Mikä Tehyn työtaistelussa tökkii?

Kun kuu­lin, että Tehy aikoo käyt­tää jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mis­ta vält­tääk­seen suo­je­lu­työn vel­voit­teet, pääs­sä­ni syt­tyi välit­tö­mäs­ti punai­nen lamp­pu: noin ei voi teh­dä. Tun­ne oli vähän ris­ti­rii­tai­nen, kos­ka olen koko ajan ollut palk­ka­vaa­ti­muk­ses­sa Tehyn kannalla.

Vas­ta pik­ku­hil­jaa olen alka­nut ymmär­tää, mikä minus­sa tök­ki tätä toi­men­pi­det­tä vas­taan. Maa­il­mas­sa ei voi aja­tel­la, että sel­lai­sia tavoit­tei­ta, joi­ta minä pidän kan­na­tet­ta­vi­na, voi ajaa miten tahan­sa, kos­ka ne ovat hyviä tavoit­tei­ta, mut­ta huo­no­ja ei saa ajaa samoil­la kei­noil­la. Mikä on minun mie­les­tä­ni huo­noa, voi olla jon­kun toi­sen mie­les­tä hyvää. Tai aina­kin se on hyvää hänen itsen­sä kannalta.

Tehy on avan­nut käy­tän­nön, jota pel­kään aika monen muun seu­raa­van. Jos sai­raan­hoi­ta­jat kat­so­vat oikeu­dek­seen uha­ta poti­lai­den kuo­le­mal­la (“sehän on perus­tus­lain mukaan val­tion vas­tuul­la”) mik­si näin eivät voi­si teh­dä myös säh­kö­alan ihmi­set ja uha­ta kat­kais­ta säh­köt sairaaloista.

Tai palo­mie­het. Palo­mies­ten lak­ko tyreh­tyi myös suo­je­lu­työ­vel­voit­tei­seen, mut­ta aika hyvin se puri­si, jos kaik­ki paloau­tot ja ambu­lans­sit pysähtyisivät.

Entä ydin­voi­ma­lai­oi­den väki? Teol­li­suu­des­sa on myös pal­jon myrk­ky­kaa­su­ja, jota voi­vat pääs­tä kar­kuun, jos väki jät­tää työ­paik­kan­sa. Jäte­ve­den puh­dis­ta­mot voi­si­vat olla myös hyvä koh­de. Saman­lai­sia koh­tei­ta tai­taa löy­tyä aika paljon.

Maa­il­mas­ta ei tule oikeu­den­mu­kais­ta sil­lä, että palk­kaa saa­vat eni­ten ne, jot­ka voi­vat kiris­tää pahim­mil­la seu­rauk­sil­la. Tois­tai­sek­si nämä alat ovat olleet kovin mies­val­tai­sia (pape­ri, sata­mat jne) Kir­jas­ton­hoi­ta­jien käy täl­lai­ses­sa “menes­tyn kun voin kiris­tää ” maa­il­mas­sa aika huo­nos­ti. Tehy on avan­nut oven, jota on vai­kea sul­kea ja joka käy­tän­tö voi suo­sia aivan mui­ta taho­ja, sel­lai­sia, jois­ta Tehyn jäse­nis­tö ei pidä lainkaan.

Tähän asti olen toi­vo­nut, että sai­raan­hoi­ta­jat savat kun­non koro­tuk­sen, tosin useal­le vuo­del­la jak­so­tet­tu­na, jot­ta kun­tia ei pako­tet­tai­si supis­ta­maan hen­ki­lö­kun­taa.  Nyt tämän­kin toi­veen ylle on tul­lut pil­vi: jos nuo tavoit­teet toteu­tu­vat tuol­lai­sil­la kei­noil­la, samal­la tule­vat nuo kei­not pal­ki­tuik­si. Sai­raan­hoi­ta­jat kyl­lä, kei­not ei. Siis kyl­lä vai ei? En enää ole ihan varma.

Ole­tin, että Tehy oli­si valin­nut elek­tii­vi­set leik­kauk­set. Kukaan ei oli­si kuol­lut — ei aina­kaan välit­tö­mäs­ti — mut­ta leik­kaus­jo­no­jen kiin­ni kuro­mi­nen osto­pal­ve­lui­neen oli­si tul­lut työ­nan­ta­jal­le todel­la kal­liik­si. Oikea työ­tais­te­lu koh­dis­tuu työ­nan­ta­jaan, ei potilaaseen.

