Geenitieto ja sairausvakuutus

Ketjkus­sa en enää koskaan vit­saile käyti­in keskustelua myös geen­i­tiedon vaiku­tuk­ses­ta yksi­tyiseen sairaus­vaku­u­tuk­seen. Asial­la ei ole mitään tekemistä geneet­tisen sor­men­jäl­jen kanssa, jos­ta voi päätel­lä ihmis­es­tä omi­naisuuk­sista yhtä vähän kuin taval­lis­es­ta sor­men­jäl­jestä. Aihe on silti tärkeä, kos­ka kuka tahansa voi tila­ta itses­tään hal­val­la geen­itestin ja on pelät­tävis­sä, että vaku­u­tusy­htiökin voi täl­laisen tiedon han­kkia. Molem­mat vai­h­toe­hdot pakot­ta­vat sulke­maan perin­nöl­liset sairaudet sairaus­vaku­u­tuk­sen korvauspiiristä.

Jos vaku­u­tusy­htiö saa tietoon­sa vaku­ute­tun geen­i­tiedot, se ei myön­nä (kohtu­uhin­taan) vaku­u­tus­ta henkilölle, jon­ka geen­i­tiedot ennus­ta­vat perin­nöl­lisen sairau­den puhkeamista. Jos taas asi­akkaat saa­vat geen­i­tiedon, ne, joil­la on taipumus johonkin sairauteen, otta­vat vaku­u­tuk­sen ja muut eivät. Tämä johtaa ennen pitkää samaan tulok­seen. Vaku­u­tus mak­sut nou­se­vat jär­jet­tömän korkeiksi.

14 vastausta artikkeliin “Geenitieto ja sairausvakuutus”

 1. Jos vaku­u­tusy­htiö saa tietoon­sa vaku­ute­tun geen­i­tiedot, se ei myön­nä (kohtu­uhin­taan) vaku­u­tus­ta henkilölle, jon­ka geen­i­tiedot ennus­ta­vat perin­nöl­lisen sairau­den puhkeamista. 

  Tuos­sa­han san­o­taan ratkaisu ongel­maan. Sairas­vaku­u­tus kuu­luu yhteiskun­nalle ei vakuutusyhtiöille. 

  Ilman muu­ta on hyvä saa­da jokaises­ta geen­i­tiedot. Se on ihmisille itselleen hyvä tieto ja aut­taa hoi­dos­sa ja aut­taa varautumaan.
  Onhan rönt­gen-kuvauskin nykyään yleis­est hyväksyt­tyä, vaik­ka kuvat saat­ta­vat pal­jas­taa vakavia sairauksia.

 2. Niin, onko takei­ta ettei geen­i­ti­etoa joskus tule­vaisu­udessa käytet­täisi kyseenalais­es­ti, kuten pul­lanos­ton estoon lihavu­u­teen taipuvaisilta?

 3. “Molem­mat vai­h­toe­hdot pakot­ta­vat sulke­maan perin­nöl­liset sairaudet sairaus­vaku­u­tuk­sen korvauspiiristä.”

  Tarken­taisitko, ennen kuin speku­loin­ti “Soin­in­vaaran esit­tämästä rodun­jalostuk­ses­ta julk­isval­lan sairaus­vaku­u­tus­poli­ti­ikan kaut­ta” alkaa, onko kyse tässä tapauk­ses­sa fak­taväit­teestä, jota jatkokap­paleesi perustelee, vai poli­it­tis­es­ta kannanotosta.

  Jos ensin­maini­tus­ta eli pelkästä toteavas­ta arvios­ta, onko sin­ul­la ehdo­tus­ta sairaus­vaku­u­tus­poli­ti­ikan / yleisem­män ter­veyspoli­ti­ikan toiv­ot­tavas­ta lin­jas­ta suh­teessa saatavil­la ole­vaan geen­i­ti­etoon ja sen hyödyntämiseen?

  (Tässä pitää erotel­la julkinen/pakollinen sairaus­vaku­u­tus sekä yksityinen/vapaaehtoinen sairaus­vaku­u­tus, mut­ta kum­mankin suh­teen voi olla jokin järkevä ehdotus.)

