Huumepolitiikka tulee uudistaa

Tämä on osa edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­maa­ni, jota kehi­te­tään inte­rak­tii­vi­ses­ti koti­si­vuil­la­ni.

====

Suo­mes­sa laki suh­tau­tuu anka­ras­ti huu­mei­den käyt­töön. Sen seu­rauk­se­na huu­mei­ta yhteen­las­ket­tu­na käy­te­tään Suo­mes­sa sel­väs­ti vähem­män kuin useim­mis­sa muis­sa Euroo­pan mais­sa, mut­ta huu­meis­ta aiheu­tu­vat ongel­mat – esi­mer­kik­si huu­me­kuo­le­mat – ovat yhtä ylei­siä tai ylei­sem­piä kuin mais­sa, jois­sa huu­mei­ta käy­te­tään enem­män. Teem­me­kö jotain vää­rin? Anka­ra huu­me­po­li­tiik­ka näyt­tää­kin täh­tää­vän enem­män ylei­sen mie­li­pi­teen miel­lyt­tä­mi­seen kuin huu­meon­gel­man lieventämiseen.

Mei­dän pitäi­si pois­taa huu­mei­den käy­tön ran­gais­ta­vuus ja ran­gais­ta vain huu­mei­den myyn­nis­tä ja maa­han­tuon­nis­ta ja suur­ten mää­rien hal­lus­sa­pi­dos­ta. Näin menet­te­le­vät mel­kein kaik­ki Euroo­pan maat ja näin menet­te­lee myös Suo­mi kun­to­sa­leis­sa ylei­ses­ti käy­tet­tä­vien dopin­gai­nei­den koh­dal­la. Käyt­tö ei ole ran­gais­ta­vaa mut­ta myy­mi­nen on.

Käy­tön ran­gais­ta­vuus tekee huu­mei­den käyt­tä­jäs­tä kaup­pi­aan rikos­to­ve­rin ja rajaa hänet huu­met­ro­ka­rin kans­sa samal­la puo­lel­le jär­jes­täy­ty­nyt­tä yhteis­kun­taa vas­taan. Tämä on mel­koi­nen pal­ve­lus huu­me­kaup­pi­aal­le, kos­ka hänel­lä ei ole ris­kiä sii­tä, että asia­kas ilmian­tai­si hänet eikä oikein ole pel­koa edes sii­tä, että asia­kas todis­tai­si hän­tä vas­taan oikeu­des­sa. Kun huu­mei­den käyt­tä­jä on jo rikol­li­nen, hänet on help­po vär­vä­tä myyjäksi.

Ran­gais­tuk­sen pel­ko estää myös huu­me­riip­pu­vais­ta hakeu­tu­maan ajois­sa hoi­toon. Näis­tä syis­tä mel­kein kaik­ki Euroo­pan maat ovat pää­ty­neet sii­hen, ettei käyt­tö ole ran­gais­ta­vaa vaan myynti.

Meil­lä laki ei tee eroa mie­toi­hin ja vah­voi­hin huu­mei­siin, vaan huu­me­kaup­pi­aan rikos on yhtä paha myy hän kan­na­bis­ta tai heroii­nia. Muu­al­la tämä ero on teh­ty, jot­ta kan­na­bik­ses­ta ei tuli­si heroii­ni­kaup­piai­den sisään­heit­to­tuo­te. Kos­ka kan­na­bis ei aiheu­ta aina­kaan vah­vaa riip­pu­vuut­ta, huu­me­kaup­pias pyr­kii myy­mään kan­na­bik­sen ohes­sa jotain kou­kut­ta­vam­paa.  Meil­lä tuli­si teh­dä ran­gais­ta­vuu­des­sa sel­vä ero mie­to­jen ja vah­vo­jen huu­mei­den välil­lä niin kuin muut­kin maat ovat tehneet.

Kor­vaus­hoi­to­ja on annet­ta­va nykyis­tä sel­väs­ti vapaam­min. Riip­pu­vuu­den kehit­tä­nyt asia­kas on kul­ta­kai­vos huu­me­kaup­pi­aal­le ja pai­na­jai­nen niil­le mum­moil­le, joil­ta huu­me­ra­hat ryös­te­tään ja niil­le vint­ti­ko­me­roi­den omis­ta­jil­le, joi­den kome­rot tyh­jen­ne­tään huu­me­ra­ho­jen hank­ki­mi­sek­si. On suo­ra­nai­nen lah­ja huu­me­kaup­piail­le jät­tää nämä hoi­dot­ta. Vapaa­mie­li­nen lin­ja opi­aat­ti­kor­vaus­hoi­dois­sa on yhteis­kun­nal­le kan­nat­ta­vaa, vaik­ka yksi­lön kan­nal­ta voi­si perus­tel­la sitä, että lääk­kee­tön­tä hoi­toa tuli­si prio­ri­soi­da. Kor­vaus­hoi­to­lääk­kei­tä on katu­kau­pas­sa ja nii­tä käy­te­tään huu­meen­omai­ses­ti, mut­ta nämä eivät ole peräi­sin yhteis­kun­nan tar­joa­mas­ta korvaushoidosta.

Päih­tee­nä kan­na­bis on vaa­rat­to­mam­paa kuin alko­ho­li, mut­ta en sil­ti (enää) kan­na­ta kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta. Emme pys­ty vaih­ta­maan alko­ho­lia kan­na­bik­seen. Molem­pien hai­tat ovat yhteen­las­ket­tu­na suu­rem­mat kuin pel­kän alko­ho­lin hai­tat. On kui­ten­kin varau­dut­ta­va sii­hen, että muut maat vapaut­ta­vat kan­na­bik­sen käy­tön joko koko­naan tai tosia­sial­li­ses­ti. Sil­loin meil­lä ei ole muu­ta rea­lis­tis­ta vaih­toeh­toa kuin seu­ra­ta perässä.

Niin­pä:

 • Huu­mei­den käy­tön ran­gais­ta­vuus tulee pois­taa kuten useim­mat Euroo­pan maat ovat teh­neet ja koh­dis­taa ran­gais­ta­vuus myyn­tiin, maa­han­tuon­tiin ja suur­ten erien hallussapitoon.
 • Huu­me­ri­kok­sis­sa tulee teh­dä ero mie­toi­hin ja vah­voi­hin huu­mei­siin ja antaa vah­vo­jen huu­mei­den myyn­nis­tä sel­väs­ti kovem­mat ran­gais­tuk­set kuin mie­to­jen huu­mei­den kaupasta.
 • Opi­aat­ti­kor­vaus­hoi­toi­hin tulee suh­tau­tua libe­raa­lis­ti muun yhteis­kun­nan suo­je­le­mi­sek­si huumerikoksilta
 • Kan­na­bis­ta ei tule vapaut­taa, ellei­vät muut Euroo­pan maat tee sitä ensin.

Olen perus­tel­lut näi­tä kan­nan­ot­to­ja tar­kem­min seu­raa­vis­sa kirjoituksissa:

Kan­nat­taa­ko hävit­tyä sotaa jatkaa?

Huu­meis­sa pahin­ta on rikol­li­suus

Huu­me­mi­nis­te­ri

 

91 vastausta artikkeliin “Huumepolitiikka tulee uudistaa”

 1. Puh­taas­ti kan­san­ter­vey­del­li­sel­tä kan­nal­ta kat­soen oli­si ilman muu­ta edul­lis­ta vaih­taa “lail­li­nen päih­de” alko­ho­lis­ta mari­hua­naan — käy­tän­nös­sä yksin­ker­tai­nen toi­men­pi­de, Alkon vali­koi­ma vain pan­tai­siin uusik­si. Alko­ho­li on kui­ten­kin niin syväl­lä kult­tu­ris­sam­me ettei täl­lai­nen miten­kään onnis­tu. Näin ollen pidän esit­tä­mää­si huu­me­po­li­tiik­kaa hyvä­nä ja ter­veen jär­jen mukai­se­na valin­ta­na. Hie­noa, että roh­ke­net pitää näi­tä tär­kei­tä asioi­ta esil­lä ohjelmassasi!

 2. Hie­noa! Eivät ole muut edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat juu­ri uskal­ta­neet täs­tä aihees­ta puhua — ja jos puhui­si­vat, tus­kin uskal­tai­si­vat olla noin ratio­naa­li­sia vaan pysyi­si­vät popu­lis­tis-mora­lis­ti­sel­la tuo­mit­se­mis­lin­jal­la. Tosin vähän pel­kään, että huo­mi­sis­sa ilta­päi­vä­leh­dis­sä on taas otsi­kot tyy­liin “Osmo Soi­nin­vaa­ra halu­aa lail­lis­taa huumeet”…

 3. No jotain sen­tää yhteis­kun­ta on saa­vut­ta­nut kes­sut­te­li­joi­den maa­il­maan (kes­sut­te­li sit­ten min­kä­koos­teis­ta savua tahan­sa keuh­koi­hin­sa), että tupak­ka­tuot­teet tul­laan kät­ke­mään ensi vuo­den alus­ta aina­kin elin­tar­vi­ke­liik­ke­lii­kei­den koh­dal­la ties­kien­sä alle piiloon.

  Saa­pa näh­dä mil­lai­sia “kes­su­tuot­tei­ta” koh­ta kaup­piait­ten tis­kin alta on saa­ta­vis­sa, kun tuo­te­se­los­tet­ta­kaan tis­ki­na­lus­tuot­teis­ta ei ole saa­ta­vil­la — aina­kaan kulut­ta­jan omaan käyttöön.

  Mut­ta mie­les­tä­ni kan­na­bis on vaka­va asia, eikä kan­na­bis­ta­kaan tuli­si mis­sään mie­les­sä sal­lia tupak­kaan rin­nas­tet­ta­vak­si, edes astet­ta kovem­mak­si huu­meek­si kuin tupakka.

 4. Hyvä kir­joi­tus. Kannatan!

  Minua kui­ten­kin kiin­nos­tai­si läh­de väit­teel­le “Molem­pien hai­tat ovat yhteen­las­ket­tu­na suu­rem­mat kuin pel­kän alko­ho­lin haitat.”

 5. Kan­na­bik­ses­ta: Koko­nai­suu­des­sa las­ket­tu­na mikä oli­si hai­tal­li­sem­paa, kal­lim­paa, moraa­lit­to­mam­paa yhteis­kun­nal­li­ses­ti? Tuh­la­ta resurs­se­ja, polii­si aikaa ja voi­mia, oikeus resurs­se­ja kont­ro­loi­maan ja met­säs­tä­mään lait­to­mia koti­kas­vat­ta­jia, rau­hal­li­sia käyt­tä­jiä tai samoin mut­ta lai­lis­tet­tu­ja käyt­tä­jiä joi­den peräs­sä ei tar­vit­se tuh­la­ta resurssweja?

  Alko­hoo­lil­la ei ole yksi­noi­keus paih­des­sa kuten ei ole kir­kol­la yksi­noi­keus rak­kau­teen, huo­len­pi­toon, uskoon jne. 

  Kysy­mys ei ole vaih­taa alko­ho­lia kan­na­bik­seen vaan lisä­tä mah­dol­li­suuk­sia ja vapaut­ta ennen kaik­kea. Jos alko­hoo­li on hai­tal­li­sem­paa kysy­mys oli­si las­kea sen hai­tal­li­suus eikä sul­kea pois vaih­toeh­to joka on huo­mat­ta­vas­ti haitattomampi.

 6. Kävi­si­kö sel­lai­nen huu­me­rip­pu­vais­ten hoi­to, että lää­kä­ri voi­si tar­vit­taes­sa mää­rä­tä heil­le myös aito­ja huu­mei­ta huu­mekli­ni­kan val­von­nas­sa? Tämä söi­si huu­me­mark­ki­noil­ta ja sii­hen liit­ty­väl­tä rikol­li­suu­del­ta aika tehok­kaas­ti poh­jaa pois.

  1. Kun olin perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri, eräs arvos­tet­tu kli­nik­ka pyy­si minul­ta lupaa jakaa amfe­ta­mii­nia AIDS-kuo­le­maa odot­ta­vil­le poti­lail­leen, jot­tei­vät nämä jou­tui­si pii­kit­tä­mään itse­ään puis­ton pen­kil­lä kave­rien­sa kans­sa. Oli­sin mie­lel­lä­ni luvan anta­nut, mut­ta val­tuu­te­ni eivät riittäneet.

 7. Huu­mei­den käy­tön dekri­mi­na­li­soin­nil­la paran­net­tai­siin jo sel­väs­ti käyt­tä­jien ase­maa. Huu­mei­den täy­del­li­sel­lä lail­lis­ta­mi­sel­la (myös myyn­ti ja tuo­tan­to) oli­si vie­lä lisää posi­tii­vi­si vaikutuksia:
  ‑Huu­me­kar­tel­lien ja eri­lais­ten myyn­tior­ga­ni­saa­tioi­den väki­val­tais­ten välien­sel­vit­te­lyi­den väheneminen
  ‑Huu­meet saa­tai­siin val­tion val­von­nan pii­riin (esim. myyn­nin ikä­ra­jo­ja ja ainei­den koos­tu­mus­ta voi­tai­siin valvoa)
  ‑Vero­tu­lo­jen kas­vu. Huu­meis­sa liik­kuu niin suu­ret raho­ja, että jos nii­tä vero­tet­tai­siin samoin kuin esim. tupak­kaa, sai­si rahoil­la jo aika mon­ta nis­tiä hoitoonkin.
  ‑Huu­mei­den hin­nan romah­dus, mikä las­ki­si käyt­tä­jien alt­tiut­ta rahoit­taa riip­pu­vuut­taan ryös­te­le­mäl­lä ja varastelemalla.

  Tie­tys­ti mark­ki­noin­nil­le ja myyn­nil­le täy­tyi­si sää­tää yhtä tiu­kat peli­sään­nöt kuin esi­mer­kik­si tupa­kin ja alko­ho­lin koh­dal­la. Huu­mei­den käy­tön mer­kit­tä­vään lisään­ty­mi­seen täy­del­li­sen­kään lail­lis­ta­mi­sen myö­tä en usko. Eri huu­mausai­nei­den hai­tat alka­vat nyky­ään ihmi­sil­le olla jo sen ver­ran tut­tu­ja, että sii­nä vai­hees­sa kun nuo­ri alkaa kovia ainei­ta kokei­le­maan, ei var­mas­ti ole enää pal­jon väliä onko se lail­lis­ta vai ei.

 8. Ongel­ma­han on nime­no­maan huu­mei­siin liit­ty­vä muu rikol­li­suus kuin huu­meet itse. Mitä jos “lail­lis­tet­tai­siin” huu­meet siten, että esim. aptee­kis­ta on mah­dol­lis­ta hakea hal­val­la var­mas­ti tur­val­li­nen huu­mean­nos, mikä­li suos­tuu hoi­toon ohjaa­mi­seen ja on saa­nut sii­hen lää­kä­ril­tä resep­tin. Näin saa­tai­siin kit­ket­tyä pois sitä vahin­gol­lis­ta huu­mei­den käyt­töön liit­ty­vää rikollisuutta.
  Käy­tän­nös­sä siis: val­tio vei­si huu­mei­den myy­jil­tä markkinat.

 9. Asial­lis­ta teks­tiä. Onnek­si joku uskal­taa sanoa asioi­ta ääneen. Ran­gais­ta­vuus tuli­si kyl­lä ehdot­to­mas­ti pois­taa tai vaik­ka koko­naan lail­lis­taa ja esim cof­fee sho­pit niin sai­si val­tio­kin pal­jon vero­ra­ho­ja. Mitä hyö­tyä sii­tä on kenel­le­kään, kun lyö­dään “nark­ka­rin” lei­ma otsaan? Ei saa töi­tä ja sit­ten men­nään sos­suun ja pol­tel­laan koto­na pil­vee teke­mät­tä mitään. Eikö oli­si edes parem­pi että kävi­si nor­maa­lis­ti töis­sä ja polt­te­li­si vapaa-aika­na jos huvit­taa. Ter­vei­sin kas­va­tuk­ses­ta käräh­tä­nyt puutarhuri.

 10. Alko­ho­lin pois­ta­mi­nen päih­de­pa­le­tis­ta ei ole mah­dol­lis­ta jo yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä syys­tä, että kuka tahan­sa voi teh­dä kil­jua koto­na, eikä pon­ti­kan­keit­toon tar­vi­ta mitään ihmeel­lis­tä tek­nis­tä osaa­mis­ta. Sitä kokeil­tiin, ei onnis­tu­nut sit­ten millään. 

  Kan­na­bis on toki kaik­kien mui­den­kin päih­tei­den tapaan päih­dyt­tä­vä aine, ja sil­lä on pit­kä­ai­kai­ses­sa ja sään­nöl­li­ses­sä käy­tös­sä nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia. Sii­tä, ovat­ko nämä muka oikeas­ti niin suu­ret, että lait­to­muut­ta voi­daan perus­tel­la, voi­daan olla mon­taa miel­tä. Kos­ka kan­na­tan tulia­sei­den mel­ko vapaa­ta saa­ta­vuut­ta (toi­sin kuin Osmo), niin sanoi­sin, että oli­si äärim­mäi­sen teko­py­hää olla kan­nat­ta­mat­ta myös kan­na­bik­sen lail­li­suut­ta. Asioi­ta voi ver­ra­ta jo sik­si­kin, että tulia­sei­ta suu­rin osa ei “tar­vit­se” sen enem­pää kuin päihteitäkään. 

  Kan­na­bik­sen ja vie­lä enem­män eri­lais­ten hal­lusi­no­gee­nien käyt­tö on joil­le­kin ihan vaka­vas­ti otet­ta­va har­ras­tus. Se on lai­ton sel­lai­nen, mut­ta tun­nen ihmi­siä, ihan yri­tys­joh­ta­jia­kin, joil­la sel­lai­sia har­ras­tuk­sia on, tai aina­kin on ollut.

 11. Hyvä ja rea­lis­ti­nen kir­joi­tus. Yksi­tyi­sen käy­tön depe­na­li­soin­ti ja erit­täin vaa­ral­lis­ten huu­mausai­nei­den erot­te­lu (mikä on kyl­lä jo lais­sa teh­ty­kin, mut­ta sitä ei kovin­kaan usein eten­kään vähäi­sem­mis­sä myyn­ti­ta­pauk­sis­sa sovel­le­ta) on toki vain yksi askel. Mer­kit­tä­vä osa lait­to­mien huu­mausai­nei­den aiheut­ta­mis­ta ongel­mis­ta aiheu­tuu käy­tös­tä ran­kai­se­mi­sen sijaan kui­ten­kin sii­tä, että osta­ja ei voi tie­tää mitä on saa­mas­sa, ja kos­ka rikol­li­sil­la on halua kil­pail­la mark­ki­nois­ta. Tämä ongel­ma voi­daan rat­kais­ta ainoas­taan otta­mal­la päih­de­kaup­pa koko­naan valvontaan.

