Dodossa turha myrsky vesilaissa

Dodos­sa näyt­tää syn­ty­neen pien­tä suu­ko­pua puheen­joh­ta­ja Alex Neu­vo­sen esit­tä­mis­tä hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta pääs­tö­kiin­tiöis­tä. Tur­ha tuol­lai­ses­ta on vaat­tei­taan repiä. Vaik­ka esi­tys ei toi­mi, se on peri­aat­teel­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­nen vie­den ilmas­to­po­liit­tis­ta ajat­te­lua aivan oikein koh­den yhteis­kun­nal­li­sia kysy­myk­siä. Aja­tuk­sen taka­na on aivan oikea tavoi­te vält­tää se, että ener­gian sääs­tä­mi­nen koi­tuu yhteis­kun­nan vähä­osai­sim­pien taa­kak­si. Tämän ansan havait­se­mi­nen on hyvä asia. Se, että ensim­mäi­sek­si mie­leen tule­va rat­kai­su ei toi­mi ei ole suu­ri mur­heen aihe, kos­ka itse ongel­maan voi etsiä toi­mi­vam­pia rat­kai­su­ja nyt, kun ongel­ma on havaittu.

Kun ensim­mäi­sen ker­ran kuu­lin aja­tuk­ses­ta, arva­sin, että tuo on kek­sit­ty Bri­tan­nias­sa. Bri­tan­nia on täyn­nä yhteis­kun­nal­li­sia Pel­le Pelot­to­mia, jot­ka kehit­tä­vät ele­gant­te­ja teo­reet­tiaia rat­kai­su­ja mil­loin mihin­kin. Yhteis­tä niil­le on epä­rea­lis­ti­suus. Luu­len, että tämä joh­tuu kaksipuoluejärjestelmästä.

Aja­tel­kaa, jos meil­lä­kin val­tio­val­ta oli­si yksin dema­rien ja kokoo­mus­lais­ten hal­lus­sa, ja kaik­ki älyl­li­nen toi­min­ta tapah­tui­si hal­lin­non ulko­puo­lel­la, ja hal­lin­nol­lis­ten rea­li­teet­tien tavoittamattomissa.

10 vastausta artikkeliin “Dodossa turha myrsky vesilaissa”

 1. Se että pääs­töi­hin pure­vat hait­ta­ve­rot, jot­ka ovat regres­sii­vi­siä, on aivan kes­kei­nen ongel­ma. Se on sitä tulon­jaon kan­nal­ta, ja se on sitä myös poliit­ti­ses­ti: pää­syi­tä mik­si Yhdys­val­lois­sa ei saa­da muo­dos­tet­tua riit­tä­vää poliit­tis­ta koa­li­tio­ta esi­mer­kik­si polt­toai­ne­ve­ro­tuk­sen korot­ta­mi­sek­si on se että osa vasem­mis­toa ei tah­do verot­taa pie­ni­tu­loi­sia enempää.

  Ant­ho­ny Gid­dens, muu­ten brit­ti taas, ehdot­ti ylei­sek­si rat­kai­suk­si välil­lis­ten vero­jen regres­sii­vi­syy­teen progres­sii­vis­ta arvon­li­sä­ve­roa. En muis­ta kum­min päin aja­tus oli, sitä suu­rem­pi veroas­te mitä suu­rem­pi kulu­tus vai mitä suu­rem­mat tulot sitä suu­rem­pi arvon­li­sä­ve­roas­te. Gid­dens ei myös­kään sen kum­mem­min eri­tel­lyt miten tämä käy­tän­nös­sä toi­mi­si, tote­si vaan sinän­sä oikein että tie­to­tek­ni­ses­ti vero­tie­to­jen kerää­mi­nen ei pitäi­si olla mikään ongel­ma. Nyky­ään­hän meil­lä on jo eril­lai­sia bonuskorttijärjestelmiä.

