Lakkauttakaa hallintoneuvostot

Val­tiony­htiöi­den hallintoneu­vos­tot oli­vat aikanaan tärkeitä paikko­ja – sil­loin, kun teol­lisu­usyri­tyk­set tekivät oikeasti teol­lisu­us­poli­ti­ikkaa, alko­holipoli­ti­ikkaa tehti­in Alkon hallintoneu­vos­tois­sa ja kehi­tysaluer­a­has­ton hallintoneu­vos­to päät­ti yksi­tyisko­htais­es­ti rahoituksesta.

Val­tion osit­tain omis­tamien pörssiy­htiöi­den hallintoneu­vos­tois­sa ei oikeasti ja onnek­si enää tehdä päätök­siä vaan päätös­val­ta on johtokun­nal­la. Alko­holipoli­ti­ik­ka on siir­ret­ty hallintoneu­vos­tos­ta min­is­ter­iöön, kuten sen perus­tus­lain mukaan asian pitäisi ollakin.

Olen itse ollut Finnver­an hallintoneu­vos­tossa. Siel­lä ei ole van poli­itikko­ja vaan myös työ­markki­na­jär­jestö­jen ja esimerkik­si pankki­maail­man edus­ta­jia. Minä opin paljon (esim. Tal­vi­vaaran kai­vok­ses­ta), en tiedä, oliko minus­ta mitään hyö­tyä Finnver­alle. Kos­ke­tus­pin­taa hallintoneu­vos­to tar­josi Finnver­alle, mut­ta itse kok­ouk­sis­sa ei mitään merkit­täviä päätök­siä tehty. Lob­basimme val­tio­val­lan puoleen erit­täin asial­lisen vero­helpo­tuk­sen yhtiölle.

Perus­palve­lu­min­is­ter­inä yritin, tai meinasin yrit­tää lakkaut­taa Alkon hallintoneu­vos­ton, mut­ta sit­ten kat­soin, keitä siel­lä istuu ja ymmärsin, ettei min­is­terin val­ta ulo­tu ihan mihin tahansa.

Hallintoneu­vos­to­jen rooli on kui­h­tunut. Ne voitaisi­in hyvin lakkaut­taa. Mon­elle kansane­dus­ta­jalle ne merk­it­sevät kohta­laista lisä­tu­loa ja nämä lisä­tu­lot taas anta­vat pont­ta ryh­mäkurille. Kveru­lanteille näitä paikko­ja ei jaeta.

27 vastausta artikkeliin “Lakkauttakaa hallintoneuvostot”

 1. Sinä saat­taisit olla SE henkilö, joka pysty­isi purka­maan tiedoil­lasi nämä kaik­ki rötöste­lyt. Onko kant­tia puo­lus­taa suo­ma­laisia, oikeasti Soininvaara?

  Joku sen var­masti vielä tulee tekemään, eikä siitä opuk­ses­ta mak­se­takaan ihan pikkusummia.

  Ne jot­ka tietävät, eivätkä ker­ro, … mitä heistä pitäisi Osmo ajatella?
  .

 2. Tot­takai ne pitäisi lakkaut­taa, tai sit­ten laa­tia sään­nöt että se kuu­luu kansane­dus­ta­jan nor­maalei­hin tehtävi­in kuten esim valiokun­tatyö ilman lisäpalkkiota.

  Niil­lä (palkkioil­la) vain taitaa olla niin laa­ja kan­na­tus, ettei lakkaute­ta, vaik­ka Urpi­lainen tote­sikin ettei niis­sä palkkion vuok­si kukaan istu. Ei vis­si­in, kun ei tarvitse edes istua ja silti palkkio tärähtää tilille:))

 3. Jos työl­lä ei ole havait­tavaa tulosta, sitä ei kan­na­ta teet­tää. Vas­taavia johto­ryh­miä, ohjaus­ryh­miä yms. on mon­es­sa organ­isaa­tios­sa. Ihmis­parat istu­vat turhissa kokouksissa.