  Olen täs­sä kiusan­nut ehdok­kai­ta seu­raa­val­la kysy­myk­sel­lä aina kun ovat lausu­neet jul­ki­ses­ti jotain lait­to­mis­ta huu­mausai­neis­ta. Sinä kyl­lä­kin jo ensim­mäi­se­nä ilmoi­tit, että käy­tös­tä ran­kai­se­mi­nen on lope­tet­ta­va. Itse meni­sin niin pit­käl­le, että myös ran­kai­se­mi­nen esi­mer­kik­si ham­pun kas­va­tuk­ses­ta omas­sa kodis­saan omaan käyt­töön on jo perus­tus­lain vuok­si lopetettava.

  Perus­oi­keuk­sia, kuten oikeuk­sia hen­ki­lö­koh­tai­seen vapau­teen ja koti­rau­haan riko­taan aina, kun polii­si tulee kyläi­le­mään koti­kas­vat­ta­jan luo­na ja yleen­sä ottaa myös kiin­ni kuu­lus­te­lu­ja var­ten. Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mukaan perus­oi­keuk­sia voi­daan rajoit­taa vain sii­nä tapauk­ses­sa, että rajoit­ta­mi­sel­le on ole­mas­sa jokin yhteis­kun­nal­li­ses­ti pai­na­va syy, ja että hyväk­syt­tä­vään tavoit­tee­seen ei ole mah­dol­lis­ta pääs­tä perus­oi­keuk­sia vähem­män rajoit­ta­vin keinoin.

  Siis­pä: Mikä sel­lai­nen perus­oi­keuk­sien rajoit­ta­mi­sen kan­nal­ta hyväk­syt­tä­vä tavoi­te, johon ei olla pääs­ty mui­den oikeuk­sia suo­je­le­vil­la laeil­la, on saa­vu­tet­tu ran­kai­se­mal­la yksi­tyi­ses­tä päih­tei­den käy­tös­tä (tai ham­pun kas­vat­ta­mi­ses­ta omaan käyttöön)?

  Muut­kin kes­kus­te­li­jat saa­vat toki vas­ta­ta, ja se on omas­ta puo­les­ta­ni jopa suotavaa.

 12. Itse­kin kan­na­tin aiem­min kan­na­bik­sen myyn­nin lail­lis­ta­mis­ta. Enää en. Se ei toden­nä­köi­ses­ti lisäi­si mer­kit­tä­väs­ti ylei­sem­pää päih­tei­den käyt­töä. Mut­ta se lisäi­si ongel­ma­ryh­mien, eri­tyi­ses­ti tei­ni-ikäis­ten, päih­tei­den­käy­tön arkipäiväistymistä.
  Kan­na­bis­ta on pal­jon alko­ho­lia hel­pom­pi ja huo­maa­mat­to­mam­paa käyt­tää arki­päi­vi­sin ja esi­mer­kik­si kou­lus­sa. Ja vaik­ka kan­na­bis on yli 25-vuo­tiail­le psyy­kel­tään jo kehit­ty­neil­le lähes har­mi­ton päih­de, niin psyy­kel­tään vie­lä kehit­ty­viin se voi jät­tää pysy­viä jälkiä.

  Se, mitä lail­lis­tai­sin, on kan­na­bik­sen pie­ni­muo­toi­nen (esi­mer­kik­si 2 kas­via ker­ral­laan) koti­vil­je­ly. Sitä raas­ta­vaa ja kal­lis­ta viher­peu­ka­loin­tia ei kukaan jär­jel­li­nen läh­de talou­del­li­sen voi­ton toi­vos­sa tekemään. 

  Samal­la kat­kais­tai­siin kan­na­bis­ta käyt­tä­vien vas­tuul­lis­ten aikuis­ten ja jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den väli­set loput vähäi­set­kin siteet ja vapau­tet­tai­siin nämä ihmi­set ajat­te­le­maan itses­tään tasa­ver­tai­si­na kan­sa­lai­si­na, joi­den ei tar­vit­se pelä­tä, että kar­hu­ryh­mä tulee oves­ta läpi, kos­ka on asioi­nut puutarhaliikkeessä.

 13. Osmo on oikeas­sa sii­nä, että kan­na­bik­sen ja heroii­nin myy­jiin sovel­le­taan samo­ja rikos­lain pykäliä(RL 50:1–2). Pykä­lien mukai­nen ran­gais­tusas­teik­ko alkaa kui­ten­kin sakos­ta ja päät­tyy kym­me­nen vuo­den van­keus­ran­gais­tuk­seen. Oikeus­käy­tän­nös­sä on pyrit­ty tau­lu­koi­maan eri­lai­set huu­mausai­neet vaa­ral­li­suu­ten­sa perus­teel­la niin, että ran­gais­tuk­set oli­si­vat ratio­naa­li­ses­sa suh­tees­sa rikok­sen vaka­vuu­teen. Niin­pä ran­gais­tus sadas­ta gram­mas­ta hasis­ta omaan käyt­töön on noin 80 päi­vä­sak­koa ja samas­ta mää­räs­tä myyn­tiin tar­koi­tet­tua heroii­nia noin 3 vuot­ta vankeutta. 

  Lisäk­si pitää muis­taa, että esim. muu­ta­man hasis­gram­man hal­lus­sa­pi­to eli RL 5:2a:n mukai­nen käyt­tö­ri­kos joh­taa suun­nil­leen saman­lai­seen ran­gais­tuk­seen kuin punai­sia päin käve­le­mi­nen. Kiin­ni­jää­mis­ris­ki­kin lie­nee samaa tasoa. Täs­tä syys­tä en itse usko, että käy­tön nimen­omai­sel­la dekri­mi­na­li­soi­mi­sel­la oli­si mai­nit­ta­vaa vai­ku­tus­ta yhtään mihinkään.

 14. .…(kes­sut­te­li sit­ten min­kä­koos­teis­ta savua tahan­sa keuh­koi­hin­sa), että tupak­ka­tuot­teet tul­laan kät­ke­mään ensi vuo­den alus­ta aina­kin elin­tar­vi­ke­liik­ke­lii­kei­den koh­dal­la ties­kien­sä alle piiloon.

  THC on ras­va­liu­koi­nen ei vesi­liu­koi­nen, joten sen voi saa­da esim voi­hin tai öljyyn hel­pos­ti, ei tar­vit­se täyt­tää keuh­kot savul­la jos­sa kaik­ki syö­pä­läi­set ovat. Suu­rim­mat hai­tat syn­ty­vät polt­ta­mi­ses­sa, joten jos kan­na­bis­ta nau­ti­taan syö­mäl­lä tai juo­mal­la, hyvin suu­ri osa hai­tois­ta pois­tuu tai vähe­nee huomattavasti.

 15. Pasil­le: koti­kas­vat­ta­jien kiin­ni­jää­mis­ris­ki onkin sit­ten jo hitusen suu­rem­pi. Sii­nä ei pal­joa enää nau­ra­ta, kun duu­ni läh­tee ja lei­ma pysyy otsas­sa ja pape­reis­sa, vaik­ka rikos on uhri­ton (toi­sin kuin sil­loin, kun lait­to­mia päih­tei­tä han­ki­taan rikol­li­sil­ta). Näi­den käyt­tä­jien ran­kai­su tuli­si ehdot­to­mas­ti lopet­taa, kos­ka vaik­ka hei­tä ei monia oli­si­kaan, yksi­kin lain­sää­dän­nön takia syr­jäy­ty­nyt ihmi­nen on tur­ha lisä­kus­tan­nus yhteis­kun­nal­le, kun kysees­sä on mitä toden­nä­köi­sem­min täy­sin työ­ky­kyi­nen ihmi­nen. Lisäk­si has­sua (tai kau­his­tut­ta­vaa) on se, että nyky­lain­sää­dän­nön­kin puit­teis­sa ran­kai­se­mat­ta jät­tä­mi­nen on täy­sin mah­dol­li­nen rat­kai­su. Käy­tän­nös­sä mei­dän ei edes tar­vit­si­si muut­taa lain­sää­dän­töä. Polii­sin lin­jaus olla puut­tu­mat­ta parin kas­vin kas­va­tuk­siin riittäisi.

 16. Ter­vei­set tuu­li­ses­ta Dublinista!

  Olen suu­rin osin kir­joi­tuk­se­si kans­sa samoil­la lin­joil­la, tosin kai­pai­sin perus­te­lu­ja seu­raa­via vas­ta-argu­ment­te­ja vas­taan puhut­taes­sa kan­na­bik­sen laillistamisesta:

  1) Val­vo­tun myyn­nin lail­lis­ta­mi­nen toi­si val­tiol­le vero­tu­lo­ja sekä teki­si huu­me­ri­kol­li­suu­des­ta kannattamattomampaa.

  2)Poliisin resurs­se­ja voi­tai­siin käyt­tää jär­ke­väm­min kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen. (tosin tähän annoit­kin jo itseä­ni tyy­dyt­tä­vän vaih­toeh­don kirjoituksessasi)

  3) Lail­lis­ta­mi­nen pois­tai­si lin­kin kan­na­bik­sen sekä vah­vem­pien huu­mei­den välil­tä, kos­ka päih­det­tä tavoit­te­le­vien ei tar­vit­si­si olla teke­mi­sis­sä huu­me­kaup­piai­den kanssa.

  4) Tut­kit­tu pie­nem­pi hai­tal­li­suus ja addik­toi­vuus ver­rat­tu­na alko­ho­liin ja nykyi­nen lain­sää­dän­tö ovat moraa­li­ses­ti ris­ti­rii­das­sa. Voi­ko tätä perus­tel­la ainoas­taan hait­to­jen yhteen­las­ke­tul­la kas­va­mi­sel­la, vai tuli­si­ko kan­sa­lais­ten itse­mää­rää­mi­soi­keus asias­sa olla tärkeämpi? 

  Sivu­huo­mau­tuk­se­na: nii­tä har­vo­ja koh­tia, jois­ta olin eri miel­tä — tosin täy­sin sub­jek­tii­vi­siin havain­toi­hin perus­tuen — en ole samaa miel­tä väit­tees­tä, ettei­kö mer­kit­tä­vä osa kan­na­bik­sen käyt­tä­jis­tä vähen­täi­si alko­ho­lin­ku­lu­tus­taan vaih­toeh­toi­sen päih­teen olles­sa saatavilla.

  Lisäk­si olen elä­nyt käsi­tyk­ses­sä, että kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen eri mais­sa ei ole mer­kit­tä­väs­ti lisän­nyt sen kulu­tus­ta. Täs­tä minul­la ei kui­ten­kaan ole mitään tilas­toa, johon vii­ta­ta, mut­ta väit­teen pitäes­sä paik­kaan­sa, koko argu­ment­ti yhteen­las­ke­tuis­ta hai­tois­ta murenisi.

  5)Lakien tuli­si pei­la­ta ihmis­ten yleis­tä oikeus­kä­si­tys­tä. Ymmär­tääk­se­ni suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta. Mitä mah­dol­li­sia hait­to­ja pas­si­voi­van ja ter­veys­hai­toil­taan mität­tö­män päih­teen lail­lis­ta­mi­ses­sa olisi?

 17. Osmo olet nii­tä har­vo­ja polii­tik­ko­ja joi­ta voi ottaa tosis­saan. Et ole mikään lipe­vä ammat­ti hymyilijä,kiitos tästä.

  Haluan kysyä mitä täl­lä tar­koi­tat? “Kan­na­bis­ta ei tule vapaut­taa, ellei­vät muut Euroo­pan maat tee sitä ensin.”
  Kos­ka muut Euroo­pan maat ovat vii­mei­sen 10 vuot­ta lie­ven­tä­neet rangaistuksia.
  Tše­kis­sä astui 1.1.2010 voi­maan lis­ta hen­ki­lö­koh­tai­seen käyt­töön dekri­mi­na­li­soi­duis­ta huumeista.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4ihdepolitiikka
  Suo­mes­sa polii­si on ilmoit­ta­nut val­ta­me­dias­sa että alle 10 kas­vin “mari” vil­jel­mis­tä ei men­nä kärä­jil­le vaan saman­lai­nen sak­ko­ran­gais­tus kuin huu­mausai­neen käyttörikoksista.

 18. En ole miten­kään eri­tyi­sen eri mieltä.

  Kui­ten­kin pitäi­si ottaa huo­mioon, että jos halu­taan teh­dä oheis­ri­kol­li­suut­ta syn­nyt­tä­vil­le huu­me­mark­ki­noil­le mitään eri­tyis­tä hait­taa, niin pitäi­si joten­kin vai­kut­taa huu­mei­den kysyn­tään. Tar­jon­nan rajoit­ta­mi­nen pas­sit­ta­mal­la myyn­ti­mie­hiä ja sala­kul­jet­ta­jia häk­kiin ainoas­taan nos­taa huu­mei­den hin­to­ja joka puo­les­taan alen­taa kyn­nys­tä uusien toi­mi­joi­den tun­keu­tua markkinoille.

  Lait­to­mien huu­mei­den kysyn­tään taas voi vai­kut­taa joko käy­tön ran­gais­ta­vuu­del­la tai vaih­toeh­toi­ses­ti avaa­mal­la mark­ki­nat kil­pai­lul­le, eli myy­mäl­lä tava­raa ulos aptee­keis­ta tai alkosta. 

  Käy­tös­tä ran­kai­se­mi­nen ei ole rei­lua, mut­ta myyn­nis­tä ran­kai­se­mi­ses­ta ei ole hyötyä.

 19. Käyt­tö­ran­gais­tuk­sen osal­ta voi­si nou­dat­taa koh­tuul­li­suut­ta, mutta.

  En vie­lä­kään usko, että lail­lis­ta­mi­nen las­ki­si päih­tei­den hin­to­ja. Kum­pi on hal­vem­paa, viros­ta tuo­tu vii­na­pul­lo, vai alkon tuote?
  Miten lail­lis­ta­mi­nen vähen­täi­si rikok­sia, eikö alko­ho­lis­tit tee rikoksia?
  Koti­kas­va­tuk­sen lail­lis­ta­mi­nen toi­si myös jon­nin ver­ran ongel­mia. Onnek­si fik­sut tajua­vat pysyä kai­kis­ta päih­teis­tä eros­sa ja uskal­ta­vat elää omaa elä­mää kai­kil­la aisteilla.

  Päih­tei­den käyt­tö hei­ken­tää ajat­te­lua ja reak­tio­ky­kyä. Oli­si­ko kiva tie­tää, että lää­kä­ri, joka leik­kaa sinua, on edel­li­se­nä ilta­na pös­sy­tel­lyt? Tai len­tä­jä? Tai trukkikuski?

  Itse vaa­din pai­kois­sa mis­sä työs­ken­te­len päih­teet­tö­myyt­tä oman ja mui­den tur­val­li­suu­den takia. Kukaan ei ole vie­lä todis­ta­nut kan­na­bis­ta hai­tat­to­mak­si tai täy­sin ongelmattomaksi.

  Ja mitä veroi­hin tulee, uskoi­sin Osmon­kin tie­tä­vän, että pel­käs­tään tupak­ka kulut­taa yhteis­kun­nan varo­ja noin mil­jar­din enem­män kuin tuo vero­tu­lo­ja, alko­ho­li noin 3 mil­jar­dia enem­män. Että mit­kä vero­tu­lot valtiolle?

 20. Subu­texin käyt­tö kor­vaus­hoi­dos­sa muut­ti Tam­pe­reen 40 hero­nis­tin jou­kon 400 hen­gen sybu­texin tykit­tä­jäk­si. Hyvä aie, mut­ta suo­raan suo­neen pii­ki­tet­ty subu­tex on ihan eri asia kuin suun kaut­ta otet­tu vieroituslääke.

  2008 laman seu­rauk­se­na kan­na­bik­sen koti­kas­va­tus on räjä­tä­nyt käsiin. Vali­tet­ta­vas­ti koti­kas­vat­ta­jat ovat kovin vähän kiin­nos­tu­nei­ta palo­tur­val­li­suu­des­ta ja ennen muu­ta kas­veis­ta levi­ää ympä­ris­töön kar­mai­se­va kat­ku. Kas­vit voi­si jät­tää kas­vat­ta­mat­ta ihan suosiolla.

  Huu­mei­den käyt­tö ja pie­ni kotio­kas­va­tus on jo nyt käy­tän­nös­sä sal­lit­tua — polii­si ei sii­hen puu­tu kuin pakos­ta, muu­ta­maa kas­via ei oie­kin des sako­te­ta — ja sakk­ko­ran­gais­tuk­sia ei toki mak­se­ta, kun sii­tä ei sen kum­mem­pia seu­rauk­sia tule. Alan ihmi­set tie­tä­vät ibe­raa­lin lin­jan — kovin pal­joa sitä ei ole onnek­si mainostettu.

  Oden ehdo­tuk­set ovat Suo­mes­sa jo arkea. Ihan hyvä niin. Kat­kai­sua eteen­kin nuo­ril­la pitäi­si nopeut­taa — esi­mer­kik­si muut­ta­mal­la sakot ja ehdol­li­set (pila­ran­gais­tusklet) ihan oikeik­si nuo­ri­so­ran­gais­tuk­si, jois­sa yhdis­te­tään vie­roi­tus ja yhdys­kun­ta­pal­ve­lu _nopeasti_.

  Huu­me-rötös-kier­teen saa­mi­nen poik­ki yhteis­kun­nan avul­la on vain kovin hidasta. 

  Samal­la kovim­pien hume­ri­kol­lis­ten ran­gais­tuk­sia on koven­net­te­ta — “ensi­ker­tais­ten” ulko­maa­lais­ten ehdol­li­set ran­gais­tus­ket ovat epä­koh­ta mui­den­kin kuin per­su­jen mielestä.

  Sak­ko­jen muu­to­ran­gais­tuk­se­na yhdys­kun­ta­pal­ve­lu oli­si saa­ta­va myös takai­sin. Eri­tyi­ses­ti syr­jäy­ty­mi­sen pahe­ne­mi­sen estä­mi­sek­si. Niin, ja käyt­tö­ri­kos ehdol­li­ses­sa /yhteiskuntpalvelussa pitäi­si tie­tää seuraamuksia.

  1. Kor­vaus­hoi­dos­sa ei subu­texia tyki­te­tä suo­neen vaan ote­taan suun kaut­ta val­vo­tus­ti. Nuo tykit­täö­jät käyt­tä­vät sala­kul­je­tet­tua tai muu­tenb lait­to­mas­sa kau­pas­sa ole­vaa subutexia.

 21. Keven­nys:

  Lois­ta­van Sha­me­less / Hävyt­tö­mät tv-sar­jan int­ros­sa köy­hyys ja huu­meet nivo­taan osuvasti:

  End pover­ty — chea­per drugs now”

  Huu­me­hö­röil­lä perus­tu­lon lisää­mi­nen edis­tää enem­män vii­nan ja pil­le­rie­den osat­mis­ta kuin ruis­lei­vän hankkimista.

