Huumepolitiikka tulee uudistaa

Tämä on osa eduskun­tavaalio­hjel­maani, jota kehitetään inter­ak­ti­ivis­es­ti koti­sivuil­lani.

====

Suomes­sa laki suh­tau­tuu ankarasti huumei­den käyt­töön. Sen seu­rauk­se­na huumei­ta yhteen­las­ket­tuna käytetään Suomes­sa selvästi vähem­män kuin useim­mis­sa muis­sa Euroopan mais­sa, mut­ta huumeista aiheutu­vat ongel­mat – esimerkik­si huumekuolemat – ovat yhtä yleisiä tai yleisem­piä kuin mais­sa, jois­sa huumei­ta käytetään enem­män. Teem­mekö jotain väärin? Ankara huume­poli­ti­ik­ka näyt­tääkin tähtäävän enem­män yleisen mielip­i­teen miel­lyt­tämiseen kuin huume­on­gel­man lieventämiseen.

Mei­dän pitäisi pois­taa huumei­den käytön ran­gais­tavu­us ja ran­gaista vain huumei­den myyn­nistä ja maa­han­tuon­nista ja suurten määrien hal­lus­sapi­dos­ta. Näin menet­televät melkein kaik­ki Euroopan maat ja näin menet­telee myös Suo­mi kun­tos­aleis­sa yleis­es­ti käytet­tävien dopin­gainei­den kohdal­la. Käyt­tö ei ole ran­gais­tavaa mut­ta myymi­nen on.

Käytön ran­gais­tavu­us tekee huumei­den käyt­täjästä kaup­pi­aan rikos­toverin ja rajaa hänet huumetrokarin kanssa samal­la puolelle jär­jestäy­tynyt­tä yhteiskun­taa vas­taan. Tämä on melkoinen palvelus huumekaup­pi­aalle, kos­ka hänel­lä ei ole riskiä siitä, että asi­akas ilmi­antaisi hänet eikä oikein ole pelkoa edes siitä, että asi­akas todis­taisi hän­tä vas­taan oikeudessa. Kun huumei­den käyt­täjä on jo rikolli­nen, hänet on help­po värvätä myyjäksi.

Ran­gais­tuk­sen pelko estää myös huumeri­ip­pu­vaista hakeu­tu­maan ajois­sa hoitoon. Näistä syistä melkein kaik­ki Euroopan maat ovat pää­tyneet siihen, ettei käyt­tö ole ran­gais­tavaa vaan myynti.

Meil­lä laki ei tee eroa mietoi­hin ja vahvoihin huumeisi­in, vaan huumekaup­pi­aan rikos on yhtä paha myy hän kannabista tai hero­i­inia. Muual­la tämä ero on tehty, jot­ta kannabik­ses­ta ei tulisi hero­i­inikaup­pi­aiden sisään­heit­to­tuote. Kos­ka kannabis ei aiheuta ainakaan vah­vaa riip­pu­vu­ut­ta, huumekaup­pias pyrkii myymään kannabik­sen ohes­sa jotain koukut­tavam­paa.  Meil­lä tulisi tehdä ran­gais­tavu­udessa selvä ero mieto­jen ja vahvo­jen huumei­den välil­lä niin kuin muutkin maat ovat tehneet.

Kor­vaushoito­ja on annet­ta­va nyky­istä selvästi vapaam­min. Riip­pu­vu­u­den kehit­tänyt asi­akas on kul­takaivos huumekaup­pi­aalle ja paina­jainen niille mum­moille, joil­ta huumer­a­hat ryöstetään ja niille vint­tikomeroiden omis­ta­jille, joiden komerot tyh­jen­netään huumer­a­ho­jen han­kkimisek­si. On suo­ranainen lah­ja huumekaup­pi­aille jät­tää nämä hoidot­ta. Vapaamieli­nen lin­ja opi­aat­tiko­r­vaushoidois­sa on yhteiskun­nalle kan­nat­tavaa, vaik­ka yksilön kannal­ta voisi perustel­la sitä, että lääk­keetön­tä hoitoa tulisi pri­or­isoi­da. Kor­vaushoitolääkkeitä on katukau­pas­sa ja niitä käytetään huumeeno­mais­es­ti, mut­ta nämä eivät ole peräisin yhteiskun­nan tar­joa­mas­ta korvaushoidosta.

Päi­h­teenä kannabis on vaarat­tomam­paa kuin alko­holi, mut­ta en silti (enää) kan­na­ta kannabik­sen vapaut­tamista. Emme pysty vai­h­ta­maan alko­ho­lia kannabik­seen. Molem­pi­en hai­tat ovat yhteen­las­ket­tuna suurem­mat kuin pelkän alko­holin hai­tat. On kuitenkin varaudut­ta­va siihen, että muut maat vapaut­ta­vat kannabik­sen käytön joko kokon­aan tai tosi­asial­lis­es­ti. Sil­loin meil­lä ei ole muu­ta real­is­tista vai­h­toe­htoa kuin seu­ra­ta perässä.

Niin­pä:

 • Huumei­den käytön ran­gais­tavu­us tulee pois­taa kuten useim­mat Euroopan maat ovat tehneet ja kohdis­taa ran­gais­tavu­us myyn­ti­in, maa­han­tuon­ti­in ja suurten erien hallussapitoon.
 • Huumerikok­sis­sa tulee tehdä ero mietoi­hin ja vahvoihin huumeisi­in ja antaa vahvo­jen huumei­den myyn­nistä selvästi kovem­mat ran­gais­tuk­set kuin mieto­jen huumei­den kaupasta.
 • Opi­aat­tiko­r­vaushoitoi­hin tulee suh­tau­tua lib­er­aal­isti muun yhteiskun­nan suo­jelemisek­si huumerikoksilta
 • Kannabista ei tule vapaut­taa, elleivät muut Euroopan maat tee sitä ensin.

Olen perustel­lut näitä kan­nan­ot­to­ja tarkem­min seu­raavis­sa kirjoituksissa:

Kan­nat­taako hävit­tyä sotaa jatkaa?

Huumeis­sa pahin­ta on rikol­lisu­us

Huumem­i­nis­teri

 

91 vastausta artikkeliin “Huumepolitiikka tulee uudistaa”

 1. Puh­taasti kansan­ter­vey­del­liseltä kannal­ta kat­soen olisi ilman muu­ta edullista vai­h­taa “lailli­nen päi­hde” alko­holista mar­i­hua­naan — käytän­nössä yksinker­tainen toimen­pide, Alkon valikoima vain pan­taisi­in uusik­si. Alko­holi on kuitenkin niin syväl­lä kult­turis­samme ettei täl­lainen mitenkään onnis­tu. Näin ollen pidän esit­tämääsi huume­poli­ti­ikkaa hyvänä ja ter­veen jär­jen mukaise­na val­in­tana. Hienoa, että rohkenet pitää näitä tärkeitä asioi­ta esil­lä ohjelmassasi!

 2. Hienoa! Eivät ole muut eduskun­tavaaliehdokkaat juuri uskalta­ne­et tästä aiheesta puhua — ja jos puhuisi­vat, tuskin uskaltaisi­vat olla noin ratio­naal­isia vaan pysy­i­sivät pop­ulis­tis-moral­is­tisel­la tuomit­semis­lin­jal­la. Tosin vähän pelkään, että huomi­sis­sa iltapäiväle­hdis­sä on taas otsikot tyyli­in “Osmo Soin­in­vaara halu­aa lail­lis­taa huumeet”…

 3. No jotain sen­tää yhteiskun­ta on saavut­tanut kessut­telijoiden maail­maan (kessut­teli sit­ten minkäkoost­eista savua tahansa keuhkoi­hin­sa), että tupakkatuot­teet tul­laan kätkemään ensi vuo­den alus­ta ainakin elin­tarvike­li­ikke­li­ikei­den kohdal­la tieskien­sä alle piiloon.

  Saa­pa nähdä mil­laisia “kessu­tuot­tei­ta” koh­ta kaup­pi­ait­ten tiskin alta on saatavis­sa, kun tuote­selostet­takaan tiski­nalus­tuot­teista ei ole saatavil­la — ainakaan kulut­ta­jan omaan käyttöön.

  Mut­ta mielestäni kannabis on vaka­va asia, eikä kannabis­takaan tulisi mis­sään mielessä sal­lia tupakkaan rin­nastet­tavak­si, edes astet­ta kovem­mak­si huumeek­si kuin tupakka.

 4. Hyvä kir­joi­tus. Kannatan!

  Min­ua kuitenkin kiin­nos­taisi lähde väit­teelle “Molem­pi­en hai­tat ovat yhteen­las­ket­tuna suurem­mat kuin pelkän alko­holin haitat.”

