Miksi Saudi-Arabia painaa öljyn hintaa alas?

Ener­gia­päi­vien aamu­päi­väl­lä kuu­lim­me Opecin edus­ta­jaa, joka ker­toi öljy­mark­ki­nois­ta sii­tä, mik­si öljyn hin­ta on yllät­täen las­ke­nut. Sivuu­tan detal­jit ja käsit­te­len vain USA:n lius­ke­öl­jyn vai­ku­tus­ta. Tar­jon­nan lisään­ty­mi­nen alkoi pai­naa öljyn hin­taa alas, mut­ta kaik­kien häm­mäs­tyk­sek­si Opec ei ryh­ty­nyt tur­vaa­maan hin­ta­ta­soa leik­kaa­mal­la omaa tuotantoaan.

Opecin edus­ta­jan mukaan tämä joh­tui sitä, että eri­tyi­ses­ti Sau­di-Ara­bia halusi pai­naa hin­nan niin alas, että lius­ke­öl­jyl­tä menee kan­nat­ta­vuus. Sen tuo­tan­to onkin kään­ty­nyt laskuun.

Jokin täs­sä seli­tyk­ses­sä ei kui­ten­kaan peli­tä. Jos Sau­di-Ara­bia ajat­te­lee vähän­kään pidem­mäl­le  ja miet­tii het­kel­li­sen tulo­vir­ran sijas­ta taset­ta, sen kan­nat­tai­si mie­luum­min sääs­tää öljy­ään ja antaa ame­rik­ka­lais­ten haas­ka­ta omaan­sa. Akuut­tia raha­pu­laa­han maal­la ei ole. Jos puo­lit­taa öljyn myyn­nin­sen sijaan, että puo­lit­taa sen hin­nan, saa saman ver­ran tulo­ja, mut­ta omis­taa enem­män öljyä.

Tätä Opecin edus­ta­ja ei sano­nut, mut­ta minä en voi pää­tyä muu­hun. Sau­di-Ara­bian tais­te­lu mark­ki­nao­suu­des­ta on jär­ke­vää vain, jos maa olet­taa, ettei kaik­kea maa­il­mas­sa ole­vaa öljyä tul­la kos­kaan käyt­tä­mään, vaan osa jou­du­taan jät­tä­mään maa­han. Jos edes­sä on öljyn kulu­tuk­sen lop­pu­mi­nen, muut­tuu tais­te­lu mark­ki­nao­suuk­sis­ta ymmär­ret­tä­väk­si. Öljyä kan­nat­taa myy­dä mah­dol­li­sim­man pal­jon niin kau­an kuin sitä oste­taan, kos­ka myö­hem­min se on arvotonta.

= = = =

(Vie­rus­to­ve­ri­ni kom­men­toi tätä teks­tiä sanoen, että noin ehkä loo­gi­ses­ti aja­tel­len, mut­ta ei täs­sä tar­vit­se olla mitään logiikkaa) 🙂

42 vastausta artikkeliin “Miksi Saudi-Arabia painaa öljyn hintaa alas?”

 1. Ovat­ko mark­ki­nat ja vapaat hin­nat mark­ki­noil­la ennus­tet­ta­via? Mis­sä löy­ty­nee vas­taus? Kun öljy­läh­tees­sä on yli­pai­net­ta, öljyn saan­ti maan pääl­le säi­liöi­hin on yksin­ker­tais­ta ja kan­nat­ta­vaa. Jos läh­de pila­taan, siel­tä ei tule mitään ylös. Lii­tän lop­puun opet­ta­van tari­nan Poh­jan­me­ren ken­til­tä. Siel­lä oli yksi rei­kä, jos­ta ei tul­lut mitään. Myös rei­jän, jota porat­tiin sijain­ti ei vie­lä kuu­lu­nut nor­ja­lai­sil­le. Kun sopi­mus oli vah­vis­tet­tu kos­kien kui­vaa rei­kää, sitä porat­tiin puo­li­tois­ta met­riä syvem­mäk­si ja sii­tä tuli ken­tän tuot­toi­sin rei­kä. Täs­sä on kät­kös­sä kir­kas kau­pal­li­nen ajatus.

 2. Vie­rus­to­ve­rin kom­ment­ti on osuva.
  Sau­di-Ara­bia ja kump­pa­nit tun­tu­vat kat­so­van asi­aa kah­des­ta näkökulmasta.
  Ensim­mäi­nen on mai­nit­se­na­si ris­kia­na­lyy­si. En tie­dä olet­ta­vat­ko OPEC-maat öljyn jää­vän käyt­tä­mät­tä, mut­ta ne tie­dos­ta­vat sen ole­van aina­kin mah­dol­lis­ta. Se käy motivaattorista.
  Toi­nen huo­mio on se, että öljy­tu­lot kes­kit­ty­vät har­voil­le. Täl­löin poliit­ti­nen pai­ne öljys­tä eni­ten hyö­ty­vien tahol­ta voi ajaa lyhyt­nä­köi­seen voi­ton mak­si­moin­tiin. Pidem­pi täh­täin ei vain kiinnosta.