Edel­leen­kään en voi ymmär­tää, miten koko konflik­tiin on ajau­dut­tu, kun kaik­ki myön­tä­vät, että työ­voi­ma­pu­la pakot­taa nos­ta­maan hoi­ta­jien palkkoja.

Lii­kaa rummunpäristystä?

14 vastausta artikkeliin “Mikä Tehyn työtaistelussa tökkii?”

 1. Miten sinä oli­sit jär­jes­tä­nyt sai­raan­hoi­ta­jien pal­kan­ko­ro­tus­tais­te­lun, jos oli­sit ollut tehyn päät­tä­vis­sä elimissä.

 2. En tie­dä, mitä niis­sä neu­vot­te­luis­sa oikein tapah­tui, mut­ta en voi ymmär­tää, mik­si asia ei rat­ken­nut neu­vot­te­lu­pöy­däs­sä, kun kaik­ki oli­vat Tehyn pak­ko­jen korot­ta­mi­sen kannalla.

  Työ­tais­te­lun oli­sin jär­jes­tä­nyt täs­mä­la­kol­la elek­tii­vi­siin leik­kauk­siin. Työ­nan­ta­ja oli­si voi­nut vas­ta­ta sii­hen työ­su­lul­la. Sil­loin oli­sin otta­nut jouk­koir­ti­sa­no­mi­set käyt­töön, aikaisintaan.

 3. Tämä elek­tii­vi­siin leik­kauk­siin koh­dis­tu­va lak­koi­lu­kier­ros on jo käy­ty. Työ­nan­ta­ja nään­nyt­ti sil­lä lak­koi­le­vat sai­raan­hoi­ta­jat edel­li­sel­lä ker­ral­la. Koh­ta­lai­sen var­maa on, että täl­lä­kin ker­ral­la veron­kan­to-oikeut­ta hal­lus­saan pitä­vän osa­puo­len rahat lop­pui­si­vat vas­ta toisena
  Vaa­ti­mus, että sai­raan­hoi­ta­jien pitäi­si tois­taa aikai­sem­min epä­on­nis­tu­nut menet­te­ly, on minus­ta kohtuuton.

  En myös­kään ymmär­rä, mik­si asi­aa pitäi­si pit­kit­tää vuo­si­kausia. Eikö oli­si jär­ke­vää hoi­taa asia kun­toon niin, että nii­tä hoi­ta­jia oli­si saa­ta­vil­la jo sii­nä vai­hees­sa kun tämä mei­dän demo­gra­fi­nen pul­lis­tu­mam­me vaa­tii eni­ten hoitoa?

 4. Olen osin samaa miel­tä mut­ta minua risoo nuo mai­nit­se­ma­si pape­ri ja var­sin­kin AKT, jot­ka ovat kiris­tä­neet yhteis­kun­taa jo vuos­kym­me­niä. Nii­hin vain ei kukaan tar­tu eikä pys­ty tart­tu­maan, kun ei voi mora­li­soi­da samal­la taval­la kuo­le­mil­la kuin Tehyä. Suo­men vien­nin pysäyt­tä­mi­nen pie­nen “ahtaa­jat” työn­te­ki­jä­ryh­män perus­teel­la on mie­les­tä­ni moraa­lit­to­mam­paa oman edun tavoit­te­lua kuin tämä Tehyn työ­tais­te­lu. Näin on kos­ka kysees­sä on vain raha joka kui­ten­kin on pois verois­ta ja siten sai­raan­hoi­dos­ta yms. ja siten epä­suo­ras­ti aiheut­taa kuolemia.

  Suo­ja­työ­sää­dös­ten avul­la sai­raan­hoi­ta­jil­ta on käy­tän­nös­sä vie­ty pois lak­ko-oikeus, tämän edel­li­nen lak­ko osoit­ti. Nyt Tehy tais­te­lee lak­ko-oikeu­den takai­sin­saa­mi­sek­si. Pal­kan­ko­ro­tus­vaa­ti­mus on jär­je­tön, sopu löy­ty­nee jos­tain välil­tä, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti tämän tulok­se­na tasa-arvo palaa ja vesi­tet­ty lak­ko-oikeus saa­daan myös sairaanhoitajile.

