pi toteut­taa bus­sien avaulla?

  Käsit­tääks­ne­ni Kai­vo­ka­tua ei ole tar­koi­tus eikä voi täy­sin sul­kea ha-liikenteeltä.

 17. > EU on luo­nut pääs­tö­kau­pan, ei Suomi.

  Ei tuo­kaan vapau­ta vas­tuus­ta. Val­mis­tel­tiin­ko tuo sys­tee­mi Suo­mea kuu­le­mat­ta? Hyväk­syi­kö Suo­mi sen pako­tet­tu­na? Onko Suo­mel­ta kiel­let­ty paran­nuseh­do­tus­ten teko?

  Minus­ta vih­re­ään poli­tiik­kaan pitäi­si kuu­lua mää­rä­tie­toi­nen pyr­ki­mys fos­sii­lien pol­ton vähen­tä­mi­seen. Ymmär­rän että muu­tos voi tul­la kal­liik­si, ja sik­si muu­tok­sia voi prio­ri­soi­da ja aika­tau­lut­taa. Mut­ta kai peri­aat­tees­sa hii­len polt­toa pitäi­si vähentää/lopettaa, eikä ole hyviä syi­tä pitäy­tyä puh­taas­ti nyky­lin­jal­la ilman sel­viä uudistussuunnitelmia.

  1. Juho Laa­tu.
   Ker­ro nyt vie­lä, mitä vikaa sii­nä pääs­tö­kau­pas­sa on. Se, että epä­ta­lou­del­li­set tavat vähen­tää pääs­tö­jä ovat epä­ta­lou­del­li­sia, ei joh­du päästökaupasta.

 18. Pääs­tö­kau­pas­sa yhdis­tet­ty­nä nykyi­seen säh­kön hin­nan­muo­dos­tuk­seen säh­kö­pör­sis­sä on vain sel­lai­nen has­sun haus­ka fea­tu­re, että mark­ki­noil­la, joil­la on vain muu­ta­ma iso toi­mi­ja (kuten poh­jois­maat), syn­tyy säh­kön myy­jil­le aika hel­pos­ti insen­tii­vi pitää tar­kas­ti huol­ta sii­tä, että koko ajan on vähin­tään yksi kivi­hii­li­lauh­de­voi­ma­la käyn­nis­sä. Äkkiä­kös sitä muu­ta­ma ydin- tai vesi­voi­ma­la tai sit­ten suu­ri kriit­ti­ses­sä pai­kas­sa sijat­se­va siir­to­lin­ja osoit­taa välit­tä­mät­tö­mien huol­to­toi­men­pi­tei­den tarvetta…

  Kan­nat­taa huo­mioi­da, ettei täs­sä tar­vi­ta edes mitään suur­ta sala­liit­toa tai kata­laa kar­tel­lia vaan mää­rää­väs­sä ase­mas­sa ole­vat tuot­ta­jat oppi­vat kyl­lä opti­maa­li­sen stra­te­gian ilman koor­di­naa­tio­ta­kin (van­gin dilemma).

 19. Lisään vie­lä edel­li­seen kom­ment­tii­ni hie­man ymmär­tä­mys­tä sil­le, että pääs­tö­kaup­pa toi­mi­si, ja Suo­mi vain oli­si se maa ja Hel­sin­ki se kau­pun­ki, joka yllä­pi­tää hii­li­ta­lout­ta pisim­pään, kos­ka se on tääl­lä kan­nat­ta­vin­ta. Pääs­tö­kaup­pa ei kui­ten­kaan ole toi­mi­nut (vähen­tä­nyt polt­toa), joten nyt kaik­ki maat ja kau­pun­git tai­ta­vat olla perus­teet­to­mas­ti saman puun taka­na pii­los­sa. Vähen­ne­tään siis itse tai lai­te­taan sys­tee­mi vähen­tä­mään jostain.

  1. Kyl­lä pääs­tö­kaup­pa on toi­mi­nut. Euroo­pan pääs­töt ovat vähen­ty­neet. Laman olois­sa oli­si vain pitä­nyt vähen­tyä nopeammin.

 20. Osmo: jos parem­paa rat­kai­sua kai­va­taan, kan­nat­tai­si­ko­han kai­vaa se yhden pysä­kin met­ro, jol­le hin­taa tulee ehkä 200 mil­joo­naa ja sit­ten rai­de­jo­ke­rin jat­ko hoi­ta­maan lii­tyn­tä­lii­ken­net­tä. Saa­daan Öster­sun­do­miin parem­mat jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det hal­vem­mal­la. (Mut­ka­met­ros­sa­kin suu­rin osa asuk­kais­ta on lii­tyn­tä­lii­ken­teen varas­sa ja lisäk­si met­ros­ta tulee lii­an hidas Sipoo­seen asti ajettavaksi).

