Missä on Helsingin heinäkuun kulttuuritarjonta?

Olin vuo­si sit­ten Pra­has­sa. Turis­teil­le oli tar­jol­la jos jon­kin­lais­ta kult­tuu­rioh­jel­maa yhden hen­gen kita­ra­kon­ser­tis­ta valoil­la leik­ki­vään mus­taan teat­te­riin. Lip­pu­jen hin­nat vai­kut­ti­vat sel­lai­sil­ta, ettei yhteis­kun­nan tukea tar­vit­tu kuin kor­kein­taan tilo­jen yllä­pi­don osalta.

Hel­sin­gin Sano­mien min­ne men­nä tänään pals­tal­la ei ole juu­ri mitään. Yksi ilmais­kon­sert­ti Temp­pe­li­nau­kion kir­kos­sa ja urku­viik­ko­jen ohjelmaa.

Mik­si teat­te­ri­tar­jon­ta on palk­kaa kesä­teat­te­ria auto­mat­kan pääs­sä turis­tin tavoit­ta­mat­to­mis­sa? Suo­men­kie­lis­tä teat­te­ria ei turis­teil­le oikein kan­na­ta esit­tää, mut­ta suo­ma­lai­nen moder­ni tans­si esi­mer­kik­si oli­si kan­sain­vä­lis­tä huip­pu­ta­soa. Ja onhan tääl­lä lois­ta­via muusikoita.

Sen ver­ran pal­jon turis­te­ja Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa pyö­rää, että pie­net teat­te­ri- tans­si- ja muusik­ko­ryh­mät voi­si­vat hyvin­kin tie­na­ta juus­toa lei­vän pääl­le hei­tä viihdyttämällä.

13 vastausta artikkeliin “Missä on Helsingin heinäkuun kulttuuritarjonta?”

 1. Jokusen ker­ran ulko­maa­ne­lä­vä on kysy­nyt mil­loin Hel­sin­kiin kan­nat­taa tul­la turis­ti­na, suo­sit­te­len tou­ko­kuun lop­pua tai elo­kuun alkua. Kesä ja eloi­sa kaupunki.

  Hei­nä­kuus­sa hel­sin­ki­läi­set perin­tei­ses­ti suun­taa maal­le, tosin hil­jal­leen mut­ta vakaas­ti vähe­ne­vis­sä mää­rin. Ja täs­tä perin­ne­syys­tä kau­pun­ki pan­naan kiin­ni. Kun se on kiin­ni ja esim. nel­jän vii­kon oles­ke­lu Jär­vi­suo­mes­sa ei niin kau­heas­ti kiin­nos­ta, niin sit­ten läh­de­tään vaik­ka ulko­mail­le. Eli kysees­sä on kier­re joka toteut­taa itseään.

  Tämä yhdes­sä loma­lain­sää­dän­nön ja ‑käy­tän­tö­jen kans­sa selit­tää myös sel­lai­sen omi­tui­suu­den, että suo­ma­lai­set mat­kus­taa vilk­kaim­min ulko­mail­le sil­loin kun kesä on par­haim­mil­laan. Tyh­mem­pi voi­si kuvi­tel­la että vaik­ka mar­ras­kuu oli­si otol­li­sem­pi aika.

  Osmo ehdot­te­li jos­kus että teh­tai­den sei­so­kit pitäi­si olla hel­mi­kuus­sa eikä hei­nä­kuus­sa ympä­ris­tö­syis­tä, säh­kön kulu­tus piik­kaa sil­loin kyl­myy­des­tä joh­tuen ja sei­so­kit tasai­si­vat tätä. Nor­maa­li loma­käy­tän­nön muut­ta­mi­nen nykyi­ses­tä nel­jä viik­koa kesäl­le ja yksi tal­vel­la vaik­ka mal­liin 3 + 2 voi­si olla jo ihan mie­len­ter­veys­syis­tä jär­ke­vää. Kaa­mos tappaa.

 2. Kos­ka maa­kun­tien Suo­mes­sa tar­jon­taa on sitä­kin enem­män. Kan­nat­taa kokeilla!

 3. Syi­tä tilan­tee­seen on monia. Yksi erit­täin tär­keä syy on sekin, että myös “pie­net teat­te­ri- tans­si- ja muusik­ko­ryh­mät” halua­vat viet­tää kesä­lo­maan­sa sil­loin kun suvi on Suo­mes­sa kuk­keim­mil­laan. Toi­saal­ta taas fes­ti­vaa­lit ympä­ri Suo­men työl­lis­tä­vät teki­jöi­tä. Jo elo­kuus­sa kult­tuu­ri­tar­jon­ta Hel­sin­gis­sä suo­ras­taan räjäh­tää: Juh­la­vii­kot, AGK jne.

