Eduskuntavaaliehdokkaaksiko?

Kol­me leh­teä on kah­den päi­vän kulues­sa soit­ta­nut minul­le ja tie­dus­tel­lut, olen­ko läh­dös­sä ehdok­kaak­si edus­kun­ta­vaa­lei­hin. Kos­ka olen kyl­läs­ty­nyt vas­taa­maan tur­hiin puhe­lui­hin, ker­ron kai­kil­le, että en tie­dä. Vih­reät ovat pyy­tä­neet minua ehdok­kaak­si ja ymmär­tääk­se­ni minul­le pide­tään paik­kaa auki. Olen kui­ten­kin kes­kit­ty­nyt niin kir­jaa­ni SATA-komi­teas­ta, että en ole ehti­nyt kes­kit­tyä kysy­myk­seen mikä minus­ta tulee isona.

Siis jyrk­kä ehkä.

114 vastausta artikkeliin “Eduskuntavaaliehdokkaaksiko?”

 1. Itsek­käis­tä syis­tä vas­tus­tan ehdok­kuut­ta­si. Kuten joku jo tote­si, kan­san­edus­ta­juu­te­si toden­nä­köi­ses­ti vähen­täi­si blo­gi­kir­joit­te­lua­si ran­kas­ti etkä ehkä voi­si ilmais­ta aja­tuk­sia­si enää yhtä vapaas­ti. Olis sii­nä jotain hyviä­kin puo­lia tiet­ty mut…

 2. Hmmm… Edus­kun­nas­sa kun on se ryh­mä­ku­ri, niin siel­lä “pok­sin” ulko­puo­lel­la ajat­te­le­vis­ta ei niin tykä­tä. Äänes­tin Sinut val­tuus­toon ja äänes­täi­sin edus­kun­taan­kin, jos joten­kin joku vakuut­tai­si minut, että siel­lä teh­täi­siin täys­päi­siä pää­tök­siä ter­veel­lä järjellä.…

 3. Tuo­ta, tuo­ta. Roh­keas­ti lis­toil­le mut­ta älä mene Virheisiin.

  Soi­nin­vaa­ra Per­su­jen tai Muu­tos 2011 ehdok­kaa­na toi­si kyl­lä aika­moi­set sävä­rit medi­aan. Kie­li­si todel­li­ses­ta poli­tii­kan murroksesta.

 4. No mut hei, kris­til­lis­ten ehdo­kas Soi­nin­vaa­ra oli­si aika­moi­nen muu­tos. Kos­ka muu­tos, johon­kin, jon­kun takia, yleis­lak­ko, Face­book ja sil­leen on tär­ke­ää. Kai. Eli ei kun ripille.

 5. Ehdok­kaas­sa voi­si olla äänes­tet­tä­vät­kin puo­len­sa, mut­ta puo­lue on kor­jaa­mat­to­man äänes­tys­kel­vo­ton, kuten monet olem­me näke­myk­sem­me aiem­mis­sa kes­kus­te­luis­sa perustelleet.

 6. Asuin­pai­kan takia en voi äänes­tää sinua, mut­ta toi­voi­sin todel­la, että läh­det vie­lä edus­kun­taan (läpi­me­no lie­nee itses­tään­sel­vyys). Tekee vih­rei­den ja suo­ma­lai­sen libe­ra­lis­min kan­nal­ta hyvää, jos asioi­ta on aja­mas­sa jär­jen ään­tä edus­ta­va, kun­nioi­tus­ta laa­jem­mal­ti­kin naut­ti­va ihminen.

 7. Jos läh­ti­sit ehdok­kaak­si, useam­pi äänes­täi­si vih­rei­tä yli­pää­tään, kos­ka toi­sit vih­rei­siin monen tääl­lä­kin kai­paa­maa ratio­naa­lis­ta ajat­te­lua ja asioi­den ennak­ko­luu­lot­to­mam­paa poh­din­taa monel­ta kannalta.

  Mut­ta kum­min pys­tyt vai­kut­ta­maan enem­män yhteis­kun­taan? Kan­san­edus­ta­ja­na vai­ko nykyi­sel­lään? Minis­te­rin pes­ti erikseen 😉

 8. Sii­tä vaan ehdok­kaak­si, luu­li­si että sil­lä rei­lul­la kuu­del­la ton­nil­la voit­te mak­saa jol­lek­kin koyhälle/työttömälle äidin­kie­len ammat­ti­lai­sel­le palk­kaa sii­tä että kir­joit­taa puh­taak­si sane­lun­ne poh­jal­ta kir­jan tai kak­si. Voi­sit­te vie­lä ylpeil­lä työl­lis­tä­mi­sel­lä ja tutus­tui­sit­te käy­tän­nös­sä estei­siin, mitä yhden ihmi­sen palk­kaa­mi­sen eteen on suo­mes­sa kasattu?

 9. Kat­sos kun et ehdot­ta­nut kris­tii­li­sä tai tvångs­vens­ka folkpartietia.”

  Varo­han vain. Siel­tä saat­taa pian jol­tain stif­tel­sel­tä tul­la pyy­tä­mät­tä ja yllät­täen rus­kea kir­je­kuo­ri laa­ke­rin­leh­vin xxxxxx hyväk­si teh­dys­tä työstä.

  Kun tämä nyt kui­ten­kin menee huu­to­ää­nes­tyk­sek­si, niin älä mene ehdok­kaak­si. Uskoi­sin, että toi­sit vih­re­ään poli­tiik­kaan sen kai­paa­maa rotia, mut­ta oli­si­ko mah­dol­li­suu­te­si vai­kut­taa halua­mii­si asioi­hin kui­ten­kaan nykyis­tä suu­rem­pi, en usko — toi­saal­ta en myös­kään tie­dä. Näi­tä ryh­mä­ku­ri­rii­mit­tä­jiä vain on edus­kun­ta täyn­nä ja sel­lais­ta koh­ta­loa ei kenel­le­kään soisi.

  Toi­saal­ta. Usei­den ihmis­ten päi­vit­täi­nen työ­te­ho para­ni­si, kun tämän blo­gin seu­raa­mi­sen voi­si jät­tää vähem­mäl­le blo­gis­tin siir­tyes­sä kan­san­edus­ta­jan kii­rei­siin aska­rei­siin ja jät­täes­sä samal­la blo­gi­kir­joit­te­lun vähemmälle.

 10. Niin, on toki sel­vää, että jos läh­det, tulet vali­tuk­si. Mut­ta haluatko?

  Kysy­myk­siä, joi­ta muut­kin ovat jo osin pyö­ri­tel­leet, lähin­nä (puolue)vihreästi värit­ty­nees­tä yhteis­kun­nal­li­ses­ta näkökulmasta:

  - Voit­ko vai­kut­taa kan­san­edus­ta­ja­na tehok­kaas­ti yhteis­kun­nan tai kan­san­edus­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­ta­po­jen kehitykseen?
  — Mitä muu­ta mie­lek­kääm­pää ja ken­ties yhteis­kun­nal­li­ses­ti vai­kut­ta­vam­paa voi­sit ajal­la­si teh­dä mie­luum­min edus­kun­nan ulkopuolella?

  - Kuin­ka pal­jon toi­sit Vih­reil­le lisää (vaali)kannatusta, ja kuin­ka pal­jon kan­na­tuk­ses­ta­si tuli­si mui­den Vih­rei­den poten­ti­aa­li­sil­ta äänes­tä­jil­tä? Teet­kö mää­räl­li­sen eron Vih­rei­den sano­taan­ko vaik­ka kuu­den ja kah­dek­san kan­san­edus­ta­jan välil­lä Hel­sin­gis­sä? 😉 Min­kä laa­dul­li­sen eron teet mui­hin Vih­rei­siin (ehdok­kai­siin) näh­den kansanedustajana?
  — Miten toden­nä­köis­tä on, että Vih­reät ovat seu­raa­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa, että Vih­reil­lä on kol­me, nel­jä, tai kol­me ja puo­li minis­te­riä, ja että olet yksi heis­tä? (Jos Vih­reät halua­vat ja saa­vat edel­leen oikeus­mi­nis­te­rin sal­kun, et ole minis­te­ri. Toi­sen­lai­nen­kin vaih­toeh­to saat­tai­si mones­ta olla toi­vot­ta­va.) Jos taas kävi­si niin, että pää­dyt oppo­si­tioon, voi­net “räk­syt­tää” (eli sanoa epä­miel­lyt­tä­viä asioi­ta ääneen) siel­tä yhtä fik­sus­ti kuin edus­kun­nan ulko­puo­lel­ta­kin, mut­ta suu­rem­mal­la pai­noar­vol­la. Win-win?

 11. En kyl­lä aja­tel­lut ensi vaa­leis­sa äänes­tää vih­rei­tä, mut­ta jos tulet ehdok­kaak­si, ääne­ni menee sinul­le Osmo. Hen­ki­lö > puolue.

 12. Gal­lup:
  Onko puo­lue­kar­tal­lam­me sel­lai­nen puo­lue joka hyvin edus­tai­si Osmo Soi­nin­vaa­ran aja­tus- ja arvomaailmaa?

 13. Vih­reät teke­vät jo sinun­lais­ta­si poli­tiik­kaa. Mene edus­kun­taan vaik­ka kokoo­muk­sen lis­toil­ta, enem­män voit vai­kut­taa linjaan.

 14. Ehdol­le vaan ja edus­ta­maan mie­li­pi­tei­tään. Sen verr­ran on täs­sä blo­gis­sa ollut tämän vaa­li­kau­den aika­na yhteis­kun­nal­li­sia epä­koh­tia esil­lä, että oli­si lähes vas­tuu­ton­ta jät­tää ne blo­gin arkis­toon tai myö­hem­min kirjoihin. 

  Vii­mek­si jät­täy­ty­mi­seen­ne vaa­leis­ta tai­si olla suu­rim­pa­na syy­nä kyl­läs­ty­mi­nen poli­tii­kan suh­mu­roin­tiin. Nyt­hän joku roh­kea voi­si väit­tää, että maan tapa on tul­lut ylei­seen tie­toi­suu­teen ja asiat muut­tu­mas­sa. Muu­tos­ta voi­si vie­lä joku ääne­käs ja asiois­ta tie­tä­vä jatkaa.

  Vih­reät tar­vit­se­vat myös koke­mus­ta ja hen­ki­löi­tä, joi­ta media arvos­taa ja pitää mui­na­kin kuin ket­tu­tyt­töi­nä ja sun­nun­tai­kap­pa­lei­na. Tätä­hän tapah­tuu ja jos ehdok­kaat ovat rei­lus­ti nuo­rem­pia kuin itse­ään poli­tii­kan toi­mit­ta­ji­na pitä­vät, niin tämä vain korostuu. 

  Kyl­mä fak­ta­han on se, että menes­ty­mi­nen Hel­sin­gis­sä rat­kai­see Vih­rei­den suun­nan ja luul­lak­se­ni Katai­nen yli­pu­hui Pert­ti Salo­lai­sen vie­mään Vih­reil­tä ääniä. En ole lait­ta­mas­sa Salo­lais­ta Soi­nin­vaa­ran suo­rak­si kil­pai­li­jak­si, mut­ta Salo­lai­nen vai joku Vih­reis­tä voi olla sel­lai­nen ase­tel­ma, joka on monen äänes­tä­jän mielessä. 

  Suo­men WWF:n perus­ta­ja­na ja äänek­kää­nä kos­kien­suo­je­li­ja­na Salo­lai­nen kerää sel­lai­sia ääniä, jot­ka menee Kokoo­muk­sen lin­jauk­sil­la huk­kaan ja hyö­dyt­täi­si­vät aina­kin luon­toa enem­män Vih­reis­sä. Kuten lie­nee jo kai­kil­le sel­vää on Vih­rei­den ja Kokoo­muk­sen lai­doil­la sel­lai­sia äänes­tä­jiä, jot­ka voi­vat äänes­tää kum­paa tahansa. 

  Oli­si myös Salo­lai­sen mie­len­ter­vey­del­le hyö­dyk­si, jos mies tipah­tai­si edus­kun­nas­ta ja pää­si­si jat­ka­maan luon­non­suo­je­lua sel­lai­sis­sa pii­reis­sä, jot­ka eivät äänes­täi­si tur­peen ja uusien tekoal­tai­den puo­les­ta, vaik­ka itse oli­si­kin vas­taan, kuten Pal­lak­sen hotellilaajennuksessa.

 15. Kukaan muu polii­tik­ko ei tun­nu ymmär­tä­vän syy-seu­raus ‑suh­det­ta ja koko­nai­suut­ta yhtä hyvin kuin sinä. Oli­si kiva, jos lähtisit.

 16. Moni tun­tuu tääl­lä pel­kää­vän, että jos Osmo menee ehdol­le niin me mene­täm­me “tämän” Soi­nin­vaa­ran joka avaa kun­nal­lis­val­tuus­to­jen pää­tös­ten taus­to­ja ja asia­lis­to­ja sekä käy muu­ten­kin todel­la avoin­ta ja siloit­te­le­ma­ton­ta yhteis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua. Mie­les­tä­ni erit­täin aiheel­li­nen huo­li, jota sie­täi­si pohtia.

  En tie­dä onnis­tui­si­ko Osmon kun­nan­val­tuus­tos­sa har­ras­ta­ma käy­tän­tö edus­kun­nas­sa, eli pyr­ki­sit­kö Osmo saman­lai­seen avoi­muu­teen? Onko sinul­la ris­ki tul­la esi­mer­kik­si valio­kun­nis­sa tie­tyn­lai­nen poliit­ti­nen hyl­kiö, jol­le ei uskal­le­ta ker­toa mitään kos­ka sano­mi­sis­ta saat­taa jou­tua vas­taa­maan blogissa?

  Tie­dät var­maan itse­kin, että perin­teis­tä vaa­li­työ­tä sinun ei tar­vit­se teh­dä päi­vä­kään tämän blo­gin ansios­ta, samal­la taval­la kuin kunnallisvaaleissa.

 17. Kuka oikeas­ti uskoi että et aset­tui­si ehdok­kaak­si? Vii­meis­tään vii­mei­sin mie­li­pi­de­mit­taus teki Vih­reil­le sel­väk­si että ääni­ha­ra­vaa tarvitaan.

 18. Osmo !

  Sinua tar­vi­taan siel­lä. Tämä “oy suo­mi ab” on niin hajal­laan, että kun­nat saa­daan puo­leen seuraavalla
  vaa­li­kau­del­la. Sinul­la on asias­ta käy­tän­nön kokemusta.

 19. han­no: “Onko puo­lue­kar­tal­lam­me sel­lai­nen puo­lue joka hyvin edus­tai­si Osmo Soi­nin­vaa­ran aja­tus- ja arvomaailmaa?”

  Kokoo­mus kai­ke­ti oli­si lähin­nä, kos­ka Suo­mes­sa ei vuo­siin ole ollut libe­raa­lia vaih­toeh­toa suomenkielisille. 😉

 20. Osmo, Edok­kaak­si vain ja muut­ta­maan vih­rei­den suun­taa realistisemmaksi.

  Vahin­ko vaan, ettei libe­raa­li puo­luet­ta ole, mut­ta aina­han sisäl­tä­päin vai­kut­ta­mi­nen on tehokkainta.
  Mis­tä­hän löy­ty­si ne loput sata Osmoa?

 21. Osmo on perus­ar­voil­taan libe­raa­li, tar­ken­net­tu­na sosi­aa­li­li­be­raa­li. Vai­kea kek­siä hänel­le Suo­men puo­lue­kar­tal­ta muu­ta kuin vih­reät. Blo­gin aktii­vien täy­tyy olla todel­la tont­tu­ja, ellei­vät ole huo­man­neet tätä.

 22. Ehdok­kaas­sa voi­si olla äänes­tet­tä­vät­kin puo­len­sa, mut­ta puo­lue on kor­jaa­mat­to­man äänes­tys­kel­vo­ton, kuten monet olem­me näke­myk­sem­me aiem­mis­sa kes­kus­te­luis­sa perustelleet.

  Jokai­ki­nen Suo­men puo­lueis­ta on äänes­tys­kel­vo­ton vähin­tään parin mil­joo­nan suo­ma­lai­sen äänioi­keu­te­tun mie­les­tä, teki­vät­pä puo­lu­eet sit­ten mitä tahan­sa tai jät­ti­vät teke­mät­tä. Se, että yksi tai kym­me­nen äänes­tä­jää valit­taa erik­seen jul­ki­ses­ti, että puo­lue X on äänes­tys­kel­vo­ton, ei hir­veäs­ti pai­na. Pisa­ra meressä.

  Itse asias­sa vih­reät eivät ole ver­tai­lus­sa miten­kään eri­tyi­sen inhot­tu puo­lue vaan pikem­min­kin päin­vas­toin. Vuo­si sit­ten teh­dys­sä, vii­den puo­lu­een yhdes­sä tilaa­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa vih­reät sai­vat edus­kun­nan kai­kis­ta kah­dek­sas­ta puo­lu­ees­ta pie­nim­män osuu­den “ei lain­kaan hou­kut­te­le­val­ta” ‑vas­tauk­sia, kun kysyt­tiin, kuin­ka hou­kut­te­le­val­ta kun­kin puo­lu­een äänes­tä­mi­nen edus­kun­ta­vaa­leis­sa tun­tui­si ajatuksena.

  Vaik­ka las­ket­tai­siin “ei lain­kaan hou­kut­te­le­val­ta”- ja “ei kovin­kaan hou­kut­te­le­val­ta” ‑vas­tauk­set yhteen, vih­reät tuli­vat sil­ti­kin kak­ko­sek­si edel­lään vain kokoo­mus. Samoin vih­reät tuli­vat kak­ko­sek­si “erit­täin hou­kut­te­le­val­ta”- ja “mel­ko hou­kut­te­le­val­ta” ‑vas­taus­ten yhtei­ses­sä osuudessa.

 23. Saat ääne­ni, jos läh­det ehdol­le. Jos et, täy­tyy miet­tiä joku toi­nen ehdokas.
  Vaik­ka täy­tyy sanoa, että olen kovas­ti naut­ti­nut vapaan blog­gaa­jan ase­mas­ta­si. Olet oikein hyvää tie­dot­ta­ja-aines­ta. Siis sel­lai­nen joka pys­tyy laa­jas­ti taus­toit­ta­maan ja has­ta­maan muut taus­toit­ta­maan lisää.

 24. Ose, sinua tar­vi­taan edus­kun­nas­sa. Näyt­tä­mäs­sä esi­merk­kiä ja kes­kus­te­le­mas­sa vii­sai­ta. Läh­de ehdol­le ja tule vali­tuk­si, kiitos!

 25. Tom­mi, tuos­sa sitee­raa­mas­sa­si tut­ki­muk­ses­sa on yksi ongel­ma. Minä oli­sin sii­hen voi­nut täy­sin rehel­li­ses­ti vas­ta­ta, että vih­rei­den äänes­tä­mi­nen tun­tui­si erit­täin houkuttelevalta.

  Mut­ta näil­lä näky­min en tule äänes­tä­mään. En pidä vii­me vuo­sien kehi­tyk­ses­tä, jos­sa vih­reät on kun­nos­tau­tu­nut esi­mer­kik­si tuo­mal­la Suo­meen SLAPP-oikeus­ju­tut, tötöi­le­mäl­lä säh­köi­sen äänes­tyk­sen kans­sa, kiel­tä­mäl­lä ehdok­kail­taan toi­si­na­jat­te­lu — vie­lä­pä asias­sa, jol­la voi­daan var­mas­ti aja­tel­la ole­van ympä­ris­tön kan­nal­ta mer­ki­tys­tä, teke­mäl­lä poli­tiik­kaa enem­män mie­li­ku­vil­la kuin tosia­siol­la — ja ylei­ses­ti unoh­ta­mal­la ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set pie­nek­si sivusei­kak­si, joi­ta mie­ti­tään jos eri­lai­sil­ta maa­il­man­ha­laus­kan­na­no­toil­ta ehdi­tään. Minus­ta puo­luet­ta ei pitäi­si täl­läi­sis­tä ansiois­ta palkita.

  Hyväk­syn kyl­lä vähem­mis­tö­ase­ma­ni enkä yri­tä­kään esit­tää, että mie­li­pi­teil­lä­ni oli­si mitään vai­ku­tus­ta vih­rei­den tai mui­den puo­luei­den poli­tiik­kaan. Kun­han märi­sen pet­ty­mys­tä purkaakseni.