 21. Mark­ku af Heur­lin kirjoitti:

  Mikä ihmeen bus­sin­pot­ki­jayh­dis­tys täs­sä on liik­keel­lä? Eikö bus­si ole sekin jul­kis­ta lii­ken­net­tä? ja eikä ole mie­le­käs­tä kehit­tää suo­ria poi­kit­tai­syh­teyk­siä, jot­ka usein on hel­pom­pi toteut­taa bus­sien avaulla? 

  Lai­nauk­se­si oli Ris­to Vor­ma­lan teks­tis­tä, ei minun. Sinän­sä olen asia­si­säl­lös­tä samal­la lin­jal­la, vaik­ka oli­sin sen ehkä ilmais­sut toisin.

  Bus­sit ovat tie­ten­kin tär­keä ja vält­tä­mä­tön osa jouk­ko­lii­ken­net­tä. Mut­ta kai­kil­le kaduil­le ei voi lait­taa kaik­kea mah­dol­lis­ta lii­ken­net­tä. Kai­vo­ka­dul­la tar­vit­si­si jo nyky­lii­ken­teel­le toi­set ratik­ka­py­sä­kit, puhu­mat­ta­kaan Kruu­nu­vuo­ren jäl­keen, ja poh­jois­reu­nas­sa käve­li­jöil­le­kin tar­vit­si­si lisää tilaa. Myös Sokok­sen nur­kan ris­teys on hankala.

  Kun 65/66 lyhe­ne­vät län­si­met­ron myö­tä, jä sii­hen enää muu­ta­ma bus­si­lin­ja. Jos nekin saa­daan pois, ei ole mitään syy­tä, mik­sei kai­vo­ka­dul­la voi­si olla 1+1 kais­taa autoil­le, kuten sii­tä itään­päin­kin on. Se hel­pot­tai­si lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä huomattavasti.

 22. Met­ro oli­si siis suun­nil­leen park­ki­pai­kan hin­tai­nen asun­toa koh­de. Kum­paa täs­sä nyt kauhistellaan?”

  Met­ro on vää­rin suun­ni­tel­lun ääret­tö­män kal­liin park­ki­pai­kan hin­tai­nen, joten molem­pia älyt­tö­myyk­siä voi kau­his­tel­la. Jaka­ja voi olla pie­ni, mut­ta myös asun­to­koh­tai­nen hen­ki­lö­mää­rä 2,5 on var­mas­ti ala­kan­tis­sa kos­ka alu­eel­le suun­ni­tel­laan pien­ta­lo­val­tais­ta kau­pun­kia jos­sa ei juu­ri sink­ku­ja asu vaan lap­si­per­hei­tä. Joten ei se kau­ka­na totuu­des­ta ole.

  Met­rol­le on vaih­toeh­to­ja. Pika­ra­tik­ka niis­tä sel­keäs­ti paras, ja kus­tan­nuk­sil­taan vain nel­jä­sos, jos sitä­kään. Sii­nä oli­si jär­ke­vä jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­su, ei tuol­lais­ta viher­tä­vään kal­lel­laan ole­vaa hir­mu­kal­lis­ta ja kan­ke­aa jol­lai­nen suo­raa­kin rataa aja­va met­ro on. Jos­kus pitää aja­tel­la mak­sa­jien­kin roo­lia. Siis tei­dän äänes­tä­jien roolia.

 23. Las­kel­mien mukaan Sipoon met­ron raken­ta­mi­nen edel­lyt­tää myös moot­to­ri­tien raken­ta­mis­ta eli lisä­kais­to­ja. Las­kel­mien mukaan kun met­ro­lii­ken­ne ei pal­ve­le alu­een asuk­kai­ta tar­peek­si hyvin joten nämä liik­ku­vat myös hen­ki­lö­au­tol­la. Se vas­ta kal­liik­si tulee valtiolle.

 24. KariS:

  Ensinn­nä­kin nime­no­maan Vih­reil­tä on saa­tu vas­ta­kai­kua muil­le­kin kuin met­ro­vaih­toeh­doil­le Öster­sun­do­mis­sa. Vaih­toeh­to­suun­ni­tel­man teki­jät on muu­ten kaik­ki Vih­rei­den aktii­vi­sia jäse­niä. Aina­kin kus­tan­nus­te­hok­kuu­del­taan Itä­met­ro on äly­tön, mut­ta ei se nyt niin mene että jos teh­dään jotain tyh­mää jol­lain alu­eel­la niin se on perus­te­lu teh­dä jotain tyh­mää toisella.

