Suhtautuuko sivistyneistö suvaitsemattomasti perussuomalaisiin

Vas­tauk­seni HS-raadin kysymyk­seen “Onko sivistyneistö suvait­se­ma­ton perus­suo­ma­laisia kohtaan?”

1)      Kyl­lä

Sitä tyy­tymät­tömyyt­tä ja vier­aan­tuneisu­ut­ta, joka on luonut kasvualus­taa perus­suo­ma­laisille, ei pitäisi sivu­ut­taa niin kevyesti ja pil­ka­llis­es­ti kuin on tehty. Se kuvas­taa kovin mon­en katkeroi­tu­mista ja täy­del­listä epälu­ot­ta­mus­ta päät­täji­in tai laa­jem­min eliittiin.

Kri­ti­ikki­in on help­po suh­tau­tua pil­ka­llis­es­ti, kos­ka sanoik­si puet­tu perus­suo­ma­lainen kri­ti­ik­ki perus­tuu melkein kokon­aan vääri­in tietoi­hin ja ymmärtämät­tömyy­teen. Tämä ei mitätöi tun­teen aitout­ta.  Jos päät­täjien sanoma ei ole men­nyt per­ille, vika voi olla myös sanomas­sa. Poli­ti­ikan kieli on muut­tunut niin tekoab­strak­tik­si, ettei sitä voi vihkiy­tymätön ymmärtää.

Ongel­mana on myös eri­tyis­es­ti miespuolisen ammat­tidu­u­nar­in sosi­aalisen ase­man lasku – vähän samoin kuin maat­alouden­har­joit­ta­jien vaikea tilanne 1960-luvul­la, jol­loin puolue nousi edel­lisel­lä ker­ral­la. Ei ole yllät­tävää, että perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat ovat voit­top­uolis­es­ti miehiä ja voit­top­uolis­es­ti ammat­tik­oulun käyneitä. Ver­rat­tuna vaik­ka Ran­skaan, me olemme uus­lib­er­al­is­min hengessä anta­neet vaikeuk­sien kasautua mur­rokses­sa häviölle jäänei­den niskaan surutta.

Oman juon­teen­sa perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­seen tuo­vat hal­la-aho­laiset sosi­aalisen maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jat. Tämä joukko on osin sosi­aalis­es­ti aivan eri­laista kuin muu puolueen väki. Jus­si Hal­la-aho tuskin pää­ty­isi kansane­dus­ta­ja Oinoseen, jos hänen pitäisi vali­ta yksi henkilö kanssaan auti­olle saarelle. En olisi yllät­tynyt, jos tämä jakolin­ja jakaisi puolueen tule­vaa eduskun­taryh­mää voimakkaasti tai jopa hajot­taisi puolueen.

Jos menee yksi­tyisko­hti­in, perus­suo­ma­lais­ten vaalio­hjel­ma on huvit­tavaa tai kauhis­tut­tavaa luet­tavaa, miten sen vain ottaa. Olen­naista siinä kuitenkin on taak­sepäin katso­va arvokon­ser­vatis­mi, men­neen ja menete­tyn maail­man kaipuu. Haikail­laan jopa pien­tilaval­taiseen maat­alouteen. Vaa­timus nation­al­is­tisi­in arvoihin perus­tu­vas­ta his­to­ri­anopetuk­ses­ta tai poli­it­tis­es­ti pääte­tys­tä taidesu­un­tauk­ses­ta ovat otolli­nen nau­reskelun kohde, mut­ta eivät kovin olen­nainen osa sitä pakah­tunut­ta tun­net­ta, joka on liik­keen synnyttänyt.

On toiv­ot­tavaa, että perus­suo­ma­lais­ten kas­va­va tuki uud­is­taisi poli­ti­ikkaa ja poli­ti­ikan kieltä sekä supis­taisi kuilua kansan ja eli­itin välil­lä. En sen sijaan toivoisi, että sivistys­val­tion arvo­ja vaali­vat puolueet alka­isi­vat antaa perik­si bru­tal­is­mille, vaan Suo­mi säi­ly­isi eteen­päin katso­vana, avarakat­seise­na ja kan­sain­välis­es­ti suun­tau­tu­vana maana.

Perus­suo­ma­laiset puolueena on kokon­aan eri asia. Minä pidän sitä poli­ti­ikan parasi­it­ti­na, joka kylmäveris­es­ti laskel­moiden käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­tymät­tömyyt­tä tar­joa­mat­ta tilalle mitään toteut­tamiskelpoista.  Joukos­sa on toki poli­itikko­ja, joil­la on jokin ihan oikea ohjel­ma, mut­ta nämä ohjel­mat ovat keskenään aivan erisu­un­taisia. Yhdet halu­a­vat lisää rahaa vähän kaik­keen, vaik­ka puolueen talous­poli­it­tisik­si asiantun­ti­jak­si nimitet­ty kansane­dus­ta­ja Uus­paaval­nie­mi julis­taa, ettei hyv­in­voin­ti­val­tion ole enää varaa.

Jos huonos­sa hapes­sa ole­va eläin joutuu parasi­itin hyökkäyk­sen kohteek­si, ei siitä voi parasi­it­tia syyt­tää. Perus­suo­ma­laisu­us on pal­jas­tanut yhteiskun­nas­samme vaka­van luottamuspulan.

 [TARKENNUS: tähän parasi­it­tiver­tauk­seen on paljon viitat­tu erot­ta­mal­la se asi­ay­htey­destään. Täl­lä ker­taa vika on kokon­aan min­un, kos­ka olen käyt­tänyt omaa ter­mi­nolo­giaani tajua­ma­ta, että muut käsit­tävät tuon ter­min toisin. Koke­neen poli­itkkon ei pitäisi sor­tua moi­seen . Min­ulle parasi­it­ti on hyödylli­nen osa ekosys­teemiä. Sen tarkoi­tus on kar­sia pois heikot yksilöt ‑poli­it­tisel­la tasol­la pakot­taa muut puo­lu­teet skarp­paa­maan. Jos parasi­it­tia ajat­telee uhrin kannal­ta, se on yksiselit­teis­es­ti kiel­teinen ilmiö, mut­ta koko ekosys­teemin kannal­ta myönteinen. ]

____

 

Vas­taavia parasi­it­ti-ver­tauk­sia täl­lä blogilla: 22.3.2011, 20.11.2010, 18.6.2009 , yksit­täisen puolueen sijaan tuol­loin kun­nista ja valtioista.

 

 

191 vastausta artikkeliin “Suhtautuuko sivistyneistö suvaitsemattomasti perussuomalaisiin”

 1. Osmo, koi­ta nyt uskoa että me Per­su­jen kan­nat­ta­jat olemme ihan taval­lisia suo­ma­laisia työssäkäyviä ihmisiä. Mitä enem­män nyky­poli­itikot tekevät päät­tömiä lake­ja sitä enem­män tyy­tymät­tömyys nyky­poli­ti­ikkaan kas­vaa (ase­la­ki, jäte­la­ki, ener­giaverot jne.) Nyky poli­ti­ikas­ta on vaan kadon­nut se vihreä lan­ka eli maalaisjär­ki. Ei poli­itikko­jen sanomas­sa ole mitään epä­selvää, se sanoma on vaan sel­l­ainen jota kansa ei halua kuulla.

  “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” — Mahat­ma Gandhi

 2. Oma käsi­tyk­seni on, että perus­suo­ma­lais­ten ja muiden puoluei­den kan­nat­ta­jien välil­lä on sukupolvikuilu. Yli kuuskymp­piset eli juuri ne suuret ikälu­okat, ja heistä ne joil­la ei ole korkeaa koulu­tus­ta, äänestävät varmem­min perus­suo­ma­laisia kun taas alle viiskymp­piset etupäässä mui­ta. Ns nuorten aka­teemis­ten vihais­ten miesten joukko jota on pidet­ty perus­suo­ma­lais­ten vankimp­ina kan­nat­ta­ji­na on lop­pu­jen lopuk­si niin pieni ettei sil­lä ole suur­ta merkitystä. 

  Ja mik­si tämä sukupolvikuilu? Perus­suo­ma­laisil­la on kris­til­lis­demokraat­tien ohel­la ain­oa puheen­jo­hta­ja joka on viiskymp­pinen. Kaikkien muiden eduskun­ta­puoluei­den puheen­jo­hta­jat ovat nuo­ria: kolmekymp­pisiä tai nip­pa nap­pa nelikymp­pisiä. Soinin ukko­mainen ote vetoaa van­hempi­in äänestäji­in, he eivät luo­ta Urpi­laiseen, Kataiseen tai Kiviniemeen. Sin­nemäestä, Arhin­mäestä tai Wallinista nyt puhu­mat­takaan. Nämä kuusi nuor­ta her­raa ja lei­diä edus­ta­vat hei­dän mielestään sitä eli­it­tiä jot­ka tuhoa­vat sen Suomen jota he ovat olleet rakentamassa. 

  Soinin puffaami­nen päämin­is­terik­si tai seu­raavis­sa pres­san­vaaleis­sa pres­sak­si on suurten ikälu­okkien viime­nen voiman­näyte. Sik­si jokaisen alle 60-vuo­ti­aan kan­nat­taa miet­tiä tarkkaan ketä äänestää. Jos se merk­it­see sitä että on suvait­se­ma­ton suuria ikälu­okkia ja hei­dän ido­l­iaan kohtaan niin siinä ei ole mitään häpeämistä.

 3. Hmm. Kysymys on han­kala. Onko­han sivistynyt­tä suh­tau­tua suvait­se­mat­tomasti perus­suo­ma­laisi­in? Vai onko sivistynei­den suh­tau­tu­mi­nen perus­suo­ma­laisi­in tässä suvaitsematonta? 🙂

 4. Tämä oli hyvä puheenvuoro.

  Puhuimme polti­ikas­ta ja per­sista yhdessä kohtalsien monipuolises­sa seu­raas­sa viime­lauan­taina. Oleel­lista ei oll­tu kuin­ka moni olis valmis per­su­ja äänestämään (luul­tavaasti 1.2 12:sta) van se, että jok­sen­ki kaik­ki mielessään olvi­at harkin­neet amh­dol­lisu­ut­ta, siis protestina.

  Mieleen tuli 60-luvun alkupuolen SKDL / SKP. Kunnia4rarvoisa her­ra pap­pamme, kansan­talousti­eteen pro­fes­sori Lau­ri O. af Heurlin, oli vah­va kom­mu­nis­min vas­tus­ta­ja. Se ei etsänyt hän­tä todel­la arvosta­mas­ta kommunistinaapuriamme. 

  Silti hän piti luon­not­tomana, että näin merkit­tävä osa kansas­ta (25 %) ei saanut osaansa val­ti­ol­lise­ta val­las­ta ja yhdessä muiden lib­er­aalien kuten Allardtin ja Blom­st­edtin kanssa kan­nat­ti­vat SKDL:n osall­si­tu­mista hal­li­tuk­seen. Ale­niuk­sen ja Saarisen arvos­tushan oli sit­ten todel­la korkeat.

 5. Tarkoi­tatko perus­suo­ma­laisil­la puolueen piiris­sä toimivia akti­ive­ja vai puoluet­ta kan­nat­tavia äänestäjiä? Ja ketä kuu­luu sivistyneistöön? Lip­posen lis­tan henkilöt vai joku muu?

  Olet oike­as­sa, että taval­lisen työssäkäyvän duu­nar­in ase­ma ja aja­tus­maail­ma on uno­htunut kaik­il­ta muil­ta puolueil­ta, eri­toten per­in­teiseltä vasem­mis­tol­ta. Kokoomus on lähempänä valkokaulustyöläisiä kuin perus­du­u­nar­ia, demar­it fokus­taa eri­laisil­la julk­isil­la tulon­si­ir­roil­la elävi­in, samoin vihreät, vasem­mis­toli­it­to on muut­tunut Arhin­mäen myötä lähin­nä pubirähisi­jäk­si, jon­ka sanoma jää sen rähinän taakse. 

  ÄÄnestäjän näkökul­mas­ta muut puolueet ovat niin kaukana perus­du­unare­it­ten ajat­telus­ta, että Soinin tyhjät fra­a­sitkin sisältävät enem­män sanomaa kuin vaikka­pa Soin­in­vaaran koukeroinen liirum­laarum (jos­ta tämä postaus on hyvä esimerk­ki). Olkoonkin että PS:n poli­ti­ik­ka perus­tuu eri­lais­ten asioiden vas­tus­tamiseen tar­joa­mat­ta tilalle mitään

  Perus­suom­lais­ten men­estys ei ole sivistyneistön suvait­se­mat­to­muud­es­ta kiin­ni, vaan poli­itikko­jen ylim­ielisyy­destä äänestäjiään kohtaan.

 6. “Sivistyneistöl­lä” Osmo ilmeis­es­ti viit­taa taas itseen­sä ja mui­hin valkoisi­in vakosamettiliberaaleihin.

  Tämän aja­tus­su­un­nan jatku­va tun­nus­merkki­hän on kaikkien muiden ylim­ieli­nen halveksunta.

 7. “…poli­it­tis­es­ti pääte­tys­tä taidesu­un­tauk­ses­ta ovat otolli­nen nau­reskelun kohde…”

  Pari kir­joi­tus­ta sit­ten PS:n kult­tuu­ri­o­hjel­ma oli “vaar­alli­nen” ja ver­tau­tui vaik­ka mihin puis­tat­tavi­in käytän­töi­hin ja tuos­sa HS-raadin vas­tauk­sis­sa toinen vihreä Juk­ka Relander sanoi ohjel­man toteutues­saan tuhoa­van tämän maan. 

  Näk­isin, että nau­reskelu on jäänyt vähem­mälle ja ohjel­maa on etupäässä kauhis­tel­tu. Ja juuri näi­den reak­tioiden ansios­ta olen itsekin kallis­tunut kan­nat­ta­maan ohjelmaa.

 8. Niin kauan kuin val­taosa poli­ti­ikan toim­i­joista toimii toisin kuin Osmo, niin Perus­suo­ma­lais­ten laari­in val­uu nyt eri­tyis­es­ti älymys­tön ääniä. Osmo on sikäli erikoinen poli­it­ti­nen eläin, ettei pelkää tuo­da esi­in epä­su­osit­tu­ja näkökan­to­ja ja ajatuk­sia, vaan toimin­nas­sa on läh­es aina jokin integriteetti.

  En tarkoi­ta, että Perus­suo­ma­laiset oli­si­vat eri­tyisen suo­raselkäisiä, mut­ta nykyi­nen puoluelähtöi­nen demokra­tia pitäisi siir­tyä lis­tavaalei­hin, tai muut­taa suun­taa avoimuu­teen — lainatak­seni yhtä Uuden Suomen vaaliteesiä. 

  PS. kuka tai mikä on Vihrei­den medi­akon­sult­ti. Anni Sin­nemäen stailaus on varsin erikoinen. Koi­järvi-loo­ki on vai­h­tunut kovaan huo­litel­tu­un meikki­in ja miesten­le­hdis­tä tut­tui­hin poseer­auk­si­in. Ei huono, mut­ta hie­man hämmentävä.

 9. Olin tuos­sa aamul­la läheisel­lä huoltoase­mal­la kahvil­la. Paik­ka on täyn­nä sel­l­aista perus­du­u­nar­ia. Joskus tulee jutel­tua, ja todet­takoon nyt selkey­den vuok­si etten pidä heitä mitenkään tyh­minä tai sivistymättöminä.

  Vier­essä sit­ten joku vuo­dat­ti että Vihreät tuomit­si­vat Per­sut oikeudessa rasis­mista. Olisin voin­ut sanoa että tuomiois­tu­imes­sa val­taa ei käytä Vihreät, syyt­tämis­es­tä päät­tää syyt­täjä, Vihreät naiset tekivät minus­ta poli­it­tis­es­ti type­r­än mut­ta toisaal­ta ymmär­ret­tävän kan­telun syyt­täjäl­lä yhden Per­sun eli Hal­la-ahon kir­joituk­ses­ta joka hei­dän mielestään vih­jaili että vihreät naiset joutaisi­vat raiskat­tavak­si ja tuos­ta ei edes tain­nut tul­la tuomiota…

  Mut­ta pidin nyt sit­ten suu­ni kiin­ni. Pidäk­keenä toimii pöy­ta­vat, ruokapöy­dässä ei yleen­sä puhuta poli­ti­ikas­ta tai uskon­nos­ta, ja se että kun teen jonkun vas­taa­van kor­jauk­sen niin nolaan ko. ihmisen. On vähän vaikea sanoa diplo­maat­tis­es­ti että olet ihan pihalla.

  Point­ti on se että ainakin ne vääryy­det joi­ta min­un korvi­in vas­taavis­sa tilanteessa kan­tau­tuu on jär­jestäen fik­ti­ivisiä, eli nil­lit­ti­jäl­lä on syys­tä tai tois­es­ta virheelli­nen käsi­tys asi­as­ta. Esimerkik­si että HITAS-asun­to­ja jae­taan jotenkin tiskin alta joillekin eri­ty­is­ryh­mille. Tai että suomes­sa selviää lapsen raiskaamis­es­ta sakoil­la. Tai että val­o­su­un­nit­telun tarkoi­tus on tuot­taa ruuhkia. Minä en ymmär­rä mitä joku poli­itikko tom­moi­seen oikein voi sanoa, kuvit­teel­lis­ten vääryyk­sieen kor­jaami­nen on aika han­kalaa, ja jos rupeaa selit­tämään miten asia oikeasti menee niin sit­ten on kapu­lakieltä syöltävä selittelijä.

  Että voimia vaan ehdokkaille.

 10. Viimeinen lauseesi kiteyt­tää hyvin koko ongel­man ja myös sisältää seli­tyk­sen, mik­si PS ei tule ole­maan kuin täh­den­len­to suo­ma­laisel­la poli­it­tisel­la kar­tal­la. Täh­den­len­to joka tarvi­taan rav­is­tele­maan sys­teemiä, jot­ta niitä oikei­ta real­is­tisia vai­h­toe­hto­ja luot­ta­muk­sen menet­tänei­den nyky­puoluei­den menolle tar­joa­vat tahot nou­se­vat esi­in van­hois­sa puolueissa.

 11. En usko, että kovinkaan moni Perus­su­uo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jak­si viime aikoina kään­tynyt uskoo puolueen oikeasti tar­joa­van käyt­tökelpoista vai­h­toe­htoa Suomen tule­vaisu­u­den rak­en­tamiselle. Tästä ilmeis­es­tä tosi­asi­as­ta ei välitetä, kos­ka turhau­tu­misen tuo­ma halu näpäyt­tää poli­it­tista elit­tiä on niin voimakas. Protestinkaan ei vält­tämät­tä kuvitel­la johta­van mihinkään suureen muu­tok­seen, mut­ta toisaal­ta siitä ei ajatel­la ole­van mitään isom­paa hait­taakaan: Jos vuosikym­meniä jatkunut “van­ho­jen puoluei­den” äänestämi­nen ei ole johtanut hyvi­in tulok­si­in, niin mitä väliä on, vaik­ka ker­ran äänestää vaik­ka ihan piru­ut­taan haas­ta­jaa. Soin­in­vaara on mielestäni oikeil­la jäljil­lä viitates­saan siihen, että yhteiskun­nalli­nen mur­ros selit­tää protesti­hen­gen nousua. His­to­ri­as­ta löy­tyy lukuisia esimerkke­jä tästä. Mil­lä kansan turhau­tuneisu­us sit­ten voitaisi­in purkaa? Ennen kaikkea työl­lisyy­den hyväl­lä hoidol­la. Siihen ei vain ole yhteisiä eväitä löytynyt.

 12. Erit­täin epäon­nis­tunut sanaval­in­ta, jon­ka HS jo meni repimään omak­si uutisek­seen ja voi arva­ta iltapäiväle­htien hyvinkin seu­raa­van perässä: http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/1135264903076

  Enkä usko, että voit pae­ta sen taakse, että puhut PS:sta abstrak­tisti puolueena. Ihan jo filosofiselta kannal­ta abstrak­ti­in enti­teet­ti­in et voi liit­tää näitä negati­ivisia omi­naisuuk­sia, kuten kylmäveristä laskel­moin­tia. Ne ovat ihmisyy­teen liitet­täviä omi­naisuuk­sia, eli perus­suo­ma­laisi­in Perus­suo­ma­laisen puolueen jäs­en­inä, vaikut­ta­ji­na ja tukijoina.

  Eli viimekädessä syytät toisia ihmisiä parasi­iteik­si. Ehkä muis­tanet, että juuri täl­lä tietyl­lä ter­mil­lä on hyvin synkkä spe­si­fi historiansa.

  Pelkään myös, että täl­laisel­la ruok­it joitakin vastapuolen edus­ta­jia riisumaan han­skansa ja heit­tävät vas­taavia takaisin­päin tai kol­man­sien osa­puolien niskaan. Ei lainkaan hyvä.

 13. Ei yhteiskun­ta ja van­hat puolueet tar­joa ikään­tyneelle koulute­tullekaan mitään.

  Olen nyt ollut vuo­den työt­tömänä eli siir­tynyt pitkäaikaistyöt­tömäk­si eli tilas­to­jen mukaan en ole enää työtönkään enkä oikeas­t­aan mitään yhteiskun­nan silmis­sä , ehkä suo­ma­lainen kasti­ton on oikea luokitus.

  Enkä ole yksin , tutu­ista työtev­ereista ja kol­le­go­ista löy­tyy jo sato­ja vastaavia .

  tois­tunut käynyt sama ilmiö huoli­mat­ta koulu­tuk­ses­ta ja tuloista.

  Ei koulu­tuskaan enää tänä päivänä pelas­ta ikään­tynyt­tä syrjäyttämiseltä

  Tämä kos­kee nimen omaan 50-luvun alus­sa syn­tyneitä, sil­lä me emme pääse enää työt­tömyy­seläk­keelle vaan joudumme kir­joit­tele­maan työtön-työtön lorua vuosia.

  Emme ole olleet mitään pien­i­t­u­loisia vaan 40000–100000 euroa ansait­se­via ja tietysti säästöjäkin syn­tynyt, mut­ta 5–6 vuo­den työt­tömyys syö kyl­lä ne.Monilla on vielä huol­let­tavia kotona.

  Useim­mille tuo Osmon main­os­ta­man val­ta­va ansiosi­don­naisen totu­uskin on pal­jas­tunut peruspäivärahan+yksiön vuokran suu­ruisek­si vero­tuk­sen jäl­keen eli sos­sun luukul­ta saisi saman .

  Ja tähän kun lisätään, että meitä 60-vuo­ti­a­ta työt­tömiä pide­tään yhteiskun­nan tahol­ta vajakkeina, juop­poina, hol­hot­tavina ‚lapsen tasoisi­na etec niin ei ole ihme , että per­su­jen kan­na­tus porukas­sa on kovas­sa nousussa.

  Eri­tyis­es­ti kun työkkäri tar­joilee levy­sep­pähit­saa­jan kursse­ja tai kyse­lee tuli­työlu­paa etc aputyövoiman koulu­tus­ta korkeakoulu-ammttikoulutetuilta.

  Työkkärin lähtöko­h­ta ei ole ihmisen osaaminenevaan kyykytys

  Eli­itiltä on jäänyt huo­maa­matt­ta , että nyt kortis­tossa on paljon koulutet­tu­ja, 40 vuot­ta vaa­tivia työtä tehneitä, joille ei kyyky­tys enää kelpaa

 14. Huvit­tavaa, että puhutaan sivistyneistön suh­tau­tu­mis­es­ta perus­suo­ma­laisi­in. Aivan kuin perus­suo­ma­lai­sis­sa ei olisi sivistyneistöä siinä mis­sä muis­sakin puolueissa. 

  Har­voin Soini­vaara ampuu ohi, mut­ta näköjään jo Osmonkin pöksyt tuti­se­vat. Itse aion äänestää perus­suo­ma­laista, joka on pros­es­sioikeu­den emer­i­tus­pro­fes­sori, mut­tei ilmeis­es­ti kuitenkaan kuu­lu sivistyneistöön. 

  Huonos­sa hapes­sa ole­va eläin ei ole joutunut tilaansa omas­ta syys­tään, toisin kuin val­ta­puolueet. Pikem­minkin tilanne on sama kuin ROPS:ssa täl­lä het­kel­lä. Lahjuk­sia otta­neet saa­vat lähteä ja uudet pelaa­jat val­taa­vat peli­paikat. Voi olla, että nämäkin pelaa­jat tule­vat syyl­listymään johonkin, mut­ta heille pitää antaa mahdollisuus.

 15. OS: “Minä pidän sitä poli­ti­ikan parasi­it­ti­na, joka kylmäveris­es­ti laskel­moiden käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­tymät­tömyyt­tä tar­joa­mat­ta tilalle mitään toteuttamiskelpoista.”

  Tämä on kuitenkin pienem­pi paha kuin poli­it­ti­nen välinpitämättömyys.

  Näin Tui­ja Brax 31.5.2010:

  Ideaal­i­ti­lanteessa demokra­tia toimii siten, että tyy­tymät­tömyys päätök­sen­tekoa tai päätök­sen­tek­i­jöitä kohtaan kanavoituu poli­it­tisek­si akti­ivi­su­udek­si, kil­paile­viksi vai­h­toe­hdoik­si. Jos seu­rauk­se­na on sen sijaan pas­sivoitu­mi­nen, jär­jestelmässä tai poli­it­tises­sa kult­tuuris­samme on jotain vikaa.

  Kil­paile­via vai­h­toe­hto­ja (otta­mat­ta nyt kan­taa niiden toteut­tamiskelpoisu­u­teen) ainakin tun­tuu nyt ole­van paljon enem­män kuin edel­li­sis­sä vaaleissa.

 16. Osmo Soin­in­vaara voisi täl­laisia tek­ste­jä kir­joit­taes­saan muis­taa olevansa/olleensa merkit­täväl­lä roo­lil­la kas­vat­ta­mas­sa tätä huonos­sa hapes­sa ole­vaa eläin­tä, joka nyt on joutunut Perus­suo­ma­lais­ten hyökkäyk­sen kohteek­si. Joskus olisi hyvä osa­ta kat­soa peiliin…

 17. Per­suil­la voi tais­tel­la suvait­se­mat­to­muut­ta vas­taan jota nämä fun­da­men­tal­is­timukalib­er­aalit edus­ta­vat. He ovat val­lan­neet lehdis­tön ja estävät eriävän mielip­i­teen esit­tämisen mm naisen ase­mas­ta, homoud­es­ta, ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, maa­han­muu­tos­ta jne. Jos joku ilmaisee näi­den vas­taisen mielip­i­teen hänet pilkataan ja moral­isoidaan hil­jaisek­si. Van­hat puolueetkin joutu­vat alis­tu­maan tähän mediavaltaan.

 18. Mon­esti tun­tuu uno­htu­van, että Timo Soi­ni oli SMP:n puolue­si­h­teer­inä kun puolue ajau­tui konkurssi­in. Puolue­si­h­teeri vas­taa puolueen rahankäytöstä. Jos jonkun suuren puolueen puheen­jo­hta­jal­la olisi vas­taa­va taus­ta, niin hän­tä lyötäisi­in täl­lä asial­la kuin vieras­ta sikaa. Soinin kohdal­la media on aivan hil­jaa. Ei voi kuin ihmetellä.

 19. Osmo Soin­in­vaara se ei vaan pääse eroon elit­ismistään. Kir­joituk­ses­ta oikein huokuu aja­tus siitä, että eli­it­ti on kyl­lä tehnyt täysin oikei­ta poli­it­tisia päätök­siä (esim. maa­han­muu­tos­ta) ja eli­itin ain­oa virhe on se, että se ei ole osan­nut perustel­la päätök­siään riit­tävän yksinker­taisin sanoin kansan laa­joille ja tyh­mille joukoille.

 20. Osmo,

  Itse olet ollut pahimpia kah­ti­a­jaon lietsojia: 

  Per­su­jen koulu­tus­ta­so on “järkyt­tävän mata­la”. Heitä ei voi ottaa vas­tus­ta­jik­si, kos­ka ovat “päähän­potkit­tu­ja” jne… 

  Linkitän tarvit­taes­sa nämä epäuskoisille ja lisääkin. 

  Tästäkin tek­stistä voi löytää alen­tu­vu­ut­ta. Esim: 

  bJus­si Hal­la-aho tuskin pää­ty­isi kansane­dus­ta­ja Oinoseen, jos hänen pitäisi vali­ta yksi henkilö kanssaan auti­olle saarelle.

  Eli tohtoris­mies ei koskaan voisi arvostaa vähem­män koulute­tun seu­raa vai miten tämä on tulkittava?

  1. Eli­na, min­ul­la on Jus­si Hal­la-ahos­ta sel­l­ainen käsi­tys, ettei hän ensim­mäisek­si olisi ver­taa­mas­sa homosek­su­al­is­mia koiraan sekaantumiseen.

 21. Soin­in­vaaran kom­menteis­sa on osas­sa ihan aja­tus­ta — jopa yri­tys­tä itsekri­it­tiseen tarkastelu­un, kunnes hän taas valah­taa “viral­lisen” suh­tau­tu­misen linjalle.
  Yksi seik­ka mikä Soin­in­vaar­al­ta uno­htuu on se, että kaik­ki “sivistyneet” puolueet ovat jär­jestelmän parasi­it­te­ja, jär­jestelmän nimeltä Suomen val­tio. Nyt tähän parasi­it­tien lau­maan on tulos­sa uusi parasi­it­ti, joka sanoo, että “Hei, tei­dän jut­tu ei toi­mi” — niin kyl­lä parasi­it­ti kokee ase­mansa uhatuk­si ja joutuu tur­vau­tu­maan vas­tahyökkäyk­seen. Vas­tahyökkäyk­selle tun­nu­so­maista on, että sil­loin ei tur­vaudu ajat­telu­un tai jär­keen vaan hyökkää tun­teeno­mais­es­ti, intuitiivisesti.
  Odot­taisin Soin­in­vaaran kaltaiselta ihmiseltä ja myös muil­ta puolueil­ta asial­lista, asi­aan perus­tu­vaa vas­ta-argu­men­toin­tia, ilman tun­teen mukanaan tuo­maa pelot­telua taak­sepäin kääntymisestä.
  Ps. En aio äänestää Perussuomalaisia.

