Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 27.10.2015

Yleis­kaa­va.

Tätä pan­naan pöy­däl­le vie­lä ker­ran neu­vot­te­lu­ja var­ten. Lau­ta­kun­ta käy sun­nun­tai­na tutus­tu­mas­sa keskuspuistoon.

Kunin­kaan­tam­men alu­een ase­ma­kaa­van muutos

Pöy­däl­tä. Kokoo­mus oli pyy­tä­nyt pöy­däl­le, joten var­maa­kin jokin vas­tae­si­tys on tulossa.

Hert­to­nie­men yri­ty­sa­lu­een suunnitteluperiaatteet

Vih­reät ovat täs­sä jok­seen­kin yksin eri miel­tä. Me haluai­sim­me täs­tä sekoi­te­tun toi­mi­ti­lo­jen ja asu­mi­sen alu­een. Poh­jois­mai­den suu­rin auto­kau­pan kes­kit­ty­mä on kyl­lä aivan vää­räs­sä pai­kas­sa, eikä paik­kaa tee oikeam­mak­si se, että moni auto­kaup­pa halu­aa tähän kes­kit­ty­mään. Moni auto­kaup­pa haluai­si kes­kit­ty­mään, oli se sit­ten mis­sä hyvänsä.

On sanot­tu, että kyl­lä auto­liik­kei­den­kin on voi­ta­va olla lähel­lä met­roa­se­maa, kos­ka jos vie euron huol­toon, on hyvä pääs­tä met­rol­la pois ja taas hake­maan autoa. Argu­men­te­ja kan­nat­tai­si mää­räl­lis­tää. Jos nuo auto­liik­keet syr­jäyt­tä­vät met­roa­se­man vie­res­tä kym­me­nen tuhat­ta asu­kas­ta. Se on pal­jon enem­män kuin ne muu­ta­ma­kym­men­tä käyn­tiä auto­liik­keis­sä kävi­jää päivittäin.

Elä­mä on kul­ke­nut Hert­to­nie­men teol­li­suusa­lu­een ohi. Jos minä oli­sin perus­ta­mas­sa teol­li­suus­yri­tys­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, en perus­tai­si sitä Hert­to­nie­meen vaan jon­ne­kin Kehä III:n tie­nool­le. Jos Van­taa oli­si aika­naan lii­tet­ty Hel­sin­kiin, emme esit­täi­si teol­li­suusa­luet­ta tähyän, kos­ka parem­pia paik­ko­ja löy­tyi­si Van­taan alueelta.

Tämä oli­si erin­omai­nen paik­ka itä­hel­sin­ki­läi­sek­si työ­paik­ka­kes­kit­ty­mäk­si. Nyt itse­ään kun­nioit­ta­va toi­mis­to ei sin­ne tule, kos­ka alue on toi­vot­to­man räh­jäi­sen näköi­nen ja sel­lai­se­na pysyy, kos­ka kiin­teis­tö­jä ei kan­na­ta kunnostaa.

Viras­ton suun­ni­tel­mas­sa hyvää on alue, jos­sa voi­si olla kai­ken­lais­ta pik­ku­kor­jaa­moa ja joo­ga-salia, mut­ta nämä voi­vat hyvin sijai­ta asuin­ta­lo­jen alakerrassa.

Yleis­kaa­van suu­ri ongel­ma on, että sen vaa­ti­mia inves­toin­te­ja ei voi lähes­kään mak­saa ton­tin­luo­vu­tus­tu­loil­la. Kaa­va­ta­lous on mii­nuk­sel­la mil­jar­di­tol­kul­la. Täs­sä meil­lä oli­si kau­pun­gin omis­ta­maa raken­nus­maa­ta, joka on otet­ta­vis­sa käyt­töön erit­täin pie­nin inves­toin­nein. Jos tähän kaa­voi­tet­tai­siin asun­not 15 000 ihmi­sel­le, kaa­va­ta­lous oli­si täl­tä osin sato­ja mil­joo­nia plus­sal­la. Jos­kus kau­pun­gin raha on kokoo­muk­sel­le todel­la rakas­ta, jos­kus taas sitä haas­ka­taan surutta.

Plan­mecan toi­min­ta alu­eel­la on voi­ta­va tur­va­ta. Jos me olem­me suun­nit­te­le­mas­sa asun­to­ja kau­pun­ki­bu­le­var­dien var­rel­le, ei muu­ta­ma rek­ka voi olla koh­tuu­ton häiriö.

Myl­ly­pu­ron kak­si tiivistyskaavaa

Nämä lähe­tet­tiin lausun­noil­le 27.1.2015. Kysees­sä on kak­si vaa­ti­ma­ton­ta tii­vis­tys­kaa­vaa lähel­lä Myl­ly­pu­ron met­roa­se­maa. Lau­ta­kun­nas­sa oli­si ollut halua tii­vis­tää enem­män­kin, mut­ta auto­paik­ka­nor­mi tuli vas­taan. Uusia asuk­kai­ta tulee noin 750.

Kar­hun­kaa­jan suunnitteluperiaatteet

Joke­ri­lin­jan var­rel­le, Myl­ly­pu­ron ete­lä­puo­lel­le Vii­kin­tien ja Vii­la­rin­tien rajaa­mal­le alu­eel­le suun­ni­tel­laan kaa­voi­tet­ta­vak­si asun­to­ja run­saal­le nel­jäl­le tuhan­nel­le hen­gel­lä joke­ri­py­sä­kin lähei­syy­teen. Kaa­va on var­sin teho­kas. Tämä ei ymmär­tääk­se­ni voi toteu­tua vie­lä vähään aikaan, kos­ka suun­ni­tel­ma perus­tuu vas­ta käsit­te­lys­sä ole­van yleis­kaa­vaan, joka tulee lain­voi­ma­si­sek­si ehkä vuon­na 2018, mut­ta on kii­tet­tä­vää aloit­taa ase­ma­kaa­vo­jen suun­nit­te­lu jo nyt.

Län­si­sa­ta­man lii­ken­neyh­teyk­sien vaih­toeh­toi­set ratkaisut

On tut­kit­tu tol­kut­to­man kal­liit­ta sil­ta- ja tun­ne­li­vaih­toeh­to­ja Län­si­sa­ta­man ala­ti kas­va­vat lii­ken­teen ohjaa­mi­sek­si pois Län­si­väy­läl­tä, mut­ta rahat on lop­pu. Niin­pä pää­dy­tään pie­ni­muo­ti­siin kais­ta- ja suo­ja­tie­jär­jes­te­lyi­hin, jot­ka mak­sa­vat noin vii­si mil­joo­naa euroa.

Länsisataman liikennejärjestelyt

Mec­he­li­nin­ka­dul­ta pois­te­taan suo­ja­tie Itä­me­ren­ka­dun pääs­tä, jol­loin jalan­kul­ki­joi­den on kier­ret­tä­vä ali­ku­lun kaut­ta ja Pork­ka­lan­ka­dun suun­tai­nen suo­ja­tie Län­si­väy­län alus­ta, mikä tie­tää­kin sit­ten vähän pidem­pää kier­to­mat­kaa tai sitä, ettei kul­je sil­lä puo­lel­la Pork­ka­lan­ka­tua lainkaan.