  Toi­sek­si pyö­rä­kais­tat on hyvä idea jo ihan sik­si että pyö­rät saa­daan pois jalkakäytäviltä.

  Kol­man­nek­si Jät­kä­saa­ri samoin kuin muut sata­ma­käy­tös­tä vapau­tu­neet alu­eet ovat täyt­tö­maa­ta mis­sä maa­na­lai­nen raken­te­mi­nen mak­saa mam­mo­naa. Tuos­ta voi syyt­tää kor­kein­taan nii­tä suun­nit­te­li­joi­ta jot­ka on ne aikoi­naan täyt­tä­neet. Maan pääl­le raken­ta­mi­nen taas söi­si tont­ti­maat. Minun syyt­tä­vä sor­me­ni osoit­taa poliit­ti­sia päät­tä­jiä jot­ka ne pai­kat sin­ne vaativat.

  Yli­pään­sä pysä­köin­ti­hal­lit nyt vaan on aika kal­lii­ta. Maa­na­lai­nen raken­ta­mi­nen on aika kal­lis­ta, riip­puu tosin hyvin pal­jon maa­pe­räs­tä. Tilaa menee per auto 30 — 35 neliö­tä, savu­kaa­sut pitää pois­taa, siel­tä hal­lis­ta pitää myös pääs­tä pois mikä tar­koit­taa his­se­jä, por­tai­ta, jne. Ver­tai­lun vuok­si, aika moni oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­ja jät­tää kel­la­rin teke­mät­tä kun ei se vaan ole kus­tan­nus­ten arvoista.

 25. > Ker­ro nyt vie­lä, mitä vikaa sii­nä pääs­tö­kau­pas­sa on.

  Käsit­tääk­se­ni se ei ole vähen­tä­nyt fos­sii­lis­ten polt­to­ja (voi kor­ja­ta jos edis­tys­tä on jo tapah­tu­nut). Ja näkö­jään se antaa sil­ti sel­kä­no­jaa pää­tök­sil­le olla vähen­tä­mät­tä pääs­tö­jä. Wind­fall-voi­tot voi­daan näh­dä pääs­tö­kau­pan aiheut­ta­ma­na mark­ki­na­häi­riö­nä, jon­ka kor­jaa­mis­ta nyt pohditaan.

  Pääs­tö­kaup­paan liit­tyy myös kai­ken­lais­ta kaup­paa itse gene­roi­duil­la hii­li­nie­luil­la. Hyväs­tä tar­koi­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta ne voi­vat olla vain koris­tei­ta ja yli­mää­räis­tä moni­mut­kai­suut­ta systeemiin.

  Hyvin toteu­tet­tu­na pääs­tö­kaup­pa voi­si toi­mia­kin. Kiin­tiöi­tä pitäi­si pudot­taa. Mut­ta pel­kään että käy­tän­nös­sä pääs­tö­kaup­pa jää toi­mi­mat­to­mak­si. Ehkä suu­rin ongel­ma pääs­tö­kau­pas­sa on nime­no­maan sii­nä, että se on sen ver­ran moni­mut­kai­nen jut­tu, että lob­ba­rit ja polii­ti­kot voi­vat pyö­rit­tää show­ta pit­kään teke­mät­tä mitään todellista.

  Täy­tyy tun­nus­taa, että itse­kään en ole saa­nut tark­kaa kuvaa Euroo­pan pääs­tö­kau­pan toi­min­ta­me­ka­nis­meis­ta googlet­ta­mis­ta­soi­sel­la etsin­näl­lä. Saas­te­ve­ro oli­si pal­jon yksin­ker­tai­sem­pi ja suo­ra­vii­vai­sem­pi tapa toi­mia. Sil­lä voi­si jopa pääs­tä käsik­si Euroo­pan ulko­puo­lis­ten pääs­tö­jen verot­ta­mi­seen, eli hii­li­vuo­don kimp­puun. Pääs­tö­kaup­pa on niin moni­mut­kai­nen jär­jes­tel­mä, että kehi­tys jää­nee hitaam­mak­si (ehkä tarkoituksellakin).

