Suhtautuuko sivistyneistö suvaitsemattomasti perussuomalaisiin

Vas­tauk­se­ni HS-raa­din kysy­myk­seen “Onko sivis­ty­neis­tö suvait­se­ma­ton perus­suo­ma­lai­sia kohtaan?”

1)      Kyl­lä

Sitä tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ja vie­raan­tu­nei­suut­ta, joka on luo­nut kas­vua­lus­taa perus­suo­ma­lai­sil­le, ei pitäi­si sivuut­taa niin kevyes­ti ja pil­kal­li­ses­ti kuin on teh­ty. Se kuvas­taa kovin monen kat­ke­roi­tu­mis­ta ja täy­del­lis­tä epä­luot­ta­mus­ta päät­tä­jiin tai laa­jem­min eliittiin.

Kri­tiik­kiin on help­po suh­tau­tua pil­kal­li­ses­ti, kos­ka sanoik­si puet­tu perus­suo­ma­lai­nen kri­tiik­ki perus­tuu mel­kein koko­naan vää­riin tie­toi­hin ja ymmär­tä­mät­tö­myy­teen. Tämä ei mitä­töi tun­teen aitout­ta.  Jos päät­tä­jien sano­ma ei ole men­nyt peril­le, vika voi olla myös sano­mas­sa. Poli­tii­kan kie­li on muut­tu­nut niin tekoab­strak­tik­si, ettei sitä voi vih­kiy­ty­mä­tön ymmärtää.

Ongel­ma­na on myös eri­tyi­ses­ti mies­puo­li­sen ammat­ti­duu­na­rin sosi­aa­li­sen ase­man las­ku – vähän samoin kuin maa­ta­lou­den­har­joit­ta­jien vai­kea tilan­ne 1960-luvul­la, jol­loin puo­lue nousi edel­li­sel­lä ker­ral­la. Ei ole yllät­tä­vää, että perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat ovat voit­to­puo­li­ses­ti mie­hiä ja voit­to­puo­li­ses­ti ammat­ti­kou­lun käy­nei­tä. Ver­rat­tu­na vaik­ka Rans­kaan, me olem­me uus­li­be­ra­lis­min hen­ges­sä anta­neet vai­keuk­sien kasau­tua mur­rok­ses­sa häviöl­le jää­nei­den nis­kaan surutta.

Oman juon­teen­sa perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­seen tuo­vat hal­la-aho­lai­set sosi­aa­li­sen maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jat. Tämä jouk­ko on osin sosi­aa­li­ses­ti aivan eri­lais­ta kuin muu puo­lu­een väki. Jus­si Hal­la-aho tus­kin pää­tyi­si kan­san­edus­ta­ja Oino­seen, jos hänen pitäi­si vali­ta yksi hen­ki­lö kans­saan autiol­le saa­rel­le. En oli­si yllät­ty­nyt, jos tämä jako­lin­ja jakai­si puo­lu­een tule­vaa edus­kun­ta­ryh­mää voi­mak­kaas­ti tai jopa hajot­tai­si puolueen.

Jos menee yksi­tyis­koh­tiin, perus­suo­ma­lais­ten vaa­lioh­jel­ma on huvit­ta­vaa tai kau­his­tut­ta­vaa luet­ta­vaa, miten sen vain ottaa. Olen­nais­ta sii­nä kui­ten­kin on taak­se­päin kat­so­va arvo­kon­ser­va­tis­mi, men­neen ja mene­te­tyn maa­il­man kai­puu. Hai­kail­laan jopa pien­ti­la­val­tai­seen maa­ta­lou­teen. Vaa­ti­mus natio­na­lis­ti­siin arvoi­hin perus­tu­vas­ta his­to­rian­ope­tuk­ses­ta tai poliit­ti­ses­ti pää­te­tys­tä tai­de­suun­tauk­ses­ta ovat otol­li­nen nau­res­ke­lun koh­de, mut­ta eivät kovin olen­nai­nen osa sitä pakah­tu­nut­ta tun­net­ta, joka on liik­keen synnyttänyt.

On toi­vot­ta­vaa, että perus­suo­ma­lais­ten kas­va­va tuki uudis­tai­si poli­tiik­kaa ja poli­tii­kan kiel­tä sekä supis­tai­si kui­lua kan­san ja elii­tin välil­lä. En sen sijaan toi­voi­si, että sivis­tys­val­tion arvo­ja vaa­li­vat puo­lu­eet alkai­si­vat antaa perik­si bru­ta­lis­mil­le, vaan Suo­mi säi­lyi­si eteen­päin kat­so­va­na, ava­ra­kat­sei­se­na ja kan­sain­vä­li­ses­ti suun­tau­tu­va­na maana.

Perus­suo­ma­lai­set puo­lu­ee­na on koko­naan eri asia. Minä pidän sitä poli­tii­kan para­siit­ti­na, joka kyl­mä­ve­ri­ses­ti las­kel­moi­den käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä tar­joa­mat­ta tilal­le mitään toteut­ta­mis­kel­pois­ta.  Jou­kos­sa on toki polii­tik­ko­ja, joil­la on jokin ihan oikea ohjel­ma, mut­ta nämä ohjel­mat ovat kes­ke­nään aivan eri­suun­tai­sia. Yhdet halua­vat lisää rahaa vähän kaik­keen, vaik­ka puo­lu­een talous­po­liit­ti­sik­si asian­tun­ti­jak­si nimi­tet­ty kan­san­edus­ta­ja Uus­paa­val­nie­mi julis­taa, ettei hyvin­voin­ti­val­tion ole enää varaa.

Jos huo­nos­sa hapes­sa ole­va eläin jou­tuu para­sii­tin hyök­käyk­sen koh­teek­si, ei sii­tä voi para­siit­tia syyt­tää. Perus­suo­ma­lai­suus on pal­jas­ta­nut yhteis­kun­nas­sam­me vaka­van luottamuspulan.

 [TARKENNUS: tähän para­siit­ti­ver­tauk­seen on pal­jon vii­tat­tu erot­ta­mal­la se asiayh­tey­des­tään. Täl­lä ker­taa vika on koko­naan minun, kos­ka olen käyt­tä­nyt omaa ter­mi­no­lo­gi­aa­ni tajua­ma­ta, että muut käsit­tä­vät tuon ter­min toi­sin. Koke­neen poliitk­kon ei pitäi­si sor­tua moi­seen . Minul­le para­siit­ti on hyö­dyl­li­nen osa eko­sys­tee­miä. Sen tar­koi­tus on kar­sia pois hei­kot yksi­löt ‑poliit­ti­sel­la tasol­la pakot­taa muut puo­lu­teet skarp­paa­maan. Jos para­siit­tia ajat­te­lee uhrin kan­nal­ta, se on yksi­se­lit­tei­ses­ti kiel­tei­nen ilmiö, mut­ta koko eko­sys­tee­min kan­nal­ta myönteinen. ]

____

 

Vas­taa­via para­siit­ti-ver­tauk­sia täl­lä blo­gil­la: 22.3.2011, 20.11.2010, 18.6.2009 , yksit­täi­sen puo­lu­een sijaan tuol­loin kun­nis­ta ja valtioista.

 

 

191 vastausta artikkeliin “Suhtautuuko sivistyneistö suvaitsemattomasti perussuomalaisiin”

 1. Osmo, koi­ta nyt uskoa että me Per­su­jen kan­nat­ta­jat olem­me ihan taval­li­sia suo­ma­lai­sia työs­sä­käy­viä ihmi­siä. Mitä enem­män nyky­po­lii­ti­kot teke­vät päät­tö­miä lake­ja sitä enem­män tyy­ty­mät­tö­myys nyky­po­li­tiik­kaan kas­vaa (ase­la­ki, jäte­la­ki, ener­gia­ve­rot jne.) Nyky poli­tii­kas­ta on vaan kadon­nut se vih­reä lan­ka eli maa­lais­jär­ki. Ei polii­tik­ko­jen sano­mas­sa ole mitään epä­sel­vää, se sano­ma on vaan sel­lai­nen jota kan­sa ei halua kuulla.

  First they igno­re you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” — Mahat­ma Gandhi

 2. Oma käsi­tyk­se­ni on, että perus­suo­ma­lais­ten ja mui­den puo­luei­den kan­nat­ta­jien välil­lä on suku­pol­vi­kui­lu. Yli kuus­kymp­pi­set eli juu­ri ne suu­ret ikä­luo­kat, ja heis­tä ne joil­la ei ole kor­ke­aa kou­lu­tus­ta, äänes­tä­vät var­mem­min perus­suo­ma­lai­sia kun taas alle viis­kymp­pi­set etu­pääs­sä mui­ta. Ns nuor­ten aka­tee­mis­ten vihais­ten mies­ten jouk­ko jota on pidet­ty perus­suo­ma­lais­ten van­kim­pi­na kan­nat­ta­ji­na on lop­pu­jen lopuk­si niin pie­ni ettei sil­lä ole suur­ta merkitystä. 

  Ja mik­si tämä suku­pol­vi­kui­lu? Perus­suo­ma­lai­sil­la on kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ohel­la ainoa puheen­joh­ta­ja joka on viis­kymp­pi­nen. Kaik­kien mui­den edus­kun­ta­puo­luei­den puheen­joh­ta­jat ovat nuo­ria: kol­me­kymp­pi­siä tai nip­pa nap­pa neli­kymp­pi­siä. Soi­nin ukko­mai­nen ote veto­aa van­hem­piin äänes­tä­jiin, he eivät luo­ta Urpi­lai­seen, Katai­seen tai Kivi­nie­meen. Sin­ne­mäes­tä, Arhin­mäes­tä tai Wal­li­nis­ta nyt puhu­mat­ta­kaan. Nämä kuusi nuor­ta her­raa ja lei­diä edus­ta­vat hei­dän mie­les­tään sitä eliit­tiä jot­ka tuhoa­vat sen Suo­men jota he ovat olleet rakentamassa. 

  Soi­nin puf­faa­mi­nen pää­mi­nis­te­rik­si tai seu­raa­vis­sa pres­san­vaa­leis­sa pres­sak­si on suur­ten ikä­luok­kien vii­me­nen voi­man­näy­te. Sik­si jokai­sen alle 60-vuo­ti­aan kan­nat­taa miet­tiä tark­kaan ketä äänes­tää. Jos se mer­kit­see sitä että on suvait­se­ma­ton suu­ria ikä­luok­kia ja hei­dän ido­li­aan koh­taan niin sii­nä ei ole mitään häpeämistä.

 3. Hmm. Kysy­mys on han­ka­la. Onko­han sivis­ty­nyt­tä suh­tau­tua suvait­se­mat­to­mas­ti perus­suo­ma­lai­siin? Vai onko sivis­ty­nei­den suh­tau­tu­mi­nen perus­suo­ma­lai­siin täs­sä suvaitsematonta? 🙂

 4. Tämä oli hyvä puheenvuoro.

  Puhuim­me pol­tii­kas­ta ja per­sis­ta yhdes­sä koh­tal­sien moni­puo­li­ses­sa seu­raas­sa vii­me­lau­an­tai­na. Oleel­lis­ta ei oll­tu kuin­ka moni olis val­mis per­su­ja äänes­tä­mään (luul­ta­vaas­ti 1.2 12:sta) van se, että jok­sen­ki kaik­ki mie­les­sään olviat har­kin­neet amh­dol­li­suut­ta, siis protestina.

  Mie­leen tuli 60-luvun alku­puo­len SKDL / SKP. Kunnia4rarvoisa her­ra pap­pam­me, kan­san­ta­lous­tie­teen pro­fes­so­ri Lau­ri O. af Heur­lin, oli vah­va kom­mu­nis­min vas­tus­ta­ja. Se ei etsä­nyt hän­tä todel­la arvos­ta­mas­ta kommunistinaapuriamme. 

  Sil­ti hän piti luonn­ot­to­ma­na, että näin mer­kit­tä­vä osa kan­sas­ta (25 %) ei saa­nut osaan­sa val­tiol­li­se­ta val­las­ta ja yhdes­sä mui­den libe­raa­lien kuten Allard­tin ja Bloms­ted­tin kans­sa kan­nat­ti­vat SKDL:n osall­si­tu­mis­ta hal­li­tuk­seen. Ale­niuk­sen ja Saa­ri­sen arvos­tus­han oli sit­ten todel­la korkeat.

 5. Tar­koi­tat­ko perus­suo­ma­lai­sil­la puo­lu­een pii­ris­sä toi­mi­via aktii­ve­ja vai puo­luet­ta kan­nat­ta­via äänes­tä­jiä? Ja ketä kuu­luu sivis­ty­neis­töön? Lip­po­sen lis­tan hen­ki­löt vai joku muu?

  Olet oikeas­sa, että taval­li­sen työs­sä­käy­vän duu­na­rin ase­ma ja aja­tus­maa­il­ma on unoh­tu­nut kai­kil­ta muil­ta puo­lueil­ta, eri­to­ten perin­tei­sel­tä vasem­mis­tol­ta. Kokoo­mus on lähem­pä­nä val­ko­kau­lus­työ­läi­siä kuin perus­duu­na­ria, dema­rit fokus­taa eri­lai­sil­la jul­ki­sil­la tulon­siir­roil­la elä­viin, samoin vih­reät, vasem­mis­to­liit­to on muut­tu­nut Arhin­mäen myö­tä lähin­nä pubi­rä­hi­si­jäk­si, jon­ka sano­ma jää sen rähi­nän taakse. 

  ÄÄnes­tä­jän näkö­kul­mas­ta muut puo­lu­eet ovat niin kau­ka­na perus­duu­na­reit­ten ajat­te­lus­ta, että Soi­nin tyh­jät fraa­sit­kin sisäl­tä­vät enem­män sano­maa kuin vaik­ka­pa Soi­nin­vaa­ran kou­ke­roi­nen lii­rum­laa­rum (jos­ta tämä pos­taus on hyvä esi­merk­ki). Olkoon­kin että PS:n poli­tiik­ka perus­tuu eri­lais­ten asioi­den vas­tus­ta­mi­seen tar­joa­mat­ta tilal­le mitään

  Perus­suom­lais­ten menes­tys ei ole sivis­ty­neis­tön suvait­se­mat­to­muu­des­ta kiin­ni, vaan polii­tik­ko­jen yli­mie­li­syy­des­tä äänes­tä­ji­ään kohtaan.

 6. Sivis­ty­neis­töl­lä” Osmo ilmei­ses­ti viit­taa taas itseen­sä ja mui­hin val­koi­siin vakosamettiliberaaleihin.

  Tämän aja­tus­suun­nan jat­ku­va tun­nus­merk­ki­hän on kaik­kien mui­den yli­mie­li­nen halveksunta.

 7. …poliit­ti­ses­ti pää­te­tys­tä tai­de­suun­tauk­ses­ta ovat otol­li­nen nau­res­ke­lun kohde…”

  Pari kir­joi­tus­ta sit­ten PS:n kult­tuu­rioh­jel­ma oli “vaa­ral­li­nen” ja ver­tau­tui vaik­ka mihin puis­tat­ta­viin käy­tän­töi­hin ja tuos­sa HS-raa­din vas­tauk­sis­sa toi­nen vih­reä Juk­ka Relan­der sanoi ohjel­man toteu­tues­saan tuhoa­van tämän maan. 

  Näki­sin, että nau­res­ke­lu on jää­nyt vähem­mäl­le ja ohjel­maa on etu­pääs­sä kau­his­tel­tu. Ja juu­ri näi­den reak­tioi­den ansios­ta olen itse­kin kal­lis­tu­nut kan­nat­ta­maan ohjelmaa.

 8. Niin kau­an kuin val­tao­sa poli­tii­kan toi­mi­jois­ta toi­mii toi­sin kuin Osmo, niin Perus­suo­ma­lais­ten laa­riin valuu nyt eri­tyi­ses­ti äly­mys­tön ääniä. Osmo on sikä­li eri­koi­nen poliit­ti­nen eläin, ettei pel­kää tuo­da esiin epä­suo­sit­tu­ja näkö­kan­to­ja ja aja­tuk­sia, vaan toi­min­nas­sa on lähes aina jokin integriteetti.

  En tar­koi­ta, että Perus­suo­ma­lai­set oli­si­vat eri­tyi­sen suo­ra­sel­käi­siä, mut­ta nykyi­nen puo­lue­läh­töi­nen demo­kra­tia pitäi­si siir­tyä lis­ta­vaa­lei­hin, tai muut­taa suun­taa avoi­muu­teen — lai­na­tak­se­ni yhtä Uuden Suo­men vaaliteesiä. 

  PS. kuka tai mikä on Vih­rei­den media­kon­sult­ti. Anni Sin­ne­mäen stai­laus on var­sin eri­koi­nen. Koi­jär­vi-loo­ki on vaih­tu­nut kovaan huo­li­tel­tuun meik­kiin ja mies­ten­leh­dis­tä tut­tui­hin posee­rauk­siin. Ei huo­no, mut­ta hie­man hämmentävä.

 9. Olin tuos­sa aamul­la lähei­sel­lä huol­toa­se­mal­la kah­vil­la. Paik­ka on täyn­nä sel­lais­ta perus­duu­na­ria. Jos­kus tulee jutel­tua, ja todet­ta­koon nyt sel­key­den vuok­si etten pidä hei­tä miten­kään tyh­mi­nä tai sivistymättöminä.

  Vie­res­sä sit­ten joku vuo­dat­ti että Vih­reät tuo­mit­si­vat Per­sut oikeu­des­sa rasis­mis­ta. Oli­sin voi­nut sanoa että tuo­miois­tui­mes­sa val­taa ei käy­tä Vih­reät, syyt­tä­mi­ses­tä päät­tää syyt­tä­jä, Vih­reät nai­set teki­vät minus­ta poliit­ti­ses­ti type­rän mut­ta toi­saal­ta ymmär­ret­tä­vän kan­te­lun syyt­tä­jäl­lä yhden Per­sun eli Hal­la-ahon kir­joi­tuk­ses­ta joka hei­dän mie­les­tään vih­jai­li että vih­reät nai­set jou­tai­si­vat rais­kat­ta­vak­si ja tuos­ta ei edes tain­nut tul­la tuomiota…

  Mut­ta pidin nyt sit­ten suu­ni kiin­ni. Pidäk­kee­nä toi­mii pöy­ta­vat, ruo­ka­pöy­däs­sä ei yleen­sä puhu­ta poli­tii­kas­ta tai uskon­nos­ta, ja se että kun teen jon­kun vas­taa­van kor­jauk­sen niin nolaan ko. ihmi­sen. On vähän vai­kea sanoa diplo­maat­ti­ses­ti että olet ihan pihalla.

  Point­ti on se että aina­kin ne vää­ryy­det joi­ta minun kor­viin vas­taa­vis­sa tilan­tees­sa kan­tau­tuu on jär­jes­täen fik­tii­vi­siä, eli nil­lit­ti­jäl­lä on syys­tä tai toi­ses­ta vir­heel­li­nen käsi­tys asias­ta. Esi­mer­kik­si että HITAS-asun­to­ja jae­taan joten­kin tis­kin alta joil­le­kin eri­tyis­ryh­mil­le. Tai että suo­mes­sa sel­vi­ää lap­sen rais­kaa­mi­ses­ta sakoil­la. Tai että valo­suun­nit­te­lun tar­koi­tus on tuot­taa ruuh­kia. Minä en ymmär­rä mitä joku polii­tik­ko tom­moi­seen oikein voi sanoa, kuvit­teel­lis­ten vää­ryyk­sieen kor­jaa­mi­nen on aika han­ka­laa, ja jos rupe­aa selit­tä­mään miten asia oikeas­ti menee niin sit­ten on kapu­la­kiel­tä syöl­tä­vä selittelijä.

  Että voi­mia vaan ehdokkaille.

 10. Vii­mei­nen lausee­si kiteyt­tää hyvin koko ongel­man ja myös sisäl­tää seli­tyk­sen, mik­si PS ei tule ole­maan kuin täh­den­len­to suo­ma­lai­sel­la poliit­ti­sel­la kar­tal­la. Täh­den­len­to joka tar­vi­taan ravis­te­le­maan sys­tee­miä, jot­ta nii­tä oikei­ta rea­lis­ti­sia vaih­toeh­to­ja luot­ta­muk­sen menet­tä­nei­den nyky­puo­luei­den menol­le tar­joa­vat tahot nouse­vat esiin van­hois­sa puolueissa.

 11. En usko, että kovin­kaan moni Perus­suu­oma­lais­ten kan­nat­ta­jak­si vii­me aikoi­na kään­ty­nyt uskoo puo­lu­een oikeas­ti tar­joa­van käyt­tö­kel­pois­ta vaih­toeh­toa Suo­men tule­vai­suu­den raken­ta­mi­sel­le. Täs­tä ilmei­ses­tä tosia­sias­ta ei väli­te­tä, kos­ka tur­hau­tu­mi­sen tuo­ma halu näpäyt­tää poliit­tis­ta elit­tiä on niin voi­ma­kas. Pro­tes­tin­kaan ei vält­tä­mät­tä kuvi­tel­la joh­ta­van mihin­kään suu­reen muu­tok­seen, mut­ta toi­saal­ta sii­tä ei aja­tel­la ole­van mitään isom­paa hait­taa­kaan: Jos vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut “van­ho­jen puo­luei­den” äänes­tä­mi­nen ei ole joh­ta­nut hyviin tulok­siin, niin mitä väliä on, vaik­ka ker­ran äänes­tää vaik­ka ihan piruut­taan haas­ta­jaa. Soi­nin­vaa­ra on mie­les­tä­ni oikeil­la jäl­jil­lä vii­ta­tes­saan sii­hen, että yhteis­kun­nal­li­nen mur­ros selit­tää pro­tes­ti­hen­gen nousua. His­to­rias­ta löy­tyy lukui­sia esi­merk­ke­jä täs­tä. Mil­lä kan­san tur­hau­tu­nei­suus sit­ten voi­tai­siin pur­kaa? Ennen kaik­kea työl­li­syy­den hyväl­lä hoi­dol­la. Sii­hen ei vain ole yhtei­siä eväi­tä löytynyt.

 12. Erit­täin epä­on­nis­tu­nut sana­va­lin­ta, jon­ka HS jo meni repi­mään omak­si uuti­sek­seen ja voi arva­ta ilta­päi­vä­leh­tien hyvin­kin seu­raa­van peräs­sä: http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/1135264903076

  Enkä usko, että voit pae­ta sen taak­se, että puhut PS:sta abstrak­tis­ti puo­lu­ee­na. Ihan jo filo­so­fi­sel­ta kan­nal­ta abstrak­tiin enti­teet­tiin et voi liit­tää näi­tä nega­tii­vi­sia omi­nai­suuk­sia, kuten kyl­mä­ve­ris­tä las­kel­moin­tia. Ne ovat ihmi­syy­teen lii­tet­tä­viä omi­nai­suuk­sia, eli perus­suo­ma­lai­siin Perus­suo­ma­lai­sen puo­lu­een jäse­ni­nä, vai­kut­ta­ji­na ja tukijoina.

  Eli vii­me­kä­des­sä syy­tät toi­sia ihmi­siä para­sii­teik­si. Ehkä muis­ta­net, että juu­ri täl­lä tie­tyl­lä ter­mil­lä on hyvin synk­kä spe­si­fi historiansa.

  Pel­kään myös, että täl­lai­sel­la ruo­kit joi­ta­kin vas­ta­puo­len edus­ta­jia rii­su­maan hans­kan­sa ja heit­tä­vät vas­taa­via takai­sin­päin tai kol­man­sien osa­puo­lien nis­kaan. Ei lain­kaan hyvä.

 13. Ei yhteis­kun­ta ja van­hat puo­lu­eet tar­joa ikään­ty­neel­le kou­lu­te­tul­le­kaan mitään.

  Olen nyt ollut vuo­den työt­tö­mä­nä eli siir­ty­nyt pit­kä­ai­kais­työt­tö­mäk­si eli tilas­to­jen mukaan en ole enää työ­tön­kään enkä oikeas­taan mitään yhteis­kun­nan sil­mis­sä , ehkä suo­ma­lai­nen kas­ti­ton on oikea luokitus.

  Enkä ole yksin , tutuis­ta työ­te­ve­reis­ta ja kol­le­gois­ta löy­tyy jo sato­ja vastaavia .

  tois­tu­nut käy­nyt sama ilmiö huo­li­mat­ta kou­lu­tuk­ses­ta ja tuloista.

  Ei kou­lu­tus­kaan enää tänä päi­vä­nä pelas­ta ikään­ty­nyt­tä syrjäyttämiseltä

  Tämä kos­kee nimen omaan 50-luvun alus­sa syn­ty­nei­tä, sil­lä me emme pää­se enää työt­tö­myy­se­läk­keel­le vaan jou­dum­me kir­joit­te­le­maan työ­tön-työ­tön lorua vuosia.

  Emme ole olleet mitään pie­ni­tu­loi­sia vaan 40000–100000 euroa ansait­se­via ja tie­tys­ti sääs­tö­jä­kin syn­ty­nyt, mut­ta 5–6 vuo­den työt­tö­myys syö kyl­lä ne.Monilla on vie­lä huol­let­ta­via kotona.

  Useim­mil­le tuo Osmon mai­nos­ta­man val­ta­va ansio­si­don­nai­sen totuus­kin on pal­jas­tu­nut peruspäivärahan+yksiön vuo­kran suu­rui­sek­si vero­tuk­sen jäl­keen eli sos­sun luu­kul­ta sai­si saman .

  Ja tähän kun lisä­tään, että mei­tä 60-vuo­tia­ta työt­tö­miä pide­tään yhteis­kun­nan tahol­ta vajak­kei­na, juop­poi­na, hol­hot­ta­vi­na ‚lap­sen tasoi­si­na etec niin ei ole ihme , että per­su­jen kan­na­tus poru­kas­sa on kovas­sa nousussa.

  Eri­tyi­ses­ti kun työk­kä­ri tar­joi­lee levy­sep­pä­hit­saa­jan kurs­se­ja tai kyse­lee tuli­työ­lu­paa etc apu­työ­voi­man kou­lu­tus­ta korkeakoulu-ammttikoulutetuilta.

  Työk­kä­rin läh­tö­koh­ta ei ole ihmi­sen osaa­mi­ne­ne­vaan kyykytys

  Elii­til­tä on jää­nyt huo­maa­matt­ta , että nyt kor­tis­tos­sa on pal­jon kou­lu­tet­tu­ja, 40 vuot­ta vaa­ti­via työ­tä teh­nei­tä, joil­le ei kyy­ky­tys enää kelpaa

 14. Huvit­ta­vaa, että puhu­taan sivis­ty­neis­tön suh­tau­tu­mi­ses­ta perus­suo­ma­lai­siin. Aivan kuin perus­suo­ma­lai­sis­sa ei oli­si sivis­ty­neis­töä sii­nä mis­sä muis­sa­kin puolueissa. 

  Har­voin Soi­ni­vaa­ra ampuu ohi, mut­ta näkö­jään jo Osmon­kin pök­syt tuti­se­vat. Itse aion äänes­tää perus­suo­ma­lais­ta, joka on pro­ses­sioi­keu­den eme­ri­tus­pro­fes­so­ri, mut­tei ilmei­ses­ti kui­ten­kaan kuu­lu sivistyneistöön. 

  Huo­nos­sa hapes­sa ole­va eläin ei ole jou­tu­nut tilaan­sa omas­ta syys­tään, toi­sin kuin val­ta­puo­lu­eet. Pikem­min­kin tilan­ne on sama kuin ROPS:ssa täl­lä het­kel­lä. Lah­juk­sia otta­neet saa­vat läh­teä ja uudet pelaa­jat val­taa­vat peli­pai­kat. Voi olla, että nämä­kin pelaa­jat tule­vat syyl­lis­ty­mään johon­kin, mut­ta heil­le pitää antaa mahdollisuus.

 15. OS: “Minä pidän sitä poli­tii­kan para­siit­ti­na, joka kyl­mä­ve­ri­ses­ti las­kel­moi­den käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä tar­joa­mat­ta tilal­le mitään toteuttamiskelpoista.”

  Tämä on kui­ten­kin pie­nem­pi paha kuin poliit­ti­nen välinpitämättömyys.

  Näin Tui­ja Brax 31.5.2010:

  Ide­aa­li­ti­lan­tees­sa demo­kra­tia toi­mii siten, että tyy­ty­mät­tö­myys pää­tök­sen­te­koa tai pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä koh­taan kana­voi­tuu poliit­ti­sek­si aktii­vi­suu­dek­si, kil­pai­le­vik­si vaih­toeh­doik­si. Jos seu­rauk­se­na on sen sijaan pas­si­voi­tu­mi­nen, jär­jes­tel­mäs­sä tai poliit­ti­ses­sa kult­tuu­ris­sam­me on jotain vikaa.

  Kil­pai­le­via vaih­toeh­to­ja (otta­mat­ta nyt kan­taa nii­den toteut­ta­mis­kel­poi­suu­teen) aina­kin tun­tuu nyt ole­van pal­jon enem­män kuin edel­li­sis­sä vaaleissa.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra voi­si täl­lai­sia teks­te­jä kir­joit­taes­saan muis­taa olevansa/olleensa mer­kit­tä­väl­lä roo­lil­la kas­vat­ta­mas­sa tätä huo­nos­sa hapes­sa ole­vaa eläin­tä, joka nyt on jou­tu­nut Perus­suo­ma­lais­ten hyök­käyk­sen koh­teek­si. Jos­kus oli­si hyvä osa­ta kat­soa peiliin…

 17. Per­suil­la voi tais­tel­la suvait­se­mat­to­muut­ta vas­taan jota nämä fun­da­men­ta­lis­ti­mu­ka­li­be­raa­lit edus­ta­vat. He ovat val­lan­neet leh­dis­tön ja estä­vät eriä­vän mie­li­pi­teen esit­tä­mi­sen mm nai­sen ase­mas­ta, homou­des­ta, ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, maa­han­muu­tos­ta jne. Jos joku ilmai­see näi­den vas­tai­sen mie­li­pi­teen hänet pil­ka­taan ja mora­li­soi­daan hil­jai­sek­si. Van­hat puo­lu­eet­kin jou­tu­vat alis­tu­maan tähän mediavaltaan.

 18. Mones­ti tun­tuu unoh­tu­van, että Timo Soi­ni oli SMP:n puo­lue­sih­tee­ri­nä kun puo­lue ajau­tui kon­kurs­siin. Puo­lue­sih­tee­ri vas­taa puo­lu­een rahan­käy­tös­tä. Jos jon­kun suu­ren puo­lu­een puheen­joh­ta­jal­la oli­si vas­taa­va taus­ta, niin hän­tä lyö­täi­siin täl­lä asial­la kuin vie­ras­ta sikaa. Soi­nin koh­dal­la media on aivan hil­jaa. Ei voi kuin ihmetellä.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra se ei vaan pää­se eroon eli­tis­mis­tään. Kir­joi­tuk­ses­ta oikein huo­kuu aja­tus sii­tä, että eliit­ti on kyl­lä teh­nyt täy­sin oikei­ta poliit­ti­sia pää­tök­siä (esim. maa­han­muu­tos­ta) ja elii­tin ainoa vir­he on se, että se ei ole osan­nut perus­tel­la pää­tök­si­ään riit­tä­vän yksin­ker­tai­sin sanoin kan­san laa­joil­le ja tyh­mil­le joukoille.

 20. Osmo,

  Itse olet ollut pahim­pia kah­tia­jaon lietsojia: 

  Per­su­jen kou­lu­tus­ta­so on “jär­kyt­tä­vän mata­la”. Hei­tä ei voi ottaa vas­tus­ta­jik­si, kos­ka ovat “pää­hän­pot­kit­tu­ja” jne… 

  Lin­ki­tän tar­vit­taes­sa nämä epä­us­koi­sil­le ja lisääkin. 

  Täs­tä­kin teks­tis­tä voi löy­tää alen­tu­vuut­ta. Esim: 

  bJus­si Hal­la-aho tus­kin pää­tyi­si kan­san­edus­ta­ja Oino­seen, jos hänen pitäi­si vali­ta yksi hen­ki­lö kans­saan autiol­le saarelle.

  Eli toh­to­ris­mies ei kos­kaan voi­si arvos­taa vähem­män kou­lu­te­tun seu­raa vai miten tämä on tulkittava?

  1. Eli­na, minul­la on Jus­si Hal­la-ahos­ta sel­lai­nen käsi­tys, ettei hän ensim­mäi­sek­si oli­si ver­taa­mas­sa homo­sek­sua­lis­mia koi­raan sekaantumiseen.

 21. Soi­nin­vaa­ran kom­men­teis­sa on osas­sa ihan aja­tus­ta — jopa yri­tys­tä itse­kriit­ti­seen tar­kas­te­luun, kun­nes hän taas valah­taa “viral­li­sen” suh­tau­tu­mi­sen linjalle.
  Yksi seik­ka mikä Soi­nin­vaa­ral­ta unoh­tuu on se, että kaik­ki “sivis­ty­neet” puo­lu­eet ovat jär­jes­tel­män para­siit­te­ja, jär­jes­tel­män nimel­tä Suo­men val­tio. Nyt tähän para­siit­tien lau­maan on tulos­sa uusi para­siit­ti, joka sanoo, että “Hei, tei­dän jut­tu ei toi­mi” — niin kyl­lä para­siit­ti kokee ase­man­sa uha­tuk­si ja jou­tuu tur­vau­tu­maan vas­ta­hyök­käyk­seen. Vas­ta­hyök­käyk­sel­le tun­nuso­mais­ta on, että sil­loin ei tur­vau­du ajat­te­luun tai jär­keen vaan hyök­kää tun­teen­omai­ses­ti, intuitiivisesti.
  Odot­tai­sin Soi­nin­vaa­ran kal­tai­sel­ta ihmi­sel­tä ja myös muil­ta puo­lueil­ta asial­lis­ta, asi­aan perus­tu­vaa vas­ta-argu­men­toin­tia, ilman tun­teen muka­naan tuo­maa pelot­te­lua taak­se­päin kääntymisestä.
  Ps. En aio äänes­tää Perussuomalaisia.

