Kivihiilen kielto ei yksin vähennä ilmastopäästöjä

Ympä­ris­tö­vä­ki on aivan onnes­ta ymmyr­käi­se­nä, kun hal­li­tus on ilmoit­ta­nut kiel­tä­vän­sä kivi­hii­len pol­ton lail­la vuo­des­ta 2030 alkaen. Oli­si haus­ka osal­lis­tua tähän iloit­se­vien ihmis­ten jouk­koon, mut­ta rehel­li­syys pakot­taa sano­maan, että yksi­nään tämä toi­men­pi­de on hyö­dy­tön, jopa haitallinen.

Hal­li­tus ei kiel­lä tur­peen polt­toa, vaik­ka sen hii­li­diok­si­di­pääs­töt tuo­tet­tua ener­giayk­sik­köä koh­den ovat vie­lä suu­rem­mat. Toi­saal­ta tur­peen pol­tos­ta ei ole säh­kön tuo­tan­nos­sa sanot­ta­vaa hait­taa ilmas­tol­le samas­ta syys­tä kuin kivi­hii­len kiel­tä­mi­ses­tä ei ole hyötyä.

Vaik­ka nyt ei ole kovin innos­ta­vaa puhua pääs­tö­kau­pas­ta, kos­ka jär­jes­tel­mä on teho­ton lii­an run­sai­den pääs­tö­oi­keuk­sien vuok­si, vuon­na 2030 pääs­tö­kau­pan pitäi­si jo toi­mia ihan hyvin, kos­ka pääs­tö­oi­keuk­sien mää­rää mark­ki­noil­la tul­laan tuo­hon men­nes­sä vähen­tä­mään mel­koi­ses­ti. Jos Suo­mes­sa  pääs­tö­kau­pan toi­mies­sa kor­va­taan kivi­hiil­tä hak­keel­la, pääs­tö­oi­keu­det siir­ty­vät muu­al­le ja hel­pot­ta­vat kivi­hii­len polt­toa esi­mer­kik­si Sak­sas­sa ja Puo­las­sa. Ilmas­to ei hyö­dy mitään. Jat­ka luke­mis­ta “Kivi­hii­len kiel­to ei yksin vähen­nä ilmastopäästöjä”