Eduskunnan on hyväksyttävä etä-äänestys virkamatkan aikana 

Puoluekent­tä on pirstaloi­tu­mas­sa taval­la, joka tekee enem­mistöhal­li­tusten muo­dostamisen vaikeak­si. Suomes­sa se on vähän vielä vaikeam­paa, kos­ka hal­li­tuk­selle ei yhden paikan enem­mistö riitä. Aina joku on työ­matkalla Brysselissä.

On vähän van­hanaikaista, että eduskun­nan äänestyk­seen voi osal­lis­tua vain paikan pääl­lä. En halua, että jokainen voisi äänestää kotoaan käsin, mut­ta virka­matkalla ole­van on voita­va äänestää etänä. Sil­loin olisi mah­dol­lista tehdä hal­li­tuk­sia myös kapeal­la marginaalilla.

Kotoakin voisi äänestää, jos on vakavasti sairas. On vähän irvokas­ta, että kansane­dus­ta­jia haal­i­taan kuole­man­sairaina äänestämään. (Tätä olen minäkin tehnyt, melkein heti sydän­leikkauk­sen jäl­keen aika huonokuntoisena.)

Tämä muu­tos pitäisi tehdä nyt niin, että se tulee voimaan ensi vaa­likau­den alus­sa. Nythän ei tiede­tä, mitä puoluei­ta se hyödyttää.

= = =

Niin todel­la. Edel­lisel­lä vaa­likaudel­la siinä vai­heessa kun vihreät oli­vat oppo­si­tios­sa, oli syn­tymässä tilanne, jos­sa päämin­is­terin olisi pitänyt lähteä kesken Euroop­pa-neu­vos­ton kok­ouk­ses­ta hal­li­tuk­sen luot­ta­musäänestyk­seen. Pidin tätä aivan hölmönä. Lupasin pidät­tyä äänestyk­ses­tä, jot­ta päämin­is­teri saat­toi olla kok­ouk­sen lop­pu­un. Kok­ous päät­tyi kuitenkin ennen aikataulua ja päämin­is­teri Stubb ehtikin itse äänestykseen.

27 vastausta artikkeliin “Eduskunnan on hyväksyttävä etä-äänestys virkamatkan aikana ”

 1. Ei todel­lakaan pidä sal­lia etä-äänestys­tä. Hui­jauk­sen ja hakkeroin­nin aikana ei voi­da tietää onko edus­ta­ja äänen­sä antanut ja mille. Edus­ta­jan on voita­va pri­or­isoi­da muiden vas­tu­iden­sa kanssa mitä hän pitää todel­la tärkeänä.

 2. Kyl­lä, juuri näin! Nykyte­knolo­gia mah­dol­lis­taa etä-äänestykset.

  Mites myös yht­enä vai­h­toe­htona val­takir­jal­la äänestäminen?

 3. Etä-äänioikeu­teen liit­ty­isi etu­ja, mut­ta myös tieto­tur­variske­jä: entä jos vaikka­pa etäy­htey­den päässä ole­van yhteys katkeaa toiselta puolelta maa­pal­loa juuri kun kri­it­ti­nen ääni pitäisi antaa? Tai miten tulee suh­tau­tua sel­l­aiseen virka­matkan etä-ääneen, joka annet­taisi­in vaikka­pa sel­l­aises­sa ympäristössä, jos­sa Libanon­in päämin­is­teri ilmoit­ti taan­noin erostaan. Kyseisen ilmoituk­sen osalta mediois­sa on kyseenalais­tet­tu, tapah­tuiko päätös riip­pumat­tomasti ja ilman toisen val­tion ulkoista pain­os­tus­ta. Sekin olisi askel eteen­päin, jos kansane­dus­ta­jil­la olisi ennakkoäänestys­mah­dol­lisu­us niis­sä tapauk­sista, jois­sa kansane­dus­ta­ja on joko virka­matkasy­istä tai ter­veyssy­istä pois­sa varsi­nais­es­ta istun­nos­ta. Sel­l­aiseen ei pitäisi liit­tyä eri­tyisem­piä tietoturvariskejä.

