Ratkaisevat vaalit

Tämä kir­joi­tus on julka­istu kolumn­i­na Vihreässä langassa

====

‘”Vaaleis­sa ratkaistaan Suomen suun­ta neljäk­si vuodek­si” on muut­tunut tyhjästä fraa­sista todel­lisu­udek­si. Perus­suo­ma­lais­ten uho voi oikeasti kään­tää kurssia. Vihreät ja perus­suo­ma­laiset ovat nyt poli­ti­ikan ääripäät; eri mieltä ilmastopoli­ti­ikas­ta, ener­giaveroista, liiken­nepoli­ti­ikas­ta, koulu­jen his­to­ri­an opetuk­ses­ta, kult­tuurista, luon­non­suo­jelus­ta, nais­ten ase­mas­ta, homo­jen oikeuk­sista – oikeas­t­aan vähän kaikesta. Vaikea olisi vihreästi ajat­tel­e­van elää Timo Soinin valtakunnassa.

Ei perus­suo­ma­lais­ten protesti tyhjästä ole nous­sut, ja sik­si se on otet­ta­va vakavasti.  Osit­tain perus­suo­ma­laiset protestoi­vat poli­ti­ikas­sa asioi­ta, joi­ta vas­taan vihreät aikanaan nousi­vat. Perus­suo­ma­lais­ten ohjel­man vas­tus­t­a­mi­nen ei tarkoi­ta poli­ti­ikan epäter­vei­den lieveilmiöi­den puolustamista.

Maail­man nopea muu­tos on mur­jonut monia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­sa on leimallisen paljon oman työ­paikkansa puoles­ta pelkääviä. Maail­man muuttues­sa on pidet­tävä huol­ta siitä, ettei osa kansas­ta jää muu­tok­sen mur­jo­mak­si, mut­ta palu­us­ta men­neisyy­teen ei ole ratkaisuk­si. Neu­vos­toli­itoa ja tur­val­lista idänkaup­paa nyt ainakaan ei saa äänestämäl­lä takaisin.

Moni perus­suo­ma­lais­ten äänestämistä hark­it­se­va ei tosis­saan tue hei­dän tavoit­teitaan. Halu­aa­pa­han vain näpäyt­tää päät­täjiä. Protesti voi men­nä pitkäk­si. Sen kanssa voi joutua elämään neljä vuotta.

Sivistys­tä arvosta­va, vapaamieli­nen, humaani, kan­sain­välis­es­ti avoin ja eteen­päin katso­va suun­ta on uhat­tuna, vaik­ka perus­suo­ma­lais­ten maan­vyörymävoit­toa ei tulisi. Perus­suo­ma­laisu­us on tart­tunut myös mui­hin puolueisi­in. Suvait­se­mat­tomat ja autori­taariset mielip­i­teet ovat nousseet pin­nalle myös kokoomuk­ses­sa, keskus­tas­sa, demareis­sa ja jopa vasem­mis­toli­itossa. Näi­den puoluei­den ehdokkaista moni kamp­pailee perus­suo­ma­laisil­la teemoil­la. On tul­lut hyväksyt­täväk­si – ellei jopa muoti­in – sanoa asioi­ta, joi­ta ennen olisi pidet­ty sivistymät­tömänä. Taak­sepäin katso­vien puoluei­den hal­li­tus, johon Timo Soi­ni on use­aan otteeseen vih­jan­nut, tulisi aja­maan yrmeää poli­ti­ikkaa, kun keskus­tan ja demarien änkyrät alka­isi­vat saa­da ään­tään kuuluville.

Vihrei­den vaalivoit­to olisi merk­ki siitä, että suo­ma­laiset eivät halua kään­tyä men­neisyy­teen. Ääni vihreille on ääni sivistyk­sen ja eteen­päin suun­tau­tu­van yhteiskun­nan puoles­ta. Se on myös ääni vas­tu­ullisen ilmastopoli­ti­ikan puoles­ta. Sik­si nämä vaalit ovat tärkeät.

Nyt on lop­pu­rutis­tuk­sen aika. Kaik­ki kaduille ja tor­eille vaal­i­työhön! Sun­nun­taina joukol­la äänestämään. Eikä kaverinkaan anneta jäädä koti­in, vaan ote­taan hänet mukaan.

 

81 vastausta artikkeliin “Ratkaisevat vaalit”

 1. Saako tähän pan­na kysymyk­sen, eli mitä mieltä olet “päämin­is­terivaal­ista”?

  Minus­ta se, että “johtop­uolueen” puheen­jo­hta­ja olisi samal­la päämin­is­teri on kum­malli­nen. Mihin se perustuu? 

  Jos vaaleis­sa valit­taisi­in samal­la päämin­is­ter­iä, niin eikö hänen pitäisi olla puolueensa/vaalipiirinsä ääniharava.

  Jos vaaleis­sa ei ole kyse päämin­is­terivaal­ista, eikö sil­loin pitäisi vali­ta tehtävään pätevin/sopivin kyseisen puolueen edus­ta­ja, jon­ka ei vält­tämät­tä tarvitse olla kansanedustaja. 

  Mon­es­sa puolueessa ja puolueen ulkop­uolel­la on paljon parem­pia min­is­teriehdokkai­ta kuin mitä ovat puoluei­den puheenjohtajat.

  Mat­ti Van­hanen oli valitet­ta­va esimerk­ki tästä eriskum­mallis­es­ta poli­it­tis­es­ta suhmuroinnista.

 2. Saat­taa­pa puolueil­la ja ehdokkail­la olla enem­pi vähempi selkeitä liiken­nepoli­it­tisia kan­to­ja. Jostakin syys­tä aiheesta ei kuitenkaan ole paljoa keskustel­tu eikä se ole tiedo­tusvä­lineitäkään kiin­nos­tanut (Oiko ry:n ja Suomen Rautatiematkus­ta­jat ry:n yhteinen kan­nan­ot­to näyt­tää men­neen läpi vain Kansan Uutis­ten siivilästä). 

  http://www.rautatiematkustajat.fi/Kanta_liikennepolitiikka2011.pdf

  http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2519012/matkustajajarjestot-vaativat-pitkajanteista-liikennepolitiikkaa

  Blo­gisti on esit­tänyt rautatiev­erkon tehokkaam­paa käyt­töä, mut­ta hyvin har­va jos kukaan on selkeästi ottanut kan­taa VR:n henkilöliikennemonopoliin. 

  http://www.rautatiematkustajat.fi/Tamperekanta.pdf
  http://www.rautatiematkustajat.fi/Vaalisivumme.htm

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

 3. Äänioikeu­den saat­u­ani olen kaikissa mah­dol­li­sis­sa vaaleis­sa äänestänyt vihre­itä, mut­ta täl­lä ker­taa äänestin vasemmistoliittoa. 

  En sano sitä että olisin keskiver­to vihrei­den äänestäjä, mut­ta aikanaan olen Linkolani lukenut ja minus­ta nykyisessä vihreässä puolueessa ei ole linko­lalaisu­ud­es­ta kuin rippeet jäl­jel­lä. Puolue­jo­hta­jan esi­in­tymi­nen vaali­ten­teis­sä lait­taa kiemurtelemaan.

 4. Nyt min­u­akin alkaa tympimään tämä jatku­va hyvä-paha-asetel­man maalailu. Vaik­ka Osmos­ta “junt­tius” olisi kaauhea asia, ei tämän julis­t­a­mi­nen jon­ain objek­ti­ivise­na totuute­na kovin lib­er­aalil­ta kuu­losta. Eihän kon­ser­vatis­mi tee ihmis­es­tä automaat­tis­es­ti sivistymätöntä.

  Ja alla muuten vai­h­toe­htoinen ver­sio noista vaa­likone­da­ta-visu­al­isoin­nista. Sama data, vain hie­man eri­laiset vas­tausten pistey­tyk­set — nopeasti vilka­istu­na ihan yhtä perustel­lut. Ei syn­ny yhtä maukas­ta vas­takkainaset­telua enää, kun pari per­suakin sijoit­tuu lib­er­aal­im­mak­si kuin kukaan vihreä.

  http://puoluekentta.tstm.info/

  PS. Äänestin vihreitä.

 5. Kau­ni­ita arvo­ja, mut­ta puolueen edus­ta­jien toim­inta on kyl­lä jotain ihan muu­ta. Esimerkik­si oikeusmin­is­ter­imme toimen­piteitä ilmaisun­va­pau­den rajoit­tamisek­si ei voi kut­sua vapaamielisik­si hyväl­lä tah­dol­lakaan. Itse asi­as­sa autori­taari­nen voisi olla juuri oikea sana kuvaa­maan viime vaa­likaudel­la voimaan tullei­ta lake­ja, joiden tarkoi­tus on hillitä inter­net-keskustelu­ja. Pitkäaikaise­na puolueen kan­nat­ta­jana olen turhau­tunut nykyiseen lin­jaan, joka vaikut­taa mon­es­sa aisas­sa dog­maat­tiselta ja ylimieliseltä.

 6. Taval­laan tämä olisi ihan hyvä kehoi­tus ja kut­su, mutta…
  … vihreil­lä oli oikeusmin­is­terin salkku, samal­la kun hal­li­tus lain­säädän­töpuolel­la, ja syyt­täjä ja oikeuslaitos tuomio­val­ta­puolel­la, kävivät ankarasti sanan­va­pau­den kimp­pu­un ja onnis­tu­i­v­atkin riistämään ison siivun siitä kansalaisilta.

  Voisit aloit­taa selit­tämäl­lä, miten vihrei­den äänestäjäl­lä voi olla sel­l­ainen kuvitel­ma, että neljä vuot­ta samaa meininkiä on yht’äkkiä jotain muu­ta. Vai onko se tule­vaisu­u­den vihreä yhteiskun­ta sit­ten kurin, kon­trol­lin, ja kyt­täyk­sen yhteiskunta?

 7. On teil­lä paljon yhteistä: Vero­jen koro­tuk­set. raho­jen siir­to työssäkäyvältä keskilu­okalta töitä tekemät­tömille. Ydin­voiman vas­tus­tus ihan vaan vas­tus­tuk­sen vuoksi.