 22. Las­ken itse­ni sivis­ty­neis­töön, tut­kin­to­na FL, työ­paik­ka yli­opis­to. Aion äänes­tää kor­kea­kou­lu­tuk­sen saa­nut­ta PS:n ehdo­kas­ta. Nii­tä­kin riit­tää. Ja tar­koi­tuk­se­na nime­no­maan hajot­taa tämä sie­tä­mä­tön kol­men val­ta­puo­lu­een klik­ki, ammat­ti­po­lii­tik­ko­jen lau­ma, joka on kään­tä­nyt kas­von­sa koh­ti glo­baa­li­suut­ta ja Euroop­paa ja sel­kän­sä omil­le kan­sa­lai­sil­leen. Jot­ka ovat euroop­pa­lai­sia itse­kin. Ja tämä ei ole sul­keu­tu­mis­ta ulos euroo­pas­ta vaan ter­vet­tä itsek­kyyt­tä ja oman maan kan­sa­lais­ten etu­jen etusi­jal­la pitä­mis­tä, osa­na Euroo­pan yhtei­söä. Näin toi­mi­vat muut­kin jär­ke­vät euroop­pa­lai­set maat. Per­suil­la on moni asia sekai­sin ja monia asioi­ta ohjel­mas­saan joi­ta en hyväk­sy. Mut­ta sil­ti. Sitä sie­tää ajatella.

 23. Yhdyn ylei­sim­pään tul­kin­taan. Per­su­jen suo­sion syy­nä on hal­lit­se­vien taho­jen yli­mie­li­syys. “Hoh-hoi­jaa voi kun osai­sit­te edes perus­asiat” ‑tyyp­pi­set lausun­not eivät todel­la­kaan paran­na tilannetta.

  Ekan vies­tin sitaat­ti oli hie­no, toistoa:

  First they igno­re you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” – Mahat­ma Gandhi

 24. Tus­kin per­su­jen kan­nat­ta­jik­si ilmoit­tau­tu­neet luu­le­vat puo­lu­een maa­ta pelas­ta­van, Tai edes halua­vat sen kaik­kien kir­jat­tu­jen tavoit­tei­den toteu­tu­van. Mut­ta he halua­vat poli­tiik­kaan kurs­sin­muu­tos­ta, ja per­su­jen vai­ku­tus mui­den puo­luei­den lin­jaan saat­taa­kin jää­dä suu­rim­mak­si vaikutukseksi.

  Suu­rin on halu ker­toa val­las­sa olleil­le, että he ovat teh­neet vää­riä pää­tök­siä. Teh­neet Suo­mes­ta kan­sa­lais­ten rahoil­la maa­il­man sosi­aa­li­toi­mis­toa ja ilmas­to­po­li­tii­kan mal­liop­pi­las­ta kun piti puo­lus­taa suo­ma­lais­ten etu­ja. Ja pääl­le vie­lä sameat korruptiokurat.

  Mie­li­ku­via, tot­ta kai. Poli­tiik­ka on.

  Mitä enem­män per­su­jen vas­tus­ta­jat kie­mur­te­le­vat tus­kis­saan ja käy­vät vas­ta­hyök­käyk­seen, sitä parem­mal­ta ja voi­mak­kaam­mal­ta tun­tuu. Pro­tes­ti oli­si jää­nyt pal­jon vai­sum­mak­si, jos sitä oli­si jo vuo­sia sit­ten vai­en­ta­mi­sen, demo­ni­soin­nin ja vähät­te­lyn sijas­ta käsi­tel­ty soi­nin­vaa­ra­lai­sem­min, kut­sut­tu mukaan kes­kus­te­le­maan ja kie­dot­tu faktoihin.

  Kysyn­tää on nyt polii­ti­koil­le, jot­ka ilmoit­tau­tu­vat aja­maan kan­sal­li­sen itsek­kääs­ti suo­ma­lais­ten asi­aa ja ker­to­vat, ettei ole vää­rin olla val­koi­nen suo­men­kie­li­nen heteromies.

 25. Osmo voi­si kokeil­la elää jos­kus vaik­ka päi­vän suo­ma­lais­ta arki­to­del­li­suut­ta, niin moi­set todel­li­suu­des­ta vie­raan­tu­neet aja­tuk­set kari­se­vat kummasti.

 26. Sitä tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ja vie­raan­tu­nei­suut­ta, joka on luo­nut kas­vua­lus­taa perus­suo­ma­lai­sil­le, ei pitäi­si sivuut­taa niin kevyes­ti ja pil­kal­li­ses­ti kuin on tehty.”

  Ja et yhtään syyl­lis­ty tähän para­siit­ti­ver­tauk­si­ne­si. Vai kuvit­te­lit­ko täl­lä kes­kus­te­le­va­si joten­kin vaka­vas­ti ja asial­li­ses­ti? Kat­so pei­liin ja sit­ten jäsen­kir­jaa­si ja näet kak­si syy­tä tyy­ty­mät­tö­myy­del­le ja vieraantuneisuudelle.

 27. Se, joka itsen­sä ylen­tää, alennetaan.

  PS: Olet taas ulko­na, kuin lumiukko.


  Vih­rei­den kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti vii­me loka­kuus­sa blo­gis­saan, että ”mita­taan huo­no-osai­suut­ta mil­lä mit­ta­ril­la hyvän­sä, perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­ja­kun­ta edus­taa huo­mat­ta­van huo­no-osais­ta jouk­koa ver­rat­tu­na min­kä muun puo­lu­een kan­nat­ta­ja­kun­taan hyvänsä.”

  Suo­men Kuva­leh­den Lee­na Shar­ma run­noi tämän pal­tu­rin totuus­pun­ta­riin, joka alkoi­kin pian kir­kua punais­ta väriä. Kos­ka että: “Tut­ki­mus­tu­los­ten mukaan perus­suo­ma­lai­set ei mis­sään tapauk­ses­sa ole syr­jäy­ty­nei­den rep­pa­noi­den tai pie­ni­tu­lois­ten puo­lue. Perus­suo­ma­lais­ten äänio­suus on kor­keim­mil­laan 50 000 — 70 000 euroa vuo­des­sa tie­naa­vien jou­kos­sa. Puo­lu­een kan­nat­ta­jien suo­sik­ki­au­to on Merce­des Benz.”

  1. Myön­nän vir­heen, tie­to­ni oli­vat van­hen­tu­nei­ta, ajal­ta jol­loin perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus oli sel­väs­ti nykyis­tä alempi.

 28. Terveisin todennäköinen perussuomalaisten äänestäjä. sanoo:

  Minä pidän sitä poli­tii­kan para­siit­ti­na, joka kyl­mä­ve­ri­ses­ti las­kel­moi­den käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä tar­joa­mat­ta tilal­le mitään toteuttamiskelpoista.”

  Perus­suo­ma­lai­set käyt­tä­vät hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä, mut­ta niin teki­si sen ase­mas­sa kuka tahan­sa muu­kin puo­lue, jon­ka tavoi­te on saa­vut­taa poliit­tis­ta valtaa. 

  Taas sii­tä, tar­jo­taan­ko tilal­le mitään toteut­ta­mis­kel­pois­ta. No, Suo­mi oli hyvä yhteis­kun­ta ennen EU:ta, joten mik­sei oli­si toteut­ta­mis­kel­pois­ta ero­ta EU:sta? Olkaam­me kaik­ki sulas­sa sovus­sa eri miel­tä asiois­ta, kun olem­me kui­ten­kin omas­ta mie­les­täm­me oikeassa.

  Siel­lä ne val­ta­puo­lu­eet para­siit­ti­ses­ti lyp­sää­vät val­las­saan ja aivan aiheel­li­ses­ti huo­maa­vat toi­set lyp­syl­le pyr­ki­vät para­sii­teik­si, mut­ta omaan pei­liin ei osa­ta kat­soa, että ihan saman­lai­nen para­siit­ti­han se siel­lä. Jos val­ta­puo­lu­eet eivät kyke­ne edus­ta­maan riit­tä­vän hyvin kan­saan­sa, niin he muis­tut­ta­vat lähin­nä poliit­ti­sia para­siit­te­ja, jot­ka estä­vät demo­kra­tian toteutumista.

 29. Minus­ta Osmon vas­taus itse kysy­myk­seen on hyvin rehel­li­nen, jos ver­taa mui­den vas­taa­jien perus­te­lui­hin. Useim­mat, jot­ka vas­taa­vat kysy­myk­seen “ei”, perus­te­le­vat kui­ten­kin vas­tauk­ses­saan mik­si kuu­luu olla suvait­se­ma­ton. Eli he ovat suvait­se­mat­to­mia ja vas­taa­vat kysy­myk­seen “ei”, kos­ka suvait­se­mat­to­muus on heis­tä kor­rek­tia. Hyvin epä-äly­käs­tä toi­min­taa. Pis­teet Osmol­le rehellisyydestä. 

  HS-raa­din vastaukset:
  http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/HS-raadin+kaikki+vastaukset+kysymykseen+Onko+sivistyneist%C3%B6+suvaitsematon+perussuomalaisia+kohtaan/1135264888691

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra se ei vaan pää­se eroon elitismistään.

  En ole kos­kaan koko elä­mä­ni aika­na koh­dan­nut yhtään ihmis­tä, joka kyke­ni­si “pää­se­mään eroon elitismistään”.

  Jos ei ole avoi­mes­ti eli­tis­ti, niin sit­ten pitää itse­ään ja omaa vii­te­ryh­mään­sä ylem­piar­voi­se­na ja parem­pa­na kuin nuo mata­la­mie­li­set, hyl­jek­sit­tä­vät, kata­lat ihmi­set, elitistit.

  Itse olen eräs niis­tä har­vois­ta ihmi­sis­tä koko maa­il­mas­sa, jot­ka kyke­ne­vät nouse­maan tämän fals­kin ja väki­näi­sen elitismi/antielitismi ‑jaot­te­lun ylä­puo­lel­le ja tar­kas­te­le­maan sitä ana­lyyt­ti­sen kiih­kot­to­mas­ti. Täten olen­kin paras kai­kis­ta, läl­läl­lää tyhmät!!!!

 31. Tuo “Gandhi”-lainaus on tie­tys­ti eläh­dyt­tä­vä, pait­si että Gand­hi ei sitä toden­nä­köi­ses­ti kos­kaan lausu­nut vaan kyse on “luo­van” elä­mä­ker­ta­kir­joit­ta­jan lisäyk­ses­tä. Lausah­duk­sen alku­pe­räi­nen ilmai­si­ja oli yhdys­val­ta­lai­nen ammat­ti­liit­toak­tii­vi Nic­ho­las Klein vuon­na 1914 ja sen muo­to oli monisanaisempi.

  Jot­ta tämä pysyy aihees­sa, niin Gand­hi-myyt­ti on hyvä esi­merk­ki näen­näis­si­vis­tyk­ses­tä. Vää­ris­tel­ty ja väri­tet­ty täy­sin todel­li­suut­ta vas­taa­mat­to­mak­si, kos­ka ihan­tee­na ei ole ollut rehel­li­syys tie­don suh­teen vaan ideo­lo­gi­nen ja moraa­li­nen suh­de tietoon.

  Todel­li­nen Gand­hi oli hyvin pal­jon muu­ta kuin rau­ha­nak­ti­vis­ti, eet­ti­nen esi­ku­va ja hänen toi­min­tan­sa vai­ku­tus intia­lais­ten hyvin­voin­tiin oli vähin­tään­kin ris­ti­rii­tai­nen. Todel­li­nen Gand­hi oli monis­sa suh­teis­sa äärim­mäi­sen jul­ma ja häi­käi­le­mä­tön tyran­ni, eri­tyi­ses­ti lähi­pii­ri­ään kohtaan.

  Kan­nat­taa lukea esi­mer­kik­si Ric­hard Gre­nie­rin The Gand­hi Nobo­dy Knows (netis­sä artik­ke­li­na: http://history.eserver.org/ghandi-nobody-knows.txt ). Erit­täin sil­miä avaa­va luku­ko­ke­mus (jon­ka väit­tä­mät pys­tyy veri­fioi­maan, ks. esim. moder­ne­ja intia­lai­sia gand­hi-tut­ki­joi­ta, jois­ta useat kriit­ti­siä) sii­tä kuin­ka sivis­ty­nees­sä dia­lo­gis­sa on usein kak­si pääl­lek­käis­tä todel­li­suut­ta. Ihan­teel­li­nen (usein ns. “sivis­ty­neis­tön” välit­tä­mä käsi­tys, jol­lai­se­na he haluai­si­vat maa­il­man tul­la näh­dyk­si) ja pal­jaam­pi moraa­li­neut­raa­li tie­dol­li­seen objek­tii­vi­suu­teen pyrkivä.

  Län­si­mais­sa itses­tään sel­väk­si aja­tel­tu hyvin reaa­li­to­del­li­suut­ta vas­taa­ma­ton kuva Gand­his­ta on täs­sä vain yksi hei­jas­tu­ma pal­jon pal­jon laa­jem­mas­ta ilmiöstä.
  Sivis­ty­neis­tö, eri­tyi­ses­ti toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen, on suh­tau­tu­nut tie­toon vah­van moraa­li­la­tau­tu­nees­ti. Ei-toi­vot­tua tie­toa on sul­jet­tu pois, jätet­ty huo­miot­ta, sen esit­tä­jiä vas­taan hyö­kät­ty hen­ki­lö­ta­sol­la hei­dän perus­teen­sa sivuuttaen.

  Täl­lä vah­vas­ti aka­tee­mi­sel­la ilmiöl­lä on ollut kau­as­kan­toi­nen kult­tuu­ri­nen mer­ki­tyk­sen­sä. Monet tie­toar­vol­taan itses­tään sel­vik­si aja­tel­lut näke­myk­set ovat erään­lai­sia har­ha­ku­via, jot­ka hei­jas­tu­vat, eivät veri­fioi­ta­vas­ta reaa­li­to­del­li­suu­des­ta, vaan moraa­li­ses­ti hyväk­sy­tyk­si kat­so­tus­ta, sii­tä mil­lai­sen tie­dol­li­sen todel­li­suu­den omis­ta läh­tö­koh­dis­ta toi­vot­tai­siin olevan.

  Hyvin hei­kos­sa tilas­sa on sel­lai­nen todel­li­nen sivis­ty­neis­tö, joka pyr­ki­si vas­taa­maan omis­ta ole­tuk­sis­taan eriä­viin tie­dol­li­siin käsi­tyk­siin objek­tii­vi­suu­teen pyr­ki­vän argu­men­ta­tii­vi­ses­ti, eikä niin hel­pos­ti sivuut­tai­si pahaa tie­toa moraa­li­ses­sa närkästyksessä.

  Intel­lek­tu­aa­li­ses­ti eläm­me laa­jal­ti näennäissivistyksessä.

 32. Hei Osmo

  Tun­tuu­ko sus­ta sil­tä, että Suo­mi on niin pahois­sa ongel­mis­sa, ettei mitään ole enää teh­tä­vis­sä? Kum­mas­tut­taa monien poli­tiik­ko­jen tulo jul­ki­suu­teen lauseil­la, jot­ka ovat yli­mie­li­siä, sol­vaa­via jne. Onhan sun pak­ko käsit­tää, että viha­mie­li­syys on sel­lai­nen piir­re ihmi­ses­sä, että ihmi­set kään­ty­vät sel­lais­ta ihmis­tä vas­taan. Tun­tuu­ko, ettet enää halua edus­taa Suo­mea, ettei sul­la ole enää mitään annet­ta­vaa? Pel­käät­kö, että sinut vali­taan? Tulee sel­lai­nen kuva, että sinä ja muu­ta­mat muut ammut­te itseän­ne jal­kaan, kuin jot­kut soti­laat sodan aika­na, sota kun ei hunt­sit­ta­nut. Heit­täi­sit sit­ten hans­kat tis­kiin rei­lus­ti, etkä toi­mi­si myy­rä­nä oman puo­lu­ee­si jal­ko­jen juu­res­sa kuop­paa kaivamassa.

 33. Alas kan­so­jen väli­nen ystä­vyys! Alas ihmis­ten kes­ki­näi­nen soli­daa­ri­suus! Alas hei­kom­mis­ta samal­la pla­nee­tal­la elä­vis­tä huo­leh­ti­mi­nen! Alas tut­kit­tuun tie­toon perus­tu­va pää­tök­sen­te­ko! Alas puo­lue­po­li­tiik­ka eli asioi­den hoi­ta­mi­nen yhtei­set arvot jaka­vien ihmis­ten muo­dos­ta­mien yhtei­sö­jen kautta!

  Alas toi­saal­ta myös se vää­rin­kä­si­tys, että aka­tee­mi­nen kou­lu­tus mer­kit­si­si auto­maat­ti­ses­ti sivistyneisyyttä.

 34. tpyy­luo­ma: Jos joku toi­nen näkee asian eri­ta­val­la kuin sinä tai minä, ei se tar­koi­ta, että tuo toi­sen näkö­kul­ma on fiktiivinen.

  Ote­taan vaik­ka maa­han­muut­to, joka on per­su­jen yksi kan­ta­via tee­mo­ja. Ne huol­toa­se­man perus­duu­na­rit näkee ja tapaa maa­han­muut­ta­jia jos­sain osta­rin kul­mil­la päi­vit­täin, kun taas maa­han­muut­toon liit­ty­vää lain­sää­dän­töä laa­ti­vat polii­tik­kom­me tapaa­vat hei­tä jois­sain var­ta­vas­ten jär­jes­te­tyis­sä tilai­suu­kis­sa, tai pahim­mil­laan pelk­ki­nä tilas­toi­na pape­ril­la. Näkö­kul­ma muo­dos­tuu näil­lä kah­del­la ryh­mäl­lä kovin eri­lai­sek­si. Eikä kum­pi­kaan tai­da näh­dä koko totuutta.

  Polii­ti­kot puhu­vat lähin­nä toi­sil­leen tai medial­le, har­voin äänes­tä­jil­leen. Ei ne perus­duu­na­rit siel­lä huol­tik­sel­la halua kuul­la para­sii­teis­ta tai poli­tii­kan kie­len muut­tu­mi­ses­ta niin tekoab­strak­tik­si, ettei sitä voi vih­kiy­ty­mä­tön ymmär­tää (lai­nauk­sia Osmon avauk­ses­ta), vaan sel­kei­tä kan­nan­ot­to­ja sii­tä miten asiat on tai miten nii­den halu­taan ole­van. Soi­ni sanoo asiat raa’as­ti yksin­ker­tais­taen. Se kuu­los­taa parem­mal­ta kuin tekoab­strak­ti “sivis­ty­neis­tön” puhe.

  PS en äänes­tä Perussuomalaisia

 35. Mut­ta pitää nyt tsem­pa­ta Vih­rei­tä­kin, olen­han tei­dän­kin edus­ta­jian­ne äänes­tä­nyt vaa­leis­sa. Olen hyvin huo­les­tu­nut ympä­ris­tös­tä, saas­teis­ta, ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, kemial­li­sis­ta aineis­ta jot­ka myr­kyt­tä­vät ravin­to­ket­jua — asioi­ta jois­ta Vih­reät ovat kan­ta­neet huol­ta jo pit­kään. Nämä ongel­mat ovat jo pit­kään olleet sel­lai­sia mihin oikeas­ti pitäi­si puut­tua pai­kal­li­sel­la, kan­sal­li­sel­la ja kan­sain­vä­li­sel­lä tasol­la. Jos kes­kit­tyi­sit­te nyt tähän mis­tä puo­lu­een­ne alun perin läh­ti liik­keel­le, teki­sit­te pal­ve­luk­sen itsel­len­ne ja äänes­tä­jil­len­ne­kin. Tämä ei tar­koi­ta sitä että Vih­reät oli­si yhden asian puo­lue sii­nä mie­les­sä että ko. ongel­mat hei­jas­tu­vat joka iki­seen elä­män alu­ee­seen. Teki­sit­te sen vain esit­tä­mäl­lä raken­ta­via, oikeas­ti käy­tän­nös­sä toi­mi­via ja hyväk­syt­tä­viä kei­no­ja ja kan­sain­vä­li­ses­ti mui­den puo­luei­den kans­sa. Tämän asian suh­teen kan­sal­li­set rat­kai­sut eivät voi toi­mia. Tämä nyt menee asian vie­res­tä mut­ta tuli­pa­han sanottua.

 36. Siis het­ki­nen, ammat­ti­kou­lun käy­neet duu­na­rit­han ovat tämän maan HYVÄOSAISIA! Vähä­osai­set ovat työt­tö­miä, monet vie­lä vuo­si­kausien opintolainoineen.

 37. Hyvä kir­joi­tus. Mut­ta mis­tä näi­den per­su­jen vää­rät tie­dot ja ymmär­tä­mät­tö­myys joh­tu­vat? Nii­den vuok­si­han tuo sinän­sä toden­pe­räi­nen tun­ne kana­voi­tuu täl­lä ker­taa poli­tiik­kaan. Oli­si­ko syy­nä muu­ta­man vii­me vuo­si­kym­me­nen aika­na har­joi­tet­tu kou­lu­tus­po­li­tiik­ka? Perus­kou­lus­ta on tul­lut ulos perussuomalaisia.

 38. Ei kiin­nos­ta poli­tiik­ka kan­saa enää.…

  Äänes­tän piruut­ta­ni 20v. tauon jäl­keen PS 

  poli­tiik­ka on kan­nan­ot­to­ja asiois­ta tavalla
  jon­ka voit sit­ten muut­taa ns sen mukaan miten
  tuu­li kääntyy.
  Aikoi­naan kan­sa kävi vaa­li­uur­nil­la vaikuttamassa
  jalos­ti kansalaisvelvollisuudesta…silti sama
  Poli­tiik­ka jat­kui vuo­des­ta toi­seen samanlaisena.

  Ainut kun­non kan­nan­ot­to oli kan­san­edus­ta­jil­la palk­kan­sa nos­ta­mi­seen 6 pro­sent­tia ja kan­saa neu­vot­tiin osal­lis­tu­maan sääs­tö­tal­koi­siin 1–2 prosentilla
  kun samaan aikaan todel­li­nen inflaa­tio on 4 prosenttia 

  tyy­ty­mät­tö­myys nyky­po­li­tiik­kaan kasvaa
  Nyky poli­tii­kas­ta on vaan kadon­nut se vih­reä lan­ka eli maa­lais­jär­ki. Ei polii­tik­ko­jen sano­mas­sa ole mitään epä­sel­vää, se sano­ma on vaan sel­lai­nen jota kan­sa ei halua kuulla”

 39. Paa­na­nen:

  muun puo­lu­een kan­nat­ta­ja­kun­taan hyvänsä.”

  Suo­men Kuva­leh­den Lee­na Shar­ma run­noi tämän pal­tu­rin totuus­pun­ta­riin, joka alkoi­kin pian kir­kua punais­ta väriä. Kos­ka että: “Tut­ki­mus­tu­los­ten mukaan perus­suo­ma­lai­set ei mis­sään tapauk­ses­sa ole syr­jäy­ty­nei­den rep­pa­noi­den tai pie­ni­tu­lois­ten puo­lue. Perus­suo­ma­lais­ten äänio­suus on kor­keim­mil­laan 50 000 – 70 000 euroa vuo­des­sa tie­naa­vien jou­kos­sa. Puo­lu­een kan­nat­ta­jien suo­sik­ki­au­to on Merce­des Benz.”

  Kom­men­toin jo Totuus­pun­ta­riin­kin että tuo on luul­ta­vas­ti koti­ta­lou­den eikä yksit­täi­sen äänes­tä­jän tulot kun se on se mitä tut­ki­muk­sis­sa yleen­sä käy­te­tään, ja koti­ta­lou­des­sa on kes­ki­mää­rin kak­si pal­kan­saa­jaa. 50 000 — 70 000 on ihan kes­ki­ver­to koti­ta­lou­den vuo­si­tu­lot. Voin olla vää­räs­sä­kin, tuon voi­si toki hel­pos­ti tar­kis­taa jos oli­si läh­de saatavilla.

  Jos­tain syys­tä Per­sut on muu­ten­kin tilas­toil­le vähän samaa kuin mik­ro­aal­to­uu­ni radiolähetyksille.

 40. Niin, popu­lis­tin mie­len­kiin­to poli­tii­kas­sa koh­dis­tuu poliit­ti­sen ase­man tuo­miin etui­hin. Popu­lis­ti on se kave­ri joka istuu yhtei­seen pöy­tään, syö pöy­däs­tä pul­lat kun muut poh­ti­vat miten käsil­lä ole­va ongel­ma pitäi­si rat­kais­ta, ja kun rat­kai­su on löy­ty­nyt, popu­lis­ti nie­lai­see pul­la­suun tyh­jäk­si ja huu­taa huo­neen ulko­puo­lel­le että nuo muut kek­si­vät ihan huo­non ratkaisun.

  Oikeas­taan ainoa asia mitä popu­lis­tin tar­vit­see teh­dä oikein on kytä­tä mitä muut teke­vät jot­ta voi oikeal­la het­kel­lä aloit­taa hauk­ku­mi­sen. Kas, kun mitä tahan­sa voi arvos­tel­la ja kai­kel­le voi sanoa ei, oli idea kuin­ka hyvä ja toteut­ta­mis­kel­poi­nen tahansa. 

  Per­sut ovat kyl­lä­kin epä­on­nis­tu­neet jopa täs­sä vain luku­ha­lu­ja vaa­ti­vas­sa teh­tä­väs­sä sur­keas­ti: Soi­ni on mm. “plo­kan­nut” ihmet­te­le­vän­sä mihin “pelot­te­lu” otso­ni­ker­rok­sel­la kato­si. Ihan taval­lis­ten kan­sa­lais­ten teh­tä­väk­si jäi oikais­ta että otso­nia tuhoa­vien ainei­den tuo­tan­toa rajoit­ta­va sopi­mus sol­mit­tiin jo v. 1989.

  Hal­la-aho onkin ihan oma lukun­sa. Kave­ri kiel­täy­tyy hyväk­sy­mäs­tä mitään “peh­mei­tä” arvo­ja, mukaan­lu­kien ihmi­soi­keu­det. Pait­si itselleen.

  Täs­sä Hal­la-ahon aja­tus­ten vir­taa suo­raan lähteeltä:

  Jos väi­te­tään, että kaik­ki ovat sama­nar­voi­sia, väi­te­tään samal­la, että ihmi­sen arvo tun­ne­taan ja se voi­daan mita­ta. Ellei sitä voi­da mita­ta, ei voi­da toden­taa, miten pal­jon kul­la­kin yksi­löl­lä on sitä. Mikään ulkoa (tai­vaas­ta) tule­va omi­nai­suus ihmi­sar­vo ei voi olla, tai aina­kaan sitä ei voi­da sel­lai­sek­si osoit­taa, kos­ka sitä ei ole kir­joi­tet­tu täh­tiin, vesiin eikä kallioihin.”

  Haluai­sin­pa kuul­la mil­lä hin­nal­la Hal­la-aho oli­si val­mis myy­mään oman hen­ken­sä, tai jos kuten arve­len ker­too että ei mil­lään hin­nal­la, niin mik­si hän ei näe muis­sa ihmi­sis­sä samaa rahal­la mit­taa­ma­ton­ta ihmisarvoa.

  Yksin­ker­tai­sen ongel­man vas­taus on tie­ten­kin help­po: hän ei yksin­ker­tai­ses­ti väli­tä miet­tiä mois­ta asi­aa, alkai­si ahistaa.

 41. Tom­mi Uschanov,

  jut­tusi oli aivan oikeas­ti hölmö.

  Nimit­täin, meil­lä on oikeas­ti perus­tel­lut syyt hal­vek­sia eli­tis­te­jä (=vih­reät jne.), mut­ta eli­tis­teil­lä ei ole todel­li­sia perus­tel­tu­ja syi­tä hal­vek­sia taval­lis­ta kansaa.

  Yksi hyvä esi­merk­ki on kou­lu­tus. Vih­rei­den kan­nat­ta­jat ovat yleen­sä “hyvin kou­lu­tet­tu­ja” ja tämä saa aikaan heis­sä val­ta­van mää­rän “Te per­su­jen kan­nat­ta­jat olet­te juop­po­ja tyh­miä natsi-amiksia!”-tyylistä yli­mie­li­syyt­tä. Näil­tä vihe­re­li­tis­teil­tä jää vain täl­löin tajua­mat­ta se, että jot­kut mais­te­rin­pa­pe­rit eivät ker­ro käy­tän­nös­sä mitään älyk­kyy­des­tä var­sin­kaan nyky­ai­ka­na, jol­loin käy­tän­nös­sä jokai­nen pys­tyy ne hank­ki­maan halu­tes­saan. Kaik­ki eivät kui­ten­kaan edes halua, vaan moni halu­aa “oikei­siin töi­hin”, mikä onkin maam­me hyvin­voin­nin kan­nal­ta hyvä asia, sil­lä nämä “oikeat työt” tuot­ta­vat maa­ham­me oike­aa aineel­lis­ta hyvin­voin­tia toi­sin­kuin moni tiet­ty­jen aka­tee­mis­ten alo­jen tut­ki­jan­vir­ka, jois­sa — toki lie­väs­ti kär­jis­tän — kes­ki­ty­tään lähin­nä etsi­mään yhä uusia syi­tä syyt­tää taval­lis­ta kan­saa rasis­mis­ta, sovi­nis­mis­ta, fasis­mis­ta ja ties mis­tä. Myön­nän avoi­mes­ti, että luo­kit­te­len — toki hie­man kär­jis­tän — aka­tee­mi­sia alo­ja oikei­siin tie­tei­siin ja poliit­ti­ses­ti sävyt­ty­nei­siin liki­hömp­pä­tie­tei­siin, mut­ta mie­les­tä­ni täl­le jaol­le on kyl­lä ole­mas­sa oikein hyvät perusteet.

  Minul­la on oma hen­ki­lö­koh­tai­nen koke­mus­kin täs­tä eli­tis­mis­tä. Olles­sa­ni yli­opis­tol­la luke­mas­sa omaa alaa­ni (mate­ma­tiik­ka, jol­la on oikeas­ti­kin jotain teke­mis­tä jär­jen kans­sa) eräs opis­ke­lu­tut­tu­ni puhui minus­ta alen­ta­vaan sävyyn kuul­tu­aan, että olen sata­ma-ahtaa­jan poi­ka. Kysei­nen isä­ni sol­vaa­ja sat­tuu muu­ten ole­maan ääri­su­vait­se­vai­nen ihmi­nen. Hän on muu­ten myön­tä­nyt ole­van­sa sta­li­nis­tien lap­si, ja sta­li­nis­tit­kaan (jot­ka muu­ten yleen­sä oli­vat rik­kai­den per­hei­den lap­sia) eivät juu­ri kan­sas­ta pii­tan­neet, vaan he kes­kit­tyi­vät valis­ta­maan tyh­mää kan­saa sii­tä kuin­ka Suo­men oli­si parem­pi liit­tyä Neu­vos­to­liit­toon. Sta­li­nis­tien eli­tis­mi on siir­ty­nyt suo­raan Vih­rei­siin (Osin jopa samo­jen hen­ki­löi­den kaut­ta.), nyt Neu­vos­to­liit­to-uto­pian tilal­la ovat vaan moni­kult­tu­ris­mi ja muut vas­taa­vat asiat. Tuol­loin tämän opis­ke­lu­tut­tu­ni sol­va­tes­sa minua ja isääni(vuosia sit­ten) olin itse­kin suvait­se­vai­nen, mut­ta nyky­ään en enää ole enkä muu­ten enää ole väleis­sä kysei­sen isä­ni sol­vaa­jan kans­sa­kaan. Mitä isää­ni tulee, loo­gi­sel­ta päät­te­ly­ky­vyl­tään hän var­mas­ti ylit­tää lähes kaik­ki nyky­ajan viher­hömp­pä­alo­jen aka­tee­mi­set edus­ta­jat, mut­ta aika­naan hän ei läh­te­nyt opis­ke­lu­tiel­le, kos­ka hänel­lä ei ollut varaa ja muu­ten­kin luon­teel­taan hän on aina ollut “käy­tän­nön mies”.

  Enem­pää en jak­sa has­su­tuk­sii­si vas­tail­la, vaan saat minun puo­les­ta­ni ihan hyvin esit­tää sen vii­mei­sen sanan ja kuvi­tel­la, että vas­taa­mat­to­muu­te­ni osoit­taa sinun voit­ta­neen väittelyn.

 42. Ketä perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien sit­ten pitäi­si äänes­tää, jos ovat tyy­ty­mät­tö­miä hei­dän evään­sä ja arvos­tuk­sen­sa ovat yhteis­kun­nan todel­li­set loi­set syö­neet. Tar­koi­tan joka välis­tä koron vetäjiä:

  -oikeis­to­lai­set optio- ja osakemiljonäärit
  ‑vih­reät sosi­aa­li­pum­mit ja sii­hen ver­rat­ta­va val­tion rahoil­la pyö­ri­vä hömppä

  SDP on kuol­lut työ­väen­puo­lu­ee­na, media­pe­li Guze­ni­nat ja Jug­ne­rit eivät vetoa ATM mie­heen ollenkaan.

 43. ÄLYMYSTÖ?

  Onko­han joku teh­nyt vir­heen Soi­nin­vaa­ran suh­teen, sano­mal­la hän­tä älykkääksi?

  Saman vir­heen kuin vir­he ja seu­raa­muk­set joka tapah­tuu hyvin monel­le (pai­no sanoil­la hyvin monel­le) nai­sel­le, jos joku ereh­tyy sano­maan hän­tä kau­niik­si. Sama ilmiö, kuin joi­den­kin mies­ten koh­dal­la, jos joku ereh­tyy sano­maan hän­tä komeaksi.

  Luul­laan ole­van­sa itse parem­pia, kau­niin­pia, komem­pia kuin muut, sel­lais­ta ei monen ihmi­sen pää kestä!

  Aiem­mis­sa kom­men­teis­sa on sel­väs­ti ker­rot­tu vih­rei­den — joi­hin luo­kit­te­li­sin myös Sinin­vaa­ran — teke­mis­tä yli­lyön­neis­tä, suo­ras­taan monen kan­sa­lai­sen väheksymisetä.

