Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.8.2012

Viras­to­pääl­li­kön valinta

Esit­te­li­jä puol­taa Sipoon Ahoa. Vih­reät haas­tat­te­le­vat maa­nan­tai­na hakijoita.

Tela­kan­ran­nan ase­ma­kaa­va (pöy­däl­tä)

Tämä on hyvä. Rati­kas­ta ehkä vähän riidellään.

Mega­hert­sin asemakaava

Pyy­sin pöy­däl­le sel­vit­tääk­se­ni, mis­tä pää­täm­me, kun pää­täm­me 140 lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­pai­kas­ta. Täs­sä yhtey­des­sä luo­vu­taan aivan jär­jet­tö­män kal­liis­ta pai­kois­ta met­ron kaa­vas­sa. Onnis­tuin sil­loin muut­ta­maan kaa­va­mää­räyk­sen ”on raken­net­ta­va” muo­toon ”voi­daan raken­taa”, mikä siis ote­taan nyt käyttöön.

Mega­hert­sin kaa­vas­ta kau­pun­ki kuit­taa 2,8 Meu­ron arvon­leik­kaus­mak­sun, jon­ka maa­no­mis­ta­ja kuit­taa raken­ta­mal­la 140 lii­tyn­tä­py­sä­kön­ti­paik­kaa. Ne oli­si saa­tu hal­vem­mal­la, jos KSV oli­si suos­tu­nut sii­hen, että ne ovat vuo­rot­tais­käy­tös­sä. Pää­tök­sen sisäl­töön ei ole urput­ta­mis­ta, mut­ta mik­si täs­tä jär­jes­te­lys­tä ei mai­nit­tu mitään esi­tys­lis­tal­la eikä kokouk­ses­sa, vaik­ka kysyttiin?

Edel­leen olen sitä miel­tä, että 2,8 mil­joo­nan inves­toin­nis­ta pitäi­si päät­tää avoi­mes­ti val­tuus­tos­sa, vaik­ka täs­sä ei muo­dol­li­ses­ti lii­ku rahaa. Olen myös kovin epä­var­ma sii­tä, kan­nat­taa­ko lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­pai­kois­ta mak­saa noin pal­jon. Paik­ka mak­saa vii­si euroa vuo­ro­kau­des­sa, eikä sitä yhden työ­päi­vän aika­na yleen­sä voi käyt­tää kuin yksi hen­ki­lö. Näin voi­mak­kaas­ti tuet­tua jouk­ko­lii­ken­net­tä meil­lä ei muu­ten tunneta.

Lii­ken­neon­net­to­muu­det Hel­sin­gis­sä 2011

Taas on onnet­to­muuk­sien mää­rä vähän vähentynyt

Met­ron matkustajakuormitusennusteet

Tämä sel­vi­tys saa­tiin jo HSL:n hal­li­tuk­ses­sa ja olen käsi­tel­lyt tätä eril­li­ses­sä postauksessa.

 

9 thoughts on “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.8.2012”

 1. Taas on onnet­to­muuk­sien mää­rä vähän vähentynyt—paitsi pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den ja mopoi­li­joi­den onnet­to­muu­det. Hel­sin­gin kau­pun­gin tur­val­li­suus­stra­te­gias­sa eri­tyi­ses­ti tavoit­teek­si ase­tet­tu kevyen lii­ken­teen tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­nen ei ihan onnistunut.

  Voi­si­ko käsit­teen “kevyt lii­ken­ne” käy­tön muu­ten lopet­taa, eihän kukaan edes tie­dä mitä se tar­koit­taa? Viral­li­sen mää­ri­tel­män mukaan sii­hen sisäl­tyy mopoi­lu, mut­ta täs­sä­kin kat­sauk­ses­sa kevyel­lä lii­ken­teel­lä tar­koi­te­taan ilmei­ses­ti vain jalan­kul­kua ja pyöräilyä.

  Useis­sa pol­ku­pyö­rien pahim­mis­sa onnet­to­muus­pai­kois­sa pyö­räi­li­jä ajaa ajo­ra­dan vasem­mal­la puo­lel­la ja näke­mät ovat huo­not. On täy­sin vas­tuu­ton­ta vel­voit­taa pyö­räi­li­jöi­tä aja­maan vaa­ral­li­sik­si tun­ne­tuil­la pyö­rä­teil­lä, kun vie­res­sä oli­si tur­val­li­sem­pi ajo­ra­ta. Eikö näi­tä vaa­ral­li­sia pyö­rä­tei­tä voi­si pois­taa käy­tös­tä, tai edes muut­taa yksi­suun­tai­sik­si niin että nii­tä pit­kin aje­taan vain tur­val­li­seen suuntaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Omat kom­ment­ti­ni löy­ty­vät blo­gis­ta­ni: http://mikkosarela.blogspot.fi/2012/08/kslk-lista-2882012.html

