Hyviä vihreitä ehdokkaita Uudellamaalla

Täs­sä sar­jas­sa käyn läpi vaa­li­pii­reit­täin vih­rei­den ehdok­kai­ta, kos­ka niin moni on kään­ty­nyt puo­lee­ni ja kysy­nyt, ketä voi­si vaa­li­pii­ris­sään äänes­tää. Olen myös aiem­mis­sa vaa­leis­sa suo­si­tel­lut tun­te­mia­ni ehdok­kai­ta. Kaik­kia en voi tie­ten­kään tun­tea. Valin­ta­pe­rus­tee­na ei ole se, että esit­täi­sin omia kloo­ne­ja­ni, kos­ka edus­kun­ta­ryh­mäs­sä on hyvä olla moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia ihmi­siä.  En ole myös­kään tuke­mas­sa mitään omaa frak­tio­ta­ni puo­lu­een sisäl­lä, sil­lä vih­rei­den sisäl­lä ei täl­lai­sia suun­tau­tu­mi­se­ro­ja ole — enää. Pai­no­tan kykyä toi­mia päät­tä­jä­nä ja yri­tän nos­taa ehdok­kai­ta, jot­ka eivät mei­dän vaa­li­jär­jes­tel­mäs­säm­me pär­jää niin hyvin kuin pitäisi.

====

Uudel­la­maal­la vih­rei­den äänes­tä­jil­lä on mis­tä vali­ta. Vih­rei­den par­haat ään­ten­ke­rää­jät Uudel­la­maal­la ovat oikeus­mi­nis­te­ri Tui­ja Brax ja lajis­saan maan par­hai­siin asian­tun­ti­joi­hin kuu­lu­va Jyr­ki Kas­vi. Hei­dän ohel­laan haluan nos­taa kol­me muu­ta, joi­den valin­ta edus­kun­taan ilah­dut­tai­si minua suuresti.

Tutkijaprofessori Heikki Hiilamo (9)

Heik­ki Hii­la­mo oli SATA-komi­teas­sa joh­ta­mas­sa­ni perus­tur­va­jaos­tos­sa. Hänel­lä oli sekä sydän että jär­ki pai­kal­laan. Köy­hyys­tut­ki­joil­la on usein lii­kaa tun­net­ta pelis­sä ”Se on niin vää­rin niin vää­rin” ‑hen­ges­sä. Heik­ki suh­tau­tuu huo­no-osai­suu­den syve­ne­mi­seen vaka­vas­ti mut­ta myös ana­lyyt­ti­ses­ti.  Tätä asen­net­ta tar­vit­tai­siin enem­män. Sii­nä vai­hees­sa kun minun pin­na­ni alkoi jo palaa, Heik­ki pys­tyi yhä teke­mään raken­ta­via ehdotuksia.

Heik­ki on hyvä ehdo­kas myös niil­le, jot­ka toi­vo­vat vih­rei­den suh­tau­tu­van suo­peam­min kirk­koon. Hän on Tul­kaa kaik­ki ‑liik­keen perus­ta­jia ja kan­ta­via voi­mia. Tämä lii­ke­hän teki pie­nen val­lan­ku­mouk­sen kir­kon sisäl­lä vii­me seurakuntavaaleissa.

Hei­kin valin­ta edus­kun­taan oli­si tär­ke­ää, kos­ka siel­lä ei hänen kal­tais­taan ole. Hän oli­si hyvä voi­ma­va­ra sekä vih­reäl­le ryh­mäl­le että koko eduskunnalle.

Koti­si­vul­le täs­tä.

 

Kaupunginvaltuutettu Tiina Elo (3)

Tii­na Elo on perus­jär­ke­vä vih­reä Espoos­ta. Hän on Espoos­sa kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja, mikä osoit­taa, että hänen osaa­mi­seen­sa luo­te­taan. Täl­lai­siin teh­tä­viin vali­taan vain par­hai­ta . 🙂 Kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta ajat­te­lem­me kovin samal­la taval­la. Minua on vakuut­ta­nut se, että Tii­na on vält­tä­nyt lau­ta­kun­nas­sa tar­jol­la olleen ansan jää­dä vähem­mis­töön kir­joit­ta­maan eriä­viä mie­li­pi­tei­tä. Vara­pu­heen­joh­ta­ja­na hän on onnis­tu­nut neu­vot­te­le­maan monia rat­kai­su­ja parem­mak­si, mikä ei ole kokoo­mus­val­tai­ses­sa Espoos­sa help­po tehtävä.