 3. Tuo frac­king-sota ei ole ihan uusi seli­tys edes. New Yor­ke­rin seli­tys on, että jos lius­ke­öl­jyn anne­taan kas­vaa, hin­nat putoa­vat joka tapauk­ses­sa, joten parem­pi edes yrit­tää tuho­ta lius­ke­öl­jy­tuo­tan­to, jol­loin hin­nat voi­tai­siin nos­taa takai­sin. http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/opecs-holiday-present-helps-everyone-except-frackers

  Toi­nen mah­dol­li­nen seli­tys, jon­ka pii­lot­te­lun ymmär­täi­sin, oli­si toki se, ettei Opec pidä Venä­jäs­tä (enää). Pal­jon rahaa se toki sii­hen huk­kaa, ja vie­lä­pä ajaen omat jäsen­val­tion­sa talous­vai­keuk­siin. Se kyl­lä New Yor­ke­rin jutus­sa pitä­nee paik­kan­sa, että pit­kä hin­nan­alen­nus on aja­nut hin­tas­ho­kin ris­kin aika suu­rek­si. Toi­vo­kaam­me, ettei Opec pää­tä päät­tää muka­vas­ti kas­vuun kään­ty­nyt­tä talout­ta uudel­la öljy­krii­sil­lä. Hin­nan­alen­nus on kivas­ti vähen­tä­nyt moti­vaa­tio­ta kehit­tää öljy­riip­pu­mat­to­muut­ta täs­sä välillä.

 4. Öljyn käyt­tö voi lop­pua vain, jos lii­ken­ne man­te­rei­den välis­tä len­to­lii­ken­net­tä myö­ten pys­tyi­si käyt­tä­mään kor­vaa­via ener­gian­läh­tei­tä. Akku­tek­no­lo­gia ei kui­ten­kaan ole kehit­ty­nyt tar­peek­si kii­vaa­seen tah­tiin tätä var­ten. Mikään demo­kraat­ti­nen val­tio ei voi alkaa kar­sia öljyn kulu­tus­ta pel­käs­tään ilmas­to­syis­tä, mikä­li seu­rauk­se­na oli­si kan­sa­lais­ten elin­ta­son jyrk­kä aleneminen.

 5. Yksi vaih­toeh­to on myös, että täs­sä pela­taan Venä­jän talout­ta ahtaal­le. Putin muis­taak­se­ni jos­sain haas­tat­te­lus­sa­kin antoi näin ymmär­tää. Pakot­teet toi­mii Venä­jäl­lä ihan eri taval­la kun perus­vien­ti takkuaa.

 6. Minul­la on myös tun­ne, että myy­mi­nen pol­ku­hin­noil­la on osoi­tus pelos­ta kysyn­nän lop­pu­mi­ses­ta. Kun näin käy, Suo­mi ei ole näh­nyt vie­lä mitään pakolaisrintamalla.

 7. Voi­han nykyi­syyt­tä seu­ra­ta myös älyk­kääs­ti. Säh­kön käyt­tö lai­vo­jen lii­ken­nöin­tiin yhdis­tet­ty­nä maa­kaa­sun käyt­töön on tuo­nut lisää tulo­ja öljy­mail­le. Ennen kaa­su pol­tet­tiin, nyt se ote­taan tal­teen ja käy­te­tään lai­vo­jen polt­toai­nee­na. Pääs­töt on vet­tä ja hii­li­diok­si­dia. Auto­jen muut­ta­mi­nen säh­köl­lä toi­mi­vik­si vähen­tää polt­toai­nei­den tar­vet­ta ja mitä nopeam­pi muu­tos on, sitä pahem­pi öljyä tuot­ta­vil­le mail­le. Tek­no­lo­gia säh­kö­au­toi­hin kehi­tet­tiin jo kuu­ajo­neu­von aika­na, mut­ta sitä on pidet­ty pii­los­sa. Näin ne maat, joi­den talous raken­tuu öljyn tuot­ta­mi­seen, ovat voi­neet elää nor­maa­lis­ti tuloillaan.

 8. Mitä­pä jos kysees­sä on suur­val­ta­po­li­tiik­ka, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ajaa eräs itäi­nen “suur“valta pol­vil­leen, kos­ka on erit­täin riip­pu­vai­nen öljyn hinnasta.

  Öljyn hin­ta­ro­mah­dus­han alkoi v. 2014 alkuvuodesta.
  Tar­kem­min hel­mi­kuun lop­pu­na ja mitäs samaan aikaan tapah­tui erääl­lä niemimaalla?

