Ratkaisevat vaalit

Tämä kir­joi­tus on jul­kais­tu kolum­ni­na Vih­reäs­sä langassa

====

”Vaa­leis­sa rat­kais­taan Suo­men suun­ta nel­jäk­si vuo­dek­si” on muut­tu­nut tyh­jäs­tä fraa­sis­ta todel­li­suu­dek­si. Perus­suo­ma­lais­ten uho voi oikeas­ti kään­tää kurs­sia. Vih­reät ja perus­suo­ma­lai­set ovat nyt poli­tii­kan ääri­päät; eri miel­tä ilmas­to­po­li­tii­kas­ta, ener­gia­ve­rois­ta, lii­ken­ne­po­li­tii­kas­ta, kou­lu­jen his­to­rian ope­tuk­ses­ta, kult­tuu­ris­ta, luon­non­suo­je­lus­ta, nais­ten ase­mas­ta, homo­jen oikeuk­sis­ta – oikeas­taan vähän kai­kes­ta. Vai­kea oli­si vih­reäs­ti ajat­te­le­van elää Timo Soi­nin valtakunnassa.

Ei perus­suo­ma­lais­ten pro­tes­ti tyh­jäs­tä ole nous­sut, ja sik­si se on otet­ta­va vaka­vas­ti.  Osit­tain perus­suo­ma­lai­set pro­tes­toi­vat poli­tii­kas­sa asioi­ta, joi­ta vas­taan vih­reät aika­naan nousi­vat. Perus­suo­ma­lais­ten ohjel­man vas­tus­ta­mi­nen ei tar­koi­ta poli­tii­kan epä­ter­vei­den lie­veil­miöi­den puolustamista.

Maa­il­man nopea muu­tos on mur­jo­nut monia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­sa on lei­mal­li­sen pal­jon oman työ­paik­kan­sa puo­les­ta pel­kää­viä. Maa­il­man muut­tues­sa on pidet­tä­vä huol­ta sii­tä, ettei osa kan­sas­ta jää muu­tok­sen mur­jo­mak­si, mut­ta paluus­ta men­nei­syy­teen ei ole rat­kai­suk­si. Neu­vos­to­lii­toa ja tur­val­lis­ta idän­kaup­paa nyt aina­kaan ei saa äänes­tä­mäl­lä takaisin.

Moni perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­mis­tä har­kit­se­va ei tosis­saan tue hei­dän tavoit­tei­taan. Halu­aa­pa­han vain näpäyt­tää päät­tä­jiä. Pro­tes­ti voi men­nä pit­käk­si. Sen kans­sa voi jou­tua elä­mään nel­jä vuotta.

Sivis­tys­tä arvos­ta­va, vapaa­mie­li­nen, humaa­ni, kan­sain­vä­li­ses­ti avoin ja eteen­päin kat­so­va suun­ta on uhat­tu­na, vaik­ka perus­suo­ma­lais­ten maan­vyö­ry­mä­voit­toa ei tuli­si. Perus­suo­ma­lai­suus on tart­tu­nut myös mui­hin puo­luei­siin. Suvait­se­mat­to­mat ja auto­ri­taa­ri­set mie­li­pi­teet ovat nous­seet pin­nal­le myös kokoo­muk­ses­sa, kes­kus­tas­sa, dema­reis­sa ja jopa vasem­mis­to­lii­tos­sa. Näi­den puo­luei­den ehdok­kais­ta moni kamp­pai­lee perus­suo­ma­lai­sil­la tee­moil­la. On tul­lut hyväk­syt­tä­väk­si – ellei jopa muo­tiin – sanoa asioi­ta, joi­ta ennen oli­si pidet­ty sivis­ty­mät­tö­mä­nä. Taak­se­päin kat­so­vien puo­luei­den hal­li­tus, johon Timo Soi­ni on use­aan ottee­seen vih­jan­nut, tuli­si aja­maan yrme­ää poli­tiik­kaa, kun kes­kus­tan ja dema­rien änky­rät alkai­si­vat saa­da ään­tään kuuluville.

Vih­rei­den vaa­li­voit­to oli­si merk­ki sii­tä, että suo­ma­lai­set eivät halua kään­tyä men­nei­syy­teen. Ääni vih­reil­le on ääni sivis­tyk­sen ja eteen­päin suun­tau­tu­van yhteis­kun­nan puo­les­ta. Se on myös ääni vas­tuul­li­sen ilmas­to­po­li­tii­kan puo­les­ta. Sik­si nämä vaa­lit ovat tärkeät.

Nyt on lop­pu­ru­tis­tuk­sen aika. Kaik­ki kaduil­le ja toreil­le vaa­li­työ­hön! Sun­nun­tai­na jou­kol­la äänes­tä­mään. Eikä kave­rin­kaan anne­ta jää­dä kotiin, vaan ote­taan hänet mukaan.

 

81 vastausta artikkeliin “Ratkaisevat vaalit”

 1. Saa­ko tähän pan­na kysy­myk­sen, eli mitä miel­tä olet “pää­mi­nis­te­ri­vaa­lis­ta”?

  Minus­ta se, että “joh­to­puo­lu­een” puheen­joh­ta­ja oli­si samal­la pää­mi­nis­te­ri on kum­mal­li­nen. Mihin se perustuu? 

  Jos vaa­leis­sa valit­tai­siin samal­la pää­mi­nis­te­riä, niin eikö hänen pitäi­si olla puolueensa/vaalipiirinsä ääniharava.

  Jos vaa­leis­sa ei ole kyse pää­mi­nis­te­ri­vaa­lis­ta, eikö sil­loin pitäi­si vali­ta teh­tä­vään pätevin/sopivin kysei­sen puo­lu­een edus­ta­ja, jon­ka ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se olla kansanedustaja. 

  Mones­sa puo­lu­ees­sa ja puo­lu­een ulko­puo­lel­la on pal­jon parem­pia minis­te­rieh­dok­kai­ta kuin mitä ovat puo­luei­den puheenjohtajat.

  Mat­ti Van­ha­nen oli vali­tet­ta­va esi­merk­ki täs­tä eris­kum­mal­li­ses­ta poliit­ti­ses­ta suhmuroinnista.

 2. Saat­taa­pa puo­lueil­la ja ehdok­kail­la olla enem­pi vähem­pi sel­kei­tä lii­ken­ne­po­liit­ti­sia kan­to­ja. Jos­ta­kin syys­tä aihees­ta ei kui­ten­kaan ole pal­joa kes­kus­tel­tu eikä se ole tie­do­tus­vä­li­nei­tä­kään kiin­nos­ta­nut (Oiko ry:n ja Suo­men Rau­ta­tie­mat­kus­ta­jat ry:n yhtei­nen kan­nan­ot­to näyt­tää men­neen läpi vain Kan­san Uutis­ten siivilästä). 

  http://www.rautatiematkustajat.fi/Kanta_liikennepolitiikka2011.pdf

  http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2519012/matkustajajarjestot-vaativat-pitkajanteista-liikennepolitiikkaa

  Blo­gis­ti on esit­tä­nyt rau­ta­tie­ver­kon tehok­kaam­paa käyt­töä, mut­ta hyvin har­va jos kukaan on sel­keäs­ti otta­nut kan­taa VR:n henkilöliikennemonopoliin. 

  http://www.rautatiematkustajat.fi/Tamperekanta.pdf
  http://www.rautatiematkustajat.fi/Vaalisivumme.htm

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

 3. Äänioi­keu­den saa­tua­ni olen kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa vaa­leis­sa äänes­tä­nyt vih­rei­tä, mut­ta täl­lä ker­taa äänes­tin vasemmistoliittoa. 

  En sano sitä että oli­sin kes­ki­ver­to vih­rei­den äänes­tä­jä, mut­ta aika­naan olen Lin­ko­la­ni luke­nut ja minus­ta nykyi­ses­sä vih­reäs­sä puo­lu­ees­sa ei ole lin­ko­la­lai­suu­des­ta kuin rip­peet jäl­jel­lä. Puo­lue­joh­ta­jan esiin­ty­mi­nen vaa­li­ten­teis­sä lait­taa kiemurtelemaan.

 4. Nyt minua­kin alkaa tym­pi­mään tämä jat­ku­va hyvä-paha-ase­tel­man maa­lai­lu. Vaik­ka Osmos­ta “junt­tius” oli­si kaa­uhea asia, ei tämän julis­ta­mi­nen jonain objek­tii­vi­se­na totuu­te­na kovin libe­raa­lil­ta kuu­los­ta. Eihän kon­ser­va­tis­mi tee ihmi­ses­tä auto­maat­ti­ses­ti sivistymätöntä.

  Ja alla muu­ten vaih­toeh­toi­nen ver­sio nois­ta vaa­li­ko­ne­da­ta-visua­li­soin­nis­ta. Sama data, vain hie­man eri­lai­set vas­taus­ten pis­tey­tyk­set — nopeas­ti vil­kais­tu­na ihan yhtä perus­tel­lut. Ei syn­ny yhtä mau­kas­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua enää, kun pari per­sua­kin sijoit­tuu libe­raa­lim­mak­si kuin kukaan vihreä.

  http://puoluekentta.tstm.info/

  PS. Äänes­tin vihreitä.

 5. Kau­nii­ta arvo­ja, mut­ta puo­lu­een edus­ta­jien toi­min­ta on kyl­lä jotain ihan muu­ta. Esi­mer­kik­si oikeus­mi­nis­te­rim­me toi­men­pi­tei­tä ilmai­sun­va­pau­den rajoit­ta­mi­sek­si ei voi kut­sua vapaa­mie­li­sik­si hyväl­lä tah­dol­la­kaan. Itse asias­sa auto­ri­taa­ri­nen voi­si olla juu­ri oikea sana kuvaa­maan vii­me vaa­li­kau­del­la voi­maan tul­lei­ta lake­ja, joi­den tar­koi­tus on hil­li­tä inter­net-kes­kus­te­lu­ja. Pit­kä­ai­kai­se­na puo­lu­een kan­nat­ta­ja­na olen tur­hau­tu­nut nykyi­seen lin­jaan, joka vai­kut­taa mones­sa aisas­sa dog­maat­ti­sel­ta ja ylimieliseltä.

 6. Taval­laan tämä oli­si ihan hyvä kehoi­tus ja kut­su, mutta…
  … vih­reil­lä oli oikeus­mi­nis­te­rin salk­ku, samal­la kun hal­li­tus lain­sää­dän­tö­puo­lel­la, ja syyt­tä­jä ja oikeus­lai­tos tuo­mio­val­ta­puo­lel­la, kävi­vät anka­ras­ti sanan­va­pau­den kimp­puun ja onnis­tui­vat­kin riis­tä­mään ison sii­vun sii­tä kansalaisilta.

  Voi­sit aloit­taa selit­tä­mäl­lä, miten vih­rei­den äänes­tä­jäl­lä voi olla sel­lai­nen kuvi­tel­ma, että nel­jä vuot­ta samaa mei­nin­kiä on yht’äk­kiä jotain muu­ta. Vai onko se tule­vai­suu­den vih­reä yhteis­kun­ta sit­ten kurin, kont­rol­lin, ja kyt­täyk­sen yhteiskunta?

 7. On teil­lä pal­jon yhteis­tä: Vero­jen koro­tuk­set. raho­jen siir­to työs­sä­käy­väl­tä kes­ki­luo­kal­ta töi­tä teke­mät­tö­mil­le. Ydin­voi­man vas­tus­tus ihan vaan vas­tus­tuk­sen vuoksi.