 4. Sat­un­naisen vihreän kir­joituk­sen vuok­si lisäsin sanan “yksi­tyiseen”. Luulin sen ole­van asi­ay­htey­destä aivan ilmeinen. 

  Laki ymmärtääk­seni kieltää vaku­u­tusy­htiötä han­kki­mas­d­ta geen­i­ti­etoa asi­akkaas­ta ja asi­akkaan on taas vaku­utet­ta­va, ettei hänel­lä ole tietoa ylimääräis­es­tä sairas­tu­misen riskistä, mut­ta oman geenikart­tansa pystyy tilaa­maan ulko­mail­ta salaa.

 5. Osmo: Kyseessä on oma erikoisalasi, joten tot­ta kai asia on sin­ulle ilmeinen.

  Myös min­ulle asia on ilmeinen (muo­toilin kir­joituk­seni niin kuin tein, kos­ka en halua lait­taa omia sano­jani suuhusi), samoin asia selviää, jos tun­tee asi­aa ja/tai pere­htyy siihen riit­tävästi, ja lukee ajatuk­sen kanssa.

  Viimeaikaisten blogin­tulk­in­ta- ja eksegeesikoke­musten val­os­sa pitäisin toisaal­ta “aivan ilmeisenä”, että “kaikkea, mitä san­ot, voidaan käyt­tää sin­ua vas­taan”. Uskon, että sen parem­min sinä kuin Vihreätkään eivät kaipaa väärin­tulk­in­to­jen syn­nyt­tämiä tarkoit­ta­mat­to­mia ris­tiri­ito­ja tai ansait­se­ma­ton­ta huonoa mainet­ta — samas­ta syys­tä olen kan­nus­tanut keskustelu­un ennenkaikkea asi­apo­h­jal­ta, ylimääräisiä pro­vokaa­tioi­ta välttäen.

  Tarkku­ut­ta siis käsit­tei­den määrit­te­lyyn ja asioiden esit­tämiseen hyvinkin seu­ra­tus­sa ja julkises­sa blogikir­joit­telus­sa, jot­ta ajatuk­set pää­sevät kohdel­luik­si omil­la ja ansait­semil­laan meriiteillä!

 6. Perin­nöl­lisyys nyt on niin mon­imutkainen jut­tu, että en tiedä kuin­ka paljon sitä nyt sit­ten käytet­täisi­in vaku­u­tuk­sen epäämis­pe­rus­teena. Eihän perin­nöl­lisyys johonkin sairauteen tarkoi­ta yleen­sä muu­ta kuin kohol­la ole­vaa riskiä asian suh­teen, ei sen kummempaa. 

  Tietenkin kau­pal­liselta poh­jal­ta toimi­vat vaku­u­tusy­htiöt käyt­tävät sitä tietoa, mitä on saatavil­la ja hin­noit­tel­e­vat tuot­teen­sa sen mukaan. Kysyväthän he var­masti nytkin jo hake­muk­ses­sa vaik­ka kuin­ka inti­ime­jä asioi­ta, arvelisin. Min­ul­la ei yksi­ty­istä vaku­u­tus­ta ole.

 7. Ode hei, tää on Inter­net ja tääl­lä ei voi olet­taa yhtään mitään. Olen moderoin­nin kaut­ta oppin­ut että sel­l­ainen nor­maa­likeskustelu­un kuu­lu­va ole­tus, jon­ka voi havain­nol­lis­es­ti kumo­ta, että kanssakeskusteli­jat ovat suht selv­in­päin on bit­ti­maail­mas­sa ongelmallinen.

 8. Osmo sanoi :
  “Laki ymmärtääk­seni kieltää vaku­u­tusy­htiötä han­kki­mas­d­ta geen­i­ti­etoa asi­akkaas­ta ja asi­akkaan on taas vaku­utet­ta­va, ettei hänel­lä ole tietoa ylimääräis­es­tä sairas­tu­misen riskistä, mut­ta oman geenikart­tansa pystyy tilaa­maan ulko­mail­ta salaa.”