 5. Kannabik­ses­ta: Kokon­aisu­udessa las­ket­tuna mikä olisi haitallisem­paa, kallimpaa, moraalit­tomam­paa yhteiskun­nal­lis­es­ti? Tuh­la­ta resursse­ja, poli­isi aikaa ja voimia, oikeus resursse­ja kon­troloimaan ja met­sästämään lait­to­mia kotikas­vat­ta­jia, rauhal­lisia käyt­täjiä tai samoin mut­ta lailis­tet­tu­ja käyt­täjiä joiden perässä ei tarvitse tuh­la­ta resurssweja?

  Alko­hoo­lil­la ei ole yksi­noikeus pai­hdessa kuten ei ole kirkol­la yksi­noikeus rakkau­teen, huolen­pitoon, uskoon jne. 

  Kysymys ei ole vai­h­taa alko­ho­lia kannabik­seen vaan lisätä mah­dol­lisuuk­sia ja vapaut­ta ennen kaikkea. Jos alko­hooli on haitallisem­paa kysymys olisi laskea sen haitallisu­us eikä sulkea pois vai­h­toe­hto joka on huo­mat­tavasti haitattomampi.

 6. Kävisikö sel­l­ainen huumerip­pu­vais­ten hoito, että lääkäri voisi tarvit­taes­sa määrätä heille myös aito­ja huumei­ta huumek­linikan valvon­nas­sa? Tämä söisi huumemarkki­noil­ta ja siihen liit­tyvältä rikol­lisu­udelta aika tehokkaasti poh­jaa pois.

  1. Kun olin perus­palve­lu­min­is­teri, eräs arvostet­tu klinikka pyysi min­ul­ta lupaa jakaa amfe­tami­inia AIDS-kuole­maa odot­taville poti­lailleen, jot­teivät nämä jou­tu­isi piikit­tämään itseään puis­ton penkil­lä kave­r­ien­sa kanssa. Olisin mielel­läni luvan antanut, mut­ta val­tuuteni eivät riittäneet.

 7. Huumei­den käytön dekrim­i­nal­isoin­nil­la paran­net­taisi­in jo selvästi käyt­täjien ase­maa. Huumei­den täy­del­lisel­lä lail­lis­tamisel­la (myös myyn­ti ja tuotan­to) olisi vielä lisää posi­ti­ivisi vaikutuksia:
  ‑Huumekartel­lien ja eri­lais­ten myyn­tior­gan­isaa­tioiden väki­val­tais­ten välien­selvit­te­lyi­den väheneminen
  ‑Huumeet saataisi­in val­tion valvon­nan piiri­in (esim. myyn­nin ikära­jo­ja ja ainei­den koos­t­u­mus­ta voitaisi­in valvoa)
  ‑Vero­tu­lo­jen kasvu. Huumeis­sa liikkuu niin suuret raho­ja, että jos niitä verotet­taisi­in samoin kuin esim. tupakkaa, saisi rahoil­la jo aika mon­ta nis­tiä hoitoonkin.
  ‑Huumei­den hin­nan rom­ah­dus, mikä lask­isi käyt­täjien alt­tiut­ta rahoit­taa riip­pu­vu­ut­taan ryöstelemäl­lä ja varastelemalla.

  Tietysti markki­noin­nille ja myyn­nille täy­ty­isi säätää yhtä tiukat pelisään­nöt kuin esimerkik­si tupakin ja alko­holin kohdal­la. Huumei­den käytön merkit­tävään lisään­tymiseen täy­del­lisenkään lail­lis­tamisen myötä en usko. Eri huumau­sainei­den hai­tat alka­vat nykyään ihmisille olla jo sen ver­ran tut­tu­ja, että siinä vai­heessa kun nuori alkaa kovia ainei­ta kokeile­maan, ei var­masti ole enää paljon väliä onko se lail­lista vai ei.

 8. Ongelma­han on nimeno­maan huumeisi­in liit­tyvä muu rikol­lisu­us kuin huumeet itse. Mitä jos “lail­lis­tet­taisi­in” huumeet siten, että esim. apteek­ista on mah­dol­lista hakea hal­val­la var­masti tur­valli­nen huumean­nos, mikäli suos­tuu hoitoon ohjaamiseen ja on saanut siihen lääkäriltä reseptin. Näin saataisi­in kitket­tyä pois sitä vahin­gol­lista huumei­den käyt­töön liit­tyvää rikollisuutta.
  Käytän­nössä siis: val­tio veisi huumei­den myyjiltä markkinat.

 9. Asial­lista tek­stiä. Onnek­si joku uskaltaa sanoa asioi­ta ääneen. Ran­gais­tavu­us tulisi kyl­lä ehdot­tomasti pois­taa tai vaik­ka kokon­aan lail­lis­taa ja esim cof­fee shopit niin saisi val­tiokin paljon verora­ho­ja. Mitä hyö­tyä siitä on kenellekään, kun lyödään “narkkarin” leima otsaan? Ei saa töitä ja sit­ten men­nään sos­su­un ja poltel­laan kotona pil­vee tekemät­tä mitään. Eikö olisi edes parem­pi että kävisi nor­maal­isti töis­sä ja polt­telisi vapaa-aikana jos huvit­taa. Ter­veisin kas­vatuk­ses­ta kärähtänyt puutarhuri.

 10. Alko­holin pois­t­a­mi­nen päi­hde­paletista ei ole mah­dol­lista jo yksinker­tais­es­ti siitä syys­tä, että kuka tahansa voi tehdä kiljua kotona, eikä pon­tikankeit­toon tarvi­ta mitään ihmeel­listä teknistä osaamista. Sitä kokeilti­in, ei onnis­tunut sit­ten millään. 

  Kannabis on toki kaikkien muidenkin päi­htei­den tapaan päi­hdyt­tävä aine, ja sil­lä on pitkäaikaises­sa ja sään­nöl­lisessä käytössä negati­ivisia vaiku­tuk­sia. Siitä, ovatko nämä muka oikeasti niin suuret, että lait­to­muut­ta voidaan perustel­la, voidaan olla mon­taa mieltä. Kos­ka kan­natan tulia­sei­den melko vapaa­ta saatavu­ut­ta (toisin kuin Osmo), niin sanois­in, että olisi äärim­mäisen tekopy­hää olla kan­nat­ta­mat­ta myös kannabik­sen lail­lisu­ut­ta. Asioi­ta voi ver­ra­ta jo sik­sikin, että tulia­sei­ta suurin osa ei “tarvitse” sen enem­pää kuin päihteitäkään. 

  Kannabik­sen ja vielä enem­män eri­lais­ten hal­lusino­gee­nien käyt­tö on joillekin ihan vakavasti otet­ta­va har­ras­tus. Se on laiton sel­l­ainen, mut­ta tun­nen ihmisiä, ihan yri­tysjo­hta­ji­akin, joil­la sel­l­aisia har­ras­tuk­sia on, tai ainakin on ollut.

 11. Hyvä ja real­isti­nen kir­joi­tus. Yksi­tyisen käytön depe­nal­isoin­ti ja erit­täin vaar­al­lis­ten huumau­sainei­den erot­telu (mikä on kyl­lä jo lais­sa tehtykin, mut­ta sitä ei kovinkaan usein etenkään vähäisem­mis­sä myyn­ti­ta­pauk­sis­sa sovel­leta) on toki vain yksi askel. Merkit­tävä osa lait­tomien huumau­sainei­den aiheut­tamista ongelmista aiheutuu käytöstä rankaisemisen sijaan kuitenkin siitä, että osta­ja ei voi tietää mitä on saa­mas­sa, ja kos­ka rikol­lisil­la on halua kil­pail­la markki­noista. Tämä ongel­ma voidaan ratkaista ain­oas­taan otta­mal­la päi­hdekaup­pa kokon­aan valvontaan.

  Olen tässä kiu­san­nut ehdokkai­ta seu­raaval­la kysymyk­sel­lä aina kun ovat lausuneet julkises­ti jotain lait­tomista huumau­saineista. Sinä kyl­läkin jo ensim­mäisenä ilmoitit, että käytöstä rankaisem­i­nen on lopetet­ta­va. Itse menisin niin pitkälle, että myös rankaisem­i­nen esimerkik­si ham­pun kas­vatuk­ses­ta omas­sa kodis­saan omaan käyt­töön on jo perus­tus­lain vuok­si lopetettava.

  Peru­soikeuk­sia, kuten oikeuk­sia henkilöko­htaiseen vapau­teen ja koti­rauhaan riko­taan aina, kun poli­isi tulee kyläilemään kotikas­vat­ta­jan luona ja yleen­sä ottaa myös kiin­ni kuu­lus­telu­ja varten. Perus­tus­laki­valiokun­nan mukaan peru­soikeuk­sia voidaan rajoit­taa vain siinä tapauk­ses­sa, että rajoit­tamiselle on ole­mas­sa jokin yhteiskun­nal­lis­es­ti paina­va syy, ja että hyväksyt­tävään tavoit­teeseen ei ole mah­dol­lista päästä peru­soikeuk­sia vähem­män rajoit­tavin keinoin.

