Lakkauttakaa hallintoneuvostot

Val­tio­nyh­tiöi­den hal­lin­to­neu­vos­tot oli­vat aika­naan tär­kei­tä paik­ko­ja – sil­loin, kun teol­li­suus­yri­tyk­set teki­vät oikeas­ti teol­li­suus­po­li­tiik­kaa, alko­ho­li­po­li­tiik­kaa teh­tiin Alkon hal­lin­to­neu­vos­tois­sa ja kehi­ty­sa­lue­ra­has­ton hal­lin­to­neu­vos­to päät­ti yksi­tyis­koh­tai­ses­ti rahoituksesta.

Val­tion osit­tain omis­ta­mien pörs­siyh­tiöi­den hal­lin­to­neu­vos­tois­sa ei oikeas­ti ja onnek­si enää teh­dä pää­tök­siä vaan pää­tös­val­ta on joh­to­kun­nal­la. Alko­ho­li­po­li­tiik­ka on siir­ret­ty hal­lin­to­neu­vos­tos­ta minis­te­ri­öön, kuten sen perus­tus­lain mukaan asian pitäi­si ollakin.

Olen itse ollut Finn­ve­ran hal­lin­to­neu­vos­tos­sa. Siel­lä ei ole van polii­tik­ko­ja vaan myös työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen ja esi­mer­kik­si pank­ki­maa­il­man edus­ta­jia. Minä opin pal­jon (esim. Tal­vi­vaa­ran kai­vok­ses­ta), en tie­dä, oli­ko minus­ta mitään hyö­tyä Finn­ve­ral­le. Kos­ke­tus­pin­taa hal­lin­to­neu­vos­to tar­jo­si Finn­ve­ral­le, mut­ta itse kokouk­sis­sa ei mitään mer­kit­tä­viä pää­tök­siä teh­ty. Lob­ba­sim­me val­tio­val­lan puo­leen erit­täin asial­li­sen vero­hel­po­tuk­sen yhtiölle.

Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä yri­tin, tai mei­na­sin yrit­tää lak­kaut­taa Alkon hal­lin­to­neu­vos­ton, mut­ta sit­ten kat­soin, kei­tä siel­lä istuu ja ymmär­sin, ettei minis­te­rin val­ta ulo­tu ihan mihin tahansa.

Hal­lin­to­neu­vos­to­jen roo­li on kuih­tu­nut. Ne voi­tai­siin hyvin lak­kaut­taa. Monel­le kan­san­edus­ta­jal­le ne mer­kit­se­vät koh­ta­lais­ta lisä­tu­loa ja nämä lisä­tu­lot taas anta­vat pont­ta ryh­mä­ku­ril­le. Kve­ru­lan­teil­le näi­tä paik­ko­ja ei jaeta.

27 vastausta artikkeliin “Lakkauttakaa hallintoneuvostot”

 1. Sinä saat­tai­sit olla SE hen­ki­lö, joka pys­tyi­si pur­ka­maan tie­doil­la­si nämä kaik­ki rötös­te­lyt. Onko kant­tia puo­lus­taa suo­ma­lai­sia, oikeas­ti Soininvaara?

  Joku sen var­mas­ti vie­lä tulee teke­mään, eikä sii­tä opuk­ses­ta mak­se­ta­kaan ihan pikkusummia.

  Ne jot­ka tie­tä­vät, eivät­kä ker­ro, … mitä heis­tä pitäi­si Osmo ajatella?
  .

 2. Tot­ta­kai ne pitäi­si lak­kaut­taa, tai sit­ten laa­tia sään­nöt että se kuu­luu kan­san­edus­ta­jan nor­maa­lei­hin teh­tä­viin kuten esim valio­kun­ta­työ ilman lisäpalkkiota.

  Niil­lä (palk­kioil­la) vain tai­taa olla niin laa­ja kan­na­tus, ettei lak­kau­te­ta, vaik­ka Urpi­lai­nen tote­si­kin ettei niis­sä palk­kion vuok­si kukaan istu. Ei vis­siin, kun ei tar­vit­se edes istua ja sil­ti palk­kio täräh­tää tilille:))

 3. Jos työl­lä ei ole havait­ta­vaa tulos­ta, sitä ei kan­na­ta teet­tää. Vas­taa­via joh­to­ryh­miä, ohjaus­ryh­miä yms. on mones­sa orga­ni­saa­tios­sa. Ihmis­pa­rat istu­vat tur­his­sa kokouksissa.

