Hyviä vihreitä ehdokkaita Uudellamaalla

Tässä sar­jas­sa käyn läpi vaalipi­ire­it­täin vihrei­den ehdokkai­ta, kos­ka niin moni on kään­tynyt puoleeni ja kysynyt, ketä voisi vaalipi­iris­sään äänestää. Olen myös aiem­mis­sa vaaleis­sa suositel­lut tun­temi­ani ehdokkai­ta. Kaikkia en voi tietenkään tun­tea. Val­in­ta­pe­rus­teena ei ole se, että esit­täisin omia kloone­jani, kos­ka eduskun­taryh­mässä on hyvä olla monipuolis­es­ti eri­laisia ihmisiä.  En ole myöskään tuke­mas­sa mitään omaa frak­tiotani puolueen sisäl­lä, sil­lä vihrei­den sisäl­lä ei täl­laisia suun­tau­tu­mis­ero­ja ole — enää. Pain­o­tan kykyä toimia päät­täjänä ja yritän nos­taa ehdokkai­ta, jot­ka eivät mei­dän vaal­i­jär­jestelmässämme pär­jää niin hyvin kuin pitäisi.

====

Uudel­la­maal­la vihrei­den äänestäjil­lä on mis­tä vali­ta. Vihrei­den parhaat ään­tenkerääjät Uudel­la­maal­la ovat oikeusmin­is­teri Tui­ja Brax ja lajis­saan maan parhaisi­in asiantun­ti­joi­hin kuu­lu­va Jyr­ki Kasvi. Hei­dän ohel­laan halu­an nos­taa kolme muu­ta, joiden val­in­ta eduskun­taan ilah­dut­taisi min­ua suuresti.

Tutkijaprofessori Heikki Hiilamo (9)

Heik­ki Hiil­amo oli SATA-komite­as­sa johta­mas­sani perus­tur­va­jaos­tossa. Hänel­lä oli sekä sydän että jär­ki paikallaan. Köy­hyys­tutk­i­joil­la on usein liikaa tun­net­ta pelis­sä ”Se on niin väärin niin väärin” ‑hengessä. Heik­ki suh­tau­tuu huono-osaisu­u­den syven­e­miseen vakavasti mut­ta myös ana­lyyt­tis­es­ti.  Tätä asen­net­ta tarvit­taisi­in enem­män. Siinä vai­heessa kun min­un pin­nani alkoi jo palaa, Heik­ki pystyi yhä tekemään rak­en­tavia ehdotuksia.

Heik­ki on hyvä ehdokas myös niille, jot­ka toivo­vat vihrei­den suh­tau­tu­van suo­peam­min kirkkoon. Hän on Tulkaa kaik­ki ‑liik­keen perus­ta­jia ja kan­tavia voimia. Tämä liike­hän teki pienen val­lanku­mouk­sen kirkon sisäl­lä viime seurakuntavaaleissa.

Heikin val­in­ta eduskun­taan olisi tärkeää, kos­ka siel­lä ei hänen kaltais­taan ole. Hän olisi hyvä voimavara sekä vihreälle ryh­mälle että koko eduskunnalle.

Koti­sivulle tästä.

 

Kaupunginvaltuutettu Tiina Elo (3)

Tiina Elo on perusjärkevä vihreä Espoos­ta. Hän on Espoos­sa kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan vara­puheen­jo­hta­ja, mikä osoit­taa, että hänen osaamiseen­sa luote­taan. Täl­laisi­in tehtävi­in val­i­taan vain parhai­ta . 🙂 Kaupunkisu­un­nit­telus­ta ajat­telemme kovin samal­la taval­la. Min­ua on vaku­ut­tanut se, että Tiina on vält­tänyt lau­takun­nas­sa tar­jol­la olleen ansan jäädä vähem­mistöön kir­joit­ta­maan eriäviä mielip­iteitä. Vara­puheen­jo­hta­jana hän on onnis­tunut neu­vot­tele­maan monia ratkaisu­ja parem­mak­si, mikä ei ole kokoomus­val­taises­sa Espoos­sa help­po tehtävä.

Hän on tätä nykyä myös val­tu­us­to­ryh­män­sä puheenjohtaja.

Tiina Elos­sa ei ole lainkaan karis­maat­tista kaata­japap­pi­aines­ta. Se on mielestäni vain hyvä, mut­ta vaal­i­jär­jestelmässämme se on val­i­tuk­si tulon kannal­ta huono. Hil­jaisia järke­viä puur­ta­jia kuitenkin tarvitaan.

Hän olisi hyvä val­in­ta espoolaisille.

