Kivihiilen kielto ei yksin vähennä ilmastopäästöjä

Ympäristövä­ki on aivan onnes­ta ymmyrkäisenä, kun hal­li­tus on ilmoit­tanut kieltävän­sä kivi­hi­ilen polton lail­la vuodes­ta 2030 alka­en. Olisi haus­ka osal­lis­tua tähän iloit­se­vien ihmis­ten joukkoon, mut­ta rehellisyys pakot­taa sanomaan, että yksinään tämä toimen­pide on hyödytön, jopa haitallinen.

Hal­li­tus ei kiel­lä turpeen polt­toa, vaik­ka sen hiilid­iok­sidipäästöt tuotet­tua ener­giayk­sikköä kohden ovat vielä suurem­mat. Toisaal­ta turpeen poltos­ta ei ole sähkön tuotan­nos­sa san­ot­tavaa hait­taa ilmas­tolle samas­ta syys­tä kuin kivi­hi­ilen kieltämis­es­tä ei ole hyötyä.

Vaik­ka nyt ei ole kovin innos­tavaa puhua päästökau­pas­ta, kos­ka jär­jestelmä on teho­ton liian run­saiden päästöoikeuk­sien vuok­si, vuon­na 2030 päästökau­pan pitäisi jo toimia ihan hyvin, kos­ka päästöoikeuk­sien määrää markki­noil­la tul­laan tuo­hon men­nessä vähen­tämään melkois­es­ti. Jos Suomes­sa  päästökau­pan toimies­sa kor­vataan kivi­hi­iltä hak­keel­la, päästöoikeudet siir­tyvät muualle ja helpot­ta­vat kivi­hi­ilen polt­toa esimerkik­si Sak­sas­sa ja Puo­las­sa. Ilmas­to ei hyödy mitään. Jat­ka lukemista “Kivi­hi­ilen kiel­to ei yksin vähen­nä ilmastopäästöjä”