  Täs­sä­kin on tie­tys­ti se jän­nä jut­tu, että Soi­nin­vaa­raa toden­nä­köi­ses­ti äänes­täi­sin jos samas­sa vaa­li­pii­ris­sä oli­sim­me. Ihmi­set kun eivät ole aina loo­gi­ses­ti johdonmukaisia.

 26. Älä läh­de ehdok­kaak­si. On pal­jon hel­pom­pi olla äänes­tä­mät­tä vih­rei­tä, jos sinä et ole ehdol­la 🙂 Voi­sin kyl­lä äänes­tää sinua, mut­ta pel­kään­pä, että ään­nel­lä­ni myös vih­rei­tä hal­lit­se­va hurs­kas­te­le­va, ideo­lo­gi­ses­ti yksi­sil­mäi­nen “maa­il­man­pa­ran­nus­lin­ja” vahvistuisi.

 27. Osmo on poliit­ti­nen katu­lap­si. Tosin hänen ei tar­vit­se ker­jä­tä, vaan hänel­lä on pal­jon annet­ta­vaa. Mut­ta ei nyky­päi­vän Vihreissä.

  Mis­sä Osmo sai­si sijaiskodin?

  Perus­suo­ma­lai­set?
  — Sin­ne Osmoa ei saa kokou­tet­tua kirveelläkään.

  Kris­til­li­set?
  — Lii­an kon­ser­va­tii­vi­nen. Puo­lueoh­jel­ma­kin on yli 2000 vuot­ta vanha.

  KEPU?
  — Hius­li­sä­ke­pak­ko! Tubee ei sovi Osmolle.

  Kok­ka­rit?
  — Kiroi­lu on kiel­let­tyä. Sosi­aa­li­po­li­tiik­ka on kirosana.

  RKP
  — Bätt­re folk — nej tack!

  Vasu­rit
  — Onko Osmo vasen vai oikea­kä­ti­nen? En tiedä.

  SDP
  — Osmo oli­si valon ja jär­jen tuo­ja. Levei­den har­tei­den välis­sä oli­si vih­doin­kin aivot.

 28. Ehdol­le vaan, Osmo. Aina­kin minus­sa asuu yhä jos­sain pie­ni usko sii­hen, että Arka­dian­mäel­lä voi oikeas­ti vai­kut­taa. Esi­mer­kik­si valio­kun­ta­työs­sä ja “kah­vi­la­lob­bauk­sel­la”.

  Vih­reis­sä ei tai­da ryh­mä­ku­ri olla tiu­kim­pia. Sosi­aa­li­nen pai­ne on erik­seen. Sitä­hän täl­lä­kin pals­tal­la on oikein lös­sil­lä pohdittu:)

  Samal­la ilmoi­tan, että toi­von ja uskon Oden mene­vän läpi, mut­ta en itse äänes­tä häntä.

  Vih­reät ovat ännes­tys­koh­tee­na lot­to­ko­ne, ver­rat­ta­vis­sa ehkä lähin­nä Rkp:hen ja vasureihin. 

  Kun äänes­tät jota­ku­ta hyväk­si tie­tä­mää­si tyyp­piä, joka muu­ten­kin on vah­voil­la, äänel­lä­si menee edus­kun­taan joku Eri­koi­nen Tapaus. 

  Jos Suo­mes­sa oli­si ståhl­ber­gi­lai­nen sosi­aa­li­li­be­raa­li­nen Edis­tys­puo­lue päi­vi­tet­ty­nä 2.2 ‑ver­siok­si, voi­sin aja­tel­la äänes­tä­vä­ni sitä.

  Tans­kas­sa oli­sin ennen ehkä voi­nut äänes­tää Radi­ka­le Ven­streä (täl­lä pals­tal­la kaik­ki var­maan tie­tä­vät että puo­lu­een nimi ei ole oikein kulut­ta­ja­suo­ja­lain mukai­nen:) mut­ta sen­kään sakin kään­teis­tä 2000-luvul­la en ole oikein selvillä. 

  Joten itsel­le­ni van­has­sa vara parem­pi, mut­ta onnea mat­kaan Osmo!

 29. Vaa­le­ja ei voi­te­ta oppo­si­tios­ta vaan nii­tä hävi­tään hallituksesta. 

  Kun puo­lu­eel­li­nen logiik­ka menee demo­krat­ti­sen logii­kan edel­lä ja tär­kein tavoi­te ei ole rat­kais­ta ongel­mia, joil­la edis­te­tään yhteis­tä hyvin­voin­tia yhteis­kun­nal­le, vaan saa­da hal­li­tus, osa­puo­let kes­kit­ty­vät paran­ta­maan omia ase­mi­aan suh­tees­sa kilpalijoita.

  Sit­tem­min tär­kein­tä ei ole yrit­tää teh­dä asiat oikein, vaan teh­dä parem­min kuin muut. Tämän logii­kan mukaan osa­puo­let eivät met­säs­tä äänes­tä­jiä sano­mal­la, kuin­ka hyviä he ovat, ja hei­dän ehdo­tuk­si­aan, vaan kuin­ka huo­no­ja ovat muiden.

  Opo­si­tio odot­taa hal­li­tuk­sen kulu­mis­ta, ja hal­li­tus yrit­tää hei­ken­tää ja kulut­taa opo­si­tion, mie­les­tä­ni kukaan ei ansait­se voit­taa vaalit.

  Sik­si olen vuo­si­kau­det äänes­tä­nyt tyh­jää, ikä­vä kyl­lä nii­tä ei huo­mioi­da mitenkään.

  Mut­ta onnea mat­kaan jos pää­tät läh­teä peliin mukaan.

 30. Täy­tyy myön­tää, että pakot­tai­sit minut vai­kean valin­nan eteen, jos läh­ti­sit mukaan vaa­lei­hin. Nyt on help­poa, kun tie­tää ettei aio äänestää.

 31. Eikö kysy­mys ole kui­ten­kin tämä: Jos Osmo Soi­nin­vaa­ra läh­tee edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si, vali­taan edus­kun­taan ja vih­reät ovat muka­na seu­raa­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa, saa­ko Soi­nin­vaa­ra vih­rei­den toi­sen minis­te­rin­sal­kun? Jos vas­taus on kyl­lä, on ehdok­kuus­ky­sy­mys­kin ratkaistu.

 32. Kyl­lä Osmo oli­si hyvä lisä edus­kun­taan, mut­ta suo­ma­lai­nen puo­lue- ja ryh­mä­ku­ri on ongelmallinen.

  Itse haluai­sin äänes­tää sel­lais­ta fik­sua ja päte­vää hen­ki­löä, joka lupaa äänes­tyk­sis­sä teh­dä oman hen­ki­lö­koh­tai­sen pää­tök­sen­sä ja uskal­taa äänes­tää oman edus­kun­ta­ryh­män­sä kan­taa vastaan.

  Oli­si­ko Osmo val­mis lupaa­maan tämän? Jos vas­taus on ei, niin mit­kä oli­si­vat perustelut?

 33. Vii­mek­si tuli tytöil­tä nenään. Kan­nat­taa­ko läh­teä samaan vai vaih­taa puo­luet­ta ja yrit­tää uudestaan?

 34. Minus­ta saat enem­män muu­tos­ta aikaan suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa kir­joit­ta­mal­la blo­gia ja kir­jo­ja luen­to­ja rivi­kan­san­edus­ta­ja­na. Kyl­lä sitä nap­pia osaa ohjei­den perus­teel­la pai­naa kuka vaan vali­tuk­si tullut.

 35. Mar­ko Jalo­nen: veik­kaan, että Osmo oli­si edus­kun­nas­sa yksi niis­tä, jot­ka laa­ti­vat nii­tä äänestysohjeita.

  Oleel­li­sin kysy­mys tai­taa kui­ten­kin olla: onnis­tuu­ko blo­gin mode­roin­ti istuntosalissa?

 36. Ylei­ses­ti olen sitä miel­tä, että vih­reis­sä voi­si olla enem­män “perin­ne­vih­rei­tä”, eli sel­lai­sia, joil­la ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set on vähän kor­keam­mal­le priorisoituja.
  Mut­ta jos sin­ne joku “sosi­aa­li­vih­reä” pitää saa­da, niin onhan Ode aivan ehdo­ton vaihtoehto.
  Eli ei täl­lä blo­gaa­mi­sel­la kui­ten­kaan niin pal­jon todel­lis­ta vai­ku­tus­ta ole, että se meni­si kan­san­edus­ta­jan vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien ohi.

 37. Minus­ta aina­kin tun­tuu sil­tä, että Osmo pysyes­sään sivus­ton­sa paris­sa, saan pal­jon enem­män aikaan kan­sa­lais­ten asios­sa, kuin istu­mal­la edus­kun­nas­sa lyö­mäs­sä otsaan­sa seinään.

  Kun sen nyt vaan on niin, että asiois­ta oikeas­ti peril­lä ole­vat hen­ki­löt (edus­kun­nas­sa) ovat vähem­mis­tös­sä. Vaan kun on niin, että uudet edus­kun­ta­tu­lok­kaat innok­kuu­del­laan peit­tä­vät alleen edel­li­sen edus­kun­nan toi­mi­joi­den “lähes val­miis­sa asioi­den val­mis­te­luis­saan”, että pii­ri pyö­riin edelleen.

  Eikös ennen van­haan edus­kun­nan uudes­sa 4 vuo­tis­kau­des­sa, uudet kan­san­edus­ta­jat ehdot­ta­neet kau­ten­sa aluk­si heti, esim. äänes­tä­jil­leen kii­tok­sek­si vaik­ka­pa uusia ver­ryt­te­ly­pu­ku­ja koti kun­tan­sa urheiluseuralleen.

  Piru kun oli­si niin, että vih­reät lupai­si­vat tule­vas­sa edus­kun­ta­vaa­lis­sa vero­vä­hen­nyk­siä niil­le, jot­ka aja­vat fil­la­ril­la työtmatkojaan… 

  Ja työt­tö­mil­le käteen 5 euroa 20 km fil­la­ri­reis­sul­taan. Näin työt­tö­mien­kin tapauk­sis­sa alkai­si tapah­tu­maan kuten ennen sotia tapah­tui, kun maa­il­man­kar­tal­le “Suo­mi mars­si tai käveli”.

 38. jou­ni: “…perus­ar­voil­taan libe­raa­li… Vai­kea kek­siä hänel­le Suo­men puo­lue­kar­tal­ta muu­ta kuin vihreät…”

  Mones­sa suh­tees­sa pata­kon­ser­va­tii­vi­sem­paa puo­luet­ta, kuin Vih­reät, on vai­kea kek­siä. 🙂 Ei siel­lä yksi­lön­va­paus juhli.

 39. Jani:

  Kyl­lä Osmo oli­si hyvä lisä edus­kun­taan, mut­ta suo­ma­lai­nen puo­lue- ja ryh­mä­ku­ri on ongelmallinen.

  Itse haluai­sin äänes­tää sel­lais­ta fik­sua ja päte­vää hen­ki­löä, joka lupaa äänes­tyk­sis­sä teh­dä oman hen­ki­lö­koh­tai­sen pää­tök­sen­sä ja uskal­taa äänes­tää oman edus­kun­ta­ryh­män­sä kan­taa vastaan.

  Niin minä­kin! Esi­mer­kik­si Osmoa.

  Mut­ta haa­veil­les­sa­ni puo­lu­eet­to­mas­ta poli­tii­kas­ta minul­le yleen­sä sano­taan, ettei siel­lä ilman ryh­miä (ja ryh­mä­ku­ria) saa käy­tän­nös­sä mitään aikaiseksi.

 40. Hyvä Osmo Soininvaara,

  pyy­dän sinua aset­tu­maan ehdol­le. Vaik­ka en jaa kaik­kia näke­myk­siä­si, olet yksi äärim­mäi­sen har­vois­ta suo­ma­lai­sis­ta, joil­la on rah­keet näh­dä suu­ria koko­nai­suuk­sia, ymmär­tää moni­mut­kai­sia syy-seu­raus­suh­tei­ta ja eri­tyi­ses­ti muo­dos­taa esi­tyk­siä laa­jois­ta uudistuksista.

  Ottaen huo­mioon tule­vat haas­teet var­sin­kin talou­des­sa, on sinul­la vel­vol­li­suus astua rem­miin. Suku­pol­vea koh­den pie­ni kan­sa­kun­ta ei kan­na mon­taa val­tio­mies­ta­son visio­nää­riä ja sinä olet sellainen. 

  Jos vii­saat ovat sivus­sa, yksin­ker­tai­set teke­vät pää­tök­siä. Tule­vien suur­ten muu­tos­ten aika­na sinul­la sitä pait­si teki­si taa­tus­ti tus­kaa seu­ra­ta asioi­ta sivusta.

 41. Osmon suh­de luon­toon on kyl­lä Koi­jär­ven jäl­keen hiuk­ka­sen hämär­ty­nyt. Mitä miel­tä hän on?

  Sto­ra Enso on jou­tu­nut Kii­nass­sa ja Ete­lä-Ame­ri­kas­sa oikeu­teen met­sien ja ympä­ris­tön tuhoamisesta. 

  Sto­ra Enso on vain vie­nyt sin­ne suo­ma­lai­sen teho­met­sä­ta­lou­den ver­sion 1.0. eli avohakkuut.

  Mitä­hän ne sano­vat, kun Sto­ra Enso vie sin­ne teho­mat­sä­ta­lou­den ver­sion 1.1. eli met­sä­poh­jan kyntämisen.

  Ja mitä­hän ne Ete­lä-Ame­ri­kas­sa sano­vat, kun Sto­ra Enso vie sin­ne suo­ma­lai­sen met­sä­hoi­don ver­sion 1.3. eli kan­to­jen repimisen.

  Suo­mes­sa ei ole ympä­ris­tö­puo­luet­ta täl­lä het­kel­lä an sich. Esi­mer­kik­si perhokalastajat.net pals­tal­la on suu­ri ja aito huo­li vesis­töis­tä. Siel­lä on menos­sa mon­ta ket­jua tur­pees­ta ja voi­ma­lois­ta yms. Voi olla, että ympä­ris­tö­puo­lue vie­lä syn­tyy uudes­taan Suo­meen ruohonjuuritasolta.

 42. Juk­ka Siren: “Vih­reät ovat ännes­tys­koh­tee­na lot­to­ko­ne, ver­rat­ta­vis­sa ehkä lähin­nä Rkp:hen ja vasureihin.
  Kun äänes­tät jota­ku­ta hyväk­si tie­tä­mää­si tyyp­piä, joka muu­ten­kin on vah­voil­la, äänel­lä­si menee edus­kun­taan joku Eri­koi­nen Tapaus.”

  Vaa­li­jär­jes­tel­mää ollaan uudis­ta­mas­sa. Seu­raa­va askel voi­si olla toteut­taa puo­luei­den väli­sen suh­teel­li­suu­den lisäk­si myös puo­luei­den sisäi­nen suh­teel­li­suus (puut­tuu tyys­tin nykyi­ses­tä jär­jes­tel­mäs­tä). Perin­tei­nen mal­li antaa jota­kuin­kin oikeat suh­teet perin­tei­sel­lä vasem­mis­to-oikeis­to-akse­lil­la, mut­ta tosi­aan jät­tää muut tär­keät kysy­myk­set kuten vih­reät arvot, ener­gia­po­li­tii­kan jne. pit­käl­ti sat­tu­man varaan.

 43. Jos miet­tii sitä, että kum­man kom­men­tit notee­ra­taan jul­ki­se­uu­des­sa (ym.) parem­min, kan­san­edus­ta­jan vai blo­gi­kir­joit­ta­jan, niin pää­dyn ensim­mäi­seen. Mut­ta kyse on moni­ta­hoi­sem­pi. Kir­joit­taa hyvä kir­ja vai yrit­tää vai­kut­taa lain­sää­dän­töön? (Tämän­kal­tai­sis­ta kysy­myk­siä nousee myös.) Tämä kysy­mys on vii­me­kä­des­sä blo­gis­tin valin­ta­ky­sy­mys, mit­kä ovat hänen pre­fe­rens­sin­sä, sinun Osmo.
  Kyl­lä sinä tätä blo­gia ehdit aivan riit­tä­väs­ti hoi­ta­maan myös kan­san­edus­ta­ja­na (ei ole edes nämä maa­kun­ta­mat­kat häi­riö­nä), joten ehdok­kaak­si vaan.

 44. En siis ole vih­rei­den äänes­tä­jä, mut­ta yri­tän olla raa’an rehellinen.

  En neu­vo Osmoa läh­te­mään vaa­lieh­dok­kaak­si. Vaa­lit voi­vat tie­tys­ti aina muut­taa kai­ken, mut­ta täl­lä het­kel­lä Osmo oli­si vih­rei­den minis­te­ri­lis­tal­la nume­ro 4 tai 5, eli mah­dol­li­suuk­sia minis­te­rik­si ei oli­si, kos­ka vih­reil­lä on vain 2 paikkaa.

  Pal­jas­tan vih­rei­den minis­te­ri­lis­tan etuilujärjestyksessä:

  1- anni
  2- tuija
  3- oras
  4- pekka
  5- osmo
  6- jyrki
  7- jne

 45. Voi­voi… täs­sä on siis vih­rei­den lis­ta ministereiksi:

  1- anni
  2- tuija
  3- ville
  5- pekka
  5- osmo
  6- oras
  7- jyrki
  7- jne

 46. Toi­vot­ta­vas­ti Osmo läh­det ehdok­kaak­si. Mei­tä tyh­jää lap­pua koh­ti vas­ten­tah­toi­ses­ti raa­hus­ta­via, kyy­nis­ty­nei­tä vih­rei­den ex-äänes­tä­jiä tun­tuu ole­van liu­ta. Tyh­jä ääni on kui­ten­kin onne­ton pro­tes­ti, eikä reaa­li­maa­il­man vai­ku­tus­ten tasol­la eroa nuk­ku­vien puo­lu­ees­ta. I want to belie­ve, kuten x‑fileissä sanottiin.

 47. Äänes­tän mitä luul­ta­vim­min ensi kevää­nä­kin Kes­ki-Suo­mes­sa, mut­ta kan­na­tan joka tapauk­ses­sa läm­pi­mäs­ti Soi­nin­vaa­ran ehdokkuutta.

 48. Vih­rei­den puo­lue­sih­tee­rin Panu Latu­rin suus­ta kuultua: 

  Vih­reät ei hyväk­sy viha­pu­hei­ta emme­kä ota ehdok­kaik­si rasis­te­ja tai min­kään sor­tin maa­han­muut­to­krii­tik­ko­ja. Haluam­me sanoa tämän myös ääneen. Haas­tan muut puo­lu­eet teke­mään saman.

  Itse asias­sa lis­toil­la on jo jon­kin sor­tin maa­han­muut­to­krii­tik­ko eli Husein Muham­med. Kyl­lä minä luon­neh­ti­sin Osmon­kin asen­net­ta kriit­ti­sek­si maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa koh­taan. Ja se on ainoas­taan posi­tii­vi­nen asia. Kaik­ki maan ja tai­vaan välil­tä tulee saa­da kysee­na­lais­taa. Eli perin outo heit­to Latu­ril­ta tämä. 

  Ilta­leh­den juu­ri teet­tä­män tut­ki­muk­sen mukaan (Talous­tut­ki­mus) vih­rei­den kan­nat­ta­jis­ta 20 pro­sent­tia kan­nat­taa nykyis­tä tiu­kem­paa maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa ja 22 pro­sent­tia väljempää. 

  Puo­lu­een poten­ti­aa­li­sis­ta äänes­tä­jis­tä siis 42 pro­sent­tia on maahanmuuttokriittisiä.

 49. Juho, tot­ta. Nyky­jär­jes­tel­mään oli­si mer­kit­tä­vä paran­nus, jos äänes­tä­jä voi­si lait­taa valit­se­man­sa puo­lu­een ehdok­kaat parem­muus­jär­jes­tyk­seen ja sit­ten puo­lu­een sisäi­sen parem­muus­jär­jes­tyk­sen rat­ket­tua (vaik­ka­pa STV:llä) jaet­tai­siin vaa­li­lu­vut d’Hond­tin mukaisesti.

 50. Minus­ta­kin äänes­tä­mi­nen oli­si huo­mat­ta­vas­ti vähem­män kivu­lias­ta, jos puo­lu­een lisäk­si voi­si aidos­ti äänes­tää myös hen­ki­löä. Nyky­ään moni ajat­te­lee, että polii­ti­kon hen­ki­lö­koh­tai­sil­la omi­nai­suuk­sil­la ja per­soo­nal­la on yhtä pal­jon väliä kuin sil­lä, mitä lukui­sis­ta ympä­ri­pyö­reis­tä ja huo­nos­ti toi­sis­taan erot­tu­vis­ta puo­lueoh­jel­mis­ta hän ilmoit­taa kannattavansa.