  Turis­teil­le suun­nat­tu­ja esi­tyk­siä on yri­tet­ty Hel­sin­gis­sä­kin. Esim. suo­ma­lai­sen moder­nin kan­san­tans­sin huip­pu­ryh­mä, Tans­si­ryh­mä Tsuu­mi, jär­jes­ti useam­man kesän ajan eri­tyi­ses­ti turis­teil­le suun­nat­tua kor­kea­ta­sois­ta suo­ma­lai­sen kan­san­tans­sin show­ta, jon­ka vas­ti­nei­ta näkee useim­mis­sa Itä-Euroo­pan pää­kau­pun­geis­sa. (KOM/Grand Casino)

  Ei jär­jes­tä enää. Ei kan­nat­ta­nut ja toi­saal­ta edes puo­lit­tain “kau­pal­li­seen” toi­min­taan ei kult­tuu­rin tukieu­ro­ja hel­pos­ti heru.

  Moder­nis­ta tans­sis­ta kiin­nos­tu­nut kan­sain­vä­li­nen ylei­sö taas on (vali­tet­ta­vas­ti) niin mar­gi­naa­lis­ta, että sen varaan ei voi esi­tys­ten uusin­ta­näy­tök­siä­kään jär­jes­tää. Jos Suo­meen tulee “tans­si­tu­ris­te­ja” he löy­tä­ne­vät tien­sä Kuo­pioon tai Pyhäjärvelle.

  Kesän kult­tuu­ri­tar­jon­taa Hel­sin­gis­sä löy­tyy mm. Espan laval­ta: Jazz-Espa ja Etno-Espa tar­joi­le­vat kan­san- ja jazz-musii­kin par­haim­mis­ton esi­tyk­siä ilmai­sek­si lähes joka arkipäivä.

  Erik­seen täy­tyy vie­lä sanoa sana­nen pää­sy­lip­pu­jen hin­nois­ta. Meil­lä Suo­mes­sa osa tai­teen lajeis­ta saa hie­nos­ti yhteis­kun­nan tukea. Nämä sub­ven­toi­dut lai­tok­set pitä­vät lip­pu­jen hin­nat sel­lai­si­na, että kai­kil­la on varaa pääs­tä naut­ti­maan vaik­ka­pa kor­kea­ta­soi­ses­ta sin­fo­niaor­kes­te­ris­ta, oop­pe­ras­ta tai teat­te­ris­ta. Hyvä näin. Hie­noa, toi­vot­ta­vas­ti jak­sam­me tukea kult­tuu­ria myös taantumassa.

  Eri­tyi­ses­ti tans­sin, kokei­le­vam­man teat­te­rin ja tuen ulko­puo­lel­le jää­vän tai­de­musiik­ki­ken­tän koh­dal­la sub­ven­tio kui­ten­kin aiheut­taa mark­ki­na­häi­riön: mik­si kukaan mak­sai­si 25€ pää­sy­li­pus­ta vaik­ka­pa jousi­kvar­te­tin kon­sert­tiin, jos sin­fo­niaor­kes­te­ria pää­see kuu­le­maan halvemmalla?

  Lisäk­si kent­tä itse koh­dis­taa osan tues­taan siten, että “mark­ki­na­läh­töis­ten” toi­mi­joi­den mah­dol­li­suu­det heik­ke­ne­vät. Paraa­tie­si­merk­ki mie­les­tä­ni Jut­tu­tu­van Ryt­mi­häi­riö-illat, joi­ta jär­jes­tää Free­lance-muusi­kot ry. Tuen avul­la par­haat suo­ma­lai­set yhtyeet soit­ta­vat hie­noa tuo­ret­ta jat­sia — ilmai­sek­si, pää­sy­lip­pu­ja kun ei ole. Tupa toki täyn­nä ja mei­nin­ki mahtava.

  Jot­ta amma­tik­seen tai­det­ta teke­vä vaik­ka­pa nel­jän-vii­den muusikon/tanssijan ryhmä+teknikko+lipunmyynti+markkinointi+tilavuokra yhtä­lö oli­si “kan­nat­ta­va” pitäi­si pää­sy­lip­pu­tu­lo­jen olla vähin­tään n. 1500€ per ilta. (teki­jöil­le vähän yli sata­nen kulu­jen jäl­keen). Eli 150 10€ lip­pua, 75 20€ lip­pua tai 50 30€ lip­pua. Jo kym­me­nen euroa koti­mai­ses­ta esi­tyk­ses­tä tun­tuu ole­van suu­rel­le osal­le pai­kal­li­sy­lei­söä lii­kaa, joten jot­ta toi­min­ta oli­si kan­nat­ta­vaa, pitäi­si nuo kaik­ki liput kye­tä myy­mään turisteille.