 8. Off top­ic,

  myös puu­jalka­v­it­se­jä ymmärtäville elokuvafriikeille:

  Suomen eloku­va-ark­isto esit­tää su 17.4. klo 20.00

  KAUHUELOKUVIEN KLASSIKKOJA:

  Kino Scuo­la: Nos­fer­atu – yön valtias
  Kino Apol­lo: Carmi­la – naisvampyyri
  Kino Paa­sivuori: Elävien kuollei­den yö
  Kino Hes­pe­ria: Ihmissusi
  Kino Kamp­pi: Tohtori Cali­garin kabinetti
  Kino Are­na: Muumio
  Kimo Koit­to: Suuren oop­per­an kummitus
  Kino Care­lia: Franken­steinin morsian

 9. “On tul­lut hyväksyt­täväk­si – ellei jopa muoti­in – sanoa asioi­ta, joi­ta ennen olisi pidet­ty sivistymättömänä.”

  Niin, tuo sanan­va­paus ei ole koskaan ollut Vihrei­den mielestä hyvä asia… pait­si kun sil­lä itsel­lä on ollut asi­aa, oli asia sit­ten sivistynyt­tä tai ei.

 10. Het­ki­nen, mil­lä taval­la eri mieltä nais­ten ase­mas­ta? En ole tästä juuri kuul­lut keskustelta­van? Pait­si per­su­jen ole­van sitä mieltä että naisia ei tule saa­da suomes­ta lähet­tää ulko­maille sil­vot­tavak­si mut­ta siitä tuskin sen­tään olette eri mieltä?

 11. Minus­ta Ode san­ot hyvin, ei Per­su­jen kan­na­tus tyhjästä ole nous­sut. Muille puolueille vaan voi olla vaikea tun­nus­taa, ettei suuri osa kansas­ta olekaan sitä mieltä, mitä puolue ohjelmis­saan ja teois­saan sanoo. Eikö se demokra­ti­as­sa ole niin, ettei kansa ole väärässä, vaan puolueet. Silti tietenkin kansa voi olla väärässä äänestäessään sitä, joka lupaa eniten kivaa, vaik­ka ei pystykään lupauk­si­aan pitämään. Vas­tu­un­tun­nol­la ei ole taipumus­ta vaalimenestykseen.

 12. Noiden kart­to­jen mukaan Vihreil­lä on ihan yhtä vähän tekemistä Kokoomuk­sen kuin Per­su­jen kanssa. Oikeas­t­aan Vihreille kel­paisi hal­li­tuk­sek­si vain SDP+Vas+RKP+Kesk+Vihr ‑koali­tio. Siis jos ajatel­laan, että hal­li­tus­puoluei­den pitäisi edes jonkin ver­ran men­nä päällekkäin ide­olo­gias­saan. Jos Kok ja Pers voit­ta­vat vaaleis­sa (Pers:n suh­teen tuo on suun­nilleen var­maa), tuol­lainen koali­tio tun­tu­isi varsin oudol­ta tulkinnal­ta kansan tah­dos­ta, vaik­ka peri­aat­teessa kai noista enem­mistön saisikin kasaan (ainakin jos vielä KD ote­taan mukaan).

 13. Liiken­teestä minäkin olisin halun­nut kuul­la enem­män. Vihrei­den mallis­sa sat­sa­taan täl­lä vuosikymmenel­lä ratoi­hin ja joukkoli­iken­teeseen 2,6 mil­jar­dia euroa nyt kaavail­tua enemmän.

  2,6 mil­jardil­la eurol­la saa Helsinki­in tun­nelis­sa kulke­van Pis­ara-radan pätkän, Helsinki­in ja Espooseen Län­simetron ja Helsinki­in itämetron. Siinä ne rahat sit­ten menevätkin ja mui­hin ei jää mitään.

  Toinen vai­h­toe­hto on, että käytetään tuo 2,6 mil­jar­dia pienem­pi­in han­kkeisi­in ympäri maa­ta: Raiti­oti­et Helsinki­in, Van­taalle, Tam­pereelle ja Turku­un, sekä rataverkon laa­jen­nuk­sia muualle maahan.

  Nyt vihrei­den pitää nähdä muuallekin kuin pk-seudun metro- ja junatun­nelei­hin. Sitä pait­si kaik­ki tun­neli­hankkeet ylit­tävät bud­jetin, kuten Helsin­gin Län­simetro ja Van­taan Kehära­ta. Miten Vihreät aikoo siis tuon 2,6 mil­jar­dia käyttää?

 14. Soi­ni on selvä pop­ulisti. Protestoi­jak­si hänestä ei ole. Ei hän­tä ole potkit­tu päähän. Hyvä­tu­loinen hyvän­tu­u­li­nen miehenköriläs. Ain­oa tavoite on val­taan pääsy, minkä jäl­keen hän miet­tii, mitä täl­lä val­lal­la oikein tekee. 

  Sen sijaan Soinia äänestävät ovat protesti­henkisiä. Heitä on potkit­tu päähän: Työt­tömiä, eläkeläisiä, syr­jäy­tyneitä, katkeroitunei­ta kansalaisia. Heitä Soi­ni käyt­tää hyväk­seen. Timo Soi­ni on Ven­na­mon läksyt lukenut.

 15. Kepun “päämin­is­ter­vaali” ‑toitio­tus latis­ki vaa­likeskuste­lut aika lail­la neljän nakki­makkaran isku­lau­sei­den tois­tok­si. YLEn viimeinen vaali­tent­ti oli ensim­mäi­nen ja ianoa, jos­sa kysyt­ti­in hie­man laa­jem­min ja vaalio­hjel­ma jopa toimi.

  Vihrei­den per­in­teinen vaa­likam­pan­ja­malli “ne äänestää meitä kun me ollaan hyviä” ei täl­läkään ker­taa toiminut.

  Anni Sin­nemä­ki ei men­estynyt mis­ään ten­tis­sä mitenkään hyvin ja puheen­jo­hta­japain­o­tus kulut­ti naa­maa todel­la raskasti. Ei hyvä hom­ma ollenkaan ja antaa mietit­tävää tulevaisuuteen.

  Val­i­tutk­i­joiden asia on pohtia mik­si Suomes­sa ihan oiekat globaalit ongel­mat eivät medi­aa kiin­nos­ta — väestönkasvu ja ilmas­ton muu­tos. Riit­tikö, että Suomen sarah Palin Eija-Riit­ta korho­la snoi, ettei huol­ta — ja Timo Soinin sutkau­tus, että humpuukia? Onko matem­ati­ikan osaami­nen niin huonol­la tolalla.

  Ensi vaa­likaudel­la on tar­jol­la veronko­ro­tuk­sia ja leikkauk­sia. Täl­lä ker­taa jäi arvoituk­sek­si miten ne tul­laan hoitamaan.

  Vaa­likam­pan­ja seu­raavi­in vaalei­hin alkaa kaikil­la puolueil­la jo ensi maanantaina.

 16. Mainit­tu (http://www.loitto.com/tilastot/hsvaalikone11/) fak­to­ri­ana­lyysi on sinän­sä mielenkiintoinen. 

  Hiukan kun on mono­maanikon vikaa, kiin­nos­tu­in selvit­tämään, onko pakol­lisen ruotsin säi­lyt­tämi­nen lib­er­aalia vai kon­ser­vati­ivia, siis “pakol­lisen” “säi­lyt­tämi­nen”. Kon­ser­vati­ivista sen tietysti pitäisi olla, mut­ta arvelin, että joku outo vääristymä todel­lisu­udessa onkin tehnyt siitä lib­er­aalia. Ja lib­er­aalia se tietysti on eikä edes ihan vähäisel­lä toden­näköisyy­del­lä (paino 0,33).

  Lisää suo­ma­laisen lib­er­al­is­min ja kon­ser­vatismin erikoispi­irteistä — ja kum­mallisuuk­sista — voi lukea Sam­po Smolan­derin blo­gista: http://neulasia.wordpress.com/2011/04/09/mitka-mielipiteet-ovat-liberaaleja-vaalikoneakselilla/

  Tosin joku ehdokas voisi ker­toa, mil­lä mielel­lä vaa­likoneen kysymyk­si­in vas­tataan: rehellisen, mah­dol­lisen vai mielis­televän mielip­i­teen perusteella.

  Muuten olen sitä mieltä, että kaik­ki puolueet, myös Per­sut ovat aika keskel­lä. Sel­l­aista vas­takkainaset­telua, jol­laista Per­sut ja Vihreät toivo­vat, toki on mut­ta tosi lievässä muo­dos­sa. Kuvaavaa on, että Soi­ni esimerkik­si kehuu nykyisen hal­li­tuk­sen maahanmuuttopolitiikkaa.

  1. Oli Soinil­ta aika ovela veto sanoa että
   a) hal­li­tuk­sen toimet maa­han­muu­ton hillit­semisek­si riit­tävät eikä enem­piä rajoituk­sia tarvi­ta (Ter­veisiä hommafoorumiin)
   ja tasoit­taa tätä märkää rät­tiä sanomalla
   b) että nämä kor­jaus­toimet ovat Hal­la-ahon ansiota.
   Tätä oli var­maan har­joitel­tu peilin edessä. Taitavasti puret­tu miina.

 17. kävivät ankarasti sanan­va­pau­den kimp­pu­un ja onnis­tu­i­v­atkin riistämään ison siivun siitä kansalaisilta. 

  Voisiko joku ker­toa mitä nyt ei saa sanoa mitä ennen sai? Siis konkreet­tis­es­ti. Enkä nyt tietenkään yllytä lait­to­muuk­si­in, vaan ain­oas­taan ker­tomaan mikä on laiton­ta. Halu­aisin arvioi­da, onko täl­lä asial­la jotakin käytän­nön merk­i­tys­tä minkään kannalta.

  1. Puhutaanko­han nyt siitä, että Tui­jan aikana imple­men­toiti­in joitain EU-määräyk­siä lain­säädän­töön? Vai mis­tä puhutaan?

 18. Alkaa tämä Vihrei­den “We’re intel­lec­tu­al oppo­sites. I’m intel­lec­tu­al and you’re oppo­site.” ‑ajat­telu kor­pea­maan. Jopa siinä määrin, että näin pyöräilevä aka­teem­i­nen kaupunki­lainenkin voisi intoutua anta­maan “rotestiää­nen” jollekin vähem­män “sivistyneelle”.

  Ja mainit­takoon, että Vihre­itä ja Soin­in­vaaraa olen aiem­min äänestänyt.