  Minä äänes­täi­sin mie­luum­min hen­ki­löä, joka on kans­sa­ni eri miel­tä, mut­ta jon­ka pää­tök­sen­te­ko­ky­kyyn luo­tan kuin vuo­reen, kuin tyyp­piä joka sanoo ole­van­sa kans­sa­ni täy­sin samaa miel­tä mut­ta joka on ihmi­se­nä ja toi­mi­ja­na epäi­lyt­tä­vä. Mikään puo­lue ei ole niin täyn­nään luo­tet­ta­via ja arvos­ta­mia­ni ehdok­kai­ta, että minul­le oli­si aivan sama kenen hyväk­si ääne­ni käy­tän­nös­sä menee.

 51. Eli­na:

  Itse asias­sa lis­toil­la on jo jon­kin sor­tin maa­han­muut­to­krii­tik­ko eli Husein Muham­med. Kyl­lä minä luon­neh­ti­sin Osmon­kin asen­net­ta kriit­ti­sek­si maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa kohtaan.

  Maa­han­muut­to­po­li­tii­kan krii­tik­ko lie­nee aika eri asia kuin rasis­tin hie­nom­mak­si nimi­tyk­sek­si vakiin­tu­nut maahanmuuttokriitikko.

  Minä­kin kri­ti­soin maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa: mie­les­tä­ni tän­ne on aivan lii­an vai­ke­aa pääs­tä, jos on aktii­vi­ses­ti län­si­mais­ten arvo­jen puo­les­ta tais­te­le­va hen­ki­lö, jota vai­no­taan koti­maas­saan (esim. taan­noi­nen Gil­bert Adin tapaus, joka ei ole ainoa laatuaan).

 52. Rasis­ti on kiva hauk­ku­ma­sa­na, voi het­ken aikaa tun­tea ole­van­sa parem­pi ihmi­nen. Vie­lä kun joku mää­rit­täi­si rasis­tin mer­ki­tyk­sen niin voi­sim­me kaik­ki osoi­tel­la toi­siam­me. Tus­kin­pa vih­reis­sä juu­ri sen vähem­pää on rasis­te­ja kuin maahanmuuttokriitikoissa.

 53. Mik­ko Särelä,

  STV (http://fi.wikipedia.org/wiki/Siirtoäänivaalitapa) on hyvä vaa­li­jär­jes­tel­mä, joka antaa suh­teel­li­suu­den myös puo­luei­den sisällä.

  Suo­mes­sa STV voi olla ongel­mal­li­nen perus­muo­dos­saan sik­si, että ehdok­kai­den ja valit­tu­jen edus­ta­jien mää­rä on suu­ri (tois­ta sataa ehdo­kas­ta per vaa­li­pii­ri). Äänes­tä­jäl­le kaik­kien tai kaik­kien oman­puo­lu­een­kin ehdok­kai­den aset­ta­mi­nen jär­jes­tyk­seen oli­si iso urak­ka. Sik­si STV:stä pitäi­si virit­tää jokin suo­ma­lai­nen mal­li, esim. rajoit­ta­mal­la STV puo­lu­een sisäi­sek­si valin­nak­si tai periyt­tä­mäl­lä ääni hel­pos­ti kai­kil­le muil­le oman puo­lu­een ehdok­kail­le tai tar­joa­mal­la help­po­na rat­kai­su­na ehdokkaiden/ryhmien/puolueen valit­se­maa järjestystä.

  Toi­nen tyy­li on hoi­taa asia vaa­li­liit­to­jen tapaan. Puo­lu­een sisäl­lä ehdok­kaat ryh­mi­tet­täi­siin pie­nem­piin ryh­miin, joil­le kul­le­kin las­ket­tai­siin suh­teel­li­nen osuus.

 54. Eivät­kö kan­san­edus­tan edut ole jo riit­tä­vä syy läh­teä ehdok­kaak­si: Koh­tuul­li­set tulot, tak­si­se­te­lit, mah­dol­li­suus pal­ka­ta avus­ta­ja jne.

  Eli kuten Ibsen runoi­li Brandtissa:

  Mies joka jotain yrittää
  ja jol­la pai­kal­lan on pää,
  myös toi­voo työs­tään hedelmää.
  — Ei hänen näh­dä raatavan
  puo­les­ta pel­kän idean.”

  Kos­ka edus­ta­jien mää­rä on vakio, joku toi­nen vie edut joka tapauk­ses­sa, ellet sinä nii­tä ota.

  Kos­ka olet yhteis­kun­nal­li­ses­ti suun­tau­tu­nut, vaa­ti­si kovin hyviä perus­tei­ta jät­tää mah­dol­li­suus käyttämättä. 

  Jos kan­san­edus­ta­juu­den ja hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­män yhteen­so­vit­ta­mi­nen on kyn­nys­ky­sy­mys, voi­sit jo ennen vaa­le­ja ker­toa mah­dol­li­sil­le äänes­tä­jil­le, että aiot edus­taa kan­saa per­he-elä­mä­si ehdoil­la — saat­tai­si jopa lisä­tä kannatustasi. 

  - Parem­pi näet oman per­heen kuin kehit­ty­vien maa­kun­tien ehdoilla.

  Luu­len­pa, että mei­dän­kin per­hees­tä sai­sit pari ään­tä. Emme ole ihan aina samaa miel­tä yksit­täi­sis­sä tapauk­sis­sa, mut­ta tapa­si käsi­tel­lä asioi­ta on ylivertainen.

  Rahoi­tus? Lai­ta sata-komi­tea­kir­jan hin­nak­si 1700 € ja julis­ta se vaalikirjaksi.

 55. Har­mi, jos ryh­dyt ehdok­kaak­si, sil­lä haluai­sin ensi ker­taa jät­tää äänes­tä­mät­tä vih­rei­tä. Mut­ta oikeas­ti, ryh­dy ihmees­sä — Suo­men takia!

 56. ei kan­na­ta enää ryh­tyä edustajaksi.aikasi on ohi täl­tä osin-kuten kun­ta­ja­ko sel­vi­tyk­set ja lop­pu­tu­lok­set Lah­den suun­nal­la näyttää.

  on nuo­rem­man suku­pol­ven aika.

  mut­ta tämä oli­kin minun mie­li­pi­tee­ni jol­la ei ole mer­ki­tys­tä, kos­ka kaik­ki me tie­de­tään että ryh­dyt edus­ta­jak­si kos­ka puo­lue pai­nos­taa sinua niin paljon.

  vih­reis­sä on niin suu­ri (aiheellinen)pelko kan­na­tuk­sen romahtamisesta(persut)että tur­vau­du­taan näi­hin ns.“julkkis-ehdokkaisiin“että saa­tai­siin edes joten­kin kata­stro­fi estettyä.

 57. Saa­ra:

  Maa­han­muut­to­po­li­tii­kan krii­tik­ko lie­nee aika eri asia kuin rasis­tin hie­nom­mak­si nimi­tyk­sek­si vakiin­tu­nut maahanmuuttokriitikko.

  Juu… tie­dän tämän mer­ki­tyk­sen. Käy­tin tahal­la­ni käsi­tet­tä “vää­rin”.

  Itse asias­sa maa­han­mut­to­krii­tik­ko on lan­see­rat­tu aikoi­naan hal­la-aho­lai­suu­den pii­ris­tä tor­ju­maan hyvin asen­teel­li­sia ilmauk­sia kuten isla­mo­foo­bik­ko, muu­ka­lais­vi­ha­mie­li­nen, rasis­ti, ulko­maa­lais­vas­tai­nen ym.

  Täs­sä ei kui­ten­kaan täy­sin ole onnis­tut­tu, vaan maa­han­muut­to­krii­ti­kos­ta on tul­lut jois­sain yhteyk­sis­sä rasis­tin syno­myy­mi. Jon­kin ver­ran sitä kyl­lä käy­te­tään myös alku­pe­räi­sen tar­koi­tuk­sen mukaisesti. 

  Eufis­mit ovat yleen­sä­kin tuo­mit­tu­ja epä­on­nis­tu­maan. Tosin olen sitä miel­tä, että hom­ma­lai­suut­ta ja hal­la-aho­lai­suut­ta ei lei­maa rasis­mi, vaan se kuk­kii muu­al­la vähin­tään samois­sa mitois­sa, jos­kin usein pii­lo­te­tum­mas­sa muodossa. 

  Mitä täl­lä tarkoitan?

  Eten­kin huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton kaut­ta tul­leet aikui­set ihmi­set näh­dään lap­sen ase­mas­sa ole­vi­na poloi­si­na, joi­den jokais­ta tavan­omai­seen elä­män­kul­kuun liit­ty­vää oma-aloit­teis­ta myön­teis­tä siir­toa heh­ku­te­taan yksi­löl­li­se­nä menes­tys­ta­ri­na­na. Toi­saal­ta rikol­li­suus ja muut ei-toi­vot­ta­vat käyt­täy­ty­mis­muo­dot pois­pu­hu­taan yhteis­kun­nan raken­teel­li­se­na ilmiönä.

 58. Jos menet vih­rei­den lis­tal­ta, niin viet vain jon­kun nuo­rem­man pai­kan. Valit­se siis esim. kokoo­mus, jon­ka lis­toil­ta pää­set var­mas­ti myös. Edus­tat kui­ten­kin aja­tuk­sil­ta­si tyy­pil­lis­tä kokoo­muk­sen sosiaalilaitaa.

  1. eggo
   Kun jos­kus luet kir­ja­ni SATA-komi­teas­ta, havait­set, että en voi­si kos­kaan edus­taa kokoo­mus­ta, tuo­ta kes­ki­luo­kan lyhyt­nä­köis­ten etu­jen puolustajaa.

 59. Saa­ra,

  Wiki­pe­dian artik­ke­li, kuten tie­si odot­taa, on ideo­lo­gi­ses­ti värit­ty­nyt, rajat­tu ja puutteellinen.

  Kult­tuu­ri­ra­sis­mi, jota wiki­pe­dian artik­ke­li koros­taa, on erit­täin ongel­mal­li­nen käsi­te. Onko kult­tuu­ri­ra­sis­mia arvos­tel­la nais­ten ympärileikkauksia?

  Esi­mer­kik­si islam­kriit­ti­syy­den näke­mi­nen rasis­mi­na edus­taa laa­jem­min samaa ongelmapiiriä.

  Lisäk­si etnis­ten ryh­mien väli­siin eroi­hin usko­mi­nen tode­taan rasis­mik­si. Sil­loin­han esi­mer­kik­si Osmo oli­si rasis­ti. Minus­ta näi­den ero­jen mah­dol­li­suu­den tie­dos­ta­mi­nen ja nii­hin suh­tau­tu­mi­nen tie­teel­li­se­nä kysy­myk­se­nä ei voi olla rasis­mia. Rasis­mia on vas­ta näis­tä joh­det­tu yksi­löi­tä hei­dän etni­syy­ten­sä joh­dos­ta syr­ji­vä käy­tän­tö lainsäädännössä.

  Ste­reo­tyyp­pis­ta ajat­te­lua­kaan ei kovin hel­pos­ti itses­sään voi tode­ta rasis­mik­si. Ste­reo­tyyp­pi­nen ajat­te­lu on ihmi­sil­le hyvin luon­tais­ta. Kuten oma ste­reo­ty­pia­si maa­han­muu­ton krii­ti­kois­ta rasis­tei­na, vaik­ka tus­kin tun­net kovin hyvin ko. ryhmää.
  Syyl­lis­tyy­kö kau­pan­pi­tä­jä rasis­miin, jos hän terä­vöit­tää tark­kaa­vai­suut­taan nuo­ren, vie­ras­ta kiel­tä puhu­van roma­ni­seu­ru­een tul­les­sa liikkeeseensä?
  Onko rasis­mia, jos nuo­ria mus­li­mi­mie­hiä pide­tään iäk­käi­tä val­koi­sia nai­sia tar­kem­min sil­mäl­lä Yhdys­val­to­jen lentoasemilla?

  Eli pala­taan rasis­mis­sa ihmis­ten koh­te­luun yksi­löi­nä. Vih­reis­sä ja muis­sa ns. suvait­se­vai­sis­sa tahois­sa laa­jal­ti ilme­ne­vä rasis­mi tekee impli­siit­ti­ses­ti sel­väk­si, ettei­vät toi­seut­ta edus­ta­vien ihmis­ryh­mien yksi­löt ole samas­sa mie­les­sä yksi­löi­tä kuin me olem­me, vaan mää­rä­tym­min kol­lek­tii­vien­sa edus­ta­jia, joi­den oikeu­det­kin hah­mo­te­taan ryh­män­sä kaut­ta. Koros­tuu käsi­tys ryh­män louk­kaa­mat­to­muu­des­ta ja kiel­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen ryh­mäs­sä esiin­ty­vien piir­tei­den arvos­te­luun. Mik­si tämä on ongel­mal­lis­ta? Tämän joh­dos­ta esi­mer­kik­si Sak­sas­sa pak­koa­vio­liit­to­ja vas­tus­ta­vien mus­li­mi­fe­mi­nis­tien on ollut hyvin vai­kea saa­da jul­kis­ta tukea työl­leen, kos­ka näi­den ongel­ma­koh­tien esil­le nos­ta­mi­nen loi­si nega­tii­vi­sia ste­reo­ty­pioi­ta Sak­san turkkilaisista.

  Eli hei­dän työ­tään yksi­lö­noi­keuk­sien puo­les­ta ollaan reluk­tant­te­ja tuke­maan, kos­ka se louk­kai­si ryh­män oikeuk­sia vält­tää nega­tii­vi­sia yleis­tyk­siä. Sama on tot­ta Suo­mes­sa. Meil­lä on toden­nä­köi­ses­ti sato­ja Suo­men kan­sa­lai­sia tai Suo­mes­sa asu­via, joil­ta on suku­puo­lie­li­met lei­kat­tu irti lui­hin asti, ja joi­ta on pak­ko­nai­tet­tu avio­liit­toi­hin, joi­ta he eivät ole halunneet.
  Jos me luki­sim­me uuti­sis­ta, että näin oli­si käy­nyt Anna­lee­nal­le tai Sir­pal­le, jär­kyt­täi­si asia suo­ma­lai­sia, myös suvait­se­vai­sia, val­ta­vas­ti enem­män kuin tie­tom­me sii­tä, että näin käy sadoil­le “fati­moil­le”. He eivät ole samas­sa mie­les­sä yksilöitä.

  Yhtä­läi­seen ihmis­kä­si­tyk­seen tulee kuu­lua yhtä­läi­set yksi­lö­noi­keu­det, yhtä­läi­set vel­vol­li­suu­det, yhtä­läi­nen vas­tuu. Sil­loin jos ihmi­sen oikeus hänen yksi­lö­noi­keuk­sien­sa puo­lus­ta­mi­seen heik­ke­nee hänen etni­sen ryh­män­sä louk­kaa­mat­to­muu­den joh­dos­ta, ollaan hyvin ongel­mal­li­sel­la maaperällä. 

  Myös tuo ns. “ylen­tä­mäl­lä alen­ta­mi­nen”, johon Eli­na viit­ta­si on ongel­mal­lis­ta, ja impli­koi eriar­voi­suut­ta. Jos ihmi­sil­tä ei odo­te­ta yhtä­läis­tä vas­tuun­ot­to­ky­kyä, niin kään­tei­ses­ti tode­taan, että he eivät ole sii­hen kyke­ne­viä. Tämä voi näkyä esi­mer­kik­si san­ka­ri­ta­ri­na­na, jos­sa maas­sa 15 vuot­ta asu­nut on kou­lut­tau­tu­nut sai­raan­hoi­ta­jak­si. Kukaan ei kir­joit­tai­si täl­lais­ta san­ka­ta­ri­ta­ri­naa kii­na­lai­ses­ta tai juu­ta­lai­ses­ta maahanmuuttajasta.
  Näis­sä kuvauk­sis­sa yleis­tä on, että aikui­sis­ta ihmi­sis­tä puhu­taan leper­rel­len ja ihail­len kuin pie­nis­tä lap­sis­ta tai koiranpennuista.

  Tätä toi­seu­den objek­tii­vik­si aset­ta­mis­ta, yksi­löi­den ja ryh­mien sekoit­ta­mis­ta esiin­tyy vih­rei­den paris­sa hyvin run­saas­ti. Se on oman­lais­taan rasis­mia, se kat­soo ihmi­siä vah­vo­jen etnis­ten lins­sien läpi, eikä yksi­lö­ta­sol­la etni­syy­teen katsomatta.

  Vih­reis­sä esiin­tyy laa­jal­ti rasis­mia, mitä sitä kieltämään.

 60. Täs­tä kes­kus­te­lus­ta voi­si yksi jos toi­nen­kin löö­pin­näl­käi­nen toi­mit­ta­ja saa­da sel­lai­sen käsi­tyk­sen, että Soi­nin­vaa­ra on poh­ti­mas­sa puo­lu­een vaih­ta­mis­ta. Miten on?

  az: Pit­käs­tä vas­tauk­ses­ta­si Saa­ran kom­ment­tiin voi­si pää­tel­lä, että mie­les­tä­si hyvin­kin monen­lai­nen toi­min­ta ja ajat­te­lu (“Vih­reis­sä esiin­tyy laa­jal­ti rasis­mia” jne.) voi­daan mää­ri­tel­lä rasis­mik­si, mut­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­syyt­tä ei juurikaan.

  Eli­na: Tosin olen sitä miel­tä, että hom­ma­lai­suut­ta ja hal­la-aho­lai­suut­ta ei lei­maa rasismi 

  Näin­hän sen pitäi­si men­nä, mut­ta olen pis­tä­nyt mer­kil­le, että vaik­ka aamiais­pöy­tä­ni toi­sel­la puo­lel­la istu­va hal­la-aho­lai­nen ystä­vi­neen louk­kaan­tuu, jos joku sanoo hei­tä rasis­teik­si, niin sii­tä huo­li­mat­ta he louk­kaan­tu­vat hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti myös, jos dis­saan jota­ku­ta vakau­muk­sel­li­sek­si rasis­tik­si itsen­sä jul­ki­ses­ti tun­nus­ta­nut­ta ja hänen aatet­taan. Mik­si ihmeessä?

 61. Jos oppo­si­tios­sa istu­mi­nen ja puo­lu­een linjan
  tar­kis­ta­mi­nen moti­voi, niin ilman muuta,
  ehdok­kaak­si vain !
  Se edel­lyt­tää aina­kin kah­ta kautta.

 62. ken­lie:

  Eivät­kö kan­san­edus­tan edut ole jo riit­tä­vä syy läh­teä ehdok­kaak­si: Koh­tuul­li­set tulot, tak­si­se­te­lit, mah­dol­li­suus pal­ka­ta avus­ta­ja jne. 

  Tus­kin­pa. Aina­kaan minun mie­les­tä­ni nykyi­set kor­vauk­set ovat suh­teet­to­man pie­niä hom­maan ver­rat­tu­na. No Ok, tie­ten­kin ns. “taval­li­seen kan­saan” ver­rat­tu­na kan­san­edus­ta­jat saa­vat hyvän lik­san tou­hua­mi­ses­taan, mut­ta oikea ver­tai­lu­koh­ta onkin “elii­tin” mein­ki, ja siel­lä kan­san­edus­ta­jien edut eivät ole kovin­kaan kaksiset.

  Joku voi­si jopa epäil­lä nii­den ole­van lii­an pie­net sii­hen, että voi­tai­siin luot­taa ko. hen­ki­löi­den puo­lu­eet­to­muu­teen ja sii­hen, että saa­daan par­haat jan­nut hommaan.

  Kyl­lä se moti­vaa­tio pitää jos­tain muu­al­ta hakea.

  Kari

 63. Polii­ti­koi­den puheet tup­paa­vat kah­liin­tu­maan puo­lu­ee­seen mitä syvem­mäl­le sin­ne menee, joten aina­kin näi­den net­ti­si­vu­jen taso laskisi.

  Ole­tuk­se­na vih­reät sai­si­vat par­haan oppo­si­tio­kan­san­edus­ta­jan­sa. Mut­ten itse tule vih­rei­tä äänes­tä­mään, enkä teki­si niin edes Hel­sin­gin vaa­li­pii­ris­sä, kos­ka tie­dän mitä vih­rei­den toi­min­ta on.

