Helsingin vuokrataso, valoa tunnelin päässä?

Hel­sin­gin asu­kas­lu­ku las­ki taas hel­mi­kuus­sa, jo nel­jän­te­nä kuu­kau­te­na peräk­käin. Samal­la asun­to­tuo­tan­to on ollut kor­keim­mil­laan tämän vuo­si­tu­han­nen aika­na ja ymmär­ret­tä­vis­tä syis­tä suu­ri mää­rä airbnb-asun­to­ja on vapau­tu­nut vuokra-asunnoiksi.

Mikä selit­tää tämän ris­ti­rii­dan? Mah­dol­li­sia seli­tyk­siä on useita:

  • Ihmi­set asu­vat väl­jem­min. Kos­ka asun­not ovat sen kokoi­sia kuin ne ovat, väl­jem­min asu­mi­sen täy­tyy mer­ki­tä pie­nem­piä asun­to­kun­tia. Vähem­män lap­sia, sink­ku­ja ja les­kiä nyt esi­mer­kik­si. Peri­aat­tees­sa myös vähem­män ali­vuo­kra­lai­sia, mut­ta nii­den mer­ki­tys ei lie­ne suuri.
  • Asun­nos­sa asu­taan, mut­ta asu­kas ei ole kir­joil­la Herl­sin­gis­sä. Hel­sin­gis­sä on ollut lähes kol­me­kym­men­tä­tu­hat­ta täs­tä syys­tä ”tyh­jää” asun­toa. Oli­si­ko ilmiö voi­nut yleis­tyä näin nopeas­ti? Lähin­nä kak­si ryh­mää voi­si selit­tää tämän: Viro­lai­nen työ­voi­ma on hank­ki­nut kämp­piä tääl­tä osit­tain sik­si, että koro­na on hai­tan­nut mat­kus­ta­mis­ta. Toi­nen ryh­mä ovat Espan­jan aurin­ko­ran­noil­ta omiin omis­ta­miin­sa asun­toi­hin palan­neet. Kum­pi­kaan ryh­mä ei siir­rä kir­jo­jaan, kos­ka verotus.
  • Asun­to on oikeas­ti tyh­jä­nä. Mer­kit­tä­vin syy pitää asun­toa tyh­jä­nä on se, että asu­kas on muut­ta­nut ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen pal­ve­lua­sun­toon, eivät­kä peril­li­set pane asun­toa vuo­kral­le, kos­ka vuo­kras­ta kon­fis­koi­tai­siin 85% hoi­to­me­noi­hin. Ihmet­te­len, että näin jär­je­tön­tä sään­töä ei saa­da kor­ja­tuk­si. Joko tyh­jäs­tä asun­nos­ta pitää ottaa huo­mioon las­ken­nal­li­nen vuo­kra niin kuin opis­ke­li­joi­den toi­meen­tu­lo­tues­sa ote­taan huo­mioon opin­to­lai­na, vaik­ka sitä ei ole nos­tet­tu, tai vuo­kras­ta pitää ottaa esi­mer­kik­si vain puo­let huo­mioon hoi­to­mak­sua mää­rät­täes­sä tai jotain täl­tä väliltä.
  • Asun­to voi olla myös tyh­jä­nä sik­si, ettei sii­hen ole löyh­ty­nyt vuo­kra­lais­ta sel­lai­seen jär­jet­tö­mään hin­taan, jota niis­tä vaaditaan.

Pek­ka Vuo­ri  jul­kai­si twii­tis­sään mie­len­kiin­toi­sen kar­tan sii­tä, miten asut­tu­jen asun­to­jen mää­rä on muut­tu­nut kau­pun­gi­no­sit­tain, kun uusia asun­to­ja ei ote­ta huo­mioon. Kan­ta­kau­pun­gis­sa asut­tu­jen asun­to­jen mää­rä oli nous­sut mer­kit­tä­väs­ti, joh­tuen ilmei­ses­ti airbnb ‑asun­nois­ta, mut­ta muu­al­la Hel­sin­gis­sä nii­den mää­rä oli vähen­ty­nyt. Asun­to­ja oli siis tyh­jä­nä tai niis­sä asui joku, joka ei ollut kir­joil­la. Asu­mis­väl­jyy­des­tä ei ollut niin­kään kyse, vaan sii­tä, ettei asun­nois­sa ollut kir­joil­la ketään.

Kat­soin tilan­net­ta Oiko­tiel­lä. Vuo­ral­le tar­jot­tiin Hel­sin­gis­sä yli 3 800 asun­toa. Nii­den ei kaik­kien tar­vit­se olla tyh­jiä, mut­ta var­maan­kin suu­rin osa on. Kun raja­sin haun ker­ros­ta­loa­sun­toi­hin, yksiöi­tä oli tar­jol­la 1477, kak­sioi­ta 1639 ja kol­men huo­neen asun­to­ja 552. Näi­hin asut­tai­si hel­pos­ti 6 000 henkeä.

Tein epä­tie­teel­li­sen kokeen ja jär­jes­tit asun­not jär­jes­tyk­seen joko uusim­mat ensin tai van­him­mat ensin ‑peri­aat­teel­la. Jäl­kim­mäi­ses­sä tar­jot­tiin aivan olen­nai­ses­ti kal­liim­pia asun­to­ja kuin edel­li­ses­sä. Har­mi, ettei ollut tilas­to­ja asun­nois­ta, jot­ka oli­vat men­neet vuokralle.

Oli­si­ko niin onnel­li­ses­ti käy­mäs­sä, että Hel­sin­gin aina vain nouse­va vuo­kra­ta­so on saa­vut­ta­nut kat­ton­sa? Vuo­kra­lai­sen kyl­lä sai­si, jos osai­si sovit­taa vuo­kra­ta­son jär­ke­väs­ti, mut­ta kaik­ki vuo­kra­nan­ta­jat eivät ole vie­lä tun­nus­ta­neet tosiasioita?

Ehkä he odot­ta­vat, että koro­na väis­tyy ja opis­ke­li­jat palaa­vat. Jou­tuu kyl­lä pet­ty­mään, jos pitää opis­ke­li­joi­ta odo­tel­len tyh­jil­lään kak­sio­ta, jos­ta halu­aa vuo­kraa 1500 €/kk.

Mitä tämä mer­kit­see Hel­sin­gin asu­kas­lu­vul­le tule­vai­suu­des­sa? Uskot­ta­vin ske­naa­rio on, että vuo­kra­nan­ta­jat otta­vat lusi­kan kau­nii­seen käteen­sä ja las­ke­vat vuo­kria. Se on hyvä uuti­nen Hel­sin­kiin halua­vil­le, mut­ta huo­no uuti­nen niil­le, joil­la on sijoi­tusa­sun­to kehys­kun­nis­sa tai jos­sain Espoon tai Van­taan perukoilla.

Hel­sin­gin asu­kas­lu­vun kas­vu voi kui­ten­kin hidas­tua myös pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, kos­ka hal­vem­mis­sa asu­nois­sa on varaa asua väljemmin.

Tyh­jät vuo­kra-asun­not ovat ilah­dut­ta­va asia!