Korkea tontin vuokra ei tee asumisesta kalliimpaa

Por­mes­ta­ri Juha­na Var­tiai­nen pois­ti jokin aika sit­ten kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen lis­tal­ta ton­tin luo­vu­tuk­sen peri­aat­teet. Tiet­tä­väs­ti hän haluai­si lisä­tä kil­pai­lö­ut­ta­mis­ta. Kan­na­tan jyrkästi. 

Asun­to­jo­not ja asu­mi­sen kor­kea hin­ta ovat ikä­viä asioi­ta, mut­ta ne ovat sil­ti hyvä merk­ki. Menes­ty­vään kau­pun­kiin halu­taan muut­taa nopeam­min kuin asun­to­ja pys­ty­tään rakentamaan.

Kun asun­to­ja on lii­an vähän, niuk­kuut­ta voi­daan sää­del­lä kol­mel­la taval­la: Jat­ka luke­mis­ta “Kor­kea ton­tin vuo­kra ei tee asu­mi­ses­ta kalliimpaa”

Vuokrat kääntynevät laskuun Helsingissä

Tar­jol­la ole­vien vuo­kra-asun­to­jen mää­rä osoit­taa, että mark­ki­nat tasa­pai­not­ta­va vuo­kra­ta­so on kään­ty­nyt las­kuun Hel­sin­gis­sä. Vuo­kra­nan­ta­jil­le tosi­asioi­den tun­nus­ta­mi­nen näyt­tää vie­vän aikaa.

2010-luvul­la asun­to­jen vuo­krat nousi­vat Hel­sin­gis­sä nopeam­min kuin nii­den hin­nat. Kor­ko­jen las­kies­sa koh­ti nol­laa oli­si luul­lut käy­vän päinvastoin.

Nyt ollaan nor­maa­lim­mas­sa tilan­tees­sa. Kes­kus­pan­kin syn­nyt­tä­mä pää­omain­flaa­tio näkyy myös Hel­sin­gin asun­to­jen hin­to­jen nousu­na. Vuo­kra­lais­ten mak­su­ky­kyä se ei ole nos­ta­nut. Moni nuo­ri aikui­nen näyt­tää pake­ne­van Hel­sin­gin koh­tuut­to­mia vuo­kria naa­pu­ri­kun­tiin tai vie­lä kau­em­mas. Jat­ka luke­mis­ta “Vuo­krat kään­ty­ne­vät las­kuun Helsingissä”

Jatkan kaupunkisuunnittelukysymysten seuraamista blogillani

Olin elä­mä­ni vii­mei­ses­sa kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa pari viik­koa sit­ten. Tähän päät­tyi 12-vuo­ti­nen, oikeas­taan 16-vuo­ti­nen ura­ni kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vas­sa lau­ta­kun­nas­sa. Alka­va­na vaa­li­kau­te­na­ni teh­tä­vä­ni sel­väs­ti kevenevät.

Hel­sin­gin kehit­tä­mi­nen on edel­leen into­hi­mo­ni. Sik­si tulen täl­lä blo­gil­la seu­raa­maan kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan asioi­ta — myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen asioi­ta ‑mut­ta en rapor­toi kai­kes­ta vaan vain mer­kit­tä­vim­mis­tä ja minua eni­ten kiin­nos­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä tukeu­tuen kai­kil­le avoi­miin esityslistoihin.

Oden vaaliohjelma (10) Helsinki tuottamaan markkinaehtoisia vuokra-asuntoja

Kun Jät­kä­saa­reen raken­ne­taan 1 500 ARA-asun­toa ja kun näi­den vuo­kra alit­taa mark­ki­na­vuo­kra­ta­son 500 eurol­la asun­toa koh­den, ARA-asuk­kai­den saa­ma hyö­ty on vuo­des­sa yhdek­sän mil­joo­naa euroa. Posi­tii­vi­seen dis­kri­mi­naa­tioon käy­tet­tä­vät rahat koh­den­tu­vat minus­ta itse ongel­maan tehokkaammin.

Näi­tä raho­ja ei voi kui­ten­kaan ver­ra­ta. Vaik­ka ARA-asuk­kaat hyö­ty­vät yhdek­sän mil­joo­naa, kau­pun­ki ei mene­tä tont­ti­tu­loi­na yhdek­sää mil­joo­naa vaan olen­nai­ses­ti vähemmän.

Tämä tar­koit­taa, että kau­pun­ki saa tont­ti­vuo­kria kovan rahan vuo­kra-asun­nois­ta lii­an vähän. Miten näin voi olla, vaik­ka vuo­krat kil­pai­lu­te­taan? Jat­ka luke­mis­ta “Oden vaa­lioh­jel­ma (10) Hel­sin­ki tuot­ta­maan mark­ki­naeh­toi­sia vuokra-asuntoja”