 22. Lasken itseni sivistyneistöön, tutk­in­tona FL, työ­paik­ka yliopis­to. Aion äänestää korkeak­oulu­tuk­sen saanut­ta PS:n ehdokas­ta. Niitäkin riit­tää. Ja tarkoituk­se­na nimeno­maan hajot­taa tämä sietämätön kol­men val­ta­puolueen klik­ki, ammat­tipoli­itikko­jen lau­ma, joka on kään­tänyt kasvon­sa kohti globaal­isu­ut­ta ja Euroop­paa ja selkän­sä omille kansalaisilleen. Jot­ka ovat euroop­palaisia itsekin. Ja tämä ei ole sulkeu­tu­mista ulos euroopas­ta vaan ter­vet­tä itsekkyyt­tä ja oman maan kansalais­ten etu­jen etusi­jal­la pitämistä, osana Euroopan yhteisöä. Näin toimi­vat muutkin järkevät euroop­palaiset maat. Per­suil­la on moni asia sekaisin ja monia asioi­ta ohjel­mas­saan joi­ta en hyväksy. Mut­ta silti. Sitä sietää ajatella.

 23. Yhdyn yleisim­pään tulk­in­taan. Per­su­jen suo­sion syynä on hal­lit­se­vien taho­jen ylim­ielisyys. “Hoh-hoi­jaa voi kun osaisitte edes perusasi­at” ‑tyyp­piset lausun­not eivät todel­lakaan paran­na tilannetta.

  Ekan viestin sitaat­ti oli hieno, toistoa:

  “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” – Mahat­ma Gandhi

 24. Tuskin per­su­jen kan­nat­ta­jik­si ilmoit­tau­tuneet luule­vat puolueen maa­ta pelas­ta­van, Tai edes halu­a­vat sen kaikkien kir­jat­tu­jen tavoit­tei­den toteu­tu­van. Mut­ta he halu­a­vat poli­ti­ikkaan kurss­in­muu­tos­ta, ja per­su­jen vaiku­tus muiden puoluei­den lin­jaan saat­taakin jäädä suurim­mak­si vaikutukseksi.

  Suurin on halu ker­toa val­las­sa olleille, että he ovat tehneet vääriä päätök­siä. Tehneet Suomes­ta kansalais­ten rahoil­la maail­man sosi­aal­i­toimis­toa ja ilmastopoli­ti­ikan malliop­pi­las­ta kun piti puo­lus­taa suo­ma­lais­ten etu­ja. Ja päälle vielä sameat korruptiokurat.

  Mieliku­via, tot­ta kai. Poli­ti­ik­ka on.

  Mitä enem­män per­su­jen vas­tus­ta­jat kiemurtel­e­vat tuskissaan ja käyvät vas­tahyökkäyk­seen, sitä parem­mal­ta ja voimakkaam­mal­ta tun­tuu. Protesti olisi jäänyt paljon vaisum­mak­si, jos sitä olisi jo vuosia sit­ten vaien­tamisen, demon­isoin­nin ja vähät­te­lyn sijas­ta käsitel­ty soin­in­vaar­alaisem­min, kut­sut­tu mukaan keskustele­maan ja kiedot­tu faktoihin.

  Kysyn­tää on nyt poli­itikoille, jot­ka ilmoit­tau­tu­vat aja­maan kansal­lisen itsekkäästi suo­ma­lais­ten asi­aa ja ker­to­vat, ettei ole väärin olla valkoinen suomenkieli­nen heteromies.

 25. Osmo voisi kokeil­la elää joskus vaik­ka päivän suo­ma­laista ark­i­todel­lisu­ut­ta, niin moi­set todel­lisu­ud­es­ta vier­aan­tuneet ajatuk­set kari­se­vat kummasti.

 26. “Sitä tyy­tymät­tömyyt­tä ja vier­aan­tuneisu­ut­ta, joka on luonut kasvualus­taa perus­suo­ma­laisille, ei pitäisi sivu­ut­taa niin kevyesti ja pil­ka­llis­es­ti kuin on tehty.”

  Ja et yhtään syyl­listy tähän parasi­it­tiver­tauksi­ne­si. Vai kuvit­telitko täl­lä keskustel­evasi jotenkin vakavasti ja asial­lis­es­ti? Kat­so peili­in ja sit­ten jäsenkir­jaasi ja näet kak­si syytä tyy­tymät­tömyy­delle ja vieraantuneisuudelle.

 27. Se, joka itsen­sä ylen­tää, alennetaan.

  PS: Olet taas ulkona, kuin lumiukko.


  Vihrei­den kansane­dus­ta­jae­hdokas Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti viime lokaku­us­sa blo­gis­saan, että ”mitataan huono-osaisu­ut­ta mil­lä mit­tar­il­la hyvän­sä, perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jakun­ta edus­taa huo­mat­ta­van huono-osaista joukkoa ver­rat­tuna minkä muun puolueen kan­nat­ta­jakun­taan hyvänsä.”

  Suomen Kuvale­hden Leena Shar­ma run­noi tämän pal­turin totu­us­pun­tari­in, joka alkoikin pian kirkua punaista väriä. Kos­ka että: “Tutkimus­tu­losten mukaan perus­suo­ma­laiset ei mis­sään tapauk­ses­sa ole syr­jäy­tynei­den rep­panoiden tai pien­i­t­u­lois­t­en puolue. Perus­suo­ma­lais­ten äänio­su­us on korkeim­mil­laan 50 000 — 70 000 euroa vuodessa tien­aavien joukos­sa. Puolueen kan­nat­ta­jien suosikki­au­to on Mer­cedes Benz.”

  1. Myön­nän virheen, tietoni oli­vat van­hen­tunei­ta, ajal­ta jol­loin perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus oli selvästi nyky­istä alempi.

 28. Terveisin todennäköinen perussuomalaisten äänestäjä. sanoo:

  “Minä pidän sitä poli­ti­ikan parasi­it­ti­na, joka kylmäveris­es­ti laskel­moiden käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­tymät­tömyyt­tä tar­joa­mat­ta tilalle mitään toteuttamiskelpoista.”

  Perus­suo­ma­laiset käyt­tävät hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­tymät­tömyyt­tä, mut­ta niin tek­isi sen ase­mas­sa kuka tahansa muukin puolue, jon­ka tavoite on saavut­taa poli­it­tista valtaa. 

  Taas siitä, tar­jo­taanko tilalle mitään toteut­tamiskelpoista. No, Suo­mi oli hyvä yhteiskun­ta ennen EU:ta, joten mik­sei olisi toteut­tamiskelpoista ero­ta EU:sta? Olka­amme kaik­ki sulas­sa sovus­sa eri mieltä asioista, kun olemme kuitenkin omas­ta mielestämme oikeassa.

  Siel­lä ne val­ta­puolueet parasi­it­tis­es­ti lyp­säävät val­las­saan ja aivan aiheel­lis­es­ti huo­maa­vat toiset lyp­sylle pyrkivät parasi­iteik­si, mut­ta omaan peili­in ei osa­ta kat­soa, että ihan saman­lainen parasi­it­ti­han se siel­lä. Jos val­ta­puolueet eivät kykene edus­ta­maan riit­tävän hyvin kansaansa, niin he muis­tut­ta­vat lähin­nä poli­it­tisia parasi­it­te­ja, jot­ka estävät demokra­t­ian toteutumista.

 29. Minus­ta Osmon vas­taus itse kysymyk­seen on hyvin rehelli­nen, jos ver­taa muiden vas­taa­jien perustelui­hin. Useim­mat, jot­ka vas­taa­vat kysymyk­seen “ei”, perustel­e­vat kuitenkin vas­tauk­ses­saan mik­si kuu­luu olla suvait­se­ma­ton. Eli he ovat suvait­se­mat­to­mia ja vas­taa­vat kysymyk­seen “ei”, kos­ka suvait­se­mat­to­muus on heistä kor­rek­tia. Hyvin epä-älykästä toim­intaa. Pis­teet Osmolle rehellisyydestä. 

  HS-raadin vas­tauk­set:
  http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/HS-raadin+kaikki+vastaukset+kysymykseen+Onko+sivistyneist%C3%B6+suvaitsematon+perussuomalaisia+kohtaan/1135264888691

 30. Osmo Soin­in­vaara se ei vaan pääse eroon elitismistään.

  En ole koskaan koko elämäni aikana kohdan­nut yhtään ihmistä, joka kykenisi “pääsemään eroon elitismistään”.

  Jos ei ole avoimesti elit­isti, niin sit­ten pitää itseään ja omaa viiteryh­mään­sä ylem­piar­voise­na ja parem­pana kuin nuo mata­lamieliset, hyl­jek­sit­tävät, kata­lat ihmiset, elitistit.

  Itse olen eräs niistä har­voista ihmi­sistä koko maail­mas­sa, jot­ka kykenevät nouse­maan tämän fal­skin ja väk­inäisen elitismi/antielitismi ‑jaot­telun yläpuolelle ja tarkastele­maan sitä ana­lyyt­tisen kiihkot­tomasti. Täten olenkin paras kaik­ista, läl­läl­lää tyhmät!!!!

 31. Tuo “Gandhi”-lainaus on tietysti elähdyt­tävä, pait­si että Gand­hi ei sitä toden­näköis­es­ti koskaan lausunut vaan kyse on “luo­van” elämäk­er­takir­joit­ta­jan lisäyk­ses­tä. Lausah­duk­sen alku­peräi­nen ilmaisi­ja oli yhdys­val­ta­lainen ammat­tili­it­toak­ti­ivi Nicholas Klein vuon­na 1914 ja sen muo­to oli monisanaisempi.

  Jot­ta tämä pysyy aiheessa, niin Gand­hi-myyt­ti on hyvä esimerk­ki näen­näis­sivistyk­ses­tä. Vääris­tel­ty ja väritet­ty täysin todel­lisu­ut­ta vas­taa­mat­tomak­si, kos­ka ihanteena ei ole ollut rehellisyys tiedon suh­teen vaan ide­ologi­nen ja moraa­li­nen suhde tietoon.

  Todel­li­nen Gand­hi oli hyvin paljon muu­ta kuin rauhanak­tivisti, eet­ti­nen esiku­va ja hänen toim­intansa vaiku­tus intialais­ten hyv­in­voin­ti­in oli vähin­täänkin ris­tiri­itainen. Todel­li­nen Gand­hi oli monis­sa suhteis­sa äärim­mäisen jul­ma ja häikäilemätön tyran­ni, eri­tyis­es­ti lähipi­ir­iään kohtaan.

  Kan­nat­taa lukea esimerkik­si Richard Gre­nierin The Gand­hi Nobody Knows (netis­sä artikke­li­na: http://history.eserver.org/ghandi-nobody-knows.txt ). Erit­täin silmiä avaa­va lukukoke­mus (jon­ka väit­tämät pystyy ver­i­fioimaan, ks. esim. mod­erne­ja intialaisia gand­hi-tutk­i­joi­ta, joista use­at kri­it­tisiä) siitä kuin­ka sivistyneessä dial­o­gis­sa on usein kak­si päällekkäistä todel­lisu­ut­ta. Ihanteelli­nen (usein ns. “sivistyneistön” välit­tämä käsi­tys, jol­laise­na he halu­aisi­vat maail­man tul­la nähdyk­si) ja pal­jaampi moraa­lineu­traali tiedol­liseen objek­ti­ivi­su­u­teen pyrkivä.

  Län­si­mais­sa itses­tään selväk­si ajatel­tu hyvin reaal­i­todel­lisu­ut­ta vas­taam­a­ton kuva Gand­hista on tässä vain yksi hei­jas­tu­ma paljon paljon laa­jem­mas­ta ilmiöstä.
  Sivistyneistö, eri­tyis­es­ti toisen maail­man­so­dan jäl­keen, on suh­tau­tunut tietoon vah­van moraalilatau­tuneesti. Ei-toiv­ot­tua tietoa on sul­jet­tu pois, jätet­ty huomiotta, sen esit­täjiä vas­taan hyökät­ty henkilö­ta­sol­la hei­dän perus­teen­sa sivuuttaen.

  Täl­lä vah­vasti aka­teemisel­la ilmiöl­lä on ollut kauaskan­toinen kult­tuuri­nen merk­i­tyk­sen­sä. Mon­et tietoar­voltaan itses­tään selviksi ajatel­lut näke­myk­set ovat erään­laisia harhaku­via, jot­ka hei­jas­tu­vat, eivät ver­i­fioitavas­ta reaal­i­todel­lisu­ud­es­ta, vaan moraalis­es­ti hyväksy­tyk­si kat­so­tus­ta, siitä mil­laisen tiedol­lisen todel­lisu­u­den omista lähtöko­hdista toiv­ot­taisi­in olevan.

  Hyvin heikos­sa tilas­sa on sel­l­ainen todel­li­nen sivistyneistö, joka pyrk­isi vas­taa­maan omista ole­tuk­sis­taan eriävi­in tiedol­lisi­in käsi­tyk­si­in objek­ti­ivi­su­u­teen pyrkivän argu­men­tati­ivis­es­ti, eikä niin hel­posti sivu­ut­taisi pahaa tietoa moraalises­sa närkästyksessä.

  Intellek­tu­aalis­es­ti elämme laa­jalti näennäissivistyksessä.

 32. Hei Osmo

  Tun­tuuko sus­ta siltä, että Suo­mi on niin pahois­sa ongelmis­sa, ettei mitään ole enää tehtävis­sä? Kum­mas­tut­taa monien poli­ti­ikko­jen tulo julk­isu­u­teen lau­seil­la, jot­ka ovat ylim­ielisiä, solvaavia jne. Onhan sun pakko käsit­tää, että vihamielisyys on sel­l­ainen piirre ihmisessä, että ihmiset kään­tyvät sel­l­aista ihmistä vas­taan. Tun­tuuko, ettet enää halua edus­taa Suomea, ettei sul­la ole enää mitään annet­tavaa? Pelkäätkö, että sin­ut val­i­taan? Tulee sel­l­ainen kuva, että sinä ja muu­ta­mat muut ammutte itseänne jalka­an, kuin jotkut soti­laat sodan aikana, sota kun ei huntsit­tanut. Heit­täisit sit­ten han­skat tiski­in reilusti, etkä toimisi myyränä oman puolueesi jalko­jen juures­sa kuop­paa kaivamassa.

 33. Alas kan­so­jen väli­nen ystävyys! Alas ihmis­ten keskinäi­nen sol­i­daarisu­us! Alas heikom­mista samal­la pla­nee­tal­la elävistä huole­htimi­nen! Alas tutkit­tuun tietoon perus­tu­va päätök­sen­teko! Alas puolue­poli­ti­ik­ka eli asioiden hoit­a­mi­nen yhteiset arvot jakavien ihmis­ten muo­dostamien yhteisö­jen kautta!

  Alas toisaal­ta myös se väärinkäsi­tys, että aka­teem­i­nen koulu­tus merk­it­sisi automaat­tis­es­ti sivistyneisyyttä.

 34. tpyy­lu­o­ma: Jos joku toinen näkee asian eri­taval­la kuin sinä tai minä, ei se tarkoi­ta, että tuo toisen näkökul­ma on fiktiivinen.

  Ote­taan vaik­ka maa­han­muut­to, joka on per­su­jen yksi kan­tavia teemo­ja. Ne huoltoase­man perus­du­u­nar­it näkee ja tapaa maa­han­muut­ta­jia jos­sain ostarin kul­mil­la päivit­täin, kun taas maa­han­muut­toon liit­tyvää lain­säädän­töä laa­ti­vat poli­itikkomme tapaa­vat heitä jois­sain var­tavas­ten jär­jeste­tyis­sä tilaisuukissa, tai pahim­mil­laan pelkkinä tilas­toina paper­il­la. Näkökul­ma muo­dos­tuu näil­lä kahdel­la ryh­mäl­lä kovin eri­laisek­si. Eikä kumpikaan tai­da nähdä koko totuutta.

  Poli­itikot puhu­vat lähin­nä toisilleen tai medi­alle, har­voin äänestäjilleen. Ei ne perus­du­u­nar­it siel­lä huoltik­sel­la halua kuul­la parasi­iteista tai poli­ti­ikan kie­len muut­tumis­es­ta niin tekoab­strak­tik­si, ettei sitä voi vihkiy­tymätön ymmärtää (lain­auk­sia Osmon avauk­ses­ta), vaan selkeitä kan­nan­ot­to­ja siitä miten asi­at on tai miten niiden halu­taan ole­van. Soi­ni sanoo asi­at raa’asti yksinker­tais­taen. Se kuu­lostaa parem­mal­ta kuin tekoab­strak­ti “sivistyneistön” puhe.

  PS en äänestä Perussuomalaisia

 35. Mut­ta pitää nyt tsem­pa­ta Vihre­itäkin, olen­han tei­dänkin edus­ta­jianne äänestänyt vaaleis­sa. Olen hyvin huolestunut ympäristöstä, saasteista, ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, kemi­al­li­sista aineista jot­ka myrkyt­tävät rav­in­toketjua — asioi­ta joista Vihreät ovat kan­ta­neet huol­ta jo pitkään. Nämä ongel­mat ovat jo pitkään olleet sel­l­aisia mihin oikeasti pitäisi puut­tua paikallisel­la, kansal­lisel­la ja kan­sain­välisel­lä tasol­la. Jos keskit­ty­isitte nyt tähän mis­tä puolueenne alun perin lähti liik­keelle, tek­isitte palveluk­sen itsel­lenne ja äänestäjil­len­nekin. Tämä ei tarkoi­ta sitä että Vihreät olisi yhden asian puolue siinä mielessä että ko. ongel­mat hei­jas­tu­vat joka ikiseen elämän alueeseen. Tek­isitte sen vain esit­tämäl­lä rak­en­tavia, oikeasti käytän­nössä toimivia ja hyväksyt­täviä keino­ja ja kan­sain­välis­es­ti muiden puoluei­den kanssa. Tämän asian suh­teen kansal­liset ratkaisut eivät voi toimia. Tämä nyt menee asian vier­estä mut­ta tuli­pa­han sanottua.

 36. Siis het­ki­nen, ammat­tik­oulun käyneet duu­nar­ithan ovat tämän maan HYVÄOSAISIA! Vähäo­saiset ovat työt­tömiä, mon­et vielä vuosikausien opintolainoineen.

 37. Hyvä kir­joi­tus. Mut­ta mis­tä näi­den per­su­jen väärät tiedot ja ymmärtämät­tömyys johtu­vat? Niiden vuok­si­han tuo sinän­sä toden­peräi­nen tunne kanavoituu täl­lä ker­taa poli­ti­ikkaan. Olisiko syynä muu­ta­man viime vuosikymme­nen aikana har­joitet­tu koulu­tus­poli­ti­ik­ka? Perusk­oulus­ta on tul­lut ulos perussuomalaisia.

 38. Ei kiin­nos­ta poli­ti­ik­ka kansaa enää.…

  Äänestän piru­ut­tani 20v. tauon jäl­keen PS 

  poli­ti­ik­ka on kan­nan­ot­to­ja asioista tavalla
  jon­ka voit sit­ten muut­taa ns sen mukaan miten
  tuuli kääntyy.
  Aikoinaan kansa kävi vaal­i­u­urnil­la vaikuttamassa
  jalosti kansalaisvelvollisuudesta…silti sama
  Poli­ti­ik­ka jatkui vuodes­ta toiseen samanlaisena.

  Ain­ut kun­non kan­nan­ot­to oli kansane­dus­ta­jil­la palkkansa nos­tamiseen 6 pros­ent­tia ja kansaa neu­vot­ti­in osal­lis­tu­maan säästötalkoisi­in 1–2 prosentilla
  kun samaan aikaan todel­li­nen inflaa­tio on 4 prosenttia 

  “tyy­tymät­tömyys nyky­poli­ti­ikkaan kasvaa
  Nyky poli­ti­ikas­ta on vaan kadon­nut se vihreä lan­ka eli maalaisjär­ki. Ei poli­itikko­jen sanomas­sa ole mitään epä­selvää, se sanoma on vaan sel­l­ainen jota kansa ei halua kuulla”

 39. Paana­nen:

  muun puolueen kan­nat­ta­jakun­taan hyvänsä.”

  Suomen Kuvale­hden Leena Shar­ma run­noi tämän pal­turin totu­us­pun­tari­in, joka alkoikin pian kirkua punaista väriä. Kos­ka että: “Tutkimus­tu­losten mukaan perus­suo­ma­laiset ei mis­sään tapauk­ses­sa ole syr­jäy­tynei­den rep­panoiden tai pien­i­t­u­lois­t­en puolue. Perus­suo­ma­lais­ten äänio­su­us on korkeim­mil­laan 50 000 – 70 000 euroa vuodessa tien­aavien joukos­sa. Puolueen kan­nat­ta­jien suosikki­au­to on Mer­cedes Benz.”

  Kom­men­toin jo Totu­us­pun­tari­inkin että tuo on luul­tavasti koti­talouden eikä yksit­täisen äänestäjän tulot kun se on se mitä tutkimuk­sis­sa yleen­sä käytetään, ja koti­taloudessa on keskimäärin kak­si palka­nsaa­jaa. 50 000 — 70 000 on ihan keskiver­to koti­talouden vuosi­t­u­lot. Voin olla väärässäkin, tuon voisi toki hel­posti tark­istaa jos olisi lähde saatavilla.

  Jostain syys­tä Per­sut on muutenkin tilas­toille vähän samaa kuin mikroaal­tou­u­ni radiolähetyksille.

 40. Niin, pop­ulistin mie­lenki­in­to poli­ti­ikas­sa kohdis­tuu poli­it­tisen ase­man tuomi­in etu­i­hin. Pop­ulisti on se kaveri joka istuu yhteiseen pöytään, syö pöy­dästä pul­lat kun muut pohti­vat miten käsil­lä ole­va ongel­ma pitäisi ratkaista, ja kun ratkaisu on löy­tynyt, pop­ulisti nielaisee pul­la­su­un tyhjäk­si ja huu­taa huoneen ulkop­uolelle että nuo muut kek­sivät ihan huonon ratkaisun.

  Oikeas­t­aan ain­oa asia mitä pop­ulistin tarvit­see tehdä oikein on kytätä mitä muut tekevät jot­ta voi oikeal­la het­kel­lä aloit­taa haukku­misen. Kas, kun mitä tahansa voi arvostel­la ja kaikelle voi sanoa ei, oli idea kuin­ka hyvä ja toteut­tamiskelpoinen tahansa. 

  Per­sut ovat kyl­läkin epäon­nis­tuneet jopa tässä vain lukuhalu­ja vaa­ti­vas­sa tehtävässä surkeasti: Soi­ni on mm. “plokan­nut” ihmettelevän­sä mihin “pelot­telu” otsoniker­roksel­la katosi. Ihan taval­lis­ten kansalais­ten tehtäväk­si jäi oikaista että otso­nia tuhoavien ainei­den tuotan­toa rajoit­ta­va sopimus solmit­ti­in jo v. 1989.

  Hal­la-aho onkin ihan oma lukun­sa. Kaveri kieltäy­tyy hyväksymästä mitään “pehmeitä” arvo­ja, mukaan­lukien ihmisoikeudet. Pait­si itselleen.

  Tässä Hal­la-ahon aja­tusten vir­taa suo­raan lähteeltä:

  “Jos väitetään, että kaik­ki ovat sama­nar­voisia, väitetään samal­la, että ihmisen arvo tun­netaan ja se voidaan mita­ta. Ellei sitä voi­da mita­ta, ei voi­da toden­taa, miten paljon kul­lakin yksilöl­lä on sitä. Mikään ulkoa (taivaas­ta) tule­va omi­naisu­us ihmis­ar­vo ei voi olla, tai ainakaan sitä ei voi­da sel­l­aisek­si osoit­taa, kos­ka sitä ei ole kir­joitet­tu tähti­in, vesi­in eikä kallioihin.”

  Halu­ais­in­pa kuul­la mil­lä hin­nal­la Hal­la-aho olisi valmis myymään oman henken­sä, tai jos kuten arve­len ker­too että ei mil­lään hin­nal­la, niin mik­si hän ei näe muis­sa ihmi­sis­sä samaa rahal­la mit­taam­a­ton­ta ihmisarvoa.

  Yksinker­taisen ongel­man vas­taus on tietenkin help­po: hän ei yksinker­tais­es­ti väl­itä miet­tiä moista asi­aa, alka­isi ahistaa.

 41. Tom­mi Uschanov,

  jut­tusi oli aivan oikeasti hölmö.

  Nimit­täin, meil­lä on oikeasti perustel­lut syyt halvek­sia elit­is­te­jä (=vihreät jne.), mut­ta elit­is­teil­lä ei ole todel­lisia perustel­tu­ja syitä halvek­sia taval­lista kansaa.

  Yksi hyvä esimerk­ki on koulu­tus. Vihrei­den kan­nat­ta­jat ovat yleen­sä “hyvin koulutet­tu­ja” ja tämä saa aikaan heis­sä val­ta­van määrän “Te per­su­jen kan­nat­ta­jat olette juop­po­ja tyh­miä natsi-amiksia!”-tyylistä ylim­ielisyyt­tä. Näiltä vihere­lit­is­teiltä jää vain täl­löin tajua­mat­ta se, että jotkut mais­ter­in­pa­per­it eivät ker­ro käytän­nössä mitään älykkyy­destä varsinkaan nykyaikana, jol­loin käytän­nössä jokainen pystyy ne han­kki­maan halutes­saan. Kaik­ki eivät kuitenkaan edes halua, vaan moni halu­aa “oikeisi­in töi­hin”, mikä onkin maamme hyv­in­voin­nin kannal­ta hyvä asia, sil­lä nämä “oikeat työt” tuot­ta­vat maa­hamme oikeaa aineel­lista hyv­in­voin­tia toisinkuin moni tiet­ty­jen aka­teemis­ten alo­jen tutk­i­jan­vir­ka, jois­sa — toki lievästi kär­jistän — keski­tytään lähin­nä etsimään yhä uusia syitä syyt­tää taval­lista kansaa rasis­mista, sovin­is­mista, fasis­mista ja ties mis­tä. Myön­nän avoimesti, että luokit­te­len — toki hie­man kär­jistän — aka­teemisia alo­ja oikeisi­in tieteisi­in ja poli­it­tis­es­ti sävyt­tyneisi­in lik­i­hömp­päti­eteisi­in, mut­ta mielestäni tälle jaolle on kyl­lä ole­mas­sa oikein hyvät perusteet.

  Min­ul­la on oma henkilöko­htainen koke­muskin tästä elit­ismistä. Ollessani yliopis­tol­la luke­mas­sa omaa alaani (matem­ati­ik­ka, jol­la on oikeastikin jotain tekemistä jär­jen kanssa) eräs opiske­lu­tut­tuni puhui minus­ta alen­tavaan sävyyn kuul­tuaan, että olen sata­ma-ahtaa­jan poi­ka. Kyseinen isäni solvaa­ja sat­tuu muuten ole­maan äärisu­vait­se­vainen ihmi­nen. Hän on muuten myön­tänyt ole­vansa stal­in­istien lap­si, ja stal­in­is­titkaan (jot­ka muuten yleen­sä oli­vat rikkaiden per­hei­den lap­sia) eivät juuri kansas­ta piitan­neet, vaan he keskit­tyivät val­is­ta­maan tyh­mää kansaa siitä kuin­ka Suomen olisi parem­pi liit­tyä Neu­vos­toli­it­toon. Stal­in­istien elit­is­mi on siir­tynyt suo­raan Vihreisi­in (Osin jopa samo­jen henkilöi­den kaut­ta.), nyt Neu­vos­toli­it­to-utopi­an tilal­la ovat vaan monikult­tur­is­mi ja muut vas­taa­vat asi­at. Tuol­loin tämän opiske­lu­tut­tuni sol­vates­sa min­ua ja isääni(vuosia sit­ten) olin itsekin suvait­se­vainen, mut­ta nykyään en enää ole enkä muuten enää ole väleis­sä kyseisen isäni solvaa­jan kanssakaan. Mitä isääni tulee, loogiselta päät­te­lykyvyltään hän var­masti ylit­tää läh­es kaik­ki nykya­jan viher­hömp­päalo­jen aka­teemiset edus­ta­jat, mut­ta aikanaan hän ei läht­enyt opiske­lu­tielle, kos­ka hänel­lä ei ollut varaa ja muutenkin luon­teeltaan hän on aina ollut “käytän­nön mies”.

  Enem­pää en jak­sa has­su­tuk­si­isi vas­tail­la, vaan saat min­un puolestani ihan hyvin esit­tää sen viimeisen sanan ja kuvitel­la, että vas­taa­mat­to­muuteni osoit­taa sin­un voit­ta­neen väittelyn.

 42. Ketä perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien sit­ten pitäisi äänestää, jos ovat tyy­tymät­tömiä hei­dän evään­sä ja arvos­tuk­sen­sa ovat yhteiskun­nan todel­liset loiset syöneet. Tarkoi­tan joka välistä koron vetäjiä:

  -oikeis­to­laiset optio- ja osakemiljonäärit
  ‑vihreät sosi­aalipum­mit ja siihen ver­rat­ta­va val­tion rahoil­la pyörivä hömppä

  SDP on kuol­lut työväen­puolueena, medi­a­peli Guzen­i­nat ja Jugner­it eivät vetoa ATM mieheen ollenkaan.

 43. ÄLYMYSTÖ?

  Onko­han joku tehnyt virheen Soin­in­vaaran suh­teen, sanom­al­la hän­tä älykkääksi?

  Saman virheen kuin virhe ja seu­raa­muk­set joka tapah­tuu hyvin mon­elle (paino sanoil­la hyvin mon­elle) naiselle, jos joku ere­htyy sanomaan hän­tä kau­ni­ik­si. Sama ilmiö, kuin joidenkin miesten kohdal­la, jos joku ere­htyy sanomaan hän­tä komeaksi.

  Luul­laan ole­vansa itse parem­pia, kau­ni­in­pia, komem­pia kuin muut, sel­l­aista ei mon­en ihmisen pää kestä!

