Potilaan ajan arvo

(Kir­joi­tus on jul­kais­tu Lää­kä­ri­leh­den kolumnina)

Poi­ka­ni sai erää­nä aamu­na niin anka­ran veren­vuo­don nenään­sä, että vuo­ta­va suo­ni piti polt­taa umpeen. Saa­toin hänet pai­kal­li­sel­le ter­veys­a­se­mal­le, jos­ta hänet lähe­tet­tiin ope­raa­tio­ta var­ten HYKS:iin. Hän tuli ammat­ti­tai­dol­la hoi­de­tun nenän kans­sa kotiin yhden­tois­ta tun­nin kulut­tua. Hoi­don laa­dus­sa ei ole moit­teen sanaa, mut­ta oli­si se nopeam­min­kin voi­nut käy­dä. Ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen käsit­te­lys­sä hän oli noin 30 minuut­tia. Muu aika kului odot­ta­mi­seen hoi­don eri vaiheissa. 

Jul­ki­sel­le ter­vey­den­huol­lol­le tulee hal­vem­mak­si, että hätä­ta­pauk­siin vara­tut lää­kä­rit hoi­ta­vat vähem­män kii­reel­li­set, kun hätä­ta­pauk­sil­ta jou­ta­vat. Sääs­tyy rahaa ja työ­voi­maa ver­rat­tu­na sii­hen, että hätä­ta­pauk­sil­le oli­si oma hen­ki­lö­kun­tan­sa ja taval­li­sil­le poti­lail­le oman­sa, mut­ta poti­laan ajal­le ei täs­sä opti­moin­nis­sa ole annet­tu arvoa.
Kou­lu­lai­sen aika ei mak­sa suo­raan rahaa. Minul­le yrit­tä­jä­nä koko­nai­sen työ­päi­vän menet­tä­mi­nen mer­kit­si­si niin suur­ta ansion mene­tys­tä, että vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa kan­nat­tai­si ilman muu­ta mak­saa yksi­tyi­ses­tä hoidosta. 

Jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to on Suo­mes­sa hyvää. Yksi­tyis­sai­raa­las­sa kompli­kaa­tioi­ta saa­nut poti­las siir­re­tään kes­kus­sai­raa­laan. Mones­sa maas­sa sai­raa­loi­den osaa­mis­jär­jes­tys on päinvastainen.
Sil­ti perus­ter­vey­den­huol­to on suu­ris­sa kau­pun­geis­sa jakau­tu­mas­sa aktii­vi­väes­tön suo­si­maan yksi­tyi­seen hoi­toon ja pas­sii­vi­väes­tön käyt­tä­miin ter­veys­kes­kuk­siin. Syy ei ole hoi­don tasos­sa. Kii­re ajaa mak­su­ky­kyis­tä väkeä ajaa yksityislääkäreille. 

Tämä jakau­tu­mi­nen on huo­no asia. Ter­veys­kes­kus­lää­kä­rien työ­mo­ti­vaa­tio las­kee, kun ter­veys­kes­kuk­siin vali­koi­tu­vat lää­kä­rin kan­nal­ta ikä­vim­mät poti­laat. Kak­sin­ker­tai­nen orga­ni­saa­tio lisää kus­tan­nuk­sia. Ongel­ma on sekin, jos yksi­tyi­sel­lä ja jul­ki­sel­la puo­lel­la nou­da­te­taan jat­ko­hoi­toon lähe­tet­täes­sä eri kri­tee­rei­tä. Tuli­si jul­ki­sel­le talou­del­le hal­vem­mak­si, jos ter­veys­kes­kuk­set toi­mi­si­vat niin hyvin, että ne kel­pai­si­vat kaikille.
Pitäi­si­kö kii­rei­sen voi­da ohit­taa jonos­sa lisää mak­sa­mal­la? On peri­aat­tees­sa aivan eri asia ohit­taa leik­kaus­jo­nos­sa kuin pääs­tä odo­tus­huo­nees­ta mui­ta nopeam­min lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le. Jäl­kim­mäi­nen ei pal­jon eroa sii­tä, että mak­saa pari kymp­piä tak­sis­ta sen sijaan, että köröt­te­li­si mui­den muka­na ratikalla. 