 9. Kaik­ki tuot­ta­ja­maat ovat totut­ta­neet bud­jet­tin­sa suu­ril­le öljy tuloil­le. Näin kai­kil­la on tar­ve tuot­taa niin pal­jon öljyä kuin vain pys­tyy ja öljy­tu­lo­jen rajoit­ta­mi­nen on poliit­ti­ses­ti käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta. Sau­di Ara­bian on kat­sot­tu ole­van se ruu­vi, joka jar­rut­taa tuo­tan­toa jos hin­ta las­kee. Kukaan muu ei sii­hen talou­del­li­ses­ti pys­ty ehkä qua­ta­ria ja nor­jaa lukuu­not­ta­mat­ta, mut­ta hei­dän vai­ku­tuk­sen­sa koko­nais mark­ki­naan on lii­an pie­ni. Lius­ke öljy muut­ti mark­ki­noi­ta. Tuo­tan­to kas­vu oli tar­peek­si räjäh­tä­vää, että se ylit­ti kulu­tuk­sen kas­vun. Sau­dit oli­si toki voi­nut saa­da aja­tel­la loo­gi­ses­ti, että pie­nen­pi mää­rä sama hin­ta on parem­pi kuin sama määä­rä pie­nem­pi hin­ta. Kui­ten­kin sen oli­si pitä­nyt teh­dä alen­nus yksin ja kaik­ki muut oli­si­vat sii­tä hyö­ty­neet. Lisäk­si ongel­ma ei oli­si pois­tu­nut vaan lius­ke öljyn tuo­tan­to oli­si vain kas­va­nut. Tek­nii­kan vie­lä kehit­tyen ja levi­ten mui­hin­kin mai­hin kuin yhdys­val­toi­hin. Ei ole vai­kea näh­dä että täl­lais­ta ilmais­ta uhraus­ta, ei halut­tu tehdä.

  Kes­ki­pit­käl­lä aika­vä­lil­lä en sil­ti ymmär­rä miten hin­ta voi­si joten­kin nous­ta takai­sin huip­pu­lu­ke­miin ilman tuo­ta­leik­kaus­so­pi­muk­sia tai edes nii­den kans­sa. Lius­ke­öl­jy on suh­teel­li­sen pie­ni­muo­tois­ta ja sen tuo­tan­to pys­tyy skaa­lau­tu­maan hin­nan muka­na. Jos hin­nat nousee ruve­taan poraa­maan lisää ja jos las­kee ei uusia pro­jek­te­ja aloi­te­ta. Pulas­sa ovat nyt monet öljyn­tuot­ta­ja­maat. Mikä noin kes­ki­mää­rin on hyvä asia, kun ei lot­to­voit­to­ja eril­lai­sil­le dik­ta­tuu­reil­le heru ja mus­tan kul­lan takia soti­mi­nen on vähem­män kan­nat­ta­vaa. Vaih­toeh­toi­sil­le ener­kia tek­nii­koil­le toki hie­man haas­ta­vam­paa nous­ta kanat­ta­vik­si. Kui­ten­kin jos halu­taan että jotain öljyä ei porat­tai­si maas­ta ja pol­te­ta tai­vaal­le on hin­nan las­ku ympä­ris­töl­le ilmas­ton­muu­tok­sel­le tie­tyl­lä tapaa jopa hyödyksi.

 10. Sau­di-Ara­bian val­tion bud­je­tis­ta 90% tulee öljyn­vien­nis­tä. Minus­ta on siis vähän vää­rin sanoa, ettei se tar­vit­si­si akuu­tis­ti rahaa öljys­tä. Ja kun puhu­taan des­poot­ti­ses­ti joh­de­tus­ta dik­ta­tuu­ris­ta, niin sil­lä, onko öljyä jäl­jel­lä jos­kus vuo­si­kym­me­nien pääs­tä, ei ole vält­tä­mät­tä mer­ki­tys­tä val­lan­pi­tä­jil­le, jos tulo­jen putoa­mi­nen joh­taa kan­san vihas­tu­mi­seen ja joh­ta­jan pään menet­tä­mi­seen ennen kuin pääs­tään hyö­dyn­tä­mään nii­tä maa­han jätet­ty­jä öljyvaroja.

 11. On kol­me syy­tä mik­si sau­dit pai­na­vat öljyn hin­taa alas:USA, Iran ‚Venä­jä

  USA on tär­kein sau­di­dik­da­tuu­rin tuki­ja. Sau­di­ku­nin­kai­den ase­ma hor­juu monel­la tavalla:Kansa ei ole eri­tyi­sen rikas­ta, sau­dien bkt per asu­kas on n 30000USD ja kun se jakaan­tuu erit­täin epä­ta­sai­ses­ti niin se aiheut­taa pai­net­ta muutokseen.
  SAu­di-Ara­bias­sa on laa­ja kou­lu­tet­tu­jen nuor­ten mies­ten työt­tö­myys ja se on muu­tos­ta aja­va voima.
  Kun pääl­le työt tee­te­tään ulko­mai­sel­la työ­voi­mal­la niin oman kan­san tule­vai­suu­den näky­mät ovat huonot

  Tuek­seen sau­ri­dik­daat­to­rit tar­vit­se­vat USA:n tuen ja USA taas vaa­tii vas­ti­neek­si öljyn hin­nan pitä­mis­tä alhaal­la eli tuo­tan­non pitä­mis­tä korkealla.