Koti­sivulle tästä.

Kansanedustaja, erikoisopettaja ja yrittäjä Timo Juurikkala (13)

Timo pääsi eduskun­taan vara­paikalta. En ole ollut hänen kanssaan yhtä aikaa eduskun­nas­sa, mut­ta poikkeuk­set­ta kaik­ki, niin omat kuin muutkin, kehu­vat hänen toim­intaansa. Pätevyy­destä ker­too sekin, että hän on Van­taal­la saanut kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa merkit­täviä tehtäviä. Taita­va neuvottelija.

Timo Juurikkalal­la on vähän sama ongel­ma kuin Tiina Elol­la. Hil­jainen, asiantun­te­va ja asial­lis­es­ti esi­in­tyvä työmyyrä ei pääse lööppei­hin. Timo on sik­si jäänyt katk­erasti ran­nalle vaaleissa.

Kaavoitus- ja luon­non­suo­jelukysymyk­sis­sä Timo Juurikkala on vakau­muk­selli­nen arvokkaiden luon­toko­htei­den suo­jeli­ja, min­u­akin vakaumuksellisempi.

Kaver­il­la on vihreäk­si erikoinen har­ras­tus, van­hat englan­ti­laiset moot­toripyörät, joiden varaosi­in liit­tyy hänen yritystoimintansakin.

Eri­no­mainen val­in­ta van­taalaisille ja mik­sei muillekin.

Koti­sivulle tästä.

 

13 vastausta artikkeliin “Hyviä vihreitä ehdokkaita Uudellamaalla”

 1. Juurikkalaa voisi äänestää jo ihan har­ras­tuk­sen­sa vuok­si, jos asu­isin uudel­la­maal­la ja äänestäisin vielä Vihre­itä. Olen jo päät­tänyt, että näis­sä vaaleis­sa en Vihre­itä äänestä, jatkon näyt­tää se, miten puolue kehit­tyy, ja siinä välis­sä pitää olla yhdet tai kahdet vaalit ja — näin uskon — kan­natuk­sen rajuhko pudo­tus. Ei sekään mitään takaa, tietenkään.

 2. Täl­läisi­in lis­toi­hin on suh­taudut­tu negati­ivis­es­ti, mut­ta minä pidän näitä hyv­inä asioina. Olisi erit­täin tärkeää tietää esimerkik­si ehdokkaan neu­vot­te­lu­taidoista jotain. Tätä asi­aa ei ainakaan vaa­likoneista löydy.

  Vaatii tietysti rohkeut­ta pait­si sanoa jokin nimi, niin jät­tää jokin toinen sanomat­ta. Yleen­sä poli­itikot val­it­se­vat hil­jaisu­u­den kuin mielip­i­teen suun­taan tai toiseen.

  Voisi hie­man myös leikkiä ajatuk­sel­la, että ketkä oli­si­vat hyviä ehdokkai­ta muista puolueista.

 3. Kuten Ode toteaa, Tiina on perusjärkevä, mut­ta myös tun­tei­ta löy­tyy. Mielestäni hän on hyvä val­in­ta kaikille uus­maalaisille. Suosit­te­len lämpimästi.

 4. Tiedemies:

  näis­sä vaaleis­sa en Vihre­itä äänestä, jatkon näyt­tää se, miten puolue kehit­tyy, ja siinä välis­sä pitää olla yhdet tai kahdet vaalit ja – näin uskon – kan­natuk­sen rajuhko pudotus.

  Entä jos äänestäjäkun­ta pysty­isi muut­ta­maan voima­suhtei­ta puolueen sisäl­lä ja sitä kaut­ta puolueen linjauksia?

  Tämä tietysti saat­taa olla epäre­al­is­tista — sil­loin tosi­aan kan­nat­taa äänestää sem­moi­ses­sa paikas­sa jos­sa on edes teo­reet­ti­nen mah­dol­lisu­us toimia vaa’ankie­lenä. Vaikka­pa yrit­tää vaikut­taa siihen keitä Per­su­jen Uuden­maan-listal­ta nousee ilmi­selvän Soinin perässä seu­raav­ina eduskun­taan. Jos äänen­sä antaa Soinille, jät­tää tämän valin­nan muiden äänestäjien tehtäväksi.

  Enem­mistödemokra­ti­as­sa har­mi kyl­lä ‘win­ner takes it all’ ja vähem­mistöön jäänei­den äänet mitätöidään.

 5. Entä jos äänestäjäkun­ta pysty­isi muut­ta­maan voima­suhtei­ta puolueen sisäl­lä ja sitä kaut­ta puolueen lin­jauk­sia?