  1. Siis haloo.
   Jos päämin­is­teri matkus­taa Euroop­pa-neu­vos­ton kok­ouk­seen ja äänestää etänä siitä, antaako hän luot­ta­muk­sen oma­lle hal­li­tuk­selleen ja siis itselleen. Onko tässä jokin tieto­tur­varis­ki? Voihan hän jät­tää vaik­ka äänen aamul­la ennen matkaansa.

 4. Olen­naisin kysymys lie­nee siitä, että ääni voidaan hyväksyä vain, jos se on annet­tu Suomen lain val­lit­se­mal­la alueel­la; Suomen val­tion suvereenisti ja kiis­tat­tomasti hal­lit­se­mal­la alueel­la. Ei niinkään siitä, mikä on Suomen alueelta pois­tu­misen syy.

  Kotiäänestys myös kansane­dus­ta­jalle on joka tapauk­ses­sa tule­vaisu­ut­ta: Kotona tai kapakas­sa, ääni aina lasketaan!

 5. Kun tarkoi­tus ei kuitenkaan ole kaikkia tai edes suur­ta osaa saa­da etä-äänestäjik­si eikä myöskään jatku­val­la syötöl­lä, tuo­han voidaan antaa myös ver­baalis­es­ti videoy­htey­den ja seinälle ripuste­tun näytön kaut­ta. Kai nyt eduskun­nas­ta joku tun­nistaa henkilön ulkonäöltä ja hänen äänen­sä ja hänen mielip­i­teen­sä? Voi vaik­ka kun­ni­ansa, oman­tun­ton­sa ja edus­ta­jan­paikkansa kaut­ta var­men­taa tuon etänä annetun äänen puhemiehelle ja asianomainen itse sit­ten voi vielä jälkikä­teen tuon seu­raavas­sa istun­nos­saan vahvis­taa vapaut­taen vaku­u­tuk­sen anta­jan vas­tu­us­taan. Tuo tehty äänestys sit­ten voi vaik­ka olla toimeen­pano­lim­bossa ennen kuin vaku­u­tus saadaan. Menee toki sit­ten uusik­si, jos käykin niin epä­to­den­näköis­es­ti, että asianomainen päät­tää tehdä kaver­illeen kylmät.

 6. Tosi­aan kansane­dus­ta­jan etä-äänestämiseen liit­tyvät tieto­tur­variskit ovat triv­i­aale­ja ratkaista. Kansane­dus­ta­jia on sen ver­ran vähän, eikä eduskun­nan äänestyk­sis­sä ole vaalisalaisuutta.

  Isom­pi kysymys liit­tyykin sit­ten siihen, mil­lä ehdoil­la kansane­dus­ta­ja saa äänestää etänä. Pitääkö olla päämin­is­teri, kan­sain­välisen huip­puta­son kok­ous ja välikysymysäänestys, vai riit­tääkö että edus­ta­ja mielu­um­min “tapaa äänestäjiä” Kallion baareis­sa kuin istuu täy­sis­tun­nos­sa? Näi­den ääripäi­den väli­in osu­uu tapaus pohjois-suo­ma­lais­es­ta kansane­dus­ta­jas­ta joka on myös oman kun­tansa kun­nan­val­tu­utet­tu; onko vaikka­pa kun­nan lau­takun­tatyösken­te­ly hyväksyt­tävä syy olla pois täysistunnosta?

 7. Osmo Soin­in­vaara:
  Voihan hän jät­tää vaik­ka äänen aamul­laen­nen matkaansa. 

  Pitkät lis­tat ja ryh­mäkuri tässäkin käyt­töön. Voidaan laskea että hal­li­tus­puolueen edus­ta­ja on ole­tuk­se­na hal­li­tuk­sen takana. Mitä sitä turhaan edes äänestämään.

 8. Eduskun­nan etä-äänestyk­seen ei sisäl­ly nor­maali­olois­sa vakavia tieto­tur­variske­jä jos äänet ovat julk­isia ja edus­ta­ja voi itse tark­istaa jälkikä­teen miten ääni laskettiin. 

  Lake­ja muut­taes­sa pitää toisin miet­tiä kaik­ki vai­h­toe­hdot tarkkaan läpi ja miet­tiä miten laki toimii poikkeustilanteissa. 