  Aiem­mis­sa kom­menteis­sa on selvästi ker­rot­tu vihrei­den — joi­hin luokit­telisin myös Sin­in­vaaran — tekemistä ylilyön­neistä, suo­ras­taan mon­en kansalaisen väheksymisetä.

  Siitä syys­tä en mainitse kuin ENERGIAVEROT!
  Vihreät toimi­vat niis­sä asioisaa Kokoomuk­sen “apupuolueena”. Ener­giaveroina kerät­ti­in ja kerätään nor­maaleil­ta suomalaisilta
  veron muo­dos­sa ne veron alen­nuk­set, jot­ka sit­ten jaet­ti­in yri­tysvero­jen alen­tamisi­na ja ‑tuk­i­na toisaalle.
  Olet­taisin Soin­in­vaarankin älykkyy­den omaa­van henkilön tajua­van, että siinä petet­ti­in iso joukko SUOMALAISIA, taval­lisia suomalaisia!
  Mut­ta antoi­han Kokoomus kiitos­main­in­nan Vihreille kyseisetä aiheesta, mitenkäs kävi kansalaisille -
  ilmaisia veronkeven­nyk­siä ei ole!

  Ensim­mäi­nen askel luot­ta­muk­sen takaisin saamisek­si on myön­tää tehdyt virheet ja lähteä kor­jaa­maan niiden vaikut­tei­ta, ei niinkuin Soin­in­vaara tekee — läh­tee moit­ti­maan muita!
  Käsi­tyk­seni mukaan Perusu­so­ma­laiset eivät vielä ole olleet päät­tämässä yhde­täkään asi­as­ta mis­tä Soin­in­vaara ker­too ja vas­ta äänestyk­sen tulos ker­too ovatko he jatkos­sa ja mil­lä man­daatil­la mukana päätöksenteossa.

  Nöyryyt­tä her­ra Soin­in­vaara, olette kansan asial­la ja vain siltä (meiltä) saat (saat­te) val­tuutenne jatkos­sa, tai ette saa — kum­min vain!

  Huo­maa sano­jen nöyryys ja nöyr­tymi­nen eri­lainen merk­i­tys ja niiden sovelt­a­mi­nen käytän­nön elämässä — oikoti­etä ei ole.

  Perus­teet­tomien jut­tu­jen lähet­tämi­nen lehdis­tölle kuvaa sitä pop­ulis­mia jon­ka kir­joituk­sesi väk­isinkin tuo esille.

  Teko­ja hyvä Soin­in­vaara, jos nime­si on enne, olet oikeasti vaara Soinille — oletko sitä myös suo­ma­laisille — jää nähtäväksi!

  Ter­veisin Itä-Suomalainen

 44. Kyl­lä se tiede­tään, että mik­si mik­si kansalta on palanut käämit niin kut­su­tun sivistyneistön kanssa.

  Niin kut­su­tun sivistyneistön voi melko hyvin määritel­lä sik­si porukak­si, joka vielä ajat­telee ja toimii neu­vos­toaikaisel­la men­tal­i­teetil­la, ja joka tyyp­il­lis­es­ti ei ole tehnyt päivääkään tuot­tavaa reaali-työtä.

  Tämän “sivistyneistön” retori­ikkaan on kaikessa mee­di­as­sa niin totut­tu, ettei sen alku­perää ja fal­ski­ut­ta aina edes huomaa.

  Tämä retori­ik­ka on täyn­nä Marx­in 1848 julkaise­mas­ta “Kom­mu­nis­tisen puolueen man­i­festi­te­o­ri­oista” otet­tu­ja ter­me­jä kuten: “Luokkay­hteiskun­ta”, “kap­i­tal­is­tit”, “pro­gres­si­ivi­nen vero­tus”, “por­var­it”, “omis­ta­va luok­ka”, “val­tiony­htiöt”, “per­in­tö-oikeu­den rajoit­ta­mi­nen”, jne.

  Tämän “sivistyneistön” sanavaras­tos­ta puut­tuu kokon­aan IHMINEN. Ihmi­nen ei näet kuu­lu Marx­in teo­ri­aan ollenkaan. Sik­si esimerkik­si yksilön vapaus, yri­tys­riskin otta­mi­nen ja vauras­tu­mi­nen, omat ideat, jne. ovat “sivistyneistölle” käsit­tämät­tömiä asioita.

  Nyky­isin suo­ma­laiset kuitenkin elävät jatku­vas­sa talous­mur­rokses­sa ja YT-kier­teessä, joka ei paljoakaan kos­ke­ta bud­jet­ti­varoin elävää “sivistyneistöä”. Se luuleekin ylim­ielis­es­ti voivansa kaikessa rauhas­sa jatkaa euforista maail­man paran­tamista, välit­tämät­tä reaal­i­maail­man ongelmista.

  Olen sitä mieltä, että tässä on perussyy siihen, että niin “sivistyneistö” suh­tau­tuu suvait­se­mat­tomasti niihin, jot­ka ovat puhal­ta­ne­et pelin poik­ki. Juh­lat ovat nyt ohi ja pitääkin lähteä töi­hin! Sivistyneistön mielestä tämä on niin väärin…

  Perus­suo­ma­lais­ten slo­gaani “hyv­in­voin­ti­val­tio ilman sosial­is­mia” kuu­lostaakin hyvältä suo­ma­lai­sis­sa korvissa.

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä ja reaal­i­työn tekijä

 45. ‘Point­ti on se että ainakin ne vääryy­det joi­ta min­un korvi­in vas­taavis­sa tilanteessa kan­tau­tuu on jär­jestäen fik­ti­ivisiä, eli nil­lit­ti­jäl­lä on syys­tä tai tois­es­ta virheelli­nen käsi­tys asiasta[…]Tai että suomes­sa selviää lapsen raiskaamis­es­ta sakoil­la.’ (tpyy­lu­o­ma)
  Tässä esimerk­ki sel­l­ai­sista kom­menteista, jot­ka per­sut­ta­vat esimerkik­si minua.
  Suomes­sa on oikeasti kohtu­ut­toman lievät ran­gais­tuk­set väki­val­tarikok­sista. Suun­nilleen ain­oa käytet­ty mak­simi­ran­gais­tus on elinkau­ti­nen, sitä ei saa käytän­nössä kuin murhista, eikä sekään ole elinkautinen.
  Esimerkik­si fasis­tises­sa kuri­hel­vetis­sä nimeltä Ruot­si elinkautis­vankien armah­t­a­mi­nen ei ole vankilu­vun min­i­moimisen mah­dol­lis­ta­va vapau­tusautomaat­ti. Vaar­al­lista elinkautis­vankia ei vapaute­ta sil­lä perus­teel­la, että olisi­han se epoa, jos hän­tä pidet­täisi­in kopis­sa pidem­pään kuin vaarat­tomampia tapauk­sia. Kak­so­is­murhaa­ja Leif Axmyr on lus­in­ut vuodes­ta 1982, eikä oikeuslaitos ole vieläkään suos­tunut aset­ta­maan tuomi­olle aikara­jaa. Meil­lä hän olisi ehtinyt jo vapau­tua ja tap­paa uudelleen.
  Mut­ta aina kun joku kri­ti­soi ran­gais­tuskäytän­töömme, selitetään, että se on jo paras mah­dolli­nen eikä nil­lit­täjät tiedä mitään.

 46. Tom­mi Uschanov, 

  Ulk­oudu sinäkin sieltä laatikos­ta eli täl­lä tarkoi­tan Voima-lehdessä esitel­tyä yksiötäsi. 

  On paljon ihmisiä, joil­la ei ole mitään eri­ty­istä viiteryh­mää ja vaik­ka olisikin (esim. yksin­huolta­ju­us) he eivät todel­lakaan pidä sitä parem­pana kuin muiden eloa. 

  Sinä olet oiva mallies­imerk­ki niistä itsen­sä muiden yläpuolelle kohot­ta­jista. Olit esim. (Suuri kaal­i­hui­jaus) hok­san­nut, että eski­moil­la ei olekaan niin mon­ta sanaa lumelle kuin huhuis­sa väitetään… Ja voi että olit fiksu.

  Kuulin asian jo ala-asteella.

  1. Eli­na, Tom­min kir­ja ei ker­tonut siitä, mityä eri­no­maista hän tietää vaan siitä, että mon­et väärät huhut jäävät elämään, vaik­ka ne oikaistaisi­in kuin­ka usein.

 47. Perus­suo­ma­laiset sot­kee van­han vaki­in­tuneen kon­ser­vati­ivisen poli­ti­ikan, jos­sa eduskun­tavaaleis­sa on vain äänestet­ty Rkp:lle uudet hal­li­tuskump­pan­it vuosikymmen­estä toiseen.

  Parem­mis­tolle se on riit­tänyt vuosikymmeniä. 

  Se vaan ei oikein riitä kaikille äänestäjille enää v. 2011.

 48. Vede­täänkös vähän henkeä ensin. Tois­te­taan pari­in ker­taan syvään hen­git­täen: goosfraba. 

  Sit­ten asi­aan. Mitä tarkalleenot­taen Osmon kir­joituk­ses­sa on pielessä? Perus­suo­ma­laiset käyt­tävät hyväk­seen sitä, että ker­rankin ihmiset meinaa­vat äänestää ja osoit­taa näin syvää tyy­tymät­tömyyt­tään. Mut­ta se tapa, jol­la käytetään tätä hyväk­si on, että men­nään täy­del­lä kädel­lä jok­ere­i­ta eduskuntaan.

  Jos gallup­pei­hin on luot­ta­mi­nen, on melko selvää, että Perus­suo­ma­laiset moninker­tais­ta­vat kansane­dus­ta­jamäärän­sä, ja ovat vah­vasti mukana ainakin hal­li­tus­neu­vot­telu­jen alkume­treil­lä. Mitä me tiedämme Perus­suo­ma­lais­ten lin­jas­ta? Se on EU-kri­it­ti­nen, siinä on maa­han­muu­ton kiristämiseen tähtävää aines­ta, ja siinä on jotain yleistä ja jäsen­tymätön­tä eli­it­ti­in kohdis­tu­vaa epäluuloa.

  Mitä se esimerkik­si talous­poli­it­tis­es­ti on? Uusis ajaa tiukkaa bud­jet­tikuria, mut­ta toisaal­ta sit­ten on kovasti näitä perus­tur­van paran­ta­jia ja hyvää vähän kaikille jakavia. Entäs ydin­voima? Soi­ni kan­nat­taa, mut­ta ainakin Velt­to Vir­tasen sanoin puolue ei mis­sään nimessä suos­tu lisäy­d­in­voimaan, ja jos nyt hänen kolumnin­sa ymmärsin oikein, niin jo myön­net­tyjä lupi­akin oltaisi­in kai perumassa. 

  Entäs alue- ja elinkei­nop­o­li­ti­ik­ka? Ainakin jos olen oikein ymmärtänyt, niin asum­i­nen on Helsingis­sä liian kallista, mikä tarkoit­taa että mar­ket­te­ja pitää rak­en­taa lisää pel­loille, ihan vaan sik­si, että Vapaavuori (joka on joko verik­ourainen lahtari tai punav­ihreä sosial­isti, riip­puu keneltä perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jal­ta sat­tuu kysymään) on eri mieltä. 

  Puolueen ylem­miltä por­tail­ta on ihan tul­lut ukaasi, että homot ja muut vihreät aje­taan “takaisin marginaaliin”. 

  Siis: Räävä­su­ista sekoilua, täysin kir­ja­va lin­ja, jokaiselle jotain (eikä kenellekään mitään). Mik­si tätä ei saisi sanoa ääneen? Ja kyl­lä täl­laista puoluet­ta voi nimit­tää poli­ti­ikan parasi­itik­si. Se on siis ilmiö, joka imee käyt­tövoimansa poli­ti­ikan heikos­ta kohdas­ta. Se heikko koh­ta on juuri se, minkä Osmo tuo esille.

  Eli siis se, että päät­täjät ja “älymys­tö” suh­tau­tu­vat, tai ainakin näi­den koetaan suh­tau­tu­van ns. taval­lisi­in kansalaisi­in ylenkat­seel­la, halvek­suen, jne. 

  Minä en ole päät­täjä, ja älymys­töönkään en kuu­lu, kun en esi­in­ny telkkaris­sa tai lehtien kolum­neis­sa, mut­ta myön­nän aivan avoimesti, että suurin osa ns. taval­li­sista kansalai­sista on täysin pihal­la asioista. Pihal­laolon määrästä ker­too perus­suo­ma­lais­ten kannatus.

 49. “Olin tuos­sa aamul­la läheisel­lä huoltoase­mal­la kahvil­la. Paik­ka on täyn­nä sel­l­aista perusduunaria…”

  Olin tänään lounaal­la yliopis­ton kahvi­las­sa. Paik­ka oli täyn­nä sel­l­aista opin­tora­hal­la elävää perus­fem­i­nisti pap­pa­beta­lar­ia. Keskuste­liv­at koval­la ja korkeal­la äänel­lä siitä miten kaik­ki miehet ovat raiskaa­jia ja miten miehen paik­ka on kranaat­tikuopan poh­jal­la hei­dän hyv­in­voin­ti­aan tur­vaa­mas­sa, kip­pis tytöt hi hi hi.

  Tästä voidaan tietenkin suo­raan päätel­lä se että Vihrei­den maail­mankäsi­tys ei vas­taa mil­lään tavoin todel­lisu­ut­ta ja ovat muutenkin huono­ja ihmisiä kos­ka asi­aan mitenkään liit­tymätön henkilöko­htainen koke­muk­seni on todiste.

  MOT

 50. Tom­mi Uschanov:

  Jos ei ole avoimesti elit­isti, niin sit­ten pitää itseään ja omaa viiteryh­mään­sä ylem­piar­voise­na ja parem­pana kuin nuo mata­lamieliset, hyl­jek­sit­tävät, kata­lat ihmiset, elitistit.

  Ei kai elit­isti nyt tarkoi­ta sitä, että pitää itseään jos­sain suh­teessa parem­pana kuin jotain ryhmää?

 51. Osmo:

  että mon­et väärät huhut jäävät elämään, vaik­ka ne oikaistaisi­in kuin­ka usein.

  Kuten nyt vaik­ka se, että mate­ri­aa­li­nen hyv­in­voin­ti ei kor­rel­lois onnel­lisu­u­den kanssa, kun joku tiet­ty taso ylitetään tai että tulo­erot kor­rel­lois kaiken pahan kanssa. (tai jopa aiheut­tas kaik­kee pahaa…)

 52. Poli­ti­ik­ka on het­kessä muuttunut. 

  Ennen kansa jakaan­tui kah­teen nukku­vien puolueseen:

  1) Toiset nukkui­v­at eivätkä käyneet äänestämässä.
  2) Toiset nukkui­v­at ja äänes­tivät samat pierut eduskuntaan.

  Nyt nämä nukku­vat ovat herän­neet ja muu­tos on käsin kos­ketelta­va. Pitkästä aikaa Suomes­sa on edessä eduskun­tavaalit sanan varsi­naises­sa merkityksessä.

 53. Tiedemies,

  Sinä olet liian älykäs väärin ymmärtämään noin pahasti. Tun­tuu tahal­lisen kär­jistävältä. Voitko esimerkik­si väit­tää, että PS:n lin­ja, sen enem­pää soini­lais­ten kuin hal­la-aho­lais­ten olisi merkit­tävästi muut­tunut niiltä ajoil­ta kun puolueen kan­na­tus oli vain muu­ta­man pros­ent­tiyk­sikön luokkaa?

  Eivät he ole kylmän laskel­moidusti iske­neet syn­tyneeseen “poli­ti­ikan heikkoon kohtaan”, vaan hei­dän jo ole­mas­sa ollut sanomansa on iskenyt tuon heikon kohdan turhaut­tami­in kansalaisi­in. Läh­es kaikkien yllä­tyk­sek­si, myös perus­suo­ma­lais­ten itsen­sä. Jos joku olisi tämän vuosi sit­ten ennus­tanut, vaali­ra­hako­hut huomioiden, niin sitä olisi pidet­ty ihan nau­ret­ta­vana. Soi­ni itse arvioi kan­natuk­sen ylära­jan 10% tietämille.

  Tästä johtuen PS ja Soi­ni päin­vas­toin ovat olleet kan­nan­otois­saan huo­mat­ta­van pas­si­ivisia. Jos he oikeasti tietäi­sivät, mikä “kylmä laskel­moin­ti” tarkalleen hei­dän kan­natuk­sen­sa on kas­vat­tanut (keitä nämä äkisti ilmaan­tuneet kan­nat­ta­jat tarkalleen ovat ja mis­tä syistä?), niin he toisi­vat sitä vahvem­min esille. Mut­ta kos­ka he, kuten kukaan muukaan, ei sitä tarkalleen tiedä, niin esi­in­tyvä pas­si­ivi­su­us esimerkik­si Soinin tahol­ta on pyrkimys­tä pitää hyvä asianti­la mallil­laan ja päin­vas­toin vält­tää tässä vai­heessa voimakkai­ta lin­jauk­sia, jot­ka voisi­vat riskeer­a­ta suo­tu­isaa tilannetta.

  Erim­ielisyy­det lin­jauk­sista ja heikko asi­ati­eto­jen hallinta ovat ongelmia, jot­ka eivät kos­ke­ta vain perus­suo­ma­laisia. Niitä vajei­ta kor­jaa­maan eduskun­nas­sa on koulutet­tu ja kokenut virkamiehistö. Ja vaik­ka asi­ati­eto on tärkeää, niin ainakin yhtä tärkeää on edus­ta­jan arvo­maail­ma, jon­ka toteut­tamiseen hän poli­ti­ikallaan pyrkii. Mon­et suo­ma­laiset ovat arvoil­taan kon­ser­vati­ivisia ja isän­maal­lisia, eikä tämä esimerkik­si ole mitään laskel­moin­tia, vaan rehelli­nen poli­it­ti­nen lin­ja. Sama kuin se oli kan­natuk­sen ollessa 3%.

  Mitä tulee vas­tausten puut­tumiseen ja äänestäjien harhaan johtamiseen, niin ei yksikään toinen puolue ole sen enem­pää esit­tänyt konkreet­tisia leikkauslistoja.
  On siten pikem­minkin laskel­moitua teat­te­ria yrit­tää luo­da mieliku­va, jos­sa oli­si­vat selkeästi vas­takkain vakavien puoluei­den realpoli­tik ja per­su­jen pop­ulis­mi, vaik­ka asia osin näin olisikin, kun esimerkik­si vihrei­den vaa­likam­pan­jas­sa on vihre­itä kas­troitu­ja lei­jo­nia ja “rötösh­er­rat kuri­in slo­ganei­ta” ja vaali­ten­teis­sä per­in­teisen kol­men suuren puheen­jo­hta­jil­ta on mah­do­ton saa­da konkreet­tisia kan­to­ja irti, jot­ta ei vain karkotet­taisi jotain äänestäjäsegmenttiä.

  En tietenkään toi­vo, että Timo Soin­ista tulisi päämin­is­ter­iä (vaik­ka se spek­taakke­li-arvo olisi jotain ain­ut­laa­tu­ista), mut­ta silti poli­ti­ikan alen­nusti­lan kään­tämi­nen per­sui­hin on kyl­lä poli­it­tises­sa olo­huoneessa rellestäneen suurem­man ja van­hem­man vir­ta­he­p­o­lau­man ohitse katsomista.

 54. Se mitä minä ihmette­len on, että eikö sille katkeroi­tu­mas­sa ole­valle kansanos­alle olisi voin­ut katkeroi­tu­miske­hi­tyk­sen aikana antaa yhtään perik­si? Edes pien­im­mis­sä asiois­sa? Jos näin olisi tehty, ei tässä nykyisessä liemessä ehkä oltaisi. Viime kesänä lehdis­tössä oli pääl­lä sel­l­ainen vai­he, että ihan mikä tahansa maalaisjär­jen mukainen ehdo­tus on “pop­ulis­mia” ja täten automaat­tis­es­ti tuomit­tavaa. Juuri tämä on vikana val­taapitävis­sä ja hei­dän hang-aroundeissaan.

  Nyt kun ihmiset näkevät mah­dol­lisuuten­sa tulleen, protestoidaan ker­ral­la aivan kaikesta. Pakko­ruot­sista, E10-ben­sas­ta, sosi­aalisen maa­han­muu­ton väärinkäytök­sistä, suun­nitel­lus­ta media­mak­sus­ta, jätevesi­laista, takaus­ra­has­tos­ta ja mis­tä lie. Jos katkeroi­tu­misen syitä olisi vähem­män (esimerkik­si pelkästään takaus­ra­has­to), seu­raa­vat neljä vuot­ta eivät ehkä menisi kokoomuk­sen ja per­su­jen merkeis­sä niin kuin nyt näyt­tää käyvän. Hal­li­tus­neu­vot­teluista tulee ainakin todel­la mielenkiintoiset.

  Keskenään seu­rustel­e­vat päät­täjät keskit­tyivät ilmeis­es­ti lähin­nä huole­hti­maan siitä, että kukaan ei lipeä yhteis­es­tä rin­ta­mas­ta, ja tässä sitä nyt ollaan. Min­un on vaikea uskoa, että kovinkaan moni ihmi­nen äänestäisi perus­suo­ma­laisia hei­dän omien ansioiden­sa mukaan, vaan kyseessä on ihan puh­das takaisin –tuilem­i­nen. Fik­sumpi väki moit­tii protestoi­jia siitä, että he äänestävät tyh­mil­lä ja vääril­lä perusteil­la, ja juuri tähän sopi­ikin se vas­takysymys: Mik­si ei voin­ut antaa ajois­sa hie­man periksi?

  Jos per­suilmiössä halu­aa nähdä jotain posi­ti­ivista, niin ehkä sil­lä on pitkäl­lä aikavälil­lä ter­ve­hdyt­tävä vaiku­tus suo­ma­laiseen demokra­ti­aan. Lyhyen aikavälin hyö­tyjä on vähän vaikea nähdä.

 55. Poli­ti­ikan iso ongel­ma on se, että asenne vaikut­taa enem­män kuin tieto. Ongel­ma on sama kaikkien puoluei­den kan­nat­ta­jil­la. Perus­suo­ma­laiset (puolueena) hyö­dyn­tävät sitä tehokkaimmin.

 56. Mä en osaa määritel­lä sivistyneistöä, mut­ta mun mielestä per­su­jen viehä­tys on siinä, että ensim­mäisen ker­ran mies-muis­ti­in voi äänestämäl­lä saa­da aikaan kaaos­ta ja vähän epä­mukavu­ut­ta eli­itin niin järkkymät­tömään ja romant­tiseen arkeen

 57. Joni Pelko­nen kysyy siteer­at­tuaan Hal­la-ahon yhtä van­haa tekstiä:

  “Halu­ais­in­pa kuul­la mil­lä hin­nal­la Hal­la-aho olisi valmis myymään oman henken­sä, tai jos kuten arve­len ker­too että ei mil­lään hin­nal­la, niin mik­si hän ei näe muis­sa ihmi­sis­sä samaa rahal­la mit­taam­a­ton­ta ihmisarvoa.”

  Tuon kun lait­taa googleen pää­tyy ko. postauk­seen: http://www.halla-aho.com/scripta/ihmisarvosta.html

  Sitä ei olisi tarvin­nut lukea edes lop­pu­un, ihan vain pari kap­palet­ta siteer­aus­ta pitem­mälle, niin vas­taus olisi tul­lut: Hal­la-ahon edus­ta­ma ryh­mä, kie­len­tutk­i­jat, ensin yli laidan.

  “Kunnes joku ker­too min­ulle, että miten niin kaik­ki ovat sama­nar­voisia, olen edel­lä san­otus­ta seu­rat­en sitä mieltä, että eri­laisu­us on eri­ar­voisu­ut­ta ja että kaik­ki ovat eri­ar­voisia. Sen sijaan, toisin kuin egal­i­taris­tit kuvit­tel­e­vat, eri­ar­voisu­ud­es­ta ei seu­raa vähempiar­vois­t­en kaa­sut­ta­mi­nen, ellei kaa­sut­tamiselle ole muu­ta pätevää syytä. Mielestäni olen arvokkaampi kuin met­säpolul­la loju­va hiiren­raa­to, mut­ta en minä sen takia revi raa­toa palasik­si. Mielestäni maail­ma on mukavampi paik­ka, jos siel­lä on taidet­ta (uskon­noista ja eduskun­nas­ta en ole ihan var­ma) ja kie­len­tutkimus­ta. Mut­ta jos vene alkaa vuo­taa, pidän selvänä, että yli laidan on heit­et­tävä ensim­mäisenä vähäar­voisin lasti, ts. taiteil­i­jat ja kielentutkijat.”

 58. Kun on käynyt ilmi, etteivät per­sut kuu­lukaan huono-osaisi­in, kek­sit­ti­in että ovathan ne ainakin huonos­ti koulutet­tu­ja. Epäilemät­tä joukos­sa on hyvinkin tietämät­tömiä ihmisiä, mut­ta tuo ihmis­ten tietämys­ta­son mit­taami­nen käyt­tämäl­lä koulu­tuk­seen uhrat­tu­ja vuosia prox­ynä on minus­ta aika harhaanjohtavaa.

  Ensin­näkin jo lukion voi selvit­tää oppi­mat­ta oikeas­t­aan yhtään mitään muu­ta kuin pari kieltä ja vähän jotain uskon­toa tai keittiöpsykologiaa. 

  Sit­ten yliopis­tol­la saa kulumaan vuosikau­sia oppi­mat­ta mitään muu­ta kuin nokkeluuk­sia siitä kuin­ka kaik­ki tieteel­liset teo­ri­at ovat läpeen­sä poli­it­tisia ja pöyhkeää omahyväisyyt­tä omas­ta paremmintietämisestään. 

  Johonkin koulukun­tavai­htelun höperöm­män pään sosi­olo­gian dosent­ti­in ver­rat­tuna rönt­gen­hoita­ja on todel­lisel­la tieto­ta­sol­la mitat­tuna jo huip­pu­osaa­ja ja amik­sen kun­ni­al­la käynyt tyyp­pikin sivistyneistöä.

  1. Per­su­jen kesku­udessa on keskimääräistä selvästi vähem­män aka­teemis­es­ti koulutet­tu­ja — tai oli ainakin jokin aika sit­ten. Poli­it­tisil­la päät­täjil­lä on melkein kaikil­la aka­teem­i­nen koulu­tus — tai jos se on jäänyt kesken, ainakin lukio suoritet­tuna. Tässä se suuri ero “eli­it­ti­in”.
   Edelleen hei­dän kesku­udessaan on paljon niitä, joiden sosi­aa­li­nen ase­ma on laskenut viime aikoina, esimerkik­si Kymen­laak­son paperimiehiä.

 59. Kymme­nen vuo­den kulut­tua muis­tel­laan, että miäkäs se per­su­jut­tu oikein oli. Puolue, jon­ka ain­oa lin­ja lin­jat­to­muu­den lisäk­si on poli­ti­ikan vas­tus­t­a­mi­nen, kutis­tuu nimit­täin jo nyky­isiä seu­raavis­sa vaaleis­sa takaisin muu­ta­man pros­entin puolueek­si. Puhutaan sen­tään eräi­den huhu­jen mukaan maail­man parhaas­ta maas­ta eikä mis­tään Tunisi­as­ta. Toivon kuitenkin, että ennen sitä muut puolueet her­mostu­vat ja alka­vat puhua hiukan enem­män tot­ta kuin tähän asti.

 60. Mikä tässä keskustelus­sa sivistyneistö-eli­itistä mät­tää? Min­un mielestäni se, että asia on täysin päin­vas­toin. Seu­raan paljon medi­aa, net­tiä ja luen kolum­ne­ja. Väitän sen perus­teel­la, että älykkäät ihmiset suvait­se­vat per­su­jen jär­jet­tömyyk­siä aivan liikaa.

  Jokainen asi­as­ta luke­mani kolum­nisti vel­loo itsesäälis­sä ja katuu sitä että ei ole tul­lut otet­tua “kansan ään­tä” tarpeek­si huomioon.

  Kyl­lä pitäisi pystyä sanomaan “paha paha”, jos jokin asia on oikeasti paha. Kuten vaik­ka vih­jail­e­van viha­puheen levit­tämi­nen “kri­ti­ikkinä” tai “sanan­va­paut­e­na”.

  Tai jos per­su­jen vaalio­hjel­mas­sa ei ole edes sisäistä logi­ikkaa, se pitäisi sanoa ääneen. Ei se ole mitään elit­ismiä. Tai jos on, tähän maa­han kai­vataan reilusti lisää elitismiä.

  Tietenkin voi olla, että sivistyneistö onkin niin fik­sua, että se yhteisel­lä sopimuk­sel­la halii per­sut tainnoksiin.

 61. KariS, Lurk­ki.

  Olen ilmeis­es­ti toiv­ot­ta­man krypti­nen. Ote­taan esimerkik­si joku sel­l­ainen ongel­ma mitä voi kuvitel­la tur­bovi­her­punahipin pitävän ongel­mana. Vaikka­pa että uraanin tuot­ta­mi­nen aiheut­taa enem­män hiilid­iok­sidipäästöjä kuin ydin­voimalan tehoa vas­taa­van sähkömäärän tuot­ta­mi­nen kivi­hi­ilel­lä. Sanois­in sen kum­mem­min selvit­tämät­tä että tuo nyt ei vaan voi mitenkään pitää paikkaansa, ihan vaik­ka siltä poh­jal­ta että uraanin hin­ta on jotain kymme­ne­sosa tuote­tun sähkön hin­nas­ta eli se käytet­ty öljy pitäisi olla läh­es ilmaista. Tämä on fik­ti­ivi­nen ongel­ma. Ja se että tuo­ta fik­ti­ivisenä ongel­mana ei tarkoi­ta sitä etteikö pitäisi kasvi­huonekaa­supäästöjä ongelmana.

