Tunteet, järki, geenit ja rekisterit

Keskustelu vihrei­den nais­ten rikosil­moituk­ses­ta Jus­si Hal­la-ahon raiskaus-kir­joituk­ses­ta tuot­ti varsin raskaan keskustelun. Tämän moderoin­ti on ollut niin työlästä, että en pysty jatka­maan keskustelua ajankäyt­töon­gelmien takia, vaik­ka olisi ollut houkut­tel­e­vaa vas­ta­ta Teemu K:n kymme­neen kysymykseen.

Toisen läh­es yhtä rasit­ta­van keskustelu­juon­teen syn­nyt­ti tun­nekuo­hu, joka syn­tyy aina jos tek­stis­sä esi­in­tyy sel­l­aisia sano­ja kuin ”geeni” ja ”rek­isteri” puhu­mat­takaan nyt siitä,että ne esi­in­tyvät vielä yhdessä. En halua vähätel­lä tieto­suo­jaon­gelmia, mut­ta en aina ymmär­rä, mitä tieto­suo­javä­ki kul­loinkin pelkää, kun toisia asioi­ta taas ei pelätä lainkaan, vaik­ka pitäisi.

Tiedät­tekö esimerkik­si, että kun vilau­tat­te kan­ta-asi­akasko­rt­tianne ruokakau­pas­sa, kaik­ki ostok­senne siir­tyvät rek­isteri­in. Jos ukkomies on menos­sa tapaa­maan toisek­si paras­ta tyt­töys­tävään­sä, kon­dome­ja ostet­taes­sa kort­ti kan­nat­taa jät­tää lompsaan.

Olen poimin­ut tähän joitakin väit­teistä geneet­tisen sor­men­jäl­jen rek­isteröin­nistä. Kur­si­ivil­la kir­joitet­tu on lain­aus blogista.

Todet­takoon, että tuol­lainen rek­isteri on jo ole­mas­sa, eikä sitä vas­taan ole protestoitu. Sen ylläpitämi­nen on ilmeis­es­ti aika kallista. Kos­ka rikok­si­in syyl­listyvät yleen­sä samat ihmiset tois­tu­vasti, poli­isi pitää tätä rek­ister­iä vain kan­ta-asi­akkaistaan, eikä halua laa­jen­taa sitä koko väestöön.

Nim­imerk­ki Ville ker­toi selkeästi, mis­tä tässä on kyse:

DNA-sor­men­jäl­jessä ei ole lainkaan sekvenssi­ti­etoa. Sor­men­jälkeä tehtäessä määritetään tiet­ty­jen voimakkaasti vai­htele­vien DNA-aluei­den pitu­udet. Jokaisel­la ihmisel­lä näi­den DNA-aluei­den pituuk­sien yhdis­telmä on uni­ik­ki, joten hänet voidaan sen avul­la yksiselit­teis­es­ti tun­nistaa. Myös läheiset suku­laisu­us­suh­teet saa täl­lä menetelmäl­lä selville. 

Alueet, joiden pitu­ut­ta DNA-sor­men­jälkeä tehtäessä mitataan, eivät sisäl­lä mitään geneet­tis­es­ti koodaavaa infor­maa­tio­ta. Toisin sanoen, ei mitään sel­l­aista, jon­ka avul­la voitaisi­in päätel­lä jotain yksilön perin­nöl­li­sistä omi­naisuuk­sista, sairauk­sista, y.m. Rek­isteri olisi siis mah­dol­lista toteut­taa niin, että sinne tulisi vain tämä tun­nis­tuk­sen mah­dol­lis­ta­va ja suku­laisu­us­suh­teet pal­jas­ta­va sor­men­jäl­ki, eikä mitään muu­ta geneet­tistä informaatiota.

Hän lisäsi vielä myöhemmin:

Geneet­tisen sor­men­jäl­jen ain­oa tieto­suo­jaris­ki liit­tyy isyy­den selviämiseen.

Tähän vas­tat­ti­in:

Tieto voidaan kyl­lä halut­taes­sa tal­len­taa sel­l­aiseen muo­toon, että siitä ei selviä muu­ta kuin että vas­taako se jotain ver­tail­tavaa näytet­tä (kryp­tografinen hash-funk­tio). Ei voi­da siis edes tarkastel­la näyt­tei­den samankaltaisu­ut­ta ja päätel­lä suku­laisu­us­suhtei­ta tms. niistä.

(Tämä ei ole alaani, mut­ta kyse on ilmeis­es­ti siitä, että syöt­tämäl­lä numerosar­ja (geen­i­ti­eto) saadaan selville nimi, mut­ta syöt­tämäl­lä nimi, ei saa­da selville numerosarjaa)

Mitä riske­jä sit­ten nähtiin:

Nim­imerk­ki NN:

Geenirek­isteri on hirvit­tävä ase vääris­sä käsis­sä. Minä jät­täisin tämän tuhoaseen rakentamatta.

Täl­laiseen argu­ment­ti­in on vaikea vas­ta­ta, kos­ka ker­ro­taan että se on hirvit­tävä ase, mut­ta ei ker­ro­ta miten. Täl­laisia puheen­vuoro­ja käytet­ti­in vaik­ka kuin­ka paljon. Ehkäpä niihin syynä oli ongel­ma, joka käy ilmi tästä puheenvuorosta:

NA-tieto­jen pimeät markki­nat, kun­han tieto on vuotanut tai sitä on varastet­tu rekisteristä.
Biologi­nen sodankäyn­ti; täs­mäviruk­set jot­ka tap­pa­vat tietyn per­imän omaa­vat ihmiset, mut­ta eivät omaa (kanta)väestöä.

Aika mon­es­sa puheen­vuorossa sotket­ti­in samal­la taval­la geenirek­isteri ja geneet­ti­nen sor­men­jäl­ki. Koroste­taan nyt vielä, että geneet­tis­es­tä sor­men­jäl­jestä ei selviä mitään tieto­ja yksilön ominaisuuksista.

Nim­imerk­ki Eufremia ei luot­tanut vira­nomaisi­in edes näytteenottotilanteessa.

Sylk­inäyt­teistä voi saa­da ihmis­es­tä paljon muu­takin tietoa kuin geneet­tisen sor­men­jäl­jen. Myös sel­l­aista tietoa, jol­la on mah­dol­lis­es­ti kau­pal­lista arvoa. Toisin kuin sor­men­jäl­jen anta­ja, sylk­inäyt­teen anta­ja ei voi olla var­ma siitä, minkä ver­ran tietoa hänestä ote­taan talteen.

Jos Eufemia pelkää, että joku varas­taa hänen geen­i­ti­eton­sa, hänen ei var­maankaan kan­na­ta antaa esimerkik­si ver­inäytet­tä. Kan­nat­taa myös varmis­taa, ettei par­turi ole Ohranan palveluk­ses­sa. Jos halu­an tietää jonkun geen­it, se onnis­tuu kyl­lä. Tässä muuten on aito tieto­suo­jaris­ki, johon en kek­si mitään ratkaisua.

Toinen ongel­ma — mikä on ongel­ma kaikkien bio­metris­ten tun­nis­tei­den kanssa — on se, ettei bio­metristä tun­nis­tet­ta voi vai­h­taa. Mitä jos joku onnis­tuu varas­ta­maan bio­metrisen tunnisteen? 

Ei tästä mitään henkilö­tun­nus­ta olla tekemässä. Jos oltaisi­in, niin kai tämä olisi kyl­lä pas­sia luotet­tavampi. Jos joku halu­aisi esi­in­tyä min­una, hänen pitäisi vai­h­taa kaik­ki solunsa.

Ensim­mäi­nen on se, että tämän tyyp­pis­ten rek­iste­rien käyt­tö tup­paa laa­jen­tu­maan. Ensin laa­di­taan rek­isteri vain johonkin vakavaan rikok­seen ja sit­ten pikkuhil­jaa madal­letaan rek­isterin käyttöä.

Ainakin tavanomaisia sor­men­jälk­iä poli­isi saa ottaa kuin­ka vähäpätöistä rikos­ta tahansa tutkies­saan. En usko, että tässä on mitään rajoituk­sia nytkään.

Han­nu Visti

Vieras­tan yhteiskun­taa, jos­sa jokainen ros­vo jää kiin­ni. Rosvoista val­taosan kuu­luu jäädä kiin­ni ja ran­gais­tusten tulee pelot­taa val­taosaa ole­maan ihmisik­si. Mut­ta yhteiskun­ta tarvit­see rosvo­ja ja kap­inal­lisia.

Hmmm. Meinasin sanoa, että Han­nu Vistin ajatuk­set saat­ta­vat muut­tua, kun mur­to tai pahoin­pite­ly osu­us oma­lle kohdalle, mut­ta en nyt sano, kun hal­la-aho­laiset alka­isi­vat taas elämöidä.

Min­ulle ei tule mieleen muu kuin se, että tämä data­base jos­sain vai­heessa vuo­taa verkkoon, ja sitähän ei sit­ten saa­da sieltä enää pois. Ja kun dna:taankaan ei voi muut­taa, toisin kuin avaimia ja sähkö­pos­tiosoit­tei­ta ja puhe­lin­nu­meroi­ta, niin ehkä sel­l­ainen teo­reet­ti­nen uhkaku­va tuos­sa on, että jos (kun) dna-tes­tauk­ses­ta tulee yhä halvem­paa, kuka tahansa voi ottaa mis­tä tahansa tupakas­ta tai juo­ma­la­sista näyt­teen, analysoi­da sen povi­tasku­un meneväl­lä sadan taalan mini­labral­la ja selvit­tää kenen tahansa henkilöl­lisyy­den mis­sä tahansa mis­tä syys­tä tahansa.

Ei tuo henkilöl­lisyy­den selvit­tämi­nen ole kovin vaikea­ta nytkään. Pankkiko­rt­ti, kän­nykkä, luot­toko­rt­ti ym. Ihan per­in­teinen sor­men­jälkirek­isterikin voi vuo­taa net­ti­in, sor­men­jäl­jethän on koo­dat­tu digitaalisiksi.

Tosin olisi­han siel­lä kaikkea kivaa tietoa vira­nomais­ten kiristyskäyt­töön tule­vaisu­udessa. Jos et urki, niin ker­romme vaimolle­si, että sin­ul­la on avioton lap­si.. Yms.

Tässä on edes jotain järkeä. Riip­puu tosin vähän vain­o­harhaisu­u­den asteesta. Iso askel poli­isil­ta on ryhtyä tuol­laiseen lait­tomaan kiristyk­seen, pienem­pi ehkä kuitenkin on löytää kiristyk­selle sen aihe.

Rek­istere­itä alkaa olla joka lähtöön, dna-rek­isterikin on jo ole­mas­sa, toisin se sisältää vain tuomit­tu­ja rikollisia.

Itse asi­as­sa ei tarvi­ta tuomio­ta, pelkkä epäilys riit­tää. Kuulin tapauk­ses­ta, jos­sa tähän rek­isteri­in pääsi lähet­tämäl­lä tek­stivi­estin läh­estymiskiel­toa rikkoen.

Muu­ta­ma ratkaistu rikos ei kor­vaisi mitenkään niitä tuhan­sia oikeusmurhia jot­ka tuol­lainen rek­isteri aiheuttaisi

Olisi hyvä tietää, mitä oikeusmurhia tarkoite­taan, kos­ka juuri näitä riske­jä olen kysel­lyt. Nim­imerk­ki Ville näki asian päinvastoin:

DNA-tutkimuk­sien ansios­ta on USA:ssa päädyt­ty vapaut­ta­maan usei­ta syyt­töminä tuomit­tu­ja. Teknisen rikos­tutkin­nan menetelmien edis­tyessä kaikkien oikeustur­va paranee.

Tähän ei tosin tarvi­ta tuo­ta rek­ister­iä, onhan se van­ki siel­lä vanki­las­sa, joten näyt­teenot­to ei ole vaikea­ta ja moti­vaa­tio näyt­teen antamiseenkin on ole­mas­sa, jos ker­ta on syytön.

 

62 vastausta artikkeliin “Tunteet, järki, geenit ja rekisterit”

 1. Hei Osmo

  Ne eivät olleet alun perin min­un kysymyk­siäni, vaan Janne Korhosen.

