Valiokuntavastaavat tekivät budjetin

Edus­kun­nas­sa on iki­muis­tois­ta ajois­ta ollut tapa­na, että edus­kun­ta lisää joi­tain sopi­vak­si kat­so­mi­aan meno­ja hal­li­tuk­sen bud­jet­tie­si­tyk­seen. Vuo­teen 1992 nou­da­tet­tiin käy­tän­töä, että jokai­sel­la kan­san­edus­ta­jal­la oli pie­ni kiin­tiö esit­tää rahaa johon­kin hyvään tar­koi­tuk­seen, esi­mer­kik­si jol­le­kin jär­jes­töl­le. Jou­lu­lah­ja­ra­hois­ta luo­vut­tiin, kun ei laman olois­sa enää keh­dat­tu. Nyt hal­li­tus­puo­lu­eet sopi­vat kes­ke­nään menon­li­säyk­sis­tä, joi­den enim­mäis­mää­rän hal­li­tus on lyö­nyt kiin­ni. Tänä vuon­na tuo enim­mäis­mää­rä oli 50 mil­joo­naa euroa, jos­ta yhdek­sän mil­joo­naa oli ennal­ta sidot­tu sota­ve­te­raa­neil­le. Ihan sym­paat­ti­nen ele, mut­ta ehkä 30 vuot­ta myöhässä. 

Val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan jaos­tot ovat käsi­tel­leet bud­jet­tia koko syk­syn. On kuul­tu var­maan sato­ja asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka ovat käy­neet ker­to­mas­sa, kuin­ka vält­tä­mät­tö­miä rahan­tar­pei­ta heil­lä on ja kuin­ka hei­hin panos­te­tut rahat tule­vat myö­hem­min sääs­töi­nä monin­ker­tai­ses­ti takai­sin – tai kuin­ka se nyt vaan on tui­ki tarpeellista.

Jaos­tot ovat hal­li­tus­puo­luei­den äänin teh­neet omat esi­tyk­sen­sä jois­sa menon­li­säyk­set sum­mau­tui­vat jon­ne­kin 80 mil­joo­nan euron tie­tä­mil­le. Hal­li­tus­puo­luei­den valio­kun­ta­vas­taa­vien teh­tä­vä oli puris­taa tämä sii­hen 50 mil­joo­naan. Niin­pä mei­tä sit­ten kokoon­tui kah­te­na ilta­na kuusi rii­te­le­mään rahois­ta – Kim­mo Sasi (kok) Kari Raja­mä­ki (sdp), Kari Uoti­la (vas) Astrid Thors (rkp), Jou­ko Jääs­ke­läi­nen (kd) ja minä (vihr.).  Vähän li moti­vaa­tio ala­mais­sa, kos­ka hel­mi­kuus­sa taas lei­ka­taan meno­ja ja pal­jon. Tätä edus­kun­nan rahan­ja­koa voi perus­tel­la ”second opi­nion” peri­aat­teel­la., Ei se VM:n bud­je­tin laa­din­ta­kaan aivan ereh­ty­mä­tön­tä ole.

Yhteen­sä kol­mes­sa ja puo­les­sa tun­nis­sa saa­tiin koo­tuk­si 50,935 mil­joo­nan euron lis­ta. Pää­asias­sa hank­keet oli­vat oikein hyviä, ja me kaik­ki saa­toim­me nii­tä kan­nat­taa. En kui­ten­kaan ole var­ma, oli­ko esi­mer­kik­si mil­joo­na euroa ker­taus­har­joi­tuk­siin ja 200 000 euroa vapaa­eh­toi­seen maan­puo­lus­tus­kou­lu­tuk­seen nyt aivan välttämättömiä.

Suu­rin osa mää­rä­ra­hois­ta oli sel­lai­sia, joi­ta edus­kun­ta on lisän­nyt jok­seen­kin joka vuo­si ja jot­ka VM pois­taa esi­tyk­ses­tään seu­raa­va­na vuon­na ja edus­kun­ta palaut­taa taas. Oma suo­sik­ki­ni ovat päih­deäi­dit, joi­den lisää­mi­sen bud­jet­tiin aloi­tin itse vuon­na 2001 ja joka lisä­tään bud­jet­tiin joka vuo­si, niin nyt­kin. Urpi­lai­sen seli­tys pal­lot­te­luun tähän oli sel­keä ja ymmär­ret­tä­vä. Edus­kun­nal­la on lupa (sic!) lisä­tä ker­ta­luon­toi­sia meno­ja, ei pysy­viä ja sik­si pysy­vik­si tar­koi­te­tut pitää lisä­tä joka vuo­si uudestaan.

Oma lukun­sa ovat tie­mää­rä­ra­hat, joi­ta val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan lii­ken­ne­jaos­to (ns. sil­ta­rum­pu­va­lio­kun­ta) esit­tää lisät­tä­väk­si joka vuo­si ja pal­jon. Näin tapah­tui nyt­kin. Jaos­to esit­ti lisäyk­siä noin 20 mil­joo­naa, mis­tä tär­kein oli val­ta­tie 23 perus­pa­ran­nuk­sen välil­lä Var­kaus- Joen­suu käyn­nis­tä­mi­nen 8,8 mil­joo­nal­la eurol­la. Koko hank­keen bud­jet­ti on noin 32 mil­joo­naa euroa, mut­ta täl­lä oli tar­koi­tus aloit­taa siel­tä Var­kau­den pääs­tä.  Valio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Kari Rajä­mä­ki (Var­kaus) oli pan­nut kaik­ki panok­sen­sa tähän hank­kee­seen. Itse olin vähän skep­ti­nen, kos­ka jo pää­tet­tyi­hin lii­ken­ne­hank­kei­siin­kaan eivät rahat oikein rii­tä. Kyse on kah­des­ta aivan eri­lai­ses­ta demokratiakäsityksestä.

Voi­daan toi­saal­ta aja­tel­la, että on demo­kra­ti­aa se, että kan­san­edus­ta­jat riip­pu­mat­ta tek­no­kraat­ti­sis­ta vir­ka­mies­las­ke­mis­ta teke­vät itse­näi­ses­ti omia pää­tök­si­ään sil­lä asian­tun­te­muk­sel­la, jon­ka pit­kä­ai­kai­nen kan­san­edus­ta­juus antaa tai voi­daan toi­saal­ta aja­tel­la, että kun rahaa on vain niin pal­jon kuin sitä on, eri hank­keet ovat samal­la vii­val­la ja ne pan­nan jär­jes­tyk­seen tek­no­kraat­ti­sil­la las­ken­ta­ta­val­la. Olen var­maan aivan epä­de­mo­kraat­ti­nen, mut­ta minus­ta jäl­kim­mäi­nen vaih­toeh­to on parem­pi ja koko maa­ta koh­taan oikeu­den­mu­kai­sem­pi.  No, val­ta­tie 23 perus­pa­ran­ta­mi­nen nyt sit­ten nos­tet­tiin ohi kaik­kien mui­den hank­kei­den. Huk­kaan nekään rahat eivät mene, mutta…

Täs­sä se mei­dän aikaan­saan­nok­sem­me. Nämä ovat lisäyk­siä budjettiin.