Itäi­sen baa­nayh­tey­den lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma välil­lä Kulos­aa­ren sil­ta Herttoniemi 

Täs­sä on eri­koi­suu­te­na uusi käsi­te, pyö­rä­ka­tu, jota kui­ten­kaan lain­sää­dän­tö ei Suo­mes­sa tun­ne. Muis­sa mais­sa se on kyl­lä käy­tös­sä. Tämä on taas yksi osoi­tus pyö­räi­lyn hei­kos­ta ase­mas­ta Suo­mes­sa ver­rat­tu­na nyt vaik­ka­pa Saksaan.

P1000746

Tar­koi­tuk­se­na on, että auto­lii­ken­teen tuli­si sopeu­tua pyö­räi­lyn nopeu­teen. Ymmär­tääk­se­ni muu­al­la sään­tö­nä on, ettei auto saa ohit­taa pyö­rä­ka­dul­la pyöräilijää.

Kat­so­taan, miten jär­jes­te­ly tulee toimimaan.

Ajan tuo­ta kaut­ta fil­la­ril­la hyvin usein. Kau­pun­ki kaa­vai­lee, että Por­voo­seen päin men­täes­sä jat­ket­tai­siin Itä­väy­län koil­lis­puo­lel­la ohi Hert­to­nie­men met­roa­se­man ja men­täi­si siel­tä han­ka­lan ali­ku­lun ali Itä­väy­län toi­sel­le puo­lel­le. Minä vaih­dan puol­ta jo ennen Nau­ris­saar­ta ja niin teke­vät mel­kein kaik­ki muutkin.

42 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 27.10.2015”

 1. Tuo Pork­ka­lan­ka­dun suo­ja­tien pois­ta­mi­nen kuu­los­taa kyl­lä aika hur­jal­ta, hotel­lil­ta tule­via ja mui­ta tien poh­jois­puo­len käyt­tä­jiä kul­kee Län­si­väy­län yli Espoon bus­sien pysä­keil­le jat­ku­vas­ti. Menee var­maan pujot­te­le­mi­sek­si punais­ten valo­jen aikaan kos­ka kuka jak­saa kier­tää ali­ku­lun kaut­ta jalan?

 2. >Yleis­kaa­van suu­ri ongel­ma on, että sen vaa­ti­mia inves­toin­te­ja ei voi lähes­kään mak­saa ton­tin­luo­vu­tus­tu­loil­la. Kaa­va­ta­lous on mii­nuk­sel­la miljarditolkulla. 

  Mit­kä alu­eet ovat plus­sal­la, mit­kä mii­nuk­sel­la ja mik­si (tun­ne­lit?)? Täs­tä oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la lisää, onko viras­tol­la jotain raport­tia näis­tä johon voi­si tutustua?

  >Lau­ta­kun­nas­sa oli­si ollut halua tii­vis­tää enem­män­kin, mut­ta auto­paik­ka­nor­mi tuli vas­taan. Uusia asuk­kai­ta tulee noin 750.

  Eli ei ollut halua — tehän niis­tä nor­meis­ta pää­tät­te. Tus­kin­pa kau­pun­gin­val­tuus­to oli­si kaa­vaa palaut­ta­nut eväs­teel­lä lisää auto­paik­ko­ja ja vähem­män asun­to­ja. Toi­vot­ta­vas­ti jat­kos­sa halua on enem­pi. Löy­hät tii­vis­tys­kaa­vat tun­tu­vat aina yhtä pal­jon mene­te­tyil­tä mahdollisuuksilta.

  >On tut­kit­tu tol­kut­to­man kal­liit­ta sil­ta- ja tun­ne­li­vaih­toeh­to­ja Län­si­sa­ta­man ala­ti kas­va­vat lii­ken­teen ohjaa­mi­sek­si pois Län­si­väy­läl­tä, mut­ta rahat on lop­pu. Niin­pä pää­dy­tään pie­ni­muo­ti­siin kais­ta- ja suo­ja­tie­jär­jes­te­lyi­hin, jot­ka mak­sa­vat noin vii­si mil­joo­naa euroa. 

  Aaarghhhh, mitä hir­veyk­siä! No, saa­daan­pa Laut­ta­saa­ren sil­lan pol­ku­pyö­rä­lii­ken­ne vähe­ne­mään, kun se on uhkaa­vas­ti ollut nousus­sa. Monel­ta jää pyö­räi­ly sik­si, että rei­tit ovat niin epä­sel­viä ja nii­den löy­tä­mi­nen vai­val­lois­ta — täs­sä ollaan pahen­ta­mas­sa tilan­net­ta enti­ses­tään. Mik­sei sitä rek­ka­lii­ken­net­tä voi sata­ma­mak­su­po­li­tii­kal­la ohja­ta Vuo­saa­reen? Ihan vaan kos­ka niin ei ole ollut tapa­na teh­dä? Kiin­nos­tai­si ihan oikeas­ti kuul­la nii­tä syi­tä, tämä vai­kut­taa vaan nyt niin type­räl­tä — on vai­kea käsit­tää mik­si hei­te­tään mil­joo­nia euro­ja jalan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­lii­ken­teen han­ka­loit­ta­mi­sek­si sekä ilman­laa­dun hei­ken­tä­mi­sek­si täl­lai­sel­la pai­kal­la. Ja sitä, mik­si kau­pun­ki yli­pää­tään tekee kaik­ken­sa rek­ko­jen ja kal­jan­kus­kaus­lii­ken­teen lisää­mi­sek­si kes­kus­tas­sa Vuo­saa­ren sijaan!

 3. Lau­ta­kun­nas­sa oli­si ollut halua tii­vis­tää enem­män­kin, mut­ta auto­paik­ka­nor­mi tuli vastaan. 

  Mitäs siel­lä nor­mis­sa tar­kal­leen sanotaan?

  Myl­ly­pu­ros­sa­han nur­mik­koa ja met­sää riit­tää: eikö sin­ne oli­si voi­nut esi­mer­kik­si raken­taa jon­kin tar­peek­si kor­kean park­ki­tor­nin kes­kel­le aluet­ta, johon voi­si sit­ten ympä­tä kaik­ki ympä­ris­tön talo­jen kiintiöpaikat?

  Eihän sii­tä iki­nä tule mitään ja vie­lä vähem­män kau­pun­kia, jos kiin­tiö­au­to­paik­ko­jen pitää mah­tua samaan kort­te­liin asun­to­jen kans­sa. Eihän yksit­täi­sil­lä taloil­la ole esi­mer­kik­si omia bus­si- ja metropysäkkejäkään.

