Kivihiilen kielto ei yksin vähennä ilmastopäästöjä

Ympä­ris­tö­vä­ki on aivan onnes­ta ymmyr­käi­se­nä, kun hal­li­tus on ilmoit­ta­nut kiel­tä­vän­sä kivi­hii­len pol­ton lail­la vuo­des­ta 2030 alkaen. Oli­si haus­ka osal­lis­tua tähän iloit­se­vien ihmis­ten jouk­koon, mut­ta rehel­li­syys pakot­taa sano­maan, että yksi­nään tämä toi­men­pi­de on hyö­dy­tön, jopa haitallinen.

Hal­li­tus ei kiel­lä tur­peen polt­toa, vaik­ka sen hii­li­diok­si­di­pääs­töt tuo­tet­tua ener­giayk­sik­köä koh­den ovat vie­lä suu­rem­mat. Toi­saal­ta tur­peen pol­tos­ta ei ole säh­kön tuo­tan­nos­sa sanot­ta­vaa hait­taa ilmas­tol­le samas­ta syys­tä kuin kivi­hii­len kiel­tä­mi­ses­tä ei ole hyötyä.

Vaik­ka nyt ei ole kovin innos­ta­vaa puhua pääs­tö­kau­pas­ta, kos­ka jär­jes­tel­mä on teho­ton lii­an run­sai­den pääs­tö­oi­keuk­sien vuok­si, vuon­na 2030 pääs­tö­kau­pan pitäi­si jo toi­mia ihan hyvin, kos­ka pääs­tö­oi­keuk­sien mää­rää mark­ki­noil­la tul­laan tuo­hon men­nes­sä vähen­tä­mään mel­koi­ses­ti. Jos Suo­mes­sa  pääs­tö­kau­pan toi­mies­sa kor­va­taan kivi­hiil­tä hak­keel­la, pääs­tö­oi­keu­det siir­ty­vät muu­al­le ja hel­pot­ta­vat kivi­hii­len polt­toa esi­mer­kik­si Sak­sas­sa ja Puo­las­sa. Ilmas­to ei hyö­dy mitään.

Jos sitä kor­va­taan tur­peel­la, pääs­tö­oi­keuk­sia tie­tys­ti kuluu entis­tä enem­män, joten ei sii­tä tur­pees­ta­kaan vas­taa­vas­ti hait­taa ilmas­tol­le ole. Suo­luon­to on asia erik­seen ja tur­peen­nos­tos­ta aiheu­tu­va vesis­tö­jen pilaantuminen.

Ainoa teho­kas tapa käyt­tää rahaa pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen on ostaa mark­ki­noil­ta pois pääs­tö­oi­keuk­sia ja paras­ta poli­tiik­kaa on vai­kut­taa EU:ssa niin, että liik­keel­le las­ket­ta­vien pääs­tö­oi­keuk­sien mää­rää vähen­ne­tään suun­ni­tel­tua nopeam­min. Täs­sä taas Suo­mi on ollut aika saamaton.

Jos pääs­tö­kau­pan sään­nöt pysyi­si­vät nykyi­sel­lään niin, ettei puun pol­tos­ta aiheu­tu­vaa hii­li­diok­si­dia las­ke­ta, hii­li­voi­man kor­vaa­mi­nen hake­voi­mal­la jopa lisäi­si glo­baa­le­ja pääs­tö­jä sen ver­ran kuin tuos­ta puun pol­tos­ta net­to­mää­räi­ses­ti pääs­tö­jä tulee. (Oma arvauk­se­ni on, että totuus voit­taa täs­sä­kin ja vuon­na 2030 puun pol­ton hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä 1/3 las­ke­taan pääs­tö­kau­pan piiriin. )

Oli­si erit­täin toi­vot­ta­vaa, että vuon­na 2030 hii­li­voi­ma­loi­den sul­ke­mi­nen Suo­mes­sa on talou­del­li­ses­ti jär­ke­vää, kos­ka pääs­tö­oi­keu­det ovat riit­tä­vän kal­lii­ta. Jos hii­li­voi­ma­lat sul­jet­tai­siin pääs­tö­kau­pan kaut­ta eikä lain­sää­dän­nöl­lä, nii­tä sul­jet­tai­siin kaik­kial­la Euroo­pas­sa jär­jes­tyk­ses­sä huo­noim­mat ensin ja aloit­taen lauh­de­voi­ma­lois­ta. Pääs­töt todel­la vähe­ni­si­vät. Ennen hii­li­voi­ma­loi­ta sul­keu­tui­si­vat tie­tys­ti ne vie­lä saas­tut­ta­vam­mat turvevoimalat.

Tur­ve­vä­ki tosin on vaa­ti­nut ympä­ris­tö­oh­jauk­sen mitä­töi­mis­tä niin, että val­tio palaut­tai­si tur­ve­voi­ma­loi­den mak­sa­mat pääs­tö­oi­keus­mak­sut sub­ven­tio­na tur­ve­tuo­tan­nol­le. Tämä aja­tus kan­nat­taa unoh­taa. Jos näin sai­si teh­dä Suo­mes­sa tur­ve­voi­ma­loil­le, niin sai­si teh­dä myös Puo­las­sa ja Sak­sas­sa hiilivoimalle.

Sinän­sä ener­gia-ala muut­tuu nyt niin nopeas­ti, että sen ennus­ta­mi­nen 13 vuot­ta eteen­päin on aika vai­ke­aa. Sitä suu­rem­mal­la syyl­lä pitäi­si antaa pääs­tö­kau­pan toi­mia ja jos halu­ja on aut­taa ilmas­toa, pois­taa lii­al­li­sia pääs­tö­oi­keuk­sia markkinoilta.

Syy­tä rie­muun hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä kiel­tää kivi­hii­li kui­ten­kin on – ei ilmas­tos­ta huo­les­tu­neil­la vaan met­sä­no­mis­ta­jil­la ja tur­ve­soi­den omis­ta­jil­la – ja niil­lä onnet­to­mil­la, jot­ka ovat pan­neet rahan­sa Fen­no­voi­maan. Kun kau­pun­kien kau­ko­läm­pö­voi­ma­lat sul­je­taan, säh­kön hin­ta tulee tie­tys­ti nouse­maan tal­vi­sin aika pal­jon – mut­ta ei niin pal­jon, että kivi­hii­li­voi­ma­lat kor­vau­tui­si­vat hake­voi­ma­loil­la. Näil­lä näky­min tulee pelk­kiä hak­keel­la toi­mi­via läm­pö­kat­ti­loi­ta, jol­lai­sel­la Helen Oy aikoo kor­va­ta Hana­saa­ren kivi­hii­li­voi­ma­lan. Säh­kön ja läm­mön yhteis­tuo­tan­to yksin­ker­tai­ses­ti vain loppuu.

Eivät­kö luon­non­suo­je­li­jat ole lain­kaan huo­lis­saan suun­ni­tel­luis­ta mas­sii­vi­sis­ta hak­kui­den lisäyksistä?

30 vastausta artikkeliin “Kivihiilen kielto ei yksin vähennä ilmastopäästöjä”

 1. Syy­tä rie­muun hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä kiel­tää kivi­hii­li kui­ten­kin on – ei ilmas­tos­ta huo­les­tu­neil­la vaan met­sä­no­mis­ta­jil­la ja tur­ve­soi­den omis­ta­jil­la ja niil­lä onnet­to­mil­la, jot­ka ovat pan­neet rahan­sa Fennovoimaan.”