 62. Ulk­oudu sinäkin sieltä laatikos­ta eli täl­lä tarkoi­tan Voima-lehdessä esitel­tyä yksiötäsi.

  Heh, tässäpä riemas­tut­ta­va ns. kaal­i­hui­jaustapaus. Voima ei ole nimit­täin omien tieto­jeni mukaan kir­joit­tanut minus­ta eikä kum­mas­takaan kir­jas­tani koskaan yhtä ain­ut­ta sanaa. Ja itse olen jopa tulkin­nut tämän, ehkä liian vain­o­harhais­es­ti, jonkin­laisek­si mie­lenosoituk­sel­lisek­si kiukut­teluk­si siitä, että olen molem­mis­sa kir­jois­sani voimakkaasti kri­ti­soin­ut Voiman edus­ta­maa ajat­te­lu­ta­paa — joka on min­ulle mon­es­sa suh­teessa hyvin vieras ja vas­ten­mieli­nen! Se ei ihme­tyt­täisi min­ua, kos­ka ensim­mäisessä kir­jas­sani­han jopa vit­tuilin Voimalle avoimesti nimeltä mainiten (s. 219, viite 2).

  Muis­tis­sasi on ilmeis­es­ti hämärästi Yliop­pi­lasle­hti, jos­sa kauan kauan kauan sit­ten, viime vuosikymme­nen alkupuolel­la, oli jut­tu opiske­li­ja-asun­nos­tani (ei yksiöstäni), jos­sa asuin tilapäis­es­ti muu­ta­man vuo­den ollessani minkään­laista julk­isu­ut­ta vielä saam­a­ton täysipäiväi­nen opiske­li­ja. Use­ampi kuin yksi val­oku­vaa­ja on kyl­lä halun­nut päästä nykyiseen yksiööni, mut­ta olen aina kieltäy­tynyt hyvin jyrkästi, kos­ka se muinainen Ylkkärin jut­tu oli niin lapselli­nen ja väritetty.

  Sinä olet oiva mallies­imerk­ki niistä itsen­sä muiden yläpuolelle kohot­ta­jista. Olit esim. (Suuri kaal­i­hui­jaus) hok­san­nut, että eski­moil­la ei olekaan niin mon­ta sanaa lumelle kuin huhuis­sa väitetään… Ja voi että olit fiksu.

  Et ilmeis­es­ti lukenut kir­jan esipuhet­ta lainkaan? Kir­joitin siinä, asian var­muu­den vuok­siu­seil­la eri sana­muodoil­la ilmaisemiseen mon­ta sivua uhrat­en, että kir­jani kir­joit­tamisen tarkoituk­se­na ei lainkaan ole oman mielip­i­teeni ilmaisem­i­nen ylipään­sä mis­tään asi­as­ta.

  Kuulin asian jo ala-asteella.

  Minä itse taas en kuul­lut, vaan vas­ta paljon myöhem­mäl­lä iäl­lä. Tämä ei ollut läh­eskään ain­oa paikkansapitämätön usko­mus, jon­ka otin kir­jaan muka “ylim­ielis­es­ti” muka “pilkat­tavak­seni” täs­mälleen sik­si, että olin itse pitänyt aikoinaan hyväuskois­es­ti sitä tote­na! Ilmeis­es­ti tämä olisi pitänyt sanoa kir­jas­sa suo­raan. Tosin siinä tapauk­ses­sa joku olisi toden­näköis­es­ti sit­ten syyt­tänyt min­ua elit­is­tis­es­tä fal­skil­la nöyryy­den­tun­nus­tuk­sel­la leveilystä.

 63. Se mitä minä ihmette­len on, että eikö sille katkeroi­tu­mas­sa ole­valle kansanos­alle olisi voin­ut katkeroi­tu­miske­hi­tyk­sen aikana antaa yhtään perik­si? Edes pien­im­mis­sä asioissa?

  Kuten asum­istuen korkovähen­nys jon­ka pois­tamisen este on nimeno­maan se että se on maalaisjär­jen vas­taista tai jär­jetön ja teho­ton net­tisen­su­uri joil­la on laa­ja yleisen mielip­i­teen tuki kos­ka ped­ofil­ia on hirveä asia, tai ruoan ALVin alen­nus kos­ka puh­das koti­mainen ruo­ka on tärkeää? Tässä maas­sa on luke­ma­ton lista asioi­ta jot­ka on pikaisel­lakin tutus­tu­misel­la yksinker­tais­es­ti type­r­ästi ja vahin­gol­lisel­la taval­la hoidet­tu, ja perussyy siihen on että kor­jaami­nen kuu­lostaa maalaisjär­jen vas­taiselta jos ei ole edes sitä vähää tutustunut.

 64. Osmo: “…sanoik­si puet­tu perus­suo­ma­lainen kri­ti­ik­ki perus­tuu melkein kokon­aan vääri­in tietoi­hin ja ymmärtämättömyyteen.” 

  Jaa­has. Entäs nämä: 

  Kestävyys­va­je — emme siis otakaan velkaa n. 8 miljardia/v pitääk­semme yllä hyvinvointiamme? 

  EU-kri­isi — emme siis aiokaan tukea tuh­lar­i­val­tioi­ta 12 mil­jardil­la euron lainal­la, ilman takuita? 

  Hyv­in­voin­ti­val­tio — julk­ista sek­to­ria kan­nat­taa kas­vat­taa edelleen ja yrit­täjyyt­tä voi vaikeut­taa, kos­ka ahneista yri­tyk­sistä on hyv­in­voin­ti­val­tios­sa vain haittaa? 

  Maa­han­muut­to — byrokraat­tien mukaan tarvit­semme 200 000 yri­tys­tä lisää pelas­ta­maan hyv­in­voin­ti­val­tion (vert. ed.?), joten maa­han pitää tuo­da 300 000 ulko­maalaista, lähtö­maal­la ei väliä?

  Työu­rat — eläkeikää pitää nos­taa, kos­ka 80 % työvoimas­ta ei kestä töis­sä edes eläkeikään? 

  Eikö tuos­sa luetel­tu val­lit­se­via vihre­itä, sin­isiä ja punaisia totuuksia? 

  Mis­sä kohtaa tiedot ovat väärät ja mis­sä kohtaa on ymmär­ret­ty väärin?

 65. Tom­mi Uschanov, jut­tusi oli aivan oikeasti hölmö. Nimit­täin, meil­lä on oikeasti perustel­lut syyt halvek­sia elit­is­te­jä (=vihreät jne.), mut­ta elit­is­teil­lä ei ole todel­lisia perustel­tu­ja syitä halvek­sia taval­lista kansaa.

  Näiltä vihere­lit­is­teiltä jää vain täl­löin tajua­mat­ta se, että jotkut mais­ter­in­pa­per­it eivät ker­ro käytän­nössä mitään älykkyy­destä varsinkaan nykyaikana, jol­loin käytän­nössä jokainen pystyy ne han­kki­maan halutes­saan. Kaik­ki eivät kuitenkaan edes halua, vaan moni halu­aa “oikeisi­in töi­hin”, mikä onkin maamme hyv­in­voin­nin kannal­ta hyvä asia, sil­lä nämä “oikeat työt” tuot­ta­vat maa­hamme oikeaa aineel­lista hyvinvointia — -.

  Näis­sä “sivistyneistö sitä suvait­se­vais­to tätä elit­is­tiset elit­is­tit elit­ismei­neen tuo­ta” ‑jutuis­sa on ongel­mansa, että esimerkik­si minä itse en täytä usein juuri mitään niistä sisäl­löl­li­sistä määreistä, joi­ta käsit­teille itse­var­masti roiskaistaan. Silti joudun aivan jatku­vasti keskustelui­hin, jois­sa min­ut sijoite­taan pikavauh­tia “tyyp­il­lisen elit­is­tisen vihreän älymys­tön” edustajaksi.

  En ole apu­ra­hatutk­i­ja, en edes mais­teri — vaik­ka se välil­lä luki vääränä tiet­ona jopa Wikipedia-artikke­lis­sani. Olen kyl­lä tehnyt mais­terin tutkin­nos­ta suurim­man osan aina grad­ua myöten, mut­ta pieni pala sivuaineopin­to­ja puut­tuu, ja tästä syys­tä en ole tois­taisek­si saanut mais­terin papere­i­ta. Kym­menisen vuot­ta sit­ten olin pari vuot­ta pätkätöis­sä puolipäiväisenä tutkimusas­sis­tent­ti­na yliopis­tol­la, mut­ta sitä ennen ja sen jäl­keen olen aina ollut yksi­no­maan yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la näis­sä kuu­lui­sis­sa ns. “oikeis­sa töissä”.

  On väitet­ty, että älymys­tö vihaa yrit­täjyyt­tä, “oikei­ta töitä”, vien­ti­te­ol­lisu­ut­ta ja niin edelleen. Olen yrit­täjä ja isohko osa myyn­nistäni tapah­tuu ali­hankki­jana koti­maisille vien­ti­te­ol­lisu­u­den yrityksille.

  On väitet­ty, että älymys­tö ei ole arjes­saan kos­ke­tuk­sis­sa maa­han­muut­ta­jien kanssa toisin kuin myyt­ti­nen “perus­du­u­nari” (ja tässä, kuten aina, tarkoite­taan “maa­han­muut­ta­jil­la” sitä pien­tä vähem­mistöä heistä, jon­ka ihon­väri on eri kuin kan­taväestöl­lä). Olen kos­ke­tuk­sis­sa hei­dän kanssaan joka ain­oa päivä; asun Itä-Helsingis­sä ker­rostalolähiössä, jos­sa heitä on hyvin paljon. Lähim­mät ovat seinäntakanaapureitani.

  On väitet­ty, että älymys­tön mielestä on rikos olla valkoinen suomenkieli­nen syn­type­r­äi­nen suo­ma­lainen mies. Olen valkoinen suomenkieli­nen syn­type­r­äi­nen suo­ma­lainen mies enkä tunne minkään­laista itsein­hoa. Pidän Väinö Lin­nas­ta ja Olavi Virrasta.

  On väitet­ty, että älymys­tö syö sushia mut­ta ei syö makkaraa. En pidä sushista, mut­ta syön suo­ma­laista makkaraa melkein joka viikko. Olen vieläpä kään­tynyt takaisin lihan­syöjäk­si oltuani nuorem­pana jonkin aikaa kasvis­syöjä. Tänään jouduin vaa­likoneessa miet­timään, väl­itänkö lop­pu­jen lopuk­si oikeasti siitä kuoleeko saimaan­norp­pa sukupu­ut­toon, ja päädyin siihen etten välitä.

  On väitet­ty, että älymys­tö vihaa irra­tionaalis­es­ti teknolo­giaa ja esim. yksi­ty­isautoilua ja ydin­voimaa. Olen enti­nen Tekni­ikan Maail­man kestoti­laa­ja, en vas­tus­ta ydin­voimaa (toisin kuin perus­suo­ma­lais­ten nykyi­nen eduskun­taryh­mä) ja min­ul­la on B‑ajokortti.

  On väitet­ty, että älymys­tö juo punavi­iniä (Mat­ti Apunen tiis­tain Hesaris­sa). Olen absolutisti.

  Olen itseen­sä käper­tyvä nurkka­p­a­tri­oot­ti nau­ret­tavi­in äärim­mäisyyk­si­in saak­ka. Viih­dyn Suomes­sa niin hyvin, että olen käynyt ulko­mail­la 36 vuo­den aikana vain kym­menkun­ta ker­taa kolmes­sa eri maas­sa, pisim­mil­lään viikon ja kauim­mil­laan 2000 kilo­metrin päässä.

  Tästä kaikesta huoli­mat­ta äänestäisin perus­suo­ma­laisia viimeisenä eduskun­nan nyky­i­sistä kahdek­sas­ta puolueesta ja alkaa näyt­tää yhä pahem­min siltä, että äänestän sitä vas­toin nimeno­maan vihreitä.

  Olen julkaissut pari kir­jaa (mitään apu­ra­ho­ja anomat­ta ja saa­mat­ta) ja suo­men­tanut niitä kym­menkun­ta, joten kai kuitenkin kuu­lun “sivistyneistöön” tai “älymys­töön” ainakin jos­sain näi­den sano­jen yleis­es­ti käyte­ty­istä merk­i­tyk­sistä. Min­ua on haas­tatel­tu Hesari­in ja olen ollut aamu-TV:ssä — mut­ta iro­nis­es­ti sik­si, että olen ajatel­lut, että mielu­um­min minä kuin joku type­rä ja ylim­ieli­nen suo­ma­laisen älymys­tön edus­ta­ja. Kuu­lun myös par­jat­tuun HS-raati­in — mut­ta iro­nis­es­ti sik­si, että olen ajatel­lut, että mielu­um­min minä kuin joku type­rä ja ylim­ieli­nen suo­ma­laisen älymys­tön edustaja.

  Kyl­lä, per­su­ista maalail­lut uhkaku­vat menevät niin usein niin koomis­es­ti pieleen, että jonkin täy­tyy olla vakavasti vial­la niiden taustal­la. Mut­ta täs­mälleen samal­la taval­la menevät pei­liku­va­maisen tarkasti myös “vihreästä elit­is­tiä­lymys­töstä” maalail­lut uhkaku­vat.

  Enem­pää en jak­sa has­su­tuk­si­isi vas­tail­la, vaan saat min­un puolestani ihan hyvin esit­tää sen viimeisen sanan ja kuvitel­la, että vas­taa­mat­to­muuteni osoit­taa sin­un voit­ta­neen väittelyn.

  Kiitos.

 66. Mie­lenki­in­toinen aloi­tus­puheen­vuoro Osmo Soin­in­vaar­al­ta. Piikikkyy­dessään (lue: siil­imäisyy­dessään) ehkä yksi parhaista kir­joituk­sista, joi­ta olen Osmol­ta lukenut.

  Aka­teemisu­us on mie­lenki­in­toinen teema jo itsessään, varsinkin jos sille annetaan liian suuri pain­oar­vo poli­it­tises­sa keskustelus­sa. Tosi­aan aka­teemisu­us ei saisi nous­ta liikaa päähän, kos­ka poli­ti­ikas­sa äänestäjiltä, siis aivan kaiken­laisil­ta äänestäjiltä, tule­van palaut­teen käsit­te­lyn pitäisi olla keskeisessä ase­mas­sa poli­it­tisen “oraakke­li­aka­teemisu­u­den” sijaan.

 67. Nämä vaalit ovat protes­ti­vaalit. Kuka on tyy­tymätön mihinkin: eläke, mamut, oma avio­ero, her­ro­jen bonuk­set, työt­tömyys, eli­it­ti, verot, EU, sairaus, naa­purin auto, ryssät, ben­san hin­ta, kaverin kalavaleet, oli­ivin vil­je­ly, kau­pan kas­sajonot. Per­sut on tähän paras purkau­tu­mistie. He ovat luvan­neet hoitaa kaikkien uno­hdet­tu­jen asi­at. On tulos­sa mie­lenki­in­toinen neljä vuotta.

 68. Kat­son juuri niinku TV 2:n Pres­sik­lu­bia niinku. Must se on niinku sen merk­ki niinku et osaa niinku olla fik­sumpi niin niinku kuin niinku…

 69. tpyy­lu­o­ma: “Tässä maas­sa on luke­ma­ton lista asioi­ta jot­ka on pikaisel­lakin tutus­tu­misel­la yksinker­tais­es­ti type­r­ästi ja vahin­gol­lisel­la taval­la hoidet­tu, ja perussyy siihen on että kor­jaami­nen kuu­lostaa maalaisjär­jen vas­taiselta jos ei ole edes sitä vähää tutustunut.”

  En sanonut, että kaik­ki asi­at maail­mas­sa olisi alis­tet­ta­va maalaisjär­jelle. Sanoin, että jokin aika sit­ten mikä tahansa maalaisjär­keen käypä ehdo­tus oli aina “pop­ulis­mia”. Sil­loinkin, kun maalaisjär­ki ja syväl­lisem­pi hark­in­ta ovat yhdenmukaiset.

  Olenko mielestäsi väärässä siinä, että ihmisille on täl­lä ja edel­lisel­lä hal­li­tuskaudel­la annet­tu vähän liikaa turhau­tu­misen aihei­ta? Onko jotenkin epä-älyl­listä sanoa, että toteutet­ta­va poli­ti­ik­ka kan­nat­taisi suun­nitel­la niin, että ihmiset eivät seu­raavis­sa vaaleis­sa äänestä kos­tok­si huru-ukkeleita?

  Jos ajatel­laan, että ihmiset sietävät jonkin tun­tem­at­toman määrän epä­su­osit­tu­ja lake­ja ennen kuin kosta­vat protestiäänil­lä, eikö tämä hal­li­tuk­sen epä­su­o­siopääo­ma kan­nat­taisi säästää niihin asioi­hin, jois­sa asiantun­ti­jati­eto ja maalaisjär­ki ovat ris­tiri­idas­sa? Pois­tet­taisi­in vaik­ka se asun­to­lainan korkovähen­nysoikeus ja vähän vähem­män pakotet­taisi­in ihmisiä kaiva­maan kymme­nen ton­nin hin­taisia toim­i­mat­to­mia pien­puhdis­ta­moi­ta pihoi­hin­sa ja sillee?

  Vas­tustin älytön­tä net­tisen­su­uri­lakia, mut­ta suo­raan san­ot­tuna en muista mis­tä aloite sen säätämisek­si lähti. Tuskin se kuitenkaan miltään suurelta kansan­li­ik­keeltä tuli, vaan olen melko var­ma että se oli ylhäältä alas johdet­tua tyh­myyt­tä, jos­sa hävet­tävää olisi ensisi­jais­es­ti ymmärtämät­tömil­lä päät­täjil­lä, ei ymmärtämät­tömäl­lä yleisöl­lä. (Tietysti peli oli ymmärtämät­tömän yleisön täh­den jo menetet­ty sit­ten, kun laki oli ehtinyt ede­tä tarpeek­si pitkälle.)

 70. Tap­sa, esität reper­tu­aarin per­su­väit­teitä ikään kuin ne oli­si­vat totu­us. Todel­lisu­udessa ne ovat mielip­iteitä ja osa vielä virheel­lisiä. Poli­ti­ikas­sa tämä ei tietenkään ole tavatonta.

 71. Hyvä keskustelu. Per­su­ja ilmeis­es­ti keljut­taa esim. van­ho­jen puoluei­den poli­itikko­jen henkilöko­htaisen edun ja kär­riäärin edis­tämi­nen kyseenalaisil­la mielikuvil­la samal­la kun puoluei­den erot ovat supis­tu­mas­sa halli­noin­ti­tapo­jen eroi­hin ja kave­r­ien etu­jen pain­o­tuk­si­in. Jospa kyse onkin yleis­es­tä moraalis­es­ta ryhtili­ik­keestä, jol­la ei vält­tämät­tä ole koher­ent­tia markki­noin­tikaverei­den laa­ti­maa ohjel­maa, vaan pyritään tun­teel­la rav­is­ta­maan puus­ta mädät ome­nat pois. Poli­ti­ik­ka suo­ma­laisit­tain on kuitenkin sivistyneem­pi tapa hoitaa täl­laisia asioi­ta kuin esim. entisen Jugosla­vian poli­it­tisen elämän put­saus (yksi puolue, mon­ta fraktiota).
  Muuten olen sitä mieltä, että voitaisi­in harki­ta kansane­dus­ta­jien toimikausien rajoit­tamista kah­teen peräkkäiseen ja sen jäl­keen ainakin yhden vaa­likau­den tauko. Samal­la luop­umiseläke pitäisi kor­va­ta puolen vuo­den palkkaa vas­taaval­la kul­taisel­la kädenpuristuksella.

 72. Ihmette­len hie­man sitä, että kukaan ei tois­taisek­si ole antanut bril­jant­tia ana­lyysiä siitä, että mik­si per­sut vetoa­vat miehi­in mut­ta ei naisi­in. Mik­si tämä “luot­ta­mus­pu­la” van­hoi­hin puolueisi­in kos­kee vain miehiä?

  Toisek­si itseäni per­su­is­sa viehät­tää se, että esim. Hal­la-aho on tohtori kuten itsekin olen. Kun lukee Hal­la-ahon tek­ste­jä, niin huo­maa, että siinä kir­joit­taa mies, joka ei tee argu­men­toin­tivirheitä. Uskoisin, että tämä on tohtorik­oulu­tuk­sen tulosta. En tosin asu hesas­sa joten en voi äänestää halla-ahoa.

 73. Otok­sia George Lakoff kir­jas­ta “Dont think of an elephant”:

  Peo­ple make decis­sions about pol­i­tics and can­di­dates based on their val­ue sys­tem, and the lan­guage and frames that invoke those val­ues. Fram­ing is about lan­guage that fits your worldview. 

  Con­cepts are not things that can be changed just by some­one telling us a fact. We may be pre­sent­ed with facts, but for us to make sense of them, they have to fit what is already in the synaps­es of the brain. Thats what hap­pens when pro­gres­sives just con­front con­ser­v­a­tives with the facts. It has no effect unless the con­ser­v­a­tives have a frame that makes sense of the facts.…

  Many of the ideas that out­rage pro­gres­sives are what con­ser­v­a­tives see as truths — pre­sent­ed from their point of view. The truth alone will not set you free.…

  Vot­ers will not vote their self-inter­est. They vote their iden­ti­ty, for who they iden­ti­fy with. And if their iden­ti­ty fits their self-inter­est, they will vote for that. 

  Hypocog­ni­tion: the lack of the ideas you need, fixed frame that can be evoked by a word or two. Pro­gres­sives are suf­fer­ing from mas­sive hypocog­ni­tion.… They need to be repeat­ed over and over again, and refined until they take teir right­ful place in our synaps­es. Con­ser­v­a­tives are win­ning where they have suc­ces­ful­ly framed the issues. 

  Pro­gres­sives are con­stant­ly under attack by con­ser­v­a­tives. It leads to pol­i­tics that are reac­tive, not proactive. 

  Mielestäni erit­täin sovel­let­tävis­sä perus­suo­ma­lais politiikkaan.

 74. Osm­Soi: Per­su­jen kesku­udessa on keskimääräistä selvästi vähem­män aka­teemis­es­ti koulutettuja –
  ———–

  Ethän säkään ole kuin lisenssi, joka on ollut
  assarina

  Pidätkö tätä aka­teemisuute­na jotenkin?

  Entä se tei­dän työssä koskaan käymätön työmin­is­teri, joka on hum. kand.

  Mis­tä asti hum. kand. ja assari ovat
  olleet jotenkin eri­tyisen akateemisia.

 75. az:n kri­ti­ik­ki sisältö­jen puut­teesta eri puoluei­den poli­ti­ikas­sa ja etenkin sitä koskevas­sa viestin­nässä on var­masti oikeutet­tua. Kokoomuk­sen viime pres­i­dentin­vaaleista alka­en käyt­tämät mieliku­vakam­pan­jat, joi­ta mon­et muutkin puolueet (vihreätkin) ovat ryhtyneet jäljit­telemään, ovat sub­stanssil­taan aivan höt­töä. Per­su­jen kan­natuk­sen nousu on luul­lak­seni joil­takin osin back­lashia fiilik­siä pain­ot­tavaan, lässyt­tävään mieliku­vapoli­ti­ikkaan, joka on ollut nousus­sa viimeiset viitisen vuotta.

  Tämä ei kuitenkaan muu­ta sitä Soin­in­vaaran alku­peräisessä tek­stis­sään totea­maa tosi­seikkaa, että per­sut pyrkivät hark­i­tusti vetoa­maan pes­simis­mi­in, kiukku­un ja protesti­in siinä mis­sä kokoomus pyr­ki 2006 ja 2007 hark­i­tusti vetoa­maan opti­mis­mi­in ja toivoon. Asetel­ma on minus­ta sikäli lev­ot­to­muut­ta herät­tävä, että ensin­mainit­tu­jen teemo­jen varas­sa val­taan nousseet ovat har­voin tehneet järin rak­en­tavaa tai hedelmäl­listä poli­ti­ikkaa. (En tarkoi­ta tätä mik­sikään dra­maat­tisek­si vih­jauk­sek­si, kort­tiko­r­tit voi pitää taskussa.)

  Soin­in­vaaran kir­joituk­sen pohdiskel­e­vaan, joskaan ei toki per­su­ja imartel­e­vaan, tek­sti­in on reagoitu hyvin ärhäkästi Gand­hi-sitaatein, “pöksyt tutisee”-kommentein ja elit­ismisyytöksin. Ver­tailuko­hdik­si pari per­su­jen puolue­jo­hdon kan­nan­ot­toa vihreistä:

  http://timosoini.fi/2010/08/kateudesta-vihreat-vihreat/

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2010/09/1193250/perussuomalaiset-vihrea-vouhotus-homo–ja-lesboliittoineen-takaisin-marginaaliin

 76. Tuo Tom­min purkaus elit­ismistä ei merk­itse oikein mitään. Voi olla, että useim­mat pitävät itseään mui­ta paremp­ina jois­sain tai useis­sakin suhteis­sa, mut­ta ei köy­hä mökin asuk­ki näe itseään eli­it­ti­in kuu­lu­vana siinä mielessä kuin par­la­men­taarises­sa poli­ti­ikas­sa tarkoite­taan. Eli­it­ti on taloudel­lista, oikeudel­lista yms. valtaa.

 77. Mat­ti:

  “Ihmette­len hie­man sitä, että kukaan ei tois­taisek­si ole antanut bril­jant­tia ana­lyysiä siitä, että mik­si per­sut vetoa­vat miehi­in mut­ta ei naisi­in. Mik­si tämä “luot­ta­mus­pu­la” van­hoi­hin puolueisi­in kos­kee vain miehiä?”

  Per­su­jen suo­sion nousuhan perus­tuu kohtu­ulliselta osin maaa­han­muut­tokri­it­tisyy­teen. Mamukri­itikoiden joukos­ta tai niiden sym­pa­tiseer­aa­jista ei pahem­min naisia löy­dy. Naiset haluu yleen­sä olla “hyvien” asioiden puoles­ta ja “paho­ja” vas­taan ja mukau­tua val­lit­se­vi­in normei­hin. Yleen­sä aina kun syn­tyy jotain uuden­laista poli­it­tista liike­hd­in­tää, se on aluk­si miesvetoista.

 78. Voitko esimerkik­si väit­tää, että PS:n lin­ja, sen enem­pää soini­lais­ten kuin hal­la-aho­lais­ten olisi merkit­tävästi muut­tunut niiltä ajoil­ta kun puolueen kan­na­tus oli vain muu­ta­man pros­ent­tiyk­sikön luokkaa?

  No en tietenkään voi väit­tää. Sehän tässä onkin: perus­suo­ma­laiset lähti nousu­un aikana, jol­loin PS oli yhtäkuin Soinin irvikissamainen habi­tus ja lep­poisa EU-vas­tainen hölö­tys. Ei sil­loin ollut mitään sen kum­mem­paa lin­jaa, jotain jään­teitä SMP:n kul­ta-ajoista ehkä ja sitä kaut­ta äänestäjäpo­h­jaa ja puolue­or­gan­isaa­tio­ta (joka ilmeis­es­ti on aika toimi­va, näin olen ymmärtänyt).

  Sen päälle on nyt kasaan­tunut kan­na­tus­ta, jon­ka hedelmiä ollaan jo jakele­mas­sa ympäri maakun­tia, min­is­terin­salkkuina ja valiokun­ta­paikkoina. Lin­jat­to­muus ei hai­tan­nut, eikä sitä voin­ut pitää oikein minkään­laise­na petol­lisuute­nakaan niinkauan kun kan­na­tus oli siel­lä parin pros­entin kieppeillä. 

  Olet myös oike­as­sa siinä, että puolue on toden­näköis­es­ti yllät­tynyt näistä kan­na­tus­lukemista. Kaik­ki var­maan ovat. Sen kan­na­tus­luku­jen pääl­lä on nyt kel­lut­tu puolisen vuot­ta, vaalit ovat muu­ta­man viikon päästä, ja kenellekään ei ole vieläkään selvää juurikaan min­un kir­joit­ta­maani enem­pää, minkälaisel­la ohjel­mal­la hal­li­tus­neu­vot­telui­hin lähdetään.

  Eikä siinä kaik­ki, PS:n nousu on saanut muut puolueet niin järeisi­in puo­lus­tusasemi­in ja medi­an niin fik­soi­tu­maan PS:ään, että kenel­läkään muul­lakaan puolueel­la eivät ole ohjel­makysymyk­set päässeet oikein mitenkään pin­taan julk­isu­udessa. Koko vaalien­aluskeskustelu, tilanteessa, jos­sa bud­jet­ti­va­je on aivan liian iso, kipeitä kysymyk­siä on pakko ratkoa seu­raaval­la vaa­likaudel­la, ja muutenkin edessä on paljon tun­tem­at­to­mia ja riskitek­i­jöitä — esimerkik­si öljyn hin­ta voi seu­raa­van eduskun­nan aikana puhkoa hel­postikin 200 dol­lar­ia tyn­nyriltä — ja kansa on käytän­nössä pimen­nos­sa sen suh­teen, mitä puolueet oikeas­t­aan aiko­vat tehdä. 

  Tämä tilanne on täysin järkyt­tävä. Siinä on se hyvä puoli, että kun pak­ka laite­taan toden teol­la nyt sekaisin, niin ensi vaa­likaudel­la voi tapah­tua vaik­ka mitä. Jos eduskun­nan mah­dol­lis­es­ti suurim­man eduskun­taryh­män poruk­ka on kir­ja­va, lin­ja­ton sak­ki keltanokkia, mitä tahansa voi tapahtua. 

  Se on tiet­ty tot­ta, että ei se perus­suo­ma­lais­ten vika ole. He ovat ain­oa uskot­ta­va kana­va, jota pitkin tämä mas­si­ivi­nen tyy­tymät­tömyys purkau­tuu. En minä pahek­su ketään siitä tyy­tymät­tömyy­den ilmais­us­ta, enkä edes perus­suo­ma­laisia. Mut­ta tässä todis­te­taan nyt pros­es­sia, jon­ka Tom­mi U. on tois­tanut usein: ne ihmiset, jot­ka eniten ja kovaäänisim­min jostain ongel­mas­ta valit­ta­vat, yleen­sä tietävät siitä kaikkein vähiten. Vaalien jäl­keen eduskun­nas­sa on luokkaa tusi­nan ver­ran tony­halmei­ta. Enkä tarkoi­ta täl­lä nyt piripäitä pyssymiehiä, vaan kavere­i­ta, jot­ka kuvit­tel­e­vat kansakun­nan johtamisen hoitu­van vasem­mal­la kädellä.