 4. Mites sem­moi­nen mää­rä­tie­toi­nen suun­ni­tel­ma ohja­ta viron­laut­to­ja Vuo­saa­reen, eri­tyi­ses­ti rek­ko­ja kul­jet­ta­vat lautat?

  Toi­nen tapa hel­pot­taa Län­si­sa­ta­man lii­ken­net­tä on ohja­ta se Crucel­lin sil­lan yli suo­raan länä­ril­le. Sal­mi­saa­ren liit­ty­män suo­ris­ta­mi­nen tus­kin mak­sai­si muu­ta­maa mil­joo­naa eteen­päin, mut­ta viras­to jos­tain ihmeen syys­tä mie­luum­min halu­aa ohja­ta rekat Tyy­nen­me­ren- ja Väli­me­ren­ka­dun asuin­ka­duil­le. Nois­sa molem­mis­sa oli­si nyt poliit­ti­sen ohjauk­sen paikka.

  Län­si­sa­ta­ma on jo ihan sol­mus­sa, vaik­ka alu­een raken­ta­mi­nen on vas­ta aivan alussa.

 5. Län­si­väy­län bus­sien pysä­keil­tä tulee aika mat­ka Laut­ta­saa­ren pysä­keil­le. Mut­ta nehän lop­pu­vat kyl­lä heti kun Län­si­met­ro val­mis­tuu, jos­kus heti 2018 mar­ras­kuus­sa tai silleen.

  Län­si­sa­ta­man­ka­dul­la (ei siis Itä­me­ren­ka­dul­la) isoin ongel­ma on vain yksi Län­si­väy­läl­le poh­joi­seen mene­vä kais­ta Itä­me­ren­ka­dun ja Pork­ka­lan­ka­dun välis­sä. Sen voi kor­ja­ta ihan maa­li­pens­se­lil­lä, Sal­mi­saa­ren­ka­dul­la hävi­ää tosin parkkipaikkoja.

 6. Mik­si ihmees­sä Län­si­väy­län ylit­tä­vä suo­ja­tie Pork­ka­lan­ka­dun reu­nal­la ja se toi­nen, joka ylit­tää Mec­he­li­nin­ka­dun, pitää tuos­sa suun­ni­tel­mas­sa pois­taa? Onko ken­ties muu­ten­kin tar­koi­tuk­se­na hivut­taa pik­ku hil­jaa Län­si­väy­län alku­pää­tä koh­ti Hel­sin­gin keskustaa? 

  Eikö jalan­kul­ki­jan pitäi­si olla kau­pun­gis­sa etusijalla?

  Tuo ei vai­ku­ta hyväl­tä ollen­kaan. Olen kul­ke­nut tuon suo­ja­tien yli jalan aika mon­ta ker­taa. Pel­kään pahoin, kun ihmis­ten luon­tai­set käyt­täy­ty­mis­ta­vat ottaa huo­mioon, että tuol­lai­sis­ta suun­ni­tel­mis­ta ei todel­la­kaan hyvää seu­raa. Miten käy bus­si­py­säk­kien Pork­ka­lan­ka­dul­la? Näin­kö nii­tä uusia bule­var­de­ja teh­dään? Luu­lee­ko joku, että kaik­ki käyt­tä­vät jat­kos­sa vain metroa?

  Mitä mah­ta­vat­kaan mak­saa suu­ri­muo­toi­set kais­ta- ja suo­ja­tie­jär­jes­te­lyt, jos pie­ni­muo­toi­set­kin mak­sa­vat jo vii­si mil­joo­naa euroa? Tuo­ta­kin sum­maa var­ten pitäi­si periä jo mel­kein kym­me­nen euroa kai­kil­ta helsinkiläisiltä!

 7. Tuo Län­si­väy­län suo­ja­tien pois­to ja Ruo­ho­lah­den sil­lan kais­ta­jär­jes­te­lyt on toi­vot­ta­vas­ti tar­koi­tus toteut­taa vas­ta Län­si­met­ron aloi­tet­tua. Muu­ten noi­den vai­ku­tuk­set käve­ly­mat­koi­hin ja bus­sien nopeu­teen oli­si­vat aika katastrofaalisia.

  Toi­nen ehdo­te­tuis­ta muu­tok­sis­sa pahs­ti sil­mään pis­tä­vä seik­ka on se, että rai­tio­lii­ken­ne on mal­lin­net­tu häi­riöt­tö­mäk­si. Samaan aikaan tode­taan että pahin ruuh­kau­tu­mi­nen oli­si jat­kos­sa ilta­pöi­vä­ruuh­kas­sa Mec­he­li­nin­ka­dul­la ete­lään. Kais­ta­jär­jes­te­lyis­tä huo­li­mat­ta rai­tio­vau­nu näyt­täi­si ole­van tuos­sa yhä seka­kais­tal­la. Tuo häi­riö oli­si syy­tä mal­lin­taa ja teh­dä tar­kas­te­lu myös mal­lil­le, jos­sa Mec­he­li­nin­ka­dul­la on rai­tio­tie­kais­ta. Vas­taa­vas­ti jos sil­lal­ta Län­si­väy­läl­le suun­tau­tu­van lii­ken­teen väli­tys­ky­ky las­kee, voi se hei­jas­tua rai­tio­lii­ken­tee­seen Ruoholahdenkadulla.

 8. Pork­ka­lan­ka­dun suojatiestä.
  Vas­ta muu­ta­ma vuo­si sit­ten saa­tiin raken­net­tua pyö­rä­kais­tat Ruo­ho­lah­den­ka­dul­le Pork­ka­lank­dun alkuun asti. Toi­ses­sa suun­nas­sa saa­daan juu­ri val­miik­si pyö­rä­kais­tat Laut­ta­saa­ren­tiel­le. Oli­si loo­gis­ta olet­taa, että myös tuol­le välil­le tuli­si pyö­rä­kais­tat — siis Pork­ka­lan­ka­dul­le ja Laut­ta­saa­ren sillalle.
  No mitä tapah­tuu, jos Län­si­väy­län suo­ja­tie pois­te­taan. Jalan­kul­ki­joil­le tulee toki pit­kä kier­to, mut­ta hei­tä ei tosi­aan pal­jon lie­ne sen jäl­keen kun Espoon bus­sit lopet­ta­vat. Sen sijaan pyö­rä­lii­ken­teel­le tuo tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että lii­ken­ne siir­tyy Pork­ka­lan­ka­dun ajo­ra­dal­le koh­das­sa, jos­sa on 5 kais­taa län­nen suun­taan ja 50 km/ h rajoi­tus. Tuos­sa siis pyö­rät eivät ajai­si edes kadun lai­das­sa, vaan kes­kel­lä katua (oikean­puo­lei­sin Laut­ta­saa­ren suun­taan mene­vis­tä kais­tois­ta). Täy­sin käsit­tä­mä­tön aja­tus, onnet­to­muuk­sia tulee varmasti.
  Ratkaisuehdotus:
  Teh­dään idäs­tä tul­les­san­Laut­ta­saa­ren suun­nan ja Län­si­väy­län suun­nan kais­to­jen väliin koro­tet­tu pyö­rä­kais­ta. Tilaa on sen ver­ran, että mah­tuu hyvin. Tuol­le kais­tal­le pää­si­si siir­ty­mään hel­pos­ti sil­lan län­si­pään lii­ken­ne­va­lois­sa: uut­ta valo­vai­het­ta ei tar­vi­ta vaan pyö­ril­le voi­daan näyt­tää vih­re­ää samal­la kuin sil­lal­ta tule­vil­le autoil­le on joka taoauk­ses­sa punai­nen. Ainoa muu­tos oli­si se, että sil­lal­ta tuke­vat auu­to­kais­tat pitäi­si jär­jes­tää niin, että vasem­man­puo­lei­sim­mal­ta ei pää­se Länsiväylälle.