  Minus­ta tämä hais­kah­taa ihan puh­taal­ta kepu­loin­nil­ta eri rahan siir­tä­mi­sel­tä kepui­sän­tien taskuun.

  Toi­saal­ta olem­me osa Poh­jois­mai­sia säh­kö­mark­ki­noi­ta, voi­daan­han sitä hiil­tä polt­taa Suo­mel­le Ruotsissakin.

 2. Kii­tos Osmo! Euroo­pan yhtei­nen pääs­tö­kau­pan kiin­tiö tekee pääl­lek­käi­sis­tä kan­sal­li­sis­ta toi­mis­ta tosi­aan tehot­to­mia. Toki vain CO2-pääs­tö­jen osal­ta, muut­kin vai­ku­tuk­set on tär­kei­tä, kuten tuos­sa suo­luon­non osal­ta mai­nit­sit­kin. Kiel­tä­mi­sel­lä voi­si kui­ten­kin olla mer­ki­tys­tä myös mal­li­na muil­le (Euroo­pan ulko­puo­li­sil­le) mail­le. Kuten teks­tis­sä­si mai­nit­set­kin, tehok­kain kei­no vähen­tää CO2-pääs­tö­jä on ostaa Euroo­pan pääs­tö­kiin­tiös­tä pois nii­tä hal­po­ja pääs­tö­oi­keuk­sia. Sen voi teh­dä verk­ko­kaup­pam­me kaut­ta osoit­tees­ta https://co2esto.com/kauppa.

 3. Ympä­ris­tö­vä­ki täs­sä vis­siin tar­koit­taa noi­ta WWF:n, SLL;n ja GP:n tapai­sia. Ovat nyky­ään jo kaik­ki por­va­ril­lis­ta har­ras­ta­mis­ta, jois­ta käy­dään hake­mas­sa hyvä mer­kin­tä cv:n ja sii­tä jat­ke­taan sit­ten teol­li­suu­den pal­ve­luk­seen. On GP:stäkin men­ty viher­pe­su­joh­ta­jik­si öljy-yhtiöi­hin. Ei niil­lä ole varaa astua jokai­sen saas­tut­ta­jan var­pail­le, kos­ka halua­vat ede­tä ural­laan, ja näis­tä “bio­saas­tut­ta­jis­ta” jul­ki­suus antaa posi­tii­vi­sen kuvan. Ei ole mitään puh­taan lin­jan ympä­ris­tö­jär­jes­töä jol­la oli­si yhteis­kun­nal­lis­ta näky­vyyt­tä ja vaikutusta. 

  Ihan samaa viher­pe­sua tämä­kin, kun rat­kai­se­vaa lie­nee ne kas­vi­huo­ne­kaa­sut, eikä se mis­tä ne tule­vat. Nyt vain on lobat­tu bio­pääs­töt hyvik­si ja fos­sii­li­set huo­noik­si, vaik­ka ilmas­to tus­kin ymmär­tää muu­ta kuin co2:sta.

  Kai­di pitäi­si kaa­taa, tur­ve pitäi­si kaa­taa ja kaik­ki muu­kin bio­pel­lei­ly joka ei ole jäte­poh­jais­ta sai­si upo­ta suo­hon. Mut­ta kuu­lem­me­ko sit­ten kos­kaan vih­reis­tä­kään mitään kri­tiik­kiä? Siis sel­lai­sil­ta jot­ka eivät ole puo­lie­lä­köi­ty­nei­tä ja istu­neet sor­mi per­sees­sä edus­kun­nas­sa. Var­tia lie­nee ainut joka edes pyr­kii aja­maan jul­ki­suu­den avul­la asioi­ta johon­kin suun­taan, kun loput odot­ta­vat varoen vaa­le­ja. Nii­nis­tö­kin ila­koi Kai­din pummihanketta.

 4. Minus­ta kiel­to on poliit­ti­sen suun­nan osoit­ta­ja­na hyvä asia, vaik­kei sil­lä pal­joa vai­ku­tus­ta ole­kaan. Huol­to­var­muus­kin tai­det­tiin tuos­sa kiel­los­sa sinän­sä fik­sus­ti jät­tää pak­ka­sia var­ten porsaanreiäksi. 

  Kivi­hii­len kiel­to joka tapauk­ses­sa osuu niin pie­neen osaan fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta, että oli­si suo­ta­vaa, että hal­li­tus teki­si vai­ku­tuk­sel­taan suu­rem­pia pää­tök­siä nyt samaan syssyyn. 

  Esi­mer­kik­si öljyn käyt­töä voi­si vähen­tää tehok­kaas­ti ohjaa­mal­la joko vero­tuk­sel­la tai kovem­min kei­noin lii­ken­net­tä koh­ti säköis­ty­mis­tä. Sen voi aivan hyvin teh­dä bio­polt­toai­nei­den kans­sa tai ilman niitä.

  Samoin kotien läm­mi­tyk­ses­sä öljyä palaa aivan tur­haan, kun mui­ta­kin kei­no­ja läm­mi­tyk­seen oli­si, kuten läm­pö­pum­put — tai mik­sei jopa jokin bioöljy.

  Lii­ken­teen ja läm­mi­tyk­sen säh­köis­tä­mi­nen tie­tys­ti samal­la siir­täi­si nii­den pääs­töt pääs­tö­kau­pan pii­riin, ja pääs­tö­vä­hen­nyk­set hoi­tui­si­vat näp­pä­räs­ti toi­vot­ta­vas­ti kor­jau­tu­val­la päästökaupalla.

 5. Eeme­li:
  Sen voi teh­dä verk­ko­kaup­pam­me kaut­ta osoit­tees­ta https://co2esto.com/kauppa.

  Hyvä jut­tu!

  Mut­ta ker­ro­pa miten voin var­mis­tua että ette ole huijareita?

  Ilmai­nen vink­ki: nyt kun alkaa ole­maan jou­lun aika, kan­nat­tai­si jol­la­kin saa­da yri­tyk­set käyt­tä­mään pik­ku­jou­lu­lah­ja­ra­hat näi­hin. Myy­kää vaik­ka jou­lu­kort­te­ja, jos­sa ker­ro­taan että tämän kor­tin lähet­tä­mi­nen vähen­si pääs­tö­jä näin ja näin mon­ta ton­nia. Tai jotain. You got the point.

 6. Eivät­kö luon­non­suo­je­li­jat ole lain­kaan huo­lis­saan suun­ni­tel­luis­ta mas­sii­vi­sis­ta hak­kui­den lisäyksistä?”

  Suo­men Eko­mo­der­nis­tit ry on pyr­ki­nyt joh­don­mu­kai­ses­ti ilmai­se­maan huo­len­sa bio­ta­lous­hank­kei­den mas­sii­vi­sis­ta hak­kui­den lisää­mi­sis­tä ja suo­ma­lai­sen elin­kei­noe­lä­män ja poliit­tis­ten puo­luei­den halut­to­muu­des­ta arvioi­da bio­mas­san käy­tön ilmas­to­vai­ku­tuk­sia realistisesti. 

  Esim. https://ekomodernismi.fi/2016/03/17/sem-suomen-etu-on-perustaa-bioenergiakanta-tieteeseen/

  Ikä­vä kyl­lä nuo­re­na jär­jes­tö­nä meil­lä ei ole vie­lä perin­teis­ten ympä­ris­tö­jär­jes­tö­jen veroi­sia resurs­se­ja ja kon­tak­te­ja. Mut­ta kyl­lä aina­kin jot­kut ovat hyvin huo­lis­saan kehityksestä.

