Kiinteistöliitto vaatii peiteltyä osingonjakoa

Kiin­teis­tö­liit­to on kek­si­nyt, että kun­tien ener­gia­lai­tos­ten voi­tot ovat pii­lo­ve­ro­ja.  Voi­si­vat olla­kin, jos ener­gian hin­ta on kal­lis eikä kulut­ta­jal­la ole muu­ta vaih­toeh­toa. En tun­ne mui­den kun­tien tilan­net­ta, mut­ta tar­kas­tel­laan­pa vähän Helsinkiä

Hel­sin­gin ener­gia tuot­taa voit­toa ja kor­koa pää­omal­le (jok­seen­kin sama asia) noin 300 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Ilman sitä Hel­sin­gin kun­nal­lis­ve­ro oli­si liki 20 pro­sent­tia. Kiin­teis­tö­lii­ton mukaan oli­si parem­pi jakaa ener­gi­aa hal­val­la ja nos­taa kunnallisveroa.

Säh­kön oston osal­ta Hel­sin­gin ener­gial­la ei ole mono­po­lia, vaan säh­köä saa ostaa mis­tä halu­aa. Vaa­ti­mus, että kau­pun­gin oli­si myy­tä­vä sitä hal­val­la, on sikä­li han­ka­la, että Hel­sin­gin säh­kö lop­pui­si aika pian, jos sitä myy­täi­siin hal­vem­mal­la kuin mitä kil­pai­li­jat myy­vät. Sitä­hän on sil­loin myy­tä­vä kai­kil­le ostohalukkaille.

Säh­kön siir­ros­sa kau­pun­gil­la on mono­po­li, jon­ka hin­to­ja val­tio sää­te­lee. Jos väit­tää säh­kön siir­to­hin­to­ja lii­an kor­keik­si, pitäi­si löy­tää sel­lai­nen säh­köyh­tiö, joka siir­tää hal­vem­mal­la. Hel­sin­gin siir­to­hin­nat ovat hal­vim­mas­ta pääs­tä vaik­ka kau­pun­ki on vaa­ti­nut kai­va­maan joh­dot maan alle, mikä lisää kus­tan­nuk­sia. Espoos­sa esi­mer­kik­si säh­kön siir­to­hin­nat ovat pal­jon kor­keam­mat. Jos Hel­sin­gin säh­kö­verk­ko arvioi­tai­siin jäl­leen­han­kin­ta­hin­nan mukaan, sen tuot­to ei oli­si kovin suu­ri. Mil­jar­di­luo­kan pää­oma­si­joi­tuk­sen on tuo­tet­ta­va vähän korkoakin.

Kau­ko­läm­mön osal­ta Hel­sin­gil­lä on ja ei ole mono­po­lia. Kukaan muu ei voi toi­mit­taa kau­ko­läm­pöä, mut­ta kau­ko­läm­pöön ei ole pak­ko liit­tyä. Talon­sa voi läm­mit­tää öljyl­lä tai säh­köl­lä, jos pitää kau­ko­läm­pöä lii­an kal­lii­na. Kau­ko­läm­pö on kui­ten­kin hal­vin läm­mi­tys­vaih­toeh­to, joten ei sitä voi yli­hin­noi­tel­tu­na pitää. Mata­lae­ner­gia­ta­lo­jen val­mis­ta­jat syyt­tä­vät Hel­sin­gin ener­gia­lai­tos­ta päin vas­toin sii­tä, että se myy kau­ko­läm­pöä lii­an hal­val­la ja tekee näin ener­gian­sääs­tös­tä kannattamatonta.

Hel­sin­gin ener­gian voit­to on lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti ter­vet­tä. Kiin­teis­tö­löii­ton vaa­ti­mus ener­gian myy­mi­ses­tä alle mark­ki­na­hin­nan on ikt­sea­sias­sa vaa­ti­mus pei­tel­lys­tä osingonjaosta.