  Näin ei ole tapah­tunut, eikä pääse tapah­tu­maan, ellei puolue palaa alku­peräiseen ideaansa siitä, että eriäviä mielip­iteitä sallitaan. 

  Tois­taisek­si on liikut­tu ihan päin­vas­taiseen suun­teen: ei-vasem­mis­to­laisia ehdokkai­ta on savustet­tu ulos, ydin­voimaan myön­teis­es­ti suh­tatu­via ehdokkai­ta ei hyväksytä lis­toille, vaik­ka kan­nat­ta­jakun­nas­ta (jos­sain vai­heessa) liki kol­mannes suh­tau­tui melko myön­teis­es­ti ydin­voimaan. Puolue ilmoit­ti, että maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan tiuken­nuk­sia kan­nat­tavia ehdokkai­ta ei tul­la hyväksymään ehdokkaiksi. 

  Jos puolue ei tar­joa vai­h­toe­hto­ja ehdokasaset­telus­saan, sitä ei kan­na­ta äänestää. Ei sitä muutenkaan toki kan­na­ta, jos on oikeasti ihan eri lin­joil­la esimerkik­si puheen­jo­hta­jan kanssa, ellei koe jonkin­laista puolueuskol­lisu­ut­ta. Olen itse ollut äänestyskäyt­täy­tymiseltäni puolueuskolli­nen juuri vihreille koko sen ajan kun olen äänioikeutet­tu ollut, ja eurovaalien jäl­keen se vain kävi liian tuskallisek­si. Olo parani huo­mat­tavasti kun tein tämän päätöksen. 

  En tietenkään suosit­tele sitä muille, kos­ka tämähän on Osmon blo­gi, ja Osmo on vihrei­den ehdokas. Hän­tä olisin ehkä voin­ut äänestääkin, vaikken samaa mieltä olekaan, mut­ta Soin­in­vaaraa voi äänestää vain Helsingis­sä. Ihan niinkuin Soinia voi äänestää vain uudellamaalla. 🙂

 6. Mikko Kivi­ran­ta kir­joit­ti: “Entä jos äänestäjäkun­ta pysty­isi muut­ta­maan voima­suhtei­ta puolueen sisäl­lä ja sitä kaut­ta puolueen linjauksia?”

  Tämä olisi varsin yksinker­tainen lisäys nykyiseen (tai uuteen ehdotet­tuun) vaal­i­jär­jestelmäämme. Puoluei­den johto ei vält­tämät­tä kan­na­ta täl­laista kansalais­ten vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sien lisäämistä.

  (http://juholaatu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/30421-suhteellisuuden-parantamisesta-puolueiden-sisalla)

 7. Tiedemies:

  ja siinä välis­sä pitää olla yhdet tai kahdet vaalit ja – näin uskon – kan­natuk­sen rajuhko pudotus

  Damn, nyt kun olen surf­fail­lut eri vihrei­den ehdokkaiden blo­geis­sa ja lukenut vierail­i­joiden kom­ment­te­ja, minus­ta alkaa tun­tua että olet oike­as­sa (ja tämä sopii yhteen tut­tava­pi­iris­sä vellovan ‘hil­jaisen tiedon’ kanssa): Vihreille on tulos­sa veret­seisaut­ta­va vaal­i­tap­pio. Lib­er­aal­isi­iv­en pet­tyneitä edel­lisen vaa­likau­den kan­nat­ta­jia on joukoit­tain vetämässä pois kannatustaan.

 8. Heik­ki:

  Olisi erit­täin tärkeää tietää esimerkik­si ehdokkaan neu­vot­te­lu­taidoista jotain.

  Tarkoi­tatko, että muiden ehdokkaiden suosit­telem­i­nen ker­too jotain myön­teistä neuvottelutaidoista?

  Jos tarkoi­tat, niin en ymmär­rä miten. 

  Mielestäni se ker­too vain siitä, keitä pitää saman­mielis­inä. Hyvät neu­vot­te­lu­taidot tarkoit­ta­vat sitä, että hyvinkin erim­ielis­ten kanssa on mah­dol­lisu­us päästä tyy­dyt­tävi­in kompromisseihin. 

  Neu­vot­te­lu­taidoista voi saa­da Osmon kohdal­la käsi­tyk­sen tutus­tu­mal­la työhön, jota hän on neljänä välivuote­naan tehnyt.

 9. Mikko Kivir­in­ta ennustaa:

  Vihreille on tulos­sa veret­seisaut­ta­va vaalitappio. 