 8. Off topic,

  myös puu­jal­ka­vit­se­jä ymmär­tä­vil­le elokuvafriikeille:

  Suo­men elo­ku­va-arkis­to esit­tää su 17.4. klo 20.00

  KAUHUELOKUVIEN KLASSIKKOJA:

  Kino Scuo­la: Nos­fe­ra­tu – yön valtias
  Kino Apol­lo: Car­mi­la – naisvampyyri
  Kino Paa­si­vuo­ri: Elä­vien kuol­lei­den yö
  Kino Hes­pe­ria: Ihmissusi
  Kino Kamp­pi: Toh­to­ri Cali­ga­rin kabinetti
  Kino Are­na: Muumio
  Kimo Koit­to: Suu­ren oop­pe­ran kummitus
  Kino Care­lia: Fran­kens­tei­nin morsian

 9. On tul­lut hyväk­syt­tä­väk­si – ellei jopa muo­tiin – sanoa asioi­ta, joi­ta ennen oli­si pidet­ty sivistymättömänä.”

  Niin, tuo sanan­va­paus ei ole kos­kaan ollut Vih­rei­den mie­les­tä hyvä asia… pait­si kun sil­lä itsel­lä on ollut asi­aa, oli asia sit­ten sivis­ty­nyt­tä tai ei.

 10. Het­ki­nen, mil­lä taval­la eri miel­tä nais­ten ase­mas­ta? En ole täs­tä juu­ri kuul­lut kes­kus­tel­ta­van? Pait­si per­su­jen ole­van sitä miel­tä että nai­sia ei tule saa­da suo­mes­ta lähet­tää ulko­mail­le sil­vot­ta­vak­si mut­ta sii­tä tus­kin sen­tään olet­te eri mieltä?

 11. Minus­ta Ode sanot hyvin, ei Per­su­jen kan­na­tus tyh­jäs­tä ole nous­sut. Muil­le puo­lueil­le vaan voi olla vai­kea tun­nus­taa, ettei suu­ri osa kan­sas­ta ole­kaan sitä miel­tä, mitä puo­lue ohjel­mis­saan ja teois­saan sanoo. Eikö se demo­kra­tias­sa ole niin, ettei kan­sa ole vää­räs­sä, vaan puo­lu­eet. Sil­ti tie­ten­kin kan­sa voi olla vää­räs­sä äänes­täes­sään sitä, joka lupaa eni­ten kivaa, vaik­ka ei pys­ty­kään lupauk­si­aan pitä­mään. Vas­tuun­tun­nol­la ei ole tai­pu­mus­ta vaalimenestykseen.

 12. Noi­den kart­to­jen mukaan Vih­reil­lä on ihan yhtä vähän teke­mis­tä Kokoo­muk­sen kuin Per­su­jen kans­sa. Oikeas­taan Vih­reil­le kel­pai­si hal­li­tuk­sek­si vain SDP+Vas+RKP+Kesk+Vihr ‑koa­li­tio. Siis jos aja­tel­laan, että hal­li­tus­puo­luei­den pitäi­si edes jon­kin ver­ran men­nä pääl­lek­käin ideo­lo­gias­saan. Jos Kok ja Pers voit­ta­vat vaa­leis­sa (Pers:n suh­teen tuo on suun­nil­leen var­maa), tuol­lai­nen koa­li­tio tun­tui­si var­sin oudol­ta tul­kin­nal­ta kan­san tah­dos­ta, vaik­ka peri­aat­tees­sa kai nois­ta enem­mis­tön sai­si­kin kasaan (aina­kin jos vie­lä KD ote­taan mukaan).

 13. Lii­ken­tees­tä minä­kin oli­sin halun­nut kuul­la enem­män. Vih­rei­den mal­lis­sa sat­sa­taan täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä ratoi­hin ja jouk­ko­lii­ken­tee­seen 2,6 mil­jar­dia euroa nyt kaa­vail­tua enemmän.

  2,6 mil­jar­dil­la eurol­la saa Hel­sin­kiin tun­ne­lis­sa kul­ke­van Pisa­ra-radan pät­kän, Hel­sin­kiin ja Espoo­seen Län­si­met­ron ja Hel­sin­kiin itä­met­ron. Sii­nä ne rahat sit­ten mene­vät­kin ja mui­hin ei jää mitään.

  Toi­nen vaih­toeh­to on, että käy­te­tään tuo 2,6 mil­jar­dia pie­nem­piin hank­kei­siin ympä­ri maa­ta: Rai­tio­tiet Hel­sin­kiin, Van­taal­le, Tam­pe­reel­le ja Tur­kuun, sekä rata­ver­kon laa­jen­nuk­sia muu­al­le maahan.

  Nyt vih­rei­den pitää näh­dä muu­al­le­kin kuin pk-seu­dun met­ro- ja juna­tun­ne­lei­hin. Sitä pait­si kaik­ki tun­ne­li­hank­keet ylit­tä­vät bud­je­tin, kuten Hel­sin­gin Län­si­met­ro ja Van­taan Kehä­ra­ta. Miten Vih­reät aikoo siis tuon 2,6 mil­jar­dia käyttää?

 14. Soi­ni on sel­vä popu­lis­ti. Pro­tes­toi­jak­si hänes­tä ei ole. Ei hän­tä ole pot­kit­tu pää­hän. Hyvä­tu­loi­nen hyvän­tuu­li­nen mie­hen­kö­ri­läs. Ainoa tavoi­te on val­taan pää­sy, min­kä jäl­keen hän miet­tii, mitä täl­lä val­lal­la oikein tekee. 

  Sen sijaan Soi­nia äänes­tä­vät ovat pro­tes­ti­hen­ki­siä. Hei­tä on pot­kit­tu pää­hän: Työt­tö­miä, elä­ke­läi­siä, syr­jäy­ty­nei­tä, kat­ke­roi­tu­nei­ta kan­sa­lai­sia. Hei­tä Soi­ni käyt­tää hyväk­seen. Timo Soi­ni on Ven­na­mon läk­syt lukenut.

 15. Kepun “pää­mi­nis­ter­vaa­li” ‑toi­tio­tus latis­ki vaa­li­kes­kus­te­lut aika lail­la nel­jän nak­ki­mak­ka­ran isku­lausei­den tois­tok­si. YLEn vii­mei­nen vaa­li­tent­ti oli ensim­mäi­nen ja ianoa, jos­sa kysyt­tiin hie­man laa­jem­min ja vaa­lioh­jel­ma jopa toimi.

  Vih­rei­den perin­tei­nen vaa­li­kam­pan­ja­mal­li “ne äänes­tää mei­tä kun me ollaan hyviä” ei täl­lä­kään ker­taa toiminut.

  Anni Sin­ne­mä­ki ei menes­ty­nyt misään ten­tis­sä miten­kään hyvin ja puheen­joh­ta­ja­pai­no­tus kulut­ti naa­maa todel­la ras­kas­ti. Ei hyvä hom­ma ollen­kaan ja antaa mie­tit­tä­vää tulevaisuuteen.

  Vali­tut­ki­joi­den asia on poh­tia mik­si Suo­mes­sa ihan oie­kat glo­baa­lit ongel­mat eivät medi­aa kiin­nos­ta — väes­tön­kas­vu ja ilmas­ton muu­tos. Riit­ti­kö, että Suo­men sarah Palin Eija-Riit­ta kor­ho­la snoi, ettei huol­ta — ja Timo Soi­nin sut­kau­tus, että hum­puu­kia? Onko mate­ma­tii­kan osaa­mi­nen niin huo­nol­la tolalla.

  Ensi vaa­li­kau­del­la on tar­jol­la veron­ko­ro­tuk­sia ja leik­kauk­sia. Täl­lä ker­taa jäi arvoi­tuk­sek­si miten ne tul­laan hoitamaan.

  Vaa­li­kam­pan­ja seu­raa­viin vaa­lei­hin alkaa kai­kil­la puo­lueil­la jo ensi maanantaina.

 16. Mai­nit­tu (http://www.loitto.com/tilastot/hsvaalikone11/) fak­to­ria­na­lyy­si on sinän­sä mielenkiintoinen. 

  Hiu­kan kun on mono­maa­ni­kon vikaa, kiin­nos­tuin sel­vit­tä­mään, onko pakol­li­sen ruot­sin säi­lyt­tä­mi­nen libe­raa­lia vai kon­ser­va­tii­via, siis “pakol­li­sen” “säi­lyt­tä­mi­nen”. Kon­ser­va­tii­vis­ta sen tie­tys­ti pitäi­si olla, mut­ta arve­lin, että joku outo vää­ris­ty­mä todel­li­suu­des­sa onkin teh­nyt sii­tä libe­raa­lia. Ja libe­raa­lia se tie­tys­ti on eikä edes ihan vähäi­sel­lä toden­nä­köi­syy­del­lä (pai­no 0,33).

  Lisää suo­ma­lai­sen libe­ra­lis­min ja kon­ser­va­tis­min eri­kois­piir­teis­tä — ja kum­mal­li­suuk­sis­ta — voi lukea Sam­po Smo­lan­de­rin blo­gis­ta: http://neulasia.wordpress.com/2011/04/09/mitka-mielipiteet-ovat-liberaaleja-vaalikoneakselilla/

  Tosin joku ehdo­kas voi­si ker­toa, mil­lä mie­lel­lä vaa­li­ko­neen kysy­myk­siin vas­ta­taan: rehel­li­sen, mah­dol­li­sen vai mie­lis­te­le­vän mie­li­pi­teen perusteella.

  Muu­ten olen sitä miel­tä, että kaik­ki puo­lu­eet, myös Per­sut ovat aika kes­kel­lä. Sel­lais­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua, jol­lais­ta Per­sut ja Vih­reät toi­vo­vat, toki on mut­ta tosi lie­väs­sä muo­dos­sa. Kuvaa­vaa on, että Soi­ni esi­mer­kik­si kehuu nykyi­sen hal­li­tuk­sen maahanmuuttopolitiikkaa.

  1. Oli Soi­nil­ta aika ove­la veto sanoa että
   a) hal­li­tuk­sen toi­met maa­han­muu­ton hil­lit­se­mi­sek­si riit­tä­vät eikä enem­piä rajoi­tuk­sia tar­vi­ta (Ter­vei­siä hommafoorumiin)
   ja tasoit­taa tätä mär­kää rät­tiä sanomalla
   b) että nämä kor­jaus­toi­met ovat Hal­la-ahon ansiota.
   Tätä oli var­maan har­joi­tel­tu pei­lin edes­sä. Tai­ta­vas­ti puret­tu miina.

 17. kävi­vät anka­ras­ti sanan­va­pau­den kimp­puun ja onnis­tui­vat­kin riis­tä­mään ison sii­vun sii­tä kansalaisilta. 

  Voi­si­ko joku ker­toa mitä nyt ei saa sanoa mitä ennen sai? Siis kon­kreet­ti­ses­ti. Enkä nyt tie­ten­kään ylly­tä lait­to­muuk­siin, vaan ainoas­taan ker­to­maan mikä on lai­ton­ta. Haluai­sin arvioi­da, onko täl­lä asial­la jota­kin käy­tän­nön mer­ki­tys­tä min­kään kannalta.

  1. Puhu­taan­ko­han nyt sii­tä, että Tui­jan aika­na imple­men­toi­tiin joi­tain EU-mää­räyk­siä lain­sää­dän­töön? Vai mis­tä puhutaan?

 18. Alkaa tämä Vih­rei­den “We’­re intel­lec­tual oppo­si­tes. I’m intel­lec­tual and you’­re oppo­si­te.” ‑ajat­te­lu kor­pea­maan. Jopa sii­nä mää­rin, että näin pyö­räi­le­vä aka­tee­mi­nen kau­pun­ki­lai­nen­kin voi­si intou­tua anta­maan “rotes­ti­ää­nen” jol­le­kin vähem­män “sivis­ty­neel­le”.

  Ja mai­nit­ta­koon, että Vih­rei­tä ja Soi­nin­vaa­raa olen aiem­min äänestänyt.

