Puhe valtuustossa

Useam­pi­kin on pyy­tä­nyt täl­le blo­gil­le puheen­vuo­roa­ni, jon­ka pidin val­tuus­ton bud­jet­ti­raa­min lähe­te­kes­kus­te­lus­sa 3.2 Pyyn­nöt joh­tui­vat ilmei­ses­ti sii­tä, että Hesa­ri kom­men­toi puhet­ta pää­kir­joi­tuk­ses­saan. En ole voi­nut toteut­taa toi­vet­ta, kos­ka puhuin ilman pape­ria. Nyt se on kui­ten­kin löy­ty­nyt val­tuus­ton kes­kus­te­lu­pöy­tä­kir­jas­ta, joka tuli kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan lis­tan liit­tee­nä. Täs­sä siis se puhe niin taker­rel­len kuin se on pidetty.

Arvoi­sa puheenjohtaja!

Täy­tyy sanoa, että minua ihme­tyt­tää tämä kes­kus­te­lun rau­hal­li­suus, kos­ka minä näen tämän kun­nan ja koko oikeas­taan Suo­men jul­ki­sen sek­to­rin talous­ti­lan­teen kyl­lä aika sur­kea­na tai sano­taan vaa­ral­li­se­na. Mel­kein koko minun poliit­ti­nen ura­ni on yleen­sä ollut jul­ki­sen sek­to­rin kar­si­mis­ta, ja luu­len, että jos poli­tii­kas­sa vie­lä jat­kan, niin se näyt­tää jat­ku­van samanlaisena.

Ensin­nä­kin, minus­ta kau­pun­gin­joh­ta­jan käsi­tyk­set täs­tä tulo­ti­lan­tees­ta oli­vat aika rea­lis­ti­sia, ja voi­sin tähän lisä­tä sen, että vaik­ka meil­lä ei mene niin huo­nos­ti kuin eräil­lä muil­la savu­piip­pu­val­tai­sil­la kun­nil­la täs­sä maas­sa, niin kyl­lä me pää­sem­me nii­den­kin las­ku­ja mak­sa­maan. Sen takia se, että niil­lä menee huo­nos­ti, tulee joh­ta­maan sii­hen, että joten­kin sit­ten meil­lä­kin menee huonosti.

Olen hyvin pes­si­mis­ti­nen tuon ener­gia­lai­tok­sen tulou­tuk­sen suh­teen, en pel­käs­tään niis­tä syis­tä joh­tuen, jois­ta tääl­lä on kes­kus­tel­tu, vaan yksin­ker­tai­ses­ti koen asian sil­lä taval­la, että se ener­gia­po­liit­ti­nen tilan­ne, jos­sa ener­gia­lai­tos on tuot­ta­nut noin tol­kut­to­mia voit­to­ja, ei ole pysy­vä. Se ei oli­si mis­sään tapauk­ses­sa pysy­vä, vaik­ka ei mitään täs­sä tapah­tui­si, vaan yksin­ker­tai­ses­ti, jos maas­sa ener­gia­huol­to jol­la­kin tavoin muut­tuu, se ei oikeas­taan voi muut­tua kuin sii­hen suun­taan, että Hel­sin­gin ener­gia­lai­tok­sen voi­tot pienenevät.

Suo­mes­sa on otet­tu minus­ta ihan vii­saas­ti se stra­te­gia, että kun huol­to­suh­de heik­ke­nee, niin ote­taan sit­ten täy­den­nys­tä ulko­mail­ta ja paran­ne­taan täl­lä tavoin huol­to­suh­det­ta, mut­ta tämä ei ole onnis­tu­nut. Me emme ole onnis­tu­neet hou­kut­te­le­maan tähän maa­han sitä työ­voi­maa, mitä tän­ne oli­si tar­vit­tu, ja sen takia tämä ulko­maa­lais­kort­ti ei aina­kaan tois­tai­sek­si ole mei­dän jul­ki­sen talou­den tilan­net­ta paran­ta­nut, vaik­ka sen varaan on aika pal­jon las­ket­tu. Kun nyt kat­soo tuon­ne ulos pimey­teen ja ihmet­te­lee tätä mei­dän kum­mal­lis­ta kiel­täm­me, niin ymmär­tää, että kaik­ki ne, joil­la on varaa vali­ta, valit­se­vat sit­ten joi­ta­kin mui­ta maita.