Näin­hän nyt teh­dään. Lää­kä­rin puheil­le pää­see nopeam­min mak­sa­mal­la lää­kä­ria­se­mal­la sum­man, joka vas­taa koh­ta­lais­ta tak­si­mat­kaa sen sijaan, että mak­sai­si 11 eurol­la ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Teo­rias­sa lonk­ka­leik­kauk­seen­kin pää­see rahan avul­la nopeam­min, mut­ta sil­loin pitää jo mak­saa maa­il­ma­nym­pä­rys­mat­kan hinta.

Kan­sa­lai­set näyt­tä­vät hyväk­sy­vän tämän rahal­la ohit­ta­mi­sen, kun­han se tapah­tuu eri orga­ni­saa­tiois­sa. Pois­sa sil­mis­tä, pois­sa mie­les­tä. Sitä tus­kin hyväk­syt­täi­siin, että samas­sa ter­veys­kes­kuk­sen odo­tus­huo­nees­sa oli­si eri jonot vähän ja pal­jon mak­sa­vil­le poti­lail­le, vaik­ka ei sii­nä peri­aat­tees­sa mitään eroa olisi.

Kävin vuon­na 2002 perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä tutus­tu­mas­sa Bri­tan­nian ter­vey­den­huol­toon. Kävim­me pai­kal­li­ses­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa, jos­sa otet­tiin vas­taan myös yksi­tyi­siä poti­lai­ta omis­sa tilois­sa. Meil­le seli­tet­tiin, että osal­lis­tues­saan kiin­tei­den kus­tan­nus­ten mak­suun näi­den taloon tuo­ma raha aut­taa myös vero­va­roin mak­set­ta­vien hoi­toa. Hoi­to sinän­sä oli molem­mil­la puo­lil­la samaa. Täs­sä näkö­koh­das­sa on oma jär­ken­sä, jos vaih­toeh­to­na on ter­vey­den­huol­lon jakau­tu­mi­nen rik­kai­den ja köy­hien jär­jes­tel­mik­si. Onhan junis­sa­kin ensim­mäi­nen luok­ka hou­kut­te­le­mas­sa lii­ke­mie­hiä autois­ta juniin.

Suu­ri ideo­lo­gi­nen lataus tekee vai­keak­si kes­kus­tel­la yksi­tyi­sen ja jul­ki­sen hoi­don työn­jaos­ta. Outoa on, että samat hen­ki­löt, jot­ka kovas­ti vas­tus­ta­vat yksi­tyi­siä ter­veys­a­se­mia, puhu­vat läm­pi­mäs­ti työ-ter­veys­huol­lon puo­les­ta, vaik­ka se juu­ri pitää yksi­tyi­siä lää­kä­ria­se­mia pys­tys­sä. Työ­nan­ta­jat mak­sa­vat mie­lel­lään sii­tä, että työn­te­ki­jät pää­se­vät lää­kä­ril­le jonot­ta­mat­ta, kos­ka muu­ten he jonot­tai­si­vat työ­nan­ta­jan ajal­la. Eivät työ­nan­ta­jat yksin las­kua mak­sa. Kela mak­saa pal­jon avo­kä­ti­sem­min työ-ter­veys­huol­lon lää­kä­ri­käyn­neis­tä kuin sii­tä, että taval­li­nen kan­sa­lai­nen käy yksi­tyis­lää­kä­ril­lä. Loput työ­nan­ta­ja voi vähen­tää verotukses¬saan. Vero­ra­haa tähän kuluu enem­män kuin ter­veys­kes­kus­ten poti­lai­siin. Aina­kin työ­voi­man ter­veys on val­tio­val­lan eri­tyi­ses­sä suojeluksessa.

Jos työs­sä­käy­vien kii­reet näin on hyväk­syt­ty mui­ta arvok­kaam­mik­si, eikö sitä voi­si hyväk­syä jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa­kin? Mik­si ter­veys­kes­kus­ten toi­min­taa ei voi­si laa­jen­taa niin, että se tar­joai­si mak­sua vas­taan työ­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut yri­tyk­sil­le ja takai­si, että näi­den yri­tys­ten työn­te­ki­jät pää­se­vät hoi­toon ilman koh­tuu­ton­ta odo­tus­ta. Tämä tuli­si veron­mak­sa­jil­le nykyis­tä hal­vem­mak­si ja aina­kin hidas­tai­si ter­vey­den­huol­lon jakautumista.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni tästä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.