  Äänestin Osmo sin­ua kun­nal­lis­vaaleis­sa. Eduskun­tavaalei­hin men­nessä pitäisi noi­hin 10 kysymyk­seen löy­tyä julki­nen vas­taus. (Tai ei tietenkään tarvitse olla vas­tauk­set juuri ko. kysymyk­si­in, kun­han tulee riit­tävän laa­ja ja älyl­lis­es­ti rehelli­nen kan­nan­ot­to maahanmuuttokysymyksiin.)

  Olisi aika kauhea­ta joutua äänestämään Hal­la-ahoa johtuen esim. perus­suo­ma­lais­ten automyönteisyydestä.

 2. Toisen rikol­lisek­si lavas­t­a­mi­nen on help­poa, kun voi vaik­ka ex-puoli­son hiuk­sen käy­dä tiput­ta­mas­sa lopuk­si ruumi­in päälle tai mur­re­tun asun­non lat­tialle. Myös Gestapo-tyyp­pinen vinksah­ta­neen hallinnon asi­aa aja­va tai itsek­seen vain vinksah­tanut poliisi/syyttäjä voisi yksinker­taisem­min kuin nykyään lavas­taa halu­a­mansa hem­mon syyl­lisek­si. Raiskaustapauk­sis­sa humalais­es­ta uhrista voisi löy­tyä muun kuin raiskaa­jan siemennestettä.

  Kyl­lä näitä näköjään keksii. 

  Toisaal­ta jois­sain tapauk­sis­sa rikos­tutkin­nan eksak­tiu­den lisäämi­nen aut­taa syytön­tä epäilytä.

 3. Taas aloi­tus täyn­nä virheitä, vaik­ka luin vain kol­ma­sosan alusta. 

  Ei pidä paikkaansa että poli­isin rek­isteri olisi “kan­ta-asi­akkaista”. Näyte ote­taan usein kuu­lus­telun yhtey­dessä ensik­er­tailaiseltakin, jos rikosepäi­ly on rikok­ses­ta, jos­ta voi seu­ra­ta yli 6 kk:n vankeusrangaistus.

  Ei myöskään pidä paikkaansa, että poli­isi ei halu­aisi laa­jen­taa rek­ister­iä. Nimeno­maan poli­isivi­ra­nomaiset halu­a­vat tätä. 

  Ostoskäyt­täy­tymisen rek­isteröin­ti henkilöti­eto­jen kanssa on laiton­ta. Sitä ei siis tehdä. Eli osta Osmo vain rauhas­sa kort­susi kanta-asiakaskortilla.

 4. No, min­ul­la ei ole kan­ta-asi­akasko­rt­te­jakaan kos­ka karsas­tan ylen­palt­tista tieto­jen jakelua itses­täni. En kuitenkaan puhunut Orhanas­ta vaan teol­lisu­us­vakoilus­ta. Mas­si­ivi­nen näyt­tei­denkeru­upro­jek­ti saat­taisi tar­jo­ta siihen hyviä tilaisuuksia.

  En toi­vo sel­l­aisia rek­istere­itä, joiden hyödyt eivät ole ilmi­selvät ja suuret. En ymmär­rä mitä ilmi­selvää ja suur­ta hyö­tyä esit­tämästäsi rek­ister­istä olisi. Har­va raiskaus esimerkik­si jää selvit­tämät­tä sik­si, ettei tek­i­jää löy­de­tä; pikem­minkin sik­si, ettei tapah­tunut­ta voi­da todis­taa raiskauk­sek­si. Ja vaik­ka katas­trofien uhrien tun­nis­tus kestää jonkin aikaa, hei­dät tun­nis­te­taan kyl­lä nykyäänkin.

  Tuos­sa tuli muuten implisi­it­tis­es­ti min­un nimi­i­ni pan­tu­na jonkun toisenkin tek­stiä. En puhunut mitään bio­metri­sista tunnisteista.

 5. Muka­va kuul­la että pieni lis­tani on herät­tänyt mielenkiintoa. 

  Luotan tei­hin tässä asi­as­sa, ja odotan saa­vani lukea tuon Teemu K:nkin peräänku­u­lut­ta­man laa­jan kan­nan­oton tähän aihep­i­iri­in. Ymmär­rän toki että aihep­i­iri on laa­ja ja vaatii ihan jo perus­teel­lisu­u­den vuok­si aikaa ja paneu­tu­mista — mut­ta juuri sik­si kysynkin tätä poli­itikoil­ta, kos­ka suo­raan san­ot­tuna mak­samme teille palkkaa näiden(kin) asioiden ajat­telemis­es­ta. (OK, oikea osoite olisi var­maan Eduskun­ta mut­ta sat­tuneesta syys­tä luotan saa­vani järkevämpiä vas­tauk­sia täältä.)

  Keskustelus­sa on ollut tähän men­nessä sekä hyviä että vähän vähem­män hyviä het­k­iä puolin ja toisin. Hyvä kuitenkin, että keskustel­laan, eli kiitos foo­ru­min tar­joamis­es­ta. Muuten aihevinkkinä, olet­teko jo käsitelleet vihreää ver­ou­ud­is­tus­ta, eli sitä miten ympäristön säi­lyt­tämi­nen ja kehit­tämi­nen saataisi­in myös rahal­lis­es­ti kannattavaksi? 

  Halu­aisin muuten omas­ta puolestani vielä tukea teitä tässä geenirek­ister­i­hässäkässä — mielestäni olisi kaikkien etu edis­tyä tästä älyt­tömästä käytän­nöstä jos­sa poli­itikon täy­tyy varoa jatku­vasti sanomisi­aan. Tietämys asioista on levin­nyt nyky­maail­mas­sa paljon laa­jem­malle kuin ennen, eikä viisaus asu enää yksis­sä päis­sä. Sik­si olisi hyvä, että näitä koepal­lo­jakin voitaisi­in heit­el­lä ja niitä kom­men­toi­da pelkäämät­tä leimaamista suun­nas­ta tai toisesta. 

  Mis­tä puheenollen, en voi sanoa kuin että type­rä veto Vihreiltä naisil­ta — maut­to­muus ei tai­da olla vielä Suomes­sa kriminalisoitua.

 6. Eli­na sit­ten jak­saa olla ystävällinen.
  Tuo keven­nyk­sek­si tarkoitet­tu “kan­ta-asi­akas” ei nyt ole siis mikään viralli­nen ter­mi. Se, että kuu­lus­tel­laan epäiltynä rikok­ses­ta, jon­ka mak­simi­ran­gais­tus on puoli vuot­ta, on määritelmänä aika lavea. Yhden tapon yhtey­dessä voidaan kuu­lus­tel­la satoja. 

  Poli­isipääl­likkö Paatero on sanonut, että eivät halua koko kansan rek­isteröin­tiä. Ajat­telin uskoa hän­tä. Voivat toki halu­ta laven­taa tuo­ta kan­ta-asi­akkaan määritelmää. 

  Ostoskäyt­täy­tymis­es­tä tulee tieto henkilöti­etoi­hin yhdis­tet­tynä, kos­ka voin kat­soa bonus­pis­teisi­in oikeut­ta­vat ostok­seni oma­l­ta sivul­tani varsin tarkkoina. Laki edel­lyt­tää, että henkilöti­eto irrote­taan siitä kon­domi­pakkauk­ses­ta jos­sain vai­heessa, mut­ta tääl­lä on kyseenalais­tet­tu aika voimakkaasti poli­isin taipumus nou­dat­taa lakia. Eikö samal­la vain­o­harhaisu­u­den asteel­la pitäisi kyseenalais­taa myös kaup­po­jen lainku­u­li­aisu­us? Aika detaljoidus­sa muo­dos­sa kau­pat tuo­ta aineis­toa joka tapauk­ses­sa käsit­televät, kos­ka käyt­tävät sitä asi­akaskun­nan profilointiin.

 7. Tot­ta kai poli­isin sisäl­lä on eri­laisia näke­myk­siä, mut­ta val­lit­se­va kan­ta on rek­isterin puolel­la. Esim. poli­isineu­vos Rauno Ranta on ajanut koko kansan rek­ister­iä jo vuosia kuten muukin KRP:n johto. 

  Jos tapos­ta epäiltyä kuu­lus­tel­laan, niin var­masti ote­taan näyte, vaik­ka olisi ensim­mäistä ker­taa epäiltynä. Rek­si­teris­sähän on jo 80 000 ihmistä, eivät kaik­ki voi olla taparikollisia. 

  Siis voitko tosi­aan kat­soa ostok­sesi artikke­li artikke­lil­ta? Tietenkin sum­mat voi kat­soa, mut­ta näkyykö sieltä, että Sul­tan-paket­ti maanan­taina ja toinen tiistaina.. 

  Olen kyl­lä käsit­tänyt, että se on ehdot­toman laiton­ta yhdis­tää tiedot noin ilman lupaasi. Muis­taak­seni K‑kauppa tar­josi jotain seu­ran­taa, mut­ta siihen piti tiet­ty antaa kir­jalli­nen lupa.

 8. Esite­tyn kaltainen rek­isteri paran­taisi oikeustur­vaa. Ajatel­laan tilan­net­ta (nykyisessä sys­tee­mis­sä), jos­sa mur­topaikalta löy­tyy linkku­veit­si. Siinä on kol­men eri henkilön sor­men­jäl­ki, mut­ta vain yksi on rek­isteris­sä aiem­man tuomion tai rikosepäi­lyn vuok­si. Nykyisessä tilanteessa tuo­ta yhtä henkilöä epäil­lään rikok­ses­ta, mui­ta veit­seen koskenei­ta ei tiede­tä. Käytän­nössä tuo yksi henkilö saa niskaansa syyl­lisyyso­let­ta­man ja pros­es­si ete­nee kuin juna tuomioon saak­ka, jollei henkilö itse pysty osoit­ta­maan syyttömyyttään.Olen työni kaut­ta näh­nyt tuon usein menevän noin. Mikäli kaik­ki kolme linkku­veit­sen kanssa tekemi­sis­sä ollut­ta henkilöä tiedet­täisi­in, saataisi­in huo­mat­tavasti laa­jem­pi infor­maa­tio ja tutk­in­ta olisi monipuolisem­pi. Onko oikeustur­van kannal­ta parem­pi, että rikok­ses­ta kuul­laan vain yhtä henkilöä vai onko parem­pi, että kuul­laan kaikkia kolmea, jot­ka ovat olleet tekemi­sisssä veit­sen kanssa? Ja hei,voin ker­toa, että syyt­täjä ei lähde syyt­tämään kaikkia kolmea ikäänkuin var­muu­den vuok­si, jollei ole mitään näyt­töä siitä, että kyseessä ollut poruk­ka. Ja jos taas kyseessä yhteis­tu­umin toimin­ut poruk­ka, eikö ole yhden­ver­taisu­u­denkin kannal­ta parem­pi että tuomion saa­vat kaik­ki kolme eikä vain se, joka aiem­min syyl­listynyt rikok­seen taik­ka epäilty rikoksesta.

 9. Komp­paan Teemua. En halu­aisi joutua äänestämään perus­suo­ma­laisia enää toista ker­taa. En pidä hei­dän her­rav­i­has­taan, kon­ser­vati­ivi­su­ud­estaan enkä EU-vas­taisu­ud­estaan. Itseasi­as­sa puolueesta on vaikea löytää hyviä puo­lia. Mut­ta jos kukaan muu ei suos­tu yhdestä tärkeim­mistä poli­it­ti­sista aiheista keskustelua herät­tämään niin protestiää­nen houku­tus kas­vaa. Hal­la-ahoa äänestäneet ovat jo siinä mielessä saa­neet vastinet­ta äänelleen, että vaik­ka on keskustel­tu keskustelijoista eikä niinkään itse aiheesta, niin monikult­tuurisu­us ja maa­han­muut­to ovat kuitenkin näkyneet val­takun­nan uuti­soin­nis­sa jo yli 3 viikkoa. Tätä ei ole tapah­tunut aikaisemmin.

