Missä on Helsingin heinäkuun kulttuuritarjonta?

Olin vuosi sit­ten Pra­has­sa. Tur­is­teille oli tar­jol­la jos jonkin­laista kult­tuu­ri­o­hjel­maa yhden hen­gen kitarakon­sertista val­oil­la leikkivään mus­taan teat­teri­in. Lip­pu­jen hin­nat vaikut­ti­vat sel­l­aisil­ta, ettei yhteiskun­nan tukea tarvit­tu kuin korkein­taan tilo­jen ylläpi­don osalta.

Helsin­gin Sanomien minne men­nä tänään pal­stal­la ei ole juuri mitään. Yksi ilmaiskon­sert­ti Temp­pelin­aukion kirkos­sa ja urku­vi­ikko­jen ohjelmaa.

Mik­si teat­ter­i­tar­jon­ta on palkkaa kesäteat­te­ria automatkan päässä tur­istin tavoit­ta­mat­tomis­sa? Suomenkielistä teat­te­ria ei tur­is­teille oikein kan­na­ta esit­tää, mut­ta suo­ma­lainen mod­erni tanssi esimerkik­si olisi kan­sain­välistä huip­puta­soa. Ja onhan tääl­lä lois­tavia muusikoita.

Sen ver­ran paljon tur­is­te­ja Helsin­gin keskus­tas­sa pyörää, että pienet teat­teri- tanssi- ja muusikko­ryh­mät voisi­vat hyvinkin tien­ata juus­toa leivän päälle heitä viihdyttämällä.

13 vastausta artikkeliin “Missä on Helsingin heinäkuun kulttuuritarjonta?”

 1. Jokusen ker­ran ulko­maanelävä on kysynyt mil­loin Helsinki­in kan­nat­taa tul­la tur­isti­na, suosit­te­len toukoku­un lop­pua tai eloku­un alkua. Kesä ja eloisa kaupunki.

  Heinäku­us­sa helsinkiläiset per­in­teis­es­ti suun­taa maalle, tosin hil­jalleen mut­ta vakaasti vähenevis­sä määrin. Ja tästä perin­nesyys­tä kaupun­ki pan­naan kiin­ni. Kun se on kiin­ni ja esim. neljän viikon oleskelu Järvi­suomes­sa ei niin kauheasti kiin­nos­ta, niin sit­ten lähde­tään vaik­ka ulko­maille. Eli kyseessä on kierre joka toteut­taa itseään.

  Tämä yhdessä loma­lain­säädän­nön ja ‑käytän­tö­jen kanssa selit­tää myös sel­l­aisen omi­tu­isu­u­den, että suo­ma­laiset matkus­taa vilkkaim­min ulko­maille sil­loin kun kesä on parhaim­mil­laan. Tyh­mem­pi voisi kuvitel­la että vaik­ka mar­raskuu olisi otol­lisem­pi aika.

  Osmo ehdot­teli joskus että tehtaiden seisok­it pitäisi olla helmiku­us­sa eikä heinäku­us­sa ympäristösy­istä, sähkön kulu­tus piikkaa sil­loin kylmyy­destä johtuen ja seisok­it tasaisi­vat tätä. Nor­maali lomakäytän­nön muut­ta­mi­nen nykyis­es­tä neljä viikkoa kesälle ja yksi talvel­la vaik­ka malli­in 3 + 2 voisi olla jo ihan mie­len­ter­veyssy­istä järkevää. Kaamos tappaa.

 2. Kos­ka maakun­tien Suomes­sa tar­jon­taa on sitäkin enem­män. Kan­nat­taa kokeilla!

 3. Syitä tilanteeseen on monia. Yksi erit­täin tärkeä syy on sekin, että myös “pienet teat­teri- tanssi- ja muusikko­ryh­mät” halu­a­vat viet­tää kesälo­maansa sil­loin kun suvi on Suomes­sa kukkeim­mil­laan. Toisaal­ta taas fes­ti­vaalit ympäri Suomen työl­listävät tek­i­jöitä. Jo eloku­us­sa kult­tuu­ri­tar­jon­ta Helsingis­sä suo­ras­taan räjähtää: Juhlavi­ikot, AGK jne.

