Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.6.2010

Kevään vii­mei­nen kokous.

Town-house –kil­pai­lu

Saim­me infor­maa­tio­ta Hel­sin­ki Town-house-kil­pai­luun tul­leis­ta ehdo­tuk­sis­ta. Ne tule­vat jul­ki­suu­teen vas­ta 23.6, joten en selos­ta nii­tä muu­ta kuin sano­mal­la, että oli todel­la innos­ta­van tun­tui­sia ehdotuksia. 

Sau­kon­lai­tu­rin kaavaluonnos

(Pöy­däl­tä) Lau­ta­kun­ta eväs­ti kaa­va­val­mis­te­lua esi­tyk­sel­lä tut­kia pari ker­ros­ta kor­keam­paa raken­ta­mis­ta (kokoomus/Männistö) ja sen sel­vit­tä­mis­tä, voi­si­ko pysä­köin­ti­nor­mia täs­men­tää niin, että se sal­lii paik­ko­jen toteut­ta­mi­sen vai­heit­tain kysyn­nän mukaan (minä). Perus­te­lin ehdo­tus­ta­ni sil­lä, että jos ollaan sitä miel­tä, että pysä­köin­nin hin­ta voi­daan erot­taa asun­non hin­nas­ta, yhtä­lö ei mene umpeen, jos pai­kat pitää raken­taa, vaik­ka kukaan ei nii­tä osta. Oma käsi­tyk­se­ni on, ettei tuo raken­nusoi­keu­den nos­to onnis­tu, ellei pysä­köi­ti­nor­mia alen­ne­ta, kos­ka enem­pää pysä­köin­ti­paik­ko­ja ei mah­du koh­tuu­hin­taan. Jos nyt jou­du­taan asun­to­maa­ta uhraa­maan maan­pääl­li­sel­le pysäköintitalolle.

Kun alu­eel­la on 12-ker­rok­si­sia talo­ja, nii­tä on paha nos­taa vain vähän, kos­ka tur­val­li­suus­nor­mit muuttuvat.

Val­li­lan­laak­son joukkoliikennekatu

(Pöy­däl­tä) Blo­gil­la lähet­tä­mä­ni ter­vei­set oli­vat men­neet peril­le. Saim­me sel­vi­tyk­sen jouk­ko­lii­ken­teel­le koi­tu­vis­ta hyödyistä.

-          Tie­de­lin­ja nopeutuu

-          Kala­sa­ta­mas­ta ja Ara­bian ran­nas­ta saa­daan nopea yhteys Pasi­lan asemalle

-          Oli­si mah­dol­lis­ta joh­taa yksi tai kak­si Lah­den­tien lin­jaa Pasi­lan ase­man kaut­ta Mei­lah­teen tai Töö­lön kaut­ta Kamppiin

-          Lii­ken­teel­li­set hyö­dyt oli­si­vat 2,5 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa, mis­tä pää­osa oli­si mat­kus­ta­jien aika­sääs­töä. Kos­ka aika­sääs­tön arvo oli­si kak­si mil­joo­naa ja hin­ta 9€/tunti, aikaa sääs­tyi­si yli kak­si­sa­taa­tu­hat­ta tuntia.

-          Ratik­ka­lin­jo­jen sääs­töt oli­si­vat lisäk­si noin nel­jä mil­joo­naa euroa vuo­des­sa, mut­ta ratik­kayh­teyt­tä kukaan ei ole kyseenalaistanut.

Talou­del­li­ses­ti han­ke on siis hyvin kan­nat­ta­va. Mut­ta tuo puis­to on toi­saal­ta tärkeä.

Olin kan­nas­ta­ni kovin epä­var­ma, mut­ta kos­ka poli­tiik­ka on jouk­kueur­hei­lua, äänes­tin han­ket­ta vastaan.

Minus­ta täl­lai­ses­ta asias­ta ei pitäi­si päät­tää kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa, kos­ka kyse on kah­den sek­to­rin etu­ris­ti­rii­das­ta. Asia pitäi­si rat­kais­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tasol­la (ja lopul­ta tie­tys­ti valtuustossa)

Esi­tys meni läpi äänin 6–3 (muut vas­taan vihr+vas + toi­nen demari)

Kaa­vas­sa on myös his­si- ja sil­tayh­teys Kus­taa Vaa­san tiel­tä kampukselle.

City-mar­ke­tin kaava

(Pöy­däl­tä) Tämä oli meil­lä luon­nok­se­na 3.12.2009, joten han­ke oli tut­tu. City-mar­ke­tis­ta tulee kai­ken kaik­ki­aan 5,5 heh­taa­ria, jos­ta uudis­ra­ken­nus­ta 4,5 heh­taa­ria. Tilaa saa­daan maan­pääl­li­ses­tä pysäköinnistä.

Pukin­mäen täydennyskaava

Pure­tun van­hain­ko­din ton­til­le raken­ne­taan  asu­mis­ta 7700 ker­ros­ne­liö­tä, siis vähän alle 200 asu­kas­ta. Kaik­ki naa­pu­rit eivät tyk­kää. Täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen on han­ka­laa. Tämä on lähel­lä asemaa.

Joke­ri 2 

Joke­ri 2‑linja alkaa lii­ken­nöi­dä kor­kea­ta­soi­se­na  bus­si­lin­ja­na parin vuo­den pääs­tä. Lii­ken­ne­va­loe­tuu­det jou­dut­ta­vat lin­jan kul­kua. Reit­tiä paran­nel­laan 45 mil­joo­nal­la eurol­la. Tär­kein on tun­ne­li (1,5 km) 33 mil­joo­naa. Varau­du­taan  sii­hen, että jos jos­kus on rahaa, lin­ja muu­te­taan pika­ra­ti­kak­si. Hyö­ty-kus­tan­nus­ker­toi­mek­si arvioi­daan neljää. 

Rus­kea­suon kaa­van valitukset

(Olin täs­sä asias­sa jää­vi, joten läh­din Teok­sen kir­jai­li­jail­taan; tosin pit­kän Val­li­lan­laak­so-kes­kus­te­lun takia myö­häs­tyin oman kir­ja­pro­jek­ti­ni esittelystä)

Käsit­te­lim­me tätä 11.6.2009. Nyt on saa­tu palau­tet­ta. Asuk­kaat vas­tus­ta­vat lii­an teho­kas­ta raken­ta­mis­ta ja sitä, että HOAS ja kir­kon tuot­ta­mat eri­tyi­sa­sun­not tuo­vat alu­eel­le vää­rän­lai­sia asukkaita.

43 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.6.2010”

 1. Saim­me infor­maa­tio­ta Hel­sin­ki Town-house-kil­pai­luun tul­leis­ta ehdo­tuk­sis­ta. Ne tule­vat jul­ki­suu­teen vas­ta 23.6, joten en selos­ta nii­tä muu­ta kuin sano­mal­la, että oli todel­la innos­ta­van tun­tui­sia ehdotuksia.

  Eikös ne ole ollut jo pari viik­koa jul­ki­ses­ti kom­men­toi­ta­vi­na, http://www.ksv.hel.fi/townhouse/
  Enkä ole tuos­ta innos­ta­vas­ta ihan samaa miel­tä, mut­ta on nii­tä aina­kin paljon.