  Nythän jo on käyn­nis­tet­ty ter­vysti­eto­jen “pakkolu­ovu­tus” työvoiman palvelukeskuk­sis­sa (TYP). Pitkäaikaistyötön ei saa palvelua työt­tömyyten­sä nujer­tamiseen jos ei suos­tu luovut­ta­maan ter­veysti­eto­ja ties mille taholle ja mihin tarkoituk­seen. Tosin, tuskin­pa ylei­sis­sä ter­veystiedois­sa ei ole vielä geen­i­ti­eto­ja, mut­ta salas­s­api­det­tävien ter­veysti­eto­jen mur­tamisen naker­rus on jo täyt­tä päätä käynnissä.

 9. Juuri näin ja sanon tähän vielä että vaku­u­tusy­htiöi­den intres­sis­sä ei mielestäni ole geen­i­tiedon tai minkään var­man tiedon yleinen hyö­dyn­tämi­nen. Vaku­u­tusy­htiöi­den koko bisnes perus­tuu ajatuk­seen että maail­mas­sa on riit­tävästi epä­var­muut­ta. Kaik­ki uusi var­ma tieto syö palan leipää niiden pöydästä.

 10. Osmo: Entäs jos sekä asi­akas, että vaku­u­tusy­htiö tietävät molem­mat asi­akkaan geen­it ja sopi­vat keskenään vaku­u­tuk­sen kat­tavu­ud­es­ta ja hin­nas­ta? Mik­si on “vaarana”, että vaku­u­tusy­htiöt teet­tävät geenitestejä?
  Eikö tuo laki nimeno­maan luo tämän infor­maa­tioepä­suh­dan toim­i­joiden välille, joka pois­tu­isi, kun laki kumotaan?

  “Jos vaku­u­tusy­htiö saa tietoon­sa vaku­ute­tun geen­i­tiedot, se ei myön­nä (kohtu­uhin­taan) vaku­u­tus­ta henkilölle, jon­ka geen­i­tiedot ennus­ta­vat perin­nöl­lisen sairau­den puhkeamista.”

  Häh? Geen­i­ti­eto­han nimen omaan mah­dol­lis­taa vaku­u­tusy­htiön hin­noit­telun kohtu­ullisu­u­den, vain onko sinus­ta kohtu­ullista, että asi­akas saa kohtu­ut­toman hal­van vaku­u­tuk­sen suh­teessa riskeihinsä?

  Vaku­u­tus­mak­sut pystytään siis pitämän kohtu­ullisi­na (eli riske­jä vas­taav­ina) ainakin niin, että tieto asi­akkaiden riskeistä on mah­dol­lisim­man yhteistä asi­akkaan ja vaku­u­tusy­htiön välil­lä, eli että molem­mil­la on oikeus geenitestaamiseen.

 11. Mik­si vaku­u­tusy­htiö ei saisi hin­noitel­la riskiään parhaim­man tieton­sa mukaan? Kieltämäl­lä infor­maa­tion käyt­töä saadaan tietysti tulon­si­ir­to­vaiku­tuk­sia riskiryh­mille, mut­ta onko tämä tehokas tapa hoitaa nämä siir­rot? Sään­nöt näyt­täi­sivät nos­ta­van hin­to­ja kaikille — tämän tutkimuk­sen mukaan http://www.medicalnewstoday.com/articles/129802.php Yhdys­val­lois­sa riskitek­i­jöitä koske­vat sään­nöt nos­ta­vat hin­to­ja 21–33 pros­ent­tia. Voisiko tulon­si­ir­toi­hin olla joku tekni­ik­ka, jos­sa tätä tap­pi­o­ta ei syntyisi?

 12. Tässä aiheessa kan­nat­taa muis­taa, että Amerikan ihmemaas­sa Paul Krug­manin johdol­la on jo pitkään argu­men­toitu yleisel­lä tasol­la julkisen ter­vey­den­huol­lon puoles­ta juuri näil­lä vaku­u­tusy­htiöi­den insentiiveillä.

