Miksi Saudi-Arabia painaa öljyn hintaa alas?

Ener­giapäivien aamupäiväl­lä kuulimme Opecin edus­ta­jaa, joka ker­toi öljy­markki­noista siitä, mik­si öljyn hin­ta on yllät­täen laskenut. Sivu­u­tan detaljit ja käsit­te­len vain USA:n liuskeöljyn vaiku­tus­ta. Tar­jon­nan lisään­tymi­nen alkoi painaa öljyn hin­taa alas, mut­ta kaikkien häm­mästyk­sek­si Opec ei ryhtynyt tur­vaa­maan hin­tata­soa leikkaa­mal­la omaa tuotantoaan.

Opecin edus­ta­jan mukaan tämä joh­tui sitä, että eri­tyis­es­ti Sau­di-Ara­bia halusi painaa hin­nan niin alas, että liuskeöljyltä menee kan­nat­tavu­us. Sen tuotan­to onkin kään­tynyt laskuun.

Jokin tässä seli­tyk­sessä ei kuitenkaan pelitä. Jos Sau­di-Ara­bia ajat­telee vähänkään pidem­mälle  ja miet­tii het­kel­lisen tulovir­ran sijas­ta taset­ta, sen kan­nat­taisi mielu­um­min säästää öljyään ja antaa amerikkalais­ten haaska­ta omaansa. Aku­ut­tia raha­pu­laa­han maal­la ei ole. Jos puolit­taa öljyn myyn­nin­sen sijaan, että puolit­taa sen hin­nan, saa saman ver­ran tulo­ja, mut­ta omis­taa enem­män öljyä.

Tätä Opecin edus­ta­ja ei sanonut, mut­ta minä en voi pää­tyä muuhun. Sau­di-Ara­bi­an tais­telu markki­nao­su­ud­es­ta on järkevää vain, jos maa olet­taa, ettei kaikkea maail­mas­sa ole­vaa öljyä tul­la koskaan käyt­tämään, vaan osa joudu­taan jät­tämään maa­han. Jos edessä on öljyn kulu­tuk­sen lop­pumi­nen, muut­tuu tais­telu markki­nao­suuk­sista ymmär­ret­täväk­si. Öljyä kan­nat­taa myy­dä mah­dol­lisim­man paljon niin kauan kuin sitä oste­taan, kos­ka myöhem­min se on arvotonta.

= = = =

(Vierus­toveri­ni kom­men­toi tätä tek­stiä sanoen, että noin ehkä loogis­es­ti ajatellen, mut­ta ei tässä tarvitse olla mitään logiikkaa) 🙂

42 vastausta artikkeliin “Miksi Saudi-Arabia painaa öljyn hintaa alas?”

 1. Ovatko markki­nat ja vapaat hin­nat markki­noil­la ennustet­tavia? Mis­sä löy­tynee vas­taus? Kun öljyläh­teessä on yli­painet­ta, öljyn saan­ti maan päälle säil­iöi­hin on yksinker­taista ja kan­nat­tavaa. Jos lähde pilataan, sieltä ei tule mitään ylös. Liitän lop­pu­un opet­ta­van tari­nan Poh­jan­meren ken­tiltä. Siel­lä oli yksi reikä, jos­ta ei tul­lut mitään. Myös rei­jän, jota porat­ti­in sijain­ti ei vielä kuu­lunut nor­jalaisille. Kun sopimus oli vahvis­tet­tu koskien kuiv­aa reikää, sitä porat­ti­in puoli­toista metriä syvem­mäk­si ja siitä tuli ken­tän tuot­toisin reikä. Tässä on kätkössä kirkas kau­palli­nen ajatus.

 2. Vierus­toverin kom­ment­ti on osuva.
  Sau­di-Ara­bia ja kump­pan­it tun­tu­vat katso­van asi­aa kahdes­ta näkökulmasta.
  Ensim­mäi­nen on mainit­se­nasi riski­ana­lyysi. En tiedä olet­ta­vatko OPEC-maat öljyn jäävän käyt­tämät­tä, mut­ta ne tiedosta­vat sen ole­van ainakin mah­dol­lista. Se käy motivaattorista.
  Toinen huomio on se, että öljy­tu­lot keskit­tyvät har­voille. Täl­löin poli­it­ti­nen paine öljys­tä eniten hyö­tyvien tahol­ta voi ajaa lyhyt­näköiseen voiton mak­si­moin­ti­in. Pidem­pi tähtäin ei vain kiinnosta.