 79. Ehkäpä kir­joit­ta­ja pelästyi sitä, että nyt poli­ti­ikas­sa on vuosi­in vai­h­toe­hto? Perus­suo­ma­lais­ten imus­sa on jo joka viides Suo­ma­lainen, siis vihreät ovat mar­gin­aa­li­nen vähem­mistö ver­rat­tuna perussuomalaisiin.
  Perus­suo­ma­lais­ten ensisi­jainen vai­h­toe­hto ja tehtävä ei ole ajaa teol­lisu­ut­ta pois Suomes­ta. Perus­suo­ma­laiset eivät halua ensisi­jais­es­ti pelas­taa euroop­paa. Tärkein tehtävämme on keskit­tyä oman maamme asioi­hin, joka on päin­vas­toin kuin vihreät jot­ka ovat akti­ivis­es­ti hyvää tarkoit­tavina hölmöinä toteuttaneet.

  Soini­vaara voisi mielum­min ker­toa, mitkä ovat TOP 5 poli­it­tista saavu­tus­ta vihreil­lä viimeisim­män neljän vuo­den aikana. Siis ker­tokoon teot aikaansaami­sista, eivät höpön­löpön parasi­it­ti puheet.

  Lopuk­si! Olisit voin­ut laskea meille ymmärtämät­tömille PS:n kan­nat­ta­jille, kuin­ka mon­ta euroa/Suomalainen on vakaus­ra­has­tolle mak­set­ta­va 1.44 mrd euroa (1440/5). Vihreät ovat hal­li­tuk­ses­sa ollet sum­maa hyväksymässä. Kir­joit­tele sit­ten parasi­iteista, kun havait­set kuin­ka val­tavaa sum­ma on neljä henkiselle per­heelle. Keräät­tekö rahat vaku­us­ra­has­toille ilmas­ton­muu­tok­sen nimis­sä kerät­tävil­lä energiaveroilla?

 80. Pari Osmon räikeää loogista ristiriitaa.

  1) Ker­rot per­su­jen kan­nat­ta­jien ole­van työtäteke­viä miehiä. Samal­la syytät per­su­ja ja hei­dän äänestäjiään parasi­iteik­si. Ker­rotko kuka oikeasti mak­saa tämän vihrei­den har­joit­ta­man maail­man­syleily­poli­ti­ikan, jos­sa maas­samme ole­via, tänne rahaa tuo­mat­to­mia, hyysätään tulkkipalvelui­ta myö­den? Onkos mak­sa­jana ne työtätekevät miehet vai vihrei­den opiskelijakannattajat?

  2) Kir­joitit “On toiv­ot­tavaa, että perus­suo­ma­lais­ten kas­va­va tuki uud­is­taisi poli­ti­ikkaa ja poli­ti­ikan kieltä ja kuilua kansan ja eli­itin välillä. ”

  Toiv­ot siis kuilun kas­va­van kansan ja eli­itin välil­lä. Törkeä aja­tus mut­ta sopii vihrei­den ylem­myy­den­tun­toiseen asenteeseen.

  Tek­stistäsi pais­taa läpi van­hanaikainen kateus. Per­sut ovat löytäneet liikku­vat äänestäjät ja van­hat puolueet ihmettelevät mik­si näin kävi. Sin­ul­la ei ikävä kyl­lä näytä ole­van kykyä analysoi­da tilan­net­ta tästä eteenpäin.

  1. Samal­la syytät per­su­ja ja hei­dän äänestäjiään parasiiteiksi.

   En syyt­tänyt äänestäjiä parasiiteiksi.Pikemminkin uhreik­si. Lue uudestaan. 

   On toiv­ot­tavaa, että perus­suo­ma­lais­ten kas­va­va tuki uud­is­taisi poli­ti­ikkaa ja poli­ti­ikan kieltä ja kuilua kansan ja eli­itin välillä.

   Kiitos, tästä puut­tuu sana “supis­taisi” Kävin korjaamassa.

 81. Hauaskaa tämä vihrei­den aka­teemisu­us, kun heil­lä on pres­i­dent­tiehdokkaanakin vain yliop­pi­las. En kyl­lä muista että aikoi­hin Suomes­sa olisi tältäpo­h­jal­ta päästy pres­i­den­tik­si. Ilmeis­es­ti stadi­laisu­us pätevöit­tää kaik­keen. Itse olen jopa joutunut väit­telemään päästäk­seni kv. hom­mi­in kun­nol­la, mut­ta oikeal­la poli­itte­sel­la kan­nal­la se onnis­tuu helpommin.

 82. Otok­sia George Lakoff kir­jas­ta “Dont think of an elephant”:

  Ilmainen vih­je (luulisin ole­van hin­tansa arvoinen) kaikille ter­ve­järk­isille poli­itikoille ja tuleville poli­itikoille. Lukekaa Lakof­fia. Mielu­um­min mon­ta kertaa.

 83. Mauno: “…ensim­mäisen ker­ran mies-muis­ti­in voi äänestämäl­lä saa­da aikaan kaaos­ta ja vähän epä­mukavu­ut­ta eli­itin niin järkkymät­tömään ja romant­tiseen arkeen.”
  Näin toki voi ajatel­la jos suh­tau­tuu päätök­sen­tekoon vain har­mit­tomana pelinä. Se osa poli­it­tis­es­ta eli­itistä, joka itsekkäästi kat­soo vain omaa etu­aan vähät välit­tää täl­lais­es­ta protestista. Eihän per­su­jakaan kan­na­ta 80% äänestäjistä. Ne jot­ka oikeasti halu­a­vat edis­tää yhteistä hyvää ovat syys­tä huolis­saan: niin huikeaan taloudel­liseen uhkapeli­in per­su­jen EU:sta irtau­tu­miset toteutues­saan Suomen veisivät. Ja taloudelli­nen eli­it­ti taas useim­miten pär­jää mullis­tuk­sis­sa. Suurimp­ina kär­si­jöinä ovat aina jo muutenkin vähäosaiset.

 84. Kun Hal­la-ahos­ta puhutaan niin kat­soin Hom­ma-vaa­likonet­ta. Jumalan­pilkkakysymyk­seen (pitä­siskö lain kieltää pyhien asoiden pilkkaami­nen) OS vas­taa ole­vansa “jos­sain määrin eri mieltä”, mutta
  “Hyvää makua tulee sivistyneen ihmisen nou­dat­taa, mut­ta Han­nu Sala­man tuomiko oli väärä.”
  Siitä on jo yli 40 vuotta.
  Mitä mieltä Soin­in­vaara mah­taa olla Hal­la-ahon vas­taavas­taa tuomios­ta, joka kuitenkin on huo­mat­tavasti ajankohtaisempi?

 85. Vierailin tämän ketjun takia Perus­suo­ma­lais­ten sivuil­la ja sivistyin/heräsin minäkin aprikoimaan, onko tämä todel­la tot­ta vai val­het­ta kun­non Neu­vos­toli­it­to­tyyli­in eli onko meil­lä EU-sen­su­uri päällä.

  Copy/pastea sieltä:

  “EU:n paras net­tomak­sa­ja Suomi
  Kun suo­ma­laiset vuon­na 1994 valmis­tau­tu­i­v­at kansanäänestyk­seen Suomen liit­tymis­es­tä Euroopan unioni­in, kyl­lä-puoli vaku­ut­ti maamme saa­van union­ista enem­män rahaa kuin sinne mak­saisimme, että olisimme “net­tosaa­ja”. Kuinkas sit­ten kävikään?
  Olemme net­tomak­sa­ja. Käytän­nössä tapah­tuu niin, että lähetämme rahaa Brys­selin kaut­ta muille maille ja kat­somme, paljonko saamme takaisin. Net­tomak­su on hävik­ki, joka syn­tyy matkalla. Yhtä vuot­ta luku­un otta­mat­ta sit­ten 1995 olemme olleet mak­sa­jan roolis­sa, mikä on yleis­es­ti tiedos­sa. Varsi­nainen uuti­nen on se, kuin­ka paljon ja huimasti EU-mak­sut ovat nousseet vielä 2000-luvun alun reip­paas­ta 200 miljoo­nan tasosta.

  Mak­su­taakan kasvu johtuu val­tion­päämi­esten Euroop­pa-neu­vos­tossa 2005 käy­dy­istä neu­vot­teluista, jois­sa päätet­ti­in nykyvu­osien jäsen­mak­su­pe­rusteista. Sil­loin Mat­ti Van­hanen hal­li­tuk­sen ja Suomen edus­ta­jana suos­tui lisäämään Suomen jäsen­mak­su­taakkaa otta­mal­la meille lisää myös muiden maid­en jäsen­mak­su­ja! Vuon­na 2009 mak­soimme niitä 325 milj. euroa, kuten ”pikku” Iso-Bri­tann­ian lisäk­si ”köy­hien” Sak­san, Itä­val­lan, Ruotsin ja Hol­lan­nin puoles­ta! Vieläpä takau­tu­vasti. Muut maat ovat siis onnis­tuneet Van­has­ta ja Lip­pos­ta parem­min tur­vaa­maan etun­sa. Kyl­lä ne nyt rakas­ta­vat iloista maksajaa!

  Vuon­na 2009 olemme tehneet net­tomak­suen­nä­tyk­sen koko EU:n ”parhaal­la” osu­udel­la brut­tokansan­tuot­teesta eli 0,32%. Luku on las­ket­tu hal­li­tuk­sen mielel­lään käyt­tämästä EU- komis­sion laskel­mas­ta, joka ei sisäl­lä 40 000 virkamiehen ylläpi­to ja eläkeku­lu­ja eikä EU:n ulkop­uolelle mak­set­tu­ja kulu­ja. Suomen val­tion tilin­päätök­sessä tuo net­tomak­su on 753 milj.€. Kun osu­us BKT:sta las­ke­taan tästä ja kor­jataan muiden maid­en luke­mat vas­taa­maan todel­lisu­ut­ta, me, pieni Suo­mi olemme EU:n suurin nettomaksaja.

  Meille toitote­taan jatku­vasti, kuin­ka vält­tämätön­tä ja taloudel­lis­es­ti lois­tavaa EU:n ja sen rahali­iton jäsenyys on. Kri­ti­ikkiä ei ole hyväksyt­ty, saati otet­tu rak­en­tavasti vas­taan. Ei edes talousasiantun­ti­joil­ta. Naa­purimme Ruot­si, joka oli taloudeltaan melko samankaltainen maa kuin Suo­mi, ei liit­tynyt rahali­it­toon. Mon­tako Sto­ra Enson tehdas­ta siel­lä on joudut­tu sulke­maan? Ei yhtään, siel­lähän suo­ras­taan men­nä porskute­taan joka tasol­la. EU jäsen­mak­su on alle kymme­ne­sosan Suomen mak­sus­ta. Ja huom! Kiitos Van­hasen hal­li­tuk­sen, me mak­samme siitä osan.

  Edel­lisen perus­teel­la väitän, että perus­suo­ma­laisen vaalio­hjel­man mukaan EU-mak­su­ista on tin­kimistä ja on tin­git­tävä! Ei ole Suomen kansan tehtävä mak­saa muiden maid­en jäsen­mak­su­ja. Eikä ole Suomen kansan tehtävä tukea kaatu­via talouksia.

  Viime vuo­den luku­ja ei ole vielä julka­istu, rikkoon­tuko ennä­tys taas?”

 86. Mik­si Per­su­is­sa on niin vähän naisia? 

  Muis­sakin protestipuolueis­sa ja nyky­menon haas­ta­jis­sa on pääosin miehiä, joten kysymys ehkä kuu­luu, mik­si naiset eivät innos­tu protestoinnista. 

  Nais­ten elämän­laatu on kek­simäärin selvästi miesten elämän­laat­ua parem­pi. Tämä tarkoit­taa myös työ­suh­teen tur­val­lisu­ut­ta. Naiset ilmoit­ta­vatkin hal­lit­se­vansa elämään­sä paljon miehiä parem­min. Naiset ovat myös selvästi use­am­min julk­i­sis­sa hom­mis­sa ja hyö­tyvät tulon­si­ir­roista, jol­loin val­lit­se­van sys­teemin tukemin tulee luontevasti.

  Miehet taas ovat ylivoimais­es­ti use­am­min yhteiskun­nan huono-osaisimpia. Glob­al­isaa­tio uhkaa työmah­dol­lisuuk­sia jne. 

  Onko siis ihme, että protestoin­ti on miehille luontevampaa?

  Taustal­la on var­masti myös yleisem­pi kult­tuurin mur­ros, joka naker­taa miesten ase­maa nais­ten kump­paneina, isinä, sanal­la sanoen yhteiskun­nan tukip­i­lareina. Suuri osa miehistä ajau­tuu sel­l­aiselle sivu­raiteelle, jos­ta ei ole help­po löytää tietä takaisin pääradalle.

  Aiheesta voisi kir­joit­taa parem­min, mut­ta näin äkkiseltään kyhäiltynä, tuol­ta suunnal­ta vas­taus­ta var­maan kan­nat­taa etsiä

 87. Niin esit­ti Max Jakob­so­nia (huom oikeinkir­joi­tus) ja syyt oli­vat nimeno­maan poliittiset-

 88. Per­sut ovat kuten aikansa ven­namo­laiset, että tuskin­pa per­su­ista muuhun ole kuin sotke­maan asioita.

  Minä ainakaan mitään “uut­ta” ole per­su­jen ohjelmista löytänyt. Kun­han huutel­e­vat aikansa ja ken­ties saa­vat kohta­laisen kan­natuk­sen eduskun­tavaalis­sa, mut­ta siihen hei­dän hom­mansa torp­paan­tuu, kun tulisi ottaa vas­tu­u­ta ihan oikeasti oikeista kansalais­ten asioista.

  Sit­ten on tietenkin tapaus 2, että per­sut laite­taan toteut­ta­maan leikkauk­sia tule­vaan val­tion talouteen, niin mikäpäs se mehukkaam­paa val­ta­puolueille, kuin lait­taa per­sut val­tion talouden leikkauk­sista vastuullisiksi.

 89. “Vas­tauk­seni HS-raadin kysymyk­seen “Onko s i v i s t y n e i s t ö suvait­se­ma­ton perus­suo­ma­laisia kohtaan?””

  Mietin otsikkoa, ja tuli mieleeni kuvaus erään Helsin­gin yliopis­ton pro­fes­sorin — ei ollut isäni — ja hänen poikansa välis­es­tä, hie­man kiivaaseen ääni­la­ji­in käy­dys­tä keskustelus­ta Hausjär­ven osu­uskau­pas­sa joskus 80-luvun alussa:

  - Sinä. Sinä, joka sen­tään kuu­lut sivistyneeseen perheeseen…

  - Minä kuu­lun korkeasti oppi­neeseen per­heeseen. Nämä kak­si ovat eri asioita.

 90. “Hauaskaa tämä vihrei­den aka­teemisu­us, kun heil­lä on pres­i­dent­tiehdokkaanakin vain yliop­pi­las. En kyl­lä muista että aikoi­hin Suomes­sa olisi tältäpo­h­jal­ta päästy presidentiksi.”

  Mart­ti Ahti­saari oli oppi­ar­voltaan kansak­oulun opet­ta­ja. Meil­lä on näkyvis­sä poli­itikois­sa aivan tarpeek­si kandin ja tohtor­in­tutkin­non suorit­tanei­ta, joista aika pian näkyy, että oppi on han­kit­tu lähinä istu­mal­i­hak­sil­la. En minä ahkeru­ut­ta moiti, mut­ta jos siihen ei sisäl­ly selvää neu­vokku­ut­ta, se on pikem­minkin vaar­alli­nen ominaisuus.

 91. Hyvä Osmo,
  Olen ihail­lut ana­lyy­se­jäsi, kuten esimerkik­si Satakomitea-kir­jas­sasi (jon­ka ystäväl­lis­es­ti lähetit omis­tuskir­joituk­sel­lasi varustet­tuna). Johtopäätök­semme eroa­vat usein suuresti. Johtunee siitä, että Sinä olet ahkeroin­nut kakun jakamis­puolel­la kun taas minä sen kasvattamiseksi.

  Vihreä puolue on pahasti putoa­mas­sa Per­su­jen kelka­s­ta, joka selit­tänee epä­taval­lisen harha- iskun esil­lä olevas­sa kir­joituk­ses­sasi. Per­su­ja ei todel­lakaan pidä, eikä voi, ver­ra­ta parasi­it­tei­hin (ymmär­rän toki tekemäsi eron yksilön ja puolueen välil­lä, mut­ta sil­lä et pelastu;).

  Tyyp­illi­nen Per­su on nimit­täin onnek­si oma­l­la työl­lään toimeen­tule­va kun­non suo­ma­lainen. Hei­dän poli­it­ti­nen nousun­sa taas selit­tyy tais­telus­ta parasi­it­te­jä vas­taan (Sinä lanseer­a­sit tämän käsit­teen, joten rohke­nen sitä käyttää):

  -Human­i­taari­nen maa­han­muut­to, joka kas­vaa huolestut­ta­van nopeasti. Jokainen omil­la aivoil­laan ajat­tel­e­va ymmärtää, miten kakun kas­vat­ta­mi­nen onnis­tuu esim. perheenyhdistelyssä.

  -Sosi­aa­li­nen hyysäys. Töis­sä raata­va Per­su tietää kavere­i­ta, jot­ka täysipäiväis­es­ti ryyp­päävät itsen­sä työkyvyt­tömik­si. Nämä saa­vat ilmaisek­si asun­to­ja Helsin­gin keskus­tas­sa, jonne Perus­per­sul­la ei ole varaa asut­taa itseään. Prekaari-Eetut yms. vihertävät nuoret nos­ta­vat Per­sun veren­painet­ta ja kakun jaka­jia riittää.

  Se klassi­nen Marx­in parasi­it­ti, joka imee työn lisäar­von suo­raan duu­nar­in ruumi­ista on taas luiskah­tanut glob­al­isaa­tion käsit­tämät­tömään kaukaisu­u­teen. Perus­per­su ei ole tyh­mä, vaik­ka poli­it­ti­nen eli­it­ti näin luulee. Hän näkee, että on kap­i­tal­is­ti­her­ran kanssa melkein väk­isin samas­sa veneessä. Jos ei liike­toim­inta Suomes­sa suju ja kus­tan­nuk­set kas­va­vat liikaa niin… Tämän hän näkee selvem­min kuin moni momen­til­ta palkkaa saa­va poli­it­tisen eli­itin jäsen.

  Toivon ja uskon, että Per­sut saa­vat hopeaa pian käytävis­sä Demokra­ti­ageimeis­sä. Oma puolueeni voit­taa, kos­ka se selviää näis­sä parasi­it­tikysymyk­sis­sä puh­tain papere­in. Virei­den men­estys­tä ei kan­na­ta odot­taa. Vas­takkaises­ta syystä.

  Ter­veisin,
  Bisneseläkeläinen

 92. ode nyt näkee näem­mä parasi­it­te­ja kaikkial­la ympärillään.

  En suo­raan san­ot­tuna usko, että voitat jotain tämän­tyyp­pisel­lä läh­estymis­taval­la asioihin. 

  Mis­sä on älylli­nen ja ana­lyyt­ti­nen läh­estymistapa asioi­hin? Tilalle on tul­lut paavolip­pos­mainen öykkäämine tyyli­in parasi­it­te­ja siel­lä ja parasi­it­te­ja täällä.

 93. Mikael, räksytän var­maan väärälle ihmisille. Anteek­si ja tuo “epä­su­o­siopääo­ma” on mainio käsite, ja kyl­lä minus­takin sitä tulee käyt­tää harkiten. Mut­ta se mitä haen, ja en ymmär­rä, on se ilmiö että ihmiset jot­ka tun­tu­vat ole­van kovasti sydämis­teny­itä jostain asi­aste eivät kuitenkaan osoi­ta mitään kiin­nos­tus­ta itse asi­aan. Tämä on vaan outoa, niin kuin jonkun täysi­in vier­aan uskon­non har­joi­tus on outoa, jos on ker­ran huolis­saan jos­sain niin luulisi nyt otta­van selvää siitä asiasta.

  TM:n kanssa samaa mieltä ja Juani­to sit­er­aa Lakofia aiheesta, mihin jatkok­si Put­na­ma siteer­aus: “No one has ever been con­vinced by an argument.”

 94. Per­su­jen ohjel­ma ja tärkeim­mät pointit on rekan­net­tu siten, että useim­mille löy­tyy joku tärkeä asia, jos­ta voi olla samaa mieltä. Ei kokon­aisu­ud­es­ta niin väliä. Perus­suo­ma­laisethan talous­polit­tiselta ohjel­mal­taan sijoit­tuvat demarei­den ja vasemm­si­toli­iton väli­in eli ovat likip­itäen yhtä epä­selvä puolue kuin vihreätkin.

 95. Voi Osmo, Osmo. Sul­la alkaa poli­it­ti­nen kir­joit­telu olla sitä että heit­telet per­su- poli­itikoista ja hei­dän kan­nat­ta­jis­taan alen­tu­via ja/tai mus­ta­maalaavia väit­teitä ja myön­telet olleesi väärässä sitä mukaa kun toisin todis­te­taan. No hyvä että edes myönnät. 

  Yhdyn aikaisem­pi­in kir­joit­ta­ji­in siinä että menee jo huumorin puolelle tämä “sivistyneistön” kehäpäätelmä: “jos olet eri mieltä kuin me, olet junt­ti ja tyh­mä kos­ka me olemme älykkäitä joten tei­dän täy­tyy olla tyh­miä ja junt­te­ja.” Piste. 

  Yksi syy per­su­jen nousu­un on juuri tämä por­varei­den ja hei­dän hän­nys­telijöi­den­sä halvek­sun­ta perus­pul­li­aisia kohtaan, jot­ka nyt ter­veen maalaisjärken­sä kanssa sat­tuvat ole­maan aika usein oike­as­sa (l. käytän­nössä aina).

  Sanoin aikoinaan kun eurosta puhut­ti­in työ­paikalla että siinä käy vielä niin että asiansa hoita­vat maat mak­se­l­e­vat muiden velko­ja että val­u­ut­ta saadaan pysymään kasas­sa. Fir­man parem­min koulute­tut älyköt nau­reske­li­v­at ja selit­tivät hol­hoavaan sävyyn kuin lapselle että siitä on lain­säädän­tö joka estää sen.
  Sanoin että sitä lakia tul­laan var­muudel­la kiertämään yhteisel­lä päätök­sel­lä tai jol­lain kepu­likon­stil­la jos hätä tulee. Kyl­lä taas poikia nau­rat­ti. Ei nau­ra­ta enää.

  Muis­tutin kyseis­es­tä keskustelus­ta paria “her­raa”, jostain syys­tä kukaan ei muis­tanut sel­l­aista käyneen­säkään. Teis­sä “älyköis­sä” on se vika että osaat­te pilkata meitä taviksia mei­dän tyh­mistä mielip­iteistä, silti olette sään­nön­mukaises­ti väärässä.

  Ker­roin muuten myös että hin­nat ja eri­tyis­es­ti asun­to­hin­nat tule­vat nouse­maan rajusti ja rikol­lisu­us lisään­tymään ja saa­maan aivan uusia muo­to­ja. Samaa sanoi­vat muutkin duu­nar­it ja juuri näin­hän kävi. Tämän kaiken tajusi “junt­ti” ihan maalaisjär­jel­lä sekun­neis­sa, te “älyköt” ette sitä tajua vieläkään.

  Sanon nyt uuden arvion niin saat­te taas nau­raa: jos tuki­as­ten mak­samista Sak­san ja Ran­skan pankeille (tästähän on oikeasti kyse) jatke­taan, laman tuloa pitkitetään keinotekois­es­ti jol­loin se tulee kymme­nen ker­taa pahempana kuin se tulisi jos sen annet­taisi­in tul­la nyt. Kun kupla on syn­tynyt, sen täy­tyy puh­je­ta, se tulee joka tapauksessa.

  Vielä voisimme pelas­taa itsemme, jos emme sitä tee nyt, hyv­in­voin­ti­val­tio tun­temas­samme muo­dos­sa joudu­taan aja­maan alas. Siihen por­var­it mah­dol­lis­es­ti pyrkivätkin, on vaikea kek­siä muu­ta seli­tys­tä tälle mielipuoliselle rahan lapi­oimiselle kankku­lan kaivoon.

  Jo nyt on var­maa että Kreik­ka ei tule mak­samaan osu­ut­taan, se kaatuu jälleen ker­ran suo­ma­lais­ten veron­mak­sajien syliin. 

  Tal­leta­pas tämä ennus­tus koneelle­si niin saat mietit­tävää kuin näin käy. Joskus olisi hyvä tei­dän “älykkö­jen” havai­ta että me taval­liset “jun­tit” epäin­tellek­tuel­lit ollaan koko ajan ker­rot­tu vai­he vai­heelta kuin­ka tässä EU:ssa käy, ja oltu tähän men­nessä aina oikeassa.

  Kat­sos, oikeasti asi­at ovat yksinker­taisia, te “älyköt” vaan vään­nätte ne mon­imutkaisik­si. Sit­ten kun kukaan ei tajua että mitä ihmettä höpötätte, te pidätte ihmisiä tyhminä.

 96. Kun luin nim­imerkin Evert The NeveR­est laskel­mat kuin­ka paljon mak­samme EU:lle vuodessa. Sum­ma, jon­ka mak­samme EU:lle on jokaista suo­ma­laista kohden 150,60 eur/vuosi.

  Sum­ma on läh­es yhtä suuri, kuin ener­giaveron nousu tänä vuon­na jos lasken per­heessäni ole­van mak­sajia kak­si ja per­heessäni on kak­si las­ta. (Näil­lä asioil­la ei tietenkään ole mitään tekemistä tois­t­en­sa kanssa, vaan ener­giavero on perit­ty pelas­ta­maan ilmas­ton­muu­tok­sen kouris­sa ole­vaa maa­pal­loa, siis uskokoon ken haluaa)

  Ver­tailu­na suo­ma­laisien lap­sien lap­sil­isää korotet­ti­in nyt 6 eur/lapsi/vuosi.

  Kun ver­taan mak­su­ja EU:lle, kyseiset sum­mat ovat käsittämättömiä! 

  Olet var­maankin samaa mieltä, että todel­liset yhteiskun­tamme parasi­itit taita­vatkin löy­tyä kol­men per­in­teisen suurim­man puolueen ja niitä myötäile­vien pikkupuoluei­den joukosta? 

  Olet var­maankin ymmärtänyt ja hyväksynyt sen, että nyt Suo­ma­lais­ten äänestäjien on äänestet­tävä mui­ta vai­h­toe­hto­ja kuin per­in­teiset puolueet?

  Ethän sinäkään Soi­ni halua lähet­tää raho­ja ilman mitään päätös­val­taa Brys­seli­in, vaan mielum­min mak­saisit jokaise­na vuon­na jokaiselle lapselle enem­män lap­sil­isiä 53% vuodessa enemmän? 

  Jos las­ket todel­lisu­ut­ta luvuis­sa, sin­una yllyt­täisin meitä Suo­ma­laisia äänestämään “väärin”

 97. Min­ua kovasti kum­mas­tut­taa se että vaik­ka olen maail­mankat­so­muk­seltani jotakuinkin lib­er­aali pitkä­tukkanört­ti­hip­pi niin aina kun Osmo haukkuu per­su­ja niin minus­ta tun­tuu kuin hän haukkuisi min­ua. Epälo­ogista ja outoa kos­ka olen tod.näk. enem­män samaa mieltä asioista Osmon kanssa kuin perus suo­ma­laisen. En kek­si syytä tun­te­muk­sil­leni, no itseään on joskus aika vaikea­ta ymmärtää…

  No toki arvail­la voi, ehkä miel­län että Osmo haukkuu meitä tyh­miä jot­ka ei tajua äänestää vihre­itä. Vai olisiko­han täl­lä jotain yhteyt­tä nyt tapetil­la ole­van Annin kanssa, pitäisiköhän min­unkin lopet­taa tämä suo­ma­laisu­u­teen alis­tu­mi­nen ja nähdä monikult­tuurisen elämän eheä valo 😉

 98. Ein­stein on aikanaan sanonut, että maail­mas­sa on vain kak­si ääretön­tä asi­aa: ihmisen tyh­myys ja avaru­us. Tähän lis­taan voisi lisätä suo­ma­laisen poli­ti­ikon / poli­it­tisen puolueen kyvyt­tömyy­den har­ras­taa rehellistä ja avoin­ta itse­tutkiskelua. Perus­suo­ma­lais­ten nousua on selitel­ty talouden suh­dan­teil­la ja muil­la vas­taav­il­la koti­mais­ten poli­itikko­jen ulot­tumat­tomis­sa olevil­la asioil­la, vaik­ka erit­täin merkit­tävä tek­i­jä on tämän het­ken val­lan­pitäjien suo­ras­taan usko­mat­tomat mit­ta­suh­teet saavut­tanut epäpätevyys, epäre­hellisyys, lyhytkat­seisu­us ja arvotyhjiö.

  Perus­suo­ma­lais­ten suo­sion taustal­la mah­dol­lis­es­ti merkit­tävin tek­i­jä voisi ollakin se, että se ain­oana hie­man isom­pana puolueena pyrkii esit­tämään vahvo­ja mielip­iteitä, viestit­tämään omaa arvopo­h­jaansa. Esimerkik­si Soi­ni ei ole peit­el­lyt abort­in­vas­taisu­ut­taan, vaik­ka var­masti tietää sen toimi­van enem­män ääniä karkot­tavasti kuin tuo­den. Tämä tuo Soinille tiet­tyä uskot­tavu­ut­ta ja luotet­tavu­u­den tun­tua. Sen sijaan muiden suurten puoluei­den kohdal­la on nähtävis­sä jonkin­laista keinot­telua, jos­sa pyritään vält­tämään vahvo­ja tai selkeitä kan­nan­ot­to­ja oikein mihinkään, jot­ta toisaal­ta ei jou­tu­isi myöhem­min vas­taa­maan omista sanois­taan tai toisaal­ta sulk­isi mitään äänestäjäjoukkoa pois kan­nat­ta­jakun­nas­taan. Tämä näkyin aika hyvin esim. 17.3 vaali­ten­tis­sä, mis­sä varsinkin Kivinie­mi ja Katainen kiemurte­liv­at ja kierte­liv­ät vas­tauk­sis­saan. Keskus­ta, Kokoomus ja SDP ovat nykyään epämääräisiä yleis­puoluei­ta, joista on vaikea kek­siä, kenen etu­ja ja mil­laisi­in arvoihin nojat­en ne aja­vat (oma etu taitaa pain­ot­tua eniten). En oikeasti kek­si, mik­si kukaan edes puo­lite­hoisen ajat­telukyvyn omaa­va ihmi­nen äänestäisi mitään näistä kolmes­ta puolueesta. Vihreil­läkin on vaka­va ima­go-ongel­ma pysyt­tyään ydin­voimapäätök­sen tehneessä hal­li­tuk­ses­sa. Toki nyt vaalien alla he yrit­tävät kovasti rat­sas­taa Japanin ydi­non­net­to­muudel­la (joka on mielestäni huo­mat­tavasti räikeäm­pää oppor­tunis­tista pop­ulis­mia kuin mikään Perus­suo­ma­lais­ten toiminta).