  Joten­kin näin sen täy­tyi­si men­nä: Hii­li-ALVi (HALV) = x euroa / hii­li­diok­si­di­ton­ni. Lisä­tään hii­li­diok­si­din läh­tee­seen. Eli esim. ben­sii­lit­ra sisäl­tää n euroa HAL­Via, joka siir­tyy edel­leen kul­jet­ta­vien tuot­tei­den hin­toi­hin ihan samal­la taval­la kuin ALV. Eli mel­kein mis­sä tahan­sa kulut­ta­jan osta­mas­sa lop­pu­tuo­tees­sa on tiet­ty HALV. Tähän voi lisä­tä henk. koht. pääs­tö­kiin­tiöt niin, että jokai­sel­la on tiet­ty perus-HALV kiin­tiö, esi­mer­kik­si ensim­mäi­set 2000 euroa on vero­va­paa­ta, eli HAL­Via ei peri­tä oston yhtey­des­sä. Toteu­tuk­se­na tämä ei ole sen kum­mem­pi kuin bonus­kort­ti, yksi­tyi­syy­soon­gel­ma voi­daan takla­ta tal­len­ta­mal­la vain HAL­Vin mää­rä eikä ostet­tu­ja tuotteita.

  Tai sit­ten voi­tai­siin jat­kaa sil­lä tiel­lä mitä eril­li­nen pää­oma­ve­ro­tus ja eril­lai­set vero­vä­hen­ny­ket korois­ta edus­ta­vat. Koh­del­laan yksi­tyis­hen­ki­löi­tä niin kuin yri­tyk­siä, kulu­tus­ta vero­te­taan ALVil­la ja ja mah­dol­li­sia sääs­tö­jä pääomaveroilla.

 2. ALV ei siir­ry seu­raa­val­le por­taal­le, vaan edel­li­sen por­taan mak­sa­ma ALV on aina seu­raa­val­le por­taal­le vähen­nys­kel­poi­nen. Ymmär­rän kyl­lä, mitä tpyy­luo­ma tar­koit­ti, mut­ta jär­jes­tel­mä on raken­net­ta­va eri taval­la kuin sinän­sä erit­täin yksin­ker­tai­nen ALV

  Veros­ta ei tule kovin yksin­ker­tais­ta. Minä esi­mer­kik­si toi­min yrit­tä­jä­nä ja tuot­tee­ni on luen­to­jen tar­joa­mi­nen haluk­kail­le. Toi­min­nas­ta koi­tuu ener­gia­ku­lu­ja, työ­ti­lan läm­mit­tä­mis­tä ja tie­to­ko­ne­päät­teen säh­kön­ku­lu­tus­ta. Mis­sä suh­tees­sa jakai­sin nämä eri kuu­li­joi­den ener­gian­ku­lu­tuk­sek­si? Sil­lä­hän on mer­ki­tys­tä lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta, jos puhues­sa­ni Auto­lii­ton aktii­veil­le, hei­dän ener­gia­ve­ro­pro­sent­tin­sa on kor­keam­pi kuin Mart­ta­ker­hol­la. Säh­köä kuluu myös, kun surf­faan netis­sä ja han­kin perus­tie­to­ja, joi­den koh­dis­ta­mi­nen juu­ri tiet­tyyn luen­toon on han­ka­laa. Entä, kun käy­tän samaa mate­ri­aa­lia uudestaan? 

  Pidän kui­ten­kin pal­jon yksin­ker­tai­sem­pa­na sitä, että ener­gia­ve­ro on kai­kil­le sama, se mak­se­taan val­mis­te­ve­ron tapaan, jol­loin se siir­tyy auto­maat­ti­ses­ti seu­raa­val­le por­taal­le ja menee yhtä suu­re­na kaik­kiin hin­toi­hin. Miten velo­tan Auto­liit­toa tai Mart­te­ker­hoa ei vai­ku­ta veron mää­rään miten­kään. Regres­sii­vi­syy­del­tä väl­ty­tään, kun osa energ­tia­ve­ron tuo­tos­ta jae­taan perus­tu­lo­na kai­kil­le. Se joh­taa samaan tulok­seen aivan olen­nai­ses­ti yksinkertaisemmin.

 3. Sel­vyy­den vuok­si, en ole eri­tyi­sen innos­tu­nut Gid­den­sin ideas­ta, pyö­rit­te­lin vaan miten se voi­si toi­mia. Mut­ta joo, vai­kea tuo­ta on saa­da toimimana.