 3. Tuo frack­ing-sota ei ole ihan uusi seli­tys edes. New York­erin seli­tys on, että jos liuskeöljyn annetaan kas­vaa, hin­nat putoa­vat joka tapauk­ses­sa, joten parem­pi edes yrit­tää tuho­ta liuskeöljy­tuotan­to, jol­loin hin­nat voitaisi­in nos­taa takaisin. http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/opecs-holiday-present-helps-everyone-except-frackers

  Toinen mah­dolli­nen seli­tys, jon­ka piilot­telun ymmärtäisin, olisi toki se, ettei Opec pidä Venäjästä (enää). Paljon rahaa se toki siihen hukkaa, ja vieläpä ajaen omat jäsen­val­tion­sa talous­vaikeuk­si­in. Se kyl­lä New York­erin jutus­sa pitänee paikkansa, että pitkä hin­nanalen­nus on ajanut hin­tashokin riskin aika suurek­si. Toi­vokaamme, ettei Opec päätä päät­tää mukavasti kasvu­un kään­tynyt­tä talout­ta uudel­la öljykri­isil­lä. Hin­nanalen­nus on kivasti vähen­tänyt moti­vaa­tio­ta kehit­tää öljyri­ip­pumat­to­muut­ta tässä välillä.

 4. Öljyn käyt­tö voi lop­pua vain, jos liikenne man­terei­den välistä lentoli­iken­net­tä myöten pysty­isi käyt­tämään kor­vaavia ener­gian­lähteitä. Akkute­knolo­gia ei kuitenkaan ole kehit­tynyt tarpeek­si kiivaaseen tahti­in tätä varten. Mikään demokraat­ti­nen val­tio ei voi alkaa kar­sia öljyn kulu­tus­ta pelkästään ilmas­tosy­istä, mikäli seu­rauk­se­na olisi kansalais­ten elin­ta­son jyrkkä aleneminen.

 5. Yksi vai­h­toe­hto on myös, että tässä pelataan Venäjän talout­ta ahtaalle. Putin muis­taak­seni jos­sain haas­tat­telus­sakin antoi näin ymmärtää. Pakot­teet toimii Venäjäl­lä ihan eri taval­la kun perusvi­en­ti takkuaa.

 6. Min­ul­la on myös tunne, että myymi­nen polkuhin­noil­la on osoi­tus pelosta kysyn­nän lop­pumis­es­ta. Kun näin käy, Suo­mi ei ole näh­nyt vielä mitään pakolaisrintamalla.

 7. Voihan nyky­isyyt­tä seu­ra­ta myös älykkäästi. Sähkön käyt­tö laivo­jen liiken­nöin­ti­in yhdis­tet­tynä maakaa­sun käyt­töön on tuonut lisää tulo­ja öljy­maille. Ennen kaa­su poltet­ti­in, nyt se ote­taan tal­teen ja käytetään laivo­jen polt­toaineena. Päästöt on vet­tä ja hiilid­iok­sidia. Auto­jen muut­ta­mi­nen sähköl­lä toimiviksi vähen­tää polt­toainei­den tarvet­ta ja mitä nopeampi muu­tos on, sitä pahempi öljyä tuot­taville maille. Teknolo­gia sähköau­toi­hin kehitet­ti­in jo kuua­joneu­von aikana, mut­ta sitä on pidet­ty piilos­sa. Näin ne maat, joiden talous rak­en­tuu öljyn tuot­tamiseen, ovat voineet elää nor­maal­isti tuloillaan.

 8. Mitäpä jos kyseessä on suur­val­tapoli­ti­ik­ka, jon­ka tarkoituk­se­na on ajaa eräs itäi­nen “suur“valta polvilleen, kos­ka on erit­täin riip­pu­vainen öljyn hinnasta.

  Öljyn hin­tarom­ah­dushan alkoi v. 2014 alkuvuodesta.
  Tarkem­min helmiku­un lop­puna ja mitäs samaan aikaan tapah­tui erääl­lä niemimaalla?