Hän on tätä nykyä myös val­tuus­to­ryh­män­sä puheenjohtaja.

Tii­na Elos­sa ei ole lain­kaan karis­maat­tis­ta kaa­ta­ja­pap­piai­nes­ta. Se on mie­les­tä­ni vain hyvä, mut­ta vaa­li­jär­jes­tel­mäs­säm­me se on vali­tuk­si tulon kan­nal­ta huo­no. Hil­jai­sia jär­ke­viä puur­ta­jia kui­ten­kin tarvitaan.

Hän oli­si hyvä valin­ta espoolaisille.

Koti­si­vul­le täs­tä.

Kansanedustaja, erikoisopettaja ja yrittäjä Timo Juurikkala (13)

Timo pää­si edus­kun­taan vara­pai­kal­ta. En ole ollut hänen kans­saan yhtä aikaa edus­kun­nas­sa, mut­ta poik­keuk­set­ta kaik­ki, niin omat kuin muut­kin, kehu­vat hänen toi­min­taan­sa. Päte­vyy­des­tä ker­too sekin, että hän on Van­taal­la saa­nut kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa mer­kit­tä­viä teh­tä­viä. Tai­ta­va neuvottelija.

Timo Juu­rik­ka­lal­la on vähän sama ongel­ma kuin Tii­na Elol­la. Hil­jai­nen, asian­tun­te­va ja asial­li­ses­ti esiin­ty­vä työ­myy­rä ei pää­se lööp­pei­hin. Timo on sik­si jää­nyt kat­ke­ras­ti ran­nal­le vaaleissa.

Kaa­voi­tus- ja luon­non­suo­je­lu­ky­sy­myk­sis­sä Timo Juu­rik­ka­la on vakau­muk­sel­li­nen arvok­kai­den luon­to­koh­tei­den suo­je­li­ja, minua­kin vakaumuksellisempi.

Kave­ril­la on vih­reäk­si eri­koi­nen har­ras­tus, van­hat englan­ti­lai­set moot­to­ri­pyö­rät, joi­den varao­siin liit­tyy hänen yritystoimintansakin.

Erin­omai­nen valin­ta van­taa­lai­sil­le ja mik­sei muillekin.

Koti­si­vul­le täs­tä.

 

13 vastausta artikkeliin “Hyviä vihreitä ehdokkaita Uudellamaalla”

 1. Juu­rik­ka­laa voi­si äänes­tää jo ihan har­ras­tuk­sen­sa vuok­si, jos asui­sin uudel­la­maal­la ja äänes­täi­sin vie­lä Vih­rei­tä. Olen jo päät­tä­nyt, että näis­sä vaa­leis­sa en Vih­rei­tä äänes­tä, jat­kon näyt­tää se, miten puo­lue kehit­tyy, ja sii­nä välis­sä pitää olla yhdet tai kah­det vaa­lit ja — näin uskon — kan­na­tuk­sen rajuh­ko pudo­tus. Ei sekään mitään takaa, tietenkään.

 2. Täl­läi­siin lis­toi­hin on suh­tau­dut­tu nega­tii­vi­ses­ti, mut­ta minä pidän näi­tä hyvi­nä asioi­na. Oli­si erit­täin tär­ke­ää tie­tää esi­mer­kik­si ehdok­kaan neu­vot­te­lu­tai­dois­ta jotain. Tätä asi­aa ei aina­kaan vaa­li­ko­neis­ta löydy.

  Vaa­tii tie­tys­ti roh­keut­ta pait­si sanoa jokin nimi, niin jät­tää jokin toi­nen sano­mat­ta. Yleen­sä polii­ti­kot valit­se­vat hil­jai­suu­den kuin mie­li­pi­teen suun­taan tai toiseen.

  Voi­si hie­man myös leik­kiä aja­tuk­sel­la, että ket­kä oli­si­vat hyviä ehdok­kai­ta muis­ta puolueista.

 3. Kuten Ode tote­aa, Tii­na on perus­jär­ke­vä, mut­ta myös tun­tei­ta löy­tyy. Mie­les­tä­ni hän on hyvä valin­ta kai­kil­le uus­maa­lai­sil­le. Suo­sit­te­len lämpimästi.