  Ratik­ka­lin­jo­jen sääs­töt oli­si­vat lisäk­si noin nel­jä mil­joo­naa euroa vuo­des­sa, mut­ta ratik­kayh­teyt­tä kukaan ei ole kyseenalaistanut.

  En kyl­lä ymmär­tä­nyt täs­tä pät­käs­tä yhtään mitään.

  Minus­ta täl­lai­ses­ta asias­ta ei pitäi­si päät­tää kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa, kos­ka kyse on kah­den sek­to­rin etu­ris­ti­rii­das­ta. Asia pitäi­si rat­kais­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tasol­la (ja lopul­ta tie­tys­ti valtuustossa)

  Jep. Minä vaan muis­te­len että KH oli­si jo ker­taal­leen sano­nut tähän ei, eli mon­ta­ko ker­taa sitä kysytään?

 2. Eikös ne ole ollut jo pari viik­koa jul­ki­ses­ti kom­men­toi­ta­vi­na, http://www.ksv.hel.fi/townhouse/
  Enkä ole tuos­ta innos­ta­vas­ta ihan samaa miel­tä, mut­ta on nii­tä aina­kin paljon.”

  Kyl­lä on taas käy­tet­ty pal­jon aikaa ja näh­ty pal­jon vai­vaa kau­nii­den kuvien teke­mi­sek­si, mut­ta sit­ten kui­ten­kin nuo suun­ni­tel­mat näyt­tä­vät kaik­ki aika saman­lai­sil­ta. Ei ehkä kan­na­ta pitää tuol­lai­sia kil­pai­lui­ta ollen­kaan, jois­sa on niin tiu­kat reu­naeh­dot, että mitään uut­ta ja ihmeel­lis­tä ei voi ehdot­taa. Vähin­tään vas­taa­vaan oli­si viras­to­työ­nä päästy:)

 3. tpyy­luo­mal­le:
  Kun kiis­tel­lään jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun hyö­dyis­tä, hyö­dyik­si on oikein las­kea bus­si­lin­jas­ton hyö­dyt. Jos mukaan las­ke­taan myös ratik­ka­lin­jas­ton hyö­dyt, sekoi­te­taan asioi­ta, kos­ka yksi­mie­li­syys val­lit­see sii­tä, että puis­ton läpi voi vetää ratik­ka­lin­jan. Sik­si ratik­ka­lin­jas­ton hyö­dyil­lä ei voi perus­tel­la asfal­tin vetämistä.
  Khs käs­ki aika­naan vetää jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­den Pie­ta­ri Kal­min kadun jat­keen kaut­ta, mut­ta sitä lau­ta­kun­ta kiel­täy­tyi tot­te­le­mas­ta, eikä uusi Khs var­maan­kaan sitä vaadi.

 4. Osmo, en siis ihan kir­jai­mel­li­ses­ti ymmär­tä­nyt mitä tuo kir­joit­ta­ma­si tar­koit­ti. Sii­tä en ole tie­ten­kään eri miel­tä ettei­kö bus­si­lii­ken­teen ja mui­ta hyö­ty­jä tuli­si laskea.

  Tar­koi­tan siis tätä: “Ratik­ka­lin­jo­jen sääs­töt oli­si­vat lisäk­si noin nel­jä mil­joo­naa euroa vuo­des­sa…” Puhu­taan­ko täs­sä nyt sii­tä että poi­kit­tais­ra­tik­ka­sääs­täi­si mat­ka-aikaa rahal­li­ses­ti tuon ver­ran? Vai lyhyem­piä hal­li­sii­vu­ja? Nopeam­paa kier­toai­kaa seis­kal­le Kala­sa­ta­man kaut­ta? Vai mitä? Nuo on eril­lai­sia ja var­sin­kin eri taval­la rea­li­soi­ta­via säästöjä.

  1. En hah­mot­ta­nut sitä kun­nol­la, kos­ka tämä esit­te­ly annet­tiin pai­kan­pääl­lä eikä kir­jal­li­ses­ti. Ymmär­sin niin, että sii­ne ver­rat­tiin tule­vaa ratik­kayh­teyt­tä joko niin, että se kul­kee Val­li­lan­laak­son läpi tai sen kier­täen. Nyt­hän sii­nä ei ole mitään liikennettä.

 5. Niin ja var­maan minä muis­tan vää­rin, mut­ta eikö tämä pää­tös­his­to­ria mene joten­kin niin että ensin hylät­tiin katu sata­ma­ra­dan pai­kal­le, sit­ten ruvet­tiin suun­nit­te­le­maan Pie­ta­ri Kal­min­ka­dun jat­koa joka myös hylät­tiin, ja nyt taas hyväk­sy­te­tään katua sata­ma­ra­dan paikalle?

  1. Lau­ta­kun­ta hyl­kä­si Val­li­lan­laak­son ja khs käs­ki sit­ten otta­maan käyt­töön van­hen­tu­neen kaa­van Pie­ta­ri Kal­min kadus­ta. Khs ei kos­kaan kiel­tä­nyt tätä Val­li­lan­laak­son jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tua. Tuo Pie­ta­ri Kal­min kadun yhteys on huo­noin vaih­toeh­dois­ta, mut­ta jon­kun mie­les­tä “paras”, kos­ka kaa­va on ole­mas­sa, eikä sii­tä siis voi valittaa.

 6. Minus­ta tämä bus­si­lii­ken­teen syr­jin­tä­asia oli­si vie­tä­vä asian­mu­kai­siin vali­tuse­li­miin käsi­tel­tä­väk­si. Kyl­lä kaik­ki jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neet ovat yhtä arvok­kai­ta. Mitään ei voi syr­jiä pel­käs­tään sik­si, että ei satu sii­tä tykkäämmän.

  Ratik­ka tulee, jos on tul­lak­seen, pit­kä­pii­mäi­sen odo­tuk­sen jäl­keen Jät­kä­saa­ren, Som­pa­saa­ren ja Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan rai­tei­den sekä varik­koin­ves­ton­nin saa­tua rahan­sa niin inves­toin­ti- kuin käyt­tö­me­no­bud­jet­tei­hin. Vuo­si­lu­ku on tuol­la reip­paas­ti yli kym­me­nen vuo­den päässä.

  Siel­lä Kum­pu­lan mäel­lä kär­vis­tel­lään joka päi­vä huo­no­ja yhteyk­siä. Bus­sin saa pie­nel­lä rahal­la kul­ke­maan nyt valit­tua reit­tiä ja kivaa kii­peä­mis­tä­kin on luvas­sa pysä­kil­tä kan­san­ter­veyt­tä kohot­ta­val­la tyylillä.

 7. Minus­ta tämä bus­si­lii­ken­teen syr­jin­tä­asia oli­si vie­tä­vä asian­mu­kai­siin vali­tuse­li­miin käsiteltäväksi.

  Tasa-arvo­val­tuu­tet­tua­ko ajat­te­lit? Hel­sin­gis­sä ei sei­so yksi­kään bus­si­han­ke min­kään “syr­jin­nän” takia, esi­mer­kik­si kak­kos­jo­ke­ri ete­nee ilman mitään sora­ää­niä mikä on jopa vähän yllät­tä­vää kos­ka se kul­kee pai­koin puis­to­mai­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Eräi­den rai­de­hank­kei­den koh­dal­la on kyl­lä jum­pat­tu kai­ken maa­il­man köysiratoja. 