 10. Huolestut­tavia rek­istere­itä ovat myös eri­laiset ter­vey­den­huoltoalan ja Kelan rek­ister­it. Ymmärtääk­seni Suomes­sakin län­sir­an­nikol­la joku hoita­ja jäi kiin­ni retostel­tuaan Seiskalle jonkun julkkik­sen hoitotiedoilla.

  Yhtä lail­la jos joku kiin­nos­tunut toimis­tovirkail­i­ja jakaisi jonkun kanssa ne psyki­a­tri­lausun­not mis­sä ker­ron ole­vani väki­val­tainen ja epästabi­ili (esim. päästäk­seni psyki­a­triseen kuntoutuk­seen), voisi tästä aiheutua min­ulle suur­ta hait­taa. Tai sen tar­tun­nan Thaimaasta.

  Kaikkia rek­istere­itä tulisi tyh­jen­tää sään­nöl­lis­es­ti viran puolesta.

 11. Ei kai mikään yksit­täi­nen rek­isteri kovin suuri ris­ki ole, mut­ta jos usei­ta rek­istere­itä pääsee yhdis­telemään, niin ainakaan yksi­ty­isyy­den­suo­ja ei ole kovin hyvis­sä kan­timis­sa. Esimerkik­si anonyymin halti­jako­htaisen matkako­rtin haltija(t) lie­nee peri­aat­teessa selvitet­tävis­sä ver­taa­mal­la matkako­rt­ti­ta­pah­tu­mia matka­puhe­lim­ien sijain­ti­ti­etoi­hin. Rek­istereille saate­taan myös kek­siä ajan mit­taan uusia käyt­tö­tapo­ja, joi­ta ei osa­ta ennakoida.

 12. Han­nu Visti sanoi: “Vieras­tan yhteiskun­taa, jos­sa jokainen ros­vo jää kiin­ni. Rosvoista val­taosan kuu­luu jäädä kiin­ni ja ran­gais­tusten tulee pelot­taa val­taosaa ole­maan ihmisik­si. Mut­ta yhteiskun­ta tarvit­see rosvo­ja ja kapinallisia.”

  Vistin kanssa olen ainakin osit­tain samaa mieltä. Jos bio-/geen­i­tun­nis­tei­den ain­ut päämäärä on selvit­tää kuka teki rikok­sen mut­ta ei juuri mik­si (mihin se mielestäni tulee johta­maan), niin sil­loin on kyseessä oikeusmurha kos­ka se aset­taa päämäärän keino­jen edelle.

  Täl­laises­sa ajat­telus­sa on implisi­it­tinä ole­tus täysin itseri­it­tois­es­ta ratio­naalis­es­ta yksilöstä joka aina ja joka tilanteessa on täysin tietoinen omista valin­nois­taan. Jos asia olisi näin yksinker­tainen en näk­isi mitään vikaa mis­sään bio-/geenirek­isteris­sä, tai siinä että rikolli­nen saadaan kiin­ni “hin­nal­la mil­lä hyvänsä.”

  Mut­ta kos­ka esim psykolo­gias­sa, sosi­aalip­sykolo­gias­sa tai sosi­olo­gias­sa ei vielä nykypäivänäkään (eikä var­maan koskaan) pystytä tarkalleen todis­ta­maan kumpi vaikut­taa enem­män yksilön ajat­telu­un ja käyt­täy­tymiseen — yksilö itse vai yhteiskun­nan yksilölle aset­ta­mat rak­en­teet — niin ajat­telumalli joka läh­tee ain­oas­taan yksilöstä on mielestäni ei vain epäko­r­rek­ti vaan myös epäoikeudenmukainen.

  Tarkem­min ilmais­tu­na ajan takaa sitä, että mielestäni tärkein­tä rikosten selvit­tämisen ja ehkäisemisen kannal­ta on rikosten taus­ta-syi­den ja rikol­lis­ten teoilleen antamien seli­tys­ten tutkimi­nen, sekä niiden poh­jal­ta yhteiskun­nal­lis­ten muu­tosten suun­nit­telem­i­nen. Rikok­sia ei pelkästään tapah­du yksilöi­den “omien” val­in­to­jen takia, tot­takai valin­nat käytän­nössä ovat omia mut­ta niiden taustal­ta löy­tyy aina syitä jot­ka palau­tu­vat muualle kuin yksilöön. Joskus syi­den voidaan nähdä ole­van enem­män yhteiskun­nal­lisia, joskus taas vähemmän.

  Pää­point­ti on kuitenkin, että rikosten taustal­la on aina jonkin­laista pahoin­voin­tia joka palau­tuu yksilön elämän koke­muk­si­in. Tämä pahoin­voin­ti ei katoa min­nekkään pelkästään tuomit­se­mal­la ja sulke­mal­la ihmisiä vankilo­i­hin. Ongel­mana bio-/geenirek­isterin ain­oas­taan yksilöä pain­ot­tavas­sa näkökul­mas­sa joka tähtää tehokku­u­teen ja “kaikkien” rikol­lis­ten kiin­ni saamiseen on, että se peit­tää täysin alleen yhteiskun­nal­lisen näkökul­man. Mielestäni täl­lainen rikok­sen­tutk­in­ta oleel­lis­es­ti heiken­täisi kiin­nos­tus­ta rikosten taus­ta­syi­den selvit­tämiseen, kos­ka (kaik­ki) rikol­liset saataisi­in kuitenkin kiinni

  Kos­ka yksilö ei kuitenkaan ole itseri­it­toinen yhteiskun­nas­ta irral­laan ole­va olen­to, niin rikol­lisu­u­den “tehtävänä” mielestäni on hei­jas­taa yhteiskun­nas­sa useim­miten rak­en­teista johtu­vaa ja ilmenevää ihmis­ten pahoin­voin­tia. Täl­laises­sa yhteiskun­nas­sa pahoin­voin­nin selvit­tämi­nen ja sille jotain tekem­i­nen on per­im­mäi­nen tehtävä, ei ihmis­ten var­ma kiin­ni­jäämi­nen kos­ka sil­lä ei juuri saavute­ta mitään. Yhteiskun­ta jos­sa kaik­ki jäi­sivät kiin­ni olisi total­i­taari­nen ja lukkiutunut!

 13. “Ei tuo henkilöl­lisyy­den selvit­tämi­nen ole kovin vaikea­ta nytkään. Pankkiko­rt­ti, kän­nykkä, luot­toko­rt­ti ym.”

  Tässä on nyt vähän lep­sun ter­mi­nolo­gian aiheut­ta­ma väärinkäsitys.

  Sel­l­aisil­la resurs­seil­la joi­ta val­ti­ol­la on tyyp­il­lis­es­ti käytössään, voidaan jo nykyään hel­posti ja huo­maa­mat­ta selvit­tää minkälaisia DNA-sor­men­jälk­iä jos­sain fyy­sisessä tilas­sa on oleskel­lut. Voi olla että pian tämä mah­dol­lisu­us tulee kenen tahansa ulottuville.

  DNA-sor­men­jälkikokoel­ma itsessään on aika hyödytön jos sor­men­jälkien liit­tämi­nen henkilöl­lisyyk­si­in on niin kallista tai työvoimaval­taista että sitä on mah­do­ton­ta tehdä laa­jas­sa mit­takaavas­sa epäi­lyk­siä herät­tämät­tä. Tilanne muut­tuu ratkai­sev­asti jos DNA-sor­men­jälkirek­isteri vuo­taa nettiin.

  Tämä ei nyt sinän­sä ole argu­ment­ti itse rek­ister­iä vas­taan, vaan mah­dol­lises­sa toteu­tuk­ses­sa huomioita­va asia.

 14. “Siis voitko tosi­aan kat­soa ostok­sesi artikke­li artikke­lil­ta? Tietenkin sum­mat voi kat­soa, mut­ta näkyykö sieltä, että Sul­tan-paket­ti maanan­taina ja toinen tiistaina..”

  Keskus­li­ik­keet var­mas­tikin toimi­vat tieto­suo­jalain puit­teis­sa, mut­ta se ettei ostosko­htaista henkilöl­lisyy­teen liitet­tyä rek­ister­iä eksplisi­it­tis­es­ti luo­da ei tarkoi­ta etteikö tieto olisi ole­mas­sa ja tarvit­taes­sa esi­in kaivettavissa.

  Kiin­ni­jäämisen ris­ki tietysti muil­la kuin keskus­li­ikkei­den IT-osas­ton henkilöstön ultra­pi­heil­lä puolisoil­la jot­ka halu­a­vat plus­sapis­teet jopa AU-kon­domeista on minimaalinen.

 15. Ainakin yksi kir­jalli­nen kysymys on eduskun­nas­sa aiheesta esitet­ty. Kysyjille vas­tataan vain, että “yleisen, ennal­ta rajoit­ta­mat­tomaan vira­nomaiskäyt­töön tarkoite­tun DNA-rek­isterin perus­t­a­mi­nen” on ongel­mallista (ilmeis­es­ti mah­do­ton­ta). Näin ollen rek­isterin käyt­töä pitäisi etukä­teen selkeästi raja­ta peru­soikeussään­nösten ja kv. sään­nösten mukaisek­si — tai näin itse ainakin vas­tauk­sen ymmär­rän. Mil­laiset rajauk­set siis oli­si­vat vält­tämät­tömiä ja järkeviä?

  http://www.parliament.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_27_2007_p.shtml

 16. Osmo, kiitos DNA- ja gee­ni­a­sioiden kiihkot­tomas­ta käsit­telystä, se on harv­inaista poli­it­tises­sa keskustelus­sa. Mon­et geenei­hin liit­tyvät kysymyk­set tule­vat lähi­t­ule­vaisu­udessa vaa­ti­maan eet­tistä pohd­in­taa ja poli­it­tisia päätök­siä. On ollut ikävää seu­ra­ta, miten keskustelu aiheesta perus­tuu usein tietämät­tömyy­teen ja pelkoon. Poli­itikoillekin geeneil­lä pelot­telu tar­joaa aina helpon mah­dol­lisu­u­den irtopis­tei­den keräämiseen.

 17. Kun ker­ran poli­isi halu­aa kokokansan sor­men­jäl­jet, niin mik­sei sit­ten “DNA-sor­men­jälk­iäkin”. Jos ain­oa este on kalleus, niin tekni­ikan halpen­e­mista ei var­maan kovin mon­taa vuot­ta kuitenkaan tarvitse odottaa. 

  Kan­ta-asi­akasko­rteista en tiedä muu­ta, mut­ta näil­lä sanoil­la Cityle­hti main­os­ti Stock­man­nin “kaupun­gin paras­ta kan­ta-asi­aka­so­hjel­maa” (2008)

  “Stock­an kan­ta-asi­akas­ta ei hait­taa, vaik­ka kuitit ovat kadok­sis­sa. Jos osto­hetkel­lä on näyt­tänyt kan­ta-asi­akasko­rt­tia, löy­de­tään kuit­ti asi­akastiedoista. Kuitista näkyy myös taku­uai­ka. Lisäk­si jär­jestelmä mah­dol­lis­taa palaut­tamisen ilman kuittia.”

  Eli­na: “Olen kyl­lä käsit­tänyt, että se on ehdot­toman laiton­ta yhdis­tää tiedot noin ilman lupaasi. Muis­taak­seni K‑kauppa tar­josi jotain seu­ran­taa, mut­ta siihen piti tiet­ty antaa kir­jalli­nen lupa.”

  Täy­tyypä tun­nus­taa, ettei ole tul­lut luet­tua näi­den ohjelmien ehto­jen piene­jä pränt­te­jä kokon­aisu­udessaan. Toiv­ot­tavasti en ole ainakaan tul­lut luovut­ta­neek­si esikois­tani minkään kaup­paryh­män omaisuudeksi…

 18. Sel­l­ainen oikaisu, että kom­mentin “DNA-tutkimuk­sien ansios­ta on USA:ssa…” kir­joit­ti nim­imerk­ki Tom­mi, en minä.

 19. Toisen rikol­lisek­si lavas­t­a­mi­nen on help­poa, kun voi vaik­ka ex-puoli­son hiuk­sen käy­dä tiput­ta­mas­sa lopuk­si ruumi­in päälle tai mur­re­tun asun­non lat­tialle. Myös Gestapo-tyyp­pinen vinksah­ta­neen hallinnon asi­aa aja­va tai itsek­seen vain vinksah­tanut poliisi/syyttäjä voisi yksinker­taisem­min kuin nykyään lavas­taa halu­a­mansa hem­mon syyl­lisek­si. Raiskaustapauk­sis­sa humalais­es­ta uhrista voisi löy­tyä muun kuin raiskaa­jan siemennestettä.