 19. TM, syyt­tä­jä­lai­tos on riip­pu­ma­ton elin. Liit­tyy sel­lai­seen kon­sep­tiin kuin val­lan kolmijako-oppi.

 20. Mik­ko kir­joit­ti 15.4.2011 kel­lo 13:56: “Het­ki­nen, mil­lä taval­la eri miel­tä nais­ten asemasta?”

  Kuun­te­lin Soi­nin lin­ja­pu­heen­vuo­ro­ja netis­tä imu­roi­tui­na. Yhdes­sä ja vain yhdes­sä koh­das­sa hän muis­taak­se­ni sivusi nais­ten ase­maa. Ensin hän kehui puo­lu­een aktii­vi­sia nai­sia ja sanoi sit­ten jotain täy­sin poliit­ti­ses­ti epä­kor­rek­tia. En muis­ta sana­tar­kas­ti, mut­ta aja­tus oli, että nai­sia ei pidä pääs­tää mää­rää­mään, siis päs­mä­röi­mään. Poruk­ka nau­roi sydämellisesti. 

  Tämän äkil­li­nen kur­kis­tus poliit­ti­ses­ti kor­rek­tin kulis­sin taak­se tai­taa hata­ras­ti todis­taa, että Soi­nil­la on visio nais­asias­ta. Hän tai­taa uskoa, että puo­lu­een menes­tys ja dyna­miik­ka on pää­osin mies­ten har­teil­la ja nai­set pitää pitää hiu­kan sivussa. 

  Soi­ni­han flirt­taa muu­ten­kin täl­lais­ten epä­kor­rek­tien mie­li­pi­tei­den kans­sa, mut­ta osaa jul­ki­ses­ti pitää kuo­non­sa aika tai­ta­vas­ti puhtaana. 

  S: “Tai­ta­vas­ti puret­tu miina.”

  Kylä, mut­ta ei se toi­mi­si, jos kysees­sä oli­si ääri­puo­lue. Per­sut on niin kes­kus­tas­sa, että Soi­ni uskal­taa kehua hal­li­tuk­sen maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa, oli taus­tal­la sit­ten tak­ti­koin­tia tai ei.

 21. Tääl­tä vie­lä yksi näkö­kul­ma samai­seen HS:n vaalikoneaineistoon:
  http://web.me.com/makenboksi/Sivusto/HSvaalikoneNiemivirta.html

  Ja mitä tuo­hon Soi­nin “hal­li­tuk­sen toi­met maa­han­muu­ton hil­lit­se­mi­sek­si riit­tä­vät eikä enem­piä rajoi­tuk­sia tar­vi­ta” kom­ment­tiin tulee, mie­len­kiin­tois­ta on, että 96.5% PS:n ehdok­kais­ta on sitä miel­tä, että maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on ollut lii­an löysää…

 22. Tie­de­mies.
  Et kai tosis­sa syy­tä Tui­ja Braxia tuo­miois­tuin­ten ja syyt­tä­jän toiminnasta?
  Lain­sää­dän­nös­tä minis­te­ri on tie­tys­ti vas­tuus­sa — siis olet­taen, ettei olla imple­men­toi­mas­sa Suo­men vel­voit­ta­vaa kan­sain­vä­lis­tä sopi­mus­ta. Tuo laki viha­ri­kok­sis­ta netis­sä on peräi­sin Euroo­pan Neu­vos­tos­ta. Esi­tyk­sen otsik­ko on täl­lai­nen nimihirviö:

  Hal­li­tuk­sen esi­tys Euroo­pan neu­vos­ton tie­to­verk­ko­ri­kol­li­suut­ta kos­ke­van yleis­so­pi­muk­sen lisä­pöy­tä­kir­jan, joka kos­kee tie­to­jär­jes­tel­mien väli­tyk­sel­lä teh­ty­jen luon­teel­taan rasis­tis­ten ja muu­ka­lais­vi­ha­mie­lis­ten teko­jen kri­mi­na­li­soin­tia, hyväk­sy­mi­ses­tä ja laik­si sen lain­sää­dän­nön alaan kuu­lu­vien mää­räys­ten voi­maan­saat­ta­mi­ses­ta sekä laeik­si rikos­lain ja tie­to­yh­teis­kun­nan pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­ses­ta anne­tun lain 15 §:n muuttamisesta.

 23. Ode:

  Tie­de­mies.
  Et kai tosis­sa syy­tä Tui­ja Braxia tuo­miois­tuin­ten ja syyt­tä­jän toiminnasta?
  Lain­sää­dän­nös­tä minis­te­ri on tie­tys­ti vas­tuus­sa – siis olet­taen, ettei olla imple­men­toi­mas­sa Suo­men vel­voit­ta­vaa kan­sain­vä­lis­tä sopi­mus­ta. Tuo laki viha­ri­kok­sis­ta netis­sä on peräi­sin Euroo­pan Ode:
  Neu­vos­tos­ta. Esi­tyk­sen otsik­ko on täl­lai­nen nimihirviö:

  Hal­li­tuk­sen esi­tys Euroo­pan neu­vos­ton tie­to­verk­ko­ri­kol­li­suut­ta kos­ke­van yleis­so­pi­muk­sen lisä­pöy­tä­kir­jan, joka kos­kee tie­to­jär­jes­tel­mien väli­tyk­sel­lä teh­ty­jen luon­teel­taan rasis­tis­ten ja muu­ka­lais­vi­ha­mie­lis­ten teko­jen kri­mi­na­li­soin­tia, hyväk­sy­mi­ses­tä ja laik­si sen lain­sää­dän­nön alaan kuu­lu­vien mää­räys­ten voi­maan­saat­ta­mi­ses­ta sekä laeik­si rikos­lain ja tie­to­yh­teis­kun­nan pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­ses­ta anne­tun lain 15 §:n muuttamisesta.”

  Muis­ta­tett­ko vie­lä vuo­del­ta 1973 Suo­men Rau­han­puo­lus­ta­jien ehdot­ta­man Rau­han­lain? Miten ehdo­tus poik­ke­si tästä?

 24. Tär­ke­ää oli­si kysyä, mik­sei Vih­rei­den kan­na­tus ole nous­sut? Näen seu­raa­via pääsyitä:

  - Vih­reis­sä ei suvai­ta vai­keis­ta asiois­ta kuten maa­han­muu­ton ongel­mis­ta kes­kus­te­le­mis­ta (ks. puo­lue­sih­tee­ri Latu­rin lausun­not ja Eero Palo­hei­mon läh­tö). Vih­reis­tä on tul­lut auto­ri­taa­ri­ses­ti joh­det­tu puo­lue, jos­sa suvait­se­vai­suu­den nimis­sä pako­te­taan puo­lu­een edus­ta­jat ole­maan suvait­se­mat­ta vaih­toeh­toi­sia näke­myk­siä. Osmo­kin sanoi Vaa­li­la­taa­mos­sa(?), että sisäis­tä kes­kus­te­lua sai­si olla enemmän.

  - Vih­reät eivät ole enää vih­rein puo­lue: vasem­mis­to­liit­to meni ohi. Mitä tapahtui?
  http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2513829/suomen-luonto-vasemmistoliitto-on-vihreampi-kuin-vihreat

  Vih­reis­tä on tul­lut monien mie­lis­sä Euroop­paa ja maa­il­maa sylei­le­vä ja omil­le kan­sa­lai­sil­le pyl­lis­tä­vä puo­lue. Jos Osmo saa ison ääni­saa­liin, hänen kan­nat­tai­si hank­kiu­tua puo­lu­ees­sa ja edus­kun­ta­ryh­mäs­sä vai­ku­tus­val­tai­seen ase­maan ja muut­taa puo­lu­een kurs­sia ja kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria sel­lai­sek­si, että Vih­reät pää­si­si­vät kas­vuun. Sii­hen ei pääs­tä siten, että auto­maat­ti­ses­ti vas­tus­te­taan kaik­kea mitä per­sut sano­vat — sel­lai­nen pote­roi­tu­mi­nen on hyvin kau­ka­na raken­ta­vas­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ja kas­vu­kel­poi­ses­ta puolueesta.

  Täs­sä lie­ne­vät tär­keim­mät syyt sii­hen, mik­si Vih­rei­den kan­na­tus jun­naa pai­kal­laan. Ei perus­suo­ma­lai­sia äänes­te­tä näin suu­rel­la volyy­mil­la sik­si, että hei­dän ympä­ris­tö- ja kult­tuu­ri­nä­ke­myk­si­ään kan­na­tet­tai­siin, vaan sik­si että mikään muu puo­lue ei uskal­la nos­taa vai­kei­ta asioi­ta kriit­ti­seen tarkasteluun. 

  Mik­sei muu­ten hal­li­tuk­sen poli­tiik­kaa voi­si arvos­tel­la jos istuu hal­li­tuk­ses­sa? Vai­ke­ne­mal­la sahaa vain omaa oksaansa…

 25. Pää­mi­nis­te­rin­vaa­li on höl­mö jut­tu. Tämä on taas tätä iso­jen puo­luei­den pus­siin pelaa­mis­ta. Ihan kuin d’Hond­tis­sa ja ääni­kyn­nyk­ses­sä ei oli­si jo tarpeeksi.

  Jos halu­taan pää­mi­nis­te­rin­vaa­li niin sit­ten sen on olta­va erik­seen eduskuntavaaleista.

 26. Perus­suo­ma­lais­ten puo­lus­tuk­sek­si on sanot­ta­va, että hei­kä­läi­set ovat herät­tä­neet poliit­ti­sen kes­kus­te­lun käyn­tiin parem­min kuin val­lan­kah­vas­sa ole­vat hallituspuolueet.

  Vih­rei­den lin­ja pitäi­si tuo­da sel­vem­min jul­ki, kos­ka esi­mer­kik­si itsel­tä­ni meni usko vih­rei­den, sikä­li kun ennen luu­lin vih­rei­tä pie­nen ihmi­sen puo­les­ta­pu­hu­jik­si. Nyt pie­ni ihmi­nen ote­taan esiin vain vaa­li­mai­non­nas­sa jos edes siinäkään.

  Eliit­ti­vih­reät ja sitä alem­mal­la tasol­la ole­vien vih­rei­den fan­ta­sia­maa­il­ma lie­nee mel­ko saman­kal­tai­nen eli hyvä kuu­kausi­lik­sa ja elin­ta­so. Maa­il­man­pa­ran­nus on kyl­lä ihan jees, jos se on aitoa, mut­ta teen­näis­tä jau­ha­mis­ta ei jak­sa kukaan kuun­nel­la. Toi­mi­kaa ensin ja opet­ta­kaa sit­ten toi­mien­ne mukaisesti!

 27. Tot­ta­kai Tie­de­mies on tosis­saan. Pyr­ki­myk­se­si vähä­tel­lä Braxin mer­ki­tys­tä mai­ni­tus­sa lain­sää­dän­nös­sä, on älyl­li­ses­ti epä­re­hel­lis­tä. On sel­vää, että laki ei ole fak­ti­ses­ti ottaen hänen vas­tuul­laan, mut­ta kysy­mys on sii­tä, onko Brax “arvo­li­be­raa­li” eli ei.

  Ote­taan vähän pers­pek­tii­viä: Braxin saa­vu­tuk­siin kuu­luu vii­me kun­nal­lis­vaa­lien jäl­keen alul­le­pa­ne­ma toi­mi, jos­sa tar­koi­tuk­se­na oli pereh­dyt­tää kun­nal­lis­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jia sen­suu­rin sala­tie­tei­siin. Tämä siis sen takia, että kun­nal­lis­vaa­leis­sa menes­tyi puo­lue, jon­ka tee­se­jä Brax ei allekirjoita.

  Sen­suu­ri ja tota­li­taa­ri­set kei­not eivät ole Braxil­le vie­rai­ta. On nau­ret­ta­vaa väit­tää, että tämä uusin sanan­va­pau­den louk­kaus oli­si Braxil­le joten­kin vas­ten­mie­li­nen ja Brax oli­si jokin ihmeen kaap­pi-arvo­li­be­raa­li, joka vas­ten­tah­toi­ses­ti esi­te­lee edus­kun­nal­le lake­ja, joi­ta ei itse allekirjoita.