On vali­tet­ta­vas­ti sanot­ta­va, että kun Hel­sin­gin pal­ve­lu­jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­sia kat­soo tilas­to­jen valos­sa, mei­dän jär­jes­tel­mäm­me on kal­lis. Me mak­sam­me ter­vey­den­huol­los­ta, ope­tuk­ses­ta, päi­vä­hoi­dos­ta ja mel­kein kai­kes­ta pal­jon. Mei­dän pal­ve­lum­me ovat myös hyviä, mut­ta laa­tue­ro ei seli­tä tätä hin­tae­roa. Voi olla, että nämä tilas­tot ovat epä­rei­lu­ja, mut­ta joka tapauk­ses­sa nii­tä tilas­to­ja kat­so­taan val­tiol­la, ja jos meil­tä rahat lop­pu­vat, niin ne sano­vat, että ei tule lisää, teh­kää itse jota­kin täl­le kal­liil­le järjestelmälle.

Sit­ten täy­tyy sanoa, että kun täs­sä on jou­tu­nut työn puo­les­ta tutus­tu­maan muit­ten kun­tien hal­lin­toi­hin, niin mei­dän hal­lin­tom­me on van­han­ai­kai­nen. Kai­kes­sa kun­nal­lis­ta­lou­des­sa on se ongel­ma, että tämä kak­sois­hal­lin­to, jos­sa on luot­ta­mus­mies­hal­lin­to ja vir­ka­mies­hal­lin­to, ei ole kovin dynaa­mi­nen, kos­ka se, että voi­sim­me teh­dä uudis­tuk­sia, edel­lyt­tää, että on dynaa­mi­sia luot­ta­mus­mie­hiä ja dynaa­mi­sia vir­ka­mie­hiä ja vie­lä samal­la taval­la dynaa­mi­sia vir­ka­mie­hiä yhtä aikaa, ja aina joku näis­tä edel­ly­tyk­sis­tä tup­paa puut­tu­maan. Muu­al­la tätä ongel­maa on pys­tyt­ty rat­ko­maan niin , että on kehi­tet­ty työn jakoa siten, että luot­ta­mus­mie­het kes­kit­ty­vät tah­to­mi­seen ja vir­ka­mie­het osaa­mi­seen. Meil­lä nämä roo­lit mene­vät pahas­ti sekai­sin, ja sii­nä pait­si saat­taa tul­la osaa­mat­to­mia ihmi­siä päät­tä­mään sii­tä, mis­sä tar­vit­tai­siin osaa­mis­ta, niin ennen kaik­kea se mer­kit­see, että se vir­ka­mies, jon­ka pitäi­si ottaa itse­ään nis­kas­ta kiin­ni ja sanoa, että nyt mei­dän pitää moder­ni­soi­da ja uudis­taa ja ratio­na­li­soi­da tämä tou­hu, mut­ta ei minun tar­vit­se teh­dä mitään, kun luot­ta­mus­mie­het­hän oikeas­taan ovat täs­tä vas­tuus­sa. Sen takia me olem­me mones­sa asias­sa van­han­ai­kai­sem­pia kuin muut suu­ret kau­pun­git täs­sä maassa.