  En tie­dä toi­von­ko vai en Oden ehdok­kuut­ta, vih­rei­den ääni­mää­rää se lisäi­si var­mas­ti hyväl­lä tavalla.

 64. Eli­na ja az,

  Rasis­mia on kui­ten­kin — sanan mää­ri­tel­män mukai­ses­ti — vain syr­ji­vä toi­se­na pitä­mi­nen, vaik­ka ihmi­siä voi pitää “toi­si­na” myös toi­seu­teen hol­hoa­vas­ti tai roman­ti­soi­vas­ti suh­tau­tuen eikä se minun­kaan mie­les­tä­ni eri­tyi­sen posi­tii­vi­nen ilmiö ole. Toki yhteis­kun­nal­li­sel­la tasol­la täy­tyy joten­kin huo­mioi­da se, että jos (tai kun) tän­ne tulee ihmi­siä, jot­ka eivät hal­lit­se maan kiel­tä tai tie­to­yh­teis­kun­ta­tai­to­ja, he tar­vit­se­vat sekä tukea että ope­tus­ta näis­sä. Muu­ten eri­lai­sia­kin ihmi­siä pitäi­si koh­del­la ennen kaik­kea ihmisinä. 

  Nais­ten ympä­ri­leik­kaus­ten arvos­te­lu ei ole kult­tuu­ri­ra­sis­mia — tie­tyn kult­tuu­ri­taus­tan omaa­van syr­ji­mi­nen (vaik­ka­pa maa­han­muut­ta­jia vali­koi­des­sa) pel­käs­tään ole­te­tun ympä­ri­leik­kaus­kan­nan vuok­si on. Tark­kaa­vai­suu­den kohot­ta­mi­nen asiak­kai­den etni­sen taus­tan vuok­si ei ehkä vie­lä ole rasis­mia (vaan ste­reo­ty­pi­aan perus­tu­vaa ennak­ko­luu­loa) — asiak­kai­den vali­koin­ti olisi.

 65. Mene edus­kun­taan jat­ka­maan mm. San­te­ri Alkiol­ta kes­ken jää­nyt­tä arvo­ni­mien ja tit­te­lei­den lopet­ta­mis­ta, kuten muu­al­la län­si­mais­sa on kau­an sit­ten tehty.

  Sitä ihmet­tä odo­tel­les­sa Suo­mea voi­daan kut­sua Vuorineuvostoliitoksi.

 66. MariaK,

  Ei rasis­mil­la ole mitään sel­ke­ää mää­ri­tel­mää. Mai­nit­tu “kult­tuu­ri­ra­sis­mi” täs­tä yhte­nä esi­merk­ki­nä. Kult­tuu­ri­ra­sis­mis­ta voi­si taa­sen lisä­tä vaik­ka­pa seu­raa­van esi­mer­kin: Kes­ki-Euroo­pas­sa mus­li­mien homo­vas­tai­suut­ta kri­ti­soi­nei­ta homo­sek­su­aa­le­ja / homo­sek­su­aa­lien jär­jes­tö­jä on kut­sut­tu homo­na­tio­na­lis­teik­si (eri asia kuin queer nationalism).

  Jos kyse­ly­tut­ki­mus­ten perus­teel­la vaik­ka­pa 80% jos­ta­kin ryh­mäs­tä Y ilmoit­taa, että vihaa homo­sek­su­aa­le­ja, niin onko oikein teh­dä yleis­tys, että täl­lä ryh­mäl­lä on kult­tuu­ri­nen ongel­ma asian suh­teen, ilman, että syyl­lis­tyy kult­tuu­ri­ra­sis­miin tai homonationalismiin?

  Mitä tulee tuo­hon näke­myk­see­si, ettei tätä val­koi­sen mie­hen taak­kaa uusin­ta­vaa toi­seu­den roman­ti­soin­tia, johon vaik­ka­pa vih­reis­sä on pal­jon vetoa, voi­si pitää perus­tel­lus­ti rasis­ti­se­na, niin olen mai­ni­tuis­ta perus­te­luis­ta juon­tuen vas­tak­kais­ta miel­tä. He menet­tä­vät etni­syy­ten­sä joh­dos­ta tasa­ver­tai­sen yksi­lö­noi­keuk­sien suo­jan, kos­ka ryh­män, johon he kuu­lu­vat, kol­lek­tii­vi­set oikeu­det rajoit­ta­vat hei­dän yksi­lö­noi­keuk­sien­sa tur­vaa­mis­ta. Kuin­ka yksi­löt voi­vat täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa olla yksi­löi­nä sama­nar­voi­sia hei­dän etni­seen vii­te­ryh­mään­sä katsomatta?

  Entä voi­vat­ko olla sama­nar­voi­sia ihmi­set, jot­ka eivät todel­li­suu­des­sa kat­so toi­siin­sa samal­ta sil­mien kor­keu­del­ta, vaan jois­ta toi­nen, jäl­leen hei­dän ryh­mis­tään joh­tuen, impli­siit­ti­ses­ti kat­soo tois­ta alas­päin kuin äiti las­taan? Ymmär­täen, hyväk­syen ja oikeut­taen enem­män kuin mitä vas­tuul­li­sel­ta aikui­sel­ta edellytettäisiin.

  Mut­ta en minä sil­ti aivan tosis­sa­ni vih­rei­tä rasis­teik­si kut­su, mut­ta en aina­kaan itse sen enem­pää hyväk­sy “kriit­tis­ten” lei­maa­mis­ta. Asioi­den pitää voi­da kes­kus­tel­la, eikä asioi­ta täl­lä tavoin hen­ki­löi­dä. Siten vih­rei­den puo­lue­ko­kouk­sen haas­te perus­suo­ma­lai­sil­le oli yllä­tyk­se­tön pet­ty­mys. 1950-luvus­ta, sul­keu­tu­nei­suu­des­ta ja muis­ta ad homi­neis­ta on jo kuul­tu aivan riit­tä­miin. Riit­tä­vät­kö rah­keet asia­kes­kus­te­luun, se oli­si seu­raa­va taso, jol­la toi­vot­ta­vas­ti tätä kes­kus­te­lua käydä.

 67. MariaK:

  tie­tyn kult­tuu­ri­taus­tan omaa­van syr­ji­mi­nen (vaik­ka­pa maa­han­muut­ta­jia vali­koi­des­sa) pel­käs­tään ole­te­tun ympä­ri­leik­kaus­kan­nan vuok­si on.

  ?

  Siis jos tie­tyl­lä kult­tuu­ril­la on joku ympä­ri­leik­kaus­kan­ta, niin tar­koi­tat­ko, että on rasis­mia, jos ei halua nii­tä Suomeen?

  Onko sinus­ta mitään perus­tet­ta mil­lä saa vali­ta maa­han­muut­ta­jia, mikä ei oo rasis­mia? Voi­daan­ko valin­nas­sa käyt­tää ainoas­taan kri­tee­rei­tä, jot­ka ovat jakau­tu­neet tasan kaik­kis­sa aja­tel­ta­vis­sa ole­vis­sa populaatiossa?

 68. Täs­sä vähän parem­min kir­joi­tet­tua wiki­pe­di­aa tasapainottamaan…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Racism

  Racism is the belief that the gene­tic fac­tors which cons­ti­tu­te race are a pri­ma­ry deter­mi­nant of human traits and capaci­ties and that racial dif­fe­rences pro­duce an inhe­rent supe­rio­ri­ty of a par­ticu­lar race…

  …Accor­ding to the Oxford English Dic­tio­na­ry, racism is a belief or ideo­lo­gy that all mem­bers of each racial group pos­sess cha­rac­te­ris­tics or abi­li­ties speci­fic to that race, especial­ly to dis­tin­guish it as being eit­her supe­rior or infe­rior to anot­her racial group or racial groups.

  The Mer­riam-Webs­ter’s Dic­tio­na­ry defi­nes racism as a belief that race is the pri­ma­ry deter­mi­nant of human traits and capaci­ties and that racial dif­fe­rences pro­duce an inhe­rent supe­rio­ri­ty or infe­rio­ri­ty of a par­ticu­lar racial group, and that it is also the pre­ju­dice based on such a belief. The Macqua­rie Dic­tio­na­ry defi­nes racism as: “the belief that human races have dis­tinc­ti­ve cha­rac­te­ris­tics which deter­mi­ne their res­pec­ti­ve cul­tu­res, usual­ly invol­ving the idea that one’s own race is supe­rior and has the right to rule or domi­na­te others.”

  Näi­den perus­teel­la minä väit­täi­sin, että syr­jin­tä, joka perus­tuu mui­hin omi­nai­suuk­siin kuin rotuun ei oo rasis­mia. (Esim. sii­hen, että on tuot­ta­mat­to­ma­pi, omaa vää­riä mie­li­pi­tei­tä yms.) Jos nämä muut omi­nai­suu­det kor­rel­loi rodun kans­sa, niin syr­jin­tä voi hel­pos­ti näyt­tää rasis­mil­ta ole­mat­ta sitä.

  Todel­li­nen tes­ti sii­tä onko kyse rasis­mis­ta on vakioi­da muut omi­nai­suu­det kuin rotu ja sit­ten ver­tail­la kohtelua.

  Yksin­ker­tais­te­tus­ti näin:

  jos olis vaik­ka niin, että jos­ta­kin rodus­ta tule­vat työn­ha­ki­jat olis kes­ki­mää­rin 80% yhtä tehok­kai­ta kuin val­ta­väes­tön työn­ha­ki­jat, niin työ­nan­ta­jaa pitäs tes­ta­ta valin­nal­la: kum­mal­le annat töi­tä tuot­ta­mat­to­mas­ta ryh­mäs­tä tule­val­la työn­te­ki­jäl­le vai työn­te­ki­jäl­le joka tulee val­ta­väes­tös­tä, mut­ta jon­ka tuot­ta­vuus on vain 80% “nor­maa­lis­ta”.

 69. Az ja Artturi,

  Jos yksi­löä koh­del­laan huo­nom­min kuin mui­ta ryh­mäs­tä, johon kuu­lu­mi­nen ei ole ollut pel­käs­tään yksi­lön oma valin­ta, teh­ty­jen yleis­tys­ten tai ole­tus­ten perus­teel­la, kyse on syr­jin­näs­tä. Kun se ryh­mä on “geneet­ti­nen”, kyse on rasis­mis­ta ilman etu­liit­tei­tä. Jos se ryh­mä on kult­tuu­ri­nen, voi­daan puhua kult­tuu­ri­ra­sis­mis­ta. Ei ole suur­ta mer­ki­tys­tä, onko sil­lä ryh­mäl­lä tilas­tol­li­ses­ti ole­tus­ten tai yleis­tys­ten mukai­sia piir­tei­tä, jos ihmis­tä ei ole koh­del­tu yksi­lö­nä vaan jon­kin ei itse vali­tun ryh­män jäsenenä.

 70. Joku voi­si jopa epäil­lä nii­den ole­van lii­an pie­net sii­hen, että voi­tai­siin luot­taa ko. hen­ki­löi­den puo­lu­eet­to­muu­teen ja sii­hen, että saa­daan par­haat jan­nut hommaan.

  Kyl­lä se moti­vaa­tio pitää jos­tain muu­al­ta hakea.

  Jos­kus nuo­rem­pa­na (ja vii­saam­pa­na?) ajat­te­lin, usein ääneen­kin, että kan­san­edus­ta­jien palk­kioi­ta voi­daan nos­taa kuin­ka pal­jon vaan, jos sil­lä saa­daan edes yksi päte­vä ehdo­kas lisää.

  Sit­tem­min olen näh­nyt esi­mer­kik­si seuraavaa:

  http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc

  Se sii­tä yri­tys­joh­don optioi­den hyödyllisyydestä. 

  Täs­sä vuo­sien mit­taan olen tul­lut aina vain vakuut­tu­neem­mak­si sii­tä, että kan­san­edus­ta­jat pitäi­si arpoa. Palk­kaa pitäi­si mak­saa saman ver­ran kuin mitä sai ennen arvan osu­mis­ta ja kiel­täy­ty­mi­ses­tä lin­naa n. 5 vuotta.

 71. Niin toki Maria, mut­ta vie­lä pitäi­si mää­ri­tel­lä mitä se mui­ta huo­nom­min koh­te­le­mi­nen tar­koit­taa. Ote­taan esi­merk­ki­ta­paus Ruot­sis­ta. Maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen minis­te­ri ehdot­ti, että tiet­ty­jen maa­han­muut­ta­ja­ryh­mien tytöt pitäi­si pakol­la ter­veys­tar­kas­taa kou­luis­sa, sil­lä muu­toin hänen mie­les­tään ei ympä­ri­leik­kauk­sia voi­da kit­keä. Onko tämä rasis­mia? Kysei­nen nai­nen, omas­ta taus­tas­taan vapau­tu­nut femi­nis­ti ehdot­ti tätä omal­le viiteryhmälleen!

  Mitään Jim Crow ‑lake­ja en tie­dä edes tyl­sä­päi­sim­män maa­han­muut­to­krii­ti­kon ehdot­ta­neen. Joi­den­kin mie­les­tä on rasis­mia, jos kaik­kia maa­il­man rajo­ja ei ava­ta vapaal­le liik­ku­vuu­del­le, mut­ta kuka tahan­sa, jol­la hie­man on säh­köis­tä toi­min­taa kau­lan­sa ylä­puo­lel­le tie­tää, että se on aivan äly­tön väite.

  Jos­ta­kin ne rajat pitää etsiä. Tänään juu­ri oli uuti­sis­sa, että yli mil­jar­di ihmis­tä näkee edel­leen päi­vit­täin näl­kää, yli puo­let heis­tä lap­sia. Tämä ei ole tie­ten­kään uuti­nen kenel­le­kään kehi­tys­maa­po­li­tii­kas­ta kiin­nos­tu­neel­le. Jos halu­taan aut­taa, aja­tel­la, kuten mie­les­tä­ni pitäi­si aja­tel­la, että kaik­ki ihmi­set ovat ihan­teel­li­ses­sa kat­san­nos­sam­me yksi­löi­nä saman arvoi­sia, niin sil­loin kehi­tys­po­li­tiik­kaan pitäi­si panos­taa enem­män ja se pitäi­si myös refor­moi­da tuot­ta­maan tulok­sia. Täs­sä­kin tavoit­tees­sa voi kor­rek­tius jou­tua tuli­lin­jal­le. Kan­nat­taa esi­mer­kik­si lukea Oba­man Dreams from my fat­her. Hät­käh­dyt­tä­vää suorapuheisuutta. 

  Tär­kein­tä mie­les­tä­ni on, että tosia­sial­li­ses­ti kär­si­mys vähe­ni­si täs­sä maa­il­mas­sa. Itse olen ihan­tei­den tasol­la hen­keen ja vereen huma­nis­ti ja glo­baa­lia soli­daa­ri­suut­ta kan­nat­ta­va. Mut­ta se ei onnis­tu naii­vil­la poli­tii­kal­la, se onnis­tuu vain sel­lai­sen kehi­tyk­sen ede­saut­ta­mi­sel­la, joka tosia­sial­li­ses­ti tuot­taa tulok­sia. Eikä tämä ole yksi­puo­lis­ta, tai sen ei aina­kaan tuli­si olla yksi­puo­lis­ta sub­jek­tin ja objek­tin välis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Voi­mis­ta­mi­nen on hie­man tym­peä sana joh­tuen tavois­ta miten sitä on käy­tet­ty, mut­ta omil­la jaloil­laan köy­hiä yhteis­kun­tia pitää aut­taa seisomaan.
  Esi­mer­kik­si Osmon kan­ta, että näis­tä mais­ta pitäi­si hou­ku­tel­la parhaimpia/fiksuimpia län­teen on mie­les­tä­ni edes­vas­tuu­ton. Meil­lä pitäi­si olla jokin jär­jes­tel­mä, jos­sa esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sen vas­ti­neek­si he sitou­tui­si­vat työs­ken­te­le­mään koti­maas­saan. Tätä voi­tai­siin tukea mak­sa­mal­la osa pal­kois­ta kehi­tys­mää­rä­ra­hois­ta. Mut­ta vain yhteis­kun­nis­sa, jot­ka tosia­sial­li­ses­ti kehi­tyk­seen sitou­tu­vat, täten kehi­tys­tä moti­voi­den. Siel­lä tar­vi­taan epä­toi­voi­ses­ti lää­kä­rei­tä, insi­nöö­re­jä, yli­pään­sä ajat­te­le­via, oppi­nei­ta ihmi­siä luo­maan perus­taa kehitykselle.

  Itseä­ni todel­la ottaa pää­hän ns. nui­vas­sa mani­fes­tis­sa (kai Hal­la-ahon käsia­laa?) tai Soi­nin reto­rii­kas­sa kiel­tei­nen, jopa ival­li­nen suh­tau­tu­mi­nen kehi­tys­a­puun, ja sen takia vii­meis­tään en taa­tus­ti hei­tä äänes­tä tai muu­ten­kaan poliit­ti­ses­ti puolustele.

 72. tcrown:

  oskus nuo­rem­pa­na (ja vii­saam­pa­na?) ajat­te­lin, usein ääneen­kin, että kan­san­edus­ta­jien palk­kioi­ta voi­daan nos­taa kuin­ka pal­jon vaan, jos sil­lä saa­daan edes yksi päte­vä ehdo­kas lisää.

  Sit­tem­min olen näh­nyt esi­mer­kik­si seuraavaa: 

  Hyvä esi­tys 🙂

  No minä en kyl­lä kos­kaan ole aja­tel­lut niin (*henk­se­lei­den pau­kut­te­lua*). Minus­ta on aina ollut ilmi­sel­vää, että ihmi­siä moti­voi­vat aivan muut asiat kuin raha (edel­ly­tyk­sel­lä, että sitä rahaa saa “riit­tä­väs­ti”). Olen sil­ti sitä miel­tä, että kan­san­edus­ta­jien lik­so­ja oli­si aiheel­lis­ta korot­taa jon­kin ver­ran, vaik­ka eivät ne nyt mikään ongel­ma oli­si­kaan. Nykyi­set lik­sat nimit­täin ovat jo aika kipu­ra­jal­la, kun nii­tä ver­taa työn luon­tee­seen ja “vas­taa­viin” vir­ka­mies­ten lik­soi­hin tai yksi­tyi­sen puo­len liksoihin.

  Täs­sä vuo­sien mit­taan olen tul­lut aina vain vakuut­tu­neem­mak­si sii­tä, että kan­san­edus­ta­jat pitäi­si arpoa. Palk­kaa pitäi­si mak­saa saman ver­ran kuin mitä sai ennen arvan osu­mis­ta ja kiel­täy­ty­mi­ses­tä lin­naa n. 5 vuotta. 

  Jaa, no minä pitäi­sin tuo­ta sys­tee­miä kyl­lä sii­nä mää­rin epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na, että arvan nap­sah­taes­sa koh­dal­le, anoi­sin jos­ta­kin poliit­tis­ta turvapaikkaa…

  Kari

 73. MariaK:

  Jos yksi­löä koh­del­laan huo­nom­min kuin mui­ta ryh­mäs­tä, johon kuu­lu­mi­nen ei ole ollut pel­käs­tään yksi­lön oma valin­ta, teh­ty­jen yleis­tys­ten tai ole­tus­ten perus­teel­la, kyse on syrjinnästä.

  Var­mas­ti, mut­ta tämä syr­jin­tä on hyö­dyl­lis­tä, eikä sitä pidä yrit­tää kit­keä tai sekoit­taa rasis­miin tai mihin­kään muu­hun­kaan sek­sis­miin yms.

  Edel­leen­kin kuten tuo englan­nin­kie­li­nen wiki­pe­dia mää­rit­te­li rasis­mi on sitä, että näkee rodun mää­rää­vä­nä omi­nai­suu­te­na ihmisessä.

  Rasis­mia ei ole se, että näkee rodul­la ole­van vai­ku­tus­ta ihmi­sen ominaisuuksiin.

  Kun se ryh­mä on “geneet­ti­nen”, kyse on rasis­mis­ta ilman etuliitteitä. 

  Eli vas­taus tähän on jyrk­kä ehkä. Riip­puu sii­tä mik­si tätä geneet­tis­tä ryh­mää syr­ji­tään. Jos se joh­tuu muis­ta omi­nai­suuk­sis­ta kuin rodus­ta niin se ei ole rasis­mia. Jos se joh­tuu omi­nai­suu­des­ta “rotu”, niin sit­ten se on rasismia.