17 vastausta artikkeliin “Kiinteistöliitto vaatii peiteltyä osingonjakoa”

 1. Osmo sanoo: Sitä­hän [säh­köä] on sil­loin myy­tä­vä kai­kil­le ostohalukkaille.

  Ei sitä ole pak­ko myy­dä samal­la hin­nal­la kai­kil­le. Aina­kin minun säh­köyh­tiö­ni käyt­tää kak­sois­hin­noit­te­lua. Jou­dun mak­sa­maan enem­män ener­gias­ta kuin yhtiön oman jake­lu­ver­kon alu­eel­la asu­vat. Sil­ti se on huo­mat­ta­vas­ti Hel­sin­gin Ener­gian hin­taa hal­vem­paa. Ostan säh­kö­ener­gia­ni siis toi­saal­ta, mut­ta siir­ron Hel­sin­gin Ener­gial­ta. Hel­sin­ki­läi­se­nä veron­mak­sa­ja­na teen siis ken­ties moraa­li­ses­ti vää­rin, mut­ta ero on sen ver­ran mer­kit­tä­vä, että en voi tukea oman kun­nan yhtiö­tä omil­la rahoil­la­ni suoraan.

  1. Mikä yhtiö myy Hele­niä mer­kit­tä­väs­ti hal­vem­mal­la? Sinän­sä et tee lain­kaan vää­rin Hel­sin­kiä koh­taan, kos­ka Hele­nil­lä ei ole ollut vai­keuk­sia saa­da säh­köään kaupaksi.

 2. Osmo kysyy: Mikä yhtiö myy Hele­niä mer­kit­tä­väs­ti halvemmalla?

  Vält­te­lin tuon sano­mis­ta tur­ha­na mai­nok­se­na, mut­ta ei se mikään salai­suus ole. Kysees­sä on Vaa­san Säh­kö Oy. Hei­dän säh­kös­tään 23 % tuo­te­taan uusiu­tu­vil­la ener­gian­läh­teil­lä, kun Hele­nil­lä vas­taa­va osuus on 7%.

  Hin­tae­ron voi tar­kis­taa vaikkapa:

  http://www.sahkonhinta.fi/

  Ja suo­sit­te­len kai­kil­le tar­kis­te­lua aika ajoin. Yhtiön vaih­ta­mi­nen on nau­ret­ta­van help­poa ja sen voi teh­dä ilmai­sek­si ker­ran vuo­des­sa. Puhe­lin­soit­to ja hom­ma on hoidossa.

  Toki kulu­tuk­sen vähen­tä­mi­nen on kai­kis­ta paras­ta sääs­tä­mis­tä. Eikä ole edes vaikeaa.

 3. Kir­joi­tus on var­sin ansio­kas, mut­ta säh­kön­siir­ron käsit­te­lyn osal­ta var­sin ylimalkainen..

  Säh­kön siir­ros­sa kau­pun­gil­la on mono­po­li, jon­ka hin­to­ja val­tio sää­te­lee. Jos väit­tää säh­kön siir­to­hin­to­ja lii­an kor­keik­si, pitäi­si löy­tää sel­lai­nen säh­köyh­tiö, joka siir­tää halvemmalla.”

  Hin­to­jen bench­mark-ver­tai­lu on var­maan­kin hyvä läh­tö­koh­ta alu­eel­lis­ten mono­po­lien, siir­to­verk­ko­jen, mut­ta tus­kin ker­too kaik­kea. Jos kaik­ki yhtiöt ovat säh­kön­siir­ros­saan tehot­to­mia, niin sil­loin­han hin­nat ovat kai­kil­la kor­keam­mat, jol­loin bench­mark-ver­tai­lu ei ker­ro oikeas­ta asias­ta. Ehkä­pä siir­to­mo­no­po­lia oli­si syy­tä tar­kas­tel­la vähän tar­kem­min ja ehkä­pä koko Suomessa?