  Siis­pä: Mikä sel­l­ainen peru­soikeuk­sien rajoit­tamisen kannal­ta hyväksyt­tävä tavoite, johon ei olla päästy muiden oikeuk­sia suo­jelevil­la laeil­la, on saavutet­tu rankaise­mal­la yksi­tyis­es­tä päi­htei­den käytöstä (tai ham­pun kas­vat­tamis­es­ta omaan käyttöön)?

  Muutkin keskusteli­jat saa­vat toki vas­ta­ta, ja se on omas­ta puolestani jopa suotavaa.

 12. Itsekin kan­natin aiem­min kannabik­sen myyn­nin lail­lis­tamista. Enää en. Se ei toden­näköis­es­ti lisäisi merkit­tävästi yleisem­pää päi­htei­den käyt­töä. Mut­ta se lisäisi ongel­maryh­mien, eri­tyis­es­ti tei­ni-ikäis­ten, päi­htei­denkäytön arkipäiväistymistä.
  Kannabista on paljon alko­ho­lia helpom­pi ja huo­maa­mat­tomam­paa käyt­tää arkipäivisin ja esimerkik­si koulus­sa. Ja vaik­ka kannabis on yli 25-vuo­ti­aille psyykeltään jo kehit­tyneille läh­es har­mi­ton päi­hde, niin psyykeltään vielä kehit­tyvi­in se voi jät­tää pysyviä jälkiä.

  Se, mitä lail­lis­taisin, on kannabik­sen pien­imuo­toinen (esimerkik­si 2 kasvia ker­ral­laan) kotivil­je­ly. Sitä raas­tavaa ja kallista viher­peukaloin­tia ei kukaan jär­jelli­nen lähde taloudel­lisen voiton toivos­sa tekemään. 

  Samal­la katkaistaisi­in kannabista käyt­tävien vas­tu­ullis­ten aikuis­ten ja jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den väliset lop­ut vähäisetkin siteet ja vapautet­taisi­in nämä ihmiset ajat­tele­maan itses­tään tasaver­taisi­na kansalaisi­na, joiden ei tarvitse pelätä, että karhuryh­mä tulee oves­ta läpi, kos­ka on asioin­ut puutarhaliikkeessä.

 13. Osmo on oike­as­sa siinä, että kannabik­sen ja hero­i­inin myyji­in sovel­letaan samo­ja rikoslain pykäliä(RL 50:1–2). Pykälien mukainen ran­gais­tusasteikko alkaa kuitenkin sakos­ta ja päät­tyy kymme­nen vuo­den vankeusran­gais­tuk­seen. Oikeuskäytän­nössä on pyrit­ty taulukoimaan eri­laiset huumau­saineet vaar­al­lisuuten­sa perus­teel­la niin, että ran­gais­tuk­set oli­si­vat ratio­naalises­sa suh­teessa rikok­sen vakavu­u­teen. Niin­pä ran­gais­tus sadas­ta gram­mas­ta hasista omaan käyt­töön on noin 80 päiväsakkoa ja samas­ta määrästä myyn­ti­in tarkoitet­tua hero­i­inia noin 3 vuot­ta vankeutta. 

  Lisäk­si pitää muis­taa, että esim. muu­ta­man hasis­gram­man hal­lus­sapi­to eli RL 5:2a:n mukainen käyt­törikos johtaa suun­nilleen saman­laiseen ran­gais­tuk­seen kuin punaisia päin kävelem­i­nen. Kiin­ni­jäämis­riskikin lie­nee samaa tasoa. Tästä syys­tä en itse usko, että käytön nimeno­maisel­la dekrim­i­nal­isoimisel­la olisi mainit­tavaa vaiku­tus­ta yhtään mihinkään.

 14. “.…(kessut­teli sit­ten minkäkoost­eista savua tahansa keuhkoi­hin­sa), että tupakkatuot­teet tul­laan kätkemään ensi vuo­den alus­ta ainakin elin­tarvike­li­ikke­li­ikei­den kohdal­la tieskien­sä alle piiloon.

  THC on ras­val­iukoinen ei vesil­iukoinen, joten sen voi saa­da esim voihin tai öljyyn hel­posti, ei tarvitse täyt­tää keuhkot savul­la jos­sa kaik­ki syöpäläiset ovat. Suurim­mat hai­tat syn­tyvät polt­tamises­sa, joten jos kannabista nau­ti­taan syömäl­lä tai juo­ma­l­la, hyvin suuri osa haitoista pois­tuu tai vähe­nee huomattavasti.

 15. Pasille: kotikas­vat­ta­jien kiin­ni­jäämis­ris­ki onkin sit­ten jo hitusen suurem­pi. Siinä ei paljoa enää nau­ra­ta, kun duu­ni läh­tee ja leima pysyy otsas­sa ja papereis­sa, vaik­ka rikos on uhri­ton (toisin kuin sil­loin, kun lait­to­mia päi­hteitä han­ki­taan rikol­lisil­ta). Näi­den käyt­täjien rankaisu tulisi ehdot­tomasti lopet­taa, kos­ka vaik­ka heitä ei monia olisikaan, yksikin lain­säädän­nön takia syr­jäy­tynyt ihmi­nen on turha lisäkus­tan­nus yhteiskun­nalle, kun kyseessä on mitä toden­näköisem­min täysin työkykyi­nen ihmi­nen. Lisäk­si has­sua (tai kauhis­tut­tavaa) on se, että nyky­lain­säädän­nönkin puit­teis­sa rankaise­mat­ta jät­tämi­nen on täysin mah­dolli­nen ratkaisu. Käytän­nössä mei­dän ei edes tarvit­sisi muut­taa lain­säädän­töä. Poli­isin lin­jaus olla puut­tumat­ta parin kasvin kas­vatuk­si­in riittäisi.

 16. Ter­veiset tuulis­es­ta Dublinista!

  Olen suurin osin kir­joituk­sesi kanssa samoil­la lin­joil­la, tosin kaipaisin perustelu­ja seu­raavia vas­ta-argu­ment­te­ja vas­taan puhut­taes­sa kannabik­sen laillistamisesta:

  1) Valvo­tun myyn­nin lail­lis­t­a­mi­nen toisi val­ti­olle vero­tu­lo­ja sekä tek­isi huumerikol­lisu­ud­es­ta kannattamattomampaa.

  2)Poliisin resursse­ja voitaisi­in käyt­tää järkeväm­min kannabik­sen lail­lis­tamisen jäl­keen. (tosin tähän annoitkin jo itseäni tyy­dyt­tävän vai­h­toe­hdon kirjoituksessasi)

  3) Lail­lis­t­a­mi­nen pois­taisi linkin kannabik­sen sekä vahvem­pi­en huumei­den väliltä, kos­ka päi­hdet­tä tavoit­tele­vien ei tarvit­sisi olla tekemi­sis­sä huumekaup­pi­aiden kanssa.

  4) Tutkit­tu pienem­pi haitallisu­us ja addik­toivu­us ver­rat­tuna alko­holi­in ja nykyi­nen lain­säädän­tö ovat moraalis­es­ti ris­tiri­idas­sa. Voiko tätä perustel­la ain­oas­taan hait­to­jen yhteen­las­ke­tul­la kas­vamisel­la, vai tulisiko kansalais­ten itsemääräämisoikeus asi­as­sa olla tärkeämpi? 

  Sivuhuo­mau­tuk­se­na: niitä har­vo­ja kohtia, joista olin eri mieltä — tosin täysin sub­jek­ti­ivisi­in havain­toi­hin perustuen — en ole samaa mieltä väit­teestä, etteikö merkit­tävä osa kannabik­sen käyt­täjistä vähen­täisi alko­holinku­lu­tus­taan vai­h­toe­htoisen päi­h­teen ollessa saatavilla.

  Lisäk­si olen elänyt käsi­tyk­sessä, että kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen eri mais­sa ei ole merkit­tävästi lisän­nyt sen kulu­tus­ta. Tästä min­ul­la ei kuitenkaan ole mitään tilas­toa, johon viita­ta, mut­ta väit­teen pitäessä paikkaansa, koko argu­ment­ti yhteen­las­ke­tu­ista haitoista murenisi.

  5)Lakien tulisi peila­ta ihmis­ten yleistä oikeuskäsi­tys­tä. Ymmärtääk­seni suurin osa suo­ma­lai­sista kan­nat­taa kannabik­sen lail­lis­tamista. Mitä mah­dol­lisia hait­to­ja pas­sivoivan ja ter­veyshaitoil­taan mität­tömän päi­h­teen lail­lis­tamises­sa olisi?

 17. Osmo olet niitä har­vo­ja poli­itikko­ja joi­ta voi ottaa tosis­saan. Et ole mikään lipevä ammat­ti hymyilijä,kiitos tästä.