  Joo, oli­han meil­lä taan­noin tapaus Turus­sa, jos­sa poli­isi halusi jonkun suo­ma­laisen kak­sikon tilille pankkiryöstöstä, eikä halun­nut vaikeut­taa tuomiois­tu­imen työtä ker­toma­l­la, että silmin­näk­i­jöi­den mukaan rosvot oli­vat puhuneet keskenään viroa. Tapaus selvisiä vuosia myöhem­min, kun viro­laiset tek­i­jät vanki­laan joudu­tu­aan tun­nus­ti­vat tämänkin ryöstön. 

  Viemäl­lä syyl­lisek­si halu­tun hiuk­sen riko­spaikalle voi lavas­taa toisen syyl­lisek­si, mut­ta mihin tässä tarvi­taan sitä rek­ister­iä? Nimetön ilmianto, että NN on nähty paikalla riit­tää, kos­ka NN:n geen­i­ti­eto on rek­isteröi­ty joka tapauk­ses­sa häneen itseensä.

 20. Asi­akkaiden pro­filoin­ti kaup­paketjuis­sa tapah­tuu ain­oas­taan per­heen tulo­jen, per­hekoon ja ker­tynei­den pis­tei­den mukaan. 

  Se ei tapah­du niin, että kat­sot­taisi­in:.. jaa­has Onkin näköjään Kauko Kar­vo­nen taas put­ki pääl­lä, kun mäyräkoiria on men­nyt kak­si per päivä, laite­taan­pas vähän Kof­fin tar­jous­ta Kakelle menemään. 

  Sil­loin kun per­heessä oli kak­si urheil­e­vaa ja kas­vavaa nuorukaista ja kol­maskin pienem­pi koul­u­lainen, niin paikalli­nen K‑Supermarket lähet­teli tasaisin väli­a­join min­ulle kaiken­laisia kut­su­ja ja etukuponke­ja, joil­la saat­toi saa­da jotain parinkin kympin arvoista ilmaisek­si tai huo­mat­tavia alennuksia. 

  Naa­purien kanssa tuli ilmi, etteivät he mitään näitä saa­neet eli ostosten määrän vuok­si olin jonkin­lainen de lux ‑asi­akas.

 21. Osmo Soin­in­vaara:

  “Tiedät­tekö esimerkik­si, että kun vilau­tat­te kan­ta-asi­akasko­rt­tianne ruokakau­pas­sa, kaik­ki ostok­senne siir­tyvät rek­isteri­in. Jos ukkomies on menos­sa tapaa­maan toisek­si paras­ta tyt­töys­tävään­sä, kon­dome­ja ostet­taes­sa kort­ti kan­nat­taa jät­tää lompsaan.”

  Sinivihreä:

  Mielestäni ihmeel­liset pain­o­tuk­set. Jos nyt kävisinkin vierais­sa, en olisi lainkaan niin pahoil­lani, pahoil­lani toki, sen tiedon vuo­tamis­es­ta vääri­in käsi­in kuin niiden arkalu­on­tois­t­en tieto­jen vuo­tamis­es­ta, joi­ta toden­näköis­es­ti jokaisen ihmisen geenistöstä tul­laan löytämään. Sik­si toisek­seen, luotan nyky­isin yksi­ty­is­ten kaup­pali­ikkeit­ten tieto­tur­vaan vira­nomais­ta­ho­ja enem­män. Virkakun­nan otteet kun muis­tut­ta­vat Suomes­sa yhä enem­män “Knallin ja sateen­var­jon” erikoisosas­ton toim­intaa (niille jot­ka main­ion kuun­nel­masar­jan tuntevat).

  Mielestäni geen­i­ti­eton­sa voisi halutes­saan luovut­taa vaik­ka inter­neti­in, jos kokee siten tekevän­sä maail­mas­ta parem­man paikan. Ainakin näin voisi yrit­tää vaku­ut­taa syyt­tömyyt­tään maail­man pahu­u­teen. Kaikki­neen blogin­pitäjän ehdo­tus kuvas­taa nähdäk­seni halua siir­tyä maail­maan, jos­sa kukin on syylli­nen kunnes toisin todistetaan.

 22. Han­nu Visti:

  Vieras­tan yhteiskun­taa, jos­sa jokainen ros­vo jää kiin­ni. Rosvoista val­taosan kuu­luu jäädä kiin­ni ja ran­gais­tusten tulee pelot­taa val­taosaa ole­maan ihmisik­si. Mut­ta yhteiskun­ta tarvit­see rosvo­ja ja kapinallisia.

  Soin­in­vaara:

  Hmmm. Meinasin sanoa, että Han­nu Vistin ajatuk­set saat­ta­vat muut­tua, kun mur­to tai pahoin­pite­ly osu­us oma­lle kohdalle, mut­ta en nyt sano, kun hal­la-aho­laiset alka­isi­vat taas elämöidä.

  ___________________________________

  Jos hie­man filosofisem­pi ote sal­li­taan , todet­takoon että emme tiedä mitä jokin futur­isti­nen yhteiskun­ta pitää ros­moute­na tai kap­inal­lisuute­na. Eikä ole taat­tua että tule­vaisu­u­den yhteiskun­ta — teknokraat­tis­es­ta eri­no­maisu­ud­estaan huoli­mat­ta — olisi yleis­es­ti kat­soen mitenkään toiv­ot­ta­va. On teo­ri­as­sa mah­dol­lista , että yhteiskun­ta kehit­tyy teknis­es­ti huimaa vauh­tia mut­ta taan­tuu henkisesti.

  Onnek­si keski­aikaisel­la kris­til­lisel­lä poli­isi­val­ti­ol­la ei ollut käytössään DNA-tun­nis­tei­ta aviorikko­jien jah­taamiseen. Niinikään en pidä suo­ta­vana , että täl­laiset tun­nis­teet tuli­si­vat Sau­di-Ara­bi­an uskon­nol­lisen poli­isin mutawan käyttöön.

 23. Mat­ti Kes­ki-Kor­pelan kom­ment­ti taitaa olla ensim­mäi­nen, jos­sa tulee esi­in täl­lais­ten rek­iste­rien suurin ongel­ma. Ainakin itse toivon, että vira­nomais­toimin­nan tehokku­ut­ta rajoite­taan, jot­ta voisimme suo­jau­tua sel­l­aiselta tule­vaisu­udelta, joka ei ole nyky­is­ten arvo­jemme mukainen. Kysymys on siis arvoista, ei lainsäädännöstä.

  Nat­siko­rt­ti­a­han tässä voisi vilautel­la, mut­ta sil­lä tekee suo­ma­laises­sa keskustelus­sa itses­tään vain nau­ret­ta­van tai “vain­o­harhaisen”. Todet­takoon kuitenkin, että esimerkik­si Alanko­mais­sa suh­taudu­taan hyvin varauk­sel­lis­es­ti jo vaa­timuk­si­in kan­taa mukana paperi­sta henkilöllisyystodistusta.

 24. Osmo: Komp­paan jos­sain määrin Ras­mus Man­ner­strömiä ja Han­nu Vistiä.

  Jos kaik­ki rikok­set selviävät, niin sil­loin lain­säätäjien täy­tyy olla ere­htymät­tömiä, eli säätää lake­ja joiden rikkomi­nen ei ikinä kas­va­ta hyv­in­voin­tia. En usko, että tämä on mahdollista.

  Jotenkin tun­tuu toden­näköiseltä, että jos rikos­ta ei huo­ma­ta (tai rikol­lista saa­da kiin­ni) niin kyse on use­am­min rikok­ses­ta, joka kas­vat­taa hyv­in­voin­tia kuin rikok­ses­sa jos­sa tek­i­jä selviää.

 25. Har­va raiskaus esimerkik­si jää selvit­tämät­tä sik­si, ettei tek­i­jää löy­de­tä; pikem­minkin sik­si, ettei tapah­tunut­ta voi­da todis­taa raiskaukseksi

  Tätä en ole koskaan ymmärtänyt. Naisjär­jestöt ovat sitä mieltä, että kaik­ki poli­isille ilmoite­tut raiskauk­set ovat raiskauk­sia ja että päälle vielä moninker­tais­es­ti tapah­tuu salaa. 

  Minä en oikein ymmär­rä mik­si se on selvit­tämätön raiskaus, jos raiskaus­ta ei voi­da näyt­tää toteen. Onko raiskaus aina tapah­tunut, jos nainen sanoo niin?

 26. Isken nyt aika mon­en mielipi­det­tä vas­taan, mat­si alkakoon!

  Kaup­pakeskuk­sis­sa kuulee usein, kun joku asi­akas kuu­lute­taan nimeltä takaisin liik­keeseen. On siis selvil­lä tuote ja nimi. Voi johtua tosin luot­toko­rt­tirek­ister­istäkin. Jos alkaa pelot­taa, mak­sa käteisel­lä, mut­ta rahaa automaatil­ta nos­taes­sasi pank­ki näkee mis­sä liikut, palkkasi, lainasi ja menot. Huihui!

  A Björkille ja komp­paa­jille kysy­isin mil­lä perus­teel­la kiin­ni­jäämät­tömyys on hyvä? Jos ei jää kiin­ni, ei syytä saa­da selville. Kiin­niote­tul­ta sitä ainakin voidaan kysyä. Miten lain­säätämi­nen muut­tuisi? Nytkin niitä muute­taan tarpeen mukaan. Jos rikos­ta ei huo­ma­ta, niin ei sitä ale­ta DNAl­lakaan tutkia. Tek­i­jän selviämi­nen taas ei vähen­nä yhtään TARPEELLISIA rikok­sia. Jos ihmi­nen kokee rikok­sen tarpeel­lisek­si, hän tekee sen vaik­ka jäisi kiin­ni. Mut­ta tarpeet­tomat se kar­sii pois, kun ei kan­na­ta yrit­tää. Kumotkaa­pa tuo.

  Kukaan ei ole ollut huolis­saan esmes Googles­ta, jos­sa näkyy mon­en koko elämä ihan yksi­ty­i­somis­tuk­ses­sa. Henkilöl­lisyys selviää hel­posti, vaik­ka naa­makir­jas­ta, irk­gal­le­ri­as­ta, sähkö­posteista. Kuvat on annet­tu itse, jot­ta voi myöhem­min kiristää. Sit­ten käyt vähän tuh­mil­la sivuil­la tai viestität rakas­ta­jan kanssa. Kaik­ki tiedot on rajo­jen ulkop­uolel­la ja poruk­ka itkee poli­isin DNA rek­ister­istä. Voivoi.

  Ensim­mäi­nen erä päättyi.

 27. Jäi sanomat­ta eilen: jak­samista kom­ment­tiryöp­py­jen keskel­lä. Mah­taa olla uuvuttavaa.

 28. Niin­pä. keskustelu on raskas­ta kun ker­rankin joutuu vas­taa­maan sanomi­sis­taan. Poli­itikothan ovat tot­tuneet siihen että hei­dän toimi­aan ei kyseenalaisteta.

 29. Hie­man lähi­his­to­ri­al­lista perspektiiviä:

  Yksi­ty­isyy­destä huolestuneet ja alan akti­iv­it, joi­hin kat­son kuu­lu­vani, ovat omak­suneet jyrkähkön tulkin­nan, että rek­istere­itä tai mui­ta vas­taa­vat tietokan­to­ja ei pitäisi kerätä lainkaan, kos­ka niitä väistämät­tä käytetään väärin. Olen alka­nut vah­vasti epäil­lä että tämä on epäre­al­isti­nen, strate­gis­es­ti epäon­nis­tunut ja seu­rauk­sil­taan tavoit­tei­den vas­tainen kanta.

