Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 27.10.2015

Yleis­kaa­va.

Tätä pan­naan pöy­däl­le vie­lä ker­ran neu­vot­te­lu­ja var­ten. Lau­ta­kun­ta käy sun­nun­tai­na tutus­tu­mas­sa keskuspuistoon.

Kunin­kaan­tam­men alu­een ase­ma­kaa­van muutos

Pöy­däl­tä. Kokoo­mus oli pyy­tä­nyt pöy­däl­le, joten var­maa­kin jokin vas­tae­si­tys on tulossa.

Hert­to­nie­men yri­ty­sa­lu­een suunnitteluperiaatteet

Vih­reät ovat täs­sä jok­seen­kin yksin eri miel­tä. Me haluai­sim­me täs­tä sekoi­te­tun toi­mi­ti­lo­jen ja asu­mi­sen alu­een. Poh­jois­mai­den suu­rin auto­kau­pan kes­kit­ty­mä on kyl­lä aivan vää­räs­sä pai­kas­sa, eikä paik­kaa tee oikeam­mak­si se, että moni auto­kaup­pa halu­aa tähän kes­kit­ty­mään. Moni auto­kaup­pa haluai­si kes­kit­ty­mään, oli se sit­ten mis­sä hyvän­sä. Jat­ka luke­mis­ta “Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan lis­ta 27.10.2015”