  Sil­loin USAn ei tar­vit­se tuh­la­ta omia öljy­va­ro­jaan ulko­po­li­tii­kan tuek­si ja toi­saal­ta hal­pa öljy pitää USAn van­han­kan­tai­sen yhteis­kun­nan pyörimässä .

  Hal­pa öljy taas syö Ira­nin ja Venä­jän hyvin­voin­tia ja estää näi­den varustautumisen.
  Iran­kin­kin ajoi sovun hakuun öljyn hal­ven­tu­mi­nen, ei niin­kään kaupparajoitukset.Pimeä raha­lii­ken­ne kun on monin­ker­tais­ta lail­li­seen ver­rat­tu­na, joten talou­del­li­set sank­tiot pure­vat huonosti

  Venä­jän talous on ajau­tu­nut taan­tu­maan ja Venä­jä vi jat­kaa varus­te­lu­aan vain leik­kaa­mal­la kan­sa­lai­sil­ta, mut­ta on vain ajan kysy­mys , kos­ka se alkaa syö­dä Puti­nin valtaa

  NL kaa­tui öljyn hin­nan halpenemiseen

 12. En sit­ten tie­dä mut­ta nykyi­nen lähi-idän kas­va­va levot­to­muus voi olla aiheut­ta­nut pait­si ulko- myös sisä­po­liit­tis­ta pai­net­ta muun­taa öljyä nopeas­ti rahak­si, jot­ta saa­daan eri int­res­si­ryh­mät pidet­tyä rivissä.

 13. Täs­tä asias­ta oli kesäl­lä syvä­luo­taa­va artik­ke­li erääs­sä öljy­alan kv. jul­kai­sus­sa. Artik­ke­lin mukaan Sau­dien stra­te­gia­nä­ke­mys on ollut jo ‑80-luvul­ta asti, että öljyä tulee lopul­ta jää­mään maa­han mer­kit­tä­viä mää­riä kun kil­pai­le­vat ener­gia­muo­dot lopul­ta syr­jäyt­tä­vät sen. 

  Jos asi­aa ajat­te­lee täl­tä kan­nal­ta ei öljy­pe­lin voit­ta­ja vält­tä­mät­tä ole se maa, jon­ka tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set ovat alhai­sim­mat (ts. Sau­dit) vaan se maa, jol­la on suu­rin mark­ki­nao­suus finaa­li­vai­hees­sa. Kyse on siis sii­tä kenen öljy myy­dään vii­mei­sek­si. Vaik­ka toi­sin voi­si luul­la ovat öljyn glo­baa­lit mark­ki­nao­suu­det yllät­tä­vän sta­bii­le­ja ja muu­tok­set hitaita. 

  Mark­ki­noil­le on myös tulos­sa uusia pelu­rei­ta kun Libya ja Iran aloit­ta­vat taas tuo­tan­to­aan. Sau­dien kan­nal­ta kat­sot­tu­na heil­le pitää luo­da mah­dol­li­sim­man kor­keat alal­le­tu­lon esteet.

  USA:n kas­va­val­la lius­ke­öl­jy­tuo­tan­nol­la on luon­nol­li­ses­ti oma mer­kit­tä­vä vai­ku­tuk­sen­sa öljyn koko­nais­tar­jon­taan ja hin­taan mut­ta se ei vai­ku­ta kovin pal­jon maa­il­man mit­ta­kaa­van mark­ki­nao­suus­kamp­pai­lui­hin. USA ei tun­ne­tus­ti lain­kaan eks­por­toi öljyä.

  Aivan vii­mei­sim­mät tie­dot ker­to­vat­kin, että USA:n lius­ke­öl­jy­tuo­tan­to on jo putoa­mas­sa, mikä on ollut tie­ten­kin odo­tet­ta­vis­sa. Sen sijaan mer­kil­lis­tä on ollut se, että esi­mer­kik­si Venä­jä on suu­reen ääneen vali­tel­lut sitä kuin­ka Sau­dit ovat vii­me aikoi­na val­lan­neet uusia mark­ki­nao­suuk­sia mm. Venä­jän öljyl­tä. Tämä tukee yllä­ku­vat­tua markkinaosuusteoriaa. 

  Öljyl­lä on kui­ten­kin aina­kin tois­tai­sek­si edel­leen vah­vas­ti yli­tuo­tan­toa ja varas­tot ovat täyn­nä, joten jyr­käs­ti nouse­via hin­to­ja ei var­maan­kaan kan­na­ta odo­tel­la hen­ke­ään pidätellen.

 14. Kuten nyt näem­me EU:n pää­tök­sen­teos­ta, niin kan­sal­lis­val­tiot eivät voi teh­dä itse pää­tök­siä. Edus­kun­ta­vaa­leil­la on vähem­män mer­ki­tys­tä kuin kun­nal­lis­vaa­leil­la. Mut­ta ket­kä pää­se­vät käsik­si tähän yli­kan­sal­li­seen valtaan?