  Tur­is­teille suun­nat­tu­ja esi­tyk­siä on yritet­ty Helsingis­säkin. Esim. suo­ma­laisen mod­ernin kansan­tanssin huip­puryh­mä, Tanssiryh­mä Tsu­u­mi, jär­jesti use­am­man kesän ajan eri­tyis­es­ti tur­is­teille suun­nat­tua korkeata­soista suo­ma­laisen kansan­tanssin show­ta, jon­ka vastinei­ta näkee useim­mis­sa Itä-Euroopan pääkaupungeis­sa. (KOM/Grand Casino)

  Ei jär­jestä enää. Ei kan­nat­tanut ja toisaal­ta edes puolit­tain “kau­pal­liseen” toim­intaan ei kult­tuurin tukieu­ro­ja hel­posti heru.

  Mod­ernista tanssista kiin­nos­tunut kan­sain­vä­li­nen yleisö taas on (valitet­tavasti) niin mar­gin­aal­ista, että sen varaan ei voi esi­tys­ten uus­in­tanäytök­siäkään jär­jestää. Jos Suomeen tulee “tanssi­tur­is­te­ja” he löytänevät tien­sä Kuo­pi­oon tai Pyhäjärvelle.

  Kesän kult­tuu­ri­tar­jon­taa Helsingis­sä löy­tyy mm. Espan laval­ta: Jazz-Espa ja Etno-Espa tar­joil­e­vat kansan- ja jazz-musi­ikin parhaim­mis­ton esi­tyk­siä ilmaisek­si läh­es joka arkipäivä.

  Erik­seen täy­tyy vielä sanoa sana­nen pää­sylip­pu­jen hin­noista. Meil­lä Suomes­sa osa taiteen lajeista saa hienos­ti yhteiskun­nan tukea. Nämä sub­ven­toidut laitok­set pitävät lip­pu­jen hin­nat sel­l­aisi­na, että kaikil­la on varaa päästä naut­ti­maan vaikka­pa korkeata­sois­es­ta sin­fo­niaorkester­ista, oop­peras­ta tai teat­ter­ista. Hyvä näin. Hienoa, toiv­ot­tavasti jak­samme tukea kult­tuuria myös taantumassa.

  Eri­tyis­es­ti tanssin, kokeil­e­vam­man teat­terin ja tuen ulkop­uolelle jäävän taide­musi­ikkiken­tän kohdal­la sub­ven­tio kuitenkin aiheut­taa markki­nahäir­iön: mik­si kukaan mak­saisi 25€ pää­syli­pus­ta vaikka­pa jousik­vartetin kon­sert­ti­in, jos sin­fo­niaorkeste­ria pääsee kuule­maan halvemmalla?

  Lisäk­si kent­tä itse kohdis­taa osan tues­taan siten, että “markki­nalähtöis­ten” toim­i­joiden mah­dol­lisu­udet heikkenevät. Paraaties­imerk­ki mielestäni Jut­tutu­van Ryt­mi­häir­iö-illat, joi­ta jär­jestää Free­lance-muusikot ry. Tuen avul­la parhaat suo­ma­laiset yhty­eet soit­ta­vat hienoa tuoret­ta jat­sia — ilmaisek­si, pää­sylip­pu­ja kun ei ole. Tupa toki täyn­nä ja meinin­ki mahtava.

  Jot­ta ammatik­seen taidet­ta tekevä vaikka­pa neljän-viiden muusikon/tanssijan ryhmä+teknikko+lipunmyynti+markkinointi+tilavuokra yhtälö olisi “kan­nat­ta­va” pitäisi pää­sylip­putu­lo­jen olla vähin­tään n. 1500€ per ilta. (tek­i­jöille vähän yli sata­nen kulu­jen jäl­keen). Eli 150 10€ lip­pua, 75 20€ lip­pua tai 50 30€ lip­pua. Jo kymme­nen euroa koti­mais­es­ta esi­tyk­ses­tä tun­tuu ole­van suurelle osalle paikalli­syleisöä liikaa, joten jot­ta toim­inta olisi kan­nat­tavaa, pitäisi nuo kaik­ki liput kyetä myymään turisteille.