  Jari Mustonen

 28. Vih­reät tun­tu­vat ole­van nyt ihmeis­sään kun äänes­tä­jät pake­ne­vat vasem­mal­le. Häm­men­nys­tä­ni aut­tai­si jos ker­rot­tai­siin mikä tei­dän vih­rey­des­sän­ne on parem­paa – tai sano­taan – mikä ero on arhin­mä­ke­lä­sieen vihreyteen?

  Eikö jo voi­si tun­nus­taa että on kah­den­lais­ta vih­reyt­tä, oikeis­to­lais­ta ja vasem­mis­to­lais­ta? Mik­si te omit­te vihreyden?

  Toi­nen asia. Minua on pidem­män aikaa kai­vel­lut sen moraa­li­nen ylem­myys, jol­la te vain ilmoi­tat­te jon­kun ole­van libe­raa­li tai jon­kun kon­ser­va­tii­vi. Minus­ta perus­teen­ne on lähin­nä se, mikä on hen­kiln vii­te­ryh­mä. Pyy­dän aivois­ten oikeas­ti kuvit­te­le­maan tilan­net­ta että joku ei-vih­reä oli­si lausu­nut maa­han­muut­ta­jis­ta jotain sel­lais­ta kuin sinä olet? Tai pys­tyt­kö neu­raa­lis­ti arvioi­maan miten Husein Moham­me­din isku­lause Maas­sa maan lail­la oli­si tul­lut tei­dän tahol­tan­ne luo­ki­tel­luk­si jos hän oli­si yhä toi­sen puo­lu­een jäsen? Luo­kit­te­lu tuli­si perus­tua sii­hen mitä sanoo, eikä kuka sanoo. Te ette tee niin. Mie­les­tä­ni, kos­ka te haluat­te luo­da ole­mas­sao­lol­len­ne parem­man poh­jan raken­ta­mal­la arvo­jen diko­to­mi­aa jakoa kah­teen. Se ei ole tämän maan etu.

  Toi­voi­sin ihan rehel­li­ses­tä tut­kis­ke­lua tässä.

 29. Osmo:

  Suvait­se­mat­to­mat ja auto­ri­taa­ri­set mie­li­pi­teet ovat nous­seet pin­nal­le myös kokoo­muk­ses­sa, kes­kus­tas­sa, dema­reis­sa ja jopa vasemmistoliitossa.

  Mei­naat, että ne on ollu pin­nal­la vih­reis­sä jo pidem­män aikaa?

 30. Brax on anta­nut pal­jon asei­ta vas­ta­puo­lel­le. Säh­köi­ne­nää­nes­tys ja kyke­ne­mät­tö­myys suos­tua kuun­te­le­maan kri­tiik­kiä, muu­ten­kin kai­kis­sa lakie­si­tyk­sis­sä hän on anta­nut jul­ki­suu­teen kuvan että vas­tus­ta­jat eivät tai­da nyt ymmär­tää… (tuo ylei­nen asen­ne kan­sal­li­ses­sa elii­tis­sä selit­tää osal­taan mik­si per­sut saa­vat kannatusta)

  Muu­ten Sin­ne­mä­ki ja Latu­ri ovat tain­neet peläs­tyä puhei­ta kokoo­muk­sen puis­to-osas­tos­ta ja läh­te­neet mää­rit­te­le­mään vih­rei­tä dema­rei­den puis­to-osas­to­na. Mikä näyt­tää gal­lup­pien perus­teel­la olleen virhe.

  BTW, onnea vaaleihin.

 31. Har­vi­nai­sen hyvää kri­tiik­kiä vih­reil­le täs­sä ket­jus­sa. Pidän peuk­ku­ja, että se osui­si jon­ne­kin. Vih­rei­den suu­rin ongel­ma mul­le on puo­lu­een epä­us­kot­ta­vuus. En ker­ta kaik­ki­aan kyke­ne ymmär­tä­mään min­kä­lais­ta maa­il­maa vih­reät ovat rakentamassa. 

  Koi­jär­ves­tä on kas­vet­tu aikui­sik­si tren­dici­ty­vih­reik­si, ja mie­li­pi­teet on “oikei­ta” ja poli­tiik­ka oppor­tu­nis­tis­ta kau­pan­käyn­tiä. Jon­kin­lai­nen vii­mei­nen niit­ti oli se, kun Cron­berg puheen­joh­ta­ja­kau­del­laan sanoi, että vih­reä luon­non­suo­je­lu tar­koit­taa sitä, että me ei jou­du­ta luo­pu­maan mis­tään. Että luon­non­suo­je­lu on hei kivaa. Se oli suo­raan kuin jos­tain Met­son esitteestä.

  En osaa sanoa, onko ydin­voi­man raken­ta­mi­nen vii­sas­ta, mut­ta vii­mei­nen puo­lue, jon­ka perus­te­lu­ja täs­tä aihees­ta uskon, on vihreät. 

  Vih­reät on puo­lue, jol­la on hyvä ima­go (lukuu­not­ta­mat­ta nykyis­tä lei­jo­na-ällö­tys-kam­pan­jaa) ja fik­sut hie­not ihmi­set ja kan­nat­ta­jat. Miten se poli­tii­kan teke­mi­nen voi men­nä niin nau­ret­ta­vak­si? Ei mitään kyn­nys­ky­sy­myk­siä, arvot on aina kau­pan. Tou­hu on kuin jos­tain diplo­ma­tian käsi­kir­jan tah­meil­ta taka­si­vuil­ta. Ja se teh­dään vie­lä niin huo­nos­ti, että emä­tos­suk­ka-rkp näyt­tää vie­res­sä uskottavammalta.

 32. Ava­taan nyt vähän tuo­ta heit­toa, kun Osmo ihan vil­pit­tä­mäs­ti tun­tui ihmet­te­le­vän kritiikkiä. 

  Ensim­mäi­se­nä tuli tosi­aan mie­leen tuo val­tuus­to­kes­kus­te­lu­jen sen­su­roin­tieh­do­tus, vaik­ka aika­naan se lähin­nä nau­rat­ti. Vähän vaka­vam­mak­si veti, kun kes­kus­te­lu­pals­to­jen yllä­pi­tä­jät lai­tet­tiin vas­tuuseen käyt­tä­jien kir­joi­tuk­sis­ta, mikä on omi­aan nos­ta­maan kyn­nys­tä pitää avoin­ta sivus­toa. Sit­ten tämä vii­mei­sin esi­tys uskon­nol­lis­ten tun­tei­den louk­kaa­mi­sen kri­mi­na­li­soi­mi­ses­ta on jo suo­ras­taan hyy­tä­vä. Miten suh­tau­tui­sit asi­aan, jos oikeus­mi­nis­te­ri­nä oli­si Päi­vi Räsä­nen ja lausun­to tuli­si häneltä? 

  Kukaan ei tie­dä min­kä­lai­sia hal­li­tuk­sia maa­han tulee ja ns. vää­ris­sä käsis­sä nämä hyvin tul­kin­nan­va­rai­set ilmai­sun­va­paut­ta rajoit­ta­vat lait voi­vat olla hyvin ikä­viä. Mie­les­tä­ni oli­si libe­raa­lia olla sää­tä­mät­tä nii­tä ensinkään.

 33. Sata­kun­nas­sa Kokoo­mus sukel­taa tuo­rees­sa mit­tauk­ses­sa. Ja huo­mat­kaa, tämä mit­taus on teh­ty 12.–13.4. eikä kol­men vii­kon aika­jak­sol­la kuten vii­mek­si jul­kais­tut val­ta­kun­nal­li­set mit­tauk­set eli muka­na on Por­tu­ga­li-efekt, jos­ta Kokoo­mus on jää­nyyt jopa valeh­te­lus­ta kiin­ni housut kintuissa.

  http://www.satakunnankansa.fi/cs/Satellite/Satakunta/1194674892977/artikkeli/sk+gallup+perussuomalaiset+jyraavat+yha+satakunnassa+kokoomus+sukelsi+sdp+suurin.html

  1. Evert, Vähän myös kri­tiik­kiä meto­diin. puo­lue­gal­lu­pin teke­mi­nen ei ole ihan help­poa. En ole kos­kaan kuul­lut­kaan tuos­ta firmasta.

 34. Pää­mi­nis­ter­vaa­lis­ta tuli mie­lee­ni, että jos­sain tai­de­taan tosi­aan edus­kun­ta­vaa­leis­sa äänes­tää sekä kansanedustajaa/puoluetta, että erik­seen pää­mi­nis­te­riä. Pää­mi­nis­te­ri ei siten vält­tä­mät­tä ole isoim­man puo­lu­een joh­ta­ja, tai peri­aat­tees­sa ei vält­tä­mät­tä puo­lu­een joh­ta­ja yleen­sä­kään. Tämä oli­si aika ter­ve tapa tuo­da Suo­meen­kin, kun pää­mi­nis­te­ri käy­tän­nös­sä on se, joka maa­ta joh­taa. Pre­si­den­tin voi­si vali­ta edus­kun­ta, kun se vir­ka on enem­män­kin seremoniallinen.

 35. Yhtääl­tä YLE:n ja Hesa­rin mit­taus teh­tiin niin, että Por­tu­ga­lia ei vie­lä ollut muka­na kuin mit­taus­jak­son hän­nis­sä. Toi­saal­ta saat­taa­pi olla, että Per­su­jen osal­ta kor­jaus­ker­toi­mia ei Sata­kun­nan Kan­san tut­ki­muuk­ses­sa ole, mut­ta Kokoo­muk­sen not­kah­duk­seen niil­lä ei ole vai­ku­tus­ta. Kokoo­muk­sen tulos kor­re­loi Katai­sen kom­pu­roin­tiin Por­tu­ga­lin ja Suo­men elä­ke­va­ro­jen kanssa.

 36. Äkkiä kat­soen näyt­ti sil­tä, että YLE:n ja HS:n datan perus­teel­la teh­dyt fak­to­ria­na­lyy­sit tuot­ti­vat var­sin eri­lai­set tulok­set. Kos­ka vas­taa­jat ovat ole­tet­ta­vas­ti rehel­li­siä, ero tulok­sis­sa joh­tuu ana­ly­soi­jan teke­mäs­tä pis­tey­tyk­ses­tä. Eli jos ennen sanot­tiin, että suu­rin val­he on tilas­to, niin kyl­lä nämä gal­lup-ana­lyy­sit lähel­le pääsevät 😉

 37. Osmon kir­joi­tus oli var­sin tun­tei­kas, hyvä niin. Kir­joi­tuk­seen voi­nee kom­men­toi­da samal­la tyy­li­la­jil­la. Ja kuten erää­seen Aste­rix albu­miin niin myös tähän on käy­tet­ty pul­lo puna­vii­niä joten tun­teel­la mennään…

  Per­sun vuodatus”

  Neu­vos­to­lii­toa ja tur­val­lis­ta idän­kaup­paa nyt aina­kaan ei saa äänes­tä­mäl­lä takaisin.

  Mut­ta voi­si­ko Suo­men his­to­rias­sa, edes kokei­lu­luon­tei­ses­ti, edes het­ken, tes­ta­ta miten me pär­jääm­me tasa­ver­tai­si­na mui­den kans­sa, ilman että aina ensim­mäi­nen aja­tus on “mitä­hän se nor­su sit­ten mus­ta ajat­te­li­si jos äänes­täi­sin niin­kuin haluai­sin”. Pää­sen­kö enää Mer­ke­lin kans­sa samaan kuvaan? Kuka mä olen jos ei mul­la ole gaia EU:ta painentamassa?

  Sivis­tys­tä arvos­ta­va, vapaa­mie­li­nen, humaa­ni, kan­sain­vä­li­ses­ti avoin ja eteen­päin kat­so­va suun­ta on uhattuna

  Käy­tät­kö Katai­sen kans­sa samaa “Uhka corp.” aja­tus­ko­hau­tu­moa? Suo­ma­lai­set ovat ikä­vä kyl­lä ihan jär­ke­viä ihmi­siä ja fir­ma pyö­rii hyvin ilman alasajopuoluettakin.