  Poliit­ti­nen voi­ma kas­vaa kivää­rin pii­pus­ta ja piip­pu tuo val­lan medi­aan, jol­la ohja­taan kan­saa. On sel­vää, että EU ja USA esim. kuu­lu­vat samaan val­ta­blok­kiin, mut­ta Venä­jä ei.Venäjälä on omat piip­pun­sa eikä sitä voi­da voit­taa soti­laal­li­ses­ti. Uskoi­sin, että USA ja EU ovat sopi­neet jos­tain tuis­ta tai rata­ki­suis­ta Sau­deil­le, jot­ta tämä pyr­ki­si las­ke­maan öljyn hin­taa ja hei­ken­tä­mään Venäjää.

  Nyky­so­tia ei voi voit­taa asein, vas­tus­ta­ja täy­tyy yri­täää tuho­ta Sun Zun opein sisäi­ses­ti. Län­si yri­tää hei­ken­tää Venä­jää sisäi­se­ti sii­nä mis­sä Venä­jä länttä.

 15. Sau­di Ara­bia tar­vit­see rahaa. Sau­dien menot ovat jat­ku­vas­ti suu­rem­mat kuin tulot. Kym­me­nien mil­joo­nien ihmis­ten pitä­mi­nen rau­hal­li­si­na dik­ta­tuu­ris­sa ei ole help­poa. Lisäk­si Sau­dit käyt­ti­vät 17% bkt:sta asei­siin vii­me vuonna. 

  Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti lukea seuraava:

  New Eco­no­mics of Oil, Spencer Dale, Socie­ty of Busi­ness Eco­no­mists Annual Conference,
  Lon­don 13 Octo­ber 2015. http://www.chforum.org/library/new-economics-of-oil.pdf

  Kir­joit­ta­ja on BP:n pääekonomisti.

  Lai­naus yhteenvedosta:

  Oil is not like­ly to be exhausted:
  As such, the­re shouldn’t be a
  pre­sump­tion that the rela­ti­ve price of oil will neces­sa­ry inc­rea­se over time.
  A key fac­tor gover­ning the futu­re price of oil is whet­her the standardised,
  repea­ted, “manu­fac­tu­ring-like” proces­ses cha­rac­te­ri­sing sha­le production,
  with the associa­ted rapid gains in pro­duc­ti­vi­ty, spread to other types of
  production.

  The supply cha­rac­te­ris­tics of sha­le oil are dif­fe­rent to con­ven­tio­nal oil:
  sha­le oil is more res­pon­si­ve to oil prices, which should act to dampen
  price vola­ti­li­ty. But it is also more depen­dent on the ban­king and financial
  sys­tem, inc­rea­sing the expo­su­re of the oil mar­ket to financial shocks.

  Oil is like­ly to flow inc­rea­sing from west to east: with important
  implica­tions for ener­gy mar­kets, financial mar­kets, and geo-politics.

  OPEC remains a cent­ral force in the oil mar­ket: but when ana­ly­sing its
  abi­li­ty to sta­bi­li­se the mar­ket, it is impor­tant to con­si­der the natu­re of the
  shock dri­ving the chan­ge in oil prices and, in par­ticu­lar, whet­her it is a
  tem­po­ra­ry or per­sis­tent factor. 

  ,

 16. Mats: Mark­ki­noil­le on myös tulos­sa uusia pelu­rei­ta kun Libya ja Iran aloit­ta­vat taas tuo­tan­to­aan. Sau­dien kan­nal­ta kat­sot­tu­na heil­le pitää luo­da mah­dol­li­sim­man kor­keat alal­le­tu­lon esteet.

  Tämä saat­taa olla mer­kit­tä­vä syy SA:n toimiin.

  Aina­kin Ira­nis­sa öljyn­tuo­tan­toon ja ‑jalos­tuk­seen pitäi­si inves­toi­da tun­tu­vas­ti, ennen­kuin se pys­tyy palaa­maan nor­maa­lil­la taval­la mark­ki­noil­le, ja sii­hen tar­vit­tai­siin ulko­mais­ta rahaa.

 17. Oma arvauk­se­ni: Sau­dit pel­kää­vät, että Iran saa lii­kaa val­taa, tekee Ira­kin ja Jeme­nin shiois­ta vasal­le­jaan sekä Sau­di-Ara­bian koil­li­so­sien shia­vä­hem­mis­tös­tä vii­den­nen kolon­nan (öljy ja shiat ovat samoil­la alueil­la käsit­tääk­se­ni) kunin­gas­huo­neen val­taa vastaan.

 18. Akuut­tia raha­pu­laa­han maal­la ei ole”

  Pait­si, että niil­lä­hän on juu­ri­kin akuut­ti raha­pu­la. Tänään on vii­mek­si uuti­soi­tu aiheesta.

 19. Sivu­huo­mio­na, että puhu­mi­nen öljyn­tuo­tan­nos­ta on vähän has­sua. Oli­si osu­vam­paa puhua öljynpumppauksesta.