  Ei ole suur­ta mer­ki­tys­tä, onko sil­lä ryh­mäl­lä tilas­tol­li­ses­ti ole­tus­ten tai yleis­tys­ten mukai­sia piir­tei­tä, jos ihmis­tä ei ole koh­del­tu yksi­lö­nä vaan jon­kin ei itse vali­tun ryh­män jäsenenä.

  Joo sil­lä ei oo mer­ki­tys­tä onko ryh­mäl­lä näi­tä yleis­tyk­sien mukai­sia piir­tei­tä, mut­ta myös­kään sil­lä ei oo mitään mer­ki­tys­tä, että koh­del­laan­ko ihmis­tä yksi­lö­nä vai vali­tun ryh­män jäsenenä.

  Tai ok sano­taan niin, että se voi olla rasis­mia, jos koh­te­lee jotain ihmis­tä ryh­män jäse­ne­nä sik­si, että voi­si oikeut­taa rasis­min­sa. Muus­sa tapauk­ses­sa ihmi­siä koh­del­laan ryh­mien­sä jäse­ni­nä sil­loin kun on infoa ryh­mäs­tä, mut­ta ei riit­tä­väs­ti infoa yksilöstä.

  Täs­sä ei tie­ten­kään voi olla rasis­mia, yhtään enem­pää kuin on rasis­mia, että syö omas­ta mie­les­tään paras­ta ravin­toa riip­pu­mat­ta sii­tä min­kä rotui­nen sitä on kas­vat­ta­nut tai valmistanut.

  Eli vie­lä koros­taak­se­ni: rasis­mia on se, että näkee rodun mää­rää­vä­nä omi­nai­suu­te­na ihmi­ses­sä ja koh­te­lee ihmi­siä eri taval­la rodun perusteella.

  Rasis­mia ei ole se, että koh­te­lee ihmi­siä eri taval­la mui­den kuin rodun takia riip­pu­mat­ta sii­tä kor­rel­loi­ko nämä omi­nai­suu­det rodun kans­sa vai ei.

  (Käy­tän­nös­sä tätä eroa on tie­tys­ti vai­kea havai­ta. Sik­si rasi­mis­ta ei pitäi­si­kään syyt­tää hep­poi­sin perustein.)

 74. Pak­ko jäl­leen ker­ran kysyä, että jos ira­ni­lai­nen ateis­ti­hom­mo hakee Suo­mes­ta tur­va­paik­kaa, niin pitää­kö hake­mus hylä­tä sil­lä perus­teel­la että Ira­nin teo­kraat­ti­nen val­tio­joh­to mm. vai­no­aa ateis­te­ja ja homo­ja, eli hom­ma­lo­gii­kal­la koko kult­tu­ri on läpeen­sä takapajuinen?

 75. Olen sil­ti sitä miel­tä, että kan­san­edus­ta­jien lik­so­ja oli­si aiheel­lis­ta korot­taa jon­kin ver­ran, vaik­ka eivät ne nyt mikään ongel­ma oli­si­kaan. Nykyi­set lik­sat nimit­täin ovat jo aika kipu­ra­jal­la, kun nii­tä ver­taa työn luon­tee­seen ja “vas­taa­viin” vir­ka­mies­ten lik­soi­hin tai yksi­tyi­sen puo­len liksoihin.

  Eikö täs­sä nyt pitäi­si aja­tel­la ihan nor­maa­lin kus­tan­nus-hyö­ty-ana­lyy­sin kaut­ta. Saa­daan­ko lisä­pal­kal­la parem­pia kansanedustajia/parempaa kan­san­edus­ta­ja­työ­tä? Vähen­tää­kö lisä­palk­ka kan­san­edus­ta­jien kan­nus­tei­ta ottaa vas­taan ilmai­sia len­to­lip­pu­ja thai­maan len­to­ken­täl­lä? Lisää­kö lisä­palk­ka kan­san­edus­ta­jien työs­ken­te­ly­mo­ti­vaa­tio­ta hallintoneuvostoissa? 

  Minä en tun­ne mitään meka­nis­mia, mil­lä vas­taus mihin­kään nois­ta oli­si posi­tii­vi­nen. (Vaik­ka olen­kin sinän­sä samaa miel­tä kans­sa­si, että “elii­tin” vii­te­ryh­mäs­sä kan­san­edus­ta­jien palk­kiot eivät miten­kään lois­ta­via ole, käy­tän­nös­sä en osaa näh­dä kan­san­edus­ta­jien pal­kan koro­tus­ta ongel­mal­li­se­na, enem­män kysy­mys on peri­aat­tees­ta). Ja jos vas­tauk­set ovat nega­tii­vi­sia, niin eivät­kö koro­tuk­set ole yhteis­ten raho­jen hukkaamista? 

  Kokeil­laan jos­ko Osmo suos­tui­si Case-esi­mer­kik­si: Pal­jon­ko pitäi­si kan­sa­ne­du­ta­jan palk­kaa korot­taa jot­ta “jyrk­kä ehkä” muut­tui­si “kyllä“ksi? (Jos tähän saa­daan vas­taus, niin sit­ten Osmo-fanclub voi­kin jär­jes­tää kolehdin…)

  Noin sivu­huo­mio­na, on hie­man kum­mal­lis­ta, että talous­tie­de juu­ri ja juu­ri tun­nis­taa princi­pal-agent ongel­man ole­mas­sao­lon, mut­ta rat­kai­sut ja eri­lai­set mal­lit oat aika vähis­sä (jol­lei las­ke­ta sitä, että mak­se­taan bonuk­sia, tai luo­te­ta sii­hen, että mark­ki­noi­den kil­pai­lu­pai­ne pois­taa ongel­man), vaik­ka kysees­sä on yksi joka­päi­väi­sim­mis­tä ja jol­lain taval­la talou­del­li­sen ja yhteis­kun­nal­li­sen toi­min­nan mer­kit­tä­vim­mis­tä ongel­mis­ta nyky-yhteiskunnassa.

  Jaa, no minä pitäi­sin tuo­ta sys­tee­miä kyl­lä sii­nä mää­rin epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na, että arvan nap­sah­taes­sa koh­dal­le, anoi­sin jos­ta­kin poliit­tis­ta turvapaikkaa…

  Ei se kva­li­ta­tii­vi­ses­ti sen epä­oi­keu­den­mu­kai­sem­pi ole kuin ase­vel­vol­li­suusar­mei­ja. Et tain­nut kut­sun­to­jen jäl­keen hakea poliit­tis­ta turvapaikkaa?

  Mut­ta on tuos­sa mal­lis­sa kyl­lä vie­lä muu­ta­ma muu­kin ongel­ma rat­kot­ta­va­na ennen kuin ihan oikeas­ti olen sen kannalla.

  1. Pal­jon­ko pitäi­si kan­san­edus­ta­jan palk­kaa korot­taa jot­ta “jyrk­kä ehkä” muut­tui­si “kyllä”ksi? (Jos tähän saa­daan vas­taus, niin sit­ten Osmo-fanclub voi­kin jär­jes­tää kolehdin…)

   Minul­la täs­sä nyt ei ole kyse rahas­ta. Kan­san­edus­ta­jan työ oli­si kyl­lä taloud­del­li­ses­ti tap­piol­li­nen, lik­sa pie­ne­ni­si ja työt lisään­tyi­si­vät, mut­ta pidän kan­san­edus­ta­jan palk­kaa kui­ten­kin riittävänä.

 76. Ei se kva­li­ta­tii­vi­ses­ti sen epä­oi­keu­den­mu­kai­sem­pi ole kuin ase­vel­vol­li­suusar­mei­ja. Et tain­nut kut­sun­to­jen jäl­keen hakea poliit­tis­ta turvapaikkaa?

  Minul­la onkin ns. hul­lun pape­rit. Oli­si­ko kan­san­edus­ta­juus­vel­vol­li­suu­del­le perus­tu­vas­sa poliit­ti­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä jokin ana­lo­gi­nen vas­ti­ne niille?

 77. tcrown:

  Eikö täs­sä nyt pitäi­si aja­tel­la ihan nor­maa­lin kus­tan­nus-hyö­ty-ana­lyy­sin kaut­ta. Saa­daan­ko lisä­pal­kal­la parem­pia kansanedustajia/parempaa kan­san­edus­ta­ja­työ­tä? Vähen­tää­kö lisä­palk­ka kan­san­edus­ta­jien kan­nus­tei­ta ottaa vas­taan ilmai­sia len­to­lip­pu­ja thai­maan len­to­ken­täl­lä? Lisää­kö lisä­palk­ka kan­san­edus­ta­jien työs­ken­te­ly­mo­ti­vaa­tio­ta hallintoneuvostoissa? 

  Peri­aat­tees­sa var­maan­kin näin. Oli­sin vain skep­ti­nen sen suh­teen, että pys­tyy­kö mois­ta ana­lyy­siä miten­kään mie­lek­kääs­ti tekemään.

  Minä arve­li­sin, että nykyi­nen palk­ka­ta­so on suh­teel­li­sen koh­dil­laan, ehkä him­pun ala­kant­tiin. Mut­ta en minä kyl­lä tätä pys­ty oikein mil­lään perus­te­le­maan. Ehkä parem­pi näke­mys voi­si olla jol­la­kul­la puo­lueis­sa toi­mi­val­la, joka yrit­tää nii­tä ehdok­kai­ta vaa­lei­hin kerätä?

  Ei se kva­li­ta­tii­vi­ses­ti sen epä­oi­keu­den­mu­kai­sem­pi ole kuin ase­vel­vol­li­suusar­mei­ja. Et tain­nut kut­sun­to­jen jäl­keen hakea poliit­tis­ta turvapaikkaa? 

  Nel­jä vuot­ta elä­mäs­tä hom­mis­sa, jot­ka vaa­ti­vat mm. jul­ki­suut­ta, asioi­hin pereh­ty­mis­tä ja joi­hin kuu­luu var­sin kor­kea vas­tuu teke­mi­sis­tään, on minus­ta ihan kvan­ti­ta­tii­vi­ses­ti­kin pal­jon suu­rem­pi epä­oi­keu­den­mu­kai­suus kuin 6 kk:n int­ti. Ja minus­ta pakol­li­nen varus­mies­pal­ve­lus­kin on kysee­na­lai­nen sys­tee­mi oikeu­den­mu­kai­suu­den kannalta.

  Kari

 78. Kan­san­edus­ta­jan työn ei tar­vit­si­si olla talou­del­li­ses­ti tap­piol­li­nen, jos sii­nä olis kor­keem­pi palkka.

  Jos sai­sit 500k lisä­mak­sun, niin ottai­sit­ko työn vas­taan ehdot­to­mas­ti? Jos et, niin ehkä 2000k kään­täi­si kannan?

 79. Minul­la täs­sä nyt ei ole kyse rahasta.

  Q.E.D.

  Oli­si­ko kan­san­edus­ta­juus­vel­vol­li­suu­del­le perus­tu­vas­sa poliit­ti­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä jokin ana­lo­gi­nen vas­ti­ne niille?

  Eikö se oli­si vain koh­tuul­lis­ta, että hen­ki­ses­ti vajaa­ky­kyis­ten­kin ääni tuli­si kuuluviin?

 80. tpyy­luo­ma,

  Miten situa­tio­nis­ti­lo­gii­kal­la todis­tat, että haki­ja on sitä, mitä sanoo ole­van­sa? Jos ase­te­taan mikä tahan­sa ehto “X”, mikä tar­jo­aa tur­va­pai­kan, niin todel­la moni haki­ja tulee sii­hen vetoa­maan oli hän oikeas­ti X tai ei.

  Ongel­mat, joi­ta kult­tuu­ri­ses­ti ja sosi­aa­li­ses­ti ongel­mal­li­sis­sa mais­sa pitää rat­koa, eivät pys­ty pake­ne­maan näis­tä mais­ta. On maa­il­man ylei­sen ihmis­ten hyvin­voin­nin ja sen näky­mien kan­nal­ta surul­lis­ta, että naii­vien idea­lis­tien joh­dos­ta maa­han­muut­to on nous­sut kehi­tys­tä näky­väm­mäk­si tee­mak­si. Näin ei ole tapah­tu­nut niin­kään “hom­ma­lais­ten” joh­dos­ta, vaan tämä on reak­tioi­ta tapah­tu­vaan kehitykseen.

  Kak­si Egyp­tin ja Venä­jän kal­tai­sis­ta puo­li­ke­hit­ty­neis­tä mais­ta tule­vaa iso­äi­tiä nos­tat­ta­vat enem­män näky­vyyt­tä ja moraa­lis­ta dis­kurs­sia kuin sato­jen mil­joo­nien nälän­hä­däs­tä, puh­taan veden puut­tees­ta, ihmi­soi­keuk­sien­sa jat­ku­vis­ta louk­kauk­sis­ta kär­si­vien tilanne.

  Tämä tulee vain koros­tu­maan vas­tai­suu­des­sa. Sel­keä enem­mis­tö län­si-euroop­pa­lai­sis­ta jo nyt on hyvin epäi­le­väl­lä kan­nal­la moni­kult­tu­ris­min suh­teen (Suo­mes­sa vii­mei­sim­mät luvut oli­vat 60% tiu­ken­tai­si poli­tiik­kaa, vain 6% lie­ven­täi­si), tämä ikä­vä kyl­lä tulee vai­kut­ta­maan nega­tii­vi­ses­ti myös kehi­tys­po­li­tiik­kaa kos­ke­viin tun­toi­hin ja näkemyksiin. 

  Moni­kult­tu­ris­mi tulee uusien tuli­joi­den ja kor­kean syn­ty­vyy­den, toi­sen ja kol­man­nen suku­pol­vien ongel­mien myö­tä vie­mään yhä suu­rem­man osan val­tion bud­je­tis­ta, mikä tulee näky­mään myös kehi­tys­mää­rä­ra­ho­jen suuruudessa.

  Aivan vapaas­ti saa myhäil­lä moraa­lis­ta ylem­myyt­tään tie­dos­ta­va­na ja parem­pa­na ihmi­se­nä, hal­vek­sien aja­tus­ta rehel­li­sen asia­kes­kus­te­lun käy­mi­ses­tä, mut­ta pidem­män pääl­le tämä on onne­ton resep­ti niin län­si­mai­den sisäi­sel­le kohee­siol­le kuin laa­jem­min kehityspolitiikalle.

 81. Az,

  Tpyy­luo­man esi­merk­ki oli hyvä. Vapaa liik­ku­vuus ei ehkä ole nykyi­sil­lä peli­sään­nöil­lä rea­lis­tis­ta, mut­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta ja työ­pe­räi­siä maa­han­muut­ta­jia koh­del­laan yksi­löi­nä, yhtä­läi­sil­lä peli­sään­nöil­lä eikä jaka­mal­la hei­tä kel­vol­li­siin ja kel­vot­to­miin pel­käs­tään läh­tö­maan “kult­tuu­rin” perus­teel­la. Kehi­tys­a­puun suh­tau­dun vähin­tään yhtä myön­tei­ses­ti kuin sinä — olin aika­naan aktii­vi­ses­ti muka­na yo-kun­ta­ni kehi­ty­syh­teis­työ- ja ympäristöjaoksessa.

  Jos ryh­mää a koh­del­laan taval­la X ja ryh­mää b taval­la Y, niin X on huo­nom­paa koh­te­lua kuin Y, jos ryh­mään a jou­tu­neet ihmi­set haluai­si­vat X:n ja Y:n väli­sen eron vuok­si pääs­tä ryh­mään b, mut­ta kukaan ryh­mäs­tä b ei haluai­si vaih­taa ryh­mään a. Yksi tapa tes­ta­ta tätä esi­mer­kis­sä­si oli­si ehdot­taa pakol­li­sia ter­veys­tar­kas­tuk­sia kai­kil­le tytöil­le — oli­si­ko ainut syy vas­tus­taa sitä kus­tan­nuk­set vai pidet­täi­siin­kö sitä ei-mus­li­mi­tyt­tö­jen tur­ha­na kiusaamisena?

  Art­tu­ri,

  Ihan­ko tosis­sa­si olet sitä miel­tä, että vaik­ka­pa kv-mais­te­rioh­jel­mien opis­ke­li­jat voi­tai­siin vali­ta sil­lä perus­teel­la, että valit­tai­siin kii­na­lai­set, kos­ka hei­tä pide­tään älyk­käi­nä ja ahke­ri­na. Nige­ria­lai­set haki­jat sai­si­vat jää­dä ran­nal­le, vaik­ka voi­si­vat olla yksi­löi­nä jota­kin kii­na­lais­ta yksi­löä parem­pia. Tämä­kö oli­si tehok­kuut­ta eikä rasis­mia, jos löy­det­täi­siin sopi­va tilas­to, jon­ka mukaan kii­na­lai­set kes­ki­mää­rin suo­ri­tui­si­vat opin­nois­taan paremmin?

 82. Maria,

  Ei tpyy­luo­man esi­merk­ki ollut hyvä vaan kei­no­te­koi­nen. Se redusoi erit­täin moni­mut­kai­sen ja moni­ta­hoi­sen koko­nai­suu­den yhden rivin suu­rui­sek­si moraa­li­sek­si ongel­mak­si. Pitäi­si­kö kenel­le tahan­sa homo­ja vai­noa­vas­ta yhteis­kun­nas­ta tule­val­la tur­va­pai­kan­ha­ki­jal­le myön­tää pysy­vä tur­va­paik­ka sil­lä perus­teel­la, että hän itse ilmoit­taa ole­van­sa homo?

  Sama redusoi­tu kysy­myk­se­na­set­te­lu on vai­van­nut mum­mo­kes­kus­te­lua. Tämä on epä­re­hel­lis­tä asia­kes­kus­te­lua, ja sii­hen tie­toi­ses­ti pyr­ki­vät tie­tä­vät tämän epä­re­hel­li­syy­den, mut­ta eivät sii­tä väli­tä. Se on toi­mi­va reto­ri­nen kei­no, ja sik­si sitä sään­nön­mu­kai­ses­ti käytetään.

  Sanot, että täy­sin raja­ton maa­il­ma ei “ehkä” ole nyky­sään­nöil­lä realistista?
  Voi­sit­ko yrit­tää kuvail­la, kuin­ka se “ehkä” voi­si olla realistista?

  Minul­la ei ole mitään rajat­to­man maa­il­man perim­mäis­tä ihan­net­ta vas­taan, mut­ta se on rea­lis­mia jos­kus vuon­na seku­laa­ri, sivis­ty­nyt ja hyvin­voi­va, ongel­man­sa pää­osin sel­vit­tä­nyt ihmis­kun­ta. Lii­an nopea tähän suun­taan pyr­ki­mi­nen sotii omaa tavoi­tet­taan vas­taan. Se nos­tat­taa muu­re­ja pikem­min kuin alen­taa nii­tä, kuten voim­me huo­ma­ta ihmis­ten asenteista.
  Jos käy niin onnet­to­mas­ti, että tapah­tuu esi­mer­kik­si dras­tis­ta suu­ren mit­ta­luo­kan krii­sien kumu­loi­tu­mis­ta (vaik­ka­pa äärim­mäi­sen tap­pa­va virus levi­ää tai hyvin tuhoi­sa ter­ro­ri-isku tapah­tuu tai talous/julkinen sek­to­ri todel­la romah­taa tai maa­il­man ruo­an­tuo­tan­to ajau­tuu krii­siin) niin pahim­mil­laan / pikem­min tule­vien suku­pol­vien Euroo­pas­sa vie­lä lau­le­taan Horst Wes­se­lia kuin syleil­lään koko maailmaa.
  Tämä on toki hyvin kär­jis­tet­ty uhka­ku­va, mut­ta en pidä myös­kään sii­tä ris­kis­tä, mil­lai­sia tun­to­ja tämä nykyi­nen kehi­tys raa­put­taa esil­le kas­va­vas­ta jou­kos­ta ihmi­siä, ja mikä poten­ti­aa­li näil­lä tun­noil­la voi pahim­mi­laan olla krii­sin olois­sa etni­ses­ti jakau­tu­vas­sa Euroopassa.

  Moni­kult­tu­ris­mi vie Euroop­paa hen­ki­ses­ti pois­päin moni­kult­tu­ris­min julis­ta­mas­ta ihan­tees­ta ja arvoista.