  Halu­an kysyä mitä täl­lä tarkoi­tat? “Kannabista ei tule vapaut­taa, elleivät muut Euroopan maat tee sitä ensin.”
  Kos­ka muut Euroopan maat ovat viimeisen 10 vuot­ta lieven­täneet rangaistuksia.
  Tšekissä astui 1.1.2010 voimaan lista henkilöko­htaiseen käyt­töön dekrim­i­nal­isoiduista huumeista.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4ihdepolitiikka
  Suomes­sa poli­isi on ilmoit­tanut val­ta­me­di­as­sa että alle 10 kasvin “mari” vil­jelmistä ei men­nä käräjille vaan saman­lainen sakko­ran­gais­tus kuin huumau­saineen käyttörikoksista.

 18. En ole mitenkään eri­tyisen eri mieltä.

  Kuitenkin pitäisi ottaa huomioon, että jos halu­taan tehdä oheis­rikol­lisu­ut­ta syn­nyt­täville huumemarkki­noille mitään eri­ty­istä hait­taa, niin pitäisi jotenkin vaikut­taa huumei­den kysyn­tään. Tar­jon­nan rajoit­ta­mi­nen pas­sit­ta­mal­la myyn­timiehiä ja salakul­jet­ta­jia häkki­in ain­oas­taan nos­taa huumei­den hin­to­ja joka puolestaan alen­taa kyn­nys­tä uusien toim­i­joiden tunkeu­tua markkinoille.

  Lait­tomien huumei­den kysyn­tään taas voi vaikut­taa joko käytön ran­gais­tavu­udel­la tai vai­h­toe­htois­es­ti avaa­mal­la markki­nat kil­pailulle, eli myymäl­lä tavaraa ulos apteekeista tai alkosta. 

  Käytöstä rankaisem­i­nen ei ole reilua, mut­ta myyn­nistä rankaisemis­es­ta ei ole hyötyä.

 19. Käyt­töran­gais­tuk­sen osalta voisi nou­dat­taa kohtu­ullisu­ut­ta, mutta.

  En vieläkään usko, että lail­lis­t­a­mi­nen lask­isi päi­htei­den hin­to­ja. Kumpi on halvem­paa, viros­ta tuo­tu viina­pul­lo, vai alkon tuote?
  Miten lail­lis­t­a­mi­nen vähen­täisi rikok­sia, eikö alko­holis­tit tee rikoksia?
  Kotikas­vatuk­sen lail­lis­t­a­mi­nen toisi myös jon­nin ver­ran ongelmia. Onnek­si fik­sut tajua­vat pysyä kaik­ista päi­hteistä erossa ja uskalta­vat elää omaa elämää kaikil­la aisteilla.

  Päi­htei­den käyt­tö heiken­tää ajat­telua ja reak­tiokykyä. Olisiko kiva tietää, että lääkäri, joka leikkaa sin­ua, on edel­lisenä iltana pössytel­lyt? Tai lentäjä? Tai trukkikuski?

  Itse vaadin paikois­sa mis­sä työsken­te­len päi­h­teet­tömyyt­tä oman ja muiden tur­val­lisu­u­den takia. Kukaan ei ole vielä todis­tanut kannabista hai­tat­tomak­si tai täysin ongelmattomaksi.

  Ja mitä veroi­hin tulee, uskoisin Osmonkin tietävän, että pelkästään tupak­ka kulut­taa yhteiskun­nan varo­ja noin mil­jardin enem­män kuin tuo vero­tu­lo­ja, alko­holi noin 3 mil­jar­dia enem­män. Että mitkä vero­tu­lot valtiolle?

 20. Sub­u­tex­in käyt­tö kor­vaushoi­dos­sa muut­ti Tam­pereen 40 hero­nistin joukon 400 hen­gen sybu­tex­in tykit­täjäk­si. Hyvä aie, mut­ta suo­raan suoneen piikitet­ty sub­u­tex on ihan eri asia kuin suun kaut­ta otet­tu vieroituslääke.

  2008 laman seu­rauk­se­na kannabik­sen kotikas­va­tus on räjätänyt käsi­in. Valitet­tavasti kotikas­vat­ta­jat ovat kovin vähän kiin­nos­tunei­ta palo­tur­val­lisu­ud­es­ta ja ennen muu­ta kasveista lev­iää ympäristöön kar­mai­se­va katku. Kasvit voisi jät­tää kas­vat­ta­mat­ta ihan suosiolla.

  Huumei­den käyt­tö ja pieni kotiokas­va­tus on jo nyt käytän­nössä sal­lit­tua — poli­isi ei siihen puu­tu kuin pakos­ta, muu­ta­maa kasvia ei oiekin des sakote­ta — ja sakkko­ran­gais­tuk­sia ei toki mak­se­ta, kun siitä ei sen kum­mem­pia seu­rauk­sia tule. Alan ihmiset tietävät iber­aalin lin­jan — kovin paljoa sitä ei ole onnek­si mainostettu.

  Oden ehdo­tuk­set ovat Suomes­sa jo arkea. Ihan hyvä niin. Katkaisua eteenkin nuo­ril­la pitäisi nopeut­taa — esimerkik­si muut­ta­mal­la sakot ja ehdol­liset (pila­rangais­tusklet) ihan oikeik­si nuoriso­ran­gais­tuk­si, jois­sa yhdis­tetään vieroi­tus ja yhdyskun­ta­palvelu _nopeasti_.

  Huume-rötös-kier­teen saami­nen poik­ki yhteiskun­nan avul­la on vain kovin hidasta. 

  Samal­la kovimpi­en humerikol­lis­ten ran­gais­tuk­sia on koven­net­te­ta — “ensik­er­tais­ten” ulko­maalais­ten ehdol­liset ran­gais­tus­ket ovat epäko­h­ta muidenkin kuin per­su­jen mielestä.

  Sakko­jen muu­toran­gais­tuk­se­na yhdyskun­ta­palvelu olisi saata­va myös takaisin. Eri­tyis­es­ti syr­jäy­tymisen pahen­e­misen estämisek­si. Niin, ja käyt­törikos ehdol­lises­sa /yhteiskuntpalvelussa pitäisi tietää seuraamuksia.

  1. Kor­vaushoi­dos­sa ei sub­u­tex­ia tykitetä suoneen vaan ote­taan suun kaut­ta valvo­tusti. Nuo tykit­täöjät käyt­tävät salakul­jetet­tua tai muutenb lait­tomas­sa kau­pas­sa ole­vaa subutexia.

 21. Keven­nys:

  Lois­ta­van Shame­less / Hävyt­tömät tv-sar­jan introssa köy­hyys ja huumeet niv­otaan osuvasti:

  “End pover­ty — cheap­er drugs now”

  Huume­höröil­lä perus­tu­lon lisäämi­nen edis­tää enem­män viinan ja pil­lerieden osat­mista kuin ruisleivän hankkimista.

 22. Kannabik­sen kas­vat­tamisen kohdal­la oikeuskäytän­tö hakee vielä uomaansa. Osit­tain tämä johtuu siitä, että kas­vat­tamis­es­ta saata­van käyt­tö­valmi­in päi­h­teen ja kas­vatet­ta­vana ollei­den kasvien sekä kas­va­tus­menetelmien suh­teesta ei ole ollut riit­tävästi tietoa. Tilanne on kuitenkin näiltä osin vähitellen paran­tu­mas­sa, eikä ikku­nalau­takas­vat­ta­ji­na enää pide­tä poten­ti­aal­isi­na diil­ere­inä. Parista kasvista voit nykyään odot­taa saavasi 20–30 päiväsakkoa, eli ran­gais­tus­ta­so vas­taa ylinopeussakko­ja. On sit­ten kokon­aan toinen asia, että työelämässä ja yhteiskun­nas­sa muu­toin suh­taudu­taan kotikas­vat­telu­un olen­nais­es­ti pahek­su­vam­min kuin ylinopeuksiin. 

  Sum­ma sum­marum: Osmon kaipaa­ma erot­telu lievi­in ja vaar­al­lisi­in huumau­saineisi­in on jo toteutet­tu (hienosyisem­min) oikeuskäytän­nössä, vaik­ka pelkkää lakikir­jaa luke­mal­la tätä ei voi havaita.

 23. Osmo mene itse istu­maan vanki­laan jostain teosta mis­tä ei ole koitunut hait­taa yhteiskun­nalle. Miltä se sinus­ta tuntuisi?

  Minä kas­vatin itsel­leni pienen määrän kannabista ja kun jäin siitä tois­tamiseen kiin­ni niin min­ut nyt ollaan tuomit­se­mas­sa ehdot­tomaan vankeuteen.

  Elämäni siis on pilal­la. Vai kuvit­teletko sinä Osmo pikkuinen että minä palk­it­sen tämän val­tion nyt sit­ten men­emäl­lä vankeu­den jäl­keen töi­hin ja nuoleske­len teikäläisiä oikein ahkerasti??

  Voi kuin­ka väärässä sinä Osmo pikku­ru­inen oletkaan. Ikävää 🙁

  Osmo jos sinä et voi kor­va­ta alko­ho­lia kannabik­sel­la niin mik­si et sal­li sitä silti niille jot­ka sen ovat tehneet? Oletko katk­era vai sadisti?