  Vali­tet­ta­vas­ti en kyke­ne näke­mään tuol­lais­ta yhtä­löä realistisena.

 4. Turis­tit­han ovat läpi­kul­ku­mat­kal­la. Nehän ovat menos­sa Pie­ta­riin. Pie­ta­ri hoi­taa ton kult­tuu­ri­puo­len heille 😉

 5. Jon­kin ver­ran kevyen musii­kin tapah­tu­mien jär­jes­te­lyi­hin sot­keu­tu­nee­na käsi­tyk­se­ni on, että kesä yli­pään­sä ja hei­nä­kuu ehkä eri­tyi­ses­ti on sitä aikaa kun Suo­mes­sa kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien fokus siir­tyy pk-seu­dul­ta maa­kun­tiin. Esi­mer­kik­si vii­me vii­kon­lop­pu­na oli Hel­sin­gin klu­beil­la var­sin hil­jai­nen vii­kon­lop­pu kun mer­kit­tä­vä osa poten­ti­aa­li­ses­ta ylei­sös­tä oli Pori Jazzis­sa tai Ilo­saa­ri­roc­kis­sa temmeltämässä. 

  Jos­sain mää­rin tämä hei­jas­te­lee var­maan pit­kien mökil­lä ja suku­lais­ten luo­na vie­tet­ty­jen kesä­lo­mien perin­net­tä, mut­ta oma näp­pi­tun­tu­ma on että aina­kin pari-kol­me­kymp­pis­ten suku­pol­vi viet­tää kesän kau­pun­gis­sa, ellei sit­ten ole ulko­mail­la. Niin­pä kyse on osit­tain sii­tä että tar­jon­ta ruok­kii kysyn­tää. On tie­tys­ti myös hyviä logis­ti­sia syi­tä sil­le, mik­si rock-fes­ta­rit kan­nat­taa jär­jes­tää Hel­sin­gin­nie­men ulko­puo­lel­la, mut­ta klas­si­sen musii­kin ja muun kor­kea­kult­tuu­rin osal­ta infra kyl­lä on tääl­lä ehdot­to­mas­ti maan paras (vähät­te­le­mät­tä sinän­sä mui­den kau­pun­kien hyviä kult­tuu­ri­lai­tok­sia, nii­tä Hel­sin­gis­sä vain on eniten). 

  Osmon aja­tus tun­tui­si siis perus­tel­lul­ta. Heit­tä­mäl­lä tulee mie­leen, että kun kor­kea­kult­tuu­ri kerää rahoi­tuk­sen­sa pää­asias­sa muu­al­ta kuin mak­sa­val­ta ylei­söl­tä, ehkä kysyn­nän ja tar­jon­nan meka­nis­mi ei ohjaa tapah­tu­mia opti­maa­li­ses­ti vaan enem­män teki­jöi­den omien int­res­sien mukaan. Jos kult­tuu­rin­te­ki­jät halua­vat mie­luum­min viet­tää pit­kää kesä­lo­maa kuin kehit­tää turis­tiy­lei­söl­le sopi­via esi­tyk­siä, se on var­mas­ti hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta vink­ke­lis­tä ymmär­ret­tä­vää, mut­ta mat­kai­lue­lin­kei­non kan­nal­ta vähän huo­no vaih­ta­ri jos kysyn­tää olisi.

 6. Täy­tyy kyl­lä muis­taa että Hesa­rin Min­ne men­nä- pals­ta ei ole mikään defi­ni­tii­vi­nen kult­tuu­ri­tar­jon­nan raa­mat­tu, vaan pal­jon tapah­tuu vaik­ka sii­tä ei hesa­ril­le ker­rot­tai­si­kaan. Ja äsken espan tie­tä­mil­lä kul­kies­sa­ni pai­kal­la oli aina­kin 2 jousi­kvar­tet­tia, 1 klov­ni ja 1 kita­ris­ti. Lisäk­si tänään on tie­dos­sa­ni 3 eri kon­sert­tia ravin­to­lois­sa ja pal­jon muu­ta akti­vi­teet­tiä. Eri asia on sit­ten koh­taan­to- ongel­ma, jos tie­toa näis­tä ei saa­da kon­sert­tiin halua­vil­le tahoil­le. Mut­ta veik­kai­sin että turis­tit­kaan ei ensim­mäi­se­nä kur­ki hesa­rin min­ne men­nä- palstaa.