 4. Pörssiy­htiöi­den hallintoneu­vos­tot nyky­i­sine pelkästään kansane­dus­ta­jista koos­t­u­vine kokoon­panoi­neen ovat mielestäni ainakin osakey­htiölain hen­gen, jollei kir­jaimenkin vas­taisia. Mitä osak­keen­o­mis­ta­jien yhden­ver­taista kohtelua on, että vaikka­pa For­tu­mis­sa ja Neste-oilis­sa ylläpi­de­tään kallista ja toimi­van johdon aikaa hukkaavaa insti­tuu­tioi­ta, jon­ka käytän­nössä nimeää vain yksi (joskin 50,1% osakkeista omis­ta­va) osak­keen­o­mis­ta­ja? Yleen­säkin val­tion toim­inta val­tioen­em­mistöis­ten pörssiy­htiöi­den suh­teen on ollut hyvin kaksi­naa­maista. Kun yhtiö tuo­daan pörssi­in pitäisi toimia kuten nor­maali yhtiö osak­keen­o­mis­ta­jien edun mukaises­ti, eikä ujut­taa toim­intaan esimerkik­si alue- tai mui­ta poli­it­tisia tavoit­tei­ta. Tai ylläpitää poli­itikko­jen keskusteluk­er­hoina toimivia hallintoneu­vos­to­ja 1000 Euron kuukausikorvauksella.

 5. ALKO: Hallintoneu­vos­to 1.1.2008 alkaen

  Petri Salo hallintoneu­vos­ton puheen­jo­hta­ja, kansanedustaja
  Markku Rossi hallintoneu­vos­ton vara­puheen­jo­hta­ja, kansanedustaja

  Muut jäsenet
  Jan­i­na Ander­s­son kansanedustaja
  Christi­na Gestrin kansanedustaja
  Han­na-Leena Hem­ming kansanedustaja
  Rei­jo Kallio kansanedustaja
  Saara Karhu kansanedustaja
  Mikko Kuop­pa kansanedustaja
  Jari Larik­ka kansanedustaja
  Heli Paa­sio kansanedustaja
  Klaus Pent­ti kansanedustaja
  Pekka Vilku­na kansanedustaja

  Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön edus­ta­jana toimii johta­ja Kari Paaso.

  En tiedä, miten paljon alan asiantun­te­mus­ta on kansane­dus­ta­ja­jäse­nil­lä, mut­ta edel­lisessä Etiketis­sä oli juuri haas­tat­telu, jos­ta näki, ettei STM:ssä ainakaan ole minkään­laista real­is­tista käsi­tys­tä alkoholipolitiikasta.

  Sinän­sä hyvä veto Etiket­tile­hden toim­i­tuk­selta! Osoit­ti­vat kään­täen, etteivät ongel­mat johdu ALKO:sta vaan syyl­liset sekoilui­hin ovat STM:ssä. Väit­täisin, että tietoinen ulostu­lo ALKO:lta. 😉 Sen ver­ran osoit­tel­e­va “haas­tat­telu” oli. 😀

 6. Hallintoneu­vos­tot eivät eroa kyl­lä mitenkään vaal­itues­ta. Johan Odekin tuos­sa osoit­ti, että hallintoneu­vos­tois­sa istu­vat ovat fir­man miehiä. 

  En kyl­lä yhtään ihmettele että kun kuit­taa pari-kolme ton­nia kok­ouk­ses­ta, niin kyl­lä var­masti puhuu akti­ivis­es­ti fir­man puolesta. 

  Veikkaan­pa että tämä uusi E10-hul­lu­tuskin on osaltaan Nes­teen onnis­tuneen lob­bauk­sen aikaansaamaa.

 7. Hal­li­tusten eli omis­ta­jien val­lan lisäämi­nen ei ole juuri nyt maail­man suosi­tu­in idea. Vai uno­h­tuiko viime laman syyt jo? Ehdotankin lisää hallintoneu­vos­to­ja ja niille lisää val­taa. Arvo­val­taa kai kuitenkin mielu­um­min kuin varsi­naista val­taa. Olisiko arvo­val­tainen hallintoneu­vos­to osan­nut val­is­taa vaik­ka Lehmanin vel­jek­siä yltiöpäis­ten riskien vält­tämisen tärkeydestä?

 8. @ Mikko

  No kaikki­han ne saman palkkion saa­vat. En viit­taa kehenkään erityisesti.

  Mikäon hallintoneu­vos­ton yhteiskun­nalli­nen ulottuvuus?

  Siitä kai on kyse, yhteiskun­nalli­nen ulot­tuvu­us pitäisi löytyä.

  Onko se yhteisku­nalli­nen ulot­tuvu­us sitä, mitä Jut­ta U sanoo yhteiskun­takeskustelus­ta yri­tysaail­man kanssa (mil­loinkas muu­toin hän onkaan viimek­si ollut tässä keskustelus­sa mukana läs­nä) vai jotain muu­ta ohjaus­vaiku­tus­ta, jota Neste Oyj:n hallintoneu­vos­ton pj Hei­di Hau­ta­la edustaa?