 19. TM, syyt­täjälaitos on riip­puma­ton elin. Liit­tyy sel­l­aiseen kon­sep­ti­in kuin val­lan kolmijako-oppi.

 20. Mikko kir­joit­ti 15.4.2011 kel­lo 13:56: “Het­ki­nen, mil­lä taval­la eri mieltä nais­ten asemasta?”

  Kuun­telin Soinin lin­japuheen­vuoro­ja netistä imuroi­tu­ina. Yhdessä ja vain yhdessä kohdas­sa hän muis­taak­seni sivusi nais­ten ase­maa. Ensin hän kehui puolueen akti­ivisia naisia ja sanoi sit­ten jotain täysin poli­it­tis­es­ti epäko­r­rek­tia. En muista sanatarkasti, mut­ta aja­tus oli, että naisia ei pidä päästää määräämään, siis päs­märöimään. Poruk­ka nau­roi sydämellisesti. 

  Tämän äkilli­nen kurk­istus poli­it­tis­es­ti kor­rek­tin kulissin taakse taitaa hatarasti todis­taa, että Soinil­la on visio naisas­i­as­ta. Hän taitaa uskoa, että puolueen men­estys ja dynami­ik­ka on pääosin miesten harteil­la ja naiset pitää pitää hiukan sivussa. 

  Soini­han flirt­taa muutenkin täl­lais­ten epäko­r­rek­tien mielip­itei­den kanssa, mut­ta osaa julkises­ti pitää kuonon­sa aika taitavasti puhtaana. 

  S: “Taitavasti puret­tu miina.”

  Kylä, mut­ta ei se toimisi, jos kyseessä olisi ääripuolue. Per­sut on niin keskus­tas­sa, että Soi­ni uskaltaa kehua hal­li­tuk­sen maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa, oli taustal­la sit­ten tak­tikoin­tia tai ei.

 21. Täältä vielä yksi näkökul­ma samaiseen HS:n vaalikoneaineistoon:
  http://web.me.com/makenboksi/Sivusto/HSvaalikoneNiemivirta.html

  Ja mitä tuo­hon Soinin “hal­li­tuk­sen toimet maa­han­muu­ton hillit­semisek­si riit­tävät eikä enem­piä rajoituk­sia tarvi­ta” kom­ment­ti­in tulee, mie­lenki­in­toista on, että 96.5% PS:n ehdokkaista on sitä mieltä, että maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka on ollut liian löysää…

 22. Tiedemies.
  Et kai tosis­sa syytä Tui­ja Brax­ia tuomiois­tu­in­ten ja syyt­täjän toiminnasta?
  Lain­säädän­nöstä min­is­teri on tietysti vas­tu­us­sa — siis olet­taen, ettei olla imple­men­toimas­sa Suomen velvoit­tavaa kan­sain­välistä sopimus­ta. Tuo laki viharikok­sista netis­sä on peräisin Euroopan Neu­vos­tos­ta. Esi­tyk­sen otsikko on täl­lainen nimihirviö:

  Hal­li­tuk­sen esi­tys Euroopan neu­vos­ton tietoverkko­rikol­lisu­ut­ta koske­van yleis­sopimuk­sen lisäpöytäkir­jan, joka kos­kee tieto­jär­jestelmien väl­i­tyk­sel­lä tehty­jen luon­teeltaan rasis­tis­ten ja muukalaisvi­hamielis­ten teko­jen krim­i­nal­isoin­tia, hyväksymis­es­tä ja laik­si sen lain­säädän­nön alaan kuu­lu­vien määräys­ten voimaansaat­tamis­es­ta sekä laeik­si rikoslain ja tietoy­hteiskun­nan palvelu­jen tar­joamis­es­ta annetun lain 15 §:n muuttamisesta.

 23. Ode:

  “Tiedemies.
  Et kai tosis­sa syytä Tui­ja Brax­ia tuomiois­tu­in­ten ja syyt­täjän toiminnasta?
  Lain­säädän­nöstä min­is­teri on tietysti vas­tu­us­sa – siis olet­taen, ettei olla imple­men­toimas­sa Suomen velvoit­tavaa kan­sain­välistä sopimus­ta. Tuo laki viharikok­sista netis­sä on peräisin Euroopan Ode:
  Neu­vos­tos­ta. Esi­tyk­sen otsikko on täl­lainen nimihirviö:

  “Hal­li­tuk­sen esi­tys Euroopan neu­vos­ton tietoverkko­rikol­lisu­ut­ta koske­van yleis­sopimuk­sen lisäpöytäkir­jan, joka kos­kee tieto­jär­jestelmien väl­i­tyk­sel­lä tehty­jen luon­teeltaan rasis­tis­ten ja muukalaisvi­hamielis­ten teko­jen krim­i­nal­isoin­tia, hyväksymis­es­tä ja laik­si sen lain­säädän­nön alaan kuu­lu­vien määräys­ten voimaansaat­tamis­es­ta sekä laeik­si rikoslain ja tietoy­hteiskun­nan palvelu­jen tar­joamis­es­ta annetun lain 15 §:n muuttamisesta.”

  Muis­tatet­tko vielä vuodelta 1973 Suomen Rauhan­puo­lus­ta­jien ehdot­ta­man Rauhan­lain? Miten ehdo­tus poikke­si tästä?

 24. Tärkeää olisi kysyä, mik­sei Vihrei­den kan­na­tus ole nous­sut? Näen seu­raavia pääsyitä:

  - Vihreis­sä ei suvai­ta vaikeista asioista kuten maa­han­muu­ton ongelmista keskustelemista (ks. puolue­si­h­teeri Laturin lausun­not ja Eero Palo­hei­mon lähtö). Vihreistä on tul­lut autori­taaris­es­ti johdet­tu puolue, jos­sa suvait­se­vaisu­u­den nimis­sä pakote­taan puolueen edus­ta­jat ole­maan suvait­se­mat­ta vai­h­toe­htoisia näke­myk­siä. Osmokin sanoi Vaalilataamossa(?), että sisäistä keskustelua saisi olla enemmän.

  - Vihreät eivät ole enää vihrein puolue: vasem­mis­toli­it­to meni ohi. Mitä tapahtui?
  http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2513829/suomen-luonto-vasemmistoliitto-on-vihreampi-kuin-vihreat

  Vihreistä on tul­lut monien mielis­sä Euroop­paa ja maail­maa syleilevä ja omille kansalaisille pyl­listävä puolue. Jos Osmo saa ison äänisaali­in, hänen kan­nat­taisi han­kki­u­tua puolueessa ja eduskun­taryh­mässä vaiku­tus­val­taiseen ase­maan ja muut­taa puolueen kurssia ja keskustelukult­tuuria sel­l­aisek­si, että Vihreät pää­si­sivät kasvu­un. Siihen ei päästä siten, että automaat­tis­es­ti vas­tuste­taan kaikkea mitä per­sut sanovat — sel­l­ainen poteroi­tu­mi­nen on hyvin kaukana rak­en­tavas­ta vuorovaiku­tuk­ses­ta ja kasvukelpois­es­ta puolueesta.

  Tässä lienevät tärkeim­mät syyt siihen, mik­si Vihrei­den kan­na­tus jun­naa paikallaan. Ei perus­suo­ma­laisia äänestetä näin suurel­la volyymil­la sik­si, että hei­dän ympäristö- ja kult­tuur­inäke­myk­siään kan­natet­taisi­in, vaan sik­si että mikään muu puolue ei uskalla nos­taa vaikei­ta asioi­ta kri­it­tiseen tarkasteluun. 

  Mik­sei muuten hal­li­tuk­sen poli­ti­ikkaa voisi arvostel­la jos istuu hal­li­tuk­ses­sa? Vaiken­e­mal­la sahaa vain omaa oksaansa…

 25. Päämin­is­ter­in­vaali on hölmö jut­tu. Tämä on taas tätä iso­jen puoluei­den pus­si­in pelaamista. Ihan kuin d’Hondtis­sa ja äänikyn­nyk­sessä ei olisi jo tarpeeksi.

  Jos halu­taan päämin­is­ter­in­vaali niin sit­ten sen on olta­va erik­seen eduskuntavaaleista.

 26. Perus­suo­ma­lais­ten puo­lus­tuk­sek­si on san­ot­ta­va, että heikäläiset ovat herät­täneet poli­it­tisen keskustelun käyn­ti­in parem­min kuin val­lankah­vas­sa ole­vat hallituspuolueet.

  Vihrei­den lin­ja pitäisi tuo­da selvem­min jul­ki, kos­ka esimerkik­si itseltäni meni usko vihrei­den, sikäli kun ennen luulin vihre­itä pienen ihmisen puolestapuhu­jik­si. Nyt pieni ihmi­nen ote­taan esi­in vain vaal­i­main­on­nas­sa jos edes siinäkään.

  Eli­it­tivihreät ja sitä alem­mal­la tasol­la ole­vien vihrei­den fan­tasia­maail­ma lie­nee melko samankaltainen eli hyvä kuukausi­lik­sa ja elin­ta­so. Maail­man­paran­nus on kyl­lä ihan jees, jos se on aitoa, mut­ta teen­näistä jauhamista ei jak­sa kukaan kuun­nel­la. Toimikaa ensin ja opet­takaa sit­ten toimi­enne mukaisesti!

 27. Tot­takai Tiedemies on tosis­saan. Pyrkimyk­sesi vähätel­lä Brax­in merk­i­tys­tä maini­tus­sa lain­säädän­nössä, on älyl­lis­es­ti epäre­hellistä. On selvää, että laki ei ole fak­tis­es­ti ottaen hänen vas­tu­ul­laan, mut­ta kysymys on siitä, onko Brax “arvolib­er­aali” eli ei.

  Ote­taan vähän per­spek­ti­iviä: Brax­in saavu­tuk­si­in kuu­luu viime kun­nal­lis­vaalien jäl­keen alullepane­ma toi­mi, jos­sa tarkoituk­se­na oli pere­hdyt­tää kun­nal­lis­val­tu­us­ton puheen­jo­hta­jia sen­su­urin salati­eteisi­in. Tämä siis sen takia, että kun­nal­lis­vaaleis­sa men­estyi puolue, jon­ka teese­jä Brax ei allekirjoita.

  Sen­su­uri ja total­i­taariset keinot eivät ole Brax­ille vierai­ta. On nau­ret­tavaa väit­tää, että tämä uusin sanan­va­pau­den loukkaus olisi Brax­ille jotenkin vas­ten­mieli­nen ja Brax olisi jokin ihmeen kaap­pi-arvolib­er­aali, joka vas­ten­tah­tois­es­ti esitelee eduskun­nalle lake­ja, joi­ta ei itse allekirjoita.


