Geenitieto ja sairausvakuutus

Ketj­kus­sa en enää kos­kaan vit­sai­le käy­tiin kes­kus­te­lua myös gee­ni­tie­don vai­ku­tuk­ses­ta yksi­tyi­seen sai­raus­va­kuu­tuk­seen. Asial­la ei ole mitään teke­mis­tä geneet­ti­sen sor­men­jäl­jen kans­sa, jos­ta voi pää­tel­lä ihmi­ses­tä omi­nai­suuk­sis­ta yhtä vähän kuin taval­li­ses­ta sor­men­jäl­jes­tä. Aihe on sil­ti tär­keä, kos­ka kuka tahan­sa voi tila­ta itses­tään hal­val­la gee­ni­tes­tin ja on pelät­tä­vis­sä, että vakuu­tus­yh­tiö­kin voi täl­lai­sen tie­don hank­kia. Molem­mat vaih­toeh­dot pakot­ta­vat sul­ke­maan perin­nöl­li­set sai­rau­det sai­raus­va­kuu­tuk­sen korvauspiiristä.

Jos vakuu­tus­yh­tiö saa tie­toon­sa vakuu­te­tun gee­ni­tie­dot, se ei myön­nä (koh­tuu­hin­taan) vakuu­tus­ta hen­ki­löl­le, jon­ka gee­ni­tie­dot ennus­ta­vat perin­nöl­li­sen sai­rau­den puh­kea­mis­ta. Jos taas asiak­kaat saa­vat gee­ni­tie­don, ne, joil­la on tai­pu­mus johon­kin sai­rau­teen, otta­vat vakuu­tuk­sen ja muut eivät. Tämä joh­taa ennen pit­kää samaan tulok­seen. Vakuu­tus mak­sut nouse­vat jär­jet­tö­män korkeiksi.

14 vastausta artikkeliin “Geenitieto ja sairausvakuutus”

 1. Jos vakuu­tus­yh­tiö saa tie­toon­sa vakuu­te­tun gee­ni­tie­dot, se ei myön­nä (koh­tuu­hin­taan) vakuu­tus­ta hen­ki­löl­le, jon­ka gee­ni­tie­dot ennus­ta­vat perin­nöl­li­sen sai­rau­den puhkeamista. 

  Tuos­sa­han sano­taan rat­kai­su ongel­maan. Sai­ras­va­kuu­tus kuu­luu yhteis­kun­nal­le ei vakuutusyhtiöille. 

  Ilman muu­ta on hyvä saa­da jokai­ses­ta gee­ni­tie­dot. Se on ihmi­sil­le itsel­leen hyvä tie­to ja aut­taa hoi­dos­sa ja aut­taa varautumaan.
  Onhan rönt­gen-kuvaus­kin nyky­ään ylei­sest hyväk­syt­tyä, vaik­ka kuvat saat­ta­vat pal­jas­taa vaka­via sairauksia.

 2. Niin, onko takei­ta ettei gee­ni­tie­toa jos­kus tule­vai­suu­des­sa käy­tet­täi­si kysee­na­lai­ses­ti, kuten pul­la­nos­ton estoon liha­vuu­teen taipuvaisilta?

 3. Molem­mat vaih­toeh­dot pakot­ta­vat sul­ke­maan perin­nöl­li­set sai­rau­det sai­raus­va­kuu­tuk­sen korvauspiiristä.”

  Tar­ken­tai­sit­ko, ennen kuin spe­ku­loin­ti “Soi­nin­vaa­ran esit­tä­mäs­tä rodun­ja­los­tuk­ses­ta jul­kis­val­lan sai­raus­va­kuu­tus­po­li­tii­kan kaut­ta” alkaa, onko kyse täs­sä tapauk­ses­sa fak­ta­väit­tees­tä, jota jat­ko­kap­pa­lee­si perus­te­lee, vai poliit­ti­ses­ta kannanotosta.

  Jos ensin­mai­ni­tus­ta eli pel­käs­tä totea­vas­ta arvios­ta, onko sinul­la ehdo­tus­ta sai­raus­va­kuu­tus­po­li­tii­kan / ylei­sem­män ter­veys­po­li­tii­kan toi­vot­ta­vas­ta lin­jas­ta suh­tees­sa saa­ta­vil­la ole­vaan gee­ni­tie­toon ja sen hyödyntämiseen?

  (Täs­sä pitää ero­tel­la julkinen/pakollinen sai­raus­va­kuu­tus sekä yksityinen/vapaaehtoinen sai­raus­va­kuu­tus, mut­ta kum­man­kin suh­teen voi olla jokin jär­ke­vä ehdotus.)

