Öljyntuotantoa nostamalla ilmastonmuutos kuriin!

Hesarin mukaan G8-maat halu­a­vat puolit­taa kasvi­huonepäästöt vuo­teen 2050 men­nessä ja samal­la vaa­ti­vat öljyn­tuotan­non lisäämistä.  Olisin odot­tanut, että ne oli­si­vat sopi­neet toimista öljyn kysyn­nän alentamiseksi.

47 vastausta artikkeliin “Öljyntuotantoa nostamalla ilmastonmuutos kuriin!”

 1. Samoin ajat­te­len. Kum­mallista, että päästöt pienenevät öljyn käyt­töä lisäämäl­lä… Käytän­nössähän sitä lisäöljyä ei ole, joten USA ja Kiina sat­saa­vat hiileen. Ydin­voimakaan ei pitkäl­lä tähtäimel­lä ole kovin kan­nat­ta­va sijoi­tus, kos­ka sitä uraa­ni­akaan ei ole enää kovin pitkään hel­posti louhit­tavis­sa paikois­sa ja sen markki­nahin­ta on myös nous­sut viime vuosi­na moninker­taisek­si. Eli jos ener­gianku­lu­tus­ta ei saa­da vähen­emään, niin hiilel­lä men­nään seu­raa­vat pari vuosikym­men­tä. Yritä siinä sit­ten kasvi­huonepäästöjä hillitä.

  Mitä se Kiina nyky­isin rak­en­taa niitä hiilivoimaloi­ta? Muis­te­len luke­neeni, että kym­meniä joka kuukausi. Ja USAl­la on sato­ja hiilivoimaloi­ta, jot­ka eivät ole käytössä, kun öljy on halvem­paa. Eiköhän ne lähivu­osi­na käynnistetä.

 2. Samoil­la lin­joil­la sit­ten vaan jatke­taan, että ei muu­ta kuin verot val­tion mak­set­tavak­si, niin kaik­ki ollaan rikkai­ta kuin mitkä.

 3. Hö, tuo­han oli ihan lin­jakas vaa­timus. Ei kai kukaan nyt tosis­saan ole tuon öljyn­polton vähen­tämisen suh­teen, sil­loin­han joudut­taisi­in miet­timään jotain uut­ta, tekemään päätök­siä ja kan­ta­maan vas­tu­u­ta sekä lopuk­si vielä ehkäpä tal­laa­maan väärille varpaille.. On paljon helpom­paa syyl­listää taval­lisia kansalaisia ja korotel­la jyr­ki kataisen tapaan polt­toain­evero­ja. Sit­ten kon­sulentin huolel­la val­men­ta­ma ilme naa­mal­la kerätään val­tiomiespis­teet koti­in. Ollaan­han me tehty jotain..

  Muutenkin poli­itikko­jen retori­ikkaa alkaa olla täysin 1984 kir­jan tasoa: sota merk­it­see rauhaa, äänestys­ten lopet­ta­mi­nen demokra­ti­aa, joukko­työt­tömyys työvoima­pu­laa jne.

 4. Jos öljy kor­vataan kivi­hi­ilel­lä, se on kai vieläkin huonom­pi ratkaisu, joten siinä mielessä ihan järkevä toive, ja siinä mielessä myös, että päästökau­pan pitäisi pitää huol­ta ilmas­ton­muu­tok­sen hidas­tamis­es­ta tule­vaisu­udessa. Jos joku siis halu­aa käyt­tää jatkos­sakin öljyä, käyt­täköön, kun­han mak­saa sel­l­aisen hin­nan, että päästöt vähenevät tavoit­tei­den mukaisesti.

  Jos taas ei usko päästökaup­paan, kan­nat­taa lähet­tää G8-maid­en pomoille heti sähkö­pos­tia, jos­sa vaatii näitä lopet­ta­maan kaik­ki päästöt. Ehkä he tuli­si­vat järkiinsä.

 5. Jälleen esimerk­ki siitä, kuin­ka asial­i­s­tat hal­lit­se­vat poli­it­tista teat­te­ria pirstaloiden keskustelun yksit­täiskeis­seik­si. Asial­is­tan koh­tien keskinäisel­lä johdon­mukaisu­udel­la ei ole suur­takaan merk­i­tys­tä, kun ale­taan meuhka­ta edis­tyk­ses­tä kohdis­sa x, y, z…

 6. Hiilid­iok­sidipäästö­jen pakot­ta­mi­nen kym­me­nien pros­ent­tien lasku­un tulev­ina vuosikym­meninä olisi katas­tro­faa­li­nen virhe. Läh­es kaik­ki ympäristöjär­jestö­jen pyörit­tämät laskel­mat (tilat­tu, poli­ti­soitunut tiede kuten Green­peace tai sit­ten valikoitu siteerami­nen omaa kan­taa suosien, kuten Oras Tynkky­nen vihrei­den ilmastopoli­it­tises­sa ohjel­mas­sa) uusi­u­tu­vien hyö­dyn­net­tävästä poten­ti­aal­ista ja edullisu­ud­es­ta on hyvin toden­näköis­es­ti hai­hat­telua kuten on ollut bioen­er­gian (“ensim­mäisen sukupol­ven”) lob­baami­nen. Niidenkin tuek­si löy­tyi vuosikaudet vii­sai­ta tutk­i­joi­ta puhu­maan kehi­tys­mai­hin luo­tavista työ­paikoista, mil­jar­di­en tuloista jne. ja todel­lisu­us on ruokakri­i­sei­neen, pal­muöljyi­neen, mais­si-etanolei­neen jotain aivan muu­ta. Näi­hin vas­tu­ut­tomi­in bio­hössöt­täji­in kuu­lui­v­at mm. Suomen vihreät ilmas­toasiantun­ti­jansa johdol­la. Aurinkopa­neeli jokaiseen afrikkalaiseen koti­in ja läm­pöpump­pu­ja jokaiseen län­si­maiseen omakoti­taloon ja 25% ener­gias­ta tuulel­la ovat vas­taavaa hai­hat­telua — kiistämät­tä sitä että täl­lai­sis­sa ehdo­tuk­sis­sa on raja­tus­sa kon­tek­stis­saan erit­täin hyvät puolensa.
  Moni var­teenotet­ta­va tutk­i­ja (mm. kemi­an nobelisti) on varoit­tanut etteivät toisen­sukupol­ven biopolt­toaineet vält­tämät­tä tar­joa merkit­tävää paran­nus­ta, ja niiden mit­ta­va hyö­dyn­tämi­nenkin on vielä ainakin parin vuosikymme­nen päässä. Kiin­tiöitä on kuitenkin lobat­tu vuodelle 2020 (ja jo aiem­min). Samaan aikaan mm. ydin­voimaa vas­tuste­taan kynsin ja ham­pain, ja kuvaan kuu­lu­vasti usein pohjim­mil­taan epäti­eteel­lisen argu­mentein (=meemein), mm. uraanin riittävyydestä.

  Talouskasvun vaikeut­tamiselle, maail­man talouskasvun sysäämisel­lä epä­var­muustek­i­jöi­den ja negati­ivisen speku­laa­tion suo­hon, sekä pakot­ta­mal­la myös köy­hät maat kas­vaneisi­in ener­gia- ja ruokakus­tan­nuk­si­in, tuh­lataan hel­posti triljoo­nia ja triljoo­nia ja triljoo­nia euro­ja. Siinä val­u­u­tas­sa, joka myös mit­taa kykyämme kus­tan­taa hyv­in­voin­tipalvelui­ta ja kus­tan­taa kehi­tys­a­pua. mm. Vihrei­den ilmas­to-ohjel­mas­ta löy­tyy käsit­tämät­tömiä arvioi­ta siitä että kus­tan­nuk­set oli­si­vat vain muu­ta­man pros­entin kym­menyk­sen leikkauk­sia ver­rat­taes­sa odotet­tavis­sa ole­vaan talouskasvu­un ske­naar­ios­sa ‘ilmas­ton­muu­tos­ta ei tule ja ener­gianku­lu­tus ja käyt­tö jatkuu nykyisel­lään’. Tästä oli koomi­nen suo­ra sitaat­ti 50-vuo­den aikaskaalal­la vihrei­den ilmastopoli­it­tises­sa ohjel­mas­sa. En ole­tusar­vois­es­ti luot­taisi yhteenkään sel­l­aiseen laa­jamit­taisen talouskysymyk­sen tutkimuk­seen (huom. ei vält­tämät­tä laa­jamit­taiseen tutkimuk­seen), jos­sa vasem­mis­to­lainen ide­olo­gia (täl­lä tarkoi­tan eri­tyis­es­ti sel­l­aista feel-good-fak­to­ria) välkkyy nähtävästi taustalla.

  “Busi­ness as usu­al” ‑ske­naar­ios­sa vai­h­toe­htoiset ener­gia­muodot kehitetään ja ote­taan käyt­töön kun markki­noiden muut­tumi­nen tekee siitä luon­taisen kehi­tyskaaren myötä kan­nat­tavaa. Öljyäkin on uskotel­tua n. 100 vuot­ta huo­mat­tavasti enem­män (puhu­mat­takaan Rooman klu­bin 1970-luvun höpinöistä), kos­ka jokaisen öljyn­tuot­ta­ja­maan kan­nat­taa vähätel­lä varan­to­jaan ja pitää yllä illu­u­sio­ta oil-peak­ista, jol­loin öljyn markki­nahin­ta on helpom­pi pitää korkeal­la. Köy­hä kehit­tyvä maail­ma tarvit­see polt­toainet­ta. Ja tarvit­see sitä sivistys­mai­hin näh­den viisinker­taisen (ja kas­va­van) väestöpo­h­jan edestä. Köy­hien maid­en rikas­tu­mi­nen on tärkeää, kos­ka tiedämme his­to­ri­as­takin, että vas­ta talouskasvun myötä kas­vaa moti­vaa­tio huole­htia met­sistä, vesistöistä, lajien säi­lymis­es­tä (jne.), mikä on ihmis­lu­on­teen ymmärtäen täysin odotet­tavaa ja luon­taista. Ihmisen empa­t­ian rajat laa­jenevat vas­ta kun oma ja läheis­ten hyv­in­voin­ti on tyy­dyt­tävästi turvattu.

  Ei voi odot­taa ener­gian keinotekois­es­ti kallis­tu­van teol­lisu­us­mais­sa — jot­ta voimme tehdä hössöen­er­gias­ta kan­nat­tavaa — ilman että sil­lä on maail­man­markki­nal­lista vaiku­tus­ta myös kehi­tys­maid­en ener­giahin­toi­hin. Täten talouskasvu tulee vaikeam­mak­si, ihmisiä ajau­tuu köy­hyy­teen, heil­lä ei ole varaa ruokaan (ym.). Bioen­er­gia oli pieneltä alkuotannal­taan esi­makua tulev­as­ta jos “ilmas­ton­suo­jelu” toden teol­la pääsee käyn­ti­in edes lähellekään siinä mit­takaavas­sa mitä ympäristöjär­jestöt ovat toivoneet ja vaatineet.

  Kaiken täl­laisen riskino­ton voi nähdä jär­jel­lisenä vain ja ain­oas­taan jos on ole­mas­sa vielä jokin tätäkin suurem­pi konkreet­ti­nen uhka joka tulee tor­jua. Erit­täin mit­ta­va globaali uhka. Ilmastokatastrofi?

  Post kon­sen­sus: Läm­pöti­lat ovat itsepin­tais­es­ti kieltäy­tyneet nouse­mas­ta jo vuosikymme­nen ajan, alku­vu­osi 2008 on maail­man­laa­juis­es­ti ollut poikkeuk­sel­lisen kylmä, IPCC:n kan­siku­va-2001 Michael Man­nin et co pale­ok­li­ma­tologi­nen “jääkiekko­maila” osoitet­ti­in epäti­eteel­lisek­si. Uut­ta, merkit­tävää tutkimusti­etoa on löy­det­ty maankäytön muu­tok­sista (ihmiset ovat radikaal­isti muut­ta­neet n. 40% maap­in­ta-alas­ta), himmen­e­mis­es­tä (jon­ka uskot­ti­in selit­täneen 1940–1970 viilen­e­mistä), albe­dos­ta, jääkairauk­sista, den­drokli­ma­tolo­gias­ta (sen epälu­otet­tavu­ud­es­ta), GCM:n para­metrisoin­nista (sen vaikeud­es­ta ja usein mieli­v­al­taisu­udek­si muut­tuvas­ta mon­imutkaisu­u­den redu­soin­nista), uhi-ilmiöstä (mikä tutkimus on täl­läkin het­kel­lä vas­ta valmistumassa). 

  Koko kysymys­tä pitäisi läh­estyä neu­rop­sykolo­gian ja neu­ro­bi­olo­gian kaut­ta ennen kuin voimme rak­en­tavasti keskustel­la ilmas­ton­muu­tosti­eteestä ja vas­ta sen jäl­keen ilmas­ton­muu­tospoli­ti­ikas­ta, ja laa­jem­min ympäristöpoli­ti­ikan kon­tek­stista näille kysymyk­sille. Miten käsit­telemme ja omak­summe infor­maa­tio­ta ja mik­si päädymme omak­sumaan sel­l­aisia kan­to­ja kuin mitä päädymme?

  Ihmisen biologi­nen ja psykologi­nen tarve oikeut­taa omak­sumansa kat­san­tokan­nat ja pohjim­mil­taan oma itsen­sä on äärim­mäisen voimakas (usein­han ihmiset eivät tätä myön­nä ja pitävät itseään loogis­es­ti ajat­telev­ina), ja tiede­maail­makin tun­tee mon­ta korkean profi­ilin ennakko­ta­paus­ta tieteen nobelis­te­ja myöten.
  Tätä kysymys­tä on kar­toitet­tu mm. R. Bur­tonin teok­ses­sa “On Being Certain”.

  Kon­sen­sus on usein ollut väärässä. Kon­sen­sus­ta on usein puo­lus­tel­tu hege­mon­ian säi­lyt­tämisek­si. Jot­ta tämä kysymys voitaisi­in ava­ta tulisi käsitel­lä ilmas­totiedet­tä. Useim­mat ilmas­ton­muu­tok­sen tiimoil­ta poli­it­tis­es­ti aktivoituneet eivät osaa kysymyk­ses­tä deba­toi­da edes alkei­den hallinnan vertaa.
  Tämä ei ole itseasi­as­sa yllät­tävää, kos­ka kon­sen­sus on hyvin pitkälle kieltäy­tynyt vaikei­den kysymys­ten avoimes­ta väit­telemis­es­tä. Tämä on yksi­tyisko­htais­es­ti ja toden­net­tavasti doku­men­toitu. Rajat “ilmas­ton­muu­tok­sen” poli­ti­ikan, tieteen ja itseoikeu­tuk­sen välil­lä ovat hämär­tyneet jo vuosien ajan.

  Tätä todel­lisu­ut­ta on vaikea uskoa, ja itse olisin hyväuskoise­na pitänyt sitä täysin käsit­tämät­tömänä väit­teenä vielä 1.5 vuot­ta sit­ten. Vas­taa­mat­tomien kysymys­ten vyöry on ollut hengästyt­tävä tutus­tu­mises­sa C02-ilmas­tokatas­trofia kyseenalais­tavaan (usein ver­tais­arvioitu­un, mikä tulee mon­elle yllä­tyk­senä) tutkimukseen.

  Kak­si ajanko­htaista lähtöko­htaa tämän kysymyk­sen sel­ven­tämisek­si tarjoavat:

  S. McIn­tyren yhteen­ve­to siitä mik­si IPCC:n pale­ok­li­ma­tol­o­giseen ver­taus­po­h­jaan perus­tu­va argu­men­toin­ti on tieteel­lis­es­ti kestämätön­tä http://www.climateaudit.org/pdf/ohio.pdf (Ohion Yliopis­to, Toukokuu 2008)

  Pielke Sr:in tes­ti­mo­ny Yhdys­val­to­jen kon­gres­sille siitä kuin­ka val­tavir­tainen ilmas­totiede on eksynyt kauas havain­nol­lis­es­ta ja kri­it­tis­es­tä tieteen tekemis­es­tä http://climatesci.colorado.edu/publicati ons/pdf/Testimony-written.pdf (Kesäkuu 2008)

  Jos nämä kysymyk­set kohtaa emootioiden motivoimana, iden­ti­teetil­lis­es­ti var­mana siitä, että ne eivät sisäl­lä mitään merkit­täviä point­te­ja, ne sivu­ut­taa saman tien. Jos niitä läh­estyy hark­i­tun kog­ni­ti­ivis­es­ti ja lis­taa syn­tyneet kysymyk­set ylös ja läh­tee sen jäl­keen etsimään niille vas­tauk­sia realclimate.org sivus­tol­ta, IPCC:n kan­nan­otoista (kahlaa­mal­la review-papere­i­ta myöten pitkälti tois­tatuhat­ta sivua), ver­tais­arvioidus­ta tieteestä, yksit­täis­ten ilmas­to­tutk­i­joiden blo­geista (…) niin kysymys­merk­it säi­lyvät. Lop­ul­ta näyt­täy­tyy, että eurois­sa mitat­tuina triljoonien hin­tais­ten riskien, ja ihmis­todel­lisu­udessa mm. köy­hyy­den lievit­tämisen vaikeu­tu­misen, ruokakri­isin ym. vihreän maail­man­paran­nuk­sen vas­takkaises­sa vaakakupis­sa ei ole toden­net­tua maail­man­tuhoa vaan hyvin epämääräi­nen kysymysmerkki.