  Jari Mustonen

 28. Vihreät tun­tu­vat ole­van nyt ihmeis­sään kun äänestäjät pak­enevat vasem­malle. Häm­men­nys­täni aut­taisi jos ker­rot­taisi­in mikä tei­dän vihrey­dessänne on parem­paa – tai san­o­taan – mikä ero on arhin­mäkeläsieen vihreyteen?

  Eikö jo voisi tun­nus­taa että on kah­den­laista vihreyt­tä, oikeis­to­laista ja vasem­mis­to­laista? Mik­si te omitte vihreyden?

  Toinen asia. Min­ua on pidem­män aikaa kaiv­el­lut sen moraa­li­nen ylem­myys, jol­la te vain ilmoi­tat­te jonkun ole­van lib­er­aali tai jonkun kon­ser­vati­ivi. Minus­ta perus­teenne on lähin­nä se, mikä on henkiln viiteryh­mä. Pyy­dän aivois­t­en oikeasti kuvit­tele­maan tilan­net­ta että joku ei-vihreä olisi lausunut maa­han­muut­ta­jista jotain sel­l­aista kuin sinä olet? Tai pystytkö neu­raal­isti arvioimaan miten Husein Mohammedin isku­lause Maas­sa maan lail­la olisi tul­lut tei­dän taholtanne luokitel­luk­si jos hän olisi yhä toisen puolueen jäsen? Luokit­telu tulisi perus­tua siihen mitä sanoo, eikä kuka sanoo. Te ette tee niin. Mielestäni, kos­ka te halu­at­te luo­da ole­mas­saolol­lenne parem­man poh­jan rak­en­ta­mal­la arvo­jen diko­to­mi­aa jakoa kah­teen. Se ei ole tämän maan etu.

  Toivoisin ihan rehellis­es­tä tutkiskelua tässä.

 29. Osmo:

  Suvait­se­mat­tomat ja autori­taariset mielip­i­teet ovat nousseet pin­nalle myös kokoomuk­ses­sa, keskus­tas­sa, demareis­sa ja jopa vasemmistoliitossa.

  Meinaat, että ne on ollu pin­nal­la vihreis­sä jo pidem­män aikaa?

 30. Brax on antanut paljon asei­ta vastapuolelle. Sähköi­nenäänestys ja kyken­emät­tömyys suos­tua kuun­tele­maan kri­ti­ikkiä, muutenkin kaikissa lakiesi­tyk­sis­sä hän on antanut julk­isu­u­teen kuvan että vas­tus­ta­jat eivät tai­da nyt ymmärtää… (tuo yleinen asenne kansal­lises­sa eli­itis­sä selit­tää osaltaan mik­si per­sut saa­vat kannatusta)

  Muuten Sin­nemä­ki ja Laturi ovat tain­neet pelästyä puhei­ta kokoomuk­sen puis­to-osas­tos­ta ja läht­e­neet määrit­telemään vihre­itä demarei­den puis­to-osas­tona. Mikä näyt­tää gallup­pi­en perus­teel­la olleen virhe.

  BTW, onnea vaaleihin.

 31. Harv­inaisen hyvää kri­ti­ikkiä vihreille tässä ketjus­sa. Pidän peukku­ja, että se osu­isi jon­nekin. Vihrei­den suurin ongel­ma mulle on puolueen epäuskot­tavu­us. En ker­ta kaikki­aan kykene ymmärtämään minkälaista maail­maa vihreät ovat rakentamassa. 

  Koi­jär­vestä on kasvet­tu aikuisik­si tren­dic­i­tyvihreik­si, ja mielip­i­teet on “oikei­ta” ja poli­ti­ik­ka oppor­tunis­tista kau­pankäyn­tiä. Jonkin­lainen viimeinen niit­ti oli se, kun Cron­berg puheen­jo­hta­jakaudel­laan sanoi, että vihreä luon­non­suo­jelu tarkoit­taa sitä, että me ei joudu­ta luop­umaan mis­tään. Että luon­non­suo­jelu on hei kivaa. Se oli suo­raan kuin jostain Met­son esitteestä.

  En osaa sanoa, onko ydin­voiman rak­en­t­a­mi­nen viisas­ta, mut­ta viimeinen puolue, jon­ka perustelu­ja tästä aiheesta uskon, on vihreät. 

  Vihreät on puolue, jol­la on hyvä ima­go (luku­unot­ta­mat­ta nyky­istä lei­jona-ällö­tys-kam­pan­jaa) ja fik­sut hienot ihmiset ja kan­nat­ta­jat. Miten se poli­ti­ikan tekem­i­nen voi men­nä niin nau­ret­tavak­si? Ei mitään kyn­nyskysymyk­siä, arvot on aina kau­pan. Touhu on kuin jostain diplo­ma­t­ian käsikir­jan tah­meil­ta taka­sivuil­ta. Ja se tehdään vielä niin huonos­ti, että emä­tossuk­ka-rkp näyt­tää vier­essä uskottavammalta.

 32. Avataan nyt vähän tuo­ta heit­toa, kun Osmo ihan vil­pit­tämästi tun­tui ihmettelevän kritiikkiä. 

  Ensim­mäisenä tuli tosi­aan mieleen tuo val­tu­us­tokeskustelu­jen sen­suroin­tiehdo­tus, vaik­ka aikanaan se lähin­nä nau­rat­ti. Vähän vakavam­mak­si veti, kun keskustelu­pal­sto­jen ylläpitäjät laitet­ti­in vas­tu­useen käyt­täjien kir­joituk­sista, mikä on omi­aan nos­ta­maan kyn­nys­tä pitää avoin­ta sivus­toa. Sit­ten tämä viimeisin esi­tys uskon­nol­lis­ten tun­tei­den loukkaamisen krim­i­nal­isoimis­es­ta on jo suo­ras­taan hyytävä. Miten suh­tau­tu­isit asi­aan, jos oikeusmin­is­ter­inä olisi Päivi Räsä­nen ja lausun­to tulisi häneltä? 

  Kukaan ei tiedä minkälaisia hal­li­tuk­sia maa­han tulee ja ns. vääris­sä käsis­sä nämä hyvin tulkin­nan­varaiset ilmaisun­va­paut­ta rajoit­ta­vat lait voivat olla hyvin ikäviä. Mielestäni olisi lib­er­aalia olla säätämät­tä niitä ensinkään.

 33. Satakun­nas­sa Kokoomus sukeltaa tuoreessa mit­tauk­ses­sa. Ja huo­matkaa, tämä mit­taus on tehty 12.–13.4. eikä kol­men viikon aika­jak­sol­la kuten viimek­si julka­istut val­takun­nal­liset mit­tauk­set eli mukana on Por­tu­gali-efekt, jos­ta Kokoomus on jäänyyt jopa vale­htelus­ta kiin­ni housut kintuissa.

  http://www.satakunnankansa.fi/cs/Satellite/Satakunta/1194674892977/artikkeli/sk+gallup+perussuomalaiset+jyraavat+yha+satakunnassa+kokoomus+sukelsi+sdp+suurin.html

  1. Evert, Vähän myös kri­ti­ikkiä metodi­in. puolue­gallupin tekem­i­nen ei ole ihan help­poa. En ole koskaan kuul­lutkaan tuos­ta firmasta.

 34. Päämin­is­ter­vaal­ista tuli mieleeni, että jos­sain taide­taan tosi­aan eduskun­tavaaleis­sa äänestää sekä kansanedustajaa/puoluetta, että erik­seen päämin­is­ter­iä. Päämin­is­teri ei siten vält­tämät­tä ole isoim­man puolueen johta­ja, tai peri­aat­teessa ei vält­tämät­tä puolueen johta­ja yleen­säkään. Tämä olisi aika ter­ve tapa tuo­da Suomeenkin, kun päämin­is­teri käytän­nössä on se, joka maa­ta johtaa. Pres­i­dentin voisi vali­ta eduskun­ta, kun se vir­ka on enem­mänkin seremoniallinen.

 35. Yhtäältä YLE:n ja Hesarin mit­taus tehti­in niin, että Por­tu­galia ei vielä ollut mukana kuin mit­taus­jak­son hän­nis­sä. Toisaal­ta saat­taapi olla, että Per­su­jen osalta kor­jausker­toimia ei Satakun­nan Kansan tutkimuuk­ses­sa ole, mut­ta Kokoomuk­sen notkah­duk­seen niil­lä ei ole vaiku­tus­ta. Kokoomuk­sen tulos kor­reloi Kataisen kom­puroin­ti­in Por­tu­galin ja Suomen eläke­varo­jen kanssa.

 36. Äkkiä kat­soen näyt­ti siltä, että YLE:n ja HS:n datan perus­teel­la tehdyt fak­to­ri­ana­lyysit tuot­ti­vat varsin eri­laiset tulok­set. Kos­ka vas­taa­jat ovat oletet­tavasti rehellisiä, ero tulok­sis­sa johtuu analysoi­jan tekemästä pistey­tyk­ses­tä. Eli jos ennen san­ot­ti­in, että suurin val­he on tilas­to, niin kyl­lä nämä gallup-ana­lyysit lähelle pääsevät 😉

 37. Osmon kir­joi­tus oli varsin tun­teikas, hyvä niin. Kir­joituk­seen voinee kom­men­toi­da samal­la tyylila­jil­la. Ja kuten erääseen Aster­ix albu­mi­in niin myös tähän on käytet­ty pul­lo punavi­iniä joten tun­teel­la mennään…

  “Per­sun vuodatus”

  Neu­vos­toli­itoa ja tur­val­lista idänkaup­paa nyt ainakaan ei saa äänestämäl­lä takaisin.

  Mut­ta voisiko Suomen his­to­ri­as­sa, edes kokeilu­lu­on­teis­es­ti, edes het­ken, tes­ta­ta miten me pär­jäämme tasaver­taisi­na muiden kanssa, ilman että aina ensim­mäi­nen aja­tus on “mitähän se nor­su sit­ten mus­ta ajat­telisi jos äänestäisin niinkuin halu­aisin”. Pääsenkö enää Merke­lin kanssa samaan kuvaan? Kuka mä olen jos ei mul­la ole gaia EU:ta painentamassa?

  Sivistys­tä arvosta­va, vapaamieli­nen, humaani, kan­sain­välis­es­ti avoin ja eteen­päin katso­va suun­ta on uhattuna

  Käytätkö Kataisen kanssa samaa “Uhka corp.” aja­tusko­hau­tu­moa? Suo­ma­laiset ovat ikävä kyl­lä ihan järke­viä ihmisiä ja fir­ma pyörii hyvin ilman alasajopuoluettakin.