  Sii­tä syys­tä en mai­nit­se kuin ENERGIAVEROT!
  Vih­reät toi­mi­vat niis­sä asioi­saa Kokoo­muk­sen “apu­puo­lu­ee­na”. Ener­gia­ve­roi­na kerät­tiin ja kerä­tään nor­maa­leil­ta suomalaisilta
  veron muo­dos­sa ne veron alen­nuk­set, jot­ka sit­ten jaet­tiin yri­tys­ve­ro­jen alen­ta­mi­si­na ja ‑tuki­na toisaalle.
  Olet­tai­sin Soi­nin­vaa­ran­kin älyk­kyy­den omaa­van hen­ki­lön tajua­van, että sii­nä petet­tiin iso jouk­ko SUOMALAISIA, taval­li­sia suomalaisia!
  Mut­ta antoi­han Kokoo­mus kii­tos­mai­nin­nan Vih­reil­le kysei­se­tä aihees­ta, miten­käs kävi kansalaisille -
  ilmai­sia veron­ke­ven­nyk­siä ei ole!

  Ensim­mäi­nen askel luot­ta­muk­sen takai­sin saa­mi­sek­si on myön­tää teh­dyt vir­heet ja läh­teä kor­jaa­maan nii­den vai­kut­tei­ta, ei niin­kuin Soi­nin­vaa­ra tekee — läh­tee moit­ti­maan muita!
  Käsi­tyk­se­ni mukaan Perus­uso­ma­lai­set eivät vie­lä ole olleet päät­tä­mäs­sä yhde­tä­kään asias­ta mis­tä Soi­nin­vaa­ra ker­too ja vas­ta äänes­tyk­sen tulos ker­too ovat­ko he jat­kos­sa ja mil­lä man­daa­til­la muka­na päätöksenteossa.

  Nöy­ryyt­tä her­ra Soi­nin­vaa­ra, olet­te kan­san asial­la ja vain sil­tä (meil­tä) saat (saat­te) val­tuu­ten­ne jat­kos­sa, tai ette saa — kum­min vain!

  Huo­maa sano­jen nöy­ryys ja nöyr­ty­mi­nen eri­lai­nen mer­ki­tys ja nii­den sovel­ta­mi­nen käy­tän­nön elä­mäs­sä — oiko­tie­tä ei ole.

  Perus­teet­to­mien jut­tu­jen lähet­tä­mi­nen leh­dis­töl­le kuvaa sitä popu­lis­mia jon­ka kir­joi­tuk­se­si väki­sin­kin tuo esille.

  Teko­ja hyvä Soi­nin­vaa­ra, jos nime­si on enne, olet oikeas­ti vaa­ra Soi­nil­le — olet­ko sitä myös suo­ma­lai­sil­le — jää nähtäväksi!

  Ter­vei­sin Itä-Suomalainen

 44. Kyl­lä se tie­de­tään, että mik­si mik­si kan­sal­ta on pala­nut kää­mit niin kut­su­tun sivis­ty­neis­tön kanssa.

  Niin kut­su­tun sivis­ty­neis­tön voi mel­ko hyvin mää­ri­tel­lä sik­si poru­kak­si, joka vie­lä ajat­te­lee ja toi­mii neu­vos­toai­kai­sel­la men­ta­li­tee­til­la, ja joka tyy­pil­li­ses­ti ei ole teh­nyt päi­vää­kään tuot­ta­vaa reaali-työtä.

  Tämän “sivis­ty­neis­tön” reto­riik­kaan on kai­kes­sa mee­dias­sa niin totut­tu, ettei sen alku­pe­rää ja fals­kiut­ta aina edes huomaa.

  Tämä reto­riik­ka on täyn­nä Marxin 1848 jul­kai­se­mas­ta “Kom­mu­nis­ti­sen puo­lu­een mani­fes­ti­teo­riois­ta” otet­tu­ja ter­me­jä kuten: “Luok­kayh­teis­kun­ta”, “kapi­ta­lis­tit”, “progres­sii­vi­nen vero­tus”, “por­va­rit”, “omis­ta­va luok­ka”, “val­tio­nyh­tiöt”, “perin­tö-oikeu­den rajoit­ta­mi­nen”, jne.

  Tämän “sivis­ty­neis­tön” sana­va­ras­tos­ta puut­tuu koko­naan IHMINEN. Ihmi­nen ei näet kuu­lu Marxin teo­ri­aan ollen­kaan. Sik­si esi­mer­kik­si yksi­lön vapaus, yri­tys­ris­kin otta­mi­nen ja vau­ras­tu­mi­nen, omat ideat, jne. ovat “sivis­ty­neis­töl­le” käsit­tä­mät­tö­miä asioita.

  Nykyi­sin suo­ma­lai­set kui­ten­kin elä­vät jat­ku­vas­sa talous­mur­rok­ses­sa ja YT-kier­tees­sä, joka ei pal­joa­kaan kos­ke­ta bud­jet­ti­va­roin elä­vää “sivis­ty­neis­töä”. Se luu­lee­kin yli­mie­li­ses­ti voi­van­sa kai­kes­sa rau­has­sa jat­kaa eufo­ris­ta maa­il­man paran­ta­mis­ta, välit­tä­mät­tä reaa­li­maa­il­man ongelmista.

  Olen sitä miel­tä, että täs­sä on perus­syy sii­hen, että niin “sivis­ty­neis­tö” suh­tau­tuu suvait­se­mat­to­mas­ti nii­hin, jot­ka ovat puhal­ta­neet pelin poik­ki. Juh­lat ovat nyt ohi ja pitää­kin läh­teä töi­hin! Sivis­ty­neis­tön mie­les­tä tämä on niin väärin…

  Perus­suo­ma­lais­ten slo­gaa­ni “hyvin­voin­ti­val­tio ilman sosia­lis­mia” kuu­los­taa­kin hyväl­tä suo­ma­lai­sis­sa korvissa.

  Sep­po Korppoo
  Yrit­tä­jä ja reaa­li­työn tekijä

 45. Point­ti on se että aina­kin ne vää­ryy­det joi­ta minun kor­viin vas­taa­vis­sa tilan­tees­sa kan­tau­tuu on jär­jes­täen fik­tii­vi­siä, eli nil­lit­ti­jäl­lä on syys­tä tai toi­ses­ta vir­heel­li­nen käsi­tys asiasta[…]Tai että suo­mes­sa sel­vi­ää lap­sen rais­kaa­mi­ses­ta sakoil­la.’ (tpyy­luo­ma)
  Täs­sä esi­merk­ki sel­lai­sis­ta kom­men­teis­ta, jot­ka per­sut­ta­vat esi­mer­kik­si minua.
  Suo­mes­sa on oikeas­ti koh­tuut­to­man lie­vät ran­gais­tuk­set väki­val­ta­ri­kok­sis­ta. Suun­nil­leen ainoa käy­tet­ty mak­si­mi­ran­gais­tus on elin­kau­ti­nen, sitä ei saa käy­tän­nös­sä kuin mur­his­ta, eikä sekään ole elinkautinen.
  Esi­mer­kik­si fasis­ti­ses­sa kuri­hel­ve­tis­sä nimel­tä Ruot­si elin­kau­tis­van­kien armah­ta­mi­nen ei ole van­ki­lu­vun mini­moi­mi­sen mah­dol­lis­ta­va vapau­tusau­to­maat­ti. Vaa­ral­lis­ta elin­kau­tis­van­kia ei vapau­te­ta sil­lä perus­teel­la, että oli­si­han se epoa, jos hän­tä pidet­täi­siin kopis­sa pidem­pään kuin vaa­rat­to­mam­pia tapauk­sia. Kak­sois­mur­haa­ja Leif Axmyr on lusi­nut vuo­des­ta 1982, eikä oikeus­lai­tos ole vie­lä­kään suos­tu­nut aset­ta­maan tuo­miol­le aika­ra­jaa. Meil­lä hän oli­si ehti­nyt jo vapau­tua ja tap­paa uudelleen.
  Mut­ta aina kun joku kri­ti­soi ran­gais­tus­käy­tän­tööm­me, seli­te­tään, että se on jo paras mah­dol­li­nen eikä nil­lit­tä­jät tie­dä mitään.

 46. Tom­mi Uschanov, 

  Ulkou­du sinä­kin siel­tä laa­ti­kos­ta eli täl­lä tar­koi­tan Voi­ma-leh­des­sä esi­tel­tyä yksiötäsi. 

  On pal­jon ihmi­siä, joil­la ei ole mitään eri­tyis­tä vii­te­ryh­mää ja vaik­ka oli­si­kin (esim. yksin­huol­ta­juus) he eivät todel­la­kaan pidä sitä parem­pa­na kuin mui­den eloa. 

  Sinä olet oiva mal­lie­si­merk­ki niis­tä itsen­sä mui­den ylä­puo­lel­le kohot­ta­jis­ta. Olit esim. (Suu­ri kaa­li­hui­jaus) hok­san­nut, että eski­moil­la ei ole­kaan niin mon­ta sanaa lumel­le kuin huhuis­sa väi­te­tään… Ja voi että olit fiksu.

  Kuu­lin asian jo ala-asteella.

  1. Eli­na, Tom­min kir­ja ei ker­to­nut sii­tä, mityä erin­omais­ta hän tie­tää vaan sii­tä, että monet vää­rät huhut jää­vät elä­mään, vaik­ka ne oikais­tai­siin kuin­ka usein.

 47. Perus­suo­ma­lai­set sot­kee van­han vakiin­tu­neen kon­ser­va­tii­vi­sen poli­tii­kan, jos­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa on vain äänes­tet­ty Rkp:lle uudet hal­li­tus­kump­pa­nit vuo­si­kym­me­nes­tä toiseen.

  Parem­mis­tol­le se on riit­tä­nyt vuosikymmeniä. 

  Se vaan ei oikein rii­tä kai­kil­le äänes­tä­jil­le enää v. 2011.

 48. Vede­tään­kös vähän hen­keä ensin. Tois­te­taan pariin ker­taan syvään hen­git­täen: goosfraba. 

  Sit­ten asi­aan. Mitä tar­kal­lee­not­taen Osmon kir­joi­tuk­ses­sa on pie­les­sä? Perus­suo­ma­lai­set käyt­tä­vät hyväk­seen sitä, että ker­ran­kin ihmi­set mei­naa­vat äänes­tää ja osoit­taa näin syvää tyy­ty­mät­tö­myyt­tään. Mut­ta se tapa, jol­la käy­te­tään tätä hyväk­si on, että men­nään täy­del­lä kädel­lä joke­rei­ta eduskuntaan.

  Jos gal­lup­pei­hin on luot­ta­mi­nen, on mel­ko sel­vää, että Perus­suo­ma­lai­set monin­ker­tais­ta­vat kan­san­edus­ta­ja­mää­rän­sä, ja ovat vah­vas­ti muka­na aina­kin hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen alku­met­reil­lä. Mitä me tie­däm­me Perus­suo­ma­lais­ten lin­jas­ta? Se on EU-kriit­ti­nen, sii­nä on maa­han­muu­ton kiris­tä­mi­seen täh­tä­vää aines­ta, ja sii­nä on jotain yleis­tä ja jäsen­ty­mä­tön­tä eliit­tiin koh­dis­tu­vaa epäluuloa.

  Mitä se esi­mer­kik­si talous­po­liit­ti­ses­ti on? Uusis ajaa tiuk­kaa bud­jet­ti­ku­ria, mut­ta toi­saal­ta sit­ten on kovas­ti näi­tä perus­tur­van paran­ta­jia ja hyvää vähän kai­kil­le jaka­via. Entäs ydin­voi­ma? Soi­ni kan­nat­taa, mut­ta aina­kin Velt­to Vir­ta­sen sanoin puo­lue ei mis­sään nimes­sä suos­tu lisäy­din­voi­maan, ja jos nyt hänen kolum­nin­sa ymmär­sin oikein, niin jo myön­net­ty­jä lupia­kin oltai­siin kai perumassa. 

  Entäs alue- ja elin­kei­no­po­li­tiik­ka? Aina­kin jos olen oikein ymmär­tä­nyt, niin asu­mi­nen on Hel­sin­gis­sä lii­an kal­lis­ta, mikä tar­koit­taa että mar­ket­te­ja pitää raken­taa lisää pel­loil­le, ihan vaan sik­si, että Vapaa­vuo­ri (joka on joko veri­kou­rai­nen lah­ta­ri tai puna­vih­reä sosia­lis­ti, riip­puu kenel­tä perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jal­ta sat­tuu kysy­mään) on eri mieltä. 

  Puo­lu­een ylem­mil­tä por­tail­ta on ihan tul­lut ukaa­si, että homot ja muut vih­reät aje­taan “takai­sin marginaaliin”. 

  Siis: Rää­vä­suis­ta sekoi­lua, täy­sin kir­ja­va lin­ja, jokai­sel­le jotain (eikä kenel­le­kään mitään). Mik­si tätä ei sai­si sanoa ääneen? Ja kyl­lä täl­lais­ta puo­luet­ta voi nimit­tää poli­tii­kan para­sii­tik­si. Se on siis ilmiö, joka imee käyt­tö­voi­man­sa poli­tii­kan hei­kos­ta koh­das­ta. Se heik­ko koh­ta on juu­ri se, min­kä Osmo tuo esille.

  Eli siis se, että päät­tä­jät ja “äly­mys­tö” suh­tau­tu­vat, tai aina­kin näi­den koe­taan suh­tau­tu­van ns. taval­li­siin kan­sa­lai­siin ylen­kat­seel­la, hal­vek­suen, jne. 

  Minä en ole päät­tä­jä, ja äly­mys­töön­kään en kuu­lu, kun en esiin­ny telk­ka­ris­sa tai leh­tien kolum­neis­sa, mut­ta myön­nän aivan avoi­mes­ti, että suu­rin osa ns. taval­li­sis­ta kan­sa­lai­sis­ta on täy­sin pihal­la asiois­ta. Pihal­lao­lon mää­räs­tä ker­too perus­suo­ma­lais­ten kannatus.

 49. Olin tuos­sa aamul­la lähei­sel­lä huol­toa­se­mal­la kah­vil­la. Paik­ka on täyn­nä sel­lais­ta perusduunaria…”

  Olin tänään lou­naal­la yli­opis­ton kah­vi­las­sa. Paik­ka oli täyn­nä sel­lais­ta opin­to­ra­hal­la elä­vää perus­fe­mi­nis­ti pap­pa­be­ta­la­ria. Kes­kus­te­li­vat koval­la ja kor­keal­la äänel­lä sii­tä miten kaik­ki mie­het ovat rais­kaa­jia ja miten mie­hen paik­ka on kra­naat­ti­kuo­pan poh­jal­la hei­dän hyvin­voin­ti­aan tur­vaa­mas­sa, kip­pis tytöt hi hi hi.

  Täs­tä voi­daan tie­ten­kin suo­raan pää­tel­lä se että Vih­rei­den maa­il­man­kä­si­tys ei vas­taa mil­lään tavoin todel­li­suut­ta ja ovat muu­ten­kin huo­no­ja ihmi­siä kos­ka asi­aan miten­kään liit­ty­mä­tön hen­ki­lö­koh­tai­nen koke­muk­se­ni on todiste.

  MOT

 50. Tom­mi Uschanov:

  Jos ei ole avoi­mes­ti eli­tis­ti, niin sit­ten pitää itse­ään ja omaa vii­te­ryh­mään­sä ylem­piar­voi­se­na ja parem­pa­na kuin nuo mata­la­mie­li­set, hyl­jek­sit­tä­vät, kata­lat ihmi­set, elitistit.

  Ei kai eli­tis­ti nyt tar­koi­ta sitä, että pitää itse­ään jos­sain suh­tees­sa parem­pa­na kuin jotain ryhmää?

 51. Osmo:

  että monet vää­rät huhut jää­vät elä­mään, vaik­ka ne oikais­tai­siin kuin­ka usein.

  Kuten nyt vaik­ka se, että mate­ri­aa­li­nen hyvin­voin­ti ei kor­rel­lois onnel­li­suu­den kans­sa, kun joku tiet­ty taso yli­te­tään tai että tuloe­rot kor­rel­lois kai­ken pahan kans­sa. (tai jopa aiheut­tas kaik­kee pahaa…)

 52. Poli­tiik­ka on het­kes­sä muuttunut. 

  Ennen kan­sa jakaan­tui kah­teen nuk­ku­vien puolueseen:

  1) Toi­set nuk­kui­vat eivät­kä käy­neet äänestämässä.
  2) Toi­set nuk­kui­vat ja äänes­ti­vät samat pie­rut eduskuntaan.

  Nyt nämä nuk­ku­vat ovat herän­neet ja muu­tos on käsin kos­ke­tel­ta­va. Pit­käs­tä aikaa Suo­mes­sa on edes­sä edus­kun­ta­vaa­lit sanan var­si­nai­ses­sa merkityksessä.

 53. Tie­de­mies,

  Sinä olet lii­an äly­käs vää­rin ymmär­tä­mään noin pahas­ti. Tun­tuu tahal­li­sen kär­jis­tä­väl­tä. Voit­ko esi­mer­kik­si väit­tää, että PS:n lin­ja, sen enem­pää soi­ni­lais­ten kuin hal­la-aho­lais­ten oli­si mer­kit­tä­väs­ti muut­tu­nut niil­tä ajoil­ta kun puo­lu­een kan­na­tus oli vain muu­ta­man pro­sent­tiyk­si­kön luokkaa?

  Eivät he ole kyl­män las­kel­moi­dus­ti iske­neet syn­ty­nee­seen “poli­tii­kan heik­koon koh­taan”, vaan hei­dän jo ole­mas­sa ollut sano­man­sa on iske­nyt tuon hei­kon koh­dan tur­haut­ta­miin kan­sa­lai­siin. Lähes kaik­kien yllä­tyk­sek­si, myös perus­suo­ma­lais­ten itsen­sä. Jos joku oli­si tämän vuo­si sit­ten ennus­ta­nut, vaa­li­ra­ha­ko­hut huo­mioi­den, niin sitä oli­si pidet­ty ihan nau­ret­ta­va­na. Soi­ni itse arvioi kan­na­tuk­sen ylä­ra­jan 10% tietämille.

  Täs­tä joh­tuen PS ja Soi­ni päin­vas­toin ovat olleet kan­na­no­tois­saan huo­mat­ta­van pas­sii­vi­sia. Jos he oikeas­ti tie­täi­si­vät, mikä “kyl­mä las­kel­moin­ti” tar­kal­leen hei­dän kan­na­tuk­sen­sa on kas­vat­ta­nut (kei­tä nämä äkis­ti ilmaan­tu­neet kan­nat­ta­jat tar­kal­leen ovat ja mis­tä syis­tä?), niin he toi­si­vat sitä vah­vem­min esil­le. Mut­ta kos­ka he, kuten kukaan muu­kaan, ei sitä tar­kal­leen tie­dä, niin esiin­ty­vä pas­sii­vi­suus esi­mer­kik­si Soi­nin tahol­ta on pyr­ki­mys­tä pitää hyvä asian­ti­la mal­lil­laan ja päin­vas­toin vält­tää täs­sä vai­hees­sa voi­mak­kai­ta lin­jauk­sia, jot­ka voi­si­vat ris­kee­ra­ta suo­tui­saa tilannetta.

  Eri­mie­li­syy­det lin­jauk­sis­ta ja heik­ko asia­tie­to­jen hal­lin­ta ovat ongel­mia, jot­ka eivät kos­ke­ta vain perus­suo­ma­lai­sia. Nii­tä vajei­ta kor­jaa­maan edus­kun­nas­sa on kou­lu­tet­tu ja koke­nut vir­ka­mie­his­tö. Ja vaik­ka asia­tie­to on tär­ke­ää, niin aina­kin yhtä tär­ke­ää on edus­ta­jan arvo­maa­il­ma, jon­ka toteut­ta­mi­seen hän poli­tii­kal­laan pyr­kii. Monet suo­ma­lai­set ovat arvoil­taan kon­ser­va­tii­vi­sia ja isän­maal­li­sia, eikä tämä esi­mer­kik­si ole mitään las­kel­moin­tia, vaan rehel­li­nen poliit­ti­nen lin­ja. Sama kuin se oli kan­na­tuk­sen olles­sa 3%.

  Mitä tulee vas­taus­ten puut­tu­mi­seen ja äänes­tä­jien har­haan joh­ta­mi­seen, niin ei yksi­kään toi­nen puo­lue ole sen enem­pää esit­tä­nyt kon­kreet­ti­sia leikkauslistoja.
  On siten pikem­min­kin las­kel­moi­tua teat­te­ria yrit­tää luo­da mie­li­ku­va, jos­sa oli­si­vat sel­keäs­ti vas­tak­kain vaka­vien puo­luei­den real­po­li­tik ja per­su­jen popu­lis­mi, vaik­ka asia osin näin oli­si­kin, kun esi­mer­kik­si vih­rei­den vaa­li­kam­pan­jas­sa on vih­rei­tä kastroi­tu­ja lei­jo­nia ja “rötös­her­rat kuriin slo­ga­nei­ta” ja vaa­li­ten­teis­sä perin­tei­sen kol­men suu­ren puheen­joh­ta­jil­ta on mah­do­ton saa­da kon­kreet­ti­sia kan­to­ja irti, jot­ta ei vain kar­ko­tet­tai­si jotain äänestäjäsegmenttiä.

  En tie­ten­kään toi­vo, että Timo Soi­nis­ta tuli­si pää­mi­nis­te­riä (vaik­ka se spek­taak­ke­li-arvo oli­si jotain ainut­laa­tuis­ta), mut­ta sil­ti poli­tii­kan alen­nus­ti­lan kään­tä­mi­nen per­sui­hin on kyl­lä poliit­ti­ses­sa olo­huo­nees­sa rel­les­tä­neen suu­rem­man ja van­hem­man vir­ta­he­po­lau­man ohit­se katsomista.

 54. Se mitä minä ihmet­te­len on, että eikö sil­le kat­ke­roi­tu­mas­sa ole­val­le kan­san­osal­le oli­si voi­nut kat­ke­roi­tu­mis­ke­hi­tyk­sen aika­na antaa yhtään perik­si? Edes pie­nim­mis­sä asiois­sa? Jos näin oli­si teh­ty, ei täs­sä nykyi­ses­sä lie­mes­sä ehkä oltai­si. Vii­me kesä­nä leh­dis­tös­sä oli pääl­lä sel­lai­nen vai­he, että ihan mikä tahan­sa maa­lais­jär­jen mukai­nen ehdo­tus on “popu­lis­mia” ja täten auto­maat­ti­ses­ti tuo­mit­ta­vaa. Juu­ri tämä on vika­na val­taa­pi­tä­vis­sä ja hei­dän hang-aroundeissaan.

  Nyt kun ihmi­set näke­vät mah­dol­li­suu­ten­sa tul­leen, pro­tes­toi­daan ker­ral­la aivan kai­kes­ta. Pak­ko­ruot­sis­ta, E10-ben­sas­ta, sosi­aa­li­sen maa­han­muu­ton vää­rin­käy­tök­sis­tä, suun­ni­tel­lus­ta media­mak­sus­ta, jäte­ve­si­lais­ta, takaus­ra­has­tos­ta ja mis­tä lie. Jos kat­ke­roi­tu­mi­sen syi­tä oli­si vähem­män (esi­mer­kik­si pel­käs­tään takaus­ra­has­to), seu­raa­vat nel­jä vuot­ta eivät ehkä meni­si kokoo­muk­sen ja per­su­jen mer­keis­sä niin kuin nyt näyt­tää käy­vän. Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta tulee aina­kin todel­la mielenkiintoiset.

  Kes­ke­nään seu­rus­te­le­vat päät­tä­jät kes­kit­tyi­vät ilmei­ses­ti lähin­nä huo­leh­ti­maan sii­tä, että kukaan ei lipeä yhtei­ses­tä rin­ta­mas­ta, ja täs­sä sitä nyt ollaan. Minun on vai­kea uskoa, että kovin­kaan moni ihmi­nen äänes­täi­si perus­suo­ma­lai­sia hei­dän omien ansioi­den­sa mukaan, vaan kysees­sä on ihan puh­das takai­sin –tui­le­mi­nen. Fik­sum­pi väki moit­tii pro­tes­toi­jia sii­tä, että he äänes­tä­vät tyh­mil­lä ja vää­ril­lä perus­teil­la, ja juu­ri tähän sopii­kin se vas­ta­ky­sy­mys: Mik­si ei voi­nut antaa ajois­sa hie­man periksi?

  Jos per­suil­miös­sä halu­aa näh­dä jotain posi­tii­vis­ta, niin ehkä sil­lä on pit­käl­lä aika­vä­lil­lä ter­veh­dyt­tä­vä vai­ku­tus suo­ma­lai­seen demo­kra­ti­aan. Lyhyen aika­vä­lin hyö­ty­jä on vähän vai­kea nähdä.

 55. Poli­tii­kan iso ongel­ma on se, että asen­ne vai­kut­taa enem­män kuin tie­to. Ongel­ma on sama kaik­kien puo­luei­den kan­nat­ta­jil­la. Perus­suo­ma­lai­set (puo­lu­ee­na) hyö­dyn­tä­vät sitä tehokkaimmin.

 56. Mä en osaa mää­ri­tel­lä sivis­ty­neis­töä, mut­ta mun mie­les­tä per­su­jen vie­hä­tys on sii­nä, että ensim­mäi­sen ker­ran mies-muis­tiin voi äänes­tä­mäl­lä saa­da aikaan kaa­os­ta ja vähän epä­mu­ka­vuut­ta elii­tin niin järk­ky­mät­tö­mään ja romant­ti­seen arkeen

 57. Joni Pel­ko­nen kysyy sitee­rat­tu­aan Hal­la-ahon yhtä van­haa tekstiä:

  Haluai­sin­pa kuul­la mil­lä hin­nal­la Hal­la-aho oli­si val­mis myy­mään oman hen­ken­sä, tai jos kuten arve­len ker­too että ei mil­lään hin­nal­la, niin mik­si hän ei näe muis­sa ihmi­sis­sä samaa rahal­la mit­taa­ma­ton­ta ihmisarvoa.”

  Tuon kun lait­taa googleen pää­tyy ko. pos­tauk­seen: http://www.halla-aho.com/scripta/ihmisarvosta.html

  Sitä ei oli­si tar­vin­nut lukea edes lop­puun, ihan vain pari kap­pa­let­ta sitee­raus­ta pitem­mäl­le, niin vas­taus oli­si tul­lut: Hal­la-ahon edus­ta­ma ryh­mä, kie­len­tut­ki­jat, ensin yli laidan.

  Kun­nes joku ker­too minul­le, että miten niin kaik­ki ovat sama­nar­voi­sia, olen edel­lä sano­tus­ta seu­ra­ten sitä miel­tä, että eri­lai­suus on eriar­voi­suut­ta ja että kaik­ki ovat eriar­voi­sia. Sen sijaan, toi­sin kuin ega­li­ta­ris­tit kuvit­te­le­vat, eriar­voi­suu­des­ta ei seu­raa vähem­piar­vois­ten kaa­sut­ta­mi­nen, ellei kaa­sut­ta­mi­sel­le ole muu­ta päte­vää syy­tä. Mie­les­tä­ni olen arvok­kaam­pi kuin met­sä­po­lul­la loju­va hii­ren­raa­to, mut­ta en minä sen takia revi raa­toa pala­sik­si. Mie­les­tä­ni maa­il­ma on muka­vam­pi paik­ka, jos siel­lä on tai­det­ta (uskon­nois­ta ja edus­kun­nas­ta en ole ihan var­ma) ja kie­len­tut­ki­mus­ta. Mut­ta jos vene alkaa vuo­taa, pidän sel­vä­nä, että yli lai­dan on hei­tet­tä­vä ensim­mäi­se­nä vähä­ar­voi­sin las­ti, ts. tai­tei­li­jat ja kielentutkijat.”

 58. Kun on käy­nyt ilmi, ettei­vät per­sut kuu­lu­kaan huo­no-osai­siin, kek­sit­tiin että ovat­han ne aina­kin huo­nos­ti kou­lu­tet­tu­ja. Epäi­le­mät­tä jou­kos­sa on hyvin­kin tie­tä­mät­tö­miä ihmi­siä, mut­ta tuo ihmis­ten tie­tä­mys­ta­son mit­taa­mi­nen käyt­tä­mäl­lä kou­lu­tuk­seen uhrat­tu­ja vuo­sia proxy­nä on minus­ta aika harhaanjohtavaa.

  Ensin­nä­kin jo lukion voi sel­vit­tää oppi­mat­ta oikeas­taan yhtään mitään muu­ta kuin pari kiel­tä ja vähän jotain uskon­toa tai keittiöpsykologiaa. 

  Sit­ten yli­opis­tol­la saa kulu­maan vuo­si­kausia oppi­mat­ta mitään muu­ta kuin nok­ke­luuk­sia sii­tä kuin­ka kaik­ki tie­teel­li­set teo­riat ovat läpeen­sä poliit­ti­sia ja pöyh­ke­ää oma­hy­väi­syyt­tä omas­ta paremmintietämisestään. 

  Johon­kin kou­lu­kun­ta­vaih­te­lun höpe­röm­män pään sosio­lo­gian dosent­tiin ver­rat­tu­na rönt­gen­hoi­ta­ja on todel­li­sel­la tie­to­ta­sol­la mitat­tu­na jo huip­puo­saa­ja ja amik­sen kun­nial­la käy­nyt tyyp­pi­kin sivistyneistöä.

  1. Per­su­jen kes­kuu­des­sa on kes­ki­mää­räis­tä sel­väs­ti vähem­män aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu­ja — tai oli aina­kin jokin aika sit­ten. Poliit­ti­sil­la päät­tä­jil­lä on mel­kein kai­kil­la aka­tee­mi­nen kou­lu­tus — tai jos se on jää­nyt kes­ken, aina­kin lukio suo­ri­tet­tu­na. Täs­sä se suu­ri ero “eliit­tiin”.
   Edel­leen hei­dän kes­kuu­des­saan on pal­jon nii­tä, joi­den sosi­aa­li­nen ase­ma on las­ke­nut vii­me aikoi­na, esi­mer­kik­si Kymen­laak­son paperimiehiä.

 59. Kym­me­nen vuo­den kulut­tua muis­tel­laan, että miä­käs se per­su­jut­tu oikein oli. Puo­lue, jon­ka ainoa lin­ja lin­jat­to­muu­den lisäk­si on poli­tii­kan vas­tus­ta­mi­nen, kutis­tuu nimit­täin jo nykyi­siä seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa takai­sin muu­ta­man pro­sen­tin puo­lu­eek­si. Puhu­taan sen­tään eräi­den huhu­jen mukaan maa­il­man par­haas­ta maas­ta eikä mis­tään Tuni­sias­ta. Toi­von kui­ten­kin, että ennen sitä muut puo­lu­eet her­mos­tu­vat ja alka­vat puhua hiu­kan enem­män tot­ta kuin tähän asti.

 60. Mikä täs­sä kes­kus­te­lus­sa sivis­ty­neis­tö-elii­tis­tä mät­tää? Minun mie­les­tä­ni se, että asia on täy­sin päin­vas­toin. Seu­raan pal­jon medi­aa, net­tiä ja luen kolum­ne­ja. Väi­tän sen perus­teel­la, että älyk­käät ihmi­set suvait­se­vat per­su­jen jär­jet­tö­myyk­siä aivan liikaa.

  Jokai­nen asias­ta luke­ma­ni kolum­nis­ti vel­loo itse­sää­lis­sä ja katuu sitä että ei ole tul­lut otet­tua “kan­san ään­tä” tar­peek­si huomioon.

  Kyl­lä pitäi­si pys­tyä sano­maan “paha paha”, jos jokin asia on oikeas­ti paha. Kuten vaik­ka vih­jai­le­van viha­pu­heen levit­tä­mi­nen “kri­tiik­ki­nä” tai “sanan­va­pau­te­na”.

  Tai jos per­su­jen vaa­lioh­jel­mas­sa ei ole edes sisäis­tä logiik­kaa, se pitäi­si sanoa ääneen. Ei se ole mitään eli­tis­miä. Tai jos on, tähän maa­han kai­va­taan rei­lus­ti lisää elitismiä.

  Tie­ten­kin voi olla, että sivis­ty­neis­tö onkin niin fik­sua, että se yhtei­sel­lä sopi­muk­sel­la halii per­sut tainnoksiin.

 61. KariS, Lurk­ki.

  Olen ilmei­ses­ti toi­vot­ta­man kryp­ti­nen. Ote­taan esi­mer­kik­si joku sel­lai­nen ongel­ma mitä voi kuvi­tel­la tur­bo­vi­her­pu­na­hi­pin pitä­vän ongel­ma­na. Vaik­ka­pa että uraa­nin tuot­ta­mi­nen aiheut­taa enem­män hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä kuin ydin­voi­ma­lan tehoa vas­taa­van säh­kö­mää­rän tuot­ta­mi­nen kivi­hii­lel­lä. Sanoi­sin sen kum­mem­min sel­vit­tä­mät­tä että tuo nyt ei vaan voi miten­kään pitää paik­kaan­sa, ihan vaik­ka sil­tä poh­jal­ta että uraa­nin hin­ta on jotain kym­me­nes­osa tuo­te­tun säh­kön hin­nas­ta eli se käy­tet­ty öljy pitäi­si olla lähes ilmais­ta. Tämä on fik­tii­vi­nen ongel­ma. Ja se että tuo­ta fik­tii­vi­se­nä ongel­ma­na ei tar­koi­ta sitä ettei­kö pitäi­si kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä ongelmana.

 62. Ulkou­du sinä­kin siel­tä laa­ti­kos­ta eli täl­lä tar­koi­tan Voi­ma-leh­des­sä esi­tel­tyä yksiötäsi.

  Heh, täs­sä­pä rie­mas­tut­ta­va ns. kaa­li­hui­jaus­ta­paus. Voi­ma ei ole nimit­täin omien tie­to­je­ni mukaan kir­joit­ta­nut minus­ta eikä kum­mas­ta­kaan kir­jas­ta­ni kos­kaan yhtä ainut­ta sanaa. Ja itse olen jopa tul­kin­nut tämän, ehkä lii­an vai­no­har­hai­ses­ti, jon­kin­lai­sek­si mie­le­no­soi­tuk­sel­li­sek­si kiu­kut­te­luk­si sii­tä, että olen molem­mis­sa kir­jois­sa­ni voi­mak­kaas­ti kri­ti­soi­nut Voi­man edus­ta­maa ajat­te­lu­ta­paa — joka on minul­le mones­sa suh­tees­sa hyvin vie­ras ja vas­ten­mie­li­nen! Se ei ihme­tyt­täi­si minua, kos­ka ensim­mäi­ses­sä kir­jas­sa­ni­han jopa vit­tui­lin Voi­mal­le avoi­mes­ti nimel­tä mai­ni­ten (s. 219, vii­te 2).

