Kivihiilen kielto ei yksin vähennä ilmastopäästöjä

Ympäristövä­ki on aivan onnes­ta ymmyrkäisenä, kun hal­li­tus on ilmoit­tanut kieltävän­sä kivi­hi­ilen polton lail­la vuodes­ta 2030 alka­en. Olisi haus­ka osal­lis­tua tähän iloit­se­vien ihmis­ten joukkoon, mut­ta rehellisyys pakot­taa sanomaan, että yksinään tämä toimen­pide on hyödytön, jopa haitallinen.

Hal­li­tus ei kiel­lä turpeen polt­toa, vaik­ka sen hiilid­iok­sidipäästöt tuotet­tua ener­giayk­sikköä kohden ovat vielä suurem­mat. Toisaal­ta turpeen poltos­ta ei ole sähkön tuotan­nos­sa san­ot­tavaa hait­taa ilmas­tolle samas­ta syys­tä kuin kivi­hi­ilen kieltämis­es­tä ei ole hyötyä.

Vaik­ka nyt ei ole kovin innos­tavaa puhua päästökau­pas­ta, kos­ka jär­jestelmä on teho­ton liian run­saiden päästöoikeuk­sien vuok­si, vuon­na 2030 päästökau­pan pitäisi jo toimia ihan hyvin, kos­ka päästöoikeuk­sien määrää markki­noil­la tul­laan tuo­hon men­nessä vähen­tämään melkois­es­ti. Jos Suomes­sa  päästökau­pan toimies­sa kor­vataan kivi­hi­iltä hak­keel­la, päästöoikeudet siir­tyvät muualle ja helpot­ta­vat kivi­hi­ilen polt­toa esimerkik­si Sak­sas­sa ja Puo­las­sa. Ilmas­to ei hyödy mitään.

Jos sitä kor­vataan turpeel­la, päästöoikeuk­sia tietysti kuluu entistä enem­män, joten ei siitä turpeestakaan vas­taavasti hait­taa ilmas­tolle ole. Suolu­on­to on asia erik­seen ja turpeen­nos­tos­ta aiheutu­va vesistö­jen pilaantuminen.

Ain­oa tehokas tapa käyt­tää rahaa päästö­jen vähen­tämiseen on ostaa markki­noil­ta pois päästöoikeuk­sia ja paras­ta poli­ti­ikkaa on vaikut­taa EU:ssa niin, että liik­keelle las­ket­tavien päästöoikeuk­sien määrää vähen­netään suun­nitel­tua nopeam­min. Tässä taas Suo­mi on ollut aika saamaton.

Jos päästökau­pan sään­nöt pysy­i­sivät nykyisel­lään niin, ettei puun poltos­ta aiheutu­vaa hiilid­iok­sidia las­ke­ta, hiilivoiman kor­vaami­nen hakevoimal­la jopa lisäisi globaale­ja päästöjä sen ver­ran kuin tuos­ta puun poltos­ta net­tomääräis­es­ti päästöjä tulee. (Oma arvauk­seni on, että totu­us voit­taa tässäkin ja vuon­na 2030 puun polton hiilid­iok­sidipäästöistä 1/3 las­ke­taan päästökau­pan piiriin. )

Olisi erit­täin toiv­ot­tavaa, että vuon­na 2030 hiilivoimaloiden sulkem­i­nen Suomes­sa on taloudel­lis­es­ti järkevää, kos­ka päästöoikeudet ovat riit­tävän kalli­ita. Jos hiilivoimalat sul­jet­taisi­in päästökau­pan kaut­ta eikä lain­säädän­nöl­lä, niitä sul­jet­taisi­in kaikkial­la Euroopas­sa järjestyk­sessä huonoim­mat ensin ja aloit­taen lauhde­voimaloista. Päästöt todel­la väheni­sivät. Ennen hiilivoimaloi­ta sulkeu­tu­isi­vat tietysti ne vielä saas­tut­tavam­mat turvevoimalat.

Turvevä­ki tosin on vaat­in­ut ympäristöo­h­jauk­sen mitätöimistä niin, että val­tio palaut­taisi turvevoimaloiden mak­samat päästöoikeusmak­sut sub­ven­tiona turve­tuotan­nolle. Tämä aja­tus kan­nat­taa uno­htaa. Jos näin saisi tehdä Suomes­sa turvevoimaloille, niin saisi tehdä myös Puo­las­sa ja Sak­sas­sa hiilivoimalle.

Sinän­sä ener­gia-ala muut­tuu nyt niin nopeasti, että sen ennus­t­a­mi­nen 13 vuot­ta eteen­päin on aika vaikeaa. Sitä suurem­mal­la syyl­lä pitäisi antaa päästökau­pan toimia ja jos halu­ja on aut­taa ilmas­toa, pois­taa liial­lisia päästöoikeuk­sia markkinoilta.

Syytä riemuun hal­li­tuk­sen päätök­ses­tä kieltää kivi­hi­ili kuitenkin on – ei ilmas­tos­ta huolestuneil­la vaan met­sän­o­mis­ta­jil­la ja turvesoiden omis­ta­jil­la – ja niil­lä onnet­tomil­la, jot­ka ovat pan­neet rahansa Fen­novoimaan. Kun kaupunkien kaukoläm­pövoimalat sul­je­taan, sähkön hin­ta tulee tietysti nouse­maan talvisin aika paljon – mut­ta ei niin paljon, että kivi­hi­ilivoimalat kor­vau­tu­isi­vat hakevoimaloil­la. Näil­lä näkymin tulee pelkkiä hak­keel­la toimivia läm­pökat­tiloi­ta, jol­laisel­la Helen Oy aikoo kor­va­ta Hanasaaren kivi­hi­ilivoimalan. Sähkön ja läm­mön yhteis­tuotan­to yksinker­tais­es­ti vain loppuu.

Eivätkö luon­non­suo­jeli­jat ole lainkaan huolis­saan suun­nitel­luista mas­si­ivi­sista hakkuiden lisäyksistä?

30 vastausta artikkeliin “Kivihiilen kielto ei yksin vähennä ilmastopäästöjä”

 1. “Syytä riemuun hal­li­tuk­sen päätök­ses­tä kieltää kivi­hi­ili kuitenkin on – ei ilmas­tos­ta huolestuneil­la vaan met­sän­o­mis­ta­jil­la ja turvesoiden omis­ta­jil­la ja niil­lä onnet­tomil­la, jot­ka ovat pan­neet rahansa Fennovoimaan.”