  Perus­suo­ma­laisu­us on tarttunut…

  Apu­va! Jos nyt lapseni rokotan niin saako se narkolepsian?

  Suvait­se­mat­tomat ja autori­taariset mielip­i­teet ovat nousseet pin­nalle myös kokoomuk­ses­sa, keskus­tas­sa, demareis­sa ja jopa vasemmistoliitossa

  No täy­tyy myön­tää että ainakin ydin­voimaa vas­taan tuo vasem­mis­toli­it­to on ollut jyrkän suvaitsematon.

  Taak­sepäin katso­vien puoluei­den hal­li­tus, johon Timo Soi­ni on use­aan otteeseen vih­jan­nut, tulisi aja­maan yrmeää politiikkaa…

  Se joka ei tunne his­to­ri­aa tekee samat virheet aina uud­estaan, USSR, nyt EU jne. Toisaal­ta Dylanin Don’t look back:iä kuun­nellen on helpom­pi uno­htaa tekemän­sä virheet.

  Sun­nun­taina joukol­la äänestämään.

  Samaa mieltä !!!

 38. Itse viit­tasin näihin:
  — lex Nokia
  ‑Brax älähti heti “viha­puheen” tun­nistamis­es­ta kun­nal­lis­vaalien jälkeen.
  — syyt­täjä kävi ns net­ti­ra­sis­min kimp­pu­un; tähän reagoiti­in lähin­nä lupaile­mal­la tiukem­paa lain­säädän­töä aseek­si tässä jahdissa.
  — lex Nokia.

  Olen näistä pöyristynyt, kos­ka näp­pitun­tu­ma on, että verkon vihervi­ha on seu­raus­ta tästä. Siitä se Hal­la-ahon kan­na­tuskin tulee. Kun son­nan­puhu­mista pelätään niin paljon, että se yritetään kieltää, ihmisetkin alka­vat pitää sitä totena. 

  Olin samaa mieltä useimpi­en vihrei­den kanssa, eli sivistys­tä tässä kan­natet­ti­in. Mut­ta hybris tuli ja vei, kun ker­ran päästi­in hal­li­tuk­seen. Val­ta sokaisi.

  Joudutte oppo­si­tioon, se näyt­tää var­mal­ta. Kor­jaa hom­ma, niin minäkin alan taas kan­nat­taa teitä. osaat antaa eriäville mielip­iteille tilaa. Pidä huoli, että se pätee koko puolueessa. Nyt se ei päde.

  1. Tiedemies, mis­sä on logiikkasi?
   Miten Tui­ja Brax on vas­tu­us­sa Suvin Lin­denin (kok) esit­telemästä Lex Nokiasta?
   Onko syyt­täjä Brax­in käskettävissä?
   Saako oikeusmin­is­teri jakaa infor­maa­tio­ta siitä, miten val­tu­us­tois­sa tulee koke­mat­toman puheen­jo­hta­jan toimia jos joku rikkoo lakia puhues­saan tai lievem­mis­sä tapauk­sis­sa ei tot­tele puheen­jo­hta­jan vaa­timus­ta pysyä asi­as­sa? (Helsingis­sä puheen­jo­hta­ja koulute­taan siihen aina etukäteen)

 39. Ihan oikei­ta ilmaisu­va­pau­den rajoituk­sia, eli siis että ne ihan käytän­nössä rajaa sitä ja paljon, ja sil­lä varauk­sel­la että puhutaan Suomes­ta tai Länsimaista:
  — tekni­ikan imma­te­ri­aalioikeudet, varsinkin patentit
  — työ­suhteisi­in liit­tyvät, varsinkin virkamiehillä, tart­tis toimi­van whistleblowerlain

  Lop­pu on enem­män tai vähem­män folio­hat­tuka­maa, joskus vähem­mänkin ja peri­aat­teessa tärkeää mut­ta silti. Jos se kri­teeri sil­lä että asi­at on hyvin on se että kukaan ei koskaan maail­mas­sa joudu sanomi­sis­taan oikeud­es­ta, esimerkik­si kun­ni­an­loukkauk­set, niin koskaan ei käytän­nössä ole hyvin.

 40. Äänestin pitkin ham­pain Vihre­itä. Mut­ta taikasanat Dem­la, Brax ja Ill­man saa­vat min­ut jostain syys­tä tun­temaan syvää raivoa ja häpeämään syvästi Suo­ma­laista oikeuslaitosta.

  Hal­la-Ahon tapaus oli kauhea farssi, eikä oikeuslaitok­ses­sa muutenkaan tun­nu ole­van ihan kaik­ki kun­nos­sa: http://mikkoniskasaari.fi/node/105

 41. “Neu­vos­toli­itoa ja tur­val­lista idänkaup­paa nyt ainakaan ei saa äänestämäl­lä takaisin.”

  Venäjän kaup­pa on kor­van­nut NL kau­pan täy­del­lis­es­ti ja jopa ylikin. NL teooline kehi­tys oli pysäthtynyt 60–70-lukujen tait­teessa, joten ain­oa mitä sieltä voiti­in tuo­da oli öljy .NL kaup­pa oli hiipunut öljyn hin­nan hiipumisen myötä 80-luvul­la, joten mitään rom­ah­dus­ta ei 1990 alus­sa todel­lisu­udessa tapah­tunut, vain yhden vuo­den pikku notkah­dus clear­ing-kau­pan taita­mat­toman lopet­tamisen vuoksi.
  Näin se proba­gan­da uppoaa oppineeseenkin.

  1. Venäjän vien­ti ei ole kor­van­nut Neu­vos­tokaup­paa kuin määräl­lis­es­ti, mut­ta ei laadullis­es­ti. Tyuö­paikat oli­vat tur­vas­sa, kun tuotan­non ei tarvin­nut olla kil­pailukyky­istä. Nyt pitää ja sik­si van­hat työ­paikat eivät ole tur­vat­tuina kuten ennen.

 42. Kysyin myös puolueil­ta ‚miten +60-vuo­tias työtön on ajatel­tu työl­listää ja ase­maa paran­taa, jot­ta työuria voidaan jatkaa 70-ikävuoteen.

  Lai­hat ovat puoluei­den eväät:
  Vihrei­den mukaan +60–70-vuotias työvoima houkut­telee yri­tyk­siä investoimaan ja luo­maan uusia työ­paikko­ja tai näille tar­jo­taan halon hakku­u­ta tai pihan har­avoin­tia tai jotain muu­ta yhtä luovaa 

  Ilk­ka Taipale (SDP)lähetti min­ulle ohjeen miten juop­po, vajak­ki tai muuten sairas voidaan saa­da eläkkeelle.
  Pil­vi Torsti (SDP) lähet­ti min­ulle SDP:n van­hu­us­poli­it­tisen ohjel­man, jos­sa nyt puhut­ti­in lähin­nä van­hus­ten hyvästä laitoshoidosta.

  Kepu ja Kokoomus eivät edes vastanneet 

  Vasem­mis­toli­it­to tar­joaa yövar­ti­jay­hteiskun­taa ja suhatu­tuu +60-vuo­ti­aasen työt­tömään kuin vajakkiin.

  Kris­til­liset tar­jo­si­vat voimia, mitä ne nyt sit­ten lienevätkään.Ehkäpä pimey­den voimia ??

  Pitäisikö min­un suh­tau­tua poli­ti­ikkaan vakavsti näi­den vas­tusten jäl­keen? Lähin­nä tuo muis­tut­taa pelleilyä. Ja mei­dän joukko , jot­ka näkevät poli­ti­ikan lähin­nä pelleilynä vain kas­vaa, kos­ka poli­ti­ik­ka ei tar­joa +60-vuo­ti­aalle työt­tömälle mitään.
  Eli todell­si­u­udessa puolueil­laei ole mitään konkreet­tista tar­jot­ta­va +60-vuo­ti­aalle syrjäytetylle 

  Timo Soi­ni on kuitenkin parem­pi vai­h­toe­hto kuin Punaiset Prikaatit, joka voisi olla seu­raa­va vaihe.

  Me olemme nyt samas­sa tilanteessa kuin olimme 1970, sil­loin SMP sai kuu­luisan vaalivoiton, mut­ta asi­as­ta oteti­in oppia, Suomen alet­ti­in rak­en­taa sosi­aal­i­tur­vaa ja työn­tek­i­jöi­den työe­hto­ja, palkko­ja etc paran­net­ti­in län­si­maiselle tasolle ja Punaiset Prikaatit jäivät syntymättä

  Mut­ta nyt erot todel­lisu­u­den ja puhei­den välil­lä ovat tois­taisek­si kuin ennen NL:ssa

 43. okei, vaik­ka vihreet ois ihmis­inä ja tollee ihq ja ihanii, nii munaa ja kul­ma­ham­pai­ta niiltä puut­tuu. anti­teesi leijona.
  vapaut­takaa anark­istisi­ipenne, per­suil­la se on jo, muuten tulee tur­paan ja lujaa.
  runot eivät luo työpaikkoja.
  hlöko­htaista brändiä vain.

 44. Logi­ikkani Lex Nokian osalta on tämä: Tui­ja Brax on oikeusmin­is­teri. Jos oikeusmin­is­ter­il­lä ei ole hal­li­tuk­ses­sa mitään sanan­val­taa, kun sääde­tään lake­ja, jot­ka ovat vähin­tään kyseenalaisia kansalaisoikeuk­sien kannal­ta, niin kenel­lä sit­ten sitä val­taa on? Oikeusmin­is­ter­iön halli­non­alaan kuu­lu­vat nimeno­maan kansalaisoikeudet. Tiet­tävästä Brax ei äänestänyt lakia vastaan. 

  EU-direk­ti­ivei­hin vetoami­nen ei toi­mi. Brax on itse sanonut, että edes EIT:n langet­ta­vat päätök­set sanan­va­pausasiois­sa eivät ole merk­i­tyk­sel­lisiä, mut­ta samaan hen­gen­ve­toon toteaa kuin­ka tärkeää on säätää lisää lake­ja kieltämään rasis­tisia mielip­iteitä ja eri­tyis­es­ti oper­aat­to­rien vastuuta. 