 9. Kaik­ki tuot­ta­ja­maat ovat totut­ta­neet bud­jet­tin­sa suurille öljy tuloille. Näin kaikil­la on tarve tuot­taa niin paljon öljyä kuin vain pystyy ja öljy­tu­lo­jen rajoit­ta­mi­nen on poli­it­tis­es­ti käytän­nössä mah­do­ton­ta. Sau­di Ara­bi­an on kat­sot­tu ole­van se ruu­vi, joka jar­rut­taa tuotan­toa jos hin­ta las­kee. Kukaan muu ei siihen taloudel­lis­es­ti pysty ehkä quataria ja nor­jaa luku­unot­ta­mat­ta, mut­ta hei­dän vaiku­tuk­sen­sa kokon­ais markki­naan on liian pieni. Liuske öljy muut­ti markki­noi­ta. Tuotan­to kasvu oli tarpeek­si räjähtävää, että se ylit­ti kulu­tuk­sen kasvun. Sau­dit olisi toki voin­ut saa­da ajatel­la loogis­es­ti, että pienen­pi määrä sama hin­ta on parem­pi kuin sama määärä pienem­pi hin­ta. Kuitenkin sen olisi pitänyt tehdä alen­nus yksin ja kaik­ki muut oli­si­vat siitä hyö­tyneet. Lisäk­si ongel­ma ei olisi pois­tunut vaan liuske öljyn tuotan­to olisi vain kas­vanut. Tekni­ikan vielä kehit­tyen ja leviten mui­hinkin mai­hin kuin yhdys­val­toi­hin. Ei ole vaikea nähdä että täl­laista ilmaista uhraus­ta, ei halut­tu tehdä.

  Keskip­itkäl­lä aikavälil­lä en silti ymmär­rä miten hin­ta voisi jotenkin nous­ta takaisin huip­pu­lukemi­in ilman tuo­taleikkaus­sopimuk­sia tai edes niiden kanssa. Liuskeöljy on suh­teel­lisen pien­imuo­toista ja sen tuotan­to pystyy skaalau­tu­maan hin­nan mukana. Jos hin­nat nousee ruve­taan poraa­maan lisää ja jos las­kee ei uusia pro­jek­te­ja aloite­ta. Pulas­sa ovat nyt mon­et öljyn­tuot­ta­ja­maat. Mikä noin keskimäärin on hyvä asia, kun ei lot­tovoit­to­ja eril­laisille dik­tatu­ureille heru ja mus­tan kul­lan takia sotimi­nen on vähem­män kan­nat­tavaa. Vai­h­toe­htoisille enerkia tekni­ikoille toki hie­man haas­tavam­paa nous­ta kanat­taviksi. Kuitenkin jos halu­taan että jotain öljyä ei porat­taisi maas­ta ja polte­ta taivaalle on hin­nan lasku ympäristölle ilmas­ton­muu­tok­selle tietyl­lä tapaa jopa hyödyksi.

 10. Sau­di-Ara­bi­an val­tion bud­jetista 90% tulee öljyn­vi­en­nistä. Minus­ta on siis vähän väärin sanoa, ettei se tarvit­sisi akuutisti rahaa öljys­tä. Ja kun puhutaan despoot­tis­es­ti johde­tus­ta dik­tatu­urista, niin sil­lä, onko öljyä jäl­jel­lä joskus vuosikym­me­nien päästä, ei ole vält­tämät­tä merk­i­tys­tä val­lan­pitäjille, jos tulo­jen putoami­nen johtaa kansan vihas­tu­miseen ja johta­jan pään menet­tämiseen ennen kuin päästään hyö­dyn­tämään niitä maa­han jätet­tyjä öljyvaroja.

 11. On kolme syytä mik­si sau­dit paina­vat öljyn hin­taa alas:USA, Iran ‚Venäjä

  USA on tärkein saudidik­datu­urin tuk­i­ja. Saudikuninkaiden ase­ma hor­juu monel­la tavalla:Kansa ei ole eri­tyisen rikas­ta, sau­di­en bkt per asukas on n 30000USD ja kun se jakaan­tuu erit­täin epä­ta­sais­es­ti niin se aiheut­taa painet­ta muutokseen.
  SAu­di-Ara­bi­as­sa on laa­ja koulutet­tu­jen nuorten miesten työt­tömyys ja se on muu­tos­ta aja­va voima.
  Kun päälle työt teetetään ulko­maisel­la työvoimal­la niin oman kansan tule­vaisu­u­den näkymät ovat huonot

  Tuek­seen sauridik­daat­torit tarvit­se­vat USA:n tuen ja USA taas vaatii vasti­neek­si öljyn hin­nan pitämistä alhaal­la eli tuotan­non pitämistä korkealla.

  Sil­loin USAn ei tarvitse tuh­la­ta omia öljy­varo­jaan ulkopoli­ti­ikan tuek­si ja toisaal­ta hal­pa öljy pitää USAn van­hankan­taisen yhteiskun­nan pyörimässä .