  Väit­täisin, että moni on pää­tynyt Perus­suo­ma­laisi­in nimeno­maan ana­lyyt­tisen pohdin­nan kaut­ta. Pikem­minkin Kokoomus, SDP, Keskus­ta ja Vihreät saa­vat ääniä enem­minkin jonkin­lais­ten epämääräis­ten mieliku­vien kuin todel­lis­ten kyky­jen­sä tai toimien­sa perus­teel­la. Vaaleis­sa netin vaiku­tuk­sel­lakin voi olla merkit­tävä. Sitä mukaa kun net­tikeskuste­lut (esim. blo­geis­sa) ovat viime vuosi­na toden­te­ol­la lop­ullis­es­ti lyöneet läpi läh­es vau­vas­ta vaari­in, ei äänestäjienkään käyt­täy­tymi­nen ole enää läh­eskään niin pitkälti “viral­lisen” medi­an ohjaa­maa kuin ennen. Hal­la-Aho on tästä mallies­imerk­ki. Aikana ennen net­tiä hän olisi yksi tavis-tutk­i­ja muiden joukos­sa (ja Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus ainakin puo­let pienempi).

 99. Osmo, oletko koskaan tehnyt oikei­ta töitä, joi­ta ei ole kus­tan­net­tu verora­hoista? Mitä olet tehnyt tämän maan eteen?

  Kohtu­ullisen säälit­tävä mus­ta­maalaus yri­tys jälleen ker­ran, jat­ka samaa rataa!

  1. Anna-Liisa. Ei ole. Min­un olisi oikeas­t­aan pitänyt jät­tää kyseinen kom­ment­ti julkaise­mat­ta, kos­ka se sisäl­si ilmi­selvästi väärän tiedon, mut­ta ajat­telin antaa perus­suo­ma­lais­ten ker­toa itse itsestään.

 100. “Ja tarkoituk­se­na nimeno­maan hajot­taa tämä sietämätön kol­men val­ta­puolueen klik­ki, ammat­tipoli­itikko­jen lau­ma, joka on kään­tänyt kasvon­sa kohti globaal­isu­ut­ta ja Euroop­paa ja selkän­sä omille kansalaisilleen”

  Näin on, inte­gra­tiontu­misen tarkoi­tus on uno­htunut eli­itiltä ja heille riit­tää, että se tuot­taa hyvää harvoille.Loput pyritään alis­ta­maan jär­jestelmän orjik­si ja lypsylehmiksi.

  Kuun­telin syksyl­lä Lip­posen esitelmää tästä inte­graa­tioista ja hän ker­toi sen ole­van eli­itin pro­jek­ti. Mut­ta samal­la hän varoit­ti siitä, että elleivät nuo inte­graa­tion hedelmät lev­iä myös koko kansalle ja ellei pro­jek­tista tule tule koko kansan oma niin tuo pro­jek­ti menet­tää oikeu­tuk­sen­sa ja kään­tyy itseään vastaan.

  Ja näin näyt­tää käyneen eli Lip­posen seu­raa­jat eivät ole olleet kykeneviä kan­ta­maan vas­tu­u­taan jatkoke­hit­telystä vaan joutuneet pankki­irien ja epämääräis­ten liikemiesten juoksupojiksi.

  Ei EU ole mikään itse­tarkoi­tus vaan väline ja jos työkalu on huono niin se heit­etään pois, näin kävi NL:kin, eikä EU ole eri­lainen Jumalan määräämä pyhä liitto.

  Osmon ja kump­panei­den kan­nat­taisi men­nä peilin eteen ja kat­soa riit­tävätkö har­ti­at vas­tu­un kantoon.

 101. Paskala­ki oli yksi joka osoit­ti eli­itin ja kansan välisen juopan. 

  Enpä ole näh­nyt saman­laista sovel­lus­ta otet­ta­van käyt­töön Virossa , Latvi­as­sa sen enem­pää kuin Ruotsissakaan.

  Kysäisin tädiltäni , joka asuu Ruot­sis­sa omakoti­talos­sa meren lähel­lä, miten hänen pitää uud­is­taa 60 vuot­ta van­ha jär­jestelmä. Hänen mukaansa hän sai vira­nomaisil­ta hyväksyn­nän van­halle jär­jestelmälle, ei tarvitse tehdä mitään.
  Samoin latvialaiset tutut oli­vat kauhis­tunei­ta eivätkä oleet edes kuul­let em vaa­timuk­sista saati saa­neet mitään vaa­timus­ta uusista järjestelyistä.
  Latvialaisil­la ei ole edes mitään taloudel­lista mah­dol­lisu­ut­ta tuhan­sien euro­jen puhdituslaitteisiin.

  Näin suuri ero on maid­en välisessä poli­it­tises­sa kult­tuuris­sa kun sovel­letaan direktiiveja.

 102. Evert, vaikea tom­moi­seen vuo­datuk­seen jos­sa ei ole mitään lähde­vi­it­teitä sanoa yhtään mitään ilman hyvin raskas­ta tieto­jen kaivamista. Mut­ta euroskep­tisen think tankin mukaan Suo­mi on selkeästi esimerkik­si Ruot­sia pienem­pi net­tomak­sa­ja, ja itseasi­as­sa jopa Iso-Bri­ta­ni­aa pienem­pi, http://en.wikipedia.org/wiki/Budget_of_the_European_Union#State_by_state_analysis

  Noin yleisel­lä tasol­la, sikäli kun EU tukee joitain köy­hempiä jäsen­maitaan (lähin­nä Itä-Euroop­pa), esimerkik­si Via Balti­ca on saanut EU-rahoi­tus­ta, niin jotkut maat ovat net­tosaa­jia. Ja täten jotkut toiset ovat net­tomak­sajia, ja Suo­mi kuu­luu siihen varakkaiden maid­en ryh­mään. Jos tätä halu­aa muut­taa niin sit­ten pitää leika­ta tukia niihin köy­hempi­in maihin.

  1. Aika pieniä ovat nämä Suomen net­tomak­sa­jao­su­udet siihen näh­den, paljonko uus­maalaiset tuke­vat muu­ta Suomea. Pitäisiköhän Uuden­maan ero­ta Suomesta?

 103. Helsingille käy kehnos­ti, jos uusi­maa eroa Suomesta.

 104. OS: “Aika pieniä ovat nämä Suomen net­tomak­sa­jao­su­udet siihen näh­den, paljonko uus­maalaiset tuke­vat muu­ta Suomea. Pitäisiköhän Uuden­maan ero­ta Suomesta?”

  Ehkä pitäisi. Val­tion menot Helsingis­sä per naa­ma on yli 8000 euroa, eli saman ver­ran kuin Lapissa.

  Aika paljon ovat onnis­tuneet kup­paa­maan suo­ma­lais­ten selkä­na­has­ta. Jos Uusi­maa erotet­taisi­in Suomes­ta niin saataisi­in val­tion kulu­ja olen­nais­es­ti alhaisem­mik­si. Helsingille voisi käy­dä has­susti mut­ta jou­tu­isi­vat sit­ten elämään tulo­jen­sa mukaan.

 105. Ne per­sut jot­ka halu­aisi­vat taiteen avus­tuk­sen kohdis­tet­ta­van sel­l­aiselle kuin 1800–1900 vai­h­teen suo­ma­lainen maalaus­taide, ovat tietenkin todet­tu täysik­si jun­teik­si ja sivistymättömiksi.

  Vihreän lan­gan mukaan mm. kansane­dus­ta­ja Heli Järvi­nen kyse­lee seuraavaa: 

  ”Onko oikein, että juorule­hti Seiskan ei tarvitse mak­saa lainkaan arvon­lisäveroa, kun taas mon­et laadukkaat ilmais­jakelule­hdet pulit­ta­vat yleistä 23 pros­entin veroa ja tietokir­jat taas ovat yhdek­sän pros­entin veron piiris­sä?” Järvi­nen kysyy.
  ”Emme me mitään sisältöpoli­isia halua perus­taa, mut­ta rajo­ja pitää miet­tiä uudelleen”, hän sanoo.

  Muis­taak­seni Soin­in­vaaran mukaan per­sut ovat kon­servti­ivisia miehiä ja vihreät lib­er­aale­ja naisia. Tässäpä sitä lib­er­al­is­mia taas ker­ran. Neljä jalkaa hyvä-kak­si jalkaa paha. Ei sisältöpoli­isia, mut­ta se ja se on selvästi juoruil­e­va- ei arjalainen — ei-pro­le­taari­nen ei- Bul­van­ian his­to­ri­an suu­ru­ut­ta ymmärtävä. Onhan siitä “rajo­jen uudelleen miet­timis­es­tä” hyviä kokemuksia.
  Lain mukaan yli 4 ker­taa vuodessa ilmestyvän lehden tilaus­mak­su on 0%. Siis esim. tilatun Seiskan ja Hesarin. Kun ne ostaa kioskil­ta , alv on 23%.
  Kaikkein kir­jo­jen alv on 9%, siis myös muiden kuin tietokirjojen. 

  Ilmais­jakelus­ta ei mak­se­ta tilaus­mak­sua. Eikä siis myöskään alvia tilausmaksusta.
  Vihreä lan­ka kysyy, mil­lai­sisia julka­isu­ja verovaroin tue­taan. Tilaus­mak­su­jen verot­to­muus ei ihan suo­raan ole verovaroin tukemista, sen sijaan esim. ilmais­jakelule­hti Voima saa suo­raa tukea verovaroista.

  Per­sut ovat junt­te­ja, vihreät avarakat­seisia, vai mitä.
  Per­sut ovat parasi­it­te­ja ja puhu­vat vas­toin parem­paa tietoaan. vihreät ovat vas­tu­ullisia , eivätkä tee näin, vai mitä.

 106. Mat­ti:

  Per­su­ja ilmeis­es­ti keljut­taa esim. van­ho­jen puoluei­den poli­itikko­jen henkilöko­htaisen edun ja kär­riäärin edis­tämi­nen kyseenalaisil­la mielikuvil­la samal­la kun puoluei­den erot ovat supis­tu­mas­sa halli­noin­ti­tapo­jen eroi­hin ja kave­r­ien etu­jen pain­o­tuk­si­in. Jospa kyse onkin yleis­es­tä moraalis­es­ta ryhtili­ik­keestä, jol­la ei vält­tämät­tä ole koher­ent­tia markki­noin­tikaverei­den laa­ti­maa ohjel­maa, vaan pyritään tun­teel­la rav­is­ta­maan puus­ta mädät ome­nat pois.

  Iro­nista on se että sel­l­ainen protesti jol­la kyl­lä on ihan markki­nakelpoinen ohjel­ma, mut­tei poli­it­tista ohjel­maa nimeno­maan vahvis­taa niitä lob­baa­jia, hyväve­liv­erkos­to­ja, virkamies­val­taa, jne. eli nimeno­maan sitä mitä muka vas­tuste­taan. Näin sik­si että jos puolueel­la ei ole selkeää ja toteut­tamiskelpoista näke­mys­tä siitä mitä ihan tarkalleen tehdään niin sen tuot­taa sit­ten virkamiehet tai lob­baa­jat, esimerkik­si Metalliliiitto.

  Olen TM:n kanssa ihan samaa mieltä että tämä on käytän­nössä kansakun­nan asioiden hoitoa arpo­ma­l­la, ja myötähäpeän mak­si­moi­sek­si tätä markki­noidaan arvopo­h­jaise­na isän­maal­lise­na poli­it­tise­na toim­intana. Viime vaaleis­sa se oli kokoomus, nyt per­sut on liit­tynyt tuo­hon rin­ta­maan, sil­lä ero­tuk­sel­la vaan että EK kyl­lä ker­too ihan suo­raan ja selkeästi mitä he aiko­vat tehdä.

 107. tpyy­lu­o­ma,

  Tässä on ainakin lähde, mut­ta voi se silti olla raskas­ta. Tuo Hämäläisen väite kyl­lä minus­ta oli jos­sain vai­heessa medi­as­sakin esil­lä, jos vain oikein muistan. 

  http://ec.europa.eu/budget/library/publications/fin_reports/fin_report_09_en.pdf

  Ehkä yritän kat­soa itse jos­sain vai­heessa, kun provosoiduin Osmon uud­es­ta persu-vähättelystä:

  […]mut­ta ajat­telin antaa perus­suo­ma­lais­ten ker­toa itse itsestään.

 108. Niin rikkaam­mat ovat “valitet­tavasti” net­tomak­sajia köy­hem­mille. Eivät helsinkiläiset ja uus­maalaiset ole mikään yht­enäi­nen ryh­mä. Turhaa vastakkainasettelua.

  Sinän­sä Osmon kir­joi­tus oli ihan hyvä, pait­si viimeinen parasi­it­tiver­taus. Lähin­nä loukkaava. 

  Gand­hin sitaat­ti lois­ta­va löytö. Niin siir­tomaaisän­nätkin suh­tau­tu­i­v­at tyh­mi­in intialaisiin.

 109. helsinkiläiset ovat val­ti­ol­la töis­sä. Miten ne net­tomak­sajik­si muuttuu?

  1. juge
   Oletko nyt tosis­sasi: kaik­ki helsinkiläiset ovat val­ti­ol­la töissä?
   Val­tion tulot Uudel­la­mal­la ovat huo­mat­tavasti suurem­pia kuin menot. Menoi­hin on täl­löin las­ket­tu virkami­esten palkat.
   Suh­teessa enem­män työvoimas­ta on töis­sä val­ti­ol­la mon­es­sa maakun­nas­sa, esimerkik­si Lapissa.

 110. Ruot­si jäi Euroopan vakaut­tamis­sopimuk­sen ulkop­uolelle. Tulee mie­lenki­in­toiset vaalit.

 111. Parasi­it­ti?! Aivan, nyt ymmär­rän! Kun val­ta­puolueet ovat omak­suneet ekon­o­mistien poli­ti­ikkakäsi­tyk­sen: “poli­ti­ikan tehtäväk­si jää perustel­la väistämät­tömät muu­tok­set kansalle”, alku­peräistä demokraat­tista kansan­val­taa aja­van puolueen tuleekin olla “parasi­it­ti” imeäk­seen voiman tältä kansan­val­lan hylän­neeltä, rahaval­lan lakei­jak­si ryhtyneeltä van­ho­jen puoluei­den klikiltä.

  Selvyy­dek­si, rahan val­ta lie­nee itses­tään­selvyys ja tarkoit­taa tänä päivänä finanssi­talouden val­taa. Reaal­i­talous on eri asia ja se aset­taa luon­nol­liset raamit poli­ti­ikalle. Reaal­i­talouden osu­us maail­mas­sa liikku­vas­ta rahas­ta on kuitenkin vain muu­tamia pros­ent­te­ja, lop­pu on kuplaa ja jät­timäistä pyra­midipeliä, jos­sa käytetään panoksi­na kokon­aisia val­tion­talouk­sia. Tämän pyra­midipelin pyörit­täjät hal­lit­se­vat myös nyky­isiä poli­it­tisia päättäjiä.

  Edelleen, ter­ve­menoa Uusi­maa! Tuotan­nolli­nen talous on muual­la ja Uusi­maa on hyö­tynyt hallinnol­lis­es­ta keskit­tämis­es­tä seu­rausilmiöi­neen. Turku, Vaasa, Oulu tai Tam­pere ovat kaik­ki hyviä vai­h­toe­hto­ja uudek­si Suomen hallintokaupungiksi.

  1. Minä tarkoi­tan täl­lä tyy­tymät­tömyy­del­lä rat­sas­tamista ilman vai­h­toe­hdon tar­joamista esimerkik­si vähän ylem­pänä ole­vaa kom­ment­tia, että äänestää perus­suo­ma­laisia, kos­ka Suomen mak­sut EU:lle ovat niin korkeat. Muut­tuvatko ne pienem­mik­si, jos äänestää Perus­suo­ma­laisia? Puolue­han ei ole vaa­ti­mas­sa Suomen eroamista EU:sta.

 112. Liian van­ha:

  Paskala­ki oli yksi joka osoit­ti eli­itin ja kansan välisen juopan. 

  Tämän blo­gin pitäjä, joka var­maan on sitä tarkoit­ta­maasi eli­it­tiä, pitää lakia täysin älyt­tömänä val­lan hyvin perustein: http://www.soininvaara.fi/2010/10/15/vero-on-parempi-kuin-normi/

  Tuo laki on itseasi­as­sa mainio esimerk­ki siitä että kun vero­tus ei toi­mi niin sit­ten ajaudu­taan normio­h­jauk­seen, joka tulee paljon kalli­im­mak­si kuin verotus.

 113. Olen ihan tosis­sani. pk-seudul­la on kym­meniä tuhan­sia val­tion duu­ni­paikko­ja joi­ta ilman olisi aika paljon vähem­män myös ns yksi­ty­istä sektoria.

  Ärsyt­tää aika lail­la tuo meuhkaami­nen kun­tavero­jen tasausjär­jestelmästä, kun a) tulot tasauk­seen tulee val­ti­ol­ta ja b) tarve tasausjär­jetelmään syn­tyy val­tion aset­tamista velvoit­teista kunnille.

  Yksi­ty­is­tetään sairaan­hoito ja aika moni muu asia siten että mak­sa­jana ei ole kun­ta vaan asi­akas niin tarve tasausjär­jestelmille häviää saman tien.

  Niin kauan kuin Enon­tek­iön pitää tuot­taa samat palve­lut kuin Helsinginkin Eduskun­nan päätök­sel­lä on ihan tur­va valit­taa että se maksaa.

 114. Keskustelun viimeisi­in merk­in­töi­hin viitaten.

  Pitää muis­taa että suurten yri­tys­ten pääkont­torit sijait­se­vat pääsään­töis­es­ti pk-seudul­la, jon­ka vuok­si käsit­tääk­seni yhteisövero­tuo­tot ovat varsin suuria pk-seudul­la. Myös johto­ryh­män ja sen lähel­lä ole­vien henkilöi­den kun­nal­lisvero­tuot­to on suh­teel­lisen hyväl­lä tasol­la, joten jako­varaa riit­tänee pk-seudul­ta myös maakuntiin.

  1. Her­mi­it­ti. Mitä tekemistä pääkont­torin sijain­nil­la on yhteisövero­jen kanssa? Pait­si tietysti, että pääkont­toris­sa on työ­paikko­ja siinä mis­sä tehdas­saleis­sakin. Yhteisövero jakau­tuu tasais­es­ti sinne, mis­sä yri­tyk­sen työ­paikat ovat.

 115. Yllät­tävää, kuin­ka huonos­ti per­sut kestävät kritiikkiä.
  Itse he osaa­vat kyl­lä nimitel­lä: ympäristön­suo­jeli­jat ovat mil­loin hörhöjä, pipertäjiä, stal­in­is­te­ja, mil­loin kom­mare­i­ta. Jos heitä ere­htyy nimit­telemään, uhkail­laan kun­ni­an­loukkassyyt­teil­lä. Per­sut näyt­tävän ole­van aikamoista ruikut­ta­jasakkia siis. Hän­tä koip­i­en välis­sä pakoon Euroopan vaikeuk­sia ja ovi perässä kiin­ni. Nih.

 116. Ote­taas esimerk­ki yksi­tyis­es­tä sek­torista pk-seudulla.

  Tiedon touhut on aina perus­tuneet val­tosil­taan val­tion tekemi­in tilauk­si­in. Tilauk­set ovat tietysti jatku­moa van­has­ta val­tion tietokonekeskuk­sen ajasta.

  Toinen julkisen sek­torin toim­i­ja on Log­i­ca. Työt tehdään tässä yksi­tyisessä fir­mas­sa Helsingis­sä mut­ta mak­sa­ja on koko Suomen julki­nen sektori.

  No tekee­hän nuo nykyään tietysti myös muille töitä, mut­ta ei ole väärin väit­tää että vähin­tään puo­let noista on pelkkää julk­ista sektoria.

  Voiko sil­loin väit­tää, että tulot tuli­si­vat muual­ta kuin julkiselta sektorilta?

  Entäpäs kaik­ki par­tu­rit, rav­in­to­lat, autoli­ik­keet jne jois­sa nämä min­is­ter­iöi­den ja val­tion laitosten kova­palkkaiset virkamiehet asioi­vat? Ihan itsel­lään pyörii yksi­tyisenä sektorina?

  Ilman näitä virkamiehiä ei olisi saman­laista taloudel­lista kehi­tys­tä ja hyv­in­voin­tia kuin nyt on.

  Ode sinäkin saat rahasi lop­ul­ta julkiselta sek­to­ril­ta, vaik­ka väität olevasi yksityisyrittäjä.

  1. Jos kir­joi­tan kir­jan ja saan siitä tek­i­jän­palkkioi­ta tai käyn luen­noimas­sa jonkin yri­tyk­sen jär­jestämässä tilaisu­udessa, miten saat siitä vään­netyk­si, että rahani ovat peräisin julkiselta sektorilta?

 117. Itähelsinkiläis­in­tellek­tuel­li Uschanov ker­toi kohtaa­vansa taval­lista kansaa ja maa­han­muut­ta­jia. Laut­tasaare­laise­na voin ker­toa hie­man toisen­laisen tarinan. 

  Olen käynyt 90 maas­sa, en pidä suo­ma­lais­es­ta ruoas­ta, varsinkaan makkaras­ta, enkä ker­takaikki­aan voin­ut uskoa, että monikult­tuurisu­udessa voisi olla mitään ongelmia, kos­ka Toron­tossa ja New Yorkissakin on niin kiva kan­sain­vä­li­nen tun­nel­ma. Laut­tasaa­res­sakin on naa­puri­nani mus­lim­i­maan suurlähet­tilään koti, ja toisel­la puolel­la saar­ta muu­ta­ma kiva etni­nen ruoka­paik­ka. Miten maa­han­muut­to voisi olla ongel­ma, ellei ole eri­laisia ihmisiä irra­tionaalis­es­ti vihaa­va rasisti?

  En edelleenkään näe maa­han­muu­ton ongelmia henkilöko­htases­ti juuri mis­sään. Olen ymmärtänyt ongel­mat, kun ne on min­ulle järkiperäis­es­ti perustel­tu. Uskon järkipuheeseen. Mut­ta kun samat argu­men­tit olisi voitu esit­tää min­ulle jo kymme­nen vuot­ta sit­ten, mik­si olen alka­nut ymmärtää niitä vas­ta nyt?

  Min­ulle on päivän­selvää, että sille on kak­si syytä: 1) en ole kohdan­nut omas­sa län­si­helsinkiläisessä elämän­pi­iris­säni mui­ta kuin hyviä puo­lia maa­han­muu­tos­ta ja 2) huonoista puolista en ole saanut tietoa kuin joidenkin kauhei­den rasistien blo­geista, jonne en tietenkään halun­nut men­nä. Ker­ran piti men­nä tark­ista­maan, oliko medi­as­sa esitet­ty väite Hal­la-ahos­ta siteer­at­tu oikein. Kun huo­masin, että se oli ymmär­ret­ty tahal­lis­es­ti väärin, luin lisää, ja huo­masin ettei se suinkaan ollut ain­oa väärin uuti­soitu koh­ta. Ja kun silmät on ker­ran avan­nut, niitä on vaikea saa­da takaisin kiinni.

  Min­un on vaikea kri­ti­soi­da per­su­jen luo­maa stereo­typ­i­aa kansan arjes­ta vier­aan­tuneesta arvolib­er­aaleista intellek­tuelleista, kun sel­l­aisen löytää kat­so­ma­l­la peiliin.

 118. Tiedemies:

  kan­na­tus­luku­jen pääl­lä on nyt kel­lut­tu puolisen vuotta

  Puoli vuot­ta sit­ten, eli Syysku­us­sa 2010 PS:n gallup-kan­na­tus oli 10,5% ja Kokoomuk­sen 22,6%.

  Vihrei­den oli 9,3% ja Sin­nemä­ki vielä julisti usko­vansa, että Vihreät ovat vaaleis­sa Perus­suo­ma­laisia suurem­pi puolue.

  Tapah­tuneen kaikki­nainen yllät­tävyys, ennus­ta­mat­to­muus ja moniselit­teisyys ei todel­lakaan ase­ta Perus­suo­ma­laista puoluet­ta tilanteessa akti­ivis­es­ti toim­i­neen hyväk­sikäyt­täjän rooli­in vaan saa­mas­taan hyvästä itsekin type­r­tyneek­si ja hölmistyneeksi.

  Jos halu­at ymmärtää soini­laisia, niin lue se Mais­ter­isjätkä. Soi­ni ker­too siinä hyvin avoimesti, miten hän pop­ulis­min ymmärtää ja mik­si pop­ulis­mi on hänestä hyvä asia. Soini­han kir­joit­ti gradun­sakin aiheesta.

  Pop­ulis­min voi ymmärtää use­am­mal­la tavalla.
  Yksi on ajatel­la ehdokkaan mukaut­ta­van arvo­jaan ja näke­myk­siään sen mukaan, mis­tä ajat­telee kansan suunnal­ta tuule­van. Tämä on se negati­ivisem­pi ver­sio pop­ulis­mista, Yhdys­val­to­jen poli­ti­ikas­ta hyvin tut­tu, näin PS ei juurikaan toimi.
  Posi­ti­ivisem­pi ver­sio pop­ulis­mista rak­en­tuu pysyvien arvo­jen varaan, jot­ka arvot eivät hor­ju, mut­ta jot­ka kom­mu­nikoidaan kansalle selkeästi ja riit­tävän yksinker­tais­te­tusti, “jot­ta kansa ymmärtää”. Näin Soi­ni toimii.

  Väite siitä, että PS ei tar­joaisi vai­h­toe­htoa, ei myöskään pidä paikkaansa. Kyl­lä kansalainen, joka äänestää PS voi luot­taa siihen, että jos PS on suurin puolue, niin:

  -Koti­maisen perus­te­ol­lisu­u­den toim­intaedel­ly­tyk­siä tuetaan
  ‑Ilmas­tovero­ja ei lisätä
  ‑Suomen mak­su­o­su­ut­ta EU:ssa pyritään agres­si­ivis­es­ti neu­vot­tele­maan pienemmäksi
  ‑Jos Euro ajau­tuu kri­isi­in, niin Suo­mi tulee paljon toden­näköisem­min kan­nat­ta­maan esimerkik­si euron jakau­tu­mista kahdek­si valuutaksi
  ‑Human­i­taarisen maa­han­muu­ton ehto­ja kiris­tetään tuntuvasti
  ‑Mitään jätevesi­ase­tuk­sen kaltaisia säädök­siä ei ole tulossa
  ‑Rikkaiden vero­tus­ta tiukennetaan
  ‑Kehi­tys­a­pua leikataan
  ‑Korkeakult­tuurin määrära­ho­ja leikataan
  ‑Puo­lus­tus­määrära­ho­ja ei leikata
  ‑Ruotsin kie­len ase­maa heikennetään
  ‑Sukupuo­lineu­traalia avi­o­li­it­to­lakia ei tule
  ‑Asesäädök­siä ei tiukenneta

  Vaik­ka kaikkia näitä ei saataisikaan toteutet­tua, niin äänestäjä voi aika vah­vasti luot­taa siihen, että PS pyrkii vil­pit­tömästi nämä toteut­ta­maan. Sitä pyrkimys­tä ei estä, eikä mitätöi, eikä vähen­nä se, ettei heil­lä ole antaa viimeisen päälle teo­reti­soitua ja las­ket­tua mallia näistä ajamis­taan asioista.

  Näis­sä vaaleis­sa on jo nyt ollut enem­män poli­ti­ikkaa kuin 1999, 2003 tai 2007. Kos­ka poli­ti­ik­ka rak­en­tuu kuitenkin pohjim­mil­taan arvoista, mikä mon­elta van­hem­mal­ta puolueelta tun­tuu päässeen unohtumaan.

  Jos lähtisin PS:n kan­natuk­sen syitä arvaile­maan, niin speku­loisin ensim­mäisenä nimeno­maan, että PS tar­joaa vaaleis­sa selkeän arvo­vai­h­toe­hdon epämääräisen imagonrak­en­telun sijaan ja on sik­si houkutteleva.

  Arvot ovat niitä lähtöko­htia, joiden poh­jal­ta edus­ta­jat ohjeis­ta­vat virkamiehistön toim­intaa. Jos PS korostaa tätä poli­itikon roo­lia, niin se on mielestäni lähin­nä vain hyvä asia.
  Sopisi toivoa, että use­ampi muukin puolue ja ehdokas rupeaisi rehellis­es­ti kir­joit­ta­maan arvo­jaan auki. Eikä päin­vas­toin pimit­täisi pohjim­maisia vaikutteitaan.

  Väite (Osmo, Tiedemies, tpyy­lu­o­ma) etteivät Perus­suo­ma­laiset tar­joaisi vai­h­toe­htoa on rankkaa poli­ti­ikan väärin ymmärtämistä.

  Hei­dän arvo­vai­h­toe­hdostaan voi toki olla eri mieltä, ja itse olen vah­vasti, mut­ta se on kuitenkin aivan selkeä ja konkreet­ti­nen vai­h­toe­hto. Konkreet­tisem­pi ja selkeämpi kuin mitä monel­la muul­la toinen tois­taan muis­tut­taval­la, sär­mät­tömäl­lä, ympäripyöreäl­lä puolueel­la on tarjota.