 4. Tie­de­mies:

  näis­sä vaa­leis­sa en Vih­rei­tä äänes­tä, jat­kon näyt­tää se, miten puo­lue kehit­tyy, ja sii­nä välis­sä pitää olla yhdet tai kah­det vaa­lit ja – näin uskon – kan­na­tuk­sen rajuh­ko pudotus.

  Entä jos äänes­tä­jä­kun­ta pys­tyi­si muut­ta­maan voi­ma­suh­tei­ta puo­lu­een sisäl­lä ja sitä kaut­ta puo­lu­een linjauksia?

  Tämä tie­tys­ti saat­taa olla epä­rea­lis­tis­ta — sil­loin tosi­aan kan­nat­taa äänes­tää sem­moi­ses­sa pai­kas­sa jos­sa on edes teo­reet­ti­nen mah­dol­li­suus toi­mia vaa’an­kie­le­nä. Vaik­ka­pa yrit­tää vai­kut­taa sii­hen kei­tä Per­su­jen Uuden­maan-lis­tal­ta nousee ilmi­sel­vän Soi­nin peräs­sä seu­raa­vi­na edus­kun­taan. Jos äänen­sä antaa Soi­nil­le, jät­tää tämän valin­nan mui­den äänes­tä­jien tehtäväksi.

  Enem­mis­tö­de­mo­kra­tias­sa har­mi kyl­lä ‘win­ner takes it all’ ja vähem­mis­töön jää­nei­den äänet mitätöidään.

 5. Entä jos äänes­tä­jä­kun­ta pys­tyi­si muut­ta­maan voi­ma­suh­tei­ta puo­lu­een sisäl­lä ja sitä kaut­ta puo­lu­een lin­jauk­sia?

  Näin ei ole tapah­tu­nut, eikä pää­se tapah­tu­maan, ellei puo­lue palaa alku­pe­räi­seen ide­aan­sa sii­tä, että eriä­viä mie­li­pi­tei­tä sallitaan. 

  Tois­tai­sek­si on lii­kut­tu ihan päin­vas­tai­seen suun­teen: ei-vasem­mis­to­lai­sia ehdok­kai­ta on savus­tet­tu ulos, ydin­voi­maan myön­tei­ses­ti suh­ta­tu­via ehdok­kai­ta ei hyväk­sy­tä lis­toil­le, vaik­ka kan­nat­ta­ja­kun­nas­ta (jos­sain vai­hees­sa) liki kol­man­nes suh­tau­tui mel­ko myön­tei­ses­ti ydin­voi­maan. Puo­lue ilmoit­ti, että maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan tiu­ken­nuk­sia kan­nat­ta­via ehdok­kai­ta ei tul­la hyväk­sy­mään ehdokkaiksi. 

  Jos puo­lue ei tar­joa vaih­toeh­to­ja ehdo­kas­a­set­te­lus­saan, sitä ei kan­na­ta äänes­tää. Ei sitä muu­ten­kaan toki kan­na­ta, jos on oikeas­ti ihan eri lin­joil­la esi­mer­kik­si puheen­joh­ta­jan kans­sa, ellei koe jon­kin­lais­ta puo­lueus­kol­li­suut­ta. Olen itse ollut äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sel­tä­ni puo­lueus­kol­li­nen juu­ri vih­reil­le koko sen ajan kun olen äänioi­keu­tet­tu ollut, ja euro­vaa­lien jäl­keen se vain kävi lii­an tus­kal­li­sek­si. Olo para­ni huo­mat­ta­vas­ti kun tein tämän päätöksen. 

  En tie­ten­kään suo­sit­te­le sitä muil­le, kos­ka tämä­hän on Osmon blo­gi, ja Osmo on vih­rei­den ehdo­kas. Hän­tä oli­sin ehkä voi­nut äänes­tää­kin, vaik­ken samaa miel­tä ole­kaan, mut­ta Soi­nin­vaa­raa voi äänes­tää vain Hel­sin­gis­sä. Ihan niin­kuin Soi­nia voi äänes­tää vain uudellamaalla. 🙂

 6. Mik­ko Kivi­ran­ta kir­joit­ti: “Entä jos äänes­tä­jä­kun­ta pys­tyi­si muut­ta­maan voi­ma­suh­tei­ta puo­lu­een sisäl­lä ja sitä kaut­ta puo­lu­een linjauksia?”