 22. Kan­na­bik­sen kas­vat­ta­mi­sen koh­dal­la oikeus­käy­tän­tö hakee vie­lä uomaan­sa. Osit­tain tämä joh­tuu sii­tä, että kas­vat­ta­mi­ses­ta saa­ta­van käyt­tö­val­miin päih­teen ja kas­va­tet­ta­va­na ollei­den kas­vien sekä kas­va­tus­me­ne­tel­mien suh­tees­ta ei ole ollut riit­tä­väs­ti tie­toa. Tilan­ne on kui­ten­kin näil­tä osin vähi­tel­len paran­tu­mas­sa, eikä ikku­na­lau­ta­kas­vat­ta­ji­na enää pide­tä poten­ti­aa­li­si­na dii­le­rei­nä. Paris­ta kas­vis­ta voit nyky­ään odot­taa saa­va­si 20–30 päi­vä­sak­koa, eli ran­gais­tus­ta­so vas­taa yli­no­peus­sak­ko­ja. On sit­ten koko­naan toi­nen asia, että työ­elä­mäs­sä ja yhteis­kun­nas­sa muu­toin suh­tau­du­taan koti­kas­vat­te­luun olen­nai­ses­ti pahek­su­vam­min kuin ylinopeuksiin. 

  Sum­ma sum­ma­rum: Osmon kai­paa­ma erot­te­lu lie­viin ja vaa­ral­li­siin huu­mausai­nei­siin on jo toteu­tet­tu (hie­no­syi­sem­min) oikeus­käy­tän­nös­sä, vaik­ka pelk­kää laki­kir­jaa luke­mal­la tätä ei voi havaita.

 23. Osmo mene itse istu­maan van­ki­laan jos­tain teos­ta mis­tä ei ole koi­tu­nut hait­taa yhteis­kun­nal­le. Mil­tä se sinus­ta tuntuisi?

  Minä kas­va­tin itsel­le­ni pie­nen mää­rän kan­na­bis­ta ja kun jäin sii­tä tois­ta­mi­seen kiin­ni niin minut nyt ollaan tuo­mit­se­mas­sa ehdot­to­maan vankeuteen.

  Elä­mä­ni siis on pilal­la. Vai kuvit­te­let­ko sinä Osmo pik­kui­nen että minä pal­kit­sen tämän val­tion nyt sit­ten mene­mäl­lä van­keu­den jäl­keen töi­hin ja nuo­les­ke­len tei­kä­läi­siä oikein ahkerasti??

  Voi kuin­ka vää­räs­sä sinä Osmo pik­ku­rui­nen olet­kaan. Ikävää 🙁

  Osmo jos sinä et voi kor­va­ta alko­ho­lia kan­na­bik­sel­la niin mik­si et sal­li sitä sil­ti niil­le jot­ka sen ovat teh­neet? Olet­ko kat­ke­ra vai sadisti?

 24. Täl­lä het­kel­lä huu­meis­ta val­tiol­le tule­vat tulot ovat pyö­reä nol­la. Kulu­ja koi­tuu suo­raan mitat­ta­vien lisäk­si syr­jäy­ty­mi­sen, tau­tien, rikol­li­suu­den jne. muo­dos­sa suh­teet­to­man pal­jon käy­tön ylei­syy­teen nähden.

  Subu­tex on juh­la­pu­heis­ta huo­li­mat­ta peri­aat­tees­sa ihan yhtä järeä päih­de kuin heroii­ni, ero­na on kai lähin­nä se, ettei sii­tä tule hen­gi­tys­la­maan­nus­ta ja se on sik­si turvallisempi.

 25. Kum­pi on hal­vem­paa, viros­ta tuo­tu vii­na­pul­lo, vai alkon tuo­te?’ Tatu Chanth
  Viros­ta tuo­tu vii­na­pul­lo on laillinen.
  ‘Miten lail­lis­ta­mi­nen vähen­täi­si rikok­sia, eikö alko­ho­lis­tit tee rikok­sia?’ Tatu Chanth
  Mel­kein min­kä vaan kiel­tä­mi­nen lail­la lisää rikok­sia, kun ne ihmi­set, jot­ka miel­tä­vät ko. lain pel­käk­si sim­pu­tuk­sek­si, eivät nou­da­ta sitä.
  Lisäk­si esim. alko­ho­lin kiel­to­la­ki toi muka­naan run­saas­ti sala­kul­je­tus­ta yms. jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta. Joka on siis riip­pu­vai­nen laeis­ta, jot­ka luo­vat sil­le mark­ki­na­raon. Ilmi­öön ei tar­vi­ta totaa­li­kiel­toa; Ruot­sin koke­muk­sen mukaan jo tupa­kan hin­nan nos­ta­mi­nen riit­tä­vän kor­keal­le tekee ammat­ti­mai­sen sala­kul­je­tuk­sen kannattavaksi.
  Lai­ton tila luo aina rikol­li­suut­ta. Jos suo­ma­lai­nen pros­ti­tuoi­tu ei voi kar­hu­ta saa­ta­vi­aan asiak­kaal­ta lail­lis­ta tie­tä (täl­lai­nen pää­tös tuli äsket­täin oikeu­des­sa), syn­tyy mark­ki­nat vaih­toeh­toi­sil­le, mak­sat tai itket ja mak­sat ‑perin­tä­pal­ve­luil­le. Joi­hin voi­daan yhdis­tää tur­va­pal­ve­lui­ta, kun pros­ti­tuoi­tu­jen tur­val­li­suus ei oikeas­taan kiin­nos­ta ns. kun­non ihmi­siä ja viran­omai­sia. Sit­ten voi­daan kau­his­tel­la pari­tus­ta ja mafiaa.

 26. Subu­tex (tai oikeas­taan sen sisäl­tä­mä buprenorfiini)on erin­omai­nen esi­merk­ki ratio­naa­li­sen huu­me­po­li­tii­kan vai­keu­des­ta. Sen piti olla lää­ke, jol­la heroii­ni­riip­pu­vai­set saa­daan joko vie­roi­tet­tua päih­teis­tä koko­naan tai aina­kin toi­min­ta­ky­kyi­sik­si kan­sa­lai­sik­si tur­val­li­sel­la ja edul­li­sel­la lää­ki­tyk­sel­lä. Käy­tän­nös­sä subus­ta tuli vain heroii­nin rin­nal­le uusi laa­ja­mit­tai­ses­ti vää­rin­käy­tet­ty päih­de. Subu­tex on heroii­nia tur­val­li­sem­pi ja edul­li­sem­pi päih­de. Sel­lai­se­na se on hou­ku­tel­lut käyt­tä­jik­seen suu­ren jou­kon ihmi­siä, jot­ka tus­kin oli­si­vat kos­kaan aloit­ta­neet heroii­nin käyt­töä. Piri­nark­ka­ril­la on nimit­täin jon­kun­lai­nen kyn­nys ryh­tyä hepon tykit­tä­jäk­si. Se kun on ollut ja on edel­leen oikeas­ti arvaa­ma­ton­ta ja vaa­ral­lis­ta puu­haa. Tasa­laa­tui­sen apteek­ki­tuot­teen (väärin)käyttö on tur­val­li­sem­paa, eikä kyn­nys sik­si ole niin korkea.

  1. Subu­texin ongel­ma on se, että Rans­kas­ta sitä todel­la saa aptee­kis­ta. Suo­mes­ta ei saa, kuin tiu­kas­sa val­von­nas­sa ole­vat luottopotilaat.

 27. Osmo: En haluais nyt lii­kaa kri­ti­soi­da, kun tämä sinun kir­joi­tus var­maan paras­ta, mitä kukaan kan­san­edus­ta­ja on iki­nä saa­nut aikaan huu­meis­ta, mut­ta en sil­ti mal­ta olla huomauttamatta:

  Onko kan­na­bik­ses­ta käyt­täm­sies­tä hait­taa? ei ole oikea kysymys.

  Onko kan­na­bik­ses­ta käyt­tä­mi­ses­tä enem­män hait­taa kuin hyö­tyä? on jo parem­pi kysymys.

  Onko kan­na­bik­sen kiel­to­lais­ta enem­män hait­taa kuin hyö­tyä? on oikea kysymys.

  Kiel­to­lais­ta seu­raa pal­jon kustannuksia:

  1. Huu­mei­den val­mis­tus ja jake­lu on täy­sin teho­ton­ta. Val­mis­ta­jil­le tulee pal­jon kus­tan­nuk­sia, kun pitää toi­mia salaa ja pie­ni­muo­toi­ses­ti, kuten myös myy­jil­le. Suu­ri osa näis­tä kus­tan­nuk­sis­ta koh­dis­tuu kulut­ta­jil­le, jot­ka ovat kes­ki­mää­räis­tä huo­nom­mas­sa talou­del­li­ses­sa ase­mas­sa. Tämä kus­tan­nus osuu siis yhteis­kun­nan huo­no-osai­sil­le, eli on regressiivinen.

  2. Käyt­tä­jil­le tulee kus­tan­nuk­sia käy­tön salaa­mi­ses­ta ja sosi­aa­li­ses­ta stig­mas­ta, joka voi vähen­tää kan­na­bik­ses­ta saa­ta­vaa nautintoa.

  3. Kan­na­bik­sen kiel­to­lais­ta seu­raa suu­ria kus­tan­nuk­sia polii­sin, oikeus­lai­tok­sen ja van­ki­loi­den kaut­ta ja nämä kus­tan­nuk­set osu­vat osak­si kulut­ta­jiin (oikeu­den­käyn­tei­hin mene­vä aika ja van­ki­la­tuo­mioi­hin mene­tet­ty aika), mut­ta suu­rel­ta osal­ta tie­tys­ti myy­jiin ja veron­mak­sa­jiin (oikeu­den­käyn­tien, polii­sin ja van­ki­loi­den kustannukset).

  4. Kiel­to­lais­ta seu­raa myös kus­tan­nuk­sia kai­kil­le niil­le kan­na­bik­sen poten­ti­aa­li­sil­le käyt­tä­jil­le, jot­ka eivät käy­tä kan­na­bis­ta kos­ka se on lai­ton­ta. Päih­teen hyö­dyt jää­vät siis heil­tä kokematta.

  Kiel­to­lain kumoa­mi­ses­ta on toki sii­tä­kin kus­tan­nuk­sia, kun sel­lai­set käyt­tä­jä­ryh­mät, jot­ka koke­vat kan­na­bik­sen käyt­tä­mi­ses­tä enem­män hait­taa kuin sii­tä on hyö­tyä lisää­vät kan­na­bik­sen käyt­töään. Väi­tän, että tämä lisäys on hyvin mar­gi­naa­lis­ta, jos kan­na­bik­sen hin­ta ei muutu.

  Mil­lä perus­teel­la ajat­te­let, että kiel­to­lain yllä­pi­tä­mi­sen kustannukset(/hyödyt) ovat sen kumoa­mi­sen kustannuksia(/hyötyjä) suuremmat?

 28. Kor­vaus­hoi­to­ja on annet­ta­va nykyis­tä sel­väs­ti vapaam­min. Kor­vaus­hoi­to­lääk­kei­tä on katu­kau­pas­sa ja nii­tä käy­te­tään huu­meen­omai­ses­ti, mut­ta nämä eivät ole peräi­sin yhteis­kun­nan tar­joa­mas­ta korvaushoidosta.”

  Mihin Soi­ni perus­taa tämän? Oman koke­muk­se­ni mukaan kor­vaus­hoi­toa käy­te­tään hyvin ylei­ses­ti vää­rin. Subua ei lio­te­ta kie­len alla vaan vede­tään nok­kaan, rän­ni­te­tään ja/tai myy­dään eteen­päin. Yhteis­kun­nan tar­joa­mil­la huu­meil­la lisä­tään huu­mei­den­käyt­töä! On tot­ta, että subun ylian­nos­tuk­seen ei kuo­le niin kuin heroii­niin, mut­ta subu­kou­kus­ta irrot­tau­tu­mi­nen on val­ta­van työn takana.

  Tähän samaan ongel­maan kuu­lu­vat myös lää­kä­rit, jot­ka anta­vat asiak­kail­le liu­ku­hih­nal­ta bent­so­re­sep­te­jä, niin että bent­sot myy­dään eteen­päin ja nii­tä vää­rin­käy­te­tään alko­ho­lin kans­sa. Seka­käy­tön seu­rauk­set ovat järkyttävät.

 29. Osmo:

  Art­tu­ri B
  Tämä kir­joi­tus ei ole ennä­tys­kel­poi­nen kan­san­edus­ta­jien sar­jas­sa. Olen vas­ta ehdokas.

  Mä tie­dän tot­ta­kai, että sä et oo nyt kan­san­edus­ta­ja ja että oot ehdolla.

  Mun mie­les­tä täs­sä yhtey­des­sä pätee kui­ten­kin, ker­ran kan­san­edus­ta­ja aina kan­san­edus­ta­ja ja sii­nä­kin poru­kas­sa tää saat­toi olla ennätys.

 30. Tatu mai­nit­si ylem­pä­nä tupa­koin­nin kus­tan­nuk­sis­ta yhteis­kun­nal­le. Tode­taan nyt, että väit­tee­si ei pidä paik­kaan­sa: tupa­koi­jat kuo­le­vat nuorempina. 

  Ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mäl­le kaik­kein kal­liim­mik­si tule­vat ter­veet, tupa­koi­mat­to­mat nor­maa­li­pai­noi­set ihmi­set. He elä­vät pitem­pään ja sai­ras­ta­vat pit­kään erit­täin hoi­toin­ten­sii­vi­siä tau­te­ja kuten dementia.

  Eli­ni­kä­odo­te mukaan las­ket­tu­na yli­pai­noi­nen tupa­koi­va ihmi­nen tulee ter­vey­den­hoi­to­kus­tan­nuk­sil­taan n. 100,000 euroa hal­vem­mak­si kuin ter­ve normipainoinen. 

  Moni asia on aivan eri tolal­la kuin pikai­sen ajat­te­lun jäl­keen luulisi.

  http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050029

 31. Lurk­ki: pois­te­taan nopeus­ra­joi­tuk­set, ei ole sen jäl­keen yli­no­peuk­sia. Eihän se ketään tapa, pie­ni vauh­din lisäys? En minä ole kos­kaan kolaroinut.

  Juha­ni: läh­de on THL:län tuot­ta­mas­ta mate­ri­aa­lis­ta. Tie­dät­kö pal­jon­ko mak­saa mak­san­siir­to? Entäs keuh­kon­siir­to? Yksi­kään tupa­koit­si­ja ei voi vetää niin pal­jon verol­lis­ta röö­kiä, että pys­tyi­si mak­sa­maan sai­ras­lo­man­sa mitä esim. keuh­koah­tau­man hoi­to mak­saa yhteis­kun­nal­le. Sii­hen ei rii­tä 1000 tupakoitsijaakaan.

  Kyl­lä, tar­kis­tan läh­tee­ni. Suo­sit­te­len tutus­tu­mis­ta keuh­ko­sai­rauk­sien hoi­toon ja kustannuksiin.

 32. Tatu Canth:

  En vie­lä­kään usko, että lail­lis­ta­mi­nen las­ki­si päih­tei­den hin­to­ja. Kum­pi on hal­vem­paa, viros­ta tuo­tu vii­na­pul­lo, vai alkon tuote?

  Jopas on outo ver­taus. Viros­ta tuo­tu lail­li­nen vii­na­pul­lo on hal­vem­pi sik­si, että sii­nä on pie­nem­mät tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set ja pie­nem­pi vero kuin suo­ma­lai­ses­sa pul­los­sa. Lai­ton kan­na­bis on kal­liim­paa kuin lail­li­nen kan­na­pis sik­si, että sen tuo­tan­to- ja levi­tys­kus­tan­nuk­siin sisäl­tyy lait­to­muu­den joh­dos­ta suu­ri ris­ki. Ei ole mitään teo­reet­tis­ta syy­tä olet­taa, että lail­li­nen kan­na­bis oli­si kal­liim­paa tai saman hin­tais­ta kuin lai­ton. Ellei hin­taa sit­ten pide­tä kei­no­te­koi­ses­ti ylhäällä.

  Miten lail­lis­ta­mi­nen vähen­täi­si rikok­sia, eikö alko­ho­lis­tit tee rikoksia?”

  Yksin­ker­tai­sim­mil­laan siten, että yhtä­kään tuo­mio­ta kan­na­bik­sen käy­tös­tä ei enää tuli­si. Tai jos myyn­ti­kin vapau­tet­tai­siin niin ei sii­tä­kään. Lisäk­si hin­nan las­ku saat­tai­si vähen­tää rötös­te­lyn tar­vet­ta joil­lain, mah­dol­li­ses­ti mel­ko har­voil­la yksi­löil­lä. Kiel­to­la­ki myös taval­laan rajaa käyt­tä­jiä yhteis­kun­nan ulko­puo­lel­le ja saat­taa siten lisä­tä rikol­li­suut­ta epäsuorasti.

  Kan­na­bik­sen ei myös­kään tie­de­tä aiheut­ta­van sen tyyp­pis­tä väki­val­ta­ri­kol­li­suut­ta yms., jota alko­ho­li aiheuttaa.

 33. Tatu — esi­tin sel­keän läh­teen, mis­sä ver­tail­laan ter­vey­den­hoi­to­kus­tan­nuk­sia ja sinä olet edel­leen eri miel­tä. Kyl­lä tupa­koi­jan ter­vey­den­hoi­toon kuluu pal­jon rahaa, mut­ta vie­lä enem­män menee ei-tupa­koi­van. Tui­jo­tat yhtä lukua etkä nii­den sum­maa. Satun tie­tä­mään, mitä mak­san­siir­to mak­saa. Tie­dät­kö, kuin­ka pal­jon mak­saa 65–90v eli 25 vuo­den ajan demen­toi­tu­neen ihmi­sen hoito?

 34. @Tatu Chanth
  Vas­taeh­do­tus: las­ke­taan nopeus­ra­joi­tuk­set kol­meen­kymp­piin kaik­kial­la. Lii­ken­tees­tä tulee tosi, tosi tur­val­lis­ta. Vain sydä­me­tön ihmi­nen, joka ei väli­tä lii­ken­ne­kuo­le­mis­ta, voi vas­tus­taa tätä.

 35. Tatu hyvä: et voi ver­ra­ta päih­tei­den vai­ku­tuk­sia toi­siin­sa. Tupak­ka ei aiheu­ta samo­ja ongel­mia kuin alko­ho­li, alko­ho­li ei aiheu­ta samo­ja ongel­mia kuin kah­vi, kah­vi ei aiheu­ta samo­ja ongel­mia kuin hamp­pu ja hamp­pu ei aiheu­ta samo­ja ongel­mia kuin tupakka.

  Lisäk­si, päih­tei­den lait­to­muus aiheut­taa suu­rem­pia ter­vey­son­gel­mia kuin nii­den käyt­tö. Suo­sit­te­len luke­maan raport­te­ja Por­tu­ga­lis­ta, jos­sa vuon­na 2001 dekri­mi­na­li­soi­tiin lait­to­mien huu­mausai­nei­den käyt­tö. Kaik­ki päih­tei­sin liit­ty­vät ter­vey­son­gel­mat ovat ovat vähentyneet.

  Onnis­tuit myös ver­taa­maan päih­tei­den käyt­töä tekoi­hin, joil­la on sel­keäs­ti osoi­tet­ta­vis­sa ole­va uhri. Tuli­si­ko maa­il­mas­ta tur­val­li­sem­pi paik­ka, jos kiel­let­täi­siin vaik­ka­pa pul­lan syö­mi­nen? Rikol­li­sia aina­kin saa­tai­siin lisää kiin­ni, ja sehän on tär­kein­tä, eikös niin?