  Val­li­lan­laak­sos­sa on kysy­mys yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä että hyväk­sy­tään­kö lii­ken­teen hai­tat puis­tol­le hin­ta­na lii­ken­nöin­ti­hyö­dyis­tä. Ei kum­paa­kaan tar­vit­se vähä­tel­lä vaik­ka asias­ta oli­si mitä miel­tä. Osa hyväk­syy jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun, osa ei bus­si­ka­tua mut­ta ratik­ka­ra­ta vie­lä joten­kin sie­det­täi­siin, ja osa ei halua mitään lii­ken­net­tä laak­soon. KH ja val­tuus­to pun­nit­see asian ja päät­tää. Mikä täs­sä on ongelma?

 8. Pie­ta­ri Kal­min­ka­dun reit­ti oli­si kum­pu­lan­mä­ke­läis­ten jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien kan­nal­ta paras, mut­ta puis­toa­lu­een neit­seel­li­syyt­tä var­je­le­vien kan­nal­ta huo­noin vaihtoehto.

  Hyö­ty-kus­tan­nus­las­kel­mis­sa ovat suu­rim­pi­na hyö­ty­ji­nä tämän­tyyp­pi­sis­sä hank­keis­sa mat­kus­ta­jat, joi­den aika­hyö­ty­jä sum­ma­taan koko inves­toin­nin hyö­ty­ajal­ta, käy­tän­nös­sä 25–30 vuo­del­ta. Lii­ken­teen käyt­tö­me­not pää­oma­me­noi­neen saat­ta­vat olla pak­ka­sen­kin puo­lel­la, jos aika­sääs­tö­jä syn­tyy riittävästi.

 9. Eilen tuli sit­ten kokeil­tua kum­pi on hei­kom­pi osa­puo­li, käve­ly­ka­dul­la (Mikon­ka­tu) käve­le­vä paris­kun­ta vai kii­rei­nen raitiovaunu.

  Käve­lim­me rei­pas­ta vauh­tia Mikon­ka­dul­la koh­ti Alek­sia, kun parin met­rin pääs­tä alkoi kuu­lua kil­ka­tus­ta ja ratik­ka, jol­la ei ollut mitään aiko­mus­ta hil­jen­tää vyö­ryi kir­jai­mel­li­ses­ti pääl­le. Itse osuin oike­aan etu­kul­maan, nai­sys­tä­vä­ni sai hypät­tyä alta pois vasemmalle.

  Vauh­tia oli tie­tys­ti sen ver­ran vähän, ettei suu­rem­pia vahin­ko­ja tul­lut, mut­ta jos aiem­min pin­na tört­töi­le­vien bus­sien kans­sa oli lyhyt, niin tus­kin tämän jäl­keen pal­joa yli­mää­räis­tä koh­te­liai­suut­ta hel­ti­ää näil­le mat­ka­li­pun­tar­kas­ta­jis­ta ratik­ka­kus­keik­si siir­ty­neil­le valtakunnanjohtajille.

  Että näin. Kii­tos upeas­ta lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­ta ja kyl­lä, ymmär­rän, että jalan­kul­ki­ja on vain vält­tä­mä­tön paha kapu­la upean jouk­ko­lii­ken­teen rat­tais­sa, vähän kuten auto­saa­ta­na ja polkupyörä.

 10. Käve­ly­ka­tu on katu, joka on tar­koi­tet­tu kevyen lii­ken­teen käyttöön.….
  Suo­men tie­lii­ken­ne­lain mukaan käve­ly­ka­dut mer­ki­tään eri­tyi­sel­lä lii­ken­ne­mer­kil­lä. Moot­to­ria­jo­neu­vo­lii­ken­ne käve­ly­ka­dul­la on eräin poik­keuk­sin kiel­let­ty, mut­ta pol­ku­pyö­räl­lä aja­mi­nen on sal­lit­tu. Moot­to­ria­jo­neu­von saa kui­ten­kin kul­jet­taa käve­ly­ka­tua pit­kin sen var­rel­la ole­val­le kiin­teis­töl­le, jos sin­ne ole muu­ta kaut­ta ajo­kel­pois­ta yhteyttä.
  Ajo­no­peus ei täl­löin saa ylit­tää 20 kilo­met­riä tun­nis­sa, ja kul­jet­ta­jan on annet­ta­va jalan­kul­ki­joil­le estee­tön kulku. 

  Huom. laki ei kos­ke raitiovaunuja…?

 11. Tämä on aiheen vie­res­tä, mut­ta pis­tän­pä­hän lin­kin kui­ten­kin kun tääl­lä on ollut puhet­ta ark­ki­teh­deis­ta Herzog & de Meu­ron (Kata­ja­no­kan ker­taal­leen hylät­ty hotel­li­suun­ni­tel­ma) ja park­ki­ta­lois­ta. Täs­sä on putii­kin van­han pankki/toimistotalon kyl­keen suun­nit­te­le­ma park­ki­ta­lo Miamissa:

  http://www.1111lincolnroad.com/

  Van­ha, jul­ki­si­vul­taan var­sin umpi­nai­nen toi­mis­to­ta­lo on siis rem­pat­tu ja sen ala­ker­rok­sia avat­tu katu­ti­laan. Kyl­keen on teh­ty kool­taan vas­taa­va yltiö­avo­nai­nen park­ki­ta­lo. Ei sovel­tui­si näil­le levey­as­teil­le, ehkä ihan onnek­si, tosin onhan tuo lajis­saan onnis­tu­neem­pi kuin pai­koil­laan näke­mä­ni parkkitalot.

 12. Jat­kaen aiheen vie­res­tä, Mik­ko H:n mai­nit­se­mas­sa H&M:n park­ki­ta­los­sa on ehkä kau­kaa hakien jotain Anto­ni Bonet-hen­kis­tä. Sinän­sä ei kau­heas­ti lii­ty tai sopeu­du ympä­ris­töön, mut­ta ympä­ris­tön huo­mioi­den ei ole niin väliksikään.

 13. Onnek­si Kim­mol­le ei käy­nyt sen pahem­min onnettomuudessa.

  Mitä olen havain­noi­nut sitä Mikon­ka­dun rat­kai­sua, ymmär­tääk­se­ni on kui­ten­kin tur­ha syyt­tää pel­käs­tään spå­ra­kus­kia tuos­ta. Mikon­ka­tu on niin kapea ja jalan­kul­ki­joi­ta niin pal­jon että jot­ta spå­ra liik­kui­si, sen pitää ajaa päin jalan­kul­ki­joi­ta ja pakot­taa ne pois tiel­tään. Eli kyse on huo­nos­ta suunnittelusta.

  Mitä seu­ra­sin aikoi­naan Hal­tian blo­gis­ta sen rei­tin suun­nit­te­lua, Mikon­ka­dun heik­kou­det oli­vat tie­dos­sa mut­ta rai­teet oli pak­ko vetää sii­tä kos­ka Simon­ka­dul­le ei voi kään­tyä mans­kul­ta ja Kes­kus­ka­dul­le ei saa vetää kis­ko­ja kos­ka kau­pun­ki­suun­nit­te­lu ei sitä salli.