 9. Elä­mä on kul­ke­nut Hert­to­nie­men teol­li­suusa­lu­een ohi.”

  Hert­to­nie­me­läi­se­nä minu­ta on hie­noa, että täs­sä lähel­lä on oike­aa toi­min­taa, ei vain nuk­ku­mis­ta ja ulkoi­lua. Itse asias­sa olen hyö­dyn­tä­nyt aika mon­taa­kin alu­een yri­tyk­sis­tä. On tääl­lä muu­ta­kin kuin auto­liik­kei­tä, vaik­ka­pa Suo­men kuu­lui­sin kangaspaino.

  No tähän tar­koi­tuk­seen riit­täi­si tosi­aan pie­nem­pi­kin yrityspuisto

 10. Edel­li­sen kokouk­sen asia­lis­tal­la tai­det­tiin sopis tavoit­teek­si auto­riip­pu­vuu­den vähen­tä­mi­nen? Tai­si taas jää­dä sii­hen kokouk­seen se ehdotus.

 11. Pari ilmais­ta vink­kiä tuo­hon Jätkäsaaren/Ruoholahden lii­ken­ne­suun­ni­tel­maan liitttyen.
  1. Jät­kä­saa­ren yksi­suun­tais­ten pyö­rä­tei­den käyt­töön­ot­to eli lii­ken­ne­merk­kien asen­ta­mi­nen. Mones­sa pai­kas­sa pyö­rä­tiet olleet val­mii­na vuo­sia (esim. Län­si­sa­ta­man­ka­tu), mut­ta niil­lä ei saa ajaa kun mer­kit puut­tu­vat. Pyö­rä­kais­taa­han ei erik­seen lii­ken­ne­mer­kil­lä mer­ki­tä, mut­ta nuo eivät ole pyö­rä­kais­to­ja vaan yksi­suun­tai­sia pyö­rä­tei­tä. Nyt pyö­rät aja­vat ajo­ra­dal­la ja rekat jonos­sa pyö­rän takana.
  2. Ruo­ho­lah­den sil­lan alta oli ennen ajo­yh­teys Ruo­ho­par­kis­ta (11-ker­rok­si­nen park­ki­ta­lo Pork­ka­lan­ka­dun var­rel­la) län­teen. Nyt jo mon­ta vuot­ta on pitä­nyt kier­tää Mec­he­li­nin­ka­dun ris­teyk­sen kaut­ta. Tur­haa ohja­ta nuo­kin autot kuor­mit­ta­maan jo ennes­tään ruuh­kais­ta ris­teys­tä. Kyse siis täs­tä paikasta:
  https://goo.gl/maps/JgVfvinK4Kr

 12. Ymmär­tääk­se­ni jalan­kul­ku on Hel­sin­gis­sä pää­tet­ty aset­taa lii­ken­ne­muo­to­na etusi­jal­le mui­hin näh­den. Tar­koit­taa­ko pää­tös jotain sil­loin, kun suo­ja­tei­tä ruve­taan poistamaan?

 13. Tuo Porkkalankadun/Mechelininkadun mota­ri­soin­ti on kyl­lä hul­lun hom­maa, kun se on jo nyt aika­moi­nen helvetti.

  Pois­ta­mal­la suo­ja­tei­tä ja kier­rät­tä­mäl­lä jalan­kul­ki­joi­ta luo­daan jär­kyt­tä­viä este­vai­ku­tuk­sia, lisää­mäl­lä kais­to­ja taas saa­daan lisää lii­ken­net­tä. Sat­tu­mal­ta tör­mä­sin tänään erin­omai­seen kan­san­kie­li­seen artik­ke­liin juu­ri­kin näis­tä samai­sis­ta autoi­lun hel­pot­ta­mi­sen iloista:

  http://www.wired.com/2014/06/wuwt-traffic-induced-demand/

  Lisää kapa­si­teet­tia -> lisää lii­ken­net­tä -> ruuh­kia ei voi raken­ta­mal­la pois­taa. Jos Län­si­väy­lä jos­kus muut­tuu bule­var­dik­si, niin tuo 10-kais­tai­nen hir­vi­tys Pork­ka­lan­ka­dul­la pitää jyrä­tä ihan ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa ja raken­taa tilal­le jotain kau­pun­kiin sopivaa.

 14. Käsit­tääk­se­ni Hel­sin­gin kau­pun­ki on aset­ta­nut käve­lyn ja pyö­räi­lyn prio­ri­tee­teik­si Hel­sin­gin lii­ken­net­tä suun­ni­tel­les­sa. Miten tämä näkyy näis­sä suojateidenpoistosuunnitelmissa?

 15. Simo Mele­nius:
  Tuo Porkkalankadun/Mechelininkadun mota­ri­soin­ti on kyl­lä hul­lun hom­maa, kun se on jo nyt aika­moi­nen helvetti.

  Pois­ta­mal­la suo­ja­tei­tä ja kier­rät­tä­mäl­lä jalan­kul­ki­joi­ta luo­daan jär­kyt­tä­viä este­vai­ku­tuk­sia, lisää­mäl­lä kais­to­ja taas saa­daan lisää lii­ken­net­tä. Sat­tu­mal­ta tör­mä­sin tänään erin­omai­seen kan­san­kie­li­seen artik­ke­liin juu­ri­kin näis­tä samai­sis­ta autoi­lun hel­pot­ta­mi­sen iloista:

  http://www.wired.com/2014/06/wuwt-traffic-induced-demand/

  Lisää kapa­si­teet­tia -> lisää lii­ken­net­tä -> ruuh­kia ei voi raken­ta­mal­la pois­taa. Jos Län­si­väy­lä jos­kus muut­tuu bule­var­dik­si, niin tuo 10-kais­tai­nen hir­vi­tys Pork­ka­lan­ka­dul­la pitää jyrä­tä ihan ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa ja raken­taa tilal­le jotain kau­pun­kiin sopivaa. 

  Eikö nyt oli­si jo kor­kein aika aloit­taa sen “kau­pun­kiin sopi­van” (lii­ken­neym­pä­ris­tön?) raken­ta­mi­nen myös tuon­ne Mec­he­li­nin­ka­dun pään ja Pork­ka­lan­ka­dun suunnalle? 