  Tilanne jos­sa osa kansane­dus­ta­jista on ulko­mail­la (esim. Mosko­vas­sa) ja äänestää sieltä käsin Suomen tule­vaisu­u­den kannal­ta merkit­tävästä kysymyk­ses­tä on kri­isi­ti­lantes­sa ongel­malli­nen. Pitääkö lisätä pykälä joka antaa pres­i­den­tille ja päämin­is­ter­ille oikeu­den peru­ut­taa etä-äänestys poikkeustilanteessa?

 9. Entäpä jos poli­itikot päät­täi­sivät jät­tää las­tan­ta­rhata­soisen pelleilyn taak­seen ja siir­ryt­täisi­in täysin älyt­tömästä mallista, mis­sä enem­mistöhal­li­tus joutuu kau­den alus­sa luo­maan jäykän hal­li­tu­so­hjel­man mis­tä jous­t­a­mi­nen on vaikeaa, vähem­mistöhal­li­tus­malli­in, mis­sä hal­li­tuk­sel­la on vapaat kädet löytää “oppo­si­tios­ta” jokin ryh­mä aja­tusten­sa tuek­si, yrit­täen ain­oas­taan vält­tää sel­l­aisia suun­nitelmia, mitä kaik­ki muut vastustavat?

 10. JV:
  Ei todel­lakaan pidä sal­lia etä-äänestys­tä. Hui­jauk­sen ja hakkeroin­nin aikana ei voi­da tietää onko edus­ta­ja äänen­sä antanut ja mille. Edus­ta­jan on voita­va pri­or­isoi­da muiden vas­tu­iden­sa kanssa mitä hän pitää todel­la tärkeänä. 

  Min­un on vaikea nähdä tässä mitään tieto­tur­vaon­gel­maa, kos­ka äänestys voidaan aina jälkikä­teen varmis­taa henkilön itsen­sä ollessa paikalla. Etä-äänestyssys­tee­mi voisi antaa vahvis­tuk­sen edus­ta­jalle hänen anta­mas­ta äänestä ja hän voisi täl­lä osoit­taa äänestäneen­sä sil­lä tavoin kuin halusi äänestää. Jos osoit­tau­tuu, että tämä varmis­tus on toinen kuin se, mitä eduskun­nas­sa ole­va sys­tee­mi sanoi hänen äänestäneen­sä, nähdään suo­raan, että kyse oli tosi­aan hakkeroin­nista ja hänen äänen­sä voidaan muut­taa toiseksi. 

  Ain­oas­taan jois­sain täysin peru­ut­ta­mat­tomis­sa asiois­sa (san­o­taan vaik­ka sodan julis­t­a­mi­nen jollekin maalle) voisi olla paikallaan, että vain fyy­sis­es­ti paikalla ole­vat saa­vat osal­lis­tua, mut­ta esim. mainit­tu hal­li­tuk­sen luot­ta­musäänestys ei sel­l­ainen ole.

 11. arkkite­hti: Isom­pi kysymys liit­tyykin sit­ten siihen, mil­lä ehdoil­la kansanedustaja 

  Minus­ta voitaisi­in lähteä siitä, että rivikansane­dus­ta­jat raa­hau­tukoot paikalle ja vain min­is­tereil­lä on tarpeek­si tärkeitä kok­ouk­sia. Tässäkin voitaisi­in tehdä rajaus vaikka­pa vain EU-asioihin.

  Rivikansane­dus­ta­jalle voisi käy­dä sairastapaus.

 12. tcrown: täysin älyt­tömästä mallista, mis­sä enem­mistöhal­li­tus joutuu kau­den alus­sa luo­maan jäykän hal­li­tu­so­hjel­man mis­tä jous­t­a­mi­nen on vaikeaa

  Eihän tuo­hon mitään muu­ta tarvitse kuin hal­li­tuk­sen sisäistä jous­tavu­ut­ta ja luot­toa. Käytän­nössä kuitenkin hel­posti san­ot­tu mut­ta vaikeasti tehty.