  Minus­ta tämä haiskah­taa ihan puh­taal­ta kepu­loin­nil­ta eri rahan siirtämiseltä kepuisän­tien taskuun.

  Toisaal­ta olemme osa Pohjo­is­maisia sähkö­markki­noi­ta, voidaan­han sitä hiiltä polt­taa Suomelle Ruotsissakin.

 2. Kiitos Osmo! Euroopan yhteinen päästökau­pan kiin­tiö tekee päällekkäi­sistä kansal­li­sista toimista tosi­aan tehot­to­mia. Toki vain CO2-päästö­jen osalta, muutkin vaiku­tuk­set on tärkeitä, kuten tuos­sa suolu­on­non osalta mainit­sitkin. Kieltämisel­lä voisi kuitenkin olla merk­i­tys­tä myös mal­li­na muille (Euroopan ulkop­uolisille) maille. Kuten tek­stis­säsi mainit­setkin, tehokkain keino vähen­tää CO2-päästöjä on ostaa Euroopan päästöki­in­tiöstä pois niitä halpo­ja päästöoikeuk­sia. Sen voi tehdä verkkokaup­pamme kaut­ta osoit­teesta https://co2esto.com/kauppa.

 3. Ympäristövä­ki tässä vis­si­in tarkoit­taa noi­ta WWF:n, SLL;n ja GP:n tapaisia. Ovat nykyään jo kaik­ki por­var­il­lista har­ras­tamista, joista käy­dään hake­mas­sa hyvä merk­in­tä cv:n ja siitä jatke­taan sit­ten teol­lisu­u­den palveluk­seen. On GP:stäkin men­ty viher­pe­su­jo­hta­jik­si öljy-yhtiöi­hin. Ei niil­lä ole varaa astua jokaisen saas­tut­ta­jan varpaille, kos­ka halu­a­vat ede­tä ural­laan, ja näistä “biosaas­tut­ta­jista” julk­isu­us antaa posi­ti­ivisen kuvan. Ei ole mitään puh­taan lin­jan ympäristöjär­jestöä jol­la olisi yhteiskun­nal­lista näkyvyyt­tä ja vaikutusta. 

  Ihan samaa viher­pe­sua tämäkin, kun ratkai­se­vaa lie­nee ne kasvi­huonekaa­sut, eikä se mis­tä ne tule­vat. Nyt vain on lobat­tu biopäästöt hyviksi ja fos­si­iliset huonoik­si, vaik­ka ilmas­to tuskin ymmärtää muu­ta kuin co2:sta.

  Kai­di pitäisi kaataa, turve pitäisi kaataa ja kaik­ki muukin biopelleily joka ei ole jätepo­h­jaista saisi upota suo­hon. Mut­ta kuulem­meko sit­ten koskaan vihreistäkään mitään kri­ti­ikkiä? Siis sel­l­aisil­ta jot­ka eivät ole puolieläköi­tyneitä ja istuneet sor­mi perseessä eduskun­nas­sa. Var­tia lie­nee ain­ut joka edes pyrkii aja­maan julk­isu­u­den avul­la asioi­ta johonkin suun­taan, kun lop­ut odot­ta­vat varoen vaale­ja. Niin­istökin ilakoi Kaidin pummihanketta.

 4. Minus­ta kiel­to on poli­it­tisen suun­nan osoit­ta­jana hyvä asia, vaikkei sil­lä paljoa vaiku­tus­ta olekaan. Huolto­var­muuskin taidet­ti­in tuos­sa kiel­los­sa sinän­sä fik­susti jät­tää pakka­sia varten porsaanreiäksi. 

  Kivi­hi­ilen kiel­to joka tapauk­ses­sa osuu niin pie­neen osaan fos­si­il­isia polt­toainei­ta, että olisi suo­tavaa, että hal­li­tus tek­isi vaiku­tuk­seltaan suurem­pia päätök­siä nyt samaan syssyyn. 

  Esimerkik­si öljyn käyt­töä voisi vähen­tää tehokkaasti ohjaa­mal­la joko vero­tuk­sel­la tai kovem­min keinoin liiken­net­tä kohti säköistymistä. Sen voi aivan hyvin tehdä biopolt­toainei­den kanssa tai ilman niitä.

  Samoin kotien läm­mi­tyk­sessä öljyä palaa aivan turhaan, kun muitakin keino­ja läm­mi­tyk­seen olisi, kuten läm­pöpumput — tai mik­sei jopa jokin bioöljy.

  Liiken­teen ja läm­mi­tyk­sen sähköistämi­nen tietysti samal­la siirtäisi niiden päästöt päästökau­pan piiri­in, ja päästövähen­nyk­set hoi­tu­isi­vat näp­pärästi toiv­ot­tavasti kor­jau­tu­val­la päästökaupalla.

 5. Eemeli:
  Sen voi tehdä verkkokaup­pamme kaut­ta osoit­teesta https://co2esto.com/kauppa.

  Hyvä jut­tu!

  Mut­ta ker­ropa miten voin varmis­tua että ette ole huijareita?

  Ilmainen vink­ki: nyt kun alkaa ole­maan joulun aika, kan­nat­taisi jol­lakin saa­da yri­tyk­set käyt­tämään pikku­joul­u­lah­jara­hat näi­hin. Myykää vaik­ka jouluko­rt­te­ja, jos­sa ker­ro­taan että tämän kortin lähet­tämi­nen vähen­si päästöjä näin ja näin mon­ta ton­nia. Tai jotain. You got the point.

 6. “Eivätkö luon­non­suo­jeli­jat ole lainkaan huolis­saan suun­nitel­luista mas­si­ivi­sista hakkuiden lisäyksistä?”

  Suomen Eko­mod­ernistit ry on pyrkinyt johdon­mukaises­ti ilmaise­maan huolen­sa bio­taloushankkei­den mas­si­ivi­sista hakkuiden lisäämi­sistä ja suo­ma­laisen elinkei­noelämän ja poli­it­tis­ten puoluei­den halut­to­muud­es­ta arvioi­da bio­mas­san käytön ilmas­to­vaiku­tuk­sia realistisesti. 

  Esim. https://ekomodernismi.fi/2016/03/17/sem-suomen-etu-on-perustaa-bioenergiakanta-tieteeseen/

  Ikävä kyl­lä nuore­na jär­jestönä meil­lä ei ole vielä per­in­teis­ten ympäristöjär­jestö­jen veroisia resursse­ja ja kon­tak­te­ja. Mut­ta kyl­lä ainakin jotkut ovat hyvin huolis­saan kehityksestä.