  Oli­si­ko tuos­sa avuk­si kau­pun­gin kes­kus­tan alit­ta­va tun­ne­li, joka joh­tai­si Ruo­ho­lah­des­sa Län­si­väy­läl­tä suo­raan Sör­näis­ten ran­ta­tiel­le? Onko siel­lä maan alla vie­lä tilaa? Miten syväl­le se tun­ne­li on tar­koi­tus suun­ni­tel­mien mukaan viedä? 

  On mie­les­tä­ni vähän höl­möä, jos myös läpi­kul­ku­lii­ken­ne pako­te­taan tule­vai­suu­des­sa­kin ruuh­kaut­ta­maan kau­pun­gin kes­kus­tan kadut sekä mui­den hait­to­jen ohel­la vaa­ran­ta­maan siel­lä liik­ku­vien jalan­kul­ki­joi­den, jul­ki­sen lii­ken­teen sekä pyö­räi­li­jöi­den­kin turvallisuus.

  Jos joku hai­kai­lee Tal­lin­nan lai­va­lii­ken­teen siir­toa Vuo­saa­reen, pitäi­si sin­ne ensin saa­da jat­ket­tua met­roa vähin­tään yhdel­lä pysäk­ki­vä­lil­lä, mie­lui­ten ehkä kui­ten­kin sil­muk­ka paril­la pysä­kil­lä, jol­loin asun­to­ja­kin voi­tai­siin raken­taa run­saas­ti, mikä­li mah­dol­lis­ta, vaik­ka­pa sikä­läi­sen golf-ken­tän reunamille.

  Kau­pun­gin eräs tär­keä eli­neh­to on sen lii­ken­ne­väy­lien toi­mi­vuus. Se, että mat­ka pis­tees­tä A pis­tee­seen B (oli niis­tä sit­ten molem­mat, tai vain toi­nen siel­lä kau­pun­gis­sa) ei kes­tä lii­an kau­an, vaik­ka muka­na oli­si vain rep­pu ja iPad, salk­ku, lap­set, kou­lu­lais-/tu­ris­ti­ryh­mä tai pai­na­va työ­ka­lu­pak­ki, tai jokin uusi, klaf­fi­tuo­lia isom­pi huo­ne­ka­lu, tai ruo­ka­kau­pan parin laval­li­sen toi­mi­tuse­rä jne. 

  Lii­ken­teen moni­puo­li­sen toi­mi­vuu­den, suju­vuu­den ja riit­tä­vän nopeu­den takaa­mi­sek­si ei rii­tä, että edis­te­tään vain kak­si­pyö­räis­ten etua. Pitää olla koko­nais­val­tai­nen näkemys!

 16. ano­muu­mi: mik­si kau­pun­ki yli­pää­tään tekee kaik­ken­sa rek­ko­jen ja kal­jan­kus­kaus­lii­ken­teen lisää­mi­sek­si kes­kus­tas­sa Vuo­saa­ren sijaan!

  Kau­pun­gin visiois­sa sata­ma­toi­min­to­jen kas­vat­ta­mi­nen pelas­taa Hel­sin­gin talou­den. Har­mil­lis­ta on, että ris­tei­ly­aluk­set samal­la saas­tut­ta­vat meren ja lin­ja­lii­ken­tees­sä kul­je­te­tuil­le autoil­le pitää uhra­ta kau­pun­kiym­pä­ris­tö ja tont­ti­maa­ta meren ran­nal­la kan­ta­kau­pun­gis­sa. Kau­pun­ki­lai­nen voi vain luot­taa, että luot­ta­mus­mies voi vain luot­taa, että vir­ka­mies on val­mis­tel­lut asian vakaa­ta har­kin­taa käyt­täen ja par­haa­seen koko­nais­tu­lok­seen pääsemiseksi 😉

 17. Län­si­sa­ta­man­ka­tu on asun­to­ka­tu sii­nä mis­sä Jät­kä­saa­ren muut­kin kadut. On type­rää ohja­ta sil­le vie­lä lisää rek­ka­lii­ken­net­tä. Rekat kuu­lui­si­vat Vuo­saa­reen. Lisä­kais­tat Pork­ka­lan­ka­dun yli Län­si­väy­läl­le tule­vat tar­pee­seen jo nykyi­sel­lä lii­ken­ne­mää­räl­lä. Jonot Län­si­väy­läl­le yltä­vät nykyi­sin­kin Crusel­lin sil­lan yli rek­ko­jen ja auto­jen pur­kau­tues­sa laivoista.

  Län­si­sa­ta­man­ka­dun ratik­ka­py­sä­kin koh­ta on jo nyt vaa­ral­li­nen. Sii­nä aje­taan kovaa ja rek­ko­ja ajaa jo nyt pal­jon, eten­kin ete­lään päin. Ehdo­tin ja twit­te­ril­lä Pek­ka Sau­ril­le, että sii­hen koh­taan saa­tai­siin töys­syt hidas­ta­maan vauh­tia jo ennen kuin joku lap­si jää auton alle. Onnet­to­muu­den jäl­keen hidas­teet kyl­lä sii­hen teh­dään. Sau­ri lupa­si sel­vit­tää asi­aa. Voi­si­ko myös Osmo kysäis­tä asiasta? 

  Lai­tan sinul­le vie­lä Twit­te­ril­lä kuvan vaa­ral­li­ses­ta risteyksestä.

 18. Vil­le: Kau­pun­gin visiois­sa sata­ma­toi­min­to­jen kas­vat­ta­mi­nen pelas­taa Hel­sin­gin talouden. 

  Vii­mek­si kun tar­kis­tin, niin Vuo­saa­ri­kin on Hel­sin­kiä. Olen vain sitä miel­tä, että lii­ken­nöit­si­jöi­tä ja mat­kus­ta­jia tuli­si sata­ma­mak­su­po­li­tii­kal­la kan­nus­taa siten, että mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne ohjau­tui­si kes­kus­taan ja ajo­neu­vo­lii­ken­ne Vuo­saa­reen. Yön yli muu­tos ei tie­ten­kään tapah­du, mut­ta ei myös­kään itses­tään ilman kau­pun­gin aktiivisuutta.

 19. Sak­ke: Jos joku hai­kai­lee Tal­lin­nan lai­va­lii­ken­teen siir­toa Vuo­saa­reen, pitäi­si sin­ne ensin saa­da jat­ket­tua met­roa vähin­tään yhdel­lä pysäkkivälillä

  Ei sin­ne puh­das­ta mat­kus­ta­ja­lii­ken­net­tä pidä siir­tää, kun sijain­ti on sil­le lii­an huo­no. Rekat ja hen­ki­lö­au­tot pää­osin kui­ten­kin. Muu­al­la­kin maa­il­mas­sa ne on mones­sa pai­kas­sa ero­tel­tu omil­le lau­toil­leen. Län­si­sa­ta­maan on kyl­lä mah­dol­lis­ta saa­da mat­kus­ta­jil­le tar­peek­si teho­kas jouk­ko­lii­ken­ne. Rai­teet tule­vat nyt­kin ter­mi­naa­lin oven eteen. Vau­nun koos­sa vaan on vikaa, ja vähän muis­sa­kin järjestelyissä.