 7. Tur­ve­suo uusiu­tuu puo­li mil­li­met­riä vuo­des­sa ja sitä rou­hi­taan puo­li met­riä vuodessa.

  Kes­ki­mää­räi­nen suo sisäl­tää alle 5 met­ri­sen turvepatjan.

  Todel­la kes­tä­vää kehi­tys­tä ja silleen…

 8. Sylt­ty: Hyvä juttu! 

  Mut­ta ker­ro­pa miten voin var­mis­tua että ette ole huijareita?

  Ilmai­nen vink­ki: nyt kun alkaa ole­maan jou­lun aika, kan­nat­tai­si jol­la­kin saa­da yri­tyk­set käyt­tä­mään pik­ku­jou­lu­lah­ja­ra­hat näi­hin. Myy­kää vaik­ka jou­lu­kort­te­ja, jos­sa ker­ro­taan että tämän kor­tin lähet­tä­mi­nen vähen­si pääs­tö­jä näin ja näin mon­ta ton­nia. Tai jotain. You got the point.

  Olem­me tun­nis­ta­neet tuon mitä­töin­ti­ta­pah­tu­man toden­net­ta­vuu­den tär­keäk­si ja sik­si pyr­ki­neet kuvaa­maan CO2Eston www-sivuil­la, miten mitä­töin­ti­pro­ses­si käy­tän­nös­sä tapah­tuu ja miten sii­tä saa tapah­tu­ma­nu­me­rol­la varus­te­tun ser­ti­fi­kaa­tin. Tuon nume­ron avul­la voim­me tar­vit­taes­sa osoit­taa vas­taa­van mää­rän pääs­tö­oi­keuk­sia mitä­töi­ty­neen pääs­tö­kau­pas­ta. Voit olla mei­hin suo­raan yhtey­des­sä CO2Es­to-sivun yhteys­tie­to­jen kaut­ta jos mikään toi­min­nas­sa epäi­lyt­tää, niin pyrim­me paran­ta­maan sivus­ton kuvaus­ta sen mukaisesti.

  Kii­tos vinkistä!

 9. Eivät­kö luon­non­suo­je­li­jat ole lain­kaan huo­lis­saan suun­ni­tel­luis­ta mas­sii­vi­sis­ta hak­kui­den lisäyksistä?”

  Tätä voi jatkaa…

  Eivät­kö Kes­ki-Suo­men met­säs­tä­jät ole huo­lis­saan “jät­ti­teh­taan” aiheut­ta­mas­ta mas­sii­vi­ses­ta hauk­kui­den lisäyksistä?

 10. Vil­le Tulk­ki:
  “Eivät­kö luon­non­suo­je­li­jat ole lain­kaan huo­lis­saan suun­ni­tel­luis­ta mas­sii­vi­sis­ta hak­kui­den lisäyksistä?”

  Suo­men Eko­mo­der­nis­tit ry on pyr­ki­nyt joh­don­mu­kai­ses­ti ilmai­se­maan huo­len­sa bio­ta­lous­hank­kei­den mas­sii­vi­sis­ta hak­kui­den lisää­mi­sis­tä ja suo­ma­lai­sen elin­kei­noe­lä­män ja poliit­tis­ten puo­luei­den halut­to­muu­des­ta arvioi­da bio­mas­san käy­tön ilmas­to­vai­ku­tuk­sia realistisesti. 

  Esim. https://ekomodernismi.fi/2016/03/17/sem-suomen-etu-on-perustaa-bioenergiakanta-tieteeseen/

  Ikä­vä kyl­lä nuo­re­na jär­jes­tö­nä meil­lä ei ole vie­lä perin­teis­ten ympä­ris­tö­jär­jes­tö­jen veroi­sia resurs­se­ja ja kon­tak­te­ja. Mut­ta kyl­lä aina­kin jot­kut ovat hyvin huo­lis­saan kehityksestä.

  Unoh­ta­kaa jär­jes­töt. Opis­kel­kaa ja men­kää töi­hin alan yri­tyk­siin. Kek­si­kää parem­mat ratkaisut.

  Poli­tiik­ka ei kyke­ne tuot­ta­maan rat­kai­su­ja, mut­ta mark­ki­na­ta­lous kykenee.

  Huo­lis­saan ole­mi­sen sijaan kehit­tä­kää parem­mat rat­kai­sut kuin mitä meil­lä nyt on.

 11. Osmo: “Eivät­kö luon­non­suo­je­li­jat ole lain­kaan huo­lis­saan suun­ni­tel­luis­ta mas­sii­vi­sis­ta hak­kui­den lisäyksistä?”

  Pitäi­si­kö olla, se riip­puu hak­kui­den kohdentamisesta.

  Kun pol­tet­ta­vak­si kerä­tään vain hak­kuu­täh­teet, jot­ka koos­tu­vat teol­li­suu­den käyt­tä­män puun oksis­ta ja pie­ni­lä­pi­mit­tai­sis­ta lat­vuk­sis­ta, ei käy­tän­nös­sä syn­ny ilmaan hii­li­pääs­tö­jä. Sama tilan­ne, kun kas­vun nopeut­ta­mi­sek­si kerä­tään tai­mi­kon har­ven­nus­ran­gat, jot­ka kui­ten­kin kaa­det­tai­siin maa­han lahoa­maan. Ei sii­nä­kään tapauk­ses­sa muo­dos­tu hii­li­pääs­tö­jä. Ei näis­sä tapauk­sis­sa myös­kään syn­ny hii­li­nie­lua, vaan tulos on hii­li­neut­raa­li, siis hii­len suh­teen plus-mii­nus-nol­la. Nimit­täin täl­lai­nen pien­puu laho­aa Suo­men ilmas­tos­sa jok­seen­kin koko­naan jo kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Hii­li­pääs­töt­hän ovat yhtä suu­ret, paloi risu voi­ma­las­sa tai lahot­ti sen pie­ne­liöt omak­si energiakseen.

  Luon­non­mu­kai­sen kehi­tys­vai­heen­sa saa­vut­ta­nut luon­non­suo­je­lu­met­sä on myös­kin hii­li­neut­raa­li. Siel­tä vapau­tuu laho­tes­sa yhtä pal­jon hiil­tä kuin kas­vu sitoo. Toki myrs­kyn jäl­keen lahoa­vaa puu­ai­nes­ta on kes­ki­mää­räis­tä enem­män suh­tees­sa kas­vuun, mut­ta luon­to pian kor­jaa tilan­net­ta, kun syn­ty­nei­siin auk­koi­hin pus­kee hiil­tä sito­va tai­mik­ko seu­raa­vi­na vuo­si­na. Jos suo­je­lu­met­sä haka­taan, hii­li­pääs­töt ovat jopa suu­rem­mat kuin talous­met­sän avohakkuissa.

  Sii­nä tapauk­ses­sa met­säm­me ovat hili­nie­lu­ja, jos met­siem­me bio­mas­sa lisään­tyy. Bio­mas­sal­la tar­koi­tan pait­si teol­li­suu­del­le kel­vol­lis­ta puu­ta myös kai­ken­lais­ta pöheik­köä ja maa­pe­räs­sä juu­ris­toa sekä run­saas­ti monen­lai­sia mui­ta orga­nis­me­ja, kuten vaik­ka­pa sienirihmastoa. 