  Yhteen­ve­to­na siis, pääs­tö­kaup­pa on him­me­li, joka hyväl­lä toden­nä­köi­syy­del­lä ei toi­mi niin hyvin kuin sen pitäi­si toimia.

 26. > Kyl­lä pääs­tö­kaup­pa on toi­mi­nut. Euroo­pan pääs­töt ovat vähentyneet.

  Onko tar­ken­nuk­sia? Onko hii­li­voi­ma­loi­ta sul­jet­tu kiin­tiöi­den mää­rän las­kun seurauksena?

 27. Mark­ku af Heur­lin: olen amma­til­ta­ni bus­sin­kul­jet­ta­ja, nime­no­maan Sta­din valis­tu­nut ja ajat­te­le­va dösä­kus­ki. En mil­lään­lail­la “bus­sin­pot­ki­ja”. Olen bus­si­lii­ken­teen puo­les­ta­pu­hu­ja, niin amma­til­li­ses­ti kuin mak­sa­va­na asiak­kaa­na­kin sekä kaupunkilaisena.

  Se nyt vaan on niin, että bus­si­lii­ken­ne (lin­jat 18, 21V, 55, 65A ja 66A), joka tääl­lä het­kel­lä kul­kee Kai­vo­ka­dun kaut­ta, on kau­pun­kim­me hitain­ta jouk­ko­lii­ket­tä. Tämä puo­les­taan joh­tuu sii­tä, että vaik­ka akse­lil­le Ruo­ho­lah­ti-Kamp­pi-Simon­ka­tu-Kai­vo­ka­tu on raken­net­tu jouk­ko­lii­ken­ne­kais­tat (osit­tain rai­tio­lii­ken­teen kans­sa yhtei­set), on nii­den toi­mi­vuus sur­ke­aa tasoa ja em. bus­si­lin­jo­jen mat­ka-ajat ovat piden­ty­neet huo­mat­ta­vas­ti, sama­ten nii­den luo­tet­ta­vuus on heik­koa tasoa. Saat­taa men­nä tois­ta­kym­men­tä minuut­tia vaik­ka­pa Ruo­ho­lah­des­ta Ate­neu­min pysä­kil­le. Ja mis­tä tämä kaik­ki joh­tuu: kos­ka YKSITYISAUTOILU ja muu lii­ken­ne tuk­kii kaik­ki pai­kat, ts. ne jouk­ko­lii­ken­ne­kais­tat eivät auta, kun niil­le ei pää­se auto­jo­no­jen takaa. Mik­si näin on pääs­tet­ty käymään?

  Toi­nen asia on, että kes­kus­tas­sa kul­kee laa­ja rai­tio­tie­lin­jas­to, joka on osit­tain pääl­lek­käi­nen bus­si­lii­ken­teen kans­sa. Rai­tio­lii­ken­ne on pai­kal­li­ses­ti saas­tee­ton jouk­ko­lii­ken­ne­muo­to, bus­si­lii­ken­ne ei ole. Lisäk­si ne käyt­tä­vät samo­ja kais­to­ja ja mm. lii­ken­ne­va­loe­tuuk­sia. Tämän vuok­si oli­si toi­mi­vam­paa, jos ne eivät kil­pai­li­si samois­ta jouk­ko­lii­ken­ne etuuksista. 

  Lin­jan 18 rei­tin muut­ta­mi­nen Eiran suun­taan loi­si yhdes­sä 14 kans­sa run­ko­lin­ja­mai­sen, tiheä­vuo­ro­vä­li­sen jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­den Munk­ki­vuo­ri-Paja­mä­ki-akse­lil­ta Hel­sin­gin keskustaan.

  Minus­ta on tär­ke­ää, että eri jouk­ko­lii­ken­ne­muo­to­jen roo­le­ja ksa­va­te­taan. Eli ras­kaal­la rai­de­lii­ken­teel­lä (met­ro ja lähi­ju­na) luo­daan ras­kaat run­ko­lin­jat, rai­tio­lii­ken­ne hoi­taa kes­kus­tan ja kan­ta­kau­pun­gin “jake­lu­lii­ken­teen” ja bus­seil­la on vah­va roo­li alueil­le, jon­ne ei ole (tei ei kan­na­ta raken­taa) rai­de­lii­ken­net­tä, mut­ta toi­saal­ta myös lii­tyn­tä­lii­ken­tees­sä. Täl­lai­nen jär­jes­te­ly paran­taa myös kustannustehokkuutta.