Hal­lin­to. ja turvallisuusjaosto 

(yht. 3.550.000 e)

 

 • Lähe­tys­tö­ver­kon kat­ta­vuu­den tur­vaa­mi­seen 1.000.000 e
 • Puo­lus­tus­voi­mien ker­taus­har­joi­tuk­siin 1.000.000 e
 • Vapaa­eh­toi­sen maan­puo­lus­tus­kou­lu­tuk­sen tur­vaa­mi­seen 200.000 e
 • Venä­jän rajan­yli­tys­paik­ko­jen toi­min­nan tehostamiseen: 
  • raja­var­tio­lai­tok­sel­le 800.000 e
  • tul­lil­le 400.000 e
 • Suo­men rajat ylit­tä­vän pelas­tus­toi­men yhteis­työ­har­joi­tus­ten jat­ka­mi­sek­si 50.000 e
 • Har­maan talou­den torjunta 
  • polii­sil­le pimeän ulko­mai­sen työ­voi­man tor­jun­taan 50.000 e
 • Maa­il­man kuu­ro­jen liit­to 50.000 e 
  • Hal­li­tuk­sen hoi­det­ta­va ensi vuon­na suo­raan TAE-pohjaan

 

Sivis­tys- ja tiedejaostot

(yht. 10.305.000 e)

 

 • 29.01.22 (Eräät kor­vauk­set): Lai­naus­kor­vaus 200.000 e
 • 29.01.50 (Eräät avus­tuk­set): Folk­tin­get 100.000 e
 • 29.01.51 (Avus­tuk­set kir­kol­li­seen ja uskon­nol­li­seen toi­min­taan): ilman vero­tusoi­keut­ta toi­mi­vien rekis­te­röi­ty­jen uskon­nol­lis­ten yhdys­kun­tien tilo­jen kor­jausa­vus­tuk­siin 150.000 e
 • 29.10.51 (Val­tio­na­vus­tus järjestöille): 
  • Suo­mi­kou­lu­jen tuki 150.000 e
  • Kesä­lu­kio­seu­ra 100.000 e
  • Etä­kou­lu Kul­ku­ri 25.000 e
 • 29.30.32 Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus nuo­ril­le aikui­sil­le 2.000.000 e 
  • Kou­lu­tus­kor­vaus yrit­tä­jäl­le, oppilaitospaikat
  • Jako teh­dään jaostossa
 • 29.30.30 (Val­tio­na­vus­tus vapaan sivis­tys­työn oppi­lai­tos­ten käyttökustannuksiin): 
  • Leh­ti­mäen opis­to 200.000 e
  • Opin­to­kes­kuk­set 200.000 e
  • 29.30.53 (Val­tio­na­vus­tuk­set eräil­le jär­jes­töil­le): 150.000 e 
   • Lis­taus jär­jes­töis­tä teh­dään jaostossa
 • 29.40.50 (Val­tio­na­hoi­tus yli­opis­to­jen toimintaan): 
  • Las­ten­tar­han­opet­ta­jien yli­opis­tol­li­nen kou­lu­tus 1.700.000 e
  • Sosi­aa­li­työn yli­opis­ton aloi­tus­pai­kat 1.400.000 e
  • LUMA-kes­kus 50.000 e
 • 29.80.07 (Media­kas­va­tus- ja kuvaoh­jel­ma­kes­kuk­sen toi­min­ta­me­not): 100.000 e
 • 29.80.50 (Eräät avus­tuk­set): Ystä­vyys­seu­rat 600.000 e 
  • Mää­rä­ra­han jaka­mi­nen tas­a­puo­li­ses­ti ystä­vyys­seu­ro­jen kesken
  • 29.80.52 (Veik­kauk­sen ja raha-arpa­jais­ten voit­to­va­rat tai­teen edistämiseen) 
   • Luku­kes­kus 30.000 e
   • Seu­ro­jen­ta­lot 150.000 e
   • Vapaat kult­tuu­ri­ryh­mät, esim. vapaat teat­te­rit 200.000 e

 

Asu­mis- ja ympäristöjaosto 

(yht. 3.980.000 e)

 • Minis­te­riön tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­ra­hoi­hin 750.000 e 
  • sisäl­täen sekä asu­mi­sen että ympäristön
 • ARA 210.000 e 
  • ener­gia­to­dis­tuk­set 90.000
  • asun­to­lai­na­kan­nan ris­kien hal­lin­ta 120.000 e.
 • Itä­me­ren tilan paran­ta­mi­nen 800.000 e
 • Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­lut 700.000 e
 • Siir­to­vie­mä­rit 1.400.000 e
 • Ympä­ris­tö­puo­len jär­jes­töt 120.000 e 
  • jos­ta 30.000 e uusil­le avus­tus­ta hake­vil­le järjestöille

 

Työ­elä­mä­jaos­to                                                                                                                                                          

(yht. 5.400.000 e)

 • Työt­tö­mien yhdis­tyk­set 500.000 e
 • Ylei­nen vel­ka­neu­von­ta 700.000 e
 • Kylä­toi­min­ta 200.000 e
 • Fin­pro Kii­na vien­ti­tu­ki­jär­jes­tel­mä 400.000 e
 • 32.20.44: Pien­tu­ki pk-yri­tyk­sil­le Venä­jäl­le tapah­tu­viin eta­bloi­tu­mis­hank­kei­siin 700.000 e
 • 32.50.43: Maa­kun­ta­ra­ha 1.300.000 e
 • 32.50.62: Kan­sal­li­sen maa­seu­dun pal­ve­luoh­jel­man toteut­ta­mi­seen maa­seu­tu­po­liit­ti­sen toi­men­pi­deoh­jel­man mukaan 50.000 e
 • Invest in Fin­land 200.000 e
 • 32.20.41: Yrit­tä­jien talous­a­pu-neu­von­ta 100.000 e
 • Mat­kai­lun edis­tä­mis­kes­kus Venä­jä 1.000.000 e 
  • 2013–2014 kes­tä­vään kak­si­vuo­ti­seen hankkeeseen
  • Työ­te­ho­seu­ra 100.000 e
  • 32.20.41 Viex­po 100.000 e
  • 32.20.41 Poh­jois­mai­nen ympä­ris­tö­merk­ki, yri­tys­neu­von­taan 50.000 e

Kun­ta­jaos­to

(yht. 7.150.000 e)