  Suo­men met­sien kehi­tys­tä on kau­an tark­kaan seu­rat­tu ja se osoit­taa puu­mää­rän jat­ku­vaa kas­vua. Näin sii­tä huo­li­mat­ta, vaik­ka puun käyt­tö on lisään­ty­nyt, tosin kyl­lä kas­vua hitaam­min. Kii­tos on met­sän­hoi­don ja suu­res­sa mää­rin ilmas­ton lämpenemisen.

  Oikea-aikai­nen har­ven­nus nopeut­taa mer­kit­tä­väs­ti kas­va­maan jätet­ty­jen pui­den kas­vua niin, että nii­den hii­li­si­säl­tö on usein vuo­si­kym­me­nen kulut­tua suu­rem­pi kuin oli ennen har­ven­nus­ta. Kah­den-nel­jän har­ven­nus­ker­ran jäl­keen on sys­tee­miin kuu­lu­nut haka­ta kaik­ki puut pois, lukuu­not­ta­mat­ta muu­ta­mia sääs­tö­pui­ta luon­non­suo­je­lun nimis­sä. Samal­la 60–100 vuo­den hii­li­nie­lu on menetetty.

  Uuteen met­sä­la­kiin sisäl­ly­tet­tiin vaih­toeh­dok­si jat­ku­va kas­va­tus. Sehän tar­koit­taa, että met­sä voi­daan säi­lyt­tää puus­toi­se­na loput­to­mas­ti eli siis hii­li­neut­raa­li­na. Tavoi­te voi­si olla, että vii­meis­tään vii­mei­sen har­ven­nuk­sen jäl­keen alu­een puus­to pide­tään jat­ku­vas­ti mel­ko saman suu­rui­se­na. Vaik­ka­pa kym­me­nen vuo­den välein siel­tä hae­taan teol­li­suu­den kai­paa­maa puu­ta ja hak­kuu­täh­teet­kin vie­dään poltettavaksi. 

  Kyl­lä sii­hen kor­juu­ko­neet jo nyt pys­ty­vät. Tie­tys­ti pal­jon mene­tel­miä ja met­sän­hoi­don suo­si­tuk­sia pitää ruka­ta. Samal­la met­sä­luon­nol­le tuli­si parem­mat edel­ly­tyk­set säi­lyä rikkaana.

  Täs­sä on var­mas­ti ainek­sia, jot­ka aut­tai­si­vat Suo­mea ja EU:ta löy­tä­mään hyvän kom­pro­mis­sin ilmas­to­neu­vot­te­luis­sa, jos pysy­tään fak­tois­sa ja jäte­tään omien etu­jen poli­ti­koin­ti vähemmälle.

 12. Kaik­ki kus­tan­nus­te­hok­kuu­del­taan lii­an kal­liit toi­met ovat huo­no­ja. Hana­saa­ren yhteis­tuo­tan­nos­ta luo­pu­mi­nen tai­taa olla maa­il­man ennä­tys lajis­saan, hyö­ty­jä ei tai­da löy­tyä ollen­kaan. Hii­len täys­kiel­to Suo­mes­sa kuu­luu samaan kate­go­ri­aan. Mut­ta ei kai poli­tii­koil­ta voi muu­ta odottaa.

 13. Säj­köis­ty­mi­nen jees. Kunh­na jou ker­too mil­lä se säh­kö tuo­te­taan. Ei pitäi­si tar­vi­ta saas­tut­ta­va­kvi­hiiil­tä kun säh­köä on niin hel­pos­ti saatavissa.

  Hyä­dyl­li­nen­las­kel­ma, joka itse­ku­kin on syy­tä teh­dä on las­kea C=2‑päästöt brut­to­me­gaeat­toia koh­den. Kykl­kä se hii­le­lä on seläv­ti kor­ke­ma­pi, oli­so­kabn tuplat ver­rat­tu­na maa­kaa­suun. Mut­ta ei kert­lauok­ka korkemapi.

  Miet­ti­kää yhdys­kut­na­ra­ken­net­ta, joka tar­vit­see vähem­män ener­gi­aa. Jos­tain syys­tä kukaan ei ole oikein huo­man­nut, että las­ten hoi­ta­mi­nen koto­na on aika enegriatehokasta.

 14. Onhan se kivi­hii­len­kin kiel­to jon­kin­lai­nen sig­naa­li. Ei se tie­tys­ti type­rää tur­peen polt­toa estä, mut­ta tekee se sen älyt­töm­mäk­si. Tai toi­vo­taan niin.

  t. Mik­ko

 15. Jyr­ki Pato­mä­ki:
  Osmo: “Eivät­kö luon­non­suo­je­li­jat ole lain­kaan huo­lis­saan suun­ni­tel­luis­ta mas­sii­vi­sis­ta hak­kui­den lisäyksistä?”

  Pitäi­si­kö olla, se riip­puu hak­kui­den kohdentamisesta.

  Kun pol­tet­ta­vak­si kerä­tään vainhakkuutähteet, 

  Hak­kuu­täh­tei­den polt­ta­mi­nen on kyl­lä aika kau­ka­na mas­sii­vi­ses­ta lisäämisestä.

  Näis­sä 100% uusiu­tu­via-ske­naa­riois­sa pol­te­taan surut­ta kaik­ki Suo­men met­sät. Esi­mer­kik­si muu­ta­mia huo­mioi­ta Sit­ran taan­noi­seen raporttiin:

  Täs­sä vaka­vas­ti ehdo­te­taan, että pol­tam­me noin 0.6EJ (0.675 EJ itse asias­sa. Kuvas­ta luke­mi­nen oli hiu­kan epä­tark­kaa.) bio­ener­gi­aa vuo­des­sa. Jos kuu­tios­sa puu­ta on noin 2000 kWh ener­gi­aa, tuo tar­koit­taa noin 90 mil­joo­naa kuu­tio­ta puu­ta vuo­des­sa. Suo­men met­sien vuo­si­kas­vu on hiu­kan yli 100 mil­joo­naa kuu­tio­ta, jos­ta suu­rin osa käy­te­tään jo nyt joko met­sä­teol­li­suu­des­sa tai ener­gia­na. Rapor­tin nero­pa­tit halua­vat pis­tää haloik­si noin kak­si ker­taa enem­män puu­ta kuin mitä nyt käy­täm­me ja val­ta­vas­ti enem­män kuin edes puun­polt­to­myön­tei­set tahot tääl­lä ovat ehdot­ta­neet. Eli onko aja­tus ajaa mei­dän met­sä­teol­li­suu­tem­me alas ja val­jas­taa liki koko luon­to ihmi­sen ener­gian­tar­peen tyydyttämiseksi?”

  Toi­nen haus­ka huomio:
  “Hupai­sas­ti suu­rin osa bio­ener­gias­ta oli­si myös varus­tet­tu hii­len­tal­tee­no­tol­la, jot­ta voi­sim­me saa­vut­taa nega­tii­vi­sia pääs­tö­jä. Ilman näi­tä ilmas­to­ta­voit­teis­sa ei pysy­tä. Hii­len tal­teen­ot­to alkaa ensi vuo­si­kym­me­nel­lä mikä var­maan tulee yllä­tyk­se­nä kai­kil­le bio­voi­ma­loi­ta omistaville. ”

  https://passiiviidentiteetti.wordpress.com/2016/06/19/sitran-raportti-pariisin-ilmastotavoitteista/

  —————

  Suo­men met­sät kas­va­vat noin 100 mil­joo­naa m3 vuo­des­sa ja niis­tä haka­taan noin 65 mil­joo­naa kuu­tio­ta. Hak­kui­ta pitäi­si Sit­ran rapor­tis­sa lisä­tä net­to­na noin 80 mil­joo­naa kuu­tio­ta (tai lopet­taa kaik­ki muu puus­ton käyt­tö) eli Sit­ran rapor­tis­sa läh­de­tään sii­tä, että ajan kulues­sa kaik­ki Suo­men met­sät yksin­ker­tai­ses­ti vede­tään sileäksi.