 14. Mikon­ka­dun heik­kou­det oli­vat tie­dos­sa mut­ta rai­teet oli pak­ko vetää…

  Vaa­ra­ti­lan­tei­ta EI ole pako raken­taa, mut­ta käve­ly­ka­dun muut­ta­mi­nen takai­sin (joukkoliikenne)kaduksi oli­si kai ollut poliit­ti­ses­ti lii­an kal­lis­ta. Oli­si ollut erit­täin help­poa ja hal­paa erot­taa kevyt lii­ken­ne ja ras­kas rai­tio­vau­nu­lii­ken­ne toi­sis­taan. Tätä ei halut­tu teh­dä, vaan lutui­nen pik­ku ratik­ka piti saa­da kir­ma­ta vapaas­ti pik­ku­taa­pe­roi­den seas­sa — eihän nor­sua­kaan pidä pelä­tä, se on vaan iso­kor­vai­nen dum­bo, vaik­ka jos­kus saa­kin hepu­lin ja murs­kaa vähän ihmi­siä tai sar­vi­kuo­no­ja ihan vaan huvikseen…

  Jos autour­hei­lus­sa tai vaik­ka len­to­lii­ken­tees­sä toi­mit­tai­sin kuin Hel­sin­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­sa, jos­sa joka kort­te­liin mah­du­te­taan jokin uniik­ki pai­kal­li­nen viri­tys, jon­ka toi­min­taa tai sään­tö­jä ei tun­ne kuin puo­let alu­een käyt­tä­jis­tä, niin ruu­mii­ta tuli­si tiheäm­pään kuin ark­ku­ja ehdit­täi­siin teke­mään. Mikon­ka­dun rai­tio­kä­ve­ly­ka­tua ei sää­del­lä lais­sa sen enem­pää kuin Sokok­sen edus­tan hen­gen­vaa­ral­li­sia, jalan­ku­lun kokeel­li­sia lii­ken­ne­va­lo­ja. Molem­mat rat­kai­sut odot­ta­vat ensim­mäis­tä tule­vaa inva­li­dia tai ruumistaan.

 15. Tuli­pa vah­vis­tet­tua sama polii­sil­ta. Lii­ken­ne­ko­mi­sa­rio Den­nis Pas­ters­tei­nin mukaan Mikon­ka­dun liik­ku­mis­ta — rai­tio­vau­nun suh­det­ta kevyee­seen lii­ken­tee­seen — ei sää­te­le mikään laki ja “kat­so­taan var­maan syk­syl­lä, että min­kä ver­ran alu­eel­la on tul­lut onnettomuuksia”.

 16. Jos sitä erot­te­lua Mikon­ka­dul­la halua­taan paran­taa niin voi sin­ne lait­taa vaik­ka aito­ja tai nätim­min istu­tuk­sia erot­ta­maan kis­kot ja jalan­kul­ki­jat. Noin ei ole teh­ty ettei jalan­kul­ki­jat jou­tui­si kier­tä­mään. Jär­jes­te­ly on tuo­re ja toi­saal­ta sii­tä kul­kee vain yksi lin­ja, joten jalan­kul­ki­jat­kaan eivät ole vie­lä oikein tot­tu­neet sii­hen että sii­tä kul­kee ratikka. 

  Ja ero­aa­ko se Mikon­ka­tu nyt kui­ten­kaan niin olen­nai­ses­ti Alek­sis­ta, ihan samal­la taval­la sen­kin yli kul­kee vilk­kaat käve­ly­vir­rat. Ainoa vaka­vam­pi jalan­kul­ki­jaon­net­to­muus vii­me vuo­sil­ta jon­ka tie­dän Alek­sil­la ratik­kaan liit­tyen oli kun eräs mies noja­si kol­mo­seen pysäk­kil­lä ja se kata­las­ti läh­ti­kin liik­keel­le. En oikein kek­si mil­lä jär­jes­te­lyl­lä tuol­lai­sen­kin voi estää.

  Nämä on muu­ten­kin näi­tä kysy­myk­siä joi­hin ei ole mitään yksi­se­lit­tei­siä oikei­ta vas­tauk­sia. Ara­bias­sa kuto­sen päät­tä­ri­sil­muk­ka kul­kee tori­mai­sen alu­een ympä­ri, ja jot­kut asuk­kaat halusi­vat sii­hen aidat. Mihin taas suun­nit­te­li­jat huo­maut­ti­vat ter­ve­jär­ki­ses­ti että muu­ten hyvä, mut­ta aidois­sa on sel­lai­nen ongel­ma että lap­set tyk­kää­vät roik­kua niissä.

  Sha­red space kou­lu­kun­nan mukaan muu­ten erot­te­lun lisää­mi­nen hei­ken­tää lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta, näin sik­si että käve­li­jät ja autoi­li­jat luot­ta­vat lii­kaa sii­hen ettei kukaan tule tiel­le eivät­kä kom­mu­ni­koi kes­ke­nään. Tuon aja­tuk­sen tuek­si on myös näyt­töä käy­tän­nön toteu­tuk­sis­ta. Hel­sin­gis­sä tätä on tar­koi­tus kokeil­la Poh­jo­la­nau­kiol­la Käpylässä.

 17. Mikon­ka­dun jär­jes­te­ly on ter­vei­siä Frei­bur­gis­ta, jos­sa kau­pun­ki­suun­nit­te­li­jat ovat vuo­sia käy­neet tutus­tu­mas­sa aihee­seen. Frei­bur­gin seka­jär­jes­tel­mä kävely+ratikka samas­sa tilas­sa ilman erot­te­lua on alu­eel­li­ses­ti laa­ja ja jo vuo­si­kym­me­niä käy­tös­sä. Siel­lä jut­tuun ovat pai­kal­li­set jo kan­ta­pään kaut­ta pereh­ty­neet. Turis­teil­le se on ihmet­te­lyn ja ihas­te­lun aihe, kun rati­kat kil­kut­te­le­vat katu­ti­las­sa ryö­mien eteenpäin.

  Mikon­ka­tu on pie­ni kurio­si­teet­ti kes­kus­tas­sa — Alek­sil­la ei pää­dyt­ty saman­lai­seen jär­jes­te­lyyn tur­val­li­suus­syis­tä — joten sen vai­ku­tus kes­kus­tas­sa saa­pas­te­le­vien kau­pun­ki­lais­ten reak­tio­ta­poi­hin on huo­nos­ti ennakoitavissa. 

  Nykyi­nen rai­tio­lii­ken­teen suun­nit­te­lu­fi­lo­so­fia täh­tää kes­kus­tan hidas­ra­tik­kaan, joka vel­jei­lee käve­li­jän kans­sa samal­la nopeus­ta­sol­la. Aikaa­vie­vää rai­tio­vau­nul­la onkin kul­kea kes­kus­tan läpi. Mikon­ka­dun pysä­kil­tä ilta-aikaan meni täs­sä muu­ta­ma päi­vä sit­ten 8 minuut­tia Arka­dian­ka­dul­le, vaik­ka ruuh­kaa ei ollut kaduil­la eikä pysäkeillä.
  Kävel­len oli­si ehti­nyt nopeammin.

 18. Ja ero­aa­ko se Mikon­ka­tu nyt kui­ten­kaan niin olen­nai­ses­ti Alek­sis­ta, ihan samal­la taval­la sen­kin yli kul­kee vilk­kaat kävelyvirrat.