 4. Pörs­siyh­tiöi­den hal­lin­to­neu­vos­tot nykyi­si­ne pel­käs­tään kan­san­edus­ta­jis­ta koos­tu­vi­ne kokoon­pa­noi­neen ovat mie­les­tä­ni aina­kin osa­keyh­tiö­lain hen­gen, jol­lei kir­jai­men­kin vas­tai­sia. Mitä osak­kee­no­mis­ta­jien yhden­ver­tais­ta koh­te­lua on, että vaik­ka­pa For­tu­mis­sa ja Nes­te-oilis­sa yllä­pi­de­tään kal­lis­ta ja toi­mi­van joh­don aikaa huk­kaa­vaa ins­ti­tuu­tioi­ta, jon­ka käy­tän­nös­sä nime­ää vain yksi (jos­kin 50,1% osak­keis­ta omis­ta­va) osak­kee­no­mis­ta­ja? Yleen­sä­kin val­tion toi­min­ta val­tio­enem­mis­töis­ten pörs­siyh­tiöi­den suh­teen on ollut hyvin kak­si­naa­mais­ta. Kun yhtiö tuo­daan pörs­siin pitäi­si toi­mia kuten nor­maa­li yhtiö osak­kee­no­mis­ta­jien edun mukai­ses­ti, eikä ujut­taa toi­min­taan esi­mer­kik­si alue- tai mui­ta poliit­ti­sia tavoit­tei­ta. Tai yllä­pi­tää polii­tik­ko­jen kes­kus­te­lu­ker­hoi­na toi­mi­via hal­lin­to­neu­vos­to­ja 1000 Euron kuukausikorvauksella.

 5. ALKO: Hal­lin­to­neu­vos­to 1.1.2008 alkaen

  Pet­ri Salo hal­lin­to­neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja, kansanedustaja
  Mark­ku Ros­si hal­lin­to­neu­vos­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja, kansanedustaja

  Muut jäse­net
  Jani­na Anders­son kansanedustaja
  Chris­ti­na Gestrin kansanedustaja
  Han­na-Lee­na Hem­ming kansanedustaja
  Rei­jo Kal­lio kansanedustaja
  Saa­ra Kar­hu kansanedustaja
  Mik­ko Kuop­pa kansanedustaja
  Jari Larik­ka kansanedustaja
  Heli Paa­sio kansanedustaja
  Klaus Pent­ti kansanedustaja
  Pek­ka Vil­ku­na kansanedustaja

  Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön edus­ta­ja­na toi­mii joh­ta­ja Kari Paaso.

  En tie­dä, miten pal­jon alan asian­tun­te­mus­ta on kan­san­edus­ta­ja­jä­se­nil­lä, mut­ta edel­li­ses­sä Eti­ke­tis­sä oli juu­ri haas­tat­te­lu, jos­ta näki, ettei STM:ssä aina­kaan ole min­kään­lais­ta rea­lis­tis­ta käsi­tys­tä alkoholipolitiikasta.

  Sinän­sä hyvä veto Eti­ket­ti­leh­den toi­mi­tuk­sel­ta! Osoit­ti­vat kään­täen, ettei­vät ongel­mat joh­du ALKO:sta vaan syyl­li­set sekoi­lui­hin ovat STM:ssä. Väit­täi­sin, että tie­toi­nen ulos­tu­lo ALKO:lta. 😉 Sen ver­ran osoit­te­le­va “haas­tat­te­lu” oli. 😀

 6. @Kalle

  Onko­han jokai­nen kan­san­edus­ta­ja jos­sa­kin hal­lin­to­neu­vos­tos­sa teke­mäs­sä tär­keäl työtä?

 7. Hal­lin­to­neu­vos­tot eivät eroa kyl­lä miten­kään vaa­li­tues­ta. Johan Ode­kin tuos­sa osoit­ti, että hal­lin­to­neu­vos­tois­sa istu­vat ovat fir­man miehiä. 

  En kyl­lä yhtään ihmet­te­le että kun kuit­taa pari-kol­me ton­nia kokouk­ses­ta, niin kyl­lä var­mas­ti puhuu aktii­vi­ses­ti fir­man puolesta. 

  Veik­kaan­pa että tämä uusi E10-hul­lu­tus­kin on osal­taan Nes­teen onnis­tu­neen lob­bauk­sen aikaansaamaa.