 16. Tär­kein­tä oli­si saa­da CO2 pääs­töt vähem­mäk­si koko maa­il­mas­sa. Kun käy­te­tään polt­toai­net­ta niin yhdis­tet­ty säh­kön- ja läm­mön­tuo­tan­to on ener­gia­te­hok­kain­ta. Jos Suo­mes­sa romu­te­taan CHP lai­tok­sia ja Sak­sas­sa lisä­tään lauh­de­voi­ma­loi­ta niin maa­pal­lon mit­ta­kaa­vas­sa CO2 lisääntyy.
  USA:n suu­rin CO2 vähen­nys tulee maa­kaa­sun käy­tös­tä. Suo­men suu­rin CO2 vähen­nys yhdis­te­tys­tä läm­mön- ja säh­kön­tuo­tan­nos­ta. Hel­sin­kin Hana­saa­ri vie kehi­tys­tä vää­rään suuntaan.

 17. O.S:” sen (tur­ve) hii­li­diok­si­di­pääs­töt tuo­tet­tua ener­giayk­sik­köä koh­den ovat vie­lä suuremmat.

  Muis­te­taan nyt kui­ten­kin se, että todel­li­suu­des­sa pääs­töt eivät ole suu­rem­mat, kyse on poliit­ti­ses­ta päätöksestä.

  Tur­peen pääs­tö­jen las­ku­kaa­vas­sa ei ote­ta huo­mioon uusiu­tu­mis­ta eikä kivi­hii­len nega­tii­vi­sia ympäristövaikutuksia . 

  Las­ku­ta­pa tuo­tet­tua ener­giayk­sik­köä koh­den on myös­kin hii­li­ta­seen näkö­kul­mas­ta vää­rä. Se ei huo­mioi kivi­hii­leen sitou­tu­nut­ta bio­mas­san pri­mää­ri­mää­rää käy­tän­nös­sä lain­kaan . Myös­kään kivi­hii­len uusiu­tu­mi­sen aikaa ei tie­ten­kään halu­ta ottaa mukaan pääs­tö­jen laskukaavaan.

  Pääs­tö­ker­toi­men las­ken­taan vai­kut­ta­vat muut­tu­jat ovat polt­toai­neen kos­teus­pi­toi­suus saa­pu­mis­ti­las­sa, polt­toai­neen hii­li­pi­toi­suus kuiva-aineessa.”

  Hyvä puheen­vuo­ro:

  http://www.tekniikkatalous.fi/arkisto/2009–11-17/Turve-on-parempi-kuin-kivihiili-3281709.html

  O.S:“Suoluonto on asia erik­seen ja tur­peen­nos­tos­ta aiheu­tu­va vesis­tö­jen pilaantuminen.”

  Van­haa tie­toa, tur­ve­tuo­tan­to ei enää pilaa vesis­tö­jä uuden tek­nii­kan ansiosta.

  O.S:“Eivätkö luon­non­suo­je­li­jat ole lain­kaan huo­lis­saan suun­ni­tel­luis­ta mas­sii­vi­sis­ta hak­kui­den lisäyksistä?”

  Suo­men puu­va­rat kas­va­vat enem­män kuin nii­tä haka­taan, varaa siis on lisä­tä hakkuita. 

  Nyt pitää­kin käyt­tää kaik­ki voi­mat sii­hen, että Suo­men met­sät huo­mioi­daan hii­li­nie­lui­na uudes­sa ilmas­to­so­pi­muk­ses­sa. Siis todel­li­sen bio­lo­gi­sen perus­tan mukai­ses­ti eikä taas poliit­ti­se­na leh­män­kaup­pa­na tur­peen koh­te­lun ja Nii­nis­tön Dur­ban- kata­stro­fin kal­tai­se­na vääryytenä.

 18. Ihmet­te­lin­kin, ettei kukaan ole puhu­nut tur­peen nos­ton ja pol­ton vai­ku­tuk­sis­ta. Tie­tys­ti tämä mer­kit­see sitä, ettei kepu hyväk­sy vih­rei­tä tule­vai­suu­des­sa­kaan hal­li­tus­kump­pa­nik­seen. Parem­pi sekin kuin olla osal­li­se­na kata­stro­faa­li­ses­sa poli­tii­kas­sa, kuten kokoo­mus kepun apu­luo­lu­ee­na. Kai kepu ryh­tyy taas pian aja­maan tur­peen ase­maa uusiu­tu­van ener­gian lähteenä.

 19. Kivi­hii­li­kiel­lon voi teh­dä niin monel­la tapaa, Ruot­si ilmoit­ti lopet­ta­van­sa ydin­voi­man käy­tön jos­kus men­neel­lä vuo­si­tu­han­nel­la, mut­ta siel­lä ne ydin­myl­lyt jau­ha­vat ener­gi­aa ja hyvin­voin­tia mel­kein van­haan mal­liin tänä­kin päivänä.

 20. Minun mie­les­tä­ni tämä on jon­kun­lais­ta oirei­lua sii­tä, ener­gia­kes­kus­te­lus­sa kol­me suh­teel­li­sen ääne­käs­tä ryh­mää tukah­dut­taa täl­lä het­kel­lä kovin tehok­kaas­ti ter­veen jär­jen äänen.

  Ensim­mäi­nen on tie­tys­ti tämä ilmas­to­de­nia­lis­tien poruk­ka, joi­den argu­men­taa­tio menee joten­kin niin, että ilmas­to ei ole läm­men­nyt. Ja vaik­ka oli­si­kin, niin se on läm­men­nyt aikai­sem­min­kin, eikä se aina­kaan ole ihmis­ten aikaan­saan­nok­sia. Ja vaik­ka se oli­si­kin ihmis­ten aikaan­saan­nok­sia, aina­kaan sil­le ei voi mitään teh­dä. Ja vaik­ka voi­si­kin, niin se on sit­ten lii­an kal­lis­ta, mut­ta mitään mui­ta kvan­ti­ta­tii­vi­sia perus­te­lu­ja en kyl­lä täl­le väit­teel­le suos­tu anta­maan kuin satun­nai­sia isol­ta kuu­los­ta­via numeroita.

  Toi­nen on sit­ten tämä poruk­ka, jon­ka mie­les­tä on ihan mah­dol­lis­ta ja kan­na­tet­ta­vaa täh­dä­tä 100% uusiu­tu­vaan pri­mää­rie­ner­gi­aan lähi­vuo­si­kym­me­ni­nä. Näi­den mukaan tuu­li­voi­maa voi­daan suo­mes­sa tuot­taa hel­pos­ti yli vii­si ker­taa enem­män (106TWh [1]) kuin mitä VTT on arvioi­nut wiki­pe­dian mukaan Suo­men tek­ni­sek­si poten­ti­aa­lik­si (alle 20 TWh [2]). Ja bio­mas­san käyt­töä­hän voi­daan tie­tys­ti myös lisä­tä 50% nykyisestä[1], vaik­ka jo nyky­ti­lan­tees­sa bio­di­ver­si­tee­tin säi­ly­mi­nen vaa­tii toimenpiteitä[3] ja bio­polt­toai­neen pääs­tö­neut­raa­liu­des­ta­kaan ei niin tie­de­tä. Ja ydin­voi­maa­kaan ei sinän­sä vas­tus­te­ta eikä ole­mas­sao­le­vien ydin­voi­ma­loi­den alas­ajoa vaa­di­ta, vaan ollaan ihan posi­tii­vi­ses­ti vain tuke­mas­sa uusiu­tu­via. Miten tämä sopii 100% uusiu­tu­van tuo­tan­non kans­sa yhteen jäte­tään harjoitustehtäväksi.