 4. Satun­nai­sen vih­reän kir­joi­tuk­sen vuok­si lisä­sin sanan “yksi­tyi­seen”. Luu­lin sen ole­van asiayh­tey­des­tä aivan ilmeinen. 

  Laki ymmär­tääk­se­ni kiel­tää vakuu­tus­yh­tiö­tä hank­ki­masd­ta gee­ni­tie­toa asiak­kaas­ta ja asiak­kaan on taas vakuu­tet­ta­va, ettei hänel­lä ole tie­toa yli­mää­räi­ses­tä sai­ras­tu­mi­sen ris­kis­tä, mut­ta oman gee­ni­kart­tan­sa pys­tyy tilaa­maan ulko­mail­ta salaa.

 5. Osmo: Kysees­sä on oma eri­koi­sa­la­si, joten tot­ta kai asia on sinul­le ilmeinen.

  Myös minul­le asia on ilmei­nen (muo­toi­lin kir­joi­tuk­se­ni niin kuin tein, kos­ka en halua lait­taa omia sano­ja­ni suu­husi), samoin asia sel­vi­ää, jos tun­tee asi­aa ja/tai pereh­tyy sii­hen riit­tä­väs­ti, ja lukee aja­tuk­sen kanssa.

  Vii­me­ai­kais­ten blo­gin­tul­kin­ta- ja ekse­gee­si­ko­ke­mus­ten valos­sa pitäi­sin toi­saal­ta “aivan ilmei­se­nä”, että “kaik­kea, mitä sanot, voi­daan käyt­tää sinua vas­taan”. Uskon, että sen parem­min sinä kuin Vih­reät­kään eivät kai­paa vää­rin­tul­kin­to­jen syn­nyt­tä­miä tar­koit­ta­mat­to­mia ris­ti­rii­to­ja tai ansait­se­ma­ton­ta huo­noa mai­net­ta — samas­ta syys­tä olen kan­nus­ta­nut kes­kus­te­luun ennen­kaik­kea asia­poh­jal­ta, yli­mää­räi­siä pro­vo­kaa­tioi­ta välttäen.

  Tark­kuut­ta siis käsit­tei­den mää­rit­te­lyyn ja asioi­den esit­tä­mi­seen hyvin­kin seu­ra­tus­sa ja jul­ki­ses­sa blo­gi­kir­joit­te­lus­sa, jot­ta aja­tuk­set pää­se­vät koh­del­luik­si omil­la ja ansait­se­mil­laan meriiteillä!

 6. Perin­nöl­li­syys nyt on niin moni­mut­kai­nen jut­tu, että en tie­dä kuin­ka pal­jon sitä nyt sit­ten käy­tet­täi­siin vakuu­tuk­sen epää­mis­pe­rus­tee­na. Eihän perin­nöl­li­syys johon­kin sai­rau­teen tar­koi­ta yleen­sä muu­ta kuin kohol­la ole­vaa ris­kiä asian suh­teen, ei sen kummempaa. 

  Tie­ten­kin kau­pal­li­sel­ta poh­jal­ta toi­mi­vat vakuu­tus­yh­tiöt käyt­tä­vät sitä tie­toa, mitä on saa­ta­vil­la ja hin­noit­te­le­vat tuot­teen­sa sen mukaan. Kysy­vät­hän he var­mas­ti nyt­kin jo hake­muk­ses­sa vaik­ka kuin­ka intii­me­jä asioi­ta, arve­li­sin. Minul­la ei yksi­tyis­tä vakuu­tus­ta ole.

 7. Ode hei, tää on Inter­net ja tääl­lä ei voi olet­taa yhtään mitään. Olen mode­roin­nin kaut­ta oppi­nut että sel­lai­nen nor­maa­li­kes­kus­te­luun kuu­lu­va ole­tus, jon­ka voi havain­nol­li­ses­ti kumo­ta, että kans­sa­kes­kus­te­li­jat ovat suht sel­vin­päin on bit­ti­maa­il­mas­sa ongelmallinen.

 8. Osmo sanoi :
  “Laki ymmär­tääk­se­ni kiel­tää vakuu­tus­yh­tiö­tä hank­ki­masd­ta gee­ni­tie­toa asiak­kaas­ta ja asiak­kaan on taas vakuu­tet­ta­va, ettei hänel­lä ole tie­toa yli­mää­räi­ses­tä sai­ras­tu­mi­sen ris­kis­tä, mut­ta oman gee­ni­kart­tan­sa pys­tyy tilaa­maan ulko­mail­ta salaa.”