  Se on epäre­al­isti­nen sik­si, että kehit­tyvä tekni­ik­ka tuot­taa tätä dataa yhä halvem­mal­la, ja tämän estämi­nen on läh­es toiv­o­ton­ta. Se on strate­gis­es­ti huono sik­si että keskustelu kään­tyy siihen onko rek­isteri sinän­sä hyvä vai huono asia, eikä siihen miten sen tieto­ja käytetään. Sor­men­jälkirek­isteri sinän­sä ei ole yksi­ty­isyysongel­ma, sen käyt­tö on, eli olen­naista ei ole data sinän­sä vaan käyt­töoikeudet. Kun huomio on epäolen­naisuuk­sis­sa, niin seu­raa lep­su­ja käytäntöjä.

  Eli kysymys­tä ei pitäisi aset­taa niin että saako DNA-tun­nis­tei­ta kerätä, vaan niin että kuka niitä kerää, kuka niihin tietokan­toi­hin pääsee käsik­si, miten ne suo­jataan ja mihin niitä tieto­ja saa käyt­tää? Tämä itseasi­as­sa saat­taisi jopa toimia ko. tieto­jen keräämistä vas­taan, pääsään­töis­es­ti esimerkik­si yri­tyk­sil­lä tulee täytenä yllä­tyk­senä kuin­ka vaikeaa ja työlästä, eli kallista tieto­jen suo­jaami­nen on. Näin sik­si että ongelmia ei tiedoste­ta. Se että kysytään mik­si tieto­ja kerätään on myös kus­tan­nuskysymys, halv­in­ta tieto­suo­jaa on se ettei ole mitään suojattavaa.

 30. Tiedemies, tietenkään raiskaus­ta ei ole aina tapah­tunut jos nainen sanoo niin. Neinen voi hyvin vale­hdel­la. En ole väit­tänyt mitään tämän kanssa ris­tiri­idas­sa olevaa.

  Kuitenkin: monis­sa raiskaustapauk­sis­sa on käytän­nössä yhden ihmisen sana toisen ihmisen sanaa vas­taan. Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa syytet­tyä ei voi­da tuomi­ta (vält­tämät­tä ei edes ryhdytä syyt­tämään), mikä on aivan oikein. Tois­tan: se on aivan oikein. En kuitenkaan usko, että kaikissa näistä tapauk­sista olisi kyse perät­tömistä ilmi­an­noista; todis­tei­den puut­teessa jää selvit­tämät­tä myös ihan oikei­ta raiskauk­sia. Väitin vain, että täl­lainen on selvästi yleisem­pää kuin puskaraiskaa­jien kiin­ni­jäämät­tömyys. Ymmärtääk­seni poli­isikin on tätä mieltä.

  Minä en muuten kuu­lu mihinkään naisjärjestöihin.

 31. Tiedemies,

  Eihän tuos­sa lain­auk­ses­sa san­o­ta, että AINA raiskaus olisi tapah­tunut kun rikosil­moi­tus tehdään. Var­masti on myös val­heel­lisia ilmoituksia. 

  Mut­ta kai nyt on selvää, että kun todis­tus­taak­ka on uhril­la, niin aivan taku­ul­la joitain raiskauk­sia jää toteen näyt­tämät­tä. Mikäli ei ole näkyviä fyy­sisiä vam­mo­ja, niin naisen on läh­es mah­do­ton­ta vaku­ut­taa oikeus siitä, että hänet on esim. uhkaile­mal­la pakotet­tu yhdyntään. 

  Tästä seu­raa vääjäämät­tä se, että kaik­ki kah­den kesken raiskatut eivät tee ilmoi­tus­ta tietäen, ettei asi­aa voi selvit­tää. Oikeuspros­es­si on raskas ja nöyryyttävä.

 32. Minäkään en kuu­lu mihinkään naisjär­jestöön enkä halu­akaan kuu­lua, mut­ta kuvitel­laan nyt seu­raa­va ehkä tyyp­illi­nenkin tapaus. 

  Olen yli 40-vuo­tias kol­men lapsen äiti ja min­ul­la pitäisi olla jo ns. järkeä. Hurvit­te­len vähän turhan pitkään Helsin­gin yössä ja viimeisen drinkin tar­joaa salskea tum­ma nuori mies nimeltä Basam (voi olla myös Jaakko). Tak­si­mat­ka ja oleskelu Basamin luona on vähän hämärän peitossa, mut­ta sen muis­tan selvästi, että herään sohval­la siihen, kun Basam käh­mii min­ua vaa­tivin ottein. 

  Yritän estel­lä hien­o­varaiseti ja seu­raavak­si rajusti, lop­ul­ta huu­dan.. Basam/Jaakko on fyy­sis­es­ti min­u­un näh­den yliv­er­tainen (kuten käytän­nössä miehet aina ovat) että min­ul­la ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta puo­lus­tau­tua, vaik­ka tun­nennkin humalan jo hellittäneen. 

  Mitä teen, kun pääsen pois itkien aamuyöstä betonilähiön auti­olle pihakadulle? Menenkö poli­isille ja häpäisen sil­lä tei­ni-ikäiset lapseni, han­kin toden­näköis­es­ti avio­eron eikä raiskaus koskaan tule toden­näköis­es­ti koskaan toteen näyte­tyk­si. Ja vaik­ka tulisikin, niin mitä sit­ten? Mitä minä siitä hyötyisin? 

  Eli köm­min koti­in, keksin jotain.. Pään­särkyä on seu­raa­vat kolme kuukaut­ta aina iltaisin, kun odot­te­len HIV-testin tuloksia. 

  Onko tämä jotenkin epäuskot­ta­va tari­na, Tiedemies? 

  Aika tavalli­nen se on!

 33. Asiana­ja­jaystäväni mukaan oikeu­teen pää­tyy usein tapauk­sia, jois­sa on vain sana sanaa vas­taan. Yhdyn­tä kat­so­taan toteen­näyte­tyk­si ja joitain jälk­iäkin on. Mies sanoo että sek­si oli rajua ja nainen sanoo tulleen­sa raiskatuksi.

  Tuomiois­tu­in yleen­sä kat­soo syyl­lisek­si, mut­ta oikeus ei ole aivan sokea: Täl­laista tilan­net­ta varten lais­sa on mah­dol­lisu­us tuomi­ta pari kk ehdol­lista tai sakko­ja sukupuoliy­htey­teen pakot­tamis­es­ta. Olen ymmärtänyt, että naisjär­jestöt vas­tus­ti­vat aikanaan tämän “lievää raiskauk­sen” lisäämistä rikoslakiin.

  Tämä kom­ment­ti­na siihen, että asi­at etenkin sek­si­in liit­tyen kovin har­voin ovat mus­tavalkoisia. Ja rikospros­es­si on molem­mille osa­puo­lille aina tuskalli­nen ja nöyryyttävä.

  Eli­nalle vielä: On aina help­po kek­siä joku tun­tei­ta kos­ket­ta­va tari­na, jon­ka luet­tuaan ei voi pää­tyä kuin antami­isi johtopäätök­si­in. Se ei kuitenkaan ole mikään argu­men­toin­nin muoto.

 34. Kansalainen: Lakien ja sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen voi aiheut­taa hyv­in­voin­ti­tap­pi­oi­ta. Tämä hyv­in­voin­ti­tap­pio voi olla suurem­pi tai pienem­pi kuin minkä rikkomis­es­ta seu­raa­va ran­gais­tus aiheut­taa. Jos kaik­ki rikok­set selvitetään kan­nat­taa lake­ja ja sään­töjä rikkoa ain­oas­taan sil­loin kun hyv­in­voin­ti­tap­pio on suurem­pi kuin ran­gais­tus. Tämä vähen­tää hyv­in­voin­tia kokonaisuutena.

  Esimerkik­si jalankulk­i­jan kan­nat­taa kävel­lä punaisia päin, jos ei häir­itse muu­ta liiken­net­tä. Jos hän jäisi toimin­nas­taan var­masti kiin­ni, niin rikko­muk­ses­ta seu­raa­va ran­gais­tus on niin suuri, että se ei kan­nat­taisi. Rikko­muk­sen var­ma pal­jas­tu­mi­nen siis aiheut­taisi hyv­in­voin­ti­tap­pi­oi­ta. MOT.

  Lake­ja voidaan muut­taa, mut­ta en silti usko, että lain­säätäjät onnis­tu­vat ikinä muo­toile­maan sel­l­aista paket­tia mihin ei jäisi hyv­in­voin­ti­tap­pi­oi­ta aiheut­tavia puutteita.

 35. Viemäl­lä syyl­lisek­si halu­tun hiuk­sen riko­spaikalle voi lavas­taa toisen syyl­lisek­si, mut­ta mihin tässä tarvi­taan sitä rek­ister­iä? Nimetön ilmianto, että NN on nähty paikalla riit­tää, kos­ka NN:n geen­i­ti­eto on rek­isteröi­ty joka tapauk­ses­sa häneen itseensä.

  Onhan DNA eksak­ti näyt­tö varsinkin, jos löy­tyy ver­ta tai siemennestet­tä, kun taas nimetön ilmianto on suht’ käyt­tökelvo­ton­ta “hearsaytä”, kuten me CSI:mme kat­selleet sanomme. Tosin Suomes­sa­han kyl­lä kel­paa kum­mallisen kelvo­tonkin yksit­täi­nen todiste, kun­han kokon­aisu­us on oikeu­den mielestä uskottava.

  Suraavak­si tulee mieleen, että kaikkien suo­ma­lais­ten DNA:n rek­isteröin­nistä ei ole pitkä askel, esim. ara­biperäis­ten suo­ma­lais­ten kat­tavaan rek­isteri­in. Eli yhdis­tämäl­lä päädytään sel­l­aiseen “rasis­tiseen” rek­isteri­in, jota har­va kan­nat­taa. Tai jos tuo ei onnis­tu, poli­it­tisen puolueen jäsen­rek­isterin ainakin voisi yhdis­tää DNA-rekisteriin.

  Har­va kan­nat­taa tuol­laisia rek­istere­itä mon­es­takin syys­tä, mut­ta yksi ongel­ma on, että “rasisti­nen” tms. DNA-rek­isteri antaisi tehokkaan työkalun sel­l­aiselle hal­li­tuk­selle, joka esim. halu­aisi sulkea ara­bit Suomes­sa leir­ille tai estää hei­dän pak­en­e­misen­sa ulko­maille. Onnis­tu­isi­han piileskele­vien kansan­vi­hol­lis­ten löyt­mi­nen muil­lakin keinoil­la, sor­men­jälkirek­ister­il­lä vaik­ka, mut­ta ei niin varmasti. 

  Jos DNA-testit joskus halpenevat ja nopeu­tu­vat, ruve­taan jo puhu­maan vielä pelot­tavam­mas­ta aseesta vääris­sä käsis­sä. Piileskelevät juu­ta­laiset, eikun ara­bit voitaisi­in paikan­taa tekemäl­lä massatestejä.

  Mut­ta näistähän ei CSI:ssä ole ollut jut­tua, joten en voi pitää itseäni asiantunijana.

 36. Eli­na, kaik­ista rikok­sista pitää yksilön tehdä rikosil­moi­tus. Oikeusjär­jestelmä ei voi toimia muuten.

  Jos esimerkkisi raiskaus näytetään toteen, Basam/Jaakko saa tuomion ja ei vält­tämät­tä tee sitä uudelleen. Aviomies on oikein valit­tu, jos hän pysyy tuke­na täl­laises­sa tilanteessa. Ja mitä häpeämistä on rikok­sen uhrik­si jou­tu­mises­sa? Uhri ei ole syylli­nen siihen, että jou­tui rikok­sen kohteeksi.

  Vaik­ka raiskaus­ta ei näytet­täisi toteen, olisi uhri yrit­tänyt puo­lus­taa omaa koske­mat­to­muut­taan, sen sijaan että hil­jais­es­ti hyväksy­isi kohtalonsa.

 37. “Uhri ei ole syylli­nen siihen, että jou­tui rikok­sen kohteeksi.”

  Ei. Raiskausten kohdal­la tämä ei vain aina käytän­nössä toteudu.