  Nois­ta Hert­to­nie­men auto­pai­kois­ta kan­nat­taa huo­mioi­da, että ei ole mitään takei­ta sii­tä että se hin­ta kau­pun­gil­le on vain 2,8M€. Se voi olla pal­jon enem­män­kin, jos osa hin­nas­ta on val­miik­si lei­vot­tu raken­nusoi­keu­den hin­taan. Täl­lai­nen pro­ses­si on hyvin altis korruptiolle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Viras­to­pääl­lik­kö­kan­di­daa­teil­ta kan­nat­taa kysyä esi­mer­kik­si, että miten KSV:n sai­si pysy­mään mää­räl­li­sis­sä kaa­voi­tus­ta­voit­tes­sa, tai että miten he näkee kysyn­tään vas­taa­mi­sen kont­ra tar­ve­poh­jai­suus asuntokaavoituksessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Pyö­rä­on­net­to­muuk­sis­ta: “Paik­ko­ja, jois­sa on vii­meis­ten kol­men vuo­den aika­na tapah­tu­nut kol­me tai useam­pia pyö­rä­on­net­to­muuk­sia on Hel­sin­gis­sä 13. Vii­des­sä näis­tä esiin­tyy ns. oikeal­ta tulevan
  pyö­räi­li­jän ongel­ma, jos­sa oikeal­le kääntyvä
  hen­ki­lö­au­to ja kak­si­suun­tais­ta pyö­rä­tie­tä lii­ken­ne­vir­ran kan­nal­ta vas­ta­suun­taan ajava
  pyö­räi­li­jä tör­mää­vät toi­siin­sa. Myös näkemissä
  on yleen­sä puut­tei­ta näis­sä koh­dis­sa.” Toi­men­pi­teet olleet ilmei­ses­ti no can do, kat­so­taan ja las­ke­taan taas muu­ta­ma vuo­si mis­sä kolisee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Toi­vot­ta­vas­ti ette rii­te­le rati­kas­ta pal­jon. Sil­tä osin hom­ma on aika sel­vä: jos rati­kan toi­min­tae­del­ly­tyk­siä hei­ken­ne­tään sii­tä, mitä ne tuos­sa lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­sa ovat, niin sitä ratik­kaa ei tul­la tekemään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Mik­si rati­kas­ta rii­del­lään? Jät­kä­saa­ren rati­kas­ta rii­del­tiin, kun Mai­ja “Auto” Ant­ti­la ei hal­lun­nut rati­koil­la omia kais­to­ja Jät­kään, kokoo­mus­kin oli­si halun­nut rati­koi­den omat kais­tat pois. Autoi­li­jan asi­aa ajaa kokoomus..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Jus­si Ahto­la:
  Mik­si rati­kas­ta rii­del­lään? Jät­kä­saa­ren rati­kas­ta rii­del­tiin, kun Mai­ja “Auto” Ant­ti­la ei hal­lun­nut rati­koil­la omia kais­to­ja Jät­kään, kokoo­mus­kin oli­si halun­nut rati­koi­den omat kais­tat pois. Autoi­li­jan asi­aa ajaa kokoomus..

  Ei edes aja. Jokai­nen ratik­ka­mat­kus­ta­ja on yksi auto vähem­män ja enem­män tilaa ja vähem­män ruuh­kia autoi­li­joil­le. On se pen­te­le, kun me Vih­reät jou­dum­me aja­maan autoi­li­joi­den­kin asiat, kun ei auto­puo­lue osaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Pää­si­pä livah­ta­maan minul­ta, Röö­pe­rin tark­kai­li­jal­ta lau­ta­kun­nan lis­tal­la ollut Meri­kort­te­lin suo­je­lua­sia. Vaan etpä kom­men­toi­nut asi­aa sinä­kään, Ode. 

  ELY-kes­kuk­sel­le on teh­ty esi­tys koko kort­te­lin suo­je­le­mi­ses­ta raken­nus­pe­rin­nön suo­je­lu­lain nojal­la, kos­ka voi­mas­sa ole­van ase­ma­kaa­van mukai­nen raken­nuk­sen suo­je­lu ei tur­vaa kort­te­lin suo­je­lua. KSV:n ase­ma­kaa­va­muu­tos­luon­nok­sen mukaan suun­ni­tel­tu Cloud City,16-kerroksinen pil­vi­tor­ni, ei ole ase­ma­kaa­van suo­je­lu­mää­räyk­sen vas­tai­nen, kos­ka muu­tos­luon­nos ei koh­dis­ta toi­men­pi­tei­tä suo­jel­tuun (koko kort­te­lin kier­tä­vään) rakennukseen. 

  Näin on: uudis­ra­ken­nus ja sen mah­dol­lis­ta­va ase­ma­kaa­van muu­tos­esi­tys ei koh­dis­tu itse 6‑kerroksiseen van­haan teol­li­suus­ra­ken­nuk­seen vaan ahtai­si raken­nuk­sen kes­kel­le sisä­pi­hal­le 16-ker­rok­si­sen toi­mis­to- ja asuinrakennuksen. 

  Tot­ta­kai uudis­ra­ken­nus käy­tän­nös­sä muut­tai­si teol­li­suus­ra­ken­nus­ko­ko­nai­suu­den. Ja näkyi­si ilkeä­nä ham­paa­na kau­pun­gin mata­las­sa pro­fii­lis­sa. Museo­vi­ras­to ja kau­pun­gin­museo vas­tus­ti­vat lausun­nois­saan han­ket­ta, mut­ta näil­lä mie­li­pi­teil­lä KSV-lau­ta­kun­ta pyyh­ki pöytää.

  KH var­maan hyväk­syy lau­ta­kun­nan lausun­toeh­do­tuk­sen ? Toi­vot­ta­vas­ti ELY-kes­kus kuun­te­lee mui­ta­kin kuin raken­nus­fir­mo­jen ääntä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.