  Se alek­sin ja Mikon­ka­dun kul­ma ero­aa sii­nä että spå­ra ajaa rei­lun har­tia­le­vey­den pääs­tä talon kul­mas­ta, käy­tän­nös­sä samo­ja kis­ko­ja aje­taan kah­teen suun­taan ja hätäi­nen jalan­kul­ki­ja ei vält­tä­mät­tä huo­maa kul­ke­van­sa rai­tei­den poikki. 

  Kan­na­tan kyl­lä sha­red spacea mut­ta Mikon­ka­tu on vää­rä paik­ka kokeil­la sitä, se oli­si kan­nat­ta­nut pitää käve­ly­ka­tu­na. Kun­han Ruo­ho­lah­den rai­teil­la alkaa lii­ken­ne, kan­nat­tai­si har­ki­ta kol­mo­sen palaut­ta­mis­ta Arka­dian­ka­dul­le, sil­loin ei Mikon­ka­dun rai­tei­ta enää tar­vi­ta kun Kam­pin kes­kuk­seen pää­see muutenkin.

 19. Kuten Tpyy­luo­ma mai­nit­si, lii­ken­ne­sään­nöt eivät miten­kään auto­maat­ti­ses­ti paran­na lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta, kuten monet tun­tu­vat kuvit­te­le­van. On ole­mas­sa jon­kin ver­ran näyt­töä sii­tä, että “sha­red space” ‑suun­nit­te­lu­pe­ri­aa­te ja lii­ken­ne­sään­tö­jen vähen­tä­mi­nen saat­taa jopa vähen­tää liikenneonnettomuuksia.

  Täl­lä on kui­ten­kin myös hait­ta­puo­lia, sil­lä lii­ken­neym­pä­ris­tön teke­mi­nen “vaa­ral­li­sem­mak­si” (tai aina­kin hei­kom­min enna­koi­ta­vak­si) sään­tö­jen pois­ta­mi­sel­la tekee liik­ku­mi­ses­ta stres­saa­vam­paa ja epä­miel­lyt­tä­väm­pää. Tätä voi sit­ten kat­san­to­kan­nas­ta riip­puen pitää hyvä­nä tai huo­no­na asiana.

  Kari

 20. Tpyy­luo­ma, omas­ta mie­les­tä­ni se ainoa oikea ongel­ma­pis­te on tuo Alek­sin ja Mikon­ka­dun ris­teys. Sii­nä ratik­ka tulee mel­kein kiin­ni Alek­si 13:sta ja sel­keäs­ti käve­li­jän intui­tii­vi­sen jal­ka­käy­tä­vä­osan puo­lel­le. Jalan­kul­ki­jal­le jää­vä kolo rati­kan ja sei­nän välis­sä on todel­la kapea. Jos käve­lee koh­ti Alek­sil­la Man­ner­hei­min­tie­tä, ratik­ka tulee takaa suo­raan pääl­le. Tätä yhdis­tel­mää pidän sel­keä­nä suunnitteluvirheenä. 

  Kan­nat­taa käy­dä katsomassa. 

  Muu­ten en näe jär­jes­te­lys­sä ongelmaa.

 21. Olen sii­tä Alek­sin kur­vis­ta samaa miel­tä, isom­pi ongel­ma sii­nä pai­kas­sa minus­ta tosin on että aina­kin vii­mek­si kun kiin­ni­tin sii­hen huo­mio­ta HKR ei edel­leen­kään ollut saa­nut pois­tet­tua suo­ja­tie­tä Alek­sin yli, nyt ratik­ka ajaa suo­raan sel­kään peri­aat­tees­sa suo­ja­tien edes­sä sei­so­via. Yksi asia joka tosin minus­ta on paran­tu­nut on että kul­jet­ta­jat käyt­tää reip­paam­min kel­loa, se että ratik­ka on hidas on sinän­sä hyvä asia, mut­ta edel­lyt­tää pai­koin mei­dän lii­ken­ne­kult­tuu­ril­le vie­ras­ta ääni­mer­kin käyttöä.

  Se koko jär­jes­te­ly on käsit­tääk­se­ni kokei­lu­luon­tei­nen, rati­kan voi vetää noin­kin mut­ta onko se hyvä asia on sit­ten toi­nen jut­tu. Eli kan­nat­taa var­maan antaa palau­tet­ta. Eräs kul­jet­ta­ja muu­ten JLF:ssä ker­toi että mei­na­si ajaa seis­kal­la Mikon­ka­dul­ta tul­leen auton pääl­le jon­ka kus­ki oli ilmei­ses­ti sii­nä käsi­tyk­ses­sä että hänel­lä on etua­jo-oikeus, eli pitäi­si­kö lait­taa kolmio? 🙂

  Kuten yllä mai­nit­tiin niin Mikon­ka­dul­la on kis­kot sik­si että lii­ken­ne­va­lo­suun­nit­te­li­jat on sitä miel­tä ettei Simon­ka­dul­ta kään­ty­mi­nen Man­ner­hei­min­tiel­le toi­mi. Ne kis­kot taas ovat Simon­ka­dul­la sik­si ettei nii­tä saa­tu toi­sel­le puol­le Kam­pin kes­kus­ta, Salo­mo­nin­ka­tu­ko se oli? Tätä ei voi edes jäl­ki­kä­teen muut­taa kos­ka bus­si­ter­mi­naa­lin kat­to ei kan­na ras­kas­ta lii­ken­net­tä. Oli­si ollut nopea ja hyvä.

  Toi­nen vaih­toeh­to Jät­kä­saa­ren suun­taan oli­si ollut ajaa ratik­ka van­han rata­kui­lun kaut­ta, tämä oli­si ollut erit­täin nopea ja suht hyvä. Mut­ta se ei taas käy­nyt kos­ka kui­lu on varat­tu kes­kus­ta­tun­ne­lil­le, jota tosin sit­tem­min pää­tet­tiin jät­tää teke­mät­tä teh­dä. Lisäk­si ongel­mal­li­se­na pidet­tiin sitä että ratik­ka oli­si pitä­nyt joh­taa Kan­sa­lais­to­rin läpi, jos­sa on ilmei­ses­ti niin mas­sot­tain kan­sa­lai­sia pat­sas­te­le­mas­sa ettei ne mah­du jos sitä kaven­taa seit­sä­män met­riä leveä kis­kou­ran ver­ran. Nyt sin­ne kui­luun tulee sit­ten pyö­rä­tie joka päät­tyy sii­hen samaan toriin, ja KSV poh­tii miten ne pyö­räi­li­jät saa­daan sen Sano­ma- ja Musiik­ki­ta­lon väliin muo­dus­tu­van ihmis­muu­rin ohi. Veik­kaan että rat­kai­su on kaven­taa toria teke­mäl­lä leveä pyö­rä­tie sen vierustaa.

  Sen kol­mo­sen uudel­le rei­til­lä vaa­ral­li­sin ja hidas­ta­vin paik­ka on Fre­da, sii­tä kun tak­sit ja muut autot ohit­te­le­vat pysä­kil­le sei­so­via bus­se­ja ja rati­koi­ta kes­kel­lä jalan­kul­ki­ja­vir­taa saat­taa hyvin­kin seu­ra­ta ruu­mi­ta. Tosin ehkä se vih­doin ja vii­mein saa­daan sul­jet­tua kun bus­sit siir­tyy ter­mi­naa­liin, sai­si vie­lä 18 ja 14 raiteille.