  Toi­nen tapa oli­si jakaa työ­vä­ki raa­kas­ti kah­teen kate­go­ri­aan, ne joil­la on lak­ko-oikeus ja ne joil­la sitä ei ole. Jos näin teh­dään, niin sit­ten tuon oikeu­den mene­tys pitäi­si kor­va­ta pal­kas­sa. Eli jos sai­raan­hoi­ta­jal­la ei ole lak­ko-oikeut­ta, pitäi­si hänän täs­tä hyväs­tä tie­na­ta vaik­ka­pa 20% enem­män kuin vas­taa­val­la kou­lu­tuk­sel­la vien­ti­sa­ta­mas­sa työs­ken­te­le­vä ahtaaja.

 5. BRG kir­joit­ti
  “minua risoo nuo mai­nit­se­ma­si pape­ri ja var­sin­kin AKT, jot­ka ovat kiris­tä­neet yhteis­kun­taa jo vuoskymmeniä”

  Eten­kin pape­ri on kyl­lä koko­naan toi­nen asia. Pape­ri­mies­ten palk­kaa ei mak­sa yhteis­kun­ta, vaan osak­kee­no­mis­ta­jat, jois­ta mer­kit­tä­vim­piä ovat ame­rik­ka­lai­set eläkesäätiöt.
  Jokai­nen euro, jon­ka pape­ri­mies puris­taa työ­nan­ta­jal­ta, jää suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan, ja sii­tä osa voi­daan verot­ta Tehyn pal­kan­mak­sua varten.
  Kun pape­ri­mies luo­puu pal­kan­ko­ro­tuk­ses­ta, menee raha kuk­ka­hat­tu­tä­deil­le “Lori­dan piit­seil­le”, eikä syn­ny pal­kan­mak­su­va­raa terveydenhuoltoon.

 6. En tie­dä, mitä niis­sä neu­vot­te­luis­sa oikein tapah­tui, mut­ta en voi ymmär­tää, mik­si asia ei rat­ken­nut neu­vot­te­lu­pöy­däs­sä, kun kaik­ki oli­vat Tehyn pak­ko­jen korot­ta­mi­sen kannalla.”

  Tus­kin KT kui­ten­kaan oli hoi­ta­jien pal­kan koro­tuk­sen kan­nal­la… (siis aina­kaan yli sen esitetyn)
  Neu­vot­te­luis­sa luo­tet­tiin sii­hen että hoi­ta­jat mene­vät perin­tei­seen lak­koon jos­sa hoi­ta­jien rahat lop­pu­vat ennen kuin työnantajan.

 7. Sai­raan­hoi­ta­jat vaan nyt halua­vat ja vaa­ti­vat enem­män kuin muut hoitajat.
  Kei­nok­si ovat valin­neet totu­tus­ta poik­kea­van tavan — rohkeamman.
  Oikeas­taan enem­män kuin sai­raan­hoi­ta­jien vaa­ti­mia pros­sia ihmet­te­len nii­tä hoit­su­ja, jot­ka lähes lii­kut­ta­van yksi­mie­li­ses­ti tyy­tyi­vät sii­hen kym­me­nen pros­san “ylei­seen linjaan”…

 8. Syi­tä on var­maan sysis­sä ja sepis­sä. Kui­ten­kin Tehyn ja STTK:n joh­don pitäi­si kat­soa pei­liin. Se, että hoi­ta­jat ovat jää­neet palk­ka­ke­hi­tyk­ses­sä jäl­keen, on suu­rel­ta osin hei­dän edun­val­vo­jan­sa syy.

  Työ­tais­te­lu­kei­non valit­see samai­nen edun­val­vo­ja. Mui­ta­kin ihan yhtä tehok­kai­ta, mut­ta parem­min suu­ren ylei­sön hyväk­syn­nän saa­via kei­no­ja oli­si ollut. Tuki­lak­ko­ja on jär­jes­tet­ty kovas­ti vähä­pä­töi­sem­mis­tä­kin syistä.

  Ay-lii­ke on saa­nut his­to­rian­sa aika­na pal­jon hyvää aikaan, mut­ta pari­na vii­me vuo­si­kym­me­ne­nä se on unoh­ta­nut tarkoituksensa.