  Samal­la on ole­mas­sa todel­lisia, täysin itses­tään selviä ympäristöuhkia, joil­la on myös ilmas­to- ja co2-coef­fek­te­jä. Uhkia joiden toden­tamisek­si ei tarvitse väl­tel­lä kysymyk­si­in vas­taamista, sen­suroi­da tutkimus­dataa ja puhua ympäripyöre­itä; lainat­en S. McIn­tyreä (seu­raa­vat kom­men­tit koske­vat IPCC:n nimekkäimpiä tutkijoita)

  “They have been total­ly unre­spon­sive to my emails right from the start. I sent them a num­ber of straight­for­ward inquiries last year which were ignored. Some of these folks (e.g. Esper) black­list­ed me pri­or even to the start of Cli­mate Audit, mere­ly for hav­ing the temer­i­ty to crit­i­cize Mann. I was told by tele­vi­sion pro­duc­er that a con­di­tion of Hansen’s inter­view with him was that my name could not be uttered.

  Yes, we’ve seen some of Mann’s code, which was pro­duced only at the request of the House Ener­gy and Com­merce Com­mit­tee — and this only after he drew atten­tion to him­self by telling the Wall St Jour­nal that he wouldn’t dis­close his algo­rithm. How­ev­er Mann’s code was incom­plete and did not work with any avail­able data sets. It showed how­ev­er that he cal­cu­lat­ed the ver­i­fi­ca­tion r2 sta­tis­tics, that he lat­er denied ever calculating.

  Hansen did not dis­close his code will­ing­ly either. I asked to see his code in order to ana­lyze ques­tions that led to the Y2K prob­lem — he refused. Even after the Y2K prob­lem was iden­ti­fied, he refused. But that issue got a lot of pub­lic­i­ty and this was one issue and one occa­sion where his boss­es were able to tell him to do some­thing and it appears that they made him dis­close his code. But it was done very unwillingly.

  Hansen’s code dis­clo­sure is far more thor­ough than Mann’s. How­ev­er, it’s even more opaque than Mann’s which hard­ly seemed pos­si­ble ahead of time.”

  Koko tämä his­to­ria löy­tyy yksi­tyisko­htais­es­ti sel­ven­net­tynä yläpuolel­la olev­as­ta linkistä, McIn­tyre Ohio. Pielke Sr. käsit­telee laa­jem­min ilmas­ton­muu­tosti­eteen kokon­ais­näkymiä alan (mm. tietokone­mallinnuk­sen) pioneerina.

  Mitään ei voi täl­lai­sis­sa kysymyk­sis­sä lähellekään 100% var­mak­si tode­ta, mut­ta tois­tan sen pelon, että hiilid­iok­sidipäästö­jen pakot­ta­mi­nen kym­me­nien pros­ent­tien lasku­un tulev­ina vuosikym­meninä olisi katas­tro­faa­li­nen human­i­taari­nen ja ympäristöpoli­it­ti­nen virhe.

  Var­muut­ta ei ole, mikä tekee kysymyk­sen käsit­telemisen ja kan­to­jen muo­dostamisen erit­täin hankalaksi.

 7. az:lta pitkä kir­joi­tus tärkeästä asi­as­ta, on hyvin valitet­tavaa että keskustelua ilmas­ton­muu­tok­ses­ta käy­dään paljolti uskoon perustuen ja kiusal­lisia fak­to­ja väis­tellen. Tosi­a­sia on että ilmas­to on vai­hdel­lut paljonkin his­to­ri­an aikana ja ennenkaikkea paljon ENNEN ihmisen toimia. 

  Tosi­a­sia on myös se että esim. maan akseli siir­tyy jatku­vasti taa­tusti mis­tään ihmisen toimista huoli­mat­ta ja että ylipäätään tähti­ti­eteel­lisille ilmiöille ei kovin paljoa voi­da tehdä, muu­ta kuin koit­taa sopeu­tua. Ihmiskun­nalle olisi tietenkin eduk­si se että ihmisiä olisi nyky­istä vähem­män, mut­ta län­si­maid­en poli­itikot yhdessä kaikkein vas­tu­ut­tomimpi­en 3. maail­man dik­taat­to­rien ja uskon­nol­lis­ten auk­tori­teet­tien kanssa toimi­vat kuitenkin jatku­van väestöräjähdyk­sen puoles­ta. Ei hyvä.

  mut­ta tois­tan sen pelon, että hiilid­iok­sidipäästö­jen pakot­ta­mi­nen kym­me­nien pros­ent­tien lasku­un tulev­ina vuosikym­meninä olisi katas­tro­faa­li­nen human­i­taari­nen ja ympäristöpoli­it­ti­nen virhe. 

  Tämäkin on niin suh­teel­lista. Län­sieu­roop­palaiset poli­itikot ovat näil­lä hiilid­iok­si­mak­suil­la taannneet esim. Mer­cedes Ben­zille hyvän myyn­nin Itä-Euroopas­sa; monikin Bod­jam ja Vaclav on nous­sut alfau­rosten kade­hdit­tuun luokkaan kaikine etu­ineeen uudel­la ML maas­turil­laan. Teol­lisu­u­den kus­tan­nusten nousu tääl­lä taas on tehnyt siir­tymisen raikkaiden tuulien Kiinaan vielä paljon entistä houkut­tel­e­vam­mak­si, joten var­maan myös Pekingis­sä kiitel­lään kovin tätä politiikkaa.

  Mikäli ruoan hin­ta nousee pysyvästi korkeam­malle tasolle saat­taa siitä seu­ra­ta jotain hyvääkin; 3. maail­man vil­jeli­jöi­den kan­nat­taa alkaa vil­jelemään maata…

 8. Jos ilmas­ton­muu­tos on fuu­laa, niin mik­si mete­o­rolo­gien pitää ottaa ennus­tuk­sis­saan huomioon hiilid­iok­sidin lisään­tymi­nen ilmake­hässä? Ihan huvikseenko he tekevät entistä entistä heikom­pia ennustuksia?

 9. Minus­ta on epämielekästä keskustel­la enää tässä vai­heessa siitä, mitä hiilid­iok­sidin lisään­tymi­nen aiheut­taa. Ilmas­toa se muut­taa ja melko toden­näköis­es­ti läm­mit­tää. Sen lisäk­si se hap­pamoit­taa meret ja tekee muu­ta kur­jaa, jota on vaikea ennustaa. 

  Busi­ness as usu­al- ske­naar­ios­sa hiiltä palaa sel­l­ainen määrä, että täy­tyy kela­ta jon­nekin liitukaudelle ennen kuin ilmake­hästä löy­tyy sel­l­ainen määrä hiilid­iok­sidia. On täysin käsit­tämätön­tä mil­laisen hybrik­sen val­las­sa voi joku olla, että on valmis otta­maan sel­l­aisia riske­jä. Ilmas­to ja ekosys­tee­mi sää­tyy ver­rat­en hitaasti ja ihmi­nen muut­taa yhtä merkit­tävää muut­tu­jaa jär­jestelmässä jon­ka toimin­nas­ta ei tiedä paljon mitään, vauhdil­la, jol­laista mikään luon­nolli­nen pros­es­si ei koskaan ole tehnyt sinä aikana kuin maa­pal­lol­la on ollut mon­isoluista elämää. 

  Eihän se kovin var­maa ole, että mitään katas­trofia tulee. Mut­ta jos mah­dol­lisu­us on vaik­ka 10 pros­entin luokkaa — kon­sen­sus voi siis olla väärässä 9 tapaus­ta kymmen­estä — en minä olisi valmis sitä riskiä otta­maan. Ja suo­raan sanoen en voi käsit­tää, että joku kuvit­telee oikeudek­seen tehdä sen valin­nan mei­dän kaikkien puolesta.

 10. Yksikään asiantun­ti­ja ei väitä nykyisen ilmas­ton­muu­tok­sen tapah­tu­van pelkästään ihmisen toimin­nan vaiku­tuk­ses­ta. Kukaan ei voisi ostaa tuhan­sien tutk­i­joiden mielipi­det­tä. Tyh­miäkö olette?

 11. Minus­ta on epämielekästä keskustel­la enää tässä vai­heessa siitä, mitä hiilid­iok­sidin lisään­tymi­nen aiheuttaa. 

  Ainakin näköjään hel­vetin kylmän kesän niin Suomeen kuin Euroop­paankin. Vaik­ka ihmi­nen muut­taakin nyt tärkeää muut­tu­jaa ennen­näkemät­tömäl­lä nopeudel­la niin aikas niukasti näyt­tää asial­la ole­van vaiku­tus­ta siihen läm­pöti­laan. His­to­ria kuitenkin ker­too meille poikkeuk­sel­lisen lämpimistä ja toisaal­ta kylmistä ajan­jak­soista aikoina, jol­loin autot eivät todel­lakaan pör­rän­neet. Eikä näitä ajan­jak­so­ja tarvitse kaukaakaan etsiä. 

  Tätähän sää var­maan just tarkoitit, vai mitä? 🙂 Muuten yleen­sä kaiken­laiset hybrik­set ovat enem­pi ilmas­tousko­vais­ten piirre, kuten yleen­säkin uskovaisten..

 12. “Minus­ta on epämielekästä keskustel­la enää tässä vai­heessa siitä, mitä hiilid­iok­sidin lisään­tymi­nen aiheut­taa. Ilmas­toa se muut­taa ja melko toden­näköis­es­ti läm­mit­tää. Sen lisäk­si se hap­pamoit­taa meret ja tekee muu­ta kur­jaa, jota on vaikea ennustaa.”

  Ajat­telin aikaisem­min täysin samoin. Yllä perustel­luista syistä olen muut­tanut mieltäni. Myös “merien hap­pamoi­tu­mi­nen” on erit­täin speku­lati­ivi­nen väite. 

  “Busi­ness as usu­al- ske­naar­ios­sa hiiltä palaa sel­l­ainen määrä, että täy­tyy kela­ta jon­nekin liitukaudelle ennen kuin ilmake­hästä löy­tyy sel­l­ainen määrä hiilidioksidia.”

  On hyvä pitää mielessä, että puhumme miljoona­so­sista. Nousu on tapah­tunut n. 280 miljoona­sosas­ta n. 370:een miljoona­sosaan. “Busi­ness as usu­al” ske­naar­ios­sa kuvat­tu ilmake­hän hiilid­iok­sidin määrän tuplaan­tu­mi­nen esi­te­ol­liseen aikaan näh­den n. 600:aan miljoona­sosaan on sekin vain mur­to-osan niistä n. 1000–3000ppm luvuista joi­ta maa­pal­lol­la arvioidaan olleen hir­mulisko­jen aikakaudel­la 65–250 miljoon­aa vuot­ta sitten.
  Ja n. 450 miljoon­aa vuot­ta sit­ten kun läm­pöti­lat äkisti tip­pui­v­at his­to­ri­al­lisen alhaisik­si ilmake­hän hiilid­ioksin arvioidaan olleen n. 4000ppm. Toki moni muukin asia oli tuol­loin radikaal­isti toisin, eikä näitä karkeasti määritet­tyjä luku­ja voi käyt­tää suori­in ver­tauk­si­in. Antark­tik­sen jää­datas­ta ei ole kuitenkaan ollenkaan merk­i­tyk­setön huomio, että men­neinä tuhansi­na vuosi­na läm­pöti­la on aina johtanut co2:ta ja kylmen­e­m­i­nen on aina seu­ran­nut kas­vaneista co2-määristä huolimatta. 

  Miten co2 ilmake­hän miljoona­sosi­na läm­mit­tää maa­pal­loa ja kuin­ka paljon se läm­mit­tää ei ole ollenkaan merk­i­tyk­setön kysymys. Pääsin itseasi­as­sa kysymään Pielkeltä seu­raavas­ta huomiostasi (anteek­si jos yhdis­te­len pari kommentia):

  “On täysin käsit­tämätön­tä mil­laisen hybrik­sen val­las­sa voi joku olla, että on valmis otta­maan sel­l­aisia riske­jä. Mut­ta jos mah­dol­lisu­us on vaik­ka 10 pros­entin luokkaa — kon­sen­sus voi siis olla väärässä 9 tapaus­ta kymmen­estä — en minä olisi valmis sitä riskiä ottamaan.”

  Tämä on ns. venäläisen ruletin peri­aate. Se on hyvin sup­pea, kon­tek­sti­ton ja mit­ta­suhteista luop­u­va näkökul­ma maail­man ongelmien hah­mot­tamisek­si. Ei voi ajaa kos­ka hirvi voi äkisti hypähtää auton eteen ilman että ehtii tekemään mitään.
  Koti­in jäämi­nen on toisaal­ta aika epä­mukavaa oman elämän­sä asioiden hoita­misen kannal­ta. Per­ille pääsee ehkä ilman autoakin, mut­ta esimerkki­ta­pauk­ses­samme se tulee kalli­im­mak­si, vie enem­män aikaa ja on epä­mukavam­paa. Hir­ven toden­näköis­es­ti pystyy vielä myös väistämään sen havaitessaan.

  Kallis­tu­vaan ener­giaan liit­tyy luke­mat­to­mia globaale­ja ker­ran­nais­vaiku­tuk­sia, joista ruokakri­isi on vas­ta esi­makua. “Pela­s­tat” maail­man vaik­ka sit­ten sil­lä 10% toden­näköisyy­del­lä että olet oikeasti jotain pelas­ta­mas­sa, etkä väl­itä siitä, että lääk­keesi voi oma­ta hyvin vakavia sivuvaikutuksia?

  Tämä on väärä asenne. IPCC:nkin arvioiden mukaan 2020 ei ole vielä mikään do or die virstan­pylväs. Jos v. 2020 ei olla havait­tu läm­pötilo­jen nousua 20+ vuo­teen, niin toteatko edelleen, että kyl­lä läm­pöti­lat voivat kuitenkin nous­ta katas­tro­faalis­es­ti ja sik­si maail­ma, ja köy­hätkin maat siinä mukana tulee pakot­taa kalli­im­man ener­gian ja sen kytkösten todel­lisu­u­teen vaik­ka se vaikeut­taisi hei­dän kamp­pailu­aan köy­hyy­den voit­tamisek­si? Vaik­ka ilmas­ton pri­or­isoimisel­la suun­taisimme ympäristö­fokus­tamme ja ‑määrära­ho­jamme ongel­maan joka ei ehkä ole ongel­ma alun­perinkään? Vaik­ka voisimme käyt­tää resursse­jamme luke­mat­tomi­in mui­hin todet­tui­hin kohteisi­in vesistöistä, met­si­in, hiukkaspäästö­jen suo­dat­tamiseen sekä väestönkasvun tait­tamiseen ja mui­hin human­i­taarisi­in ja ympäristöl­lisi­in pyrkimyk­si­in? Olisi mie­lenki­in­toista lukea kuin­ka mon­ta kym­men­tä pros­ent­tia ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta jo nyt syö maail­man human­i­taari­sista ja ympäristöl­li­sistä määrärahoista.

  “Ja suo­raan sanoen en voi käsit­tää, että joku kuvit­telee oikeudek­seen tehdä sen valin­nan mei­dän kaikkien puolesta.”

  Kyse ei ole joka/tai valin­nas­ta. Kyse on kon­tek­stista ja mit­ta­suhteista ja luke­mat­tomista uhkaku­vista. Suurem­mista ja pienem­mistä. Esimerkik­si puh­taan veden kas­va­va pula sisältää hirvit­täviä paina­jaisku­via pahim­mis­sa ske­naar­i­ois­saan, ja edel­lyt­täisi asiantun­ti­ja-arvioiden mukaan tuhan­sien mil­jar­di­en investoin­te­ja puh­taaseen veteen seu­raavien 20–25 vuo­den aikana. Ehkä tästä voisi näkyä medi­as­sakin hie­man enem­män jos kapeaan horisont­ti­in mah­tu­isi ilmas­toa laa­jem­pi kuva ympäristöstä.