  En ole eri­miel­tä sii­tä että pitäi­si olla sel­lai­nen meka­nis­mi kuin perus­tu­lo, mut­ta sitä odo­tel­les­sa suo­si­sin kui­ten­kin ole­mas­sao­le­vien meka­nis­mien käyt­töä, ener­gia­ve­rot on muu­ten­kin tar­peek­si vai­kea asia. ALVis­sa oli­si se hyvä puo­li että se on ole­mas­sao­le­va EU-laa­jui­nen järjestelmä.

  Meil­lä muu­ten on yksi progres­sii­vi­nen ympä­ris­tö­ve­ro: autoe­dun vero­tus. Peri­aat­tes­sa kilo­met­ri­mak­sut voi­si lisä­tä tuloi­hin ja verot­taa sitä kaut­ta progressiivisesti.

  Eko­no­mis­ti Brad Set­se­rin blo­gis­sa pyö­ri­tel­tiin jos­kus tätä samaa aihe­pii­riä, var­sin­kin Yhdys­val­lois­sa tämä on ongel­mal­lis­ta. Set­se­rin kom­ment­ti on sen ver­ran hyvä, että lai­naan koko­nai­suu­des­saan: “I have a lot of sym­pat­hy for the direc­tion of your reforms — and par­ticu­lar­ly the notion of taxing ener­gy and then using a nega­ti­ve inco­me tax to give some of the reve­nue back. the poli­tics of it all, tho, are a b.… Rai­sing gas taxes when gas is abo­ve $2.50 a gal­lon in the US = poli­tical death. And nega­ti­ve inco­me taxes sound good only to eco­no­mists. To the non-eco­no­mic world, they sound like a nas­ty ver­sion of a tax, one that makes your inco­me nega­ti­ve. And fra­med dif­fe­rent­ly, they sound like wel­fa­re. The easy solu­tion is to replace a tax on work (pay­roll tax) with a tax on ener­gy, but that under­mi­nes the money in/ money out work/ reward aspect of social secu­ri­ty … which FDR thought cent­ral to its poli­tics (you are put­ting somet­hing in, it isn’t a han­dout … )” http://www.rgemonitor.com/blog/setser/144511

  Aiheen vie­res­tä, mut­ta mai­nio blo­gi muu­ten­kin, vii­mei­sin mer­kin­tä aihees­ta Kii­nan kas­va­va kaup­pay­li­jää­mä suh­tees­sa muu­hun maa­il­maan ja valuut­tain­ter­ven­tio pis­ti aina­kin minun talous­maa­il­man­ku­vaa uusiksi:
  “Chi­ne­se exports to India grew by 67.5% in the first three quar­ters of 2007.… It is kind of hard to argue that Chi­na will be run­ning a tra­de surplus with India no mat­ter what, because Chi­ne­se wages are so much lower than Indian wages.” (http://www.rgemonitor.com/blog/setser/220517/)

 4. Minus­ta väi­te, että pääs­tö­ve­rot tms. oli­si­vat regres­sii­vi­siä, on vir­heel­li­nen tai vähin­tään tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti har­haan­joh­ta­va. Se on tie­ten­kin tilas­tol­li­ses­ti tot­ta sii­nä mie­les­sä, että toden­nä­köi­ses­ti rik­kaam­mat lait­ta­vat pie­nem­män osuu­den tulois­taan ener­giain­ten­sii­vi­siin tuot­tei­siin, mut­ta ei sii­nä mie­les­sä, että yksi­löi­den välil­lä oli­si suh­teel­li­sia ero­ja miten­kään a prio­ri välttämättä.

 5. Tie­de­mies, anteek­si ama­töö­ri-key­ne­si­läi­syy­te­ni, mut­ta olen anta­nut itsel­le­ni ker­toa että hyvä­tu­loi­set kulut­tu­vat pie­nem­män osan tulois­taan. Eli rik­kaat lait­ta­vat pie­nem­män osan tulois­taan yli­pään­sä tuot­tei­siin, jol­loin mikä tahan­sa kulu­tus­ve­ro on regres­sii­vi­nen. En jak­sa nyt miet­tiä onko se sitä a priori.