  Enpä jak­sa uskoa! 

  Kyl­lä se gallup-luvuis­sa näky­isi, jos täl­laista olisi tapah­tu­mas­sa. Net­ti­maail­ma vääristää todel­lisu­ut­ta. Tääl­lä saa käsi­tyk­sen vähän joka saitil­ta, että per­su­jen kan­na­tus olisi 80 pros­ent­tia ja lop­ut vihreille. 

  Mui­ta puoluei­ta kan­nat­tavia kir­joituk­sia saa hakea kisso­jen ja koirien kanssa. Kuitenkin meil­lä on täl­lä het­kel­lä mielipi­de­tiedustelu­jen perus­teel­la neljä suur­ta puoluetta.

 10. Noista gallu­peista voisi ihan yleis­es­ti huomioi­da, että ne pyrkivät nimeno­maan ennus­ta­maan vaalien kannatusta.

  Moni­han ajat­telee esimerkik­si, ettei PS:n “gallup­kan­na­tus” real­isoidu, kos­ka hei­dän kan­nat­ta­jansa ovat kuitenkin mui­ta laiskem­pia äänestämään tai viime het­kel­lä vaa­likopis­sa tukeu­tu­vat van­haan ja tut­tuun tai eivät vas­taa gallupi­in rehellis­es­ti. Nämä tek­i­jät on kor­jausker­toimin jo huomioitu gallupis­sa. Raaka­datas­sa PS:n kan­na­tus on ainakin 25%. Eli jos meil­lä olisi äänestys­pakko, niin PS olisi hyvin toden­näköis­es­ti suurin puolue.

  Toinen kysymys on, osaa­vatko gallupi­en tek­i­jät arvioi­da nämä kor­jausker­toimet oikein. Vihrei­den kohdal­la­han yleen­sä on hie­man jää­ty arvioidus­ta kannatuksesta.

  Mie­lenki­in­nol­la odotan seu­raavaa gallu­pia, mikä on ollut Fukushi­man ja Sin­nemäen lin­jauk­sen vaiku­tus lukui­hin. Uskoisin ikäväk­seni vihrei­den kannal­ta posi­ti­ivisek­si, eli 9 alka­vaa kannatuslukua.

 11. Jos äänestäisin vihre­itä, mitä en tietenkään tee, olisi min­un ehdokkaani nuori Juhis Ranta.

 12. Kiitos Odelle hyvas­ta “suosi­tus­sar­jas­ta”. Tal­laisia rauhal­lisia hyvin perustel­tu­ja suosi­tuskir­joituk­sia toivoisi nake­van sel­vasti enemman.

  Mikko Kivi­ran­ta: Entä jos äänestäjäkun­ta pysty­isi muut­ta­maan voima­suhtei­ta puolueen sisäl­lä ja sitä kaut­ta puolueen linjauksia?
  Tiedemies: Näin ei ole tapah­tunut, eikä pääse tapah­tu­maan, ellei puolue palaa alku­peräiseen ideaansa siitä, että eriäviä mielip­iteitä sallitaan.

  Taman voi nah­da myos melko puh­taasti vaal­i­ta­pa- ja toisaal­ta vaali­ra­hoi­tu­songel­mana. Kos­ka molem­mat liit­ty­vat hyvien ehdokkaiden val­i­tuk­si tulemisen edis­tamiseen, niin jatkan hieman.

  1) Jos vaal­i­ta­pa sal­lisi aanes­ta­jien kohdis­taa aanen­sa niille — ja vain niille — joiden kyvykkyy­teen usko­vat, niin sil­loin aanes­ta­jat paa­si­si­vat melko suo­raan paat­ta­maan voima­suhteista puoluei­den sisal­la. Min­un aaneni ei tarvit­sisi esimerkik­si edis­taa “ei-kom­pe­tent­tien julkkise­hdokkaiden” valintaa/asemaa. Voisin kohden­taa aaneni vaik­ka pelka­s­taan Oden suosit­telemille ehdokkaille tai keille nyt sit­ten _mina_ halu­aisinkin kohdis­taa _minun_ aaneni.