 7. Turvesuo uusi­u­tuu puoli mil­limetriä vuodessa ja sitä rouhi­taan puoli metriä vuodessa.

  Keskimääräi­nen suo sisältää alle 5 metrisen turvepatjan.

  Todel­la kestävää kehi­tys­tä ja silleen…

 8. Sylt­ty: Hyvä juttu! 

  Mut­ta ker­ropa miten voin varmis­tua että ette ole huijareita?

  Ilmainen vink­ki: nyt kun alkaa ole­maan joulun aika, kan­nat­taisi jol­lakin saa­da yri­tyk­set käyt­tämään pikku­joul­u­lah­jara­hat näi­hin. Myykää vaik­ka jouluko­rt­te­ja, jos­sa ker­ro­taan että tämän kortin lähet­tämi­nen vähen­si päästöjä näin ja näin mon­ta ton­nia. Tai jotain. You got the point.

  Olemme tun­nista­neet tuon mitätöin­ti­ta­pah­tu­man toden­net­tavu­u­den tärkeäk­si ja sik­si pyrki­neet kuvaa­maan CO2Eston www-sivuil­la, miten mitätöin­tipros­es­si käytän­nössä tapah­tuu ja miten siitä saa tapah­tu­manu­merol­la varuste­tun ser­ti­fikaatin. Tuon numeron avul­la voimme tarvit­taes­sa osoit­taa vas­taa­van määrän päästöoikeuk­sia mitätöi­tyneen päästökau­pas­ta. Voit olla mei­hin suo­raan yhtey­dessä CO2Esto-sivun yhteysti­eto­jen kaut­ta jos mikään toimin­nas­sa epäi­lyt­tää, niin pyrimme paran­ta­maan sivus­ton kuvaus­ta sen mukaisesti.

  Kiitos vinkistä!

 9. “Eivätkö luon­non­suo­jeli­jat ole lainkaan huolis­saan suun­nitel­luista mas­si­ivi­sista hakkuiden lisäyksistä?”

  Tätä voi jatkaa…

  Eivätkö Kes­ki-Suomen met­sästäjät ole huolis­saan “jät­tite­htaan” aiheut­ta­mas­ta mas­si­ivis­es­ta haukkuiden lisäyksistä?

 10. Ville Tulk­ki:
  “Eivätkö luon­non­suo­jeli­jat ole lainkaan huolis­saan suun­nitel­luista mas­si­ivi­sista hakkuiden lisäyksistä?”

  Suomen Eko­mod­ernistit ry on pyrkinyt johdon­mukaises­ti ilmaise­maan huolen­sa bio­taloushankkei­den mas­si­ivi­sista hakkuiden lisäämi­sistä ja suo­ma­laisen elinkei­noelämän ja poli­it­tis­ten puoluei­den halut­to­muud­es­ta arvioi­da bio­mas­san käytön ilmas­to­vaiku­tuk­sia realistisesti. 

  Esim. https://ekomodernismi.fi/2016/03/17/sem-suomen-etu-on-perustaa-bioenergiakanta-tieteeseen/

  Ikävä kyl­lä nuore­na jär­jestönä meil­lä ei ole vielä per­in­teis­ten ympäristöjär­jestö­jen veroisia resursse­ja ja kon­tak­te­ja. Mut­ta kyl­lä ainakin jotkut ovat hyvin huolis­saan kehityksestä.

  Uno­htakaa jär­jestöt. Opiskelkaa ja menkää töi­hin alan yri­tyk­si­in. Kek­sikää parem­mat ratkaisut.

  Poli­ti­ik­ka ei kykene tuot­ta­maan ratkaisu­ja, mut­ta markki­na­t­alous kykenee.

  Huolis­saan olemisen sijaan kehit­täkää parem­mat ratkaisut kuin mitä meil­lä nyt on.

 11. Osmo: “Eivätkö luon­non­suo­jeli­jat ole lainkaan huolis­saan suun­nitel­luista mas­si­ivi­sista hakkuiden lisäyksistä?”

  Pitäisikö olla, se riip­puu hakkuiden kohdentamisesta.

  Kun poltet­tavak­si kerätään vain hakku­utäh­teet, jot­ka koos­t­u­vat teol­lisu­u­den käyt­tämän puun oksista ja pie­niläpimit­tai­sista latvuk­sista, ei käytän­nössä syn­ny ilmaan hiilipäästöjä. Sama tilanne, kun kasvun nopeut­tamisek­si kerätään taimikon har­ven­nus­ran­gat, jot­ka kuitenkin kaadet­taisi­in maa­han lahoa­maan. Ei siinäkään tapauk­ses­sa muo­dos­tu hiilipäästöjä. Ei näis­sä tapauk­sis­sa myöskään syn­ny hiilin­ielua, vaan tulos on hiilineu­traali, siis hiilen suh­teen plus-mii­nus-nol­la. Nimit­täin täl­lainen pien­puu lahoaa Suomen ilmas­tossa jok­seenkin kokon­aan jo kymme­nessä vuodessa. Hiilipäästöthän ovat yhtä suuret, paloi risu voimalas­sa tai lahot­ti sen pieneliöt omak­si energiakseen.

  Luon­non­mukaisen kehi­tys­vai­heen­sa saavut­tanut luon­non­suo­jelumet­sä on myöskin hiilineu­traali. Sieltä vapau­tuu lahotes­sa yhtä paljon hiiltä kuin kasvu sitoo. Toki myrskyn jäl­keen lahoavaa puuaines­ta on keskimääräistä enem­män suh­teessa kasvu­un, mut­ta luon­to pian kor­jaa tilan­net­ta, kun syn­tyneisi­in aukkoi­hin pus­kee hiiltä sito­va taimikko seu­raav­ina vuosi­na. Jos suo­jelumet­sä hakataan, hiilipäästöt ovat jopa suurem­mat kuin talous­met­sän avohakkuissa.

  Siinä tapauk­ses­sa met­sämme ovat hilin­ielu­ja, jos met­siemme bio­mas­sa lisään­tyy. Bio­mas­sal­la tarkoi­tan pait­si teol­lisu­udelle kelvol­lista puu­ta myös kaiken­laista pöheikköä ja maaperässä juuris­toa sekä run­saasti mon­en­laisia mui­ta organ­is­me­ja, kuten vaikka­pa sienirihmastoa. 

  Suomen met­sien kehi­tys­tä on kauan tarkkaan seu­rat­tu ja se osoit­taa puumäärän jatku­vaa kasvua. Näin siitä huoli­mat­ta, vaik­ka puun käyt­tö on lisään­tynyt, tosin kyl­lä kasvua hitaam­min. Kiitos on met­sän­hoidon ja suures­sa määrin ilmas­ton lämpenemisen.