Mei­dän pitäi­si pyr­kiä sel­väs­ti keven­tä­mään hal­lin­toa ja pää­se­mään irti sii­tä ansas­ta, että min­kään viras­ton ei kos­kaan kan­na­ta meil­lä sääs­tää mitään, kos­ka jos se sääs­tää, ne rahat mene­vät kau­pun­gin poh­jat­to­maan kas­saan eivät­kä jää sen orga­ni­saa­tion sisäl­le, mut­ta sen orga­ni­saa­tion sisäl­le jää suu­rem­pi kii­re, työ­pai­ne ja se ikä­vä vel­vol­li­suus irti­sa­noa omia työ­to­ve­rei­ta. Sen takia täs­sä mei­dän brut­to­bud­je­toin­tior­ga­ni­saa­tios­sam­me jokai­sen orga­ni­saa­tion kan­nat­taa sala­ta ne sääs­tä­mis­koh­teet, mit­kä sil­lä on, tai ei nyt aina­kaan kau­hean aktii­vi­ses­ti nii­tä etsiä. Ne kun­nat, jot­ka ovat men­neet enem­män net­to­bud­je­toi­tui­hin jär­jes­tel­miin tai sii­hen, että niil­lä orga­ni­saa­tioil­la on omaa rahaa ja jos tääl­lä sääs­tät, niin voit käyt­tää tuol­la sitä enem­män, pys­ty­vät kehit­tä­mään tätä toi­min­taan­sa pal­jon jous­ta­vam­min ja parem­min. Täl­lai­sia esi­merk­ke­jä mei­dän pitäi­si ottaa sen takia, että jos me emme osaa teh­dä tätä hal­vem­mak­si, me ryh­dym­me sola­koit­ta­maan tätä ampu­toi­mal­la sitä.

Kii­tos.

11 vastausta artikkeliin “Puhe valtuustossa”

 1. Kei­sa­rin uudet vaat­teet pal­jas­tet­tiin monin osin. Hyvää teks­tiä (siis puhet­ta) Osmo!

 2. Olen mykis­ty­nyt. Puhees­sa nii­tat­tiin maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka (joka iskee Hesaan voi­mak­kaam­min kuin savu­piip­pu­teol­li­suu­teen), töp­päi­ly koko EU:n ener­gia­po­li­tii­kas­sa (joka dra­maat­ti­ses­ti syven­si savu­piip­pu­teol­li­suus­paik­ka­kun­tien ahdin­koa) ja luot­ta­mus­mies­ten jää­viys oman pal­kan­mak­sa­jan­sa uudis­tus­ten suun­nit­te­lus­sa (luot­ta­mus- ja vir­ka­mie­hen etu koh­taa useam­min kuin veron­mak­sa­jan ja luottamusmiehen). 

  Mer­kit­tä­vä lin­jan­muu­tos! Mis­sä mää­rin koet, että olet saa­nut vai­kut­tei­ta uusiin aja­tuk­sii­si tääl­tä blo­gi­si kommenttiboksista?

 3. Itse olen sanee­ran­nut van­haa Teleä niin poh­joi­ses­sa kuin ete­läs­sä kuin van­ho­ja neuk­ku­te­le­lai­tok­sia Lat­vias­sa ja Virossa. 

  Veik­kai­sin, että ongel­ma on aika taval­la sama eli orga­ni­saa­tio on käper­ty­nyt sisään­päin ja yksi­köt ovat sii­li­puo­lus­tuk­ses­sa muu­tok­sia vastaan .
  Hel­sin­gin kau­pun­ki on saman­lai­nen van­ha orga­nis­taa­tio kuin van­ha Tele­kin oli vie­lä 80-luvul­la, joka on hyvin sisäänlämpiävä.

  Nyt oli­si Hel­sin­gil­lä tuhan­nen taa­lan tilai­suus muu­tok­siin, sil­lä lähi­vuo­si­na hen­ki­lö­kun­taa elä­köi­tyy paljon.