  Hal­pa öljy taas syö Iranin ja Venäjän hyv­in­voin­tia ja estää näi­den varustautumisen.
  Irankinkin ajoi sovun haku­un öljyn hal­ven­tu­mi­nen, ei niinkään kaupparajoitukset.Pimeä rahali­ikenne kun on moninker­taista lail­liseen ver­rat­tuna, joten taloudel­liset sank­tiot pure­vat huonosti

  Venäjän talous on ajau­tunut taan­tu­maan ja Venäjä vi jatkaa varustelu­aan vain leikkaa­mal­la kansalaisil­ta, mut­ta on vain ajan kysymys , kos­ka se alkaa syödä Putinin valtaa

  NL kaa­tui öljyn hin­nan halpenemiseen

 12. En sit­ten tiedä mut­ta nykyi­nen lähi-idän kas­va­va lev­ot­to­muus voi olla aiheut­tanut pait­si ulko- myös sisäpoli­it­tista painet­ta muun­taa öljyä nopeasti rahak­si, jot­ta saadaan eri intres­siryh­mät pidet­tyä rivissä.

 13. Tästä asi­as­ta oli kesäl­lä syvälu­o­taa­va artikke­li eräässä öljyalan kv. julka­is­us­sa. Artikke­lin mukaan Sau­di­en strate­gianäke­mys on ollut jo ‑80-luvul­ta asti, että öljyä tulee lop­ul­ta jäämään maa­han merkit­täviä määriä kun kil­pail­e­vat ener­gia­muodot lop­ul­ta syr­jäyt­tävät sen. 

  Jos asi­aa ajat­telee tältä kannal­ta ei öljypelin voit­ta­ja vält­tämät­tä ole se maa, jon­ka tuotan­tokus­tan­nuk­set ovat alhaisim­mat (ts. Sau­dit) vaan se maa, jol­la on suurin markki­nao­su­us finaali­vai­heessa. Kyse on siis siitä kenen öljy myy­dään viimeisek­si. Vaik­ka toisin voisi luul­la ovat öljyn globaalit markki­nao­su­udet yllät­tävän stabi­ile­ja ja muu­tok­set hitaita. 

  Markki­noille on myös tulos­sa uusia pelure­i­ta kun Libya ja Iran aloit­ta­vat taas tuotan­toaan. Sau­di­en kannal­ta kat­sot­tuna heille pitää luo­da mah­dol­lisim­man korkeat alal­letu­lon esteet.

  USA:n kas­vaval­la liuskeöljy­tuotan­nol­la on luon­nol­lis­es­ti oma merkit­tävä vaiku­tuk­sen­sa öljyn kokon­ais­tar­jon­taan ja hin­taan mut­ta se ei vaiku­ta kovin paljon maail­man mit­takaa­van markki­nao­su­uskamp­pailui­hin. USA ei tun­netusti lainkaan eksportoi öljyä.

  Aivan viimeisim­mät tiedot ker­to­vatkin, että USA:n liuskeöljy­tuotan­to on jo putoa­mas­sa, mikä on ollut tietenkin odotet­tavis­sa. Sen sijaan merkil­listä on ollut se, että esimerkik­si Venäjä on suureen ääneen valitel­lut sitä kuin­ka Sau­dit ovat viime aikoina val­lan­neet uusia markki­nao­suuk­sia mm. Venäjän öljyltä. Tämä tukee ylläku­vat­tua markkinaosuusteoriaa. 

  Öljyl­lä on kuitenkin ainakin tois­taisek­si edelleen vah­vasti yli­tuotan­toa ja varas­tot ovat täyn­nä, joten jyrkästi nou­se­via hin­to­ja ei var­maankaan kan­na­ta odotel­la henkeään pidätellen.

 14. Kuten nyt näemme EU:n päätök­sen­teosta, niin kansal­lis­val­tiot eivät voi tehdä itse päätök­siä. Eduskun­tavaaleil­la on vähem­män merk­i­tys­tä kuin kun­nal­lis­vaaleil­la. Mut­ta ketkä pää­sevät käsik­si tähän ylikansal­liseen valtaan?

  Poli­it­ti­nen voima kas­vaa kiväärin pii­pus­ta ja piip­pu tuo val­lan medi­aan, jol­la ohjataan kansaa. On selvää, että EU ja USA esim. kuu­lu­vat samaan valtablokki­in, mut­ta Venäjä ei.Venäjälä on omat piip­pun­sa eikä sitä voi­da voit­taa soti­laal­lis­es­ti. Uskoisin, että USA ja EU ovat sopi­neet jostain tuista tai ratak­isu­ista Saudeille, jot­ta tämä pyrk­isi laske­maan öljyn hin­taa ja heiken­tämään Venäjää.