  Nyt­hän jo on käyn­nis­tet­ty ter­vys­tie­to­jen “pak­ko­luo­vu­tus” työ­voi­man pal­ve­lu­kes­kuk­sis­sa (TYP). Pit­kä­ai­kais­työ­tön ei saa pal­ve­lua työt­tö­myy­ten­sä nujer­ta­mi­seen jos ei suos­tu luo­vut­ta­maan ter­veys­tie­to­ja ties mil­le tahol­le ja mihin tar­koi­tuk­seen. Tosin, tus­kin­pa ylei­sis­sä ter­veys­tie­dois­sa ei ole vie­lä gee­ni­tie­to­ja, mut­ta salas­sa­pi­det­tä­vien ter­veys­tie­to­jen mur­ta­mi­sen naker­rus on jo täyt­tä pää­tä käynnissä.

 9. Juu­ri näin ja sanon tähän vie­lä että vakuu­tus­yh­tiöi­den int­res­sis­sä ei mie­les­tä­ni ole gee­ni­tie­don tai min­kään var­man tie­don ylei­nen hyö­dyn­tä­mi­nen. Vakuu­tus­yh­tiöi­den koko bis­nes perus­tuu aja­tuk­seen että maa­il­mas­sa on riit­tä­väs­ti epä­var­muut­ta. Kaik­ki uusi var­ma tie­to syö palan lei­pää nii­den pöydästä.

 10. Osmo: Entäs jos sekä asia­kas, että vakuu­tus­yh­tiö tie­tä­vät molem­mat asiak­kaan gee­nit ja sopi­vat kes­ke­nään vakuu­tuk­sen kat­ta­vuu­des­ta ja hin­nas­ta? Mik­si on “vaa­ra­na”, että vakuu­tus­yh­tiöt teet­tä­vät geenitestejä?
  Eikö tuo laki nime­no­maan luo tämän infor­maa­tio­epä­suh­dan toi­mi­joi­den välil­le, joka pois­tui­si, kun laki kumotaan?

  Jos vakuu­tus­yh­tiö saa tie­toon­sa vakuu­te­tun gee­ni­tie­dot, se ei myön­nä (koh­tuu­hin­taan) vakuu­tus­ta hen­ki­löl­le, jon­ka gee­ni­tie­dot ennus­ta­vat perin­nöl­li­sen sai­rau­den puhkeamista.”

  Häh? Gee­ni­tie­to­han nimen omaan mah­dol­lis­taa vakuu­tus­yh­tiön hin­noit­te­lun koh­tuul­li­suu­den, vain onko sinus­ta koh­tuul­lis­ta, että asia­kas saa koh­tuut­to­man hal­van vakuu­tuk­sen suh­tees­sa riskeihinsä?

  Vakuu­tus­mak­sut pys­ty­tään siis pitä­män koh­tuul­li­si­na (eli ris­ke­jä vas­taa­vi­na) aina­kin niin, että tie­to asiak­kai­den ris­keis­tä on mah­dol­li­sim­man yhteis­tä asiak­kaan ja vakuu­tus­yh­tiön välil­lä, eli että molem­mil­la on oikeus geenitestaamiseen.

 11. Mik­si vakuu­tus­yh­tiö ei sai­si hin­noi­tel­la ris­ki­ään par­haim­man tie­ton­sa mukaan? Kiel­tä­mäl­lä infor­maa­tion käyt­töä saa­daan tie­tys­ti tulon­siir­to­vai­ku­tuk­sia ris­ki­ryh­mil­le, mut­ta onko tämä teho­kas tapa hoi­taa nämä siir­rot? Sään­nöt näyt­täi­si­vät nos­ta­van hin­to­ja kai­kil­le — tämän tut­ki­muk­sen mukaan http://www.medicalnewstoday.com/articles/129802.php Yhdys­val­lois­sa ris­ki­te­ki­jöi­tä kos­ke­vat sään­nöt nos­ta­vat hin­to­ja 21–33 pro­sent­tia. Voi­si­ko tulon­siir­toi­hin olla joku tek­niik­ka, jos­sa tätä tap­pio­ta ei syntyisi?

 12. Täs­sä aihees­sa kan­nat­taa muis­taa, että Ame­ri­kan ihme­maas­sa Paul Krug­ma­nin joh­dol­la on jo pit­kään argu­men­toi­tu ylei­sel­lä tasol­la jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon puo­les­ta juu­ri näil­lä vakuu­tus­yh­tiöi­den insentiiveillä.