  Vaik­ka siltikin aset­taisimme venäläisen ruletin peri­aat­teen lähtöko­hdak­si kuten tun­nut tah­to­van, senkin voimme tehdä use­am­mal­la eri taval­la. Voimme määrit­tää varovaisu­us­pe­ri­aat­teen ja sen poh­jal­ta kehit­tää poten­ti­aal­ista kykyämme vas­ta­ta nopeas­sa aikataulus­sa ilmas­tokatas­trofi­in, jos siihen vas­taami­nen toden­netaan vält­tämät­tömäk­si — mitä ei suinkaan ole vielä alku­unkaan tapah­tunut, ja minkä tieteelli­nen perusteltavu­us on heiken­tynyt edel­lis­ten 6–7 vuo­den aikana.
  Kun taudin toteami­nen on hyvin epä­var­mal­la tieteel­lisel­lä poh­jal­la, ei bioen­er­gian kaltais­ten vakavia sivuoire­i­ta aiheut­tavien lääkkei­den määräämi­nen ole poti­laan hyv­in­voin­nin eduk­si. Tätä voi kysyä niiltä n. 100 miljoon­al­ta ihmiseltä lisää jot­ka ruokakri­isi on sysän­nyt elämään nälässä. Maail­man­pankin arvion mukaan ruoan hin­nan­nousus­ta jopa 75% selit­tyy bioenergialla.

  En usko että olet ymmärtänyt kon­tek­s­tia jakaes­sasi kysymyk­sen ympäristöpoli­ti­ikas­ta ja human­i­taaris­es­ta poli­ti­ikas­ta joko/tai ‑akselille.

  Jos kuitenkin halu­at pysyä sil­lä akselil­la, niin esitän yleisen kysymyk­sen (muutkin voivat toki vas­ta­ta) mis­sä kul­kee se piste, jos­sa olet valmis totea­maan, että ilmas­tokatas­trofia ei tule ja sivuoire­i­ta aiheut­tavas­ta lääkin­nästä voidaan luop­ua? Riit­tääkö v. 2020 ja ei näkyvää nousua kah­den vuosikymme­nen takaiseen näh­den? v. 2030 ja ‑0.2?

 13. Kuten sanoin, minus­ta on epämielekästä keskustel­la ns. änkyröi­den kanssa. Ilmas­to on mon­imutkainen jär­jestelmä jos­sa suurin yksit­täi­nen vaikut­ta­va tek­i­jä on auringon säteily. Säteilyn inten­si­teet­ti vai­htelee aika taval­la ja nyt taitaa olla menos­sa näi­den lyhyem­pi­en syk­lien se vai­he, jos­sa on viileämpää. 

  Änkyrät val­it­se­vat rusi­nat pul­las­ta- peri­aat­teel­la joko hyvin lyhyen (“nythän on kylmä kesä”) tai älyt­tömän pitkän (“hir­mulisko­jen aikaan oli kym­menker­tainen määrä hiilid­iok­sidia!”) tuke­maan sumu­tus­ta. Yksikään änkyräar­gu­ment­ti ei ole ns. oikea argu­ment­ti, vaan perus­tuu aina siihen, että sim­u­laa­tiot ovat puut­teel­lisia ja että tietoa ei ole tarpeeksi. 

  mis­sä kul­kee se piste, jos­sa olet valmis totea­maan, että ilmas­tokatas­trofia ei tule ja sivuoire­i­ta aiheut­tavas­ta lääkin­nästä voidaan luopua?

  San­o­taan vaik­ka että vuon­na 2400, jos steady-state tilas­sa ollaan ja hiilid­iok­sidip­i­toisu­us on 500–600ppm, eikä mitään havait­tavaa muu­tos­ta trendis­sä ole ollut. 

  Ei meil­lä ole oikeut­ta “var­muu­den vuok­si” tuho­ta maapalloa.

 14. Nämä “var­muu­den vuok­si ilmastopoli­ti­ikan eteen ei pidä tehdä mitään, kos­ka otamme pienen riskin, että teemme sen turhaan” ‑ajat­teli­jat tekevät kaiken epäloogisesti.

  1) Ris­ki, että teo­ria kasvi­huoneilmiöstä olisi jotenkin väärä, on todel­la pieni, valitettavasti.

  2) On mah­dol­lista, että jostain löy­tyy palaute­mekanis­mi (met­sät alka­vat kas­vaa paljon nopeam­min, esimerkik­si) mut­ta tähän tuu­dit­tau­tu­mi­nen on kyl­lä lapsen uskoa: sadun lopus­sa aina tulee se sankari, joka voit­taa pahan ja lap­si voi nukkua hyvi­ul­lä mielin. 

  3) On jotenkin epälo­ogista sanoa ensin, että ilmas­toon vaikut­ta­vat mon­et muutkin asi­at ja sit­ten todis­taa kasvi­huoneilmiö olemat­tomak­si sil­lä, että heinäku­un alku on Suomes­sa ollut viileä. 

  Maail­mas­ta ei tule mah­do­ton­ta paikkaa mon­isoluisille eliöille elää, vaik­ka hiilid­iok­sidin määrä ilmake­hässä kolminker­tais­tu­isi. Maanvil­jelys vain sat­tuu ole­maan väärässä paikas­sa. Vaik­ka meren pin­ta nousisi 30 metriä, paljon jää maa­ta vielä meren pin­nan yläpuolelle.

  Nykyi­nen sivil­isaa­tio vain rom­ah­taa, ran­nikkokaupun­git joudu­taan hylkäämään, mil­jarde­ja ihmisiä kuolee tai läh­tee ympäristö­pako­laisik­si ja niin edelleen. 

  Silti, 10 000 vuo­den kulut­tua katas­trofi vaikut­taa tavanomaiselta osalta ihmiskun­nan his­to­ri­aa. Tuhou­tu­i­han Kak­soisvir­tain maan kulttuurikin.

 15. Osmo kir­joit­ti:

  “Nykyi­nen sivil­isaa­tio vain rom­ah­taa, ran­nikkokaupun­git joudu­taan hylkäämään, mil­jarde­ja ihmisiä kuolee tai läh­tee ympäristö­pako­laisik­si ja niin edelleen. 

  Silti, 10 000 vuo­den kulut­tua katas­trofi vaikut­taa tavanomaiselta osalta ihmiskun­nan historiaa.” 

  Tuos­ta en olisi ihan var­ma. Eufemia kir­joit­taa Han­nah Arendtin kir­jaa kom­men­toidessaan hyvin blo­gis­saan siitä, että luon­to­suh­teemme on saat­tanut muut­tua peruuttamattomasti:

  “Nykyään yhä use­am­mat usko­vat, että mei­dän on mah­dol­lista muut­taa maa­pal­lo ehkä jopa tykkänään elinkelvot­tomak­si ohjaa­mal­la ‘luon­non lop­ut­to­mia pros­esse­ja ihmis­ten maail­maan’, eli ohjat­tu­jen kemi­al­lis­ten pros­essien ja tekni­ikan avul­la. Muu­tos ajatuk­sis­sa ei ole mitätön. Syk­listä ja aja­ton­ta kuvaa luon­non ole­muk­ses­ta on horjutettu.”

  http://eufemia.blogspot.com/

  Arve­len myös, että väestöräjähdys, saas­tu­mi­nen ja teknologi­nen puut­tumi­nen luon­toon ovat muut­ta­neet jotain niin perus­teel­lis­es­ti, että luon­to ei enää siitä toivu.

 16. Kos­ka min­ul­la ei ole riit­tävää tieteel­listä osaamista, en pysty itse han­kki­maan täy­del­lä var­muudel­la tietoa siitä, kuin­ka vaar­alli­nen ja varsinkin var­ma asia ilmas­ton­muu­tos on. (hiilid­iok­sidin osu­us siinä jnpp.)
  Sen sijaan ns. ilmas­toskep­tikko­jen into väitel­lä aiheesta mitä kum­mallisim­min argu­mentein on myös psykol­o­gis­es­ti ja logi­ikan kannal­ta kiin­nos­ta­va asia.
  Osan jälkim­mäis­es­tä OS tiivisti edel­lä onnis­tuneesti kolmeen kohtaan.
  Itse olen hyvin häm­mästynyt siitä, että kaik­ki nykyiseen elämän­muo­toon liit­tyvät ilmiöt ovat niin pirun tärkeitä puolustettavia.
  Esimerkik­si öljyyn sidot­tuun moot­toriteknikkaan liit­tyvä teknolo­gia­han on varsin kehit­tymätön­tä monel­lakin tapaa ja pitääkö mei­dän todel­lakin jostain jär­jel­lä käsit­tämät­tömästä syys­tä olla ikuis­es­ti sidot­tuna nykyisen kulu­tusy­hteiskun­nan kuvot­tavaan mam­mo­nan palvon­nan kulttuuriin.
  Mielestäni niistä kan­nat­taisi pyrk­iä eroon muis­takin kuin ilmastosyistä.
  Kan­nat­taisi jopa pohtia sitä, mitä tapah­tuu ihmisen lajike­hi­tyk­selle pelkästään sen takia, että yksinker­taisia lihaksin ja ais­tein tehtävis­sä ole­via asioi­ta kor­vataan eri­laisin konein ja laittein.
  Pelkään, ettei mitään hyvää.

 17. Vaik­ka ei kan­nat­taisi, kom­men­toin kuitenkin yhtä asiaa.

  “Ei voi ajaa kos­ka hirvi voi äkisti hypähtää auton eteen ilman että ehtii tekemään mitään.”

  Ei, vaan tei­dän asen­teenne on sel­l­ainen, että mutkaan kan­nat­taa ajaa syksyl­lä pakkaske­lien tul­lessa satas­ta, vaik­ka siel­lä ehkä saat­taisi olla mus­taa jäätä. Jos siel­lä ei ole, niin ei mitään. Jos siel­lä on, niin saat­taa­han saat­taa­han sitä ehtiä vielä kor­ja­ta auton kulkua ennen ojaa. Tulee vaan perkeleen kalli­ik­si siinä vai­heessa kun ei ehdikään tehdä kor­jaavia toimenpiteitä.

 18. Öljyn­tuotan­non lisäämisel­lä haetaan suo­tu­isaa vaal­i­t­u­losta, ja ympäristö­vaa­timuk­sel­la haetaan suo­tu­isaa vaalitulosta.

 19. Toinen asia, jos­ta tah­toisin huo­maut­taa on tämä biopolt­toaine­höm­pö­tys. Biopolt­toaineista innos­tu­i­v­at eniten ne, jot­ka ovat juuri vuosi- pari sit­ten koke­neet “kään­ny­tyk­sen”. Tuon kään­tymyk­sen taustal­la on ollut into ja toi­vo siitä, että vih­doinkin pääsee jaka­maan maat­alous­tuki­aisia ilman poli­it­tista tuomio­ta, “hyvän” asian puolesta.

  Suurin osa biopolt­toaineesta on kauheaa tuh­laus­ta. Hiil­i­taseeseen saadaan vain kos­meet­ti­nen paran­nus ja sivu­vaiku­tuk­se­na raket­ti­mais­es­ti nou­se­va ruoan hin­ta. (Olkoonkin, ettei tämä mekanis­mi ole näin suo­ravi­ivainen, mut­ta joku änkyrä jos­sain puut­tuu tähän silti.) Tämä on sama kuin syyt­täisi AIDS-tutk­i­joi­ta siitä, että joku afrikkalainen pop­pamies tar­joaa tap­pavia lääkkeitä. Ongel­ma ei katoa sil­lä, että siihen tar­jo­tut keinot ovat huonoja. 

  Luon­to kyl­lä toipuu. Pahim­mis­sakin ske­naar­i­ois­sa jäl­jelle jää ainakin bak­teere­ja, melkein var­masti myös mon­en­laisia lev­iä, toden­näköis­es­ti hyön­teisiä ja isom­pia kasve­ja ja mah­dol­lis­es­ti myös pieniä nisäkkäitä.

 20. Tiedemies:

  “Kuten sanoin, minus­ta on epämielekästä keskustel­la ns. änkyröi­den kanssa.”

  Oma arvolähtöko­htani ilmas­tokeskustelus­sa on maail­man ympäristön ja maail­man ihmis­ten hyv­in­voin­ti. Käytössä ole­vien resurssien suun­taami­nen tehokkaasti luon­non suo­jelemisek­si, väestönkasvun tait­tamisek­si, huono-osais­ten aut­tamisek­si hei­dän omis­sa koti­mais­saan. Olen pere­htynyt ilmas­tokysymyk­seen kym­me­nien tuhan­sien sivu­jen ver­ran, suuren osan siitä real­cli­mates­sa ja IPPC:n paperei­den kim­pus­sa. Se ei ole mikään tae kysymys­ten ymmärtämis­es­tä, mut­ta ainakin olen yrit­tänyt ymmärtää kysymyk­siä ja niiden taus­to­ja, sekä pää­tynyt täysin vil­pit­tömästi niihin kan­toi­hin joi­ta nyt olen yllä kuvan­nut. Vielä 2007 eduskun­tavaaleis­sa äänestin ehdokas­tani puh­taasti ilmas­to­tee­man perusteella.

  Huo­maatko kuin­ka nos­tat ja oikeu­tat oman näke­myk­sesi keskustelun ja perustelu­vas­tu­ullisu­u­den yläpuolelle? Mik­si olet niin var­ma näke­myk­ses­täsi, että et tun­nu välit­tävän siitä kuin­ka vakavia sivu­vaiku­tuk­sia olete­tun taudin lääkkeil­lä voi olla maail­man köyhimmille?

  “Ei meil­lä ole oikeut­ta “var­muu­den vuok­si” tuho­ta maapalloa.”

  Et tai­da ymmärtää kuin­ka kestäviksi evoluu­tio on maail­man ekosys­teemit muo­van­nut? Elämän­his­to­ri­an aikana maa­pal­lolle on esimerkik­si iskey­tynyt jät­tiläis­mäisiä aster­oide­ja, joiden iskun syn­nyt­tämät paineaal­lot, tuli­pal­lot ja tulimyrskyt ja niitä seu­ran­neet taivaan pimen­täneet ydin­tal­vet (vrt. ihmi­nen kulk­isi tääl­lä läh­es jokaisen neliök­ilo­metrin val­tavien pusku­trak­to­rien ja liek­in­heit­in­ten kanssa ja sen jäl­keen pimen­täisi taivaan saas­taan jol­lakin hypo­teet­tisel­la keinoin) eivät tuhon­neet elämää maa­pal­lol­ta. Osmon arvio siitä mitä ilmas­ton­muu­tos pahim­mil­laan voisi aiheut­taa on aika yhden­mukainen mm. IPCC:n arvioiden kanssa. Kun niiden uhkaku­vien kanssa laite­taan vas­takkaiseen vaakakup­pi­in esimerkik­si hal­lit­se­ma­ton väestönkasvu ja pula puh­taas­ta vedestä, sekä bio­di­ver­si­teetin kaven­tu­mi­nen (nämä ovat kaik­ki selkeitä ongelmia, joiden toden­tamisek­si ei pidä odot­taa ehdot­ta­maasi vuo­teen 2400 ja kos­ket­ta­vat sato­ja miljoo­nia, mil­jarde­ja ihmisiä NYT) niin kumpi kupeista painaa enem­män? Jos et pidä kysymys­tä mielekkäänä, niin viit­taan ongelmien todet­ta­van konkreet­tisu­u­den lisäk­si jälleen rajal­lisi­in resurs­sei­hin, co-effek­tei­hin, rin­nakkaiskytken­töi­hin ja sivuoireisi­in. Mut­ta en toista niitä enää.

  Osmo: “1) Ris­ki, että teo­ria kasvi­huoneilmiöstä olisi jotenkin väärä, on todel­la pieni, valitettavasti.”

  Tarkoi­tat kai ilmas­to­herkkyyt­tä, antro­pogeenisen co2n ilmastopakot­teen voimakku­ut­ta. Tämähän on sinän­sä irralli­nen kysymys kasvi­huoneilmiöstä. Olisi mie­lenki­in­toista tietää oletko pere­htynyt kysymyk­seen tarkem­min, vai poh­jaako käsi­tyk­sesi puh­taasti siihen, että et kyseenalaista IPCC:n auk­tori­teet­ti­ase­maa. Hehän käyt­tivät yli kah­den asteen cel­sius­ta ilmas­to­herkkyy­destä toden­näköisyysarvio­ta “90%”. Olemme koh­ta jo eden­neet puolen matkaa kohden tuplaan­tu­mista esi­te­ol­liseen aikaan näh­den, eikä kyse ole Suomen heinäku­us­ta. Edelli­nen talvi oli maail­mas­sa kylmin yli vuosikymme­neen (Aasi­as­sa sataan vuo­teen) vaik­ka Suomes­sa ei ollut ollut yhtä leu­toa talvea sit­ten vuo­den 1989 (olen tuol­loin tul­lut Helmiku­ul­la lentokoneel­la takaisin Suomeen ja näh­nyt ylhäältä kuin­ka maa viher­iöi lumipeit­teet­tömänä). Silti ilmati­eteen­laitos uuti­soi paikallisen leudon tal­ven todis­teena “ilmas­ton­muu­tok­ses­ta”, joka ottaen huomioon globaal­isti kylmän tal­ven (ja Suomes­sa itsepin­tais­es­ti vallinneen mata­la­paineen) oli aikamoinen ilmastohybris.
  Kyse on globaaleista tren­deistä edel­lis­ten kymme­nen vuo­den ajal­ta. Yhdys­val­lois­sa, jos­sa mit­taus­da­ta on ollut kaikkein kat­tavin­ta — ja toden­ne­tu­ista virheistään huoli­mat­ta — luotet­tavin­ta, ei ole todet­tu havait­tavaa läm­pötilo­jen nousua 1930-luvun ja nyky­is­ten “his­to­ri­al­lisen korkei­den” läm­pötilo­jen välil­lä. Siinä välis­sä läm­pöti­lat ovat kyl­lä vai­hdelleet ylös ja alas. Vielä kun huomioidaan, että IPPC:n teo­ri­ois­sa pohjoisen pal­lon­puoliskon tulisi läm­metä nopeammin.