  Nykyso­tia ei voi voit­taa asein, vas­tus­ta­ja täy­tyy yritäää tuho­ta Sun Zun opein sisäis­es­ti. Län­si yritää heiken­tää Venäjää sisäiseti siinä mis­sä Venäjä länttä.

 15. Sau­di Ara­bia tarvit­see rahaa. Sau­di­en menot ovat jatku­vasti suurem­mat kuin tulot. Kym­me­nien miljoonien ihmis­ten pitämi­nen rauhal­lisi­na dik­tatu­uris­sa ei ole help­poa. Lisäk­si Sau­dit käyt­tivät 17% bkt:sta aseisi­in viime vuonna. 

  Kan­nat­taa ehdot­tomasti lukea seuraava:

  New Eco­nom­ics of Oil, Spencer Dale, Soci­ety of Busi­ness Econ­o­mists Annu­al Conference,
  Lon­don 13 Octo­ber 2015. http://www.chforum.org/library/new-economics-of-oil.pdf

  Kir­joit­ta­ja on BP:n pääekonomisti.

  Lain­aus yhteenvedosta:

  Oil is not like­ly to be exhausted:
  As such, there shouldn’t be a
  pre­sump­tion that the rel­a­tive price of oil will nec­es­sary increase over time.
  A key fac­tor gov­ern­ing the future price of oil is whether the standardised,
  repeat­ed, “man­u­fac­tur­ing-like” process­es char­ac­ter­is­ing shale production,
  with the asso­ci­at­ed rapid gains in pro­duc­tiv­i­ty, spread to oth­er types of
  production.

  The sup­ply char­ac­ter­is­tics of shale oil are dif­fer­ent to con­ven­tion­al oil:
  shale oil is more respon­sive to oil prices, which should act to dampen
  price volatil­i­ty. But it is also more depen­dent on the bank­ing and financial
  sys­tem, increas­ing the expo­sure of the oil mar­ket to finan­cial shocks.

  Oil is like­ly to flow increas­ing from west to east: with important
  impli­ca­tions for ener­gy mar­kets, finan­cial mar­kets, and geo-politics.

  OPEC remains a cen­tral force in the oil mar­ket: but when analysing its
  abil­i­ty to sta­bilise the mar­ket, it is impor­tant to con­sid­er the nature of the
  shock dri­ving the change in oil prices and, in par­tic­u­lar, whether it is a
  tem­po­rary or per­sis­tent factor. 

  ,

 16. Mats: Markki­noille on myös tulos­sa uusia pelure­i­ta kun Libya ja Iran aloit­ta­vat taas tuotan­toaan. Sau­di­en kannal­ta kat­sot­tuna heille pitää luo­da mah­dol­lisim­man korkeat alal­letu­lon esteet.

  Tämä saat­taa olla merkit­tävä syy SA:n toimiin.

  Ainakin Iranis­sa öljyn­tuotan­toon ja ‑jalostuk­seen pitäisi investoi­da tun­tu­vasti, ennenkuin se pystyy palaa­maan nor­maalil­la taval­la markki­noille, ja siihen tarvit­taisi­in ulko­maista rahaa.

 17. Oma arvauk­seni: Sau­dit pelkäävät, että Iran saa liikaa val­taa, tekee Irakin ja Jemenin shioista vasalle­jaan sekä Sau­di-Ara­bi­an koil­lisosien shi­avähem­mistöstä viiden­nen kolon­nan (öljy ja shi­at ovat samoil­la alueil­la käsit­tääk­seni) kuningashuoneen val­taa vastaan.

 18. “Aku­ut­tia raha­pu­laa­han maal­la ei ole”

  Pait­si, että niil­lähän on juurikin aku­ut­ti raha­pu­la. Tänään on viimek­si uuti­soitu aiheesta.

 19. Sivuhuomiona, että puhumi­nen öljyn­tuotan­nos­ta on vähän has­sua. Olisi osu­vam­paa puhua öljynpumppauksesta.

 20. Öljyä (ja maakaa­sua) jää maa­han, kos­ka osaa ei kan­na­ta mil­lään hin­nal­la “pora­ta”. Mut­ta ei var­maankaan kovin paljon — jos ei sit­ten kek­sitä muovin korvaajaa. 