 • 33.60.31: 3.400.000 e lastensuojeluun 
  • (Kas­te-ohjel­man toi­meen­pa­no) Raha tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si lap­si­per­hei­den ennal­taeh­käi­se­vien ja var­hai­sen tuen pal­ve­lui­den sekä las­ten­suo­je­lun kehit­tä­mi­seen. Las­ten­suo­je­lu­työn pain­opis­tee­nä tulee olla var­hai­sen tuen ja avo­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen. Rahaa voi­daan käyt­tää myös STM:n aset­ta­man sel­vi­tys­hen­ki­lön toi­men­pi­de­suo­si­tus­ten toteut­ta­mi­seen (Sel­vi­tys­hen­ki­lö sel­vit­tää kun­tien per­he­työ­tä, las­ten­suo­je­lun toi­min­ta­ta­po­ja sekä las­ten­suo­je­lu­lain toi­mi­vuu­den kehittämistyötä).
 • 33.60.32: 1.000.000 e tut­ki­muk­sen EVO-rahoitus
 • 33.03.63: 1.500.000 e päih­deäi­tien hoitoon 
  • Ensi- ja tur­va­ko­tien lii­ton ”Pidä kiin­ni” ‑hoi­to­jär­jes­tel­män turvaamiseen.
  • 33.03.63: Sini­nau­ha­lii­ton jäsen­jär­jes­tö­jen vaih­toeh­toi­sen ammat­ti­kou­lu­tuk­sen VeTo-pro­jek­tei­hin 50.000 e
 • UKK-ins­ti­tuut­ti 50.000 e
 • 25.10.03: Kärä­jä­oi­keuk­sien ruuh­kien lie­ven­tä­mi­seen 1.000.000 e
 • 25.01.50: Riko­suh­ri­päi­vys­tys 150.000 e

 

Lii­ken­ne­jaos­to 

(yht. 11.000.000 e)

 • Perus­väy­län­pi­to 9.000.000 e: 
  • teol­li­suu­den toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ja lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta paran­ta­vat kii­reel­li­sim­mät hank­keet: VT2, VT23 ja muut vas­taa­vat pie­net teemahankkeet
  • Yksi­tyis­tiet 1.000.000 e

 Len­to­lii­ken­ne 500.000 e

  • Savon­lin­na, Var­kaus, Enontekiö
  • Jouk­ko­lii­ken­ne 500.000 e

 

Maa­ta­lous­jaos­to

(yht. 3.350.000 e)

 • 4H-ker­hot, nuor­ten työ­elä­mä­val­men­nus 100.000 e
 • Pois­to­ka­las­tus 150.000 e
 • Vesi­huol­to­työt 2.000.000 e
 • Ammat­ti­ka­las­ta­jat 100.000 e
 • Met­so-ohjel­ma 1.000.000 e

 

Edus­kun­nan vete­raa­ni-juh­la­pää­tös 9.000.000 e 

(yht. 9.000.000 e)

 • Hal­li­tus­ryh­mien puheen­joh­ta­jien aloit­teet: Vete­raa­nit (juh­la­pää­tös) 9.000.000 e 
  • LA 75/2012 vp Lakia­loi­te soti­las­vam­ma­lain 6 §:n muut­ta­mi­ses­ta: Avo­huol­lon pal­ve­lu­jen ja jak­sot­tai­sen lai­tos­hoi­don aiheut­ta­ma sääs­tö huo­mioi­den uudis­tus lisäi­si val­tion meno­ja noin 3.000.000 euroa vuon­na 2013.
  • TAA 558/2012 vp Talous­ar­vio­aloi­te / Mää­rä­ra­han osoit­ta­mi­nen vete­raa­ni­kun­tou­tuk­seen: edus­kun­ta ottaa val­tion vuo­den 2013 talous­ar­vioon momen­til­le 33.50.57 lisäyk­se­nä 6.000 000 euroa vete­raa­ni­kun­tou­tuk­seen ja lisää momen­tin perus­te­lui­hin lausu­man, että hal­li­tus val­mis­tel­les­saan vuo­sien 2014–2017 kehys­pää­tös­tä varaa riit­tä­vän mää­rä­ra­han vete­raa­nien vuo­sit­tai­seen kuntoutukseen.

 

Edus­kun­nan lisäykset:

41.935.000 e (jaos­to­jen lisäyk­set, eri­tel­ty yllä)

9.000.000 e (vete­raa­ni-juh­la­pää­tös, eri­tel­ty yllä)                                               YHTEENSÄ 50.935.000 e

30 vastausta artikkeliin “Valiokuntavastaavat tekivät budjetin”

 1. Miten täs­tä seka­lai­ses­ta jou­kos­ta erot­tu­vat ei-vält­tä­mät­tö­mi­nä juu­ri nuo maan­puo­lus­tus­ra­hat? Sinän­sä vähek­sy­mät­tä Maa­il­man Kuu­ro­jen Liit­toa ja Työtehoseuraa.

 2. Mitä tuol­la “ener­gia­to­dis­tuk­set 90.000” lisä­mää­räl­lä oikeas­ti aio­taan saa­da aikaan?

  Tuol­la sum­mal­la palk­kaa kai perä­ti yhden päte­vän työn­te­ki­jän vuo­dek­si sivu­ku­lui­neen (elä­ke­mak­sut, tila­ku­lut yms.). Mut­ta mihin tuo raha käytetään?

  Ener­gia­to­dis­tuk­ses­ta sinän­sä uhkaa tul­la iso fars­si. Perus­on­gel­ma­na on se, että lähi­tu­le­vai­suu­des­sa pitäi­si myön­tää iso mää­rä ener­gia­to­dis­tuk­sia, mut­ta näi­den myön­tä­jiä ei ole kou­lu­tet­tu­na. Eikä ole voi­tu kou­lut­taa etu­kä­teen, kun ei ole tie­det­ty, mitä näi­den pitäi­si osa­ta. Kuten YLE tote­si vii­me kuussa,

  Päte­viä todis­tuk­sen myön­tä­jiä ei ole kou­lu­tet­tu tar­peek­si, kun ei tie­de­tä mihin hei­tä pitäi­si kouluttaa. ”

  http://kokeile.yle.fi/uutiset/energiatodistusten_myontajista_on_pulaa/6373168

  Lisäk­si ener­gia­to­dis­tuk­seen liit­ty­viin las­ken­toi­hin liit­tyy muu­ten­kin suu­ri mää­rä epä­mää­räi­syyk­siä. Tilan­teek­si uhkaa tul­la se, että eri ener­gia­to­dis­tuk­sen anta­jat voi­vat saa­da eri tulok­sen eten­kin van­ho­jen kiin­teis­tö­jen koh­dal­la (joi­den osal­ta esim. eris­tys­ten mää­riä ja U‑arvoja voi jou­tua ener­gia­to­dis­tuk­sen anta­ja arvai­le­maan). Pahim­mil­laan tämä voi joh­taa sii­hen, että ener­gia­to­di­tuk­se­nan­ta­ja vali­taan sen mukaan, kenel­tä saa par­haan todistuksen…

 3. 50 000 € polii­sil­le pimeän ulko­mai­sen työ­voi­man tor­jun­taan? Saa­ko noin pie­nel­lä rahal­la aikaan mitään? Yhden van­hem­man kons­taa­pe­lin lisää tutkintaan?