  Muis­tis­sa­si on ilmei­ses­ti hämä­räs­ti Yli­op­pi­las­leh­ti, jos­sa kau­an kau­an kau­an sit­ten, vii­me vuo­si­kym­me­nen alku­puo­lel­la, oli jut­tu opis­ke­li­ja-asun­nos­ta­ni (ei yksiös­tä­ni), jos­sa asuin tila­päi­ses­ti muu­ta­man vuo­den olles­sa­ni min­kään­lais­ta jul­ki­suut­ta vie­lä saa­ma­ton täy­si­päi­väi­nen opis­ke­li­ja. Useam­pi kuin yksi valo­ku­vaa­ja on kyl­lä halun­nut pääs­tä nykyi­seen yksi­öö­ni, mut­ta olen aina kiel­täy­ty­nyt hyvin jyr­käs­ti, kos­ka se mui­nai­nen Ylk­kä­rin jut­tu oli niin lap­sel­li­nen ja väritetty.

  Sinä olet oiva mal­lie­si­merk­ki niis­tä itsen­sä mui­den ylä­puo­lel­le kohot­ta­jis­ta. Olit esim. (Suu­ri kaa­li­hui­jaus) hok­san­nut, että eski­moil­la ei ole­kaan niin mon­ta sanaa lumel­le kuin huhuis­sa väi­te­tään… Ja voi että olit fiksu.

  Et ilmei­ses­ti luke­nut kir­jan esi­pu­het­ta lain­kaan? Kir­joi­tin sii­nä, asian var­muu­den vuok­siuseil­la eri sana­muo­doil­la ilmai­se­mi­seen mon­ta sivua uhra­ten, että kir­ja­ni kir­joit­ta­mi­sen tar­koi­tuk­se­na ei lain­kaan ole oman mie­li­pi­tee­ni ilmai­se­mi­nen yli­pään­sä mis­tään asias­ta.

  Kuu­lin asian jo ala-asteella.

  Minä itse taas en kuul­lut, vaan vas­ta pal­jon myö­hem­mäl­lä iäl­lä. Tämä ei ollut lähes­kään ainoa paik­kan­sa­pi­tä­mä­tön usko­mus, jon­ka otin kir­jaan muka “yli­mie­li­ses­ti” muka “pil­kat­ta­vak­se­ni” täs­mäl­leen sik­si, että olin itse pitä­nyt aikoi­naan hyvä­us­koi­ses­ti sitä tote­na! Ilmei­ses­ti tämä oli­si pitä­nyt sanoa kir­jas­sa suo­raan. Tosin sii­nä tapauk­ses­sa joku oli­si toden­nä­köi­ses­ti sit­ten syyt­tä­nyt minua eli­tis­ti­ses­tä fals­kil­la nöy­ryy­den­tun­nus­tuk­sel­la leveilystä.

 63. Se mitä minä ihmet­te­len on, että eikö sil­le kat­ke­roi­tu­mas­sa ole­val­le kan­san­osal­le oli­si voi­nut kat­ke­roi­tu­mis­ke­hi­tyk­sen aika­na antaa yhtään perik­si? Edes pie­nim­mis­sä asioissa?

  Kuten asu­mis­tuen kor­ko­vä­hen­nys jon­ka pois­ta­mi­sen este on nime­no­maan se että se on maa­lais­jär­jen vas­tais­ta tai jär­je­tön ja teho­ton net­ti­sen­suu­ri joil­la on laa­ja ylei­sen mie­li­pi­teen tuki kos­ka pedo­fi­lia on hir­veä asia, tai ruo­an ALVin alen­nus kos­ka puh­das koti­mai­nen ruo­ka on tär­ke­ää? Täs­sä maas­sa on luke­ma­ton lis­ta asioi­ta jot­ka on pikai­sel­la­kin tutus­tu­mi­sel­la yksin­ker­tai­ses­ti type­räs­ti ja vahin­gol­li­sel­la taval­la hoi­det­tu, ja perus­syy sii­hen on että kor­jaa­mi­nen kuu­los­taa maa­lais­jär­jen vas­tai­sel­ta jos ei ole edes sitä vähää tutustunut.

 64. Osmo: “…sanoik­si puet­tu perus­suo­ma­lai­nen kri­tiik­ki perus­tuu mel­kein koko­naan vää­riin tie­toi­hin ja ymmärtämättömyyteen.” 

  Jaa­has. Entäs nämä: 

  Kes­tä­vyys­va­je — emme siis ota­kaan vel­kaa n. 8 miljardia/v pitääk­sem­me yllä hyvinvointiamme? 

  EU-krii­si — emme siis aio­kaan tukea tuh­la­ri­val­tioi­ta 12 mil­jar­dil­la euron lai­nal­la, ilman takuita? 

  Hyvin­voin­ti­val­tio — jul­kis­ta sek­to­ria kan­nat­taa kas­vat­taa edel­leen ja yrit­tä­jyyt­tä voi vai­keut­taa, kos­ka ahneis­ta yri­tyk­sis­tä on hyvin­voin­ti­val­tios­sa vain haittaa? 

  Maa­han­muut­to — byro­kraat­tien mukaan tar­vit­sem­me 200 000 yri­tys­tä lisää pelas­ta­maan hyvin­voin­ti­val­tion (vert. ed.?), joten maa­han pitää tuo­da 300 000 ulko­maa­lais­ta, läh­tö­maal­la ei väliä?

  Työ­urat — elä­kei­kää pitää nos­taa, kos­ka 80 % työ­voi­mas­ta ei kes­tä töis­sä edes eläkeikään? 

  Eikö tuos­sa lue­tel­tu val­lit­se­via vih­rei­tä, sini­siä ja punai­sia totuuksia? 

  Mis­sä koh­taa tie­dot ovat vää­rät ja mis­sä koh­taa on ymmär­ret­ty väärin?

 65. Tom­mi Uscha­nov, jut­tusi oli aivan oikeas­ti höl­mö. Nimit­täin, meil­lä on oikeas­ti perus­tel­lut syyt hal­vek­sia eli­tis­te­jä (=vih­reät jne.), mut­ta eli­tis­teil­lä ei ole todel­li­sia perus­tel­tu­ja syi­tä hal­vek­sia taval­lis­ta kansaa.

  Näil­tä vihe­re­li­tis­teil­tä jää vain täl­löin tajua­mat­ta se, että jot­kut mais­te­rin­pa­pe­rit eivät ker­ro käy­tän­nös­sä mitään älyk­kyy­des­tä var­sin­kaan nyky­ai­ka­na, jol­loin käy­tän­nös­sä jokai­nen pys­tyy ne hank­ki­maan halu­tes­saan. Kaik­ki eivät kui­ten­kaan edes halua, vaan moni halu­aa “oikei­siin töi­hin”, mikä onkin maam­me hyvin­voin­nin kan­nal­ta hyvä asia, sil­lä nämä “oikeat työt” tuot­ta­vat maa­ham­me oike­aa aineel­lis­ta hyvinvointia — -.

  Näis­sä “sivis­ty­neis­tö sitä suvait­se­vais­to tätä eli­tis­ti­set eli­tis­tit eli­tis­mei­neen tuo­ta” ‑jutuis­sa on ongel­man­sa, että esi­mer­kik­si minä itse en täy­tä usein juu­ri mitään niis­tä sisäl­löl­li­sis­tä mää­reis­tä, joi­ta käsit­teil­le itse­var­mas­ti rois­kais­taan. Sil­ti jou­dun aivan jat­ku­vas­ti kes­kus­te­lui­hin, jois­sa minut sijoi­te­taan pika­vauh­tia “tyy­pil­li­sen eli­tis­ti­sen vih­reän äly­mys­tön” edustajaksi.

  En ole apu­ra­ha­tut­ki­ja, en edes mais­te­ri — vaik­ka se välil­lä luki vää­rä­nä tie­to­na jopa Wiki­pe­dia-artik­ke­lis­sa­ni. Olen kyl­lä teh­nyt mais­te­rin tut­kin­nos­ta suu­rim­man osan aina gra­dua myö­ten, mut­ta pie­ni pala sivuai­neo­pin­to­ja puut­tuu, ja täs­tä syys­tä en ole tois­tai­sek­si saa­nut mais­te­rin pape­rei­ta. Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten olin pari vuot­ta pät­kä­töis­sä puo­li­päi­väi­se­nä tut­ki­musas­sis­tent­ti­na yli­opis­tol­la, mut­ta sitä ennen ja sen jäl­keen olen aina ollut yksi­no­maan yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la näis­sä kuu­lui­sis­sa ns. “oikeis­sa töissä”.

  On väi­tet­ty, että äly­mys­tö vihaa yrit­tä­jyyt­tä, “oikei­ta töi­tä”, vien­ti­teol­li­suut­ta ja niin edel­leen. Olen yrit­tä­jä ja isoh­ko osa myyn­nis­tä­ni tapah­tuu ali­hank­ki­ja­na koti­mai­sil­le vien­ti­teol­li­suu­den yrityksille.

  On väi­tet­ty, että äly­mys­tö ei ole arjes­saan kos­ke­tuk­sis­sa maa­han­muut­ta­jien kans­sa toi­sin kuin myyt­ti­nen “perus­duu­na­ri” (ja täs­sä, kuten aina, tar­koi­te­taan “maa­han­muut­ta­jil­la” sitä pien­tä vähem­mis­töä heis­tä, jon­ka ihon­vä­ri on eri kuin kan­ta­väes­töl­lä). Olen kos­ke­tuk­sis­sa hei­dän kans­saan joka ainoa päi­vä; asun Itä-Hel­sin­gis­sä ker­ros­ta­lo­lä­hiös­sä, jos­sa hei­tä on hyvin pal­jon. Lähim­mät ovat seinäntakanaapureitani.

  On väi­tet­ty, että äly­mys­tön mie­les­tä on rikos olla val­koi­nen suo­men­kie­li­nen syn­ty­pe­räi­nen suo­ma­lai­nen mies. Olen val­koi­nen suo­men­kie­li­nen syn­ty­pe­räi­nen suo­ma­lai­nen mies enkä tun­ne min­kään­lais­ta itsein­hoa. Pidän Väi­nö Lin­nas­ta ja Ola­vi Virrasta.

  On väi­tet­ty, että äly­mys­tö syö sus­hia mut­ta ei syö mak­ka­raa. En pidä sus­his­ta, mut­ta syön suo­ma­lais­ta mak­ka­raa mel­kein joka viik­ko. Olen vie­lä­pä kään­ty­nyt takai­sin lihan­syö­jäk­si oltua­ni nuo­rem­pa­na jon­kin aikaa kas­vis­syö­jä. Tänään jou­duin vaa­li­ko­nees­sa miet­ti­mään, väli­tän­kö lop­pu­jen lopuk­si oikeas­ti sii­tä kuo­lee­ko sai­maan­norp­pa suku­puut­toon, ja pää­dyin sii­hen etten välitä.

  On väi­tet­ty, että äly­mys­tö vihaa irra­tio­naa­li­ses­ti tek­no­lo­gi­aa ja esim. yksi­tyi­sau­toi­lua ja ydin­voi­maa. Olen enti­nen Tek­nii­kan Maa­il­man kes­to­ti­laa­ja, en vas­tus­ta ydin­voi­maa (toi­sin kuin perus­suo­ma­lais­ten nykyi­nen edus­kun­ta­ryh­mä) ja minul­la on B‑ajokortti.

  On väi­tet­ty, että äly­mys­tö juo puna­vii­niä (Mat­ti Apu­nen tiis­tain Hesa­ris­sa). Olen absolutisti.

  Olen itseen­sä käper­ty­vä nurk­ka­pat­rioot­ti nau­ret­ta­viin äärim­mäi­syyk­siin saak­ka. Viih­dyn Suo­mes­sa niin hyvin, että olen käy­nyt ulko­mail­la 36 vuo­den aika­na vain kym­men­kun­ta ker­taa kol­mes­sa eri maas­sa, pisim­mil­lään vii­kon ja kauim­mil­laan 2000 kilo­met­rin päässä.

  Täs­tä kai­kes­ta huo­li­mat­ta äänes­täi­sin perus­suo­ma­lai­sia vii­mei­se­nä edus­kun­nan nykyi­sis­tä kah­dek­sas­ta puo­lu­ees­ta ja alkaa näyt­tää yhä pahem­min sil­tä, että äänes­tän sitä vas­toin nime­no­maan vihreitä.

  Olen jul­kais­sut pari kir­jaa (mitään apu­ra­ho­ja ano­mat­ta ja saa­mat­ta) ja suo­men­ta­nut nii­tä kym­men­kun­ta, joten kai kui­ten­kin kuu­lun “sivis­ty­neis­töön” tai “äly­mys­töön” aina­kin jos­sain näi­den sano­jen ylei­ses­ti käy­te­tyis­tä mer­ki­tyk­sis­tä. Minua on haas­ta­tel­tu Hesa­riin ja olen ollut aamu-TV:ssä — mut­ta iro­ni­ses­ti sik­si, että olen aja­tel­lut, että mie­luum­min minä kuin joku type­rä ja yli­mie­li­nen suo­ma­lai­sen äly­mys­tön edus­ta­ja. Kuu­lun myös par­jat­tuun HS-raa­tiin — mut­ta iro­ni­ses­ti sik­si, että olen aja­tel­lut, että mie­luum­min minä kuin joku type­rä ja yli­mie­li­nen suo­ma­lai­sen äly­mys­tön edustaja.

  Kyl­lä, per­suis­ta maa­lail­lut uhka­ku­vat mene­vät niin usein niin koo­mi­ses­ti pie­leen, että jon­kin täy­tyy olla vaka­vas­ti vial­la nii­den taus­tal­la. Mut­ta täs­mäl­leen samal­la taval­la mene­vät pei­li­ku­va­mai­sen tar­kas­ti myös “vih­reäs­tä eli­tis­tiä­ly­mys­tös­tä” maa­lail­lut uhka­ku­vat.

  Enem­pää en jak­sa has­su­tuk­sii­si vas­tail­la, vaan saat minun puo­les­ta­ni ihan hyvin esit­tää sen vii­mei­sen sanan ja kuvi­tel­la, että vas­taa­mat­to­muu­te­ni osoit­taa sinun voit­ta­neen väittelyn.

  Kii­tos.

 66. Mie­len­kiin­toi­nen aloi­tus­pu­heen­vuo­ro Osmo Soi­nin­vaa­ral­ta. Pii­kik­kyy­des­sään (lue: sii­li­mäi­syy­des­sään) ehkä yksi par­hais­ta kir­joi­tuk­sis­ta, joi­ta olen Osmol­ta lukenut.

  Aka­tee­mi­suus on mie­len­kiin­toi­nen tee­ma jo itses­sään, var­sin­kin jos sil­le anne­taan lii­an suu­ri pai­noar­vo poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Tosi­aan aka­tee­mi­suus ei sai­si nous­ta lii­kaa pää­hän, kos­ka poli­tii­kas­sa äänes­tä­jil­tä, siis aivan kai­ken­lai­sil­ta äänes­tä­jil­tä, tule­van palaut­teen käsit­te­lyn pitäi­si olla kes­kei­ses­sä ase­mas­sa poliit­ti­sen “oraak­ke­lia­ka­tee­mi­suu­den” sijaan.

 67. Nämä vaa­lit ovat pro­tes­ti­vaa­lit. Kuka on tyy­ty­mä­tön mihin­kin: elä­ke, mamut, oma avio­ero, her­ro­jen bonuk­set, työt­tö­myys, eliit­ti, verot, EU, sai­raus, naa­pu­rin auto, rys­sät, ben­san hin­ta, kave­rin kala­va­leet, olii­vin vil­je­ly, kau­pan kass­ajo­not. Per­sut on tähän paras pur­kau­tu­mis­tie. He ovat luvan­neet hoi­taa kaik­kien unoh­det­tu­jen asiat. On tulos­sa mie­len­kiin­toi­nen nel­jä vuotta.

 68. Kat­son juu­ri niin­ku TV 2:n Pres­siklu­bia niin­ku. Must se on niin­ku sen merk­ki niin­ku et osaa niin­ku olla fik­sum­pi niin niin­ku kuin niinku…

 69. tpyy­luo­ma: “Täs­sä maas­sa on luke­ma­ton lis­ta asioi­ta jot­ka on pikai­sel­la­kin tutus­tu­mi­sel­la yksin­ker­tai­ses­ti type­räs­ti ja vahin­gol­li­sel­la taval­la hoi­det­tu, ja perus­syy sii­hen on että kor­jaa­mi­nen kuu­los­taa maa­lais­jär­jen vas­tai­sel­ta jos ei ole edes sitä vähää tutustunut.”

  En sano­nut, että kaik­ki asiat maa­il­mas­sa oli­si alis­tet­ta­va maa­lais­jär­jel­le. Sanoin, että jokin aika sit­ten mikä tahan­sa maa­lais­jär­keen käy­pä ehdo­tus oli aina “popu­lis­mia”. Sil­loin­kin, kun maa­lais­jär­ki ja syväl­li­sem­pi har­kin­ta ovat yhdenmukaiset.

  Olen­ko mie­les­tä­si vää­räs­sä sii­nä, että ihmi­sil­le on täl­lä ja edel­li­sel­lä hal­li­tus­kau­del­la annet­tu vähän lii­kaa tur­hau­tu­mi­sen aihei­ta? Onko joten­kin epä-älyl­lis­tä sanoa, että toteu­tet­ta­va poli­tiik­ka kan­nat­tai­si suun­ni­tel­la niin, että ihmi­set eivät seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa äänes­tä kos­tok­si huru-ukkeleita?

  Jos aja­tel­laan, että ihmi­set sie­tä­vät jon­kin tun­te­mat­to­man mää­rän epä­suo­sit­tu­ja lake­ja ennen kuin kos­ta­vat pro­tes­ti­ää­nil­lä, eikö tämä hal­li­tuk­sen epä­suo­sio­pää­oma kan­nat­tai­si sääs­tää nii­hin asioi­hin, jois­sa asian­tun­ti­ja­tie­to ja maa­lais­jär­ki ovat ris­ti­rii­das­sa? Pois­tet­tai­siin vaik­ka se asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­ny­soi­keus ja vähän vähem­män pako­tet­tai­siin ihmi­siä kai­va­maan kym­me­nen ton­nin hin­tai­sia toi­mi­mat­to­mia pien­puh­dis­ta­moi­ta pihoi­hin­sa ja sillee?

  Vas­tus­tin äly­tön­tä net­ti­sen­suu­ri­la­kia, mut­ta suo­raan sanot­tu­na en muis­ta mis­tä aloi­te sen sää­tä­mi­sek­si läh­ti. Tus­kin se kui­ten­kaan mil­tään suu­rel­ta kan­san­liik­keel­tä tuli, vaan olen mel­ko var­ma että se oli ylhääl­tä alas joh­det­tua tyh­myyt­tä, jos­sa hävet­tä­vää oli­si ensi­si­jai­ses­ti ymmär­tä­mät­tö­mil­lä päät­tä­jil­lä, ei ymmär­tä­mät­tö­mäl­lä ylei­söl­lä. (Tie­tys­ti peli oli ymmär­tä­mät­tö­män ylei­sön täh­den jo mene­tet­ty sit­ten, kun laki oli ehti­nyt ede­tä tar­peek­si pitkälle.)

 70. Tap­sa, esi­tät reper­tu­aa­rin per­su­väit­tei­tä ikään kuin ne oli­si­vat totuus. Todel­li­suu­des­sa ne ovat mie­li­pi­tei­tä ja osa vie­lä vir­heel­li­siä. Poli­tii­kas­sa tämä ei tie­ten­kään ole tavatonta.

 71. Hyvä kes­kus­te­lu. Per­su­ja ilmei­ses­ti kel­jut­taa esim. van­ho­jen puo­luei­den polii­tik­ko­jen hen­ki­lö­koh­tai­sen edun ja kär­ri­ää­rin edis­tä­mi­nen kysee­na­lai­sil­la mie­li­ku­vil­la samal­la kun puo­luei­den erot ovat supis­tu­mas­sa hal­li­noin­ti­ta­po­jen eroi­hin ja kave­rien etu­jen pai­no­tuk­siin. Jos­pa kyse onkin ylei­ses­tä moraa­li­ses­ta ryh­ti­liik­kees­tä, jol­la ei vält­tä­mät­tä ole kohe­rent­tia mark­ki­noin­ti­ka­ve­rei­den laa­ti­maa ohjel­maa, vaan pyri­tään tun­teel­la ravis­ta­maan puus­ta mädät ome­nat pois. Poli­tiik­ka suo­ma­lai­sit­tain on kui­ten­kin sivis­ty­neem­pi tapa hoi­taa täl­lai­sia asioi­ta kuin esim. enti­sen Jugos­la­vian poliit­ti­sen elä­män put­saus (yksi puo­lue, mon­ta fraktiota).
  Muu­ten olen sitä miel­tä, että voi­tai­siin har­ki­ta kan­san­edus­ta­jien toi­mi­kausien rajoit­ta­mis­ta kah­teen peräk­käi­seen ja sen jäl­keen aina­kin yhden vaa­li­kau­den tau­ko. Samal­la luo­pu­mi­se­lä­ke pitäi­si kor­va­ta puo­len vuo­den palk­kaa vas­taa­val­la kul­tai­sel­la kädenpuristuksella.

 72. Ihmet­te­len hie­man sitä, että kukaan ei tois­tai­sek­si ole anta­nut bril­jant­tia ana­lyy­siä sii­tä, että mik­si per­sut vetoa­vat mie­hiin mut­ta ei nai­siin. Mik­si tämä “luot­ta­mus­pu­la” van­hoi­hin puo­luei­siin kos­kee vain miehiä?

  Toi­sek­si itseä­ni per­suis­sa vie­hät­tää se, että esim. Hal­la-aho on toh­to­ri kuten itse­kin olen. Kun lukee Hal­la-ahon teks­te­jä, niin huo­maa, että sii­nä kir­joit­taa mies, joka ei tee argu­men­toin­ti­vir­hei­tä. Uskoi­sin, että tämä on toh­to­ri­kou­lu­tuk­sen tulos­ta. En tosin asu hesas­sa joten en voi äänes­tää halla-ahoa.

 73. Otok­sia Geor­ge Lakoff kir­jas­ta “Dont think of an elephant”:

  People make decis­sions about poli­tics and can­di­da­tes based on their value sys­tem, and the lan­gua­ge and fra­mes that invo­ke tho­se values. Fra­ming is about lan­gua­ge that fits your worldview. 

  Concepts are not things that can be chan­ged just by someo­ne tel­ling us a fact. We may be pre­sen­ted with facts, but for us to make sen­se of them, they have to fit what is alrea­dy in the synap­ses of the brain. Thats what hap­pens when progres­si­ves just confront con­ser­va­ti­ves with the facts. It has no effect unless the con­ser­va­ti­ves have a fra­me that makes sen­se of the facts.…

  Many of the ideas that out­ra­ge progres­si­ves are what con­ser­va­ti­ves see as truths — pre­sen­ted from their point of view. The truth alo­ne will not set you free.…

  Voters will not vote their self-inte­rest. They vote their iden­ti­ty, for who they iden­ti­fy with. And if their iden­ti­ty fits their self-inte­rest, they will vote for that. 

  Hypocog­ni­tion: the lack of the ideas you need, fixed fra­me that can be evo­ked by a word or two. Progres­si­ves are suf­fe­ring from mas­si­ve hypocog­ni­tion.… They need to be repea­ted over and over again, and refi­ned until they take teir right­ful place in our synap­ses. Con­ser­va­ti­ves are win­ning whe­re they have succes­ful­ly fra­med the issues. 

  Progres­si­ves are cons­tant­ly under attack by con­ser­va­ti­ves. It leads to poli­tics that are reac­ti­ve, not proactive. 

  Mie­les­tä­ni erit­täin sovel­let­tä­vis­sä perus­suo­ma­lais politiikkaan.

 74. Osm­Soi: Per­su­jen kes­kuu­des­sa on kes­ki­mää­räis­tä sel­väs­ti vähem­män aka­tee­mi­ses­ti koulutettuja –
  ———–

  Ethän säkään ole kuin lisens­si, joka on ollut
  assarina

  Pidät­kö tätä aka­tee­mi­suu­te­na jotenkin?

  Entä se tei­dän työs­sä kos­kaan käy­mä­tön työ­mi­nis­te­ri, joka on hum. kand.

  Mis­tä asti hum. kand. ja assa­ri ovat
  olleet joten­kin eri­tyi­sen akateemisia.

 75. az:n kri­tiik­ki sisäl­tö­jen puut­tees­ta eri puo­luei­den poli­tii­kas­sa ja eten­kin sitä kos­ke­vas­sa vies­tin­näs­sä on var­mas­ti oikeu­tet­tua. Kokoo­muk­sen vii­me pre­si­den­tin­vaa­leis­ta alkaen käyt­tä­mät mie­li­ku­va­kam­pan­jat, joi­ta monet muut­kin puo­lu­eet (vih­reät­kin) ovat ryh­ty­neet jäl­jit­te­le­mään, ovat subs­tans­sil­taan aivan höt­töä. Per­su­jen kan­na­tuk­sen nousu on luul­lak­se­ni joil­ta­kin osin backlas­hia fii­lik­siä pai­not­ta­vaan, läs­syt­tä­vään mie­li­ku­va­po­li­tiik­kaan, joka on ollut nousus­sa vii­mei­set vii­ti­sen vuotta.

  Tämä ei kui­ten­kaan muu­ta sitä Soi­nin­vaa­ran alku­pe­räi­ses­sä teks­tis­sään totea­maa tosi­seik­kaa, että per­sut pyr­ki­vät har­ki­tus­ti vetoa­maan pes­si­mis­miin, kiuk­kuun ja pro­tes­tiin sii­nä mis­sä kokoo­mus pyr­ki 2006 ja 2007 har­ki­tus­ti vetoa­maan opti­mis­miin ja toi­voon. Ase­tel­ma on minus­ta sikä­li levot­to­muut­ta herät­tä­vä, että ensin­mai­nit­tu­jen tee­mo­jen varas­sa val­taan nous­seet ovat har­voin teh­neet järin raken­ta­vaa tai hedel­mäl­lis­tä poli­tiik­kaa. (En tar­koi­ta tätä mik­si­kään dra­maat­ti­sek­si vih­jauk­sek­si, kort­ti­kor­tit voi pitää taskussa.)

  Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­sen poh­dis­ke­le­vaan, jos­kaan ei toki per­su­ja imar­te­le­vaan, teks­tiin on rea­goi­tu hyvin ärhä­käs­ti Gand­hi-sitaa­tein, “pök­syt tutisee”-kommentein ja eli­tis­mi­syy­tök­sin. Ver­tai­lu­koh­dik­si pari per­su­jen puo­lue­joh­don kan­nan­ot­toa vihreistä:

  http://timosoini.fi/2010/08/kateudesta-vihreat-vihreat/

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2010/09/1193250/perussuomalaiset-vihrea-vouhotus-homo–ja-lesboliittoineen-takaisin-marginaaliin

 76. Tuo Tom­min pur­kaus eli­tis­mis­tä ei mer­kit­se oikein mitään. Voi olla, että useim­mat pitä­vät itse­ään mui­ta parem­pi­na jois­sain tai useis­sa­kin suh­teis­sa, mut­ta ei köy­hä mökin asuk­ki näe itse­ään eliit­tiin kuu­lu­va­na sii­nä mie­les­sä kuin par­la­men­taa­ri­ses­sa poli­tii­kas­sa tar­koi­te­taan. Eliit­ti on talou­del­lis­ta, oikeu­del­lis­ta yms. valtaa.

 77. Mat­ti:

  Ihmet­te­len hie­man sitä, että kukaan ei tois­tai­sek­si ole anta­nut bril­jant­tia ana­lyy­siä sii­tä, että mik­si per­sut vetoa­vat mie­hiin mut­ta ei nai­siin. Mik­si tämä “luot­ta­mus­pu­la” van­hoi­hin puo­luei­siin kos­kee vain miehiä?”

  Per­su­jen suo­sion nousu­han perus­tuu koh­tuul­li­sel­ta osin maaa­han­muut­to­kriit­ti­syy­teen. Mamu­krii­ti­koi­den jou­kos­ta tai nii­den sym­pa­ti­see­raa­jis­ta ei pahem­min nai­sia löy­dy. Nai­set haluu yleen­sä olla “hyvien” asioi­den puo­les­ta ja “paho­ja” vas­taan ja mukau­tua val­lit­se­viin nor­mei­hin. Yleen­sä aina kun syn­tyy jotain uuden­lais­ta poliit­tis­ta lii­keh­din­tää, se on aluk­si miesvetoista.

 78. Voit­ko esi­mer­kik­si väit­tää, että PS:n lin­ja, sen enem­pää soi­ni­lais­ten kuin hal­la-aho­lais­ten oli­si mer­kit­tä­väs­ti muut­tu­nut niil­tä ajoil­ta kun puo­lu­een kan­na­tus oli vain muu­ta­man pro­sent­tiyk­si­kön luok­kaa?

  No en tie­ten­kään voi väit­tää. Sehän täs­sä onkin: perus­suo­ma­lai­set läh­ti nousuun aika­na, jol­loin PS oli yhtä­kuin Soi­nin irvi­kis­sa­mai­nen habi­tus ja lep­poi­sa EU-vas­tai­nen hölö­tys. Ei sil­loin ollut mitään sen kum­mem­paa lin­jaa, jotain jään­tei­tä SMP:n kul­ta-ajois­ta ehkä ja sitä kaut­ta äänes­tä­jä­poh­jaa ja puo­lueor­ga­ni­saa­tio­ta (joka ilmei­ses­ti on aika toi­mi­va, näin olen ymmärtänyt).

  Sen pääl­le on nyt kasaan­tu­nut kan­na­tus­ta, jon­ka hedel­miä ollaan jo jake­le­mas­sa ympä­ri maa­kun­tia, minis­te­rin­salk­kui­na ja valio­kun­ta­paik­koi­na. Lin­jat­to­muus ei hai­tan­nut, eikä sitä voi­nut pitää oikein min­kään­lai­se­na petol­li­suu­te­na­kaan niin­kau­an kun kan­na­tus oli siel­lä parin pro­sen­tin kieppeillä. 

  Olet myös oikeas­sa sii­nä, että puo­lue on toden­nä­köi­ses­ti yllät­ty­nyt näis­tä kan­na­tus­lu­ke­mis­ta. Kaik­ki var­maan ovat. Sen kan­na­tus­lu­ku­jen pääl­lä on nyt kel­lut­tu puo­li­sen vuot­ta, vaa­lit ovat muu­ta­man vii­kon pääs­tä, ja kenel­le­kään ei ole vie­lä­kään sel­vää juu­ri­kaan minun kir­joit­ta­maa­ni enem­pää, min­kä­lai­sel­la ohjel­mal­la hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin lähdetään.

  Eikä sii­nä kaik­ki, PS:n nousu on saa­nut muut puo­lu­eet niin järei­siin puo­lus­tus­a­se­miin ja median niin fik­soi­tu­maan PS:ään, että kenel­lä­kään muul­la­kaan puo­lu­eel­la eivät ole ohjel­ma­ky­sy­myk­set pääs­seet oikein miten­kään pin­taan jul­ki­suu­des­sa. Koko vaa­lie­na­lus­kes­kus­te­lu, tilan­tees­sa, jos­sa bud­jet­ti­va­je on aivan lii­an iso, kipei­tä kysy­myk­siä on pak­ko rat­koa seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la, ja muu­ten­kin edes­sä on pal­jon tun­te­mat­to­mia ja ris­ki­te­ki­jöi­tä — esi­mer­kik­si öljyn hin­ta voi seu­raa­van edus­kun­nan aika­na puh­koa hel­pos­ti­kin 200 dol­la­ria tyn­ny­ril­tä — ja kan­sa on käy­tän­nös­sä pimen­nos­sa sen suh­teen, mitä puo­lu­eet oikeas­taan aiko­vat tehdä. 

  Tämä tilan­ne on täy­sin jär­kyt­tä­vä. Sii­nä on se hyvä puo­li, että kun pak­ka lai­te­taan toden teol­la nyt sekai­sin, niin ensi vaa­li­kau­del­la voi tapah­tua vaik­ka mitä. Jos edus­kun­nan mah­dol­li­ses­ti suu­rim­man edus­kun­ta­ryh­män poruk­ka on kir­ja­va, lin­ja­ton sak­ki kel­ta­nok­kia, mitä tahan­sa voi tapahtua. 

  Se on tiet­ty tot­ta, että ei se perus­suo­ma­lais­ten vika ole. He ovat ainoa uskot­ta­va kana­va, jota pit­kin tämä mas­sii­vi­nen tyy­ty­mät­tö­myys pur­kau­tuu. En minä pahek­su ketään sii­tä tyy­ty­mät­tö­myy­den ilmai­sus­ta, enkä edes perus­suo­ma­lai­sia. Mut­ta täs­sä todis­te­taan nyt pro­ses­sia, jon­ka Tom­mi U. on tois­ta­nut usein: ne ihmi­set, jot­ka eni­ten ja kova­ää­ni­sim­min jos­tain ongel­mas­ta valit­ta­vat, yleen­sä tie­tä­vät sii­tä kaik­kein vähi­ten. Vaa­lien jäl­keen edus­kun­nas­sa on luok­kaa tusi­nan ver­ran tony­hal­mei­ta. Enkä tar­koi­ta täl­lä nyt piri­päi­tä pys­sy­mie­hiä, vaan kave­rei­ta, jot­ka kuvit­te­le­vat kan­sa­kun­nan joh­ta­mi­sen hoi­tu­van vasem­mal­la kädellä.