  Jää vähän hämäräk­si, miten Hei­di Hau­ta­la on edis­tänyt yhteiskun­nal­lisia asioi­ta Nes­teessä, vähin­täänkin yhtä epå­selväk­si kuin Jutan edistykset.

 9. Hallintoneu­vos­tot alka­vat kuu­lostaa hal­val­ta lob­bauk­selta (esim. For­tu­min ja Nes­teen tapauk­ses­sa, nyt ver­rat­tuna vaik­ka KMS:ään ja mui­hin)? Tämä ei liene täysin avau­tunut kansalle, mikä on hallintoneu­vos­to­jen rooli (ja his­to­ria). Voi olla, että niiden rooli on käynyt turhak­si, esimerkik­si pörssiyri­tyk­sis­sä, mut­ta ei kai kaikessa (Yle, Itel­la, VR…)? 

  Esim. VR: “Hallintoneu­vos­ton tehtävä on valvoa, että yhtiön asioi­ta hoide­taan ter­vei­den liikepe­ri­aat­tei­den mukaan ja kan­nat­tavu­ut­ta silmäl­lä pitäen sekä yhtiöjärjestyk­sen ja yhtiökok­ouk­sen päätök­siä noudattaen. 

  Hallintoneu­vos­to antaa hal­li­tuk­selle ohjei­ta laa­jakan­toi­sista tai peri­aat­teel­lis­es­ti tärkeistä asioista, käsit­telee talous- ja vuo­sisu­un­nitel­mat ja antaa yhtiökok­ouk­selle lausun­non tilin­päätök­sen ja tilin­tarkas­tusker­to­muk­sen joh­dos­ta. Hallintoneu­vos­to myös päät­tää asioista, jot­ka koske­vat yhtiön toimin­nan huo­mat­tavaa supis­tamista tai laa­jen­tamista tai yhtiön organ­isaa­tion olen­naista muuttamista.”
  Aika yleisluontoista.

  Sylt­ty: Mik­si E10 on hullutus?

 10. Ihan ohi­men­nen pieni huomio. J Urpi­laisen seli­tys on aika ontu­va. Valit­ti­in p:ksi 2008 kesäl­lä ja kevääl­lä 2010 hok­sasi sit­ten ettei aika riitä. Melkein 2 vuot­ta nos­teli palkkioi­ta siinä välissä.

 11. Vas­taa­mat­ta ei voine tulki­ta kuin kahdel­la taval­la. Joko kir­joit­ta­ja ei ole vielä lukenut kysymys­tä, tai.. se van­ha kor­pin­silmä juttu..
  .

 12. Aamun uuti­sis­sa Katainen oli lakkaut­ta­mas­sa hallintoneu­vos­to­ja. Oliko­han hän keksinyt tämän ihan itse? (Sen tarkem­min en kerin­nyt kuun­nel­la, kun jo kaar­ret­ti­in päiväkodin pihaan.)

 13. Kysymys on vain ja ain­oas­taan poli­it­ti­sista lääni­tyk­sistä, joil­la nuo main­iot yhteis­ten asioiden hoita­jat palk­it­se­vat itseään ja toisi­aan. Ilmiö on hallintoneu­vos­to­ja yleisem­pi, ruo­hon­ju­u­ri­ta­sol­la samo­ja ele­ment­te­jä löy­tyy esim. käräjäoikeuk­sien lau­tami­esten nimit­tämis­es­tä. Hallintoneu­vos­to­jen lakkaut­ta­mi­nen olisi hyvä alku.

 14. Ric­ca­do:

  …Mik­si E10 on hullutus? 

  E10 on samaa sar­jaa hehku­lamp­pukiel­lon kanssa. Se on älytön hul­lu­tus koska:
  — Suo­mi on ensim­mäisenä otta­mas­sa käyt­töön polt­toainet­ta joka sopii vain uusimpi­in autoi­hin, vaik­ka meil­lä on Euroopan van­hin autokanta.
  — E10 ei sovi val­taosaan ven­emoot­tor­eista ja pien­moot­tor­eista (ruo­hon­leikku­rit ja vastaavat)
  — Etano­lin ympäristö­vaiku­tuk­set ovat hyvin kyseenalaiset. Etano­lin mas­sat­uotan­to on lähin­nä maat­alous­poli­ti­ikkaa ja pääsään­töis­es­ti ener­gia- ja hiil­i­taseeltaan aivan älytöntä.