  Vaal­i­tapo­ja jot­ka sal­li­vat moi­sen “rusi­nat pul­las­ta” aanes­tamisen (ts. aanes­ta­jan aanen antamisen hanen itsen­sa kohdis­tet­tavak­si) on monia, STV siir­toaani­vaali lie­nee tun­ne­tu­in ja laa­jim­min kaytet­ty. Jos vaaleis­sa (ja mik­sei puoluei­denkin sisal­la) olisi kay­tossa STV tai joku sen kaltainen vaal­i­ta­pa, niin sil­loin aanes­ta­jil­la olisi val­ta osoit­taa kus­takin puolueesta mielestaan “hyva aines”. Nykyises­sa sys­tee­mis­sa­han on peri­aat­teessa tay­del­lisen arvaam­a­ton­ta miten kunkin aani vaikut­taa ja itse uskon, etta se on yksi perus­ta­van­laa­tu­isimpia poli­ti­ikan ongel­man ytimia. Pitkat lis­tatkin olisi nyky­ista sys­teemia monin tavoin parem­pi, vaik­ka se olisikin tuke­va askel keski­a­jalle, mielestani; rikkoo minus­ta valin­nan­va­pau­den perusa­ja­tus­ta pahasti — vaaleis­sa pitaisi olla tarkoi­tus selvit­taa kei­ta aanes­ta­jat kan­nat­ta­vat, mita pitkat lis­tat eivat salli.

  2) Vaali­ra­hoi­tus on toinen mielet­toman tarkea ele­ment­ti seka yli­paansa etta puoluei­den sisais­ten eri­aivien mielip­itei­den “fasil­i­toimises­sa”. Tas­sa kuten edel­lises­sa uskon vakaasti, etta jos Sys­tee­mi paat­taa aanes­ta­jien puoles­ta, niin lop­putule­m­ana on jotain, mihin 2000-luvun ihmi­nen ei osaa olla tyy­ty­vainen. Joku muu paat­ti aanes­ta­jan puoles­ta asi­as­ta, johon hanel­la olisi pitanyt olla valtaa.

  On mielestani nyky­maail­man valin­nan­va­paus-/em­pow­er­ment-tasoon nah­den absur­dia, etta aanes­ta­jat eivat saa sanoa mitaan mis­taan raha­sum­mista. En kuitenkaan tarkoi­ta, etta aanes­ta­jien pitaisi saa­da paat­taa val­tion, kun­nan tai eduskun­nankaan bud­jetista. Itse en niista halu­aisi paat­taa, enka nae, etta aanes­ta­jista juuri kenel­lakaan olisi asi­as­ta riit­tavasti tietamys­ta, etta osaisi­vat paat­taa bud­jeteista — pait­si ehdokkaiden vaal­ibud­jeteista! Niista itse kukin voisi hyvin paat­taa oman pienen siivun­sa osalta. 

  Jos/kun tata edus­tuk­selli­nen­demokra­tia-leikkia halu­taan leikkia, niin sil­loin aanes­ta­jille pitaisi antaa mah­dolisu­us vaikut­taa siihen kuka/ketka hanen edus­ta­jansa on/ovat.

  Kiitos viela Odelle hyvien taus­toi­tusten nos­tamis­es­ta. Jospa jotenkin saisimme vaal­i­ta­van, joka mah­dol­lis­taisi mei­dan aanes­taa hyvia ehdokkai­ta ja estaa aanemme hyo­dyt­ta­mas­ta (mielestamme) huono­ja ehdokkai­ta ja mielu­usti viela sel­l­aisen vaali­ra­hoi­tus­jar­jestel­mankin joka antaisi val­taa aanes­ta­jille, niin voisimme mielestani puhua kansan val­lan toteu­tu­mis­es­ta 2000-luvulle saadyl­lisel­la taval­la ja edes peri­aat­teessa odot­taa, etta ihmiset voisi­vat ehka kiin­nos­tua osallistumaan/vaikuttamaan.

  Asi­as­ta toiseen:
  Ode (mik­sei muutkin): Suosit­te­len erit­tain lampi­masti Word­Pressin toimin­nal­lisu­u­den laa­jen­tamista plug­inil­la, joka mah­dol­lis­taa kom­men­toi­jien tila­ta ketju­un hanen kom­ment­tin­sa jal­keen tule­vat kom­men­tit sahko­pos­til­la. Tama ei tai­da edelleenkaan olla WP:n perus­toimin­nal­lisu­ut­ta (ain­oas­taan admin voi tila­ta kom­men­tit meil­itse?)? Eero Holmi­lan blo­gista aikanaan bongaamani
  http://txfx.net/wordpress-plugins/subscribe-to-comments/
  on toimin­ut monille ja paran­tanut merkit­tavasti omaa use­am­man blo­gin keskustelu­jen seu­raamista. Pis­ta­han pyyn­to tekniselle tuelle­si, etta asen­taa (taman tai jonkun muun vas­taa­van) laa­jen­nuk­sen blogi­isi, pliis.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.