  Kol­mas poruk­ka on nämä ydin­voi­man varauk­set­to­mat kan­nat­ta­jat, jois­ta en oikein tie­dä ovat­ko ne vain poik­keuk­sel­li­sen pato­lo­gi­nen tapaus Dun­ning-Kru­ge­rin oireyh­ty­mäs­tä vai ammat­ti­mai­sia FUD-pro­pa­gan­dan levit­tä­jiä. Näi­den maa­il­mas­sa ydin­voi­maa pitää raken­taa kos­ka öljy lop­puu ja ener­gian hin­ta nousee. Kun ener­gian hin­ta ei nouse­kaan, niin ydin­voi­maa pitää raken­taa kos­ka “sys­tee­mi­kus­tan­nuk­set” ovat kui­ten­kin pie­nem­mät kuin sto­kas­ti­sil­la uusiu­tu­vil­la. Ongel­ma vain on, että minä en mak­sa sys­tee­mi­kus­tan­nuk­sia, vaan tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia, ja tähän mark­ki­nae­pä­on­nis­tu­mi­seen näil­lä ei ole tar­jo­ta edes alkeel­lis­ta ratkaisua.[4] Näil­le ener­gian vuo­den­ai­ka­va­ras­toin­ti on uto­pis­ti­nen tek­no­lo­gia­jä­nis, jon­ka ilmes­ty­mi­seen hatus­ta ei voi luottaa[5], mut­ta hyö­tö­reak­to­rit ovat koe­tel­tua tek­no­lo­gi­aa, kun muu­ta­ma pro­to­tyyp­pi­luo­kan lai­tos on saa­tu toi­mi­maan, kus­tan­nuk­sis­ta viis. Säh­kön varas­toi­mi­nen tal­vek­si on mer­kit­tä­vä ongel­ma uusiu­tu­van ener­gian kehit­tä­mi­sel­le, vaik­ka glo­baa­lis­ta ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta vain vii­den­nes kulu­tue­taan sähkönä[6], ja vain pie­ni osa tuos­ta­kaan säh­kös­tä oikeas­ti kulu­te­taan talvella[7]. Uusiu­tu­van ener­gian uhka­ku­via ovat räjäh­te­le­vien lepak­ko­jen ja kuo­le­vien kanojen[8] lisäk­si nii­hin tar­vit­ta­vien har­vi­nais­ten metal­lien saa­ta­vuus, vaik­ka val­tao­sa aurin­ko­ken­nois­ta on taval­li­sia pii­ken­no­ja, ja samaan aikaan tun­net­tu­jen talou­del­lis­ten uraa­ni­va­ran­to­jen mää­rä ei ole mikään ongel­ma, vaik­ka jo nykyi­sel­lä kulu­tuk­sel­la, kun ydin­voi­mal­la tuo­te­taan alle 3% maa­il­man pri­mää­rie­ner­gian kulu­tuk­ses­ta ne ovat ehty­mäs­sä sadan vuo­den sisällä.[9][6] Ja hyö­tö­reak­to­ri­tek­no­lo­gian kehit­tä­mi­sek­si tehok­kain mah­dol­li­nen tie on tie­tys­ti upot­taa mil­jar­de­ja euro­ja kun­nal­lis­ten ener­giayh­tiöi­den varo­ja man­ka­la­so­pi­muk­sel­la kon­ven­tio­naa­li­seen ydinvoimalaan.[10]

  [1] http://www.lut.fi/en/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/skenaario-vuodelle-2050-uusiutuvan-energian-jarjestelmasta-kannattava-vaihtoehto-suomelle

  [2] https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuulivoima_Suomessa Jos jol­lain on parem­pia läh­de­viit­tei­tä tek­ni­ses­tä poten­ti­aa­lis­ta, men­kään nyt hyvä­nen aika kor­jaa­maan se tuon­ne wikipediaan. 

  [3] https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Metsaluonnon-monimuotoisuus-on-mahdollista-sailyttaa-nykyisilla-hakkuumaarilla—mutta-vain-tiukoin-reunaehdoin-2380.a

  [4] http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/publications/downloads/UNEP_2015/factsheet_solar_district_heating_v05.pdf

  [5] Tai aina­kaan esit­tää arvio­ta näi­den “rat­kai­su­jen”, kuten esi­mer­kik­si sosia­li­soi­dun ener­gia­sek­to­rin, aiheut­ta­mis­ta hyvin­voin­ti­tap­piois­ta tai mik­si nii­tä sys­tee­mi­kus­tan­nuk­sia sit­ten halu­aa­kaan kut­sua. Vaka­vam­min, kapa­si­teet­ti­mark­ki­nan kehit­tä­mi­nen saat­tai­si olla jon­kin­lai­nen rat­kai­su, mut­ta sii­tä pitäi­si saa­da vähän enem­män kes­kus­te­lua aikaiseksi.

  [6] https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption

  [7] Pahoit­te­lut. En jak­sa­nut arvioi­da enkä etsiä läh­de­vii­tet­tä, vaan luo­tan täs­sä ter­vee­seen maalaisjärkeen.

  [8] Teki­si mie­le­ni tähän lai­na­ta erään Espan­jas­ta käsin jul­kais­tun kohu­net­ti­jul­kai­sun nimeä.

  [9] http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/supply-of-uranium.aspx

  [10] Epäi­le­mät­tä täs­sä pur­kauk­ses­sa on sekä vir­heel­lis­tä että van­hen­tu­nut­ta tie­toa. Otan kor­jauk­set läh­de­viit­tei­neen nöy­räs­ti ja pahoi­tel­len vastaan.

 21. Har­ri Por­va­li: kepu ryh­tyy taas pian aja­maan tur­peen ase­maa uusiu­tu­van ener­gian lähteenä.

  Mis­tä tämä poh­ja­ton viha­pu­he kum­pu­aa ? Suo­men Kes­kus­ta (viral­li­nen nimi ) lyhen­ne­tään joka ker­ta vää­rin ja her­jaa­vak­si , vrt. persut. 

  Luu­li­si city­vih­rei­den (itse­ään mui­ta parem­pi­na pitä­vät ) puhu­van hyvien some­ta­po­jen mukai­ses­ti, kos­ka he ovat muu­ta väes­töä koulutetumpia. 

  Mut­ta ei, tur­peen­kin kes­tä­vän kehi­tyk­sen hyö­ty­käyt­tö nui­ji­taan alas ilman fak­ta­pe­rus­tei­ta. Aivan käsit­tä­mät­tö­män jär­kyt­tä­vää mielipideterroria. 

  Osmo Soi­nin­vaa­ran ja seu­raa­jien pelin­po­li­tiik­ka näkyy raa­dol­li­ses­ti tur­peen ja kivi­hii­len eri­lai­ses­sa koh­te­lus­sa. Tur­pee­seen sidot­tu hii­li pitää säi­lyt­tää kos­ke­mat­to­ma­na ihmis­kun­nan ja maa­pal­lon perit­ty­nä etuoikeutena. 

