Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.8.2012

Virastopääl­likön valinta

Esit­telijä puoltaa Sipoon Ahoa. Vihreät haas­tat­tel­e­vat maanan­taina hakijoita.

Telakan­ran­nan ase­makaa­va (pöy­dältä)

Tämä on hyvä. Ratikas­ta ehkä vähän riidellään.

Mega­hertsin asemakaava

Pyysin pöy­dälle selvit­tääk­seni, mis­tä päätämme, kun päätämme 140 liityn­täpysäköin­tipaikas­ta. Tässä yhtey­dessä luovu­taan aivan jär­jet­tömän kalli­ista paikoista metron kaavas­sa. Onnis­tu­in sil­loin muut­ta­maan kaavamääräyk­sen ”on raken­net­ta­va” muo­toon ”voidaan rak­en­taa”, mikä siis ote­taan nyt käyttöön.

Mega­hertsin kaavas­ta kaupun­ki kuit­taa 2,8 Meu­ron arvon­leikkaus­mak­sun, jon­ka maan­omis­ta­ja kuit­taa rak­en­ta­mal­la 140 liityn­täpysäkön­tipaikkaa. Ne olisi saatu halvem­mal­la, jos KSV olisi suos­tunut siihen, että ne ovat vuorot­taiskäytössä. Päätök­sen sisältöön ei ole urput­tamista, mut­ta mik­si tästä jär­jestelystä ei mainit­tu mitään esi­tys­listal­la eikä kok­ouk­ses­sa, vaik­ka kysyttiin?

Edelleen olen sitä mieltä, että 2,8 miljoo­nan investoin­nista pitäisi päät­tää avoimesti val­tu­us­tossa, vaik­ka tässä ei muodol­lis­es­ti liiku rahaa. Olen myös kovin epä­var­ma siitä, kan­nat­taako liityn­täpysäköin­tipaikoista mak­saa noin paljon. Paik­ka mak­saa viisi euroa vuorokaudessa, eikä sitä yhden työpäivän aikana yleen­sä voi käyt­tää kuin yksi henkilö. Näin voimakkaasti tuet­tua joukkoli­iken­net­tä meil­lä ei muuten tunneta.

Liiken­neon­net­to­muudet Helsingis­sä 2011

Taas on onnet­to­muuk­sien määrä vähän vähentynyt

Metron matkus­ta­jakuor­mi­tusen­nus­teet

Tämä selvi­tys saati­in jo HSL:n hal­li­tuk­ses­sa ja olen käsitel­lyt tätä eril­lisessä postauksessa.

 

9 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.8.2012”

 1. Taas on onnet­to­muuk­sien määrä vähän vähentynyt—paitsi polkupyöräil­i­jöi­den ja mopoil­i­joiden onnet­to­muudet. Helsin­gin kaupun­gin tur­val­lisu­usstrate­gias­sa eri­tyis­es­ti tavoit­teek­si asetet­tu kevyen liiken­teen tur­val­lisu­u­den paran­t­a­mi­nen ei ihan onnistunut.

  Voisiko käsit­teen “kevyt liikenne” käytön muuten lopet­taa, eihän kukaan edes tiedä mitä se tarkoit­taa? Viral­lisen määritelmän mukaan siihen sisäl­tyy mopoilu, mut­ta tässäkin kat­sauk­ses­sa kevyel­lä liiken­teel­lä tarkoite­taan ilmeis­es­ti vain jalankulkua ja pyöräilyä.

  Useis­sa polkupyörien pahim­mis­sa onnet­to­muu­s­paikois­sa pyöräil­i­jä ajaa ajo­radan vasem­mal­la puolel­la ja näkemät ovat huonot. On täysin vas­tu­u­ton­ta velvoit­taa pyöräil­i­jöitä aja­maan vaar­al­lisik­si tun­ne­tu­il­la pyöräteil­lä, kun vier­essä olisi tur­val­lisem­pi ajo­ra­ta. Eikö näitä vaar­al­lisia pyöräteitä voisi pois­taa käytöstä, tai edes muut­taa yksisu­un­taisik­si niin että niitä pitkin aje­taan vain tur­val­liseen suuntaan?

 2. Virastopääl­likkökan­di­daateil­ta kan­nat­taa kysyä esimerkik­si, että miten KSV:n saisi pysymään määräl­li­sis­sä kaavoitus­tavoittes­sa, tai että miten he näkee kysyn­tään vas­taamisen kon­tra tarve­po­h­jaisu­us asuntokaavoituksessa.