  Brax­in toimin­nas­sa on täysin selvä pyrkimys kohti väärän­lais­ten mielipi­dei­den kieltämiseen. Syyt­täjä (Ill­man), joka on jah­dan­nut vääriä mielip­iteitä, on 

  Tämä siis kon­trasti­na sille, miten esimerkik­si itsekin aikanaan suh­tauduit asi­aan, kun mon­et tahot oli­vat tehtaile­mas­sa Hal­la-ahos­ta tutk­in­tapyyn­töjä. Olen ymmärtänyt, että olet yleis­es­tiot­taen sitä mieltä, että arvo- ja mielipi­dea­siois­sa poli­ti­ikas­sa pitäisi toimia niin, että argu­men­taa­tioon vas­tataan argu­men­toin­nil­la, type­r­yyk­si­in olanko­hau­tuk­sil­la. Sen­si­jaan että vääriä mielip­iteitä lähdet­täisi­in oikeuslaitok­sen avul­la jahtaamaan.

  Minus­ta Hal­la-aho on esimerk­ki siitä, mil­laisel­la moskalla pääsee pin­nalle, kun vaan ärsyt­tää oikei­ta ihmisiä ja pää­tyy syyt­täjän (ja vihrei­den nais­ten) hampaisiin.

 45. Suvi Lin­den on var­maan ihan kätevä min­is­teri. Tekee mitä käs­ketään eikä turhaan ajat­tele liikaa. Halu­aako Brax sit­ten ver­tau­tua ihan nät­ti­in kumileimasimeen?

  Jos tulee tietoa lain ongelmista, min­is­ter­il­lä lie­nee oikeus vetää esi­tys uudelleen­valmis­telu­un. Viime vaa­likaudel­la Lin­den, Holm­lund ja Brax keskit­tyivät puol­lus­ta­maan min­is­ter­iön poikien tekemiä hutiloin­te­ja. Mikä oli poikain mielestää var­masti kivaa, mut­ta vaaleil­la valit­tu­jen luot­ta­mushenkilöi­den pitäisi var­maan puol­lus­taa kansaa mielivallalta.

 46. Ei se mitään infor­maa­tion jakamista Brax­il­ta ollut, vaan keho­tus sen­suroi­da “viha­puhei­ta”.

  Ja kas kum­maa tämä sen­su­urin tarve tuli samal­la het­kel­lä, kun per­sut löivät itsen­sä läpi kun­tavaaleis­sa. Se ei hai­tan­nut, että yhtä ain­ut­ta puhet­ta ei vielä ollut pidet­ty yhdessäkään kun­nas­sa. Tärkeä oli vain mus­ta­maala­ta tietyn puolueen edus­ta­jat jo hyvis­sä ajoin.

 47. Eerolle suuret kiitok­set Puoluekent­tä väri­pal­loil­la ‑sivus­ta! Se on huip­puhaus­ka ja infor­mati­ivi­nen. On syytä kat­soa myös, mitkä mielip­i­teet ovat lib­er­aale­ja vaa­likoneak­selil­la.

  Siitä näkee, että Suo­mi ei ole ainakaan oikeis­to­lainen maa: oikeis­to­laisim­matkaan puolueet eivät ole kovin oikeal­la ja keskipuolueet pikem­minkin vasem­mal­la kuin keskel­lä (kehtasikin Kepu kaa­p­a­ta ‘keskusta’-käsitteen). Tämä liit­tyy pohjo­is­maisen yhteiskun­nan yleis­es­ti hyväksyt­tyyn hyv­in­voin­ti­val­tiofilosofi­aan, jota mon­et jenkit pitävät silkkana kommunismina.

  Pal­loleik­istä näkee myös, että Senior­ipuolueel­la on käsit­tämät­tömän paljon ehdokkai­ta. 😮 En äänestä senior­e­i­ta vaik­ka kuu­lunkin hei­dän ikälu­okkaansa, kos­ka joku roti pitää vaa­timises­sakin olla. Tasain­deksin vaa­timi­nen on hävytön­tä. Helsin­gin Sanomien kolum­nis­sa Näkökul­ma Piia Elo­nen kir­joit­taa 15.4.2011, että eläkeläis­ten mielestä “eläkkei­den pitäisi nous­ta selvem­min palkko­jen tahdis­sa. Perustel­lusti voi kysyä, mik­si. … Pelkät kulut­ta­jahin­to­jen nousun mukaiset koro­tuk­set tur­vaa­vat ostovoiman: raha riit­tää siihen, mihin ennenkin.” Olen samaa mieltä.

  Toivoisin kovasti että vihreät alka­isi­vat vaa­tia viime aikoina lätkit­ty­jen kansalais­ten arkea riivaavien viher­määräys­ten vaiku­tusten ja seu­rausten tutkimista. Viher­määräyk­set asso­sioitu­vat vihreisi­in; mik­seivät vihreät irti­sanoudu niistä jos eivät tue niitä? Tarkoi­tan mm. seuraavia:
  — jätevesiasetus,
  — kier­rä­ty­sen­er­gian vas­tus­t­a­mi­nen ja ainakin yhden jät­teen­polt­to­laitok­sen torppaaminen,
  — myrkky­lamp­pu­jen pakot­ta­mi­nen käyttöön,
  — met­sien kalu­ami­nen hakku­utähteistä ja polt­to ener­giak­si -> met­sien maaperän köy­htymi­nen ja muut arvaa­mat­tomat maaperä- ja pohjavesivaikutukset,
  — biopolt­toainei­den pakot­ta­mi­nen autoi­hin -> moot­to­rien hajoamisen lisäk­si maail­man ruokatuotan­non horjuttaminen,
  — talo­jen tiivistämi­nen pul­loik­si ja siitä seu­raa­vat ongel­mat: 0- ja + ‑ener­giat­alo­jen viileät pin­nat tiivistävät kosteas­ta ilmas­ta kos­teut­ta -> home­et, myrkky­bak­teer­it yms vil­li­in­tyvät kas­va­maan. Tois­te­taan 70-luvun virheitä, kun vira­nomaiset ohjeis­ti­vat tukki­maan talo­jen ilman­vai­h­don öljyn säästämisen nimissä.

 48. Osmoa ei voi syyt­tää siitä, että Vihreil­lä ei ole viime vaa­likaudelta kovin näyt­täviä saavu­tuk­sia — tai oikeas­t­aan niin, että tehtyjä päätök­siä moni pitää kyseenalaise­na kun­ni­ana. Vaalien alla olisi muka­va kuul­la hal­li­tus­puolueil­ta edes pien­tä retostelua siitä, mitä hyviä asioi­ta saati­in vietyä eteen­päin. Jostain syys­tä täl­lainen ei tun­nu ole­van muodis­sa — minkään hal­li­tus­puolueen kohdalla.

 49. “Kuto­ja, ser oli kuitenkin Suvi Lin­denin esit­telemä laki. Miten Brax on siinä kumileimasimena?”

  Kaik­ki lait käyvät lausun­tok­ier­roksel­la ja näin ollen myös oikeusmin­is­ter­iössä, jol­loin Brax olisi voin­ut min­is­ter­iön pääl­likkönä estää lain, joka selvästi rikkoo perusoikeuksia.

 50. TM:

  Brax on itse sanonut, että edes EIT:n langet­ta­vat päätök­set sanan­va­pausasiois­sa eivät ole merkityksellisiä, 

  No ei siinä linkissäsi noin lue vaan, ja kon­tek­sti­na yksi­ty­isyys ja sanan­va­paus jot­ka kum­matkin ovat perus­tus­lail­lisia oikeuk­sia ja hel­posti ristiriidasa:

  OTT Tiilikan oikeusmin­is­ter­iölle laa­ti­man selvi­tyk­sen mukaan mitään yksit­täistä seli­tys­tä ei kuitenkaan voi­da antaa Suomen EIT:ltä saamille langet­taville tuomioille. Selvi­tyk­sen mukaan Suomes­sa on pitkään tukeudut­tu kansal­lisen lain esitöi­hin eikä niinkään totut­tu käyt­tämään kan­sain­välisen ihmisoikeustuomiois­tu­imen oikeuskäytän­töä läh­teenä. Toisaal­ta selvi­tyk­sessä tode­taan, että kansal­lisen tuomion ana­lyyt­tisil­lä ja hyvin pun­ni­tu­il­la perusteluil­la on erit­täin suuri merk­i­tys sille, miten ihmisoikeustuomiois­tu­in asian ratkaisee. Lopuk­si selvi­tyk­ses­tä käy myös ilmi, että ihmisoikeustuomiois­tu­in ei ole aina lin­jas­saan aivan selkeä, ja sen kan­nan voi perustel­lusti kyseenalaista muu­ta­mas­sa Suomea koskevas­sa tapauksessa.

  Se ongel­ma niistä viharikok­sista puhu­mises­sa on se että ter­mi voidaan ymmärtää hyvin monel­la taval­la. Kaik­ki seu­raa­vat ovat fik­ti­ivisiä ja vas­ten­mielisiä, mut­ta mikä krim­i­naalia vihapuhetta:

  A) Tohtori NN speku­loi että vam­maisia piek­sävät toteut­ta­vat geneet­tistä taipumus­ta rotupuh­tau­teen, jol­la on on savan­nien sydämmessä ihmiskun­nan alkuhämärässä ollut jotain luonnonvalintahyötyä.
  B) Puukko­junt­ti­lan naa­makir­jas­sa on äänestys että pitäisikö Penaa vetää dunkku­un kun se on ihan vammainen.
  C) Puukko­junt­ti­lan juu­tu­u­bi­in ilman­tuu video mis­sä Penaa piestään.

  Sanois­in että A on sanan­va­pau­den suo­jele­maa, B ja C ei. Kyse on rajanve­doista, ja se matk­su mis­tä pää­tyy oikeu­teen on yleen­sä hyvin häiriintynyttä.

  Ja sit­ten tehdään niitä rajauk­sia esimerkik­si näin, linkistäsi:

  Kiihot­tamista kansan­ryh­mää vas­taan koske­vaan ran­gais­tus- sään­nök­seen ehdote­taan lisät­täväk­si poikkeussään­nös, jos­sa määriteltäisi­in ne toimin­not, jois­sa sanan­va­pau­den merk­i­tys sään­nök­sen soveltamises­sa on tavanomaista suurem­pi. Täl­laisia oli­si­vat tiede, taide ja niihin rin­nastet­ta­vat julkiset toimin­not sekä ajanko­htais­ten ja his­to­ri­al­lis­ten tapah­tu­mien selostaminen.

  Kiihot­tamise­na kansan­ryh­mää vas­taan ei pidet­täisi sitä, mitä näil­lä aloil­la on pidet­tävä hyväksyt­tävänä. Lisäyk­sen tarkoituk­se­na on mah­dol­lis­taa voimakkaidenkin näke­mys­ten esit­tämi­nen tieteessä, taiteessa ja esimerkik­si poli­it­tises­sa joukkoviestinnässä.