  Glo­ba­li­soi­tu­vas­sa maa­il­mas­sa ay-liik­keel­le oli­si taas tilaus, mut­ta pys­tyy­kö se uudistumaan?

 9. BRG kir­joit­ti
  “minua risoo nuo mai­nit­se­ma­si pape­ri ja var­sin­kin AKT, jot­ka ovat kiris­tä­neet yhteis­kun­taa jo vuoskymmeniä”

  Pek­ka Rauk­ko kirjoitti
  “Eten­kin pape­ri on kyl­lä koko­naan toi­nen asia. Pape­ri­mies­ten palk­kaa ei mak­sa yhteis­kun­ta, vaan osak­kee­no­mis­ta­jat, jois­ta mer­kit­tä­vim­piä ovat ame­rik­ka­lai­set eläkesäätiöt.”

  Onko­haan minul­le tulos­sa jat­ku­va deja´vu, kun aina kun seu­raa hoi­ta­jien pal­kan­ko­ro­tus kes­kus­te­lua nousee esiin kak­si ammat­ti­ryh­mää, Pape­ri­mie­het ja Ahtaa­jat. Kum­mat­kin työs­ken­te­le­vät työ­nan­ta­jien lei­vis­sä, joi­den tulot tule­vat ihan muu­al­ta kuin yhteis­kun­nan vero­tuk­ses­ta, kuten hoi­ta­jien pal­kan­mak­sa­jan tulot tulevat.

  Itse blo­gin pitä­jäl­tä kysyi­sin (enkä ensim­mäis­tä ker­taa), että mitä mui­ta mah­dol­li­suuk­sia oli­si ollut kuin jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­nen, kun jo vuo­ron­vaih­to ja yli­työ­kiel­to toi hoi­ta­jil­le työ­nan­ta­ja­puo­lel­ta heit­teil­le­jät­tö syy­tök­siä ja syy­te uhkai­lu­ja? Jat­kan vie­lä sen ver­ran, että noi­ta mai­nit­se­mi­sia­si “täs­mä­lak­koa elek­tii­vi­siin leik­kauk­siin” kokeil­tiin jo edel­li­sel­lä kier­rok­sel­la, vaan eivät­pä toi­mi­neet. Sit­ten kor­jaan (ties monet­ta­ko ker­taa) täl­lä­kin sai­til­la sitä, että suo­je­lu­työ­vel­voi­te on VAIN JA AINOASTAAN viran­hal­ti­joil­la, ei työ­suh­tees­sa ole­via. Viran­hal­ti­joi­ta ei lie­ne pal­kat­tu enää vii­mei­seen 15 vuo­teen sai­raan­hoi­ta­jiin yhtään, vaan kaik­ki pal­ka­tut on pakat­tu toi­mii, joil­la tuo­ta suo­je­lu­työn­vel­voi­tet­ta ei siis ole. Tämä puo­les­taan tar­koit­taa, että jos maan n. 120´000 (Tehy­läi­ses­tä) sai­ran­hoi­ta­jas­ta ero­aa tuo n. 12´500 hoi­ta­jaa on hel­pom­pi yhteis­kun­nal­le, kun se, että nois­ta 120´000 hoi­ta­jas­ta 75´000 oli­si ollut koko­naan lakos­sa ja lopuis­ta 45´000 suo­je­lu­työs­sä joka kol­mas kerrallaan.

 10. Vas­tuu hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä on kuu­lem­ma kun­ta­työ­nan­ta­jal­la. Vas­tuu len­to­mat­kus­ta­jis­ta on tämän logii­kan mukaan Fin­nai­ril­la, jos len­tä­jät päät­tä­vät jouk­koir­ti­sa­nou­tua ja hyp­pää­vät las­ku­var­jol­la alas kes­ken len­non kun työ­tais­te­lun het­ki lyö.… vai?

  Tehyn vaa­ti­muk­sil­le ei voi antaa perik­si, kos­ka kaik­ki muut seu­raa­vat peräs­sä. Eikä mafia­tyy­li­seen ihmis­hen­gil­lä kiris­tä­mi­seen pidä muu­ten­kaan suostua.

  Jään kau­hul­la odot­ta­maan kes­kos­las­ten tur­hia, Tehyn vas­tuul­la ole­via kuolemia.