  1. 50 000 € polii­sil­le pimeän ulko­mai­sen työ­voi­man torjuntaan? 

   Tätä kyseis­tä koh­taa minä­kin vähän ihmettelin.

 4. No, polii­tik­ko­jen teh­tä­vä­nä on teh­dä poli­tiik­kaa, se täy­tyy hyväksyä.
  Tek­no­kraat­tis­ten byro­kraat­tien teh­tä­vä­nä on… no, kai sen joku tietää.

 5. …Tänä vuon­na tuo enim­mäis­mää­rä oli 50 mil­joo­naa euroa, jos­ta yhdek­sän mil­joo­naa oli ennal­ta sidot­tu sota­ve­te­raa­neil­le. Ihan sym­paat­ti­nen ele, mut­ta ehkä 30 vuot­ta myöhässä…”

  Vai oikea-aikai­nen etu­ve­to? 😉 Nykyi­nen ruhan­jak­so on poik­keuk­sel­li­sen pit­kä Suo­men his­to­rias­sa. Se ei jat­ku ikui­ses­ti ja mitä vähem­män rahaa käy­te­tään ennen krii­siä puo­lus­tuk­seen, sen enem­mön tar­vi­taan sodan jäl­keen veteraaneille.

 6. Eikös niil­lä sota­ve­te­raa­neil­la ole isot, rik­kaat sää­tiöt ja muut jär­jes­töt, joil­la on pal­jon (myy­tä­vää) omai­suut­ta? Sota­ve­te­raa­nien mää­rä­kin vähe­nee jatkuvasti.
  Nyt kovas­ti kerä­tään rahaa, mut­ta kiin­nos­tai­si tie­tää, mikä on pro­jek­tio vete­raa­nien luku­mää­rän vähe­ne­mi­sel­le nol­laan. Kerä­tään­kö täs­sä nyt varo­ja sii­hen tai­ka­temp­puun, kun näin tapah­tuu, jol­loin jär­jes­töt sul­ke­vat oven­sa, kiin­teä omai­suus myy­dään ja varat mys­ti­ses­ti katoavat?

 7. En ihmet­te­le Osmo Soi­nin­vaa­ran moti­vaa­tion puu­tet­ta tämän pari iltaa vie­vän jou­lu­lah­ja­pro­jek­tin kans­sa. Toki välil­lä var­maan on hyvä kat­soa asioi­ta täl­lai­ses­ta­kin perspektiivistä.

  Mut­ta kii­tän jäl­leen ker­ran sii­tä arvok­kaas­ta työs­tä, jota teet tämän­kin esi­me­kin kaut­ta ker­to­mal­la meil­le luul­ta­vas­ti vähän taval­lis­ta aktii­vi­sem­mil­le kan­sa­lai­sil­le, miten kan­san­edus­tus­lai­tok­sem­me toimii.

  Taka­rai­vos­sa vaan kum­mit­te­lee vii­kol­la Ylen “Köy­hyys — mik­si?” sar­jas­sa esit­tä­mä doku­ment­ti “Unel­mien umpi­ku­ja”, joka aina­kin tois­tai­sek­si vie­lä on kat­sot­ta­vis­sa Areenassa:
  http://areena.yle.fi/tv/1719602

  Doku­men­tis­sa ker­ro­taan äärim­mäi­sen tehok­kaas­ti inhot­ta­va tosia­sia: 400 rik­kaim­man ame­rik­ka­lai­sen omai­suus on suu­rem­pi kuin koko köy­hem­män puo­lik­kaan ame­rik­ka­lai­sis­ta (doku­ment­ti noin 9 min koh­dal­la). Noi­den rik­kaim­pien joka­päi­väi­nen elä­mä ei vai­ku­ta eri­tyi­sen hou­kut­te­le­val­ta, mut­ta sil­ti he halua­vat koko ajan lisää ja kaik­ki se raha on pois aivan taval­lis­ten kan­sa­lais­ten arjes­ta. Ame­ri­kas­ta on tur­ha enää puhua demo­kraat­ti­se­na valtiona.

  Aika vähän vir­kaa on lopul­ta vaik­ka­pa täl­lai­sil­la jou­lu­lah­jail­ta­mil­la, kun isot pojat samaan aikaan pelaa­vat usei­ta ker­ta­luok­kia suu­rem­paa peliä mei­dän kaik­kien rahoilla.

 8. 9 mil­joo­naa yksit­täi­siin tie­hen ohi kai­ken muun vain sik­si, että valio­kun­nan puheen­joh­ta­ja sat­tuu tule­maan kysei­sel­tä seu­dul­ta. Kuu­los­taa todel­la “demo­kraat­ti­sel­ta”.… jos asia on tär­keä kuvit­te­li­sin ete­ne­vän nor­maa­lin bud­jet­ti­kä­sit­te­lyn kautta.

 9. Polii­sil­le ja muil­le pimeäs­sä val­von­taa amma­tik­seen har­joit­ta­vil­le niin pal­jon rahaa kuin tar­vit­se­vat, tai sit­ten vapau­te­taan kaik­ki lakien ja mää­räys­ten nou­dat­ti­mes­ta. Nyt tämä hom­ma vain kiu­kut­taa, aina­kin jos moraa­li on jotain muu­ta kuin kiviainesta. 

  Toi­si pal­jon enem­män rahaa kuin sum­ma­hu­ti­kas­sa jaet­ta­vat yri­tys­tuet, joi­ta jael­laan sin­ne tän­ne ja yleen­sä tur­haan. Saa­tai­siin edes ole­mas­sa ole­vat yri­tyk­set toi­mi­maan rehel­li­ses­ti, niin uusil­le tuli­si tilaa ilman tukemisia.

 10. Blo­gi-isän­tä kir­joit­ti merkinnössään:

  Voi­daan toi­saal­ta aja­tel­la, että on demo­kra­ti­aa se, että kan­san­edus­ta­jat riip­pu­mat­ta tek­no­kraat­ti­sis­ta vir­ka­mies­las­ke­mis­ta teke­vät itse­näi­ses­ti omia pää­tök­si­ään sil­lä asian­tun­te­muk­sel­la, jon­ka pit­kä­ai­kai­nen kan­san­edus­ta­juus antaa tai voi­daan toi­saal­ta aja­tel­la, että kun rahaa on vain niin pal­jon kuin sitä on, eri hank­keet ovat samal­la vii­val­la ja ne pan­nan jär­jes­tyk­seen tek­no­kraat­ti­sil­la las­ken­ta­ta­val­la. Olen var­maan aivan epä­de­mo­kraat­ti­nen, mut­ta minus­ta jäl­kim­mäi­nen vaih­toeh­to on parem­pi ja koko maa­ta koh­taan oikeudenmukaisempi. 