 36. Kan­na­bis­ta ei tule vapaut­taa, ellei­vät muut Euroo­pan maat tee sitä ensin.”

  Täs­sä var­maan­kin pelä­tään mah­dol­lis­ta huu­me­tu­ris­mia. Mie­tin, että eikö oli­si käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta sal­lia myyn­ti vain Suo­men kan­sa­lai­sil­le. Eli kan­na­bis­ta sai­si ostaa lail­li­ses­ti vain Suo­men pas­sil­la tai vas­taa­val­la. Täl­lai­sen­kin lail­lis­ta­mi­sen seu­rauk­se­na kan­na­bis­ta var­maan sai­si kadul­ta hyvin hel­pos­ti, mut­ta lisäi­si­kö tämä huu­me­tu­ris­min mää­rää? Käsit­tääk­se­ni tie­tyis­sä mais­sa kan­na­bik­sen hank­ki­mi­nen kadul­ta on nau­ret­ta­van help­poa, mut­ta näi­tä mai­ta ei sil­ti miel­le­tä sel­lai­sik­si huu­me­tu­ris­tien koh­de­maik­si kuin vaik­ka­pa Alankomaat.

  Molem­pien hai­tat ovat yhteen­las­ket­tu­na suu­rem­mat kuin pel­kän alko­ho­lin haitat.”

  Onko todel­la näin? Mitä itse olen maa­il­maa seu­rail­lut, olen jää­nyt käsi­tyk­seen että kes­ki­ver­to­käyt­tä­jä vähen­tää alko­ho­lin­ku­lu­tus­ta kun kan­na­bis­ta on saa­ta­vil­la. Kan­na­bis­ta ja alko­ho­lia myös har­vem­min käy­te­tään suu­rem­mis­sa mää­rin yhdes­sä, kos­ka sii­tä seu­raa fyy­si­nen pahoin­voin­ti ja väsy­mys. Onko­han aihees­ta tutkimuksia?

 37. Minä vas­tus­tan ehdotusta. 

  Minus­ta se oli­si todel­la turmiollinen.Huumeiden käyt­tö var­maan­kin räjäh­täi­si vapau­tuk­sen jäl­keen. Se taa­sen ennen pit­kää joh­tai­si huu­me­kuo­le­mien lisääntymiseen. 

  Huu­me­ti­lan­ne Suo­mes­sa 2010 ‑rapor­tis­ta:
  “Huu­mausai­nei­den ongel­ma­käyt­tä­jät ovat usein hyvin syr­jäy­ty­nei­tä. Vuonna
  2009 huu­me­hoi­don asiak­kais­ta 65 % oli työt­tö­miä ja 12 % asunnottomia.”
  Onko­han työt­tö­myys ja/tai asunn­ot­to­muus huu­mei­den­käy­tön seuraus?

  Alko­ho­li­ve­ron las­ke­mi­sen seu­rauk­se­na alko­ho­li­kuo­le­mien mää­rä lisään­tyi huomattavasti:

  http://archive.med.helsinki.fi/newspage.asp?route=1.730.6027.6104

  Alko­ho­li­ve­ron alen­nus mer­kit­si alko­ho­liin liit­ty­vien äkil­lis­ten kuo­le­mien mää­rän lisään­ty­mis­tä kah­dek­sal­la tapauk­sel­la vii­kos­sa maa­lis­kuus­ta 2004 läh­tien. Vuo­teen 2003 ver­rat­tu­na lisäys oli 17 prosenttia.”
  “Vuo­si­ta­sol­la lisäyk­sen mää­räk­si arvioi­tiin 420 kuolemaa.”

  Lop­pu­tu­le­ma: Ehkä­pä meil­le on lopul­ta hyväk­si se ettei päih­tei­tä kovin pal­jon vapau­te­ta. Ei aina­kaan nopeas­sa aikataulussa.

 38. Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sel­la on sel­viä talou­del­li­sia hyö­ty­jä. Kaik­ki­han sen ymmär­tä­vät, että sil­loin voi­daan kerä­tä vero­tu­lo­ja. Kan­na­bik­sel­la on myös yksi kiis­tä­mä­tön suu­ri hyö­ty — sii­tä tulee hyvä olo suu­rim­mal­le osal­le väes­tös­tä. Lail­lis­ta­mi­sel­la on kui­ten­kin suu­ri mer­ki­tys vähem­mis­töl­le, jota väes­tös­tä on ehkä 5–10 %. Heil­le kan­na­bik­ses­ta tulee erit­täin hyvä olo, jotain, mil­le ei pär­jää alko­ho­li, amfe­ta­mii­ni eikä kokaii­ni. Minä kuu­lun tähän vähemmistöön.

  Minul­le kysy­mys kan­na­bik­ses­ta ei ole vain sii­nä, saan­ko minä käyt­tää kan­na­bis­ta lail­li­ses­ti — minä­hän pys­tyn käyt­tä­mään halua­ma­ni mää­rät kan­na­bis­ta. Kyse on sii­tä, että minun on puo­lus­tet­ta­va myös kal­tai­sia­ni — rakas­tet­ta­va lähim­mäis­tä­ni — sik­si kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen on minul­le ei vain uskon­nol­li­seen kysy­myk­seen ver­rat­ta­vis­sa ole­va, vaan todel­la uskon­nol­li­nen kysymys.

  Huu­me­kaup­piai­den demo­ni­soin­ti on Osmo — anteek­si vaan — popu­lis­tis­ta. Minä en tar­vit­se kaup­piai­ta sil­loin, jos kas­va­tan itse kan­na­bis­ta. Loma­mat­kal­la ostan kan­na­bis­ta kyl­lä mie­lel­lä­ni, enkä ole sil­loin kaup­pi­aan uhri, enkä todel­la­kaan osal­lis­tui­si mihin­kään ilmian­toon edes ran­gais­tuk­sen itseä­ni uha­tes­sa. Tie­dät var­mas­ti itse­kin, että on ole­mas­sa myös huu­me­kaup­piai­ta, mui­ta­kin kuin kan­na­bis­kaup­piai­ta — vaik­ka­kin pää­asias­sa nimen­omai­ses­ti kan­na­bis­kaup­piai­ta — jot­ka teke­vät työ­tään ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä. Minä­kään en oli­si kos­kaan tutus­tu­nut kan­na­bik­seen ilman huu­me­kaup­piai­ta. Minä toi­min lail­lis­ta­mis­puo­lel­la — kaup­pi­aat toi­mi­vat käy­tän­nön asiois­sa — näi­tä­hän ei voi yhdis­tää, kos­ka molem­mat toi­min­nat kärsisivät.

  Minul­le kan­na­bis ei ole alko­ho­lin kor­vi­ke. Jos en käy­tä kan­na­bis­ta, en käy­tä juu­ri­kaan alko­ho­lia ja kan­na­bik­sen käy­tön yhtey­des­sä en käy­tä alko­ho­lia lain­kaan. Kan­na­bis­ta käy­tet­tyä­ni minä en mene sekai­sin, vaan kyke­nen loo­gi­seen päät­te­lyyn sii­nä mis­sä muul­loin­kin. Vaik­ka rat­ko­maan dif­fe­ren­ti­aa­liyh­tä­löi­tä ( sii­nä en tosin ole kovin kum­moi­nen, mut­ta omaa alaa­ni on enem­män algebra ja struk­tuu­rei­ta ja ope­raa­toi­ta pys­tyn käsit­te­le­mään sii­nä mis­sä muul­loin­kin — en sil­ti ole mate­maa­tik­ko). Minul­la ei kan­na­bik­sen käy­tös­tä kär­si myös­kään moto­riik­ka, eikä hie­no­mo­to­riik­ka. Eikä myös­kään lyhyt- eikä pit­kä­kes­toi­nen muis­ti. Myös fyy­si­nen kun­to­ni on pait­si ikäi­sek­se­ni, niin myös ylei­ses­ti ottaen erin­omai­nen ja tes­tat­tu myös työ­ky­ky­tes­teis­sä. Olen 43-vuo­tias ja tämän vuo­den puo­lel­la vii­mek­si käy­tet­tyä­ni kol­me viik­koa kan­na­bis­ta huo­mat­ta­via mää­riä päi­vit­täin, minua epäil­tiin alle kol­me­kym­men­tä vuotiaaksi.

  Edel­lä mai­nit­se­ma­ni ei ehkä kui­ten­kaan hir­veäs­ti sinua ihme­ty­tä — enhän suin­kaan ole ainoa laa­tua­ni. Minä ja kal­tai­se­ni van­hem­mat mie­het ja nai­set tule­vat kyl­lä toi­meen kiel­to­lain aika­na­kin ja saa­vat kan­na­bis­ta käyt­töön­sä suh­teel­li­sen vaa­rat­to­mas­ti. Kun kaik­ki muut kil­van huo­leh­ti­vat sii­tä, että nuo­ret eivät vain sai­si käyt­töön­sä kan­na­bis­ta, niin minua taas huo­let­taa eni­ten se, että nuo­ret täy­si-ikäi­set — kal­tai­se­ni, jot­ka kuu­lu­vat vähem­mis­töön, jol­le kan­na­bik­sel­la on erit­täin suu­ri posi­tii­vi­nen vai­ku­tus — eivät pää­se käyt­tä­mään kan­na­bis­ta elä­mät­tä jat­ku­vas­ti lain­val­vo­jien pelossa.

  Minul­le tuo huu­me­kaup­piai­den demo­ni­soin­ti kuu­los­taa sil­tä kuin sanoi­sit homo­sek­su­aa­lil­le: ” Ei homo­ja tule ran­gais­ta, hehän ovat vain uhre­ja. Mut­ta homo­sek­su­aa­li­seen tekoon yllyt­tä­viä tulee ran­gais­ta. Jos me nyt jätäm­me ran­kai­se­mat­ta homo­ja, niin he voi­vat sit­ten ilmian­taa näi­hin tekoi­hin yllyt­tä­nei­tä taho­ja, homo­dis­ko­jen pitä­jiä ja homo­por­non tuot­ta­jia …” Homo­por­non tuot­ta­jat var­mas­ti ansait­se­vat myös toi­min­nal­laan, kuten myös vaik­ka­pa DTM:n pitä­jät. Vii­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten tämän kal­tai­nen ajat­te­lu oli yhtä libe­raa­lia kuin sinun ajat­te­lusi nyky­ään. 1971 homo­sek­su­aa­li­suus pois­tet­tiin rikos­lais­ta ja kym­me­nen vuot­ta myö­hem­min se pois­tet­tiin sai­rauk­sien jou­kos­ta. Ehkä minul­la on siis toi­voa, että kal­tai­sia­ni ei kym­me­nen vuo­den kulut­tua pide­tä rikol­li­si­na ja kah­den­kym­me­nen vuo­den kulut­tua sai­raa­na, vaik­ka syr­ji­mi­nen on jo sii­nä pis­tees­sä, että var­mas­ti tulee vie­lä nel­jän­kym­me­nen vuo­den kulut­tua ole­maan ehey­tys­tä vaa­ti­via tahoja.

  Kan­na­bik­sen käy­tös­tä saat­taa seu­ra­ta joil­le­kin joi­ta­kin ter­veys­hait­to­ja — lää­ke­tie­teen ja far­ma­ko­lo­gian ja tok­si­ko­lo­gian oppi­kir­jo­jen mukaan ne ovat kui­ten­kin vähäi­siä. Jot­kut tahot esit­tä­vät uusien, vah­vem­pien lajik­kei­den tuo­van uusia hait­to­ja, mut­ta kukin­nos­ta ollaan aina saa­tu yksin­ker­tai­ses­ti sii­vi­löi­mäl­lä vah­vem­paa — THC ei muu­tu mik­si­kään satoi­sam­pien lajik­kei­den myö­tä, joka oli­si oikea ter­mi. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en ole tun­te­nut yhtään monion­gel­mais­ta kan­na­bis­ta ainoa­na päih­tee­nä käyt­tä­vää (itse­ni luen tähän ryh­mään, vaik­ka jos­kus har­voin käy­tän alko­ho­lia ja olen jos­kus kokeil­lut kokaii­nia ja amfe­ta­mii­nia), vaik­ka olen tun­te­nut monion­gel­mai­sia, jot­ka eivät käy­tä mitään päih­tei­tä. En yri­tä väit­tää, että kan­na­bis suo­je­li­si ongel­mil­ta, mut­ta monion­gel­mai­set kan­na­bik­sen käyt­tä­jät ovat ongel­man­sa hank­ki­neet muu­al­ta. Pelk­kä alko­ho­li aiheut­taa run­saas­ti käy­tet­ty­nä niin pal­jon yksis­tään eli­mel­li­siä vau­rioi­ta, että kan­na­bik­sen ei ole jär­ke­vää väit­tää lisää­vän sii­nä mit­ta­kaa­vas­sa mitään ongelmia.

  On ole­mas­sa ongel­mai­sia ihmi­siä, jot­ka saa­vat loh­tua kan­na­bik­ses­ta ja jät­tä­vät sit­ten ongel­mi­aan rat­ko­mat­ta, mut­ta ei var­mas­ti ole mitään takei­ta sii­tä, että he rat­kai­si­si­vat ongel­man­sa ilman kan­na­bis­ta. Kan­na­bis on kui­ten­kin yksi niis­tä har­vois­ta päih­teis­tä, joi­hin ihmi­set yleen­sä yksin­ker­tai­ses­ti kyl­läs­ty­vät. Jopa minä ja kal­tai­se­ni. Kai­kel­le on mää­rän­sä. Minul­le kan­na­bik­sen käy­tön lopet­ta­mi­nen ei ole aiheut­ta­nut parin kuu­kau­den päi­vit­täi­sen käy­tön jäl­keen ( iltai­sin arki­sin työ­päi­vien jäl­keen ja vii­kon­lop­pui­sin pidem­piä päi­viä) tai kol­me viik­koa aamus­ta iltaan, mitään vie­roi­tusoi­rei­ta — ei edes yhtä une­ton­ta yötä, vaik­ka unet­to­mia öitä minul­la on jos­kus muu­ten ollut­kin. Itse asias­sa minul­la on usein jopa kuu­kausia jat­ku­nut parem­pi olo pit­kään jat­ku­neen kan­na­bik­sen käy­tön jäl­keen. Olen var­mas­ti vähem­mis­töön kuu­lu­va kan­na­bik­sen suh­teen ja kyse on toden­nä­köi­ses­ti aina­kin osit­tain geno­tyy­pis­tä, mut­ta sen­hän ker­roin­kin jo aiemmin.

  Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen toden­nä­köi­ses­ti ja lähes var­mas­ti kas­vat­tai­si Suo­mes­sa myös kan­na­bik­sen kulu­tus­ta. Se lisäi­si var­mas­ti sil­loin myös kan­na­bik­ses­ta koi­tu­vaa hyvää oloa, jota ei kenen­kään tuli­si vähek­syä. Ihmi­nen, jol­la on hyvä olo, ei halua teh­dä myös­kään toi­sel­le pahaa — tämä­hän on tilas­tol­li­nen sään­tö, eikä deter­mi­nis­ti­nen, joten se ei toi­mi kai­kis­sa yksittäistapauksissa. 

  Kan­na­bik­sen kulu­tuk­sen kas­vu oli­si talou­den lakien mukaan osit­tain pois muus­ta kulu­tuk­ses­ta ja kan­na­bik­sen tuo­tan­to on aika­lail­la eko­lo­gis­ta ver­rat­tu­na vaik­ka­pa kulu­tuse­lekt­ro­nii­kan, kos­me­tii­kan tai lihan tuo­tan­toon, joten vai­ku­tuk­sen oli­si syy­tä olet­taa ole­van ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen. Se osa taas, joka ei oli­si pois muus­ta kulu­tuk­ses­ta, kas­vat­tai­si talout­ta, joten sitä­kään ei voi­si kai hir­veän huo­no­na asia­na pitää.

  Ehkä en onnis­tu­nut kään­nyt­tä­mään sinua takai­sin lail­lis­ta­mi­sen tiel­le tai ketään muu­ta­kaan, mut­ta lop­puun minun on sanot­ta­va, että te voit­te pääs­tä minus­ta eroon, mut­ta ette kai­kis­ta kal­tai­sis­ta­ni. Me olem­me jou­kos­san­ne, vaik­ka tuo­mit­si­sit­te mei­dät kaik­ki kuo­le­maan kiin­ni saa­des­san­ne. Olem­me vähem­mis­tö, mut­ta me olem­me ja tulem­me olemaan.

 39. Juha Uusi­ta­lon puheen­vuo­ro oli hyvä.

  Vuon­na 1971 kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­ses­ta kes­kus­tel­tiin kovas­ti. Suo­men Sosia­li­de­mo­kraa­tin ark­kian­ne­ri­lai­nen paki­noit­si­ja Simp­pa tote­si joten­sa­kin seu­raa­vas­ti: “Minä olen yrit­tä­nyt tätä kes­kus­te­lua seu­ra­ta ja jon­kin­lai­sen yhteen­ve­don mie­les­sä­ni koon­nut. Ei has­his mikään vält­tä­mät­tö­myys ole,(mutta ei niin hir­veän paha asia­kaan tms.) mut­ta eikö voi­si sen teh­dä saman kuin vii­nan­kin kans­sa. Teh­dään sii­tä val­tion mono­po­li ja myy­dän Alkos­sa niin tulot täs­tä joi­den­kin hmis­ten heik­kou­des­ta tuli­si­vat koko yhteis­kun­nan hyväk­si.” (muis­tin­va­rai­nen lainaus)

  Joku voi­si ihan kiin­nos­tuk­sen vuok­si eti­sä tämän paki­nan käsiin­sä. Olen kir­joit­ta­nut tämän aikaisemminkin.

  Sil­loin muu­ten alko­ho­lin kul­tus oli alle puo­let nykyi­ses­tä. Ja kyl­lä vii­nan kirot näkyi­vät, mut­ta eivät näin selvinä.

 40. Rei­dar kir­joit­ti: “Huu­mei­den käyt­tö var­maan­kin räjäh­täi­si vapau­tuk­sen jälkeen”

  Käy­tön ran­gais­ta­vuu­den pois­ta­mi­nen voi tosi­aan lisä­tä käyt­töä. OS mai­nit­si kyl­lä sen­kin mah­dol­li­suu­den, että tämä mah­dol­lis­taa entis­tä hel­pom­min myy­jien käräyttämisen.

  Ehdo­tin aiem­mas­sa kom­men­tis­sa­ni, että huu­me­riip­pu­vai­sil­le voi­si antaa huu­mei­ta lää­kä­rin mää­räyk­ses­tä huu­mekli­ni­koil­la (OS puhui vain hel­pos­ta kor­vaus­hoi­dos­ta). Jos halu­taan, tätä voi­si täy­den­tää mää­rää­mäl­lä lait­to­mien huu­mei­den osto (huu­me­kaup­piail­ta) ran­gais­ta­vak­si. Näin aina­kin tuo lai­ton kana­va oli­si tiu­kas­ti sank­tioi­tu. Käyt­tö lääk­kee­nä lää­kä­rin ohjauk­ses­sa oli­si siis laillista.