 15. E10 on tyhjän­päiväistä humpuukia, jon­ka kaikkien kus­tan­nusten päälle tulee vielä 200 miljoo­nan euron lisäkus­tan­nus siitä, kun van­hempi­en auto­jen omis­ta­jien pitää siir­tyä 95sta kalli­im­paan 98siin (perus­tuu ben­si­inikaup­pi­aiden arvioon 98in myyn­nin kasvus­ta). Tästä ei ainakaan ole ben­san­myyjien lisäk­si kenellekään mitään hyötyä. 

  Tuo lisäkus­tan­nus muuten vas­taa puol­ta hal­li­tuk­sen uusi­u­tu­vi­in ener­gioi­hin lait­ta­mas­ta tuesta.

  Noh, tämän jäl­keen Nes­teel­lä taitaa ollakin läh­es täy­delli­nen kuris­tu­sote Suomen polt­toaineen tukkukau­pas­ta. Mut­ta Suomes­sa­han monopolo­hin­noit­teluhan on täysin ok, kun on kyse val­tiony­htiöstä ja polttoaineesta…

 16. E10 on siis Syl­tyn mielestä huono jut­tu, kos­ka autol­la ajamis­es­ta tulee taas entistä kalli­im­paa. Osa meistä on sitä mieltä, että on vain hyvä, jos samal­la tulee lisää kan­nus­timia vähen­tää polt­toaineen kulu­tus­ta. Pekan vih­jaa­mat etano­lin ympäristö­vaiku­tuk­set oli­si­vat jo parem­pi argu­ment­ti, jos niiden kyseenalaisu­u­den pysty­isi vielä jotenkin perustele­maankin — onnistuuko?

 17. Etano­lin tuotan­non ongel­mat ja ympäristö­vaiku­tuk­set ovat selviä kenelle tahansa asi­aa muu­ta­man vuo­den seu­ran­neelle. Ain­oa merkit­tävästi net­toen­er­gia­posi­ti­ivis­es­ti tuotet­ta­va bioetano­li tulee Brasil­ias­ta, käytän­nössä orjatyövoimal­la ja sademet­siä sok­eriruokovil­jelmik­si rai­vat­en. Etano­lia ei voi­da kul­jet­taa putkessa tuotan­to­laitok­selta jalosta­molle, joten se pitää tuo­da joko maan­teitse tai rautateitse (jos vesiy­hteyt­tä ei ole), mikä on hirvit­tävän paljon kalliimpaa.

  Etano­li­hehku­tus johtuu USA:n maiss­invil­jeli­jöi­den lob­bauk­ses­ta. Mais­si-bioetano­li ei ole koskaan ollut ehkä jotain mur­to-osaa enem­pää net­toen­er­gia­posi­ti­ivista, ja keskimäärin se on hyvin toden­näköis­es­ti sekä hiiltä vapaut­tavaa että ener­giaa nielevää toim­intaa. Mais­sivil­jelmiä lan­noite­taan run­saasti fos­si­ilil­la lannoitteilla.

  Edelleenkin halvin tapa tuot­taa etano­lia on tuot­taa sitä maakaa­sus­ta syn­teti­soidus­ta asetyleenista edelleen syn­teti­soimal­la. Tai toki vielä halvem­paa on tuot­taa sitä val­tion tuki­ra­hoil­la. Ympäristöys­täväl­listä se ei mis­sään nimessä ole.

  Biobu­tano­li on muuten paljon kiin­nos­tavampi tuote, lähin­nä kos­ka se on niin heikosti vesil­iukoista, ettei sitä tarvit­sisi tislata.

 18. Mari­aK:

  E10 on siis Syl­tyn mielestä huono jut­tu, kos­ka autol­la ajamis­es­ta tulee taas entistä kalli­im­paa. Osa meistä on sitä mieltä, että on vain hyvä, jos samal­la tulee lisää kan­nus­timia vähen­tää polt­toaineen kulutusta. 

  Mietitään­pä vähän.

  Tavoite: halu­taan nos­taa autoilun hin­taa, jot­ta autoilu vähenisi (esim. ympäristösyistä)

  Vai­h­toe­hto A: nos­te­taan polt­toain­everoa ja käytetään rahat hyv­in­voin­ti­val­tion ylläpi­toon tai vero­jen alentamiseen.