  Valitet­tavasti en kykene näkemään tuol­laista yhtälöä realistisena.

 4. Tur­is­tithan ovat läpikulku­matkalla. Nehän ovat menos­sa Pietari­in. Pietari hoitaa ton kult­tuuripuolen heille 😉

 5. Jonkin ver­ran kevyen musi­ikin tapah­tu­mien jär­jeste­ly­i­hin sotkeu­tuneena käsi­tyk­seni on, että kesä ylipään­sä ja heinäkuu ehkä eri­tyis­es­ti on sitä aikaa kun Suomes­sa kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien fokus siir­tyy pk-seudul­ta maakun­ti­in. Esimerkik­si viime viikon­lop­puna oli Helsin­gin klubeil­la varsin hil­jainen viikon­lop­pu kun merkit­tävä osa poten­ti­aalis­es­ta yleisöstä oli Pori Jazz­is­sa tai Ilosaarirockissa temmeltämässä. 

  Jos­sain määrin tämä hei­jastelee var­maan pitkien mökil­lä ja suku­lais­ten luona vietet­ty­jen kesälomien perin­net­tä, mut­ta oma näp­pitun­tu­ma on että ainakin pari-kolmekymp­pis­ten sukupolvi viet­tää kesän kaupungis­sa, ellei sit­ten ole ulko­mail­la. Niin­pä kyse on osit­tain siitä että tar­jon­ta ruokkii kysyn­tää. On tietysti myös hyviä logis­tisia syitä sille, mik­si rock-fes­tar­it kan­nat­taa jär­jestää Helsingin­niemen ulkop­uolel­la, mut­ta klas­sisen musi­ikin ja muun korkeakult­tuurin osalta infra kyl­lä on tääl­lä ehdot­tomasti maan paras (vähät­telemät­tä sinän­sä muiden kaupunkien hyviä kult­tuuri­laitok­sia, niitä Helsingis­sä vain on eniten). 

  Osmon aja­tus tun­tu­isi siis perustel­lul­ta. Heit­tämäl­lä tulee mieleen, että kun korkeakult­tuuri kerää rahoituk­sen­sa pääasi­as­sa muual­ta kuin mak­saval­ta yleisöltä, ehkä kysyn­nän ja tar­jon­nan mekanis­mi ei ohjaa tapah­tu­mia opti­maalis­es­ti vaan enem­män tek­i­jöi­den omien intressien mukaan. Jos kult­tuur­in­tek­i­jät halu­a­vat mielu­um­min viet­tää pitkää kesälo­maa kuin kehit­tää tur­is­tiyleisölle sopivia esi­tyk­siä, se on var­masti henkilöko­htais­es­ta vinkke­listä ymmär­ret­tävää, mut­ta matkailuelinkeinon kannal­ta vähän huono vai­htari jos kysyn­tää olisi.

 6. Täy­tyy kyl­lä muis­taa että Hesarin Minne men­nä- pal­s­ta ei ole mikään defin­i­ti­ivi­nen kult­tuu­ri­tar­jon­nan raa­mat­tu, vaan paljon tapah­tuu vaik­ka siitä ei hesar­ille ker­rot­taisikaan. Ja äsken espan tietämil­lä kulkies­sani paikalla oli ainakin 2 jousik­vartet­tia, 1 klovni ja 1 kitaristi. Lisäk­si tänään on tiedos­sani 3 eri kon­sert­tia rav­in­tolois­sa ja paljon muu­ta aktivi­teet­tiä. Eri asia on sit­ten kohtaan­to- ongel­ma, jos tietoa näistä ei saa­da kon­sert­ti­in halu­aville tahoille. Mut­ta veikkaisin että tur­is­titkaan ei ensim­mäisenä kur­ki hesarin minne men­nä- palstaa.