  Onko iki­nä kokeil­tu kun­ta- ja val­tio­ta­sol­la sel­lais­ta huvit­te­lua että ensin bud­je­toi­tai­siin vain, siis VAIN, jul­ki­sen sek­to­rin hen­gen, ter­vey­den, infra­struk­tuu­rin toi­min­nan ja tur­val­li­suu­den kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät asiat, sit­ten las­ket­tai­siin sum­mat ja kat­sot­tai­siin pal­jon­ko se tekee? Sen jäl­keen mie­li­ku­vi­tel­tai­siin, että poik­keus­lail­la jää­dy­tet­täi­siin kaik­ki, siis KAIKKI, muut menot niin monek­si vuo­dek­si että jul­ki­sen sek­to­rin velat oli­si mak­set­tu. (Päih­deäi­dit saat­tai­si­vat hyvin­kin mah­tua hen­gen ja ter­vey­den kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­miin moment­tei­hin.) Oikeas­taan tämä vas­taa ihan sitä min­kä Ode valit­see kah­des­ta budjetintekotyylistä. 

  Sii­nä kär­si­si­vät kult­tuu­ri, kan­sa­lais­ten viih­dy­tys ja urhei­lu, mut­ta entä sit­ten? Irti ei ketään sanot­tai­si vaan kult­tuu­ri­työn­te­ki­jät­kin sai­si­vat pitää työn­sä, mut­ta mitään uut­ta ei kus­tan­net­tai­si. Kir­jas­to­jen pitäi­si pär­jä­tä van­hoil­la kokoel­mil­la (pait­si ne jat­ko­ti­lauk­set jois­ta on sito­vat sopi­muk­set), teat­te­rei­den van­hoil­la näy­tel­mil­lä ja musiik­ki­ta­lon van­hoil­la teok­sil­la. Tai­de­han­kin­to­ja ei tehtäisi.

  Kyl­lä minä aina­kin niis­tä vuo­sis­ta sel­viäi­sin, vaik­ka olen­kin esi­mer­kik­si kir­jas­to­pal­ve­lu­jen ja kan­san­opis­to­kurs­sien suur­ku­lut­ta­ja. Mut­ta ilmei­ses­ti Suo­mi kui­ten­kin romah­tai­si, kun sel­lais­ta ei tehdä.

  Lisäyk­sis­tä jäi­si­vät jäl­jel­le oikeas­taan vain siir­to­vie­mä­rit — sekin vain jos ymmär­rän sen oikein (eli että vie­mä­ri­verk­ko tök­kii ilman siirtoviemäreitä).

 11. Anna-Lii­sa:
  — – Sii­nä kär­si­si­vät kult­tuu­ri, kan­sa­lais­ten viih­dy­tys ja urhei­lu, mut­ta entä sit­ten? Irti ei ketään sanot­tai­si vaan kult­tuu­ri­työn­te­ki­jät­kin sai­si­vat pitää työn­sä, mut­ta mitään uut­ta ei kus­tan­net­tai­si. Kir­jas­to­jen pitäi­si pär­jä­tä van­hoil­la kokoel­mil­la (pait­si ne jat­ko­ti­lauk­set jois­ta on sito­vat sopi­muk­set), teat­te­rei­den van­hoil­la näy­tel­mil­lä ja musiik­ki­ta­lon van­hoil­la teok­sil­la. Tai­de­han­kin­to­ja ei tehtäisi.

  Kyl­lä minä aina­kin niis­tä vuo­sis­ta sel­viäi­sin, vaik­ka olen­kin esi­mer­kik­si kir­jas­to­pal­ve­lu­jen ja kan­san­opis­to­kurs­sien suur­ku­lut­ta­ja. Mut­ta ilmei­ses­ti Suo­mi kui­ten­kin romah­tai­si, kun sel­lais­ta ei tehdä. 

  Olet­ko ehti­nyt las­kel­mis­sa­si niin pit­käl­le että las­ki­sit pal­jon­ko täl­lä sääs­te­tään? Että jos tosi­aan kir­jas­to­jen han­kin­ta­mää­rä­ra­hat jää­dy­tet­täi­siin, niin pelas­tui­si­ko val­tion­ta­lous? Tai jos musiik­ki­ta­lo (?) ei tilai­si uut­ta suo­ma­lais­ta nyky­musiik­kia? Sääs­tö oli­si mon­ta­kym­men­tä tuhat­ta euroa vuodessa. 

  Kun kult­tuu­ri­sek­to­ril­la ehdot­to­mas­ti eni­ten rahaa menee kui­ten­kin, jän­nää sinän­sä, palkkoihin.

 12. jani:
  9 mil­joo­naa yksit­täi­siin tie­hen ohi kai­ken muun vain sik­si, että valio­kun­nan puheen­joh­ta­ja sat­tuu tule­maan kysei­sel­tä seu­dul­ta. Kuu­los­taa todel­la “demo­kraat­ti­sel­ta”…. jos asia on tär­keä kuvit­te­li­sin ete­ne­vän nor­maa­lin bud­jet­ti­kä­sit­te­lyn kautta.

  Kyl­lä edus­kun­ta niis­tä päät­tää nor­maa­lin bud­jet­ti­kä­sit­te­lyn yhteydessä.

  Kum­mal­li­sem­paa minus­ta on se, että edus­kun­ta­työ on men­nyt sel­lai­sek­si, että yksit­täi­nen kan­san­edus­ta­ja ei saa vai­kut­taa mihin­kään, val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö päät­tää kaikesta.

 13. Tuo­mas S.: Olet­ko ehti­nyt las­kel­mis­sa­si niin pit­käl­le että las­ki­sit pal­jon­ko täl­lä sääs­te­tään? Että jos tosi­aan kir­jas­to­jen han­kin­ta­mää­rä­ra­hat jää­dy­tet­täi­siin, niin pelas­tui­si­ko valtiontalous? 

  Tuol­la taval­la irrot­ta­mal­la saa­daan lop­pu­tu­lok­se­na, ettei mikään sää­tö vai­ku­ta mihin­kään. Vai pal­jon­ko aut­taa val­tion­ta­lou­teen esi­mer­kik­si yhden rön­ten­hoi­ta­jan palk­kaa­mat­ta jät­tä­mi­nen? No ei ollenkaan. 

  Täl­lä taval­la voi­daan yksi ker­ral­laan käy­dä läpi kaik­ki menot ja tode­ta, ettei mikään vai­ku­ta bud­je­tin tasapainoon.

  Mut­ta ole­tan, että tar­koi­tat sitä että ellei sosi­aa­li- ja ter­veys­me­noi­hin kos­ke­ta, niin muus­ta niis­tä­mi­nen ei auta. Täs­sä ole kyl­lä oikeas­sa mut­ta sil­ti tuol­lai­nen yksi koh­de ker­ral­laan sääs­tö­jen nol­laa­mi­nen on kyl­lä lähem­pä­nä popu­lis­tis­ta reto­rii­kaa kuin todel­lis­ta argumentointia.