  Oikea-aikainen har­ven­nus nopeut­taa merkit­tävästi kas­va­maan jätet­ty­jen puiden kasvua niin, että niiden hiil­i­sisältö on usein vuosikymme­nen kulut­tua suurem­pi kuin oli ennen har­ven­nus­ta. Kah­den-neljän har­ven­nusker­ran jäl­keen on sys­teemi­in kuu­lunut haka­ta kaik­ki puut pois, luku­unot­ta­mat­ta muu­tamia säästöpui­ta luon­non­suo­jelun nimis­sä. Samal­la 60–100 vuo­den hiilin­ielu on menetetty.

  Uuteen met­sälaki­in sisäl­lytet­ti­in vai­h­toe­hdok­si jatku­va kas­va­tus. Sehän tarkoit­taa, että met­sä voidaan säi­lyt­tää puus­toise­na lop­ut­tomasti eli siis hiilineu­traali­na. Tavoite voisi olla, että viimeistään viimeisen har­ven­nuk­sen jäl­keen alueen puus­to pide­tään jatku­vasti melko saman suu­ruise­na. Vaikka­pa kymme­nen vuo­den välein sieltä haetaan teol­lisu­u­den kaipaa­maa puu­ta ja hakku­utäh­teetkin viedään poltettavaksi. 

  Kyl­lä siihen kor­juukoneet jo nyt pystyvät. Tietysti paljon menetelmiä ja met­sän­hoidon suosi­tuk­sia pitää ruka­ta. Samal­la met­sälu­on­nolle tulisi parem­mat edel­ly­tyk­set säi­lyä rikkaana.

  Tässä on var­masti ainek­sia, jot­ka aut­taisi­vat Suomea ja EU:ta löytämään hyvän kom­pro­missin ilma­s­toneu­vot­teluis­sa, jos pysytään fak­tois­sa ja jätetään omien etu­jen poli­tikoin­ti vähemmälle.

 12. Kaik­ki kus­tan­nuste­hokku­udeltaan liian kalli­it toimet ovat huono­ja. Hanasaaren yhteis­tuotan­nos­ta luop­umi­nen taitaa olla maail­man ennä­tys lajis­saan, hyö­tyjä ei tai­da löy­tyä ollenkaan. Hiilen täyskiel­to Suomes­sa kuu­luu samaan kat­e­go­ri­aan. Mut­ta ei kai poli­ti­ikoil­ta voi muu­ta odottaa.

 13. “Säjköistymi­nen jees. Kunhna jou ker­too mil­lä se sähkö tuote­taan. Ei pitäisi tarvi­ta saas­tut­tavakvi­hi­i­iltä kun sähköä on niin hel­posti saatavissa.

  Hyädylli­nen­laskel­ma, joka itsekukin on syytä tehdä on laskea C=2‑päästöt brut­tomegaeat­toia kohden. Kyk­lkä se hiilelä on selävti korkemapi, olisok­abn tuplat ver­rat­tuna maakaa­su­un. Mut­ta ei kert­lauok­ka korkemapi.

  Miet­tikää yhdyskut­naraken­net­ta, joka tarvit­see vähem­män ener­giaa. Jostain syys­tä kukaan ei ole oikein huo­man­nut, että las­ten hoit­a­mi­nen kotona on aika enegriatehokasta.

 14. Onhan se kivi­hi­ilenkin kiel­to jonkin­lainen sig­naali. Ei se tietysti type­r­ää turpeen polt­toa estä, mut­ta tekee se sen älyt­töm­mäk­si. Tai toiv­otaan niin.

  t. Mikko

 15. Jyr­ki Patomä­ki:
  Osmo: “Eivätkö luon­non­suo­jeli­jat ole lainkaan huolis­saan suun­nitel­luista mas­si­ivi­sista hakkuiden lisäyksistä?”

  Pitäisikö olla, se riip­puu hakkuiden kohdentamisesta.

  Kun poltet­tavak­si kerätään vainhakkuutähteet, 

  Hakku­utähtei­den polt­ta­mi­nen on kyl­lä aika kaukana mas­si­ivis­es­ta lisäämisestä.

  Näis­sä 100% uusi­u­tu­via-ske­naar­i­ois­sa polte­taan surut­ta kaik­ki Suomen met­sät. Esimerkik­si muu­tamia huomioi­ta Sitran taan­noiseen raporttiin:

  “Tässä vakavasti ehdote­taan, että poltamme noin 0.6EJ (0.675 EJ itse asi­as­sa. Kuvas­ta lukem­i­nen oli hiukan epä­tarkkaa.) bioen­er­giaa vuodessa. Jos kuu­tios­sa puu­ta on noin 2000 kWh ener­giaa, tuo tarkoit­taa noin 90 miljoon­aa kuu­tio­ta puu­ta vuodessa. Suomen met­sien vuosikasvu on hiukan yli 100 miljoon­aa kuu­tio­ta, jos­ta suurin osa käytetään jo nyt joko met­sä­te­ol­lisu­udessa tai ener­giana. Raportin neropatit halu­a­vat pistää haloik­si noin kak­si ker­taa enem­män puu­ta kuin mitä nyt käytämme ja val­tavasti enem­män kuin edes puun­polt­to­myön­teiset tahot tääl­lä ovat ehdot­ta­neet. Eli onko aja­tus ajaa mei­dän met­sä­te­ol­lisu­utemme alas ja val­jas­taa liki koko luon­to ihmisen ener­giantarpeen tyydyttämiseksi?”

  Toinen haus­ka huomio:
  “Hupaisas­ti suurin osa bioen­er­gias­ta olisi myös varustet­tu hiilen­tal­teeno­tol­la, jot­ta voisimme saavut­taa negati­ivisia päästöjä. Ilman näitä ilmas­to­tavoit­teis­sa ei pysytä. Hiilen tal­teenot­to alkaa ensi vuosikymmenel­lä mikä var­maan tulee yllä­tyk­senä kaikille biovoimaloi­ta omistaville. ”

  https://passiiviidentiteetti.wordpress.com/2016/06/19/sitran-raportti-pariisin-ilmastotavoitteista/

  —————

  Suomen met­sät kas­va­vat noin 100 miljoon­aa m3 vuodessa ja niistä hakataan noin 65 miljoon­aa kuu­tio­ta. Hakkui­ta pitäisi Sitran rapor­tis­sa lisätä net­tona noin 80 miljoon­aa kuu­tio­ta (tai lopet­taa kaik­ki muu puus­ton käyt­tö) eli Sitran rapor­tis­sa lähde­tään siitä, että ajan kulues­sa kaik­ki Suomen met­sät yksinker­tais­es­ti vede­tään sileäksi.