 79. Ehkä­pä kir­joit­ta­ja peläs­tyi sitä, että nyt poli­tii­kas­sa on vuo­siin vaih­toeh­to? Perus­suo­ma­lais­ten imus­sa on jo joka vii­des Suo­ma­lai­nen, siis vih­reät ovat mar­gi­naa­li­nen vähem­mis­tö ver­rat­tu­na perussuomalaisiin.
  Perus­suo­ma­lais­ten ensi­si­jai­nen vaih­toeh­to ja teh­tä­vä ei ole ajaa teol­li­suut­ta pois Suo­mes­ta. Perus­suo­ma­lai­set eivät halua ensi­si­jai­ses­ti pelas­taa euroop­paa. Tär­kein teh­tä­väm­me on kes­kit­tyä oman maam­me asioi­hin, joka on päin­vas­toin kuin vih­reät jot­ka ovat aktii­vi­ses­ti hyvää tar­koit­ta­vi­na höl­möi­nä toteuttaneet.

  Soi­ni­vaa­ra voi­si mie­lum­min ker­toa, mit­kä ovat TOP 5 poliit­tis­ta saa­vu­tus­ta vih­reil­lä vii­mei­sim­män nel­jän vuo­den aika­na. Siis ker­to­koon teot aikaan­saa­mi­sis­ta, eivät höpön­lö­pön para­siit­ti puheet.

  Lopuk­si! Oli­sit voi­nut las­kea meil­le ymmär­tä­mät­tö­mil­le PS:n kan­nat­ta­jil­le, kuin­ka mon­ta euroa/Suomalainen on vakaus­ra­has­tol­le mak­set­ta­va 1.44 mrd euroa (1440/5). Vih­reät ovat hal­li­tuk­ses­sa ollet sum­maa hyväk­sy­mäs­sä. Kir­joit­te­le sit­ten para­sii­teis­ta, kun havait­set kuin­ka val­ta­vaa sum­ma on nel­jä hen­ki­sel­le per­heel­le. Keräät­te­kö rahat vakuus­ra­has­toil­le ilmas­ton­muu­tok­sen nimis­sä kerät­tä­vil­lä energiaveroilla?

 80. Pari Osmon räi­ke­ää loo­gis­ta ristiriitaa.

  1) Ker­rot per­su­jen kan­nat­ta­jien ole­van työ­tä­te­ke­viä mie­hiä. Samal­la syy­tät per­su­ja ja hei­dän äänes­tä­ji­ään para­sii­teik­si. Ker­rot­ko kuka oikeas­ti mak­saa tämän vih­rei­den har­joit­ta­man maa­il­man­sy­lei­ly­po­li­tii­kan, jos­sa maas­sam­me ole­via, tän­ne rahaa tuo­mat­to­mia, hyy­sä­tään tulk­ki­pal­ve­lui­ta myö­den? Onkos mak­sa­ja­na ne työ­tä­te­ke­vät mie­het vai vih­rei­den opiskelijakannattajat?

  2) Kir­joi­tit “On toi­vot­ta­vaa, että perus­suo­ma­lais­ten kas­va­va tuki uudis­tai­si poli­tiik­kaa ja poli­tii­kan kiel­tä ja kui­lua kan­san ja elii­tin välillä. ”

  Toi­vot siis kui­lun kas­va­van kan­san ja elii­tin välil­lä. Tör­keä aja­tus mut­ta sopii vih­rei­den ylem­myy­den­tun­toi­seen asenteeseen.

  Teks­tis­tä­si pais­taa läpi van­han­ai­kai­nen kateus. Per­sut ovat löy­tä­neet liik­ku­vat äänes­tä­jät ja van­hat puo­lu­eet ihmet­te­le­vät mik­si näin kävi. Sinul­la ei ikä­vä kyl­lä näy­tä ole­van kykyä ana­ly­soi­da tilan­net­ta täs­tä eteenpäin.

  1. Samal­la syy­tät per­su­ja ja hei­dän äänes­tä­ji­ään parasiiteiksi.

   En syyt­tä­nyt äänes­tä­jiä parasiiteiksi.Pikemminkin uhreik­si. Lue uudestaan. 

   On toi­vot­ta­vaa, että perus­suo­ma­lais­ten kas­va­va tuki uudis­tai­si poli­tiik­kaa ja poli­tii­kan kiel­tä ja kui­lua kan­san ja elii­tin välillä.

   Kii­tos, täs­tä puut­tuu sana “supis­tai­si” Kävin korjaamassa.

 81. Hau­as­kaa tämä vih­rei­den aka­tee­mi­suus, kun heil­lä on pre­si­dent­tieh­dok­kaa­na­kin vain yli­op­pi­las. En kyl­lä muis­ta että aikoi­hin Suo­mes­sa oli­si täl­tä­poh­jal­ta pääs­ty pre­si­den­tik­si. Ilmei­ses­ti sta­di­lai­suus päte­vöit­tää kaik­keen. Itse olen jopa jou­tu­nut väit­te­le­mään pääs­täk­se­ni kv. hom­miin kun­nol­la, mut­ta oikeal­la poliit­te­sel­la kan­nal­la se onnis­tuu helpommin.

 82. Otok­sia Geor­ge Lakoff kir­jas­ta “Dont think of an elephant”:

  Ilmai­nen vih­je (luu­li­sin ole­van hin­tan­sa arvoi­nen) kai­kil­le ter­ve­jär­ki­sil­le polii­ti­koil­le ja tule­vil­le polii­ti­koil­le. Luke­kaa Lakof­fia. Mie­luum­min mon­ta kertaa.

 83. Mau­no: “…ensim­mäi­sen ker­ran mies-muis­tiin voi äänes­tä­mäl­lä saa­da aikaan kaa­os­ta ja vähän epä­mu­ka­vuut­ta elii­tin niin järk­ky­mät­tö­mään ja romant­ti­seen arkeen.”
  Näin toki voi aja­tel­la jos suh­tau­tuu pää­tök­sen­te­koon vain har­mit­to­ma­na peli­nä. Se osa poliit­ti­ses­ta elii­tis­tä, joka itsek­kääs­ti kat­soo vain omaa etu­aan vähät välit­tää täl­lai­ses­ta pro­tes­tis­ta. Eihän per­su­ja­kaan kan­na­ta 80% äänes­tä­jis­tä. Ne jot­ka oikeas­ti halua­vat edis­tää yhteis­tä hyvää ovat syys­tä huo­lis­saan: niin hui­ke­aan talou­del­li­seen uhka­pe­liin per­su­jen EU:sta irtau­tu­mi­set toteu­tues­saan Suo­men vei­si­vät. Ja talou­del­li­nen eliit­ti taas useim­mi­ten pär­jää mul­lis­tuk­sis­sa. Suu­rim­pi­na kär­si­jöi­nä ovat aina jo muu­ten­kin vähäosaiset.

 84. Kun Hal­la-ahos­ta puhu­taan niin kat­soin Hom­ma-vaa­li­ko­net­ta. Juma­lan­pilk­ka­ky­sy­myk­seen (pitä­sis­kö lain kiel­tää pyhien asoi­den pilk­kaa­mi­nen) OS vas­taa ole­van­sa “jos­sain mää­rin eri miel­tä”, mutta
  “Hyvää makua tulee sivis­ty­neen ihmi­sen nou­dat­taa, mut­ta Han­nu Sala­man tuo­mi­ko oli väärä.”
  Sii­tä on jo yli 40 vuotta.
  Mitä miel­tä Soi­nin­vaa­ra mah­taa olla Hal­la-ahon vas­taa­vas­taa tuo­mios­ta, joka kui­ten­kin on huo­mat­ta­vas­ti ajankohtaisempi?

 85. Vie­rai­lin tämän ket­jun takia Perus­suo­ma­lais­ten sivuil­la ja sivistyin/heräsin minä­kin apri­koi­maan, onko tämä todel­la tot­ta vai val­het­ta kun­non Neu­vos­to­liit­to­tyy­liin eli onko meil­lä EU-sen­suu­ri päällä.

  Copy/pastea siel­tä:

  EU:n paras net­to­mak­sa­ja Suomi
  Kun suo­ma­lai­set vuon­na 1994 val­mis­tau­tui­vat kan­sa­nää­nes­tyk­seen Suo­men liit­ty­mi­ses­tä Euroo­pan unio­niin, kyl­lä-puo­li vakuut­ti maam­me saa­van unio­nis­ta enem­män rahaa kuin sin­ne mak­sai­sim­me, että oli­sim­me “net­to­saa­ja”. Kuin­kas sit­ten kävikään?
  Olem­me net­to­mak­sa­ja. Käy­tän­nös­sä tapah­tuu niin, että lähe­täm­me rahaa Brys­se­lin kaut­ta muil­le mail­le ja kat­som­me, pal­jon­ko saam­me takai­sin. Net­to­mak­su on hävik­ki, joka syn­tyy mat­kal­la. Yhtä vuot­ta lukuun otta­mat­ta sit­ten 1995 olem­me olleet mak­sa­jan roo­lis­sa, mikä on ylei­ses­ti tie­dos­sa. Var­si­nai­nen uuti­nen on se, kuin­ka pal­jon ja hui­mas­ti EU-mak­sut ovat nous­seet vie­lä 2000-luvun alun reip­paas­ta 200 mil­joo­nan tasosta.

  Mak­su­taa­kan kas­vu joh­tuu val­tion­pää­mies­ten Euroop­pa-neu­vos­tos­sa 2005 käy­dyis­tä neu­vot­te­luis­ta, jois­sa pää­tet­tiin nyky­vuo­sien jäsen­mak­su­pe­rus­teis­ta. Sil­loin Mat­ti Van­ha­nen hal­li­tuk­sen ja Suo­men edus­ta­ja­na suos­tui lisää­mään Suo­men jäsen­mak­su­taak­kaa otta­mal­la meil­le lisää myös mui­den mai­den jäsen­mak­su­ja! Vuon­na 2009 mak­soim­me nii­tä 325 milj. euroa, kuten ”pik­ku” Iso-Bri­tan­nian lisäk­si ”köy­hien” Sak­san, Itä­val­lan, Ruot­sin ja Hol­lan­nin puo­les­ta! Vie­lä­pä takau­tu­vas­ti. Muut maat ovat siis onnis­tu­neet Van­has­ta ja Lip­pos­ta parem­min tur­vaa­maan etun­sa. Kyl­lä ne nyt rakas­ta­vat ilois­ta maksajaa!

  Vuon­na 2009 olem­me teh­neet net­to­mak­suen­nä­tyk­sen koko EU:n ”par­haal­la” osuu­del­la brut­to­kan­san­tuot­tees­ta eli 0,32%. Luku on las­ket­tu hal­li­tuk­sen mie­lel­lään käyt­tä­mäs­tä EU- komis­sion las­kel­mas­ta, joka ei sisäl­lä 40 000 vir­ka­mie­hen yllä­pi­to ja elä­ke­ku­lu­ja eikä EU:n ulko­puo­lel­le mak­set­tu­ja kulu­ja. Suo­men val­tion tilin­pää­tök­ses­sä tuo net­to­mak­su on 753 milj.€. Kun osuus BKT:sta las­ke­taan täs­tä ja kor­ja­taan mui­den mai­den luke­mat vas­taa­maan todel­li­suut­ta, me, pie­ni Suo­mi olem­me EU:n suu­rin nettomaksaja.

  Meil­le toi­to­te­taan jat­ku­vas­ti, kuin­ka vält­tä­mä­tön­tä ja talou­del­li­ses­ti lois­ta­vaa EU:n ja sen raha­lii­ton jäse­nyys on. Kri­tiik­kiä ei ole hyväk­syt­ty, saa­ti otet­tu raken­ta­vas­ti vas­taan. Ei edes talous­asian­tun­ti­joil­ta. Naa­pu­rim­me Ruot­si, joka oli talou­del­taan mel­ko saman­kal­tai­nen maa kuin Suo­mi, ei liit­ty­nyt raha­liit­toon. Mon­ta­ko Sto­ra Enson teh­das­ta siel­lä on jou­dut­tu sul­ke­maan? Ei yhtään, siel­lä­hän suo­ras­taan men­nä pors­ku­te­taan joka tasol­la. EU jäsen­mak­su on alle kym­me­nes­osan Suo­men mak­sus­ta. Ja huom! Kii­tos Van­ha­sen hal­li­tuk­sen, me mak­sam­me sii­tä osan.

  Edel­li­sen perus­teel­la väi­tän, että perus­suo­ma­lai­sen vaa­lioh­jel­man mukaan EU-mak­suis­ta on tin­ki­mis­tä ja on tin­git­tä­vä! Ei ole Suo­men kan­san teh­tä­vä mak­saa mui­den mai­den jäsen­mak­su­ja. Eikä ole Suo­men kan­san teh­tä­vä tukea kaa­tu­via talouksia.

  Vii­me vuo­den luku­ja ei ole vie­lä jul­kais­tu, rik­koon­tu­ko ennä­tys taas?”

 86. Mik­si Per­suis­sa on niin vähän naisia? 

  Muis­sa­kin pro­tes­ti­puo­lueis­sa ja nyky­me­non haas­ta­jis­sa on pää­osin mie­hiä, joten kysy­mys ehkä kuu­luu, mik­si nai­set eivät innos­tu protestoinnista. 

  Nais­ten elä­män­laa­tu on kek­si­mää­rin sel­väs­ti mies­ten elä­män­laa­tua parem­pi. Tämä tar­koit­taa myös työ­suh­teen tur­val­li­suut­ta. Nai­set ilmoit­ta­vat­kin hal­lit­se­van­sa elä­mään­sä pal­jon mie­hiä parem­min. Nai­set ovat myös sel­väs­ti useam­min jul­ki­sis­sa hom­mis­sa ja hyö­ty­vät tulon­siir­rois­ta, jol­loin val­lit­se­van sys­tee­min tuke­min tulee luontevasti.

  Mie­het taas ovat yli­voi­mai­ses­ti useam­min yhteis­kun­nan huo­no-osai­sim­pia. Glo­ba­li­saa­tio uhkaa työ­mah­dol­li­suuk­sia jne. 

  Onko siis ihme, että pro­tes­toin­ti on mie­hil­le luontevampaa?

  Taus­tal­la on var­mas­ti myös ylei­sem­pi kult­tuu­rin mur­ros, joka naker­taa mies­ten ase­maa nais­ten kump­pa­nei­na, isi­nä, sanal­la sanoen yhteis­kun­nan tuki­pi­la­rei­na. Suu­ri osa mie­his­tä ajau­tuu sel­lai­sel­le sivu­rai­teel­le, jos­ta ei ole help­po löy­tää tie­tä takai­sin pääradalle.

  Aihees­ta voi­si kir­joit­taa parem­min, mut­ta näin äkki­sel­tään kyhäil­ty­nä, tuol­ta suun­nal­ta vas­taus­ta var­maan kan­nat­taa etsiä

 87. Niin esit­ti Max Jakob­so­nia (huom oikein­kir­joi­tus) ja syyt oli­vat nime­no­maan poliittiset-

 88. Per­sut ovat kuten aikan­sa ven­na­mo­lai­set, että tus­kin­pa per­suis­ta muu­hun ole kuin sot­ke­maan asioita.

  Minä aina­kaan mitään “uut­ta” ole per­su­jen ohjel­mis­ta löy­tä­nyt. Kun­han huu­te­le­vat aikan­sa ja ken­ties saa­vat koh­ta­lai­sen kan­na­tuk­sen edus­kun­ta­vaa­lis­sa, mut­ta sii­hen hei­dän hom­man­sa torp­paan­tuu, kun tuli­si ottaa vas­tuu­ta ihan oikeas­ti oikeis­ta kan­sa­lais­ten asioista.

  Sit­ten on tie­ten­kin tapaus 2, että per­sut lai­te­taan toteut­ta­maan leik­kauk­sia tule­vaan val­tion talou­teen, niin mikä­päs se mehuk­kaam­paa val­ta­puo­lueil­le, kuin lait­taa per­sut val­tion talou­den leik­kauk­sis­ta vastuullisiksi.

 89. Vas­tauk­se­ni HS-raa­din kysy­myk­seen “Onko s i v i s t y n e i s t ö suvait­se­ma­ton perus­suo­ma­lai­sia kohtaan?””

  Mie­tin otsik­koa, ja tuli mie­lee­ni kuvaus erään Hel­sin­gin yli­opis­ton pro­fes­so­rin — ei ollut isä­ni — ja hänen poi­kan­sa väli­ses­tä, hie­man kii­vaa­seen ääni­la­jiin käy­dys­tä kes­kus­te­lus­ta Haus­jär­ven osuus­kau­pas­sa jos­kus 80-luvun alussa:

  - Sinä. Sinä, joka sen­tään kuu­lut sivis­ty­nee­seen perheeseen…

  - Minä kuu­lun kor­keas­ti oppi­nee­seen per­hee­seen. Nämä kak­si ovat eri asioita.

 90. Hau­as­kaa tämä vih­rei­den aka­tee­mi­suus, kun heil­lä on pre­si­dent­tieh­dok­kaa­na­kin vain yli­op­pi­las. En kyl­lä muis­ta että aikoi­hin Suo­mes­sa oli­si täl­tä­poh­jal­ta pääs­ty presidentiksi.”

  Mart­ti Ahti­saa­ri oli oppiar­vol­taan kan­sa­kou­lun opet­ta­ja. Meil­lä on näky­vis­sä polii­ti­kois­sa aivan tar­peek­si kan­din ja toh­to­rin­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­ta, jois­ta aika pian näkyy, että oppi on han­kit­tu lähi­nä istu­ma­li­hak­sil­la. En minä ahke­ruut­ta moi­ti, mut­ta jos sii­hen ei sisäl­ly sel­vää neu­vok­kuut­ta, se on pikem­min­kin vaa­ral­li­nen ominaisuus.

 91. Hyvä Osmo,
  Olen ihail­lut ana­lyy­se­jä­si, kuten esi­mer­kik­si Sata­ko­mi­tea-kir­jas­sa­si (jon­ka ystä­väl­li­ses­ti lähe­tit omis­tus­kir­joi­tuk­sel­la­si varus­tet­tu­na). Joh­to­pää­tök­sem­me eroa­vat usein suu­res­ti. Joh­tu­nee sii­tä, että Sinä olet ahke­roin­nut kakun jaka­mis­puo­lel­la kun taas minä sen kasvattamiseksi.

  Vih­reä puo­lue on pahas­ti putoa­mas­sa Per­su­jen kel­kas­ta, joka selit­tä­nee epä­ta­val­li­sen har­ha- iskun esil­lä ole­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa­si. Per­su­ja ei todel­la­kaan pidä, eikä voi, ver­ra­ta para­siit­tei­hin (ymmär­rän toki teke­mä­si eron yksi­lön ja puo­lu­een välil­lä, mut­ta sil­lä et pelastu;).

  Tyy­pil­li­nen Per­su on nimit­täin onnek­si omal­la työl­lään toi­meen­tu­le­va kun­non suo­ma­lai­nen. Hei­dän poliit­ti­nen nousun­sa taas selit­tyy tais­te­lus­ta para­siit­te­jä vas­taan (Sinä lan­see­ra­sit tämän käsit­teen, joten roh­ke­nen sitä käyttää):

  -Huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to, joka kas­vaa huo­les­tut­ta­van nopeas­ti. Jokai­nen omil­la aivoil­laan ajat­te­le­va ymmär­tää, miten kakun kas­vat­ta­mi­nen onnis­tuu esim. perheenyhdistelyssä.

  -Sosi­aa­li­nen hyy­säys. Töis­sä raa­ta­va Per­su tie­tää kave­rei­ta, jot­ka täy­si­päi­väi­ses­ti ryyp­pää­vät itsen­sä työ­ky­vyt­tö­mik­si. Nämä saa­vat ilmai­sek­si asun­to­ja Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, jon­ne Perus­per­sul­la ei ole varaa asut­taa itse­ään. Pre­kaa­ri-Eetut yms. viher­tä­vät nuo­ret nos­ta­vat Per­sun veren­pai­net­ta ja kakun jaka­jia riittää.

  Se klas­si­nen Marxin para­siit­ti, joka imee työn lisä­ar­von suo­raan duu­na­rin ruu­miis­ta on taas luis­kah­ta­nut glo­ba­li­saa­tion käsit­tä­mät­tö­mään kau­kai­suu­teen. Perus­per­su ei ole tyh­mä, vaik­ka poliit­ti­nen eliit­ti näin luu­lee. Hän näkee, että on kapi­ta­lis­ti­her­ran kans­sa mel­kein väki­sin samas­sa venees­sä. Jos ei lii­ke­toi­min­ta Suo­mes­sa suju ja kus­tan­nuk­set kas­va­vat lii­kaa niin… Tämän hän näkee sel­vem­min kuin moni momen­til­ta palk­kaa saa­va poliit­ti­sen elii­tin jäsen.

  Toi­von ja uskon, että Per­sut saa­vat hope­aa pian käy­tä­vis­sä Demo­kra­tia­gei­meis­sä. Oma puo­lu­ee­ni voit­taa, kos­ka se sel­vi­ää näis­sä para­siit­ti­ky­sy­myk­sis­sä puh­tain pape­rein. Virei­den menes­tys­tä ei kan­na­ta odot­taa. Vas­tak­kai­ses­ta syystä.

  Ter­vei­sin,
  Bisneseläkeläinen

 92. ode nyt näkee näem­mä para­siit­te­ja kaik­kial­la ympärillään.

  En suo­raan sanot­tu­na usko, että voi­tat jotain tämän­tyyp­pi­sel­lä lähes­ty­mis­ta­val­la asioihin. 

  Mis­sä on älyl­li­nen ja ana­lyyt­ti­nen lähes­ty­mis­ta­pa asioi­hin? Tilal­le on tul­lut paa­vo­lip­pos­mai­nen öyk­kää­mi­ne tyy­liin para­siit­te­ja siel­lä ja para­siit­te­ja täällä.

 93. Mikael, räk­sy­tän var­maan vää­räl­le ihmi­sil­le. Anteek­si ja tuo “epä­suo­sio­pää­oma” on mai­nio käsi­te, ja kyl­lä minus­ta­kin sitä tulee käyt­tää har­ki­ten. Mut­ta se mitä haen, ja en ymmär­rä, on se ilmiö että ihmi­set jot­ka tun­tu­vat ole­van kovas­ti sydä­mis­te­nyi­tä jos­tain asias­te eivät kui­ten­kaan osoi­ta mitään kiin­nos­tus­ta itse asi­aan. Tämä on vaan outoa, niin kuin jon­kun täy­siin vie­raan uskon­non har­joi­tus on outoa, jos on ker­ran huo­lis­saan jos­sain niin luu­li­si nyt otta­van sel­vää sii­tä asiasta.

  TM:n kans­sa samaa miel­tä ja Jua­ni­to site­raa Lako­fia aihees­ta, mihin jat­kok­si Put­na­ma sitee­raus: “No one has ever been con­vinced by an argument.”

 94. Per­su­jen ohjel­ma ja tär­keim­mät poin­tit on rekan­net­tu siten, että useim­mil­le löy­tyy joku tär­keä asia, jos­ta voi olla samaa miel­tä. Ei koko­nai­suu­des­ta niin väliä. Perus­suo­ma­lai­set­han talous­po­lit­ti­sel­ta ohjel­mal­taan sijoit­tu­vat dema­rei­den ja vasemm­si­to­lii­ton väliin eli ovat liki­pi­täen yhtä epä­sel­vä puo­lue kuin vihreätkin.

 95. Voi Osmo, Osmo. Sul­la alkaa poliit­ti­nen kir­joit­te­lu olla sitä että heit­te­let per­su- polii­ti­kois­ta ja hei­dän kan­nat­ta­jis­taan alen­tu­via ja/tai mus­ta­maa­laa­via väit­tei­tä ja myön­te­let ollee­si vää­räs­sä sitä mukaa kun toi­sin todis­te­taan. No hyvä että edes myönnät. 

  Yhdyn aikai­sem­piin kir­joit­ta­jiin sii­nä että menee jo huu­mo­rin puo­lel­le tämä “sivis­ty­neis­tön” kehä­pää­tel­mä: “jos olet eri miel­tä kuin me, olet junt­ti ja tyh­mä kos­ka me olem­me älyk­käi­tä joten tei­dän täy­tyy olla tyh­miä ja junt­te­ja.” Piste. 

  Yksi syy per­su­jen nousuun on juu­ri tämä por­va­rei­den ja hei­dän hän­nys­te­li­jöi­den­sä hal­vek­sun­ta perus­pul­liai­sia koh­taan, jot­ka nyt ter­veen maa­lais­jär­ken­sä kans­sa sat­tu­vat ole­maan aika usein oikeas­sa (l. käy­tän­nös­sä aina).

  Sanoin aikoi­naan kun euros­ta puhut­tiin työ­pai­kal­la että sii­nä käy vie­lä niin että asian­sa hoi­ta­vat maat mak­se­le­vat mui­den vel­ko­ja että valuut­ta saa­daan pysy­mään kasas­sa. Fir­man parem­min kou­lu­te­tut äly­köt nau­res­ke­li­vat ja selit­ti­vät hol­hoa­vaan sävyyn kuin lap­sel­le että sii­tä on lain­sää­dän­tö joka estää sen.
  Sanoin että sitä lakia tul­laan var­muu­del­la kier­tä­mään yhtei­sel­lä pää­tök­sel­lä tai jol­lain kepu­li­kons­til­la jos hätä tulee. Kyl­lä taas poi­kia nau­rat­ti. Ei nau­ra­ta enää.

  Muis­tu­tin kysei­ses­tä kes­kus­te­lus­ta paria “her­raa”, jos­tain syys­tä kukaan ei muis­ta­nut sel­lais­ta käy­neen­sä­kään. Teis­sä “äly­köis­sä” on se vika että osaat­te pil­ka­ta mei­tä tavik­sia mei­dän tyh­mis­tä mie­li­pi­teis­tä, sil­ti olet­te sään­nön­mu­kai­ses­ti väärässä.

  Ker­roin muu­ten myös että hin­nat ja eri­tyi­ses­ti asun­to­hin­nat tule­vat nouse­maan rajus­ti ja rikol­li­suus lisään­ty­mään ja saa­maan aivan uusia muo­to­ja. Samaa sanoi­vat muut­kin duu­na­rit ja juu­ri näin­hän kävi. Tämän kai­ken tajusi “junt­ti” ihan maa­lais­jär­jel­lä sekun­neis­sa, te “äly­köt” ette sitä tajua vieläkään.

  Sanon nyt uuden arvion niin saat­te taas nau­raa: jos tukias­ten mak­sa­mis­ta Sak­san ja Rans­kan pan­keil­le (täs­tä­hän on oikeas­ti kyse) jat­ke­taan, laman tuloa pit­ki­te­tään kei­no­te­koi­ses­ti jol­loin se tulee kym­me­nen ker­taa pahem­pa­na kuin se tuli­si jos sen annet­tai­siin tul­la nyt. Kun kupla on syn­ty­nyt, sen täy­tyy puh­je­ta, se tulee joka tapauksessa.

  Vie­lä voi­sim­me pelas­taa itsem­me, jos emme sitä tee nyt, hyvin­voin­ti­val­tio tun­te­mas­sam­me muo­dos­sa jou­du­taan aja­maan alas. Sii­hen por­va­rit mah­dol­li­ses­ti pyr­ki­vät­kin, on vai­kea kek­siä muu­ta seli­tys­tä täl­le mie­li­puo­li­sel­le rahan lapioi­mi­sel­le kank­ku­lan kaivoon.

  Jo nyt on var­maa että Kreik­ka ei tule mak­sa­maan osuut­taan, se kaa­tuu jäl­leen ker­ran suo­ma­lais­ten veron­mak­sa­jien syliin. 

  Tal­le­ta­pas tämä ennus­tus koneel­le­si niin saat mie­tit­tä­vää kuin näin käy. Jos­kus oli­si hyvä tei­dän “älyk­kö­jen” havai­ta että me taval­li­set “jun­tit” epäin­tel­lek­tuel­lit ollaan koko ajan ker­rot­tu vai­he vai­heel­ta kuin­ka täs­sä EU:ssa käy, ja oltu tähän men­nes­sä aina oikeassa.

  Kat­sos, oikeas­ti asiat ovat yksin­ker­tai­sia, te “äly­köt” vaan vään­nät­te ne moni­mut­kai­sik­si. Sit­ten kun kukaan ei tajua että mitä ihmet­tä höpö­tät­te, te pidät­te ihmi­siä tyhminä.

 96. Kun luin nimi­mer­kin Evert The Neve­Rest las­kel­mat kuin­ka pal­jon mak­sam­me EU:lle vuo­des­sa. Sum­ma, jon­ka mak­sam­me EU:lle on jokais­ta suo­ma­lais­ta koh­den 150,60 eur/vuosi.

  Sum­ma on lähes yhtä suu­ri, kuin ener­gia­ve­ron nousu tänä vuon­na jos las­ken per­hees­sä­ni ole­van mak­sa­jia kak­si ja per­hees­sä­ni on kak­si las­ta. (Näil­lä asioil­la ei tie­ten­kään ole mitään teke­mis­tä tois­ten­sa kans­sa, vaan ener­gia­ve­ro on perit­ty pelas­ta­maan ilmas­ton­muu­tok­sen kou­ris­sa ole­vaa maa­pal­loa, siis usko­koon ken haluaa)

  Ver­tai­lu­na suo­ma­lai­sien lap­sien lap­si­li­sää koro­tet­tiin nyt 6 eur/lapsi/vuosi.

  Kun ver­taan mak­su­ja EU:lle, kysei­set sum­mat ovat käsittämättömiä! 

  Olet var­maan­kin samaa miel­tä, että todel­li­set yhteis­kun­tam­me para­sii­tit tai­ta­vat­kin löy­tyä kol­men perin­tei­sen suu­rim­man puo­lu­een ja nii­tä myö­täi­le­vien pik­ku­puo­luei­den joukosta? 

  Olet var­maan­kin ymmär­tä­nyt ja hyväk­sy­nyt sen, että nyt Suo­ma­lais­ten äänes­tä­jien on äänes­tet­tä­vä mui­ta vaih­toeh­to­ja kuin perin­tei­set puolueet?

  Ethän sinä­kään Soi­ni halua lähet­tää raho­ja ilman mitään pää­tös­val­taa Brys­se­liin, vaan mie­lum­min mak­sai­sit jokai­se­na vuon­na jokai­sel­le lap­sel­le enem­män lap­si­li­siä 53% vuo­des­sa enemmän? 

  Jos las­ket todel­li­suut­ta luvuis­sa, sinu­na yllyt­täi­sin mei­tä Suo­ma­lai­sia äänes­tä­mään “vää­rin”

 97. Minua kovas­ti kum­mas­tut­taa se että vaik­ka olen maa­il­man­kat­so­muk­sel­ta­ni jota­kuin­kin libe­raa­li pit­kä­tuk­ka­nört­ti­hip­pi niin aina kun Osmo hauk­kuu per­su­ja niin minus­ta tun­tuu kuin hän hauk­kui­si minua. Epä­loo­gis­ta ja outoa kos­ka olen tod.näk. enem­män samaa miel­tä asiois­ta Osmon kans­sa kuin perus suo­ma­lai­sen. En kek­si syy­tä tun­te­muk­sil­le­ni, no itse­ään on jos­kus aika vai­kea­ta ymmärtää…

  No toki arvail­la voi, ehkä miel­län että Osmo hauk­kuu mei­tä tyh­miä jot­ka ei tajua äänes­tää vih­rei­tä. Vai oli­si­ko­han täl­lä jotain yhteyt­tä nyt tape­til­la ole­van Annin kans­sa, pitäi­si­kö­hän minun­kin lopet­taa tämä suo­ma­lai­suu­teen alis­tu­mi­nen ja näh­dä moni­kult­tuu­ri­sen elä­män eheä valo 😉

 98. Eins­tein on aika­naan sano­nut, että maa­il­mas­sa on vain kak­si ääre­tön­tä asi­aa: ihmi­sen tyh­myys ja ava­ruus. Tähän lis­taan voi­si lisä­tä suo­ma­lai­sen poli­tii­kon / poliit­ti­sen puo­lu­een kyvyt­tö­myy­den har­ras­taa rehel­lis­tä ja avoin­ta itse­tut­kis­ke­lua. Perus­suo­ma­lais­ten nousua on seli­tel­ty talou­den suh­dan­teil­la ja muil­la vas­taa­vil­la koti­mais­ten polii­tik­ko­jen ulot­tu­mat­to­mis­sa ole­vil­la asioil­la, vaik­ka erit­täin mer­kit­tä­vä teki­jä on tämän het­ken val­lan­pi­tä­jien suo­ras­taan usko­mat­to­mat mit­ta­suh­teet saa­vut­ta­nut epä­pä­te­vyys, epä­re­hel­li­syys, lyhyt­kat­sei­suus ja arvotyhjiö.

  Perus­suo­ma­lais­ten suo­sion taus­tal­la mah­dol­li­ses­ti mer­kit­tä­vin teki­jä voi­si olla­kin se, että se ainoa­na hie­man isom­pa­na puo­lu­ee­na pyr­kii esit­tä­mään vah­vo­ja mie­li­pi­tei­tä, vies­tit­tä­mään omaa arvo­poh­jaan­sa. Esi­mer­kik­si Soi­ni ei ole pei­tel­lyt abor­tin­vas­tai­suut­taan, vaik­ka var­mas­ti tie­tää sen toi­mi­van enem­män ääniä kar­kot­ta­vas­ti kuin tuo­den. Tämä tuo Soi­nil­le tiet­tyä uskot­ta­vuut­ta ja luo­tet­ta­vuu­den tun­tua. Sen sijaan mui­den suur­ten puo­luei­den koh­dal­la on näh­tä­vis­sä jon­kin­lais­ta kei­not­te­lua, jos­sa pyri­tään vält­tä­mään vah­vo­ja tai sel­kei­tä kan­nan­ot­to­ja oikein mihin­kään, jot­ta toi­saal­ta ei jou­tui­si myö­hem­min vas­taa­maan omis­ta sanois­taan tai toi­saal­ta sul­ki­si mitään äänes­tä­jä­jouk­koa pois kan­nat­ta­ja­kun­nas­taan. Tämä näkyin aika hyvin esim. 17.3 vaa­li­ten­tis­sä, mis­sä var­sin­kin Kivi­nie­mi ja Katai­nen kie­mur­te­li­vat ja kier­te­li­vät vas­tauk­sis­saan. Kes­kus­ta, Kokoo­mus ja SDP ovat nyky­ään epä­mää­räi­siä yleis­puo­luei­ta, jois­ta on vai­kea kek­siä, kenen etu­ja ja mil­lai­siin arvoi­hin noja­ten ne aja­vat (oma etu tai­taa pai­not­tua eni­ten). En oikeas­ti kek­si, mik­si kukaan edes puo­li­te­hoi­sen ajat­te­lu­ky­vyn omaa­va ihmi­nen äänes­täi­si mitään näis­tä kol­mes­ta puo­lu­ees­ta. Vih­reil­lä­kin on vaka­va ima­go-ongel­ma pysyt­ty­ään ydin­voi­ma­pää­tök­sen teh­nees­sä hal­li­tuk­ses­sa. Toki nyt vaa­lien alla he yrit­tä­vät kovas­ti rat­sas­taa Japa­nin ydin­on­net­to­muu­del­la (joka on mie­les­tä­ni huo­mat­ta­vas­ti räi­keäm­pää oppor­tu­nis­tis­ta popu­lis­mia kuin mikään Perus­suo­ma­lais­ten toiminta).

