Nuorten osaajien keskittyminen kiihtyy

25 — 34 ‑vuo­tiai­den aka­tee­mi­sen lop­pu­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den osuus seu­tu­kun­nit­tain vuon­na 2017

Olen noin 25 vuot­ta seu­ran­nut eräs­tä alue­po­liit­tis­ta tilas­to­suu­ret­ta, nuor­ten aka­tee­mi­sen lop­pu­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den sijoit­tu­mis­ta Suo­mes­sa. Tämä ei ole paras mit­ta­ri, mitä rahal­la saa, muit­ta paras, jon­ka saa ilman rahaa. Kyse ei ole siis opis­ke­li­jois­ta vaan val­mis­tu­neis­ta. Muu­ta­ma toh­to­rio­pis­ke­li­ja tie­tys­ti jouk­koon mah­tuu, mut­ta se ei muu­ta asi­aa. Tuo ikä­luok­ka on valit­tu sik­si, että sen jäl­keen muut­ta­mi­nen hil­je­nee olennaisesti.

Huo­mat­ta­koon tuon koh­de­jou­kon mää­rä koko maas­sa on kään­ty­nyt las­kuun. Suo­ma­lais­ten kou­lu­tu­ta­so on jämäh­tä­nyt pai­kal­leen ja moni nuo­ri kou­lu­tet­tu on muut­ta­nut maasta. 

Tämän jou­kon alu­eel­li­nen kes­kit­ty­mi­nen on häkel­lyt­tä­vän kovaa. Vuon­na 2017 heis­tä kol­me nel­jäs­osaa asui vii­del­lä yli­opis­to­kau­pun­ki­seu­dul­la ja lähes puo­let Hel­sin­gin seu­dul­la. Muul­le Suo­mel­le jää yksi nel­jäs­osa. Huo­mat­ta­koon, että tuos­sa jou­kos­sa on opet­ta­jia, apteek­ka­rei­ta, lää­kä­rei­tä ja kun­nan­joh­ta­jia. Niin­pä yri­tys­ten käy­tös­sä ole­via nuo­ria osaa­jia on muu­al­la maas­sa todel­la vähän. Jos on perus­ta­mas­sa kor­ke­aan osaa­mi­seen nojaa­vaa yri­tys­tä, sijain­ti­paik­ko­jen suh­teen on aika vähän valin­nan­va­raa. Tämä on asia, jol­la ei oikein voi mitään. Vaih­toeh­to­na on, että nuor­ten osaa­jien maas­ta­muut­to kiihtyy.

Huo­mat­ta­koon, että Hel­sin­gin osuus nuo­ris­ta osaa­jis­ta on huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi kuin osuus hei­dän kou­lu­tuk­ses­taan. Maa­kun­tay­li­ops­to­jen opis­ke­jois­ta huo­mat­ta­va osa muut­taa val­mis­tut­tu­aan Helsinkiin.

Mut­ta kat­so­taan­pa vii­me vuo­sien kehitystä.

Hek­sin­gin, Tam­pe­reen, Turun, Oulun ja Jyväs­ky­lä seu­tu­kun­tien osuus nuo­ris­ta aka­tee­mi­sis­ta. vuo­des­ta 2000 vuo­teen 2017 

Huo­maam­me, että osaa­jien kes­kit­ty­mi­nen on nyky­hal­li­tuk­sen aika­na kiih­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti. Vie­lä häkel­lyt­tä­väm­pää on, kun kat­som­me erik­seen Hel­sin­gin seu­tu­kun­taa ja nel­jää muuta. Hel­sin­gin seu­tu­kun­nan osuus nuo­ris­ta akateemisista.

Tam­pe­reen, Turun, Oulun ja Jyväs­ky­län seu­tu­kun­tien osuus nuo­ris­ta akateemisista.

Noi­den nel­jän muun osuus on kään­ty­nyt las­kuun, nii­den kaik­kien jopa.

Onko Sumi mat­kal­la koh­den yhden menes­ty­vän kau­pun­gin mallia?

Suomen aluerakenne

Suo­mes­sa on meneil­lään kau­pun­kien pudo­tus­pe­li. Teol­li­suus­kau­pun­geis­ta katoa­vat teh­das­sa­lien työ­pai­kat. Tilal­le tulee kor­kean osaa­mi­sen ammat­te­ja, jot­ka viih­ty­vät suu­ris­sa kau­pun­geis­sa lähel­lä toi­si­aan. Näi­tä urbaa­nien osaa­jien­kes­kit­ty­miä, city­jä, ei Suo­meen mon­ta mahdu.

Nuo­ret osaa­jat ovat jo äänes­tä­neet jaloil­laan. Heis­tä perä­ti 72 pro­sent­tia asuu Hel­sin­gin, Tam­pe­reen, Oulun, Jyväs­ky­län ja Turun seu­duil­la. Tämän vii­den kär­ki­ryh­män peräs­sä sel­vä­nä kuu­to­se­na kirii Kuo­pio, joka on paran­ta­nut sel­väs­ti tah­ti­aan vii­me vuo­si­na. Jat­ka luke­mis­ta “Suo­men aluerakenne”