 24. Täl­lä het­kel­lä huumeista val­ti­olle tule­vat tulot ovat pyöreä nol­la. Kulu­ja koituu suo­raan mitat­tavien lisäk­si syr­jäy­tymisen, tau­tien, rikol­lisu­u­den jne. muo­dos­sa suh­teet­toman paljon käytön yleisyy­teen nähden.

  Sub­u­tex on juh­la­puheista huoli­mat­ta peri­aat­teessa ihan yhtä järeä päi­hde kuin hero­i­i­ni, erona on kai lähin­nä se, ettei siitä tule hen­gi­tys­la­maan­nus­ta ja se on sik­si turvallisempi.

 25. ‘Kumpi on halvem­paa, viros­ta tuo­tu viina­pul­lo, vai alkon tuote?’ Tatu Chanth
  Viros­ta tuo­tu viina­pul­lo on laillinen.
  ‘Miten lail­lis­t­a­mi­nen vähen­täisi rikok­sia, eikö alko­holis­tit tee rikok­sia?’ Tatu Chanth
  Melkein minkä vaan kieltämi­nen lail­la lisää rikok­sia, kun ne ihmiset, jot­ka mieltävät ko. lain pelkäk­si sim­putuk­sek­si, eivät nou­da­ta sitä.
  Lisäk­si esim. alko­holin kiel­to­la­ki toi mukanaan run­saasti salakul­je­tus­ta yms. jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta. Joka on siis riip­pu­vainen laeista, jot­ka luo­vat sille markki­naraon. Ilmiöön ei tarvi­ta totaa­likiel­toa; Ruotsin koke­muk­sen mukaan jo tupakan hin­nan nos­t­a­mi­nen riit­tävän korkealle tekee ammat­ti­maisen salakul­je­tuk­sen kannattavaksi.
  Laiton tila luo aina rikol­lisu­ut­ta. Jos suo­ma­lainen pros­ti­tuoitu ei voi karhuta saatavi­aan asi­akkaal­ta lail­lista tietä (täl­lainen päätös tuli äsket­täin oikeudessa), syn­tyy markki­nat vai­h­toe­htoisille, mak­sat tai itket ja mak­sat ‑per­in­tä­palveluille. Joi­hin voidaan yhdis­tää tur­va­palvelui­ta, kun pros­ti­tuoitu­jen tur­val­lisu­us ei oikeas­t­aan kiin­nos­ta ns. kun­non ihmisiä ja vira­nomaisia. Sit­ten voidaan kauhis­tel­la par­i­tus­ta ja mafiaa.

 26. Sub­u­tex (tai oikeas­t­aan sen sisältämä buprenorfiini)on eri­no­mainen esimerk­ki ratio­naalisen huume­poli­ti­ikan vaikeud­es­ta. Sen piti olla lääke, jol­la hero­i­iniri­ip­pu­vaiset saadaan joko vieroitet­tua päi­hteistä kokon­aan tai ainakin toim­intakyky­isik­si kansalaisik­si tur­val­lisel­la ja edullisel­la lääk­i­tyk­sel­lä. Käytän­nössä sub­us­ta tuli vain hero­i­inin rin­nalle uusi laa­jamit­tais­es­ti väärinkäytet­ty päi­hde. Sub­u­tex on hero­i­inia tur­val­lisem­pi ja edullisem­pi päi­hde. Sel­l­aise­na se on houkutel­lut käyt­täjik­seen suuren joukon ihmisiä, jot­ka tuskin oli­si­vat koskaan aloit­ta­neet hero­i­inin käyt­töä. Piri­narkkar­il­la on nimit­täin jonkun­lainen kyn­nys ryhtyä hep­on tykit­täjäk­si. Se kun on ollut ja on edelleen oikeasti arvaam­a­ton­ta ja vaar­al­lista puuhaa. Tasalaa­tuisen apteekki­tuot­teen (väärin)käyttö on tur­val­lisem­paa, eikä kyn­nys sik­si ole niin korkea.

  1. Sub­u­tex­in ongel­ma on se, että Ran­skas­ta sitä todel­la saa apteek­ista. Suomes­ta ei saa, kuin tiukas­sa valvon­nas­sa ole­vat luottopotilaat.

 27. Osmo: En halu­ais nyt liikaa kri­ti­soi­da, kun tämä sin­un kir­joi­tus var­maan paras­ta, mitä kukaan kansane­dus­ta­ja on ikinä saanut aikaan huumeista, mut­ta en silti mal­ta olla huomauttamatta:

  Onko kannabik­ses­ta käyt­täm­si­estä hait­taa? ei ole oikea kysymys.

  Onko kannabik­ses­ta käyt­tämis­es­tä enem­män hait­taa kuin hyö­tyä? on jo parem­pi kysymys.

  Onko kannabik­sen kiel­to­laista enem­män hait­taa kuin hyö­tyä? on oikea kysymys.

  Kiel­to­laista seu­raa paljon kustannuksia:

  1. Huumei­den valmis­tus ja jakelu on täysin teho­ton­ta. Valmis­ta­jille tulee paljon kus­tan­nuk­sia, kun pitää toimia salaa ja pien­imuo­tois­es­ti, kuten myös myyjille. Suuri osa näistä kus­tan­nuk­sista kohdis­tuu kulut­ta­jille, jot­ka ovat keskimääräistä huonom­mas­sa taloudel­lises­sa ase­mas­sa. Tämä kus­tan­nus osuu siis yhteiskun­nan huono-osaisille, eli on regressiivinen.

  2. Käyt­täjille tulee kus­tan­nuk­sia käytön salaamis­es­ta ja sosi­aalis­es­ta stig­mas­ta, joka voi vähen­tää kannabik­ses­ta saatavaa nautintoa.

  3. Kannabik­sen kiel­to­laista seu­raa suuria kus­tan­nuk­sia poli­isin, oikeuslaitok­sen ja vankilo­iden kaut­ta ja nämä kus­tan­nuk­set osu­vat osak­si kulut­ta­ji­in (oikeu­denkäyn­tei­hin menevä aika ja vanki­latuomioi­hin menetet­ty aika), mut­ta suurelta osalta tietysti myyji­in ja veron­mak­saji­in (oikeu­denkäyn­tien, poli­isin ja vankilo­iden kustannukset).

  4. Kiel­to­laista seu­raa myös kus­tan­nuk­sia kaikille niille kannabik­sen poten­ti­aal­isille käyt­täjille, jot­ka eivät käytä kannabista kos­ka se on laiton­ta. Päi­h­teen hyödyt jäävät siis heiltä kokematta.

  Kiel­to­lain kumoamis­es­ta on toki siitäkin kus­tan­nuk­sia, kun sel­l­aiset käyt­täjäryh­mät, jot­ka koke­vat kannabik­sen käyt­tämis­es­tä enem­män hait­taa kuin siitä on hyö­tyä lisäävät kannabik­sen käyt­töään. Väitän, että tämä lisäys on hyvin mar­gin­aal­ista, jos kannabik­sen hin­ta ei muutu.

  Mil­lä perus­teel­la ajat­telet, että kiel­to­lain ylläpitämisen kustannukset(/hyödyt) ovat sen kumoamisen kustannuksia(/hyötyjä) suuremmat?

 28. “Kor­vaushoito­ja on annet­ta­va nyky­istä selvästi vapaam­min. Kor­vaushoitolääkkeitä on katukau­pas­sa ja niitä käytetään huumeeno­mais­es­ti, mut­ta nämä eivät ole peräisin yhteiskun­nan tar­joa­mas­ta korvaushoidosta.”

  Mihin Soi­ni perus­taa tämän? Oman koke­muk­seni mukaan kor­vaushoitoa käytetään hyvin yleis­es­ti väärin. Sub­ua ei liote­ta kie­len alla vaan vede­tään nokkaan, rän­nitetään ja/tai myy­dään eteen­päin. Yhteiskun­nan tar­joamil­la huumeil­la lisätään huumei­denkäyt­töä! On tot­ta, että sub­un ylian­nos­tuk­seen ei kuole niin kuin hero­i­ini­in, mut­ta subuk­oukus­ta irrot­tau­tu­mi­nen on val­ta­van työn takana.

  Tähän samaan ongel­maan kuu­lu­vat myös lääkärit, jot­ka anta­vat asi­akkaille liukuhi­hnal­ta bentsore­septe­jä, niin että bentsot myy­dään eteen­päin ja niitä väärinkäytetään alko­holin kanssa. Sekakäytön seu­rauk­set ovat järkyttävät.

 29. Osmo:

  Art­turi B
  Tämä kir­joi­tus ei ole ennä­tyskelpoinen kansane­dus­ta­jien sar­jas­sa. Olen vas­ta ehdokas.

  Mä tiedän tot­takai, että sä et oo nyt kansane­dus­ta­ja ja että oot ehdolla.