 83. az pää­see suju­vas­ti johon­kin ihmeen moni­kult­tu­ris­miin, ja lisäk­si minua huvit­taa se että yleen­sä se olen minä joka selit­tää että jos oles­ke­lu­lu­van ehto­na on omi­nai­suus X tuot­taa kan­nus­ti­men esit­tää omaa­van­sa omi­nai­suus X. Jos X on työ­paik­ka niin syn­tyy mark­ki­nat työ­suh­de­to­dis­tuk­sil­le, väit­täi­sin että pizze­rioi­den työn­te­ki­jä­mää­rä räjäh­tää käsin.

  Käy­tän­nös­sä viran­omai­set sit­ten arvioi ker­to­muk­sia ja suo­je­lun­tar­vet­ta tapaus­koh­tai­ses­ti, eli har­kit­see. Kar­keat yleis­sään­nöt ei toi­mi, ja näi­tä ideoi­ta nui­vil­la riit­tää. Ihmi­set on yksi­löi­tä eikä kulttuuriklooneja.

  Ongel­ma on muu­ten vähän sama kuin vaik­ka­pa sii­nä että len­to­ken­til­le tar­kas­tet­tai­siin vain par­rak­kai­ta mus­li­min näköi­siä mie­hiä, tämä kier­ret­täi­siin het­kes­sä tuol­lai­sen luo­man reiän kaut­ta kun muun näköi­set ihmi­set pää­si­vät hel­pos­ti läpi. Tur­val­li­suus­val­von­ta toi­mii­kin niin että on ihan oikei­ta ihmi­siä jot­ka käyt­tää har­kin­taan­sa vai­keas­ti enna­koi­ta­vil­la tavoil­le, esi­mer­kik­si var­ti­jat, ei niin että luo­daan jotain sään­tö­jä jot­ka tekee var­ti­jois­ta robotteja.

 84. Az,

  Kuten tpyy­luo­ma jo mai­nit­si, meil­lä on ihmi­siä, jot­ka työk­seen har­kit­se­vat ja poh­ti­vat, myön­ne­tään­kö sil­le homok­si “ilmoit­tau­tu­val­le” tur­va­paik­ka vai ei, enkä usko, että mei­dän blo­gi­kes­kus­te­luis­sa tar­vit­see opet­taa hei­tä arvioi­maan, kuka puhuu tot­ta. Mum­mo­jen kuu­lu­mi­nen per­hee­seen (=oles­ke­lu­lu­pa per­he­syis­tä) taas on poliit­tis­ta rajan­ve­toa, jos­ta voi­daan kes­kus­tel­la vaik­ka sil­tä poh­jal­ta, pitää­kö itse omia van­hem­pi­aan per­heen­jä­se­ni­nä vie­lä aikuistuttuaankin.

  Meil­lä on vapaa liik­ku­vuus EU:n sisäl­lä — sii­nä on joi­ta­kin ongel­mia, mut­ta nii­den kans­sa on voi­tu elää. Maa­il­man­laa­jui­ses­sa vapaas­sa liik­ku­vuu­des­sa oli­si var­mas­ti jyr­kem­män elin­ta­so­kui­lun vuok­si enem­män ongel­mia, joten se vaa­ti­si iso­ja muu­tok­sia aina­kin sosi­aa­li­tur­vaan — eikä pel­käs­tään meil­lä vaan ihan glo­baa­lis­ti. Sik­si hyväk­syn sen, että nyky­jär­jes­tel­mäs­sä maa­han­muut­ta­jal­ta edel­ly­te­tään työ­paik­kaa, opis­ke­lu­paik­kaa, per­he­suh­tei­ta tai todet­tua tur­va­paik­ka­tar­vet­ta. Sitä en hyväk­syi­si, että joku tiet­ty etni­nen tai kult­tuu­ri­nen taus­ta rat­kai­si­si eikä yksi­lön tilanne.

 85. Ihmi­set on yksi­löi­tä eikä kulttuuriklooneja.”

  Ei tuol­lai­sen epä­re­hel­li­sen, tahal­li­sen tie­tä­mät­tö­myy­den tees­ken­te­lyn kans­sa ole mitään miel­tä väi­tel­lä asia­ta­sol­la. Ihmi­set ovat sekä yksi­löi­tä että kult­tuu­rikloo­ne­ja, tie­dät tämän tasan tark­kaa, eikä tuo kom­ment­ti­si ole mitään muu­ta kuin mer­ki­tyk­se­tön fraa­si sii­nä suhteessa.

 86. X on huo­nom­paa koh­te­lua kuin Y, jos ryh­mään a jou­tu­neet ihmi­set haluai­si­vat X:n ja Y:n väli­sen eron vuok­si pääs­tä ryh­mään b, mut­ta kukaan ryh­mäs­tä b ei haluai­si vaih­taa ryh­mään a’ (MariaK)
  Az:n ter­veys­tar­kas­tuse­si­mer­kis­sä huo­noin­ta koh­te­lua lie­nee sukue­lin­ten sil­von­ta, toi­sik­si huo­noin­ta se, ettei sii­hen puu­tu­ta. Mei­dän­kin kult­tuu­ris­tam­me löy­tyy itsen­sä­sil­von­taa har­ras­ta­via friik­ke­jä (KVG — mut­ta muis­ta että what has been seen can­not be unseen), mut­ta näil­lä ei ole mitään teke­mis­tä perin­tei­sen FGM:n kanssa.

 87. höh. Vas­ta­sin tpyy­luo­man ira­ni­lai­sen ateis­ti­ho­mon kysy­myk­seen jo ker­ran, mut­ta ilmei­ses­ti unoh­din pai­naa kom­men­toi-nap­pia, eli täs­sä tulee tii­vis­te­tys­ti uudestaan:

  jos ira­ni­lai­nen ateis­ti­hom­mo hakee Suo­mes­ta tur­va­paik­kaa, niin pitää­kö hake­mus hylä­tä sil­lä perus­teel­la että Ira­nin teo­kraat­ti­nen val­tio­joh­to mm. vai­no­aa ateis­te­ja ja homo­ja, eli hom­ma­lo­gii­kal­la koko kult­tu­ri on läpeen­sä takapajuinen?

  Hake­mus pitää hylä­tä, jos halu­taan syr­jiä ihmi­siä sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen perus­teel­la (syr­jiä homo­ja) tai jos halu­taan syr­jiä ihmi­siä uskon­non perus­teel­la (ateis­te­ja) tai jos halu­taan syr­jiä ihmi­siä rodun/kulttuurin perus­teel­la (ira­ni­lai­sia). Ano­mus­ta ei pidä hylä­tä, jos halu­taan syr­jiä isla­mia tai homo­foo­be­ja, kos­ka toden­nä­köi­ses­ti ateis­ti ei ole mus­li­mi ja homo ei ole homofoobikko.

  Eli kansallisuus/rotu/kulttuuri ei ole mää­rää­vä omi­nai­suus. Sil­ti sen perus­teel­la voi syr­jiä, jos se kor­rel­loi nii­den omi­nai­suuk­sien kans­sa joi­ta halu­taan syr­jiä ilman, että on kyse rasismista.

  MariaK:

  tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta ja työ­pe­räi­siä maa­han­muut­ta­jia koh­del­laan yksi­löi­nä, yhtä­läi­sil­lä peli­sään­nöil­lä eikä jaka­mal­la hei­tä kel­vol­li­siin ja kel­vot­to­miin pel­käs­tään läh­tö­maan “kult­tuu­rin” perusteella.

  Ei. Ihmi­siä koh­del­laan sen perus­teel­la mis­tä on tie­toa. Jos on tie­toa yksi­lös­tä, niin sit­ten tie­tys­ti yksi­löi­nä. Jos ei ole, mut­ta on tie­toa ryh­mäs­tä, niin sit­ten nii­tä koh­del­laan ryh­män­sä jäseninä.

  MariaK:

  Ihan­ko tosis­sa­si olet sitä miel­tä, että vaik­ka­pa kv-mais­te­rioh­jel­mien opis­ke­li­jat voi­tai­siin vali­ta sil­lä perus­teel­la, että valit­tai­siin kii­na­lai­set, kos­ka hei­tä pide­tään älyk­käi­nä ja ahkerina

  Mikä täs­sä nyt on niin vai­ke­aa ymmär­tää? Var­maan, jos mei­dän olis pak­ko teh­dä valin­to­ja kv-mais­te­rioh­jel­maan ilman mitään muu­ta tie­toa haki­jois­ta kuin nii­den kan­sal­li­suus niin mie­luum­min kan­nat­tai­si lopet­taa koko kv-ohjelma?

  Jos taas kv-ohjel­maa ei voi­tais lopet­taa, niin mil­lä muul­la perus­teel­la haluai­sit teh­dä valin­nan kuin kan­sal­li­suu­den perus­teel­la, jos ainoa käy­tet­tä­vis­sä ole­va tie­to on kan­sal­li­suu­des­ta? Arpomalla?!

  Tämä­kö oli­si tehok­kuut­ta eikä rasis­mia, jos löy­det­täi­siin sopi­va tilas­to, jon­ka mukaan kii­na­lai­set kes­ki­mää­rin suo­ri­tui­si­vat opin­nois­taan paremmin?

  Just niin, jos ei olis tie­toa yksi­löis­tä. Sinus­ta­ko se olis tehok­kuut­ta, että otet­tais opin­nois­ta huo­nom­min suo­riu­tu­via ohjelmaan?

  Meil­lä on var­maan vähän eri käsi­tys tehok­kuu­des­ta. Mä tar­ko­tan sil­lä tätä: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_efficiency

  Koko täs­tä kes­kus­te­lus­ta tuli sel­la­nen mie­leen, että menee­kö­hän näis­sä raja­lin­jat sil­leen, että ne jot­ka on “tai­ta­via” empa­tias­sa, eli jot­ka näkee nopees­ti ihmi­sis­tä yksi­löl­li­siä omi­nai­suuk­sia eivät osaa olla empaat­ti­sia nii­tä koh­taan, jot­ka on vähem­män empaat­ti­sia ja tie­tä­mät­tö­myyt­tään yrit­tää riis­tää niil­tä kei­not teh­dä hyviä päätöksiä?

  Täl­lä seli­tyk­sel­lä on tie­tys­ti se ilmei­nen ongel­ma, että mik­si muu­ten empaat­ti­set ihmi­set ei osais aset­tua myös nii­den ihmis­ten ase­maan, jot­ka ei oo empaattisia?

 88. az hyvä,

  Yleen­sä puhut asi­aa ja perus­tel­len, vaik­ka en kaik­kia näke­myk­siä­si jaakaan:/ Pur­kauk­se­si tpyy­luo­mal­le 23:04 oli kui­ten­kin lapsellinen.

  Yksi­löt eivät ole kult­tuu­rikloo­ne­ja. Tahal­li­sen infan­tii­lis­ti: On ajo­kor­tit­to­mia jenk­ke­jä, abso­lu­tis­te­ja venä­läi­siä ja argen­tii­na­lai­sia vegetaristeja.

  Monis­sa niis­tä mais­ta, jot­ka ovat suu­rim­pia pako­lais­ge­ne­raat­toe­rei­ta, on viro­lais­ten tai vähin­tään Suo­men ruot­sin­kie­lis­ten kokoi­sia vähem­mis­tö­kan­sal­li­suuk­sia ja ‑kult­tuu­re­ja.
  Sen lisäk­si että jokai­nen on oma itsensä.

  Suu­ris­ta popu­laa­tiois­ta puhut­taes­sa tulee sit­ten toden­nä­köi­syys kuvaan. Iso popu­la on vähän kuin väri­so­keu­den tes­ti­ku­va tai ama­töö­rin maa­laa­ma impres­sio­nis­ti­nen tau­lu. Yksit­täi­siä täpliä vaik­ka min­kä­lai­sia, mut­ta sii­nä hah­mot­tuu jotain.

  Pako­laiss­ta­tuk­sen myön­tä­mi­ses­sä pitää kui­ten­kin kat­soa sitä yksit­täis­tä täplää. Vaik­ka se voi­kin yrit­tää vaih­taa tila­päi­ses­ti väriä jot­ta pää­si­si toi­seen tau­luun. Olen täs­sä asias­sa hyvin jalat maas­sa, kuten ilmei­ses­ti pyyluomakin.

  Ongel­ma­mai­den ongel­mat eivät pois­tu sil­lä, että pää­hän pot­ki­tut ote­taan vaik­ka Poh­jois­mai­hin. SIi­nä sanot totuu­den. Mut­ta sen ihmi­sen ongel­ma (esi­mer­kik­si kuo­le­man­tuo­mion uhka) poistuu.

  Esi­mer­kik­si tuon ira­ni­lai­sen homon tapauk­ses­sa: entä jos hän on tun­net­tu akti­vis­ti? Ollut pidä­tet­ty­nä? Mihin vedät uskot­ta­vuu­den rajan?

 89. MariaK:

  Mum­mo­jen kuu­lu­mi­nen per­hee­seen (=oles­ke­lu­lu­pa per­he­syis­tä) taas on poliit­tis­ta rajan­ve­toa, jos­ta voi­daan kes­kus­tel­la vaik­ka sil­tä poh­jal­ta, pitää­kö itse omia van­hem­pi­aan per­heen­jä­se­ni­nä vie­lä aikuistuttuaankin.

  25-vuo­tias filip­pii­ni­läi­nen tulee sai­raan­hoi­ta­jak­si Suo­meen. Sen jäl­keen hän hakee per­he­syis­tä oles­ke­lu­lu­paa 50-vuo­tiail­le van­hem­mil­leen. Kun näil­le on saa­tu oles­ke­lu­lu­pa, hake­vat he per­he­syis­tä oles­ke­lu­lu­paa 70-vuo­tiail­le van­he­mil­leen x2. Näi­den ihmis­ten asut­ta­mi­sen, toi­meen­tu­lon ja sai­raa­la­ku­lut mak­saa Suo­men valtio.

  Me emme voi teh­dä mum­mo- tai vaa­ri­la­kia, joka antaa oikeu­den per­hee­nyh­dis­tää Suo­meen yhden venä­läi­sen ja yhden egyp­ti­läi­sen mum­mon. Lain on olta­va yhtä­läi­nen kaikille.

  Emme voi myös­kään sitoa lakia oles­ke­lu­lu­vas­ta sii­hen, että van­hem­pien ela­tuk­ses­ta on jäl­ki­kas­vu vas­tuus­sa. Tämä rik­koi­si perus­ta­val­la taval­la hyvin­voin­ti­val­tion raken­net­ta vas­taan. Jos Suo­mes­sa oles­ke­le­va tar­vit­see sai­raa­la­hoi­toa, hänel­le sitä tar­jo­taan. Mut­ta ket­kä tääl­lä saa­vat oles­kel­la on toi­nen kysy­mys. Mummo(vaari)lain myö­tä on arvioi­tu voi­van olla tulos­sa jopa tuhan­sia tulijoita.
  Meil­lä on jo nyt resurs­sit tiu­koil­la huo­leh­tia omis­ta van­huk­sis­tam­me sil­lä tasol­la, mil­lä haluai­sim­me heis­tä huolehdittavan.

  Kun aiem­min oli puhet­ta kehi­ty­sa­vus­ta, niin kuin­ka monia kehi­tys­mai­den lap­sia voi­tai­siin aut­taa niil­lä varoil­la, mitä mum­mo­la­ki edellyttäisi?

  Eli kyse ei ole vain per­he­kä­si­tyk­ses­tä. Kyse on rajal­li­sis­ta resurs­seis­ta ja nii­den allo­koin­nis­ta. On toki tun­tei­siin vetoa­vaa näyt­tää kuvaa itke­väs­tä van­huk­ses­ta ja kysyä, että mil­lai­nen hir­viö hänet haluai­si kar­kot­taa, mut­ta poli­tii­kan pitää perus­tua harkintaan.

  Jos itke­vän mum­mon sijaan voi­daan aut­taa kym­me­niä näläs­tä kär­si­viä lap­sia, on se parem­pi sijoi­tus­koh­de huma­ni­taa­ri­sil­le resurs­seil­le. Koko maa­il­maa ei ole varaa auttaa.

  MariaK:

  meil­lä on ihmi­siä, jot­ka työk­seen har­kit­se­vat ja poh­ti­vat, myön­ne­tään­kö sil­le homok­si “ilmoit­tau­tu­val­le” tur­va­paik­ka vai ei, enkä usko, että mei­dän blo­gi­kes­kus­te­luis­sa tar­vit­see opet­taa hei­tä arvioi­maan, kuka puhuu totta.

  Mitä on ammat­ti­tai­to arvioi­da, kuka puhuu tot­ta tai kuka ei? Ruan­da­lai­nen kan­san­mur­han pake­ni­ja voi pal­jas­tua yhdek­si kan­san­mur­han orga­ni­soi­jis­ta. 15-vuo­ti­aak­si itse­ään väit­tä­vä 25-vuo­ti­aan näköi­nen soma­li, joka sanoo paen­neen­sa sotaa, voi hyvin olla itse sota­toi­miin osal­lis­tu­nut tais­te­li­ja. Köy­his­tä mais­ta tule­vat nuo­ret mie­het, joil­la on ollut varaa mak­saa tuhan­sia euro­ja sala­kul­jet­ta­jil­le, tus­kin ovat oman maan­sa hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via. Eivät­kä he ole 15-vuo­tiai­ta vain kos­ka sano­vat ole­van­sa. Eikä kas­vat­ti­tyt­tä­ri­nä yhdis­tet­tä­vät tei­nitytöt, joi­ta on hyvin mer­kit­tä­vä osuus per­hee­nyh­dis­tä­mis­ha­ke­muk­sis­ta, ole vält­tä­mät­tä lain­kaan kas­vat­ti­tyt­tä­riä vaan esi­mer­kik­si tule­via pak­ko­nai­tet­ta­via tei­ni­vai­mo­ja tai kotiorjia.
  Avio­ero­pro­sent­ti yhdes­tä maa­il­man pat­riar­kaa­li­sim­mis­ta kult­tuu­reis­ta tule­vil­la on poik­keuk­sel­li­sen kor­kea. Lap­si­li­sät ja ‑tuet juok­se­vat monil­le yksin­huol­ta­ja­äi­deil­le, joil­la ei ole aiko­mus­ta tai vapaut­ta osal­lis­tua työelämään.

  Miten arvioit, kuka puhuu tot­ta, kuka ei? Nykyi­nen käy­tän­tö on hyvin pit­käl­ti uskoa haki­jan sanaan. Sen myö­tä esi­mer­kik­si yllä kuvat­tu ilmiö on syn­ty­nyt. Jos et usko, että tätä ilmiö­tä on ole­mas­sa, kysy esi­mer­kik­si Monika-Naisista.

 90. Se redusoi erit­täin moni­mut­kai­sen ja moni­ta­hoi­sen koko­nai­suu­den yhden rivin suu­rui­sek­si moraa­li­sek­si ongelmaksi. 

  Kir­joit­taa­ko tän­ne kak­si eri ihmis­tä nimier­kil­lä az? Yksi, joka ei antai­si mui­den pitää ydin­voi­ma­ky­sy­mys­tä moni­ta­hoi­sem­pa­na kuin kyllä/ei, ja toi­nen joka kir­joit­taa yllä­ole­van? Yksi, joka pitää tär­keä­nä asioi­den ymmä­tä­mis­tä nume­roi­den kaut­ta ja toi­nen, joka ei mil­lään suos­tu arvioi­maan ilmas­to­ka­ta­stro­fin toden­nä­köi­syyt­tä nume­roi­den kautta?

  Joku voi­si alka epäi­le­mään, että nimi­merk­ki az kokee, että häneen eivät päde samat sään­nöt kuin muihin.

  Sil­le az:lle, joka pitää nume­rois­ta (ja muil­le “maa­han­muut­to­krii­ti­koil­le”):

  (Tun­net­tu viher­fe­mak­ko­jär­jes­tö?) Euro­pol har­ras­taa ter­ro­ri-isku­jen tilas­toin­tia euroo­pas­sa. Löy­sin vuo­den 2006 tilaston:

  http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TESAT2007.pdf

  Sivul­la 13 ker­ro­taan, että Euroo­pas­sa oli yhteen­sä 498 (!?) ter­ro­ri-iskua. Näis­tä 1 (yksi) oli isla­mis­tien teke­mä. Suu­rin enem­mis­tö oli sepa­ra­tis­tien teke­miä, ääri­va­sem­mis­to 55 ja äärioi­keis­to isla­mis­tien kans­sa tasois­sa yhdel­lä tempauksella.