 7. Suomen­lin­nas­sa on hyvä kesäteat­teri — tosin laut­ta­matkan päässä. Klas­sisen kitaran kon­ser­tit ovat tosi­aan har­mit­ta­van har­vas­sa (mihin vuo­de­naikaan tahansa).

 8. Taiteil­i­jat ujostel­e­vat tai ovat hekin men­neet mökeilleen taiteile­maan kesäisessä Suomes­sa. Ehkäpä käyvät jopa kesäteat­teris­sa. Niitä kun löy­tyy läh­es joka kylästä.

 9. Min­un mielestä paras­ta kult­tuu­ri­tar­jon­taa vieraille on tavalli­nen Helsinkiläi­nen miljöö. Se mitä tur­is­tit ympäril­lään näkevät ja koke­vat kaupun­gin kaduilla.

  Ei kult­tuu­ri­tar­jon­nas­sa tarvi­ta muu­ta. Kun­han on vaan monikansalli­nen ympäristö kesäisel­lä kadul­la, niin avot, tässä se on.

  Se on sit­ten eri asia kun kult­tuurilähetys­tö saa­puu EU:sta kat­so­maan mitä Suomen pääkaupungis­sa tapah­tuu, niin lyötäköön vaik­ka MEKin videot kult­tuuri-ihmisille kouraan.

  Joskus aikoinaan tuli kat­sel­tua Finnairin koneessa noi­ta MEKin vidoi­ta, ja eipä kat­selus­ta jäänyt kuin paha maku suuhun — plus muiden ainei­den jälkimakujen.

 10. Joskus 10 v sit­ten ainakin oli eloku­va-ark­iston edessä kadul­la iltaisin eloku­vnäytök­siä. Se oli kivaa.

  Kandee huo­ma­ta, että alle 40 v. immeisille kult­tuuri on yleen­sä yhtä kuin bileet. Nämä yhtei­sistä rahoista säälit­tävästi tue­tut “kult­tuuriri­en­not” joutaisi­vat kuol­la muul­loinkin kuin heinäkuussa.

 11. Kun huomisen kon­sert­ti­tar­jon­taa kat­soo Nyt- liit­teestä, niin löy­tyy 8 kon­sert­tia, 15 klu­bia ja 7 muu­ta tapah­tu­maa- ja tämä siis pelkästään lauan­taille ja pelkästään nyt- liit­teessä. Lisäk­si puskara­dion kaut­ta tiede­tään vielä tois­es­ta moko­mas­ta kon­sert­te­ja. Lisäk­si esimerkik­si espan laval­la pyörii ymmärtääk­seni joka kesäaikaan joka päivä jos jonkin­laista ohjelmaa.

  En kyl­lä allekir­joi­ta väitet­tä että kult­tuu­ri­tar­jon­ta olisi stadis­sa jotenkin pysähtynyt heinäku­ulle. Suo­ma­laisia katu­soit­ta­jia ei näy, kos­ka se hom­ma ei ole oikein kan­natavaa- toisaal­ta Venäjältä tulee eri­no­maisia pump­pu­ja hoita­maan sitäkin hom­maa. Han­nu Oskala avasikin jo näitä kan­nat­tavu­us­laskelmia siitä, paljo­jnko muusikon työ oikeasti maksaa.

  Ja eloku­us­sa hom­ma sit­ten räjähtää juhlavi­ikko­jen, AKG:n ja taitei­den yön suh­teen. Kyl­lä tääl­l­lä nähtävää riittää!

 12. Tänään oli sen­tään soti­las­soit­tokun­nan näyt­tävä orkesteri Espal­la ja tur­is­tit oli­vat mielis­sään. Näkyi siel­lä joukos­sa Osmokin uut­ta kam­er­aansa ulkoilut­ta­mas­sa. Toiv­ot­tavasti kuvat oli­vat halutunlaisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.