  Väit­täi­sin, että moni on pää­ty­nyt Perus­suo­ma­lai­siin nime­no­maan ana­lyyt­ti­sen poh­din­nan kaut­ta. Pikem­min­kin Kokoo­mus, SDP, Kes­kus­ta ja Vih­reät saa­vat ääniä enem­min­kin jon­kin­lais­ten epä­mää­räis­ten mie­li­ku­vien kuin todel­lis­ten kyky­jen­sä tai toi­mien­sa perus­teel­la. Vaa­leis­sa netin vai­ku­tuk­sel­la­kin voi olla mer­kit­tä­vä. Sitä mukaa kun net­ti­kes­kus­te­lut (esim. blo­geis­sa) ovat vii­me vuo­si­na toden­teol­la lopul­li­ses­ti lyö­neet läpi lähes vau­vas­ta vaa­riin, ei äänes­tä­jien­kään käyt­täy­ty­mi­nen ole enää lähes­kään niin pit­käl­ti “viral­li­sen” median ohjaa­maa kuin ennen. Hal­la-Aho on täs­tä mal­lie­si­merk­ki. Aika­na ennen net­tiä hän oli­si yksi tavis-tut­ki­ja mui­den jou­kos­sa (ja Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus aina­kin puo­let pienempi).

 99. Osmo, olet­ko kos­kaan teh­nyt oikei­ta töi­tä, joi­ta ei ole kus­tan­net­tu vero­ra­hois­ta? Mitä olet teh­nyt tämän maan eteen?

  Koh­tuul­li­sen sää­lit­tä­vä mus­ta­maa­laus yri­tys jäl­leen ker­ran, jat­ka samaa rataa!

  1. Anna-Lii­sa. Ei ole. Minun oli­si oikeas­taan pitä­nyt jät­tää kysei­nen kom­ment­ti jul­kai­se­mat­ta, kos­ka se sisäl­si ilmi­sel­väs­ti vää­rän tie­don, mut­ta ajat­te­lin antaa perus­suo­ma­lais­ten ker­toa itse itsestään.

 100. Ja tar­koi­tuk­se­na nime­no­maan hajot­taa tämä sie­tä­mä­tön kol­men val­ta­puo­lu­een klik­ki, ammat­ti­po­lii­tik­ko­jen lau­ma, joka on kään­tä­nyt kas­von­sa koh­ti glo­baa­li­suut­ta ja Euroop­paa ja sel­kän­sä omil­le kansalaisilleen”

  Näin on, inte­gra­tion­tu­mi­sen tar­koi­tus on unoh­tu­nut elii­til­tä ja heil­le riit­tää, että se tuot­taa hyvää harvoille.Loput pyri­tään alis­ta­maan jär­jes­tel­män orjik­si ja lypsylehmiksi.

  Kuun­te­lin syk­syl­lä Lip­po­sen esi­tel­mää täs­tä inte­graa­tiois­ta ja hän ker­toi sen ole­van elii­tin pro­jek­ti. Mut­ta samal­la hän varoit­ti sii­tä, että ellei­vät nuo inte­graa­tion hedel­mät leviä myös koko kan­sal­le ja ellei pro­jek­tis­ta tule tule koko kan­san oma niin tuo pro­jek­ti menet­tää oikeu­tuk­sen­sa ja kään­tyy itse­ään vastaan.

  Ja näin näyt­tää käy­neen eli Lip­po­sen seu­raa­jat eivät ole olleet kyke­ne­viä kan­ta­maan vas­tuu­taan jat­ko­ke­hit­te­lys­tä vaan jou­tu­neet pank­kii­rien ja epä­mää­räis­ten lii­ke­mies­ten juoksupojiksi.

  Ei EU ole mikään itse­tar­koi­tus vaan väli­ne ja jos työ­ka­lu on huo­no niin se hei­te­tään pois, näin kävi NL:kin, eikä EU ole eri­lai­nen Juma­lan mää­rää­mä pyhä liitto.

  Osmon ja kump­pa­nei­den kan­nat­tai­si men­nä pei­lin eteen ja kat­soa riit­tä­vät­kö har­tiat vas­tuun kantoon.

 101. Pas­ka­la­ki oli yksi joka osoit­ti elii­tin ja kan­san väli­sen juopan. 

  Enpä ole näh­nyt saman­lais­ta sovel­lus­ta otet­ta­van käyt­töön Viros­sa , Lat­vias­sa sen enem­pää kuin Ruotsissakaan.

  Kysäi­sin tädil­tä­ni , joka asuu Ruot­sis­sa oma­ko­ti­ta­los­sa meren lähel­lä, miten hänen pitää uudis­taa 60 vuot­ta van­ha jär­jes­tel­mä. Hänen mukaan­sa hän sai viran­omai­sil­ta hyväk­syn­nän van­hal­le jär­jes­tel­mäl­le, ei tar­vit­se teh­dä mitään.
  Samoin lat­via­lai­set tutut oli­vat kau­his­tu­nei­ta eivät­kä oleet edes kuul­let em vaa­ti­muk­sis­ta saa­ti saa­neet mitään vaa­ti­mus­ta uusis­ta järjestelyistä.
  Lat­via­lai­sil­la ei ole edes mitään talou­del­lis­ta mah­dol­li­suut­ta tuhan­sien euro­jen puhdituslaitteisiin.

  Näin suu­ri ero on mai­den väli­ses­sä poliit­ti­ses­sa kult­tuu­ris­sa kun sovel­le­taan direktiiveja.

 102. Evert, vai­kea tom­moi­seen vuo­da­tuk­seen jos­sa ei ole mitään läh­de­viit­tei­tä sanoa yhtään mitään ilman hyvin ras­kas­ta tie­to­jen kai­va­mis­ta. Mut­ta euros­kep­ti­sen think tan­kin mukaan Suo­mi on sel­keäs­ti esi­mer­kik­si Ruot­sia pie­nem­pi net­to­mak­sa­ja, ja itsea­sias­sa jopa Iso-Bri­ta­ni­aa pie­nem­pi, http://en.wikipedia.org/wiki/Budget_of_the_European_Union#State_by_state_analysis

  Noin ylei­sel­lä tasol­la, sikä­li kun EU tukee joi­tain köy­hem­piä jäsen­mai­taan (lähin­nä Itä-Euroop­pa), esi­mer­kik­si Via Bal­tica on saa­nut EU-rahoi­tus­ta, niin jot­kut maat ovat net­to­saa­jia. Ja täten jot­kut toi­set ovat net­to­mak­sa­jia, ja Suo­mi kuu­luu sii­hen varak­kai­den mai­den ryh­mään. Jos tätä halu­aa muut­taa niin sit­ten pitää lei­ka­ta tukia nii­hin köy­hem­piin maihin.

  1. Aika pie­niä ovat nämä Suo­men net­to­mak­sa­jao­suu­det sii­hen näh­den, pal­jon­ko uus­maa­lai­set tuke­vat muu­ta Suo­mea. Pitäi­si­kö­hän Uuden­maan ero­ta Suomesta?

 103. Hel­sin­gil­le käy keh­nos­ti, jos uusi­maa eroa Suomesta.

 104. OS: “Aika pie­niä ovat nämä Suo­men net­to­mak­sa­jao­suu­det sii­hen näh­den, pal­jon­ko uus­maa­lai­set tuke­vat muu­ta Suo­mea. Pitäi­si­kö­hän Uuden­maan ero­ta Suomesta?”

  Ehkä pitäi­si. Val­tion menot Hel­sin­gis­sä per naa­ma on yli 8000 euroa, eli saman ver­ran kuin Lapissa.

  Aika pal­jon ovat onnis­tu­neet kup­paa­maan suo­ma­lais­ten sel­kä­na­has­ta. Jos Uusi­maa ero­tet­tai­siin Suo­mes­ta niin saa­tai­siin val­tion kulu­ja olen­nai­ses­ti alhai­sem­mik­si. Hel­sin­gil­le voi­si käy­dä has­sus­ti mut­ta jou­tui­si­vat sit­ten elä­mään tulo­jen­sa mukaan.

 105. Ne per­sut jot­ka haluai­si­vat tai­teen avus­tuk­sen koh­dis­tet­ta­van sel­lai­sel­le kuin 1800–1900 vaih­teen suo­ma­lai­nen maa­laus­tai­de, ovat tie­ten­kin todet­tu täy­sik­si jun­teik­si ja sivistymättömiksi.

  Vih­reän lan­gan mukaan mm. kan­san­edus­ta­ja Heli Jär­vi­nen kyse­lee seuraavaa: 

  ”Onko oikein, että juo­ru­leh­ti Seis­kan ei tar­vit­se mak­saa lain­kaan arvon­li­sä­ve­roa, kun taas monet laa­duk­kaat ilmais­ja­ke­lu­leh­det pulit­ta­vat yleis­tä 23 pro­sen­tin veroa ja tie­to­kir­jat taas ovat yhdek­sän pro­sen­tin veron pii­ris­sä?” Jär­vi­nen kysyy.
  ”Emme me mitään sisäl­tö­po­lii­sia halua perus­taa, mut­ta rajo­ja pitää miet­tiä uudel­leen”, hän sanoo.

  Muis­taak­se­ni Soi­nin­vaa­ran mukaan per­sut ovat kon­serv­tii­vi­sia mie­hiä ja vih­reät libe­raa­le­ja nai­sia. Täs­sä­pä sitä libe­ra­lis­mia taas ker­ran. Nel­jä jal­kaa hyvä-kak­si jal­kaa paha. Ei sisäl­tö­po­lii­sia, mut­ta se ja se on sel­väs­ti juo­rui­le­va- ei arja­lai­nen — ei-pro­le­taa­ri­nen ei- Bul­va­nian his­to­rian suu­ruut­ta ymmär­tä­vä. Onhan sii­tä “rajo­jen uudel­leen miet­ti­mi­ses­tä” hyviä kokemuksia.
  Lain mukaan yli 4 ker­taa vuo­des­sa ilmes­ty­vän leh­den tilaus­mak­su on 0%. Siis esim. tila­tun Seis­kan ja Hesa­rin. Kun ne ostaa kios­kil­ta , alv on 23%.
  Kaik­kein kir­jo­jen alv on 9%, siis myös mui­den kuin tietokirjojen. 

  Ilmais­ja­ke­lus­ta ei mak­se­ta tilaus­mak­sua. Eikä siis myös­kään alvia tilausmaksusta.
  Vih­reä lan­ka kysyy, mil­lai­si­sia jul­kai­su­ja vero­va­roin tue­taan. Tilaus­mak­su­jen verot­to­muus ei ihan suo­raan ole vero­va­roin tuke­mis­ta, sen sijaan esim. ilmais­ja­ke­lu­leh­ti Voi­ma saa suo­raa tukea verovaroista.

  Per­sut ovat junt­te­ja, vih­reät ava­ra­kat­sei­sia, vai mitä.
  Per­sut ovat para­siit­te­ja ja puhu­vat vas­toin parem­paa tie­to­aan. vih­reät ovat vas­tuul­li­sia , eivät­kä tee näin, vai mitä.

 106. Mat­ti:

  Per­su­ja ilmei­ses­ti kel­jut­taa esim. van­ho­jen puo­luei­den polii­tik­ko­jen hen­ki­lö­koh­tai­sen edun ja kär­ri­ää­rin edis­tä­mi­nen kysee­na­lai­sil­la mie­li­ku­vil­la samal­la kun puo­luei­den erot ovat supis­tu­mas­sa hal­li­noin­ti­ta­po­jen eroi­hin ja kave­rien etu­jen pai­no­tuk­siin. Jos­pa kyse onkin ylei­ses­tä moraa­li­ses­ta ryh­ti­liik­kees­tä, jol­la ei vält­tä­mät­tä ole kohe­rent­tia mark­ki­noin­ti­ka­ve­rei­den laa­ti­maa ohjel­maa, vaan pyri­tään tun­teel­la ravis­ta­maan puus­ta mädät ome­nat pois.

  Iro­nis­ta on se että sel­lai­nen pro­tes­ti jol­la kyl­lä on ihan mark­ki­na­kel­poi­nen ohjel­ma, mut­tei poliit­tis­ta ohjel­maa nime­no­maan vah­vis­taa nii­tä lob­baa­jia, hyvä­ve­li­ver­kos­to­ja, vir­ka­mies­val­taa, jne. eli nime­no­maan sitä mitä muka vas­tus­te­taan. Näin sik­si että jos puo­lu­eel­la ei ole sel­ke­ää ja toteut­ta­mis­kel­pois­ta näke­mys­tä sii­tä mitä ihan tar­kal­leen teh­dään niin sen tuot­taa sit­ten vir­ka­mie­het tai lob­baa­jat, esi­mer­kik­si Metalliliiitto.

  Olen TM:n kans­sa ihan samaa miel­tä että tämä on käy­tän­nös­sä kan­sa­kun­nan asioi­den hoi­toa arpo­mal­la, ja myö­tä­hä­peän mak­si­moi­sek­si tätä mark­ki­noi­daan arvo­poh­jai­se­na isän­maal­li­se­na poliit­ti­se­na toi­min­ta­na. Vii­me vaa­leis­sa se oli kokoo­mus, nyt per­sut on liit­ty­nyt tuo­hon rin­ta­maan, sil­lä ero­tuk­sel­la vaan että EK kyl­lä ker­too ihan suo­raan ja sel­keäs­ti mitä he aiko­vat tehdä.

 107. tpyy­luo­ma,

  Täs­sä on aina­kin läh­de, mut­ta voi se sil­ti olla ras­kas­ta. Tuo Hämä­läi­sen väi­te kyl­lä minus­ta oli jos­sain vai­hees­sa medias­sa­kin esil­lä, jos vain oikein muistan. 

  http://ec.europa.eu/budget/library/publications/fin_reports/fin_report_09_en.pdf

  Ehkä yri­tän kat­soa itse jos­sain vai­hees­sa, kun pro­vo­soi­duin Osmon uudes­ta persu-vähättelystä:

  […]mut­ta ajat­te­lin antaa perus­suo­ma­lais­ten ker­toa itse itsestään.

 108. Niin rik­kaam­mat ovat “vali­tet­ta­vas­ti” net­to­mak­sa­jia köy­hem­mil­le. Eivät hel­sin­ki­läi­set ja uus­maa­lai­set ole mikään yhte­näi­nen ryh­mä. Tur­haa vastakkainasettelua.

  Sinän­sä Osmon kir­joi­tus oli ihan hyvä, pait­si vii­mei­nen para­siit­ti­ver­taus. Lähin­nä loukkaava. 

  Gand­hin sitaat­ti lois­ta­va löy­tö. Niin siir­to­maa­isän­nät­kin suh­tau­tui­vat tyh­miin intialaisiin.

 109. hel­sin­ki­läi­set ovat val­tiol­la töis­sä. Miten ne net­to­mak­sa­jik­si muuttuu?

  1. juge
   Olet­ko nyt tosis­sa­si: kaik­ki hel­sin­ki­läi­set ovat val­tiol­la töissä?
   Val­tion tulot Uudel­la­mal­la ovat huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pia kuin menot. Menoi­hin on täl­löin las­ket­tu vir­ka­mies­ten palkat.
   Suh­tees­sa enem­män työ­voi­mas­ta on töis­sä val­tiol­la mones­sa maa­kun­nas­sa, esi­mer­kik­si Lapissa.

 110. Ruot­si jäi Euroo­pan vakaut­ta­mis­so­pi­muk­sen ulko­puo­lel­le. Tulee mie­len­kiin­toi­set vaalit.

 111. Para­siit­ti?! Aivan, nyt ymmär­rän! Kun val­ta­puo­lu­eet ovat omak­su­neet eko­no­mis­tien poli­tiik­ka­kä­si­tyk­sen: “poli­tii­kan teh­tä­väk­si jää perus­tel­la väis­tä­mät­tö­mät muu­tok­set kan­sal­le”, alku­pe­räis­tä demo­kraat­tis­ta kan­san­val­taa aja­van puo­lu­een tulee­kin olla “para­siit­ti” imeäk­seen voi­man täl­tä kan­san­val­lan hylän­neel­tä, raha­val­lan lakei­jak­si ryh­ty­neel­tä van­ho­jen puo­luei­den klikiltä.

  Sel­vyy­dek­si, rahan val­ta lie­nee itses­tään­sel­vyys ja tar­koit­taa tänä päi­vä­nä finans­si­ta­lou­den val­taa. Reaa­li­ta­lous on eri asia ja se aset­taa luon­nol­li­set raa­mit poli­tii­kal­le. Reaa­li­ta­lou­den osuus maa­il­mas­sa liik­ku­vas­ta rahas­ta on kui­ten­kin vain muu­ta­mia pro­sent­te­ja, lop­pu on kuplaa ja jät­ti­mäis­tä pyra­mi­di­pe­liä, jos­sa käy­te­tään panok­si­na koko­nai­sia val­tion­ta­louk­sia. Tämän pyra­mi­di­pe­lin pyö­rit­tä­jät hal­lit­se­vat myös nykyi­siä poliit­ti­sia päättäjiä.

  Edel­leen, ter­ve­me­noa Uusi­maa! Tuo­tan­nol­li­nen talous on muu­al­la ja Uusi­maa on hyö­ty­nyt hal­lin­nol­li­ses­ta kes­kit­tä­mi­ses­tä seu­rausil­miöi­neen. Tur­ku, Vaa­sa, Oulu tai Tam­pe­re ovat kaik­ki hyviä vaih­toeh­to­ja uudek­si Suo­men hallintokaupungiksi.

  1. Minä tar­koi­tan täl­lä tyy­ty­mät­tö­myy­del­lä rat­sas­ta­mis­ta ilman vaih­toeh­don tar­joa­mis­ta esi­mer­kik­si vähän ylem­pä­nä ole­vaa kom­ment­tia, että äänes­tää perus­suo­ma­lai­sia, kos­ka Suo­men mak­sut EU:lle ovat niin kor­keat. Muut­tu­vat­ko ne pie­nem­mik­si, jos äänes­tää Perus­suo­ma­lai­sia? Puo­lue­han ei ole vaa­ti­mas­sa Suo­men eroa­mis­ta EU:sta.

 112. Lii­an vanha:

  Pas­ka­la­ki oli yksi joka osoit­ti elii­tin ja kan­san väli­sen juopan. 

  Tämän blo­gin pitä­jä, joka var­maan on sitä tar­koit­ta­maa­si eliit­tiä, pitää lakia täy­sin älyt­tö­mä­nä val­lan hyvin perus­tein: http://www.soininvaara.fi/2010/10/15/vero-on-parempi-kuin-normi/

  Tuo laki on itsea­sias­sa mai­nio esi­merk­ki sii­tä että kun vero­tus ei toi­mi niin sit­ten ajau­du­taan nor­mioh­jauk­seen, joka tulee pal­jon kal­liim­mak­si kuin verotus.

 113. Olen ihan tosis­sa­ni. pk-seu­dul­la on kym­me­niä tuhan­sia val­tion duu­ni­paik­ko­ja joi­ta ilman oli­si aika pal­jon vähem­män myös ns yksi­tyis­tä sektoria.

  Ärsyt­tää aika lail­la tuo meuh­kaa­mi­nen kun­ta­ve­ro­jen tasaus­jär­jes­tel­mäs­tä, kun a) tulot tasauk­seen tulee val­tiol­ta ja b) tar­ve tasaus­jär­je­tel­mään syn­tyy val­tion aset­ta­mis­ta vel­voit­teis­ta kunnille.

  Yksi­tyis­te­tään sai­raan­hoi­to ja aika moni muu asia siten että mak­sa­ja­na ei ole kun­ta vaan asia­kas niin tar­ve tasaus­jär­jes­tel­mil­le hävi­ää saman tien.

  Niin kau­an kuin Enon­te­kiön pitää tuot­taa samat pal­ve­lut kuin Hel­sin­gin­kin Edus­kun­nan pää­tök­sel­lä on ihan tur­va valit­taa että se maksaa.

 114. Kes­kus­te­lun vii­mei­siin mer­kin­töi­hin viitaten.

  Pitää muis­taa että suur­ten yri­tys­ten pää­kont­to­rit sijait­se­vat pää­sään­töi­ses­ti pk-seu­dul­la, jon­ka vuok­si käsit­tääk­se­ni yhtei­sö­ve­ro­tuo­tot ovat var­sin suu­ria pk-seu­dul­la. Myös joh­to­ryh­män ja sen lähel­lä ole­vien hen­ki­löi­den kun­nal­lis­ve­ro­tuot­to on suh­teel­li­sen hyväl­lä tasol­la, joten jako­va­raa riit­tä­nee pk-seu­dul­ta myös maakuntiin.

  1. Her­miit­ti. Mitä teke­mis­tä pää­kont­to­rin sijain­nil­la on yhtei­sö­ve­ro­jen kans­sa? Pait­si tie­tys­ti, että pää­kont­to­ris­sa on työ­paik­ko­ja sii­nä mis­sä teh­das­sa­leis­sa­kin. Yhtei­sö­ve­ro jakau­tuu tasai­ses­ti sin­ne, mis­sä yri­tyk­sen työ­pai­kat ovat.

 115. Yllät­tä­vää, kuin­ka huo­nos­ti per­sut kes­tä­vät kritiikkiä.
  Itse he osaa­vat kyl­lä nimi­tel­lä: ympä­ris­tön­suo­je­li­jat ovat mil­loin hör­hö­jä, piper­tä­jiä, sta­li­nis­te­ja, mil­loin kom­ma­rei­ta. Jos hei­tä ereh­tyy nimit­te­le­mään, uhkail­laan kun­nian­louk­kas­syyt­teil­lä. Per­sut näyt­tä­vän ole­van aika­mois­ta rui­kut­ta­ja­sak­kia siis. Hän­tä koi­pien välis­sä pakoon Euroo­pan vai­keuk­sia ja ovi peräs­sä kiin­ni. Nih.

 116. Ote­taas esi­merk­ki yksi­tyi­ses­tä sek­to­ris­ta pk-seudulla.

  Tie­don tou­hut on aina perus­tu­neet val­to­sil­taan val­tion teke­miin tilauk­siin. Tilauk­set ovat tie­tys­ti jat­ku­moa van­has­ta val­tion tie­to­ko­ne­kes­kuk­sen ajasta.

  Toi­nen jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­ja on Logica. Työt teh­dään täs­sä yksi­tyi­ses­sä fir­mas­sa Hel­sin­gis­sä mut­ta mak­sa­ja on koko Suo­men jul­ki­nen sektori.

  No tekee­hän nuo nyky­ään tie­tys­ti myös muil­le töi­tä, mut­ta ei ole vää­rin väit­tää että vähin­tään puo­let nois­ta on pelk­kää jul­kis­ta sektoria.

  Voi­ko sil­loin väit­tää, että tulot tuli­si­vat muu­al­ta kuin jul­ki­sel­ta sektorilta?

  Entä­päs kaik­ki par­tu­rit, ravin­to­lat, auto­liik­keet jne jois­sa nämä minis­te­riöi­den ja val­tion lai­tos­ten kova­palk­kai­set vir­ka­mie­het asioi­vat? Ihan itsel­lään pyö­rii yksi­tyi­se­nä sektorina?

  Ilman näi­tä vir­ka­mie­hiä ei oli­si saman­lais­ta talou­del­lis­ta kehi­tys­tä ja hyvin­voin­tia kuin nyt on.

  Ode sinä­kin saat raha­si lopul­ta jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta, vaik­ka väi­tät ole­va­si yksityisyrittäjä.

  1. Jos kir­joi­tan kir­jan ja saan sii­tä teki­jän­palk­kioi­ta tai käyn luen­noi­mas­sa jon­kin yri­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä tilai­suu­des­sa, miten saat sii­tä vään­ne­tyk­si, että raha­ni ovat peräi­sin jul­ki­sel­ta sektorilta?

 117. Itä­hel­sin­ki­läi­sin­tel­lek­tuel­li Uscha­nov ker­toi koh­taa­van­sa taval­lis­ta kan­saa ja maa­han­muut­ta­jia. Laut­ta­saa­re­lai­se­na voin ker­toa hie­man toi­sen­lai­sen tarinan. 

  Olen käy­nyt 90 maas­sa, en pidä suo­ma­lai­ses­ta ruo­as­ta, var­sin­kaan mak­ka­ras­ta, enkä ker­ta­kaik­ki­aan voi­nut uskoa, että moni­kult­tuu­ri­suu­des­sa voi­si olla mitään ongel­mia, kos­ka Toron­tos­sa ja New Yor­kis­sa­kin on niin kiva kan­sain­vä­li­nen tun­nel­ma. Laut­ta­saa­res­sa­kin on naa­pu­ri­na­ni mus­li­mi­maan suur­lä­het­ti­lään koti, ja toi­sel­la puo­lel­la saar­ta muu­ta­ma kiva etni­nen ruo­ka­paik­ka. Miten maa­han­muut­to voi­si olla ongel­ma, ellei ole eri­lai­sia ihmi­siä irra­tio­naa­li­ses­ti vihaa­va rasisti?

  En edel­leen­kään näe maa­han­muu­ton ongel­mia hen­ki­lö­koh­ta­ses­ti juu­ri mis­sään. Olen ymmär­tä­nyt ongel­mat, kun ne on minul­le jär­ki­pe­räi­ses­ti perus­tel­tu. Uskon jär­ki­pu­hee­seen. Mut­ta kun samat argu­men­tit oli­si voi­tu esit­tää minul­le jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten, mik­si olen alka­nut ymmär­tää nii­tä vas­ta nyt?

  Minul­le on päi­vän­sel­vää, että sil­le on kak­si syy­tä: 1) en ole koh­dan­nut omas­sa län­si­hel­sin­ki­läi­ses­sä elä­män­pii­ris­sä­ni mui­ta kuin hyviä puo­lia maa­han­muu­tos­ta ja 2) huo­nois­ta puo­lis­ta en ole saa­nut tie­toa kuin joi­den­kin kau­hei­den rasis­tien blo­geis­ta, jon­ne en tie­ten­kään halun­nut men­nä. Ker­ran piti men­nä tar­kis­ta­maan, oli­ko medias­sa esi­tet­ty väi­te Hal­la-ahos­ta sitee­rat­tu oikein. Kun huo­ma­sin, että se oli ymmär­ret­ty tahal­li­ses­ti vää­rin, luin lisää, ja huo­ma­sin ettei se suin­kaan ollut ainoa vää­rin uuti­soi­tu koh­ta. Ja kun sil­mät on ker­ran avan­nut, nii­tä on vai­kea saa­da takai­sin kiinni.

  Minun on vai­kea kri­ti­soi­da per­su­jen luo­maa ste­reo­ty­pi­aa kan­san arjes­ta vie­raan­tu­nees­ta arvo­li­be­raa­leis­ta intel­lek­tuel­leis­ta, kun sel­lai­sen löy­tää kat­so­mal­la peiliin.

 118. Tie­de­mies:

  kan­na­tus­lu­ku­jen pääl­lä on nyt kel­lut­tu puo­li­sen vuotta

  Puo­li vuot­ta sit­ten, eli Syys­kuus­sa 2010 PS:n gal­lup-kan­na­tus oli 10,5% ja Kokoo­muk­sen 22,6%.

  Vih­rei­den oli 9,3% ja Sin­ne­mä­ki vie­lä julis­ti usko­van­sa, että Vih­reät ovat vaa­leis­sa Perus­suo­ma­lai­sia suu­rem­pi puolue.

  Tapah­tu­neen kaik­ki­nai­nen yllät­tä­vyys, ennus­ta­mat­to­muus ja moni­se­lit­tei­syys ei todel­la­kaan ase­ta Perus­suo­ma­lais­ta puo­luet­ta tilan­tees­sa aktii­vi­ses­ti toi­mi­neen hyväk­si­käyt­tä­jän roo­liin vaan saa­mas­taan hyväs­tä itse­kin typer­ty­neek­si ja hölmistyneeksi.

  Jos haluat ymmär­tää soi­ni­lai­sia, niin lue se Mais­te­ris­jät­kä. Soi­ni ker­too sii­nä hyvin avoi­mes­ti, miten hän popu­lis­min ymmär­tää ja mik­si popu­lis­mi on hänes­tä hyvä asia. Soi­ni­han kir­joit­ti gra­dun­sa­kin aiheesta.

  Popu­lis­min voi ymmär­tää useam­mal­la tavalla.
  Yksi on aja­tel­la ehdok­kaan mukaut­ta­van arvo­jaan ja näke­myk­si­ään sen mukaan, mis­tä ajat­te­lee kan­san suun­nal­ta tuu­le­van. Tämä on se nega­tii­vi­sem­pi ver­sio popu­lis­mis­ta, Yhdys­val­to­jen poli­tii­kas­ta hyvin tut­tu, näin PS ei juu­ri­kaan toimi.
  Posi­tii­vi­sem­pi ver­sio popu­lis­mis­ta raken­tuu pysy­vien arvo­jen varaan, jot­ka arvot eivät hor­ju, mut­ta jot­ka kom­mu­ni­koi­daan kan­sal­le sel­keäs­ti ja riit­tä­vän yksin­ker­tais­te­tus­ti, “jot­ta kan­sa ymmär­tää”. Näin Soi­ni toimii.

  Väi­te sii­tä, että PS ei tar­joai­si vaih­toeh­toa, ei myös­kään pidä paik­kaan­sa. Kyl­lä kan­sa­lai­nen, joka äänes­tää PS voi luot­taa sii­hen, että jos PS on suu­rin puo­lue, niin:

  -Koti­mai­sen perus­teol­li­suu­den toi­min­tae­del­ly­tyk­siä tuetaan
  ‑Ilmas­to­ve­ro­ja ei lisätä
  ‑Suo­men mak­suo­suut­ta EU:ssa pyri­tään agres­sii­vi­ses­ti neu­vot­te­le­maan pienemmäksi
  ‑Jos Euro ajau­tuu krii­siin, niin Suo­mi tulee pal­jon toden­nä­köi­sem­min kan­nat­ta­maan esi­mer­kik­si euron jakau­tu­mis­ta kah­dek­si valuutaksi
  ‑Huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton ehto­ja kiris­te­tään tuntuvasti
  ‑Mitään jäte­ve­sia­se­tuk­sen kal­tai­sia sää­dök­siä ei ole tulossa
  ‑Rik­kai­den vero­tus­ta tiukennetaan
  ‑Kehi­tys­a­pua leikataan
  ‑Kor­kea­kult­tuu­rin mää­rä­ra­ho­ja leikataan
  ‑Puo­lus­tus­mää­rä­ra­ho­ja ei leikata
  ‑Ruot­sin kie­len ase­maa heikennetään
  ‑Suku­puo­li­neut­raa­lia avio­liit­to­la­kia ei tule
  ‑Ase­sää­dök­siä ei tiukenneta

  Vaik­ka kaik­kia näi­tä ei saa­tai­si­kaan toteu­tet­tua, niin äänes­tä­jä voi aika vah­vas­ti luot­taa sii­hen, että PS pyr­kii vil­pit­tö­mäs­ti nämä toteut­ta­maan. Sitä pyr­ki­mys­tä ei estä, eikä mitä­töi, eikä vähen­nä se, ettei heil­lä ole antaa vii­mei­sen pääl­le teo­re­ti­soi­tua ja las­ket­tua mal­lia näis­tä aja­mis­taan asioista.

  Näis­sä vaa­leis­sa on jo nyt ollut enem­män poli­tiik­kaa kuin 1999, 2003 tai 2007. Kos­ka poli­tiik­ka raken­tuu kui­ten­kin poh­jim­mil­taan arvois­ta, mikä monel­ta van­hem­mal­ta puo­lu­eel­ta tun­tuu pääs­seen unohtumaan.

  Jos läh­ti­sin PS:n kan­na­tuk­sen syi­tä arvai­le­maan, niin spe­ku­loi­sin ensim­mäi­se­nä nime­no­maan, että PS tar­jo­aa vaa­leis­sa sel­keän arvo­vaih­toeh­don epä­mää­räi­sen ima­gon­ra­ken­te­lun sijaan ja on sik­si houkutteleva.

  Arvot ovat nii­tä läh­tö­koh­tia, joi­den poh­jal­ta edus­ta­jat ohjeis­ta­vat vir­ka­mie­his­tön toi­min­taa. Jos PS koros­taa tätä polii­ti­kon roo­lia, niin se on mie­les­tä­ni lähin­nä vain hyvä asia.
  Sopi­si toi­voa, että useam­pi muu­kin puo­lue ja ehdo­kas rupe­ai­si rehel­li­ses­ti kir­joit­ta­maan arvo­jaan auki. Eikä päin­vas­toin pimit­täi­si poh­jim­mai­sia vaikutteitaan.

  Väi­te (Osmo, Tie­de­mies, tpyy­luo­ma) ettei­vät Perus­suo­ma­lai­set tar­joai­si vaih­toeh­toa on rank­kaa poli­tii­kan vää­rin ymmärtämistä.