 20. Mik­ko HLän­si­sa­ta­maan on kyl­lä mah­dol­lis­ta saa­da mat­kus­ta­jil­le tar­peek­si teho­kas jouk­ko­lii­ken­ne. Rai­teet tule­vat nyt­kin ter­mi­naa­lin oven eteen. Vau­nun koos­sa vaan on vikaa, ja vähän muis­sa­kin järjestelyissä. 

  Met­ron kapa­si­teet­ti idäs­sä on ongel­ma muu­ten­kin, joten mat­kus­ta­ja­lii­ken­net­tä ei sen­kään suh­teen voi siir­tää Vuosaareen.
  Län­si- ja Eteläsataman/Katajanokan osal­ta pitäi­si saa­da sata­maan pal­jon rati­koi­ta lai­vo­jen saa­pues­sa, että voi­tai­siin saa­vut­taa hyvä jul­ki­sen lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so. Pitää ostaa lisää rati­koi­ta, jos ei nykyi­set rii­tä — kis­kois­sa kapa­si­teet­tia riittää.

 21. Län­si­sa­ta­man lii­ken­ne ja Mec­he­lin­ka­dun lii­ken­ne on jo nyt ihan tukos­sa. Pork­ka­lan­ka­dun jne pie­net fii­lauk­set eivät tilan­net­ta auta, vai kuvit­te­lee­ko joku ihan tosis­saan, että kun Jät­kä­saa­ri on rake­net­tu, tilan­ne helpottuu?

  Kun­non remont­ti Län­si­sa­ta­man osal­le tai vähin­tään rekat pois Vuo­saa­reen. Rek­ko­jen siir­to tus­kin onnis­tuu, joten parem­pi nos­taa tun­ne­lia­sia takai­sin piirustuslaudalle.

  Ker­ta kipu on parem­pi kuin jat­ku­va tuska.

 22. Mitä­pä jos Jät­kä­saa­ren lii­ken­ne­jär­jes­te­lyil­le ei teh­täi­si mitään? Anne­taan lii­ken­teen ruuh­kau­tua ja odo­tel­laan että mark­ki­nat rat­kai­se­vat ongel­man eli osa kuor­mi­tuk­ses­ta siir­tyy Vuosaareen.

  Tal­lin­kin Sea Wind (1 kais­ta­ki­lo­met­ri kah­des­ti päi­väs­sä) siir­tyi Tal­lin­na-Vuo­saa­ri ‑lin­jal­le 8.1.2015, lisää var­mas­ti­kin tulee jos kysyn­tää riit­tää. Hel­sin­gin Sata­ma Oy osan­nee omas­ta puo­les­taan vas­ta­ta kysyntään.

 23. Vil­le: Met­ron kapa­si­teet­ti idäs­sä on ongel­ma muu­ten­kin, joten mat­kus­ta­ja­lii­ken­net­tä ei sen­kään suh­teen voi siir­tää Vuosaareen.
  Län­si- ja Eteläsataman/Katajanokan osal­ta pitäi­si saa­da sata­maan pal­jon rati­koi­ta lai­vo­jen saa­pues­sa, että voi­tai­siin saa­vut­taa hyvä jul­ki­sen lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so. Pitää ostaa lisää rati­koi­ta, jos ei nykyi­set rii­tä – kis­kois­sa kapa­si­teet­tia riittää.

  Met­ron vuo­ro­vä­lin voi­si ihan hyvin tupla­ta. Met­ron aja­tus on kul­jet­taa pal­jon mat­kus­ta­jia. Hel­sin­gin oli­si mones­ta­kin syys­tä paras ohjeis­taa sata­maa hin­noit­te­le­maan lai­voil­la liik­ku­vien auto­jen mää­rää pie­nem­mäk­si. Autot vie­vät viron­tu­liai­set maa­kun­tiin ja tuk­ki­vat Hel­sin­gin lii­ken­teen. Ris­tei­ly­mat­kus­ta­jat viet­tä­vät toden­nä­köi­sem­min tovin Helsingissä.

  Auto­jen kul­jet­ta­mi­nen lau­toil­la kal­liim­mak­si ja hin­taoh­jauk­sel­la rah­tia kul­jet­ta­vat auto­lau­tat Vuo­saa­reen. Yleis­kaa­vaan pää­tös kehit­tää Vuo­saa­ren val­miuk­sia ottaa vas­taan enem­män mat­kus­ta­jia. Ja met­ron jat­ko Vuo­saa­ren sata­maan on ihan no-brainer.

 24. spot­tu:
  Mitä­pä jos Jät­kä­saa­ren lii­ken­ne­jär­jes­te­lyil­le ei teh­täi­si mitään? Anne­taan lii­ken­teen ruuh­kau­tua ja odo­tel­laan että mark­ki­nat rat­kai­se­vat ongel­man eli osa kuor­mi­tuk­ses­ta siir­tyy Vuosaareen.

  Tal­lin­kin Sea Wind (1 kais­ta­ki­lo­met­ri kah­des­ti päi­väs­sä) siir­tyi Tal­lin­na-Vuo­saa­ri ‑lin­jal­le 8.1.2015, lisää var­mas­ti­kin tulee jos kysyn­tää riit­tää. Hel­sin­gin Sata­ma Oy osan­nee omas­ta puo­les­taan vas­ta­ta kysyntään.

  Sata­ma tar­vin­nee pien­tä omis­taoh­jaus­ta… muu­ten yrit­tä­vät mak­si­moi­da sata­man läpi kul­ke­vien auto­jen lukumääriä.

 25. Jos Län­si­sa­ta­mas­sa ryh­dy­tään teke­mään mil­joo­nil­la kor­jauk­sia, niin lis­taan pitäi­si ehdot­to­mas­ti lisä­tä Tyy­nen­me­ren­ka­dun rai­tio­vau­nu­kais­tan paran­nus. Kais­ta on kyl­lä leveä, joten tilas­ta ei sinän­sä ole puu­tet­ta, mut­ta kis­kot ovat aivan kais­tan ulko­reu­noil­la, joten levey­den hyö­ty katoaa. 

  Kadul­la on vil­kas rek­ka­lii­ken­ne, ja ratik­ka kär­sii jat­ku­vas­ti sii­tä, että rekat aja­vat oman kais­tan­sa reu­nas­sa siten, että pei­lit ovat rati­kan tiellä.

 26. Sta­di:
  Käsit­tääk­se­ni Hel­sin­gin kau­pun­ki on aset­ta­nut käve­lyn ja pyö­räi­lyn prio­ri­tee­teik­si Hel­sin­gin lii­ken­net­tä suun­ni­tel­les­sa. Miten tämä näkyy näis­sä suojateidenpoistosuunnitelmissa?