  Mun mielestä tässä yhtey­dessä pätee kuitenkin, ker­ran kansane­dus­ta­ja aina kansane­dus­ta­ja ja siinäkin porukas­sa tää saat­toi olla ennätys.

 30. Tatu mainit­si ylem­pänä tupakoin­nin kus­tan­nuk­sista yhteiskun­nalle. Tode­taan nyt, että väit­teesi ei pidä paikkaansa: tupakoi­jat kuol­e­vat nuorempina. 

  Ter­vey­den­hoito­jär­jestelmälle kaikkein kalli­im­mik­si tule­vat ter­veet, tupakoimat­tomat nor­maali­pain­oiset ihmiset. He elävät pitem­pään ja sairas­ta­vat pitkään erit­täin hoitoin­ten­si­ivisiä taute­ja kuten dementia.

  Elinikäodote mukaan las­ket­tuna yli­pain­oinen tupakoi­va ihmi­nen tulee ter­vey­den­hoitokus­tan­nuk­sil­taan n. 100,000 euroa halvem­mak­si kuin ter­ve normipainoinen. 

  Moni asia on aivan eri tolal­la kuin pikaisen ajat­telun jäl­keen luulisi.

  http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050029

 31. Lurk­ki: pois­te­taan nopeusra­joituk­set, ei ole sen jäl­keen ylinopeuk­sia. Eihän se ketään tapa, pieni vauhdin lisäys? En minä ole koskaan kolaroinut.

  Juhani: lähde on THL:län tuot­ta­mas­ta mate­ri­aal­ista. Tiedätkö paljonko mak­saa mak­san­si­ir­to? Entäs keuhkon­si­ir­to? Yksikään tupakoit­si­ja ei voi vetää niin paljon verol­lista röök­iä, että pysty­isi mak­samaan sairaslo­mansa mitä esim. keuhkoah­tau­man hoito mak­saa yhteiskun­nalle. Siihen ei riitä 1000 tupakoitsijaakaan.

  Kyl­lä, tark­istan läh­teeni. Suosit­te­len tutus­tu­mista keuhko­sairauk­sien hoitoon ja kustannuksiin.

 32. Tatu Canth:

  “En vieläkään usko, että lail­lis­t­a­mi­nen lask­isi päi­htei­den hin­to­ja. Kumpi on halvem­paa, viros­ta tuo­tu viina­pul­lo, vai alkon tuote?

  Jopas on outo ver­taus. Viros­ta tuo­tu lailli­nen viina­pul­lo on halvem­pi sik­si, että siinä on pienem­mät tuotan­tokus­tan­nuk­set ja pienem­pi vero kuin suo­ma­laises­sa pul­los­sa. Laiton kannabis on kalli­im­paa kuin lailli­nen kan­napis sik­si, että sen tuotan­to- ja lev­i­tyskus­tan­nuk­si­in sisäl­tyy lait­to­muu­den joh­dos­ta suuri ris­ki. Ei ole mitään teo­reet­tista syytä olet­taa, että lailli­nen kannabis olisi kalli­im­paa tai saman hin­taista kuin laiton. Ellei hin­taa sit­ten pide­tä keinotekois­es­ti ylhäällä.

  “Miten lail­lis­t­a­mi­nen vähen­täisi rikok­sia, eikö alko­holis­tit tee rikoksia?”

  Yksinker­taisim­mil­laan siten, että yhtäkään tuomio­ta kannabik­sen käytöstä ei enää tulisi. Tai jos myyn­tikin vapautet­taisi­in niin ei siitäkään. Lisäk­si hin­nan lasku saat­taisi vähen­tää rötöste­lyn tarvet­ta joil­lain, mah­dol­lis­es­ti melko har­voil­la yksilöil­lä. Kiel­to­la­ki myös taval­laan rajaa käyt­täjiä yhteiskun­nan ulkop­uolelle ja saat­taa siten lisätä rikol­lisu­ut­ta epäsuorasti.

  Kannabik­sen ei myöskään tiede­tä aiheut­ta­van sen tyyp­pistä väki­val­tarikol­lisu­ut­ta yms., jota alko­holi aiheuttaa.

 33. Tatu — esitin selkeän läh­teen, mis­sä ver­tail­laan ter­vey­den­hoitokus­tan­nuk­sia ja sinä olet edelleen eri mieltä. Kyl­lä tupakoi­jan ter­vey­den­hoitoon kuluu paljon rahaa, mut­ta vielä enem­män menee ei-tupakoivan. Tui­jo­tat yhtä lukua etkä niiden sum­maa. Sat­un tietämään, mitä mak­san­si­ir­to mak­saa. Tiedätkö, kuin­ka paljon mak­saa 65–90v eli 25 vuo­den ajan demen­toituneen ihmisen hoito?

 34. @Tatu Chanth
  Vas­tae­hdo­tus: las­ke­taan nopeusra­joituk­set kolmeenkymp­pi­in kaikkial­la. Liiken­teestä tulee tosi, tosi tur­val­lista. Vain sydämetön ihmi­nen, joka ei väl­itä liiken­nekuolemista, voi vas­tus­taa tätä.

 35. Tatu hyvä: et voi ver­ra­ta päi­htei­den vaiku­tuk­sia toisi­in­sa. Tupak­ka ei aiheuta samo­ja ongelmia kuin alko­holi, alko­holi ei aiheuta samo­ja ongelmia kuin kahvi, kahvi ei aiheuta samo­ja ongelmia kuin hamp­pu ja hamp­pu ei aiheuta samo­ja ongelmia kuin tupakka.

  Lisäk­si, päi­htei­den lait­to­muus aiheut­taa suurem­pia ter­veysongelmia kuin niiden käyt­tö. Suosit­te­len luke­maan raport­te­ja Por­tu­gal­ista, jos­sa vuon­na 2001 dekrim­i­nal­isoiti­in lait­tomien huumau­sainei­den käyt­tö. Kaik­ki päi­hteisin liit­tyvät ter­veysongel­mat ovat ovat vähentyneet.

  Onnis­tu­it myös ver­taa­maan päi­htei­den käyt­töä tekoi­hin, joil­la on selkeästi osoitet­tavis­sa ole­va uhri. Tulisiko maail­mas­ta tur­val­lisem­pi paik­ka, jos kiel­let­täisi­in vaikka­pa pul­lan syömi­nen? Rikol­lisia ainakin saataisi­in lisää kiin­ni, ja sehän on tärkein­tä, eikös niin?

 36. “Kannabista ei tule vapaut­taa, elleivät muut Euroopan maat tee sitä ensin.”

  Tässä var­maankin pelätään mah­dol­lista huume­tur­is­mia. Mietin, että eikö olisi käytän­nössä mah­dol­lista sal­lia myyn­ti vain Suomen kansalaisille. Eli kannabista saisi ostaa lail­lis­es­ti vain Suomen pas­sil­la tai vas­taaval­la. Täl­laisenkin lail­lis­tamisen seu­rauk­se­na kannabista var­maan saisi kadul­ta hyvin hel­posti, mut­ta lisäisikö tämä huume­tur­is­min määrää? Käsit­tääk­seni tietyis­sä mais­sa kannabik­sen han­kkimi­nen kadul­ta on nau­ret­ta­van help­poa, mut­ta näitä mai­ta ei silti miel­letä sel­l­aisik­si huume­tur­istien kohde­maik­si kuin vaikka­pa Alankomaat.

  “Molem­pi­en hai­tat ovat yhteen­las­ket­tuna suurem­mat kuin pelkän alko­holin haitat.”

  Onko todel­la näin? Mitä itse olen maail­maa seu­rail­lut, olen jäänyt käsi­tyk­seen että keskiver­tokäyt­täjä vähen­tää alko­holinku­lu­tus­ta kun kannabista on saatavil­la. Kannabista ja alko­ho­lia myös harvem­min käytetään suurem­mis­sa määrin yhdessä, kos­ka siitä seu­raa fyysi­nen pahoin­voin­ti ja väsymys. Onko­han aiheesta tutkimuksia?

 37. Minä vas­tus­tan ehdotusta. 

  Minus­ta se olisi todel­la turmiollinen.Huumeiden käyt­tö var­maankin räjähtäisi vapau­tuk­sen jäl­keen. Se taasen ennen pitkää johtaisi huumekuolemien lisääntymiseen. 

  Huumeti­lanne Suomes­sa 2010 ‑raportista:
  “Huumau­sainei­den ongel­makäyt­täjät ovat usein hyvin syr­jäy­tyneitä. Vuonna
  2009 huume­hoidon asi­akkaista 65 % oli työt­tömiä ja 12 % asunnottomia.”
  Onko­han työt­tömyys ja/tai asun­not­to­muus huumei­denkäytön seuraus?