 6. Pos­tauk­sen alku­pe­räi­seen aihee­seen liit­tyen kiin­nos­tu­neet voi­vat käy­dä seu­raa­mas­sa alle­kir­joit­ta­neen, Niko Lips­a­sen (Dodo) ja Tuo­mo Jär­ve­län pääs­tö­kiin­tiöis­tä vii­me päi­vien aika­na käy­mää debat­tia näis­sä blogiosoitteissa:
  http://www.domnik.net/blogi/index.php/2007/10/dodo-paastokiintiot/
  http://tuomojarvela.wordpress.com/2007/10/21/dodosolo/#comment-2128

  Jon­kin­lais­ta yhteis­tä sävel­tä on jo löy­ty­nyt, vaik­ka alkua­se­tel­ma — about (oikeisto)libertaarit vs. (vasemmisto)liberaali — oli aika tylys­ti törmäyskurssilla:).

 7. Kulu­tu­ve­ro on kes­ki­mää­rin regres­sii­vi­nen mai­ni­tus­ta syys­tä, mut­ta vain kes­ki­mää­rin. Ja lisäk­si, rahaa ei voi syö­dä. Kulu­tuk­sen verot­ta­mi­nen on jär­ke­vää jo ihan sii­tä syys­tä, että sääs­tä­mi­nen lisää mui­den kulu­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Sääs­tä­jä siis antaa mui­den kulut­taa enemmän!

 8. Kulu­tus­ve­ro­jen regres­sii­vi­syys on moni­piip­pui­nen asia. Rik­kaat kyl­lä sääs­tä­vät suu­rem­man osan tulois­taan kuin köy­hät, mut­ta sääs­tä­mi­nen on siir­ret­tyä kulu­tus­ta, joka tulee sit­ten aika­naan verotettavaksi.
  Jos kat­som­me pelk­kää ben­saa, köy­him­mät eivät kulu­ta sitä lain­kaan, mut­ta ne, joil­la auto on, kuylut­ta­vat sitä suun­nil­leen yhtä pal­jon, rik­kaat var­maan­kin kyl­lä vähän enem­män. Autoi­li­joi­den välil­lä vero on regres­sii­vis­tä, mut­ta koko kan­saa aja­tel­len tulos on epäselvä. 

  Läm­mi­ty­se­ner­gia on var­maan­kin regres­sii­vis­tä, sil­lä vaik­ka rik­kaat asu­vat väl­jem­min, eivät niin pal­jon väljemmin.

  Len­tä­mis­tä rik­kaat har­joit­ta­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin köy­hät. Osa näis­tä on työ­mat­ko­ja, jois­ta on vähän epä­sel­vää, miten se pitäi­si las­kea, mut­ta väit­täi­sin sor­mi­tun­tu­mal­ta, että kero­sii­ni­ve­ro oli­si progressiivista.

  Kan­nat­taa muis­taa, että progres­sii­vi­nen tulo­ve­ro kos­kee vain pak­ka­tu­lo­ja, joi­ta rik­kaat eivät juu­ri nos­ta. Pää­oma­tu­lot on meil­lä käy­tän­nös­sä lähes vapau­tet­tu verois­ta, mut­ta pää­oma­tu­loil­la elä­vät­kin jou­tu­vat mak­sa­maan kulutusveroja.

 9. Jon­kin­lais­ta yhteis­tä sävel­tä on jo löy­ty­nyt, vaik­ka alkua­se­tel­ma — about (oikeisto)libertaarit vs. (vasemmisto)liberaali — oli aika tylys­ti törmäyskurssilla:).”

  Juk­ka, eikös tei­dän vih­rei­den pitä­nyt olla edel­lä, eikä vasem­mal­la :p Minä en muu­ten ole oikeis­to­li­ber­taa­ri, vaan kes­kus­ta­lai­nen. Sii­nä on ero.

 10. Bri­tan­nian pel­le­pe­lot­to­mat ovat kui­ten­kin olleet luo­mas­sa ilmas­ton­suo­je­lun kan­nal­ta maa­il­man progres­sii­vi­sin­ta poli­tiik­kaa, jol­lai­sek­si sen arvioi mm. Ger­manwatc­hin CCP-index. 

  Joh­tui­si­ko­han Suo­men huo­no sijoi­tus tuos­sa indexis­sä juu­ri sii­tä, että tie­dos­te­taan nykyi­set hal­lin­nol­li­set ja poliit­ti­set rea­li­tee­tit vähän lii­an­kin hyvin eikä teh­dä sit­ten mitään?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.