  Se mil­lä täl­lai­nen ympy­rä mur­re­taan on se, että yksi­köi­den joh­to on riit­tä­vän kyvy­käs joh­ta­maan muu­tos­ta ja se kyke­nee löy­tä­mään yksi­köi­sen sisäl­tä muu­tos­ta tuke­via avainhenkilöitä.
  Toi­nen ongel­ma on ay-lii­ke, jon­ka kans­sa pitäi­si kye­tä raken­ta­maan luot­ta­mus. Tämä voi olla kun­nal­li­sel­la puo­lel­la vai­ke­aa, mut­ta toi­saal­ta liit­to­ja­kin on pal­jon, joten hajoi­ta-ja hal­lit­se toi­mii siel­lä­kin tarvittaessa.
  Kolas teki­jä on luot­ta­muk­sen saa­vut­ta­mi­nen ja minä olen luvan­nut töi­tä niil­le, jot­ka suos­tu­vat muut­tu­maan ja kou­lut­tau­tu­maan uusiin tehtäviin.
  Jokai­nen yksik­kö on eri­lai­nen toi­min­noil­taan ja sisäi­sil­tä suh­teil­taan joten jokai­sen yksi­kön muut­ta­mi­nen on yksi­löl­li­nen tapahtuma.

  Hel­sin­gin kau­pun­ki­kin on suu­ri orga­ni­saa­tio, joten on aivan tur­ha etsiä nopei­ta rat­kai­su­ja, ne ovat help­po­heik­kien jut­tu­ja. Tämän päi­vän pää­tök­set toteu­te­taaan ensi vuon­na ja tulok­set näky­vät kol­man­te­na vuotena

 4. Osaa­vat, nuo­ret, kie­li­tai­toi­set, ter­veet val­koi­set mie­het työl­lis­tyy las­kusuh­dan­tees­sa­kin ilman suu­rem­pia ongel­mia. Van­hat, vää­rän väri­set, lap­sen­te­koi­käi­set nai­set, kie­li­tai­dot­ta­mat, sai­ras­ta­vat, jne. taas jää­vät las­kusuh­dan­tees­sa hel­pos­ti työt­tö­mik­si. Ei täs­sä ole kysy­mys niin­kään edes tuot­ta­vuuse­rois­ta, vaan sii­tä että las­ku­kau­del­la kil­pai­lu työ­pai­kois­ta on kovaa. Jos vain ensim­mäi­nen ryh­mä käy töis­sä niin työl­li­syy­sas­te on jotain 40%, ei toi­mi. Maa­han­muut­to kas­vat­taa vähem­män kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­voi­man osuut­ta, mut­ta mamu­jen­kin työl­li­syys on hyvin herk­kää talous­kas­vul­le, eli tuot­ta­vuu­den kasvulle.

  Kau­pun­ki­ta­lou­den eli pal­ve­lui­den tuot­ta­vuus on suh­tees­sa asia­kas- eli väes­tö­poh­jaan pal­ve­lua­lu­eel­la, enem­män on parem­pi, puhu­taan sit­ten jul­ki­sis­ta tai yksi­tyi­sis­tä pal­ve­luis­ta. Voi nil­lit­tää että poik­keuk­sia­kin on, mut­ta kes­ki­mää­rin näin.

  Ongel­ma on se että kan­ta­kau­pun­gin ulko­puo­lel­la Hel­sin­gin pal­ve­lu­ra­ken­ne on haja­si­joi­tet­tu taval­la joka muis­tut­taa huo­les­tut­ta­vas­ti Van­ha­sen him­me­liä. Riu­tu­via osta­rei­ta, kir­jas­to­ja ja ter­veys­kes­kuk­sia joil­la ei yksin­ker­tai­ses­ti ole tar­peek­si asiak­kai­ta. Ja kun näi­tä on jokai­ki­ses­sä pie­nim­mäs­sä­kin kes­kit­ty­mäs­sä, niin ne vie­lä kil­pai­lee toi­sen­sa hen­gil­tä. Pitäi­si teh­dä jotain valin­to­ja, esi­mer­kik­si Koil­lis-Hel­sin­gis­sä voi olla pari-kol­me menes­ty­vää kes­kus­ta (vaik­ka Viik­ki ja Mal­mi) mut­ta nii­tä ei voi olla kym­men­tä (Viik­ki, Mal­mi, Pih­la­ja­mä­ki, Pukin­mä­ki, Puis­to­la, Tapu­li­kau­pun­ki Jako­mä­ki, Suu­ta­ri­la, Tapa­ni­la…) En tie­dä miten tämän saa seli­tet­tyä asuk­kail­le, mut­ta joten­kin se pitäi­si tehdä.