  Taa­sen maa­pal­lon syn­ty­his­to­rian alku­leh­dil­lä alka­nut hii­len sidon­ta kivi­hii­leen on hyö­dyn­net­tä­vis­sä kevyel­lä vero­tuk­sel­la. Sen hii­li­va­rann­non pois­ta­mi­nen ei aiheu­ta min­kään­nä­köis­tä eet­tis­tä pahek­sun­taa. Lou­hin­nan ja logis­tii­kan jär­jet­tö­mät ympä­ris­tö­hai­tat eivät näy ympä­ris­töih­mis­ten kul­kueis­sa ‚pamfle­teis­sa eikä päästölaskelmissa.

 22. Syo anteek­si en , lais­kuut­ta­ni, ole luke­nut kaik­kia kom­ment­te­ja, joten siel­lä saat­taa olla jo vas­taus kysymyksiini.

  1. Mik­si Hesan hii­li­voi­ma­lai­tok­set on suljettava ?
  Olen anta­nut itsel­le­ni ker­toa nii­den jopa puh­dis­ta­van Hesan ilmaa — tie­dän , jär­je­tön väi­te , mut­ta ´väittäjät´ovat alan asiantuntijoita.
  Kuka valehtelee ?
  http://seppoviljakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225418-totuus-hiilivoimaloista

  2. Voi­sit­ko Osmo minua aut­taa myös toi­ses­sa miel­tä­ni kai­her­ta­vas­sa kysy­myk­ses­sä : Poliit­ti­seen jar­go­niin on ilmes­ty­nyt lause ” Tuu­li­tu­ki­piik­ki on lai­tet­tu kiin­ni tai ollaan lait­ta­mas­sa kiinni”.
  Tämä on kuul­tu aina­kin Vil­le Nii­nis­tön, Olli Reh­nin, Timo Hara­kan , Timo Soi­nin ..jne..suusta.

  V. 2011 edus­kun­ta hyväk­syi tuu­li­tuen ; tuen pii­riin 2500 MVA tuu­li­te­hoa ja tukea 12 vuot­ta pystytyksestä.
  Juu­ri nyt pys­tys­sä on alle puo­let ( n. 1200 MVA) , joten muu­ta­man lähi­vuo­den aika­na pys­ty­te­tään sato­ja myl­ly­jä ja me mak­sam­me tuu­li­tu­kea v. 2030 yhteen­sä n. 3000 mil­joo­na euroa, huk­kaan hei­tet­tyä rahaa.

  Tuo­hon v. 2011 pää­tök­seen ei olla kajot­tu , eikä kajo­ta ; perus­tus­la­ki sen kiel­tää, näin minua on valistettu.

  Mitä ihmet­tä siis tuo lause ” piik­ki on lai­te­tu kiin­ni” tar­koit­taa poli­tiik­ko­jen semantiikassa?

  Olen asi­aa tie­dus­tel­lut esim. Vil­le Nii­nis­töl­tä face­boo­kis­sa ; ei vastausta.

  Voi­sit­ko Sinä minua valis­ta, mis­tä on kysymys?

  1. Minä­kin olen leh­ti­tie­to­jen varas­sa. Ilmei­ses­ti tuo 2500 MVa on jaet­tu lop­puun vaik­ka voi­ma­lat eivät vie­lä ole­kaan pysyt­tä, eikä uusia myön­ne­tä vähään aikaan. Tuki lop­puu 12 vuo­den jäl­keen. Tuuu­li­voi­ma­lois­ta tulee sil­loin perin kan­nat­ta­mat­to­mia, kos­ka ainak kun tuu­lee, säh­kö on hal­paa ja päin­vas­toin. Hii­li­voi­ma ei puh­dis­ta ilmaa.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä­kin olen leh­ti­tie­to­jen varas­sa. Ilmei­ses­ti tuo 2500 MVa on jaet­tu lop­puun vaik­ka voi­ma­lat eivät vie­lä ole­kaan pysyt­tä, eikä uusia myön­ne­tä vähään aikaan. Tuki lop­puu 12 vuo­den jäl­keen. Tuuu­li­voi­ma­lois­ta tulee sil­loin perin kan­nat­ta­mat­to­mia, kos­ka ainak kun tuu­lee, säh­kö on hal­paa ja päin­vas­toin. Hii­li­voi­ma ei puh­dis­ta ilmaa.

  Pal­jon kii­tok­sia vastauksesta.

  1. ” 2500 MVA ajet­tu lop­puun” , tot­ta, tääl­tä näkyy tarif­fiin hyväk­sy­tyt ja sisäl­lä ole­vat anomukset :
  https://tuotantotuki.emvi.fi/QuotaCounter

  Tuo 2500 raja siis pää­tet­tiin jo v. 2011 ja nyt polii­ti­kot — hal­li­tuk­ses­sa ja oppo­si­tios­sa- joko kehu­vat tai hauk­ku­vat , että “piik­ki on pan­tu kiin­ni” : en — ihan aidos­ti- ymmär­rä mitä he tarkoittavat.

  Kir­joi­tin ennen vii­me eduskuntavaaleja :

  http://seppoviljakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/191069-tuli-myllarille-kiire

  Myl­lä­reil­le tuli kii­re : 2500 MVA varauk­set täyt­tyi tuo­ta pikaa, mut­ta v. 2011 pää­tök­seen ( siis 2500 MVA / 12 vuot­ta) ei ole kos­ket­tu eikä kos­ke­ta ; siis vie­lä ker­ran, mitä Vil­le Nii­nis­tö tar­koit­taa sanoes­saan ” piik­kiä ollaan lait­ta­mas­sa kiinni”.
  Voi­sit­ko Sinä dele­goi­da tämän kysy­myk­sen Vil­lel­le, minul­le hän ei vastaa.

  Olin kans­sa­si — kuten kaik­ki täys­päi­set- samaa miel­tä : hii­li­voi­ma ei puh­dis­ta ilmaa.

  Mut­ta olen pako­tet­tu muut­ta­maan mie­li­pi­det­tä­ni, kun olen luke­nut käsit­tääk­se­ni lai­tok­ses­sa työs­ken­te­le­vien kirjoituksia.

  Tääl­lä esi­mer­kik­si Jyr­ki Itko­nen, joka käsit­tääk­se­ni on voi­ma­lai­tos­pääl­lik­kö Hele­nil­lä, kertoo:

  Tai itse asias­sa kuten tääl­lä pals­tal­la tie­de­tään­kin, kat­ti­laan mene­väs­sä pala­mi­sil­mas­sa on enem­män kau­pun­ki­pö­lyä, mitä pii­pus­ta tulee ulos, eli hie­man puh­dis­ta­vat sitä.”

  http://eijariitta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225459-huijattu-kansa-huijattu-poliitikko#comment-3405049

  Puhuu­ko tämä alan­sa ammat­ti­mies jul­ki­ses­ti ´muun­nel­tua totuutta´?

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä­kin olen leh­ti­tie­to­jen varas­sa. Ilmei­ses­ti tuo 2500 MVa on jaet­tu lop­puun vaik­ka voi­ma­lat eivät vie­lä ole­kaan pysyt­tä, eikä uusia myön­ne­tä vähään aikaan. Tuki lop­puu 12 vuo­den jäl­keen. Tuuu­li­voi­ma­lois­ta tulee sil­loin perin kan­nat­ta­mat­to­mia, kos­ka ainak kun tuu­lee, säh­kö on hal­paa ja päin­vas­toin. Hii­li­voi­ma ei puh­dis­ta ilmaa.