  Tämä oli­si var­sin yksin­ker­tai­nen lisäys nykyi­seen (tai uuteen ehdo­tet­tuun) vaa­li­jär­jes­tel­määm­me. Puo­luei­den joh­to ei vält­tä­mät­tä kan­na­ta täl­lais­ta kan­sa­lais­ten vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisäämistä.

  (http://juholaatu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/30421-suhteellisuuden-parantamisesta-puolueiden-sisalla)

 7. Tie­de­mies:

  ja sii­nä välis­sä pitää olla yhdet tai kah­det vaa­lit ja – näin uskon – kan­na­tuk­sen rajuh­ko pudotus

  Damn, nyt kun olen surf­fail­lut eri vih­rei­den ehdok­kai­den blo­geis­sa ja luke­nut vie­rai­li­joi­den kom­ment­te­ja, minus­ta alkaa tun­tua että olet oikeas­sa (ja tämä sopii yhteen tut­ta­va­pii­ris­sä vel­lo­van ‘hil­jai­sen tie­don’ kans­sa): Vih­reil­le on tulos­sa veret­sei­saut­ta­va vaa­li­tap­pio. Libe­raa­li­sii­ven pet­ty­nei­tä edel­li­sen vaa­li­kau­den kan­nat­ta­jia on jou­koit­tain vetä­mäs­sä pois kannatustaan.

 8. Heik­ki:

  Oli­si erit­täin tär­ke­ää tie­tää esi­mer­kik­si ehdok­kaan neu­vot­te­lu­tai­dois­ta jotain.

  Tar­koi­tat­ko, että mui­den ehdok­kai­den suo­sit­te­le­mi­nen ker­too jotain myön­teis­tä neuvottelutaidoista?

  Jos tar­koi­tat, niin en ymmär­rä miten. 

  Mie­les­tä­ni se ker­too vain sii­tä, kei­tä pitää saman­mie­li­si­nä. Hyvät neu­vot­te­lu­tai­dot tar­koit­ta­vat sitä, että hyvin­kin eri­mie­lis­ten kans­sa on mah­dol­li­suus pääs­tä tyy­dyt­tä­viin kompromisseihin. 

  Neu­vot­te­lu­tai­dois­ta voi saa­da Osmon koh­dal­la käsi­tyk­sen tutus­tu­mal­la työ­hön, jota hän on nel­jä­nä väli­vuo­te­naan tehnyt.

 9. Mik­ko Kivi­rin­ta ennustaa:

  Vih­reil­le on tulos­sa veret­sei­saut­ta­va vaalitappio. 

  Enpä jak­sa uskoa! 

  Kyl­lä se gal­lup-luvuis­sa näkyi­si, jos täl­lais­ta oli­si tapah­tu­mas­sa. Net­ti­maa­il­ma vää­ris­tää todel­li­suut­ta. Tääl­lä saa käsi­tyk­sen vähän joka sai­til­ta, että per­su­jen kan­na­tus oli­si 80 pro­sent­tia ja loput vihreille. 

  Mui­ta puo­luei­ta kan­nat­ta­via kir­joi­tuk­sia saa hakea kis­so­jen ja koi­rien kans­sa. Kui­ten­kin meil­lä on täl­lä het­kel­lä mie­li­pi­de­tie­dus­te­lu­jen perus­teel­la nel­jä suur­ta puoluetta.

 10. Nois­ta gal­lu­peis­ta voi­si ihan ylei­ses­ti huo­mioi­da, että ne pyr­ki­vät nime­no­maan ennus­ta­maan vaa­lien kannatusta.

  Moni­han ajat­te­lee esi­mer­kik­si, ettei PS:n “gal­lup­kan­na­tus” rea­li­soi­du, kos­ka hei­dän kan­nat­ta­jan­sa ovat kui­ten­kin mui­ta lais­kem­pia äänes­tä­mään tai vii­me het­kel­lä vaa­li­ko­pis­sa tukeu­tu­vat van­haan ja tut­tuun tai eivät vas­taa gal­lu­piin rehel­li­ses­ti. Nämä teki­jät on kor­jaus­ker­toi­min jo huo­mioi­tu gal­lu­pis­sa. Raa­ka­da­tas­sa PS:n kan­na­tus on aina­kin 25%. Eli jos meil­lä oli­si äänes­tys­pak­ko, niin PS oli­si hyvin toden­nä­köi­ses­ti suu­rin puolue.