  Nyt, euroo­pas­sa on tähän kysy­myk­seen liit­tyen kate­go­ri­ses­ti kak­si ongel­maa. Kum­man­kaan kiis­tä­mi­nen ker­too lähin­nä sii­tä, että kiis­tä­jäl­lä on agen­da. Ensim­mäi­nen on se, että tie­tyt siir­to­lais­ryh­mät tie­tyil­lä alueil­la eivät ole integroi­tu­neet euroop­pa­lai­seen kult­tuu­riin riit­tä­vän hyvin, vaan aiheut­ta­vat kai­ken­nä­köi­siä ongel­mia ja esim. käyt­tä­vät vää­rin sosi­aa­li­tu­ki- ja tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­määm­me. Toi­nen on se, että jot­kin tahot yrit­tä­vät kovas­ti pei­la­ta yhtei­sön sisäi­set ongel­mat ulkois­ten teki­jöi­den aiheut­ta­mik­si. Oli se ulkoi­nen teki­jä sit­ten “rät­ti­pää” tai “val­taa pitä­vä eliitti”.

  Minun mie­les­tä­ni jäl­kim­mäi­sen ongel­man uhka­ku­vat ovat jok­seen­kin kai­kil­la mit­ta­reil­la pal­jon vaka­vam­mat kuin ensim­mäi­sen, aina­kin lähim­män kym­me­nen vuo­den aika­na. Tämä on tie­tys­ti osit­tain mie­li­pi­de­ky­sy­mys, joten sii­tä kiis­te­ly ei vält­tä­mät­tä ole kovin hedelmällistä.

  Mut­ta ensim­mäi­nen­kin ongel­ma on todel­li­nen ongel­ma. En osaa olla kovin pal­jon eri miel­tä sen näke­myk­sen kans­sa, että euroop­pa on ollut suh­teel­li­sen rau­hal­li­nen (Jugos­la­vi­aa lukuu­not­ta­mat­ta) maa­il­man­so­tien jäl­keen, kos­ka maa­il­ma­no­dat lait­toi­vat etni­set ryh­mät omiin maan­tie­teel­li­siin laa­ti­koi­hin­sa. Mut­ta se, että emme pys­ty integroi­maan pien­tä mur­to-osaa väes­tä, joka on tul­lut tän­ne, kos­ka halu­aa enem­min elää elä­mää joka on mah­dol­lis­ta tääl­lä kuin koto­na, on kyl­lä pal­jon enem­män mei­dän yhteis­kun­tam­me ongel­ma kuin näi­den mui­den kult­tuu­rien ongel­ma. Tämän ongel­man rat­kai­se­mi­sek­si tar­vi­taan kriit­tis­tä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua (jota esi­mer­kik­si Osmo on yrit­tä­nyt käy­dä), ei xeno­fo­bis­ta panii­kin­liet­son­taa , jota “maa­han­muut­to­krii­ti­kot” har­ras­ta­vat (hyvin läpi­nä­ky­väs­ti jäl­kim­mäi­sen ongel­ma­ni mukai­ses­ti). Ja ei, se, että kaik­ki muu­tum­me “suvait­se­vik­si” ei tie­ten­kään ole mikään ratkaisu.

  Miten sit­ten tuo jäl­kim­mäi­nen ongel­ma saa­daan rat­kot­tua? Luu­li­sin Nobe­lin rau­han­pal­kin­toa ole­van tar­jol­la. Kes­kus­te­lun pola­ri­soi­tu­mi­nen hom­ma­foo­ru­mi-viher­fe­mak­ko-ääri­päi­hin ei kui­ten­kaan aina­kaan auta asiaa.

 91. Juk­ka Siren,

  Tur­hau­tu­nut pur­kauk­se­ni oli var­maan­kin lap­sel­le­ni, mut­ta sinun näke­myk­se­si on kyl­lä hyvin vir­heel­li­nen. Ote­taan esi­mer­kik­si vaik­ka­pa kes­kus­te­lus­sa jo sivu­tut ympä­ri­leik­kauk­set. Soma­lias­sa 95–98% (Unicef) tytöis­tä pois­te­taan suku­puo­lie­lin. Tapa on jat­ku­nut alu­eel­la usei­ta tuhan­sia vuo­sia. Tämä sii­tä huo­li­mat­ta, että he ovat huo­man­neet leik­kauk­sen tap­pa­van, vam­maut­ta­van, aiheut­ta­van kroo­nis­ta kipua jne. Suku­pol­ves­ta toi­seen ja kym­me­nen­teen vuo­si­sa­to­jen ja vuo­si­tu­han­sien ajan. Kult­tuu­ri kloo­naa asen­tei­ta ja arvo­ja ihmi­siin. Tämä on suu­rien tilas­to­jen tason todellisuutta.
  Ne ovat myös yksi­löi­den arvo­ja ja asen­tei­ta. Ne yhtä­lail­la tule­vat yksi­löi­den muka­na näi­den tul­les­sa uusiin asuin­mai­hin­sa. Voi­ma-leh­des­sä haas­ta­tel­tu soma­li­tyt­tö sanoi, että hän ei tun­ne yhtä­kään kave­ri­aan Suo­mes­sa, jota ei oli­si lei­kat­tu. Ei yhtäkään. 

  Sil­loin jos esi­mer­kik­si jon­kin kult­tuu­rin jäse­nis­tä suu­rin osa vihaa homo­sek­su­aa­le­ja, niin nämä asen­teet tule­vat sil­loin täs­tä kult­tuu­ris­ta muut­ta­vien muka­na. Ams­ter­dam ei enää ole se vapaa­mie­li­nen maa­il­man homo­sek­su­aa­lien pää­kau­pun­ki, mitä se oli vie­lä pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten. Esi­mer­kik­si homo­jen jul­ki­set hel­lyy­de­no­soi­tuk­set eivät ole kau­pun­gis­sa enää yhtä har­mit­to­mia kuin mitä ne oli­vat aikoi­naan. Pel­ko on lisääntynyt. 

  Ams­ter­dam on vapaa­mie­li­syy­den sijaan yksi niis­tä suur­kau­pun­geis­ta, jot­ka ovat ehdol­la ensim­mäi­sik­si mus­li­mie­nem­mis­tön saa­vik­si euroop­pa­lai­sik­si suurkaupungeiksi.
  Homo­ja muut­taa nyky­ään pois Ams­ter­da­mis­ta kau­pun­gin lai­ta­mil­le kan­ta­väes­tön asut­ta­miin lähiöihin. 

  Tämä kehi­tys joh­tuu suu­rel­ta osin sii­tä, että Ams­ter­da­miin tul­leet maa­han­muut­ta­jat eivät ole olleet vain yksi­löi­tä, vaan hei­hin, hei­dän arvoi­hin­sa ja asen­tei­siin­sa on ollut myös kloo­nat­tu­na hei­dän kult­tuu­ri­taus­taan­sa. Jos läh­de­tään kiel­tä­mään täl­lai­sia itses­tään­sel­vyyk­siä, käy kes­kus­te­lu todel­la turhauttavaksi.

  Käsi­tyk­se­si tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta yksit­täi­si­nä täpli­nä on myös vir­heel­li­nen. En nyt­kään tie­dä, onko tuo tahal­lis­ta vir­heel­li­syyt­tä, mut­ta se on tur­haut­ta­vaa. Kos­ka toki olet sen ver­ran äly­käs, että tajuat, että me emme voi tun­tea tuon yksit­täi­sen täplän omi­nai­suuk­sia. Moni ei tun­ne omaa puo­li­so­aan tai lap­si­aan kun­nol­la, miten voi vir­kai­li­ja tun­tea tuli­jan muu­ta­man tun­nin pereh­ty­mi­sel­lä sen varas­sa, mitä tuli­ja esit­tää ole­van­sa. Miten? Ei miten­kään. Joten ei ole mitään yksi­löl­lis­tä täplää. Hän voi ker­toa ole­van­sa “ajo­kor­ti­ton jenk­ki”, mut­ta useim­mil­la “jen­keil­lä” “on ajo­kort­ti” ja jos olem­me vain “jenk­ki­läs­tä” tule­vien sanan varas­sa, niin ei voi­da sää­tää lakia siten, että jokai­nen “ajo­kor­tit­to­mak­si itse­ään väit­tä­vä” saa tur­va­pai­kan, kos­ka hän on yksit­täi­nen täplä.

  Tuol­lai­nen näke­mys ei todel­la­kaan ole jalat maas­sa vaan suo­raan puhut­tu­na hyvin naii­vi. Kuten Art­tu­ri­kin tote­si, me emme voi tun­tea näi­tä yksi­löi­tä. Kult­tuu­ri on paras viit­teem­me sii­tä, kei­tä he ovat (vrt. 95–98%).

  Tun­net­tu ja vai­not­tu akti­vis­ti on eri asia. Hän saa perus­tel­lus­ti tur­va­pai­kan oli homo tai hetero.

 92. az,

  Nyt pääs­tiin slip­pe­ry slo­pel­le mut­ta ehkä sitä liu­ku­mal­la vie­lä kohdataan.

  Jos ote­taan kak­si ääri­pää­tä, jois­sa toi­ses­sa on
  se tun­net­tu ja vai­not­tu aktivisti,

  ja toi­ses­sa ääri­pääs­sä ihmi­nen jon­ka koti­maa­ta ei edes saa­da sel­vil­le, kun pas­si on vedet­ty len­toa­se­man ves­sas­ta. Todel­li­suu­des­sa sen maan naa­pu­ris­ta, mis­tä väit­tää ole­van­sa, ja itse koti­maan­sa toi­sia sor­ta­van enem­mis­tön jäsen.

  Täl­lä astei­kol­la on rajat­to­mas­ti vaih­toeh­to­ja. Esi­mer­kik­si joku joka sanoo, että kuu­luu maan­sa vai­not­tuun vähem­mis­töön (ja sovi­taan vie­lä, että jon­ka kult­tuu­ri on mei­tä lähem­pä­nä kuin maan val­ta­väes­tön). Ja joka todis­teek­si vaik­ka­pa puhuu sitä kiel­tä sujuvasti. 

  Tai jon­kin Hyvän Asian autent­ti­nen akti­vis­ti, ja sik­si vai­not­tu. Joka jos­sain muus­sa koh­din onkin mei­dän nor­meil­lam­me patataantumo.

  Raja on vedet­tä­vä johon­kin. Sinä ilmei­ses­ti vedät sen juu­ri noi­hin kaik­kein tun­ne­tuim­piin, mal­lia Dalai Lama. No Bor­der ‑jen­gi ei nimen­sä mukai­ses­ti mihinkään.

  En usko viran­omais­ten ereh­ty­mät­tö­myy­teen, mut­ta luo­tan koh­tuul­li­ses­ti hei­dän kykyihinsä.
  Aina­kaan en halua nyky­me­noa kor­vat­ta­van sil­lä, että teh­dään luet­te­lo mais­ta, jois­ta kate­go­ri­ses­ti ei ote­ta, piste.

  Eri asia on, että oles­ke­lu­lu­vas­ta on tul­lut käy­tän­nös­sä “taval­li­sen” maa­han­muu­ton, siis työn ja/tai elin­ta­son peräs­sä muut­ta­mi­sen väline.
  Se ei, epä­tie­teell­sies­ti ilmais­tu­na, pit­kän pääl­le vetele.

 93. tcrown,

  Minä en ymmär­tä­nyt vies­tis­tä­si juu­ri yhtään mitään. Jos­tain rivien välis­tä luin, että me euroop­pa­lai­set olem­me pää­syyl­li­siä maa­han­muu­ton ongel­miin. Eli jos esi­mer­kik­si Sak­sas­sa muu­ta­man mil­joo­nan suu­rui­nen *tiet­ty* maas­sa jo vuo­si­kym­me­niä ollut vähem­mis­tö teh­tai­lee enem­mis­tön tie­tyis­tä rikok­sis­ta, kos­ka kun­nia- ja mac­ho­kult­tuu­rin nuo­ret jen­giy­ty­vät, niin se on mei­dän vikam­me? Kun hei­dän työt­tö­myy­ten­sä on val­ta­vaa, kos­ka nämä samat pojat eivät väli­tä lain­kaan kou­lun­käyn­nis­tä, eikä suu­ren osan tyt­tö­jä anne­ta jat­ko-opis­kel­la kos­ka per­he suo­je­lee hei­dän sek­su­aa­li­suut­taan, niin se on mei­dän vikamme?

  Tämä palaa sii­hen, mis­tä tämä kes­kus­te­lu läh­ti liik­keel­le. Hen­ki­lö­koh­tai­sen vel­vol­li­suu­den­tun­non ja vas­tuun­o­ton ulkois­ta­mi­nen on oman­lais­taan rasis­mia. Tämä alen­taa koh­teen­sa vähem­män vas­tuul­li­sek­si, vähem­män vel­vol­li­sek­si, objek­tik­si, joka ei ole täy­si­mää­räi­nen aikui­nen sub­jek­ti kan­ta­maan vas­tuu­ta itses­tään. Ole­maan itse vas­tuul­li­nen, jos lai­min­lyö opis­ke­lun. Ole­maan itse vas­tuul­li­nen, jos paik­ko­nait­taa lapsensa.

  Ei, päin­vas­toin varom­me kri­tiik­kiäm­me, suun­nil­leen sen suun­tai­ses­ti, miten Kel­tink­gas-Jär­vi­nen kehot­taa suh­tau­tu­maan päi­vä­ko­ti­lap­siin, ettei kri­tiik­ki saa hei­tä tuoh­tu­maan, masen­tu­maan tai rai­vos­tu­maan. Eli hys­sy­tel­lään ympä­ri­leik­kauk­sis­ta, kun­nia­vä­ki­val­las­ta, mac­ho­kult­tuu­ris­ta, isla­mis­ta. Ei puhu­ta suo­raan, ettei lap­si louk­kaan­nu, vaan puhu­taan täl­le lap­sel­le ymmär­täen ja pää­tä sili­tel­len. Ei sil­mien kor­keu­del­ta niin kuin tasa­ver­tai­sel­le aikuiselle.

  En jak­sa kir­joit­taa aihees­ta enää tätä vies­tiä enem­pää. Tämä on todel­la tur­haut­ta­vaa. Ehkä omat vies­ti­ni vai­kut­ta­vat osin asiat­to­mil­ta, mut­ta se on reak­tio­ta sii­hen, että perus­tel­lus­ti tai ei, koen, että tätä kes­kus­te­lua moni­kult­tuu­rin puo­lus­ta­jien tahol­ta vai­vaa tie­toi­nen tyh­män esit­tä­mi­nen, joka pyr­kii tahal­laan sot­ke­maan suur­ten koko­nai­suuk­sien hah­mot­ta­mis­ta ja nii­tä kos­ke­vaa “argu­ment­ti -> argu­men­tin huo­mioi­va vas­ta-argu­ment­ti” ‑asia­kes­kus­te­lua.
  Kes­kus­te­lu ei etene.

  Jos täs­tä blo­gis­ta etsii kes­kus­te­lua täs­tä aihees­ta vuo­sil­ta 2007,2008,2009,2010 aivan sama tois­tuu lähes ident­ti­se­nä. Pal­jol­ti samoil­la keskustelijoilla.

  Oli syy kenes­sä tai mis­sä tahan­sa, niin ei tämä joh­da mihin­kään. Aikaa menee huk­kaan, ei täs­tä oikein muu­ta tun­nu jää­vän irti.

 94. Art­tu­ri on ihan oikeas­sa tässä:

  Eli kansallisuus/rotu/kulttuuri ei ole mää­rää­vä omi­nai­suus. Sil­ti sen perus­teel­la voi syr­jiä, jos se kor­rel­loi nii­den omi­nai­suuk­sien kans­sa joi­ta halu­taan syr­jiä ilman, että on kyse rasismista.

  Olet­taen että meil­lä ei ole muu­ta infor­ma­tio­ta kuin kansallisuus/rotu/kulttuuri niin näin. Sit­ten pitäi­si vie­lä pitäi­si selit­tää mik­si täm­möi­nen ole­tus pitää tehdä.

  Vir­ka­mie­hil­lä on har­kin­ta­val­taa nime­no­maan sen takia että he voi­vat käyt­tää tapaus­ta­son tie­to­ja joi­ta lain­sää­tä­jäl­le ei ylei­sel­lä tasol­la ole käy­tös­sä. Itsea­sias­sa meil­lä on vir­ka­mie­hiä nime­no­maan tämän takia, muu­ten hei­dät voi­tai­sin kor­va­ta tie­to­ko­neel­la joka teki­si pää­tök­siä vii­te­ryh­män tilas­tol­lis­ten omi­nai­suuk­sien perusteella.

  Ja kyl­lä, tämä joh­taa sub­jek­tii­vi­siin ja vaih­te­le­viin tul­kin­toi­hin joka on epä­rei­lua, mut­ta auto­maat­ti­nen ja sovel­ta­ma­ton lain­tul­kin­ta oli­si vie­lä epä­rei­lum­paa. Esi­mer­kik­si oikeu­des­sa syy­te­tyis­tä muis­taak­se­ni jotain yli 90% tode­taan syyl­li­sik­si mut­ta täs­tä huo­li­mat­ta oikei­sis­tui­mia ei ole lope­tet­tu tarpeettomina.

 95. Art­tu­ri,

  Oli­si­ko­han _tehokasta_ sel­lai­nen työn­ja­ko, että ihmis­tun­te­mus­ta vaa­ti­vis­sa teh­tä­vis­sä — kuten rek­ry­toin­ti, tur­va­paik­ka­tar­peen arvioin­ti tai asia­kas­pal­ve­lu — oli­si sel­lai­sia ihmi­siä, joil­la on se kyky lukea toi­sia ihmi­siä nopeas­ti? Jos muu­ta tie­toa kuin kan­sa­lai­suus ei ole, sitä han­ki­taan — tar­vit­taes­sa vaik­ka­pa kyseis­tä hen­ki­löä haas­tat­te­le­mal­la. Eihän opis­ke­li­ja­va­lin­nas­sa­kaan oli­si muu­ta tie­toa kuin nimi ja kan­sa­lai­suus, jos haki­joil­ta ei muu­ta kysyttäisi.

  Az,

  Niin, “mum­mo­la­ki” mak­sai­si pal­jon, kos­ka tie­ten­kin sen pitäi­si kos­kea kaik­kia. Per­hee­nyh­dis­tä­mi­set ydin­per­heen sisäl­lä mak­sa­vat, mut­ta se hin­ta ollaan val­mii­ta mak­sa­maan, kos­ka uskom­me, että lap­sil­la on oikeus van­hem­piin­sa ja sisa­ruk­siin­sa. Jos uskoi­sim­me, että lap­sil­la oli­si oikeus myös iso­van­hem­piin­sa — kuten jot­kut usko­vat, kan­nat­tai­sim­me “mum­mo­la­kia”, vaik­ka se mak­saa. Kyse on asioi­den tär­keys­jär­jes­tyk­ses­tä. Val­tion bud­je­tis­sa ei muu­ten miten­kään itses­tään­sel­väs­ti ole yhteis­tä kiin­tiö­tä “maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­sil­le” ja kehitysavulle.

  Tie­dän, että tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­sa on myös enti­siä soti­lai­ta, että tyt­tö­jä ympä­ri­lei­ka­taan, että nais­ten elä­mää rajoi­te­taan. Kyse on sii­tä, oli­si­ko ihmis­ten elä­mä joten­kin parem­paa, jos vaik­ka­pa nii­tä ympä­ri­leik­kausu­han alla elä­viä tyt­tö­jä ei pääs­tet­täi­si tän­ne vaan lähet­täi­siin takai­sin maa­han, jos­sa on sota, kaa­os ja ympä­ril­lä yhteis­kun­ta, jos­sa yli 90% hyväk­syy ympä­ri­leik­kauk­set. Onko se joten­kin pie­nem­pi ongel­ma, että maa­il­ma on paha, jos me emme jou­du sitä omas­sa lin­tu­ko­dos­sam­me kohtaamaan?

 96. Suu­rin enem­mis­tö oli sepa­ra­tis­tien teke­miä, ääri­va­sem­mis­to 55 ja äärioi­keis­to isla­mis­tien kans­sa tasois­sa yhdel­lä tem­pauk­sel­la.’ (tcrown)
  Tilas­toi­dut ter­ro­ri-iskut eivät ole tasa-arvoi­sia. Vain yhdel­lä nois­ta ryh­mis­tä on esiin­ty­nyt pyr­ki­mys­tä tap­paa mah­dol­li­sim­man pal­jon sivii­lei­tä mah­dol­li­sim­man näyt­tä­väs­ti. Jos joku jak­saa teh­dä tilas­ton vii­me kym­men­vuo­tis­kau­del­la Euroo­pas­sa ter­ro­ri-iskuis­sa kuol­leis­ta, mikä ryh­mä mah­tai­si olla tap­pa­nut eniten?