  Tämän takia se pal­ve­lu­ver­kon tar­kas­te­lu oli­si tär­ke­ää, mut­ta sitä ei voi teh­dä niin että kat­so­taan vaan jul­ki­sia pal­ve­lui­ta. Nii­tä ja uudis­ra­ken­ta­mis­ta, lii­ken­ne­verk­koa ja yksi­tyi­siä pal­ve­lui­ta pitäi­si tar­kas­tel­la koko­nai­suu­te­na. Perus­ky­sy­mys on että miten saa­daan elä­viä ja kas­va­via keskuksia?

  Eli kysy­mys on täs­sä­kin kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta. Sen eheyt­tä­mi­sek­si ja muu­ten­kin pitäi­si saa­da raken­ta­mi­nen kun­nol­la käyn­tiin. Jar­rui­na on nor­mit (ml. pysä­köin­ti) ja gryn­de­rei­den koh­tuut­to­mat tuot­to-odo­tuk­set, jäl­kim­mäi­set joh­tu­nee osit­tain ris­keis­tä. Nor­mit kun­toon, raken­ta­mis­ta vaik­ka kau­pun­gin rahal­la (ei ATT tap­pio­ta tee) tai oma­toi­mi­ses­ti (esim. Oster­sun­dom raken­tuu vii­des­sä vuo­des­sa ihan vaan niin että kaa­voi­te­taan tont­te­ja), ja noi­ta ris­ke­jä voi vähen­tää mal­liin Jät­kä­saa­ri niin että kau­pun­ki sopii ton­tin hin­nak­si osuu­den myyntihinnasta.

 5. Kuin­ka­ko­han suu­ri osuus täs­tä huo­nos­ta tehok­kuu­des­ta joh­tuu säästämisestä?

 6. Eiku… nyt mä lin­ki­tin­kin vää­rän artik­ke­lin. Kävin jos­sain, mis­sä sanot­tiin, että Hel­sin­gis­sä­kin mies­ten työt­tö­myys on nous­sut riva­kam­min kuin naisten. 

  Nyt en enää saa sitä auki. No ei kai kovin tärkeää?

 7. Minä­kin siir­ryin työt­tö­mien jouk­koon eilen. Telia­So­ne­raa tuli pal­vel­tua vähän yli 37 vuot­ta ja koko­nais­työ­ai­kaa ker­tyi muu­ta­maa kuu­kaut­ta vail­le 40 vuotta.
  En läh­te­nyt vapaa­eh­toi­ses­ti, sil­lä työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa on ehto jon­ka mukaan irti­sa­no­mi­ses­sa pitää ottaa huo­mioon pal­ve­lun pituus, huoltovelvollisuus.
  Niin­pä olen vie­lä rii­taut­ta­nut irti­sa­no­mi­se­ni, kun minul­la­sa­tuu ole­maan vie­lä kak­si las­ta kotona.

  En ole uhri, kuten Eli­na yrit­tää väit­tää, sil­lä en ole ainoa. Jo 80-luvul­la Sone­ras­ta työn­net­tiin elä­ke­put­keen n 4000 hen­keä, mut­ta useim­mat heis­tä oli­vat sodan käy­nyt­tä kou­lut­ta­ma­ton­ta suku­pol­vea ja useim­mat kuo­li­vat jo suh­teel­li­sen nuorena.