 16. Tärkein­tä olisi saa­da CO2 päästöt vähem­mäk­si koko maail­mas­sa. Kun käytetään polt­toainet­ta niin yhdis­tet­ty sähkön- ja läm­mön­tuotan­to on ener­giate­hokkain­ta. Jos Suomes­sa romute­taan CHP laitok­sia ja Sak­sas­sa lisätään lauhde­voimaloi­ta niin maa­pal­lon mit­takaavas­sa CO2 lisääntyy.
  USA:n suurin CO2 vähen­nys tulee maakaa­sun käytöstä. Suomen suurin CO2 vähen­nys yhdis­te­tys­tä läm­mön- ja sähkön­tuotan­nos­ta. Helsinkin Hanasaari vie kehi­tys­tä väärään suuntaan.

 17. O.S:” sen (turve) hiilid­iok­sidipäästöt tuotet­tua ener­giayk­sikköä kohden ovat vielä suuremmat.

  Muis­te­taan nyt kuitenkin se, että todel­lisu­udessa päästöt eivät ole suurem­mat, kyse on poli­it­tis­es­ta päätöksestä.

  Turpeen päästö­jen laskukaavas­sa ei ote­ta huomioon uusi­u­tu­mista eikä kivi­hi­ilen negati­ivisia ympäristövaikutuksia . 

  Lasku­ta­pa tuotet­tua ener­giayk­sikköä kohden on myöskin hiil­i­taseen näkökul­mas­ta väärä. Se ei huomioi kivi­hi­ileen sitoutunut­ta bio­mas­san primäärimäärää käytän­nössä lainkaan . Myöskään kivi­hi­ilen uusi­u­tu­misen aikaa ei tietenkään halu­ta ottaa mukaan päästö­jen laskukaavaan.

  “Päästök­er­toimen lasken­taan vaikut­ta­vat muut­tu­jat ovat polt­toaineen kos­teuspi­toisu­us saa­pumisti­las­sa, polt­toaineen hiilip­i­toisu­us kuiva-aineessa.”

  Hyvä puheen­vuoro:

  http://www.tekniikkatalous.fi/arkisto/2009–11-17/Turve-on-parempi-kuin-kivihiili-3281709.html

  O.S:“Suoluonto on asia erik­seen ja turpeen­nos­tos­ta aiheutu­va vesistö­jen pilaantuminen.”

  Van­haa tietoa, turve­tuotan­to ei enää pilaa vesistöjä uuden tekni­ikan ansiosta.

  O.S:“Eivätkö luon­non­suo­jeli­jat ole lainkaan huolis­saan suun­nitel­luista mas­si­ivi­sista hakkuiden lisäyksistä?”

  Suomen puu­varat kas­va­vat enem­män kuin niitä hakataan, varaa siis on lisätä hakkuita. 

  Nyt pitääkin käyt­tää kaik­ki voimat siihen, että Suomen met­sät huomioidaan hiilin­ieluina uudessa ilmas­tosopimuk­ses­sa. Siis todel­lisen biol­o­gisen perus­tan mukaises­ti eikä taas poli­it­tise­na lehmänkaup­pana turpeen kohtelun ja Niin­istön Dur­ban- katas­trofin kaltaise­na vääryytenä.

 18. Ihmettelinkin, ettei kukaan ole puhunut turpeen nos­ton ja polton vaiku­tuk­sista. Tietysti tämä merk­it­see sitä, ettei kepu hyväksy vihre­itä tule­vaisu­udessakaan hal­li­tuskump­panikseen. Parem­pi sekin kuin olla osal­lise­na katas­tro­faalises­sa poli­ti­ikas­sa, kuten kokoomus kepun apu­lu­olueena. Kai kepu ryhtyy taas pian aja­maan turpeen ase­maa uusi­u­tu­van ener­gian lähteenä.

 19. Kivi­hi­ilikiel­lon voi tehdä niin monel­la tapaa, Ruot­si ilmoit­ti lopet­ta­vansa ydin­voiman käytön joskus men­neel­lä vuosi­tuhan­nel­la, mut­ta siel­lä ne ydin­myl­lyt jauha­vat ener­giaa ja hyv­in­voin­tia melkein van­haan malli­in tänäkin päivänä.

 20. Min­un mielestäni tämä on jonkun­laista oireilua siitä, ener­giakeskustelus­sa kolme suh­teel­lisen äänekästä ryh­mää tukah­dut­taa täl­lä het­kel­lä kovin tehokkaasti ter­veen jär­jen äänen.

  Ensim­mäi­nen on tietysti tämä ilmas­to­de­nial­istien poruk­ka, joiden argu­men­taa­tio menee jotenkin niin, että ilmas­to ei ole läm­men­nyt. Ja vaik­ka olisikin, niin se on läm­men­nyt aikaisem­minkin, eikä se ainakaan ole ihmis­ten aikaansaan­nok­sia. Ja vaik­ka se olisikin ihmis­ten aikaansaan­nok­sia, ainakaan sille ei voi mitään tehdä. Ja vaik­ka voisikin, niin se on sit­ten liian kallista, mut­ta mitään mui­ta kvan­ti­tati­ivisia perustelu­ja en kyl­lä tälle väit­teelle suos­tu anta­maan kuin sat­un­naisia isol­ta kuu­lostavia numeroita.

  Toinen on sit­ten tämä poruk­ka, jon­ka mielestä on ihan mah­dol­lista ja kan­natet­tavaa tähdätä 100% uusi­u­tu­vaan primääriener­giaan lähivu­osikym­meninä. Näi­den mukaan tuulivoimaa voidaan suomes­sa tuot­taa hel­posti yli viisi ker­taa enem­män (106TWh [1]) kuin mitä VTT on arvioin­ut wikipedi­an mukaan Suomen teknisek­si poten­ti­aa­lik­si (alle 20 TWh [2]). Ja bio­mas­san käyt­töähän voidaan tietysti myös lisätä 50% nykyisestä[1], vaik­ka jo nykyti­lanteessa bio­di­ver­si­teetin säi­lymi­nen vaatii toimenpiteitä[3] ja biopolt­toaineen päästöneu­traal­i­ud­estakaan ei niin tiede­tä. Ja ydin­voimaakaan ei sinän­sä vas­tuste­ta eikä ole­mas­saole­vien ydin­voimaloiden alasajoa vaa­di­ta, vaan ollaan ihan posi­ti­ivis­es­ti vain tuke­mas­sa uusi­u­tu­via. Miten tämä sopii 100% uusi­u­tu­van tuotan­non kanssa yhteen jätetään harjoitustehtäväksi.