  Se kuin­ka paljon miljoona­sosat sit­ten kaikkine kytköksi­neen läm­mit­tävät on aivan liian mon­imutkainen ongel­ma las­ket­tavak­si, joten ongel­maa on val­tavasti redu­soiden simu­loitu tietoko­neo­hjelmil­la, GCM-mallinnuk­sel­la. Ne anta­vat sel­l­aisia tulok­sia kuin niihin syöt­tää para­me­tre­ja sisään (ja tämä on sel­l­aista salatiedet­tä, että yritäpä löytää tietoa näistä para­me­treistä!) ja esim. Pielke on nos­tat­tanut — saa­mat­ta vas­tauk­sia — keskustelua näi­den sim­u­laa­tioiden para­metrisoin­nin vail­li­naisu­ud­es­ta. McIn­tyre on tapel­lut koo­d­i­en saatavu­ud­es­ta, koh­dat­en hyvin vihamielistä vas­tus­tus­ta ja kieltäy­tymistä koo­d­i­en avoimes­ta julkaisemis­es­ta mm. IPCC:n johta­van tiedemiehen James Hans­enin taholta.

  Viit­taan edelleen kah­teen ylem­pänä ole­vaan linkki­in. Niistä löy­tyy doku­men­toitu­ja perusteluja.

 21. Tähän voi sanoa vaik­ka näin:

  Minus­takin on usein epämielekästä keskustel­la tei­dän ns. ilmas­tousko­vais­ten kanssa. Ilmas­to on mon­imutkainen jär­jestelmä jos­sa suurin yksit­täi­nen vaikut­ta­va tek­i­jä on auringon säteily. Säteilyn inten­si­teet­ti vai­htelee aika taval­la ja nyt taitaa?? [tämä on ilmeis­es­ti sitä kov­in­ta ili­mas­totiedet­tä..] olla menos­sa näi­den lyhyem­pi­en syk­lien se vai­he, jos­sa on viileämpää.

  Ilmas­tousko­vaiset val­it­se­vat AINA rusi­nat pul­las­ta- peri­aat­teel­la joko hyvin lyhyen (”nythän on nii­i­i­in kuuma kesä, tai nii­i­in läm­min talvi, tai nii­i­i­in keskimääräi­nen syksy ja lun­takin pukkasi ennen kuin vai­h­doin talvirenkaat”) tai älyt­tömän pitkän (”hir­mulisko­jen aikaan oli kym­menker­tainen määrä hiilid­iok­sidia ja sil­loin se vas­ta olikin sairaan kuuma!”) tuke­maan sumu­tus­ta. Yksikään ilmas­touskon­toar­gu­ment­ti ei ole ns. oikea argu­ment­ti, vaan perus­tuu aina siihen, että sim­u­laa­tiot ovat puut­teel­lisia ja että tietoa ei ole tarpeek­si. Pitää siis vain USKOA.. 

  San­o­taan vaik­ka että vuon­na 2400, jos steady-state tilas­sa ollaan ja hiilid­iok­sidip­i­toisu­us on 500–600ppm, eikä mitään havait­tavaa muu­tos­ta trendis­sä ole ollut. 

  Hei mut pidä tää! Pääset var­masti eläk­keelle ennen fuu­lan tuloa ilmi! 🙂

  Kaik­ki puolueet Suomes­sa ja var­maankin melkein kaik­ki Län­sieu­roopas­sakin ovat nyky­isin ns. ‘Vihre­itä’. Suomes­sa jako tapah­tuu akselil­la “maail­man­lop­pu tulee tänään” ja “maail­man­lop­pu tulee huomen­na” ryh­mi­in. Näistä ensim­mäiseen kuu­luu tietysti itse orig­i­naali de Virheet — puolue ja jälkim­mäiseen sit­ten suurin osa ellei lop­ut puolueet.

  Virhei­den poli­ti­ikkaan kuu­luu ajaa peri­aat­tel­lisel­la tasol­la asioi­ta, joi­ta ei voi­da ainakaan käytän­nössä toteut­taa. Osmokin kan­nat­taa innokkaasti kaikkien suo­ma­lais­ten helsinkiläistymistä, sinne vaan maakaa­sul­la läm­mitet­tyyn neukkukuu­tioon kärvis­telemään niin maail­ma pelas­tuu.. Sel­l­aisil­la seikoil­la kuten ettei siel­lä maail­man keskip­is­teessä ole riit­tävästi asun­to­ja töi­hin tuleville suo­ma­lais­lle ei tietenkään ole mitään merk­i­tys­tä, vaan maakun­nis­sa asu­vat suo­ma­laiset ovat vain niin tyh­miä ja ilkeitä etteivät halua toimia järkevästi. Tai sel­l­aisil­la seikoil­la että kaik­ki nyt eivät vain halua asua slum­mi­u­tu­vas­sa tai onko parem­pi ter­mi nykyään; kehi­tys­maalais­tu­vas­sa keskikokoises­sa kaupungis­sa, jos­sa vieläpä on onnis­tut­tu yhdis­tämään sekä suurkaupun­gin että pikkukaupun­gin huonot puo­let ilman niitä hyviä puo­lia.. Tai sel­l­aisil­la seikoil­la ettei tämä auringonlaskun kansan­talous pysty rak­en­taa­maan edes minim­i­ta­son uusia neukkukuu­tioi­ta riittävästi..

  Virhey­teen ylipäätään kuu­luu myös kaikkien järke­vien toimien rai­vokas vas­tus­t­a­mi­nen mitä käsit­tämät­tömäm­mil­lä argu­menteil­la oli sit­ten kyseessä vaikka­pa CO2 päästö­jen pienen­tämi­nen tai melkeim­pä mikä tahansa toi­mi tai asia. Esimerkke­jä tästä voisin kir­joit­taa vaik­ka iltaan saak­ka, mut­ta laite­taan tähän nyt yksi tois­s­apäiväi­nen, suo­raan hal­li­tuk­sen ilmastopoli­it­ti­nen asiantun­ti­jan kansane­dus­ta­ja Oras Tynkky­nen (vihr.) suusta

  Hänen mielestään Suomen on kan­net­ta­va osavas­tuu, jos Suomen esimerkin innoit­ta­mana ydin­voimaa raken­netaan tur­vat­tomi­in mai­hin ja siel­lä sat­tuu ydinonnettomuus. 

  Olisiko tässä saavutet­tu jonkin­lainen tämän kuukau­den Virheän ylim­ielisyy­den ja maail­man­na­paisu­u­den ennä­tys? Voiko joku todel­lakin olla noin pihal­la reali­teeteista että kuvit­telee jonkun 3. maail­man johta­jan välit­tävän tip­paakaan siitä mitä me ylipäätään tääl­lä teemme? Voiko täl­läi­nen henkilö todel­lakin olla joku hal­li­tuk­sen ilmastopoli­it­ti­nen asiantun­ti­ja ? Mitä tämä ker­too sit­ten tästä ilmastopoli­ti­ikas­ta.. Vai olisiko tämäkin lausun­to ihan saman­ta­soista aivopieruta­soa kuin kepu­laisen (melk vihr.) päämin­is­ter­imme visiot Helsin­gin läm­mit­tämis­es­tä haloilla?

 22. Eikö kuitenkin ole aika loogista, että jonkun asian kan­nat­ta­jat kan­ta­vat vas­tu­u­ta sen seu­rauk­sista. En yhtään tiedä mis­sä yhtey­dessä Oras Tynkky­nen on mielip­i­teen­sä lausunut, mut­ta kenel­lä ydin­voiman mah­dol­lis­es­ti aiheut­tamista ongelmista sit­ten vas­tuu on, ellei sen puolestapuhujilla?
  Jos joku kol­man­nen maail­man johta­ja ydin­voimaa päät­tää ajaa niin hyvä perustelu voi olla juuri se, Suomen kaltainen kehit­tynyt maakin sitä rakentaa.
  Suomes­sa­han ilmas­ton­muu­tok­ses­ta tuli teol­lisu­us­pi­ireis­sä tot­ta vas­ta sen jäl­keen, kun huo­mat­ti­in, että sen avul­la voidaan edis­tää uusia ydinvoimaloita.

 23. Arvostan tutk­i­joi­ta, jot­ka seu­raa­vat omaa nenään­sä vaik­ka se olisi vas­toin tiedey­hteisön val­tavir­ran hyväksymää kan­taa. Täl­laiset ihmiset vievät tiedet­tä eteenpäin.

  Joskus tiedey­hteisö jämähtää kon­sen­suk­seen, joka pysäyt­tää tieteen eten­e­misen. Tun­net­tu esimerk­ki tästä on geolo­gias­sa, jos­sa teo­ria man­ner­laa­toista esitet­ti­in ja tyr­mät­ti­in tiedey­hteisön toimes­ta 1910-luvul­la. Uusi todis­tu­saineis­to osoit­ti 1950-luvul­laa, että geolo­gian val­tavir­ta oli hylän­nyt oikeak­si osoit­tau­tuneen teo­ri­an ja ollut itse vääril­lä jäljil­lä vajaa 40 vuotta.

  Edelli­nen on äärim­mäi­nen esimerk­ki, mut­ta pienem­mässä mit­takaavas­sa ja lyhyem­mäl­lä aika­jän­teel­lä vas­taavaa tapah­tuu tieteessä jatku­vasti. Met­sään men­nään ja sieltä löy­de­tään harhailun jäl­keen ulos. Ennen pitkää kor­jaus­li­ike tapah­tuu ja tiede ottaa taas askeleen eteenpäin.

  Näin on voin­ut käy­dä ilmas­ton­tutkimuk­ses­sakin. Tai ehkä kyseessä on alarmistien salali­it­to! Maal­likol­la ei ole kuitenkaan mitään älyl­listä perustet­ta aset­tua mon­imutkaises­sa luon­non­ti­eteel­lisessä kysymyk­sessä vähem­mistönäke­myk­sen kan­nalle. Useim­miten tieteelli­nen kon­sen­sus on oike­as­sa tai matkalla oikeaan suuntaan.

  En ole henkilöko­htais­es­ti pere­htynyt IPCC:n paperei­hin, ilmas­toa koske­vaan mit­taus­dataan tai yhteenkään alku­peräis­tutkimuk­seen. Se ei ole min­un alaani, enkä sen vuok­si edes saisi papereista mitään irti. Min­un on silti vaikea uskoa, että ilmas­to­tutkimus olisi täyn­nä niin ilmeisiä maal­likonkin ymmär­ret­täviä aukko­ja kuin mitä useim­mis­sa ilmas­toskep­tikoiden kir­joituk­sis­sa nos­te­taan esille. 

  Lyhyesti: uskon tieteel­liseen metodi­in, mut­ta min­ul­la ei ole edel­ly­tyk­siä arvioi­da uskot­tavasti vier­aan alan tutkimusti­etoa. En usko salali­it­toi­hin. Eikö min­ul­la ole ratio­naa­li­nen perus­ta luot­taa siihen, että tiedey­hteisön kon­sen­sus (tai vähin­tään hyvin vah­va enem­mistö) on oike­as­sa? Jos tiedey­hteisön näke­mys ilmas­tos­ta muut­tuu (ja toiv­ot­tavasti se muut­tuu) niin minä seu­raan perässä.

  Se mitä ilmas­ton­muu­tok­selle pitäisi tehdä onkin sit­ten asia erik­seen. Siitä olen Trav­elerin kanssa samaa mieltä, että Oras Tynkky­nen pitäisi räjäyttää.

 24. En usko, että ongel­man ydin on siinä, onko ilmas­ton­muu­tos todel­li­nen uhka vai ei. Ongel­man juuret piilevät siinä, että luon­toa ole­mas­saolomme ratkai­se­vana reunae­htona ei ole täysin ymmär­ret­ty. Ongel­ma on siis perustal­taan maail­manku­vaa koske­va eikä tekni­nen. Siinä vai­heessa kun maail­mas­sa alkaa olla riit­tävästi kri­it­tistä mas­saa, joka käsit­tää täysin riip­pu­vu­utemme luon­nos­ta, alkaa vas­ta olla halukku­ut­ta etsiä tosis­saan ratkaisu­ja kasvi­huoneilmiöön ja saas­tu­miseen yleisem­minkin. Siihen asti ilmas­tokysymys on vain yksi asia poli­ti­ikan asialistalla.

 25. Ajat­te­len asi­as­ta (pl. Tynkky­sen räjäyt­tämi­nen) koko­lail­la samoin kuin GR. Skep­tikot vetoa­vat koko ajan salali­it­toon, sosial­is­mi­in, elit­ismi­in jne. En myöskään omaa kom­pen­tenssia arvioi­da näitä asioi­ta, eikä tämä foo­ru­mi ole minus­ta siihen kovin hedelmälli­nen — juuri sik­si en mielel­läni keskustele hiilid­iok­sid­i­ta­son nousun seu­rauk­sista. Se on epämie­lenki­in­toista täl­lä foorumilla.

 26. No niin.Ensinnäkin, on niin paljon todis­tei­ta jot­ka viit­taa­vat ilmas­ton­muu­tok­seen ja sen kaut­ta kasvi­huoneilmiön kiihtymiseen ja elämän häviämiseen maa­pal­lol­ta, että niihin on suh­taudut­ta­va vakavasti.Uhkakuva on todel­li­nen ja vaatii toimenpiteitä.
  Osmon esit­tämä ske­naario siitä mitä pahim­mil­laan voisi tapah­tua on valitet­tavasti liian lievä.Itse uskon kasvi­huoneilmiön ole­van saman­lainen kuin ilmiöt yleen­sä-se pyrkii kehittymään.Erään teo­ri­an mukaan Venus on aikoinaan ollut Maan kaltainen pla­neet­ta ja mah­dol­lis­es­ti asuttukin.Venuksessa on täl­lä het­kel­lä huip­pu­un­sa kehit­tynyt kasvi­huoneilmiö, raju ilmas­to joka estää tehokkaasti kaiken elämän esiintymisen.Planeetta on steriloitunut.
  Toimen­piteistä yksinker­tais­es­ti ain­oa tehokas on talous­fik­saa­tion muutos.Meidän on otet­ta­va huomioon kokon­ais­val­tais­es­ti teko­jemme mah­dol­liset seuraukset.Nykyinen talousjärjestyk­semme on uus­lib­er­al­is­mi­in nojaa­va ja siinä näkyy selkeästi tuo aiem­min kuvaa­mani laki ilmiöistä-ne pyrkivät kehit­tymään siihen suun­taan kuin ovat läht­e­neet liik­keelle (lumipallo-efekti).Vain poli­it­ti­nen päätök­sen­teko ja val­i­tut toim­intal­in­jat ovat työkaluina ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­semiseen pyrittäessä.Arkielämässä emme ajat­tele nokkaamme pidem­mälle vaan seu­raamme yleisiä tren­de­jä käyttäytymisessämme
  .Kun nyky­isin käyt­täy­tymistämme ohjaa­vat sig­naalit yllyt­tävät kulut­ta­maan yhä suurem­mal­la inten­si­teetil­lä on vas­ta-argu­ment­ti harv­inaisen selkeä!Hillitön kiire pois on ensim­mäi­nen vaatimus.Ihmisillä on olta­va aikaa pun­taroi­da päätök­sen­sä vaikutuksia.Ei siis kuten nyt kun tar­jous on voimas­sa vain het­ken ja yleisö ryn­nistää osta­maan usein itselleen turhaa romua.
  On luo­ta­va arvo­ja jot­ka edis­tävät pitkäjän­teisen kehi­tyk­sen linjoja.Yhden ihmisen elämä on varsin lyhyt-sik­si kult­tuuris­ten arvo­jen on korostuttava.Arvojen markki­noin­tia varten kana­vat ovat ole­mas­sa ja hyvin ras­vatut ovatkin.Kysymys kuuluu:Miten kestävä kehi­tys tulisi kan­nat­tavak­si markki­noin­nin näkökulmasta?
  Työ ei maail­mas­ta lopu-on vain olta­va joku jär­ki siinä mitä tehdään.Jos vauhdin pitää yhä lisään­tyä, jos yksi­tyiset pyy­teet ohit­ta­vat jatku­vasti koko kult­tuurin edun, tulee kehi­tys vääjäämät­tä kulke­maan yhä pahempaa kohti.Yhteisön men­estys on olta­va etusijalla.
  Tämä tarkoit­taa tasaisem­paa vau­rau­den jakoa, joukkoli­iken­teen ja etä­työn suosimista, vähem­män kylmälait­tei­ta, vähem­män lihaa (en halua kieltää mitään täy­del­lis­es­ti) ja enem­män yhteisöl­lisyyt­tä ja tun­net­ta siitä , että olemme jokainen yksilö osa suur­ta kokon­aisu­ut­ta ja yksilöinä vain käymässä tääl­lä-het­kel­lisen tietoisu­u­den omaavaa materiaa.
  Tämän mater­ian olisi ymmär­ret­tävä vas­tu­un­sa omas­ta säi­lymis­es­tään sukupolvien ketjun kautta.