  On peri­aat­tees­sa mah­dol­lis­ta, että jot­kut tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti hank­kiu­tui­si­vat huu­me­riip­pu­vai­sik­si, jot­ta pää­si­si­vät lää­kä­rin mää­rää­mään huu­me­hoi­toon. Mut­ta tus­kin tuol­lai­nen tau­ti­diag­noo­si ja sii­hen liit­ty­vä val­vot­tu huu­mei­den pii­kit­tä­mi­nen oli­si niin hou­kut­te­le­vaa, että se toi­si uusia käyttäjiä.

  Toden­nä­köi­ses­ti huu­me­vä­lit­tä­jien tar­joa­mat ilmai­set aloi­tusan­nok­set hou­kut­te­le­vat pal­jon tehok­kaam­min uusia käyt­tä­jiä kuin lääk­keek­si mää­rä­tyt huu­meet. Sik­si uskon, että tuo ehdot­ta­ma­ni mal­li pudot­tai­si uusien nar­ko­maa­nien mää­rän oleel­li­ses­ti nykyis­tä vähäi­sem­mäk­si. (Van­ho­jen nar­ko­maa­nien mää­rä voi­si pysyä nykyi­se­nä, kos­ka he eivät enää kuo­li­si ylian­nos­tuk­siin ja likai­siin neuloihin.)

  1. Juho Laa­tu
   Suo­mes­sa jaet­tiin sodan jäl­keen heroii­nia sodan olois­sa heroii­ni­kouk­kuun jää­neil­le soti­lail­le, eikä täs­tä syn­ty­nyt mitään moraa­lis­ta pahek­sun­taa. Sil­loin ei tur­val­li­sem­pia vaih­toeh­to­ja ollut. Jopa heroii­nin kans­sa pys­tyy elä­mään mel­ko nor­maa­lia elä­mää, kun­han on annos­te­lun suh­teen pidät­ty­väi­nen eikä piikitä.

 41. Tois­tai­sek­si ran­gais­tuk­sil­la — nii­den anka­ruu­del­la tai yli­pää­tään ole­mas­sao­lol­la — ei ole havait­tu yhteyt­tä käyt­tä­jä­mää­riin. Ainoa väes­tö­ta­sol­la vai­kut­ta­va teki­jä tai­taa­kin olla ylei­nen mielipide. 

  Ran­gais­tus­ten pois­ta­mi­sel­la saat­tai­si toki olla välil­li­nen vai­ku­tus mie­li­pi­tei­den muut­tu­mi­sel­le, mut­ta sii­tä­kään ei ole aina­kaan mis­sään muus­sa maas­sa havait­tu näyt­töä. Mie­li­pi­teet kan­na­bis­ta koh­taan muut­tu­vat jat­ku­vas­ti suo­peam­mik­si laki­muu­tos­ten puut­tees­ta huo­li­mat­ta, ja mie­li­pi­teet ns. kovia huu­mei­ta koh­taan ovat pysy­neet samoina.

  Har­va nyt­kään käy aptee­kis­ta osta­mas­sa päih­dyt­tä­viä lääk­kei­tä, vaik­ka nii­tä saa siel­tä ihan ilman reseptiä.

 42. OS: “Suo­mes­sa jaet­tiin sodan jäl­keen heroii­nia sodan olois­sa heroii­ni­kouk­kuun jää­neil­le soti­lail­le, eikä täs­tä syn­ty­nyt mitään moraa­lis­ta paheksuntaa”

  Tuo sodan jäl­kei­nen tila käy siis hyväs­tä esi­mer­kis­tä. Ehdo­tuk­sil­la­ni yri­tän ohja­ta nuo nykyi­set kouk­kuun jää­neet pois syr­jä­ku­jil­ta, rikol­li­ses­ta toi­min­nas­ta ja hen­gen­vaa­ras­ta jär­jes­täy­ty­neen ter­vey­den­hoi­don pii­riin. Ja tie­ten­kin rikol­li­sil­ta huu­me­mark­ki­noil­ta poh­ja pois.

 43. Kir­joi­tin: “Ehdo­tuk­sil­la­ni yri­tän ohja­ta nuo nykyi­set kouk­kuun jää­neet pois syrjäkujilta…”

  Tämä ei tar­koi­ta, ettei­kö OS:n alku­peäi­sen­kin ehdo­tuk­sen tar­koi­tus oli­si ollut juu­ri ja täs­mäl­leen sama.

 44. Huu­me­ri­kok­sis­sa tulee teh­dä ero mie­toi­hin ja vah­voi­hin huu­mei­siin ja antaa vah­vo­jen huu­mei­den myyn­nis­tä sel­väs­ti kovem­mat ran­gais­tuk­set kuin mie­to­jen huu­mei­den kaupasta.”

  Toteu­tuu pää­osin jo täl­lä het­kel­lä. Tör­keän huu­mausai­ne­ri­kok­sen yhte­nä kva­li­fioin­ti­pe­rus­tee­na on se, että rikok­sen koh­tee­na erit­täin vaa­ral­li­nen huu­mausai­ne. Myös aineen laa­tu ote­taan aina ran­gais­tus­har­kin­nas­sa huo­mioon. Esim. fen­ta­nyy­lin myy­mi­ses­tä hei­luu häk­ki jo var­sin pie­nis­tä­kin mää­ris­tä ja tuo­mioon vai­kut­taa myös se onko vaik­ka­pa myy­ty amfe­ta­mii­ni ollut pitoi­suu­del­taan 20- vai 40-pro­sent­tis­ta yms.

 45. Osmo,
  Hyvä kir­joi­tus mut­ta minus­ta inhi­mil­li­syys hie­man unoh­tuu. Kor­vaus­hoi­to on ver­rat­ta­vis­sa avus­tet­tuun, hitaa­seen euta­na­si­aan. Huu­meon­gel­man taus­tal­la jos­kus ole­vat syyt — lap­suustrau­mat, hyväk­si­käyt­tö, kou­lu­kiusaa­mi­nen, yksi­näi­syys — ovat huu­meon­gel­mai­sen niin halu­tes­sa sel­vi­tet­tä­vis­sä ja kor­jat­ta­vis­sa. Tämä edel­lyt­tää lääk­kee­tön­tä hoi­toa, johon sisäl­tyy kun­tou­tus­ta kuten ryh­mä­te­ra­pi­aa. Jos nar­ko­maa­ni halu­aa (lähes­kään kaik­ki eivät halua) irti huu­meis­ta — kor­vaus­hoi­to on vain lail­lis­tet­tua huu­mei­den käyt­töä — eikö hänel­le pitäi­si antaa tähän mah­dol­li­suus? Voi­sit­ko Osmo ker­toa näke­myk­se­si tähän.

  1. Ero­tuo­ma­ri
   Mik­si luu­let heroii­ni­kouk­kuun jää­neil­le heroi­nis­teil­le jae­tun heroii­nia? Noin 25 pro­sen­til­le heroii­nin käyt­tä­jis­tä on mah­do­ton­ta pääs­tä eroon opi­aa­teis­ta. Niko­tii­nin osal­ta luku muu­ten on samaa luok­kaa. Hei­dän jät­tä­mi­sen­sä ilman hoi­toa mer­kit­si­si pikais­ta kuo­le­man­tuo­mio­ta ja altis­tai­si koko yhteis­kun­nan rikol­li­suu­del­le, jota huu­me­ra­ho­jen hank­ki­mi­nen vaatii.

 46. Huu­me­po­li­tii­kas­sa­kin paras tie­to on joi­den­kin mukaan itse käyt­tä­jil­lä vas­toin asian­tun­ti­joi­den näkemyksiä.

 47. Juha Uusi­ta­lon kir­joi­tus tar­jo­aa hyvän poh­jan aja­tus­har­joi­tuk­sel­le: Muut­tuu­ko jokin jos sana “kan­na­bis”, kor­va­taan esi­mer­kik­si sanal­la “amfe­ta­mii­ni”, “heroii­ni”, “eks­taa­si” tai “kokaii­ni”?
  Ja jos muut­tuu, niin miksi?

  Omien havain­to­je­ni perus­teel­la ongel­ma­käyt­tä­jien ongel­mien perim­mäi­se­nä syy­nä eivät yleen­sä ole lait­to­mat päih­teet. Sen sijaan ne kyl­lä toi­mi­vat huo­non kier­teen vauh­dit­ta­ji­na ja syven­tä­ji­nä. Juha Uusi­ta­lon kal­tai­nen ongel­ma­ton käyt­tä­jä voi käy­tän­nös­sä käyt­tää mitä tahan­sa päih­det­tä hyvin pie­nin ris­kein. Kiin­ni­jään­ti on epä­to­den­nä­köis­tä ja kiin­ni­jää­mis­ti­lan­tees­sa­kin seu­raa­muk­se­na on poliii­sin kir­joit­ta­ma nimel­li­nen sak­ko käyttörikoksesta. 

  Lait­to­mien päih­tei­den täy­del­li­ses­tä lail­lis­ta­mi­ses­ta seu­rai­si tie­tys­ti huu­mausai­ne­ri­kol­li­suu­den lop­pu­mi­nen, mut­ta oman arvauk­se­ni mukaan muu rikol­li­suus ei vähen­tyi­si miten­kään dra­maat­ti­ses­ti. Osa omai­suus­ri­kok­sis­ta teh­dään tie­tys­ti huu­mausai­nei­den käy­tön rahoit­ta­mi­sek­si, mut­ta oma näp­pi­tun­tu­ma­ni sanoo, että osuus ei ole kovin kor­kea. Eikä se rikok­sen poluil­le läh­te­nyt jät­täi­si sitä koh­dal­leen sopi­vas­ti osu­vaa pyö­rää varas­ta­mat­ta, vaik­ka kaik­kia päih­tei­tä oli­si saa­ta­vis­sa samoin kuin alko­ho­lia nykyään.

 48. Aikoi­naan iski aivan hel­ve­til­li­nen ham­mas­ki­pu kes­kel­lä per­jan­tai yötä. Ei ollut työt­tö­mä­nä rahaa men­nä päi­vys­tä­väl­le ham­mas­lää­kä­ril­le. Kotoa­ni löy­sin bura­naa — sitä mil­lä ei tosi kovaa ham­mas­sär­kyä lie­vi­te­tä — oli­ko­han bura­na 400 mg.

  Lau­na­tai­na menin päi­vys­tä­väl­le suu­reen sai­raa­laan pyy­tä­mään ham­mas­ki­vul­le­ni lie­vit­tä­vää lää­ki­tys­tä. Sai­raan­hoi­ta­ja tis­kil­tä oli­si­kin tar­jon­nut 400 mg bura­naa, mut­ta ker­roin, että olen jo yhden levyn noi­ta syö­nyt, että ham­mas­ki­pu ei läh­de useil­la­kaan, jo syö­dyil­lä bura­na 400 mg:lla.

  Mut­ta eipä vas­taan­ot­to edes 600 tai 800 mg:n bura­naa anta­nut, kos­ka hei­dän ker­to­man­sa mukaan, tätä sär­ky­lää­ket­tä voi käyt­tää vää­rin. Lisäk­si sanoi­vat, että kun olen jo levyl­li­sen bura­na 400 mg kap­se­lei­ta syö­nyt, niin eivät voi antaa ylian­nos­tuk­sen vaa­ras­sa minul­le nii­tä oikei­ta bura­noi­ta, mil­lä kipu vähäk­si aikaa hellittää.

  Väit­ti­vät vie­lä pääl­le, että 2 Bura­na 400 mg-tablet­tia vas­taa yhtä 800 mg:n tablet­tia. Voin vakuut­taa, että ei vas­taa. Pil­le­rei­den koos­tu­muk­set eivät vas­taa toi­si­aan. Vah­vem­mas­sa on tuleh­duk­sen pois­toai­nei­ta — hei­ko­mas­sa ei.

  Onnek­si naa­pu­rin lää­ke­kaa­pis­ta löy­tyi bura­na 800 mg:n tablet­ti, jon­ka avul­la kipu hel­lit­ti — vähäk­si aikaa.

  Mut­ta kun bura­nas­sa (400 — 800 mg:n annok­sis­sa) ei mie­les­tä­ni ole mitään sel­lai­sia ainei­ta, että nii­tä joku viit­si­si huu­me­riip­pu­vuu­teen­sä syödä.

  Mut­ta pitää­hän kan­sa­lais­ta kiusa­ta kipu­jen­sa äärel­lä pie­nil­lä­kin pikkumaisuuksilla.

  1. Taval­li­nen tek­nik­ko. Kyl­lä se Bura­na on samaa tuleh­dus­ki­pu­lää­ket­tä oli­vat pil­le­rin min­kä kokoi­sia tahansa.
   Mut­ta älä osta kos­kaan Bura­naa. Osta sama lää­ke samas­ta teh­taas­ta pakat­tu­na Ibusa­lik­si niin saat sen halvemmalla.

 49. Huo­mioi­ta­vaa on mie­les­tä­ni se, että nykyi­nen laki ei ole perus­tus­lain hen­gen kans­sa samal­la lin­jal­la. Ei toki Lex Soi­nin­vaa­ra­kaan, eli eipäs siinä.
  Mut­ta kui­ten­kin mie­les­tä­ni asian kuu­lui­si juu­ri men­nä perus­tus­lail­li­sen hen­gen mukaan. Lail­lis­ta oli­si syy­tä olla pis­tää pää­nup­pi sekai­sin halua­mal­laan taval­la, vaik­ka pyö­ri­mäl­lä rin­net­tä alas (se tai­si­kin olla lail­lis­ten lis­ta­la jo). Mut­ta mikä­li päih­ty­nyt hen­ki­lö tekee itse­ai­heu­te­tun päih­ty­mi­sen alai­se­na jon­kin toi­seen ihmi­seen, elä­vään olen­toon, toi­sen omis­tuk­seen tai yhteis­kun­nan omis­tuk­seen kuu­lu­vaa asi­aa koh­taan lais­sa mää­rä­tyn rikok­sen, pitäi­si päih­ty­mys­ti­lan olla tuo­mio­ta annet­taes­sa ras­kaut­ta­va tekijä.
  Mielipiteitä?

 50. Osmo:

  Mik­si luu­let heroii­ni­kouk­kuun jää­neil­le heroi­nis­teil­le jae­tun heroii­nia? Noin 25 pro­sen­til­le heroii­nin käyt­tä­jis­tä on mah­do­ton­ta pääs­tä eroon opiaateista. 

  Suo­mes­sa heroii­ni on mar­gi­naa­li­huu­me amfe­ta­mii­niin ver­rat­tu­na. Amfe­ta­mii­nin käyt­tä­jil­le ei ole korvaushoitoa.
  Koe­tin kysyä, mik­set halua aut­taa huu­mei­den käyt­tä­jiä toi­pu­maan oikeas­ti? Puhut ainoas­taan sii­tä, että tue­taan nar­ko­maa­nien itse­tu­hoa, sil­lä ero­tuk­sel­la että ote­taan bis­nes pois rikol­li­sil­ta? Mik­set puhu lääk­keet­tö­mis­tä hoi­dois­ta? Entä jos nar­ko­maa­ni halu­aa lopet­taa huu­mei­den käy­tön? Etkö näe, että jos annat hänel­le lää­kä­rin toi­mes­ta subu­texia tai meta­do­nia, hän jat­kaa huu­mei­den käyt­tä­mis­tä mut­ta “dii­le­ri” on vain eri, rikol­li­sen sijaan yhteiskunta?

  1. Nyt puhut vähän ris­tiin. Jos opi­aa­tit ovat mar­gi­naa­li­ryh­mä, jol­la ei ole mer­ki­tys­tä, miten opi­aat­ti­kor­vaus­hoi­to sit­ten voi olla niin mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Eihän sitä amfe­ta­mii­ni­kouk­kuun jää­neil­le anneta.

 51. Osmo

  Nyt puhut vähän ris­tiin. Jos opi­aa­tit ovat mar­gi­naa­li­ryh­mä, jol­la ei ole mer­ki­tys­tä, miten opi­aat­ti­kor­vaus­hoi­to sit­ten voi olla niin mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Eihän sitä amfe­ta­mii­ni­kouk­kuun jää­neil­le anneta. 

  Puhuin heroii­nis­ta, joka on mar­gi­naa­li­huu­me Suo­mes­sa. Opi­aa­tit ovat mer­ki­tyk­sel­li­siä vää­rin­käyt­tä­jil­le juu­ri esim. subu­texin takia — kor­vaus­hoi­to­huu­met­ta siis vää­rin­käy­te­tään ja myy­dään kaduilla.
  Olen jo kah­des­ti koet­ta­nut kysyä kan­taa­si, miten haluat aut­taa nar­ko­maa­ne­ja jot­ka halua­vat oikeas­ti eroon huu­meis­ta eivät­kä vain siir­tyä huu­me­kaup­pi­aan myy­mäs­tä huu­mees­ta yhteis­kun­nan tar­joa­maan huu­mee­seen. Miten suh­tau­dut esim. Kis­kon lääk­keet­tö­män huu­mekli­ni­kan lakkaustusuhkaan?

  1. Tot­ta kai pitää olla mah­dol­li­suus lääk­keet­tö­mään hoi­toon — eri­tyi­ses­ti kun siis 75 % opi­aat­tien vää­rin­käyt­tä­jis­tä voi vapau­tua riip­pu­vuu­des­taan. Kis­kon kli­ni­kan tilas­to­ja en tun­ne. Se on kal­lis­ta hoi­toa, mut­ta tie­dos­sa­ni ei ole tilas­to­ja hoi­don tulok­sel­li­suu­des­ta. Täl­lai­siin asioi­hin pyrin otta­maan kan­taa fak­to­jen perus­teel­la, eikä nii­tä minul­la ole.

 52. Tuo­ta noin. Jos jää­te­tään se jee­sus­te­lu ja mie­ti­tään, mikä on pie­nim­män häs­sä­kän ja tus­kan tie.
  Ei kukaan pako­ta kor­vaus­hoi­toon. Kyl­lä sen voi lopet­taa ihan samal­la taval­la kuin muun­kin, jos vaan nimit­täin onnistuu.
  Muis­ta­kaa nyt, että opi­aa­tit oli­vat ennen aivan vapaas­ti myy­tä­viä. Hie­nos­to­rou­vil­la­kin oli jat­ku­vas­ti yskää, johon piti naut­tia oopiu­mi­tee­tä. Maa­il­ma ei kaatunut.

 53. Jou­dun kor­jaa­maan aikai­sem­paa kom­ment­tia­ni — huu­mausai­nei­den lail­lis­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta huu­mausai­ne­ri­kol­li­suus ei tie­ten­kään katoai­si. Onhan meil­lä edel­leen rikos­lais­sa koko­nai­nen luku alko­ho­li­ri­kok­sis­ta, vaik­ka itse päih­de on lail­li­nen. Ainoa tapa koko­naan erot­taa rikok­set ja huu­meet oli­si, että kaik­kia huu­mei­ta jaet­tai­siin kai­kil­le haluk­kail­le ilmai­sek­si. Sitä ei lie­ne vie­lä kokeil­tu missään.