 8. Hal­li­tus­ten eli omis­ta­jien val­lan lisää­mi­nen ei ole juu­ri nyt maa­il­man suo­si­tuin idea. Vai unoh­tui­ko vii­me laman syyt jo? Ehdo­tan­kin lisää hal­lin­to­neu­vos­to­ja ja niil­le lisää val­taa. Arvo­val­taa kai kui­ten­kin mie­luum­min kuin var­si­nais­ta val­taa. Oli­si­ko arvo­val­tai­nen hal­lin­to­neu­vos­to osan­nut valis­taa vaik­ka Leh­ma­nin vel­jek­siä yltiö­päis­ten ris­kien vält­tä­mi­sen tärkeydestä?

 9. @ Mik­ko

  No kaik­ki­han ne saman palk­kion saa­vat. En viit­taa kehen­kään erityisesti.

  Mikä­on hal­lin­to­neu­vos­ton yhteis­kun­nal­li­nen ulottuvuus?

  Sii­tä kai on kyse, yhteis­kun­nal­li­nen ulot­tu­vuus pitäi­si löytyä.

  Onko se yhteis­ku­nal­li­nen ulot­tu­vuus sitä, mitä Jut­ta U sanoo yhteis­kun­ta­kes­kus­te­lus­ta yri­ty­saa­il­man kans­sa (mil­loin­kas muu­toin hän onkaan vii­mek­si ollut täs­sä kes­kus­te­lus­sa muka­na läs­nä) vai jotain muu­ta ohjaus­vai­ku­tus­ta, jota Nes­te Oyj:n hal­lin­to­neu­vos­ton pj Hei­di Hau­ta­la edustaa?

  Jää vähän hämä­räk­si, miten Hei­di Hau­ta­la on edis­tä­nyt yhteis­kun­nal­li­sia asioi­ta Nes­tees­sä, vähin­tään­kin yhtä epå­sel­väk­si kuin Jutan edistykset.

 10. Hal­lin­to­neu­vos­tot alka­vat kuu­los­taa hal­val­ta lob­bauk­sel­ta (esim. For­tu­min ja Nes­teen tapauk­ses­sa, nyt ver­rat­tu­na vaik­ka KMS:ään ja mui­hin)? Tämä ei lie­ne täy­sin avau­tu­nut kan­sal­le, mikä on hal­lin­to­neu­vos­to­jen roo­li (ja his­to­ria). Voi olla, että nii­den roo­li on käy­nyt tur­hak­si, esi­mer­kik­si pörs­siy­ri­tyk­sis­sä, mut­ta ei kai kai­kes­sa (Yle, Itel­la, VR…)? 

  Esim. VR: “Hal­lin­to­neu­vos­ton teh­tä­vä on val­voa, että yhtiön asioi­ta hoi­de­taan ter­vei­den lii­ke­pe­ri­aat­tei­den mukaan ja kan­nat­ta­vuut­ta sil­mäl­lä pitäen sekä yhtiö­jär­jes­tyk­sen ja yhtiö­ko­kouk­sen pää­tök­siä noudattaen. 

  Hal­lin­to­neu­vos­to antaa hal­li­tuk­sel­le ohjei­ta laa­ja­kan­toi­sis­ta tai peri­aat­teel­li­ses­ti tär­keis­tä asiois­ta, käsit­te­lee talous- ja vuo­si­suun­ni­tel­mat ja antaa yhtiö­ko­kouk­sel­le lausun­non tilin­pää­tök­sen ja tilin­tar­kas­tus­ker­to­muk­sen joh­dos­ta. Hal­lin­to­neu­vos­to myös päät­tää asiois­ta, jot­ka kos­ke­vat yhtiön toi­min­nan huo­mat­ta­vaa supis­ta­mis­ta tai laa­jen­ta­mis­ta tai yhtiön orga­ni­saa­tion olen­nais­ta muuttamista.”
  Aika yleisluontoista.

  Sylt­ty: Mik­si E10 on hullutus?

 11. Ihan ohi­men­nen pie­ni huo­mio. J Urpi­lai­sen seli­tys on aika ontu­va. Valit­tiin p:ksi 2008 kesäl­lä ja kevääl­lä 2010 hok­sa­si sit­ten ettei aika rii­tä. Mel­kein 2 vuot­ta nos­te­li palk­kioi­ta sii­nä välissä.