  Perus­suo­ma­lai­suus on tarttunut…

  Apu­va! Jos nyt lap­se­ni roko­tan niin saa­ko se narkolepsian?

  Suvait­se­mat­to­mat ja auto­ri­taa­ri­set mie­li­pi­teet ovat nous­seet pin­nal­le myös kokoo­muk­ses­sa, kes­kus­tas­sa, dema­reis­sa ja jopa vasemmistoliitossa

  No täy­tyy myön­tää että aina­kin ydin­voi­maa vas­taan tuo vasem­mis­to­liit­to on ollut jyr­kän suvaitsematon.

  Taak­se­päin kat­so­vien puo­luei­den hal­li­tus, johon Timo Soi­ni on use­aan ottee­seen vih­jan­nut, tuli­si aja­maan yrme­ää politiikkaa…

  Se joka ei tun­ne his­to­ri­aa tekee samat vir­heet aina uudes­taan, USSR, nyt EU jne. Toi­saal­ta Dyla­nin Don’t look back:iä kuun­nel­len on hel­pom­pi unoh­taa teke­män­sä virheet.

  Sun­nun­tai­na jou­kol­la äänestämään.

  Samaa miel­tä !!!

 38. Itse viit­ta­sin näihin:
  — lex Nokia
  ‑Brax äläh­ti heti “viha­pu­heen” tun­nis­ta­mi­ses­ta kun­nal­lis­vaa­lien jälkeen.
  — syyt­tä­jä kävi ns net­ti­ra­sis­min kimp­puun; tähän rea­goi­tiin lähin­nä lupai­le­mal­la tiu­kem­paa lain­sää­dän­töä aseek­si täs­sä jahdissa.
  — lex Nokia.

  Olen näis­tä pöy­ris­ty­nyt, kos­ka näp­pi­tun­tu­ma on, että ver­kon viher­vi­ha on seu­raus­ta täs­tä. Sii­tä se Hal­la-ahon kan­na­tus­kin tulee. Kun son­nan­pu­hu­mis­ta pelä­tään niin pal­jon, että se yri­te­tään kiel­tää, ihmi­set­kin alka­vat pitää sitä totena. 

  Olin samaa miel­tä useim­pien vih­rei­den kans­sa, eli sivis­tys­tä täs­sä kan­na­tet­tiin. Mut­ta hybris tuli ja vei, kun ker­ran pääs­tiin hal­li­tuk­seen. Val­ta sokaisi.

  Jou­dut­te oppo­si­tioon, se näyt­tää var­mal­ta. Kor­jaa hom­ma, niin minä­kin alan taas kan­nat­taa tei­tä. osaat antaa eriä­vil­le mie­li­pi­teil­le tilaa. Pidä huo­li, että se pätee koko puo­lu­ees­sa. Nyt se ei päde.

  1. Tie­de­mies, mis­sä on logiikkasi?
   Miten Tui­ja Brax on vas­tuus­sa Suvin Lin­de­nin (kok) esit­te­le­mäs­tä Lex Nokiasta?
   Onko syyt­tä­jä Braxin käskettävissä?
   Saa­ko oikeus­mi­nis­te­ri jakaa infor­maa­tio­ta sii­tä, miten val­tuus­tois­sa tulee koke­mat­to­man puheen­joh­ta­jan toi­mia jos joku rik­koo lakia puhues­saan tai lie­vem­mis­sä tapauk­sis­sa ei tot­te­le puheen­joh­ta­jan vaa­ti­mus­ta pysyä asias­sa? (Hel­sin­gis­sä puheen­joh­ta­ja kou­lu­te­taan sii­hen aina etukäteen)

 39. Ihan oikei­ta ilmai­su­va­pau­den rajoi­tuk­sia, eli siis että ne ihan käy­tän­nös­sä rajaa sitä ja pal­jon, ja sil­lä varauk­sel­la että puhu­taan Suo­mes­ta tai Länsimaista:
  — tek­nii­kan imma­te­ri­aa­lioi­keu­det, var­sin­kin patentit
  — työ­suh­tei­siin liit­ty­vät, var­sin­kin vir­ka­mie­hil­lä, tart­tis toi­mi­van whistleblowerlain

  Lop­pu on enem­män tai vähem­män folio­hat­tu­ka­maa, jos­kus vähem­män­kin ja peri­aat­tees­sa tär­ke­ää mut­ta sil­ti. Jos se kri­tee­ri sil­lä että asiat on hyvin on se että kukaan ei kos­kaan maa­il­mas­sa jou­du sano­mi­sis­taan oikeu­des­ta, esi­mer­kik­si kun­nian­louk­kauk­set, niin kos­kaan ei käy­tän­nös­sä ole hyvin.

 40. Äänes­tin pit­kin ham­pain Vih­rei­tä. Mut­ta tai­ka­sa­nat Dem­la, Brax ja Ill­man saa­vat minut jos­tain syys­tä tun­te­maan syvää rai­voa ja häpeä­mään syväs­ti Suo­ma­lais­ta oikeuslaitosta.

  Hal­la-Ahon tapaus oli kau­hea fars­si, eikä oikeus­lai­tok­ses­sa muu­ten­kaan tun­nu ole­van ihan kaik­ki kun­nos­sa: http://mikkoniskasaari.fi/node/105

 41. Neu­vos­to­lii­toa ja tur­val­lis­ta idän­kaup­paa nyt aina­kaan ei saa äänes­tä­mäl­lä takaisin.”

  Venä­jän kaup­pa on kor­van­nut NL kau­pan täy­del­li­ses­ti ja jopa yli­kin. NL teoo­li­ne kehi­tys oli pysäth­ty­nyt 60–70-lukujen tait­tees­sa, joten ainoa mitä siel­tä voi­tiin tuo­da oli öljy .NL kaup­pa oli hii­pu­nut öljyn hin­nan hii­pu­mi­sen myö­tä 80-luvul­la, joten mitään romah­dus­ta ei 1990 alus­sa todel­li­suu­des­sa tapah­tu­nut, vain yhden vuo­den pik­ku not­kah­dus clea­ring-kau­pan tai­ta­mat­to­man lopet­ta­mi­sen vuoksi.
  Näin se pro­ba­gan­da uppo­aa oppineeseenkin.

  1. Venä­jän vien­ti ei ole kor­van­nut Neu­vos­to­kaup­paa kuin mää­räl­li­ses­ti, mut­ta ei laa­dul­li­ses­ti. Tyuöpai­kat oli­vat tur­vas­sa, kun tuo­tan­non ei tar­vin­nut olla kil­pai­lu­ky­kyis­tä. Nyt pitää ja sik­si van­hat työ­pai­kat eivät ole tur­vat­tui­na kuten ennen.

 42. Kysyin myös puo­lueil­ta ‚miten +60-vuo­tias työ­tön on aja­tel­tu työl­lis­tää ja ase­maa paran­taa, jot­ta työ­uria voi­daan jat­kaa 70-ikävuoteen.

  Lai­hat ovat puo­luei­den eväät:
  Vih­rei­den mukaan +60–70-vuotias työ­voi­ma hou­kut­te­lee yri­tyk­siä inves­toi­maan ja luo­maan uusia työ­paik­ko­ja tai näil­le tar­jo­taan halon hak­kuu­ta tai pihan hara­voin­tia tai jotain muu­ta yhtä luovaa 

  Ilk­ka Tai­pa­le (SDP)lähetti minul­le ohjeen miten juop­po, vajak­ki tai muu­ten sai­ras voi­daan saa­da eläkkeelle.
  Pil­vi Tors­ti (SDP) lähet­ti minul­le SDP:n van­huus­po­liit­ti­sen ohjel­man, jos­sa nyt puhut­tiin lähin­nä van­hus­ten hyväs­tä laitoshoidosta.

  Kepu ja Kokoo­mus eivät edes vastanneet 

  Vasem­mis­to­liit­to tar­jo­aa yövar­ti­jayh­teis­kun­taa ja suha­tu­tuu +60-vuo­ti­aa­sen työt­tö­mään kuin vajakkiin.

  Kris­til­li­set tar­jo­si­vat voi­mia, mitä ne nyt sit­ten lienevätkään.Ehkäpä pimey­den voimia ??

  Pitäi­si­kö minun suh­tau­tua poli­tiik­kaan vakavs­ti näi­den vas­tus­ten jäl­keen? Lähin­nä tuo muis­tut­taa pel­lei­lyä. Ja mei­dän jouk­ko , jot­ka näke­vät poli­tii­kan lähin­nä pel­lei­ly­nä vain kas­vaa, kos­ka poli­tiik­ka ei tar­joa +60-vuo­ti­aal­le työt­tö­mäl­le mitään.
  Eli todell­si­uu­des­sa puo­lueil­la­ei ole mitään kon­kreet­tis­ta tar­jot­ta­va +60-vuo­ti­aal­le syrjäytetylle 

  Timo Soi­ni on kui­ten­kin parem­pi vaih­toeh­to kuin Punai­set Pri­kaa­tit, joka voi­si olla seu­raa­va vaihe.

  Me olem­me nyt samas­sa tilan­tees­sa kuin olim­me 1970, sil­loin SMP sai kuu­lui­san vaa­li­voi­ton, mut­ta asias­ta ote­tiin oppia, Suo­men alet­tiin raken­taa sosi­aa­li­tur­vaa ja työn­te­ki­jöi­den työ­eh­to­ja, palk­ko­ja etc paran­net­tiin län­si­mai­sel­le tasol­le ja Punai­set Pri­kaa­tit jäi­vät syntymättä

  Mut­ta nyt erot todel­li­suu­den ja puhei­den välil­lä ovat tois­tai­sek­si kuin ennen NL:ssa

 43. okei, vaik­ka vih­reet ois ihmi­si­nä ja tol­lee ihq ja iha­nii, nii munaa ja kul­ma­ham­pai­ta niil­tä puut­tuu. anti­tee­si leijona.
  vapaut­ta­kaa anar­kis­ti­sii­pen­ne, per­suil­la se on jo, muu­ten tulee tur­paan ja lujaa.
  runot eivät luo työpaikkoja.
  hlö­koh­tais­ta brän­diä vain.

 44. Logiik­ka­ni Lex Nokian osal­ta on tämä: Tui­ja Brax on oikeus­mi­nis­te­ri. Jos oikeus­mi­nis­te­ril­lä ei ole hal­li­tuk­ses­sa mitään sanan­val­taa, kun sää­de­tään lake­ja, jot­ka ovat vähin­tään kysee­na­lai­sia kan­sa­lai­soi­keuk­sien kan­nal­ta, niin kenel­lä sit­ten sitä val­taa on? Oikeus­mi­nis­te­riön hal­li­no­na­laan kuu­lu­vat nime­no­maan kan­sa­lai­soi­keu­det. Tiet­tä­väs­tä Brax ei äänes­tä­nyt lakia vastaan. 

  EU-direk­tii­vei­hin vetoa­mi­nen ei toi­mi. Brax on itse sano­nut, että edes EIT:n lan­get­ta­vat pää­tök­set sanan­va­paus­asiois­sa eivät ole mer­ki­tyk­sel­li­siä, mut­ta samaan hen­gen­ve­toon tote­aa kuin­ka tär­ke­ää on sää­tää lisää lake­ja kiel­tä­mään rasis­ti­sia mie­li­pi­tei­tä ja eri­tyi­ses­ti ope­raat­to­rien vastuuta. 