 7. Suo­men­lin­nas­sa on hyvä kesä­teat­te­ri — tosin laut­ta­mat­kan pääs­sä. Klas­si­sen kita­ran kon­ser­tit ovat tosi­aan har­mit­ta­van har­vas­sa (mihin vuo­den­ai­kaan tahansa).

 8. Tai­tei­li­jat ujos­te­le­vat tai ovat hekin men­neet mökeil­leen tai­tei­le­maan kesäi­ses­sä Suo­mes­sa. Ehkä­pä käy­vät jopa kesä­teat­te­ris­sa. Nii­tä kun löy­tyy lähes joka kylästä.

 9. Minun mie­les­tä paras­ta kult­tuu­ri­tar­jon­taa vie­rail­le on taval­li­nen Hel­sin­ki­läi­nen mil­jöö. Se mitä turis­tit ympä­ril­lään näke­vät ja koke­vat kau­pun­gin kaduilla.

  Ei kult­tuu­ri­tar­jon­nas­sa tar­vi­ta muu­ta. Kun­han on vaan moni­kan­sal­li­nen ympä­ris­tö kesäi­sel­lä kadul­la, niin avot, täs­sä se on.

  Se on sit­ten eri asia kun kult­tuu­ri­lä­he­tys­tö saa­puu EU:sta kat­so­maan mitä Suo­men pää­kau­pun­gis­sa tapah­tuu, niin lyö­tä­köön vaik­ka MEKin videot kult­tuu­ri-ihmi­sil­le kouraan.

  Jos­kus aikoi­naan tuli kat­sel­tua Fin­nai­rin konees­sa noi­ta MEKin vidoi­ta, ja eipä kat­se­lus­ta jää­nyt kuin paha maku suu­hun — plus mui­den ainei­den jälkimakujen.

 10. Jos­kus 10 v sit­ten aina­kin oli elo­ku­va-arkis­ton edes­sä kadul­la iltai­sin elo­kuv­näy­tök­siä. Se oli kivaa.

  Kan­dee huo­ma­ta, että alle 40 v. immei­sil­le kult­tuu­ri on yleen­sä yhtä kuin bileet. Nämä yhtei­sis­tä rahois­ta sää­lit­tä­väs­ti tue­tut “kult­tuu­ri­rien­not” jou­tai­si­vat kuol­la muul­loin­kin kuin heinäkuussa.

 11. Kun huo­mi­sen kon­sert­ti­tar­jon­taa kat­soo Nyt- liit­tees­tä, niin löy­tyy 8 kon­sert­tia, 15 klu­bia ja 7 muu­ta tapah­tu­maa- ja tämä siis pel­käs­tään lau­an­tail­le ja pel­käs­tään nyt- liit­tees­sä. Lisäk­si pus­ka­ra­dion kaut­ta tie­de­tään vie­lä toi­ses­ta moko­mas­ta kon­sert­te­ja. Lisäk­si esi­mer­kik­si espan laval­la pyö­rii ymmär­tääk­se­ni joka kesä­ai­kaan joka päi­vä jos jon­kin­lais­ta ohjelmaa.

  En kyl­lä alle­kir­joi­ta väi­tet­tä että kult­tuu­ri­tar­jon­ta oli­si sta­dis­sa joten­kin pysäh­ty­nyt hei­nä­kuul­le. Suo­ma­lai­sia katusoit­ta­jia ei näy, kos­ka se hom­ma ei ole oikein kan­na­ta­vaa- toi­saal­ta Venä­jäl­tä tulee erin­omai­sia pump­pu­ja hoi­ta­maan sitä­kin hom­maa. Han­nu Oska­la ava­si­kin jo näi­tä kan­nat­ta­vuus­las­kel­mia sii­tä, pal­jojn­ko muusi­kon työ oikeas­ti maksaa.

  Ja elo­kuus­sa hom­ma sit­ten räjäh­tää juh­la­viik­ko­jen, AKG:n ja tai­tei­den yön suh­teen. Kyl­lä tääll­lä näh­tä­vää riittää!

 12. Tänään oli sen­tään soti­las­soit­to­kun­nan näyt­tä­vä orkes­te­ri Espal­la ja turis­tit oli­vat mie­lis­sään. Näkyi siel­lä jou­kos­sa Osmo­kin uut­ta kame­raan­sa ulkoi­lut­ta­mas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti kuvat oli­vat halutunlaisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.