 11. Lis­beth voi olla aivan rau­has­sa seu­raa­val­la­kin loma­len­nol­la. Fin­nai­rin kor­keim­mas­sa joh­dos­sa on pää­tet­ty, että irti­sa­nou­tu­nei­den len­tä­jien las­ku­var­jot kor­va­taan taval­li­sil­la eväs­re­puil­la. Sitä pait­si sen her­ne­rok­ka­purk­kien kans­sa hypän­neen len­tä­jän voi kor­va­ta kuka tahan­sa mat­kus­ta­ja, jol­le len­non­joh­to vain ker­too kuin­ka las­keu­du­taan. Minä olen telk­ka­ris­ta omin sil­min nähnyt. 

  Hoi­ta­jil­la on nor­maa­li irti­sa­no­mi­sai­ka, eikä se heil­lä­kään lau­kea kes­ken työ­vuo­ron. Irti­sa­no­mi­sai­ka­na työ­nan­ta­ja voi pal­ka­ta 13000 uut­ta hoi­ta­jaa. Ei muu­ta kuin ilmoi­tus­ta leh­teen entis­ten vie­reen. Niin on kuu­lem­ma jos­sain jo toimittukin.

  Mut­ta aivan vaka­vas­ti. Olem­me todel­la hei­koil­la, jos vas­tuu yhteis­kun­nan ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­tä on työt­tö­mil­lä sai­raan­hoi­ta­jil­la, ei poliit­ti­sil­la päät­tä­jil­lä ja joh­ta­vil­la virkamiehillä.

 12. Teme: suo­je­lu­työ­vel­voi­te on lakiin kir­jat­tu­na vain viran­hal­ti­joil­la, mut­ta työ­mark­ki­noil­la on vakiin­tu­nut käy­tän­tö, jon­ka mukaan myös työ­suh­tees­sa ole­vat teke­vät suo­je­lu­töi­tä samoil­la peri­aat­teil­la. Olet niel­lyt lii­kaa lii­ton propagandaa.

 13. Maa­lais­jär­jel­lä ajat­te­le­vil­le taval­li­sil­le kansalaisille(kin) on päi­vän­sel­vää, ettei mikään tar­koi­tus pyhi­tä kei­no­ja jot­ka vaa­ran­ta­vat suu­rien ihmis­ryh­mien hen­gen ja terveyden.

  Tehy — var­sin­kin vaa­ties­saan vain rahaa — samais­tuu moraa­lit­to­miin oppor­tu­nis­tei­hin, rikol­li­siin ja terroristeihin. 

  Yhteis­kun­tam­me ei kes­tä täl­lai­sia kei­no­ja, kuten OS toteaa.
  Demo­kraat­ti­sel­la yhteis­kun­nal­la ei ole muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin puolustautua.

  Kun akuut­ti krii­si on aika­naan ohi, tulee vih­doin vii­mein ottaa esil­le mis­tä tämä kaik­ki joh­tuu. Mik­si suo­ma­lais­ten osto­voi­ma on niin huo­no — suh­teel­li­sen kor­keis­ta nimel­lis­pal­kois­ta huo­li­mat­ta? Miten tähän on tul­tu? Mik­si meil­lä sekä yksi­tyi­nen että jul­ki­nen sek­to­ri ovat niin tehottomia.

  Vas­tauk­sia ja syi­tä on monia. Yhden yksin­ker­tai­sen mut­ta kon­kreet­ti­sen läh­tö­koh­dan tar­jo­aa mm. sak­sa­lai­nen päi­vit­täis­ta­va­ra­ket­ju, joka myy täs­mäl­leen samo­ja tava­roi­ta Suo­mes­sa ja Sak­sas­sa. Hin­tae­ro on käsittämätön. 

  Vali­tet­ta­vas­ti sama ilmiö näkyy kaikkialla.

 14. Van­ha­nen tänään uuti­sis­sa ker­toi palo­mes­ta­rin voi­van mää­rä­tä ihmi­siä met­sä­pa­lon aikaan suo­je­lu­töi­hin. Jos met­sää pitää voi­da suo­jel­la pakol­la, niin pitää ihmishenkiäkin.

  Pakon mah­dol­li­suu­den taas pitäi­si kom­pen­soi­tua pal­kois­sa, onhan se samal­la käy­tän­nös­sä raju rajaus lakko-oikeuteen.

  Ari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.