  Tässä tuli vähän punav­ihreää paatos­ta :).Ja kyl­lä, olen todel­lakin sitä mieltä että maail­man­lop­pu tulee vas­ta huomen­na ja uskon että yhdessä voimme siirtää sen tuloa ylihuomiseen.

 27. Työ ei maail­mas­ta lopu-on vain olta­va joku jär­ki siinä mitä tehdään.Jos vauhdin pitää yhä lisään­tyä, jos yksi­tyiset pyy­teet ohit­ta­vat jatku­vasti koko kult­tuurin edun, tulee kehi­tys vääjäämät­tä kulke­maan yhä pahempaa kohti.Yhteisön men­estys on olta­va etusijalla. 

  Mon­et yhteisöt ovat ilmeis­es­ti men­estyneet kuitenkin hyvin koska­pa maail­man väestöräjähdys jatkuu ja tämä on kuitenkin suurin kulu­tus­ta lisäävä tek­i­jä. Kun tämä lop­u­ton men­estys ei kykene kuitenkaan tuot­ta­maan elan­toa väestöille, yritetään väestön­si­ir­roin saa­da sama kehi­tys aikaisek­si tääl­läkin. En ole kuul­lut koskaan yhdenkään merkit­tävän län­sipoli­itikon ehdot­ta­neen yhtään järkevää ja tehokas­ta tapaa hillitä väestöräjähdys­tä. Sel­l­aisia on toteutet­tu ain­oas­taan Kiinas­sa. Ehkä mei­dän kan­nat­taisikin vai­h­taa työläis­ten sijaan meitin niin kovin kalli­it her­rat kiinalaisi­in halpaherroihin..?? 

  Tämä tarkoit­taa tasaisem­paa vau­rau­den jakoa, joukkoli­iken­teen ja etä­työn suosimista, vähem­män kylmälait­tei­ta, vähem­män lihaa (en halua kieltää mitään täy­del­lis­es­ti) ja .. 

  Vau­raus siir­tyy jatku­vasti sinne mis­sä laa­jasti ottaen työ tehdään ja omis­te­taan pääo­mat, siis Aasi­aan. Siel­lä myös kylmälait­tei­den määrä ja lihan kulu­tus jatkaa tasaista mut­ta nopeaa nousuaan. Kaiken­lais­ten muidenkin maail­man­lop­un välinei­den kuten auto­jen ja mopo­jen määrät lisään­tyvät erit­täin nopeasti jol­loin öljyn hin­ta nousee, ja siitähän tässä ketjus­sa alun­perin olikin kysymys..

  Kun mainit­sit nuo kylmälait­teet niin tässäkin pienessä yksi­tyisko­hdas­sa näkyy de Virhei­den ajat­telun vääristyneisyys. Me tääl­lä kylmässä pohjo­las­sa emme saisi edes jääkaap­pia omis­taa vaik­ka suurim­man osan vuot­ta ko. laite toimii läh­es ilmaläm­pöpumpun tasoise­na korkean hyö­ty­suh­teen läm­mön­tuot­ta­jana. Tai jos omis­tam­mekin pitää siitä tun­tea val­taisaa syyl­lisyyt­tä ja mak­saa jotain aivan eri­ty­istä sähköveroa kos­ka se ei sovi tuulivoimalasähkölle jne jne.. 

  Kiinalaisil­la alkaa ilmeis­es­ti olla jo jääkaapit ja intialaisil­la se on han­k­in­tal­is­tan ehdo­ton­ta kärkipäätä. Sit­ten he han­kki­vat seu­raavak­si ilmas­toin­ti­lait­teet kotei­hin­sa jol­loin sen meitin jääkaapin ‘jalan­jäl­ki’ alkaa olla aika pieni joulukalak­si.. Mut­ta mehän ollaan kuitenkin niitä pahik­sia, niitä joi­ta etu­joukko voi syyl­listää ja päälle vielä haittaverottaa..

 28. Trav­eller: mikä olisi sit­ten sin­un tar­joa­ma vai­h­toe­hto kun mikään ei sovi, ei käy, ei toi­mi? Mitä ihmiset maail­mal­la pitäisi tehdä, miten voisi vaikut­taa, tai pitäisikö ain­oas­taan hyväksyä tämä hul­lu­us tekemät­tä mitään, tai ain­oas­taan kri­ti­soimal­la kaik­ki ne jot­ka yrit­tävät saa­da jotain aikaan? Onko nykyi­nen mah­dolli­nen ilmas­to­muu­tok­sen tila kiinalais­ten ja intialais­ten syy?

 29. Pahoit­te­lut taas pitkästä viestistä, mut­ta tätä kysymys­tä ei ole kovin mielekästä käsitel­lä muu­t­a­min rivein sen mon­imutkaisu­u­den johdosta.

  “Skep­tikot vetoa­vat koko ajan salali­it­toon, sosial­is­mi­in, elit­ismi­in jne.”

  Et ole tain­nut juuri seu­ra­ta käy­tyä tieteel­listä keskustelua, jos tuo todel­la on se kuva jon­ka olet keskustelus­ta muodostanut?

  Pielken blo­gis­sa oli muu­ta­ma vuosi sit­ten artikke­li kyselystä jon­ka hän oli muu­ta­man tutk­i­jakaverin­sa kanssa tehnyt ilmas­to­tutk­i­joille Yhdys­val­lois­sa. Nyt puhutaan yliopis­to­ta­soisen koulu­tuk­sen saaneista, ver­tais­arvioitua tutkimus­ta tuot­taneista kli­ma­tolo­geista. En muista kysymyk­se­naset­telua sanas­ta sanaan, mut­ta merk­i­tyk­sessään kysymys kutakuinkin kysyi sitä pitikö tutk­i­ja antro­pogeenisia co2-päästöjä katas­tro­faal­isia uhkaku­via syn­nyt­tävänä ilmastopakot­teena. Ikävän moni oli jät­tänyt vas­taa­mat­ta, mut­ta vas­tan­neista jakolin­ja meni suun­nilleen suh­teessa 2/3 vs. 1/3. (Julk­isu­udessa­han pyöritetään virheel­listä kuvaa, että olisi ole­mas­sa läh­es 100% konsensus).
  1/3 oli epäileväl­lä kan­nal­la antro­pogeenisen co2:n keskeisen merk­i­tyk­sen suh­teen. Kukaan ei tietenkään kiistänyt sitä, etteikö a. co2 olisi ilmastopakote (nämä tup­paa­vat usein men­emään syytök­siä esit­täviltä sekaisin).

  Mon­et “1/3” tutk­i­joista ovat kir­joit­ta­neet Pielken blogi­in vierailevina tutk­i­joina, ja Pielke on siteer­an­nut hei­dän tutkimuk­si­aan hyvin paljon. Pielken blo­gi onkin kor­vaam­a­ton ilmas­to­tutkimuk­sen linkkilista, http://climatesci.org/

  Yksikään näistä tiedemiehistä ei ole main­in­nut salali­it­to­ja, sosial­is­mia tai elit­ismiä. Sen sijaan on ollut paljon puhet­ta pitkä­na­jan läm­pötil­amit­tausten luotet­tavu­ud­es­ta, mer­iläm­pöti­las­ta maaläm­pötilo­ja tarkem­pana mit­ta­ri­na, maankäytön muu­tosten merkit­tävyy­destä, lokaalin ja globaalin suh­teesta kun puhumme ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, GCM-mallinnuk­sen ongelmista, albe­dos­ta, dim­ming-effek­tistä ja monista muista puh­taasti tieteel­li­sistä kysymyksistä.

  Olen läh­estynyt näitä ja monia mui­ta kon­tribuu­tioi­ta ilmas­tode­baat­ti­in osin psykol­o­gisen tarkkailun näkökul­mas­ta. Tämä ei ole väite salali­itos­ta. Mut­ta käy­dyis­sä keskusteluis­sa, väit­te­lyis­sä, suh­teessaan tutkimuk­sen epä­var­muustek­i­jöi­hin, näkökan­to­jen­sa perustelemisen avoimuudessa — ja monis­sa muis­sa näi­den kaltai­sis­sa tek­i­jöis­sä — “1/3” ovat olleet paljon luotet­tavampia, rehellisem­piä, perustelu­valmi­impia, keskusteluhaluisem­pia, perusteluhaluisem­pia, avoimempia.
  Ota vain yhdek­si ver­tauk­sek­si McIn­tyren saa­ma kohtelu yri­tyk­sis­sä saa­da tieteel­listä dataa arvioitavakseen.

  Tieteessä totu­udel­la ei ole mitään salat­tavaa, piiloteltavaa tai muu­ta tämänkaltaista perustelu­vas­tu­us­ta lais­tamiseen lipuvaa.
  Kun täl­laisia ilmiöitä syn­tyy laa­jalti, ja kuten on syn­tynyt IPCC:n review-pros­essin ympärille (joka on hyvin pitkälle poli­it­ti­nen pros­es­si Susan Geor­gen et co johdol­la) niin sil­loin rajat puh­taan tieteen tekemisen ja muun­lais­ten — usein tiedosta­mat­tomien — moti­vaa­tioiden välil­lä rupea­vat hämärtymään.

  Voin maini­ta toisen esimerkin jos­ta et toden­näköis­es­ti pidä. Enem­mistö ihmis­tutk­i­joista on jo vuosikym­meniä ollut vis­usti sitä mieltä ettei ihmis­ryh­mien välil­lä ole sel­l­aisia merkit­täviä geneet­tisiä ero­ja, jot­ka voisi­vat ilmen­tyä mm. ryh­mien välis­inä eroina yleisä­lykkyy­dessä. (Ashke­nazi-juu­ta­laiset ja abo­rig­i­naalit?) Onko kon­sen­sus oikeassa?
  Puh­taan tieteen näkökul­mas­ta nämä erot ovat toden­net­tu selviö. Läh­es kaik­ki kova tutkimuk­selli­nen data on tämän posi­tion puolel­la. Tämä väite perustelee itsen­sä tieteel­lisin argu­mentein. Vastapuoli on poli­ti­soitunut ja emo­tion­aal­is­tunut. Tab­u­la rasa virhe laa­jem­min käsitel­tynä vei esimerkik­si psykolo­gian tutkimus­ta behav­ior­is­mei­neen täysin vikalin­joille vuosikym­menten ajan, ja vaikut­taa edelleen monis­sa pehmeem­mis­sä ihmisti­eteis­sä, jois­sa perustelu­vas­tuu on kaukainen ihanne. Esimerkkinä vaikka­pa nais­tutkimus, jon­ka nimis­sä väitetään mil­loin mitäkin käsit­tämät­tömyyk­siä queer-teo­ri­oi­ta myöten.
  Jos muut moti­vaa­tiot sekoit­tuvat kokon­aisu­u­teen, sil­loin tieteen puh­taus muut­tuu. Näin voi käy­dä hyvin laa­jo­jenkin kokon­aisuuk­sien sisäl­lä. Eikä tässä ole kyse salali­itos­ta. (Min­ulle kaik­ki ihmiset ovat muuten ihmis­ar­voltaan lähtöko­htais­es­ti yhtä arvokkai­ta hei­dän g:stään tai sukupuolestaan tai sek­suaal­isu­ud­estaan tai ilmas­ton­muu­tos­ta koske­vista näkökan­nois­taan riippumatta.)

  Tiede­maail­man sisäl­lä vaikut­tavien ei-tieteel­lis­ten moti­vaa­tioiden kieltämi­nen on erään­laista nai­ivi­ut­ta. Iden­ti­teetin kiin­nit­tymi­nen kan­nat­tami­in­sa näkökan­toi­hin (Hansen on puhunut kol­mat­ta vuosikym­men­tä katas­trofista), henkilöko­htaiset moti­vaa­tiot vali­ta juuri kyseinen tutkimusala (tässä tapauk­ses­sa ilmas­to­tutkimus), kol­le­goil­ta saatu kun­nioi­tus, tule­vien työmah­dol­lisuuk­sien ja apu­ra­ho­jen tur­vaami­nen, auk­tori­teet­tiuskoisu­us (esim. Hansen ilmas­to­tutkimuk­ses­sa) eivät ole mitenkään merk­i­tyk­set­tömiä tekijöitä.

  Tieteelli­nen ilmas­tokeskustelu on mon­imutkainen maail­mansa, ja sen latis­t­a­mi­nen joko/­tai-jakolin­jak­si on itseasi­as­sa äärim­mäisen pes­simisti­nen kuva ihmiskun­nan laa­jem­mas­ta kyvyt­tömyy­destä käsitel­lä omaa suhdet­tamme infor­maa­tioon, näkökan­to­jen muo­dostamiseen, tietämisen epä­var­muu­teen. Äärim­mäisen mon­imutkainen kokon­aisu­us (sel­l­ainen kuten ilmas­to) kyetään redu­soimaan muu­tamien sano­jen slo­ganeik­si joiden oikeel­lisu­u­den kyseenalais­t­a­mi­nen käsitetään jotenkin moraalisek­si kysymykseksi.

  Ilmas­to-jar­goni­in on tälle kehit­tynyt jo oma, holo­caust-denial­is­mista juon­net­tu ja sik­si erit­täin her­jaa­va ter­min­sä “denial­isti”, jota mm. Richard Somerville, pro­filoitunut ilmas­to­tutk­i­ja Kali­forn­ian yliopis­tos­ta, kehot­ti medi­aa käyt­tämään kon­sen­suk­sen kieltävistä “tutk­i­joista”, joi­ta hän ei edes pidä tiedemiehinä.

  Mis­tä läh­tien tiede on ollut niin vihamielistä kysymyk­sille? Ver­i­fikaa­tio ja fal­si­fikaa­tio. Perustelu­vas­tuu. Lue McIn­tyren artikke­li Man­nin et co pale­ok­li­ma­tol­o­gis­es­ta käyrästä (Ohion Yliopis­to 2008 ylem­pänä), ja niistä reak­tioista joi­ta sen virheel­lisek­si todis­t­a­mi­nen — ja se on aivan aut­ta­mat­ta todis­tet­tu virheel­lisek­si — on herät­tänyt. Mik­si? Onhan virheel­lisek­si todis­t­a­mi­nen aina askel eteen­päin tieteel­lisen ymmär­ryk­semme kehit­tymiselle. En ole löytänyt mitään jär­jel­lisiä vas­tauk­sia näi­hin mik­si-kysymyk­si­in (ja niitä kysymyk­siä on hyvin paljon), eikä se ole johtunut yrit­tämisen puut­teesta tai mis­tään ide­ol­o­gi­sista motivaatioista.

  Sik­si olen skep­tikko. Kiitän mah­dol­lisu­ud­es­ta ilmaista nämä näkemykset. 

  PS Mielel­läni kuitenkin kuulisin tiedemieheltä hie­man “änkyrää” perustel­lum­man vasti­neen esite­ty­ille ajatuk­sille. Yritän seu­ra­ta johdon­mukaisia perustelu­ja, ja pyrin ole­maan avoin muut­ta­maan kantaani.

 30. Olisi kiva kuul­la tuo varsi­nainen kysymys, johon az viit­taa. Ja sit­ten se otos tutk­i­joista. Kyl­lä minäkin osaan muo­toil­la kysymyk­sen, johon saan jopa enem­mistön vas­taa­van “ilmas­ton­muu­tos­ta vähät­televästi”. Esimerkik­si hypo­teesi, jon­ka mukaan ilmas­ton­muu­tos tulee tuhoa­maan ihmiskun­nan viimeistä yksilöä myöten seu­raa­van 50 vuo­den kulut­tua, ei saisi puolelleen juuri ketään. 

  Tuo 99 pros­entin kon­sen­sus kos­kee sitä, onko ilmas­to muut­tumas­sa ihmisen toimes­ta, ja tämän­hän nuo “ilmas­toskep­tikot” kiistävät. Tosin osa heistä näyt­tää vai­h­ta­neen kokon­aan puol­ta. Ensin koko ilmas­ton­muu­tok­sen piti olla kuvitel­tua, sit­ten se onkin niin vääjäämätön asia, ettei kan­na­ta enää tehdä mitään.