 38. Heip!

  Kom­men­toin aiheesta lyhyesti omassani:

  http://kasvi.org/index.php?6510

  Jos DNA-tun­niste lisätään bio­metriseen pas­si­in, tilanne pahe­nee entis­es­tään, sil­lä vaik­ka pas­si olisi tieto­tur­valli­nen, passin tiedot eri maid­en rajoil­la luke­vien vira­nomais­ten jär­jestelmät eivät sitä vält­tämät­tä ole. Ei tarvi­ta kuin yksi kor­rup­toitunut pass­in­tarkas­ta­ja jos­sain päin maail­maa, ja rikol­liset saa­vat hal­tu­un­sa avaimen suuren ihmisjoukon iden­ti­teet­ti­in. Eikä DNA-tun­nis­tet­taan (tai sor­men­jälkeä tai silmän verkkokalvoa) voi vai­h­taa, jos se pää­tyy vääri­in käsiin.

 39. “Eli kysymys­tä ei pitäisi aset­taa niin että saako DNA-tun­nis­tei­ta kerätä, vaan niin että kuka niitä kerää, kuka niihin tietokan­toi­hin pääsee käsik­si, miten ne suo­jataan ja mihin niitä tieto­ja saa käyttää?”

  Selväpäi­nen havain­to, ja nimeno­maan tuon ide­al­is­min takia tieto­suo­javäkeä on välil­lä vaikea ottaa vakavasti. Ei kukaan tosis­saan ehdo­ta val­tion kieltäy­tyvän kat­e­goris­es­ti väki­val­lankaan käytöstä siinä toivos­sa ettei kor­vaavaa jär­jestelmää tule tilalle.

  Reaal­i­maail­mas­sa on jo pitkään osat­tu rajoit­taa voimankäyt­töä lain­säädän­töteitse. Val­tuuk­sia jael­laan lain­säädän­nöl­lä insi­tuu­tioille, viran­halti­joille (esim. poli­isi), yksi­ty­isille oikeushenkilöille (esim. var­tioin­tili­ik­keet) ja yksi­ty­isille kansalaisille kohtu­ullisen onnis­tuneesti. Tämä onnis­tuu lähin­nä sik­si että val­tion monop­o­li väki­val­taan tun­nuste­taan yleisesti.

  Valvon­ta on laa­jasti tulkiten väki­val­lan muo­to, ja voidaan ajatel­la että valvon­ta sinän­sä on val­tion monop­o­li, jota tulee lain­säädän­nössä säädel­lä samal­la logi­ikalla kuin muunkin väki­val­lan käyt­töä. Lain­säädän­nön pitää vas­ta­ta yksiselit­teis­es­ti juurikin noi­hin tpyy­lu­o­man esit­tämi­in kysymyk­si­in sil­loin kun päätetään että jotain tietoa voidaan kerätä kos­ka nämä detaljit, ei päätös sinän­sä määrit­televät sen vaikutukset.

 40. Eli­na, Jus­si, Raiv­io ja muut raiskauk­ses­ta keskustel­e­vat ‑huo­masin, että tähän keskustelu­un kai­vataan tilas­to­ja raiskauksista.

  Oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen mukaan
  suurin osa sek­suaalirikok­sista, niinkuin kaik­ista rikok­sista, on piilorikol­lisu­ut­ta. Uhritutkimuk­set (kyse­ly­tutkimuk­set, ei poli­isin tilas­to­ja) ovat jois­san tapauk­sis­sa jopa osoit­ta­neet, että noin puo­let kaik­ista sek­suaalirikok­sista jää ilmoittamatta. 

  Suurin syy siihen on uhrin koke­ma häpeä ja vaikeus myön­tää joutuneen­sa raiskauk­sen uhrik­si. Tähän voi vaikut­taa se, että ylei­sis­sä keskusteluis­sa tuo­daan usein esille, että
  raiskauk­sen uhril­lakin olisi tiet­ty vas­tuu tur­val­lisu­ud­estaan ja että järkevällä
  käyt­täy­tymisel­lä raiskauk­sen olisi pystynyt estämään (s.79).

  Lähde:
  Optu­lan julkaise­ma Rikol­lisu­usti­lanne 2006 s. 79–80) link­ki: http://www.optula.om.fi/40525.htm

  Ilmoite­tu­ista raiskauk­sista syyt­teen saa­vat tekijät:
  Tun­tem­aton mies (8 % syyte)
  Tutustumistilanne/tuttava (19 % syyte)
  Parisuhde (28 % syyte)

  Vain har­va poli­isille ilmoitet­tu raiskaus on
  johtanut syyt­teen nos­tamiseen tai rangaistuksen
  tuomit­semiseen käräjäoikeudessa

  Lisää tietoa löytyy:
  Lähde: Kain­u­lainen, Hei­ni (2004). Raiskat­tu? Tutkimus raiskausten käsittelemisestä
  rikospros­es­sis­sa. Helsin­ki: Oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen julka­isu­ja 212 & Tilastokeskus,
  Oikeus 2004:16

 41. Ei, spot­tu ei ole nim­imerkki­ni, olemme vain jatku­vasti samaa mieltä…

  Kasvi on ihan oike­as­sa soveltaes­saan van­haa peri­aatet­ta, että salaisu­u­den pitämi­nen on suo­ras­sa suh­teessa siihen käsik­si pää­se­vi­in, joteh tiedot joi­ta jae­taan globaal­isti on efek­ti­ivis­es­ti julk­isia. Bio­tun­nis­tei­den, nyt siis sor­men­jälkien, tunkem­i­nen pas­sei­hin on käsit­tämätön­tä sekoilua. Jos yksi­ty­isyy­destä tin­gitään niin siitä pitäisi olla edes jotain hyö­tyä, ja biopas­sista on vain haittaa.

 42. Jep, kryp­tografisel­la hash-funk­ti­ol­la voidaan voidaan laskea annet­tua numerosar­jaa vas­taa­va lyhyem­pi tun­niste. Tästä tun­nis­teesta on (käytän­nössä) mah­do­ton päästä takaisin alku­peräiseen numerosar­jaan. Tähän keskustelu­un liit­tyen numerosar­ja olisi DNA-sor­men­jäl­ki. Toteu­tuk­ses­sa tal­len­net­taisi­in tietokan­taan vain sor­men­jäljistä las­ket­tu­ja tun­nis­tei­ta ja niitä vas­taa­vat henkilöllisyydet.

  Tun­nis­teil­la on sel­l­ainen omi­naisu­us, että vaik­ka kak­si lähtöko­htana toimi­vaa numerosar­jaa oli­si­vat hyvin lähel­lä toisi­aan, niistä las­ke­tut tun­nis­teet poikkea­vat täysin. Näin ollen sor­men­jälkien läheisyyt­tä ja siten suku­laisu­us­suhtei­ta ei voitaisi ver­tail­la. Mitään muu­takaan alku­peräiseen DNA:han liit­tyvää tietoa ei voisi onkia takaisin tunnisteesta.

  Wikipedi­an artikkeli:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function

 43. Jyr­ki J.J. Kasvi kirjoitti:
  “Eikä DNA-tun­nis­tet­taan (tai sor­men­jälkeä tai silmän verkkokalvoa) voi vai­h­taa, jos se pää­tyy vääri­in käsiin.”

  Käytetään­hän ihmisen kasvo­jakin tun­nistamiseen. Keräähän poli­isi kasvo­val­oku­vi­akin tietokan­taansa rikol­li­sista. Eihän kasvo­jaankaan voi vai­h­taa (tai no, voi men­nä leikkauk­seen), jos kasvo­val­oku­va pää­tyy vääri­in käsiin.

  Itseasi­as­sa aina kun ostan pankkiko­r­tilla oli 50 euron ostok­sen, min­ut tun­nis­te­taan henkilöl­lisyys­todis­tuk­seni ja kasvo­jeni avul­la. Ei DNA:n, ei sor­men­jälkien. Silti “kasvoti­etoni” voivat hyvin hel­posti pää­tyä vääri­in käsiin.

  Mik­si DNA ja sor­men­jäl­jet ovat oleel­lis­es­ti eri asia kuin kasvotiedot?

 44. Jyr­ki J.J. Kasvi kirjoitti:
  “Eikä DNA-tun­nis­tet­taan (tai sor­men­jälkeä tai silmän verkkokalvoa) voi vai­h­taa, jos se pää­tyy vääri­in käsiin.”

  Yllä­mainit­tu­ja ei myöskään voi varas­taa… tai muis­tan kyl­lä kun jos­sain lef­fas­sa otet­ti­in jostain lasista sor­men­jäl­ki muoviläpyskälle, jota sit­ten käytet­ti­in oven avaamiseen. Samoin toises­sa lef­fas­sa taidet­ti­in ava­ta ovi irti revityl­lä silmäl­lä. En tiedä toimi­vatko täl­laiset keinot oikeasti.

  Jos joku kor­rup­toitunut pass­in­tarkas­ta­ja viekin bio­metriset tietoni ja pystyy tun­nista­maan min­ut DNA-näyt­teeni perus­teel­la, miten se edesaut­taa iden­ti­teet­ti­ni kaap­paamises­sa? Muun­taako hän oman DNA:nsa täs­määmään min­un DNA:tani?

 45. “Kun ker­ran poli­isi halu­aa kokokansan sor­men­jäl­jet, niin mik­sei sit­ten ‘DNA-sor­men­jälk­iäkin’. Jos ain­oa este on kalleus, niin tekni­ikan halpen­e­mista ei var­maan kovin mon­taa vuot­ta kuitenkaan tarvitse odottaa”

  Ja kun tekni­ik­ka halpe­nee se tulee kaiken kansan ulot­tuville. Esim. 20v olisi ollut täyt­tä utopi­aa että edel­läa­ja­van auton kuskin henkilöl­lisyydn saisi selville, vain ehkä Mia­mi Vice tele­vi­siosar­jas­sa. Nyt kun soi­tat numerotiedustelu­un ja mak­sat kokon­aista 3,50€ niin voit soit­taa että mitäs siinä edessä sös­sit. Ehkä 20v eteen­päin fonec­ta find­er dna tar­joaa tietoa kenen kanssa se on ollut. Kuu­lostaako nau­ret­taval­ta sci-filtä, kuu­lostaa minus­takin. Mut­ta niin se vain on että posti myy asi­akas­rek­ister­iään, autorek­isterikeskus myy asi­akas­rek­ister­iään… Ja sit­ten kun sen dna rek­isterin halti­ja muut­tuu Postista Itel­lak­si, niin eikun tek­stivi­esti peli­in, 3,50€/henkilöllisyys.

 46. Nim­imerk­ki CSI:nsä lukeneelle:

  Sekoi­tat taas geen­itestien käyt­tämisen rikok­sen tulkin­nas­sa geenirek­isterin käyt­töön. Näin ylläol­evas­sa keskustelus­sa teki moni muukin. Vään­netään siis rautalangasta:

  Jos halu­at lavas­taa min­ut syyl­lisek­si, tai­ta min­un päästäni hius (sen toisen) ja vie se riko­spaikalle, soi­ta poli­isille nimetön vih­je, että min­ut on nähty siel­läpäin. Poli­isi kut­suu min­ut kuu­lus­telu­un, tait­taa päästäni sen jäl­jelle jääneen hiuk­sen, ver­taa sitä riko­spaikalta löy­tyneen hiuk­sen geen­i­ti­etoi­hin ja toteaa min­ut syyl­lisek­si. Tähän ei tarvi­ta mitään geenirekisteriä.

  Myöskään sen todis­tamiseen, että aviorikos on tapah­tunut, ei tarvi­ta geeniREK­ISTER­IÄ, pelkkä testi riit­tää. Rovi­o­l­la poltet­ti­in joka tapauk­ses­sa vain se nainen.

 47. Hyvää keskustelua, mut­ta jatke­taan vielä erä:

  Ad A.Björk: Ehei­i­ii. Lue aiem­mas­tani, jos rikos­ta ei huo­ma­ta, sitä ei DNAl­lakaan ale­ta tutkia koskaan kuten mainit­se­maasi punaisia päin käve­lyä. Paljon pitää vet­tä joes­sa vir­ra­ta, ennekuin joka pikku­ju­tunkin perään ale­taan juos­ta. Sitä­pait­si sil­loin yhteiskun­ta säätelee ihan itse tuon hyöty/tappion aiheutuvil­la kus­tan­nuk­sil­laan. Ver­taa vaik­ka pyöräi­lykypärä­pakko, jos­ta on laki, mut­ta rankaisem­i­nen olisi liian kallista yhteiskunnalle.