  Että kyl­lä sii­tä rati­kas­ta saa hitaan kun tar­peek­si teh­dään kom­pro­mis­se­ja. Toi­saal­ta, mat­kus­ta­jia nyt kui­ten­kin tun­tuu riit­tä­vän hyvin uudel­le­kin kol­mo­sel­le, mikä on kui­ten­kin se lopul­li­nen mit­ta­ri sen tar­peel­li­suu­des­ta. Vaih­toeh­to pin­ta­lii­ken­teel­le oli­si vie­dä rati­kat­kin tun­ne­liin, kah­dek­san minuut­tia ei vaan rii­tä sii­hen että hoi­taa itsen­sä maa­na­lai­sel­le lai­tu­ril­le ja siel­tä ylös, ja pääl­le tulee käve­lyn vaiva.

 22. eräs kul­jet­ta­ja muu­ten JLF:ssä ker­toi että mei­na­si ajaa seis­kal­la Mikon­ka­dul­ta tul­leen auton pääl­le jon­ka kus­ki oli ilmei­ses­ti sii­nä käsi­tyk­ses­sä että hänel­lä on etua­jo-oikeus, eli pitäi­si­kö lait­taa kolmio?

  Laki ei siis edes tun­ne mitään rai­tio­kä­ve­ly­tie­tä ja sana­tark­kaan käve­ly­ka­dul­la ajo muu­ten kuin ton­til­le on kiel­let­tyä. Joten Sha­red Space in your a**, sil­lä kyl­lä (joukko)liikenteen vie­lä 2010 pitää perus­tua lakiin ja ase­tuk­seen, ei uskon­nol­li­seen mant­raan. Poh­din­kin nyt jät­tää polii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­töä kysei­ses­tä liikennöinnistä.

 23. Ne kis­kot taas ovat Simon­ka­dul­la sik­si ettei nii­tä saa­tu toi­sel­le puol­le Kam­pin kes­kus­ta, Salo­mo­nin­ka­tu­ko se oli? Tätä ei voi edes jäl­ki­kä­teen muut­taa kos­ka bus­si­ter­mi­naa­lin kat­to ei kan­na ras­kas­ta lii­ken­net­tä. Oli­si ollut nopea ja hyvä.”

  Minul­le ter­mi­naa­lin kon­struk­töö­rit kyl­lä ker­toi­vat, että kat­to kes­tää rati­kan. Lie­kö sit­ten hei­ken­net­ty näi­den puhei­den jälkeen.

  Yri­tin saa­da Salo­mo­nin­ka­dul­le ratik­kaa niin kau­an kun Kamp­pia suun­ni­tel­tiin. Ei onnis­tu­nut, kun Kor­pi­sel­la ja kai­ke­ti kau­pun­ki­suu­nit­te­lu­vi­ras­tol­la oli eri visio Kam­pin aukiois­ta. Kor­pi­nen tosin tokai­si näh­ty­ään lop­pu­tu­lok­sen, että oli­sit saa­nut vie­dä sen rati­kan sin­ne, kun katu­ti­lo­jen mitoi­tuk­set ovat mitä ovat.

  1. Pek­ka Kor­pi­nen oli sitä miel­tä, että Kamp­pia ei saa pila­ta rati­kal­la. Se oli suu­ri vir­he, kos­ka nyt pilat­tiin sit­ten Mikon­ka­tu. Lisäk­si vaih­to met­ros­ta ratik­kaan oli­si ollut pal­jon parem­pi sil­lä toi­sel­la puo­lel­la. Kun ratik­ka oli­si ollut muka­na suun­nit­te­lus­sa alus­ta asti, se oli­si saa­tu aika haitattomasti.

 24. Kim­mo, pysäk­ki­hän on tontilla

  Ton­til­la Mikon­ka­dul­la kyl­lä, mut­ta ei käve­ly­ka­dul­la, sil­lä se käve­ly­ka­tu päät­tyy lii­ken­ne­mer­kin mukaan edel­tä­vään risteykseen 😮

 25. Vep­sä­läi­nen, mie­len­kiin­tois­ta. Muis­tan kuul­lee­ni että joku koh­ta sii­tä Salo­min­ka­dun lin­jas­ta on teh­ty niin ettei se kan­na ratik­kaa, eli sitä ei voi jäl­keen­päin­kään teh­dä. Tie­to saat­taa kyl­lä hyvin­kin olla väärä.

  Minä en ole sitä miel­tää että Mikon­ka­tu oli­si pilal­la, ei se miten­kään hyvä ollut ennen kis­ko­ja­kaan. Eli se nyt kui­ten­kin on paran­nus aikai­sem­paan. Vaih­toeh­to sil­lä radal­le oli­si reit­ti Mikon­ka­tu — Yli­opis­ton­ka­tu — Unio­nin­ka­tu (mak­saa ja kaar­re­sä­teet arve­lut­taa) tai sit­ten suo­raan Mikon­ka­tua vaik­ka Kasar­min­to­ril­le saakka.

  Tai sit­ten hoi­de­taan se Simon­ka­dun ris­teys kun­toon. Esi­mer­kik­si Vep­sä­läi­sen kans­sa lie­nem­me hert­tai­sen yhtä miel­tä sii­tä että rat­kai­su sii­hen ris­teyk­seen on muut­taa Man­ner­hei­min­tien itä­puo­li välil­lä Espa — Pos­ti­ka­tu käve­ly­alu­eek­si. Saa­tai­siin leveä käve­ly­alue iltau­rin­koon kau­pun­gin pää­ka­dul­le. Stoc­kal­le, HYYl­le, Sokok­sel­le ja muil­le kiin­teis­tö­no­mis­ta­jil­le var­maan kel­pai­si. Katu­työt mak­saa sitä pait­si ihan jo ratik­ka­lii­ken­teen säästöillä.

 26. Mikon­ka­tua pit­kin kai­ke­ti on aja­tel­tu vie­dä Jät­kä­saa­res­ta Kam­pin kaut­ta kul­ke­va lin­ja myös, jol­loin lii­ken­ne sii­nä lisään­tyi­si. Ahtaal­le kään­nök­sel­le Alek­sil­le kään­nyt­täes­sä on var­maan vie­lä teh­tä­vä jotain sen tapais­ta, joi­ta näkee kes­kiai­kais­ten kau­pun­kien sok­ke­lois­sa; kiin­teis­tön katu­ta­soa on niis­tet­ty ylei­sek­si jalan­ku­lun tilak­si. Saman­lai­nen ahdas jalan­kul­ki­joi­ta vaa­ni­va kään­nös on Kam­pis­sa Urho Kek­ko­sen­ka­dun itäpäässä.

  Odo­tan mie­len­kiin­nol­la ja pie­nel­lä pelol­la uusien rai­tio­vau­nu­jen tar­jouk­sia. Nykyis­ten mata­la­lat­tia­vau­nu­jen huo­not koke­muk­set Hel­sin­gin rata­geo­met­rian ali­mi­toi­tus­maa­il­mas­sa saat­ta­vat hei­jas­tua vau­nu­jen hin­noit­te­luun. Oli­si toi­vo­nut, että aiem­min teh­ty­jä mitoi­tus­vir­hei­tä rata­ver­kos­sa kor­jat­tai­siin eikä uusia koko ajan tehtäisi.