 3. Pyöräon­net­to­muuk­sista: “Paikko­ja, jois­sa on viimeis­ten kol­men vuo­den aikana tapah­tunut kolme tai use­ampia pyöräon­net­to­muuk­sia on Helsingis­sä 13. Viidessä näistä esi­in­tyy ns. oikeal­ta tulevan
  pyöräil­i­jän ongel­ma, jos­sa oikealle kääntyvä
  henkilöau­to ja kak­sisu­un­taista pyöräti­etä liiken­nevir­ran kannal­ta vas­ta­su­un­taan ajava
  pyöräil­i­jä tör­määvät toisi­in­sa. Myös näkemissä
  on yleen­sä puut­tei­ta näis­sä kohdis­sa.” Toimen­piteet olleet ilmeis­es­ti no can do, kat­so­taan ja las­ke­taan taas muu­ta­ma vuosi mis­sä kolisee.

 4. Toiv­ot­tavasti ette riitele ratikas­ta paljon. Siltä osin hom­ma on aika selvä: jos ratikan toim­intaedel­ly­tyk­siä heiken­netään siitä, mitä ne tuos­sa liiken­nesu­un­nitel­malu­on­nok­ses­sa ovat, niin sitä ratikkaa ei tul­la tekemään.

 5. Mik­si ratikas­ta riidel­lään? Jätkäsaaren ratikas­ta riidelti­in, kun Mai­ja “Auto” Antti­la ei hal­lun­nut ratikoil­la omia kaisto­ja Jätkään, kokoomuskin olisi halun­nut ratikoiden omat kai­stat pois. Autoil­i­jan asi­aa ajaa kokoomus..

 6. Jus­si Ahto­la:
  Mik­si ratikas­ta riidel­lään? Jätkäsaaren ratikas­ta riidelti­in, kun Mai­ja “Auto” Antti­la ei hal­lun­nut ratikoil­la omia kaisto­ja Jätkään, kokoomuskin olisi halun­nut ratikoiden omat kai­stat pois. Autoil­i­jan asi­aa ajaa kokoomus..

  Ei edes aja. Jokainen ratikka­matkus­ta­ja on yksi auto vähem­män ja enem­män tilaa ja vähem­män ruuhkia autoil­i­joille. On se pen­tele, kun me Vihreät joudumme aja­maan autoil­i­joidenkin asi­at, kun ei autop­uolue osaa.

 7. Pääsipä livah­ta­maan min­ul­ta, Rööperin tarkkail­i­jal­ta lau­takun­nan listal­la ollut Meriko­rt­telin suo­jelu­a­sia. Vaan etpä kom­men­toin­ut asi­aa sinäkään, Ode. 

  ELY-keskuk­selle on tehty esi­tys koko kort­telin suo­jelemis­es­ta raken­nus­perin­nön suo­jelu­lain nojal­la, kos­ka voimas­sa ole­van ase­makaa­van mukainen raken­nuk­sen suo­jelu ei tur­vaa kort­telin suo­jelua. KSV:n ase­makaava­muu­toslu­on­nok­sen mukaan suun­nitel­tu Cloud City,16-kerroksinen pil­vi­torni, ei ole ase­makaa­van suo­jelumääräyk­sen vas­tainen, kos­ka muu­toslu­on­nos ei kohdista toimen­piteitä suo­jel­tu­un (koko kort­telin kiertävään) rakennukseen. 

  Näin on: uud­is­raken­nus ja sen mah­dol­lis­ta­va ase­makaa­van muu­tosesi­tys ei kohdis­tu itse 6‑kerroksiseen van­haan teol­lisu­us­raken­nuk­seen vaan ahtaisi raken­nuk­sen keskelle sisäpi­halle 16-ker­roksisen toimis­to- ja asuinrakennuksen. 

  Tot­takai uud­is­raken­nus käytän­nössä muut­taisi teol­lisu­us­raken­nuskokon­aisu­u­den. Ja näky­isi ilkeänä ham­paana kaupun­gin mata­las­sa profi­ilis­sa. Museovi­ras­to ja kaupung­in­museo vas­tus­ti­vat lausun­nois­saan han­ket­ta, mut­ta näil­lä mielip­iteil­lä KSV-lau­takun­ta pyyh­ki pöytää.

  KH var­maan hyväksyy lau­takun­nan lausun­toe­hdo­tuk­sen ? Toiv­ot­tavasti ELY-keskus kuun­telee muitakin kuin raken­nus­fir­mo­jen ääntä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.