 12. Vas­taa­mat­ta ei voi­ne tul­ki­ta kuin kah­del­la taval­la. Joko kir­joit­ta­ja ei ole vie­lä luke­nut kysy­mys­tä, tai.. se van­ha kor­pin­sil­mä juttu..
  .

 13. Aamun uuti­sis­sa Katai­nen oli lak­kaut­ta­mas­sa hal­lin­to­neu­vos­to­ja. Oli­ko­han hän kek­si­nyt tämän ihan itse? (Sen tar­kem­min en kerin­nyt kuun­nel­la, kun jo kaar­ret­tiin päi­vä­ko­din pihaan.)

 14. Kysy­mys on vain ja ainoas­taan poliit­ti­sis­ta lää­ni­tyk­sis­tä, joil­la nuo mai­niot yhteis­ten asioi­den hoi­ta­jat pal­kit­se­vat itse­ään ja toi­si­aan. Ilmiö on hal­lin­to­neu­vos­to­ja ylei­sem­pi, ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la samo­ja ele­ment­te­jä löy­tyy esim. kärä­jä­oi­keuk­sien lau­ta­mies­ten nimit­tä­mi­ses­tä. Hal­lin­to­neu­vos­to­jen lak­kaut­ta­mi­nen oli­si hyvä alku.

 15. Ricca­do:

  …Mik­si E10 on hullutus? 

  E10 on samaa sar­jaa heh­ku­lamp­pu­kiel­lon kans­sa. Se on äly­tön hul­lu­tus koska:
  — Suo­mi on ensim­mäi­se­nä otta­mas­sa käyt­töön polt­toai­net­ta joka sopii vain uusim­piin autoi­hin, vaik­ka meil­lä on Euroo­pan van­hin autokanta.
  E10 ei sovi val­tao­saan vene­moot­to­reis­ta ja pien­moot­to­reis­ta (ruo­hon­leik­ku­rit ja vastaavat)
  — Eta­no­lin ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ovat hyvin kysee­na­lai­set. Eta­no­lin mas­sa­tuo­tan­to on lähin­nä maa­ta­lous­po­li­tiik­kaa ja pää­sään­töi­ses­ti ener­gia- ja hii­li­ta­seel­taan aivan älytöntä.

 16. E10 on tyh­jän­päi­väis­tä hum­puu­kia, jon­ka kaik­kien kus­tan­nus­ten pääl­le tulee vie­lä 200 mil­joo­nan euron lisä­kus­tan­nus sii­tä, kun van­hem­pien auto­jen omis­ta­jien pitää siir­tyä 95sta kal­liim­paan 98siin (perus­tuu ben­sii­ni­kaup­piai­den arvioon 98in myyn­nin kas­vus­ta). Täs­tä ei aina­kaan ole ben­san­myy­jien lisäk­si kenel­le­kään mitään hyötyä. 

  Tuo lisä­kus­tan­nus muu­ten vas­taa puol­ta hal­li­tuk­sen uusiu­tu­viin ener­gioi­hin lait­ta­mas­ta tuesta.

  Noh, tämän jäl­keen Nes­teel­lä tai­taa olla­kin lähes täy­del­li­nen kuris­tuso­te Suo­men polt­toai­neen tuk­ku­kau­pas­ta. Mut­ta Suo­mes­sa­han mono­po­lo­hin­noit­te­lu­han on täy­sin ok, kun on kyse val­tio­nyh­tiös­tä ja polttoaineesta…

 17. E10 on siis Syl­tyn mie­les­tä huo­no jut­tu, kos­ka autol­la aja­mi­ses­ta tulee taas entis­tä kal­liim­paa. Osa meis­tä on sitä miel­tä, että on vain hyvä, jos samal­la tulee lisää kan­nus­ti­mia vähen­tää polt­toai­neen kulu­tus­ta. Pekan vih­jaa­mat eta­no­lin ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set oli­si­vat jo parem­pi argu­ment­ti, jos nii­den kysee­na­lai­suu­den pys­tyi­si vie­lä joten­kin perus­te­le­maan­kin — onnistuuko?