  Kol­mas poruk­ka on nämä ydin­voiman varauk­set­tomat kan­nat­ta­jat, joista en oikein tiedä ovatko ne vain poikkeuk­sel­lisen patologi­nen tapaus Dun­ning-Krugerin oirey­htymästä vai ammat­ti­maisia FUD-pro­pa­gan­dan levit­täjiä. Näi­den maail­mas­sa ydin­voimaa pitää rak­en­taa kos­ka öljy lop­puu ja ener­gian hin­ta nousee. Kun ener­gian hin­ta ei nousekaan, niin ydin­voimaa pitää rak­en­taa kos­ka “sys­teemikus­tan­nuk­set” ovat kuitenkin pienem­mät kuin stokastisil­la uusi­u­tuvil­la. Ongel­ma vain on, että minä en mak­sa sys­teemikus­tan­nuk­sia, vaan tuotan­tokus­tan­nuk­sia, ja tähän markki­naepäon­nis­tu­miseen näil­lä ei ole tar­jo­ta edes alkeel­lista ratkaisua.[4] Näille ener­gian vuo­de­naikavaras­toin­ti on utopisti­nen teknolo­gia­jä­nis, jon­ka ilmestymiseen hatus­ta ei voi luottaa[5], mut­ta hyötöreak­torit ovat koetel­tua teknolo­giaa, kun muu­ta­ma pro­to­tyyp­pilu­okan laitos on saatu toim­i­maan, kus­tan­nuk­sista viis. Sähkön varas­toimi­nen talvek­si on merkit­tävä ongel­ma uusi­u­tu­van ener­gian kehit­tämiselle, vaik­ka globaal­ista ener­gianku­lu­tuk­ses­ta vain viidennes kulutue­taan sähkönä[6], ja vain pieni osa tuostakaan sähköstä oikeasti kulute­taan talvella[7]. Uusi­u­tu­van ener­gian uhkaku­via ovat räjähtele­vien lep­akko­jen ja kuole­vien kanojen[8] lisäk­si niihin tarvit­tavien harv­inais­ten met­al­lien saatavu­us, vaik­ka val­taosa aurinko­ken­noista on taval­lisia piiken­no­ja, ja samaan aikaan tun­net­tu­jen taloudel­lis­ten uraani­varan­to­jen määrä ei ole mikään ongel­ma, vaik­ka jo nykyisel­lä kulu­tuk­sel­la, kun ydin­voimal­la tuote­taan alle 3% maail­man primääriener­gian kulu­tuk­ses­ta ne ovat ehtymässä sadan vuo­den sisällä.[9][6] Ja hyötöreak­torite­knolo­gian kehit­tämisek­si tehokkain mah­dolli­nen tie on tietysti upot­taa mil­jarde­ja euro­ja kun­nal­lis­ten ener­giay­htiöi­den varo­ja mankala­sopimuk­sel­la kon­ven­tion­aaliseen ydinvoimalaan.[10]

  [1] http://www.lut.fi/en/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/skenaario-vuodelle-2050-uusiutuvan-energian-jarjestelmasta-kannattava-vaihtoehto-suomelle

  [2] https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuulivoima_Suomessa Jos jol­lain on parem­pia lähde­vi­it­teitä teknis­es­tä poten­ti­aal­ista, menkään nyt hyvä­nen aika kor­jaa­maan se tuonne wikipediaan. 

  [3] https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Metsaluonnon-monimuotoisuus-on-mahdollista-sailyttaa-nykyisilla-hakkuumaarilla—mutta-vain-tiukoin-reunaehdoin-2380.a

  [4] http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/publications/downloads/UNEP_2015/factsheet_solar_district_heating_v05.pdf

  [5] Tai ainakaan esit­tää arvio­ta näi­den “ratkaisu­jen”, kuten esimerkik­si sosial­isoidun ener­giasek­torin, aiheut­tamista hyv­in­voin­ti­tap­pi­oista tai mik­si niitä sys­teemikus­tan­nuk­sia sit­ten halu­aakaan kut­sua. Vakavam­min, kap­a­siteet­ti­markki­nan kehit­tämi­nen saat­taisi olla jonkin­lainen ratkaisu, mut­ta siitä pitäisi saa­da vähän enem­män keskustelua aikaiseksi.

  [6] https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption

  [7] Pahoit­te­lut. En jak­sanut arvioi­da enkä etsiä lähde­vi­itet­tä, vaan luotan tässä ter­veeseen maalaisjärkeen.

  [8] Tek­isi mie­leni tähän laina­ta erään Espan­jas­ta käsin julka­istun kohunet­ti­julka­isun nimeä.

  [9] http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/supply-of-uranium.aspx

  [10] Epäilemät­tä tässä purkauk­ses­sa on sekä virheel­listä että van­hen­tunut­ta tietoa. Otan kor­jauk­set lähde­vi­it­tei­neen nöyrästi ja pahoitellen vastaan.

 21. Har­ri Por­vali: kepu ryhtyy taas pian aja­maan turpeen ase­maa uusi­u­tu­van ener­gian lähteenä.

  Mis­tä tämä poh­ja­ton viha­puhe kumpuaa ? Suomen Keskus­ta (viralli­nen nimi ) lyhen­netään joka ker­ta väärin ja her­jaavak­si , vrt. persut. 

  Luulisi cityvihrei­den (itseään mui­ta paremp­ina pitävät ) puhu­van hyvien sometapo­jen mukaises­ti, kos­ka he ovat muu­ta väestöä koulutetumpia. 

  Mut­ta ei, turpeenkin kestävän kehi­tyk­sen hyö­tykäyt­tö nui­ji­taan alas ilman fak­ta­pe­rustei­ta. Aivan käsit­tämät­tömän järkyt­tävää mielipideterroria. 

  Osmo Soin­in­vaaran ja seu­raa­jien pelin­poli­ti­ik­ka näkyy raadol­lis­es­ti turpeen ja kivi­hi­ilen eri­laises­sa kohtelus­sa. Turpeeseen sidot­tu hiili pitää säi­lyt­tää koske­mat­tomana ihmiskun­nan ja maa­pal­lon perit­tynä etuoikeutena. 