  Vai­h­toe­hto B: nos­te­taan polt­toain­everoa ja käytetään rahat öljy-yhtiöi­den ja maat­alous­tuotan­non tukemiseen sekä ruo­ka- ja polt­toaine­markki­noiden sotkemiseen

  Kumpiko­han kan­nat­taisi valita?

  Pekan vih­jaa­mat etano­lin ympäristö­vaiku­tuk­set oli­si­vat jo parem­pi argu­ment­ti, jos niiden kyseenalaisu­u­den pysty­isi vielä jotenkin perustele­maankin – onnistuuko? 

  En todel­lakaan ole asi­aan vakavem­min pere­htynyt, mut­ta ainakin pie­neen skep­tisyy­teen lie­nee aihetta.

  David Pimentel ja Tad W. Patzek [1]:

  Ener­gy out­puts from ethanol pro­duced using corn, switch­grass, and wood bio­mass were each less than the respec­tive fos­sil ener­gy inputs. The same was true for pro­duc­ing biodiesel using soy­beans and sun­flower, how­ev­er, the ener­gy cost for pro­duc­ing soy­bean biodiesel was only slight­ly neg­a­tive com­pared with ethanol pro­duc­tion. Find­ings in terms of ener­gy out­puts com­pared with the ener­gy inputs were: • Ethanol pro­duc­tion using corn grain required 29% more fos­sil ener­gy than the ethanol fuel pro­duced. • Ethanol pro­duc­tion using switch­grass required 50% more fos­sil ener­gy than the ethanol fuel pro­duced. • Ethanol pro­duc­tion using wood bio­mass required 57% more fos­sil ener­gy than the ethanol fuel pro­duced. • Biodiesel pro­duc­tion using soy­bean required 27% more fos­sil ener­gy than the biodiesel fuel pro­duced (Note, the ener­gy yield from soy oil per hectare is far low­er than the ethanol yield from corn). • Biodiesel pro­duc­tion using sun­flower required 118% more fos­sil ener­gy than the biodiesel fuel produced. 

  Asi­as­ta ei nähdäk­seni olla aivan täysin yhtä mieltä, mut­ta pääosa tutk­i­joista näyt­täisi kallis­tu­van sille kan­nalle, että nykymenetelmin tuote­tuis­sa biopolt­toaineis­sa ei ole ympäristönäkökul­mas­ta kat­soen jär­jen häivää — ainakaan laa­jem­mas­sa mitas­sa. Tule­vaisu­udessa toki asianti­la voi muuttua.

  Kari

  [1] http://www.springerlink.com/content/r1552355771656v0/

 19. Mitenkäkös se ben­sa nyt liit­tyikään tähän hallintoneu­vos­tokeskustelu­un? Olen vis­si­in mis­san­nut jotain ihan totaalisesti…

 20. Paa­vo Häikiö:

  Mitenkäkös se ben­sa nyt liit­tyikään tähän hallintoneuvostokeskusteluun?

  Lue­taan sitä keskustelua ennen valittamista 🙂

  Kyl­lähän tuol­la ylem­pänä esitet­ti­in ihan aiheelli­nen mielipi­de, että hallintoneu­vos­tot ovat yksi muo­to poli­itikko­jen sitout­tamista asianomaisen yhtiön tavoit­teisi­in. Tässä tapauk­ses­sa siis Neste Oil (joka on toinen hallintoneu­vos­to­ja vielä käyt­tävistä pörssiy­htiöistä) on saanut lobat­tua Suomen aloit­ta­maan Euroopan eturivis­sä erit­täin kyseenalaisen E10-hankkeen.

 21. Paa­vo Häikiö:

  Mitenkäkös se ben­sa nyt liit­tyikään tähän hallintoneu­vos­tokeskustelu­un? Olen vis­si­in mis­san­nut jotain ihan totaalisesti… 

  Tai­dat olla uusi täällä? 🙂

  Kari

 22. @ Pekka

  aha. En kyl­lä toisel­lakaan lukemisel­la havain­nut linkkiä ben­san ja hallintoneu­vos­ton välillä.

  E10 tulee eu:sta, ei nes­teen hallintoneu­vos­tos­ta. Mitä lob­baamista siinä on? Direk­ti­ivi vaatii, ja sil­lä sipuli.