  Tätä ne hyvää tar­koit­ta­vat tuet aiheuttavat. 

  Inves­toi­jat teke­vät hyvät tilit. Toi­vot­ta­vas­ti nykyi­sen myl­lyn pur­ka­mis­kus­tan­nuk­set on vastuutettu.

  Van­hem­pien ja jopa nykyis­ten tuu­li­voi­ma­loi­den kulu­mi­seen, väsy­mi­seen yms. insi­nöö­ri­pa­ra­met­rei­hin perus­tu­va elin­kaa­ri on lyhyeh­kö, ei esim. vesi­voi­ma­loi­hin ver­rat­ta­vis­sa. Suu­ria voi­mia, suu­ri kier­ros­no­peus, pal­jon ham­mas­rat­tai­ta, jne. Huol­to­tar­ve on suu­ri, ja huol­lot 150 m:n kor­keu­des­sa kallita.

  Ehkä uudet myl­lyt ovat oleel­li­ses­ti parempia.

 25. Tuo “hii­li­voi­ma ei puh­dis­ta ilmaa” ‑jut­tu on tosi moni­ta­hoi­nen asia. Lähin­nä tuo lause, että se puh­dis­taa ilmaa, on läh­te­nyt liik­keel­le sii­tä tosia­sias­ta, että VTT:n suo­rit­ta­mien laki­sää­teis­ten mit­taus­ten mukaan Sal­mi­saa­ren B‑voimalaitokseen tule­vas­sa val­ta­vas­sa pala­mi­sil­ma­mää­räs­sä oli enem­män pöly­hiuk­ka­sia, mitä pii­pus­ta ulos tule­vas­sa savu­kaa­sus­sa on. Täl­tä poh­jal­ta voi sanoa, että se puh­dis­taa kau­pun­gin ilmaa pölyis­tä. Ja näi­tä hiuk­kas­päs­tö­jä­hän pide­tään ter­vey­den kanal­ta ongelmallisina.

  No sit­ten on rik­ki­pääs­töt, jot­ka puh­dis­te­taan rkin­pois­to­lai­tok­ses­sa ja type­nok­si­dit, jot­ka puh­dis­te­taan kata­ly­saat­to­ris­sa erit­täin vähäi­sik­si. Eikä ole niin tark­kaa mit­ta­ria ole­mas­sa, että ne voi­si kau­pun­ki-ilmas­ta mita­ta. Ja vaik­ka voi­si, 150 met­riä kor­kea piip­pu levit­tää ne muu­al­le kuin kau­pun­kiin ja lai­men­taa sen vähäi­sen rikin ja typen, mitä kaa­suis­sa on. Ja noi­ta samo­ja kaa­su­ja syn­tyy puun pol­tos­sa ja nii­tä tupru­aa auto­jen pako­put­kis­ta yhteen­sä enem­män kuin voi­ma­lai­tok­ses­ta. Mut­ta kau­pun­ki-ilman puh­dis­ta­mi­nen liit­tyy sii­hen läh­tö­koh­taan, joka Hel­sin­gis­sä aika­naan oli, kun jokai­sen talon pan­nu­huo­nees­sa pol­tet­tiin kok­sia huo­nol­la hyö­ty­suh­teel­la ilman mitään suo­dat­ti­mia, jol­loin kau­pun­ki-ilma oli todel­la huo­no. Ver­taa Lon­toon smog.

  Vie­lä noi­hin 150 met­riä kor­kei­siin piip­pui­hin liit­tyy sel­lai­nen jut­tu kuin inver­sio ilmiö. Sii­nä tyy­nel­lä pak­kas­sääl­lä ilma läm­pe­nee ylös­päin noin 100m kor­keu­del­la maan pin­nas­ta. Täl­löin ilma ei vaih­du kau­pun­gis­sa ja kaik­ki maan pin­nal­la tapah­tu­va tuprut­te­lu jää maan pin­nal­le. Täl­lai­sia päi­viä on aika ajoin yleen­sä kyl­mim­pään aikaan ja lähel­lä on ollut, ettei autoi­lua ole jou­dut­tu rajoit­ta­maan Hel­sin­gis­sä. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa kau­pun­gin säh­kö- ja läm­pö on taat­tu, kos­ka kor­keat pii­put ohjaa­vat savut kor­keal­le inver­sio­ker­rok­sen ylä­puo­lel­le. Se nyt ei ole ilman puh­dis­ta­mis­ta, mut­ta sin­ne päin. Kau­pun­gin säh­kön­huol­lon turvallisuuden/saatavuuden takaa ja tur­vaa osal­taan myös se, että kau­pun­gin alu­eel­la on riit­tä­väs­ti säh­kön tuo­tan­toa, vaik­ka sii­tä, että Hel­sin­gis­sä on aina tar­peek­si säh­köä, vas­taa Fingrid.

 26. Osmo , muut­tui­ko mie­li­pi­tee­si Hesan hii­li­voi­ma­lois­ta luet­tua­si Jyr­ki Itko­sen ( voi­ma­lai­tos­pääl­lik­kö) kirjoituksen?

  Vie­lä tuos­ta “piik­ki kiin­ni”- jutusta :

  Meil­lä on siis nyt alle puo­let myl­lyis­tä ime­mäs­sä tukea.

  Kun on tääl­tä ´syr­jä­ky­lil­tä´ yrit­tä­nyt vuo­sia huu­del­la tämän hui­jauk­sen lopul­lis­ta hin­taa ; olen käyt­tä­nyt 3–4 mil­jar­dia, saa­den ´kylä­hul­lun ´mai­neen , on joten­kin miel­tä ylen­tä­vää , kun jo Ener­gia­vi­ras­to­kin on vii­mein herän­nyt ruususen-unes­taan ja jul­kai­see tämän tyyp­pi­siä laskelmia:
  http://www.e‑julkaisu.fi/energiavirasto/reilua_energiaa/2016/03/mobile.html#pid=11

  Tuo kaik­ki on ollut täys­päi­sil­le sel­vää jo vuosia…

 27. ..ja väli­tik­kö kysy­myk­se­ni Vil­le Niinistölle ?

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  En olel välit­tä­nyt. Kan­nat­taa kir­joit­taa Vil­le Nii­nis­töl­le suoraan.

  Ei näkö­jään ” kan­na­ta” ; kir­joi­tin Vil­len face­book­kiin 7.11.

  Sep­po Vil­ja­kai­nen Vil­le Nii­nis­tö Älä nyt Vil­le hyvä hämää itseä­si ja samal­la mui­ta : ” Syöt­tö­ta­rif­fi ollaa aja­mas­sa alas. Uusia lai­tok­sia ei ote­ta sen pii­riin enää. ” Tuu­li­voi­man syöt­tö­ta­rif­fi tuli voi­maan 2011 : syöt­ti­lääk­si hyväk­syt­tiin sil­loin 2500 MVA:n ver­ran tuu­li­voi­maa , 12 vuo­den tuki. Mitään syöt­tö­ta­rif­fia EI olla aja­mas­sa alas ;vih­rei­den mär­kä uni UUDESTA — tuon n. 4000 mil­joo­naa meil­le mak­sa­van van­han tuen pääl­le toi­vo­mas­ta mil­jar­de­ja taas mak­sa­vas­ta tues­ta ei näy­tä mene­vän hal­li­tuk­ses­sa läpi..onneksi.”

  En saa­nut min­kään­lais­ta kommenttia?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.