 28. Otso Kivek­kääl­le:

  Anteek­si sekaa­nus. Toi­nen sekaa­nus on, että sekoi­tan aina Pos­ti­ka­dun (pää­pos­tin ja Sokok­sen välis­sä) ja Kai­vo­ka­dun (Sokok­sen ja Socik­sen talon välissä.)

 29. Unoh­din lisä­tä edelliseen.

  kai­vo­ka­tu / Simon­ka­tu on sii­nä­kin suh­tees­sa epä­mie­le­käs bus­si­reit­ti että Simon­ka­dun pääs­sä on ahdas kään­ty­mi­nen. Pos­ti­ka­tu / Ars­ka­dian­ka­tu, on täs­sä suh­tees­sa parempi.

 30. Täs­sä taas esi­merk­ki, miten pääs­tö­kaup­pa toi­mii oikein loistavasti:

  Chi­na Threa­tens Mas­si­ve Ven­ting of Super Green­house Gases in Attempt to Extort Bil­lions as UNFCCC Mee­ting Approaches

  Eli siis kii­na­lai­set ovat saa­neet HFC-kaa­su­jen hävit­tä­mi­seen pääs­tö­kaup­pa­ra­ho­ja $18–70 per ton­ni ja kun oikeat hävit­tä­mis­kus­tan­nuk­set ovat olleet 0,20 ¢/tonni, niin näi­tä kaa­su­ja on tuo­tet­tu ihan pel­käs­tään hävit­tä­mis­tä var­ten. Nyt kun mak­sa­jat ovat toden­neet, että täm­möi­nen peli ei oikein vete­le, Kii­na uhkaa las­kea kaa­sut suo­raan tai­vaal­le. Nice.

 31. Ris­to Vormala:

  Saat­taa men­nä tois­ta­kym­men­tä minuut­tia vaik­ka­pa Ruo­ho­lah­des­ta Ate­neu­min pysä­kil­le. Ja mis­tä tämä kaik­ki joh­tuu: kos­ka YKSITYISAUTOILU ja muu lii­ken­ne tuk­kii kaik­ki pai­kat, ts. ne jouk­ko­lii­ken­ne­kais­tat eivät auta, kun niil­le ei pää­se auto­jo­no­jen takaa. Mik­si näin on pääs­tet­ty käymään?

  Toi­nen asia on, että kes­kus­tas­sa kul­kee laa­ja rai­tio­tie­lin­jas­to, joka on osit­tain pääl­lek­käi­nen bus­si­lii­ken­teen kans­sa. Rai­tio­lii­ken­ne on pai­kal­li­ses­ti saas­tee­ton jouk­ko­lii­ken­ne­muo­to, bus­si­lii­ken­ne ei ole. Lisäk­si ne käyt­tä­vät samo­ja kais­to­ja ja mm. lii­ken­ne­va­loe­tuuk­sia. Tämän vuok­si oli­si toi­mi­vam­paa, jos ne eivät kil­pai­li­si samois­ta jouk­ko­lii­ken­ne etuuksista. 

  Kei­sa­rin uudet vaat­teet. Anteek­si nyt vaan, mut­ta ei voi kuin nau­raa par­taan­sa, kun sen nyt joku sanoi ääneen.. Täs­sä vähän pers­pek­tii­viä myös Kai­vo­ka­dun bus­si­lii­ken­teen lakkauttamiseen!

  Luo­mal­la hie­no­ja pääl­lek­käi­siä ja kil­pai­le­via “etuuk­sia”, pois­ta­mal­la park­ki­paik­ko­ja ja kaven­ta­mal­la katu­ja äärim­mil­leen ollaan tul­tu pis­tee­seen, jos­sa pilk­ka on osu­nut vain omaan nilk­kaan. Vähem­män lii­ken­net­tä, samat ruuh­kat, mut­ta isom­man haitat.

  Raken­ta­kaa nyt vaik­ka pans­sa­ries­tein varus­te­tut tul­lia­se­mat kau­pun­gin rajoil­le, mut­ta palaut­ta­kaa kes­kus­ta 20–30 vuo­den takai­seen mal­liin. Tämän pääl­le jär­ke­vä pyö­rä­ver­kos­to (ilman mar­mo­ri­laat­to­ja tai bidée-altai­ta), niin johan voi­si Hel­sin­gis­sä pääs­tä taas eteen­päin — myös bussilla.

 32. Ode kir­joit­ti:

  ”Täl­lai­nen koor­di­noi­mat­to­muus kau­pun­gin tasol­la on toi­saal­ta keh­noa poli­tiik­kaa. Ensin suun­ni­tel­laan Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta rati­kan varaan ja sit­ten sano­taan, ettei ratik­kaa voi tuo­da, kun hii­li­lai­val­la pitää pääs­tä Hanasaareen.”