  Braxin toi­min­nas­sa on täy­sin sel­vä pyr­ki­mys koh­ti vää­rän­lais­ten mie­li­pi­dei­den kiel­tä­mi­seen. Syyt­tä­jä (Ill­man), joka on jah­dan­nut vää­riä mie­li­pi­tei­tä, on 

  Tämä siis kont­ras­ti­na sil­le, miten esi­mer­kik­si itse­kin aika­naan suh­tau­duit asi­aan, kun monet tahot oli­vat teh­tai­le­mas­sa Hal­la-ahos­ta tut­kin­ta­pyyn­tö­jä. Olen ymmär­tä­nyt, että olet ylei­ses­tiot­taen sitä miel­tä, että arvo- ja mie­li­pi­de­asiois­sa poli­tii­kas­sa pitäi­si toi­mia niin, että argu­men­taa­tioon vas­ta­taan argu­men­toin­nil­la, type­ryyk­siin olan­ko­hau­tuk­sil­la. Sen­si­jaan että vää­riä mie­li­pi­tei­tä läh­det­täi­siin oikeus­lai­tok­sen avul­la jahtaamaan.

  Minus­ta Hal­la-aho on esi­merk­ki sii­tä, mil­lai­sel­la mos­kal­la pää­see pin­nal­le, kun vaan ärsyt­tää oikei­ta ihmi­siä ja pää­tyy syyt­tä­jän (ja vih­rei­den nais­ten) hampaisiin.

 45. Suvi Lin­den on var­maan ihan käte­vä minis­te­ri. Tekee mitä käs­ke­tään eikä tur­haan ajat­te­le lii­kaa. Halu­aa­ko Brax sit­ten ver­tau­tua ihan nät­tiin kumileimasimeen?

  Jos tulee tie­toa lain ongel­mis­ta, minis­te­ril­lä lie­nee oikeus vetää esi­tys uudel­leen­val­mis­te­luun. Vii­me vaa­li­kau­del­la Lin­den, Holm­lund ja Brax kes­kit­tyi­vät puol­lus­ta­maan minis­te­riön poi­kien teke­miä huti­loin­te­ja. Mikä oli poi­kain mie­les­tää var­mas­ti kivaa, mut­ta vaa­leil­la valit­tu­jen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pitäi­si var­maan puol­lus­taa kan­saa mielivallalta.

 46. Ei se mitään infor­maa­tion jaka­mis­ta Braxil­ta ollut, vaan keho­tus sen­su­roi­da “viha­pu­hei­ta”.

  Ja kas kum­maa tämä sen­suu­rin tar­ve tuli samal­la het­kel­lä, kun per­sut löi­vät itsen­sä läpi kun­ta­vaa­leis­sa. Se ei hai­tan­nut, että yhtä ainut­ta puhet­ta ei vie­lä ollut pidet­ty yhdes­sä­kään kun­nas­sa. Tär­keä oli vain mus­ta­maa­la­ta tie­tyn puo­lu­een edus­ta­jat jo hyvis­sä ajoin.

 47. Eerol­le suu­ret kii­tok­set Puo­lue­kent­tä väri­pal­loil­la ‑sivus­ta! Se on huip­pu­haus­ka ja infor­ma­tii­vi­nen. On syy­tä kat­soa myös, mit­kä mie­li­pi­teet ovat libe­raa­le­ja vaa­li­ko­neak­se­lil­la.

  Sii­tä näkee, että Suo­mi ei ole aina­kaan oikeis­to­lai­nen maa: oikeis­to­lai­sim­mat­kaan puo­lu­eet eivät ole kovin oikeal­la ja kes­ki­puo­lu­eet pikem­min­kin vasem­mal­la kuin kes­kel­lä (keh­ta­si­kin Kepu kaa­pa­ta ‘keskusta’-käsitteen). Tämä liit­tyy poh­jois­mai­sen yhteis­kun­nan ylei­ses­ti hyväk­syt­tyyn hyvin­voin­ti­val­tio­fi­lo­so­fi­aan, jota monet jen­kit pitä­vät silk­ka­na kommunismina.

  Pal­lo­lei­kis­tä näkee myös, että Senio­ri­puo­lu­eel­la on käsit­tä­mät­tö­män pal­jon ehdok­kai­ta. 😮 En äänes­tä senio­rei­ta vaik­ka kuu­lun­kin hei­dän ikä­luok­kaan­sa, kos­ka joku roti pitää vaa­ti­mi­ses­sa­kin olla. Tasain­dek­sin vaa­ti­mi­nen on hävy­tön­tä. Hel­sin­gin Sano­mien kolum­nis­sa Näkö­kul­ma Piia Elo­nen kir­joit­taa 15.4.2011, että elä­ke­läis­ten mie­les­tä “eläk­kei­den pitäi­si nous­ta sel­vem­min palk­ko­jen tah­dis­sa. Perus­tel­lus­ti voi kysyä, mik­si. … Pel­kät kulut­ta­ja­hin­to­jen nousun mukai­set koro­tuk­set tur­vaa­vat osto­voi­man: raha riit­tää sii­hen, mihin ennen­kin.” Olen samaa mieltä.

  Toi­voi­sin kovas­ti että vih­reät alkai­si­vat vaa­tia vii­me aikoi­na lät­kit­ty­jen kan­sa­lais­ten arkea rii­vaa­vien viher­mää­räys­ten vai­ku­tus­ten ja seu­raus­ten tut­ki­mis­ta. Viher­mää­räyk­set asso­sioi­tu­vat vih­rei­siin; mik­sei­vät vih­reät irti­sa­nou­du niis­tä jos eivät tue nii­tä? Tar­koi­tan mm. seuraavia:
  — jätevesiasetus,
  — kier­rä­ty­se­ner­gian vas­tus­ta­mi­nen ja aina­kin yhden jät­teen­polt­to­lai­tok­sen torppaaminen,
  — myrk­ky­lamp­pu­jen pakot­ta­mi­nen käyttöön,
  — met­sien kalua­mi­nen hak­kuu­täh­teis­tä ja polt­to ener­giak­si -> met­sien maa­pe­rän köyh­ty­mi­nen ja muut arvaa­mat­to­mat maa­pe­rä- ja pohjavesivaikutukset,
  — bio­polt­toai­nei­den pakot­ta­mi­nen autoi­hin -> moot­to­rien hajoa­mi­sen lisäk­si maa­il­man ruo­ka­tuo­tan­non horjuttaminen,
  — talo­jen tii­vis­tä­mi­nen pul­loik­si ja sii­tä seu­raa­vat ongel­mat: 0- ja + ‑ener­gia­ta­lo­jen vii­leät pin­nat tii­vis­tä­vät kos­teas­ta ilmas­ta kos­teut­ta -> homeet, myrk­ky­bak­tee­rit yms vil­liin­ty­vät kas­va­maan. Tois­te­taan 70-luvun vir­hei­tä, kun viran­omai­set ohjeis­ti­vat tuk­ki­maan talo­jen ilman­vaih­don öljyn sääs­tä­mi­sen nimissä.

 48. Osmoa ei voi syyt­tää sii­tä, että Vih­reil­lä ei ole vii­me vaa­li­kau­del­ta kovin näyt­tä­viä saa­vu­tuk­sia — tai oikeas­taan niin, että teh­ty­jä pää­tök­siä moni pitää kysee­na­lai­se­na kun­nia­na. Vaa­lien alla oli­si muka­va kuul­la hal­li­tus­puo­lueil­ta edes pien­tä retos­te­lua sii­tä, mitä hyviä asioi­ta saa­tiin vie­tyä eteen­päin. Jos­tain syys­tä täl­lai­nen ei tun­nu ole­van muo­dis­sa — min­kään hal­li­tus­puo­lu­een kohdalla.

 49. Kuto­ja, ser oli kui­ten­kin Suvi Lin­de­nin esit­te­le­mä laki. Miten Brax on sii­nä kumileimasimena?”

  Kaik­ki lait käy­vät lausun­to­kier­rok­sel­la ja näin ollen myös oikeus­mi­nis­te­riös­sä, jol­loin Brax oli­si voi­nut minis­te­riön pääl­lik­kö­nä estää lain, joka sel­väs­ti rik­koo perusoikeuksia.

 50. TM:

  Brax on itse sano­nut, että edes EIT:n lan­get­ta­vat pää­tök­set sanan­va­paus­asiois­sa eivät ole merkityksellisiä, 

  No ei sii­nä lin­kis­sä­si noin lue vaan, ja kon­teks­ti­na yksi­tyi­syys ja sanan­va­paus jot­ka kum­mat­kin ovat perus­tus­lail­li­sia oikeuk­sia ja hel­pos­ti ristiriidasa:

  OTT Tii­li­kan oikeus­mi­nis­te­riöl­le laa­ti­man sel­vi­tyk­sen mukaan mitään yksit­täis­tä seli­tys­tä ei kui­ten­kaan voi­da antaa Suo­men EIT:ltä saa­mil­le lan­get­ta­vil­le tuo­mioil­le. Sel­vi­tyk­sen mukaan Suo­mes­sa on pit­kään tukeu­dut­tu kan­sal­li­sen lain esi­töi­hin eikä niin­kään totut­tu käyt­tä­mään kan­sain­vä­li­sen ihmi­soi­keus­tuo­miois­tui­men oikeus­käy­tän­töä läh­tee­nä. Toi­saal­ta sel­vi­tyk­ses­sä tode­taan, että kan­sal­li­sen tuo­mion ana­lyyt­ti­sil­lä ja hyvin pun­ni­tuil­la perus­te­luil­la on erit­täin suu­ri mer­ki­tys sil­le, miten ihmi­soi­keus­tuo­miois­tuin asian rat­kai­see. Lopuk­si sel­vi­tyk­ses­tä käy myös ilmi, että ihmi­soi­keus­tuo­miois­tuin ei ole aina lin­jas­saan aivan sel­keä, ja sen kan­nan voi perus­tel­lus­ti kysee­na­lais­ta muu­ta­mas­sa Suo­mea kos­ke­vas­sa tapauksessa.

  Se ongel­ma niis­tä viha­ri­kok­sis­ta puhu­mi­ses­sa on se että ter­mi voi­daan ymmär­tää hyvin monel­la taval­la. Kaik­ki seu­raa­vat ovat fik­tii­vi­siä ja vas­ten­mie­li­siä, mut­ta mikä kri­mi­naa­lia vihapuhetta:

  A) Toh­to­ri NN spe­ku­loi että vam­mai­sia piek­sä­vät toteut­ta­vat geneet­tis­tä tai­pu­mus­ta rotu­puh­tau­teen, jol­la on on savan­nien sydäm­mes­sä ihmis­kun­nan alku­hä­mä­räs­sä ollut jotain luonnonvalintahyötyä.
  B) Puuk­ko­junt­ti­lan naa­ma­kir­jas­sa on äänes­tys että pitäi­si­kö Penaa vetää dunk­kuun kun se on ihan vammainen.
  C) Puuk­ko­junt­ti­lan juu­tuu­biin ilman­tuu video mis­sä Penaa piestään.

  Sanoi­sin että A on sanan­va­pau­den suo­je­le­maa, B ja C ei. Kyse on rajan­ve­dois­ta, ja se matk­su mis­tä pää­tyy oikeu­teen on yleen­sä hyvin häiriintynyttä.

  Ja sit­ten teh­dään nii­tä rajauk­sia esi­mer­kik­si näin, linkistäsi:

  Kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­mää vas­taan kos­ke­vaan ran­gais­tus- sään­nök­seen ehdo­te­taan lisät­tä­väk­si poik­keus­sään­nös, jos­sa mää­ri­tel­täi­siin ne toi­min­not, jois­sa sanan­va­pau­den mer­ki­tys sään­nök­sen sovel­ta­mi­ses­sa on tavan­omais­ta suu­rem­pi. Täl­lai­sia oli­si­vat tie­de, tai­de ja nii­hin rin­nas­tet­ta­vat jul­ki­set toi­min­not sekä ajan­koh­tais­ten ja his­to­rial­lis­ten tapah­tu­mien selostaminen.

  Kii­hot­ta­mi­se­na kan­san­ryh­mää vas­taan ei pidet­täi­si sitä, mitä näil­lä aloil­la on pidet­tä­vä hyväk­syt­tä­vä­nä. Lisäyk­sen tar­koi­tuk­se­na on mah­dol­lis­taa voi­mak­kai­den­kin näke­mys­ten esit­tä­mi­nen tie­tees­sä, tai­tees­sa ja esi­mer­kik­si poliit­ti­ses­sa joukkoviestinnässä.