  Hei­dän arvo­vaih­toeh­dos­taan voi toki olla eri miel­tä, ja itse olen vah­vas­ti, mut­ta se on kui­ten­kin aivan sel­keä ja kon­kreet­ti­nen vaih­toeh­to. Kon­kreet­ti­sem­pi ja sel­keäm­pi kuin mitä monel­la muul­la toi­nen tois­taan muis­tut­ta­val­la, sär­mät­tö­mäl­lä, ympä­ri­pyö­reäl­lä puo­lu­eel­la on tarjota.

  1. az Noin per­sut eivät ohjel­maan­sa esi­tä. He höys­tä­vät sen kai­ken­maa­il­man epä­to­sil­la väit­teil­lä, kuten esi­mer­kik­si, että Suo­men EU-mak­sut ovat kym­men­ker­tai­sin Ruot­siin nähden.

 119. Tai­dat saa­da myös kan­san­edus­ta­jan sopeu­tu­mi­se­lä­ket­tä tms? Ja kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jä­nä mak­sa­ja­na tai­si olla joku ministeriö?

  1. juge
   Mihin ihmee­seen perus­tat väit­teen, että sai­sin kan­san­edus­ta­jan sopeu­tu­mi­se­lä­ket­tä. En saa.
   Tuo päät­te­ly menee niin, että ajat­te­let ihmi­sen arvos­te­le­ma­si ihmi­sen ole­van läpeen­sä paha ja kek­sit mitä kaik­kea pahaa hän voi­si teh­dä ja var­maan­kin on siis tehnyt.
   Sel­vit­tä­jän työ oli palk­ka­työ­tä, mut­ta talou­del­li­ses­ti hyvin huo­no keikka.

 120. HS:n ulko­maan­toi­mi­tuk­sen esi­mies hauk­kuu tämän­päi­vän Hesa­ris­sa Osmon, että eikö hänel­lä ole sen ver­ran his­to­rian­ta­jua, että tie­täi­si käyt­tä­män­sä ter­min ole­van sama, jota nat­sit kaik­kein eni­ten käyt­ti­vät juu­ta­lai­sis­ta. Tämän jäl­keen Ait­to­kos­ki ver­taa Osmoa Gad­da­fiin, joka kut­suu vas­tus­ta­ji­aan rotik­si ja torakoiksi.

  Tämä yksi sana oli eilen myös verk­ko-Hesa­rin lue­tuin ja kom­men­toi­duin uuti­nen. Hyvin moni kom­ment­ti alkoi mer­ki­tyk­ses­sä “Olen aiem­min pitä­nyt Osmoa älyk­kää­nä polii­tik­ko­na, mut­ta nyt…”

  Ilman tätä yhtä sanaa koko uutis­ta ei oli­si kos­kaan syn­ty­nyt, eikä sen reak­tioi­ta ja se oli­si huk­ku­nut mui­den HS-raa­din höpi­nöi­den sekaan.

  Aika kon­kreet­ti­nen muis­tu­tus, että sanoil­la on voi­man­sa ja kan­nat­taa har­ki­ta, mitä sano­ja käyt­tää ja miten.

  1. En tien­nyt nois­ta nat­sia­jan ter­meis­tä, kos­ka ajan­jak­so ei minua niin ihmees­ti kiin­nos­ta. Huo­no sanan­va­lin­ta siis.
   En tar­koit­ta­nut para­sii­til­la mitään vere­ni­mi­jää vaan otin ver­tauk­sen luon­nos­ta, jos­sa huo­noon kun­toon jou­tu­nut eläin jou­tuu eri­lais­ten eliöi­den hyök­käyk­sen koh­teek­si aivan nor­maa­li­na osa­na luon­non kier­to­kul­kua. Oli­sin käyt­tä­nyt ter­miä haas­ka­lin­tu, mut­ta se odot­taa rau­has­sa puun oksal­la, että saa­lis ensin kuolee.

 121. Mik­si kon­sult­ti­töi­hi­si liit­ty­vä sitaat­ti­ni aiem­min sen­su­roi­tiin. Kyl­lä kai tou­husi Lah­den-Hei­no­lan yhdis­tä­mi­ses­sä mak­soi jul­ki­nen sek­to­ri eli kunnat.
  Sinän­sä OK, olet yrit­tä­jä ei sii­nä mitään, kunnioitettavaa !

 122. Miten maa­han­muut­to voi­si olla ongel­ma, ellei ole eri­lai­sia ihmi­siä irra­tio­naa­li­ses­ti vihaa­va rasisti?”

  Meil­le muut­taa kou­lut­ta­ma­ton­ta väkeä, joka työl­lis­tyy huo­nos­ti, työt­tö­myys on 2–3 ker­tai­nen kan­ta­väes­töön ver­rat­tu­na. Kun hei­dän per­he­ko­kon­sa­kin ons uurem­pi ja rahaa ohja­taan ulko­mail­le niin maahn­muut­to itse asias­sa huo­non­taa huol­to­suh­det­ta enti­ses­tään ja aiheut­ta pai­net­ta etuuk­sien leikkauksiin .
  Lisä­ki uudet maahn­muut­ta­jat pol­ke­vat työ­eh­to­ja ja he suos­tu­vat nor­mit alit­ta­viin ehtoihin

  Sin­ne­mä­ki ylis­ti syr­jäy­ty­nei­den nuor­ten raport­tia mut­ta oitis siel­tä pis­ti sil­mään olen­nai­nen kohta.

  “Suu­ri osa ulko­puo­li­sis­ta on maa­han­muut­ta­jia. Maa­han­muut­ta­jien ulko­puo­li­suus­ris­ki on monin­ker­tai­nen mui­hin nuo­riin ver­rat­tu­na, eikä suo­ma­lai­sel­la yhteis­kun­nal­la näy­tä ole­van kei­no­ja saa­da ulko­puo­li­sia takai­sin työ­hön ja opiskeluelämään.”

  Eli nuo kuu­lauis­ta kou­lu­pu­dok­kaat ovat­kin maa­han­muut­ta­jien jäl­ke­läi­siä eli työt­tö­myys ja huo­no-osai­suus jat­kuu suku­pol­vien yli ja aiheut­taa kulu­ja yhteis­kun­nal­le eli pit­käl­lä­kään tar­kas­te­lu­jak­sol­la maah­na­muut­to ei paran­na huoltosuhdetta.

  En ole rasis­ti, olen asu­nut ja teh­nyt töi­tä seit­se­mäs­sä maas­sa yli 10 vuot­ta, joten olen tot­tu­nut moni­kult­tuu­ri­seen ympä­ris­töön mut­ta niin­pä en ole myös­kään sinsisilmäinen

 123. Yhtei­sö­ve­ro menee val­tiol­le ja sii­tä jae­taan takai­sin kun­nil­le työ­paik­ko­jen suh­teee­sa jota­kin alle 30 pros­saa ja sii­tä­kin Hete­mäel­lä on aja­tuk­se­na nip­sais­ta. Kun­nil­la ei ole hyö­tyä työ­pai­kois­ta kuin työn­te­ki­jöi­den vero­tuk­sen kautta.

  Ja sii­nä Ode aivan tur­haan vähät­te­let pää­kont­to­rin mer­ki­tys­tä. Espoo­seen ne optio­mil­jo­nää­rien verot nap­sah­ti eikä Jyväs­ky­lään tai Ouluun.

 124. No sit­ten et saa sitä, olen ymmär­tä­nyt että kaik­ki enti­set kan­san­edus­ta­jat saa­vat ko elä­ket­tä. Hyvä että tuli asia korjattua.

  1. Her­miit­ti. Olet vää­räs­sä. Se jae­taan kun­nil­le sii­nä suh­tees­sa kuin yri­tyk­sen sijait­se­vat eikä pää­kont­to­ril­la ole mer­ki­tys­tä. Pait­si sil­lä, mis­sä maas­sa pää­kont­to­ri sijaitsee.

 125. Per­sut höys­tä­vät ohjel­maan­sa epä­to­sil­la väit­teil­lä” Kyl­lä var­maan teke­vät­kin. Onnek­si vih­reät eivät ole lain­kaan popu­lis­te­ja eivät­kä aina­kaan esi­tä epä­to­sia väit­tei­tä. Vih­reä lan­ka: “Nykyi­nen vero­tus koh­te­lee kult­tuu­ri­leh­tiä ja juo­ru­leh­tiä eri tavoin”.
  Tämä tie­ten­kään ei ole epä­to­si väi­te, vai mitä.
  Soi­nin­vaa­ran mukaan Hal­la-aho on sano­nut J. P. Roo­sia kom­mu­nis­tik­si, vaik­ka “hän ei ole kos­kaan ollut”. Roos kyl­lä itse ker­too olleen­sa SKP:n jäsen.
  Vai­kea uskoa, että Roos olsi liit­ty­nyt hen­ki­lö­koh­tai­sen edun hake­mi­sen takia. Tus­kin­pa sitä edes tuli.
  Per­sut esit­tä­vät epä­to­sia väit­tei­tä, kun­nian­tun­toi­set vih­reät eivät.

 126. az,

  Mie­les­tä­ni Hesa­rin Ait­to­kos­ki älä­kän nos­ti mie­les­tä­ni täy­sin ihmeel­li­sel­lä kir­joi­tuk­sel­laan. Vai kuu­luu­ko joi­ta­kin sano­ja pitää naf­ta­lii­nis­sa nii­den his­to­rial­li­sen pers­pek­tii­vin vuok­si? (Pidän itseä­ni his­to­rial­li­ses­sa mie­les­sä jos­sain mää­rin sivis­ty­nee­nä, mut­ta en ole iki­nä ennen kuul­lut sanaa para­siit­ti eli suo­mek­si loi­se­lä­jä Hit­le­rin juu­ta­lais­vai­noi­hin liitettävänä.)

  Sanan­va­paus­lei­jo­na tai­taa voi­da Hesa­rin pii­ris­sä pil­kun­vii­la­jien ansios­ta mel­ko huonosti…

 127. Her­miit­ti, en ota kan­taa sii­hen, onko Ait­to­kos­ken tuoh­tu­mus Osmol­le perus­tel­tua. Ver­taa­mi­nen Gad­da­fiin aina­kin ampuu yli. Totean vain, kuten jo eilen ensim­mäi­ses­sä kom­men­tis­sa tähän ket­juun, että täl­lais­ta osa­si odot­taa, jos käyt­tää noin latau­tu­nei­ta käsitteitä.
  Ole­tin Osmon tie­tä­vän his­to­rial­li­sen taus­tan, mut­ta ilmei­ses­ti näin ei ollut. Se vähen­tää syyl­li­syyt­tä. Joka tapauk­ses­sa sana on hyvin mau­ton, eikä kuu­lu mie­les­tä­ni poliit­ti­seen keskusteluun.

 128. az:lta hyvä lis­ta, täy­den­nän vähän mitä tuo tarkoittaa:

  -Koti­mai­sen perus­teol­li­suu­den toi­min­tae­del­ly­tyk­siä tuetaan

  Tar­koit­taa suo­mek­si joko vero­jen keven­nyk­siä tai meno­jen lisäys­tä. Vel­voit­teet, esi­mer­kik­si lai­va­polt­toai­nei­den rik­ki­ra­jat, tulee kan­sain­vä­li­sis­tä sopi­muk­sis­ta tai EU-tasol­la (Tämä on yksi asia mitä en ymmär­rä EU-krii­ti­kois­sa, vaih­toeh­to direk­tii­veil­le on kan­sain­vä­li­set eril­lis­so­pi­muk­set, eikä se että mitään kan­sain­vä­li­siä kri­tee­re­jä ei ole.) Jos teol­li­suut­ta ei saa verot­taa, niin sit­ten vero­te­taan pal­ve­lui­ta, eli nii­den väli­nen vero­kui­lu kas­vaa enti­ses­tään, mikä taas nos­taa työttömyyttä.

  -Ilmas­to­ve­ro­ja ei lisätä

  Kts. yllä.

  -Suo­men mak­suo­suut­ta EU:ssa pyri­tään agres­sii­vi­ses­ti neu­vot­te­le­maan pienemmäksi

  Onnis­tuu var­maan jos EU:n mak­su­ja tän­ne vas­taa­vas­ti pie­nen­ne­tään, eli lei­ka­taan maa­ta­lous­tu­kia. Kannatan. 🙂

  -Jos Euro ajau­tuu krii­siin, niin Suo­mi tulee pal­jon toden­nä­köi­sem­min kan­nat­ta­maan esi­mer­kik­si euron jakau­tu­mis­ta kah­dek­si valuutaksi

  Jos sak­sa­lai­set halu­aa jakaa euron kah­tia niin Suo­mi kan­nat­taa sitä joka tapauksessa.

  -Huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton ehto­ja kiris­te­tään tuntuvasti

  Ne on jo kireät. Por­saan­rei­kiä on, nii­tä tuki­taan, ja uusia tulee, ihan sama kuka on hal­li­tu­kes­sa. Nii­den por­saan­rei­kien todel­li­nen estä­mi­nen tar­koit­taa ihan kaik­keen maa­han­muut­toon puut­tu­mis­ta, ras­kas­ta ja kal­lis byro­kra­ti­aa, mie­li­val­tai­sia sään­tö­jä, jne. eli juu­ri sitä mitä on edes vähän vii­me vuo­si­na purettu.

  -Mitään jäte­ve­sia­se­tuk­sen kal­tai­sia sää­dök­siä ei ole tulossa

  Eli mitään ei teh­dä mil­le­kään luon­non­suo­je­luon­gel­mal­le jos se edel­lyt­tää ihmi­sil­tä tai yri­tyk­sil­tä mitään toi­mia, kun vero-ohjaus­kaan ei käy. Tai no on sel­lai­nen vaih­toeh­to että sub­ven­toi­daan vaik­ka­pa maa­ta­lou­den pääs­tö­jen vähen­tä­mis­tä. Mil­lä tämä rahoitetaan?

  -Rik­kai­den vero­tus­ta tiukennetaan

  Jot­ta täl­lä oli­si mitään suu­rem­paa mer­ki­tys­tä tulo­puo­leen niin pitäi­si olla vie­lä nii­tä rikkaita.

  -Kehi­tys­a­pua leikataan

  Sääs­tyi­si­kö­hän täs­sä jopa sata mil­joo­naa, eli ei olla enää kuin jotain mil­jar­de­ja miinuksella.

  -Kor­kea­kult­tuu­rin mää­rä­ra­ho­ja leikataan

  Jos nyt lei­ki­tään että täl­le oli­si jotain kan­na­tust niin kts. yllä. sil­lä ero­tuk­sel­la että puhu­taan kym­me­nis­tä miljoonista.

  -Puo­lus­tus­mää­rä­ra­ho­ja ei leikata

  Tar­koit­taa että sitä vuo­sit­tais­ta 2% koro­tus­ta yli inflaa­tion ei peru­ta. Kyse on noin 60 mil­joo­nas­ta euros­ta vuo­des­sa ja sum­ma tie­ten­kin kas­vaa koko ajan. Ei se täs­sä kon­kurs­sis­sa tun­nu eli ihan sama.

  -Ruot­sin kie­len ase­maa heikennetään

  Jos kuu­lut ryh­mään ruot­sin­kie­li­set eli mak­sat kes­ki­mää­räis­tä enem­män vero­ja ja tulet yhteis­kun­nal­le hal­vem­mak­si niin sinun pal­ve­lui­ta­si lei­ka­taan. Jos taas kuu­lut ryh­mään soma­lin­kie­li­nen eli mak­sat kes­ki­mää­räis­tä vähem­män vero­ja ja tulet yhteis­kun­nal­le kal­liim­mak­si niin sinun pal­ve­lui­ta­si leikataan.

  Toi­saal­ta jos kuu­luu ryh­mään haja-asu­tusa­lu­eel­la asu­va teol­li­suus­työ­läi­nen, niin työ­nan­ta­ja­si jo nyt ver­rat­taen pie­niä vero­ja lei­ka­taan jot­ta hän voi mak­saa sinul­le enem­män palk­kaa, ja pal­ve­lui­ta­si parannetaan.

  -Suku­puo­li­neut­raa­lia avio­liit­to­la­kia ei tule

  Tar­koit­taa­ko tämä että
  a) on jon­kin­lai­nen eril­li­nen homo­liit­to joka on nimeä lukuu­not­ta­mat­ta ihan sama asia kuin avio­liit­to, vai
  b) byro­kraat­ti­ses­ti ras­kai­ta eril­lis­jär­jes­te­ly­jä joil­la sovi­taan ihan samat asiat yksi ker­ral­laan, vai
  c) homot nyt vaan on toi­sen luo­kan kansalaisia?

  -Ase­sää­dök­siä ei tiukenneta

  Ja vero­va­roin hoi­de­taan tie­ten­kin täl­le eri­tyis­ryh­mäl­le muu­ta­man kym­me­nen heh­taa­rin har­ras­te­ti­lo­ja tai tun­ne­tus­ti puo­li-ilmai­sia ampumaluolia?

 129. Minus­ta az:n koos­ta­ma lis­ta per­su­jen aja­mis­ta asiois­ta oli todel­la hyvä. Olen lähes jokai­ses­ta per­su­jen kans­sa eri miel­tä, ja pidän nii­tä (parem­man sanan puut­tees­sa) pahoi­na ajatuksina.

  Per­he­ty­mät­tä tar­kem­min mui­den puo­luei­den ohjel­miin, epäi­li­sin että yhtä sel­kei­tä kan­nan­ot­to­ja ei löy­dy muilta.

  Nyt oli­si todel­la­kin tilaus­ta sel­lai­sel­le puo­lu­eel­le, joka avoi­mes­ti kan­nat­tai­si hyviä asioi­ta, ja joka näin toi­mi­si vas­ta­voi­ma­na per­su­jen pahoil­le asioille.

  Ja tämä ei nyt ollut ironisointia.

 130. Jos ihan lyhyes­ti tuos­ta his­to­rias­ta, peis­tat­tu nopeas­ti Googlen anta­mis­ta osumista:

  The Eter­nal Jew (1940) is an anti­se­mi­tic Ger­man Nazi pro­pa­gan­da film … cha­rac­te­rize the Jew as a wan­de­ring cul­tu­ral parasite”

  Throug­hout Mein Kampf, Hit­ler refers to Jews as parasites…”

  The Jew as World Para­si­te (1944)… the Jew has crept in like a para­si­te not only into our people, but…”

  Her­miit­ti:

  Vai kuu­luu­ko joi­ta­kin sano­ja pitää naf­ta­lii­nis­sa nii­den his­to­rial­li­sen pers­pek­tii­vin vuoksi?

  On toki aivan vali­dia kysyä, että mik­si his­to­rial­li­sen pai­no­las­tin pitäi­si estää mei­tä käyt­tä­mäs­tä jota­kin ter­miä poliit­ti­ses­ti, mut­ta voi aivan yhtä perus­tel­lus­ti ymmär­tää, mik­si joku saat­taa sii­hen tuoh­tu­nee­na tart­tua. Eli eikö­hän täs­tä nimei­ses­tä ter­mis­tä kes­kus­te­lun voi päät­tää sii­hen totea­muk­seen, että ei kannata.

 131. Hami­lo: “huo­nois­ta puo­lis­ta en ole saa­nut tie­toa kuin joi­den­kin kau­hei­den rasis­tien blo­geis­ta, jon­ne en tie­ten­kään halun­nut men­nä. Ker­ran piti men­nä tar­kis­ta­maan, oli­ko medias­sa esi­tet­ty väi­te Hal­la-ahos­ta sitee­rat­tu oikein. Kun huo­ma­sin, että se oli ymmär­ret­ty tahal­li­ses­ti vää­rin, luin lisää, ja huo­ma­sin ettei se suin­kaan ollut ainoa vää­rin uuti­soi­tu koh­ta. Ja kun sil­mät on ker­ran avan­nut, nii­tä on vai­kea saa­da takai­sin kiinni”

  Tuo­ta… mitä­hän tie­de­toi­mit­ta­ja yrit­tää täs­sä perus­tel­la? Sitä että Hal­la-aho on hyvä jät­kä? Et kai nyt tosis­sa­si väi­tä ettei kysei­sen kave­rin kir­joi­u­tu­kis­sa ole ollut rasis­ti­sia piir­tei­tä? Vai onko niin, ettei yksit­täis­ta­pauk­sia saa yleis­tää ja että kaik­ki on vain pahan­suo­paa vää­rin­kä­si­tys­tä? Ja onko ko. kave­ril­la yli­pään­sä hajua­kaan talous­po­li­tii­kas­ta ym. lin­jauk­sis­ta tämän pako­lais­asian lisäk­si, joka on aivan mitä­tön jut­tu? Onko tie­de­toi­mit­ta­jal­la käsitystä?

 132. Juge
  Ja sii­nä Ode aivan tur­haan vähät­te­let pää­kont­to­rin mer­ki­tys­tä. Espoo­seen ne optio­mil­jo­nää­rien verot nap­sah­ti eikä Jyväs­ky­lään tai Ouluun.

  En ymmär­rä tätä kepu­lais­ten ja mm per­su­jen ainais­ta itkua pää­kont­to­rei­den sijain­nis­ta. Miten se on muka fun­da­men­taa­li­ses­ti vää­rin, jos pää­kont­to­rei­den on hyvä sijoit­tua pk-seu­dul­le? Mil­lä ihmeen perus­teel­la samaan aikaan on kui­ten­kin äty­sin oikein, että pape­ri- ja teräs­teh­taat sijait­se­vat maakunnissa? 

  Jos­tain kum­man syys­tä suur­ten teh­tai­den sijain­ti siel­lä, mis­sä nii­den kan­nat­taa olla on oikein, mut­ta pää­kont­to­rei­den sijain­ti siel­lä, mis­sä nii­den kan­nat­taa olla, on kau­hea vää­ryys maa­kun­tia koh­taan. Täy­sin äly­tön ajatus.

  Ja mitä tulee per­sui­hin, sii­nä on kyl­lä seka­lai­nen sak­ki. En pidä sii­tä että per­sut pyr­kviät vil­je­le­mään oikeis­to­lai­sil­le mm. meil­le yrit­tä­jil­le reto­riik­kaa, että hei­dän val­ta­kau­ten­sa on jotain parem­paa kuin ennen ja samaan aikaan ker­ro­taan vasem­mis­toon pet­ty­neil­le duu­na­reil­le että her­roil­ta (=meil­tä omis­ta­jil­ta) ote­taan fyr­kat pois hyvin­voin­ti­val­tion yllä­pi­toon! Edes dema­rit eivät keh­taa ajaa noin sel­väs­ti kak­sil­la rat­tail­la. Sama­ten ydin­voi­ma­vas­tus­ta­jil­le ker­ro­taan että puo­lue vas­tus­taa sitä ja kan­nat­taa bio­voi­maa, ydin­voi­man kan­nat­ta­jil­le taas muis­te­taan aina täh­den­tää Soi­nin ydin­voi­ma­myön­teis­tä linjaa.

 133. juge:

  Ja sii­nä Ode aivan tur­haan vähät­te­let pää­kont­to­rin mer­ki­tys­tä. Espoo­seen ne optio­mil­jo­nää­rien verot nap­sah­ti eikä Jyväs­ky­lään tai Ouluun.

  Jos Nokian optio­mil­jo­nää­rei­hin viit­taat, niin kyl­lä hei­tä löy­tyi kai­kil­ta Nokia-paik­ka­kun­nil­ta, toki pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta eni­ten. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la myös Kau­niai­nen ja Hel­sin­ki hyö­tyi­vät mer­kit­tä­väs­ti Nokian optio­tu­lois­ta. Yhtei­sö­ve­ron tuo­tos­ta hyö­tyi suh­teel­li­ses­ti eni­ten Salo (pie­ni kau­pun­ki, mut­ta teh­taan ja ison tuo­te­ke­hi­tys­kes­kuk­sen takia erit­täin mer­kit­tä­vä osa Nokian hen­ki­lös­tös­tä ja siten yhtei­sö­ve­ron tuotosta).

 134. Osmo, Osmo. Kun tuo­ta Cv:täsi lukee, niin kyl­lä siel­lä näyt­tä­si val­tao­sa työ­his­to­rias­ta­si ole­van jul­ki­sel­ta puo­lel­ta, sis. kan­san­edus­ta­jan ja minis­te­rin teh­tä­vät. Sii­nä­hän ei ole mitään pahaa tie­ten­kään pait­si joi­den­kin art­tu­rien mie­les­tä, mut­ta totuut­ta ei saa muun­nel­la lii­kaa ettei sit­ten myö­hem­min nolo­ta kun Eli­na pää­see tylyt­tä­mään. Go Elina!

  Aion muu­ten äänes­tää persuja

 135. Ait­to­kos­ken koko jutus­sa ei ollut pää­tä eikä hän­tää. Kun se otet­tiin tääl­lä esil­le, ajat­te­lin, että onpa jää­nyt luke­mat­ta. Kai­voin leh­den esiin, luin ja tote­sin, että olen kui­ten­kin luke­nut. Ensim­mäi­sen kap­pa­leen ja aja­tel­lut EVVK.

  Mut­ta noin ylei­se­nä totea­muk­se­na sanon mm Osmol­le, että eläin­ten käyt­tä­mi­nen huo­noi­na esi­merk­kei­nä ei ole vii­sas­ta. Rot­ta on eläin­ten mit­ta­puus­sa äly­käs ja sil­ti jos­kus ihmi­siä hau­ku­taan rotik­si. Tosi tyhmää.

  Jos maa­pal­lol­la syn­tyy suu­ri ydin­ka­ta­stro­fi tai aste­roi­di­tör­mäys, rotat ja tora­kat saat­ta­vat olla vii­mei­siä eloon­jää­nei­tä eläi­miä, elä­män jat­ka­jia eläinkunnassa.

  Älkää kom­men­toi­ko, pysy­kää vaan otsi­kon aiheessa.

 136. Soi­nin­vaa­ran argu­men­taa­tio esim. maa­han­muu­tos­ta ei iki­nä kes­täi­si panee­li­kes­kus­te­lua Hal­la-Ahon kans­sa. Ei rii­tä tie­to, eikä älli joten ainoas­taan ylpeys estää ole­mas­ta samaa mieltä. 

  Suo­mes­sa ei edes ole sivis­ty­neis­töä vaan ainoas­taan nii­tä jot­ka pitä­vät itse­ään sivis­ty­neis­tö­nä. Mah­ta­vaa näh­dä, kun ylpeät ja tur­han­tär­keät vih­reät otta­vat näis­sä vaa­leis­sa pan­nuun­sa oikein kunnolla.

 137. newy­or­kis­ta:

  Sii­nä­hän ei ole mitään pahaa tie­ten­kään pait­si joi­den­kin art­tu­rien mielestä

  tyst tyst… I don’t hate the players, I hate the game. 😉

 138. Osmoa ei kiinnosta:

  En tien­nyt nois­ta nat­sia­jan ter­meis­tä, kos­ka ajan­jak­so ei minua niin ihmees­ti kiinnosta.

  Ja lausun­not vain para­ne­vat… Erit­täin eri­koi­nen kom­ment­ti, sanoisin.

 139. Näin Ode kirjoitti

  Perus­suo­ma­lai­set p u o l u e e n a ovat koko­naan eri asia. Minä pidän sitä poli­tii­kan para­siit­ti­na, joka kyl­mä­ve­ri­ses­ti las­kel­moi­den käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä tar­joa­mat­ta tilal­le mitään toteuttamiskelpoista. ”

  Blo­gil­la sal­lit­ta­neen hie­man ter­väm­pi­kin tyy­li. Oli­han tuo rumas­ti sanot­tu Perus­suo­ma­lai­ses­ta p u o l u e e s t a , mut­ta ei vält­tä­mät­tä aivan perus­tee­ton­ta. Mut­ta ei myös­kään sisäl­lä koko totuutta.

  Sanaa para­siit­ti ovat käyt­tä­neet muut­kin agi­taat­to­rit kuin nat­sit. Sosia­lis­tien pro­pa­gan­das­sa suo­sit­tu ter­mi por­va­ris­tos­ta. Muis­tan näh­nee­ni sen vie­lä ah niin kul­tai­sel­la 70-luvulla.

  Koko ajan tulee mie­leen paral­lee­lit SMP:hen. Se oli toi­saal­ta Ven­na­mon oma putiik­ki, toi­saal­ta sel­vä ja aito unoh­de­tun kan­san lii­ke. Enem­män sii­nä oli puo­luet­ta, perus­yh­dis­tyk­siä, pai­kal­lis­taosn toi­min­taa kuin esim. Vih­reis­sä. — Ei pidä aivan sokeu­tua omiin näkökohtiinsa.

 140. Sana para­siit­ti kuvaa mones­sa­kin mie­les­sä mei­dän kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria nykyisin.

  Osmon otsaan “lyö­dään lemi­ma” Hesa­ris­sa kos­ka nat­sir aika­naan käyt­ti tuos­ta sanaa juu­ta­lai­sis­ta. Osmo ei takuul­la para­siit­ti sanal­la halun­nut ver­tau­tua nat­sei­hin, käyt­ti­pä vaan sivistyssanaa. 

  Perus­suo­ma­lai­set taa­sen oli­si­vat para­siit­ti sanan tilal­la käyt­tä­neet ter­miä “loi­se­lä­jä” tai “loi­nen”. Siis puhu­neet suo­mea. Sii­nä se ero joka erot­taa vih­reät tai dema­rit perus­suo­ma­lai­sis­ta. Per­sut sanoo asiat nii­den oikel­la nimil­lä. Tuon kun Osmo oppi­sit, niin tie oli­si auki.

  1. Minul­le para­siit­ti on puh­taas­ti eko­lo­gi­nen ter­mi, johon ei lii­ty suu­rem­paa tun­ne­la­taus­ta kuin lahot­ta­ja­sie­neen. Sana loi­nen on kon­no­taa­tiol­taan mie­les­tä­ni aivan eri­lai­nen. Mut­ta jos para­siit­ti ylei­ses­ti rin­nas­te­taan vere­ni­mi­jään, täy­ty­nee alkaa käyt­tää mui­ta, vali­tet­ta­va­stri pidem­piä, ilmaisuja.

 141. Osmon ver­taus Suo­men EU-net­to­mak­su­jen ja Uuden­maan tuis­ta muul­le Suo­mel­le oli sel­lai­nen poh­ja­no­tee­raus, jota ei oli­si sinän­sä fik­sul­ta ihmi­sel­tä odottanut.

  Ensin­nä­kin Hel­sin­gin kehi­tyk­sen his­to­rias­ta on näh­tä­vis­sä, että kau­pun­gin kehi­tys perus­tuu pit­käl­ti nime­no­maan sen val­tiol­li­seen ase­maan pää­kau­pun­ki­na. Pää­kau­pun­kia­se­man saa­mi­nen oli läh­tö­pis­te Hel­sin­gin kas­vul­le isok­si asu­tus- ja elin­kei­noe­lä­män kes­kuk­sek­si. Esi­mer­kik­si Suo­men mer­kit­tä­vin yli­opis­to, Hel­sin­gin yli­opis­to, ei ole Hel­sin­gis­sä sik­si, että Hel­sin­ki­läi­set oli­si­vat alun­pe­rin olleet joten­kin niin fik­sua ja aikaan­saa­vaa poruk­kaa, vaan yli­opis­to siir­tyi Hel­sin­kiin Turus­ta ikään­kuin pää­kau­pun­kia­se­man kyl­kiäi­si­nä. Kun pää­kau­pun­kia­se­ma tuot­taa (ja on tuot­ta­nut his­to­rian aika­na) Hel­sin­gil­le huo­mat­ta­vaa hyö­tyä muu­hun Suo­meen näh­den, on Hel­sin­gin rei­lua myös mak­saa jotain takaisinkin.

  Suo­men EU-net­to­mak­sa­jan roo­li on seik­ka, jota toki voi perus­tel­la yli­mal­kai­ses­ti (ja älyl­li­ses­ti epä­re­hel­li­ses­ti) tyy­liin “eikös ole rei­lua, että rik­kaam­mat aut­ta­vat köy­hem­piä”. Mut­ta onhan totuus kui­ten­kin se, että Euroo­pan Unio­nia ei alun­pe­rin mark­ki­noi­tu suo­ma­lai­sil­le minään “sosi­aa­li­toi­mis­to­na” vaan pää­asias­sa yhte­näi­se­nä mark­ki­na-alu­ee­na. On aivan sel­vää, että kysy­mys EU-net­to­mak­su­jen mie­lek­kyy­des­tä on “avoin­ta riis­taa” poli­tii­kas­sa, kos­ka EU:n nykyi­sel­lä kehi­tyk­sel­lä ei voi­da kat­soa ole­van sel­ke­ää kan­san hyväk­syn­tää. Veik­kai­sin EU-kan­sa­nää­nes­tyk­sen tulok­sen olleen EI, jos ihmi­sil­lä oli­si ollut äänes­tyk­sen ajan­koh­ta­na tie­toa unio­nin tule­vai­suu­den kään­teis­tä. Vii­meis­tään Tur­kin EU-jäse­nyys, jos se toteu­tuu, tul­lee tiput­ta­maan EU:n kan­na­tuk­sen alle 50% rajan val­tao­sas­sa “van­ho­ja” EU-mai­ta. Jo täl­lä­kin het­kel­lä tilan­ne on aika kiikun-kaakun.

  Esil­lä ollees­ta Suo­men ja Ruot­sin EU-mak­su­jen ver­tai­lus­ta sel­lai­nen sivu­kom­ment­ti, että esi­tet­ty tie­to Suo­men monin­ker­tai­ses­ti Ruot­sia suu­rem­mas­ta EU-net­to­mak­sus­ta oli sinän­sä oikea aina­kin kos­kien vuot­ta 2009. Mut­ta tämä oli poik­keuk­sel­li­nen tilan­ne, jon­ka taus­tal­la on juu­ri kysei­sel­le ajan­jak­sol­le osu­neet Ruot­sin saa­mat alen­nuk­set. Pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä tar­kas­tel­tu­na Ruot­si on mak­sa­nut EU:lle huo­mat­ta­vas­ti Suo­mea enem­män rahaa.

 142. Jari tivaa linjauksia:

  Ja onko ko. kave­ril­la [Hal­la-ahol­la] yli­pään­sä hajua­kaan talous­po­li­tii­kas­ta ym. lin­jauk­sis­ta tämän pako­lais­asian lisäk­si, joka on aivan mitä­tön juttu?