 14. Sylt­ty: Tuol­la taval­la irrot­ta­mal­la saa­daan lop­pu­tu­lok­se­na, ettei mikään sää­tö vai­ku­ta mihin­kään. Vai pal­jon­ko aut­taa val­tion­ta­lou­teen esi­mer­kik­si yhden rön­ten­hoi­ta­jan palk­kaa­mat­ta jät­tä­mi­nen? No ei ollenkaan.
  ‘snip’

  Ei tosi­aan ollen­kaan, sil­lä val­tion bud­je­tis­sa ei ole yhtään rönt­gen­hoi­ta­jaa (no voi olla armei­jas­sa) eikä muu­ta­kaan sote-henkilöstöä.

 15. ano­nyy­mi:
  Eikös niil­lä sota­ve­te­raa­neil­la ole isot, rik­kaat sää­tiöt ja muut jär­jes­töt, joil­la on pal­jon (myy­tä­vää) omai­suut­ta? Sota­ve­te­raa­nien mää­rä­kin vähe­nee jatkuvasti.
  Nyt kovas­ti kerä­tään rahaa, mut­ta kiin­nos­tai­si tie­tää, mikä on pro­jek­tio vete­raa­nien luku­mää­rän vähe­ne­mi­sel­le nol­laan. Kerä­tään­kö täs­sä nyt varo­ja sii­hen tai­ka­temp­puun, kun näin tapah­tuu, jol­loin jär­jes­töt sul­ke­vat oven­sa, kiin­teä omai­suus myy­dään ja varat mys­ti­ses­ti katoavat?

  Vii­ka­te­mies on ahke­ra­na seu­raa­vat 10 vuot­ta, nyt vete­raa­ne­ja on 41000, 2013 arvio 35000, 2014 29000

  Vuon­na 2020 arvio on alle 7000 ja 2025 1200

  Vii­mei­nen menee mul­lan alle var­maan jos­kus 2030, sil­loin nuo­rin­kin tais­te­lui­hin osal­lis­tu­nut on jo 104 vuotias.

  Sota­ve­te­raa­ne­ja on aina säälitelty,mutta he oli­vat päät­tä­vis­sä ase­mis­sa suu­re­na jouk­ko­na aina 80-luvul­le saak­ka ja saat­toi­vat vai­kut­taa asioi­hin­sa merkittävästi.
  Vii­mei­ne­ne­tun­net­tu rin­ta­ma­ve­te­raa­ni aktii­vi­po­li­tii­kas­sa oli Mau­no Koivisto.

  Olen aina ihail­lut sota­ve­te­raa­nien soli­daa­ri­suut­ta. Aikoi­naan rak­sal­la töis­sä olles­sa seu­ra­sin fir­man menoa: Yhtiön tj oli vuo­ri­neu­vos ja työ­maan luot­ta­mus­mies tuli­pa­lo­kom­mu­nis­ti ja hyvin tuli­vat jut­tuun, samas­sa ojas­sa kun oli vie­tet­ty vuosia. 

  Ja vaik­ka luot­ta­ri sai sil­loin täl­löin pot­kut juo­pot­te­lun takia niin koh­ta hänet oli otet­tu töi­hin van­han työn­te­ki­jä­nä ja kas­sas­ta hän sai aina kot­tia ilman kyselyitä.

  Tuo ase­vel­jien soli­daa­ri­suus oli var­maan paras­ta tukea

 16. Tuo­mas S. kir­joit­ti 2.12.2012 kel­lo 13:18:

  Olet­ko ehti­nyt las­kel­mis­sa­si niin pit­käl­le että las­ki­sit pal­jon­ko täl­lä sääs­te­tään? Että jos tosi­aan kir­jas­to­jen han­kin­ta­mää­rä­ra­hat jää­dy­tet­täi­siin, niin pelas­tui­si­ko val­tion­ta­lous? Tai jos musiik­ki­ta­lo (?) ei tilai­si uut­ta suo­ma­lais­ta nyky­musiik­kia? Sääs­tö oli­si mon­ta­kym­men­tä tuhat­ta euroa vuodessa.

  Kun kult­tuu­ri­sek­to­ril­la ehdot­to­mas­ti eni­ten rahaa menee kui­ten­kin, jän­nää sinän­sä, palkkoihin.

  Ilmai­sin asia­ni huo­nos­ti. En tie­ten­kään tar­koit­ta­nut pelk­kää kult­tuu­ri­sek­to­ria; mai­nit­sin sen erik­seen sik­si kun se kär­si­si eni­ten. Kar­sin­ta­lis­ta edel­lyt­täi­si bud­jet­ti­kir­jan — myös kun­ta­bud­je­tin!! — läpi­käyn­tiä ja sen lisäk­si vie­lä tar­kem­paa tie­toa raho­jen käy­tös­tä. Aina ei bud­jet­ti­kir­jas­ta ilme­ne mihin tark­kaan ottaen raha menee.

  Sylt­ty kir­joit­ti nau­lan kantaan.

  Ei etuuk­sien­kaan kar­si­mi­sel­ta väl­tyt­täi­si — myös mui­den kuin osat­to­mien, van­ho­jen ja vai­vais­ten, joil­ta jo kar­si­taan. Sitä­hän me Krei­kal­ta vaa­dim­me; vaik­ka siel­lä onkin kum­mal­li­sia ja nau­rat­ta­via­kin etuuk­sia, on kreik­ka­lai­sil­le niis­tä luo­pu­mi­nen yhtä mah­do­ton­ta ja koh­tuu­ton­ta kuin meil­lä mei­dän mie­les­täm­me vält­tä­mät­tö­mis­tä etuuk­sis­ta luopuminen.

  Luo­pu­mi­set tule­vat mah­dol­li­sik­si vain pak­ko­ti­lan­tees­sa kata­stro­fin ja hätä­ti­lan kaut­ta, eivät muu­ten. Sik­si nimi­tin­kin täm­möis­tä prio­ri­soin­tia huvit­te­luk­si ja mie­li­ku­vit­te­luk­si. Oli­si kyl­lä tosi kut­kut­ta­vaa lukea sel­lai­nen var­jo­bud­jet­ti, jos jol­la­kul­la riit­täi­si intoa sen tekemiseen.

 17. No sii­tä vaan var­jo­bud­jet­tia teke­mään, oppo­si­tio­puo­leet­han noi­ta tekee joka vuo­si. On aivan tot­ta että jos sote-sek­to­ril­ta ne sääs­töt löy­tyy. Kun sin­ne menee enem­män rahaa. Tai maataloustuesta.