  Logiik­ka­na yllä että sanan­va­pau­del­la on vie­lä muu­ta tär­keäm­pi “ydin­a­lue” niin kuin se tava­taan todeta.

  Se mis­sä minus­ta lakiop­pi­neet, Brax mukaan lukien ja muu­ten tah­to­mat­taan epä­suo­ras­ti useam­pi teki­jä­noi­keus­ak­tii­vi, ovat koko­lail­la irtaan­tu­neet todel­li­suu­des­ta on se että ollaan ikään­kuin volyy­mil­lä ei oli­si väliä. Pai­ne­tus­sa sanas­sa on kui­ten­kin jul­kai­si­ja, teks­tin lukee useam­pi pal­kat­tu ihmi­nen, ja jul­kai­su­ja on rajal­li­ses­ti. Näil­tä on koh­tuul­lis­ta­kin odot­taa jon­kin­lais­ta vas­tuu­ta. Samat sään­nöt eivät yksin­ker­tai­ses­ti netis­sä toi­mi. Mut­ta tämä on ammat­ti­kun­ta- eikä poliit­ti­nen ongelma.

 51. Se vähä mitä olen ehti­nyt vaa­li­kes­kus­te­lui­ta seu­ra­ta, mie­leen on jää­nyt kuin­ka Kokoo­mus ja Kes­kus­ta ovat selit­tä­neet, kuin­ka “me haluam­me kan­taa vas­tuun” antaen ymmär­tää että kysei­set puo­lu­eet joten­kin kan­tai­si­vat vas­tuu­ta, kun kyse on, että koko Suo­men pitää kan­taa vastuuta…

 52. On tot­ta, että Brax on hal­linn­nut jul­ki­suus­pe­lin huo­nos­ti. Argu­men­tin ja kes­kus­te­lun sijas­ta iske­tään laeil­la ja kiel­loil­la, eli kan­sa­lai­set ovat nii­tä vas­tus­ta­jia. Köm­mäh­dyk­siä tulee ja niis­tä sit­ten sitä kritiikkiä.

  Mut­ta eihän tämä vält­tä­mät­tä ole poik­keuk­sel­lis­ta. Monet muut minis­te­rit ovat aika lail­la samas­sa sar­jas­sa Braxin kans­sa. Ris­ti­rii­ta tulee sii­tä, että vih­reät mark­ki­noi­vat itse­ään älyl­li­se­nä ja eet­ti­se­nä vaih­toeh­to­na. Näy­töt viit­taa­vat toi­seen suun­taan. Tämä­hän on itse asias­sa jokai­sen hal­li­tuk­sen ongelma.

  Eli iro­ni­nen ope­tus: vih­rei­den kan­nat­tai­si rei­va­ta kurs­sia välin­pi­tä­mät­tö­mien perus­kan­sa­lais­ten suun­taan (mis­sä on myös se kovin poten­ti­aa­li) ja luo­pua tavoit­te­le­mas­ta tätä nuor­ta libe­raa­lia ja skarp­pia älymystöä.

 53. Sii­nä Soi­nin­vaa­ra on mie­les­tä­ni oikeas­sa, että per­su­jen nousu aina­kin osin joh­tuu juu­ri pro­tes­tis­ta val­taa­pi­tä­viä kohtaan.

  Kaik­ki muut­kin ovat ana­ly­soi­neet per­su­jen nousua, joten minä­kin vie­lä. Per­su­jen nousun mah­dol­lis­taa heik­ko ja mitä­tön suo­ma­lai­nen poliit­ti­nen kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri, jos­sa kes­ki­ty­tään vält­tä­mään ris­ti­rii­to­ja. Tär­ke­ää on, että kaik­kien kans­sa on var­mas­ti väleis­sä seu­raa­vien hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen aikaan.

  Tätä kuplaa per­sut puh­ko­vat ja suu­rel­la menes­tyk­sel­lä. Jos esim. hal­la-aho oli­si voi­nut liit­tyä dema­rei­hin tai vih­rei­siin, kuten moni muu­kin hel­sin­ki­läi­nen kou­lu­tet­tu huma­nis­ti, niin nyt näi­tä puo­luei­ta odot­tai­si mah­ta­va äänisaalis.

 54. Lii­an van­ha: “Me olem­me nyt samas­sa tilan­tees­sa kuin olim­me 1970, sil­loin SMP sai kuu­lui­san vaa­li­voi­ton, mut­ta asias­ta ote­tiin oppia, Suo­men alet­tiin raken­taa sosi­aa­li­tur­vaa ja työn­te­ki­jöi­den työ­eh­to­ja, palk­ko­ja etc paran­net­tiin län­si­mai­sel­le tasol­le ja Punai­set Pri­kaa­tit jäi­vät syntymättä”

  Taval­laan joo, mut­ta osit­tain juri päin­vas­toin. 1970-luvun alus­sa raken­ne­tiin vauh­dil­la työ­voi­ma­val­tais­ta hyvin­voin­ti­val­tio­ta ja pai­su­tet­tiin eri­tyi­ses­ti kun­nal­lis­sek­to­ria kun suu­ret ikä­luo­kat tul­vi­vat työ­mark­ki­noil­le. Nyt ollaan totut­tu sii­hen että hyvin­voin­ti­val­tio tuot­taa kai­ken­lais­ta kivaa jos­ta oli­si sää­li luo­pua, mut­ta työ­voi­ma­val­tai­suus tuot­taa ongel­mia kun sama poruk­ka on elä­keiäs­sä ja huol­to­suh­de on mitä on. Suur­ten ikä­luok­kien aiheut­ta­mia ongel­mia siis 70-luvul­la kuten nyt­kin, mut­ta työ­uran suh­teen peilikuvia.

  Kulu­puo­lel­la jul­ki­sen sek­to­rin ja eri­tyi­ses­ti kun­ta­sek­to­rin tehok­kuus on nyt kaik­ki kai­kes­sa, kun 70-luvul­la kes­kiös­sä oli työl­lis­tä­vyys. Eivät­kä van­hat vihai­set mie­het perus­ta prikaateja.

  Mutu-tasol­la olen sitä miel­tä että libe­ra­lis­mi on nykyi­sin sel­keäs­ti tuo­tan­no­te­ki­jä ruo­hon­juu­ri­ta­son ammat­te­ja myö­ten, sii­nä mis­sä 70-luvul­la täl­lä oli saman­lais­ta rele­vans­sia lähin­nä jon­kin tie­teen ja teol­li­suu­den väli­maas­tos­sa työs­ken­te­le­väl­lä elii­til­le ja näi­den sijoittumiselle.

  Vai­kea kysy­mys on toi­mi­si­ko leik­ki-libe­ra­lis­mi tuo­tan­non­te­ki­jä­nä (ja muu­ten­kin) oike­aa parem­min, eli läh­teä­kö Ruot­sin lin­jal­le jos­sa vain (“kun­non ihmi­set”) voi­vat äänes­tä­mäl­lä vai­kut­taa, ja suh­tau­tua sit­ten vapau­tu­neen libe­raa­lis­ti toi­siin­sa kun han­ka­lam­mat mie­li­pi­teet on eris­tet­ty hygie­nia­muu­rin taak­se. Viha­ri­kos-käsit­teen aja­mi­nen lain­sää­dän­töön ja viha­pu­he-avauk­set osoit­ta­vat minus­ta että täl­lä lin­jal­la on aina­kin vih­rei­den jou­kos­sa kan­na­tus­ta. Ehkä olen seu­ran­nut medi­aa huo­nos­ti, mut­ta vih­reis­tä ei tule mie­leen kuin Osmo joka on jul­ki­ses­ti sanou­tu­nut irti perus­suo­ma­lais­ten poliit­ti­ses­ta eristämisestä.

 55. Vil­le:

  Osmoa ei voi syyt­tää sii­tä, että Vih­reil­lä ei ole vii­me vaa­li­kau­del­ta kovin näyt­tä­viä saa­vu­tuk­sia – tai oikeas­taan niin, että teh­ty­jä pää­tök­siä moni pitää kysee­na­lai­se­na kunniana.

  Mik­sei muka?
  Eikös Ode juu­ri vetä­nyt Urpi­lais­ta tilil­le saman puo­lu­een sel­lai­sen mie­hen van­han poli­tii­kan vas­tus­ta­mi­ses­ta, joka ei ole osal­lis­tu­nut poli­tiik­kaan 20 vuoteen?

  Jos Urpi­lais­ta ker­ran saa kri­ti­soi­da sii­tä, että puo­lue vaih­taa lin­jaa (eli ilmei­ses­ti kai oppi­mi­ses­ta vir­heis­tään), eikö se vas­taa­vas­ti tar­koi­ta sitä, että Odea saa vapaas­ti kri­ti­soi­da oman puo­lu­een­sa toteut­ta­mas­ta sel­lai­ses­ta poli­tii­kas­ta, jota hän ei itse ole ollut tekemässä?

  Vai onko eri puo­lueil­le eri pelisäännöt?
  Eli toi­sia sai­si kri­ti­soi­da asiois­ta, joi­ta nämä eivät itse olleet teke­mäs­sä, mut­ta toi­sia ei?

 56. Vih­rei­tä on tois­tu­vas­ti syy­tet­ty sel­kä­ran­gat­to­muu­des­ta hal­li­tuk­ses­sa esi­mer­kik­si ydin­voi­ma­ky­sy­myk­sis­sä. Mie­les­tä­ni nämä syy­tök­set ovat perusteettomia.

  Suo­men poli­tiik­ka perus­tuu kom­pro­mis­sei­hin ja puo­luei­den väli­seen yhteis­työ­hön. Jos mie­lii hal­li­tuk­seen, on olta­va val­mis jous­ta­maan peri­aat­teis­taan ja tavoit­teis­taan. Myös jon­kin sor­tin puo­lue­ku­ri on välttämättömyys.

  Neu­vot­te­lua­se­man sekä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa että itse hal­li­tuk­ses­sa sane­lee puo­les­taan kan­san­edus­ta­jien luku­mää­rä. Nykyi­ses­sä hal­li­tuk­ses­sa vain Kokoo­muk­sel­la ja Kes­kus­tal­la oli vaa’an­kie­lia­se­ma edus­kun­nan äänes­tyk­sis­sä. Mikään hal­li­tuk­sen esi­tys ei oli­si men­nyt ledus­kun­nas­sa läpi ilman näi­den puo­luei­den tukea, 

  Jos Vih­reät vas­tus­ti hal­li­tuk­sen poli­tiik­kaa jos­sain asia­ky­sy­myk­ses­sä, puo­lu­eel­la ei kui­ten­kaan ollut todel­lis­ta mah­dol­li­suut­ta estää esi­tyk­sen läpi­me­noa edus­kun­nas­sa. Niin­pä Vih­rei­den vai­ku­tus­val­ta on perus­tu­nut ennen muu­ta suos­tut­te­lu­tai­toi­hin eli paik­kaan pöy­däs­sä, jos­sa suu­ret pää­tök­set teh­dään — vähän niin kuin Suo­mi toi­mii EU:ssa.

  Puo­lu­een aikaan­saa­mia tulok­sia pitää­kin aina ver­ra­ta nii­hin val­ta­re­surs­sei­hin, joi­ta kysei­sel­lä puo­lu­eel­la on poli­tii­kas­sa käytettävissään.

 57. Van­ha vit­si on se, että kan­sa­lais­ten asioi­ta muu­te­taan hil­jai­sen hirt­tä­mi­sen lain mukai­ses­ti. Vain höl­möt pyr­ki­vät muut­ta­maan kan­sa­lais­ten asiois­ta suu­rel­la rysäyksellä.