  Yleen­sä nuo hyvin ris­tiri­itaisia perustei­ta keskenään kähyt­tävät skep­tikot tun­tu­vat olet­ta­van, että ain­oa todiste ilmas­n­muu­tok­ses­ta olisi maail­man läm­pöti­laa koske­va aikasar­ja. Hei­dän mukaansa se muu­tos, joka siinä on tapah­tunut viimeisen sadan vuo­den aikana on selitet­tävis­sä muil­lakin tavoin. Entise­na tilas­toti­eteil­i­jänä voi vaku­ut­taa, että niin olisi — siis jos olisi ole­mas­sa vain aikasar­ja hiilid­iok­sidista ja läm­pöti­las­ta. Mut­ta tilanne muut­tuu toisek­si, kun on ole­mas­sa selkeä fysikaa­li­nen teo­ria siitä miten ilmas­ton pitäisi käyt­täy­tyä ja se käyt­täy­tyy jok­seenkin tarkkaan tuon teo­ri­an mukaan. Kun tuo teo­ria ei enus­ta vain maail­man koko läm­pöti­laa, vaan lukuisia muitakin säähän liit­tyviä ilmiöitä, ja nekin toimi­vat. Kuten joku tääl­lä sanoi, saa paljon parem­pia sääen­nustei­ta, jos mallit­taa sään nyt eri taval­la kuin se kan­nat­ti mallit­taa 1970-luvulla.

  Sik­si on oikeas­t­aan ajan­hukkaan keskustel­la siitä, onko koko ilmas­ton­muu­tos­ta olemassa.

 31. Minus­ta ter­ve epäi­ly ja se, mitä — yleen­sä muut kuin ilmas­toti­eteil­i­jä — ns “skep­tikot” har­ras­ta­vat ovat kak­si eri asi­aa. Olen jonkin ver­ran tuos­ta debatista lukenut — en edel­lenkään omaa kom­pe­tenssia arvioi­da niiden tieteel­listä sisältöä — ja todel­lakin, on paljon ero­ja siinä, miten rel­e­vant­teina noit tutkimuk­sia pidetään.

  En puhunut tästä. Suuri osa “skep­tikoista” kiistää koko ilmiön ja vas­tus­taa kovaan ääneen kaiken­laisia toimia, joil­la hiilid­iok­sidipäästöjä pyritään saa­maan lasku­un. Huo­maut­taisin muuten tähän väli­in, että ainakaan nykyiset biopolt­toaineet eivät ole tähän mikään keino, vaan todel­lakin hyväuskois­t­en hölmö­jen ja maat­alous­tu­ki-intres­siryh­mien “käärmeöljyä”.

  Olen itsekin hyvin skepti­nen näi­den mallinnos­ten suh­teen, vaikken mitään kom­pen­tenssia omaakaan. San­o­taan vaik­ka, että näis­sä mallinnok­si­sis­sa se medi­aani­en­nus­teen uskot­tavu­us olisi noin kymme­nen pros­entin luokkaa. Tämä ei ole minus­ta mitenkään kauhean pielessä. Se saa olla vähem­mänkin. Riskin suu­ru­us on kuitenkin sil­loinkin niin suuri, ettei sitä min­un mielestäni pidä ottaa. 

  Täy­tyy siis erot­taa kak­si tasoa: Tieteelli­nen taso, jos­sa on laa­ja kir­jo eri­laisia mielip­iteitä ja joiden pitää kaikkien saa­da tieteelli­nen arvioin­ti ja ne pitää arvioi­da metodin ja evi­denssin perus­teel­la. Mut­ta on se taso, jol­la täl­lä foo­ru­mil­la oper­oidaan, eli se, jos­sa puhutaan, mitä parhaan käytet­tävis­sä ole­van tiedon perus­teel­la pitäisi tehdä. 

  Tieteel­lisel­lä tasol­la on niin paljon yksimielisyyt­tä ja niin vah­vaa evi­denssiä, että vaik­ka se ei anna mitään ehdo­ton­ta var­muut­ta — itse en menisi esimerkik­si lyömään vetoa sen puoles­ta, että IPCC:n julis­ta­ma toden­näköisin busi­ness-as-usu­al- ske­naario toteu­tuu ilman toimen­piteitä — ovat ne epä­to­den­näköisenäkin pidet­tävät riskit niin suuria, että niihin on varaudut­ta­va. On meil­lä liiken­nevaku­u­tuskin pakolli­nen, vaik­ka aika har­va liiken­teessä onnet­to­muu­teen joutuu.

 32. Muu­ta­ma kor­jaus vielä, kos­ka seu­raa­vat ovat yksinker­tais­es­ti liian suuria väärinymmärryksiä:

  Osmo:

  “Tuo 99 pros­entin kon­sen­sus kos­kee sitä, onko ilmas­to muut­tumas­sa ihmisen toimes­ta, ja tämän­hän nuo “ilmas­toskep­tikot” kiistävät.”

  Eivät kiistä. Kyse on siitä mitkä antro­pogeeniset muu­tostek­i­jät vaikut­ta­vat ja kuin­ka paljon. Tämä on hyvin merkit­tävä, fun­da­men­taa­li­nen ero.

  “Yleen­sä nuo hyvin ris­tiri­itaisia perustei­ta keskenään kähyt­tävät skep­tikot tun­tu­vat olet­ta­van, että ain­oa todiste ilmas­n­muu­tok­ses­ta olisi maail­man läm­pöti­laa koske­va aikasarja.”

  Ei pidä paikkaansa. Tämä on pikem­minkin päin­vas­toin. Pin­taläm­pöti­lakäyrien fik­saa­tio on ollut enem­män mod­el­loi­jien (Hansen et co, laa­jem­min IPCC) heiniä.

  Pielke toteaa sivul­laan otsak­keen “Main Con­clu­sions” alla:

  2# Glob­al and zon­al­ly-aver­aged sur­face tem­per­a­ture trend assess­ments, besides hav­ing major dif­fi­cul­ties in terms of how this met­ric is diag­nosed and ana­lyzed, do not pro­vide sig­nif­i­cant infor­ma­tion on cli­mate change and vari­abil­i­ty on the region­al and local scales.

  3# Glob­al warm­ing is not equiv­a­lent to cli­mate change. Sig­nif­i­cant, soci­etal­ly impor­tant cli­mate change, due to both nat­ur­al- and human- cli­mate forc­ings, can occur with­out any glob­al warm­ing or cooling.

  “tilanne muut­tuu toisek­si, kun on ole­mas­sa selkeä fysikaa­li­nen teo­ria siitä miten ilmas­ton pitäisi käyt­täy­tyä ja se käyt­täy­tyy jok­seenkin tarkkaan tuon teo­ri­an mukaan.”

  Täl­laista teo­ri­aa ei ole ole­mas­sa. Olisi mie­lenki­in­toista nähdä miten perustelisit tämän väit­teen. On ole­mas­sa hyvin vaikeaselkoinen epämääräis­ten johtolanko­jen vyy­hti joiden poh­jal­ta tuote­taan pro­jek­tioi­ta. Kyse ei ole mis­tään yhden otsak­keen alle menevästä suures­ta, selkeästä ilmas­to­teo­ri­as­ta, vaan val­tavas­ta joukos­ta teo­ri­oi­ta, hypo­teese­ja, mit­taus­tu­lok­sia, mallinnuk­sia, para­metrisoin­te­ja (ym.) joiden poh­jal­ta tuote­taan toi­sis­taan hyvin merkit­tävästi poikkeav­ia pro­jek­tioi­ta IPCC:n sisäl­läkin. Esimerkik­si arviot läm­pen­e­misen aiheut­ta­mas­ta satei­den lisään­tymis­es­tä menivät vielä IPCC:n 2007 rapor­tis­sakin “selkeän fysikaalisen teo­ri­an” poh­jal­ta kol­men ker­toimel­la vikaan. Myöhem­min samana vuon­na 2007, NASAn satel­li­it­ti­datan tutkimi­nen osoit­ti sademäärien nousseen kolme ker­taa mod­el­loitu­ja arvo­ja enem­män. Frank Wentz et al ks. http://www.usatoday.com/tech/science/environment/2007–05-31-climate-models_N.htm

  “The study using mea­sure­ments tak­en by NASA weath­er satel­lites com­pared ocean rain­fall from 1987 to 2006 to ear­li­er cli­mate mod­el pro­jec­tions of what that pre­cip­i­ta­tion would be. The mod­els, based on physics equa­tions, were found to be off the mark, accord­ing to the study”

  “The new study sug­gests mod­els are flawed, under­es­ti­mat­ing how increased humid­i­ty in a warmer cli­mate pro­duces more rain clouds, Wentz said”

  Osmo: “Sik­si on oikeas­t­aan ajan­hukkaan keskustel­la siitä, onko koko ilmas­ton­muu­tos­ta olemassa.”

  Eihän siitä kukaan jär­jelli­nen keskustelekaan ja se var­masti olisikin ajan­hukkaa. Sen sijaan ei ole ajan­hukkaa keskustel­la ilmas­toa muut­tavien tek­i­jöi­den suh­teel­lis­es­ta voimakku­ud­es­ta ja merkit­tävyy­destä, ja näi­den arvioiden poh­jal­ta tehtävien koko maail­maa kos­ket­tavien poli­it­tis­ten, ympäristöl­lis­ten ja taloudel­lis­ten päätösten perusteltavu­ud­es­ta. Vielä on huomioita­va myös se mah­dol­lisu­us, mis­tä mm. Pielke on puhunut, että antro­pogeeni­nen ilmas­ton­muu­tos on vaka­va uhka, mut­ta pääosin CO2:sta riip­pumat­tomista tek­i­jöistä, kuten maankäytön muu­tok­set ks. http://climatesci.org/2008/07/08/documentation-of-the-landscape-changes-in-the-eastern-united-states/

  Tämä keskustelu ei suinkaan ole merk­i­tyk­setön­tä, vaan on toiv­ot­tavasti vas­ta alka­mas­sa, ja aikaa myöten johtaa kokon­ais­val­taisem­man ja tieteel­lis­es­ti vahvem­min perustel­lun ympäristö­par­a­dig­man syn­tymiseen, jot­ta voimme käyt­tää resursse­jamme mah­dol­lisim­man tulok­sekkaasti kohden­netun ympäristö- ja human­i­taarisen poli­ti­ikan edesauttamiseksi.

 33. az:lle nos­tit erit­täin mie­lenki­in­toinen aihe esi­in; muut ympäristöuhkat ja riskit ver­sus ilmas­to­muu­tos­ta. Itse olen sitä ajatel­lut, mut­ta en käsitä mik­si niiden hoit­a­mi­nen, rahoit­ta­mi­nen, ovat ristiriidassa. 

  Mielestäni molem­mat ovat alun­perin peräisin samas­ta “ongel­mas­ta” ; maail­man laa­juinen epäoikeu­den tulo­jen­jako. Väestön räjähdymäi­nen kasvun perus­ta on se sama, rikkauk­sien epäoikeudenjako. 

  En kuvit­tele että ne mil­jardit jot­ka menevät ilmas­tu­muu­tok­sen tor­ju­miseen voisi­vat men­nä paran­ta­maan veden saatavu­us muual­la nyky­poli­ti­ikas­sa. Nyky­maail­mas­sa se ei toi­mi näin. 

  Jos halu­taan väestönkasvun hal­tu­un, pitäisi koulut­ta köy­hiä ja antaa mah­dol­lisuuk­sia, jos halu­taan vet­tä tarvi­taan suun­nit­telua ja rahaa, samoin ilmas­to­muu­tok­sen torjumiseksi. 

  Mis­sä sit­ten raha on? Eiköhän muu­ta­man, suury­htiöi­den, val­tioiden jne käsis­sä. Eli rikkaus aku­mu­loi pie­neen ryh­mään ja jos tälle kier­teelle ei saa­da lop­pu, on ihan sama mitä tehdään. Resurssit kuu­lu­vat kaikille samoin kuin kaik­ki mak­se­taan saas­tu­mis­es­ta ja kär­sitään niiden seu­rauk­sista, miten sit­ten raha voi keskit­tyä muu­tamien ryh­mien käsi­in — VÄÄRIN.

  Tähän ei sovi mitään slum­mipop­ulis­mia tapaan; “Vau­raus siir­tyy sinne mis­sä työ tehdään ja omis­te­taan pääo­mat”. Se pitäisi saa­da lop­pumaan että päästään jotenkin eten­päin, kaik­ki samas­sa laivassa.

  Kiitos az:lle tek­stista ja linkeistä, vaik­ka en ole samaa mieltä avasi sen uusi näkökulma.

 34. Trav­eller: mikä olisi sit­ten sin­un tar­joa­ma vai­h­toe­hto kun mikään ei sovi, ei käy, ei toimi? 

  Har­mi että vuo­datuk­sis­tani on välit­tynyt niin negati­ivi­nen kuva. Kyl­lä min­ulle mon­etkin asi­at sopi­vat, käyvät ja toimi­vat enkä puhu nyt suinkaan edes kiljusta 🙂 

  Suomen itse tulisi ensim­mäisek­si pyrk­iä eroon fos­si­ilis­ten polt­toainei­den käytöstä lyhyessä ajas­sa mah­dol­lisim­man täysin. Tietenkin voisimme jalostaa venäläistä maakaa­sua tai raakaöljyä myös tule­vaisu­udessa jok­sikin nestem­mäisek­si polt­toaineek­si mikäli se olisi kan­nat­tavaa ja mik­sei se olisi kun putket ja laitok­set ovat jo ole­mas­sa mut­ta tämä ei ollutkaan tässä keskeistä.

  Tärkein­tä olisi rak­en­taa riit­tävästi ydin­voimaka­p­a­siteet­tia jol­loin kivi­hi­ilen ja maakaa­sun poltos­ta päästäisi­in kokon­aan eroon. Öljyläm­mi­tys tulisi tehdä kan­nat­ta­mat­tomak­si ja sel­l­aisek­si se muut­tuisikin jo pelkästään tar­joa­mal­la kohtu­uhin­taisem­paa sähköä.. En tietenkään vas­tus­ta pel­let­te­jä yms. ja esim. itse läm­mitän haloilla.

  Bio­mas­sas­ta ja jät­teistä pitäisi valmis­taa nestemäisiä polt­toainei­ta, tekni­ik­ka on jo ole­mas­sa ja sitä on käytet­tykin. Jos vielä veron­mak­sajien rahaa hie­man käytet­täisi­in asian tutkimuk­seen ja pilot­ti­laitosten käyn­nistämisi­in jne. saataisi­in tuotan­to nopeasti alulle. Lisäk­si uskoisin että tästä tekni­ikas­ta voisi tul­la merkit­tävä val­u­ut­tat­u­lo­jen tuo­ja Suomelle.

  Lisäk­si voitaisi­in tietysti piiper­rel­lä tuuli- ja aurinkovoimankin kanssa, ei siinä mitään, mut­ta ei niil­lä mitään RATKAISTA..

  Lopuk­si pitäisi luop­ua jatku­van kasvun ide­olo­gias­ta. Sinän­sä ihmeel­listä että muis­taak­seni tämä oli joskus nimeno­maan de Virheet — puolueen julk­i­tuo­ma aja­tus.. mihin mah­toi sekin joutua, tärkeämpi­en tieltä.

  Mitä ihmiset maail­mal­la pitäisi tehdä, 

  Ihmis­ten maail­mal­la pitäisi toimia samoin kuin suo­ma­lais­tenkin val­lit­se­vien olo­suhtei­den ja resurssien mukaan. Paikallisia ratkaisu­ja paikallisi­in ongelmi­in. Kaikil­la ptäisi olla saman­ver­ran oikeuk­sia ja velvol­lisuuk­sia mut­ta kenel­läkään ei kyl­läkään ole mitään peru­soikeut­ta saa­da elan­toa vaa­ti­mal­la sitä muil­ta, ja juuri tämä perusa­sia tun­tuukin ole­van poli­itikoil­ta hie­man hukas­sa. Tässä kap­paleessa esi­in­tyy sana pitäisi jo kahdesti, jos sepus­taisin lisää niin se esi­in­ty­isi vielä use­am­min joten..

  miten voisi vaikuttaa, 

  Suomen mah­dol­lisu­udet vaikut­taa mihinkään ovat olemat­tomat. Mikäli koko län­si olisi yht­enäi­nen niin sil­loinkin vaiku­tus­mah­dol­lisu­udet oli­si­vat rajal­lisia, ja lop­putu­los saat­taisi olla jopa aivan päin­vas­tainen kuin toiv­ot­tu. Tästä ei todel­lakaan globaale­ja esimerkke­jä puu­tu; lähi-idän kri­isit, Afrikan talousongel­mat ja väestöräjähdys jne jne.. olen var­ma että 99,99% län­sipoli­itikoista VASTUSTAA näitä mutta..

  tai pitäisikö ain­oas­taan hyväksyä tämä hul­lu­us tekemät­tä mitään, 

  Jokainen saa tietenkin kokea halu­a­mansa määrän maail­man­tuskaa mut­ta Suomen kan­nat­taisi lait­taa ensin omat asi­at kun­toon ja sit­ten vas­ta yrit­tää tehdä asioi­ta muiden puoles­ta. Tekem­i­nen on ylipäätään ratkaisun avain ener­giaon­gelmi­in. Syyl­lis­ten, syn­tipukkien ja uhrien etsin­tä, itsesääli, omahyväi­nen besser­wis­seroin­ti, lyhyt­näköi­nen poli­tikoin­ti, lau­man mukana kulkem­i­nen samal­la papukai­jana litur­giaa loilot­taen, tieteen poli­ti­soin­ti, näköalat­to­muus, kil­palaula­va pes­simis­mi ja nokit­telu, oman val­tion talouden tuhoami­nen rahaa kylvämäl­lä ja himoverot­ta­mal­la taas eivät mielestäni ole ratkaisu­ja mihinkään todel­liseen ongelmaan.

  tai ain­oas­taan kri­ti­soimal­la kaik­ki ne jot­ka yrit­tävät saa­da jotain aikaan? 