  Toi­nen kysy­mys on, osaa­vat­ko gal­lu­pien teki­jät arvioi­da nämä kor­jaus­ker­toi­met oikein. Vih­rei­den koh­dal­la­han yleen­sä on hie­man jää­ty arvioi­dus­ta kannatuksesta.

  Mie­len­kiin­nol­la odo­tan seu­raa­vaa gal­lu­pia, mikä on ollut Fukus­hi­man ja Sin­ne­mäen lin­jauk­sen vai­ku­tus lukui­hin. Uskoi­sin ikä­väk­se­ni vih­rei­den kan­nal­ta posi­tii­vi­sek­si, eli 9 alka­vaa kannatuslukua.

 11. Jos äänes­täi­sin vih­rei­tä, mitä en tie­ten­kään tee, oli­si minun ehdok­kaa­ni nuo­ri Juhis Ranta.

 12. Kii­tos Odel­le hyvas­ta “suo­si­tus­sar­jas­ta”. Tal­lai­sia rau­hal­li­sia hyvin perus­tel­tu­ja suo­si­tus­kir­joi­tuk­sia toi­voi­si nake­van sel­vas­ti enemman.

  Mik­ko Kivi­ran­ta: Entä jos äänes­tä­jä­kun­ta pys­tyi­si muut­ta­maan voi­ma­suh­tei­ta puo­lu­een sisäl­lä ja sitä kaut­ta puo­lu­een linjauksia?
  Tie­de­mies: Näin ei ole tapah­tu­nut, eikä pää­se tapah­tu­maan, ellei puo­lue palaa alku­pe­räi­seen ide­aan­sa sii­tä, että eriä­viä mie­li­pi­tei­tä sallitaan.

  Taman voi nah­da myos mel­ko puh­taas­ti vaa­li­ta­pa- ja toi­saal­ta vaa­li­ra­hoi­tuson­gel­ma­na. Kos­ka molem­mat liit­ty­vat hyvien ehdok­kai­den vali­tuk­si tule­mi­sen edis­ta­mi­seen, niin jat­kan hieman.

  1) Jos vaa­li­ta­pa sal­li­si aanes­ta­jien koh­dis­taa aanen­sa niil­le — ja vain niil­le — joi­den kyvyk­kyy­teen usko­vat, niin sil­loin aanes­ta­jat paa­si­si­vat mel­ko suo­raan paat­ta­maan voi­ma­suh­teis­ta puo­luei­den sisal­la. Minun aane­ni ei tar­vit­si­si esi­mer­kik­si edis­taa “ei-kom­pe­tent­tien julk­ki­seh­dok­kai­den” valintaa/asemaa. Voi­sin koh­den­taa aane­ni vaik­ka pel­kas­taan Oden suo­sit­te­le­mil­le ehdok­kail­le tai keil­le nyt sit­ten _mina_ haluai­sin­kin koh­dis­taa _minun_ aaneni.

  Vaa­li­ta­po­ja jot­ka sal­li­vat moi­sen “rusi­nat pul­las­ta” aanes­ta­mi­sen (ts. aanes­ta­jan aanen anta­mi­sen hanen itsen­sa koh­dis­tet­ta­vak­si) on monia, STV siir­to­aa­ni­vaa­li lie­nee tun­ne­tuin ja laa­jim­min kay­tet­ty. Jos vaa­leis­sa (ja mik­sei puo­luei­den­kin sisal­la) oli­si kay­tos­sa STV tai joku sen kal­tai­nen vaa­li­ta­pa, niin sil­loin aanes­ta­jil­la oli­si val­ta osoit­taa kus­ta­kin puo­lu­ees­ta mie­les­taan “hyva aines”. Nykyi­ses­sa sys­tee­mis­sa­han on peri­aat­tees­sa tay­del­li­sen arvaa­ma­ton­ta miten kun­kin aani vai­kut­taa ja itse uskon, etta se on yksi perus­ta­van­laa­tui­sim­pia poli­tii­kan ongel­man yti­mia. Pit­kat lis­tat­kin oli­si nykyis­ta sys­tee­mia monin tavoin parem­pi, vaik­ka se oli­si­kin tuke­va askel kes­kia­jal­le, mie­les­ta­ni; rik­koo minus­ta valin­nan­va­pau­den perus­a­ja­tus­ta pahas­ti — vaa­leis­sa pitai­si olla tar­koi­tus sel­vit­taa kei­ta aanes­ta­jat kan­nat­ta­vat, mita pit­kat lis­tat eivat salli.