 20. Öljyä (ja maa­kaa­sua) jää maa­han, kos­ka osaa ei kan­na­ta mil­lään hin­nal­la “pora­ta”. Mut­ta ei var­maan­kaan kovin pal­jon — jos ei sit­ten kek­si­tä muo­vin korvaajaa. 

  Jos öljys­tä ja maa­kaa­sus­ta menee vaik­ka 5 pro­sent­tia muo­vien val­mis­tuk­seen täl­lä het­kel­lä, sehän tar­koit­taa, että öljy kyl­lä “lop­puu” mut­ta hitaam­min. Ja kuluu­han öljyä esim. len­tä­mi­seen ja muu­hun­kin sel­lai­seen, jos­sa sil­le ei kor­vaa­jaa ole näköpiirissä.

  Tiet­ty on aika höl­möä yrit­tää ennus­tel­la 100 tai 200 vuo­den pää­hän. Lie­kö ihmi­siä edes ole­mas­sa sel­lai­si­na kuin nykyään?

 21. Poliit­ti­sel­la vai­ku­tus­val­lal­la­kin on hin­tan­sa. Sitä on vai­kea las­kea tasee­seen. Ener­giao­ma­va­rai­nen USA oli­si Sau­deil­le kau­his­tus, kos­ka hei­dän vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­ten­sa romahtaisivat.

  Se mitä Sau­dit eivät las­ke, on seu­raa­van pol­ven ener­gia­läh­teet. En jak­sa uskoa johon­kin tuu­li­myl­ly­höm­pö­tyk­siin tai bio­ener­gi­aan kovin mer­kit­tä­vä­nä ener­gia­läh­tee­nä, mut­ta fuusio­voi­ma­lat saat­ta­vat jo olla rat­kai­su­kin. USA:lla on mah­dol­li­suus olla

 22. Mis­sä mie­les­sä fos­sii­lis­ten kai­va­mi­nen maas­ta yli­pään­sä on rationaanlista?

 23. Sau­di-Ara­bian tais­te­lu mark­ki­nao­suu­des­ta on jär­ke­vää vain, jos maa olet­taa, ettei kaik­kea maa­il­mas­sa ole­vaa öljyä tul­la kos­kaan käyt­tä­mään, vaan osa jou­du­taan jät­tä­mään maa­han. Jos edes­sä on öljyn kulu­tuk­sen lop­pu­mi­nen, muut­tuu tais­te­lu mark­ki­nao­suuk­sis­ta ymmär­ret­tä­väk­si. Öljyä kan­nat­taa myy­dä mah­dol­li­sim­man pal­jon niin kau­an kuin sitä oste­taan, kos­ka myö­hem­min se on arvotonta.”

  Voi­si olla näin, jos Sau­di-Ara­bian kes­kei­set toi­mi­jat ajat­te­li­si­vat maan­sa kan­nal­ta ratio­naa­li­ses­ti pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. On kui­ten­kin muis­tet­ta­va, että nämä toi­mi­jat toi­mi­vat arvaa­mat­to­mas­sa dik­ta­tuu­ris­sa, jos­sa val­ta saat­taa kos­ka vain hei­lah­taa yhdel­tä ikä­lo­pul­ta prins­sil­tä toi­sel­le. Eikä kenen­kään aivoi­tuk­sis­ta ja pit­kä­jän­tei­syy­des­tä voi olla aivan var­ma. En sul­ki­si pois seli­tys­tä, jos­sa Sau­di-Ara­bian kes­kei­set öljy­toi­mi­jat koet­ta­vat var­mis­tel­la omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta etu­aan ja ase­maan­sa sil­lä, että osoit­ta­vat Sau­dien mark­ki­nao­suu­den pysy­vän ennal­laan tai jopa kas­va­van hei­dän joh­ta­ja­kau­del­laan. Muu­ta ei ehkä elii­til­le uskal­le­ta näyt­tää. Täs­sä jää pit­kän täh­täi­men kol­lek­tii­vi­set etu­nä­kö­koh­dat hel­pos­ti kakkoseksi.

 24. Vähem­mäl­le huo­miol­le on jää­nyt mik­si Venä­jä halu­aa hor­jut­taa tilan­net­ta Lähi-idässä? 

  Jot­ta epä­va­kaat näky­mät nos­tai­si­vat vih­doin öljyn hin­taa ja Venä­jän näky­mät para­ni­si­vat. Sen takia kan­nat­taa ottaa Syy­rias­sa pari har­joi­tus­kier­ros­ta uusil­le sotavehkeille.

 25. Sau­dit tuke­vat USA­ta ja täl­lä het­kel­lä pai­na­vat öljyn hin­taa alas jou­dut­taak­seen Venä­jän talou­del­lis­ta romahtamista.

 26. Öljyn kysyn­nän hin­ta­jous­to on 0,6–0,9, lyhyel­lä välil­lä kol­man­nes täs­tä. Sau­dien osuus on 20 %. Jos Sau­dit puo­lit­ta­vat tuo­tan­ton­sa, tar­jon­ta puto­aa enin­tään 10 %, kos­ka mui­ta tuot­ta­jia astuu tilal­le, hin­ta nousee enin­tään 13 % ja Sau­dien tulot putoa­vat vähin­tään 44 %. Mik­si Sau­dit haluai­si­vat menet­tää puo­let tulois­taan. Raa­ka-ainei­den hin­nat ovat las­ke­neet tren­din­omai­ses­ti vuo­si­sa­to­ja ja ‑tuhan­sia. Sau­diöl­jyl­le kek­si­tään yhä uusia kor­vik­kei­ta — yhä nopeam­min, jos öljyn hin­ta nousee. Öljyn ja kor­vik­kei­den hin­ta kai las­kee tule­vai­suu­des­sa­kin enem­män kuin nousee.
  http://dss.ucsd.edu/~jhamilto/understand_oil.pdf

 27. Sau­dit (ja muut­kin öljyn­tuot­ta­jat) voi­si­vat myös lopet­taa öljy­tuot­tei­den myyn­nin ali­hin­taan koti­maas­sa ja sitä kaut­ta saa­da lisää tulo­ja val­tiol­le ja vapaut­taa öljyä vientiin…

 28. Sau­dit ovat saman­lai­sia kuin suo­ma­lai­set, eivät halua tin­kiä tulois­taan. Kun öljyn hin­ta las­kee, pitää sitä myy­dä enemmän.

 29. Taval­li­nen Tek­nik­ko:
  Sau­dit tuke­vat USA­ta ja täl­lä het­kel­lä pai­na­vat öljyn hin­taa alas jou­dut­taak­seen Venä­jän talou­del­lis­ta romahtamista.

  Kun Venä­jän talous romah­taa mitä tapah­tuu Suo­mel­le kun itä­ra­jan pituu­del­ta kasa­päin ihmi­siä ryn­tää maahamme?

 30. Erno:
  Mis­sä mie­les­sä fos­sii­lis­ten kai­va­mi­nen maas­ta yli­pään­sä on rationaanlista?

  Sik­si, että ne tar­joa­vat hal­paa, teho­kas­ta ja erit­täin käyt­tö­kel­pois­ta energiaa.

  Lisäk­si, hii­len tal­teen­ot­to­tek­no­lo­giat kehit­ty­vät juu­ri nyt vauh­dil­la. Esi­mer­kik­si osa­taan jo kerä­tä hiil­tä suo­raan ilmas­ta siten, että sii­tä muo­dos­tuu hii­li­na­no­put­kia. Jos joku kek­sii hii­li­na­no­put­kil­le käyt­tö­koh­teen, niin näem­me hii­len­ke­ruu­lai­tok­sia, jot­ka kerää­vät hiil­tä ilmakehästä.

  Kat­sos, mark­ki­na­ta­lous kek­sii rat­kai­sut tie­teen avul­la kaik­kiin ongel­miin, kun­han vain ei huma­nis­tit pää­se sotkemaan.

 31. Yes We Can!: Kat­sos, mark­ki­na­ta­lous kek­sii rat­kai­sut tie­teen avul­la kaik­kiin ongel­miin, kun­han vain ei huma­nis­tit pää­se sotkemaan.

  Syn­nyn­näi­nen pes­si­mis­ti kadeh­tii tuo­ta asen­net­ta. Ehkä se fuusio­voi­ma­kin vie­lä saadaan…

 32. Rai­ner Johans­son: Kun Venä­jän talous romah­taa mitä tapah­tuu Suo­mel­le kun itä­ra­jan pituu­del­ta kasa­päin ihmi­siä ryn­tää maahamme?

  Ei nii­tä tul­lut edes sil­loin kun NL:n talous romahti. 

  Voi­tai­siin kyl­lä mun puo­les­ta var­muu­den vuok­si vetää vaik­ka koko pituu­del­ta piikkilankaa…

 33. Yes We Can!: Esi­mer­kik­si osa­taan jo kerä­tä hiil­tä suo­raan ilmas­ta siten, että sii­tä muo­dos­tuu hii­li­na­no­put­kia. Jos joku kek­sii hii­li­na­no­put­kil­le käyt­tö­koh­teen, niin näem­me hii­len­ke­ruu­lai­tok­sia, jot­ka kerää­vät hiil­tä ilmakehästä.

  🙂

  Kerää­mi­ses­sä vaan on sem­moi­nen seik­ka, että hom­mas­sa tai­taa pääs­tä ilmaan enem­män hiil­tä kuin nano­put­keen sitou­tuu. Maa­il­man hii­li­pääs­töt mita­taan mil­jar­deis­sa ton­neis­sa per vuo­si. Käyt­töä ja mak­sa­jia pitäi­si kek­siä put­kel­le poikineen.

 34. Yri­tin hakea kom­men­teis­ta lyhen­net­tä ISIS, mut­tei löy­ty­nyt. ISIS tai­taa rahoit­taa toi­min­taan­sa myös öljyn­vien­nil­lä. Sau­di-Ara­bia on yksi mais­ta, jot­ka pom­mit­ta­vat ISI­Siä. Muis­taak­se­ni ST1:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja arvioi, että suu­rel­la öljyn­tuo­tan­nol­la halu­taan häi­ri­tä Venä­jää ja ISI­Siä. Manöö­ve­rin taka­na oli­si­vat olleet hänen mukaan­sa USA ja Saudi-Arabia.