 18. Eta­no­lin tuo­tan­non ongel­mat ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ovat sel­viä kenel­le tahan­sa asi­aa muu­ta­man vuo­den seu­ran­neel­le. Ainoa mer­kit­tä­väs­ti net­toe­ner­gia­po­si­tii­vi­ses­ti tuo­tet­ta­va bio­eta­no­li tulee Bra­si­lias­ta, käy­tän­nös­sä orja­työ­voi­mal­la ja sade­met­siä soke­ri­ruo­ko­vil­jel­mik­si rai­va­ten. Eta­no­lia ei voi­da kul­jet­taa put­kes­sa tuo­tan­to­lai­tok­sel­ta jalos­ta­mol­le, joten se pitää tuo­da joko maan­teit­se tai rau­ta­teit­se (jos vesiyh­teyt­tä ei ole), mikä on hir­vit­tä­vän pal­jon kalliimpaa.

  Eta­no­li­heh­ku­tus joh­tuu USA:n mais­sin­vil­je­li­jöi­den lob­bauk­ses­ta. Mais­si-bio­eta­no­li ei ole kos­kaan ollut ehkä jotain mur­to-osaa enem­pää net­toe­ner­gia­po­si­tii­vis­ta, ja kes­ki­mää­rin se on hyvin toden­nä­köi­ses­ti sekä hiil­tä vapaut­ta­vaa että ener­gi­aa nie­le­vää toi­min­taa. Mais­si­vil­jel­miä lan­noi­te­taan run­saas­ti fos­sii­lil­la lannoitteilla.

  Edel­leen­kin hal­vin tapa tuot­taa eta­no­lia on tuot­taa sitä maa­kaa­sus­ta syn­te­ti­soi­dus­ta ase­ty­lee­nis­ta edel­leen syn­te­ti­soi­mal­la. Tai toki vie­lä hal­vem­paa on tuot­taa sitä val­tion tuki­ra­hoil­la. Ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä se ei mis­sään nimes­sä ole.

  Bio­bu­ta­no­li on muu­ten pal­jon kiin­nos­ta­vam­pi tuo­te, lähin­nä kos­ka se on niin hei­kos­ti vesi­liu­kois­ta, ettei sitä tar­vit­si­si tislata.

 19. MariaK:

  E10 on siis Syl­tyn mie­les­tä huo­no jut­tu, kos­ka autol­la aja­mi­ses­ta tulee taas entis­tä kal­liim­paa. Osa meis­tä on sitä miel­tä, että on vain hyvä, jos samal­la tulee lisää kan­nus­ti­mia vähen­tää polt­toai­neen kulutusta. 

  Mie­ti­tään­pä vähän.

  Tavoi­te: halu­taan nos­taa autoi­lun hin­taa, jot­ta autoi­lu vähe­ni­si (esim. ympäristösyistä)

  Vaih­toeh­to A: nos­te­taan polt­toai­ne­ve­roa ja käy­te­tään rahat hyvin­voin­ti­val­tion yllä­pi­toon tai vero­jen alentamiseen.

  Vaih­toeh­to B: nos­te­taan polt­toai­ne­ve­roa ja käy­te­tään rahat öljy-yhtiöi­den ja maa­ta­lous­tuo­tan­non tuke­mi­seen sekä ruo­ka- ja polt­toai­ne­mark­ki­noi­den sotkemiseen

  Kum­pi­ko­han kan­nat­tai­si valita?

  Pekan vih­jaa­mat eta­no­lin ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set oli­si­vat jo parem­pi argu­ment­ti, jos nii­den kysee­na­lai­suu­den pys­tyi­si vie­lä joten­kin perus­te­le­maan­kin – onnistuuko? 

  En todel­la­kaan ole asi­aan vaka­vem­min pereh­ty­nyt, mut­ta aina­kin pie­neen skep­ti­syy­teen lie­nee aihetta.

  David Pimen­tel ja Tad W. Patzek [1]:

  Ener­gy out­puts from etha­nol pro­duced using corn, switch­grass, and wood bio­mass were each less than the res­pec­ti­ve fos­sil ener­gy inputs. The same was true for pro­ducing bio­die­sel using soy­beans and sunflower, howe­ver, the ener­gy cost for pro­ducing soy­bean bio­die­sel was only slight­ly nega­ti­ve com­pa­red with etha­nol pro­duc­tion. Fin­dings in terms of ener­gy out­puts com­pa­red with the ener­gy inputs were: • Etha­nol pro­duc­tion using corn grain requi­red 29% more fos­sil ener­gy than the etha­nol fuel pro­duced. • Etha­nol pro­duc­tion using switch­grass requi­red 50% more fos­sil ener­gy than the etha­nol fuel pro­duced. • Etha­nol pro­duc­tion using wood bio­mass requi­red 57% more fos­sil ener­gy than the etha­nol fuel pro­duced. • Bio­die­sel pro­duc­tion using soy­bean requi­red 27% more fos­sil ener­gy than the bio­die­sel fuel pro­duced (Note, the ener­gy yield from soy oil per hec­ta­re is far lower than the etha­nol yield from corn). • Bio­die­sel pro­duc­tion using sunflower requi­red 118% more fos­sil ener­gy than the bio­die­sel fuel produced. 