  Nuo­han ovat unel­ma­höt­tö­stra­te­gioi­ta. Ei pidä luul­la, että niil­lä oli­si mer­ki­tys­tä päätöksenteossa.

  Haus­ka” esi­merk­ki kesä­kuul­ta: lau­ta­kun­ta hyväk­syi jou­kon yle­viä tavoit­tei­ta rai­tio­lii­ken­teen kehit­tä­mi­ses­tä ja samas­sa kokouk­ses­sa seu­raa­va­na asia­na päät­ti raken­taa ruuh­kai­sel­le Rei­jo­lan­ka­dul­le rai­tio­vau­nun autokaistalle.

 27. Rol­le:
  Met­ron vuo­ro­vä­lin voi­si ihan hyvin tupla­ta. Met­ron aja­tus on kul­jet­taa pal­jon matkustajia.

  - — - — -

  Yleis­kaa­vaan pää­tös kehit­tää Vuo­saa­ren val­miuk­sia ottaa vas­taan enem­män mat­kus­ta­jia. Ja met­ron jat­ko Vuo­saa­ren sata­maan on ihan no-brainer. 

  Oho, ei tar­vin­ne kom­men­toi­da muuta.

 28. Vois­ko noi­den beto­nis­ten koris­te­ki­vien lato­mi­ses­ta luo­puoa? Fle­ma­ril­la teh­dään remont­tia ja pien­tä beto­ni­kik­ka­ret­ta ase­tel­laan tun­ti­tol­kul­la käsi­työ­nä. Olen sata­var­ma, että ura­kan hin­ta las­kee kym­me­nil­lä tuhan­sil­la jos vain lai­tet­tai­siin sileä asfalt­ti. Yleen­sä­kin pitä­si kes­kit­tyä toi­mi­vuu­teen eikä koristellisuuteen.

 29. Vil­le: Met­ron kapa­si­teet­ti idäs­sä on ongel­ma muu­ten­kin, joten mat­kus­ta­ja­lii­ken­net­tä ei sen­kään suh­teen voi siir­tää Vuosaareen.

  Met­ron kapa­si­teet­ti­pu­la kos­kee lähin­nä aamu­ruuh­kaa län­teen ja ilta­päi­vä­ruuh­kaa itään. Eivät osu pääl­lek­käin laut­ta­lii­ken­teen kanssa.

 30. Länk­kä­ril­tä vapau­tuu koh­ta kak­si kais­taa bus­seil­ta, joten ainoa fik­su aja­tus minus­ta on teh­dä kun­toon yhteys Län­si­väy­lä — sata­ma ja ohja­ta kaik­ki lii­ken­ne sin­ne. Se vaa­tii vain yhden kort­te­lin pak­ko­lu­nas­tuk­sen ja puo­lit­tai­sen pur­ka­mi­sen, min­kä oli­si voi­nut vält­tää fik­sum­mal­la kaavoituksella.

  Hel­sin­gin kaa­voi­tus tun­ne­tus­ti ei ole kovin pit­kä­jän­teis­tä, joten tuo voi­daan minus­ta hyväk­syä. Toki oli­si parem­pi, että kaa­voit­ta­jat osai­si­vat las­kea edes joten­kin tule­vai­suu­den lii­ken­ne­tar­pei­ta, mut­ta se lie­nee lii­kaa vaadittu.

  Jos halu­taan täy­del­lis­tä rat­kai­sua, niin kehä ykkö­sel­tä pitää pois­taa Tapio­lan ja Lep­pä­vaa­ran välil­tä tur­hat ris­teyk­set sekä suo­ris­taa väli Länk­kä­ri — Tapiola.

 31. Län­si­sa­ta­ma ja lii­ken­ne­tur­val­li­sus s.28
  Kovin on pie­net onnet­to­muus­lu­vut kun on tut­ki­muk­ses­sa käy­tet­ty jos­tain syys­tä Lii­ken­ne­vi­ras­ton rekis­te­riä jos­sa on kovin vähän noi­ta onnet­to­muuk­sia ver­rat­tu­na KSV ltä saa­dun avoi­men datan http://aulis.sange.fi/~sippis/hri-liikenneonnettomuudet-kartalla/# onnettomuuksiin?

 32. Sak­ke: Oho, ei tar­vin­ne kom­men­toi­da muuta.

  Pahoit­te­lut jos käy­tin ilmai­sua vää­rin / epäselvästi. 

  Met­ron jat­ko Vuo­saa­reen sata­maan on ilmei­nen met­ro­lin­jas­ton kehi­tys­koh­de ja toteu­tet­ta­va / kan­nat­taa toteut­taa joka tapauk­ses­sa ennem­min tai myöhemmin.

  Nykyi­sel­lään met­ro lii­ken­nöi kes­kus­tas­sa par­haim­mil­laan 4 minuu­tin vuo­ro­vä­lil­le ja haa­roil­la 8 minuu­tin. Euroo­pan kau­pun­kien met­rois­sa (mm. Brys­se­li) met­ro­ju­nia tulee ase­mal­la ruuh­ka-aikaan 2 minuu­tin välein.

 33. Kal­le: Länk­kä­ril­tä vapau­tuu koh­ta kak­si kais­taa bus­seil­ta, joten ainoa fik­su aja­tus minus­ta on teh­dä kun­toon yhteys Län­si­väy­lä – sata­ma ja ohja­ta kaik­ki lii­ken­ne sin­ne. Se vaa­tii vain yhden kort­te­lin pak­ko­lu­nas­tuk­sen ja puo­lit­tai­sen pur­ka­mi­sen, min­kä oli­si voi­nut vält­tää fik­sum­mal­la kaavoituksella.

  Tai sit­ten voi­tai­siin raken­taa sel­lai­nen ele­va­ted highway, voi­tai­siin jat­kaa sitä Kai­vo­puis­ton kaut­ta Ete­lä­sa­ta­maan. Täs­tä on jo suun­ni­tel­ma teh­ty­nä 60-luvul­la. Muu­al­la maa­il­mas­sa näi­tä pure­taan kes­kus­tois­ta, mut­ta Hel­sin­ki voi­si näyt­tää mal­lia, että tääl­lä ollaan jo kehi­tyk­ses­sä seu­raa­val­la kierroksella 😉

 34. Kal­le: Se vaa­tii vain yhden kort­te­lin pak­ko­lu­nas­tuk­sen ja puo­lit­tai­sen pur­ka­mi­sen, min­kä oli­si voi­nut vält­tää fik­sum­mal­la kaavoituksella. 

  Tätä on kyl­lä tur­haan tivat­tu aikai­sem­min­kin, mut­ta mis­sä tämä Kal­len kort­te­li on? Kuopiossa?