  Taasen maa­pal­lon syn­ty­his­to­ri­an alkule­hdil­lä alka­nut hiilen sidon­ta kivi­hi­ileen on hyö­dyn­net­tävis­sä kevyel­lä vero­tuk­sel­la. Sen hiili­varannnon pois­t­a­mi­nen ei aiheuta minkään­näköistä eet­tistä pahek­sun­taa. Louhin­nan ja logis­ti­ikan jär­jet­tömät ympäristöhai­tat eivät näy ympäristöih­mis­ten kulkueis­sa ‚pam­fleteis­sa eikä päästölaskelmissa.

 22. Syo anteek­si en , laisku­ut­tani, ole lukenut kaikkia kom­ment­te­ja, joten siel­lä saat­taa olla jo vas­taus kysymyksiini.

  1. Mik­si Hesan hiilivoimalaitok­set on suljettava ?
  Olen antanut itsel­leni ker­toa niiden jopa puhdis­ta­van Hesan ilmaa — tiedän , jär­jetön väite , mut­ta ´väittäjät´ovat alan asiantuntijoita.
  Kuka valehtelee ?
  http://seppoviljakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225418-totuus-hiilivoimaloista

  2. Voisitko Osmo min­ua aut­taa myös toises­sa mieltäni kai­her­tavas­sa kysymyk­sessä : Poli­it­tiseen jar­goni­in on ilmestynyt lause ” Tuuli­tukipi­ik­ki on laitet­tu kiin­ni tai ollaan lait­ta­mas­sa kiinni”.
  Tämä on kuul­tu ainakin Ville Niin­istön, Olli Rehnin, Timo Harakan , Timo Soinin ..jne..suusta.

  V. 2011 eduskun­ta hyväksyi tuulituen ; tuen piiri­in 2500 MVA tuulite­hoa ja tukea 12 vuot­ta pystytyksestä.
  Juuri nyt pystyssä on alle puo­let ( n. 1200 MVA) , joten muu­ta­man lähivuo­den aikana pystytetään sato­ja myl­lyjä ja me mak­samme tuuli­tukea v. 2030 yhteen­sä n. 3000 miljoona euroa, hukkaan heit­et­tyä rahaa.

  Tuo­hon v. 2011 päätök­seen ei olla kajot­tu , eikä kajo­ta ; perus­tus­la­ki sen kieltää, näin min­ua on valistettu.

  Mitä ihmettä siis tuo lause ” piik­ki on laite­tu kiin­ni” tarkoit­taa poli­ti­ikko­jen semantiikassa?

  Olen asi­aa tiedustel­lut esim. Ville Niin­istöltä face­bookissa ; ei vastausta.

  Voisitko Sinä min­ua val­ista, mis­tä on kysymys?

  1. Minäkin olen lehti­ti­eto­jen varas­sa. Ilmeis­es­ti tuo 2500 MVa on jaet­tu lop­pu­un vaik­ka voimalat eivät vielä olekaan pysyt­tä, eikä uusia myön­netä vähään aikaan. Tuki lop­puu 12 vuo­den jäl­keen. Tuu­ulivoimaloista tulee sil­loin perin kan­nat­ta­mat­to­mia, kos­ka ainak kun tuulee, sähkö on hal­paa ja päin­vas­toin. Hiilivoima ei puhdista ilmaa.

 23. Osmo Soin­in­vaara:
  Minäkin olen lehti­ti­eto­jen varas­sa. Ilmeis­es­ti tuo 2500 MVa on jaet­tu lop­pu­un vaik­ka voimalat eivät vielä olekaan pysyt­tä, eikä uusia myön­netä vähään aikaan. Tuki lop­puu 12 vuo­den jäl­keen. Tuu­ulivoimaloista tulee sil­loin perin kan­nat­ta­mat­to­mia, kos­ka ainak kun tuulee, sähkö on hal­paa ja päin­vas­toin. Hiilivoima ei puhdista ilmaa.

  Paljon kiitok­sia vastauksesta.

  1. ” 2500 MVA ajet­tu lop­pu­un” , tot­ta, täältä näkyy tar­if­fi­in hyväksy­tyt ja sisäl­lä ole­vat anomukset :
  https://tuotantotuki.emvi.fi/QuotaCounter

  Tuo 2500 raja siis päätet­ti­in jo v. 2011 ja nyt poli­itikot — hal­li­tuk­ses­sa ja oppo­si­tios­sa- joko kehu­vat tai haukku­vat , että “piik­ki on pan­tu kiin­ni” : en — ihan aidosti- ymmär­rä mitä he tarkoittavat.

  Kir­joitin ennen viime eduskuntavaaleja :

  http://seppoviljakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/191069-tuli-myllarille-kiire

  Myl­läreille tuli kiire : 2500 MVA varauk­set täyt­tyi tuo­ta pikaa, mut­ta v. 2011 päätök­seen ( siis 2500 MVA / 12 vuot­ta) ei ole kos­ket­tu eikä kos­ke­ta ; siis vielä ker­ran, mitä Ville Niin­istö tarkoit­taa sanoes­saan ” piikkiä ollaan lait­ta­mas­sa kiinni”.
  Voisitko Sinä dele­goi­da tämän kysymyk­sen Vil­lelle, min­ulle hän ei vastaa.

  Olin kanssasi — kuten kaik­ki täyspäiset- samaa mieltä : hiilivoima ei puhdista ilmaa.

  Mut­ta olen pakotet­tu muut­ta­maan mielipi­det­täni, kun olen lukenut käsit­tääk­seni laitok­ses­sa työsken­tele­vien kirjoituksia.

  Tääl­lä esimerkik­si Jyr­ki Itko­nen, joka käsit­tääk­seni on voimalaitospääl­likkö Hele­nil­lä, kertoo:

  “Tai itse asi­as­sa kuten tääl­lä pal­stal­la tiede­täänkin, kat­ti­laan menevässä palamisil­mas­sa on enem­män kaupunkipö­lyä, mitä pii­pus­ta tulee ulos, eli hie­man puhdis­ta­vat sitä.”

  http://eijariitta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225459-huijattu-kansa-huijattu-poliitikko#comment-3405049

  Puhuuko tämä alansa ammat­timies julkises­ti ´muun­nel­tua totuutta´?

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Minäkin olen lehti­ti­eto­jen varas­sa. Ilmeis­es­ti tuo 2500 MVa on jaet­tu lop­pu­un vaik­ka voimalat eivät vielä olekaan pysyt­tä, eikä uusia myön­netä vähään aikaan. Tuki lop­puu 12 vuo­den jäl­keen. Tuu­ulivoimaloista tulee sil­loin perin kan­nat­ta­mat­to­mia, kos­ka ainak kun tuulee, sähkö on hal­paa ja päin­vas­toin. Hiilivoima ei puhdista ilmaa.