  Kult­tuu­ri­puo­lel­ta en vaan kek­si mitään kuvi­tel­ta­vaa meka­nis­mia jol­la hen­ki­lös­tö­ku­lui­hin kos­ke­mat­ta voi­si saa­da edes mitat­ta­via sääs­tö­jä. Toki voi­daan etsiä näi­tä kymp­pi­ton­ne­ja esi­mer­kik­si tilaus­teok­sis­ta (jot­ka muu­ten sivu­men­nen sanot­tu­na har­voin osu­vat val­tion mak­set­ta­vak­si edes välil­li­ses­ti) mut­ta mil­jar­diin menee tuhat mil­joo­naa, joten nämä sääs­töt on nopeas­ti lop­puun käy­ty. Ihan sama jut­tu kyl­lä muil­la­kin val­tion­hal­lin­non aloil­la. Näi­tä yksit­täi­siä kymp­pi­ton­ne­ja on var­mas­ti tur­hia­kin, mut­ta väi­tän sil­ti että nii­den etsi­mi­nen on vain ajan haas­kaus­ta, jos halu­taan saat­taa val­tion­ta­lout­ta kun­toon. Ne ihmi­set jot­ka näis­tä ymmär­tää voi­vat käyt­tää aikaan­sa paremminkin. 

  Kat­se­lin eilen bud­jet­tia ja minä en edes tie­dä mitä suu­rin osa bud­jet­ti­koh­diš­ta käsit­te­lee, eikä minul­la ole kom­pe­tens­sia sanoa mikä on tär­ke­ää ja mikä ei. Tätä var­ten kai tuo­ta val­mis­te­lua on hajau­tet­tu eri tahoille.

 18. Kult­tuu­ris­ta ei voi­da sääs­tää kovin­kaan pal­jon, kos­ka sii­hen ei käy­te­tä rahaa juu­ri mitään. Toi­sek­seen sii­tä sääs­tä­mi­nen ei oli­si vii­sas­ta. Esi­mer­kik­si suo­ma­lais­ten luku­tai­to ja sen myö­tä kou­lu­tus ja kan­sa­kun­nan kil­pai­lu­ky­ky on pait­si kou­lun, myös kat­ta­van kir­jas­to­jär­jes­tel­män ansio­ta. Kult­tuu­ri­lai­tok­set teke­vät käy­tän­nös­sä myös pal­jon sote-sek­to­rin teh­tä­viä, nuoriso‑, van­hus- ja mie­len­ter­veys­työ­tä. Kai­ken tämän siis hal­vem­mal­la kuin sote-sek­to­ri. Jos kult­tuu­ria­la pan­tai­siin toi­mi­maan lii­ke­ta­lous­pe­ri­aat­teel­la, pie­ni­tu­loi­sil­la ei oli­si enää varaa, ja kui­ten­kin nykyi­sis­tä kult­tuu­rin suur­ku­lut­ta­jis­ta aika iso osa on pie­ni­tu­loi­sia, nai­sia toki.

 19. Tuo­mas S. kir­joit­ti 3.12.2012 kel­lo 9:58:

  No sii­tä vaan var­jo­bud­jet­tia teke­mään, oppo­si­tio­puo­leet­han noi­ta tekee joka vuosi.

  En ole nii­tä itse­jään tut­ki­nut, mut­ta sen perus­teel­la, mitä media nii­tä kom­men­toi, niis­sä ei ole uskal­let­tu mitään erityistä.

  Bud­jet­ti­kir­jaa ei var­maan­kaan kan­na­ta käy­dä läpi sil­lä sil­mäl­lä että mitä voi jät­tää pois. Vaan entä­pä jos läh­det­täi­siin­kin ete­ne­mään sii­tä, mit­kä toi­mia­lat ovat vält­tä­mät­tö­miä hen­gen, ter­vey­den, infran toi­mi­vuu­den ja tur­val­li­suu­den kannalta? 

  Olen ker­ran lai­nan­nut bud­jet­ti­kir­jan ja tote­sin sil­loin että minun osaa­mi­se­ni ei var­jo­bud­je­tin laa­ti­mi­seen rii­tä — ja että bud­jet­ti­kir­jan momen­tit ovat sen ver­ran kar­kei­ta että nii­hin jää pii­loon kaikenlaista.

  Miten sinä Tuo­mas teki­sit — vai toteat­ko kuten minä: bud­je­tin rank­ka supis­tus ei ole mah­dol­lis­ta muu­ten kuin lei­kis­ti. 1980-luvul­le ei ole paluu­ta, saa­ti sitä taa­em­mas. Supis­tus tulee kata­stro­fin kaut­ta. Ter­vei­sin rom­ma­ri (http://www.talousvinkit.com/rommari/ ).

 20. AM kir­joit­ti odo­te­tun kom­men­tin. Juu­ri näin se on — siis­pä odot­te­lem­me ihmet­tä. Tai sit­ten talous­asian­tun­ti­jat eivät tie­dä mis­tään mitään.

 21. AM:Esi­mer­kik­si suo­ma­lais­ten luku­tai­to ja sen myö­tä kou­lu­tus ja kan­sa­kun­nan kil­pai­lu­ky­ky on pait­si kou­lun, myös kat­ta­van kir­jas­to­jär­jes­tel­män ansiota.

  Suo­ma­lais­ten hyvä PISA-menes­tys joh­tuu sii­tä, että mei­dän sur­keim­mat eivät ole mui­hin ver­rat­tu­na kovin­kaan surkeita.

  Minä kui­ten­kin väi­tän, että hei­kom­min PISA-tut­ki­musk­sis­sa pär­jää­vil­le on ihan yksi lys­ti vaik­ka koko kir­jas­to­lai­tos räjäy­tet­täi­siin kos­ka he eivät yksin­ker­tai­ses­ti lue mitään mitä kir­jas­tos­ta löytyy.

  Jos johon­kin pitäi­si tuol­la perus­teel­la panos­taa, niin action-lef­fo­jen ja Aku Ankan ammat­ti­tai­toi­seen ja huo­lel­li­seen tekstitykseen.

 22. Vaik­ka joululahja/siltarumpurahoja voi monel­la taval­la kri­ti­soi­da, nykyi­sin pidän nii­tä kui­ten­kin käde­no­jen­nuk­se­na sel­lai­sel­le lähi­po­li­tii­kal­le. Pie­net vai­kut­ta­vat hank­keet unoh­tu­vat hel­pos­ti ja edes näis­sä kan­sa­lai­nen voi­nee kokea vai­kut­ta­van­sa johon­kin polii­ti­kon kaut­ta. Ehkä ne myös paran­ta­vat moti­vaa­tio­ta olla kansanedustaja.

  Kärä­joi­kuk­sien ruuh­kan lie­vit­tä­mi­nen on hyvä asia, tosin sen on aiheut­ta­nut puo­li­pöh­kö toteu­tus val­tion henkilövuosivähennysohjelmassa.