 13. Etä-äänestys voisi kään­tyä myös osmon tarkoi­tus­ta vas­taan; olete­taan että hal­li­tuk­sel­la on niuk­ka enem­mistö, sit­ten parikym­men­tä kansane­dus­ta­jaa tasais­es­ti hal­li­tuk­ses­ta ja oppo­si­tios­ta läh­tee Aus­tralian turneelle. Nyt, hal­li­tuk­sel­la olisi edelleen enem­mistö koti­maas­sa, mut­ta jos oppo­si­tion edus­ta­jat päät­tävätkin ensin istua iltaa ja osal­lis­tua eduskun­nan äänestyk­seen; täl­löin pitää myös hal­li­tuk­sen edus­ta­jien olla reis­sun pääl­lä valmi­ina luot­ta­musäänestyk­seen het­kel­lä mil­lä hyvänsä.

 14. Samuli Saarel­ma: Min­un on vaikea nähdä tässä mitään tieto­tur­vaon­gel­maa, kos­ka äänestys voidaan aina jälkikä­teen varmis­taa henkilön itsen­sä ollessa paikalla. Etä-äänestyssys­tee­mi voisi antaa vahvis­tuk­sen edus­ta­jalle hänen anta­mas­ta äänestä ja hän voisi täl­lä osoit­taa äänestäneen­sä sil­lä tavoin kuin halusi äänestää. Jos osoit­tau­tuu, että tämä varmis­tus on toinen kuin se, mitä eduskun­nas­sa ole­va sys­tee­mi sanoi hänen äänestäneen­sä, nähdään suo­raan, että kyse oli tosi­aan hakkeroin­nista ja hänen äänen­sä voidaan muut­taa toiseksi. 

  Ain­oas­taan jois­sain täysin peru­ut­ta­mat­tomis­sa asiois­sa (san­o­taan vaik­ka sodan julis­t­a­mi­nen jollekin maalle) voisi olla paikallaan, että vain fyy­sis­es­ti paikalla ole­vat saa­vat osal­lis­tua, mut­ta esim. mainit­tu hal­li­tuk­sen luot­ta­musäänestys ei sel­l­ainen ole.

  Täs­mälleen näin.Tietoturvaongelma on hel­posti ratkaistavis­sa monel­lakin taval­la. Ain­oak­si ongel­mak­si jää ”sota vai rauha” ‑tason äänestyk­set, jois­sa fyysi­nen paikallao­lo tur­val­li­sis­sa tilois­sa on tarpeen. Myös Suomen lähetys­tö voitaisi­in ehkä sel­l­aisek­si lukea.

 15. Onko tässä nyt ajatuk­se­na, että hal­li­tus­puoluei­den kansane­dus­ta­jil­la voi olla virka­matko­ja joil­ta äänestetään, mut­ta oppo­si­tiop­uoluei­den kansane­dus­ta­jil­la ei voi? Ja sik­si etä-äänestämi­nen olisi jotenkin rel­e­vant­ti tas­apain­otek­i­jä hal­li­tuk­sen luottamuksessa?

 16. JV:
  Ei todel­lakaan pidä sal­lia etä-äänestys­tä. Hui­jauk­sen ja hakkeroin­nin aikana ei voi­da tietää onko edus­ta­ja äänen­sä antanut ja mille. Edus­ta­jan on voita­va pri­or­isoi­da muiden vas­tu­iden­sa kanssa mitä hän pitää todel­la tärkeänä.

  Kansane­dus­ta­jia on kak­sisa­taa, joten ei liene kovin vaikea­ta tark­istaa, että mitäpä äänestit.….

 17. Tur­va­puhe­limet ja tur­vali­it­tymät ovat olemassa.
  Vaik­ka osa edus­ta­jista ei kykene vakaaseen ja arvokkaaseen käytök­seen ja “lainaa” puhe­lin­ta liivi­jengikaver­illeen, niin hal­li­tuk­sen jäsenet joka tapauk­ses­sa ovat suo­jat­tu­jen yhteyk­sien päässä.

  Helpoit­taisi kaikkien elämää ja vähen­täisi pelleilyä, jos edes min­is­ter­it voisi­vat etä-äänestää.