  Alko­ho­liv­eron laskemisen seu­rauk­se­na alko­ho­likuolemien määrä lisään­tyi huomattavasti:

  http://archive.med.helsinki.fi/newspage.asp?route=1.730.6027.6104

  “Alko­ho­liv­eron alen­nus merk­it­si alko­holi­in liit­tyvien äkil­lis­ten kuolemien määrän lisään­tymistä kahdek­sal­la tapauk­sel­la viikos­sa maalisku­us­ta 2004 läh­tien. Vuo­teen 2003 ver­rat­tuna lisäys oli 17 prosenttia.”
  “Vuosi­ta­sol­la lisäyk­sen määräk­si arvioiti­in 420 kuolemaa.”

  Lop­putule­ma: Ehkäpä meille on lop­ul­ta hyväk­si se ettei päi­hteitä kovin paljon vapaute­ta. Ei ainakaan nopeas­sa aikataulussa.

 38. Kannabik­sen lail­lis­tamisel­la on selviä taloudel­lisia hyö­tyjä. Kaikki­han sen ymmärtävät, että sil­loin voidaan kerätä vero­tu­lo­ja. Kannabik­sel­la on myös yksi kiistämätön suuri hyö­ty — siitä tulee hyvä olo suurim­malle osalle väestöstä. Lail­lis­tamisel­la on kuitenkin suuri merk­i­tys vähem­mistölle, jota väestöstä on ehkä 5–10 %. Heille kannabik­ses­ta tulee erit­täin hyvä olo, jotain, mille ei pär­jää alko­holi, amfe­tami­i­ni eikä kokai­i­ni. Minä kuu­lun tähän vähemmistöön.

  Min­ulle kysymys kannabik­ses­ta ei ole vain siinä, saanko minä käyt­tää kannabista lail­lis­es­ti — minähän pystyn käyt­tämään halu­a­mani määrät kannabista. Kyse on siitä, että min­un on puo­lus­tet­ta­va myös kaltaisiani — rakastet­ta­va lähim­mäistäni — sik­si kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen on min­ulle ei vain uskon­nol­liseen kysymyk­seen ver­rat­tavis­sa ole­va, vaan todel­la uskon­nolli­nen kysymys.

  Huumekaup­pi­aiden demon­isoin­ti on Osmo — anteek­si vaan — pop­ulis­tista. Minä en tarvitse kaup­pi­ai­ta sil­loin, jos kas­vatan itse kannabista. Loma­matkalla ostan kannabista kyl­lä mielel­läni, enkä ole sil­loin kaup­pi­aan uhri, enkä todel­lakaan osal­lis­tu­isi mihinkään ilmiantoon edes ran­gais­tuk­sen itseäni uhates­sa. Tiedät var­masti itsekin, että on ole­mas­sa myös huumekaup­pi­ai­ta, muitakin kuin kannabiskaup­pi­ai­ta — vaikkakin pääasi­as­sa nimeno­mais­es­ti kannabiskaup­pi­ai­ta — jot­ka tekevät työtään ide­ol­o­gi­sista syistä. Minäkään en olisi koskaan tutus­tunut kannabik­seen ilman huumekaup­pi­ai­ta. Minä toimin lail­lis­tamis­puolel­la — kaup­pi­aat toimi­vat käytän­nön asiois­sa — näitähän ei voi yhdis­tää, kos­ka molem­mat toimin­nat kärsisivät.

  Min­ulle kannabis ei ole alko­holin korvike. Jos en käytä kannabista, en käytä juurikaan alko­ho­lia ja kannabik­sen käytön yhtey­dessä en käytä alko­ho­lia lainkaan. Kannabista käytet­tyäni minä en mene sekaisin, vaan kyke­nen loogiseen päät­te­lyyn siinä mis­sä muul­loinkin. Vaik­ka ratko­maan dif­fer­en­ti­aaliy­htälöitä ( siinä en tosin ole kovin kum­moinen, mut­ta omaa alaani on enem­män alge­bra ja struk­tu­ure­i­ta ja oper­aa­toi­ta pystyn käsit­telemään siinä mis­sä muul­loinkin — en silti ole matemaatikko). Min­ul­la ei kannabik­sen käytöstä kär­si myöskään motori­ik­ka, eikä hienomo­tori­ik­ka. Eikä myöskään lyhyt- eikä pitkäkestoinen muisti. Myös fyysi­nen kun­toni on pait­si ikäisek­seni, niin myös yleis­es­ti ottaen eri­no­mainen ja tes­tat­tu myös työkykytesteis­sä. Olen 43-vuo­tias ja tämän vuo­den puolel­la viimek­si käytet­tyäni kolme viikkoa kannabista huo­mat­tavia määriä päivit­täin, min­ua epäilti­in alle kolmekym­men­tä vuotiaaksi.

  Edel­lä mainit­se­mani ei ehkä kuitenkaan hirveästi sin­ua ihme­tytä — enhän suinkaan ole ain­oa laat­u­ani. Minä ja kaltaiseni van­hem­mat miehet ja naiset tule­vat kyl­lä toimeen kiel­to­lain aikanakin ja saa­vat kannabista käyt­töön­sä suh­teel­lisen vaarat­tomasti. Kun kaik­ki muut kil­van huole­hti­vat siitä, että nuoret eivät vain saisi käyt­töön­sä kannabista, niin min­ua taas huo­let­taa eniten se, että nuoret täysi-ikäiset — kaltaiseni, jot­ka kuu­lu­vat vähem­mistöön, jolle kannabik­sel­la on erit­täin suuri posi­ti­ivi­nen vaiku­tus — eivät pääse käyt­tämään kannabista elämät­tä jatku­vasti lain­valvo­jien pelossa.

  Min­ulle tuo huumekaup­pi­aiden demon­isoin­ti kuu­lostaa siltä kuin sanois­it homosek­suaalille: ” Ei homo­ja tule ran­gaista, hehän ovat vain uhre­ja. Mut­ta homosek­suaaliseen tekoon yllyt­täviä tulee ran­gaista. Jos me nyt jätämme rankaise­mat­ta homo­ja, niin he voivat sit­ten ilmi­antaa näi­hin tekoi­hin yllyt­täneitä taho­ja, homodisko­jen pitäjiä ja homo­pornon tuot­ta­jia …” Homo­pornon tuot­ta­jat var­masti ansait­se­vat myös toimin­nal­laan, kuten myös vaikka­pa DTM:n pitäjät. Viisikym­men­tä vuot­ta sit­ten tämän kaltainen ajat­telu oli yhtä lib­er­aalia kuin sin­un ajat­telusi nykyään. 1971 homosek­suaal­isu­us pois­tet­ti­in rikoslaista ja kymme­nen vuot­ta myöhem­min se pois­tet­ti­in sairauk­sien joukos­ta. Ehkä min­ul­la on siis toivoa, että kaltaisiani ei kymme­nen vuo­den kulut­tua pide­tä rikol­lisi­na ja kah­denkymme­nen vuo­den kulut­tua sairaana, vaik­ka syr­jimi­nen on jo siinä pis­teessä, että var­masti tulee vielä neljänkymme­nen vuo­den kulut­tua ole­maan ehey­tys­tä vaa­tivia tahoja.

  Kannabik­sen käytöstä saat­taa seu­ra­ta joillekin joitakin ter­veyshait­to­ja — lääketi­eteen ja far­makolo­gian ja tok­sikolo­gian oppikir­jo­jen mukaan ne ovat kuitenkin vähäisiä. Jotkut tahot esit­tävät uusien, vahvem­pi­en lajikkei­den tuo­van uusia hait­to­ja, mut­ta kukin­nos­ta ollaan aina saatu yksinker­tais­es­ti siivilöimäl­lä vahvem­paa — THC ei muu­tu mik­sikään satoisampi­en lajikkei­den myötä, joka olisi oikea ter­mi. Henkilöko­htais­es­ti en ole tun­tenut yhtään monion­gel­maista kannabista ain­oana päi­h­teenä käyt­tävää (itseni luen tähän ryh­mään, vaik­ka joskus har­voin käytän alko­ho­lia ja olen joskus kokeil­lut kokai­inia ja amfe­tami­inia), vaik­ka olen tun­tenut monion­gel­maisia, jot­ka eivät käytä mitään päi­hteitä. En yritä väit­tää, että kannabis suo­jelisi ongelmil­ta, mut­ta monion­gel­maiset kannabik­sen käyt­täjät ovat ongel­mansa han­kki­neet muual­ta. Pelkkä alko­holi aiheut­taa run­saasti käytet­tynä niin paljon yksistään elimel­lisiä vau­ri­oi­ta, että kannabik­sen ei ole järkevää väit­tää lisäävän siinä mit­takaavas­sa mitään ongelmia.