 35. Rol­le: Pahoit­te­lut jos käy­tin ilmai­sua vää­rin / epäselvästi.
  Met­ron jat­ko Vuo­saa­reen sata­maan on ilmei­nen met­ro­lin­jas­ton kehi­tys­koh­de ja toteu­tet­ta­va / kan­nat­taa toteut­taa joka tapauk­ses­sa ennem­min tai myöhemmin.

  Nykyi­sel­lään met­ro lii­ken­nöi kes­kus­tas­sa par­haim­mil­laan 4 minuu­tin vuo­ro­vä­lil­le ja haa­roil­la 8 minuu­tin. Euroo­pan kau­pun­kien met­rois­sa (mm. Brys­se­li) met­ro­ju­nia tulee ase­mal­la ruuh­ka-aikaan 2 minuu­tin välein. 

  Maa­il­man met­rois­sa 1,5–2,5 minuu­tin vuo­ro­vä­lit tai­ta­vat olla aika tyy­pil­li­siä. Tuo 1,5 minuut­tia tai­taa kui­ten­kin vaa­tia vähän nykyis­tä kehit­ty­neem­pää kulun­val­von­taa. Itse mat­kus­tan toi­si­naan aamu­ruuh­kas­sa met­ros­sa ja tilaa löy­tyy aina hyvin 4:n minuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä ja usein pää­sen istu­maan­kin. Ollaan aika kau­ka­na esi­mer­kik­si Tuk­hol­mal­le tyy­pil­li­ses­tä ryysiksestä.

  Kohut­tu 90 m län­si­met­ron lai­tu­ri­pi­tuus puo­les­taan on taval­li­nen esi­mer­kik­si Parii­sis­sa, joka puo­les­taan on hitusen Hel­sin­kiä isom­pi kau­pun­ki. Ja jos kapa­si­teet­ti Hel­sin­gis­sä oikeas­ti alkai­si tul­la vas­taan, niin on mah­dol­lis­ta ottaa käyt­töön ruuh­ka-ajan junia, jois­sa istui­met ovat pitkittäissuunnassa. 

  Met­ron kapa­si­teet­tion­gel­ma on ilta­päi­vä­leh­ti­mäi­nen lööp­pi­uu­ti­nen, jos­sa yksi mah­dol­li­nen ske­naa­rio on nos­tet­tu muu­ta­man vuo­den pääs­tä vaa­ni­vak­si uhka­ku­vak­si. Tämä uhka­ku­va on tilan­ne, jos­sa Öster­sun­do­min raken­ta­mi­nen on toteu­tet­tu, met­ro on raken­net­tu alu­eel­le ja met­ron auto­ma­ti­soin­ti ei ole onnis­tu­nut jos­tain syys­tä. Tämä lie­nee ajan­koh­tais­ta ehkä jos­kus 2040-luvul­la, jos Öster­sun­do­mia edes läh­de­tään raken­ta­maan nykyis­ten suun­ni­tel­mien mukaan. 

  Jos Met­ron kapa­si­teet­ti todel­la tulee vas­taan, jäte­tään Öster­sun­dom met­roi­neen raken­ta­mat­ta ja toteu­te­taan maan­käyt­tö nykyi­sen met­ro­lin­jan tun­tu­mas­sa. Ei toi­sin päin, eli jäte­tään toteut­ta­mat­ta nykyi­seen met­roon tukeu­tu­via pro­jek­te­ja, kos­ka tule­vai­suu­des­sa ehkä kapasiteetti.

 36. Tuo­mas L.: Kohut­tu 90 m län­si­met­ron lai­tu­ri­pi­tuus puo­les­taan on taval­li­nen esi­mer­kik­si Parii­sis­sa, joka puo­les­taan on hitusen Hel­sin­kiä isom­pi kaupunki.

  Parii­sis­sa ja muis­sa met­ro­po­leis­sa vau­nu­jen sisus­tus on eri­lai­nen ja sei­so­ma­paik­ko­ja ja sitä kaut­ta kapa­si­teet­tia per vau­nu on sel­väs­ti enem­män. Hel­sin­gis­sä sisus­tuk­sen muut­ta­mis­ta on sel­vi­tet­ty, mut­ta vas­taan tulee ilmei­ses­ti met­ro­ra­dan sil­to­jen kan­ta­vuus (!), jos vau­nut paka­taan täydempään.

 37. Rol­le: Pahoit­te­lut jos käy­tin ilmai­sua vää­rin / epäselvästi. 

  Met­ron jat­ko Vuo­saa­reen sata­maan on ilmei­nen met­ro­lin­jas­ton kehi­tys­koh­de ja toteu­tet­ta­va / kan­nat­taa toteut­taa joka tapauk­ses­sa ennem­min tai myöhemmin.

  Nykyi­sel­lään met­ro lii­ken­nöi kes­kus­tas­sa par­haim­mil­laan 4 minuu­tin vuo­ro­vä­lil­le ja haa­roil­la 8 minuu­tin. Euroo­pan kau­pun­kien met­rois­sa (mm. Brys­se­li) met­ro­ju­nia tulee ase­mal­la ruuh­ka-aikaan 2 minuu­tin välein.

  Pine­tä skaalasuhteustusta:

  Bry­seel­lin kau­pun­kia­lu­eel­la on eräi­den arvioi­den mukaan 2,7 mil­joo­naa asu­kas­ta. Tihein osa 1,8 mil­jo­naa 162 km²:n alueella. 

  Bel­gias­sa asuu run­saat 11 mil­jon­naa ihmis­tä n30.000 km²:n alu­ee­la (väen­ti­heys 363 / km2)

 38. Mark­ku af Heur­lin: Pine­tä skaalasuhteustusta:

  Bry­seel­lin kau­pun­kia­lu­eel­la on eräi­den arvioi­den mukaan 2,7 mil­joo­naa asu­kas­ta. Tihein osa 1,8 mil­jo­naa 162 km²:n alueella. 

  Bel­gias­sa asuu run­saat 11 mil­jon­naa ihmis­tä n30.000 km²:n alu­ee­la (väen­ti­heys 363 / km2)

  Miten kau­pun­gin väen­ti­heys vai­kut­taa met­ron tek­ni­siin mah­dol­li­suuk­siin ajaa lyhyem­mäl­lä vuo­ro­vä­lil­lä? Kysy­mys oli huo­les­ta, että met­ron kapa­si­teet­ti idäs­sä ei riittäisi.

 39. Mik­ko H: Parii­sis­sa ja muis­sa met­ro­po­leis­sa vau­nu­jen sisus­tus on eri­lai­nen ja sei­so­ma­paik­ko­ja ja sitä kaut­ta kapa­si­teet­tia per vau­nu on sel­väs­ti enem­män. Hel­sin­gis­sä sisus­tuk­sen muut­ta­mis­ta on sel­vi­tet­ty, mut­ta vas­taan tulee ilmei­ses­ti met­ro­ra­dan sil­to­jen kan­ta­vuus (!), jos vau­nut paka­taan täydempään. 

  Mat­kus­ta­jil­le lipun hin­ta pai­non mukaan?

Vastaa käyttäjälle Ville Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.