  Logi­ikkana yllä että sanan­va­paudel­la on vielä muu­ta tärkeämpi “ydi­nalue” niin kuin se tavataan todeta.

  Se mis­sä minus­ta lakiop­pi­neet, Brax mukaan lukien ja muuten tah­tomat­taan epä­suo­rasti use­ampi tek­i­jänoikeusak­ti­ivi, ovat koko­lail­la irtaan­tuneet todel­lisu­ud­es­ta on se että ollaan ikäänkuin volyymil­lä ei olisi väliä. Paine­tus­sa sanas­sa on kuitenkin julka­isi­ja, tek­stin lukee use­ampi palkat­tu ihmi­nen, ja julka­isu­ja on rajal­lis­es­ti. Näiltä on kohtu­ullis­takin odot­taa jonkin­laista vas­tu­u­ta. Samat sään­nöt eivät yksinker­tais­es­ti netis­sä toi­mi. Mut­ta tämä on ammat­tikun­ta- eikä poli­it­ti­nen ongelma.

 51. Se vähä mitä olen ehtinyt vaa­likeskustelui­ta seu­ra­ta, mieleen on jäänyt kuin­ka Kokoomus ja Keskus­ta ovat selit­täneet, kuin­ka “me halu­amme kan­taa vas­tu­un” antaen ymmärtää että kyseiset puolueet jotenkin kan­taisi­vat vas­tu­u­ta, kun kyse on, että koko Suomen pitää kan­taa vastuuta…

 52. On tot­ta, että Brax on hallinnnut julk­isu­us­pelin huonos­ti. Argu­mentin ja keskustelun sijas­ta isketään laeil­la ja kiel­loil­la, eli kansalaiset ovat niitä vas­tus­ta­jia. Köm­mähdyk­siä tulee ja niistä sit­ten sitä kritiikkiä.

  Mut­ta eihän tämä vält­tämät­tä ole poikkeuk­sel­lista. Mon­et muut min­is­ter­it ovat aika lail­la samas­sa sar­jas­sa Brax­in kanssa. Ris­tiri­ita tulee siitä, että vihreät markki­noi­vat itseään älyl­lisenä ja eet­tisenä vai­h­toe­htona. Näytöt viit­taa­vat toiseen suun­taan. Tämähän on itse asi­as­sa jokaisen hal­li­tuk­sen ongelma.

  Eli ironi­nen ope­tus: vihrei­den kan­nat­taisi rei­va­ta kurssia välin­pitämät­tömien peruskansalais­ten suun­taan (mis­sä on myös se kovin poten­ti­aali) ja luop­ua tavoit­tele­mas­ta tätä nuor­ta lib­er­aalia ja skarp­pia älymystöä.

 53. Siinä Soin­in­vaara on mielestäni oike­as­sa, että per­su­jen nousu ainakin osin johtuu juuri protestista val­taapitäviä kohtaan.

  Kaik­ki muutkin ovat analysoi­neet per­su­jen nousua, joten minäkin vielä. Per­su­jen nousun mah­dol­lis­taa heikko ja mitätön suo­ma­lainen poli­it­ti­nen keskustelukult­tuuri, jos­sa keski­tytään vält­tämään ris­tiri­ito­ja. Tärkeää on, että kaikkien kanssa on var­masti väleis­sä seu­raavien hal­li­tus­neu­vot­telu­jen aikaan.

  Tätä kuplaa per­sut puhko­vat ja suurel­la men­estyk­sel­lä. Jos esim. hal­la-aho olisi voin­ut liit­tyä demarei­hin tai vihreisi­in, kuten moni muukin helsinkiläi­nen koulutet­tu human­isti, niin nyt näitä puoluei­ta odot­taisi mah­ta­va äänisaalis.

 54. Liian van­ha: “Me olemme nyt samas­sa tilanteessa kuin olimme 1970, sil­loin SMP sai kuu­luisan vaalivoiton, mut­ta asi­as­ta oteti­in oppia, Suomen alet­ti­in rak­en­taa sosi­aal­i­tur­vaa ja työn­tek­i­jöi­den työe­hto­ja, palkko­ja etc paran­net­ti­in län­si­maiselle tasolle ja Punaiset Prikaatit jäivät syntymättä”

  Taval­laan joo, mut­ta osit­tain juri päin­vas­toin. 1970-luvun alus­sa raken­neti­in vauhdil­la työvoimaval­taista hyv­in­voin­ti­val­tio­ta ja paisutet­ti­in eri­tyis­es­ti kun­nal­lis­sek­to­ria kun suuret ikälu­okat tul­vi­vat työ­markki­noille. Nyt ollaan totut­tu siihen että hyv­in­voin­ti­val­tio tuot­taa kaiken­laista kivaa jos­ta olisi sääli luop­ua, mut­ta työvoimaval­taisu­us tuot­taa ongelmia kun sama poruk­ka on eläkeiässä ja huolto­suhde on mitä on. Suurten ikälu­okkien aiheut­tamia ongelmia siis 70-luvul­la kuten nytkin, mut­ta työu­ran suh­teen peilikuvia.

  Kulupuolel­la julkisen sek­torin ja eri­tyis­es­ti kun­tasek­torin tehokku­us on nyt kaik­ki kaikessa, kun 70-luvul­la keskiössä oli työl­listävyys. Eivätkä van­hat vihaiset miehet perus­ta prikaateja.

  Mutu-tasol­la olen sitä mieltä että lib­er­al­is­mi on nyky­isin selkeästi tuotan­notek­i­jä ruo­hon­ju­u­ri­ta­son ammat­te­ja myöten, siinä mis­sä 70-luvul­la täl­lä oli saman­laista rel­e­vanssia lähin­nä jonkin tieteen ja teol­lisu­u­den väli­maas­tossa työsken­televäl­lä eli­it­ille ja näi­den sijoittumiselle.

  Vaikea kysymys on toimisiko leik­ki-lib­er­al­is­mi tuotan­non­tek­i­jänä (ja muutenkin) oikeaa parem­min, eli lähteäkö Ruotsin lin­jalle jos­sa vain (“kun­non ihmiset”) voivat äänestämäl­lä vaikut­taa, ja suh­tau­tua sit­ten vapau­tuneen lib­er­aal­isti toisi­in­sa kun han­kalam­mat mielip­i­teet on eris­tet­ty hygien­i­a­muurin taakse. Viharikos-käsit­teen ajami­nen lain­säädän­töön ja viha­puhe-avauk­set osoit­ta­vat minus­ta että täl­lä lin­jal­la on ainakin vihrei­den joukos­sa kan­na­tus­ta. Ehkä olen seu­ran­nut medi­aa huonos­ti, mut­ta vihreistä ei tule mieleen kuin Osmo joka on julkises­ti sanoutunut irti perus­suo­ma­lais­ten poli­it­tis­es­ta eristämisestä.

 55. Ville:

  Osmoa ei voi syyt­tää siitä, että Vihreil­lä ei ole viime vaa­likaudelta kovin näyt­täviä saavu­tuk­sia – tai oikeas­t­aan niin, että tehtyjä päätök­siä moni pitää kyseenalaise­na kunniana.

  Mik­sei muka?
  Eikös Ode juuri vetänyt Urpi­laista tilille saman puolueen sel­l­aisen miehen van­han poli­ti­ikan vas­tus­tamis­es­ta, joka ei ole osal­lis­tunut poli­ti­ikkaan 20 vuoteen?

  Jos Urpi­laista ker­ran saa kri­ti­soi­da siitä, että puolue vai­h­taa lin­jaa (eli ilmeis­es­ti kai oppimis­es­ta virheistään), eikö se vas­taavasti tarkoi­ta sitä, että Odea saa vapaasti kri­ti­soi­da oman puolueen­sa toteut­ta­mas­ta sel­l­ais­es­ta poli­ti­ikas­ta, jota hän ei itse ole ollut tekemässä?

  Vai onko eri puolueille eri pelisäännöt?
  Eli toisia saisi kri­ti­soi­da asioista, joi­ta nämä eivät itse olleet tekemässä, mut­ta toisia ei?

 56. Vihre­itä on tois­tu­vasti syytet­ty selkäran­gat­to­muud­es­ta hal­li­tuk­ses­sa esimerkik­si ydin­voimakysymyk­sis­sä. Mielestäni nämä syytök­set ovat perusteettomia.

  Suomen poli­ti­ik­ka perus­tuu kom­pro­mis­sei­hin ja puoluei­den väliseen yhteistyöhön. Jos mielii hal­li­tuk­seen, on olta­va valmis jous­ta­maan peri­aat­teis­taan ja tavoit­teis­taan. Myös jonkin sortin puoluekuri on välttämättömyys.

  Neu­vot­telu­ase­man sekä hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa että itse hal­li­tuk­ses­sa sanelee puolestaan kansane­dus­ta­jien lukumäärä. Nykyisessä hal­li­tuk­ses­sa vain Kokoomuk­sel­la ja Keskustal­la oli vaa’ankieliase­ma eduskun­nan äänestyk­sis­sä. Mikään hal­li­tuk­sen esi­tys ei olisi men­nyt leduskun­nas­sa läpi ilman näi­den puoluei­den tukea, 

  Jos Vihreät vas­tusti hal­li­tuk­sen poli­ti­ikkaa jos­sain asi­akysymyk­sessä, puolueel­la ei kuitenkaan ollut todel­lista mah­dol­lisu­ut­ta estää esi­tyk­sen läpi­menoa eduskun­nas­sa. Niin­pä Vihrei­den vaiku­tus­val­ta on perus­tunut ennen muu­ta suos­tut­te­lu­taitoi­hin eli paikkaan pöy­dässä, jos­sa suuret päätök­set tehdään — vähän niin kuin Suo­mi toimii EU:ssa.

  Puolueen aikaansaamia tulok­sia pitääkin aina ver­ra­ta niihin valtaresurs­sei­hin, joi­ta kyseisel­lä puolueel­la on poli­ti­ikas­sa käytettävissään.

 57. Van­ha vit­si on se, että kansalais­ten asioi­ta muute­taan hil­jaisen hirt­tämisen lain mukaises­ti. Vain hölmöt pyrkivät muut­ta­maan kansalais­ten asioista suurel­la rysäyksellä.