  Esi­mer­kik­si jo vil­kai­se­mal­la emv:n net­ti­si­vu­ja siir­to­hin­noit­te­lun val­von­nas­ta havai­taan ongel­mia: http://www.energiamarkkinavirasto.fi/data.asp?articleid=1660&pgid=228

  Näis­tä esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa: “Jos val­von­ta­jak­son aika­na säh­köyh­tiön verk­ko­mak­suil­la kerää­mä tuot­to ylit­tää koh­tuul­li­sen tason, ner­gia­mark­ki­na­vi­ras­to vel­voit­taa pää­tök­sel­lään säh­köyh­tiön palaut­ta­maan yli­tuo­ton asiak­kail­le alen­ta­mal­la säh­kön siir­to­ta­rif­fe­ja seu­raa­van val­von­ta­jak­son aika­na. Yksit­täi­sil­le asiak­kail­le siir­to­mak­su­jen palau­tuk­sia ei suoriteta.”

  Val­von­ta­jak­son olles­sa nel­jä vuot­ta tapah­tuu var­mas­ti siir­ty­mää asia­kas­kun­nas­sa, jol­loin aiem­man val­von­ta­jak­son aika­na lii­an suu­ria mak­su­ja mak­sa­neet osta­jat eivät saa yli­tuot­to­jen palau­tuk­sia vaan ne ohjau­tu­vat hyö­dyn­tä­mään tule­via kuluttajia.

 4. Jos oikein tul­kit­sen, Kiin­teis­tö­liit­to siis ehdot­taa vero­tuk­sen pain­opis­teen siir­tä­mis­tä pykä­län ver­ran kulu­tuk­sen verot­ta­mi­ses­ta työn verot­ta­mi­seen? Ei vai­ku­ta kovin vii­saal­ta, var­sin­kaan jos esim. ener­gian­tuo­tan­to ei mak­sa aiheut­ta­mi­aan ulkoi­sia kus­tan­nuk­sia, kuten asian­ti­la lienee.

  Onko “pii­lo­ve­ro” niin dog­maat­ti­nen mör­kö, että sitä pitää vält­tää kei­nol­la mil­lä hyvän­sä? Kuten Ode­kin, aika kum­mal­li­se­na näen sen, että kun­nal­li­nen yri­tys ei sai­si tuot­taa omis­ta­jien­sa hyväk­si voit­toa kil­pail­luil­la markkinoilla.

  Ener­gian­tuo­tan­to sinän­sä on ylei­ses­ti ottaen hyvä bis­nes. Kun­nal­li­set lai­tok­set teke­vät rei­lua voit­toa, osit­tain lai­tos­ten tek­ni­sen jär­ke­vyy­den vuok­si — säh­kön ja läm­mön yhteis­tuo­tan­to on kannattavaa! 

  Samaa kes­kus­te­lua käy­dään muu­al­la­kin eli ei tämä vain Hel­sin­kiin rajoit­tu­va asia ole.

 5. voit­toa ja kor­koa pää­omal­le noin 300 mil­joo­naa euroa vuodessa”

  Jos kau­pun­ki / Helen mak­saa tuos­ta voi­tos­ta nor­maa­lin pää­oma­ve­ron, noin 100 mil­joo­naa, val­tiol­le, niin ei sii­hen pii­lo­ve­ro­ja sisälly.

  1. Kun­nal­li­set lii­ke­lai­tok­set eivät mak­sa veroa voi­tos­taan. Jos mak­sai­si­vat, ener­gia­lai­tos yhtiöi­tet­täi­siin niin ras­kaal­la taseel­la, ettei se tuot­tai­si voit­toa vaan nykyi­nen voit­to sulai­si kau­pun­gil­ta saa­dun lai­nan korkoihin.

 6. Juu­ri näin. Jos säh­kö­mark­ki­noil­la on mono­po­li- tai oli­go­po­li­voit­to­ja pitää kau­pun­gin ottaa täy­si hin­ta. Kun näil­lä tuloil­la yllä­pi­de­tään alem­paa kun­nal­lis­ve­roa, puut­tuu kun­ta vero­tuk­sen kaut­ta vähem­män mark­ki­noi­den toi­min­taan ja työn­te­ko ja inves­toin­nit kan­nat­ta­vat paremmin.

 7. lii­ke­lai­tok­set eivät mak­sa veroa”

  Mie­les­tä­ni rälls­sien luo­mi­nen yhteis­kun­taan ei pit­käl­lä juok­sul­la ole kenen­kään etu.