  Käsit­tääk­se­ni meil­lä on eril­li­set peri­aat­tees­sa valis­tu­neis­ta maal­li­kois­ta koos­tu­neet lau­ta­kun­nat, täl­lai­set blo­git ja kes­kus­te­lut sekä puo­luei­den että kan­sa­lais­ten kes­ken, että nämä sei­kat huo­mat­tai­siin. Tämän ongel­man huo­maa­mi­seen esim. kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan nimel­tä mai­nit­se­mat­to­mal­ta pit­kä­ai­kai­sel­ta kor­keam­man aka­tee­mi­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neel­ta jäse­nel­tä ei oli­si tar­vit­tu muu­ta kuin ottaa Hel­sin­gin kart­ta pöy­däl­le ja piir­tää sii­hen sekä ehdo­tet­tu sil­ta että kat­soa käy­tös­sä ole­vien voi­ma­lai­tos­ten pai­kat ja tar­kis­taa sata­ma­lai­toksl­ta, mit­kä lai­va­väy­lät vie­lä ovat jat­ku­vas­sa käy­tös­sä. Siis ei vain kat­soa pelk­kiä yksit­täi­siä sivu­ja Eni­ron luet­te­los­ta vaan koko lakana.

  Asia­sa toi­seen: Kau­pun­ki­suun­nit­te­luun pereh­ty­nyt val­tuus­ton jäsen voi­si kysyä, miten Urhei­lu­ka­dun ja yli­pää­tän­sä koko Töö­lön kapa­si­tee­til­taan lii­an pien­ten ja van­hen­tu­nei­den vie­mä­rei­den uudis­ta­mi­nen edis­tyy? Ne ovat aiheut­ta­neet talois­sa usei­ta veis­va­hin­ko­ja. Ja kuu­luu­ko asia tek­ni­sel­le viras­tol­le vai HSY:lle.

  Toi­nen kysy­mys. Tasan kak­si vuot­ta sit­ten Rau­ta­tien­to­rin met­roa­se­mal­la oli pää­put­ken rik­koon­tu­mi­ses­ta joh­tu­nut tul­va, joka onnek­si tapah­tui sunn­nun­tai­na eikä aiheut­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja. Pyy­dän vähin­tään kol­me ehdo­tus­ta sii­tä, miten ko tapah­tu­ma oli­si voi­tu enna­kol­ta estää. Arvio kus­tan­nuk­sis­ta ja toteut­ta­mis­kel­poi­suu­des­ta. – Sii­hen liit­tyen, mis­sä ovat täl­lä het­kel­lä Rau­ta­tien­to­rin met­roa­se­man vara­ge­ne­raat­to­rit? Ja mis­sä nii­den pitäi­si olla. Ja ennen muu­ta: mis­sä ne eivät saa olla?

  1. Mark­ku,
   Kyl­lä on ollut tie­dos­sa, että nyky­ti­lan­tees­sa hii­li­lai­va menee sil­lan poik­ki. Se on nos­to­sil­ta. Ongel­ma muo­dos­tui sii­tä, että ener­gia­lai­tok­sen joh­to­kun­nan maal­lik­ko­jä­se­niä ei lain­kaan kiin­nos­ta­nut tämä ristiriita.

 33. Tun­tuu, että Hesas­sa eri päät­tä­jä­po­ru­kat pom­pot­ta­vat toi­si­aan oikein olan takaa. Eikö siel­lä nyt nyt kukaan sano, että —kele ja paa hom­maa val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si kaik­ki­ne sel­vi­tyk­si­neen? Ei ihme, että kaik­ki kes­tää ja kes­tää. Toki teh­kää halua­mal­len­na taval­la, mä tääl­tä Van­taal­ta vaan kat­te­len, toistaiseksi.

  1. MIVa
   Tämä ei todel­la­kaan anna kovin hyvää kuvaa kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­ta. Ongel­ma on sii­nä, että ener­gia­lai­tok­sen joh­to­kun­ta päät­ti luot­ta­mus­mies­ten äänin hylä­tä vir­ka­mies­ten esityksen.

 34. Mark­ku,
  Kyl­lä on ollut tie­dos­sa, että nyky­ti­lan­tees­sa hii­li­lai­va menee sil­lan poik­ki. Se on nos­to­sil­ta. Ongel­ma muo­dos­tui sii­tä, että ener­gia­lai­tok­sen joh­to­kun­nan maal­lik­ko­jä­se­niä ei lain­kaan kiin­nos­ta­nut tämä ristiriita.”