  Osmon alku­pe­räi­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa näyt­tää muu­ten ole­van nai­vil­ta hais­ka­ta­va aja­tus asiak­kais­ta, jot­ka ran­gais­tuk­sen pelos­sa liit­tou­tu­vat huu­me­kaup­piai­den kans­sa ja mm. kiel­täy­ty­vät todis­ta­mas­ta oikeu­den­käyn­nis­sä. Todel­li­suu­des­sa aina­kin taval­li­sim­pien huu­mei­den myyn­tior­ga­ni­saa­tios­sa on vähin­tään kol­me por­ras­ta ennen (pelk­kää) käyt­tä­jää: Maa­han­tuo­ja (tuhan­net grammat/tabletit) — tuk­ku­kaup­pias (sadat grammat/tabletit)- vähit­täis­kaup­pias (kym­me­net grammat/tabletit) — asia­kas (yksit­täi­set grammat/tabletit). Täs­sä ket­jus­sa toi­sis­ta laver­te­lu päät­tyy tyy­pil­li­ses­ti tuk­ku­kaup­pi­aa­seen. Maa­han­tuon­ti­por­taas­sa alkaa olla sen ver­ran karua poruk­kaa, että hei­dän asiak­kail­laan suut pysy­vät supus­sa. Yksit­täis­ten tablet­tien osta­jat kyl­lä pal­jas­ta­vat myy­jän­sä nykyäänkin.

 54. Cati­li­na:

  Ei kukaan pako­ta kor­vaus­hoi­toon. Kyl­lä sen voi lopet­taa ihan samal­la taval­la kuin muun­kin, jos vaan nimit­täin onnistuu. 

  Onnis­tuu jois­sa­kin tapauk­ses­sa, mut­ta vaa­tii poti­laal­ta omaa halua. Koko omak­sut­tu elä­män­ta­pa on muu­tet­ta­va. Muu­tos ei onnis­tu kel­tään ihan itse vaan tar­vi­taan ulko­puo­lis­ta tukea. Tämä har­mil­li­ses­ti tar­koit­taa rahan menoa. Mut­ta jos (alle) 30-vuo­tias saa­daan vuo­den kun­tou­tuk­sel­la tuot­ta­vak­si yhteis­kun­nan jäse­nek­si, eikö­hän inves­toin­ti kan­na­ta — ver­rat­tu­na sii­hen, että hän jat­kai­si päih­tei­den käyt­töä kuo­le­maan­sa asti (nel­jä-viis­kymp­pi­sek­si), kuor­mit­taen koko ajan polii­sia, van­ki­loi­ta, ter­vey­den­huol­toa, …, ja aiheut­taen monil­le lähei­sil­le tus­kaa ja avut­to­muu­den tunnetta. 

  Osmo:

  Täl­lai­siin asioi­hin pyrin otta­maan kan­taa fak­to­jen perus­teel­la, eikä nii­tä minul­la ole. 

  Nos­tan hat­tua vas­tauk­sel­le. Lähin­nä koe­tin vies­tit­tää, että älä unoh­da lääk­kee­tön­tä hoi­toa jos (ja toi­vot­ta­vas­ti kun) vai­ku­tat näi­den asioi­den paris­sa jatkossa.

 55. Taas ker­ran vih­reät ja soi­nin­vaa­ra etu­jou­kois­sa “ennus­ta­ja euk­koi­na” luo­vat uhka­ku­via miten muu­ta maat hyväk­sy­vät jat­kos­sa vapaam­man huu­mei­den käy­tön politiikan.
  Sehän on sama, uin hyvälk­syy samal­la nii­den tuo­mien rikos­ten ja toi­sia kan­sa­lai­sai koh­taan tapah­tu­vat vääryydet!

  On asioi­ta joi­ta EI PIDÄ HYVÄKSYÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA! Huu­meet ja nii­den käyt­tö on yksi niistä.

  Teh­dään Venä­jän kans­sa sopi­mus huu­me­ri­kol­lis­ten, joik­si pitää luo­ki­tel­la myös käyt­tä­jät van­kei­hoi­dos­ta Siperiassa.
  Näin se vain on, että kan­saan­sa pitää suo­jel­la, eikä sii­nä kan­na­ta hissutella.

  Kuo­pios­sa avat­tiin uudis­tet­tu van­ki­la­lai­tos, yksi van­gin vuo­ro­kausi mak­saa meil­le veron­mak­sa­jil­le 200 euroa/vuorokausi.

  Olen val­mis hyväk­sy­mään sota­ve­te­raa­nien, van­hus­ten ja las­ten hoi­toon vähin­tään saman­ver­ran vuo­ro­ku­des­sa mak­sa­mis­ta­mie­ni vero­jen kaut­ta, mut­ta en yhtään euroa, koros­tan sanaa yhtään, rikol­lis­ten hyy­sää­mi­seen — var­sin­kaan huumerikollisten.

  Mot­to: “Tänään hyväk­syt­ty myön­ny­tys huu­meis­sa, on kes­tä­mä­tön paik­ka esi­mer­kik­si 10 vuo­den päästä!”

  Eräs äiti sanoi huu­me­riip­pu­vai­sen tyt­tä­ren­sä koh­dal­la ole­van par­haan rat­kai­sun hänen kuo­le­man­sa, yhdyn häneen monen tun­te­ma­ni vas­taa­van hen­ki­lön kohdalla.
  Yhteis­kun­ta jou­tuu rat­kai­se­maan ennem­min tai myö­hem­min tämän asian — usko­koon tämän ken halu­aa, tai olkoon uskomatta!

  Lii­al­li­nen libe­ra­lis­mi vie asiat vää­ril­le uomille.

  Näil­lä aja­tuk­sil­la on kans­saih­mis­ten hyvin­voin­nis­ta kysy­mys, ei oman itsek­kään egon tuo­maa oma­hy­väi­syyt­tä, tai ihmisvihaa.

 56. Piri­päil­le ei tar­vi­ta mitään kor­vaus­hoi­toa. Amfe­ta­mii­niä vede­tään ymmär­tääk­se­ni joko sik­si, että on tyl­sää, tai sik­si, että on vedet­ty hitai­ta (bent­so­ja, opi­aat­te­ja, vii­naa, wha­te­ver) niin pal­jon, ettei muu­ten pääs­tä liik­keel­le. Kat­kol­la ole­vat piri­päät ovat ymmär­tääk­se­ni lähin­nä masen­tu­nei­ta, väsy­nei­tä, halut­to­mia, ja nälkäisiä. 

  Opi­aat­ti­riip­pu­vai­nen ripu­loi, kou­ris­te­lee, oksen­taa, jne. oireet muis­tut­ta­vat jotain järeäm­män­puo­leis­ta influens­saa tms. Aineen himo ja suo­ra­nai­nen tar­ve ovat jotain ihan muu­ta kuin piripäillä. 

  Opi­aat­te­ja pii­kit­tä­vä nar­ko­maa­ni on sekai­sin ollees­saan aivan hor­rok­ses­sa ja makaa lähin­nä soh­val­la, ei huo­leh­di hygie­nias­ta tai oikeas­taan mis­tään muus­ta­kaan. Subu­texin kor­vaus­hoi­dos­sa (oikein) naut­ti­va poti­las lähin­nä saa lie­vi­tyk­sen oirei­siin, mut­ta ei todel­la­kaan mene mihin­kään nar­koo­siin. Eri asia on tiet­ty se, kun bupre­nor­fii­ni pii­ki­te­tään suoneen.

  Kor­vaus­hoi­don roo­li on lähin­nä sii­nä, kun poti­las on muu­ten jos­sain avo­hoi­dos­sa ja pyr­kii vaik­ka työ­elä­mään. Annok­sen pudot­ta­mi­nen on aina­kin minun tun­te­mal­la­ni muu­ta­mal­la ihmi­sel­lä suju­nut ihan OK, ilman sen pahem­pia ongel­mia, ja tun­nen pari ihmis­tä, jot­ka ovat pääs­seet (tois­tai­sek­si) täy­sin eroon. Toi­nen kor­vaus­hoi­don kaut­ta, toi­nen “kyl­mä­nä kalk­ku­na­na”, tosin ei ekal­la yrityksellä. 

  On joten­kin ihan äly­tön­tä käyt­tää dehu­ma­ni­soi­vaa kiel­tä ihmi­sis­tä ja eri­tyi­ses­ti täy­sin demo­ni­soi­vaa kiel­tä niis­tä aineis­ta. Ei se aine ole se ongel­ma, vaan se, paket­ti, jos­sa elä­mä pyö­rii vain sen ympä­ril­lä, pal­jon­ko kamaa ja mil­lä aika­tau­lul­la saa. Jos ei ole kor­vaus­hoi­toa, niin täy­tyy hoi­taa koko paket­ti ker­ral­la kun­toon: Elä­mään joku sisäl­tö sen soh­val­la pupil­lit nup­pi­neu­lan terän kokoi­se­na makoi­lun sijaan, ja eroon ainees­ta niin, että aja­tuk­siin mah­tuu muu­ta­kin kuin se, miten hank­kia lisää “palaa”.

  Kor­vaus­hoi­to hel­pot­taa sii­nä, että kli­ni­kal­la käyn­ti vie sen puo­li tun­tia päi­väs­tä, ja lopun päi­vää voi miet­tiä sitä muu­ta sisäl­töä, kun tie­tää, että seu­raa­va­na päi­vä­nä­kään ei tar­vit­se miet­tiä aineen saan­tia. Kun ihmi­nen on ehti­nyt hank­kia jotain muu­ta sisäl­töä sii­hen elä­mään­sä sii­nä välis­sä, niin sit­ten voi miet­tiä sii­tä ainees­ta eroon pääsemistä. 

  Tämä on kau­nis teo­ria, mut­ta käy­tän­nös­sä hom­ma pra­gaa sii­nä, että kor­vaus­hoi­dos­sa istu­ja sit­ten pelaa pleik­ka­ril­la las­kee tapet­tien rai­to­ja päi­vät. Mut­ta parem­pi ja ennen­kaik­kea hal­vem­pi vaih­toeh­to sekin on yhteis­kun­nal­le kuin se kave­ri, joka pii­kit­tää ja rul­laa mummoja.

 57. Aikoi­naan huu­me­kat­kol­la oli taval­li­nen näky, että opi­aat­ti­riip­pu­vai­nen tuli kat­kol­le ter­veyt­tä uhkuen rul­la­luis­ti­mil­la. Kat­ko­jak­so­ja sovi­tel­tiin usein työ­kii­reit­ten mukaan. Eivät kaik­ki ole mitään rock bot­tom poruk­kaa, vaik­ka sitä­kin tuli myö­hem­min nähtyä.

  Olen näh­nyt sen Suo­men sur­keim­man poh­jan. Sitä alem­mas ei voi pääs­tä, ja sii­tä­kin poru­kas­ta n. 80% osa­si käyt­täy­tyä suh­teel­li­sen asiallisesti.

 58. Eräs äiti sanoi huu­me­riip­pu­vai­sen tyt­tä­ren­sä koh­dal­la ole­van par­haan rat­kai­sun hänen kuo­le­man­sa, yhdyn häneen monen tun­te­ma­ni vas­taa­van hen­ki­lön koh­dal­la.’ (Late Landelta)
  Tul­ki­ten­ko kan­ta­si oikein, jos luen sen niin, että sää­li on sai­raut­ta, elin­kel­vo­ton elä­mä (Leben­sunwer­ti­ges Leben) on syy­tä­kin lopettaa?

 59. Onko niin, että kom­men­toin­ti voi­daan vetää yhteen suun­nil­leen näin:
  Alku­pe­räi­sen kir­joi­tuk­sen päät­tä­väs­tä nel­jäs­tä pon­nes­ta kol­me on jo toteu­tu­nut käy­tän­nös­sä. Ongel­ma­na on edel­leen kor­vaus­hoi­don (ja vie­roi­tuk­sen) järjestäminen. 

  Osmon vaa­ti­man uudis­tuk­sen toteut­ta­mi­nen ei siten näyt­täi­si vaa­ti­van mitään muu­ta kuin lisää resurs­se­ja (rahaa) hoitopuolelle.

  1. Käyt­tö on edel­leen ran­gais­ta­vaa ja kan­na­bik­sen myyn­nis­tä voi saa­da kah­dek­san vuot­ta van­keut­ta. Sil­loin on tie­tys­ti myy­ty aika pal­jon, mut­ta jos tuol­lai­nen kak­ku odot­taa, voi saman tien laa­jen­taa vali­koi­man­sa koviin huumeisiin.

 60. Kan­na­bis on mie­les­tä­ni jos­sain mää­rin sivuseik­ka. Mut­ta puu­tu­taan nyt sii­hen silti.

  Jos ote­taan sel­lai­nen äärim­mäi­sen radi­kaa­li näke­mys, että kan­na­bik­sen käyt­tä­jäl­lä ja hänen lähi­pii­ril­lään kuu­lui­si olla jotain ihmi­soi­keuk­sia tai muu­ta vas­taa­vaa höm­pö­tys­tä, niin muu­ta­ma aika tär­keä asia nousee esille.

  Käyt­tö­ri­kok­ses­ta kiin­ni jää­mi­sen vaka­vin seu­raa­mus on se, että polii­si pitää käyt­tö­ri­kos­ta riit­tä­vä­nä syy­nä epäil­lä vaka­vam­paa rikos­ta, ja näin ollen suo­rit­taa kotiet­sin­tä. Ensik­si­kin, vaik­kei koto­na oli­si mitään lai­ton­ta, polii­sit saat­ta­vat sot­kea asun­non ja jopa rik­koa tava­roi­ta ilman että asuk­kaal­la on mitään mah­dol­li­suut­ta puo­lus­tau­tua tai vaa­tia kor­vaus­ta (syyt­tä­jät pelaa­vat samaa peliä polii­sien kans­sa ja polii­sin tar­vit­see suun­nil­leen tap­paa joku, jot­ta asi­aa tut­kit­tai­siin), ja kos­ka polii­sit yleen­sä tule­vat aika näyt­tä­väs­ti pihal­le ja asun­toon, naa­pu­ri­so­puun saat­taa syn­tyä voi­mak­kai­ta­kin repeä­miä pel­käs­tään ihmis­ten ennak­ko­luu­lo­jen vuok­si. Toi­sek­seen, jos asun­nos­ta löy­tyy esi­mer­kik­si muu­ta­ma hamp­pu­kas­vi, omaan käyt­töön, tuo­miot eivät vie­lä var­si­nai­ses­ti nouse suu­rik­si. Sen sijaan kai­ken­lai­set ulkois­vai­ku­tuk­set voi­vat nous­ta pal­jon anka­ram­mik­si kuin var­si­nai­set ran­gais­tuk­set. Paik­ka­kun­nas­ta riip­puen esi­mer­kik­si lap­sia saa­te­taan ottaa huos­taan, tie­to rikok­ses­ta saat­taa pää­tyä kiin­ni jää­neen työ­pai­kal­le (jol­loin töi­hin ei mones­sa tapauk­ses­sa ole enää asi­aa), opis­ke­lu­paik­ka saa­te­taan peruut­taa, ja moneen ammat­tiin on mah­do­ton­ta työl­lis­tyä koko lop­pue­lä­män aikana.

  Lain­sää­dän­tö ja viran­omais­käy­tän­tö roh­kai­se­vat juu­ri­kin osta­maan kan­na­bis­tuot­tei­ta rikol­li­sil­ta mark­ki­noil­ta pie­ni­muo­toi­sen koti­tar­ve­tuo­tan­non sijaan. Tämä on taka­pe­rois­ta jopa huu­me­so­dan kan­nat­ta­jien omis­ta läh­tö­koh­dis­ta, mut­ta näin se vain on.

  Ainoa tapa rat­kais­ta tämä ongel­ma on yksi­se­lit­tei­ses­ti lail­lis­taa kan­na­bik­sen koti­tar­ve­kas­va­tus omaan ja lähi­pii­rin käyt­töön, samaan tapaan kuin mie­to­jen alko­ho­li­juo­mien val­mis­tus on sal­lit­tua. Ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kos on pois­tet­ta­va rikos­lais­ta kokonaan.

  Perus­te­lu sil­le, mik­si uskon, että polii­sin teke­mi­siä pai­ne­taan vil­lai­sel­la useam­min kuin ei:

  http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2010/numero‑9/virkavaltaa-mielivaltaa

 61. Kan­na­bik­sen välit­tä­mi­ses­tä myy­mi­ses­tä voi toki saa­da saman 10 vuo­den mak­si­mi­ran­gais­tuk­sen kuin muis­ta­kin lait­to­mis­ta päih­teis­tä. Myy­dyn mää­rän pitää sil­loin tosin liik­kua sadois­sa kilois­sa. On myös mah­dol­lis­ta hank­kia itsel­leen noin 13 vuo­den van­keus­ran­gais­tus useam­mal­la tör­keäl­lä kan­na­bis­ri­kok­sel­la. Onko tosi­aan niin, että haluat olen­nai­ses­ti lie­ven­tää ran­gais­tuk­sia myös täs­sä tonni-kategoriassa? 

  Jo täl­lä het­kel­lä laa­ja­mit­tai­sem­pi huu­mausai­ne­ri­kol­li­suus kie­tou­tuu sään­nön­mu­kai­ses­ti yhteen lail­li­sen lii­ke­toi­min­nan kans­sa (tosin sii­hen­kin liit­tyy usein mm. vero­ri­kok­sia). Olet­ko vil­pit­tö­mäs­ti sii­nä uskos­sa, että kan­na­bik­seen liit­ty­vän ran­gais­tusu­han lieventäminen/poistaminen irrot­tai­si sen muus­ta rikol­li­suu­des­ta ja eri­tyi­ses­ti muus­ta huu­mausai­ne­ri­kol­li­suu­des­ta? Itse en usko sii­hen vähääkään.

  Ja jot­ta arki­to­del­li­suus ei unoh­tui­si: Kun huu­mausai­neet ja lain­käyt­tö koh­taa­vat ei kysy­mys ole kan­na­bik­ses­ta, vaan amfe­ta­mii­nis­ta, eks­taa­sis­ta tai bupre­nor­fii­nis­ta. Näil­lä aineil­la han­kit­ta­vat tun­te­muk­set lie­ne­vät sel­lai­sia, ettei nii­tä kan­na­bik­sen käy­töl­lä saa­vu­te­ta, oli­pa se kuin­ka lail­lis­ta tahan­sa. Sik­si pelk­kää kan­na­bis­ta kos­ke­vat lain­sää­dän­tö­rat­kai­sut ovat lain­käy­tön ja uskoak­se­ni myös huu­mausai­nei­siin liit­ty­vien ongel­mien kan­nal­ta mar­gi­naa­lis­ta puuhastelua. 