 58. “Taval­laan joo, mut­ta osit­tain juri päin­vas­toin. 1970-luvun alus­sa raken­neti­in vauhdil­la työvoimaval­taista hyv­in­voin­ti­val­tio­ta ja paisutet­ti­in eri­tyis­es­ti kun­nal­lis­sek­to­ria kun suuret ikälu­okat tul­vi­vat työmarkkinoille. ”

  Nuo suurte ikälu­okat ovat myyt­ti, sil­lä kun he tuli­vat työ­markki­noille niin 500000 ihmistä eli suurten ikälu­okkien ver­ran väkeä muut­ti Ruotsiin.
  Osa on palan­nut mut­ta suurelta osin suuret ikälu­okat saa­vat eläke­tur­vansa Ruotsista.
  Ja vaik­ka moni näen­näiset­si asuu tääl­lä niin vero­tuk­sen takia kir­jat ovat Haaparannassa.
  Suuret ikälu­okat ovat jo läh­es kaik­ki eläk­keel­lä, joten hei­dän taki­aan huolto­suhde ei enää huonone.
  Kek­simääräinne eläkekin on heil­lä 1600 euroa käteen n 1300 eli vähän enem­män kuin sos­sun luukul­ta saisi.

 59. Uusi poli­isi­la­ki lisää olen­nais­es­ti poli­isin val­tuuk­isa urkkia kansalaisia. poli­isin valvon­takin perus­tuu siihen, että poli­isi valvoo itse itseään.

  Eri­ty­isne mielnki­itoisek­si sähköisen urkkimisen tekee se, että poli­isi urkkii syyl­lisek­si epäil­lyn lisäk­si sato­ja aivan sivullisia ja viat­to­mia ja hei­dän viestiliikennettään.

  Ain­oa , jon­ka oikeudet on suo­jat­tu lais­sa on rikok­ses­ta epäilty ja ns sivulliset ovat vail­la mitään oikeuk­sia ja suojaa

 60. “Perustel­lusti voi kysyä, mik­si. … Pelkät kulut­ta­jahin­to­jen nousun mukaiset koro­tuk­set tur­vaa­vat ostovoiman: raha riit­tää siihen, mihin ennenkin.” Olen samaa mieltä.”

  Indek­si perus­tuu keskimääräiseen kulu­tuk­seen ja kun eläkeläiset ja muut sosi­aal­i­tur­van varas­sa elävät ovat pien­i­t­u­loisia niin indek­si ei ker­ro, miten hei­dän a indek­si on muut­tunut hei­dän kulutusrakenteellaan.
  Tulo­ero­jen kas­vaes­sa indek­si vain vääristyy lisää.

  Hyvä esimerk­ki on asumisku­lu­jen muu­tok­sen vaiku­tus; Keskimäärin asumisku­lut ovat n 35 % kulu­tuk­ses­ta mut­ta pien­i­t­u­loisel­la ne ovatkin 70 % joten indek­siko­r­jaus kor­vaa vain puolet

  1. SATA-komite­as­sa oli esil­lä aja­tus laa­tia eläkeläisille oma indek­si, kuten kokoomus oli esit­tänyt (ver­baalise­na kikkana tor­jua puo­liväli-indek­si) Kun asi­aa oikein tutkit­ti­in, havait­ti­in, että täl­lainen indek­si olisi eläkeläisille epäedullisem­pi, ja asia hau­dat­ti­in vähin äänin.

 61. Oman kysymyk­seni oli siis tarkoi­tus alun­perin lähin­nä selvit­tää, mitä Osmo aikoo tehdä tälle imago­tap­pi­olle, joka tuli siitä, että vihreän oikeusmin­is­terin aikana tapah­tui näitä asioita. 

  Ja mitä tulee syyt­täjän toimi­in, niin sitä voi ver­ra­ta tähän: Ei sisämin­is­terikään ole syylli­nen koulu­am­muskelui­hin, mut­ta silti häneltä vaa­dit­ti­in toimia. Nyt kaik­ki ovat vihaisia; ase­har­ras­ta­jat siitä, että kiris­tet­ti­in lupakäytän­töjä, asei­den vas­tus­ta­jat siitä, ettei kiris­tet­ty tarpeek­si. Point­ti­ni on lähin­nä se, että kos­ka kansalaisoikeudet kuu­lu­vat oikeusmin­is­terin halli­non­alaan, niiden kaven­tu­mi­nen on järeän­puoleinen imago­tap­pio, etenkin kun puolue pyrkii pro­filoi­tu­maan näis­sä asioissa.

  En minä syytä vihre­itä “selkäran­gat­to­muud­es­ta”. Ydin­voimaa vas­taan he äänes­tivät val­tioneu­vos­tossa ja eduskun­nas­sa, ja kansane­dus­ta­jat kam­pan­joi­vat sitä vas­taan etukä­teen näkyvästi. Lex Nokian kohdal­la tuli mieliku­va, että Kasvi aiheut­ti muulle puolueelle lähin­nä häpeää. Ihmette­len välil­lä, mitä mies tekee puolueessa, kun kat­se­len muun puolueen lin­jaa ja lausuntoja. 

  Siis, muo­toilen kysymyk­seni uud­estaan: Aiotko Osmo jotenkin tukea selkemäpää ja myön­teisem­pää lin­jaa kansalaisoikeusasiois­sa (myös Suomes­sa, ei vain ulkomailla)?

 62. TM, syyt­täjälaitos on riip­puma­ton elin. Liit­tyy sel­l­aiseen kon­sep­ti­in kuin val­lan kolmijako-oppi.

  Kyl­lä, ainakin peri­aat­teessa — käytän­nössä DEMLA ja “strate­giset oikeudenkäynnit”!

 63. “un asi­aa oikein tutkit­ti­in, havait­ti­in, että täl­lainen indek­si olisi eläkeläisille epäedullisem­pi, ja asia hau­dat­ti­in vähin äänin.”

  Mik­si, olisi mie­lenki­in­toista tietää, sil­lä noin nyrkki­lasken­nal­la näyt­täis ole­van toisin ?
  Vai oliko indek­si vain elinkus­tan­nusin­dek­si ilman palkkaelementtiä ?

  1. Tuo eläkeläisen indek­si oli muuten nykyisen­lainen, mut­ta hin­tain­dek­sis­sä oli pain­oina eläkeläis­ten kulu­tusko­ri eikä koko kansan kulutuskori.

 64. Tuleeko liian van­halle todel­lakin yllä­tyk­senä, että oikea selvit­tämi­nen saat­taa tuot­taa eri tulok­sen kuin puh­das mutu?

 65. Liian van­ha väit­tää, että suuren ikälu­okan eläke­taakan kan­taakin Ruot­si. Yllät­tävä väite, mut­ta kun “Liian van­ha” ei aina ihan pysy asi­as­sa, niin halu­aisin kuul­la muil­takin kom­ment­te­ja — olisiko niin, että tätä ei ole huomioitu.

  Liian van­halle: keep up the good work: sua on ilmi­selvästi kohdel­tu väärin ja tuot usein ja konkreet­tis­es­ti esi­in huono­ja käytänteitä. 

  Touko Met­ti­nen
  Mies, joka taa­tusti mak­saa suurten ikälu­okkien itselleen säätämät korkeat eläk­keet ja toivoo Ruot­sia avuksi

 66. Liian van­ha: “Nuo suurte ikälu­okat ovat myyt­ti, sil­lä kun he tuli­vat työ­markki­noille niin 500000 ihmistä eli suurten ikälu­okkien ver­ran väkeä muut­ti Ruotsiin.”

  Julkisel­la sek­to­ril­la kaikkea muu­ta kuin myyt­ti. Palka­nsaa­jien määrä 1970–1980 yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la ja val­tionyri­tyk­sis­sä yhteen­sä kasvoi Suomes­sa lop­ul­ta vain 53000:lla, kun­tasek­torin työl­lis­ten määrä samana aikana kasvoi 243000:lla (!) ja val­tion 39000:lla. Vuodes­ta 1950 kun­tasek­torin työl­lis­ten määrä on nelink­er­tais­tunut. (lähde).

  Ruot­si­in muut­ta­jien merk­i­tys tuona aikana on ratkai­se­va, mut­ta karkeasti voidaan sanoa että lop­ut työl­listyivät julkiselle sek­to­rille. Maas­ta­muut­to nähti­in niin merkit­tävänä että Tilas­tokeskuskin uskoi väk­ilu­vun lähtevän lasku­un 70-luvun puoleen väli­in men­nessä (en nyt jak­sa kaivaa lähdettä).

  Työvoiman ja raho­jen huvetes­sa pitäisi nyt sit­ten kyetä päät­tämään mitä julkises­ta sek­torista säi­lyt­tää ja mikä saa mennä.

 67. “Työvoiman ja raho­jen huvetes­sa pitäisi nyt sit­ten kyetä päät­tämään mitä julkises­ta sek­torista säi­lyt­tää ja mikä saa mennä.”

  Tilas­tokeskuk­sen väestöen­nus­teen mukaan työikäi­nen väestö vähe­nee vuo­teen 2030 men­nessä vain 165000 eli ei mitenkään radikaali muu­tos, kun työt­tömiä on 430000, senkin jäl­keen työt­tömiä on vielä 265000

 68. “Tuleeko liian van­halle todel­lakin yllä­tyk­senä, että oikea selvit­tämi­nen saat­taa tuot­taa eri tulok­sen kuin puh­das mutu?”

  Ei kan­tani mutu­un perus­tu vaan kulutusrakenteeseen.Sen vuok­si olinkin kiin­nos­tunut mietn jur­ru on las­ket­tu, jot­ta näkökul­ma pal­jas­tu­isi. Luku­ja kun voi pyöritel­lä hyvin tarkoitushakuisestikin

 69. “Touko Met­ti­nen
  Mies, joka taa­tusti mak­saa suurten ikälu­okkien itselleen säätämät korkeat eläk­keet ja toivoo Ruot­sia avuksi”

  Suurten ikälu­okkien eläke on n 1600 euroa kuus­sa , käteen n 1300. Onko se sinus­ta suuri eläke ?
  Laskin oma­l­ta kohdal­tani paljonko minus­ta on mak­set­tu eläke­mak­su­ja ja paljonko saan etuuk­sia eläke­jär­jestelmästä kek­simääräisel­lä elinajanodotteella.Nollakorolla olen mak­sanut saman ver­ran kuin saan ja 3 % korol­la saan n 200000 euroa vähem­män kuin olen maksanut.

 70. “Liian van­ha väit­tää, että suuren ikälu­okan eläke­taakan kan­taakin Ruotsi. ”

  En ole väit­tänyt, että Ruot­si mak­saisi kaikkea, mut­ta suuren osan kuitenkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.