  Sekoi­tat min­ut var­maan nyt johonkin muuhun kir­joit­ta­jaan. Minä olen pilkan­nut lähin­nä niitä poli­itikko­ja jot­ka EIVÄT tee mitään muu­ta kuin älyt­tömiä ehdo­tuk­sia jot­ka eivät edes selviä tosi­a­sioi­ta uno­htaen tuot­taisi mitään etua minkään suh­teen tai tuot­taisi­vat itseasi­as­sa jopa hait­taa, sekä kaik­ki tuo mitä kir­joitin edel­lisessä kappaleessa.

  Onko nykyi­nen mah­dolli­nen ilmas­to­muu­tok­sen tila kiinalais­ten ja intialais­ten syy? 

  Itse en usko aivan yksiselit­teiseen ilmas­ton­muu­tok­seen mut­ta mikäli puhutaan vaikka­pa CO2 päästöistä, joka on siis min­ulle enem­mänkin tuh­lat­tu fos­si­ilisen polt­toaineen määrä kuin opinkap­pale, niin tot­takai kiinalais­ten ja intialais­ten päästöt ovat aivan yhtä paho­ja kuin muidenkin (väris­ten). Eipä tästä ole kauankaan kuin linkkasin tänne tilas­ton joka osoit­ti Kiinan ole­van yksin jo nyt paljon suurem­pi CO2 tuot­ta­ja kuin USA, jostain EU:sta nyt puhu­mat­takaan. Osmo ensin tätä suuresti epäili, mut­tei linkin jäl­keen enään kom­ment­tia kuu­lunut.. val­lan vähäisiä mis­sään suh­teessa eivät ne muutkaan Kauko-Idän suuret val­tiot enää ole. Tämä nyt vain on fak­ta.. Useim­mille län­sipoli­itikoille suo­ras­taan sel­l­ainen ‘An Incon­ve­nient Truth’ 🙂 

  Kun kat­soo kiinalaisjo­hta­jien profi­ilin kohoamista vaikka­pa täsä uusim­mas­sa G8, niin ei tarvinne odot­taa enää kauaa kun jollekin mahot­toman viisaalle Euvos­toli­iton jäsen­val­tion päämiehelle san­o­taan Pekingis­sä suur­in­pi­irtein jotain: poseti­ivar­it vään­tää myl­lyjään tuol­la Punaisen torin kaakkoiskulmalla..

 35. Kiitos traveller:lle hyvästä vas­tauk­ses­ta. Aika pitkälle olen samaa mieltä mon­es­sa asi­as­sa. Ei vaan näyt­tänyt siltä edel­lis­es­tä viesteistäsi. Iloit­sen siitä!

  Komen­tik­si vaan; en jak­sa uskoa ydin­voima olisi mikään ratkaisu. Sak­sa luop­uu ydin­voimas­ta (jos talouskasvu gog­ma sal­lii), samoin Ruot­si ja ehkä Ran­s­ka. Mak­si­imis­saan se voi siirtää jupakan tulevaisuuteen. 

  Mielestäni, pääon­gel­ma on nimeno­maan jatku­van kasvun ide­olo­gia. Ennen kuin siitä päästään eroon on läh­es mah­do­ton­ta suun­nitel­lä yhteistä tule­vaisu­ut­ta koko maailmalle. 

  Väestöräjähdys, Globaalis­es­ti meitä on liikaa, selvä se. Mut­ta kes­ki ja etelä EU:ssa väestö tiheys on suurem­pi kuin kiinas­sa tai inti­as­sa, kuten myös kulu­tus, saas­tut­ta­mi­nen, resurssien käyt­tö jne, ja niitä halu­taan kulut­taa lisää, smoin kan­nuste­taan syntyvyyteen. 

  Kiinan syn­tyvyys on samaa luokkaa kuin EU:ssa. Kiinan CO2 päästöt per asukas ovat huo­mat­tavasti pienem­piä kuin EU:ssa, ja jos tääl­lä ei tehdä mitään CO2 suh­teen, mik­si kiinalaiset tekeisivät? Mehän oste­taan tääl­lä kaikkea hal­paa krääsää mitä he tuot­ta­vat ja mihin iso määrä ener­giaa ja resursse­ja kuluu, ja sil­lä ylläpi­de­tään mei­dän “ostovoimaa”, jopa hyvinvointia. 

  G8:ssa ei ole Kiina eikä Intia edustet­tuina, eikä Afri­ka, Eteläameri­ka. On ole­mas­sa G20 mis­sä on edustet­tu suurin osa maail­mankolk­ista. Miten 8 maa­ta voi päät­tää koko maail­man tule­vaisu­ud­es­ta, sehän on naurettavaa!

 36. Kiitos kiitok­sista Juanito 🙂

  en jak­sa uskoa ydin­voima olisi mikään ratkaisu. Sak­sa luop­uu ydin­voimas­ta (jos talouskasvu gog­ma sal­lii), samoin Ruot­si ja ehkä Ranska.

  Tämä ei olekaan mikään uskona­sia vaan jos ydin­voimalat sul­je­taan, pitää sähkö tuot­taa muul­la tavoin; käytän­nössä siis joko venäläisel­lä rauhankaa­sul­la tai kivi­hi­ilel­lä. Ran­s­ka ei ydin­voimas­ta taa­tusti luovu ennen jonkin­laista hyvin syvää kri­isiä, enkä oikein usko noiden muidenkaan; kun tis­se­jä ja potku­pal­loa ei näe teeveestä kansa äänestää väärin ja sitähän taas ei haluta..


  — pääon­gel­ma on nimeno­maan jatku­van kasvun ideologia
  — Globaalis­es­ti meitä on liikaa, selvä se.
  — Mut­ta kes­ki ja etelä EU:ssa väestö tiheys on suurem­pi kuin kiinas­sa t..
  — kuten myös kulu­tus, saas­tut­ta­mi­nen, resurssien käyt­tö jne,
  — ja niitä halu­taan kulut­taa lisää, smoin kan­nuste­taan syntyvyyteen.
  — ja sil­lä ylläpi­de­tään mei­dän “ostovoimaa”, jopa hyvinvointia. 

  Virheet ovat itse osa ongel­maa, hehän vaa­ti­vat jatku­vasti rahaa ja lisäväestöä sinne ja tänne.. Mik­seivät he vaa­di rahankäytön, siis kulu­tuk­sen vähen­tämistä? Mik­seivät he vaa­di kulu­tuk­sen kasvua kiihdyt­tävien väestön­si­ir­to­jen lopettamista? 

  Olisiko syynä se ettei se maail­man pelas­tus nyt ihan aikuis­ten oikeasti kiin­nos­ta ns. Virheitäkään lainkaan. Vakaa suo­jatyö­paik­ka jos­sain siis­tis­sä sisä­työssä ja siitä seu­raa­va hyvä palk­ka sekä moraa­li­nen ylem­myys kaiken­mail­man rah­vas­ta kohtaan on toki tärkeäm­pää. Ja jos nai­ivim­mal­la joskus omatun­to kolkut­taisikin, volvol­la (Osmo toki taxi tai CCC-volvos­sa) lento­ken­tälle ajel­lessa, niin toki sit­ten voi ostaa aneen..

  Kiinan syn­tyvyys on samaa luokkaa kuin EU:ssa.

  Tästä tosi­asi­as­ta minäkin olen kovin Kiinaa kiitellyt..

  Kiinan CO2 päästöt per asukas ovat huo­mat­tavasti pienem­piä kuin EU:ssa

  Eivät kauaa.. Käy kuin lihan kulu­tuk­selle. Tästä muis­tuikin mieleeni taan­noinen keskustelu­ni erään melko tun­netun Virheän vaikut­ta­jan kanssa. Hän oli sitä mieltä että läh­es kaik­ki kiinalaiset ovat kasvis­syöjiä, joten Kiinan talouskasvu ei tule vaikut­ta­maan lihan kysyn­tään juuri lainkaan..

  Mehän oste­taan tääl­lä kaikkea hal­paa krääsää mitä he tuottavat 

  Jos minus­ta riip­puisi sille aivan oikeasti tarpeet­toma­lle krääsälle pitäisi määrätä maa­han­tuon­tikiel­to. Osa tavaras­ta on heikko­laa­tu­isia hyödykkeitä joi­ta ihmiset osta­vat köy­hyyt­tään ja ymmätämät­tömyyt­tään, osa tavaras­ta on jopa käyt­tökelpoista mut­ta silti edullista.. Asia on siis monimutkainen.


  G8:ssa ei ole Kiina eikä Intia edustettuina
  Miten 8 maa­ta voi päät­tää koko maail­man tulevaisuudesta,

  Eihän ne juuri mitään päätäkään, sehän on vain keskusteluk­er­ho. Jos se oikeasti olisi johtavien teol­lisu­us­maid­en ryh­mä niin se olisi G4; siis USA, EU, Japani ja Kiina

 37. Talouskasvua ei voi lopet­taa siir­tymät­tä dik­tatu­uri­in, vapaas­sa mod­ernissa yhteiskun­nas­sa talouskasvu on luonnonvoima.

  Talouskasvua ei kan­na­ta lopet­taa, jos halu­aa, että rahaa riit­tää ympäristöinvestointeihin.

  Talouskasvu näyt­tää ole­van myös tehokkain keino hillitä väestönkasvua (mis­tä syys­tä se on jo tait­tumas­sa vau­raim­mis­sa kehitysmaissakin).

  Talouskasvun laat­ua, eli sitä mitä tuot­ta­mal­la talous kas­vaa, voi kuitenkin ohja­ta vero­jen ja päästökau­pan tyyp­pisil­lä keinoil­la. Kulut­ta­jien asen­teetkin muut­tuvat. Talouskasvu ei ole yhtä kuin luon­non tuhoami­nen vaan usein päin vas­toin. Ainakin teo­reet­tis­es­ti on mah­dol­lista, että se on aina päin vastoin.

  Talouskasvun lopet­tamis­es­ta ei siis kai kan­na­ta haaveilla.

  Hiilid­iok­sidipäästöt kan­nat­taa sen sijaan pistää kuri­in. Ei sik­si, että ilmas­to läm­pe­nee ensisi­jais­es­ti ihmisen toimin­nan vaiku­tuk­ses­ta, vaan sik­si, että “parhaan arvauk­sen” mukaan ihmisen toim­inta merkit­tävästi vaikut­taa ilmas­ton lämpenemiseen.

  Suomen kaltaises­sa maas­sa hiilipäästöt pis­tetään kuri­in ener­giaa säästämäl­lä, ener­giate­hokku­udel­la, par­il­la uudel­la ydin­voimalal­la ja tuulivoimal­la. Pienem­piä hyö­tyjä saadaan maa-ja järvi/merilämmöstä, aurinkoen­er­gias­ta ja toisen sukupol­ven biopolt­toaineista. Uno­h­tuiko joku?

  Joka tapauk­ses­sa joltain tuol­laiselta näyt­tää juuri nyt. Lähi­t­ule­vaisu­udessa tapah­tuu kuitenkin usei­ta tek­nol­o­gisia läpimur­to­ja, jot­ka muut­ta­vat tilan­net­ta radikaal­isti. Esim. kesän run­sas aurinkoen­er­gia saate­taan pystyä varas­toimaan talvek­si vaikka­pa hiilivoimalan hiilid­iok­sidil­la ruok­i­tus­ta lev­ästä jalostet­tuna polt­toaineena (mikä tuli mainit­tua vain sik­si, että siitä on puhut­tu vähän­lais­es­ti vaik­ka koe-“voimaloita” jo on yllät­täen käytössä). 

  Vielä pitää muis­taa, että Suomel­la on yhteiset ener­gia­markki­nat Pohjo­is­maid­en kanssa ja tule­vaisu­udessa ilmeis­es­ti laa­jem­minkin. Se rajoit­taa aikalail­la mah­dol­lisu­ut­ta tehdä suo­ma­laisia ratkaisu­ja, mut­ta toisaal­ta maail­man paras ener­giamyl­ly, nimeltään Nor­ja, on taval­laan myös mei­dän käytössämme.

 38. Oliko­han se Jef­frey Frankel vai kuka joka tokaisi, että tähän saak­ka joka ikisen ympäristöon­gel­man kor­jaamisen kus­tan­nuk­set on alun­perin arvioitu pari dekaa­dia yläkant­ti­in, ja ei ole mitään syytä uskoa että ilmas­ton­muu­tos olisi tähän poikkeus. 

  Koomisim­mil­laan tämä tapah­tuu niin että ote­taan ole­mas­saol­e­va infra­struk­tu­uri, las­ke­taan kor­vaa­van ympäristöys­täväl­lisem­män infra­struk­tu­urin hin­ta ja tode­taan että on kyl­lä ihan mah­dot­toman hin­taista. Ikäänkuin (a) nykyte­knolo­gia ei pitäisi jos­sain vai­heesa kor­va­ta joka tapauk­ses­sa, (b) uusi teknolo­gia ei kehit­ty­isi ja halpenisi radikaal­isti ajan ja isom­pi­en volyymien kanssa, © uusi teknolo­gia ei tuot­taisi mitään muu­ta hyötyjä.

  Maail­mas­sa, jos­sa liikute­taan puoli­toista ton­nia terästä yhden 80 kilo­isen matkus­ta­jan siirtämisek­si paikas­ta A paikkaan B, valais­tuk­sen hyö­ty­suhde on 1:30, suur­ta osaa vil­jelysmaas­ta vil­jel­lään menetelmil­lä ajal­ta hame ja kypärä, hukkaläm­mön hyö­tykäyt­tö on pohjo­is­mainen kuriosi­teet­ti, jne., jne. ei ole pulaa parannuskohteista.

  Olen­naista on että ener­giate­hokku­us on agen­dal­la ja sähkölasku tun­tuu kukkarossa. Jos jol­lain on käynyt mielessä esimerkik­si mik­si se tele­vi­sio vie niin tolkut­tomasti sähköä vaik­ka se ei edes ole pääl­lä, niin syy on yksinker­tais­es­ti se että vielä pari vuot­ta sit­ten sähkönku­lu­tus ei elek­tron­i­ikka­puolel­la kiin­nos­tanut ketään. Nyt kiin­nos­taa ja teknolo­giaa pukkaa ulos kiihtyväl­lä vauhdil­la, ainakin IT-puolel­la kulu­tuk­sen leikkaami­nen vaikka­pa kol­man­nek­seen on täysin real­is­tista. Ja samal­la säästyy rahaa paljon muus­sakin kuin sähkössä.

 39. Trav­eller: Ydin­voimas­ta ei saisi tul­la, kuten talouskasvus­ta, päämäärä itses­tään. Sil­lä on paikansa mut­ta se ei ole ratkaisu. Ongel­ma on paljon laa­jem­pi mitä ydin­voima voi ratkaista. Ensim­mäisenä pitäisi selvit­tää mihin ja mitä varten ener­giaa tarvi­taan, ketkä käyt­tävät ja mik­si. 1 tavoite olisi ener­giantar­ven vähen­tämi­nen, ratio­naal­isoin­ti. Toisalta Ydin­vo­ma vie voimavaro­ja ja resursse­ja toisil­ta poten­ti­aal­i­sista puh­taim­il­ta energiamuodoista. 

  Int­ian ener­giatuotan­tos­ta 70–80 % häviää tai varaste­taan, ja halu­taan rak­en­taa pato­ja, ydin­voimaloi­ta ja hiililaitok­sia paikkaa­maan häviötä. Ketkä nämä laitok­set rakentavat?
  Europ­palaiset tai Usalaiset = lisää talouskasvua tääl­läpäin = CO2 pitoisu­us kas­vaa. Eli ei ole ain­oas­taan int­ian syy että näin käy. Sama pätee kiinas­sa, afrikas­sa, amerikas­sa omis­sa kontekstissa. 

  Virheet eivät ole yksin osa ongel­maa, vaan me ollaan kaik­ki siinä mukana, siinä se ongel­ma onkin. 

  Tomi: “Talouskasvua ei voi lopet­taa siir­tymät­tä dik­tatu­uri­in” Se on ikuinen väite!! vapaa markki­na­t­alous toimii hyvin kaikissa (yleis­es­ti), pait­si siinä että rikkauk­sien, tulo­jen, hyö­ty­jen jako ei ole mitenkään oikeu­den­mukainen, ei ole ikinä ollut markki­na­t­aloudessa kuten ei myöskään kon­troloidus­sa talousjär­jestelmässä, molem­mat ajaa­vat samaa, talouskasvua. 