  On kau­pun­gis­sa mui­ta­kin lau­ta­kun­tia. Eikö sit­ten vih­rei­den edus­ta­jaa tämä ris­ti­rii­ta kiinnostanut.

  Kuin­ka usein hii­liai­va muu­ten tulee Hana­saa­ren sata­maan? Enpä arvuut­te­le kuin­ka pal­jon pit­kän aikaa vuo­des­ta lai­tos on käy­tös­sä, sil­lä kesäl­lä­kin tar­vi­taan läm­min­tä vet­tä. (Eräät hii­li­voi­ma­lat kuten Inkoo ovat käy­tös­sä vain huip­pu­huip­pu­ku­lu­tuk­sen aikaan.) Ja kuin­ka pal­jon nos­to­sil­ta tekee lisää kus­tan­nuk­sia Laa­ja­sa­lon siltaan?

  1. Kyl­lä, vih­reil­lä on edus­ta­jan­sa ener­gia­lai­tok­sen lau­ta­kun­nas­sa, mut­ta he jäi­vät vähemmistöön.
   Hii­li­lai­van kans­sa tul­laan toi­meen, mut­ta jos tuon­ne ale­taan rah­da­ta bio­mas­saa, sil­ta on auki suu­ren osan päivästä.

 35. Hana­saa­reen tuo­daan kivi­hiil­tä vuo­sit­tain noin 350 – 500 kt. Lai­vo­jen koos­ta riip­puen hii­li­lai­vat käy­vät Hana­saa­res­sa noin 30 – 50 ker­taa vuodessa.”

  Sor­sa: HELSINGIN ENERGIAN HANASAARI B‑VOIMALAITOKSEN KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILU- SEKÄ
  KIRJANPITOSUUNNITELMA

  Hak­keen energiatiheys/kg aika lail­la pie­nem­pi kuin kivi­hii­lel­lä, ja tiheys samoin, elik­kä nuo hake­lai­va­mää­rät voi­si olla hiha-arviol­la 150 — 300 lai­va­käyn­tiä vuodessa.

 36. Aika vas­tuu­ton­ta suun­ni­tel­la koko­nai­sen kau­pun­gin­osan lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä läp­pä­sil­lan taak­se, toi­voen ettei sitä tar­vit­se avata.

  Kan­nat­tai­si­ko alkaa suun­nit­te­le­maan kier­to­rai­tei­ta maa­ta pit­kin voi­ma­lan poh­jois­puo­lel­ta, ihan sil­tä varal­ta että läp­pä­sil­taa jou­du­taan avaa­maan? Ei var­mas­ti piden­nä mat­ka-aikaa pal­joa­kaan ja lie­nee hal­vem­pi ratk­si­su kuin sei­sot­taa ruuh­ka-aikaan raitiovaunuja.

 37. Kuto­ja:

  Aika vas­tuu­ton­ta suun­ni­tel­la koko­nai­sen kau­pun­gin­osan lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä läp­pä­sil­lan taak­se, toi­voen ettei sitä tar­vit­se avata.

  Eihän tuos­sa läp­pä­sil­las­sa mitään uut­ta ja ihmeel­lis­tä. Onhan Laut­ta­saa­ren sil­ta­kin läp­pä­sil­ta ja aiem­min Sal­mi­saa­ren voi­ma­lan hii­li­sa­ta­ma sijait­si tuon sil­lan takana.
  Vähän isom­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa läp­pä­sil­to­ja ja nii­den vai­ku­tuk­sia mil­joo­na­kau­pun­gin lii­ken­tee­seen voi seu­ra­ta Pietarissa.

 38. Kom­ment­ti pekal­le 9.11.2011 kel­lo 15:20

  Laut­ta­saa­ren sil­ta­lä­pän käy­tös­tä luo­vut­tiin lai­van tör­mät­tyä sii­hen ker­ran ellei kah­des­ti. Se on kor­vat­tu maa­na­lai­sel­la kul­je­tus­sys­tee­mil­lä, jol­lai­nen näyt­täi­si Hana­saa­res­sa tule­van pal­jon pitem­mäk­si (ja kal­liim­mak­si), jos vas­taa­vaa suunniteltaisiin.