  Muu­toin olen sitä miel­tä, että Man­ner­hei­min­tien itä­puo­li välil­lä Espa- Kai­vo­ka­tu (-Pos­ti­ka­tu) sekä Poh­jois-Espa välil­lä Fabia­nin­ka­tu-Man­ner­hei­min­tie oli­si varat­ta­va jalan­kul­ku­kes­kus­tan eliittialueiksi. 

  Jos Kai­vo­ka­tu Sokok­sen koh­dal­la muut­tuu myös jalan­ku­lun ja jouk­ko­lii­ken­teen alu­eek­si, Simon­ka­dul­ta Man­ner­hei­min­tiel­le ete­lään on pääs­tä­vis­sä kään­ty­mään rati­kal­la. Tämä jut­tu kui­ten­kin edel­lyt­tää liit­ty­män Pos­ti­ka­tu-Man­ner­hei­min­tie jär­jes­te­ly­jen ja toi­mi­vuu­den tutkintaa.

 27. Vep­sä­läi­nen, vii­mei­sin lin­ja­vaih­toeh­to Jät­kä­saa­reen tai­taa olla ysi, joka tapauk­ses­sa en oikein kek­si mik­si sin­ne vie­täi­siin mitään Mikon­ka­dun kaut­ta kulkevaa.

  Tämä jut­tu kui­ten­kin edel­lyt­tää liit­ty­män Pos­ti­ka­tu-Man­ner­hei­min­tie jär­jes­te­ly­jen ja toi­mi­vuu­den tutkintaa.

  Sii­hen mah­tui­si lii­ken­neym­py­rä, iso­kin sel­lai­nen. Suo­si­sin tuo­ta pää­ris­teyk­sek­si nime­no­maan sik­si että sii­nä on tilaa. Mut­ta yli­pään­sä joo, kyl­lä tuo pitäi­si suun­ni­tel­la kun­nol­la, myös ratik­ka­py­säk­kien paik­kaa voi­si ehkä miet­tiä uudestaan.

 28. Sep­po Vep­sä­läi­nen: “Odo­tan mie­len­kiin­nol­la ja pie­nel­lä pelol­la uusien rai­tio­vau­nu­jen tarjouksia.”

  Se onkin mie­len­kiin­tois­ta, mil­lai­sia rai­tio­vau­nu­ja saa­daan. Niin Suo­men­lin­nan lau­tan, rati­koi­den kuin pai­kal­lis­ju­nien kil­pai­lu­tuk­set ovat men­neet enem­män tai vähem­män met­sään. Yksi teki­jä on että tar­jouk­sil­le ja kul­ku­vä­li­neil­le on ase­tet­tu lii­an tiu­kat (epä­rea­lis­ti­set) ehdot, jol­loin rehel­li­set tar­joa­jat ovat vetäy­ty­neet tai aina­kaan toi­mi­tet­tu tuo­te ei ole ollut sel­lai­nen (toi­mi­va) kuin oli­si haluttu.

 29. Muu­toin olen sitä miel­tä, että Man­ner­hei­min­tien itä­puo­li välil­lä Espa- Kai­vo­ka­tu (-Pos­ti­ka­tu) sekä Poh­jois-Espa välil­lä Fabia­nin­ka­tu-Man­ner­hei­min­tie oli­si varat­ta­va jalan­kul­ku­kes­kus­tan eliittialueiksi. 

  Kat­so­kaa, jalan­kul­ku­kes­kus­taan ei todel­la­kaan kuu­lu bus­se­ja tai kevyen lii­ken­teen seas­sa liik­ku­via rai­tio­vau­nu­ja. Jos taas tar­koi­tit­te, että Man­ner­hei­min­tien itä­puo­li välil­lä Espa- Kai­vo­ka­tu (-Pos­ti­ka­tu) sekä Poh­jois-Espa välil­lä Fabia­nin­ka­tu-Man­ner­hei­min­tie oli­si varat­ta­va jouk­ko­lii­ken­ne­kes­kus­tan eliit­tia­lu­eek­si, niin mik­si ette sit­ten niin sano?

 30. @tpyyluoma

  Minä en ole sitä miel­tää että Mikon­ka­tu oli­si pilal­la, ei se miten­kään hyvä ollut ennen kis­ko­ja­kaan. Eli se nyt kui­ten­kin on paran­nus aikaisempaan.

  Rai­tio­vau­nu siis rikas­tut­taa Mikon­ka­tua käve­ly­ka­tu­na vai sitä, että rai­tio­vau­nul­la saa­tiin vie­tyä muu­ta­ma pysä­köin­ti­paik­ka autosaatanalta?

 31. OS: “Pek­ka Kor­pi­nen oli sitä miel­tä, että Kamp­pia ei saa pila­ta rati­kal­la. Se oli suu­ri vir­he, kos­ka nyt pilat­tiin sit­ten Mikonkatu.” 

  Mie­lum­min Mikon­ka­tu kuin Kamp­pi. Salo­mon­ka­tu on nyt koh­tuul­li­sen hyvä ja pal­jon käy­tet­ty, ja Fre­daan rajau­tu­va aukio toi­mii sään sal­lies­sa. Ratik­ka on ras­kas­ta lii­ken­net­tä, ei se istu käve­ly­alu­eel­le vaan jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dul­le. Nyt Mikon­ka­tu ei ole oikein kumpaakaan.

  tpyy­luo­ma: “Vaih­toeh­to pin­ta­lii­ken­teel­le oli­si vie­dä rati­kat­kin tun­ne­liin, kah­dek­san minuut­tia ei vaan rii­tä sii­hen että hoi­taa itsen­sä maa­na­lai­sel­le lai­tu­ril­le ja siel­tä ylös, ja pääl­le tulee käve­lyn vaiva.”

  Riip­puu. Kau­an­ko kes­täi­si tason­vaih­to Kam­pis­sa met­ro­lai­tu­ril­ta yksi taso alas­päin ver­rat­tu­na nykyi­seen ratikkavaihtoon ?

 32. spot­tu, kai se aja­tus oli että Salo­mi­nin­ka­tu oli­si ollut mal­liin Alek­si, joka kyl­lä toi­mii ihan hyvin.

  Jos on vaih­ta­mas­sa maa­na­lai­ses­ta junas­ta toi­seen niin maa­na­lai­nen ase­ma on hyvä jut­tu, tar­koi­tin sitä että kes­kus­tan pin­ta­lii­ken­net­tä tuol­lai­nen ei korvaa.

  Tie­ten­kin on sem­moi­nen optio että rata kul­kee ruuh­kai­sem­pien osien ali tun­ne­lis­sa, mut­ta pysä­kit pide­tään maan pin­nal­la jo ihan kus­tan­nus­syis­tä­kin. Maa­nan­tai­na ava­tus­sa Ber­ge­nin rati­kas­sa, tosin kai lähin­nä maas­tos­ta joh­tuen, on lähes kol­mas­osa mat­kas­ta tun­ne­lei­ta mut­ta maa­na­lai­sia ase­mia ei ole yhtään. Jos ei halua men­nä pai­kan pääl­le, niin koko reit­ti video­na löy­tyy http://jlf.fi/f17/296-bergen-palauttaa-ratikat-ensimmaisena-pohjoismaissa/index3.html#post89230 nor­ja­lai­nen popu­laa­ri­musii­kin säestämänä.

 33. IMHO puheis­sa pitäi­si ero­tel­la jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­son paran­ta­mi­nen ja vähem­mäl­le huo­miol­le jää­vä kysy­mys ihmis­ten abso­luut­ti­sis­ta kulkemistarpeista.