  Eli peruste­lut menevät niin että varsi­naisen hoidon tar­joa­jana ehkä tehot­tomampi julki­nen puoli on kokon­aisuute­na kuitenkin halvem­pi, kos­ka yksi­tyisen vaku­u­tusy­htiön kan­nat­taa pitää isoa byrokraat­tiarmei­jaa setvimässä sairaus­vaku­u­tus­ta halu­avien taus­to­ja jot­ta vaku­u­tuk­set voidaan hin­noitel­la kan­nat­tavasti. Eli riskiryh­mille kalli­impia ja korkeim­man riskin porukalle ei vaku­u­tus­ta ollenkaan. 

  Julkisel­la puolel­la tätä “byrokra­ti­akus­tan­nus­ta” ei ole lainkaan, ja Krug­man ja kump­pan­it ovat sitä mieltä että tämä kus­tan­nus on niin suuri, että se on tärkein selit­tävä tek­i­jä sille mik­si USAs­sa ter­vey­den­hoit­o­meno­jen osu­us kaik­ista menoista on paljon suurem­pi kuin vaik­ka Suomessa.

  Eli asial­la on merkit­tävä ulot­tuvu­us myös sitä kaut­ta että mitä julki­nen ter­vey­den­hoito tekee ja mitä ei. Yhtäältä voisi jopa olla jotain perustei­ta ennus­taa että tämä vaku­u­tus­by­rokra­ti­a­han voi käy­dä halvem­mak­si geeniseu­lon­to­jen vielä entis­es­tään hal­ventues­sa ja yksi­tyi­nen malli suh­teessa siis halvemmaksi.

 13. “Mik­si vaku­u­tusy­htiö ei saisi hin­noitel­la riskiään parhaim­man tieton­sa mukaan?”

  No tietysti sik­si kun suuri osa ihmi­sistä tun­tuu ole­van sitä mieltä että vaku­u­tusy­htiön pitäisi olla jonkin­lainen kum­malli­nen sosi­aal­isia tulon­si­ir­to­ja ja edullisia osamak­su­sopimuk­sia hyvää hyvyyt­tään tar­joa­va taho.

  (Kun ulosan­ti­ni välil­lä on mitä on, niin ylläol­e­van on tarkoi­tus olla jol­lain taval­la ironi­nen huo­mau­tus, ja olen aika lail­la Art­turin ja Arhon linjoilla)

  “Voisiko tulon­si­ir­toi­hin olla joku tekni­ik­ka, jos­sa tätä tap­pi­o­ta ei syntyisi?”

  No, val­tion har­joit­tamis­sa tulon­si­ir­rois­sa (i.e. val­tion mak­samas­sa yleisessä terveyenhuollossa)ei tuo­ta tap­pi­o­ta syn­ny (tosin hel­posti kyl­lä voi syn­tyä mui­ta tappioita)

 14. PS — yllä en muuten tarkoi­ta sanoa, että kaik­ki pitää selit­tää juur­ta­jak­sain, ain­oas­taan sen, että sopi­vasti annos­tel­tu määrä rauta­lankaa paran­taa blo­gis­sa kuin blo­gis­sa viestin per­ille­menoa tarkoite­tus­sa muo­dos­sa — aivan samal­la taval­la kuin kirjassa.

  (Huo­maan tosin, että tpyy­lu­o­ma sanoo saman asian pelkästään kom­ment­tin­sa ensim­mäisel­lä virk­keel­lä — tiiveys on hyve, jos sen taitaa…)

  Näin joka tapauk­ses­sa keskustelun poh­jatiedot ovat riit­täväl­lä taval­la yksiselit­teiset myös niille luk­i­joille, jot­ka eivät juuri siinä asi­as­sa jaa kir­joit­ta­jan ilmi­selvyyk­siä, ja edel­ly­tyk­set molem­min­puoliselle ymmär­ryk­sen lisään­tymiselle ovat olemassa. 😉

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.