  Asias­ta ei näh­däk­se­ni olla aivan täy­sin yhtä miel­tä, mut­ta pää­osa tut­ki­jois­ta näyt­täi­si kal­lis­tu­van sil­le kan­nal­le, että nyky­me­ne­tel­min tuo­te­tuis­sa bio­polt­toai­neis­sa ei ole ympä­ris­tö­nä­kö­kul­mas­ta kat­soen jär­jen häi­vää — aina­kaan laa­jem­mas­sa mitas­sa. Tule­vai­suu­des­sa toki asian­ti­la voi muuttua.

  Kari

  [1] http://www.springerlink.com/content/r1552355771656v0/

 20. Miten­kä­kös se ben­sa nyt liit­tyi­kään tähän hal­lin­to­neu­vos­to­kes­kus­te­luun? Olen vis­siin mis­san­nut jotain ihan totaalisesti…

 21. Paa­vo Häikiö:

  Miten­kä­kös se ben­sa nyt liit­tyi­kään tähän hallintoneuvostokeskusteluun?

  Lue­taan sitä kes­kus­te­lua ennen valittamista 🙂

  Kyl­lä­hän tuol­la ylem­pä­nä esi­tet­tiin ihan aiheel­li­nen mie­li­pi­de, että hal­lin­to­neu­vos­tot ovat yksi muo­to polii­tik­ko­jen sitout­ta­mis­ta asian­omai­sen yhtiön tavoit­tei­siin. Täs­sä tapauk­ses­sa siis Nes­te Oil (joka on toi­nen hal­lin­to­neu­vos­to­ja vie­lä käyt­tä­vis­tä pörs­siyh­tiöis­tä) on saa­nut lobat­tua Suo­men aloit­ta­maan Euroo­pan etu­ri­vis­sä erit­täin kysee­na­lai­sen E10-hankkeen.

 22. Paa­vo Häikiö:

  Miten­kä­kös se ben­sa nyt liit­tyi­kään tähän hal­lin­to­neu­vos­to­kes­kus­te­luun? Olen vis­siin mis­san­nut jotain ihan totaalisesti… 

  Tai­dat olla uusi täällä? 🙂

  Kari

 23. @ Pek­ka

  aha. En kyl­lä toi­sel­la­kaan luke­mi­sel­la havain­nut link­kiä ben­san ja hal­lin­to­neu­vos­ton välillä.

  E10 tulee eu:sta, ei nes­teen hal­lin­to­neu­vos­tos­ta. Mitä lob­baa­mis­ta sii­nä on? Direk­tii­vi vaa­tii, ja sil­lä sipuli.

 24. Tapio ja Kari,

  Tar­koi­tuk­se­ni oli nime­no­maan saa­da esil­le nuo perus­te­lut, kos­ka kaik­ki luki­jat tus­kin ovat seu­ran­neet asi­aa muu­ta­maa vuot­ta. Itse­kään en ole sii­hen aiem­min pereh­ty­nyt, kos­ka en ole ollut teke­mäs­sä tuo­ta valin­taa eta­no­lin ja öljyn välil­lä sen kum­mem­min päät­tä­jä­nä kuin autoi­li­ja­na­kaan. Eli OK, sii­nä on siis ilmei­ses­ti vähän saman­tyyp­pi­siä ongel­mia kuin bio­die­se­lis­sä, mut­ta tuo­tan­to­ta­van valin­ta ja tuo­tan­to­me­ne­tel­mien kehi­tys rat­kai­se­vat, tulee­ko sii­tä jos­kus jat­kos­sa kan­nat­ta­vaa ja var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to öljyl­le. Kri­tiik­ki Nes­teen hal­lin­to­neu­vos­toa koh­taan kos­kee siis ilmei­ses­ti lähin­nä sitä, että mie­les­tän­ne oli­si kan­nat­ta­nut vie­lä odot­taa ja tark­kail­la kehi­tys­tä ja läh­teä tuo­hon vas­ta sit­ten, kun ne EU-tason pää­tök­set sii­hen pakottavat.