  Ker­taus­har­joi­tuk­set ja vapaa­eh­toi­nen maan­puo­lu­tus­kou­lu­tus voi­daan näh­dä joko jär­jes­tö­tu­ke­na tai vaik­ka siten, että myrs­ky­jen rai­vaam­sieen, öljy­va­hin­ko­jen tor­ju­mi­seen ja vesi­krii­sien hal­lin­taan aina toi­si­naan tar­vi­taan vapaa­eh­toi­sia reser­vi­läi­siä tal­koo­työ­nä. Jos vaik­ka ea-tai­dot pysy­vät kun­nos­sa, niin nämä ovat yhteis­kun­ta­ta­lou­del­li­ses­ti ihan ok.

  Hyviä ja kan­na­tet­ta­via koh­tei­ta lis­tal­la on ja siel­tä var­mas­ti puuttuu.

  Mikä oli­si hyvä meka­nis­mi, jol­la koh­tuul­li­nen jul­ki­nen rahoi­tus sai­si aikaan vipu­vai­ku­tus­ta kan­sa­lis­ten omas­sa teke­mi­ses­sä — siis rahal­le saa­taiin kerrnaisvaikutusta?

  Voi­si­ko osa ymä­ris­tö­tark­kai­lus­ta hoi­tua vapaa­he­tois­ten avul­la? Miten esidt­sää omais­hoi­ta­jien elä­män­laa­tua ja jak­sa­mis­ta? Kuin­ka saa­da jäjes­töt teke­mään asioi­ta? Lii­an hel­pos­ti hom­ma menee kun­nan tai val­tion pii­kiin kokonaan.

  Vete­raa­ni­kun­tou­tuk­ses­sa aika alkaa olla jo men­nyt ohi, jäl­jel­lä ovat van­hus­ten hoi­va­pal­ve­lut enem­män kuin asui­no­lo­jen kohen­nuk­set ja akti­voin­ti vete­raa­ni­kun­tou­tuk­sel­la. Uusi vähän unoh­det­tu vete­ra­ni­ryh­mä ovat rau­han­tur­vaa­jat, joil­le aktii­vi­kun­tou­tuk­seen oli­si jär­ke­vää osoit­taa myös oma määräraha.

 23. Anna-Lii­sa: Sii­nä kär­si­si­vät kult­tuu­ri, kan­sa­lais­ten viih­dy­tys ja urhei­lu, mut­ta entä sit­ten? P>

  Eivät­kös kult­tuu­rin ja urhei­lun tuet mene veik­kaus­voi­tois­ta eikä val­tion budjetista?

 24. mik­sei luo­da mal­lia ‚jos­sa jokai­sel­le kan­san­edus­ta­jal­le on mah­dol­li­suus jakaa rahaa vaik­ka­pa 100 000e yhteensä./ekat 3v(yhteensä 20Me,eli ei mitään val­tion budjetista)

  sen takia ekat 3v,ettei äänes­tä­jiä oli­si mah­dol­lis­ta “voidella“viimeisenä kau­te­na ennen uusia vaaleja.

  se oli­si lähi­de­ko­kra­ti­aa parhaimmillaan?

  tosin laki pitäi­si junail­la niin ettei lähi­pii­ri hyö­tyi­si sum­mas­ta mitään,mutta esim.juuri joku asfal­toi­tu tien­pät­kä tai nii­tä sil­ta­rum­pu­ja voi­si ko.summalla raken­taa omil­le “kul­mil­le” tai vaik­ka­pa tuu­lie­ner­gia myllyn.

 25. TTK: 50 000 € polii­sil­le pimeän ulko­mai­sen työ­voi­man tor­jun­taan? Saa­ko noin pie­nel­lä rahal­la aikaan mitään? Yhden van­hem­man kons­taa­pe­lin lisää tutkintaan?

  Tämä oli var­maan kokoo­muk­sen kan­nat­ta­ma asia. Nyt ei tar­vit­se teh­dä sit­ten mitään reho­ta­val­le ongel­mal­le, kun on oikein lisä­ra­haa­kin annettu.

 26. uusi kas­vo tääl­lä:
  mik­sei luo­da mal­lia ‚jos­sa jokai­sel­le kan­san­edus­ta­jal­le on mah­dol­li­suus jakaa rahaa vaik­ka­pa 100 000e yhteensä./ekat 3v(yhteensä 20Me,eli ei mitään val­tion budjetista)
  ‘snip’

  Jos ei se ole val­tion bud­je­tis­sa, se ei ole val­tion rahaakaan.
  Sel­lais­ten raho­jen jaos­ta (lähin­nä itsel­le ja lähi­pii­ril­le) on nyt muu­ta­mia syytteessä.

 27. Sha­keem: Tämä oli var­maan kokoo­muk­sen kan­nat­ta­ma asia. Nyt ei tar­vit­se teh­dä sit­ten mitään reho­ta­val­le ongel­mal­le, kun on oikein lisä­ra­haa­kin annettu.

  Oikeis­to antaa val­tuuk­sia, ei resursseja.

  Lii­an van­ha: Vii­ka­te­mies on ahke­ra­na seu­raa­vat 10 vuot­ta, nyt vete­raa­ne­ja on 41000, 2013 arvio 35000, 2014 29000

  Vuon­na 2020 arvio on alle 7000 ja 2025 1200

  Vii­mei­nen menee mul­lan alle var­maan jos­kus 2030, sil­loin nuo­rin­kin tais­te­lui­hin osal­lis­tu­nut on jo 104 vuotias.

  Oli­si­pa kiva tie­tää, mikä on todel­li­nen lisä­ra­han tar­ve, jos tuon mukaan myös täh­dä­tään jär­jes­tö­omai­suu­den likvi­doi­mis­ta käyttömenoihin.

 28. Teil­lä on tuos­sa kysees­sä todel­la pie­net rahat. Tavoit­tee­na tuli­si olla mil­jar­di­luo­kan sääs­töt, jot­ta bud­jet­ti saa­tai­siin balans­siin tai edes lähel­le sitä.

  Tar­vit­ta­via radi­kaa­le­ja­kin muu­tok­sia mm. minis­te­riöi­den vir­ka­mie­het vas­tus­ta­vat työk­seen. Kipei­tä pää­tök­siä ei pys­ty­tä täl­lai­sel­la hal­lin­to­ra­ken­teel­la teke­mään kuin vas­ta äärim­mäi­ses­sä hädässä.

  Kul­loi­set­kin kan­san­edus­ta­jat pys­ty­vät ja uskal­ta­vat vai­kut­taa mil­joo­na­luo­kan menoe­riin, kuten kuvaat. Tar­vit­ta­vat mil­jar­di­luo­kan sääs­töt syn­ty­vät esim. byro­kra­ti­aa kar­si­mal­la ja siel­tä vapau­tu­nei­den resurs­sien siir­tä­mi­sel­lä hyötykäyttöön. 

  Pää­tös­ten tekoa hait­taa se, kun kaik­ki suo­jaa­vat omaa selus­taan­sa ja omaa saa­vu­tet­tua asemaansa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.