  Talouskasvu on ihan ok sil­loin kun se ajaa määräti­etoista päämäärää, mut­ta ei todel­lakaan kun siitä on tul­lut päämäärä itses­tään ja kaik­ki muu pyörii sen ympäril­lä ja sen ehdoilla.

  On yllät­tävää että jos yritetään tehdä jotain tälle epäoikeu­den tulon­jaolle, häir­itään vapaakaup­paa, ja sitä kut­su­taan dik­tatu­urik­si. Onko se todel­la niin? Ehkä pitäisi kysyä niiltä par­iltä tai kolmelta mil­jardil­ta köy­hiltä ympäri maail­maa ketkä eläävät orju­utet­tuna köy­hyy­teen kun samal­la tääl­lä pieni vähem­mistö (EU, USA) yliku­lutet­taa ja saas­tutet­taa, tai niiltä miljoonil­ta euroop­palaisil­ta työlaisil­ta ketkä eivät ole todel­lakaan onnel­lisem­piä talouskasvun tuo­mas­ta “hyv­in­voin­nista”.

  Dik­tatu­uri kyl­läkin tulee jos nyt ei tehdä asialle mitään, ja sil­loin se vas­ta dik­tatu­uri tulee ole­maan. Itse elin dik­tatu­uris­sa 17 vuo­ti­aak­si + post­dik­tatu­uri­ai­ka, eli tiedän mitä se on, ja en sitä todel­lakaan toivo. 

  Köy­hät ympäri maail­maa tais­tel­e­vat ener­gias­ta, puh­taista resurs­seista ja elin­ti­las­ta, eli he ovat “ne oikeat” vihreät maail­mas­sa, jos dik­tatu­uri tulee, niin ainakin meitä tulee kaik­ista aito­ja vihreitä.

  Hiilid­iok­sidipäästöt kan­nat­taa lait­taa kuri­in myös sik­si että fos­si­iliset polt­toaineet ovat maail­mas­sa suurin epäoikeu­denko­h­ta, kun tääl­lä sitä tuh­lataan, köy­hät eivät edes pääse perus­tarpei­ta tyy­dyt­tämään kos­ka heille se on aina ollut liian kallis. 

  Toivon että öljyn tyn­nyri hin­ta menis 500$, sil­loin var­masti olisi pakko tehdä jotain ja antaa mah­dol­lisu­us ei fos­si­il­isille ener­gia­muo­toille, ja kokon­aiselle uudelle talous­poli­ti­ik­ka jär­jestelmälle. Jos siitä tulee dik­tatu­uri, ei ainakaan pinochet tai fran­con, bushin, bin ladenin kaltainen.

 40. Juani­to, talouskasvun vas­tus­t­a­mi­nen lie­nee vähän saman­laista puuhaa kuin evoluu­tion vastustaminen. 

  Itse lopetin korkeam­man elin­ta­son hinkuamisen vuosia sit­ten ja tiedän muitakin, jot­ka ovat van­hem­miten järki­in­tyneet. Aina vaan se elin­ta­so kuitenkin tup­paa kas­va­maan täkäläi­sis­sä olo­suhteis­sa. Linko­lakin osti paket­ti­au­ton ja alkoi syödä dia­betes-lääkkeitä, suomen kuu­luisim­man talouskasvun “vas­tus­ta­jan” mainitakseni.

  Täy­tyy myön­tää tosi­asi­at: meikäläis­ten talouskasvun vas­tus­ta­jien sana ei ensin­näkään paljoa paina tässä Kehit­tyvien Maakun­tien Suomes­sa. Ja, toisek­si, hyvä kai niin ainakin siinä kohdas­sa, kun lapseni tarvit­sisi kallista verovaroin kus­tan­net­tua ja län­si­mais­sa kehitet­tyä syöpähoitoa (kop, kop, knock on wood).

  Vahvin voit­taa, mut­ta onnek­si se markki­na­t­aloudessa tapah­tuu mui­ta palvele­mal­la. Vas­tus­ta nyt sel­l­aista systeemiä!

  Sik­si talouskasvun vas­tus­t­a­mi­nen on kuin vas­tus­taisi evoluutiota. 

  Arvostan kuitenkin sin­un talouskasvua halvek­si­vaa mielipi­det­täsi lähin­nä siitä syys­tä, että en kuvit­tele ymmärtäväni maail­maa ihan vielä täy­del­lis­es­ti. Ehkä teikäläisil­lä on joku point­ti, en vain ole sitä vielä keksinyt.

 41. Juani­tolle: kyl­lä ener­gian käytöstä on tehty selvi­tyk­siä vaik­ka kuin­ka paljon.. Asi­as­sa ei lie­nee mitään salat­tua tietoa. Resurssoin­ti tai parem­minkin investoin­nit ener­giaan ei ole mitään nol­la­summapeliä; jos minä rak­en­taisin ydin­voimalan ei se estäisi sin­ua rak­en­ta­mas­ta tuulivoimalaa.. 

  Sit­ten: Köy­hät ympäri maail­maa tais­tel­e­vat ener­gias­ta, puh­taista resurs­seista ja elintilasta 

  Ilmeis­es­ti tämän tais­telun strate­gia on sit­ten aivan väärä kun tulok­set ovat nähtävis­sä.. Muovi­pus­sei­hin ulost­a­mi­nen ja näi­den heit­te­ly, jatku­va väki­val­ta l. se “tais­telu”, päi­htei­den käyt­tö, holti­ton lisään­tymi­nen ja mah­dol­lis­es­ti vielä suvait­se­ma­ton uskon­to ei ole tuonutkaan rikkauk­sia tiet­ty­i­hin, ja valitet­ta­van moni­in kehi­tys­mai­hin. Mei­dän päämin­is­ter­imme voi käy­dä siel­lä ja YK:ssa kont­taa­mas­sa anteek­siantoa anoen housun­sa puh­ki ja me voimme lähet­tää vähät rahamme sinne “kehi­tys­a­puna”, mut­ta ain­oa merk­i­tys täl­lä on Mer­cedes Ben­zin lisään­tynyt myyn­ti alueel­la ja Sveit­sis­sä pullis­tu­vat pankkitilit…

  Muu­ta­mat kehi­tys­maat, esimerkik­si Viet­nam ja Male­sia, ovat sit­ten valin­neet aivan toisen tien. Tulok­setkin ovat sit­ten toisenlaisia.

 42. Soin­in­vaara, onkos pro­fes­sori Markku Kul­mala tut­tu? Hän­hän ilmoit­ti tele­vi­sios­sakin otta­neen­sa elämän­te­htäväk­seen aerosolei­hin liit­tyvät epä­var­muu­den kasvun pysäyt­tämisen. Tilanne siis että aerosolien vaiku­tus läm­pöti­laan epä­selvä, ja se epä­selvyys tun­tuu vain kas­va­van mitä enem­män asi­aa tutk­i­taan. Mut­ta toisaal­ta on kiis­ta­ton fak­ta, että ainakin eräät aerosolit vaikut­ta­vat ilmas­toa viilen­tävästi. Ja jos viilen­tävä vaiku­tus riit­tää kom­pen­soimaan hiilid­iok­sidin (väite­tyn) läm­mi­tys­vaiku­tuk­sen, lop­putu­los voi olla plus­mi­i­nus­nol­la, eli mitään katas­tro­faal­ista läm­pen­e­mistä ei tapah­du muual­la kuin alarmistien korvien välis­sä. Mik­si muuten et tul­lut Ilmasto­foo­ru­mi ry:n jär­jestämälle luon­nolle yliopis­tolle toukoku­us­sa? No, ensi syksynä on tietääk­seni uusi mah­dol­lisu­us, ja sil­loin paikalla saat­taa olla ainakin yksi ulko­mainen pro­fes­sori. Ja, Soin­in­vaara, kiin­nos­taisi myös tietää mitä mieltä sinä olet siitä TV1:n 4.1.2008 esit­tämästä doku­men­tista, jos­sa Hen­rik Svens­mark esit­teli kolme uus­in­ta havain­toaan? Vai joko esitin niin kiusal­lisen kysymyk­sen, että tulee kir­joi­tuskiel­to kuten eräältä puolue­tover­il­tasi, joka vas­tasi tuo­hon ver­taa­mal­la meitä ilmas­toskep­tikoi­ta lit­teään maa­han uskovi­in ja kiel­si enää kirjoittamasta.

 43. Näke­mys, jos­sa jokin ihmis­ten sopi­ma ajan toim­intat­a­pa, esimerkik­si talouskasvu, nähdään luon­non­lain kaltaise­na ilmiönä, tun­tuu aika diktatoriselta.
  Samal­la taval­la muinaisen Neu­vos­toli­iton toimia hal­lit­si esimerkik­si usko kom­mu­nis­tisen puolueen johtavaan rooli­in tai tiet­ty­jen yhteiskun­ta­jär­jestelmien kro­nol­o­giseen järjestyk­seen (myös tulevaisuuteen).
  Nat­sit puolestaan pitivät ilmeis­es­ti muun muas­sa rotu­jut­tu­jaan aivan itses­tään selv­inä ja yli­his­to­ri­al­lisi­na totuuksina.
  Kieltämät­tä täl­lä het­kel­lä näyt­tää siltä, että talouskasvua­jat­telus­ta ei eroon mas­si­ivis­es­ti pyritä, mut­ta kan­nat­taa muis­taa, että kap­i­tal­is­tisen markki­na­t­alouden käsit­teen ja niit­ten sisältö ovat hyvin jous­tavia ja yleinen jous­tavu­us lie­nee juuri markki­na­t­alouden men­estyk­sen salaisuus.
  Sik­si talouskasvun sisältö saat­taa olla tule­vaisu­udessa jotain aivan muu­ta kuin nyt.
  Voi hyvin olla että mus­ta kasvu kor­vau­tuu vihreäl­lä kasvul­la. Olen­naista on nyky­istä parem­pi lop­putu­los eikä käsite.

 44. Trav­eller: Selvi­tyk­siä on kyl­lä tehty, ja on tehtävä lisää kos­ka ne eivät ratkaise mitään. Riip­puu mitä halua lukea, on selvi­tyk­siä joka maku­un, rahoit­ta­jista riippuen. 

  Mainit­se­masi nol­la­summapeliä on ole­mas­sa kos­ka on suuret intres­sit siinä mukana, kuten jo mainitsin int­ian tapauk­ses­sa, eikä mitään päätetä yhteishyvästä vaan rahan­val­lan ja sen siirtämisen pohjalta. 

  Emme elää täy­del­lisessä arvo­maail­mas­sa. Ei ole hyvä olla liian naivi. Lop­puko­men­tisi on NIIN pin­ta­puo­li­nen, yksinker­tainen ja mus­ta-valkoinen että en tuh­laa aika sen komen­toimisek­si. Jos et ymmär­rä noin yksinker­taisia asioi­ta tuskin kukaan pystyy aut­ta­maan siinä.

  Tomi: Jos talouskasvu olisi ihmistä varten eikä ihmiset talouskasvua varten kuten nyky­hetkel­lä, voisin ymmärtää koment­tisi evoluutiosta. 

  Ihmiset on osa evoluu­tionkokon­aisu­ut­ta, ei talouskasvu sinän­sä. Pitäisi erot­taa korkeaku­lu­tus­ta­so, korkeas­ta elämän laadusta(elintaso). Kehi­tys on aivan mah­dol­lista ja pitäisi olla kaikille. ei vaan niille ketkä voivat mak­saa kehi­tyk­sen tuloista. Hyvä että laps­esi ovat syn­tyneet pienen maail­man vähemistöön rikkaas­sa maas­sa että saa­vat hoitoa (knock on wood), eikä se liity talouskasvu­un vaan hyvään tuuri­in, muuten ei edes malar­i­aa hoidettaisi. 

  “Vahvin voit­taa, mut­ta onnek­si se markki­na­t­aloudessa tapah­tuu mui­ta palvele­mal­la. Vas­tus­ta nyt sel­l­aista sys­teemiä!” Ei tai­da vahvin voit­taa, vaan se kenel­lä on enem­män rahaa ja val­taa, ja sitä se kerää entistä enem­män muit­ten kus­tan­nuk­sel­la, eli se epäoikeu­den jako, mihin talouskasvu­fun­da­men­tal­is­tit ette ikinä vas­taa, kaik­ki jää hal­paan slum­mipop­ulis­mi­in, mis­tähän se johtuu?

  On var­masti mon­ta pointia mikä et ole ymmärtänyt jos min­un käsi­tys talouskasvus­ta sinä ymmär­rät pelkästään halvek­sun­tana, kun aina vaan pain­o­tan sen epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta. Kun ajat­telet että pienem­mäl­lä ja hal­li­t­ul­la talouskasvul­la ei olisi kehi­tys­tä, mielestäni ihan päin­vas­toin, kun uskot evoluu­tion vas­tus­tamiseen(??) eikä ohjaus­ta evoluu­ti­iviseen halut­tuun suun­taan, kukaan ei voisi evoluu­tio­ta vas­tus­taa kos­ka se tapah­tuu kuitenkin, suun­taan tai toiseen. Taas sitä slummipopulismia!

 45. Tehoau­toil­i­ja: Aerosolien viilen­tävästä vaiku­tus­ta on vah­va evi­denssi, samoin on vah­vaa evi­denssia että jäätiköt ympäri­maail­maa sulaa­vat, ja on aivan kiis­ta­ton evi­denssi siitä että CO2 molekyylil­lä on kasvi­huoneilmiötä lis­sävä vaiku­tus sul­je­tus­sa systeemissä. 

  CO2 käytet­ti­in jo 100 vuot­ta sit­ten kasvi­huoneis­sa tehosta­maan kasvua, ja sil­loin jo Arhe­nius varoit­ti sen omi­naisuuk­sista ilmake­hässä. Sil­loin ei tiedet­ty vielä mitään sadoista muista vaikut­ta­jista, aerosolit, aurinko, kos­mi­nen­pö­ly, typ­pi,- halo­geeni yhdis­teet jne. 

  Hen­rik Svens­mark tärkeät havain­not tutk­i­taan ja tes­tataan ympäri maail­maa. Eiköhän se ole turhan aikaisin väit­tää että mies on oike­as­sa ennen kun on saatu titeel­listä evi­denssia ilmiöstä, jot­ka mon­et tutk­i­jat kuvaa­vat erit­täin haikoksi.

 46. Juani­to, eihän Kul­malakaan kiistä viilen­tävää vaiku­tus­ta, kyse onkin eri aerosolien vaiku­tusten voimakkuuk­sista ja kaikkien aerosolien yhteis­vaiku­tuk­sen sum­man suu­ru­ud­es­ta. Ja tätä kaut­ta niiden net­to­vaiku­tuk­ses­ta ilmas­ton läm­pöti­laan. Parhaas­sa tai pahim­mas­sa (kat­seli­jan kul­mas­ta riip­puen) aerosolit viilen­tävät ilmas­toa enem­män kuin mitä CO2, metaani yms läm­mit­tävät ja ilmas­to muut­tuukin kylmem­mäk­si eli päin­vas­taiseen suun­taan kuin mitä Al Gore ja IPCC jne väit­tävät. Maa­pal­lo ei ole sul­jet­tu vaan avoin sys­tee­mi, ter­mo­dy­nami­ikan alkei­ta. Tes­tataanko? Sven­skmark sai pitkään vas­taansa vähät­te­lyä ja vihamielisyyt­tä, CERNissa on vih­doinkin otet­tu se pil­vien­muo­dos­tusjut­tu tutkit­tavak­si, mut­ta entäs ne uudet havain­not joista ainakin minä kuulin ensim­mäisen ker­ran vas­ta 4.1.2008? Ja ei tietenkään pitäisi julis­taa oike­as­sa ole­vak­si ennen kuin on tutkit­tu, mut­ta julis­te­taan­han sitä katas­tro­faal­ista ilmas­ton­läm­pen­e­mistäkin totuute­na, vaik­ka se ei sitä selvästikään ole, ennus­teet failaa, vas­taiset todis­teet lisään­tyy, jne.

 47. Aerosolien viilen­tatavsa­ta vaiku­tuk­ses­ta on hyvaa tietoa, siita ei ollut kysymys, vaan siita etta, mita sit­ten? Pitaisiko lisa­ta CO2 sik­si etta aerosolit viilen­ta­vat? Tun­tuu aika hul­lul­ta, ja miten voi ennus­taa tule­vaisu­ut­ta jos riskitek­i­joi­ta lisataan?

  Maa­pal­lo avoin sys­tee­mi??? Maa­pal­lolle tulee ulkop­uolelta ener­gia ja sinne se menee, kuten paljon muu­takin, mut­ta kun meil­la on atmos­fääri mika tekee plan­e­tas­tamme joten kuten sul­jet­tu sys­tem­mi nimeno­maan ter­mo­dy­naamis­es­ti. Niin kuin man­it­sit, ter­mo­dy­namikan lait tutuk­si, varsinkin 2 entropi­an laki ja sen sovelt­a­mi­nen maapallolle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.