 25. Täl­lä pals­tal­la on poh­dit­tu hal­lin­to­neu­vos­to­jen roo­lia ja yhte­nä esi­merk­ki­nä on otet­tu Nes­te ja sen uusi E10 polttoaine.
  Nes­teel­lä on pit­kä perin­ne (yli 20 v.) ympä­ris­tö­myö­täis­ten tuot­tei­den (polt­toai­nei­den) lan­see­rauk­ses­sa. Tar­koi­tan, että Nes­te on tien­nyt kuin­ka saa­da val­tion vir­ka­mie­het (osan­nut loba­ta) luo­maan sel­lai­sen vero­tus­käy­tän­nön, että siir­ry­tään “uuden suku­pol­ven” polt­toai­nei­siin. 1990-luvun alus­sa Suo­mes­sa siir­ryt­tiin lyi­jyt­tö­mään ben­saan paris­sa vuo­des­sa nime­no­maan lyi­jyt­tö­män vero­huo­jen­nuk­sen ansios­ta (vaik­ka uuden lyi­jyt­tö­män ben­sii­nin tuotn­to­kus­tan­nuk­set oli­vat kor­keam­mat kuin van­han lyi­jyl­li­sen). Sil­loin­kin Suo­mi tai­si olla yksi ensim­mäi­sis­tä Euroo­pan maista.
  Onko hyvä olla ensim­mäi­nen maa? Vas­taan: Kyl­lä. Miels­tä­ni val­tion teh­tä­vä on nime­no­maan säännellä/toimia niin, että elämisen/liikenteen/asumisen hai­tal­li­nen vai­ku­tus ympä­ris­töön pienenee.
  Mut­ta onko nykyi­sin hal­lin­to­neu­vos­tol­la joku roo­li täs­sä pro­ses­sis­sa? Epäi­len, ettei ole. Mut­ta val­tio­nyh­tiöt ovat eri­kois­ta­paus ja polii­tik­ko­jen­kin tulee olla pereh­ty­nyt nii­den toi­min­taan. Kuin­ka ko. pereh­ty­mi­nen tapah­tuu? Ehkä hal­lin­to­neu­vos­to on oikea kana­va ja nii­den toi­min­nas­ta syn­ty­nyt kus­tan­nus on aiheellinen. 

  Minus­ta tär­ke­ää on poh­tia: kenen etua / hyö­tyä hal­lin­to­neu­vos­ton jäse­net vahtivat/ajavat?

 26. Jos kes­kus­tel­laan popu­lis­ti­ses­ti, ei tar­vit­se tie­tää, mitä hal­lin­to­neu­vos­tot teke­vät. Jos taas kes­kus­tel­laan asial­li­ses­ti, ana­ly­soi­daan hal­lin­to­neu­vos­to­jen funk­tioi­ta ja arvioi­daan, mitä hal­lin­to­neu­vos­ton pois­ta­mi­nen nii­hin vaikuttaisi.
  Jäl­kim­mäi­seen aihe­pii­riin tuon omal­ta osal­ta­ni kak­si funk­tio­ta Nes­teen mui­nai­ses­ta hallintoneuvostosta.
  1) Jois­sain mais­sa poli­tii­kal­la ja talou­del­la on vie­lä tiuk­ka yhteys. Pelk­kä ulko­maa­lai­nen öljy-yhtiö ei ole niis­sä pal­jon mitään, mut­ta jouk­ko kan­san­edus­ta­jia ja yksi ken­raa­li on jo enem­män. Samaa ilmiö­tä tavoi­tel­laan pre­si­den­tin joh­ta­mil­la liikemiesvaltuuskunnilla.
  2) Jos yhtiön hal­li­tuk­sel­la on tulos­palk­kio­jär­jes­tel­mä, on perus­tel­lum­paa päät­tää sii­tä hal­lin­to­neu­vos­tos­sa kuin yhtiö­ko­kouk­ses­sa. Eten­kin sil­loin kun hal­li­tuk­sen esi­tys ei mene sel­lai­se­naan läpi.

Vastaa käyttäjälle Paavo Häikiö Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.