  2) Vaa­li­ra­hoi­tus on toi­nen mie­let­to­man tar­kea ele­ment­ti seka yli­paan­sa etta puo­luei­den sisais­ten eriai­vien mie­li­pi­tei­den “fasi­li­toi­mi­ses­sa”. Tas­sa kuten edel­li­ses­sa uskon vakaas­ti, etta jos Sys­tee­mi paat­taa aanes­ta­jien puo­les­ta, niin lop­pu­tu­le­ma­na on jotain, mihin 2000-luvun ihmi­nen ei osaa olla tyy­ty­vai­nen. Joku muu paat­ti aanes­ta­jan puo­les­ta asias­ta, johon hanel­la oli­si pita­nyt olla valtaa.

  On mie­les­ta­ni nyky­maa­il­man valin­nan­va­paus-/em­power­ment-tasoon nah­den absur­dia, etta aanes­ta­jat eivat saa sanoa mitaan mis­taan raha­sum­mis­ta. En kui­ten­kaan tar­koi­ta, etta aanes­ta­jien pitai­si saa­da paat­taa val­tion, kun­nan tai edus­kun­nan­kaan bud­je­tis­ta. Itse en niis­ta haluai­si paat­taa, enka nae, etta aanes­ta­jis­ta juu­ri kenel­la­kaan oli­si asias­ta riit­ta­vas­ti tie­ta­mys­ta, etta osai­si­vat paat­taa bud­je­teis­ta — pait­si ehdok­kai­den vaa­li­bud­je­teis­ta! Niis­ta itse kukin voi­si hyvin paat­taa oman pie­nen sii­vun­sa osalta. 

  Jos/kun tata edus­tuk­sel­li­nen­de­mo­kra­tia-leik­kia halu­taan leik­kia, niin sil­loin aanes­ta­jil­le pitai­si antaa mah­do­li­suus vai­kut­taa sii­hen kuka/ketka hanen edus­ta­jan­sa on/ovat.

  Kii­tos vie­la Odel­le hyvien taus­toi­tus­ten nos­ta­mi­ses­ta. Jos­pa joten­kin sai­sim­me vaa­li­ta­van, joka mah­dol­lis­tai­si mei­dan aanes­taa hyvia ehdok­kai­ta ja estaa aanem­me hyodyt­ta­mas­ta (mie­les­tam­me) huo­no­ja ehdok­kai­ta ja mie­luus­ti vie­la sel­lai­sen vaa­li­ra­hoi­tus­jar­jes­tel­man­kin joka antai­si val­taa aanes­ta­jil­le, niin voi­sim­me mie­les­ta­ni puhua kan­san val­lan toteu­tu­mi­ses­ta 2000-luvul­le saa­dyl­li­sel­la taval­la ja edes peri­aat­tees­sa odot­taa, etta ihmi­set voi­si­vat ehka kiin­nos­tua osallistumaan/vaikuttamaan.

  Asias­ta toiseen:
  Ode (mik­sei muut­kin): Suo­sit­te­len erit­tain lam­pi­mas­ti WordPres­sin toi­min­nal­li­suu­den laa­jen­ta­mis­ta plu­gi­nil­la, joka mah­dol­lis­taa kom­men­toi­jien tila­ta ket­juun hanen kom­ment­tin­sa jal­keen tule­vat kom­men­tit sah­ko­pos­til­la. Tama ei tai­da edel­leen­kaan olla WP:n perus­toi­min­nal­li­suut­ta (ainoas­taan admin voi tila­ta kom­men­tit mei­lit­se?)? Eero Hol­mi­lan blo­gis­ta aika­naan bongaamani
  http://txfx.net/wordpress-plugins/subscribe-to-comments/
  on toi­mi­nut monil­le ja paran­ta­nut mer­kit­ta­vas­ti omaa useam­man blo­gin kes­kus­te­lu­jen seu­raa­mis­ta. Pis­ta­han pyyn­to tek­ni­sel­le tuel­le­si, etta asen­taa (taman tai jon­kun muun vas­taa­van) laa­jen­nuk­sen blo­gii­si, pliis.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.