  Jo aiem­min ker­to­mis­ta­ni syis­tä pel­kän käy­tön ja muu­ta­mien käyt­tö­an­nos­ten hal­lus­sa­pi­to ei de fac­to ole ran­gais­ta­vaa ja har­vois­sa kiin­ni­jään­ti­ta­pauk­sis­sa­kin mää­rät­tä­vät seu­raa­muk­set ovat mer­ki­tyk­set­tö­miä. Sym­bo­lis­ta arvoa ran­gais­ta­vuu­del­la voi tie­ten­kin olla noi­den Tapio Pel­to­sen kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­tu­jen “ulkois­vai­ku­tus­ten” vuok­si. Minus­ta näyt­tää kui­ten­kin sil­tä, että (a) tie­to­si nyky­ti­lan­tees­ta ovat hata­ral­la poh­jal­la ja (b) haluat läh­teä kor­jaa­maan jotain, mikä ei ole rik­ki: Lie­vien ja vaa­ral­lis­ten huu­mausai­nei­den sekä käy­tön ja levit­tä­mi­sen välil­le on jo teh­ty jyrk­kä ero.

  1. Pasi
   Muis­sa mais­sa on halut­tu eriyt­tää mark­ki­nat sil­lä, että kan­na­bik­sen kaup­paa­mi­ses­ta tule­vat ran­gais­tuk­set ovat olen­nai­ses­ti lie­vem­piä, jol­loin kan­na­bis­kaup­pi­aan ei kan­na­ta myy­dä kovia huu­mei­ta. Jos meil­lä pel­käs­tä kan­na­bik­ses­ta pys­tyy hank­ki­maan mak­si­mi­ran­gais­tuk­sen, ris­ki ei lisään­ny lain­kaan sii­tä, että myy heroii­nia tai amfe­ta­mii­nia. Ehkä ne kaik­ki muut maat ovat vää­räs­sä ja me yksin oikeassa.

 62. Ja onko jos­sain oikeas­ti sel­lai­nen val­tio, jos­sa hasis­ton­nin myyn­nis­tä ei saa useam­man vuo­den vankeusrangaistusta?

  Muu­toin­kin menee jo aika hapet­to­mak­si teo­re­ti­soin­nik­si. En ole KOSKAAN kuul­lut ker­rot­ta­va saa­ti tavan­nut todel­lis­ta lihaa ja ver­ta ole­vaa huu­me­kaup­pias­ta, joka oli­si noil­la Osmon mai­nit­se­mil­la perus­teil­la laa­jen­ta­nut toi­min­taan­sa kan­na­bik­ses­ta koviin huu­mei­siin. Ja vie­lä ker­ran: ensi­ker­ta­lai­nen sel­vi­ää ehdol­li­sel­la van­keu­del­la vaik­ka myi­si neli­sen kiloa hasis­ta. Heroii­nin koh­dal­la raja menee noin 50 gram­mas­sa. Kai se nyt toi­kin jotain ris­ki­kal­kyy­lis­sä pai­nai­si, jos kaup­pias sil­tä poh­jal­ta lii­ke­toi­min­taan­sa pohtisi. 

  Nykyi­nen käy­tän­tö voi­tai­siin tie­tys­ti kir­ja­ta lakiin­kin. Samoin voi­tai­siin pahoin­pi­te­lyt ja niis­tä tuo­mit­ta­vat ran­gais­tuk­set por­ras­taan laki­teks­tis­sä lyön­ti lyön­nil­tä ja pot­ku pot­kul­ta nouse­vak­si astei­kok­si. Suo­mes­sa on kui­ten­kin läh­det­ty sii­tä, että pahoin­pi­te­lyt ja huu­mausai­ne­ri­kok­set on jaet­tu vain kol­meen eri tun­nus­mer­kis­töön (lievä/käyttö‑, “taval­li­nen”, tör­keä), jot­ka kat­ta­vat astei­kon sakos­ta — 10 v. van­keu­teen. Väl­jät astei­kot vaa­tii tie­ten­kin sen, että lain­käyt­tä­jäl­lä on tie­toa, tai­toa ja ter­vet­tä harkintaa.

 63. Pasi
  Suo­mes­sa myyn­ti las­ke­taan yhteen eri ker­roil­ta tuo­mio­ta annet­taes­sa ja hasis­ton­ni voi syn­tyä vaik­ka vii­des­tä­tu­han­nes­ta kah­den­sa­dan gram­man eräs­tä. Jos Alan­ko­mais­sa las­ket­tai­siin vaik­ka kah­den vuo­den ajal­ta cof­fees­ho­pin myyn­ti yhteen, niin suo­si­tuim­mis­ta pai­kois­ta tuli­si ton­ni kan­na­bis­ta ja ehkä useam­pi­kin. Suo­mes­sa yli­tet­tiin 10 vuo­den ran­gais­tus erit­täin tör­keä­nä huu­me­ri­kok­se­na yhdis­tä­mäl­lä myyn­ti vuo­sil­ta 2002–2007 ja pää­te­ki­jöi­nä tuo­mi­tuis­ta kak­si sai 13 vuot­ta van­keut­ta. Yhteen­sä kah­dek­san ihmis­tä tuo­mit­tiin yli vii­den vuo­den vapaus­ran­gais­tuk­seen. Myy­tyä hasis­ta oli yhteen­sä noin kak­si ton­nia. Täs­sä tapauk­ses­sa oli muka­na myös kokaii­nia, mut­ta se ei tuo­mioi­ta miten­kään eri­tyi­ses­ti rat­kais­sut, vaik­ka vaa’as­sa painoikin.

  Alan­ko­mais­sa voi tuon vii­den vuo­den aika­na myy­dä lisens­sil­lä cof­fee-sho­pis­sa useam­pia ton­ne­ja kan­na­bis­ta. Myös­kään esi­mer­kik­si Espan­jas­sa, Por­tu­ga­lis­sa, Sveit­sis­sä tai Bri­tan­nias­sa tuo­mioi­ta ei jael­la samal­la logii­kal­la kuin Suomessa.

  Alan­ko­mais­sa tus­kin sai­si edes vii­den ton­nin hasi­se­rän myyn­nis­tä kol­mea­tois­ta vuot­ta van­keut­ta. Tämä on toki vain arvaus.

  Ase­tit, Pasi, aiem­min minun edel­li­ses­tä kir­joi­tuk­ses­ta­ni aja­tus­har­joi­tuk­sen, mikä muut­tui­si ja mik­si, jos kan­na­bik­sen tilal­le sijoi­tet­tai­siin kokaii­ni, amfe­ta­mii­ni tai heroiini.

  Valit­sen heroii­nin, kos­ka se on hel­poin­ta. Heroii­ni on hen­gen­vaa­ral­li­nen käyt­tää, pie­ni lip­sah­dus käyt­tö­mää­räs­sä huo­nol­la het­kel­lä vie hen­gen. Heroii­ni on kal­lis­ta käyt­tää jopa lähel­lä tuo­tan­toa. Heroii­ni aiheut­taa erit­täin voi­mak­kai­ta fyy­si­siä vie­roi­tusoi­rei­ta. Lue kir­joi­tuk­se­ni uudel­leen ja huo­maat sen muut­tu­van täysin.

  Ran­gais­tus on aina tar­koi­tuk­sel­lis­ta pahan tekoa ihmi­sel­le. Olet­ko Pasi aivan var­ma, että haluat tämän pahan teke­mi­sen jat­ku­van, jos et ker­ran koe kan­na­bis­ta vaa­ral­li­sek­si? Etkö tukies­sa­si tätä pahan teke­mis­tä osal­lis­tu sii­hen itse­kin? Uskon kui­ten­kin, että olet tän­ne kir­joit­taes­sa­si ollut hyväs­sä uskos­sa ja tar­koi­tuk­se­si on hyvä ja uskon jopa, että vaik­ka et heti tämän luet­tua­si ajat­te­li­si asias­ta toi­sin, etkä edes yhden yön nukuttuasi,
  niin asian hau­dut­tua aja­tuk­se­si kään­tyy toisinpäin.

  Kii­tos teil­le molem­mil­le, Ossi ja Pasi, sekä muil­le, jot­ka ovat tätä luke­neet sii­tä, että uhraat­te aikaan­ne ja aja­tuk­sian­ne meil­le, joi­ta pide­tään rikol­li­si­na ja sai­rai­na Suo­men laissa.

 64. Minus­ta näyt­tää kui­ten­kin sil­tä, että (a) tie­to­si nyky­ti­lan­tees­ta ovat hata­ral­la poh­jal­la ja (b) haluat läh­teä kor­jaa­maan jotain, mikä ei ole rik­ki: Lie­vien ja vaa­ral­lis­ten huu­mausai­nei­den sekä käy­tön ja levit­tä­mi­sen välil­le on jo teh­ty jyrk­kä ero.

  Näis­tä kum­pi­kaan ei todel­la­kaan pidä paikkaansa.

  Kan­na­bik­sen kas­va­tus on mitä luul­ta­vim­min ollut vii­me vuo­si­na lie­väs­sä nousus­sa, samoin kan­na­bik­sen käyt­tö. Sen sijaan taka­va­ri­koi­tu­jen kan­na­bis­kas­vien mää­rä on suo­ras­taan räjäh­tä­nyt käsiin, joh­tuen juu­ri mai­nit­se­mas­ta­ni sei­kas­ta. Polii­sin kyn­nys teh­dä kotiet­sin­tö­jä on alen­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti vii­meis­ten muu­ta­man vuo­den aika­na. Samal­la kai­ken ylhääl­tä tul­leen ohjeis­tuk­sen vas­tai­ses­ti polii­si on nos­ta­nut prio­ri­teet­ti­lis­tal­la hyvin kor­keal­le juu­ri kan­na­bik­sen koti­kas­va­tuk­sen hil­lit­se­mi­sen, mikä näkyy mm. Viher­peuk­ku ‑jutus­ta.

  Syy täl­le prio­ri­soin­nil­le, joka ei siis ole läh­te­nyt liik­keel­le sisä­mi­nis­te­riös­tä, vaan polii­sis­ta itses­tään, on se, että kan­na­bik­sen kas­vat­ta­jat ovat polii­sin kan­nal­ta ide­aa­li­sia rikol­li­sia. Rikos on vaka­va (huu­mausai­ne­ri­kos, mak­si­mi­ran­gais­tus 2 vuot­ta van­keut­ta) ja rikos­ken “sel­vit­tä­mi­nen” on äärim­mäi­sen yksin­ker­tais­ta. Näyt­tää hyväl­tä tilas­tois­sa, käy­tän­nös­sä jokai­nen täl­lai­nen tapaus “sel­vi­te­tään”, joten tähän panos­ta­mi­nen nos­taa yli­pää­tään rikos­ten selvittämisprosenttia.

  Myös näi­tä oheis­seu­raa­muk­sia on tiu­ken­net­tu. Esi­mer­kik­si ajo­kort­ti ote­taan her­käs­ti pois jopa pel­käs­tä käyt­tö­ri­kok­ses­ta kiin­ni jää­neel­tä, ja hän jou­tuu käy­mään virt­sa­tes­teis­sä usean kuu­kau­den ajan todis­taak­seen, ettei hänel­lä ole päih­deon­gel­maa, saa­dak­seen kort­tin­sa takai­sin. Ja tämä siis ILMAN sitä, että mis­sään vai­hees­sa oli­si edes epäil­ty hänen aja­neen päihtyneenä.

  Kan­na­bik­sen käyt­tä­jän oikeus­tur­va on muu­ten pal­jon parem­pi sil­loin, kun hän­tä epäil­lään ajo­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta päih­ty­nee­nä. Sil­loin var­mis­tus­näy­te ote­taan veri­ko­kee­na (veres­tä käyt­tö näkyy pal­jon lyhyem­män aikaa kuin virt­sas­ta) ja vaik­ka tuo­mio tuli­si, hän­tä ei tuo­mi­ta erik­seen käyttörikoksesta.

  Myös oppi­lai­tos­ten sään­nök­siä huu­mausai­ne­ri­kok­sis­ta tuo­mit­tu­jen sisää­no­tos­sa on tiu­ken­net­tu, ja monil­la työ­nan­ta­jil­la on joko käy­tös­sä “vapaa­eh­toi­set” huu­me­tes­tit uusil­le työn­te­ki­jöil­le tai aina­kin kova hin­ku ottaa täl­lai­set käyt­töön. Ja tosi­aan, kan­na­bik­sen aktii­vi­sem­pi käyt­tö saat­taa näkyä virt­sas­sa kuu­kausia käy­tön (ja kaik­kien päih­dyt­tä­vien vai­ku­tus­ten) lak­kaa­mi­sen jäl­keen, ja satun­nai­sem­pi­kin käyt­tö voi näkyä pari viik­koa vii­mei­sen käyt­tö­ker­ran jälkeen.

  Ottaen huo­mioon, että kan­na­bik­sen käyt­tä­jis­tä suu­rin osa on juu­ri satun­nais­käyt­tä­jiä, joil­la ei ole min­kään­lais­ta inter­ven­tio­ta vaa­ti­vaa päih­deon­gel­maa, yhteis­kun­nan suh­tau­tu­mi­sen anka­ruus on yli­mi­toi­tet­tua. Ver­tai­lu­koh­ta­na alko­ho­lion­gel­mai­suu­teen­kin suh­tau­du­taan pal­jon sal­li­vam­min kuin kan­na­bik­sen satun­nai­seen käyttöön.

  Mitään merk­ke­jä sii­tä, että yhteis­kun­nas­sa, edes ylem­mil­lä tasoil­la käy­tän­nön polii­si­työs­tä ja oikeus­lai­tok­sen toi­min­nas­ta puhu­mat­ta­kaan, oli­si vii­me vuo­si­na pyrit­ty aiem­paa sel­keäm­min erot­ta­maan kovat huu­meet mie­dois­ta riko­soi­keu­del­li­sen koh­te­lun suh­teen, ei ole näh­tä­vis­sä. Pikem­min­kin on näky­nyt halua tuo­mi­ta mie­to­jen­kin huu­mei­den käyt­tö aiem­paa jyr­kem­min ja alen­taa polii­sin puut­tu­mis­kyn­nys­tä, esi­mer­kik­si juu­ri tuon Lex Kuk­ka­ruu­kun koh­dal­la. Mur­han val­mis­te­lun yri­tys ei muu­ten ole rikos, huu­mausai­ne­ri­kok­sen val­mis­te­lun yri­tys on.

  Täs­sä kovat vs. mie­dot huu­meet ‑jaot­te­lus­sa­kin tilan­ne on vähän has­su, esi­mer­kik­si MDMA rin­nas­te­taan amfe­ta­mii­niin, vaik­ka edel­li­nen vai­ku­tuk­sil­taan ja eri­tyi­ses­ti riip­pu­vuus­po­ten­ti­aa­lil­taan on jäl­kim­mäis­tä pal­jon lie­vem­pi. Toi­saal­ta tämä on ymmär­ret­tä­vää, sil­lä usein­kaan ne, jot­ka päät­tä­vät ran­gais­tus­käy­tän­nöis­tä, eivät koe suur­ta halua pereh­tyä lait­to­mien ainei­den todel­li­siin vaikutuksiin.

  Itse päih­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat hyvin pit­käl­ti sidok­sis­sa nii­den käyt­tö­kult­tuu­rei­hin. Gam­ma (eli GHB, gam­ma­hydrok­si­voi­hap­po) oli käsit­tääk­se­ni 1990-luvul­la pien­ten pii­rien bile­huu­me, ja käyt­tä­jil­lä oli hyvin tie­dos­sa se, että sen käyt­tö yhdes­sä alko­ho­lin tai mui­den kes­kus­her­mos­toa lamaa­vien päih­tei­den kans­sa on hen­gen­vaa­ral­lis­ta. Oikeas­taan vas­ta GHB:n kiel­tä­mi­sen jäl­keen alkoi esiin­tyä ensin­nä­kin GHB:n läh­tö­ai­neen GBL:n (joka on sel­väs­ti hai­tal­li­sem­pi aina­kin ruo­an­su­la­tuse­li­mis­töl­le) käyt­töä sel­lai­se­naan ja juu­ri tätä yhteis­käyt­töä alko­ho­lin kans­sa, mis­tä sit­ten aiheu­tui myös kuo­le­man­ta­pauk­sia. Kysees­sä oli kult­tuu­ri­muu­tos, van­hat GHB-käyt­tä­jät oli­vat “aikuis­tu­neet” ja lopet­ta­neet käy­tön, ja nuo­rem­pi pol­vi oli löy­tä­nyt mie­les­tään uuden hie­non aineen, alko­ho­lin kal­tai­sen päih­teen, jos­ta ei tule kra­pu­la. Van­han ja uuden käyt­tä­jä­kun­nan välil­lä ei käsit­tääk­se­ni ollut mer­kit­tä­viä yhtymäkohtia.

  Kuten sanoin, kan­na­bis ei mie­les­tä­ni ole lopul­ta­kaan mikään kovin tär­keä asia. Kan­na­bis­po­li­tii­kas­sam­me on sil­ti kyse tar­peet­to­mas­ta resurs­sien käy­tös­tä sinän­sä viat­to­mien ihmis­ten elä­män tuhoa­mi­seen, mitä ei humaa­neis­ta läh­tö­koh­dis­ta voi pitää kovin tarkoituksenmukaisena.

 65. Pote­rois­ta ampu­mi­sen ja kes­kus­te­lun ero lie­nee sii­nä, että jäl­kim­mäi­ses­sä osal­lis­tu­jat ovat val­mii­ta arvioi­maan omia kan­to­jaan uudes­taan. Sik­si lie­nee pai­kal­laan tode­ta, että kes­kus­te­lu on lisän­nyt ymmär­rys­tä­ni aina­kin yhdes­sä koh­das­sa. Olen useam­man ker­ran tois­ta­nut, että kan­na­bis­ky­sy­mys on mar­gi­naa­li­nen. Tämä pitää­kin paik­kan­sa, kun kat­so­taan asi­aa esim. tuo­miois­tui­mis­sa käsi­tel­tä­vien asioi­den näkö­kul­mas­ta. Tämä näkö­kul­ma on ilmei­ses­ti lii­an sup­pea. Jos on niin, että kan­na­bik­sen käy­tön ja koti­kas­va­tuk­sen ran­gais­ta­vuus sel­lai­se­naan (so. pelk­kä­nä uhka­na) naker­taa koko sään­te­lyn uskot­ta­vuut­ta ja legi­ti­mi­teet­tiä, ei kysy­mys enää ole­kaan merkityksetön. 

  Lon­kal­ta hei­tet­ty­nä arve­li­sin, että pien­ten kan­na­bis­mää­rien hal­lus­sa­pi­don ja pie­ni­muo­toi­sen koti­kas­va­tuk­sen (2–3 kas­via) dekri­mi­na­li­soi­mi­sel­la saa­tet­tai­siin pääs­tä nykyis­tä parem­paan lop­pu­tu­lok­seen: Käyt­tä­jät sai­si­vat halua­man­sa lail­li­ses­ti ja kan­na­bik­sel­la lii­ke­toi­min­taa har­joit­ta­vil­ta kui­vui­si yksi rahahana. 