  1. az Noin per­sut eivät ohjel­maansa esitä. He höys­tävät sen kaiken­maail­man epä­tosil­la väit­teil­lä, kuten esimerkik­si, että Suomen EU-mak­sut ovat kym­menker­taisin Ruot­si­in nähden.

 119. Tai­dat saa­da myös kansane­dus­ta­jan sopeu­tu­miseläket­tä tms? Ja kun­ta­jako­selvit­täjänä mak­sa­jana taisi olla joku ministeriö?

  1. juge
   Mihin ihmeeseen peru­s­tat väit­teen, että saisin kansane­dus­ta­jan sopeu­tu­miseläket­tä. En saa.
   Tuo päät­te­ly menee niin, että ajat­telet ihmisen arvostele­masi ihmisen ole­van läpeen­sä paha ja kek­sit mitä kaikkea pahaa hän voisi tehdä ja var­maankin on siis tehnyt.
   Selvit­täjän työ oli palkkatyötä, mut­ta taloudel­lis­es­ti hyvin huono keikka.

 120. HS:n ulko­maan­toim­i­tuk­sen esimies haukkuu tämän­päivän Hesaris­sa Osmon, että eikö hänel­lä ole sen ver­ran his­to­ri­anta­jua, että tietäisi käyt­tämän­sä ter­min ole­van sama, jota nat­sit kaikkein eniten käyt­tivät juu­ta­lai­sista. Tämän jäl­keen Ait­tokos­ki ver­taa Osmoa Gaddafi­in, joka kut­suu vas­tus­ta­ji­aan rotik­si ja torakoiksi.

  Tämä yksi sana oli eilen myös verkko-Hesarin lue­tu­in ja kom­men­toiduin uuti­nen. Hyvin moni kom­ment­ti alkoi merk­i­tyk­sessä “Olen aiem­min pitänyt Osmoa älykkäänä poli­itikkona, mut­ta nyt…”

  Ilman tätä yhtä sanaa koko uutista ei olisi koskaan syn­tynyt, eikä sen reak­tioi­ta ja se olisi hukkunut muiden HS-raadin höpinöi­den sekaan.

  Aika konkreet­ti­nen muis­tu­tus, että sanoil­la on voimansa ja kan­nat­taa harki­ta, mitä sano­ja käyt­tää ja miten.

  1. En tien­nyt noista nat­si­a­jan ter­meistä, kos­ka ajan­jak­so ei min­ua niin ihmeesti kiin­nos­ta. Huono sanan­val­in­ta siis.
   En tarkoit­tanut parasi­it­il­la mitään veren­im­i­jää vaan otin ver­tauk­sen luon­nos­ta, jos­sa huonoon kun­toon joutunut eläin joutuu eri­lais­ten eliöi­den hyökkäyk­sen kohteek­si aivan nor­maali­na osana luon­non kier­tokulkua. Olisin käyt­tänyt ter­miä haaskalin­tu, mut­ta se odot­taa rauhas­sa puun oksal­la, että saalis ensin kuolee.

 121. Mik­si kon­sult­titöi­hisi liit­tyvä sitaat­ti­ni aiem­min sen­suroiti­in. Kyl­lä kai touhusi Lah­den-Heinolan yhdis­tämisessä mak­soi julki­nen sek­tori eli kunnat.
  Sinän­sä OK, olet yrit­täjä ei siinä mitään, kunnioitettavaa !

 122. “Miten maa­han­muut­to voisi olla ongel­ma, ellei ole eri­laisia ihmisiä irra­tionaalis­es­ti vihaa­va rasisti?”

  Meille muut­taa koulut­tam­a­ton­ta väkeä, joka työl­listyy huonos­ti, työt­tömyys on 2–3 ker­tainen kan­taväestöön ver­rat­tuna. Kun hei­dän per­hekokon­sakin ons uurem­pi ja rahaa ohjataan ulko­maille niin maah­n­muut­to itse asi­as­sa huonon­taa huolto­suhdet­ta entis­es­tään ja aiheut­ta painet­ta etuuk­sien leikkauksiin .
  Lisä­ki uudet maah­n­muut­ta­jat polke­vat työe­hto­ja ja he suos­tu­vat nor­mit alit­tavi­in ehtoihin

  Sin­nemä­ki ylisti syr­jäy­tynei­den nuorten raport­tia mut­ta oitis sieltä pisti silmään olen­nainen kohta.

  “Suuri osa ulkop­uoli­sista on maa­han­muut­ta­jia. Maa­han­muut­ta­jien ulkop­uolisu­us­ris­ki on moninker­tainen mui­hin nuori­in ver­rat­tuna, eikä suo­ma­laisel­la yhteiskun­nal­la näytä ole­van keino­ja saa­da ulkop­uolisia takaisin työhön ja opiskeluelämään.”

  Eli nuo kuu­lauista koulupu­dokkaat ovatkin maa­han­muut­ta­jien jälkeläisiä eli työt­tömyys ja huono-osaisu­us jatkuu sukupolvien yli ja aiheut­taa kulu­ja yhteiskun­nalle eli pitkäl­läkään tarkastelu­jak­sol­la maah­na­muut­to ei paran­na huoltosuhdetta.

  En ole rasisti, olen asunut ja tehnyt töitä seit­semässä maas­sa yli 10 vuot­ta, joten olen tot­tunut monikult­tuuriseen ympäristöön mut­ta niin­pä en ole myöskään sinsisilmäinen

 123. Yhteisövero menee val­ti­olle ja siitä jae­taan takaisin kun­nille työ­paikko­jen suh­teeesa jotakin alle 30 prossaa ja siitäkin Het­emäel­lä on ajatuk­se­na nip­saista. Kun­nil­la ei ole hyö­tyä työ­paikoista kuin työn­tek­i­jöi­den vero­tuk­sen kautta.

  Ja siinä Ode aivan turhaan vähät­telet pääkont­torin merk­i­tys­tä. Espooseen ne optiomiljonäärien verot nap­sahti eikä Jyväskylään tai Ouluun.

 124. No sit­ten et saa sitä, olen ymmärtänyt että kaik­ki entiset kansane­dus­ta­jat saa­vat ko eläket­tä. Hyvä että tuli asia korjattua.

  1. Her­mi­it­ti. Olet väärässä. Se jae­taan kun­nille siinä suh­teessa kuin yri­tyk­sen sijait­se­vat eikä pääkont­to­ril­la ole merk­i­tys­tä. Pait­si sil­lä, mis­sä maas­sa pääkont­tori sijaitsee.

 125. “Per­sut höys­tävät ohjel­maansa epä­tosil­la väit­teil­lä” Kyl­lä var­maan tekevätkin. Onnek­si vihreät eivät ole lainkaan pop­ulis­te­ja eivätkä ainakaan esitä epä­tosia väit­teitä. Vihreä lan­ka: “Nykyi­nen vero­tus kohtelee kult­tuurile­htiä ja juorule­htiä eri tavoin”.
  Tämä tietenkään ei ole epä­tosi väite, vai mitä.
  Soin­in­vaaran mukaan Hal­la-aho on sanonut J. P. Roosia kom­mu­nis­tik­si, vaik­ka “hän ei ole koskaan ollut”. Roos kyl­lä itse ker­too olleen­sa SKP:n jäsen.
  Vaikea uskoa, että Roos olsi liit­tynyt henkilöko­htaisen edun hakemisen takia. Tuskin­pa sitä edes tuli.
  Per­sut esit­tävät epä­tosia väit­teitä, kun­ni­antun­toiset vihreät eivät.

 126. az,

  Mielestäni Hesarin Ait­tokos­ki äläkän nos­ti mielestäni täysin ihmeel­lisel­lä kir­joituk­sel­laan. Vai kuu­luuko joitakin sano­ja pitää naf­tali­inis­sa niiden his­to­ri­al­lisen per­spek­ti­ivin vuok­si? (Pidän itseäni his­to­ri­al­lises­sa mielessä jos­sain määrin sivistyneenä, mut­ta en ole ikinä ennen kuul­lut sanaa parasi­it­ti eli suomek­si loiseläjä Hit­lerin juu­ta­lais­vain­oi­hin liitettävänä.)

  Sanan­va­pauslei­jona taitaa voi­da Hesarin piiris­sä pilkun­vi­ila­jien ansios­ta melko huonosti…

 127. Her­mi­it­ti, en ota kan­taa siihen, onko Ait­tokosken tuo­h­tu­mus Osmolle perustel­tua. Ver­taami­nen Gaddafi­in ainakin ampuu yli. Totean vain, kuten jo eilen ensim­mäisessä kom­men­tis­sa tähän ketju­un, että täl­laista osasi odot­taa, jos käyt­tää noin latau­tunei­ta käsitteitä.
  Oletin Osmon tietävän his­to­ri­al­lisen taus­tan, mut­ta ilmeis­es­ti näin ei ollut. Se vähen­tää syyl­lisyyt­tä. Joka tapauk­ses­sa sana on hyvin mau­ton, eikä kuu­lu mielestäni poli­it­tiseen keskusteluun.

 128. az:lta hyvä lista, täy­den­nän vähän mitä tuo tarkoittaa:

  -Koti­maisen perus­te­ol­lisu­u­den toim­intaedel­ly­tyk­siä tuetaan

  Tarkoit­taa suomek­si joko vero­jen keven­nyk­siä tai meno­jen lisäys­tä. Velvoit­teet, esimerkik­si laivapolt­toainei­den rikki­ra­jat, tulee kan­sain­väli­sistä sopimuk­sista tai EU-tasol­la (Tämä on yksi asia mitä en ymmär­rä EU-kri­itikois­sa, vai­h­toe­hto direk­ti­iveille on kan­sain­väliset eril­lis­sopimuk­set, eikä se että mitään kan­sain­välisiä kri­teere­jä ei ole.) Jos teol­lisu­ut­ta ei saa verot­taa, niin sit­ten verote­taan palvelui­ta, eli niiden väli­nen verokuilu kas­vaa entis­es­tään, mikä taas nos­taa työttömyyttä.

  -Ilmas­tovero­ja ei lisätä

  Kts. yllä.

  -Suomen mak­su­o­su­ut­ta EU:ssa pyritään agres­si­ivis­es­ti neu­vot­tele­maan pienemmäksi

  Onnis­tuu var­maan jos EU:n mak­su­ja tänne vas­taavasti pienen­netään, eli leikataan maat­alous­tukia. Kannatan. 🙂

  -Jos Euro ajau­tuu kri­isi­in, niin Suo­mi tulee paljon toden­näköisem­min kan­nat­ta­maan esimerkik­si euron jakau­tu­mista kahdek­si valuutaksi

  Jos sak­salaiset halu­aa jakaa euron kah­tia niin Suo­mi kan­nat­taa sitä joka tapauksessa.

  -Human­i­taarisen maa­han­muu­ton ehto­ja kiris­tetään tuntuvasti

  Ne on jo kireät. Por­saan­reik­iä on, niitä tuk­i­taan, ja uusia tulee, ihan sama kuka on hal­li­tukessa. Niiden por­saan­reikien todel­li­nen estämi­nen tarkoit­taa ihan kaik­keen maa­han­muut­toon puut­tumista, raskas­ta ja kallis byrokra­ti­aa, mieli­v­al­taisia sään­töjä, jne. eli juuri sitä mitä on edes vähän viime vuosi­na purettu.

  -Mitään jätevesi­ase­tuk­sen kaltaisia säädök­siä ei ole tulossa

  Eli mitään ei tehdä millekään luon­non­suo­jelu­on­gel­malle jos se edel­lyt­tää ihmisiltä tai yri­tyk­siltä mitään toimia, kun vero-ohjauskaan ei käy. Tai no on sel­l­ainen vai­h­toe­hto että sub­ven­toidaan vaikka­pa maat­alouden päästö­jen vähen­tämistä. Mil­lä tämä rahoitetaan?

  -Rikkaiden vero­tus­ta tiukennetaan

  Jot­ta täl­lä olisi mitään suurem­paa merk­i­tys­tä tulop­uoleen niin pitäisi olla vielä niitä rikkaita.

  -Kehi­tys­a­pua leikataan

  Säästy­isiköhän tässä jopa sata miljoon­aa, eli ei olla enää kuin jotain mil­jarde­ja miinuksella.

  -Korkeakult­tuurin määrära­ho­ja leikataan

  Jos nyt leik­itään että tälle olisi jotain kan­na­tust niin kts. yllä. sil­lä ero­tuk­sel­la että puhutaan kym­menistä miljoonista.

  -Puo­lus­tus­määrära­ho­ja ei leikata

  Tarkoit­taa että sitä vuosit­taista 2% koro­tus­ta yli inflaa­tion ei peruta. Kyse on noin 60 miljoonas­ta eurosta vuodessa ja sum­ma tietenkin kas­vaa koko ajan. Ei se tässä konkurssis­sa tun­nu eli ihan sama.

  -Ruotsin kie­len ase­maa heikennetään

  Jos kuu­lut ryh­mään ruotsinkieliset eli mak­sat keskimääräistä enem­män vero­ja ja tulet yhteiskun­nalle halvem­mak­si niin sin­un palveluitasi leikataan. Jos taas kuu­lut ryh­mään soma­linkieli­nen eli mak­sat keskimääräistä vähem­män vero­ja ja tulet yhteiskun­nalle kalli­im­mak­si niin sin­un palveluitasi leikataan.

  Toisaal­ta jos kuu­luu ryh­mään haja-asu­tusalueel­la asu­va teol­lisu­ustyöläi­nen, niin työ­nan­ta­jasi jo nyt ver­rat­taen pieniä vero­ja leikataan jot­ta hän voi mak­saa sin­ulle enem­män palkkaa, ja palveluitasi parannetaan.

  -Sukupuo­lineu­traalia avi­o­li­it­to­lakia ei tule

  Tarkoit­taako tämä että
  a) on jonkin­lainen erilli­nen homoli­it­to joka on nimeä luku­unot­ta­mat­ta ihan sama asia kuin avi­o­li­it­to, vai
  b) byrokraat­tis­es­ti raskai­ta eril­lisjär­jeste­lyjä joil­la sovi­taan ihan samat asi­at yksi ker­ral­laan, vai
  c) homot nyt vaan on toisen luokan kansalaisia?

  -Asesäädök­siä ei tiukenneta

  Ja verovaroin hoide­taan tietenkin tälle eri­ty­is­ryh­mälle muu­ta­man kymme­nen hehtaarin har­rastetilo­ja tai tun­netusti puoli-ilmaisia ampumaluolia?

 129. Minus­ta az:n koost­a­ma lista per­su­jen ajamista asioista oli todel­la hyvä. Olen läh­es jokaises­ta per­su­jen kanssa eri mieltä, ja pidän niitä (parem­man sanan puut­teessa) pahoina ajatuksina.

  Per­het­ymät­tä tarkem­min muiden puoluei­den ohjelmi­in, epäil­isin että yhtä selkeitä kan­nan­ot­to­ja ei löy­dy muilta.

  Nyt olisi todel­lakin tilaus­ta sel­l­aiselle puolueelle, joka avoimesti kan­nat­taisi hyviä asioi­ta, ja joka näin toimisi vas­tavoimana per­su­jen pahoille asioille.

  Ja tämä ei nyt ollut ironisointia.

 130. Jos ihan lyhyesti tuos­ta his­to­ri­as­ta, peis­tat­tu nopeasti Googlen antamista osumista:

  “The Eter­nal Jew (1940) is an anti­se­mit­ic Ger­man Nazi pro­pa­gan­da film … char­ac­ter­ize the Jew as a wan­der­ing cul­tur­al parasite”

  “Through­out Mein Kampf, Hitler refers to Jews as parasites…”

  “The Jew as World Par­a­site (1944)… the Jew has crept in like a par­a­site not only into our peo­ple, but…”

  Her­mi­it­ti:

  Vai kuu­luuko joitakin sano­ja pitää naf­tali­inis­sa niiden his­to­ri­al­lisen per­spek­ti­ivin vuoksi?

  On toki aivan validia kysyä, että mik­si his­to­ri­al­lisen pain­o­lastin pitäisi estää meitä käyt­tämästä jotakin ter­miä poli­it­tis­es­ti, mut­ta voi aivan yhtä perustel­lusti ymmärtää, mik­si joku saat­taa siihen tuo­htuneena tart­tua. Eli eiköhän tästä nimeis­es­tä ter­mistä keskustelun voi päät­tää siihen totea­muk­seen, että ei kannata.

 131. Hami­lo: “huonoista puolista en ole saanut tietoa kuin joidenkin kauhei­den rasistien blo­geista, jonne en tietenkään halun­nut men­nä. Ker­ran piti men­nä tark­ista­maan, oliko medi­as­sa esitet­ty väite Hal­la-ahos­ta siteer­at­tu oikein. Kun huo­masin, että se oli ymmär­ret­ty tahal­lis­es­ti väärin, luin lisää, ja huo­masin ettei se suinkaan ollut ain­oa väärin uuti­soitu koh­ta. Ja kun silmät on ker­ran avan­nut, niitä on vaikea saa­da takaisin kiinni”

  Tuo­ta… mitähän tiedetoimit­ta­ja yrit­tää tässä perustel­la? Sitä että Hal­la-aho on hyvä jätkä? Et kai nyt tosis­sasi väitä ettei kyseisen kaverin kir­joiu­tukissa ole ollut rasis­tisia piirteitä? Vai onko niin, ettei yksit­täistapauk­sia saa yleistää ja että kaik­ki on vain pahan­suopaa väärinkäsi­tys­tä? Ja onko ko. kaver­il­la ylipään­sä hajuakaan talous­poli­ti­ikas­ta ym. lin­jauk­sista tämän pako­laisas­ian lisäk­si, joka on aivan mitätön jut­tu? Onko tiedetoimit­ta­jal­la käsitystä?

 132. Juge
  Ja siinä Ode aivan turhaan vähät­telet pääkont­torin merk­i­tys­tä. Espooseen ne optiomiljonäärien verot nap­sahti eikä Jyväskylään tai Ouluun.

  En ymmär­rä tätä kepu­lais­ten ja mm per­su­jen ainaista itkua pääkont­tor­ei­den sijain­nista. Miten se on muka fun­da­men­taalis­es­ti väärin, jos pääkont­tor­ei­den on hyvä sijoit­tua pk-seudulle? Mil­lä ihmeen perus­teel­la samaan aikaan on kuitenkin ätysin oikein, että paperi- ja teräste­htaat sijait­se­vat maakunnissa? 

  Jostain kum­man syys­tä suurten tehtaiden sijain­ti siel­lä, mis­sä niiden kan­nat­taa olla on oikein, mut­ta pääkont­tor­ei­den sijain­ti siel­lä, mis­sä niiden kan­nat­taa olla, on kauhea vääryys maakun­tia kohtaan. Täysin älytön ajatus.

  Ja mitä tulee per­sui­hin, siinä on kyl­lä sekalainen sak­ki. En pidä siitä että per­sut pyrkviät vil­jelemään oikeis­to­laisille mm. meille yrit­täjille retori­ikkaa, että hei­dän val­takaut­en­sa on jotain parem­paa kuin ennen ja samaan aikaan ker­ro­taan vasem­mis­toon pet­tyneille duunareille että her­roil­ta (=meiltä omis­ta­jil­ta) ote­taan fyrkat pois hyv­in­voin­ti­val­tion ylläpi­toon! Edes demar­it eivät kehtaa ajaa noin selvästi kak­sil­la rat­tail­la. Samat­en ydin­voimavas­tus­ta­jille ker­ro­taan että puolue vas­tus­taa sitä ja kan­nat­taa biovoimaa, ydin­voiman kan­nat­ta­jille taas muis­te­taan aina täh­den­tää Soinin ydin­voimamyön­teistä linjaa.

 133. juge:

  Ja siinä Ode aivan turhaan vähät­telet pääkont­torin merk­i­tys­tä. Espooseen ne optiomiljonäärien verot nap­sahti eikä Jyväskylään tai Ouluun.

  Jos Nokian optiomiljonäärei­hin viit­taat, niin kyl­lä heitä löy­tyi kaik­il­ta Nokia-paikkakun­nil­ta, toki pääkaupunkiseudul­ta eniten. Pääkaupunkiseudul­la myös Kau­ni­ainen ja Helsin­ki hyö­tyivät merkit­tävästi Nokian optio­tu­loista. Yhteisöveron tuo­to­s­ta hyö­tyi suh­teel­lis­es­ti eniten Salo (pieni kaupun­ki, mut­ta tehtaan ja ison tuoteke­hi­tyskeskuk­sen takia erit­täin merkit­tävä osa Nokian henkilöstöstä ja siten yhteisöveron tuotosta).

 134. Osmo, Osmo. Kun tuo­ta Cv:täsi lukee, niin kyl­lä siel­lä näyt­täsi val­taosa työhis­to­ri­as­tasi ole­van julkiselta puolelta, sis. kansane­dus­ta­jan ja min­is­terin tehtävät. Siinähän ei ole mitään pahaa tietenkään pait­si joidenkin art­turien mielestä, mut­ta totu­ut­ta ei saa muun­nel­la liikaa ettei sit­ten myöhem­min nolota kun Eli­na pääsee tylyt­tämään. Go Elina!

  Aion muuten äänestää persuja

 135. Ait­tokosken koko jutus­sa ei ollut päätä eikä hän­tää. Kun se otet­ti­in tääl­lä esille, ajat­telin, että onpa jäänyt luke­mat­ta. Kaivoin lehden esi­in, luin ja totesin, että olen kuitenkin lukenut. Ensim­mäisen kap­paleen ja ajatel­lut EVVK.

  Mut­ta noin yleisenä totea­muk­se­na sanon mm Osmolle, että eläin­ten käyt­tämi­nen huonoina esimerkkeinä ei ole viisas­ta. Rot­ta on eläin­ten mit­ta­pu­us­sa älykäs ja silti joskus ihmisiä hauku­taan rotik­si. Tosi tyhmää.

  Jos maa­pal­lol­la syn­tyy suuri ydinkatas­trofi tai aster­oid­itör­mäys, rotat ja torakat saat­ta­vat olla viimeisiä eloon­jääneitä eläim­iä, elämän jatka­jia eläinkunnassa.

  Älkää kom­men­toiko, pysykää vaan otsikon aiheessa.

 136. Soin­in­vaaran argu­men­taa­tio esim. maa­han­muu­tos­ta ei ikinä kestäisi panee­likeskustelua Hal­la-Ahon kanssa. Ei riitä tieto, eikä älli joten ain­oas­taan ylpeys estää ole­mas­ta samaa mieltä. 

  Suomes­sa ei edes ole sivistyneistöä vaan ain­oas­taan niitä jot­ka pitävät itseään sivistyneistönä. Mah­tavaa nähdä, kun ylpeät ja turhan­tärkeät vihreät otta­vat näis­sä vaaleis­sa pan­nu­un­sa oikein kunnolla.

 137. newyork­ista:

  Siinähän ei ole mitään pahaa tietenkään pait­si joidenkin art­turien mielestä

  tyst tyst… I don’t hate the play­ers, I hate the game. 😉

 138. Osmoa ei kiinnosta:

  En tien­nyt noista nat­si­a­jan ter­meistä, kos­ka ajan­jak­so ei min­ua niin ihmeesti kiinnosta.

  Ja lausun­not vain paranevat… Erit­täin erikoinen kom­ment­ti, sanoisin.

 139. Näin Ode kirjoitti

  “Perus­suo­ma­laiset p u o l u e e n a ovat kokon­aan eri asia. Minä pidän sitä poli­ti­ikan parasi­it­ti­na, joka kylmäveris­es­ti laskel­moiden käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­tymät­tömyyt­tä tar­joa­mat­ta tilalle mitään toteuttamiskelpoista. ”

  Blogilla sal­lit­ta­neen hie­man ter­vämpikin tyyli. Oli­han tuo rumasti san­ot­tu Perus­suo­ma­lais­es­ta p u o l u e e s t a , mut­ta ei vält­tämät­tä aivan perus­tee­ton­ta. Mut­ta ei myöskään sisäl­lä koko totuutta.

  Sanaa parasi­it­ti ovat käyt­täneet muutkin agi­taat­torit kuin nat­sit. Sosial­istien pro­pa­gan­das­sa suosit­tu ter­mi por­varis­tos­ta. Muis­tan näh­neeni sen vielä ah niin kul­taisel­la 70-luvulla.

  Koko ajan tulee mieleen par­alleel­it SMP:hen. Se oli toisaal­ta Ven­na­mon oma puti­ik­ki, toisaal­ta selvä ja aito uno­hde­tun kansan liike. Enem­män siinä oli puoluet­ta, perusy­hdis­tyk­siä, paikallis­taosn toim­intaa kuin esim. Vihreis­sä. — Ei pidä aivan sokeu­tua omi­in näkökohtiinsa.

 140. Sana parasi­it­ti kuvaa mon­es­sakin mielessä mei­dän keskustelukult­tuuria nykyisin.

  Osmon otsaan “lyödään lemi­ma” Hesaris­sa kos­ka nat­sir aikanaan käyt­ti tuos­ta sanaa juu­ta­lai­sista. Osmo ei taku­ul­la parasi­it­ti sanal­la halun­nut ver­tau­tua nat­sei­hin, käyt­tipä vaan sivistyssanaa. 

  Perus­suo­ma­laiset taasen oli­si­vat parasi­it­ti sanan tilal­la käyt­täneet ter­miä “loiseläjä” tai “loinen”. Siis puhuneet suomea. Siinä se ero joka erot­taa vihreät tai demar­it perus­suo­ma­lai­sista. Per­sut sanoo asi­at niiden oikel­la nimil­lä. Tuon kun Osmo oppisit, niin tie olisi auki.

  1. Min­ulle parasi­it­ti on puh­taasti ekologi­nen ter­mi, johon ei liity suurem­paa tun­nelataus­ta kuin lahot­ta­jasie­neen. Sana loinen on kon­no­taa­ti­oltaan mielestäni aivan eri­lainen. Mut­ta jos parasi­it­ti yleis­es­ti rin­naste­taan veren­im­i­jään, täy­tynee alkaa käyt­tää mui­ta, valitet­tavas­tri pidem­piä, ilmaisuja.

 141. Osmon ver­taus Suomen EU-net­tomak­su­jen ja Uuden­maan tuista muulle Suomelle oli sel­l­ainen poh­jan­oteer­aus, jota ei olisi sinän­sä fik­sul­ta ihmiseltä odottanut.

  Ensin­näkin Helsin­gin kehi­tyk­sen his­to­ri­as­ta on nähtävis­sä, että kaupun­gin kehi­tys perus­tuu pitkälti nimeno­maan sen val­ti­ol­liseen ase­maan pääkaupunk­i­na. Pääkaupunki­ase­man saami­nen oli lähtöpiste Helsin­gin kasvulle isok­si asu­tus- ja elinkei­noelämän keskuk­sek­si. Esimerkik­si Suomen merkit­tävin yliopis­to, Helsin­gin yliopis­to, ei ole Helsingis­sä sik­si, että Helsinkiläiset oli­si­vat alun­perin olleet jotenkin niin fik­sua ja aikaansaavaa porukkaa, vaan yliopis­to siir­tyi Helsinki­in Turus­ta ikäänkuin pääkaupunki­ase­man kylk­iäis­inä. Kun pääkaupunki­ase­ma tuot­taa (ja on tuot­tanut his­to­ri­an aikana) Helsingille huo­mat­tavaa hyö­tyä muuhun Suomeen näh­den, on Helsin­gin reilua myös mak­saa jotain takaisinkin.

  Suomen EU-net­tomak­sa­jan rooli on seik­ka, jota toki voi perustel­la yli­malkaises­ti (ja älyl­lis­es­ti epäre­hellis­es­ti) tyyli­in “eikös ole reilua, että rikkaam­mat aut­ta­vat köy­hempiä”. Mut­ta onhan totu­us kuitenkin se, että Euroopan Unio­nia ei alun­perin markki­noitu suo­ma­laisille minään “sosi­aal­i­toimis­tona” vaan pääasi­as­sa yht­enäisenä markki­na-alueena. On aivan selvää, että kysymys EU-net­tomak­su­jen mielekkyy­destä on “avoin­ta riis­taa” poli­ti­ikas­sa, kos­ka EU:n nykyisel­lä kehi­tyk­sel­lä ei voi­da kat­soa ole­van selkeää kansan hyväksyn­tää. Veikkaisin EU-kansanäänestyk­sen tulok­sen olleen EI, jos ihmisil­lä olisi ollut äänestyk­sen ajanko­htana tietoa union­in tule­vaisu­u­den kään­teistä. Viimeistään Turkin EU-jäsenyys, jos se toteu­tuu, tullee tiput­ta­maan EU:n kan­natuk­sen alle 50% rajan val­taosas­sa “van­ho­ja” EU-mai­ta. Jo täl­läkin het­kel­lä tilanne on aika kiikun-kaakun.

  Esil­lä olleesta Suomen ja Ruotsin EU-mak­su­jen ver­tailus­ta sel­l­ainen sivukom­ment­ti, että esitet­ty tieto Suomen moninker­tais­es­ti Ruot­sia suurem­mas­ta EU-net­tomak­sus­ta oli sinän­sä oikea ainakin koskien vuot­ta 2009. Mut­ta tämä oli poikkeuk­selli­nen tilanne, jon­ka taustal­la on juuri kyseiselle ajan­jak­solle osuneet Ruotsin saa­mat alen­nuk­set. Pidem­mäl­lä aikavälil­lä tarkastel­tuna Ruot­si on mak­sanut EU:lle huo­mat­tavasti Suomea enem­män rahaa.

 142. Jari tivaa linjauksia:

  Ja onko ko. kaver­il­la [Hal­la-ahol­la] ylipään­sä hajuakaan talous­poli­ti­ikas­ta ym. lin­jauk­sista tämän pako­laisas­ian lisäk­si, joka on aivan mitätön juttu?

  Väärä osoite kysymyk­selle. Mieti oikeaa osoitet­ta. Se alkaa hool­la, mut­tei ole Hamilo.

  Ja maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka ei todel­lakaan ole aivan mitätön jut­tu. Siitä kielii jo per­su­jen nousukin.