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 39. pek­ka:
  Eihän tuos­sa läp­pä­sil­las­sa mitään uut­ta ja ihmeel­lis­tä. Onhan Laut­ta­saa­ren sil­ta­kin läp­pä­sil­ta ja aiem­min Sal­mi­saa­ren voi­ma­lan hii­li­sa­ta­ma sijait­si tuon sil­lan takana.
  Vähän isom­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa läp­pä­sil­to­ja ja nii­den vai­ku­tuk­sia mil­joo­na­kau­pun­gin lii­ken­tee­seen voi seu­ra­ta Pietarissa.

  Ongel­ma ei ole mie­les­tä­ni se ettei läp­pä­sil­taa voi­si käyt­tää, vaan että rai­tio­vau­nu ei voi ilman kis­ko­ja kier­tää auki ole­vaa sil­taa. Jos sil­ta jää jumiin mekaa­ni­sen vian tai juo­pu­neen hii­li­lai­van kap­tee­nin joh­dos­ta, koko laa­ja­sa­lo on ilman jouk­ko­lii­ken­ne yhteyt­tä. Ja noi­ta sil­lan avaa­mi­sia on niin usein että jos­kus var­mas­ti käy huo­no tuu­ri, vaik­ka­kin toden­nä­köi­syys on pieni.

  Koko ongel­man voi­si rat­kais­ta jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa mah­dol­lis­ta­mal­la läp­pä­sil­lan kier­tä­mi­sen kuten bus­sit Laut­ta­saa­res­sa, ymmär­tääk­se­ni nyt ei ole suun­ni­tel­mis­sa vara­reit­tiä raitiovaunuille.

 40. Kom­ment­ti Kuto­jal­le 9.11.2011 kel­lo 20:49

  Pie­ta­ris­sa sil­lat ava­taan lai­va­lii­ken­teel­le vain öiseen aikaan (eli saa­vat sovi­tel­la aika­tau­lun­sa sen mukaan kuin läpät ovat auki eikä niin kuin itse haluavat).

  Toi­sek­seen tsaa­reil­la oli vähän enem­män sijoit­taa rahaa noi­hin sil­toi­hin, jot­ka ovat kives­tä eivät­kä siis kovin het­kah­da pik­ku tömäyk­ses­tä toi­sin kuin köy­hän suu­ri­ruh­ti­naan­maan pää­kau­pun­gis­sa teh­dyt teräsrakennelmat. 

  Tuo Nevan sil­to­jen avaa­mis­pe­ri­aa­te on myös käy­tös­sä jois­sa­kin USA:n suur­kau­pun­geis­sa, jois­sa päi­vä­sai­kaan tie­tyil­lä ratao­sil­la har­joi­te­taan hen­ki­lö­lii­ken­net­tä ja jois­sa rah­ti­ju­nat saa­vat käyt­tää samo­ja “pol­ku­ja” öiseen aikaan.

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 41. Kuto­ja, mai­nit­se­mas­sa­si tapauk­ses­sa Laa­ja­sa­lon rati­kat aja­vat Kala­sa­ta­man met­roa­se­mal­le, mis­sä mat­kus­ta­jat siir­ty­vät met­roon ja ratik­ka kier­tää kort­te­lin sekä palaa Laajasaloon.

  Kai­kil­ta Laa­ja­sa­lon osa-alueil­ta on jat­kos­sa­kin myös bus­siyh­teys Herttoniemeen.

 42. Kuto­ja: ymmär­tääk­se­ni nyt ei ole suun­ni­tel­mis­sa vara­reit­tiä raitiovaunuille.

  Kier­to­reit­ti on kään­tö Kala­sa­ta­man met­roa­se­mal­la. Siel­tä pää­see kes­kus­taan­kin. Ja Pasi­laan pää­see rati­kal­la joka tapauksessa.

 43. Kale­vi Kämä­räi­nen kirjoitti

  Tuo Nevan sil­to­jen avaa­mis­pe­ri­aa­te on myös käy­tös­sä jois­sa­kin USA:n suur­kau­pun­geis­sa, jois­sa päi­vä­sai­kaan tie­tyil­lä ratao­sil­la har­joi­te­taan hen­ki­lö­lii­ken­net­tä ja jois­sa rah­ti­ju­nat saa­vat käyt­tää samo­ja “pol­ku­ja” öiseen aikaan.”

  En tie­dä, miten asia on nykyi­sin. Edes­men­neen eno­ni, rau­ta­tie­hal­li­tuk­sen kont­to­ri­pääl­li­kön mukaan tava­ra­ju­nat pakat­tiin päi­vi­sin, ja ne kul­ki­vat öisin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.