  Jos öljys­tä ja maakaa­sus­ta menee vaik­ka 5 pros­ent­tia muovien valmis­tuk­seen täl­lä het­kel­lä, sehän tarkoit­taa, että öljy kyl­lä “lop­puu” mut­ta hitaam­min. Ja kulu­uhan öljyä esim. lentämiseen ja muuhunkin sel­l­aiseen, jos­sa sille ei kor­vaa­jaa ole näköpiirissä.

  Tiet­ty on aika hölmöä yrit­tää ennustel­la 100 tai 200 vuo­den päähän. Liekö ihmisiä edes ole­mas­sa sel­l­aisi­na kuin nykyään?

 21. Poli­it­tisel­la vaiku­tus­val­lal­lakin on hin­tansa. Sitä on vaikea laskea taseeseen. Ener­giao­mavarainen USA olisi Saudeille kauhis­tus, kos­ka hei­dän vaiku­tus­mah­dol­lisuuten­sa romahtaisivat.

  Se mitä Sau­dit eivät laske, on seu­raa­van pol­ven ener­gialäh­teet. En jak­sa uskoa johonkin tuulimyl­ly­höm­pö­tyk­si­in tai bioen­er­giaan kovin merkit­tävänä ener­gialäh­teenä, mut­ta fuu­siovoimalat saat­ta­vat jo olla ratkaisukin. USA:lla on mah­dol­lisu­us olla

 22. Mis­sä mielessä fos­si­ilis­ten kaivami­nen maas­ta ylipään­sä on rationaanlista?

 23. “Sau­di-Ara­bi­an tais­telu markki­nao­su­ud­es­ta on järkevää vain, jos maa olet­taa, ettei kaikkea maail­mas­sa ole­vaa öljyä tul­la koskaan käyt­tämään, vaan osa joudu­taan jät­tämään maa­han. Jos edessä on öljyn kulu­tuk­sen lop­pumi­nen, muut­tuu tais­telu markki­nao­suuk­sista ymmär­ret­täväk­si. Öljyä kan­nat­taa myy­dä mah­dol­lisim­man paljon niin kauan kuin sitä oste­taan, kos­ka myöhem­min se on arvotonta.”

  Voisi olla näin, jos Sau­di-Ara­bi­an keskeiset toim­i­jat ajat­telisi­vat maansa kannal­ta ratio­naalis­es­ti pitkäl­lä tähtäimel­lä. On kuitenkin muis­tet­ta­va, että nämä toim­i­jat toimi­vat arvaa­mat­tomas­sa dik­tatu­uris­sa, jos­sa val­ta saat­taa kos­ka vain heilah­taa yhdeltä ikälop­ul­ta prinssiltä toiselle. Eikä kenenkään aivoituk­sista ja pitkäjän­teisyy­destä voi olla aivan var­ma. En sulk­isi pois seli­tys­tä, jos­sa Sau­di-Ara­bi­an keskeiset öljy­toim­i­jat koet­ta­vat varmis­tel­la omaa henkilöko­htaista etu­aan ja ase­maansa sil­lä, että osoit­ta­vat Sau­di­en markki­nao­su­u­den pysyvän ennal­laan tai jopa kas­va­van hei­dän johta­jakaudel­laan. Muu­ta ei ehkä eli­it­ille uskalleta näyt­tää. Tässä jää pitkän tähtäi­men kollek­ti­iviset etunäköko­h­dat hel­posti kakkoseksi.

 24. Vähem­mälle huomi­olle on jäänyt mik­si Venäjä halu­aa hor­jut­taa tilan­net­ta Lähi-idässä? 

  Jot­ta epä­vakaat näkymät nos­taisi­vat vih­doin öljyn hin­taa ja Venäjän näkymät parani­si­vat. Sen takia kan­nat­taa ottaa Syyr­i­as­sa pari har­joi­tuskier­rosta uusille sotavehkeille.

 25. Sau­dit tuke­vat USA­ta ja täl­lä het­kel­lä paina­vat öljyn hin­taa alas joudut­taak­seen Venäjän taloudel­lista romahtamista.