  Oikeast­i­han oli kyse vakavam­mista rikok­sista, joiden tutk­in­taan DNA­ta käytetään. Tuo hyv­in­voin­ti­tap­pio yhteiskun­nalle on riit­tävän suuri joka ker­ta. Perustelusi ei siis vaku­ut­tanut, yritä uudelleen.

  Ad Jyr­ki J.J. Kasvi: Nyky kor­teis­sa toim­inta perus­tuu tun­nus­luku­un kor­tis­sa ja luku­un jon­ka vain kortin halti­ja tietää. Nämä sit­ten tark­iste­taan yhdessä, että täs­määkö ja tun­nis­tus tapah­tuu. Jos numerot varaste­taan, niin kuka tahansa voi “kopi­oi­da” päästään saman tun­nus­lu­vun kuin alku­peräi­nen. Sik­si vai­hdet­ta­va aina.

  Jos taas bio­tun­niste varaste­taan, ei koko kortin halti­jaa voi kopi­oi­da tun­nis­tus­ta varten. Kun pelkkä kort­ti ei riitä, vaan mukana on olta­va omis­ta­jan silmät, kädet, kasvot ja mah­dol­lis­es­ti muu­takin tavaraa. Jos joku taas nuo elimet varaste­taan samal­la, niin tuskin omis­ta­ja kort­ti­aan enää sit­ten kaipaakaan.

 48. Hyvä kir­joi­tus! Muka­va, että näistä asioista puhutaan myös järkipe­rustein, eikä pelkästään tun­neperäis­es­ti kauhis­tellen. Eihän kyseessä ole kuin yksi tapa tun­nistaa ihmi­nen. Näitä tapo­ja on kuitenkin käytössä jo aika mon­ta. Ihan näköhavain­nos­ta läh­tien (suhtel­lisen epälu­otet­ta­va tun­nistamistapa muuten ja aika altis virheille ja väärinkäytök­sille, kos­ka näköhavain­non takana on aina yksit­täi­nen ihmi­nen.) Muis­te­taan, että var­maan jokainen meistä on antanut itses­tään val­oku­van vira­nomaisille. Ei sitä kukaan enää osaa kauhistella.

 49. Kansalainen: Väitätkö, että ei ole ole­mas­sa rikok­sia, jot­ka kas­vat­ta­vat hyv­in­voin­tia, vai väitätkö, että ei ole ole­mas­sa rikok­sia jot­ka kas­vat­ta­vat hyv­in­voin­tia niin vähän, että niiden tekem­i­nen ei kan­na­ta jos kiin­ni­jäämisen ris­ki kasvaa?

  (Tässä hyv­in­voin­ti tarkoit­taa siis hyv­in­voin­nin sum­maa kaikkien yhteiskun­nan jäse­nien yli.)

  En ymmär­rä mitä kri­ti­soit perusteluis­sani. En ymmär­rä mitä tarkoi­tat tällä:“Sitäpaitsi sil­loin yhteiskun­ta säätelee ihan itse tuon hyöty/tappion aiheutuvil­la kustannuksillaan.”

  Enkä tällä:“Tuo hyv­in­voin­ti­tap­pio yhteiskun­nalle on riit­tävän suuri joka kerta.”

  Tois­to on opin­to­jen äiti: Minä puhun siis rikok­sista joiden tekem­i­nen kas­vat­taa hyv­in­voin­tia eli sen tekemät­tä jät­tämi­nen on hyv­in­voin­ti­tap­pio yhteiskunnalle.

 50. Vaik­ka pidänkin Eufemi­an huol­ta melkein täysin aiheet­tomana, ei mikä tahansa veriko­keen otto sairaalas­sa (tai par­turis­sa käyn­ti) voi olla sama kuin koko maas­sa organ­isoitu näyt­tei­den otto jotain tiet­tyä tarkoi­tus­ta varten jonkun kuprun organ­isoin­nin kannal­ta. Siis mitä Osmo kir­joit­ti oli selvä olk­iukko. Lisäk­si jos täl­läi­nen väärinkäytös tehtäisi­in, sil­loin­han ver­inäyt­teet lähetet­täisi­in jon­nekin sairaalan ulos tutkit­tavak­si jon­nekin val­tion tai yksi­tyisen yri­tyk­sen labraan. Näyt­teeno­ton ketjus­sa ain­oas­taan osan määrän­päälabran henkilökun­nas­ta täy­ty­isi olla tietois­es­ti tekemässä rikos­ta joidenkin virkami­esten lisäksi.

 51. Kat­ja: “Oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen mukaan
  suurin osa sek­suaalirikok­sista, niinkuin kaik­ista rikok­sista, on piilorikol­lisu­ut­ta. Uhritutkimuk­set (kyse­ly­tutkimuk­set, ei poli­isin tilas­to­ja) ovat jois­san tapauk­sis­sa jopa osoit­ta­neet, että noin puo­let kaik­ista sek­suaalirikok­sista jää ilmoittamatta.”

  Luepa se anta­masi lähde huolel­lisem­min. Mainit­se­mas­sasi kohdas­sa puhutaan siitä, että puo­let raiska­tuik­si tulleista ei ymmär­rä, että hei­dät on raiskat­tu (esim. liikaa juonut/juotettu tein­i­tyt­tö bileis­sä, väki­val­taises­sa parisuh­teeessa elävä). Uhritutkimuk­sen perus­teel­la karkeasti arvioiden vain reilu pros­ent­ti tulee poli­isin tietoon ja pari promil­lea johtaa tuomioon. Eli:
  — Raiskauk­sen tai sen yri­tyk­sen uhrik­si vuodessa joutuu 46000 naista, kun mukaan las­ke­taan tapauk­set, jois­sa uhri on nukkunut tai ollut muu­toin puo­lus­tuskyvytön. Elämän­sä aikana viides­osa nai­sista on joutunut nämä kri­teer­it täyt­tävän teon kohteeksi.
  — Sek­suaaliseen kanssakäymiseen näistä oli pakotet­tu 15000, joista yli puo­let parisuh­teessa. Koko elämän aikana 9% nai­sista oli pakotet­tu sek­suaaliseen kanssakäymiseen.

  Tuor­eim­man Fin­sex-tutkimuk­sen mukaan muuten yhdel­lä pros­en­til­la nai­sista “eka ker­ta” on raiskaus (Osmo Kon­tu­la, Halu & intohimo)

  Nämä luvut ker­to­vat nimeno­maan suo­ma­lai­sista nai­sista, kos­ka maa­han­muut­ta­jat eivät juuri kyse­ly­tutkimuk­si­in vastaa.

  Aasin­sil­ta: kir­joitin tuonne “Hal­la-aho ja vihre­itä äänestänei­den raiskaami­nen” ketju­un pitkähkön ana­lyysin rasistien har­joit­ta­mas­ta numeroil­la valehtelemisesta

 52. Kyl­lä, kiitos Zarathus­tra kor­jauk­ses­ta, olin lukenut ja tulkin­nut tek­stin väärin vihaspäis­säni. Tuo­hduin niin tiedemiehen ja muiden kir­joituk­sista, että vihaise­na luin ja kir­joitin ajattelemattomasti.

 53. eli­nan liikut­ta­va tarina:
  “Mitä teen, kun pääsen pois itkien aamuyöstä betonilähiön auti­olle pihakadulle? Menenkö poli­isille ja häpäisen sil­lä tei­ni-ikäiset lapseni, han­kin toden­näköis­es­ti avio­eron eikä raiskaus koskaan tule toden­näköis­es­ti koskaan toteen näytetyksi. ”

  Ei kai tuo­hon voi sanoa muu­ta kuin että mitäs läk­sit? JOs tulee raiskatuk­si kun läh­tee tun­tem­at­toman miehen asun­nolle, EIKÄ VOI VIEDÄ ASIAA OIKEUTEEN KOSKA EI TAHDO KERTOA AVIOMIEHELLE, niin se on voi, voi. Kuu­lostaa ihan samal­ta kun narkkari valit­taisi, ettei voi ilmoit­taa kulut­ta­ja-asi­amiehelle osta­neen­sa leikat­tua hero­i­inia puh­taan hinnalla.

  Jos suo­ma­laiset naiset ovat yleis­es­ti noin ****nan tyh­miä (väität taval­lisek­si tari­naksi), niin eihän näitä raiskausti­las­to­ja pystytä mitenkään parantamaan.

  Jus­si:
  “Jos esimerkkisi raiskaus näytetään toteen, Basam/Jaakko saa tuomion ja ei vält­tämät­tä tee sitä uudelleen. Aviomies on oikein valit­tu, jos hän pysyy tuke­na täl­laises­sa tilanteessa. Ja mitä häpeämistä on rikok­sen uhrik­si jou­tu­mises­sa? Uhri ei ole syylli­nen siihen, että jou­tui rikok­sen kohteeksi.”

  Ai että mitä häpeämistä? Mitä häpeämistä olisi siinä, että joku menee huori­in ja joutuukin sek­suaalisen kanssakäyn­nin sijas­ta ryöste­tyk­si? Tot­takai “huonos­ta käytök­ses­tä” joutuu häpeään ja se on ihan oikein.

  Uhri­han on tuos­sa Eli­nan tapauk­ses­sa syylli­nen idioot­ti­maiseen käytök­seen, mut­ta Suomes­sa tyh­myys ei ole rikos. Tyh­miäkään ei saa ryöstää/raiskata/pahoinpidellä, mut­ta jos näin käy, ei uhrin pidä odot­taa automaat­tista tukea ja ymmär­rystä, mikäli on käytök­sel­lään todel­la pahasti loukan­nut puolisoaan/vanhempiaan/jotain muu­ta sidosryhmää.

  Jos vai­moni olisi tul­laises­sa tilanteessa, en antaisi yhtään tukea, ain­os­taan kenkää. Olen myös täysin var­ma siitä, että hypo­teet­tises­sa “menin huori­in mut­ta tulinkin ryöstetyksi”-skenaariossa minä saisin lähtö­pas­sit vaimolta.

 54. Sylvesterin kom­ment­ti on kuvaava!

  Juuri tätä ajoin takaa. Jopa poli­isin sisäl­lä raiskauk­seen saate­taan suh­tau­tua noin. Uhrin vika, mitäs läksi! 

  En ole oikeasti ker­to­muk­sen päähenkilö, mut­ta jos olisin niin tek­isin toden­näköis­es­ti kuten hän… nuolisin haa­vani hil­jaa ja häpeäisin niin perkeleesti.

 55. Ad A Björk: No, en nyt sor­ru väit­te­lyn novi­isimokaan eli otta­maan alis­teista psykol­o­gista ase­maa selit­tämäl­lä san­omis­tani. Sanoin mitä sanoin.

  Voin tosin pohtia esit­tämääsi perustelua toiselta näkökul­mal­ta: Ajatel­laan kaik­ki ihmisen teot. Voidaan kuvitel­la tilanne ilman mitään lakia/sääntöjä teoille, mut­ta tuskin sil­loin hyv­in­voin­ti olisi mak­si­mi (mut­ta esit­tämääsi lain­säädän­nön aiheut­ta­maa hyv­in­voin­ti­tap­pi­o­ta ei voisi sil­loin ainakaan olla).

  Yhteiskun­ta­han (me kaik­ki) aset­taa lait johonkin halut­tuun tas­apain­oko­htaan, jos­sa pyritään enem­mistön hyv­in­voin­nin mak­simi­in. Paras tilanne olisi, jos lait ovat oike­as­sa mak­simiko­hdas­sa SEKÄ täl­löin kaik­ki lain­rikko­jat saadaan aina kiin­ni. Enem­mistön hyv­in­voin­ti olisi siis maksimissa.

  Tähän asti joudut ole­maan samaa mieltä, jos edelleen esität: ettei lain­säätäjien huo­nouden takia lakien oikeaa tas­apain­oko­htaa ikinä voi­da löytää ja sik­si ei saa saa­da kaikkia rikol­lisia kiin­ni? Eikös näin?