 143. Tulee mieleen, että parasi­iteil­lä on kah­den­lainen merk­i­tys isän­tään. Jos­sain tapauk­sis­sa isän­tä muut­tuu niin, että sietää parasi­it­tia parem­min mut­ta ei muu­ta. Joskus taas parasi­itin voit­ta­mi­nen tuot­taa sivu­tuot­teena muu­ta kivaa. Joidenkin teo­ri­oiden mukaan sek­si muis­taak­seni johtuu tästä jälkim­mäis­es­tä. Kaksineu­voisel­la lisään­tymisel­lä kun ei ole suo­raan yksilön gee­nien men­estyk­selle hyö­tyä. Mut­ta ihmiskun­taa yleisem­min se edis­tää — ja on joidenkin mielestä myös siedet­tävää ajanvietettä.

  Per­sutkin ovat ihan hauskaa

 144. HAmilolle:

  Itsekin kohtaan omas­sa elämässäni vain täy­del­lis­es­ti sopeu­tunei­ta korkeasti palkat­tu­ja maa­han­muut­ta­jia. Eli ulko­maalaisia kol­le­goi­ta töis­sä. Min­ul­la ei siis ole mitään omako­htaista ongel­maa mamu­jen kanssa.

  Mut­ta toisen­laista tari­naa kuulee vel­jen­po­jal­ta, joka käy ammat­tik­oulua van­taal­la. Siel­lä mamu­jen­git saat­ta­vat ajaa takaa suo­ma­laisia ja pahoin­pidel­lä heitä. Joku maa­han­muu­ton kan­nat­ta­ja tietysti syyt­tää tästä suo­ma­laisia tai toteaa, että suo­ma­laiset ovat ainakin yhtä paho­ja. Mut­ta kyl­lähän tuol­lainen vaikut­taa niiden asen­teisi­in, jot­ka näi­den jut­tu­jen kanssa joutu­vat elämään.

 145. Kataisen vetäisy Timo Soinin­ista sopi­vana päämin­is­te­ri­na oli harkit­tu veto. Timo Soinin kauhuku­va on, että hänestä tulee päämin­is­teri. Jos tulee, muu­ta­ma kupla per­su­jen agen­dal­ta puhkeaa, 

  Leik­itään ajatuk­sel­la. Kun sää­ty­talol­ta marssi­taan ulos hal­li­tus­neu­vot­telu­iden jäl­keen, päämin­is­teri Soinin lausun­not eivät kovin paljon eroa nykyisen päämin­is­terin Mari Kiviniemen lausun­noista. Huo­let ovat yhtä syvät.

  Eivät poikkeaisi, vaik­ka päämin­is­teri olisi Osmo Soininvaara.

 146. Osmo:

  Min­ulle parasi­it­ti on puh­taasti ekologi­nen ter­mi, johon ei liity suurem­paa tun­nelataus­ta kuin lahottajasieneen. 

  Hah, tämä on kuin joku se yksi joka puo­lus­teli kamelikuski-sanavalintaansa…

 147. Timo Soi­ni ei ole niin tyh­mä, että lähtisi seu­raavaan hal­li­tuk­seen tekemään poli­it­tista itse­murhaa. Timo Soi­ni ei ole val­lan­hi­moinen. Hän on lep­poisa laiskan­pulskea kansan­mies, joka on poht­in­ut val­taa. Timo Soi­ni on opetel­lut, miten päästään val­taan. Koh­ta Timo Soi­ni ihmettelee, mitä sil­lä val­lal­la oikein tekee. Timo Soinin kan­nat­taisi kään­tyä tässä kum­mallises­sa ongel­mas­sa Paa­vo Väyry­sen puoleen. Paavon val­lan­hi­mo on kyltymätön.

 148. az,

  Tsori, en suo­ranais­es­ti vas­tan­nut sin­ulle vaan viit­tasin muuten kir­joituk­seesi. Edel­lisessä viestis­säni tässä viestiketjus­sa on myös väärinymmär­ryk­sen mah­dol­lisu­us. Tarkoitin nimit­täin edel­lä sitä, että en ole ikinä ennen kuul­lutkaan sanaa parasi­it­ti. Tosin käsit­tääk­seni Hitler ennen suur­ta kansan­su­o­sio­taan his­to­ri­ankir­jo­jen mukaan nimit­teli juu­ta­laisia yhteiskun­nan loiseläjik­si, joka puolestaan on muutenkin yleis­es­ti tun­net­tu tieto. 

  Keskeistä on siis se, että onko niin hieno sana kuin parasi­it­ti hyvän maun vas­tainen Hit­lerin hir­muhallinnon vuok­si? Mielestäni se ei sitä ole, vaik­ka Ait­tokos­ki ampui tykil­lä ainakin noin kielikuvallisesti.

 149. Jari kysyy:

  Tuo­ta… mitähän tiedetoimit­ta­ja yrit­tää tässä perustel­la? Sitä että Hal­la-aho on hyvä jätkä? Et kai nyt tosis­sasi väitä ettei kyseisen kaverin kir­joiu­tukissa ole ollut rasis­tisia piirteitä?”

  Ker­roin anek­dootin siitä, mil­loin lakkasin usko­mas­ta sanomale­htien refer­oin­tei­hin poli­itikko­jen blo­geista. Kyse oli kahdes­ta väit­teestä, yksi oli että Hal­la-aho halu­aa ampua homo­ja ja toinen että hän halu­aa nähdä vihreät naiset raiskattuina.

  “Vai onko niin, ettei yksit­täistapauk­sia saa yleistää ja että kaik­ki on vain pahan­suopaa väärinkäsitystä?”

  Min­ua ei kiin­nos­ta mil­lainen ihmi­nen Hal­la-aho on tai mil­laiset hänen mielip­i­teet ovat. Hän teki merkit­tävän työn siinä, että on saanut mon­et ihmiset ajat­tele­maan itse maa­han­muut­tokri­it­tis­es­ti. Näi­hin kuu­luu poli­itikko­ja muista puolueista ja täl­lainenkin puo­li­val­la­ton äänestäjä kuin minä.

  “Ja onko ko. kaver­il­la ylipään­sä hajuakaan talous­poli­ti­ikas­ta ym. lin­jauk­sista tämän pako­laisas­ian lisäk­si, joka on aivan mitätön jut­tu? Onko tiedetoimit­ta­jal­la käsitystä?”

  En tiedä eikä kiin­nos­ta. En aio äänestää Hal­la-ahoa, vaan Wille Ryd­ma­nia (kok).

 150. Bis­ne­seläkeläi­nen riemas­tui heti kun näki tämän Osmon uusiokäyt­töön otta­man parasi­it­ti-käsi­teen. Karl Marx käyt­ti sitä jo 150 vuot­ta sit­ten kuvaa­mal­la kap­i­taalin ja kap­i­tal­istin veren­i­men­tää pro­le­taarista. Hit­ler­illekin se kel­pasi epäar­jalais­ten nase­vana epiteettinä. 

  Tuli mieleen viime eduskun­tavaalien SAK-main­os, jos­sa Lohtander esit­ti todel­la oival­lis­es­ti läskiä, ruokaa ahne­hti­vaa öykäri-kap­i­tal­is­ti­por­varia. Täl­lä oli tarkoi­tus tukea Sos­su­jen men­estys­tä, mut­ta pieleen meni pahasti. Useim­mille Lohtanderista tuli heti mieleen muu­ta­ma keskeinen ammat­tiy­hdis­tysjo­hta­ja, eikä suinkaan yri­tysjo­hta­ja. Jälkim­mäiset kun ovat yleen­sä tiukasti trim­mat­tua ja hillit­tyä porukkaa.

  Nyt Bis­ne­seläkeläi­nen jää odot­ta­maan mie­lenki­in­nol­la, nousisiko tämä parasi­it­ti-ver­taus vas­taavaan ase­maan näis­sä vaaleissa. 

  Tavalli­nen Perus­per­suhan ansait­see tyyp­il­lis­es­ti itse oman palkkansa. Usein vielä yhteistä kakkuamme kas­vat­taval­la sek­to­ril­la. Ei todel­lakaan mikään parasiitti!

  Entä mikä on yleinen käsi­tys tyyp­il­lis­es­tä Vihreästä? Tois­tuuko Sos­su­jen koke­mus Vihrei­den kohdal­la? Seu­raam­mme jännityksellä…

 151. Juani­to lainasi yllä Lakof­fia. Voinen laina­ta siihen jatkok­si Bur­ck­hard­tia (p.1860) Ital­ian renes­sanssin human­is­min rap­pi­oon vaikut­ta­neesta human­istien keskinäis­es­tä kil­pailus­ta suo­sion tavoit­telus­sa, kuvaus kun on ajaton:

  Heti kun he alka­vat pyrk­iä tois­t­en­sa edelle, ovat kaik­ki keinot luval­lisia. Yhtäkkiä he siir­tyvät tieteel­li­sistä perusteluista häväistyskir­joituk­si­in ja poh­jat­tomaan par­jauk­seen. He eivät tah­do kumo­ta riitavel­jen­sä vas­taväit­teitä, vaan tuho­ta hänet kokon­aan. Osak­si tämä johtuu hei­dän ympäristöstään ja ase­mas­taan. Näimme jo, kuin­ka ankarasti kuu­luisu­u­den ja pilkan aal­lot heit­te­liv­ät tämän aikakau­den lap­sia, jon­ka äänekkäimpiä puhetorvia he oli­vat. Hei­dän ase­mansakin oli todel­lises­sa elämässä sel­l­ainen, että hei­dän täy­tyi aina olla puo­lus­tuskan­nal­la. Täl­laises­sa mie­len­ti­las­sa he kir­joit­ti­vat ja saar­na­si­vat ja kuva­si­vat toisiaan.

 152. Aikoinaan n. 20-vuo­ti­aana kävin kuun­tele­mas­sa Veikko Ven­na­mon vaal­i­ti­laisu­ut­ta eräässä Pohjois-Suo­ma­laises­sa kaupungis­sa. Lehdis­töstä olikin jo ennen vaal­i­ti­laisu­ut­ta luet­tavis­sa Veikon “rosvot kiinni”-politiikasta.

  Mut­ta sit­ten itse vaalitelt­tati­laisu­udessa kun kuun­telin Veikkoa, niin en tien­nyt ihan var­masti, että olenko kuun­tele­mas­sa vakavaa asi­aa, vaiko täysin huuhaa­ta. Kat­sel­tuani teltas­sa ympäril­leni, havaitsinkin, että liki kaik­ki kanssaku­uli­jani oli­vat liki eläkeikäisiä ja täysin eläkeikäisiä.

  Lopus­sa tilaisu­ut­ta Veikko heit­tikin ilmaan kuu­luisan “rosvot .…” slo­ganin (mitä en enää sanatarkasti muista), ja kuin­ka väki nau­roi, hur­rasi ja taput­ti Veikon taidokkaalle, ja äänest­täjiä kosi­neelle vaalipuheelleen.

  Tuos­ta Veikon äänestäjiään kosimisyri­tyk­ses­tä opinkin sen ver­ran, että val­lan har­voin olen äänestänyt eduskuntavaaleissa.

  Tässä par­o­di­oiaan edes­men­neitä Veikkoa ja Jussia :
  http://www.youtube.com/watch?v=rKeo-MIV_fg&NR=1

 153. Ker­ta kiel­lon päälle ja tämä menee jo tyh­mäk­si, mut­ta jäi nyt kiin­nos­ta­maan, onko tässä jokin ety­mologi­nen vivahde, jota en ymmär­rä. (Ohi­ta viesti, jos pilkun vään­tämi­nen sanan parasi­it­ti tarkas­ta merk­i­tyk­ses­tä ja sosi­aalis­es­ta kon­no­taa­tios­ta ei voisi vähempää kiinnostaa.)

  Osmo:

  Min­ulle parasi­it­ti on puh­taasti ekologi­nen ter­mi, johon ei liity suurem­paa tun­nelataus­ta kuin lahot­ta­jasie­neen. Sana loinen on kon­no­taa­ti­oltaan mielestäni aivan eri­lainen. Mut­ta jos parasi­it­ti yleis­es­ti rin­naste­taan veren­im­i­jään, täy­tynee alkaa käyt­tää mui­ta, valitet­tavas­tri pidem­piä, ilmaisuja.

  Her­mi­it­ti:

  Tarkoitin nimit­täin edel­lä sitä, että en ole ikinä ennen kuul­lutkaan sanaa parasi­it­ti. Tosin käsit­tääk­seni Hitler ennen suur­ta kansan­su­o­sio­taan his­to­ri­ankir­jo­jen mukaan nimit­teli juu­ta­laisia yhteiskun­nan loiseläjik­si, joka puolestaan on muutenkin yleis­es­ti tun­net­tu tieto.

  Parasi­it­ti on suomen kielessä lainasana, jon­ka muinainen alku­perä on kreikas­ta (par­a­sitos) ja tarkoit­taa kir­jaimel­lis­es­ti syödä tois­t­en pöy­dästä. Sivistys­sanakir­jan ja Wik­isanakir­jan mukaan parasi­it­ti ja loinen, loiseläin ovat suomen kielessä synonyymeja.
  Web­ster’s Dic­tio­nary of the Eng­lish Lan­guage, Oxford Eng­lish Dic­tio­nary, Sci­ence Dic­tio­nary ja englan­nin kie­len verkkosanakir­jat eivät anna sanalle ‘par­a­site’ englan­nin kielessä suomen kie­len sanaa ‘loinen’ lievem­pää vai­h­toe­hto­is­merk­i­tys­tä. Jos täl­lainen olisi, sen uskoisi tart­tuneen englan­nin kieleen. Ihmi­sistä käytet­täessä sanan annetut määritelmät ovat vail­la poikkeusta erit­täin loukkaavia. Ihmis­ryh­mistä käytet­täessä sanan kat­so­taan yleis­es­ti viit­taa­van alem­paan ihmis­ar­voon. (Sanan “loinen” käyt­tämis­es­tä etnis­es­tä ryh­mästä on tietääk­seni Suomes­sa nos­tet­tu syyte.) Englan­ti-Suo­mi Suur­sanakir­ja kään­tää sanan par­a­site ‘loinen, loiseläin’.
  En osaa sak­saa lähellekään niin hyvin, että voisin tietää sanan kaik­ki vivah­teet sak­sak­si, mut­ta kreikas­ta juon­tu­va saks. ‘par­a­sit’ on nimeno­maan se, mitä pro­pa­gan­das­sa käytet­ti­in “Der jüdis­che Welt­par­a­sit”, “par­a­sitäres Volk dargestellt wer­den” (Der ewige Jude) ja Hitler Mein Kamp­fis­sa (tark­istin Googlel­la ja var­muudek­si kir­jahyllystä, esim. “Par­a­sit im Kör­p­er ander­er Völk­er” ja lukuisia mui­ta), eikä jokin vai­h­toe­htoinen sak­sankieli­nen sana, joka säästäisi parasi­itin tältä konnotaatiolta.

  Tätä vas­ten on vaikea nähdä, että
  “Perus­suo­ma­laiset ovat poli­ti­ikan parasi­it­te­ja” ja
  “Perus­suo­ma­laiset ovat poli­ti­ikan loisia/loiseläimiä/loiseläjiä” eroaisi­vat määritelmäl­liseltä arvoltaan, tai (negati­iviselta) kon­no­taa­ti­oltaan, so. merk­i­tys on yhtenevä.

  Ehdotan pahoit­telua ja sen jäl­keen koko huono-onnisen sanan unohtamista.

 154. az,

  Juu ihan hyvä jut­tusi tuos­sa yllä, mut­ta itse olen sitä mieltä, että mikä tahansa puolue voisi itse­val­ti­aana olla yhteiskun­nalle kokon­aishyv­in­voin­nin kannal­ta loinen. Poli­ti­ikka­han on tun­netusti eri­lais­ten näke­mys­ten yhteenso­vit­tamista. Toisin sanoen en näe aihet­ta muut­taa mielip­iteitäni tässä viestiketjussa.

 155. az,

  Osmo sanoo, että pitää puoluet­ta Perus­suo­ma­laiset poli­ti­ikan parasi­it­ti­na — ei perus­suo­ma­laisia ihmisiä parasiitteina. 

  Joskin tässä hänel­lä on väärä olla-verbin muoto:

  Perus­suo­ma­laiset puolueena ovat kokon­aan eri asia. Minä pidän sitä poli­ti­ikan parasi­it­ti­na, joka kylmäveris­es­ti laskel­moiden käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­tymät­tömyyt­tä tar­joa­mat­ta tilalle mitään toteuttamiskelpoista.

  Minus­ta abstark­ti enti­teet­ti (kuten hienos­ti san­ot) voi olla parasi­it­ti ilman, että tämä ilmaisu palau­tu­isi ihmis­ten omi­naisu­udek­si. Voi sanoa esim., että van­hus­ten­hoito on tule­vaisu­u­den vir­ta­he­po tarkoit­ta­mat­ta hoito­henkilökun­nan mah­dol­lisia ylipaino-ongelmia.

  Käsitin, että kyseessä on siis puh­das kieliku­va perus­suo­ma­lais­ten ase­mas­ta poli­it­tises­sa ken­tässä. Sen sijaan olen siinä samaa mieltä, ettei abstrak­ti enti­teet­ti (tykkään tästä) voi laskel­moi­da, ei kylmästi eikä lämpimästi. Sen tekevät ihmiset.

  1. Joskin tässä hänel­lä on väärä olla-verbin muoto:
   Perus­suo­ma­laiset puolueena ovat kokon­aan eri asia. 

   Kiitos Eli­na, käyn kor­jaa­mas­sa tuon ilmeistä väärinkäsi­tys­tä aiheut­ta­van kielivirheen. Monikol­liset puolueen nimet tuot­ta­vat tuon virheen helposti.

   .

 156. “Jos Nokian optiomiljonäärei­hin viit­taat, niin kyl­lä heitä löy­tyi kaik­il­ta Nokia-paikkakun­nil­ta, toki pääkaupunkiseudul­ta eniten. Pääkaupunkiseudul­la myös Kau­ni­ainen ja Helsin­ki hyö­tyivät merkit­tävästi Nokian optiotuloista”

  Suuri osa Nokian optio­tu­loista meni ulkomaille..
  Moni johta­ja osasi olla niiden laukeamisen aikaan ulko­maankomen­nuk­sel­la ja moni johta­ja oli ulkomaalainen

 157. “En tien­nyt noista nat­si­a­jan ter­meistä, kos­ka ajan­jak­so ei min­ua niin ihmeesti kiin­nos­ta. Huono sanan­val­in­ta siis”

  Kan­nat­taisi tutus­tua parem­min niin ymmärtää enem­män tätäkin päivää.
  Keski­tysleir­it oli­vat alkuaan 30-luvun lamas­sa syr­jäy­tyneille ns a‑sosiaalislle tarkoitet­tu­ja kuntou­tusleire­jä ja niitä perustet­ti­in mon­es­sa län­si­maas­sa esim USA:kin tuhansia.
  Tästä tarkoituk­ses­ta kumpuaa tuo kuu­luisa Arbeit- macht-frei-iskulause.

  Parasi­it­tikaan ei tarkoit­tanut yksi­no­maan juu­ta­laisia vaan ryh­mään kuu­lui­v­at työt­tömät, syr­jäy­tyneet, vam­maiset, romaanit,rikolliset, poli­it­tiset vas­tus­ta­jat etc ja lop­ul­ta he kaik­ki kel­pa­si­vat uuniin .

  Suomeenkin tämä his­to­ria liit­tyy siten, että Suo­likin otti mallia ao leireistä ja työt­tämät ja a‑sosiaaliset sul­jet­ti­in työleireille. Muual­ta maail­a­mas­ta nämä leir­it lop­pui­v­at II-maail­man­so­dan aikana, mut­ta Suomes­ta vas­ta 70-luvulla.
  Mut­ta nyt niitä ollaan luo­mas­sa uud­estaan tietotekni­ikan avul­la ja ihmis­ten luokit­telu­un kaut­ta eli työkkäri luokit­telee salaa ihmiset eri tuot­tavu­us­lu­okki­in eli parasi­it­ille ollan luo­mas­sa uut­ta käsitettä

 158. az, luulen että “par­a­sit” on sak­sankielessä ihan tavalli­nen sana, kuten suomen loiseläjä, ilman eri­ty­isiä arvolatauk­sia. Vähän niinkuin englan­nin “intetel­li­gent” tarkoit­taa ihan vaan älykästä mut­ta Suomes­sa sivistys/lainasana “intel­li­gent­ti” tarkoit­taa etuoikeutet­tua kansan­ryh­mää johon pääsemisek­si täy­tyy pon­nis­tellen han­kkia muiden “intel­li­gent­tien” hyväksyn­tä. Suo­ma­lainen yhteiskun­ta ja henk­i­nen ilmapi­iri on täyn­nä täl­laisia arvolatauk­sia. Tulo­eroista ja eri­ar­voisu­ud­es­ta vouhot­ta­va korkeasti koulutet­tu val­lankäyt­täjien yhteiskun­talu­ok­ka ei jostain syys­tä pidä ongel­mallise­na sitä, että sisäpi­iririn “sivistyssana”-termistöllä rajataan mata­lasti koulute­tut pois yhteiskun­nal­lisen keskustelun piiristä. Tästä taita­va pop­ulisti voi löytää poli­it­tisen markkinaraon. 

  Se että Osmo on valin­nut sanan “parasi­it­ti” ker­too minus­ta tyy­likein­iona enem­män pyrkimyk­ses­tä pain­ot­taa ana­lyyt­tistä ja ilmiötä ulkoa (vai jopa ylhäältäa?) katso­vaa näkökul­maa. “Loiseläjä” sanan käytöstä olisi voin­ut riv­ien välistä lukea henkilö­ta­son tun­te­muk­sia ym. epäanalyyttistä.

 159. lassen suomen kie­len taju on aivan hakusessa:

  az, luulen että “par­a­sit” on sak­sankielessä ihan tavalli­nen sana, kuten suomen loiseläjä, ilman eri­ty­isiä arvolatauksia. 

  Biologi­nen ter­mi on parasi­it­ti, loinen tai loiseliö. Näitä kaikkia Osmo olisi voin­ut käyt­tää analo­gias­saan luon­non kier­toku­lus­ta. Joskin oma näke­myk­seni on, että parasi­it­ti näistä oli tässä yhtey­dessä paras. 

  Loiseläjä sen sijaan tarkoit­taa ihmistä: vas­ten­mielistä muiden kus­tan­nuk­sel­la siipeilevää kuh­nuria. Sanal­la on vah­va kiel­teinen kaiku ja sitä ei hyväl­lä tah­dol­lakaan voi pitää neutraalina.

 160. Liian van­ha kirjoitti

  “Kan­nat­taisi tutus­tua parem­min niin ymmärtää enem­män tätäkin päivää.
  Keski­tysleir­it oli­vat alkuaan 30-luvun lamas­sa syr­jäy­tyneille ns a‑sosiaalislle tarkoitet­tu­ja kuntou­tusleire­jä ja niitä perustet­ti­in mon­es­sa län­si­maas­sa esim USA:kin tuhansia.
  Tästä tarkoituk­ses­ta kumpuaa tuo kuu­luisa Arbeit- macht-frei-iskulause.”

  Tästä tulee juu­pas eipäs ‑kek­sutelua, kun tarkoite­taan eri asioi­ta. Min­un tark­ista­mat­tomien tieto­jeni mukaan kek­si­tysleir­ti kehit­tivä britit buuriso­dan aikana. lenin käytit ilmaisua, ja ilkei­den kileien mukaan piti esiku­vanaan valkoisen Súomenpunavankikleirejä.

  En tei­dä, mitä LV tarkoit­ti USA:n keski­tysleireil­lä. Roo­seveltin hallinto tar­josi työt­tömille nuo­rilel miehille mah­dol­lisu­u­den lähteä työkomen­nuk­se­lel mm. rak­en­ta­maan luon­non­suo­jelu­aleui­ta. Luku kyl­lä oli usko­ma­ton, oliko ker­ral­lan 300.000 ja yhteen­sä 1,5 miljoon­aa, peri­aat­teessa ½ vudoen komen­nus. Tämä oli yksi apu 30-luvun lamaan, kun ei saanut työtä edes ruokapalkalla.

  olo­suh­teet oli­vat niukat, usein telt­ta­ma­joi­tus. Mut­ta ruo­ka oli hyvää, ter­veyd­ne­hoi­dos­ta pidet­ti­in huol­ta ja samal­la sai mah­dol­lisu­u­den ammat­tiopin­toi­hin. Palk­ka oli sit­ten pieni , dol­lari päivässä, mut­ta saat­toi lähet­tää koti­in kuukaudessa äitimuo­rille 25 dol­lar­ia. Lop­pu 5 taalaa sai mennnä huvi­tuk­si­in. — Ite asi­ass aor­gan­is­sa­tion johtoon­Roo­sevelt nimit­ti ammattiyhdistysjohtajan.

 161. Soini­vaara, sano­jen helinää kaik­ki mitä kirjoitat.

  Kysymys kuu­luu edelleen, ker­ro misi ja mitkä vaiku­tuk­set on vihrei­den ajamien ENERGIAVROJEN seurausta.

  Ja kuka niistä hyö­tyi välittömästi.

  Luuletko ettei meis­sä Suo­ma­lai­sis­sa ole opiskellei­ta, mut­ta vielä tärkeäm­pää, oikeis­sa töis­sä elämän uransa tehneitä ihmisiä.

  Emmekä silti ole kuu­luneet minkään polit­tisen puolueen, tai aateryh­män höynäyt­tämi­in plogeihin!

  Halauamme vas­tauk­sia oikeasti suo­ma­lais­ten elinkus­tan­nuk­si­in vaikut­tavi­in kysymyk­si­in, niistä tärkeimpiä ovat energiaverot!

  Tur­val­lisu­us on myös ykkösasio­ta, vihrei­den ajama
  huumei­den käyt­töran­gais­tuk­sien pois­to sotii ja samal­la loukkaa suurelta osin mei­dän kansalais­ten turvallisuutta!

  Peru­ar­vomme ovat olleet kohdal­laan, siihen ei tarvi­ta luon­non vas­taisia muu­tok­sia, koke­muk­set osoit­ta­vat kyl­lä ne virheet monel­la tasolla.

 162. Jokainen puolue on yhteiskun­nan parasiitti

  Tyy­tymät­tömyys poli­ti­ikkaan ja eri­tyis­es­ti sen tek­i­jöi­hin on kas­vanut koko ajan. Yhteiskun­ta eri­ar­vois­tuu, eli­itin näkyvät rak­en­teet täyt­tävät yhä isom­man osan maa-alas­ta. Kansa saa kat­sel­la ja häm­mästel­lä ker­skaku­lu­tus­ta, uljai­ta eli­itin raken­nelmia — ja mak­saa viulut! 

  Itse olen sil­lä lail­la sivistynyt, että näen per­su­jen ulko­maalaisvi­han pahana, mut­ta itse asi­as­sa siinä, mis­sä te muut poli­it­tiset toim­i­jat nau­roitte par­taanne taidekeskustelus­sa, siinä minä vas­ta ymmärsin, ettei per­sut olekaan ihan metsässä.

  Pahin­ta nyky­hal­li­tuk­sen toimin­nas­sa on toim­i­mat­to­muus ja vai­h­toe­hdot­to­muus. Jos sisämin­is­terin aikakaudel­la tapah­tuu kak­si veristä joukkoam­pumista eikä käsi­a­sei­den kiel­toa viedä eteen­päin, ei yksikään poli­it­ti­nen liike ole jäänyt huutele­maan perään! Min­is­teri pesee käsiään sanoen: “En voi olla vas­tu­us­sa rikok­sista, joi­ta yksit­täi­nen kansalainen tekee!” 

  Jos turk­istarhoil­la ulkop­uolisen kansalaisjär­jestön osoit­ta­mana näytetään törkeitä eläin­rääkkäystapauk­sia mon­esti vaa­likau­den aikana ja vas­taa­va min­is­teri selit­tää, ettei voi olla vas­tu­us­sa yksit­täis­ten toim­i­joiden rikok­sista, ei edelleenkään kel­lään näytä ole­van rohkeut­ta sanoa, että min­is­teri menet­telee väärin. Turk­istarho­jen eläin­suo­jelu­valvon­ta on saata­va sel­l­aisek­si, ettei valvon­ta jää kansalaisjär­jestö­jen hyökkäys­ten varaan! Ja sivistyneessä Suomes­sa ei turk­istarhauk­selle voi olla tilaa!

  Jos ter­vey­den ja hyv­in­voin­nin laitok­sen johta­ja ja johta­va lääkäri sanoi­vat vuosi sit­ten, ettei sikain­flu­enssarokot­teesta ole mitään hait­taa ja nyt seu­rausten ollessa näkyvis­sä, yksikään poli­it­ti­nen liike ei vaa­di näi­den johta­jien eroa, kon­sen­sus on uin­ut liian syvälle! Eli­it­il­lä ei ole vas­tu­un­tun­toa eikä vastuuta.

  Mik­sei Vihreät olisi voin­ut toimia näis­sä asiois­sa ajoissa? 

  Per­sut aloit­ta­vat jotain suur­ta, he aloit­ta­vat muu­tok­sen. Sitä tapah­tuu muual­lakin: Libyas­sa, Egyp­tis­sä, Jemenis­sä… ja Suomes­sa. Tei­dän muiden: iso­jen ja pien­ten parasi­it­tien, on lähdet­tävä sen mukaan tai jäätte sen jalkoihin.

 163. on se kum­mallista kun julk­isu­udessa kaik­ki muiden puoluei­den väki haukkuu per­su­ja miten mil­loinkin.. heti kun kansa suosii vai­h­toe­hto­ja niin te val­las­sa ole­vat edus­ta­jat alat­te pelätä oman paikkanne puoles­ta ja tule­van palkanko­ro­tuk­sen menet­tämistä.. mielestäni tei­dän pitäisi antaa vas­tine oman puolueenne puoles­ta ja sitä kaut­ta nos­taa suo­sio­ta eikä par­ja­ta mui­ta.. käsit­tämätön­tä touhua.. no pelko ajaa ihmisen nurkkaan..

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.