  Eli perus­te­lut mene­vät niin että var­si­nai­sen hoi­don tar­joa­ja­na ehkä tehot­to­mam­pi jul­ki­nen puo­li on koko­nai­suu­te­na kui­ten­kin hal­vem­pi, kos­ka yksi­tyi­sen vakuu­tus­yh­tiön kan­nat­taa pitää isoa byro­kraat­tiar­mei­jaa set­vi­mäs­sä sai­raus­va­kuu­tus­ta halua­vien taus­to­ja jot­ta vakuu­tuk­set voi­daan hin­noi­tel­la kan­nat­ta­vas­ti. Eli ris­ki­ryh­mil­le kal­liim­pia ja kor­keim­man ris­kin poru­kal­le ei vakuu­tus­ta ollenkaan. 

  Jul­ki­sel­la puo­lel­la tätä “byro­kra­tia­kus­tan­nus­ta” ei ole lain­kaan, ja Krug­man ja kump­pa­nit ovat sitä miel­tä että tämä kus­tan­nus on niin suu­ri, että se on tär­kein selit­tä­vä teki­jä sil­le mik­si USAs­sa ter­vey­den­hoi­to­me­no­jen osuus kai­kis­ta menois­ta on pal­jon suu­rem­pi kuin vaik­ka Suomessa.

  Eli asial­la on mer­kit­tä­vä ulot­tu­vuus myös sitä kaut­ta että mitä jul­ki­nen ter­vey­den­hoi­to tekee ja mitä ei. Yhtääl­tä voi­si jopa olla jotain perus­tei­ta ennus­taa että tämä vakuu­tus­by­ro­kra­tia­han voi käy­dä hal­vem­mak­si gee­ni­seu­lon­to­jen vie­lä enti­ses­tään hal­ven­tues­sa ja yksi­tyi­nen mal­li suh­tees­sa siis halvemmaksi.

 13. Mik­si vakuu­tus­yh­tiö ei sai­si hin­noi­tel­la ris­ki­ään par­haim­man tie­ton­sa mukaan?”

  No tie­tys­ti sik­si kun suu­ri osa ihmi­sis­tä tun­tuu ole­van sitä miel­tä että vakuu­tus­yh­tiön pitäi­si olla jon­kin­lai­nen kum­mal­li­nen sosi­aa­li­sia tulon­siir­to­ja ja edul­li­sia osa­mak­suso­pi­muk­sia hyvää hyvyyt­tään tar­joa­va taho.

  (Kun ulos­an­ti­ni välil­lä on mitä on, niin yllä­ole­van on tar­koi­tus olla jol­lain taval­la iro­ni­nen huo­mau­tus, ja olen aika lail­la Art­tu­rin ja Arhon linjoilla)

  Voi­si­ko tulon­siir­toi­hin olla joku tek­niik­ka, jos­sa tätä tap­pio­ta ei syntyisi?”

  No, val­tion har­joit­ta­mis­sa tulon­siir­rois­sa (i.e. val­tion mak­sa­mas­sa ylei­ses­sä terveyenhuollossa)ei tuo­ta tap­pio­ta syn­ny (tosin hel­pos­ti kyl­lä voi syn­tyä mui­ta tappioita)

 14. PS — yllä en muu­ten tar­koi­ta sanoa, että kaik­ki pitää selit­tää juur­ta­jak­sain, ainoas­taan sen, että sopi­vas­ti annos­tel­tu mää­rä rau­ta­lan­kaa paran­taa blo­gis­sa kuin blo­gis­sa vies­tin peril­le­me­noa tar­koi­te­tus­sa muo­dos­sa — aivan samal­la taval­la kuin kirjassa.

  (Huo­maan tosin, että tpyy­luo­ma sanoo saman asian pel­käs­tään kom­ment­tin­sa ensim­mäi­sel­lä virk­keel­lä — tii­veys on hyve, jos sen taitaa…)

  Näin joka tapauk­ses­sa kes­kus­te­lun poh­ja­tie­dot ovat riit­tä­väl­lä taval­la yksi­se­lit­tei­set myös niil­le luki­joil­le, jot­ka eivät juu­ri sii­nä asias­sa jaa kir­joit­ta­jan ilmi­sel­vyyk­siä, ja edel­ly­tyk­set molem­min­puo­li­sel­le ymmär­ryk­sen lisään­ty­mi­sel­le ovat olemassa. 😉

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.