  Tätä ne hyvää tarkoit­ta­vat tuet aiheuttavat. 

  Investoi­jat tekevät hyvät tilit. Toiv­ot­tavasti nykyisen myl­lyn purkamiskus­tan­nuk­set on vastuutettu.

  Van­hempi­en ja jopa nyky­is­ten tuulivoimaloiden kulu­miseen, väsymiseen yms. insinööri­para­me­trei­hin perus­tu­va elinkaari on lyhyehkö, ei esim. vesivoimaloi­hin ver­rat­tavis­sa. Suuria voimia, suuri kier­rosnopeus, paljon ham­mas­rat­tai­ta, jne. Huolto­tarve on suuri, ja huol­lot 150 m:n korkeudessa kallita.

  Ehkä uudet myl­lyt ovat oleel­lis­es­ti parempia.

 25. Tuo “hiilivoima ei puhdista ilmaa” ‑jut­tu on tosi moni­ta­hoinen asia. Lähin­nä tuo lause, että se puhdis­taa ilmaa, on läht­enyt liik­keelle siitä tosi­asi­as­ta, että VTT:n suorit­tamien lak­isääteis­ten mit­tausten mukaan Salmisaaren B‑voimalaitokseen tulevas­sa val­tavas­sa palamisil­mamäärässä oli enem­män pöly­hiukka­sia, mitä pii­pus­ta ulos tulevas­sa savukaa­sus­sa on. Tältä poh­jal­ta voi sanoa, että se puhdis­taa kaupun­gin ilmaa pöly­istä. Ja näitä hiukkaspästöjähän pide­tään ter­vey­den kanal­ta ongelmallisina.

  No sit­ten on rikkipäästöt, jot­ka puhdis­te­taan rkin­pois­to­laitok­ses­sa ja type­nok­sid­it, jot­ka puhdis­te­taan katalysaat­toris­sa erit­täin vähäisik­si. Eikä ole niin tarkkaa mit­taria ole­mas­sa, että ne voisi kaupun­ki-ilmas­ta mita­ta. Ja vaik­ka voisi, 150 metriä korkea piip­pu levit­tää ne muualle kuin kaupunki­in ja lai­men­taa sen vähäisen rikin ja typen, mitä kaa­su­is­sa on. Ja noi­ta samo­ja kaa­su­ja syn­tyy puun poltossa ja niitä tupru­aa auto­jen pakop­utk­ista yhteen­sä enem­män kuin voimalaitok­ses­ta. Mut­ta kaupun­ki-ilman puhdis­t­a­mi­nen liit­tyy siihen lähtöko­htaan, joka Helsingis­sä aikanaan oli, kun jokaisen talon pan­nuhuoneessa poltet­ti­in kok­sia huonol­la hyö­ty­suh­teel­la ilman mitään suo­dat­timia, jol­loin kaupun­ki-ilma oli todel­la huono. Ver­taa Lon­toon smog.

  Vielä noi­hin 150 metriä korkeisi­in piip­pui­hin liit­tyy sel­l­ainen jut­tu kuin inver­sio ilmiö. Siinä tyynel­lä pakkassääl­lä ilma läm­pe­nee ylöspäin noin 100m korkeudel­la maan pin­nas­ta. Täl­löin ilma ei vai­h­du kaupungis­sa ja kaik­ki maan pin­nal­la tapah­tu­va tuprut­telu jää maan pin­nalle. Täl­laisia päiviä on aika ajoin yleen­sä kylmim­pään aikaan ja lähel­lä on ollut, ettei autoilua ole joudut­tu rajoit­ta­maan Helsingis­sä. Täl­laises­sa tilanteessa kaupun­gin sähkö- ja läm­pö on taat­tu, kos­ka korkeat piiput ohjaa­vat savut korkealle inver­siok­er­roksen yläpuolelle. Se nyt ei ole ilman puhdis­tamista, mut­ta sinne päin. Kaupun­gin sähkön­huol­lon turvallisuuden/saatavuuden takaa ja tur­vaa osaltaan myös se, että kaupun­gin alueel­la on riit­tävästi sähkön tuotan­toa, vaik­ka siitä, että Helsingis­sä on aina tarpeek­si sähköä, vas­taa Fingrid.

 26. Osmo , muut­tuiko mielip­i­teesi Hesan hiilivoimaloista luet­tuasi Jyr­ki Itkosen ( voimalaitospääl­likkö) kirjoituksen?

  Vielä tuos­ta “piik­ki kiin­ni”- jutusta :

  Meil­lä on siis nyt alle puo­let myl­ly­istä imemässä tukea.

  Kun on täältä ´syr­jäkyliltä´ yrit­tänyt vuosia huudel­la tämän hui­jauk­sen lop­ullista hin­taa ; olen käyt­tänyt 3–4 mil­jar­dia, saaden ´kylähul­lun ´maineen , on jotenkin mieltä ylen­tävää , kun jo Ener­giavi­ras­tokin on viimein herän­nyt ruususen-unes­taan ja julkaisee tämän tyyp­pisiä laskelmia:
  http://www.e‑julkaisu.fi/energiavirasto/reilua_energiaa/2016/03/mobile.html#pid=11

  Tuo kaik­ki on ollut täyspäisille selvää jo vuosia…

 27. Osmo Soin­in­vaara:
  En olel välit­tänyt. Kan­nat­taa kir­joit­taa Ville Niin­istölle suoraan.

  Ei näköjään ” kan­na­ta” ; kir­joitin Villen face­bookki­in 7.11.

  “Sep­po Vil­jakainen Ville Niin­istö Älä nyt Ville hyvä hämää itseäsi ja samal­la mui­ta : ” Syöt­tö­tar­if­fi ollaa aja­mas­sa alas. Uusia laitok­sia ei ote­ta sen piiri­in enää. ” Tuulivoiman syöt­tö­tar­if­fi tuli voimaan 2011 : syöt­tilääk­si hyväksyt­ti­in sil­loin 2500 MVA:n ver­ran tuulivoimaa , 12 vuo­den tuki. Mitään syöt­tö­tar­if­fia EI olla aja­mas­sa alas ;vihrei­den märkä uni UUDESTA — tuon n. 4000 miljoon­aa meille mak­sa­van van­han tuen päälle toivo­mas­ta mil­jarde­ja taas mak­savas­ta tues­ta ei näytä menevän hal­li­tuk­ses­sa läpi..onneksi.”

  En saanut minkään­laista kommenttia?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *