Kaupunkien voitto: 4. Osaaminen keskittyy rajusti suurille kaupunkiseuduille

Tiivis­telmä:

Nuoret osaa­jat määräävät alueke­hi­tyk­sen suun­nan. Heil­lä on varaa vali­ta, minne aset­tuvat asumaan. Yri­tys­ten on pakko seu­ra­ta perässä ja muiden on seu­rat­ta­va työpaikkoja. 

Nuoret aka­teemis­es­ti koulute­tut aikuiset ovat keskit­tyneet rajusti alueel­lis­es­ti. Helsin­ki ja Tam­pere ovat men­estyneet näi­den avain­henkilöi­den houkut­telemises­sa murskaa­van hyvin. Yrit­täjäl­lä, joka on perus­ta­mas­sa korkeaan osaamiseen perus­tu­vaa yri­tys­tä, ei ole Suomes­sa  sijain­ti­vai­h­toe­hdon osalta paljon valinnanvaraa.

= = = =  

Suosit­tu käsi­tys työ­paikko­jen sijoit­tumis­es­ta on, että koulutet­tu eli­it­ti aset­tuu asumaan minne halu­aa ja työ­paikat seu­raa­vat koulutet­tua eli­it­tiä. Muut taas joutu­vat seu­raa­maan työpaikkoja.

Tähän tulok­seen pää­tyy myös Jyväskylän yliopis­ton pro­fes­sori Han­nu Ter­vo kansan­taloudel­lisen aikakauskir­jan artikke­lis­saan. Näin avain­henkilöi­den asum­is­toiveet määräävät minne työ­paikat syn­tyvät ja minne lop­ul­ta muidenkin pitää muuttaa.

Han­nu Ter­von tulok­sia voi lukea niinkin, että työ­paikko­jen puute ajaa ihmisiä pois työt­tömyysseuduil­ta, eli työ­paikat määräävät muut­toli­ik­keen suun­nan pois työt­tömyysalueil­ta, mut­ta sen, suun­tau­tuuko tämä muut­toli­ike suuri­in vai pieni­in keskuk­si­in, määräävät taas ihmiset itse.

Mon­et hakeu­tu­vat mielu­um­min suuri­in keskuk­si­in, joi­hin työ­paikko­jen on seu­rat­ta­va perässä. Muu­takin näyt­töä on, että suurten kaupunkien imu asuinalueina kiihdyt­tää niiden kasvua ja työvoima vetää työ­paikko­ja perässään, eikä pelkästään päinvastoin.

Koulutet­tu väki on asen­teil­taan urbaa­nia. Maalaiskun­tien vaikeudet houkutel­la ter­veyskeskus­lääkäre­itä tai opet­ta­jia ovat hyvänä osoituk­se­na kaupunki­main elinympäristön arvos­tuk­ses­ta aka­teemis­es­ti koulutet­tu­jen keskuudessa.

Avain­ryh­mänkymme­nen kärkikaupunkia

Yri­tys­ten avain­henkilöi­den työ­markki­noista on vaikea saa­da tilas­to­ja, mut­ta hyvästä korvikkeesta käy nuorten 25–34-vuotiaiden aka­teemisen lop­pututkin­non suorit­tanei­den aikuis­ten sijoit­tumi­nen maas­sa. Tilas­tokeskuk­sen Väestön koulu­tus­rakenne ‑tietokan­nan tieto­jen mukaan lop­pututkin­non suorit­ta­neet keskit­tyvät etenkin pääkaupunkiseudulle sekä Tam­pereelle, Oulu­un ja Turku­un (taulukko 1).

Luvus­sa eivät ole mukana opiske­li­jat luku­un otta­mat­ta jatko-opiske­li­joi­ta, kos­ka kyse on aka­teemisen lop­pututkin­non suorit­taneista. Mukana ovat siis vain aka­teemisen lop­pututk­in­toon suorit­ta­neet, eivät kan­di­daatin tutkin­non tai ammat­tiko­rkeak­oulu­tutkin­non suorit­ta­neet, mikä korostaa alueel­lista keskit­tymistä. Sairaan­hoita­jat ja las­ten­tarhanopet­ta­jat esimerkik­si jakau­tu­vat paljon tasaisem­min ympäri maata.

Kut­sun tätä joukkoa avain­ryh­mäk­si. Koko avain­ryh­mästä 69 pros­ent­tia keskit­tyy kymme­neen kaupunki­in. Ver­tailun vuok­si todet­takoon, että koulu­tus­taus­tas­ta riip­pumat­ta kyseis­es­tä 25–34-vuotiaiden ikälu­okas­ta nois­sa kymme­nessä kaupungis­sa asuu 49,3 pros­ent­tia ja koko väestöstä 36,6 prosenttia.

Taulukko 1

Jos laa­jen­namme tarkastelua kun­nan rajo­jen yli ja tutkimme kokon­aisia kaupunkiseu­tu­ja, havait­semme, että viidel­lä kaupunkiseudul­la – Helsin­gin, Tam­pereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän seuduil­la – avain­ryh­mästä asuu 72 pros­ent­tia, joista yksin Helsin­gin seudul­la 45 prosenttia.

Helsin­ki on lajis­saan ylivoimainen. Vuodes­ta 2007 vuo­teen 2013 Helsin­gin seudun osu­us avain­ryh­mästä on kas­vanut 1,5 prosenttiyksikköä.

Taulukko 2

Helsin­ki ja Tam­pere ylivertaisia

Tun­tuu luon­nol­liselta, että merkit­tävä osa korkeak­ouluista valmis­tuneista jää valmis­tut­tuaan opiskelu­paikkakun­nalle. Tämä selit­tää avain­ryh­män kohdal­la kuitenkin vain osan Helsin­gin seudun vetovoimas­ta. Tämä käy ilmi, kun tarkastel­laan sitä, mil­lainen osu­us viidel­lä tärkeim­mäl­lä opiske­li­japaikkakun­nan kaupunkiseudul­la on aka­teemis­es­ti koulute­tu­ista nuorista sekä alueen tiedeko­rkeak­ouluista valmis­tuneista (taulukko 2).

[LISÄYS 22.10. Taulukos­sa on nolo virhe. Excel-taulukos­sani Tam­pereen teku on joutunut ere­hdyk­sessä  sarak­keeseen “muu”. Tam­pereen osu­us valmis­tuneista on 12,34%, ja suhde 0,81. Tämä korostaa Helsin­gin ylivoimaa ain­oana yli yhden ker­toimel­la ole­vana kaupunkiseu­tu­na, mut­ta ei kumoa Tam­pereen selvää kakkos­si­jaa. Vähän hävet­tää. Kiitän Jaakko Sten­häl­liä huomiosta.]

Vuosi­na 2005–2014 Helsin­gin seudun osu­us nuorista aka­teemis­es­ti koulute­tu­ista aikui­sista on korkeampi kuin alueel­la sijait­se­vien korkeak­oulu­jen osu­us valmis­tuneista. Tämä pätee myös Tam­pereen seu­tu­un. Helsin­ki ja Tam­pere poikkea­vat siis selvästi muista korkeak­oulu­paikkakun­nista. Ne ovat onnis­tuneet houkut­tele­maan asukkaik­seen muual­la valmis­tunei­ta nuo­ria aka­teemis­es­ti koulutet­tu­ja aikuisia enem­män kuin ovat menet­täneet itse koulut­tami­aan muualle Suomeen (suhdeluku taulukos­sa yli 1,0:n).

Vaik­ka tilas­toista pois­tet­taisi­in kaik­ki Helsin­gin seudun korkeak­ouluista valmis­tuneet, Helsin­gin seu­tu olisi ylivoimainen aka­teemis­ten nuorten aikuis­ten keskit­tymä maas­sa. Täl­lä mit­tar­il­la Tam­pereen ero sen van­haan kil­pakump­pani­in Turku­un on silmi­in­pistävän suuri.

Jos pitää paikkansa, että mis­sä nuori koulutet­tu väestö nyt, siel­lä koko kansa huomen­na, Suomen tule­va aluer­akenne on hyvin urbaani ja keskittynyt.

Huo­mat­takoon, että tilas­tois­sa ovat mukana myös opet­ta­jat, lääkärit, papit, käräjäoikeuk­sien tuo­mar­it ja mon­et julkisen hallinnon paris­sa työsken­televät, jot­ka ovat luon­nol­lis­es­ti jakau­tuneet koulutet­tu­ja ikä­tovere­itaan tasaisem­min ympäri maa­ta. Jos mukana oli­si­vat vain yri­tyk­sis­sä työsken­televät, jakau­ma olisi oletet­tavasti alueel­lis­es­ti vielä paljon vinoutuneempi.

28 vastausta artikkeliin “Kaupunkien voitto: 4. Osaaminen keskittyy rajusti suurille kaupunkiseuduille”

 1. “Suosit­tu käsi­tys työ­paikko­jen sijoit­tumis­es­ta on, että koulutet­tu eli­it­ti aset­tuu asumaan minne halu­aa ja työ­paikat seu­raa­vat koulutet­tua eli­it­tiä. Muut taas joutu­vat seu­raa­maan työpaikkoja.”

  Tätä näyt­täisi tuke­van esim. se, että Nokia perusti aikanaan toimi­paikko­ja eri korkeak­oulu­paikkakun­nille: näin oli helpom­pi rekry­toi­da uusia työntekijöitä.
  Toisaal­ta uusia yri­tyk­siä ja työ­paikko­ja syn­tyy sinne, mis­sä niitä luo­vat koulute­tun eli­itin jäsenet asu­vat (ja men­estyk­sen myötä, mis­sä halu­a­vat asua). Näistä alueista tulee houkut­tele­via poten­ti­aal­isille työn­tek­i­jöille ja kil­paileville yri­tyk­sille. Voi olla, että yksit­täis­ten primus motor­ei­den merk­i­tys onkin suurin, eikä jonkin kollek­ti­ivisen luo­van luokan tai koulute­tun eliitin.

 2. Hei Osmo, ylläol­e­va tek­stisi taisi katke­ta kesken, kohtaan “Mis­sä nuo”. Mitä mah­toi jäädä vielä tuos­ta puuttumaan?

  1. Hei Osmo, ylläol­e­va tek­stisi taisi katke­ta kesken, kohtaan “Mis­sä nuo”. Mitä mah­toi jäädä vielä tuos­ta puuttumaan? 

   Siitä ei puut­tunut mitään. Nuo kir­jaimet oli­vat jääneet pois edi­toidus­ta reunaot­sikos­ta “Mis­sä nuori koulutet­tu väestö nyt, siel­lä koko kansa huomenna.”

 3. Löy­tyykö tätä taulukkoa 2 jostain? Itse yritin googlata mut­ta en ainakaan taulukos­ta löy­tyvil­lä avain­sanoil­la sitä löytänyt. Ihme­tyt­tää miten taulukon mukaan Oulus­sa ja Turus­sa valmis­tuu noin paljon enem­män opiske­li­joi­ta kun yliopis­tot taita­vat olla läh­es samankokoisia.

 4. Upp­sala, Lund, Oxford, Cam­bridge, Prince­ton, Itha­ca (jos­sa on Cor­nell Uni­ver­si­ty), Bell Labs New Jer­seyssä nelisenkym­men­tä kilo­metriä New York Citys­tä län­teen, Stan­fordin yliopis­to ja Piilaak­so jonkin ver­ran San Fran­cis­con ulkopuolella.

  Kuu­luisaa yliopis­toa ei tietysti voi perus­taa tuos­ta vain, vaan vaati­nee ainakin sadan vuo­den aika­jän­teen. Mut­ta muual­la maail­mas­sa on saatu toim­i­maan korkean koulu­tuk­sen ja teknolo­gian työ­paikko­ja myös pikkukaupungeis­sa, n. 100 000 asukkaan kaupungeis­sa, ja lähiövyöhyk­keel­lä n. tun­nin matkan päässä suurkaupungeista.

  Tämä var­maan edelleen vaatii jonkun kri­it­tisen väestön­ti­hey­den, jota Suomen maaseudul­la ei saavute­ta, ja sen että lähel­lä on riit­tävästi lähiö­mat­toa, tai pikkukaupunke­ja riit­tävän tiheässä, että alueel­la kuitenkin asuu riit­tävä määrä ihmisiä.

 5. Mil­lä sit­ten selit­tyy Poh­jan­maan maakun­nan ja Ahve­nan­maan men­estymi­nen? Molem­mis­sa väestö kas­vaa ja bkt per asukas on läh­es Uuden­maan luokkaa? Muutkin Poh­jan­maan maakun­nat porskut­ta­vat kohta­laisen vah­vasti, vaik­ka et niitä koskaan noteeraakaan. 

  PK sek­tori luo 90% uusista työ­paikoista ja suurin osa niistä ei ole huip­putekni­ikan fir­mo­ja. Tai edes tarvitse yliopis­to­jen läheisyyttä.

  1. Jos kaupunki­in syn­tyy tuhat työ­paikkaa huip­putekni­ikan fir­moi­hin, perässä seu­raa par­ituhat­ta palvelu­alan työpaikkoja.

 6. Oman koke­muk­seni perus­teel­la aka­teem­i­nen lop­pututk­in­to ei juuri kor­reloi korkean osaamisen kanssa peli/it-puolen tek­i­jöis­sä. Osaa­vat pää­tyvät töi­hin kun ovat yliopis­tol­la vähän verkot­tuneet, eikä tutkin­nol­la tee paljonkaan sit­ten kun on työkoke­mus­ta jonkun ver­ran vyön alla. Poikkeuk­se­na julki­nen puoli pätevyys­vaa­timuksi­neen, tämä onkin siel­lä ongelma
  rekrytointipuolella.

 7. Sam­po Smolan­der:
  Upp­sala, Lund, Oxford, Cam­bridge, Prince­ton, Itha­ca (jos­sa on Cor­nell Uni­ver­si­ty), Bell Labs New Jer­seyssä nelisenkym­men­tä kilo­metriä New York Citys­tä län­teen, Stan­fordin yliopis­to ja Piilaak­so jonkin ver­ran San Fran­cis­con ulkopuolella.

  Euroopas­sa 100 vuot­ta ei riitä. Nuo yliopis­tot on perustet­tu keski­a­jal­la. Helsinginkin yliopis­to on perustet­tu 1600-luvul­la mut­ta se siir­rret­ti­in van­has­ta pääkaupungista vasta­pe­rustet­tuun uuteen pääkaupunki­in Helsinki­in. Pääkaupun­gin ja yliopis­ton siir­to oli puh­taasti poli­it­ti­nen päätös Venäjän keis­arin toimes­ta. Halut­ti­in katkaista siteet Ruotsiin.

  Monien mielestä olisi kätevää jos pää- tai suurim­mas­sa kaupungis­sa ei olisi suurimpia yliopis­to­ja vaan ne oli­si­vat muual­la, jol­loin opiske­li­jat eivät pahen­taisi asun­top­u­laa. Ongel­ma on siinä että kun kesäl­lä pitää saadaa töitä, ei pieni opiskelu­paikkakun­ta tar­joa sitä vaan on tul­ta­va pääkaupunki­in ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa mak­saaa vuokraa kahdes­ta käm­pästä. Max 100 km (tun­nin juna­matkan) etäisyys pääkaupungista olisi ehkä ihannne mut­ta Suomes­sa ei nyt satu ole­maan mitään yliopis­to­ja Lahdessa, Hämeen­lin­nas­sa tai Tam­misaa­res­sa. En tiedä onko Lah­teen esim edes tar­jot­tu sel­l­aista koskaan?

 8. JY:
  Mil­lä sit­ten selit­tyy Poh­jan­maan maakun­nan ja Ahve­nan­maan men­estymi­nen? Molem­mis­sa väestö kas­vaa ja bkt per asukas on läh­es Uuden­maan luokkaa? Muutkin Poh­jan­maan maakun­nat porskut­ta­vat kohta­laisen vah­vasti, vaik­ka et niitä koskaan noteeraakaan. 

  Ahve­nan­maa yksinker­tais­es­ti sik­si että se on Tukhol­malais­ten relleste­ly ja viinan­hank­in­ta­paik­ka (tai siis sinne menevät lai­vat ovat).Ylipäänsä merenku­lun takia Ahve­nan­maa porskuttaa.

  Poh­jan­maas­ta en tiedä. Sik­si kai että se on täy­delli­nen vas­tako­h­ta “punav­ihreälle” Helsingille? 😉 Mut­ta Suomes­sa riit­tää kysyn­tää vain yhdelle sel­l­aiselle maakunnalle.

 9. Helsin­gin nuoret aka­teemiset ovat paljolti sitä väkeä, joka elää julk­isil­la varoil­la, siis yhteiskun­tati­eteil­i­jöitä, val­ti­oti­eteil­i­jöitä, kult­tuuri­alo­jen edus­ta­jia ja vas­taavia. Valitet­tavasti nämä eivät talouskasvun kannal­ta ole kovinkaan hyödyl­lisiä, vaan lähin­na menoerä.

 10. Yksi vai­h­toe­hto voisi olla alueel­lis­ten palkkaero­jen sal­lim­i­nen. Oulus­sa tai Turus­savähän suurem­mista kaupungeista esim. voitaisi­in yrit­tää tehdä selvästi halvem­pia kuin pk-seudusta.

 11. jok­eri:
  Yksi vai­h­toe­hto voisi olla alueel­lis­ten palkkaero­jen sal­lim­i­nen. Oulus­sa tai Turus­savähän suurem­mista kaupungeista esim. voitaisi­in yrit­tää tehdä selvästi halvem­pia kuin pk-seudusta.

  Itse olen mietiskel­lyt, että vaik­ka Kemi-Tornio-Rovanime­mi akselil­la kan­nat­taisi kehitel­lä tuol­laista aluet­ta. Eli koulut­teisi­in paikallisia, jot­ka halu­a­vat alueelle myös jäädä, aloille, joille on kysyn­tää etelässä. Ja onhan siinä Nor­bot­teninkin kas­va­va alue vier­essä. Palkkaa mak­set­taisi­in työe­htosopimuk­sen mukaan. Bonuk­sia voisi mak­saa jos voit­toa syn­tyy. Alue olisi Suomen sisäi­nen “hal­pa­maa”.

 12. jok­eri:
  Yksi vai­h­toe­hto voisi olla alueel­lis­ten palkkaero­jen sal­lim­i­nen. Oulus­sa tai Turus­savähän suurem­mista kaupungeista esim. voitaisi­in yrit­tää tehdä selvästi halvem­pia kuin pk-seudusta.

  Alueel­liset palkkaerot eivät ole kiel­let­tyjä. Ne ovat myös käytössä. Se, että jos­sain työe­htosopimuk­ses­sa määritel­lään jokin min­i­mi ei tarkoi­ta sitä, että yri­tys ei voisi mak­saa suurem­paa palkkaa. Näin myös käy, esim. tästä työstä mitä nyt teen saisi Helsingis­sä huo­mat­tavasti (ehkä luokkaa 700e brut­to) parem­paa palkkaa kuin tääl­lä maakun­takaupungis­sa. Hurvit­telu­un jäävä raha kuitenkin pienenisi, kos­ka asumis­es­ta vas­taa­van tasoises­sa käm­pässä jou­tu­isi mak­samaan suun­nilleen 2,5 ker­taisen määrän euro­ja, joten en tai­da muut­taa vaik­ka pääkaupun­gin muu tar­jon­ta kyl­lä houkuttaisikin.

 13. erk­ki nii­ni:
  Helsin­gin nuoret aka­teemiset ovat paljolti sitä väkeä, joka elää julk­isil­la varoil­la, siis yhteiskun­tati­eteil­i­jöitä, val­ti­oti­eteil­i­jöitä, kult­tuuri­alo­jen edus­ta­jia ja vas­taavia. Valitet­tavasti nämä eivät talouskasvun kannal­ta ole kovinkaan hyödyl­lisiä, vaan lähin­na menoerä. 

  Ei noi­ta tuol­laisia työ­paikko­ja ole enää nuo­rille aka­teemis­es­ti koulute­tu­ilel tar­jol­la. Van­hoille kyl­lä kunnes lähtevät eläk­keelle. Suurin osa nuorista human­is­teista joutuu uudelleenk­oulut­tau­tu­maan ja uusi työ­paik­ka löy­tyy useim­min yksi­tyiseltä sek­t­to­ril­ta. Pelkkää kult­tuu­ri­työtä tekevät joutu­vat usein elämään osit­tain van­hempi­en­sa tai puolison­sa sponsoroimina.

 14. Moni halu­aisi jäädä kotiseudulleen, vaik­ka se vaatisi työe­htosopimuk­sen tasoa alem­man palkan tai muut ehdot. Pitäisi olla sal­lit­tua. Helsinki­in vain ne, jot­ka oikeasti haluavat.

 15. “Mukana ovat siis vain aka­teemisen lop­pututk­in­toon suorit­ta­neet, eivät kan­di­daatin tutkin­non tai ammat­tiko­rkeak­oulu­tutkin­non suorit­ta­neet, mikä korostaa alueel­lista keskittymistä”

  Kun ja jos T3-han­ke, siis Tapereen yliopis­ton, teknil­lisen yliopis­ton ja Ammat­tiko­rkeak­oulun yhdis­tymi­nen toteu­tuu, kehit­tyy niiden ope­tus ja kaikki­nainen parhaus moninker­taisek­si. Mitenkäs blo­gistin tilas­ton sit­ten käy, lue­taanko T3-ammat­tiko­rkek­oulu­tutkin­not tuo­hon eli­it­tilu­okkaan myös? Vai meneekö uud­is­tus hukkaan eikä luovu­us lisäännykään?

  1. Sil­loin yri­tyk­seni toim­inta on toiv­ot­tavasti laa­jen­tunut niin paljon, että min­ul­la on varaa tila­ta Tilas­tokeskuk­ses­ta parem­pi tilas­to mak­sullise­na palveluna.

 16. Järkyt­tävää luet­tavaa. Suomen jakau­tu­mi­nen kah­tia on vain kiihtynyt huono­jen hal­li­tusten aikakaudella.

  Mitä Särelä ja Soin­in­vaara ovat ehdot­ta­neet tämän katas­tro­faalisen kehi­tyk­sen pysäyttämiseksi ? 

  Taitaa olla kuitenkin niin, että tek­i­jät ihan­noi­vat tätä kehi­tys­su­un­taa, tek­stin tyylila­ji muis­tut­taa kom­mu­nis­tisen Kiinan hal­li­tuk­sen ylistyslaulua.

  1. Mitä Särelä ja Soin­in­vaara ovat ehdot­ta­neet tämän katas­tro­faalisen kehi­tyk­sen pysäyttämiseksi ?
   Taitaa olla kuitenkin niin, että tek­i­jät ihan­noi­vat tätä kehi­tys­su­un­taa, tek­stin tyylila­ji muis­tut­taa kom­mu­nis­tisen Kiinan hal­li­tuk­sen ylistyslaulua.

   Kom­mu­nis­tises­sa Kiinas­sa korkeak­oulute­tut pakkosi­ir­ret­ti­in maaseudulle työsken­telemään kansan kanssa. Näinkö pitäisi tehdä Suomessakin?
   [Lisäsin tähän tuon sitaatin, jot­ta kävisi ilmi, mihin vastasin]

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Kom­mu­nis­tises­sa Kiinas­sa korkeak­oulute­tut pakkosi­ir­ret­ti­in maaseudulle työsken­telemään kansan kanssa. Näinkö pitäisi tehdä Suomessakin?

  Kaikel­la kun­nioituk­sel­la blo­gis­tia kohtaan, tämä on joko mau­ton heit­to tai äärim­mäisen huonoa his­to­ri­an tuntemusta.

  Kult­tuuri­val­lanku­mouk­ses­sa korkeak­oulute­tut siir­ret­ti­in maaseudulle uudelleen koulutet­taviksi riisivil­jelmil­lä, kanavienkaivus­sa jne.

  Korkeak­oulute­tutet­tu­ja ei siir­ret­ty työsken­telemään kansan kanssa ja hyödyk­si. He eivät päässeet maaseudul­la opet­ta­jik­si eivätkä lääkärit maalaisia hoitamaan.

 18. Osmo Soin­in­vaara: Kom­mu­nis­tises­sa Kiinas­sa korkeak­oulute­tut pakkosi­ir­ret­ti­in maaseudulle työsken­telemään kansan kanssa. Näinkö pitäisi tehdä Suomessakin?
  [Lisäsin tähän tuon sitaatin, jot­ta kävisi ilmi, mihin vastasin]

  Juuri näin.

  Suomes­sa asia pitää tietenkin toteut­taa talous­poli­it­tisin keinoin. Esim. lääke­laitok­sen sijoit­ta­mi­nen Kuo­pi­oon oli oikeaa hajasijoitusta.

  On taitet­tu peistä siitä, että kukaan ei halua muut­taa Helsingistä Kuo­pi­oon ja sinne ei saa­da ammat­ti­taitoista työväkeä. Turhaa puhetta.

  Tämänkaltaisil­ta siir­rosvai­heen ongelmil­ta väl­tyt­täisi­in , jos alun­perin sijoitet­taisi­in isot val­tion laitok­set ja val­tio-omis­teis­ten fir­mo­jen pääkont­torit ympäri maa­ta. Sil­loin ei tarvi­ta siir­to­ja ja alueelli­nen tasa-arvo paranee.

  Samal­la pääkaupunkiseudun ruuhkaisu­us helpottuu.

 19. Osmo Soin­in­vaara: Kom­mu­nis­tises­sa Kiinas­sa korkeak­oulute­tut pakkosi­ir­ret­ti­in maaseudulle työsken­telemään kansan kanssa. Näinkö pitäisi tehdä Suomessakin?

  Jatkan vielä korkeak­oulutet­tu­jen siir­rosta, jota ei tarvi­ta kun tehdään tas­apain­oista talouspolitiikkaa.

  Maakun­ti­in ei muka saa­da tasokas­ta työvoimaa huip­pu­virka­paikoille. Ei virkami­estyö voi olla raket­ti­tiedet­tä. Kyse on todel­lisu­udessa pääosin kahdes­ta esteestä, suhteista (nyk. verkos­toista) ja kor­rup­tios­ta (osin ver­tau­tuu edelliseen)

  Kun virka­henkilö ei halua muut­taa viras­ton mukana maakun­ti­in, niin hänen tilalleen ei muka löy­dy pätevää henkilöä. Kyse ei ole osaamis­es­ta vaan siitä, että uudel­la henkilöl­lä ei ole edeltäjän­sä viran hoidon aikana luo­mia suhtei­ta (verkos­to­ja). Itse viran asiaosaamisen pätevyyt­tä koulute­tul­la uudel­la henkilöl­lä on aivan riittävästi.

  Toinen syy on rak­en­teelli­nen kor­rup­tio. Suomes­sa virat aina matal­im­mas­ta korkeim­paan virkaan asti ovat jonkin puolueen, ryh­mit­tymän tai tahon man­daat­te­ja. Tämän vuok­si jonkin viras­ton , laitok­sen siirtämi­nen maakun­taan on mah­do­ton tehtävä siten, että man­daatit saataisi­in toteutettua. 

  Suo­mi on muka yksi maail­man vähiten kor­rup­toituneista maista, hevonkukkua. Ain­oa ero on siinä, että raha ei suo­ranais­es­ti vai­h­da omis­ta­jaa. Itse rakenne on kuitenkin puh­das­ta korruptiota.

 20. eemil: Ei virkami­estyö voi olla rakettitiedettä. 

  Olen sivus­ta kuun­nel­lut, mil­laista on jäl­ki, kun pis­tetään virkavas­tu­ul­la toimi­va organ­isaa­tio uusik­si tuos­sa hengessä. Odot­te­len ensim­mäistä oikeusjuttua.

 21. “Tämä käy ilmi, kun tarkastel­laan sitä, mil­lainen osu­us viidel­lä tärkeim­mäl­lä opiske­li­japaikkakun­nan kaupunkiseudul­la on aka­teemis­es­ti koulute­tu­ista nuorista sekä alueen tiedeko­rkeak­ouluista valmis­tuneista (taulukko 2)”

  Syyt ja seu­rauk­set sekaisin tai huonot tilastot!
  Voiko mitenkään olla mah­dol­lista että työ­paikko­jen määrä vaikut­taisi osuuksiin?

  Miltä näyt­tävät takem­mat valmis­tunei­den ja aluelle sijoit­tunei­den tutk­in­toalati­las­tot. Onko ken­ties ns Metropo­lialue pain­ot­tunut kaup­paan ja hallintoon ja muut alueet oikeaan tekemiseen ja tuot­tavaan luovuuteen?

 22. anon­il­li: Olen sivus­ta kuun­nel­lut, mil­laista on jäl­ki, kun pis­tetään virkavas­tu­ul­la toimi­va organ­isaa­tio uusik­si tuos­sa hengessä. Odot­te­len ensim­mäistä oikeusjuttua.

  Puhut täysin eri asi­as­ta. Tarkoi­tan , että virkoi­hin valit­tavil­ta edel­lytetään alan koulu­tus ja tehtävän vaa­ti­ma kokemus.

  Rak­en­teel­lises­sa kor­rup­tios­sa taasen voidaan palkata sopi­va henkilö, jol­loin pätevyys on tois­si­jainen valintaperuste.

  Tätä voidaan kut­sua kor­rup­tiok­si seu­raa­van , yleisen tapah­tu­maketjun perus­teel­la. Valit­tu virka­henkilö on päät­tämässä asi­aa, jos­sa tule­vat man­daat­ti­ta­hon edut vas­takkain tas­a­puolisen ja laki­in perus­tu­van ratkaisun kanssa. 

  Virka­henkilö käskytetään tekemään ratkaisu viran taan­neen tahon eduk­si. Muuten paik­ka on katkol­la. Virka­henkilö tekee määräyk­sen mukaises­ti ja vielä siten, että ratkaisu ei riko lakia. Por­saan­reik­iä löy­tyy, kun niin halutaan.

  Täl­lais­es­ta min­ul­la on henkilöko­htaista koke­mus­ta. Jär­jestelmä on niin mas­si­ivi­nen, että yksit­täisel­lä kansalaisel­la ei ole mitään mah­dol­lisuuk­sia hakea oikeutta. 

  Me nau­reskelemme joillekin kehit­tyvien maid­en ja sul­jet­tu­jen yhteiskun­tien hallintokäytän­nöille ja demokra­tialle. Suo­ma­lainen läpimätä jär­jestelmä on vielä pahempi, kun se on julk­isu­udelta salassa.

  Vaik­ka em. kuu­lostaa mieliku­vi­tuk­sen tuot­teelta ja salali­it­to­teo­ri­al­ta, niin se on silkkaa fak­taa, en ole alka­nut kuul­la ääniä pistorasiasta.

 23. Kyl­lä iso osa nuorista aka­teemi­sista pääkaupunkiseu­tu­lai­sista on muut­tanut sinne vas­ten tah­toaan — kiin­nos­ta­va työ on ratkaissut. Mon­en juuret ovat maakun­tien yliopis­tokaupungeis­sa, jonne van­hempansa 60- ja 70-luvuil­la maaseuduil­ta muuttivat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.