 18. SDP:n jäse­nil­lä on krooni­nen ongel­ma siitä, että ollaan sekä kun­nan johtavis­sa virois­sa että kun­nan johtavis­sa luot­ta­mus­toimis­sa. Jäsenka­toko lie­nee syynä, että yhden henkilön on hoidet­ta­va itse itsen­sä joht­a­mi­nen (joo, jääviys muis­taen toisinaan). 

  Maakun­ta­hallinnon myötä syn­tyy uusi valtahirviö:
  mnis­teri, kun­nan hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja, kun­nan val­tu­uet­tu, maakun­taval­tu­utet­tu ja maakun­ta­hal­li­tuk­sen jäsen.
  Joku on sit­ten vielä Europar­la­men­tis­sa siinä sivussa.

  Maakun­ta­hallinnos­sa tämä monirooli­tus on estettävä.
  Jokainen puolue halu­aa kokoe­neen poli­itikon kokoa­maan äänestäjän­sä, voisi­vat pian äänestää jotain toista puoluet­ta. Mut­ta jotain rajaa on oltava.

  Ilmeis­es­ti Eduskun­nas­sa on aika lokoisaa, kun kaikea muu­ta joutaa tekemään?

  Jotenkin psy­tyn ymmärtämään, että kansa­neud­ta­ja on kun­nan _vatuutettu_, kun­nan hal­li­tuk­sen jösen­syys on aika outoa.

  Maakun­taval­tu­us­ton pitäisi olla valin­nainen Eduskun­nan jäsenyy­den kanssa! Olet jomas­sa kum­mas­sa, et molemmissa.

  Asial­la on myös se merk­i­tys, että siten saadaan lisää osaavampia poli­itikko­ja kas­vatet­tua. Äänestäjän on kohtu­ullista odottaa,että jokin hom­ma hoide­taan edes säädyllisesti.

  Onnis­tu­vatko maakun­tavaalit ilman ääni­har­avia? Menet­tävätko kansaud­ta­jat paikkansa jos eivät ole ehdol­la seu­rakun­ta- ja osu­uskaup­palaavelista alka­en joka paikkaan? Kyl­lä ja kyllä.
  Jälkim­mä­nen kyl­lä on se suurin syy moni­alaieen persoonallisuushäiriöön.

 19. Eikö niihin Brys­selin kok­ouk­si­in voi osal­lis­tua etänä? Maail­makin pelas­tu­isi kun turhat lentomatkat vähenisivät.

 20. Ala­mainen:
  Eikö niihin Brys­selin kok­ouk­si­in voi osal­lis­tua etänä? Maail­makin pelas­tu­isi kun turhat lentomatkat vähenisivät.

  Voisi alooit­taa pien­estä ja lopet­taa reis­saamisen Straßbur­gin ja Brys­selin välillä.

 21. Sylt­ty: Eihän tuo­hon mitään muu­ta tarvitse kuin hal­li­tuk­sen sisäistä jous­tavu­ut­ta ja luot­toa. Käytän­nössä kuitenkin hel­posti san­ot­tu mut­ta vaikeasti tehty.

  Omas­ta mielestäni ongel­ma on hal­li­tusten muo­dostamis­tavas­sa itsessään. Eli pyritään luo­maan täysin mah­dot­to­mia “ide­ol­o­gis­es­ti yht­enäisiä” enem­mistöhal­li­tuk­sia sil­lä seu­rauk­sel­la, että suurin osa han­kkeista jää hal­li­tuk­sen sisäis­ten ris­tiri­ito­jen vuok­si tekemät­tä, ja ain­oa tapa saa­da yhtään mitään läpi on tehdä lehmänkaup­po­ja, joi­ta kukaan ei oikeasti kannata. 

  Mon­en puolueen enem­mistöhal­li­tus on aina ongel­ma. Sen sijaan että esi­tyk­sille haetaan enem­mistön tuki koko eduskun­nas­ta, täy­tyy tuki löy­tyä yksimielis­es­ti hal­li­tuk­sen sisältä. Ja jokainen tietää, että yksimielisyys on paljon vaikeampi saavut­taa kuin enemmistö.