 97. tpyy­luo­ma:

  Sit­ten pitäi­si vie­lä pitäi­si selit­tää mik­si täm­möi­nen ole­tus pitää tehdä.

  Se oli sel­lai­nen aja­tus­leik­ki, joka havain­nol­lis­ti sitä, että rodun vuok­si kan­nat­taa syr­jiä tuos­sa tilan­tees­sa. On aika sel­vää, että ihmis­ten koh­taa­mi­set tois­ten­sa kans­sa aset­tu­vat jakau­mal­le jois­sa toi­ses­sa pääs­sä ihmi­sil­lä on enem­män tie­toa ryh­mäs­tä kuin yksi­lös­tä ja toi­ses­sa tilan­tei­ta jois­sa ihmi­sel­lä on enem­män tie­toa yksi­lös­tä kuin ryhmästä.

  Se miten pal­jon käyt­tää hyväk­seen tie­toa ryh­mäs­tä riip­puu tuos­ta suh­tees­ta. Eli eka­na pitäs pys­tyä vähän haa­ru­koi­maan, että miten­kä pal­jon rodun takia pitäs syr­jiä jos syr­jit­täs just oikee mää­rä, eikä vaan intoil­la, että rodun takia syr­ji­mis­tä pitäs vähen­tää. Jos ei tie­de­tä sitä tavoi­te­ta­soa, niin ei voi­da sanoo onko jotain lii­kaa vai lii­an vähän. (Tää sama jut­tu on kans nais­ten pal­kas­ta puhuttaessa.)

  Eikä mul­la nyt oo mitään naput­ta­mis­ta sii­tä, että vir­ka­mie­het har­ras­taa har­kin­taa kun ne tekee noi­ta pää­tök­siä siks, että uskon suo­ma­lais­ten ole­van niin har­voin rasis­te­ja, että tuol­la taval­la haki­jat ei tuu syr­ji­tyiks nii­den rodun/kulttuurin perusteella.

  Edel­leen mun mie­les­tä parem­pi sys­tee­mi olis vaan käyt­tää mark­ki­noi­ta, eli antaa kaik­kien tul­la, jot­ka luu­lee pär­jää­vän­sä. Jos ollaan huo­les­tu­nei­ta sii­tä, että tämä las­kis joi­den­kin suo­ma­lais­ten elin­ta­soo, niin ote­taan sit vaik­ka sisäänpääsymaksua.

  MariaK:

  Oli­si­ko­han _tehokasta_ sel­lai­nen työn­ja­ko, että ihmis­tun­te­mus­ta vaa­ti­vis­sa teh­tä­vis­sä – kuten rek­ry­toin­ti, tur­va­paik­ka­tar­peen arvioin­ti tai asia­kas­pal­ve­lu – oli­si sel­lai­sia ihmi­siä, joil­la on se kyky lukea toi­sia ihmi­siä nopeasti?

  Var­maan olis, jos niil­le ihmi­sil­le ei olis vie­lä parem­paa käyt­töö. Entä sitten?

  Jos muu­ta tie­toa kuin kan­sa­lai­suus ei ole, sitä han­ki­taan – tar­vit­taes­sa vaik­ka­pa kyseis­tä hen­ki­löä haastattelemalla.

  No sitä han­ki­taan, jos sitä kan­nat­taa hank­kia. Se onko tämä teho­kas­ta riip­puu sii­tä tie­don hank­ki­mi­sen hyö­dys­tä ja sii­hen kulu­vis­ta resurs­seis­ta. Jos­kus se kan­nat­taa (ja sil­loin tie­tys­ti yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la toi­mi­vil­la on kan­nus­tin se teh­dä) ja jos­kus ei.

  Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la mis­sä organisaation/työntekijän menes­tys ei rii­pu sen tuot­ta­mas­ta hyö­dys­tä ja sii­hen kulu­vis­ta resurs­seis­ta byro­kraa­tit voi­vat syr­jiä omien miel­ty­mys­ten­sä mukaan ilman, että jou­tu­vat mak­sa­maan sii­tä. En mis­sään nimes­sä väi­tä, että tää olis Suo­mes­sa iso ongel­ma, kos­ka suun­nil­leen kaik­ki omaa samat libe­raa­lit arvot.

  Sinä yri­tät koko ajan argu­men­toi­da sen puo­les­ta, että yleis­tyk­siä ei sais teh­dä mis­sään tilan­tees­sa. Minä yri­tän vaan väit­tää, että nii­tä pitää saa­da teh­dä sil­loin kun se on perus­tel­tua. Se mil­loin se on perus­tel­tua sel­vi­ää mark­ki­noil­la, kos­ka siel­lä syr­jin­nän kus­tan­nuk­set lan­kea­vat syrjijälle.

  Onko se joten­kin pie­nem­pi ongel­ma, että maa­il­ma on paha, jos me emme jou­du sitä omas­sa lin­tu­ko­dos­sam­me kohtaamaan?

  Mä en kans tajuu tätä ollen­kaan. Tai siis voin ymmär­tää, että joku on tätä miel­tä, mut­ta mun mie­les­tä se on joten­kin has­sua, että ihmi­set haluis mie­luum­min hui­ja­ta itteen­sä, että köy­hyyt­tä ja kur­juut­ta ei oo ole­mas­sa. Tätä­hän käy­te­tään argu­ment­ti­na näi­den ker­jä­läis­ten­kin kans­sa vii­meks just tänään hesarissa.

  Mut ehkä se liit­tyy joten­kin suh­teel­li­seen köy­hyy­teen, että jois­ta­kin se on tosi huo­no jut­tu, et parem­pi köy­hil­le olla kes­ke­nään ja rik­kail­le kes­ke­nään. Mun mie­les­tä yhteis­kun­taan mah­tuu usei­ta elin­ta­po­ja. Osmo­kin aina jak­saa täs­tä mot­kot­taa, että kaik­kien pitäs elää suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van mukaan.

 98. MariaK ja Artturi,

  Ei kai tuon nyt pitäi­si miten­kään _käsittämätöntä_ olla? Minus­ta on koh­tuul­li­sen sel­vää, että pää­osa ihmi­sis­tä (ml. minä) on onnel­li­sem­pia, jos ongel­mia ei tar­vit­se näh­dä — pois­sa sil­mis­tä, pois­sa mielestä.

  Kari

 99. az

  Luon­nol­li­ses­ti tur­haut­taa kun samat argu­men­tit kier­tää, tulee usein sel­lai­nen ‘takai­sin läh­tö­ruu­tuun’ olo. Huu­te­len tääl­tä kat­so­mos­ta kun ei mul­la tähän mitään annet­ta­vaa ole mut­ta kyl­lä kes­kus­te­lu mie­les­tä­ni ina­sen eteen­päin­kin on lii­kah­ta­nut. Jos ei nyt ihan ‘moni­kult­tuu­ri 2.0’ niin jotain 1.3:n paik­keil­la. Ei muu­tu asiat yhdes­sä yös­sä eikä vuo­des­sa­kaan mut­ta minä aina­kin olen luke­nut näi­tä ihan mie­len­kiin­nol­la, joka vuosi…

 100. Vain yhdel­lä nois­ta ryh­mis­tä on esiin­ty­nyt pyr­ki­mys­tä tap­paa mah­dol­li­sim­man pal­jon sivii­lei­tä mah­dol­li­sim­man näyttävästi.

  Nopeas­ti­pa vaik­ka IRA:n toi­met ovat unoh­tu­neet. Vai oli­ko IRA pii­lois­la­mis­ti­lii­ke, vai epä­on­nis­tui­ko IRA vain sur­keas­ti yri­tyk­ses­sään olla tap­pa­mat­ta sivii­le­jä näkyvästi?

  Läh­de­vii­te oli muka­na sik­si, että sii­hen voi­si tutus­tua tar­kem­min ennen kuin lau­koo omia har­ha­luu­lo­jaan. Lainauksia:

  In Spain, des­pi­te the truce decla­red by ETA in March 2006, sepa­ra­tist groups per­pet­ra­ted 136 attacks, main­ly in
  the Basque region. Only the attack at the Mad-
  rid air­port on 30 Decem­ber 2006 resul­ted in
  casualties.

  Left-wing and anarc­hist ter­ro­rist groups cam-
  paig­ned most­ly in Greece, Ita­ly, Spain and
  Ger­ma­ny. None of the attacks resul­ted in casu-
  alties, but some of them were inten­ded to kill. 

 101. Joku kai­pa­si Suo­meen sosi­aa­li­li­be­raa­lia ståhl­ber­gi­läis­tä puo­luet­ta (ja vih­rei­den libe­raa­li­suut­ta muu­ten­kin arvioi­tiin). Niin minä­kin kai­pa­sin 10 vuot­ta sit­ten, kun­nes mm. Oden vai­ku­tuk­ses­ta havait­sin sel­lai­sen jo ole­van. Täs­sä vii­mei­sin kir­joi­tuk­se­ni täs­tä lempiaiheestani.

  Ståhl­ber­gi­läi­sen edis­tyk­sen puo­les­ta (Turun Sano­mat ‑kolum­ni 28.5.10)
  Puhuin viik­ko sit­ten vih­rei­den puo­lue­ko­kouk­ses­sa vih­reis­tä edis­tyk­sel­li­se­nä liik­kee­nä, joka jat­kaa itse­näi­syy­den aikam­me alun edis­tys­mie­lis­ten työ­tä Suo­men raken­ta­mi­sek­si. Lisäk­si toi­voin, että Suo­men seu­raa­va hal­li­tus voi­daan raken­taa eri puo­luei­den edis­tyk­sel­li­sis­tä voi­mis­ta. Todel­li­sek­si jako­lin­jak­si suo­ma­lai­ses­sa poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa onkin muo­dos­tu­mas­sa libe­raa­lin edis­tyk­sen ja kon­ser­va­tis­min väli­nen taistelu.

  Kon­ser­va­tis­mia esiin­tyy poliit­ti­sel­la kar­tal­la niin oikeal­la kuin vasem­mal­la. Usein se näyt­täy­tyy taker­tu­mi­se­na van­haan etu­ryh­mä­ajat­te­luun ja saa­vu­tet­tui­hin etui­hin yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun kus­tan­nuk­sel­la. Se näyt­täy­tyy myös kan­sa­lais­ten ja eri väes­tö­ryh­mien ihmi­soi­keuk­sien rajoit­ta­mi­se­na tur­val­li­suu­den tai talou­den nimis­sä. Se veto­aa popu­lis­ti­ses­ti ihmis­ten pel­koi­hin ja ennakkoluuloihin.

  Edis­tyk­sel­li­set liik­keet ovat sen sijaan kaut­ta his­to­rian pyr­ki­neet luo­maan parem­paa yhteis­kun­taa. Edis­tyk­sen yti­mes­sä on usko ihmi­sen nos­ta­mi­seen ja vapaut­ta­mi­seen. Jokai­sel­la ihmi­sel­lä on ihmi­sar­vo. Inhi­mil­li­sen edis­tyk­sen rin­nal­le on vii­me vuo­si­kym­me­nien kas­va­vien ympä­ris­tö­ris­kien myö­tä nous­sut tar­ve kes­tä­vään kehitykseen.

  Tämän päi­vän Suo­mel­la oli­si opit­ta­vaa tasa­val­tam­me ensim­mäi­sel­tä pre­si­den­til­tä K. J. Ståhl­ber­gil­tä. Köy­his­tä olois­ta nous­sut­ta edis­tys­mie­lis­tä Ståhl­ber­giä ajoi vah­va usko sivis­tys­val­tioon, kan­san­val­taan ja edis­tyk­sel­li­seen sosi­aa­li­po­li­tiik­kaan. Ståhl­berg uskoi inhi­mil­li­sen edis­tyk­sen ja vapaa­mie­li­sen oikeus­val­tion tär­key­teen. Nuor­suo­ma­lai­sen puo­lu­een sosi­aa­li­li­be­raa­lin sii­ven joh­ta­ja­na hän koros­ti lisäk­si sosi­aa­li­sia uudis­tuk­sia ja kaik­kien kan­sa­lais­ker­ros­ten liit­tä­mis­tä yhteis­kun­nal­li­seen toimintaan.

  Ståhl­berg piti aika­naan oras­ta­van demo­kra­tiam­me kasas­sa niin äärioi­keis­ton kuin ääri­va­sem­mis­ton uhal­ta. Hän sitout­ti mal­til­li­sen vasem­mis­ton isän­maan raken­ta­mi­seen. Ilman hänen vii­saut­taan Suo­mi oli­si tus­kin ehey­ty­nyt ja kehit­ty­nyt niin nopeasti.

  Pre­si­dent­ti­nä Ståhl­berg uskal­si tul­ki­ta val­ta­oi­keuk­si­aan sup­peas­ti. Hän antoi tilaa hal­li­tuk­sel­le ja edus­kun­nal­le, jot­ta yhteis­kun­nan eri liik­keet pää­si­vät esil­le pää­tök­sen­teos­sa. Ståhl­berg kiel­täy­tyi pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta jat­ka­mas­ta pre­si­dent­ti­nä toi­sel­le kau­del­le. Hän halusi var­jel­la maa­taan sil­tä, että val­ta kes­kit­tyy ja hen­ki­löi­tyy yhteen ihmiseen.

  Ståhl­ber­gin ope­tuk­set ovat yhä ajan­koh­tai­sia. Sosi­aa­li­li­be­raa­li edis­ty­sa­jat­te­lu ei ole van­hen­tu­nut. Se tar­jo­aa vaih­toeh­don niin epä­on­nis­tu­neel­le sosia­lis­mil­le kuin talou­den taan­tu­man myö­tä haak­si­rik­koon ajau­tu­neel­le uus­li­be­raa­lil­le kapi­ta­lis­mil­le. Sosi­aa­li­li­be­ra­lis­mi koros­taa yksi­lön­va­pauk­sia ja toi­saal­ta vah­vaa sosi­aa­lis­ta tur­va­verk­koa. Ihmi­nen ei voi olla vapaa yhteis­kun­nas­sa, jos­sa tuloe­rot pakot­ta­vat monet köy­hyy­teen tai estä­vät tasa­ver­tai­sen mah­dol­li­suu­den koulutukseen.

  Sosi­aa­li­tur­vaam­me on uudis­tet­ta­va, jot­ta pää­sem­me hol­hoa­vas­ta tur­vas­ta ihmis­ten omia elä­män­va­lin­to­ja tuke­vaan, vapaut­ta­vaan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan. Sivis­tys­val­tios­ta ja eri väes­tö­ryh­mien yhtä­läi­sis­tä ihmi­soi­keuk­sis­ta on pidet­tä­vä kiin­ni, jot­ta jokai­sel­la ihmi­sel­lä on edel­ly­tyk­set hyvään elä­mään ja työ­hön. Talou­tem­me on säi­lyt­tä­vä avoi­me­na ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen on kan­nus­tet­ta­va, jot­ta voim­me kil­voi­tel­la menes­tyk­ses­tä niin yli­opis­tois­sa kuin yritysmaailmassakin.

  Seu­raa­van hal­li­tuk­sen edes­sä on vai­kei­ta talou­del­li­sia pää­tök­siä. Nii­tä teh­täes­sä arvo­poh­jan mer­ki­tys vain koros­tuu, kuten itse­näis­ty­mi­sem­me alku­vuo­si­na. On tär­ke­ää, että hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­vat poliit­ti­set liik­keet ovat sitou­tu­nei­ta teke­mään nämä pää­tök­set koros­taen inhi­mil­lis­tä edis­tys­tä ja kes­tä­vää kehitystä.

 102. Az,

  Mä en ole ollut muka­na aikai­sem­mil­la ker­roil­la — kes­kus­te­lu pol­kee pai­kal­laan, kos­ka jämäh­däm­me juok­su­hau­toi­hin puo­lus­ta­maan omaa kan­taam­me. Me olem­me eri miel­tä sii­tä, pitää­kö maa­han­muut­ta­jia koh­del­la kult­tuu­rin­sa edus­ta­ji­na, mut­ta olem­me samaa miel­tä sii­tä, että hei­tä­kin pitää koh­del­la vas­tuul­li­si­na, aikui­si­na ihmi­si­nä. Jat­ke­taan­ko kes­kus­te­lua vaik­ka sii­tä, mitä tuo jäl­kim­mäi­nen tar­koit­taa käytännössä?

  Art­tu­ri,

  Yri­tän pikem­min­kin argu­men­toi­da sen puo­les­ta, että nii­den yleis­tyk­sien poh­jal­ta ei kan­na­ta teh­dä yksi­löi­den koko elä­mään vai­kut­ta­via iso­ja pää­tök­siä, kos­ka ereh­ty­mi­sen ris­ki on mer­kit­tä­vä eikä tie­don hank­ki­mi­nen yksi­lös­tä yleen­sä ole kovin kal­lis­ta tai han­ka­laa ver­rat­tu­na koko ryh­mää kos­ke­van tilas­to­tie­don kerää­mi­seen ja sii­hen pereh­ty­mi­seen. Joku ter­veys­tar­kas­tuk­seen kut­su­mi­nen tilas­tol­li­sen ris­kin perus­teel­la voi olla ihan jär­ke­vää, mut­ta nyt kes­kus­tel­tiin käsit­tääk­se­ni maa­han­pää­syn rajoit­ta­mi­ses­ta. Jos nämä asiat pää­tet­täi­siin “mark­ki­noil­la” eikä poliit­ti­ses­ti tai byro­kraat­ti­ses­ti, ja mikä­li ihmi­set oikeas­ti oli­si­vat liber­ta­ris­ti-uto­pioi­den ratio­naa­li­sia toi­mi­joi­ta, täs­tä asias­ta ei tosi­aan var­maan tar­vit­si­si kes­kus­tel­la lainkaan.

  Kari,

  Ihan ymmär­ret­tä­vää­hän se oli­si, jos samat ihmi­set eivät esit­täi­si välit­tä­vän­sä oikeas­ti maa­il­man köy­hyy­des­tä ja kur­juu­des­ta ja antai­si ymmär­tää, että tie­dän tai väli­tän sii­tä joten­kin vähem­män, jos en pidä hei­dän “rat­kai­su­aan” hyvä­nä. Ympä­ri­leik­kauk­set eivät pois­tu maa­il­mas­ta sil­lä, ettei soma­li­tyt­tö­jä pääs­te­tä länsimaihin.

 103. MariaK:

  nyt kes­kus­tel­tiin käsit­tääk­se­ni maa­han­pää­syn rajoittamisesta.

  Ok. Mä luu­lin, että puhut­tiin rasis­mis­ta ja syr­jin­näs­tä. My bad.

  ja mikä­li ihmi­set oikeas­ti oli­si­vat liber­ta­ris­ti-uto­pioi­den ratio­naa­li­sia toimijoita

  heh, ei niit­ten tart­te olla mitään sel­lais­ta mitä sinä tar­koi­tat liber­ta­ris­ti-uto­pioi­den ratio­naa­li­sil­la toi­mi­joil­la. Ihan taval­li­set arki­päi­vän ihmi­set vikoi­neen ja puut­tei­neen riittää.

 104. Nopeas­ti­pa vaik­ka IRA:n toi­met ovat unoh­tu­neet.’ (tcrown)
  Eivät ole. IRA onkin oikein hyvä esi­merk­ki: sil­lä oli ratio­naa­li­nen pää­mää­rä (yhte­näi­nen Irlan­ti), orga­ni­saa­tio, joh­to, jota totel­tiin, ja rajat­tu vihol­li­nen (Iso-Bri­tan­nian ja Poh­jois-Irlan­nin yhdis­ty­nyt kunin­gas­kun­ta). IRA:n kans­sa pys­tyi neu­vot­te­le­maan tuli­tauon, ja nyt­tem­min sen poliit­ti­nen sii­pi on Poh­jois-Irlan­nin suu­rin puolue.
  ‘Al-Qai­dal­la’ ei ole pää­mää­rää, joh­toa eikä orga­ni­saa­tio­ta ja se iskee ihan kehen vaan tai oikeas­taan mie­luum­min mah­dol­li­sim­man taval­li­siin sivii­lei­hin. Näkyy myös epä­on­nis­tu­neis­ta iskuista.

 105. Läh­de ihmees­sä vaa­lei­hin ehdol­le, taso­kas­ta kes­kus­te­lua jär­ki­pe­rus­teil­la tarvitaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.