 26. Öljyn kysyn­nän hin­ta­jous­to on 0,6–0,9, lyhyel­lä välil­lä kol­mannes tästä. Sau­di­en osu­us on 20 %. Jos Sau­dit puolit­ta­vat tuotan­ton­sa, tar­jon­ta putoaa enin­tään 10 %, kos­ka mui­ta tuot­ta­jia astuu tilalle, hin­ta nousee enin­tään 13 % ja Sau­di­en tulot putoa­vat vähin­tään 44 %. Mik­si Sau­dit halu­aisi­vat menet­tää puo­let tulois­taan. Raa­ka-ainei­den hin­nat ovat laske­neet trendi­no­mais­es­ti vuo­sisato­ja ja ‑tuhan­sia. Saudiöljylle kek­sitään yhä uusia korvikkei­ta — yhä nopeam­min, jos öljyn hin­ta nousee. Öljyn ja korvikkei­den hin­ta kai las­kee tule­vaisu­udessakin enem­män kuin nousee.
  http://dss.ucsd.edu/~jhamilto/understand_oil.pdf

 27. Sau­dit (ja muutkin öljyn­tuot­ta­jat) voisi­vat myös lopet­taa öljy­tuot­tei­den myyn­nin ali­hin­taan koti­maas­sa ja sitä kaut­ta saa­da lisää tulo­ja val­ti­olle ja vapaut­taa öljyä vientiin…

 28. Sau­dit ovat saman­laisia kuin suo­ma­laiset, eivät halua tin­kiä tulois­taan. Kun öljyn hin­ta las­kee, pitää sitä myy­dä enemmän.

 29. Tavalli­nen Teknikko:
  Sau­dit tuke­vat USA­ta ja täl­lä het­kel­lä paina­vat öljyn hin­taa alas joudut­taak­seen Venäjän taloudel­lista romahtamista.

  Kun Venäjän talous rom­ah­taa mitä tapah­tuu Suomelle kun itära­jan pitu­udelta kas­apäin ihmisiä ryn­tää maahamme?

 30. Erno:
  Mis­sä mielessä fos­si­ilis­ten kaivami­nen maas­ta ylipään­sä on rationaanlista?

  Sik­si, että ne tar­joa­vat hal­paa, tehokas­ta ja erit­täin käyt­tökelpoista energiaa.

  Lisäk­si, hiilen tal­teenot­tote­knolo­giat kehit­tyvät juuri nyt vauhdil­la. Esimerkik­si osa­taan jo kerätä hiiltä suo­raan ilmas­ta siten, että siitä muo­dos­tuu hiili­nanop­utkia. Jos joku kek­sii hiili­nanop­utkille käyt­töko­hteen, niin näemme hiilenkeru­u­laitok­sia, jot­ka keräävät hiiltä ilmakehästä.

  Kat­sos, markki­na­t­alous kek­sii ratkaisut tieteen avul­la kaikki­in ongelmi­in, kun­han vain ei human­is­tit pääse sotkemaan.

 31. Yes We Can!: Kat­sos, markki­na­t­alous kek­sii ratkaisut tieteen avul­la kaikki­in ongelmi­in, kun­han vain ei human­is­tit pääse sotkemaan.

  Syn­nyn­näi­nen pes­simisti kade­htii tuo­ta asen­net­ta. Ehkä se fuu­siovoimakin vielä saadaan…

 32. Rain­er Johans­son: Kun Venäjän talous rom­ah­taa mitä tapah­tuu Suomelle kun itära­jan pitu­udelta kas­apäin ihmisiä ryn­tää maahamme?

  Ei niitä tul­lut edes sil­loin kun NL:n talous romahti. 

  Voitaisi­in kyl­lä mun puoles­ta var­muu­den vuok­si vetää vaik­ka koko pitu­udelta piikkilankaa…

 33. Yes We Can!: Esimerkik­si osa­taan jo kerätä hiiltä suo­raan ilmas­ta siten, että siitä muo­dos­tuu hiili­nanop­utkia. Jos joku kek­sii hiili­nanop­utkille käyt­töko­hteen, niin näemme hiilenkeru­u­laitok­sia, jot­ka keräävät hiiltä ilmakehästä.

  🙂

  Keräämisessä vaan on sem­moinen seik­ka, että hom­mas­sa taitaa päästä ilmaan enem­män hiiltä kuin nanop­ut­keen sitoutuu. Maail­man hiilipäästöt mitataan mil­jardeis­sa ton­neis­sa per vuosi. Käyt­töä ja mak­sajia pitäisi kek­siä putkelle poikineen.