  Itse kaipaisin aidosti par­la­men­taarista jär­jestelmää, jos­sa jokainen puolue olisi oman pain­oar­von­sa rajois­sa mukana päät­tämässä asioista. “Yht­enäisen” hal­li­tuk­sen sijaan min­is­ter­it voisi­vat olla kukin itsenäisiä luot­ta­mushenkilöitä, joiden tulisi kunkin erik­seen naut­tia eduskun­nan luot­ta­mus­ta. Eli jos maakun­tau­ud­is­tus­ta aja­va min­is­teri ei saisi eduskun­nan enem­mistön tukea 18 maakun­nan mallille, min­is­teri saisi lähteä ja han­kkeelle valit­taisi­in uusi vetäjä jol­la on järkeväm­mät toiveet. Samal­la muut han­kkeet voisi­vat ede­tä häir­iöt­tä, eikä esimerkik­si ulko­min­is­terin tarvit­sisi pelätä salkkun­sa puoles­ta, olet­taen että eduskun­ta on edelleen häneen tyytyväinen…

  Kaupung­in­hal­li­tuk­sis­sa kaik­ki puolueet ovat edustet­tuina, ja päätök­siä voidaan tehdä jous­tavasti mil­loin minkälaiselle enem­mistöl­lä, ihan vain yksinker­tais­es­ti äänestämäl­lä. Ja kaik­ki voittavat.

 22. Ala­mainen:
  Eikö niihin Brys­selin kok­ouk­si­in voi osal­lis­tua etänä? Maail­makin pelas­tu­isi kun turhat lentomatkat vähenisivät.

  Oletko koskaan tehnyt töitä verkon yli?

 23. Kalle: Oletko koskaan tehnyt töitä verkon yli?

  Tuskin­pa suo­ma­laiset kansane­dus­ta­jat Brys­seli­in töitä menevät tekemään, vaan he menevät sen sijaan osal­lis­tu­maan kok­ouk­si­in. Itse olen osal­lis­tunut use­aankin kok­ouk­seen etänä ja jos kaik­ki pelit on kun­nos­sa, niin hom­ma toimii oikein hyvin. 

  Se, mis­tä etänä jää pait­si, on kok­ousten epävi­ralli­nen osu­us, eli kahvitauoilla/lounaalla kah­denke­sk­i­nen keskustelu, mut­ta viral­lisen osu­u­den pystyy kyl­lä nykyte­knolo­gial­la ihan hyvin hoita­maan verkon kautta.

  1. Min­is­ter­ineu­vos­ton kok­ouyk­si­in liit­tyy viralli­nen lounas, joka on kaikkea muu­ta kuin epävi­rall­nen. Se on yleen­sä kok­ouk­sen tärkein vai­he. Min­is­ter­it keskustel­e­vat siel­lä (luu­rit päässä) ilman virkamiehiä. Niis­sä voi vai­h­taa ajatuk­sia paljon vapaam­min kui viral­li­sis­sa kok­ouk­sis­sa, jois­sa esditetään oikeas­t­aan teatteria.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Min­is­ter­ineu­vos­ton kok­ouyk­si­in liit­tyy viralli­nen lounas, joka on kaikkea muu­ta kuin epävi­rall­nen. Se on yleen­sä kok­ouk­sen tärkein vai­he. Min­is­ter­it keskustel­e­vat siel­lä (luu­rit päässä) ilman virkamiehiä. Niis­sä voi vai­h­taa ajatuk­sia paljon vapaam­min kui viral­li­sis­sa kok­ouk­sis­sa, jois­sa esditetään oikeas­t­aan teatteria. 

  No, jos touhu tapah­tuu luu­rit päässä, niin sil­loin lie­nee ihan sama, onko Brys­selis­sä vai Helsingis­sä. Jos sieltä luurista kuu­luu joka tapauk­ses­sa vain tulkin ääni, niin väliäkö sil­lä on, mis­sä se alku­peräi­nen puhu­ja fyy­sis­es­ti sijaitsee? 

  Minä ajoin aiem­mal­la kom­men­til­lani sitä takaa, että kok­ousten epävi­ral­li­sis­sa osuuk­sis­sa luo­daan henkilöko­htaisia kon­tak­te­ja rupat­tele­mal­la niitä näitä ei vält­tämät­tä suo­raan kok­ouk­sen itse asi­aan liit­tyen ja tästä jää pait­si, jos ei ole fyy­sis­es­ti paikalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.