  Nyt 2000 luvul­la on kor­jat­tu Relanderin/Heinosen/Niinistön/Lipposen jäl­kiä ja vii­me vuon­na Mus­ta Pek­ka sat­tui yllät­tä­vän usein ikään­ty­neil­le ja 2000 luvul­la mei­tä ikään­ty­nei­tä on työn­net­ty put­keen n 3000 eli perin­ne on jatkunut.
  Nyt vain nuo irti­sa­no­tut ova kou­lu­tet­tu­ja ja ammat­ti­tai­toi­sia ja haluai­si­vat jat­kaa vie­lä työssä.
  Kun sit­ten tie­sin jo 2008 miten minul­le toden­nä­köi­ses­ti käy niin aloin opis­kel­la opet­ta­jak­si ja nyt opin­not ovat lop­pu­työ­tä vail­le val­miit. Mut­ta ei uusi ammat­ti työ­tä takaa, olin Hel­sin­gin kau­pun­gil­la har­joit­te­li­ja­na ja yhtäk­kiä oppi­lai­tok­sen orga­ni­saa­tio muut­tui ja minun ikäi­set opet­ta­jat siir­ret­tiin hyllylle ??

  Ilmoit­tau­duin eilen sit­ten työk­kä­riin , tilai­suus oli lyhyt ja yti­me­käs. Ainoa mitä minul­ta kysyt­tiin oli tut­kin­to­to­dis­tus- En ole tar­vin­nut pape­ria kuin ker­ran kun menin ensim­mäi­seen työ­paik­kaan. Näyt­tää sil­tä että tuol­la pape­ril­la on mer­ki­tys­tä vain kun pyri­tään pois työelämästä.
  Sen sijaan tuo vai­val­la han­kit­tu työ­to­dis­tus ei kiin­nos­ta­nut ja niin­pä sii­tä otet­tiin kopio vain etusivusta.

  Toi­nen eri­koi­suus ilmaan­tui kun esi­tin ano­muk­sen lop­puo­pin­to­jen hyväk­sy­mi­sek­si sivu­toi­mi­sek­si eli asia­kas­pal­ve­li­ja oli yllättynyt,mistä olen saa­nut lomak­keen. Ver­tai­lu osoit­ti sen oikeak­si ja niin­pä työ­voi­ma­toi­mi­kun­ta tekee asias­ta päätöksen.
  Eri­kois­ta on se, että minul­le ei anne­ta pää­tös­tä vaan kas­sal­le ja minä saan tie­don kun anon päi­vä­ra­haa eli kiel­tei­nen pää­tös sel­vi­ää vasta 

  Rii­taut­ta­mi­nen ei ole sekään kovin kan­nat­ta­va idea, sil­lä mene­tän käy­tän­nös­sä koro­te­tun päi­vä­ra­han. Muu­ten­kaan tuo mah­dol­li­nen kor­vaus on vähäi­nen sil­lä sii­tä vähen­ne­tään mak­se­tut työttömyyspäivärahat.
  Jos läh­tee vapaa­eh­toi­se­ti niin saa tuon koro­te­tun päi­vä­ra­han ja sen lisäk­si työ­nant­ja mak­saa muu­tamn kuu­ku­den lisäpalkkion.
  Vas­ti­neek­si työn­te­ki­jä sitou­tuu ole­man arvos­te­le­mat­ta entis­tä työ­nan­ta­jaa. Sopprain sisäl­tä­mä sopi­mus­sak­ko tuk­kii suuntehokkaasti-

  Sen vuok­si medias­sa jyl­lää vain työ­nan­ta­jien yksi­puo­li­nen infor­maa­tio esim eläk­keel­le paos­ta vapaaehtoisesti.

  Suo­mes­sa medi­aa on val­jas­tet­tu EK:n pro­ba­gan­dan levit­tä­jäk­si ja arvos­te­li­jat vai­en­ne­taan suu­ril­la sopi­mus­sa­koil­la ‑tus­kin­pa nämä käy­tän­nöt kovin pal­jon sanan­vaa­put­ta lisäävät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.