 35. Sylt­ty: Ei nii­tä tul­lut edes sil­loin kun NL:n talous romahti. 

  Sil­loin tosin Suo­mi ei (erik­seen ja mui­den EU-mai­den kans­sa yhdes­sä) ollut lähet­tä­nyt ympä­ri maa­il­maa vies­tiä, että sen kun vain käve­let rajan yli.

 36. Ris­to: Sil­loin tosin Suo­mi ei (erik­seen ja mui­den EU-mai­den kans­sa yhdes­sä) ollut lähet­tä­nyt ympä­ri maa­il­maa vies­tiä, että sen kun vain käve­let rajan yli.

  Ihan täyt­tä roskaa. 

  Ensin­nä­kin täl­lä­kin het­kel­lä Suo­mi levit­tää vies­tiä, että tän­ne ei kan­na­ta tulla.
  https://www.suomenuutiset.fi/ulkoministerio-kampanjoi-irakissa-ja-turkissa-suomi-tiukentanut-irakin-turvallisuusarviota/

  Toi­sek­si, mitä sit­ten vaik­ka nii­tä tuli­si­kin? Huo­no talous kun ei ole mikään syy anoa tur­va­paik­kaa, muus­sa tapauk­ses­sa puo­let maa­il­man ihmi­sis­tä oli­si­vat oikeu­tet­tu­ja sii­hen. Kaik­ki venä­läi­set lai­tet­tai­siin tie­ten­kin vauh­dik­kaas­ti takaisin.

 37. Mik­ko H:

  Kerää­mi­ses­sä vaan on sem­moi­nen seik­ka, että hom­mas­sa tai­taa pääs­tä ilmaan enem­män hiil­tä kuin nano­put­keen sitou­tuu. Maa­il­man hii­li­pääs­töt mita­taan mil­jar­deis­sa ton­neis­sa per vuo­si. Käyt­töä ja mak­sa­jia pitäi­si kek­siä put­kel­le poikineen.

  Olet käsit­tä­nyt vää­rin. Ilmas­ta sitou­te­taan hiil­tä alus­tal­le, johon muo­dos­tuu ilmas­ta hiilinanoputkia. 

  Ei siis ote­ta hiil­tä ja teh­dä sii­tä hii­li­na­no­put­kia vaan ote­taan ilmaa ja teh­dään sii­tä hiilinanoputkia.

 38. Min­kä sor­tin osaa­mis­ta Hel­sin­gis­sä on. Onko sel­lais­ta, jos­ta maa­il­mal­la mak­se­taan, siis joka tuo euro­ja Suo­meen, eikä vain vie.

 39. Yes We Can!: Olet käsit­tä­nyt vää­rin. Ilmas­ta sitou­te­taan hiil­tä alus­tal­le, johon muo­dos­tuu ilmas­ta hiilinanoputkia. 

  Ei siis ote­ta hiil­tä ja teh­dä sii­tä hii­li­na­no­put­kia vaan ote­taan ilmaa ja teh­dään sii­tä hiilinanoputkia. 

  Mites tuos­sa menee ener­gian suh­teen? Hiil­tä yhdis­te­tään voi­ma­lai­tok­sis­sa hap­peen sen vuok­si, että sii­nä reak­tios­sa vapau­tuu läm­pöä. Nyt jos tuos­sa sinun pro­ses­sis­sa­si ilman hii­li­diok­si­dis­ta irro­te­taan hii­li ja teh­dään sii­tä nano­put­ki, niin tar­vi­taan­ko täs­sä ener­gi­aa? Jos ener­gi­aa tar­vi­taan lähel­le­kään sama mää­rä, mikä polt­ta­mi­ses­sa vapau­tuu, niin sit­ten pitäi­si joten­kin kek­siä se, mis­tä tuo ener­gia oikein tempaistaan.

 40. Kolum­nis­sa 10.12. AL Kir­sik­ka­la tote­aa, että OPEC:in ja Sau­dien uhka­pe­li öljyl­lä epä­on­nis­tui — mark­ki­nao­suuk­sia ei pys­tyt­ty nos­ta­maan, lius­ke­tuot­ta­jat pysyi­vät hen­gis­sä tehos­ta­mal­la tuo­tan­to­me­ne­tel­mi­ään ja ovat nyt entis­tä vaa­ral­li­sem­pia kil­pai­li­joi­ta, uudet öljyn­tuot­ta­jat kuten Bra­si­lia ja Kazaks­tan eivät enää ole kiin­nos­tu­nei­ta leik­ki­mään sheik­kien peli­sään­nöil­lä. Kir­sik­ka­lan mel­ko tyly pää­tel­mä täs­tä on, että öljyn val­ta­kausi on ohitse.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.