 34. Yritin hakea kom­menteista lyhen­net­tä ISIS, mut­tei löy­tynyt. ISIS taitaa rahoit­taa toim­intaansa myös öljyn­vi­en­nil­lä. Sau­di-Ara­bia on yksi maista, jot­ka pom­mit­ta­vat ISISiä. Muis­taak­seni ST1:n hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja arvioi, että suurel­la öljyn­tuotan­nol­la halu­taan häir­itä Venäjää ja ISISiä. Manööverin takana oli­si­vat olleet hänen mukaansa USA ja Saudi-Arabia.

 35. Sylt­ty: Ei niitä tul­lut edes sil­loin kun NL:n talous romahti. 

  Sil­loin tosin Suo­mi ei (erik­seen ja muiden EU-maid­en kanssa yhdessä) ollut lähet­tänyt ympäri maail­maa viestiä, että sen kun vain kävelet rajan yli.

 36. Ris­to: Sil­loin tosin Suo­mi ei (erik­seen ja muiden EU-maid­en kanssa yhdessä) ollut lähet­tänyt ympäri maail­maa viestiä, että sen kun vain kävelet rajan yli.

  Ihan täyt­tä roskaa. 

  Ensin­näkin täl­läkin het­kel­lä Suo­mi levit­tää viestiä, että tänne ei kan­na­ta tulla.
  https://www.suomenuutiset.fi/ulkoministerio-kampanjoi-irakissa-ja-turkissa-suomi-tiukentanut-irakin-turvallisuusarviota/

  Toisek­si, mitä sit­ten vaik­ka niitä tulisikin? Huono talous kun ei ole mikään syy anoa tur­va­paikkaa, muus­sa tapauk­ses­sa puo­let maail­man ihmi­sistä oli­si­vat oikeutet­tu­ja siihen. Kaik­ki venäläiset laitet­taisi­in tietenkin vauhdikkaasti takaisin.

 37. Mikko H:

  Keräämisessä vaan on sem­moinen seik­ka, että hom­mas­sa taitaa päästä ilmaan enem­män hiiltä kuin nanop­ut­keen sitoutuu. Maail­man hiilipäästöt mitataan mil­jardeis­sa ton­neis­sa per vuosi. Käyt­töä ja mak­sajia pitäisi kek­siä putkelle poikineen.

  Olet käsit­tänyt väärin. Ilmas­ta sitoute­taan hiiltä alustalle, johon muo­dos­tuu ilmas­ta hiilinanoputkia. 

  Ei siis ote­ta hiiltä ja tehdä siitä hiili­nanop­utkia vaan ote­taan ilmaa ja tehdään siitä hiilinanoputkia.

 38. Minkä sortin osaamista Helsingis­sä on. Onko sel­l­aista, jos­ta maail­mal­la mak­se­taan, siis joka tuo euro­ja Suomeen, eikä vain vie.

 39. Yes We Can!: Olet käsit­tänyt väärin. Ilmas­ta sitoute­taan hiiltä alustalle, johon muo­dos­tuu ilmas­ta hiilinanoputkia. 

  Ei siis ote­ta hiiltä ja tehdä siitä hiili­nanop­utkia vaan ote­taan ilmaa ja tehdään siitä hiilinanoputkia. 

  Mites tuos­sa menee ener­gian suh­teen? Hiiltä yhdis­tetään voimalaitok­sis­sa happeen sen vuok­si, että siinä reak­tios­sa vapau­tuu läm­pöä. Nyt jos tuos­sa sin­un pros­es­sis­sasi ilman hiilid­iok­sidista irrote­taan hiili ja tehdään siitä nanop­ut­ki, niin tarvi­taanko tässä ener­giaa? Jos ener­giaa tarvi­taan lähellekään sama määrä, mikä polt­tamises­sa vapau­tuu, niin sit­ten pitäisi jotenkin kek­siä se, mis­tä tuo ener­gia oikein tempaistaan.

 40. Kolum­nis­sa 10.12. AL Kir­sikkala toteaa, että OPEC:in ja Sau­di­en uhkapeli öljyl­lä epäon­nis­tui — markki­nao­suuk­sia ei pystyt­ty nos­ta­maan, lius­ke­tuot­ta­jat pysyivät hengis­sä tehosta­mal­la tuotan­tomenetelmiään ja ovat nyt entistä vaar­al­lisem­pia kil­pail­i­joi­ta, uudet öljyn­tuot­ta­jat kuten Brasil­ia ja Kazak­stan eivät enää ole kiin­nos­tunei­ta leikkimään sheikkien pelisään­nöil­lä. Kir­sikkalan melko tyly päätelmä tästä on, että öljyn val­takausi on ohitse.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.