  Jos kun­ta lai­naa rahaa yhtiöl­leen oli­si sii­tä saa­ta­va kor­ko­tuot­to myös verotettava.

 8. Vie­lä jat­kan räls­sien arvostelua.

  Kun­nal­li­set räls­sit joh­ta­vat tilan­tee­seen että kun­ta­lai­sil­le tulee edul­li­sem­mak­si tuot­taa (esim ener­gia) kun­nal­li­sen yhtiön kaut­ta kuin ostaa se mark­ki­noil­ta. Vaik­ka tämän toi­min­nan edul­li­suus perus­tuu­kin sii­hen että val­tiol­le kuu­lu­vat veroeu­rot jää­vät kun­nan kassaan.

  1. Minul­le ope­tet­tiin kan­san­ta­lous­tie­teen kurs­sil­la, ettei voit­toon koh­dis­tu­va tasa­ve­ro siir­rä voi­ton­mak­si­moin­ti­pis­tet­ta. Arvon­li­sä­ve­ro­han nois­ta pal­ve­luis­ta kui­ten­kin maksetaan.

 9. Osmo: Se, että voit­toon koh­dis­tu­va tasa­ve­ro ei siir­rä voi­ton­mak­si­moin­ti­pis­tet­tä ei vai­ku­ta sii­hen ettei­kö vero­koh­te­lun eri­lai­suus vää­ris­täi­si mark­ki­noi­ta ja joh­tai­si hyvinvointitappioihin.

  Tie­tys­ti jos kysees­sä on tuo­te, jol­le ei ole subs­ti­tuut­te­ja ja kun­nal­la on mono­po­li, niin sit­ten vahin­koa ei tapah­du. Säh­kön­siir­to on var­mas­ti aika lähel­lä täl­lais­ta, kos­ka pat­te­rit ja agre­gaa­tit ovat aika sur­kei­ta subs­ti­tuut­te­ja. Useim­mi­ten nämä kak­si ehtoa eivät tie­ten­kään toteudu.

 10. Osmol­le: säh­köä käyt­tä­vät kaik­ki, köy­hät ja rik­kaat. He mak­sa­vat saman hinnan/kWh. Jos rahan puu­te ote­taan verois­sa, niin kai­ke­ti rik­kaat mak­sai­si­vat enem­män? En puhu %:sta vaan euroista.

  1. Minus­taq mark­ki­na­hin­taan myy­mi­nen ei ole vero­tus­ta, vaik­ka yri­tys oli­si hoi­det­tu niin hyvin, että mark­ki­na­hin­ta tuot­taa voittoa.

 11. Kes­kus­te­lus­sa on jää­nyt vähäl­le huo­miol­le yksi näkö­kul­ma. Ener­gi­aa käyt­tä­vät suu­ria mää­riä yri­tyk­set, kun­nal­lis­ve­roa mak­sa­vat vain kun­ta­lai­set. Jos siis tämä ns. pii­lo­ve­ro pois­tet­tai­siin ja säh­kön siir­to hin­noi­tel­tai­siin pelk­kien kus­tan­nus­ten mukaan, oli­si tämä suo­ra tulon­siir­to kun­ta­lai­sil­ta alu­een yri­tyk­sil­le. Tätä­kö kiin­teis­tö­liit­to haluaa?

 12. Hel­sin­ki varas­taa täl­lä pii­lo­ve­ro­tuk­sel­laan maa­kun­nil­ta, kos­ka kun­nal­lis­ve­ros­ta jou­dut­tai­siin kai mak­sa­maan vero­tu­lo­jen tasaus­ta hesa­lais­ten van­huk­set hoi­ta­vil­le kun­nil­le Poh­jois- ja Itä-Suomeen

  1. Ei varas­ta. Tuo vero­tu­lo­jen tasaus perus­tuu vero­tet­ta­viin tuloi­hin, ei vero­pro­sent­tiin. Kun­ta, joka nos­taa vero­pro­sent­ti­aan, ei jou­du tämän takia mak­sa­maan muul­le Suo­mel­le enemmän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.