  Vää­rä osoi­te kysy­myk­sel­le. Mie­ti oike­aa osoi­tet­ta. Se alkaa hool­la, mut­tei ole Hamilo.

  Ja maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ei todel­la­kaan ole aivan mitä­tön jut­tu. Sii­tä kie­lii jo per­su­jen nousukin.

 143. Tulee mie­leen, että para­sii­teil­lä on kah­den­lai­nen mer­ki­tys isän­tään. Jos­sain tapauk­sis­sa isän­tä muut­tuu niin, että sie­tää para­siit­tia parem­min mut­ta ei muu­ta. Jos­kus taas para­sii­tin voit­ta­mi­nen tuot­taa sivu­tuot­tee­na muu­ta kivaa. Joi­den­kin teo­rioi­den mukaan sek­si muis­taak­se­ni joh­tuu täs­tä jäl­kim­mäi­ses­tä. Kak­si­neu­voi­sel­la lisään­ty­mi­sel­lä kun ei ole suo­raan yksi­lön gee­nien menes­tyk­sel­le hyö­tyä. Mut­ta ihmis­kun­taa ylei­sem­min se edis­tää — ja on joi­den­kin mie­les­tä myös sie­det­tä­vää ajanvietettä.

  Per­sut­kin ovat ihan hauskaa

 144. HAmi­lol­le:

  Itse­kin koh­taan omas­sa elä­mäs­sä­ni vain täy­del­li­ses­ti sopeu­tu­nei­ta kor­keas­ti pal­kat­tu­ja maa­han­muut­ta­jia. Eli ulko­maa­lai­sia kol­le­goi­ta töis­sä. Minul­la ei siis ole mitään oma­koh­tais­ta ongel­maa mamu­jen kanssa.

  Mut­ta toi­sen­lais­ta tari­naa kuu­lee vel­jen­po­jal­ta, joka käy ammat­ti­kou­lua van­taal­la. Siel­lä mamu­jen­git saat­ta­vat ajaa takaa suo­ma­lai­sia ja pahoin­pi­del­lä hei­tä. Joku maa­han­muu­ton kan­nat­ta­ja tie­tys­ti syyt­tää täs­tä suo­ma­lai­sia tai tote­aa, että suo­ma­lai­set ovat aina­kin yhtä paho­ja. Mut­ta kyl­lä­hän tuol­lai­nen vai­kut­taa nii­den asen­tei­siin, jot­ka näi­den jut­tu­jen kans­sa jou­tu­vat elämään.

 145. Katai­sen vetäi­sy Timo Soi­ni­nis­ta sopi­va­na pää­mi­nis­te­ri­na oli har­kit­tu veto. Timo Soi­nin kau­hu­ku­va on, että hänes­tä tulee pää­mi­nis­te­ri. Jos tulee, muu­ta­ma kupla per­su­jen agen­dal­ta puhkeaa, 

  Lei­ki­tään aja­tuk­sel­la. Kun sää­ty­ta­lol­ta mars­si­taan ulos hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den jäl­keen, pää­mi­nis­te­ri Soi­nin lausun­not eivät kovin pal­jon eroa nykyi­sen pää­mi­nis­te­rin Mari Kivi­nie­men lausun­nois­ta. Huo­let ovat yhtä syvät.

  Eivät poik­ke­ai­si, vaik­ka pää­mi­nis­te­ri oli­si Osmo Soininvaara.

 146. Osmo:

  Minul­le para­siit­ti on puh­taas­ti eko­lo­gi­nen ter­mi, johon ei lii­ty suu­rem­paa tun­ne­la­taus­ta kuin lahottajasieneen. 

  Hah, tämä on kuin joku se yksi joka puo­lus­te­li kamelikuski-sanavalintaansa…

 147. Timo Soi­ni ei ole niin tyh­mä, että läh­ti­si seu­raa­vaan hal­li­tuk­seen teke­mään poliit­tis­ta itse­mur­haa. Timo Soi­ni ei ole val­lan­hi­moi­nen. Hän on lep­poi­sa lais­kan­puls­kea kan­san­mies, joka on poh­ti­nut val­taa. Timo Soi­ni on ope­tel­lut, miten pääs­tään val­taan. Koh­ta Timo Soi­ni ihmet­te­lee, mitä sil­lä val­lal­la oikein tekee. Timo Soi­nin kan­nat­tai­si kään­tyä täs­sä kum­mal­li­ses­sa ongel­mas­sa Paa­vo Väy­ry­sen puo­leen. Paa­von val­lan­hi­mo on kyltymätön.

 148. az,

  Tso­ri, en suo­ra­nai­ses­ti vas­tan­nut sinul­le vaan viit­ta­sin muu­ten kir­joi­tuk­see­si. Edel­li­ses­sä vies­tis­sä­ni täs­sä vies­ti­ket­jus­sa on myös vää­ri­nym­mär­ryk­sen mah­dol­li­suus. Tar­koi­tin nimit­täin edel­lä sitä, että en ole iki­nä ennen kuul­lut­kaan sanaa para­siit­ti. Tosin käsit­tääk­se­ni Hit­ler ennen suur­ta kan­san­suo­sio­taan his­to­rian­kir­jo­jen mukaan nimit­te­li juu­ta­lai­sia yhteis­kun­nan loi­se­lä­jik­si, joka puo­les­taan on muu­ten­kin ylei­ses­ti tun­net­tu tieto. 

  Kes­keis­tä on siis se, että onko niin hie­no sana kuin para­siit­ti hyvän maun vas­tai­nen Hit­le­rin hir­mu­hal­lin­non vuok­si? Mie­les­tä­ni se ei sitä ole, vaik­ka Ait­to­kos­ki ampui tykil­lä aina­kin noin kielikuvallisesti.

 149. Jari kysyy:

  Tuo­ta… mitä­hän tie­de­toi­mit­ta­ja yrit­tää täs­sä perus­tel­la? Sitä että Hal­la-aho on hyvä jät­kä? Et kai nyt tosis­sa­si väi­tä ettei kysei­sen kave­rin kir­joi­u­tu­kis­sa ole ollut rasis­ti­sia piirteitä?”

  Ker­roin anek­doo­tin sii­tä, mil­loin lak­ka­sin usko­mas­ta sano­ma­leh­tien refe­roin­tei­hin polii­tik­ko­jen blo­geis­ta. Kyse oli kah­des­ta väit­tees­tä, yksi oli että Hal­la-aho halu­aa ampua homo­ja ja toi­nen että hän halu­aa näh­dä vih­reät nai­set raiskattuina.

  Vai onko niin, ettei yksit­täis­ta­pauk­sia saa yleis­tää ja että kaik­ki on vain pahan­suo­paa väärinkäsitystä?”

  Minua ei kiin­nos­ta mil­lai­nen ihmi­nen Hal­la-aho on tai mil­lai­set hänen mie­li­pi­teet ovat. Hän teki mer­kit­tä­vän työn sii­nä, että on saa­nut monet ihmi­set ajat­te­le­maan itse maa­han­muut­to­kriit­ti­ses­ti. Näi­hin kuu­luu polii­tik­ko­ja muis­ta puo­lueis­ta ja täl­lai­nen­kin puo­li­val­la­ton äänes­tä­jä kuin minä.

  Ja onko ko. kave­ril­la yli­pään­sä hajua­kaan talous­po­li­tii­kas­ta ym. lin­jauk­sis­ta tämän pako­lais­asian lisäk­si, joka on aivan mitä­tön jut­tu? Onko tie­de­toi­mit­ta­jal­la käsitystä?”

  En tie­dä eikä kiin­nos­ta. En aio äänes­tää Hal­la-ahoa, vaan Wil­le Ryd­ma­nia (kok).

 150. Bis­ne­se­lä­ke­läi­nen rie­mas­tui heti kun näki tämän Osmon uusio­käyt­töön otta­man para­siit­ti-käsi­teen. Karl Marx käyt­ti sitä jo 150 vuot­ta sit­ten kuvaa­mal­la kapi­taa­lin ja kapi­ta­lis­tin vere­ni­men­tää pro­le­taa­ris­ta. Hit­le­ril­le­kin se kel­pa­si epä­ar­ja­lais­ten nase­va­na epiteettinä. 

  Tuli mie­leen vii­me edus­kun­ta­vaa­lien SAK-mai­nos, jos­sa Loh­tan­der esit­ti todel­la oival­li­ses­ti läs­kiä, ruo­kaa ahneh­ti­vaa öykä­ri-kapi­ta­lis­ti­por­va­ria. Täl­lä oli tar­koi­tus tukea Sos­su­jen menes­tys­tä, mut­ta pie­leen meni pahas­ti. Useim­mil­le Loh­tan­de­ris­ta tuli heti mie­leen muu­ta­ma kes­kei­nen ammat­tiyh­dis­tys­joh­ta­ja, eikä suin­kaan yri­tys­joh­ta­ja. Jäl­kim­mäi­set kun ovat yleen­sä tiu­kas­ti trim­mat­tua ja hil­lit­tyä porukkaa.

  Nyt Bis­ne­se­lä­ke­läi­nen jää odot­ta­maan mie­len­kiin­nol­la, nousi­si­ko tämä para­siit­ti-ver­taus vas­taa­vaan ase­maan näis­sä vaaleissa. 

  Taval­li­nen Perus­per­su­han ansait­see tyy­pil­li­ses­ti itse oman palk­kan­sa. Usein vie­lä yhteis­tä kak­kuam­me kas­vat­ta­val­la sek­to­ril­la. Ei todel­la­kaan mikään parasiitti!

  Entä mikä on ylei­nen käsi­tys tyy­pil­li­ses­tä Vih­reäs­tä? Tois­tuu­ko Sos­su­jen koke­mus Vih­rei­den koh­dal­la? Seu­raamm­me jännityksellä…

 151. Jua­ni­to lai­na­si yllä Lakof­fia. Voi­nen lai­na­ta sii­hen jat­kok­si Burck­hard­tia (p.1860) Ita­lian renes­sans­sin huma­nis­min rap­pioon vai­kut­ta­nees­ta huma­nis­tien kes­ki­näi­ses­tä kil­pai­lus­ta suo­sion tavoit­te­lus­sa, kuvaus kun on ajaton:

  Heti kun he alka­vat pyr­kiä tois­ten­sa edel­le, ovat kaik­ki kei­not luval­li­sia. Yhtäk­kiä he siir­ty­vät tie­teel­li­sis­tä perus­te­luis­ta häväis­tys­kir­joi­tuk­siin ja poh­jat­to­maan par­jauk­seen. He eivät tah­do kumo­ta rii­ta­vel­jen­sä vas­ta­väit­tei­tä, vaan tuho­ta hänet koko­naan. Osak­si tämä joh­tuu hei­dän ympä­ris­tös­tään ja ase­mas­taan. Näim­me jo, kuin­ka anka­ras­ti kuu­lui­suu­den ja pil­kan aal­lot heit­te­li­vät tämän aika­kau­den lap­sia, jon­ka äänek­käim­piä puhe­tor­via he oli­vat. Hei­dän ase­man­sa­kin oli todel­li­ses­sa elä­mäs­sä sel­lai­nen, että hei­dän täy­tyi aina olla puo­lus­tus­kan­nal­la. Täl­lai­ses­sa mie­len­ti­las­sa he kir­joit­ti­vat ja saar­na­si­vat ja kuva­si­vat toisiaan.

 152. Aikoi­naan n. 20-vuo­ti­aa­na kävin kuun­te­le­mas­sa Veik­ko Ven­na­mon vaa­li­ti­lai­suut­ta erääs­sä Poh­jois-Suo­ma­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa. Leh­dis­tös­tä oli­kin jo ennen vaa­li­ti­lai­suut­ta luet­ta­vis­sa Vei­kon “ros­vot kiinni”-politiikasta.

  Mut­ta sit­ten itse vaa­li­telt­ta­ti­lai­suu­des­sa kun kuun­te­lin Veik­koa, niin en tien­nyt ihan var­mas­ti, että olen­ko kuun­te­le­mas­sa vaka­vaa asi­aa, vai­ko täy­sin huu­haa­ta. Kat­sel­tua­ni tel­tas­sa ympä­ril­le­ni, havait­sin­kin, että liki kaik­ki kans­sa­kuu­li­ja­ni oli­vat liki elä­kei­käi­siä ja täy­sin eläkeikäisiä.

  Lopus­sa tilai­suut­ta Veik­ko heit­ti­kin ilmaan kuu­lui­san “ros­vot .…” slo­ga­nin (mitä en enää sana­tar­kas­ti muis­ta), ja kuin­ka väki nau­roi, hur­ra­si ja taput­ti Vei­kon tai­dok­kaal­le, ja äänest­tä­jiä kosi­neel­le vaalipuheelleen.

  Tuos­ta Vei­kon äänes­tä­ji­ään kosi­mis­yri­tyk­ses­tä opin­kin sen ver­ran, että val­lan har­voin olen äänes­tä­nyt eduskuntavaaleissa.

  Täs­sä paro­dioi­aan edes­men­nei­tä Veik­koa ja Jussia :
  http://www.youtube.com/watch?v=rKeo-MIV_fg&NR=1

 153. Ker­ta kiel­lon pääl­le ja tämä menee jo tyh­mäk­si, mut­ta jäi nyt kiin­nos­ta­maan, onko täs­sä jokin ety­mo­lo­gi­nen vivah­de, jota en ymmär­rä. (Ohi­ta vies­ti, jos pil­kun vään­tä­mi­nen sanan para­siit­ti tar­kas­ta mer­ki­tyk­ses­tä ja sosi­aa­li­ses­ta kon­no­taa­tios­ta ei voi­si vähem­pää kiinnostaa.)

  Osmo:

  Minul­le para­siit­ti on puh­taas­ti eko­lo­gi­nen ter­mi, johon ei lii­ty suu­rem­paa tun­ne­la­taus­ta kuin lahot­ta­ja­sie­neen. Sana loi­nen on kon­no­taa­tiol­taan mie­les­tä­ni aivan eri­lai­nen. Mut­ta jos para­siit­ti ylei­ses­ti rin­nas­te­taan vere­ni­mi­jään, täy­ty­nee alkaa käyt­tää mui­ta, vali­tet­ta­va­stri pidem­piä, ilmaisuja.

  Her­miit­ti:

  Tar­koi­tin nimit­täin edel­lä sitä, että en ole iki­nä ennen kuul­lut­kaan sanaa para­siit­ti. Tosin käsit­tääk­se­ni Hit­ler ennen suur­ta kan­san­suo­sio­taan his­to­rian­kir­jo­jen mukaan nimit­te­li juu­ta­lai­sia yhteis­kun­nan loi­se­lä­jik­si, joka puo­les­taan on muu­ten­kin ylei­ses­ti tun­net­tu tieto.

  Para­siit­ti on suo­men kie­les­sä lai­na­sa­na, jon­ka mui­nai­nen alku­pe­rä on krei­kas­ta (para­si­tos) ja tar­koit­taa kir­jai­mel­li­ses­ti syö­dä tois­ten pöy­däs­tä. Sivis­tys­sa­na­kir­jan ja Wiki­sa­na­kir­jan mukaan para­siit­ti ja loi­nen, loi­se­läin ovat suo­men kie­les­sä synonyymeja.
  Webs­ter’s Dic­tio­na­ry of the English Lan­gua­ge, Oxford English Dic­tio­na­ry, Science Dic­tio­na­ry ja englan­nin kie­len verk­ko­sa­na­kir­jat eivät anna sanal­le ‘para­si­te’ englan­nin kie­les­sä suo­men kie­len sanaa ‘loi­nen’ lie­vem­pää vaih­toeh­tois­mer­ki­tys­tä. Jos täl­lai­nen oli­si, sen uskoi­si tart­tu­neen englan­nin kie­leen. Ihmi­sis­tä käy­tet­täes­sä sanan anne­tut mää­ri­tel­mät ovat vail­la poik­keus­ta erit­täin louk­kaa­via. Ihmis­ryh­mis­tä käy­tet­täes­sä sanan kat­so­taan ylei­ses­ti viit­taa­van alem­paan ihmi­sar­voon. (Sanan “loi­nen” käyt­tä­mi­ses­tä etni­ses­tä ryh­mäs­tä on tie­tääk­se­ni Suo­mes­sa nos­tet­tu syy­te.) Englan­ti-Suo­mi Suur­sa­na­kir­ja kään­tää sanan para­si­te ‘loi­nen, loiseläin’.
  En osaa sak­saa lähel­le­kään niin hyvin, että voi­sin tie­tää sanan kaik­ki vivah­teet sak­sak­si, mut­ta krei­kas­ta juon­tu­va saks. ‘para­sit’ on nime­no­maan se, mitä pro­pa­gan­das­sa käy­tet­tiin “Der jüdische Welt­pa­ra­sit”, “para­si­tä­res Volk dar­ges­tellt wer­den” (Der ewi­ge Jude) ja Hit­ler Mein Kamp­fis­sa (tar­kis­tin Googlel­la ja var­muu­dek­si kir­ja­hyl­lys­tä, esim. “Para­sit im Kör­per ande­rer Völ­ker” ja lukui­sia mui­ta), eikä jokin vaih­toeh­toi­nen sak­san­kie­li­nen sana, joka sääs­täi­si para­sii­tin täl­tä konnotaatiolta.

  Tätä vas­ten on vai­kea näh­dä, että
  “Perus­suo­ma­lai­set ovat poli­tii­kan para­siit­te­ja” ja
  “Perus­suo­ma­lai­set ovat poli­tii­kan loisia/loiseläimiä/loiseläjiä” eroai­si­vat mää­ri­tel­mäl­li­sel­tä arvol­taan, tai (nega­tii­vi­sel­ta) kon­no­taa­tiol­taan, so. mer­ki­tys on yhtenevä.

  Ehdo­tan pahoit­te­lua ja sen jäl­keen koko huo­no-onni­sen sanan unohtamista.

 154. az,

  Juu ihan hyvä jut­tusi tuos­sa yllä, mut­ta itse olen sitä miel­tä, että mikä tahan­sa puo­lue voi­si itse­val­ti­aa­na olla yhteis­kun­nal­le koko­nais­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta loi­nen. Poli­tiik­ka­han on tun­ne­tus­ti eri­lais­ten näke­mys­ten yhteen­so­vit­ta­mis­ta. Toi­sin sanoen en näe aihet­ta muut­taa mie­li­pi­tei­tä­ni täs­sä viestiketjussa.

 155. az,

  Osmo sanoo, että pitää puo­luet­ta Perus­suo­ma­lai­set poli­tii­kan para­siit­ti­na — ei perus­suo­ma­lai­sia ihmi­siä parasiitteina. 

  Jos­kin täs­sä hänel­lä on vää­rä olla-ver­bin muoto:

  Perus­suo­ma­lai­set puo­lu­ee­na ovat koko­naan eri asia. Minä pidän sitä poli­tii­kan para­siit­ti­na, joka kyl­mä­ve­ri­ses­ti las­kel­moi­den käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä tar­joa­mat­ta tilal­le mitään toteuttamiskelpoista.

  Minus­ta abs­tark­ti enti­teet­ti (kuten hie­nos­ti sanot) voi olla para­siit­ti ilman, että tämä ilmai­su palau­tui­si ihmis­ten omi­nai­suu­dek­si. Voi sanoa esim., että van­hus­ten­hoi­to on tule­vai­suu­den vir­ta­he­po tar­koit­ta­mat­ta hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­sia ylipaino-ongelmia.

  Käsi­tin, että kysees­sä on siis puh­das kie­li­ku­va perus­suo­ma­lais­ten ase­mas­ta poliit­ti­ses­sa ken­täs­sä. Sen sijaan olen sii­nä samaa miel­tä, ettei abstrak­ti enti­teet­ti (tyk­kään täs­tä) voi las­kel­moi­da, ei kyl­mäs­ti eikä läm­pi­mäs­ti. Sen teke­vät ihmiset.

  1. Jos­kin täs­sä hänel­lä on vää­rä olla-ver­bin muoto:
   Perus­suo­ma­lai­set puo­lu­ee­na ovat koko­naan eri asia. 

   Kii­tos Eli­na, käyn kor­jaa­mas­sa tuon ilmeis­tä vää­rin­kä­si­tys­tä aiheut­ta­van kie­li­vir­heen. Moni­kol­li­set puo­lu­een nimet tuot­ta­vat tuon vir­heen helposti.

   .

 156. Jos Nokian optio­mil­jo­nää­rei­hin viit­taat, niin kyl­lä hei­tä löy­tyi kai­kil­ta Nokia-paik­ka­kun­nil­ta, toki pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta eni­ten. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la myös Kau­niai­nen ja Hel­sin­ki hyö­tyi­vät mer­kit­tä­väs­ti Nokian optiotuloista”

  Suu­ri osa Nokian optio­tu­lois­ta meni ulkomaille..
  Moni joh­ta­ja osa­si olla nii­den lau­kea­mi­sen aikaan ulko­maan­ko­men­nuk­sel­la ja moni joh­ta­ja oli ulkomaalainen

 157. En tien­nyt nois­ta nat­sia­jan ter­meis­tä, kos­ka ajan­jak­so ei minua niin ihmees­ti kiin­nos­ta. Huo­no sanan­va­lin­ta siis”

  Kan­nat­tai­si tutus­tua parem­min niin ymmär­tää enem­män tätä­kin päivää.
  Kes­ki­tys­lei­rit oli­vat alku­aan 30-luvun lamas­sa syr­jäy­ty­neil­le ns a‑sosiaalislle tar­koi­tet­tu­ja kun­tou­tus­lei­re­jä ja nii­tä perus­tet­tiin mones­sa län­si­maas­sa esim USA:kin tuhansia.
  Täs­tä tar­koi­tuk­ses­ta kum­pu­aa tuo kuu­lui­sa Arbeit- macht-frei-iskulause.

  Para­siit­ti­kaan ei tar­koit­ta­nut yksi­no­maan juu­ta­lai­sia vaan ryh­mään kuu­lui­vat työt­tö­mät, syr­jäy­ty­neet, vam­mai­set, romaanit,rikolliset, poliit­ti­set vas­tus­ta­jat etc ja lopul­ta he kaik­ki kel­pa­si­vat uuniin .

  Suo­meen­kin tämä his­to­ria liit­tyy siten, että Suo­li­kin otti mal­lia ao lei­reis­tä ja työt­tä­mät ja a‑sosiaaliset sul­jet­tiin työ­lei­reil­le. Muu­al­ta maa­ila­mas­ta nämä lei­rit lop­pui­vat II-maa­il­man­so­dan aika­na, mut­ta Suo­mes­ta vas­ta 70-luvulla.
  Mut­ta nyt nii­tä ollaan luo­mas­sa uudes­taan tie­to­tek­nii­kan avul­la ja ihmis­ten luo­kit­te­luun kaut­ta eli työk­kä­ri luo­kit­te­lee salaa ihmi­set eri tuot­ta­vuus­luok­kiin eli para­sii­til­le ollan luo­mas­sa uut­ta käsitettä

 158. az, luu­len että “para­sit” on sak­san­kie­les­sä ihan taval­li­nen sana, kuten suo­men loi­se­lä­jä, ilman eri­tyi­siä arvo­la­tauk­sia. Vähän niin­kuin englan­nin “inte­tel­li­gent” tar­koit­taa ihan vaan äly­käs­tä mut­ta Suo­mes­sa sivistys/lainasana “intel­li­gent­ti” tar­koit­taa etuoi­keu­tet­tua kan­san­ryh­mää johon pää­se­mi­sek­si täy­tyy pon­nis­tel­len hank­kia mui­den “intel­li­gent­tien” hyväk­syn­tä. Suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta ja hen­ki­nen ilma­pii­ri on täyn­nä täl­lai­sia arvo­la­tauk­sia. Tuloe­rois­ta ja eriar­voi­suu­des­ta vou­hot­ta­va kor­keas­ti kou­lu­tet­tu val­lan­käyt­tä­jien yhteis­kun­ta­luok­ka ei jos­tain syys­tä pidä ongel­mal­li­se­na sitä, että sisä­pii­ri­rin “sivistyssana”-termistöllä raja­taan mata­las­ti kou­lu­te­tut pois yhteis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun pii­ris­tä. Täs­tä tai­ta­va popu­lis­ti voi löy­tää poliit­ti­sen markkinaraon. 

  Se että Osmo on valin­nut sanan “para­siit­ti” ker­too minus­ta tyy­li­kei­nio­na enem­män pyr­ki­myk­ses­tä pai­not­taa ana­lyyt­tis­tä ja ilmiö­tä ulkoa (vai jopa ylhääl­täa?) kat­so­vaa näkö­kul­maa. “Loi­se­lä­jä” sanan käy­tös­tä oli­si voi­nut rivien välis­tä lukea hen­ki­lö­ta­son tun­te­muk­sia ym. epäanalyyttistä.

 159. las­sen suo­men kie­len taju on aivan hakusessa:

  az, luu­len että “para­sit” on sak­san­kie­les­sä ihan taval­li­nen sana, kuten suo­men loi­se­lä­jä, ilman eri­tyi­siä arvolatauksia. 

  Bio­lo­gi­nen ter­mi on para­siit­ti, loi­nen tai loi­se­liö. Näi­tä kaik­kia Osmo oli­si voi­nut käyt­tää ana­lo­gias­saan luon­non kier­to­ku­lus­ta. Jos­kin oma näke­myk­se­ni on, että para­siit­ti näis­tä oli täs­sä yhtey­des­sä paras. 

  Loi­se­lä­jä sen sijaan tar­koit­taa ihmis­tä: vas­ten­mie­lis­tä mui­den kus­tan­nuk­sel­la sii­pei­le­vää kuh­nu­ria. Sanal­la on vah­va kiel­tei­nen kai­ku ja sitä ei hyväl­lä tah­dol­la­kaan voi pitää neutraalina.

 160. Lii­an van­ha kirjoitti

  Kan­nat­tai­si tutus­tua parem­min niin ymmär­tää enem­män tätä­kin päivää.
  Kes­ki­tys­lei­rit oli­vat alku­aan 30-luvun lamas­sa syr­jäy­ty­neil­le ns a‑sosiaalislle tar­koi­tet­tu­ja kun­tou­tus­lei­re­jä ja nii­tä perus­tet­tiin mones­sa län­si­maas­sa esim USA:kin tuhansia.
  Täs­tä tar­koi­tuk­ses­ta kum­pu­aa tuo kuu­lui­sa Arbeit- macht-frei-iskulause.”

  Täs­tä tulee juu­pas eipäs ‑kek­su­te­lua, kun tar­koi­te­taan eri asioi­ta. Minun tar­kis­ta­mat­to­mien tie­to­je­ni mukaan kek­si­tys­leir­ti kehit­ti­vä bri­tit buu­ri­so­dan aika­na. lenin käy­tit ilmai­sua, ja ilkei­den kileien mukaan piti esi­ku­va­naan val­koi­sen Súomenpunavankikleirejä.

  En tei­dä, mitä LV tar­koit­ti USA:n kes­ki­tys­lei­reil­lä. Roo­se­vel­tin hal­lin­to tar­jo­si työt­tö­mil­le nuo­ri­lel mie­hil­le mah­dol­li­suu­den läh­teä työ­ko­men­nuk­se­lel mm. raken­ta­maan luon­non­suo­je­lua­leui­ta. Luku kyl­lä oli usko­ma­ton, oli­ko ker­ral­lan 300.000 ja yhteen­sä 1,5 mil­joo­naa, peri­aat­tees­sa ½ vudoen komen­nus. Tämä oli yksi apu 30-luvun lamaan, kun ei saa­nut työ­tä edes ruokapalkalla.

  olo­suh­teet oli­vat niu­kat, usein telt­ta­ma­joi­tus. Mut­ta ruo­ka oli hyvää, ter­veyd­ne­hoi­dos­ta pidet­tiin huol­ta ja samal­la sai mah­dol­li­suu­den ammat­tio­pin­toi­hin. Palk­ka oli sit­ten pie­ni , dol­la­ri päi­väs­sä, mut­ta saat­toi lähet­tää kotiin kuu­kau­des­sa äiti­muo­ril­le 25 dol­la­ria. Lop­pu 5 taa­laa sai menn­nä huvi­tuk­siin. — Ite asiass aor­ga­nis­sa­tion joh­toon­Roo­se­velt nimit­ti ammattiyhdistysjohtajan.

 161. Soi­ni­vaa­ra, sano­jen heli­nää kaik­ki mitä kirjoitat.

  Kysy­mys kuu­luu edel­leen, ker­ro misi ja mit­kä vai­ku­tuk­set on vih­rei­den aja­mien ENERGIAVROJEN seurausta.

  Ja kuka niis­tä hyö­tyi välittömästi.

  Luu­let­ko ettei meis­sä Suo­ma­lai­sis­sa ole opis­kel­lei­ta, mut­ta vie­lä tär­keäm­pää, oikeis­sa töis­sä elä­män uran­sa teh­nei­tä ihmisiä.

  Emme­kä sil­ti ole kuu­lu­neet min­kään polit­ti­sen puo­lu­een, tai aate­ryh­män höy­näyt­tä­miin plogeihin!

  Halau­am­me vas­tauk­sia oikeas­ti suo­ma­lais­ten elin­kus­tan­nuk­siin vai­kut­ta­viin kysy­myk­siin, niis­tä tär­keim­piä ovat energiaverot!

  Tur­val­li­suus on myös ykkö­sa­sio­ta, vih­rei­den ajama
  huu­mei­den käyt­tö­ran­gais­tuk­sien pois­to sotii ja samal­la louk­kaa suu­rel­ta osin mei­dän kan­sa­lais­ten turvallisuutta!

  Peruar­vom­me ovat olleet koh­dal­laan, sii­hen ei tar­vi­ta luon­non vas­tai­sia muu­tok­sia, koke­muk­set osoit­ta­vat kyl­lä ne vir­heet monel­la tasolla.

 162. Jokai­nen puo­lue on yhteis­kun­nan parasiitti

  Tyy­ty­mät­tö­myys poli­tiik­kaan ja eri­tyi­ses­ti sen teki­jöi­hin on kas­va­nut koko ajan. Yhteis­kun­ta eriar­vois­tuu, elii­tin näky­vät raken­teet täyt­tä­vät yhä isom­man osan maa-alas­ta. Kan­sa saa kat­sel­la ja häm­mäs­tel­lä kers­ka­ku­lu­tus­ta, uljai­ta elii­tin raken­nel­mia — ja mak­saa viulut! 

  Itse olen sil­lä lail­la sivis­ty­nyt, että näen per­su­jen ulko­maa­lais­vi­han paha­na, mut­ta itse asias­sa sii­nä, mis­sä te muut poliit­ti­set toi­mi­jat nau­roit­te par­taan­ne tai­de­kes­kus­te­lus­sa, sii­nä minä vas­ta ymmär­sin, ettei per­sut ole­kaan ihan metsässä.

  Pahin­ta nyky­hal­li­tuk­sen toi­min­nas­sa on toi­mi­mat­to­muus ja vaih­toeh­dot­to­muus. Jos sisä­mi­nis­te­rin aika­kau­del­la tapah­tuu kak­si veris­tä jouk­koam­pu­mis­ta eikä käsia­sei­den kiel­toa vie­dä eteen­päin, ei yksi­kään poliit­ti­nen lii­ke ole jää­nyt huu­te­le­maan perään! Minis­te­ri pesee käsi­ään sanoen: “En voi olla vas­tuus­sa rikok­sis­ta, joi­ta yksit­täi­nen kan­sa­lai­nen tekee!” 

  Jos tur­kis­tar­hoil­la ulko­puo­li­sen kan­sa­lais­jär­jes­tön osoit­ta­ma­na näy­te­tään tör­kei­tä eläin­rääk­käys­ta­pauk­sia mones­ti vaa­li­kau­den aika­na ja vas­taa­va minis­te­ri selit­tää, ettei voi olla vas­tuus­sa yksit­täis­ten toi­mi­joi­den rikok­sis­ta, ei edel­leen­kään kel­lään näy­tä ole­van roh­keut­ta sanoa, että minis­te­ri menet­te­lee vää­rin. Tur­kis­tar­ho­jen eläin­suo­je­lu­val­von­ta on saa­ta­va sel­lai­sek­si, ettei val­von­ta jää kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen hyök­käys­ten varaan! Ja sivis­ty­nees­sä Suo­mes­sa ei tur­kis­tar­hauk­sel­le voi olla tilaa!

  Jos ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen joh­ta­ja ja joh­ta­va lää­kä­ri sanoi­vat vuo­si sit­ten, ettei sikainfluens­sa­ro­kot­tees­ta ole mitään hait­taa ja nyt seu­raus­ten olles­sa näky­vis­sä, yksi­kään poliit­ti­nen lii­ke ei vaa­di näi­den joh­ta­jien eroa, kon­sen­sus on uinut lii­an syväl­le! Elii­til­lä ei ole vas­tuun­tun­toa eikä vastuuta.

  Mik­sei Vih­reät oli­si voi­nut toi­mia näis­sä asiois­sa ajoissa? 

  Per­sut aloit­ta­vat jotain suur­ta, he aloit­ta­vat muu­tok­sen. Sitä tapah­tuu muu­al­la­kin: Liby­as­sa, Egyp­tis­sä, Jeme­nis­sä… ja Suo­mes­sa. Tei­dän mui­den: iso­jen ja pien­ten para­siit­tien, on läh­det­tä­vä sen mukaan tai jäät­te sen jalkoihin.

 163. on se kum­mal­lis­ta kun jul­ki­suu­des­sa kaik­ki mui­den puo­luei­den väki hauk­kuu per­su­ja miten mil­loin­kin.. heti kun kan­sa suo­sii vaih­toeh­to­ja niin te val­las­sa ole­vat edus­ta­jat alat­te pelä­tä oman paik­kan­ne puo­les­ta ja tule­van pal­kan­ko­ro­tuk­sen menet­tä­mis­tä.. mie­les­tä­ni tei­dän pitäi­si antaa vas­ti­ne oman puo­lu­een­ne puo­les­ta ja sitä kaut­ta nos­taa suo­sio­ta eikä par­ja­ta mui­ta.. käsit­tä­mä­tön­tä tou­hua.. no pel­ko ajaa ihmi­sen nurkkaan..

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.