  Pal­ve­lu­ta­son paran­ta­mi­nen on kes­keis­tä sekä nykyi­sil­le käyt­tä­jil­le että jouk­ko­lii­ken­teen kil­pai­lu­ky­vyl­le, jos­sa lii­ken­ne­muo­dol­le halu­taan lisää käyt­tä­jiä nii­den jou­kos­ta, jos­sa liik­ku­mis­muo­don käyt­tö on sel­keä oma valinta.

  Jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­soa ei kohen­ne­ta (eikä aina edes halu­ta kohen­taa) sil­lä, että ihmis­ten liik­ku­mis­tar­pei­ta yri­te­tään muo­ka­ta kiel­to­jen ja hait­to­jen kaut­ta; yrit­tä­jää on kyl­lä mah­dol­lis­ta ajaa vara­rik­koon, mut­ta kios­kin­pi­tä­jäs­tä tus­kin tulee rati­kan käyt­tä­jää vaik­ka beto­ni­por­sai­ta siro­tel­tai­siin met­rin välein.

  Monen muun ihmi­sen rea­lis­tis­ta mah­dol­li­suut­ta käyt­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä voi­daan kui­ten­kin lisä­tä. Tämä vaa­tii uusia reit­te­jä ja kul­ku­muo­to­ja, mah­dol­li­suuk­sia, jot­ka kat­ta­vat tar­pei­ta eikä rais­kaa sitä ainoa­ta pula­hyö­dy­ket­tä mikä jokai­ses­sa ihmi­se­lä­mäs­sä on: aikaa!

  Kyl­lä, Kamp­pi oli­si hyvin­kin voi­nut tai voi­si olla jär­ke­vä, Suo­men ilmas­to muis­taen, kui­va ja läm­min, jouk­ko­liik­ku­mi­sen kes­kus, jos­sa IHAN KAIKKI lii­ken­ne­vä­li­neet rati­kas­ta met­ron kaut­ta hen­ki­lö­au­toon koh­taa. Täl­löin pal­ve­lu­ta­son kohe­ne­mi­nen voi­si itse asias­sa olla teki­jä, joka vai­kut­tai­si jo liik­ku­mi­sen tar­pee­seen­kin, kun liik­ku­mi­seen help­pous ja käy­tet­ty aika lyhe­ni­si merkittävästi.

 34. Erin­omai­nen video Ber­ge­nis­tä. Tuos­ta kan­nat­tai­si ottaa oppia ettei Rai­de­jo­ke­rin kans­sa tule saman­lai­sia ongelmia.

  Het­kel­lä, n.10:30 auto yrit­tää ajaa vau­nun eteen. Voi­si­ko tuol­lai­sen estää esim terä­väl­lä töys­syl­lä, jot­ta autoi­li­jan on pak­ko hil­jen­tää rei­lus­ti rataa ylittäessään.

  n20-21min nai­nen yrit­tää heit­tää las­ten­rat­taat vau­nun alle ja nuo­ri­soa lon­nii raiteilla.

  Voi­si­ko tuol­lai­sen estää esim kai­teel­la kapeis­sa koh­dis­sa ja korot­ta­mal­la rai­teet 10–20cm jal­ka­käy­tä­vää korkeammalle.

  Muu­ten olen sitä miel­tä että kun rai­de­jo­ke­ri tulee, tuli­si alkaa har­ki­ta mans­kua ja Hämeen­tie­tä kul­ke­vien lin­jo­jen moder­ni­soin­tia jokeristandardiin.

  Kan­ta­kau­pun­gin kujia kier­tä­viä hidas­rai­tei­ta tus­kin kanat­taa moder­ni­soi­da. Mut­ta ei nii­tä kan­na­ta lak­kaut­taak­kaan, van­ho­ja vau­nu­ja voi var­mas­ti kor­ja­ta vie­lä pit­kään ja ret­ro­vau­nu­ja voi var­mas­ti tee­tät­tää jos on pak­ko. Kan­ta­kau­pun­gis­sa sink­ku­ho­tel­lien asuk­kail­le riit­tää kai kes­kio­sal­taan mata­lat vaunut.

 35. Kuto­ja, Rai­de-Joke­rin suun­ni­tel­mat on hyvin saman suun­tai­sia, kts. http://www.raidejokeri.info Video on koea­jol­ta joi­ta aje­taan sik­si että suun­nit­te­li­jat eivät ole sel­vä­nä­ki­jöi­tä, mai­nit­sa­mi­si pai­kat tosi­aan­kin vaa­ti­vat kor­jauk­sia ja eikö­hän ne teh­dä. Kalus­to on muu­ten samaa kuin Hel­sin­gin uudem­mat rati­kat, eli Variotrameja.

  Muu­ten olen sitä miel­tä että kun rai­de­jo­ke­ri tulee, tuli­si alkaa har­ki­ta mans­kua ja Hämeen­tie­tä kul­ke­vien lin­jo­jen moder­ni­soin­tia jokeristandardiin.

  Joo, ja samaa kalus­toa­kin voi käyt­tää yhtei­sil­lä osuuk­sil­la perin­ne­ra­ti­kan kans­sa. Hämeen­tie on kai­ken lisä­ki itsea­sias­sa aika help­po, auto­lii­ken­teen kan­nal­ta se on tois­si­jai­nen väy­lä kun Ran­ta­tie kul­kee parin kort­te­lin pääs­tä, joten täy­se­tuuk­sien ei pitäi­si olla ongel­ma. Samal­la nopeu­tui­si nykyi­set­kin ratikat.

 36. tpyy­luo­ma: “spot­tu, kai se aja­tus oli että Salo­mi­nin­ka­tu oli­si ollut mal­liin Alek­si, joka kyl­lä toi­mii ihan hyvin.”

  Ei oli­si samaa fii­lis­tä. Alek­si on pelk­kä kui­lu­mai­nen kul­ku­väy­lä, ja sel­lai­se­na toi­mii ihan hyvin. Kam­pis­sa on nyt aito jalan­kul­ku- ja oleskelualue.

  Töö­lön met­ron ratik­ka­ver­sio jär­ke­väl­lä pysä­kin­vä­lil­lä jakaan­tuen ete­läs­sä kar­keas­ti 14 ja 14B rei­teil­le kor­vai­si mer­kit­tä­vän mää­rän pin­ta­lii­ken­net­tä Kam­pis­ta molem­piin suun­tiin, ja kyt­ki­si sekä kan­ta­kau­pun­gin että Töö­lön kun­nol­la ras­kas­rai­tee­seen. Kau­pun­ki­ju­na­tyyp­pi­nen met­ro joka ei vie ihmi­siä peril­le asti ei sitä tie­ten­kään tee.

 37. Kat­se­lin pikai­ses­ti HS.n kuvia town­house kil­pai­lun sados­ta. Voit­ta­jas­sa, tai aina­kin sen kuvas­sa, oli vaa­ran­ta­va vir­he! Suo­meen ei kan­na­ta raken­taa tasa­kat­toi­sia taloja.

 38. Kal­le, älä huo­les­tu tur­haan, kil­pai­luis­sa teh­dään kivan­nä­köi­siä kuvia, mut­ta oikeas­ti raken­net­ta­vat talot ovat sit­ten jotain muuta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.