 58. Taval­laan joo, mut­ta osit­tain juri päin­vas­toin. 1970-luvun alus­sa raken­ne­tiin vauh­dil­la työ­voi­ma­val­tais­ta hyvin­voin­ti­val­tio­ta ja pai­su­tet­tiin eri­tyi­ses­ti kun­nal­lis­sek­to­ria kun suu­ret ikä­luo­kat tul­vi­vat työmarkkinoille. ”

  Nuo suur­te ikä­luo­kat ovat myyt­ti, sil­lä kun he tuli­vat työ­mark­ki­noil­le niin 500000 ihmis­tä eli suur­ten ikä­luok­kien ver­ran väkeä muut­ti Ruotsiin.
  Osa on palan­nut mut­ta suu­rel­ta osin suu­ret ikä­luo­kat saa­vat elä­ke­tur­van­sa Ruotsista.
  Ja vaik­ka moni näen­näi­set­si asuu tääl­lä niin vero­tuk­sen takia kir­jat ovat Haaparannassa.
  Suu­ret ikä­luo­kat ovat jo lähes kaik­ki eläk­keel­lä, joten hei­dän taki­aan huol­to­suh­de ei enää huonone.
  Kek­si­mää­räin­ne elä­ke­kin on heil­lä 1600 euroa käteen n 1300 eli vähän enem­män kuin sos­sun luu­kul­ta saisi.

 59. Uusi polii­si­la­ki lisää olen­nai­ses­ti polii­sin val­tuu­ki­sa urk­kia kan­sa­lai­sia. polii­sin val­von­ta­kin perus­tuu sii­hen, että polii­si val­voo itse itseään.

  Eri­tyis­ne mieln­kii­toi­sek­si säh­köi­sen urk­ki­mi­sen tekee se, että polii­si urk­kii syyl­li­sek­si epäil­lyn lisäk­si sato­ja aivan sivul­li­sia ja viat­to­mia ja hei­dän viestiliikennettään.

  Ainoa , jon­ka oikeu­det on suo­jat­tu lais­sa on rikok­ses­ta epäil­ty ja ns sivul­li­set ovat vail­la mitään oikeuk­sia ja suojaa

 60. Perus­tel­lus­ti voi kysyä, mik­si. … Pel­kät kulut­ta­ja­hin­to­jen nousun mukai­set koro­tuk­set tur­vaa­vat osto­voi­man: raha riit­tää sii­hen, mihin ennen­kin.” Olen samaa mieltä.”

  Indek­si perus­tuu kes­ki­mää­räi­seen kulu­tuk­seen ja kun elä­ke­läi­set ja muut sosi­aa­li­tur­van varas­sa elä­vät ovat pie­ni­tu­loi­sia niin indek­si ei ker­ro, miten hei­dän a indek­si on muut­tu­nut hei­dän kulutusrakenteellaan.
  Tuloe­ro­jen kas­vaes­sa indek­si vain vää­ris­tyy lisää.

  Hyvä esi­merk­ki on asu­mis­ku­lu­jen muu­tok­sen vai­ku­tus; Kes­ki­mää­rin asu­mis­ku­lut ovat n 35 % kulu­tuk­ses­ta mut­ta pie­ni­tu­loi­sel­la ne ovat­kin 70 % joten indek­si­kor­jaus kor­vaa vain puolet

  1. SATA-komi­teas­sa oli esil­lä aja­tus laa­tia elä­ke­läi­sil­le oma indek­si, kuten kokoo­mus oli esit­tä­nyt (ver­baa­li­se­na kik­ka­na tor­jua puo­li­vä­li-indek­si) Kun asi­aa oikein tut­kit­tiin, havait­tiin, että täl­lai­nen indek­si oli­si elä­ke­läi­sil­le epäe­dul­li­sem­pi, ja asia hau­dat­tiin vähin äänin.

 61. Oman kysy­myk­se­ni oli siis tar­koi­tus alun­pe­rin lähin­nä sel­vit­tää, mitä Osmo aikoo teh­dä täl­le ima­go­tap­piol­le, joka tuli sii­tä, että vih­reän oikeus­mi­nis­te­rin aika­na tapah­tui näi­tä asioita. 

  Ja mitä tulee syyt­tä­jän toi­miin, niin sitä voi ver­ra­ta tähän: Ei sisä­mi­nis­te­ri­kään ole syyl­li­nen kou­luam­mus­ke­lui­hin, mut­ta sil­ti hänel­tä vaa­dit­tiin toi­mia. Nyt kaik­ki ovat vihai­sia; ase­har­ras­ta­jat sii­tä, että kiris­tet­tiin lupa­käy­tän­tö­jä, asei­den vas­tus­ta­jat sii­tä, ettei kiris­tet­ty tar­peek­si. Point­ti­ni on lähin­nä se, että kos­ka kan­sa­lai­soi­keu­det kuu­lu­vat oikeus­mi­nis­te­rin hal­li­no­na­laan, nii­den kaven­tu­mi­nen on järeän­puo­lei­nen ima­go­tap­pio, eten­kin kun puo­lue pyr­kii pro­fi­loi­tu­maan näis­sä asioissa.

  En minä syy­tä vih­rei­tä “sel­kä­ran­gat­to­muu­des­ta”. Ydin­voi­maa vas­taan he äänes­ti­vät val­tio­neu­vos­tos­sa ja edus­kun­nas­sa, ja kan­san­edus­ta­jat kam­pan­joi­vat sitä vas­taan etu­kä­teen näky­väs­ti. Lex Nokian koh­dal­la tuli mie­li­ku­va, että Kas­vi aiheut­ti muul­le puo­lu­eel­le lähin­nä häpe­ää. Ihmet­te­len välil­lä, mitä mies tekee puo­lu­ees­sa, kun kat­se­len muun puo­lu­een lin­jaa ja lausuntoja. 

  Siis, muo­toi­len kysy­myk­se­ni uudes­taan: Aiot­ko Osmo joten­kin tukea sel­ke­mä­pää ja myön­tei­sem­pää lin­jaa kan­sa­lai­soi­keus­asiois­sa (myös Suo­mes­sa, ei vain ulkomailla)?

 62. TM, syyt­tä­jä­lai­tos on riip­pu­ma­ton elin. Liit­tyy sel­lai­seen kon­sep­tiin kuin val­lan kolmijako-oppi.

  Kyl­lä, aina­kin peri­aat­tees­sa — käy­tän­nös­sä DEMLA ja “stra­te­gi­set oikeudenkäynnit”!

 63. un asi­aa oikein tut­kit­tiin, havait­tiin, että täl­lai­nen indek­si oli­si elä­ke­läi­sil­le epäe­dul­li­sem­pi, ja asia hau­dat­tiin vähin äänin.”

  Mik­si, oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, sil­lä noin nyrk­ki­las­ken­nal­la näyt­täis ole­van toisin ?
  Vai oli­ko indek­si vain elin­kus­tan­nusin­dek­si ilman palkkaelementtiä ?

  1. Tuo elä­ke­läi­sen indek­si oli muu­ten nykyi­sen­lai­nen, mut­ta hin­tain­dek­sis­sä oli pai­noi­na elä­ke­läis­ten kulu­tus­ko­ri eikä koko kan­san kulutuskori.

 64. Tulee­ko lii­an van­hal­le todel­la­kin yllä­tyk­se­nä, että oikea sel­vit­tä­mi­nen saat­taa tuot­taa eri tulok­sen kuin puh­das mutu?

 65. Lii­an van­ha väit­tää, että suu­ren ikä­luo­kan elä­ke­taa­kan kan­taa­kin Ruot­si. Yllät­tä­vä väi­te, mut­ta kun “Lii­an van­ha” ei aina ihan pysy asias­sa, niin haluai­sin kuul­la muil­ta­kin kom­ment­te­ja — oli­si­ko niin, että tätä ei ole huomioitu.

  Lii­an van­hal­le: keep up the good work: sua on ilmi­sel­väs­ti koh­del­tu vää­rin ja tuot usein ja kon­kreet­ti­ses­ti esiin huo­no­ja käytänteitä. 

  Tou­ko Mettinen
  Mies, joka taa­tus­ti mak­saa suur­ten ikä­luok­kien itsel­leen sää­tä­mät kor­keat eläk­keet ja toi­voo Ruot­sia avuksi

 66. Lii­an van­ha: “Nuo suur­te ikä­luo­kat ovat myyt­ti, sil­lä kun he tuli­vat työ­mark­ki­noil­le niin 500000 ihmis­tä eli suur­ten ikä­luok­kien ver­ran väkeä muut­ti Ruotsiin.”

  Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la kaik­kea muu­ta kuin myyt­ti. Pal­kan­saa­jien mää­rä 1970–1980 yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la ja val­tio­ny­ri­tyk­sis­sä yhteen­sä kas­voi Suo­mes­sa lopul­ta vain 53000:lla, kun­ta­sek­to­rin työl­lis­ten mää­rä sama­na aika­na kas­voi 243000:lla (!) ja val­tion 39000:lla. Vuo­des­ta 1950 kun­ta­sek­to­rin työl­lis­ten mää­rä on nelin­ker­tais­tu­nut. (läh­de).

  Ruot­siin muut­ta­jien mer­ki­tys tuo­na aika­na on rat­kai­se­va, mut­ta kar­keas­ti voi­daan sanoa että loput työl­lis­tyi­vät jul­ki­sel­le sek­to­ril­le. Maas­ta­muut­to näh­tiin niin mer­kit­tä­vä­nä että Tilas­to­kes­kus­kin uskoi väki­lu­vun läh­te­vän las­kuun 70-luvun puo­leen väliin men­nes­sä (en nyt jak­sa kai­vaa lähdettä).

  Työ­voi­man ja raho­jen huve­tes­sa pitäi­si nyt sit­ten kye­tä päät­tä­mään mitä jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta säi­lyt­tää ja mikä saa mennä.

 67. Työ­voi­man ja raho­jen huve­tes­sa pitäi­si nyt sit­ten kye­tä päät­tä­mään mitä jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta säi­lyt­tää ja mikä saa mennä.”

  Tilas­to­kes­kuk­sen väes­tö­en­nus­teen mukaan työi­käi­nen väes­tö vähe­nee vuo­teen 2030 men­nes­sä vain 165000 eli ei miten­kään radi­kaa­li muu­tos, kun työt­tö­miä on 430000, sen­kin jäl­keen työt­tö­miä on vie­lä 265000

 68. Tulee­ko lii­an van­hal­le todel­la­kin yllä­tyk­se­nä, että oikea sel­vit­tä­mi­nen saat­taa tuot­taa eri tulok­sen kuin puh­das mutu?”

  Ei kan­ta­ni mutuun perus­tu vaan kulutusrakenteeseen.Sen vuok­si olin­kin kiin­nos­tu­nut mietn jur­ru on las­ket­tu, jot­ta näkö­kul­ma pal­jas­tui­si. Luku­ja kun voi pyö­ri­tel­lä hyvin tarkoitushakuisestikin

 69. Tou­ko Mettinen
  Mies, joka taa­tus­ti mak­saa suur­ten ikä­luok­kien itsel­leen sää­tä­mät kor­keat eläk­keet ja toi­voo Ruot­sia avuksi”

  Suur­ten ikä­luok­kien elä­ke on n 1600 euroa kuus­sa , käteen n 1300. Onko se sinus­ta suu­ri eläke ?
  Las­kin omal­ta koh­dal­ta­ni pal­jon­ko minus­ta on mak­set­tu elä­ke­mak­su­ja ja pal­jon­ko saan etuuk­sia elä­ke­jär­jes­tel­mäs­tä kek­si­mää­räi­sel­lä elinajanodotteella.Nollakorolla olen mak­sa­nut saman ver­ran kuin saan ja 3 % korol­la saan n 200000 euroa vähem­män kuin olen maksanut.

 70. Lii­an van­ha väit­tää, että suu­ren ikä­luo­kan elä­ke­taa­kan kan­taa­kin Ruotsi. ”

  En ole väit­tä­nyt, että Ruot­si mak­sai­si kaik­kea, mut­ta suu­ren osan kuitenkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.