  Minä väitän edelleen, että kaik­ki pitää saa­da kiin­ni, jos on tarpeel­lisek­si lais­sa kat­sot­tu. Kat­sos yhteiskun­nal­la on muitakin tapo­ja mak­si­moi­da hyv­in­voin­tia. Eli vaik­ka raha: Myön­nän että kaikkien pyöräi­lykypärät­tömien kiin­niot­to ja sako­tus toisi var­masti hyv­in­voin­ti­tap­pi­o­ta, mut­ta sik­sipä niin ei tehdäkään vaik­ka laki mah­dol­lis­taisi vaan ei edel­lytä. Tässä lais­sa esim ollaan siis siinä yhteiskun­nan hyv­in­voin­nin rajoilla.

  Itse asia eli DNA ei noi­hin taas vaiku­ta mitään. Eli DNA­ta käytetään ratkaise­maan sen tyyp­pisiä rikok­sia, jois­sa yhteiskun­ta (me/meidän enem­mistö ainakin) kat­soo AINA tule­van hyv­in­voin­ti­tap­pi­o­ta, kuten vaik­ka väkivaltarikokset.

  Ja onhan niinkin, että edelleen paljon isom­pi hyv­in­voin­ti­tap­pio yhteiskun­nalle tulee liian mon­es­ta niistä rikol­li­sista, joi­ta ei saa­da kiinni.

 56. “Minä väitän edelleen, että kaik­ki pitää saa­da kiin­ni, jos on tarpeel­lisek­si lais­sa katsottu.”

  Eli toisin sanoen olet sitä mieltä, että lain­säätäjät ovat erehtymättömiä.

  Minus­ta on ihan itses­tään selvää, että vaik­ka punaisia päin kävelystä on määrät­ty joku sakko, niin kaikkia punaisia päin käveli­jöitä ei pidä sakottaa.

  Laki­in ei mitenkään onnis­tu­ta kir­joit­ta­maan kaikkia niitä poikkeustapauk­sia jois­sa on suo­tavaa, että lakia rikotaan.

  En ymmär­rä mis­tä vedät johtopäätök­sen, että DNA­ta käytet­täisi­in vain rikok­si­in, jot­ka aina aiheut­ta­vat hyv­in­voin­ti­tap­pi­oi­ta. DNAl­la­han saa esim. selvitet­tyä sätkän tump­ista kuka polt­taa pil­veä ja var­masti sato­ja mui­ta uhrit­to­mia rikoksia.

  “Ja onhan niinkin, että edelleen paljon isom­pi hyv­in­voin­ti­tap­pio yhteiskun­nalle tulee liian mon­es­ta niistä rikol­li­sista, joi­ta ei saa­da kiinni.”

  Hyv­in­voin­ti­tap­pi­o­ta­han ei tule siitä, että rikol­lista ei saa­da kiin­ni. Tap­pio tulee siitä, että kiin­ni­jäämisen riskin ollessa liian pieni use­am­mat yhteiskun­nan kannal­ta haitalliset rikok­set ovat tek­i­jälleen kannattavia.

 57. Ad A björk: Lue kom­ment­ti­ni, älä tulk­itse liikaa. Kukaan ei ole väit­tänyt lain­säätäjiä ere­htymät­tömik­si, näit mörköjä siel­lä mis­sä niitä ei olekaan.

  Kom­men­toin jo pyöräi­lykypärän käytöl­lä ja voit tulki­ta sen tuo­hon “punais­ten valojen”-probleemaan.

  Lais­sa ei kaikkia poikkeuk­sia ole, mut­ta ei tarvit­sekaan: sik­si niitä muute­taan koko ajan ja sääde­tään esim säädök­siä. Lisäk­si sitä TULKITAAN eli tuomiois­tu­in ei ole laki­au­tomaat­ti vaan se tulk­it­see ja soveltaa juuri sik­si. Lisäk­si myös poli­isil­la on usein oikeus tulki­ta eri tilantei­ta tietyis­sä rajois­sa (ampuuko/eikö, sakottaako/huomauttaako jne). Samoin raha säätelee eli ei kan­na­ta kaikkien pyöräil­i­jöi­den kypäriä tark­istaa. Edelleen lue aiem­pi kommenttini.

  Hyv­in­voin­ti­tap­pio tulee siis nimeno­maa siitä, ettei rikol­lista saa­da kiin­ni. Puhun nyt tietoon tule­vista rikok­sista ja kun halu­taa rikolli­nen kiin­ni. Se luo luu­loa rikok­sen kan­nat­tavu­ud­es­ta, luo pelkoa, muut­taa ihmis­ten käyt­täy­tymistä jne.(kuten aiem­min sanoin, jos rikos­ta ei kukaan tiedä, ei kukaan ala sitä tutkia. Ne eivät min­ua tässä yhtey­dessä kiinnosta)

  DNAl­la kiin­ni­jäämis­riskiä saadaan ter­veesti nos­tet­tua, ei pois­tet­tua. Ollos huo­le­ton, koskaan ei voisi val­ti­ol­la rahat riit­tää tutkia kaikkien tump­pi­en koos­t­u­mus­ta ja DNAta.

  Muuten, osa rikok­sen tehneistä alkaa kat­ua ja tun­nus­taa poli­isille myöhem­min. Rikos­ta se ei hyvitä, vaan vas­ta säädet­ty tuomio, mut­ta minä arvostan hei­dän tekoaan. Osoit­taa­han se jonkin­laista selkärankaa ja osoi­tus­ta yhteiskun­taan kuu­lu­mis­es­ta! Tuoko tun­nus­t­a­mi­nen yhteiskun­nalle kuitenkin mielestäsi hyv­in­voin­ti­tap­pi­o­ta, kun kiin­ni­jäämätön jääkin kiin­ni omas­ta (oman­tun­ton­sa) tah­dos­ta? Pitäisikö tun­nus­t­a­mi­nen kieltää lail­la yhteisen edun nimissä?

 58. Han­nu Vistin kanssa olen samaa mieltä: aja­tus että lain rikkomis­es­ta jäisi joka ain­oa ker­ta kiin­ni on minus­ta lähin­nä pelot­ta­va, sil­lä lait itse eivät ole suinkaan vält­tämät­tä oikeu­den­mukaisia (esimerkkinä jon­ka var­maan kaik­ki myön­tävät vaikka­pa Lex Karpela, jota ahtaasti tulkiten jokainen taval­lista MP3-soit­in­ta käyt­tävä on rikollinen).

  Aja­tus että oikeu­den rikkomis­es­ta jäisi kiin­ni olisi houkut­tel­e­va — mut­ta sekin vain niin kauan kuin huo­maa että oikeus ei ole uni­ver­saali asia vaan niin paikas­ta kuin ajas­takin riip­pu­va kom­pro­mis­si tai keskiar­vo. Täl­läisi­in sisäis­es­ti epämääräisi­in asioi­hin on syytä jät­tää hie­man liikkumavaraa.

 59. Alavi­it­teenä ilmeisen ajanko­htaiseen keskustelu­un tämän­päiväi­nen Hesarin uuti­nen tai kaksi:

  “Krp: Tekniseen rikos­tutk­in­taan luote­taan kuin Jumalaan”

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Krp+Tekniseen+rikostutkintaan+luotetaan+kuin+Jumalaan/1135241418635

  Aiheeseen toista kaut­ta liit­tyy jut­tu “Rikos­tutk­i­jat eivät saa passien sor­men­jälk­iä käyt­töön­sä ainakaan vielä”

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Rikostutkijat+eivät+saa+passien+sormenjälkiä+käyttöönsä+ainakaan+vielä/1135241424614

  Holm­lund lin­jaa jutus­sa (teknisen rikos­tutkin­nan satavuo­tisjuh­lasem­i­naaris­sa haas­tatel­tuna) tääl­läkin esite­tyn “hivu­tus­teo­ri­an” mukaises­ti, että “rek­isteröidään, mut­ta ei saisi käyt­tää rikos­tutk­in­taan”, ja toteaa lisäk­si, että ”rikos­tutkin­nal­lis­es­ta käytöstä pitää käy­dä vielä laa­jem­paa yhteiskun­nal­lista keskustelua”.

 60. “Kansalaiselle”,
  kuin­ka kovaa yritätkään puo­lus­tel­la niin minus­ta väit­tämäsi kuvas­taa edelleenkin ajat­te­lu­ta­paa täy­del­lis­es­tä yhteiskun­nas­ta ja “sen” ere­htymät­tömänä säätämistä laista. Ainakin toivo­muk­sesi kaikkien kiin­ni jäämis­es­tä viit­taa siihen. En muuten ymmärtänyt mitä tarkoi­tat tarpeel­lisil­la ja ei-tarpeel­lisil­la rikoksilla?

  Ensin­näkin san­ot “meidän/yhteiskunnan” säätäneen lait kaikkien hyväk­si Minä en kuitenkaan ole ollut säätämässä mitään lake­ja eivätkä ne minus­ta vält­tämät­tä ole kaikkien hyväk­si. Totean tämän itses­tään­selvyy­den kos­ka lain­säädän­tömme ei mitenkään itses­tään­selvästi edus­ta mielipiteitäni/moraaliani. Tämän takia on myös väärin väit­tää tai luul­la että “mei­dän” lait jotenkin itses­tään­selvästi edus­ta­vat edes “mei­dän enem­mistön” oikeuskäsi­tys­tä. Yhteiskun­nan moraali — mitä pyritään ilmen­tämään lakien kaut­ta ja yksilön moraali eivät vält­tämät­tä kul­je käsikädessä.

  Pääpont­ti­ni on kuitenkin, että on aivan liian yksinker­taista vain tode­ta että “tässä meil­lä on selvä rikos ja siitä tulee jäädä kiin­ni.” Mielestäni tulisi myös kysyä miten esim. “rikol­lisu­us” ja sen eri osa-alueet on määritel­ty sekä keitä nämä jaot­te­lut palvel­e­vat? Jos­sain määrin niin kuin nim­imerkil­lä “sole­noi­di” kir­joit­ta­va huo­maut­taa; “oikeus ei ole uni­ver­saali asia vaan niin paikas­ta kuin ajas­takin riip­pu­va kom­pro­mis­si tai keskiar­vo.” Val­ta­suhtei­ta tarkasteltaes­sa hyvin suuri osa lain­säädän­töämme ilme­nee täysin mieli­v­al­taise­na ja suo­ras­taan epäoikeu­den­mukaises­ti “valit­tuna” ja säädet­tynä. On turha luul­la tai suo­ras­taan nai­ivia ajatel­la että lain­säädän­tömme olisi jonkun itses­tään­selvän ratio­naalisen pros­essin tulos ja kaikkien automaat­tis­es­ti omak­sut­tavis­sa. Lain­säädän­tö palvelee AINA jonkun intresse­jä samal­la kun se erot­telee, eristää ja kieltää tai tukah­dut­taa tois­t­en intres­sit. Tässä on juuri kyse siitä mikä on rikol­lisu­ut­ta ja mikä ei, eli sitä mitä ei pide­tä rikol­lisuute­na ei myöskään voi­da lähteä tutkimaan.

  Mielestäni me emme ainakaan vielä elä mis­sään valmi­is­sa tai niin täy­del­lisessä yhteiskun­nas­sa että kaik­ki “rauhaa rikko­vat” tulisi kyse­lemät­tä pistää lukko­jen taakse. On tarkastelta­va koko oikeu­denkäytön ja yhteiskun­nan välil­lä val­lit­se­via val­ta­suhtei­ta ja kuka niistä hyö­tyy. Kaikkien ei tulisi jäädä kiin­ni (tai edes sen uhka ei saisi olla ole­mas­sa) pelkästään siitä syys­tä, että sil­loin me elet­täisi­in total­i­taarises­sa ja täysin lukki­u­tuneessa Iso Veli-yhteiskun­nas­sa jos­sa kaik­ki ovat tai ainakin odotet­taisi­in ole­van lampaita/nukkeja jot­ka noin vaan sulau­tu­vat normiin/muottiin. Koskien oikeut­ta ja kaikkien kiin­ni jäämistä “sole­noi­di” kiteyt­tää asian hyvin; “Täl­läisi­in sisäis­es­ti epämääräisi­in asioi­hin on syytä jät­tää hie­man liikkumavaraa.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.