  Omat ongel­man­sa oli­si tie­tys­ti tuos­sa­kin vaih­toeh­dos­sa, mut­ta koko­nai­suus voi­si hyvin­kin jää­dä plus­san puo­lel­le. Sen sijaan en näe mitään jär­ki­pe­rus­tei­ta olen­nai­ses­ti lie­ven­tää suh­tau­tu­mis­ta kan­na­bik­seen niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa erien lii­kut­te­luun tar­vi­taan trukkia.

 66. Tapio Pel­to­sel­le:
  Meil­lä ei ole oikeus­käy­tän­nös­sä mitään jakoa koviin ja mie­toi­hin huu­mei­siin, vaan jokai­nen mark­ki­noil­le tule­va aine pyri­tään suh­teut­ta­maan jär­ke­väl­lä taval­la van­hoi­hin ja vakiin­tu­nei­siin huu­mei­siin. Uuden aineen ilmaan­tues­sa ei tur­vau­du­ta pelk­kään stet­son-mene­tel­mään, vaan asias­ta han­ki­taan lää­ke­tie­teel­li­set asian­tun­ti­ja­lausun­not siel­tä, mis­tä kuvi­tel­laan par­haan tie­don löytyvän.

  Huu­mausai­ne­ri­kok­sis­sa nou­da­tet­ta­vat ohjeel­li­set ran­gais­tus­tau­lu­kot eivät ole mitään vapaa­muu­ra­ri­ko­kouk­sen pöy­tä­kir­jo­ja, vaan kai­kil­le avoi­mia doku­ment­te­ja (esim. http://www.oikeus.fi/uploads/roevng_1.pdf)
  On tie­ten­kin hyvä, jos tau­lu­koi­den mah­dol­li­set epä­joh­don­mu­kai­suu­det saa­daan oikais­tua jul­ki­sen kes­kus­te­lun avulla.

  Taka­va­ri­koi­tu­jen kan­na­bis-kas­vien luku­mää­rä on sikä­li huo­no mit­ta­ri, että sii­nä 1000 vii­den kas­vin taka­va­rik­koa näyt­tää samal­ta kuin 50 sadan kas­vin takavarikkoa.

  Viher­peuk­ku-epi­so­dia en tun­ne kuin tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta, mut­ta pie­leen­hän se tai­si men­nä. Se tai­det­tiin myös kärä­jä­oi­keu­den tuo­mios­sa peit­te­le­mät­tä sanoa.

 67. Mitä­pä jos kan­na­bis oli­sin lail­lis­ta, sil­lä oli­si 23 pro­sen­tin arvon­li­sä­ve­ro ja alk­ho­lia vas­taa­va vero ja sitä sai­si myy­dä ensial­kuun vain jul­ki­sis­sa anniskelupaikoissa.

  Alko­ho­lin annis­ke­lua on perus­tel­tu sil­lä, että se tuo käy­tön pois nel­jän sei­nän sisäl­tä ja yhteis­kun­nal­li­sen kont­rol­lin pii­riin, myös vero.

  Kan­na­bik­sen jul­kibös­säi­ly oli­si hyvä vaih­toeh­to kri­mi­naa­lil­le bös­säi­lyl­le ja var­mas­ti söi­si poh­jan kan­na­bis­ri­kol­li­suu­del­ta lieveilmiöineen. 

  Ehkä­pä tie kovien ainei­siin tys­säi­si, kun kan­na­bik­sen käyt­tö on irti kri­mi­naa­leis­ta piireistä.

 68. En ymmär­rä perus­tei­ta sil­le mik­si haluat­te pitää ran­ga­si­ta­va­na aikuis­ten kan­na­bik­sen käy­töä. Se mitä suus­ta­ni menee sisäl­le ja se mitä siel­tä tulee ulos, niin kau­an kun se ei aiheu­ta hait­taa muil­le kans­saih­mi­sil­le, ei pitäi­si mie­les­tä­ni olla ran­gais­ta­va lain­mu­kaan, kos­ka sel­lai­ses­sa käy­tös­sä ei ole enik­si­kään uhria. 

  Jos kas­va­tan kan­na­bis­ta ja käy­tän sitä lääk­ke­nä tai huvi­käyt­tö­nä, ei sii­nä ole uhria! Län­si­mai­sen lain perus­tee­na on ran­gais­ta toi­sel­le aiheu­te­tus­ta vahingosta.…

  Se että “kat­se­let­te” mitä muut EUn maat teke­vät on aran polii­ti­kon ele, ei mis­sään nimes­sä dynaa­mi­sen ja realistin! 

  En usko sii­hen että mikään ihmi­sen teke­mä laki pys­tyy pois­ta­maan ihmis­ten tie­toi­suu­des­ta niin tun­net­tua evo­luu­tion kans­sa-kas­via kuin can­na­bis. Mie­lip­tee­si huu­meis­ta ja eri­tyi­ses­ti kan­na­bik­ses­ta on hyvin kon­ser­va­tii­vi­nen ja mie­les­tä­ni pei­laa äärioi­keis­to­lais­ta “hal­lit­se­vat ja hallittavat”-linjaa.

  Mie­les­tä­ni Suo­men tuli­si lait­taa ame­rik­ka­lais­ten aloit­ta­neen maa­il­man laa­jui­sen huu­mei­den vas­tai­seen tais­te­luun allo­koi­dut rahat nuor­ten objek­tii­vi­seen valis­tuk­seen ko. luon­non yrtistä.

  Olem­me osa luon­toa emme sen hallitsijoita!

 69. Subu­tekxin kor­vaus­hoi­dos­ta pil­le­rei­tä vir­taa lait­to­mil­le mark­ki­noil­le, sil­lä ein ole resurs­se­ja vahtia

  kan­na­bik­sen käy­tös­tä vähäi­nen käyt­tö­ri­ke ei yli­tä mit­tään tut­kin­takn­nys­tä. Kotio­kas­va­tukl­ses­sa pie­niä sak­ko­ja saa kolö­men kas­vin jälkeen…

  Lain­sää­dän­nön _enimmäisrangasitukset_ ovat täy­sin huo­miot­ta­jää­nei­tä pykä­liä. Ehdot­to­man vakeus­rag­nais­tus­ken saa­mi­nen kan­na­bik­ses­ta edel­lyt­tää hei­nä­paa­lien kokoi­sen mää­rän pit­kä­ai­kais­ta tukkukauppaa.

  talou­den lakien mukaan toki kan­na­bis­kaup­pias laa­jen­taa vali­koi­maan­sa mah­dol­li­sim­man pal­jon, mie­lel­lään design huu­mei­siin ja GBH:n jot­ta tulo­vir­ta säi­lyi­si — ilman seuraamuksia.

 70. Tapio Pel­to­nen puhuu jär­keä ja nos­taa esil­le juu­ri nii­tä kysy­myk­siä, jot­ka kan­na­bik­sen käy­tön tai vähäi­sen koti­kas­va­tuk­sen ran­gais­ta­vuu­des­sa ovat olen­nai­sim­pia. Viral­li­sen ran­gais­tuk­sen taso on sivuseik­ka — pal­jon tär­keäm­pää oli­si palaut­taa näil­le ihmi­sil­le ihmi­sar­vo ja kan­sa­lai­soi­keu­det, joi­ta polii­si ei täl­lä het­kel­lä kun­nioi­ta. Vähäi­sis­tä kan­na­bis­rik­keis­tä pitäi­si täs­tä syys­tä teh­dä epä­kiin­nos­ta­via polii­sin kan­nal­ta. Dekri­mi­na­li­soin­ti oli­si hel­poin tapa.

  Ylei­nen suh­tau­tu­mi­nen kan­na­bik­seen näyt­täi­si maas­sam­me ole­van edel­leen aivan hys­tee­ris­tä aineen todel­li­siin hait­toi­hin ver­rat­tu­na. Arvaan, että polii­sil­la on osuut­ta sii­hen­kin asi­aan. Kyl­lä­hän näi­den rikol­lis­ten yli­mi­toi­tet­tua jah­taa­mis­ta täy­tyy joten­kin oikeut­taa, joten aineen ja sen käyt­tä­jien mus­ta­maa­laa­mi­nen on ymmär­ret­tä­vää, jos­kin käyt­tä­jien ihmi­soi­keuk­sien kan­nal­ta kysee­na­lais­ta. Muis­tan mm. omil­ta kou­lua­joil­ta­ni videon, jol­la polii­si­miek­ko­nen kuvai­li seik­ka­pe­räi­ses­ti aineen kau­his­ta­via (pää­osin kek­sit­ty­jä) vai­ku­tuk­sia ihmi­seen ja yhteiskuntaan.

  Pel­to­sen lait­ta­man lin­kin takaa löy­tyy tari­noi­ta, joi­den kal­tai­siin olen itse­kin toi­si­naan tör­män­nyt. Onnek­si omal­le koh­dal­le­ni ei täl­lai­sia ole sat­tu­nut (no enpä ole toi­saal­ta polii­sin kans­sa juu­ri ollut teke­mi­sis­sä­kään), mut­ta kun tut­ta­va­pii­riin kuu­luu ihmi­siä lai­das­ta lai­taan, niin tuo­kin puo­li elä­mäs­tä on tul­lut havait­tua ole­mas­sao­le­vak­si. Suu­ret kii­tok­set Mik­ko Nis­ka­saa­rel­le, joka teks­tin mukaan on val­mis­te­le­mas­sa aihees­ta kir­jaa. Jos­ko se sit­ten vih­doin sai­si ansait­se­maan­sa huomiota.

 71. Gam­ma on hyvä esi­merk­ki ainees­ta, jon­ka koh­dal­la hel­vet­ti repe­si, niin sano­tus­ti, kun se kiel­let­tiin. Ennen kiel­toa sitä käy­tet­tiin Tam­pe­reel­la jon­kun ver­ran. Pari ker­taa kävi niin, että sai sam­mu­nei­ta rou­dail­la klu­beil­ta ulos vir­koi­le­maan ja sen­sel­lais­ta, mut­ta kysees­sä oli yleen­sä sama tyyp­pi. (Jon­ka kaik­ki jot­ka tie­si­vät mis­tä ainees­ta on kyse tun­si­vat ja tie­si­vät tyy­liin koko maas­sa etunimeltä…) 

  Kun joku seka­käyt­tä­jä jos­sain var­si­nais­suo­mes­sa sit­ten kuo­li, ilmei­ses­ti käy­tet­ty­ään alko­ho­lia, rau­hoit­ta­via, ja GHB:tä yhdes­sä, media teki sii­tä “tap­pa­van” huu­meen, ja se kiellettiin.

  Yleis­ty­mi­nen oli­si var­maan tapah­tu­nut joka tapauk­ses­sa, mut­ta tur­val­li­sen käyt­tö­kult­tuu­rin muo­dos­tu­mis­ta ei jää­ty odot­te­le­maan, vaan aine yksin­ker­tai­ses­ti kiel­let­tiin. Suu­rin osa ongel­mis­ta tuli käsit­tääk­se­ni vas­ta kiel­lon jäl­keen. Tämä on tapa, jol­la yhteis­kun­tam­me rea­goi päih­tei­siin; kiel­lon perus­teek­si riit­tää se, että aine on päih­dyt­tä­vä, mitään käsi­tys­tä tur­val­li­suu­des­ta tms, ei kos­kaan pää­se muo­dos­tu­maan, kos­ka yhteis­kun­nas­sam­me val­lit­see tie­tyn­lai­nen kon­sen­sus sii­tä, että päih­teet ovat ylei­ses­tiot­taen jotain, mikä pitää kieltää.

  Alko­ho­lin koh­dal­la­kin asia on osa­puil­leen näin. Alko­ho­lia­han ei sai­si esi­mer­kik­si myy­dä tai luo­vut­taa päih­ty­neel­le. Kai­kes­sa jul­ki­ses­sa puhees­sa alko­ho­lis­ta puhu­taan ikään­kuin sen käyt­tö ei täh­täi­si päih­ty­myk­seen. Itse­kin jee­sus­te­len oman vii­nin­juon­ti­ni kans­sa, että “en juo päih­tyäk­se­ni”, mut­ta se on aika epä­re­hel­lis­tä. Vaik­ka juon vain lasil­li­sen tai kor­kein­taan kak­si niin, etten kos­kaan päih­dy mer­kit­tä­väs­ti, niin aika iso osa sii­tä nau­tin­nos­ta on se läm­mit­tä­vä ja hive­nen päih­dyt­tä­vä vai­ku­tus joka aineel­la on.

  Point­ti­na on, että minus­ta koko kult­tuu­ris­sam­me on erään­lai­nen vinou­ma, kun lain­sää­dän­nön läh­tö­koh­ta ei edes ole ihmis­ten suo­je­le­mi­nen myr­kyil­tä tms. vaan ihmis­ten päih­ty­myks­ti­lan rajoit­ta­mi­nen. Useim­mat ihmi­set, jot­ka päih­tei­tä halua­vat kiel­tää ja pitää kiel­let­tyi­nä, eivät edes tie­dä, mitä he ovat kiel­tä­mäs­sä. Suu­rin osa lain­sää­tä­jis­tä ei ole edes kokeil­lut kan­na­bis­ta ja “roh­keim­mat” yksi­löt myön­tä­vät jos­kus vähän maistaneensa.

 72. Tut­ta­va­ni sat­tui otta­maan hui­kan tar­jo­tus­ta pul­los­ta — jos­sa oli gam­maa. Seu­raa­vak­si löy­si­kin sit­ten isten­sä onnek­si sai­raa­las­ta vat­sa­huuh­te­lus­ta. Mil­lä logii­kal­la “keil­tä­mi­nen” aiheut­taa vat­sa­huu­he­lui­den yleis­ty­mi­sen? Pikem­min­kin gam­maan ran­kai­se­mat­to­muus koh­tuul­li­sen nopeas­ti antoi vies­tin, että juu­ri tätä kan­nat­taa teh­dä, myy­dä ja käyttää.

  Naa­put­ri­na ollut “koti­kas­vat­ta­ja” saa­tust­ti ensik­si koko rap­pu­käy­tä­vän — ei sii­nä mitään huu­me­koi­raa tar­vi­ta — ja sii­nä sivus­sa aiheut­ti kai­kea muu­ta pientä.

  Mitä ihmi­soi­keuk­sia huu­mei­den­käyt­tä­jät ovat menet­tä­neet? Aina­kaan al´koholia koh­tuuk’äyt­tä­väl­lä naa­pu­ril­la EI todell­kaan ole mitään oikeus­kia, muu­ta kuin käs­siä hajuis­ta ja odot­taa tulipaloa?

  Jos ihmi­setn sekai­sin ja huma­las­sao­lo on tuet­ta­va ja kan­sa­lais­palk­kaa edel­lyt­tä­vä han­ke, kan­nat­tai­si se sanoa suoraan.

  Niin, polii­sin näkö­kul­mas­ta pie­ni koti­kas­va­tus on todel­la­kin nykyi­sin täy­sin epä­kiin­nos­ta­vaa. Huu­me­po­li­tiik­kaa ei Suo­mes­sa voi enää saa­da sal­li­vam­mak­si pait­si alka­mal­la tar­joa­maan kamaa vir­ka­val­lan toimesta.

 73. Väi­te että käyt­tä­jä on tro­ka­rin kump­pa­ni, on poliit­tis­ta pro­pa­gan­daa. Lah­juk­sia otta­va ja talous­ri­kol­li­suu­den tut­kin­taa jar­rut­ta­va polii­tik­ko on se jär­jes­täy­ty­neen huu­me­kau­pan paras kump­pa­ni. Moni polii­tik­ko ei tajua sitä yksin­ker­tais­ta seik­kaa, että huu­me­kaup­paan liit­ty­vä raha aiheut­taa väki­val­taa ja kor­rup­tio­ta, ei aine. Ja käyt­tä­jän kri­mi­na­li­soin­ti on huu­me­kau­pan voit­to­jen perus­ta. Suo­men polii­si ja KRP antoi­vat 4.4. lausun­non, jon­ka mukaan polii­tik­ko­jen vaa­li­ra­ja­sot­ku­jen tut­kin­ta on vie­nyt talous­ri­kol­li­suu­den tut­ki­mi­sen resurs­sit. Eli maam­me pan­kit ja muut raha­lai­tok­set ovat olleet appo avoi­mi­na huu­me­kau­pan rahan­pe­sul­le jo vuo­sia. Vii­me vuon­na uuti­soi­tiin, että Napo­lin alu­een jär­jes­täy­ty­nyt rikol­li­suus, joka vas­taa suu­rim­mas­ta osas­ta Euroo­pas­sa myy­tä­väs­tä kokaii­nis­ta, pesi mil­jar­di euroa Suo­mes­sa ole­vis­sa yri­tyk­sis­sä. Suo­men viran­omai­set ja polii­ti­kot ovat tämän ilmiön edes­sä yhtä pelot­ta­via kuin istu­va ankka.

 74. Tämä kan­na­bik­sen kiel­to­la­ki tekee taval­li­sis­ta yhteis­kun­nan jäse­nis­tä B‑luokan kan­sa­lai­sia. Minä ja useat aka­tee­mi­sis­sa amma­teis­sa ole­vat ihmi­set tie­däm­me totuu­den tämän päih­teen osal­ta, mut­ta emme uskal­la ava­ta suu­tam­me arvom­me mene­tyk­sen pelossa. 

  Pidän röyh­keä­nä poli­tiik­kaa, jos­sa kan­na­bik­sen vas­tus­ta­mi­ses­ta puhu­vat kaik­kein eni­ten ihmi­set, jot­ka tie­tä­vät sii­tä kaik­kein vähi­ten. Tämä vas­tus­tus on suo­ras­taan uskon­nol­li­sen vakau­muk­sen luok­kaa, jos­sa sano­taan kuten usko­taan, mut­ta kii­vas­tu­taan, jos pitäi­si perus­tel­la asi­aa tarkemmin.

  Olen polt­ta­nut kan­na­bis­ta yli vuo­si­kym­me­nen ja niin ovat useat ystä­vä­ni­kin, jois­ta osa on tun­net­tu­ja lää­kä­rei­tä. Kaik­ki me olem­me yhtä miel­tä sii­tä, että kan­na­bis on päih­de ja sii­hen tuli­si myös suh­tau­tua sil­lä tavoin. Kaik­ki me olem­me myös sitä miel­tä, että kan­na­bik­sen kiel­to­la­ki on yksi suu­rim­mis­ta hui­jauk­sis­ta. Ei ole oikeas­ti ole­mas­sa jär­ke­viä syi­tä jat­kaa kiel­to­la­kia, ei ole mis­sään vai­hees­sa ollut. Jos kan­na­bis oli­si val­ta­va uhka ihmis­kun­nal­le, niin mik­si kui­ten­kin kel­puu­tam­me jouk­koom­me käyt­tä­jiä kuten Ric­hard Bran­son (Vir­gin), Carl Sagan (Nasa), Barack Oba­ma, Ste­ve Jobs, ja lopu­ton mää­rä ihmi­siä, jot­ka ovat olleet mer­kit­tä­vis­sä mää­rin teke­mi­sis­sä tie­teen tai tai­teen parissa.

  Mik­si tämä lei­ma pitää lyö­dä kun­nol­lis­ten ihmis­ten otsaan?

Vastaa käyttäjälle Heikki Turtiainen Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.