 23. Tapio ja Kari,

  Tarkoituk­seni oli nimeno­maan saa­da esille nuo peruste­lut, kos­ka kaik­ki luk­i­jat tuskin ovat seu­ran­neet asi­aa muu­ta­maa vuot­ta. Itsekään en ole siihen aiem­min pere­htynyt, kos­ka en ole ollut tekemässä tuo­ta val­in­taa etano­lin ja öljyn välil­lä sen kum­mem­min päät­täjänä kuin autoil­i­janakaan. Eli OK, siinä on siis ilmeis­es­ti vähän saman­tyyp­pisiä ongelmia kuin biodieselis­sä, mut­ta tuotan­to­ta­van val­in­ta ja tuotan­tomenetelmien kehi­tys ratkai­se­vat, tuleeko siitä joskus jatkos­sa kan­nat­tavaa ja var­teenotet­ta­va vai­h­toe­hto öljylle. Kri­ti­ik­ki Nes­teen hallintoneu­vos­toa kohtaan kos­kee siis ilmeis­es­ti lähin­nä sitä, että mielestänne olisi kan­nat­tanut vielä odot­taa ja tarkkail­la kehi­tys­tä ja lähteä tuo­hon vas­ta sit­ten, kun ne EU-tason päätök­set siihen pakottavat.

 24. Täl­lä pal­stal­la on pohdit­tu hallintoneu­vos­to­jen roo­lia ja yht­enä esimerkkinä on otet­tu Neste ja sen uusi E10 polttoaine.
  Nes­teel­lä on pitkä perinne (yli 20 v.) ympäristömyötäis­ten tuot­tei­den (polt­toainei­den) lanseer­auk­ses­sa. Tarkoi­tan, että Neste on tien­nyt kuin­ka saa­da val­tion virkamiehet (osan­nut loba­ta) luo­maan sel­l­aisen vero­tuskäytän­nön, että siir­ry­tään “uuden sukupol­ven” polt­toaineisi­in. 1990-luvun alus­sa Suomes­sa siir­ryt­ti­in lyi­jyt­tömään ben­saan paris­sa vuodessa nimeno­maan lyi­jyt­tömän vero­huo­jen­nuk­sen ansios­ta (vaik­ka uuden lyi­jyt­tömän ben­si­inin tuot­ntokus­tan­nuk­set oli­vat korkeam­mat kuin van­han lyi­jyl­lisen). Sil­loinkin Suo­mi taisi olla yksi ensim­mäi­sistä Euroopan maista.
  Onko hyvä olla ensim­mäi­nen maa? Vas­taan: Kyl­lä. Miel­stäni val­tion tehtävä on nimeno­maan säännellä/toimia niin, että elämisen/liikenteen/asumisen haitalli­nen vaiku­tus ympäristöön pienenee.
  Mut­ta onko nyky­isin hallintoneu­vos­tol­la joku rooli tässä pros­es­sis­sa? Epäilen, ettei ole. Mut­ta val­tiony­htiöt ovat erikoistapaus ja poli­itikko­jenkin tulee olla pere­htynyt niiden toim­intaan. Kuin­ka ko. pere­htymi­nen tapah­tuu? Ehkä hallintoneu­vos­to on oikea kana­va ja niiden toimin­nas­ta syn­tynyt kus­tan­nus on aiheellinen. 

  Minus­ta tärkeää on pohtia: kenen etua / hyö­tyä hallintoneu­vos­ton jäsenet vahtivat/ajavat?

 25. Jos keskustel­laan pop­ulis­tis­es­ti, ei tarvitse tietää, mitä hallintoneu­vos­tot tekevät. Jos taas keskustel­laan asial­lis­es­ti, analysoidaan hallintoneu­vos­to­jen funk­tioi­ta ja arvioidaan, mitä hallintoneu­vos­ton pois­t­a­mi­nen niihin vaikuttaisi.
  Jälkim­mäiseen aihep­i­iri­in tuon oma­l­ta osaltani kak­si funk­tio­ta Nes­teen muinais­es­ta hallintoneuvostosta.
  1) Jois­sain mais­sa poli­ti­ikalla ja taloudel­la on vielä tiuk­ka yhteys. Pelkkä ulko­maalainen öljy-yhtiö ei ole niis­sä paljon mitään, mut­ta joukko kansane­dus­ta­jia ja yksi ken­raali on jo enem­män. Samaa ilmiötä tavoitel­laan pres­i­dentin johtamil­la liikemiesvaltuuskunnilla.
  2) Jos yhtiön hal­li­tuk­sel­la on tulospalkkio­jär­jestelmä, on perustel­lumpaa päät­tää siitä hallintoneu­vos­tossa kuin yhtiökok­ouk­ses­sa. Etenkin sil­loin kun hal­li­tuk­sen esi­tys ei mene sel­l­aise­naan läpi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.