  On ole­mas­sa ongel­maisia ihmisiä, jot­ka saa­vat lohtua kannabik­ses­ta ja jät­tävät sit­ten ongelmi­aan ratko­mat­ta, mut­ta ei var­masti ole mitään takei­ta siitä, että he ratkai­si­si­vat ongel­mansa ilman kannabista. Kannabis on kuitenkin yksi niistä har­voista päi­hteistä, joi­hin ihmiset yleen­sä yksinker­tais­es­ti kyl­lästyvät. Jopa minä ja kaltaiseni. Kaikelle on määrän­sä. Min­ulle kannabik­sen käytön lopet­ta­mi­nen ei ole aiheut­tanut parin kuukau­den päivit­täisen käytön jäl­keen ( iltaisin ark­isin työpäivien jäl­keen ja viikon­lop­puisin pidem­piä päiviä) tai kolme viikkoa aamus­ta iltaan, mitään vieroi­tu­soire­i­ta — ei edes yhtä une­ton­ta yötä, vaik­ka unet­to­mia öitä min­ul­la on joskus muuten ollutkin. Itse asi­as­sa min­ul­la on usein jopa kuukau­sia jatkunut parem­pi olo pitkään jatkuneen kannabik­sen käytön jäl­keen. Olen var­masti vähem­mistöön kuu­lu­va kannabik­sen suh­teen ja kyse on toden­näköis­es­ti ainakin osit­tain geno­tyyp­istä, mut­ta sen­hän ker­roinkin jo aiemmin.

  Kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen toden­näköis­es­ti ja läh­es var­masti kas­vat­taisi Suomes­sa myös kannabik­sen kulu­tus­ta. Se lisäisi var­masti sil­loin myös kannabik­ses­ta koitu­vaa hyvää oloa, jota ei kenenkään tulisi väheksyä. Ihmi­nen, jol­la on hyvä olo, ei halua tehdä myöskään toiselle pahaa — tämähän on tilas­tolli­nen sään­tö, eikä deter­min­isti­nen, joten se ei toi­mi kaikissa yksittäistapauksissa. 

  Kannabik­sen kulu­tuk­sen kasvu olisi talouden lakien mukaan osit­tain pois muus­ta kulu­tuk­ses­ta ja kannabik­sen tuotan­to on aikalail­la ekol­o­gista ver­rat­tuna vaikka­pa kulu­tuse­lek­tron­i­ikan, kos­meti­ikan tai lihan tuotan­toon, joten vaiku­tuk­sen olisi syytä olet­taa ole­van ympäristöys­tävälli­nen. Se osa taas, joka ei olisi pois muus­ta kulu­tuk­ses­ta, kas­vat­taisi talout­ta, joten sitäkään ei voisi kai hirveän huonona asiana pitää.

  Ehkä en onnis­tunut kään­nyt­tämään sin­ua takaisin lail­lis­tamisen tielle tai ketään muu­takaan, mut­ta lop­pu­un min­un on san­ot­ta­va, että te voitte päästä minus­ta eroon, mut­ta ette kaik­ista kaltai­sis­tani. Me olemme joukos­sanne, vaik­ka tuomit­sisitte mei­dät kaik­ki kuole­maan kiin­ni saadessanne. Olemme vähem­mistö, mut­ta me olemme ja tulemme olemaan.

 39. Juha Uusi­talon puheen­vuoro oli hyvä.

  Vuon­na 1971 kannabik­sen vapaut­tamis­es­ta keskustelti­in kovasti. Suomen Sosialidemokraatin arkkian­ner­i­lainen paki­noit­si­ja Simp­pa tote­si joten­sakin seu­raavasti: “Minä olen yrit­tänyt tätä keskustelua seu­ra­ta ja jonkin­laisen yhteenve­don mielessäni koon­nut. Ei hashis mikään vält­tämät­tömyys ole,(mutta ei niin hirveän paha asi­akaan tms.) mut­ta eikö voisi sen tehdä saman kuin viinankin kanssa. Tehdään siitä val­tion monop­o­li ja myy­dän Alkos­sa niin tulot tästä joidenkin hmis­ten heikkoud­es­ta tuli­si­vat koko yhteiskun­nan hyväk­si.” (muistin­varainen lainaus)

  Joku voisi ihan kiin­nos­tuk­sen vuok­si etisä tämän pak­i­nan käsi­in­sä. Olen kir­joit­tanut tämän aikaisemminkin.

  Sil­loin muuten alko­holin kul­tus oli alle puo­let nykyis­es­tä. Ja kyl­lä viinan kirot näkyivät, mut­ta eivät näin selvinä.

 40. Rei­dar kir­joit­ti: “Huumei­den käyt­tö var­maankin räjähtäisi vapau­tuk­sen jälkeen”

  Käytön ran­gais­tavu­u­den pois­t­a­mi­nen voi tosi­aan lisätä käyt­töä. OS mainit­si kyl­lä senkin mah­dol­lisu­u­den, että tämä mah­dol­lis­taa entistä helpom­min myyjien käräyttämisen.

  Ehdotin aiem­mas­sa kom­men­tis­sani, että huumeri­ip­pu­vaisille voisi antaa huumei­ta lääkärin määräyk­ses­tä huumek­linikoil­la (OS puhui vain hel­pos­ta kor­vaushoi­dos­ta). Jos halu­taan, tätä voisi täy­den­tää määräämäl­lä lait­tomien huumei­den osto (huumekaup­pi­ail­ta) ran­gais­tavak­si. Näin ainakin tuo laiton kana­va olisi tiukasti sank­tioitu. Käyt­tö lääk­keenä lääkärin ohjauk­ses­sa olisi siis laillista.

  On peri­aat­teessa mah­dol­lista, että jotkut tarkoituk­sel­lis­es­ti han­kki­u­tu­isi­vat huumeri­ip­pu­vaisik­si, jot­ta pää­si­sivät lääkärin määräämään huume­hoitoon. Mut­ta tuskin tuol­lainen tau­tidi­ag­noosi ja siihen liit­tyvä valvot­tu huumei­den piikit­tämi­nen olisi niin houkut­tel­e­vaa, että se toisi uusia käyttäjiä.

  Toden­näköis­es­ti huumevälit­täjien tar­joa­mat ilmaiset aloi­tu­san­nok­set houkut­tel­e­vat paljon tehokkaam­min uusia käyt­täjiä kuin lääk­keek­si määrä­tyt huumeet. Sik­si uskon, että tuo ehdot­ta­mani malli pudot­taisi uusien narko­maanien määrän oleel­lis­es­ti nyky­istä vähäisem­mäk­si. (Van­ho­jen narko­maanien määrä voisi pysyä nykyisenä, kos­ka he eivät enää kuolisi ylian­nos­tuk­si­in ja likaisi­in neuloihin.)

  1. Juho Laatu
   Suomes­sa jaet­ti­in sodan jäl­keen hero­i­inia sodan olois­sa hero­i­inikoukku­un jääneille soti­laille, eikä tästä syn­tynyt mitään moraal­ista pahek­sun­taa. Sil­loin ei tur­val­lisem­pia vai­h­toe­hto­ja ollut. Jopa hero­i­inin kanssa pystyy elämään melko nor­maalia elämää, kun­han on annos­telun suh­teen pidät­tyväi­nen eikä piikitä.

 41. Tois­taisek­si ran­gais­tuk­sil­la — niiden ankaru­udel­la tai ylipäätään ole­mas­saolol­la — ei ole havait­tu yhteyt­tä käyt­täjämääri­in. Ain­oa väestö­ta­sol­la vaikut­ta­va tek­i­jä taitaakin olla yleinen mielipide. 

  Ran­gais­tusten pois­tamisel­la saat­taisi toki olla välilli­nen vaiku­tus mielip­itei­den muut­tumiselle, mut­ta siitäkään ei ole ainakaan mis­sään muus­sa maas­sa havait­tu näyt­töä. Mielip­i­teet kannabista kohtaan muut­tuvat jatku­vasti suo­peam­mik­si lakimuu­tosten puut­teesta huoli­mat­ta, ja mielip­i­teet ns. kovia huumei­ta kohtaan ovat pysyneet samoina.

  Har­va nytkään käy apteek­ista osta­mas­sa päi­hdyt­täviä lääkkeitä, vaik­ka niitä saa sieltä ihan ilman reseptiä.

 42. OS: “Suomes­sa jaet­ti­in sodan jäl­keen hero­i­inia sodan olois­sa hero­i­inikoukku­un jääneille soti­laille, eikä tästä syn­tynyt mitään moraal­ista paheksuntaa”

  Tuo sodan jälkeinen tila käy siis hyvästä esimerk­istä. Ehdo­tuk­sil­lani yritän ohja­ta nuo nykyiset koukku­un jääneet pois syr­jäku­jil­ta, rikol­lis­es­ta toimin­nas­ta ja hen­gen­vaaras­ta jär­jestäy­tyneen ter­vey­den­hoidon piiri­in. Ja tietenkin rikol­lisil­ta huumemarkki­noil­ta poh­ja pois.

 43. Kir­joitin: “Ehdo­tuk­sil­lani yritän ohja­ta nuo nykyiset koukku­un jääneet pois syrjäkujilta…”

  Tämä ei tarkoi­ta, etteikö OS:n alku­peäisenkin ehdo­tuk­sen tarkoi­tus olisi ollut juuri ja täs­mälleen sama.

 44. “Huumerikok­sis­sa tulee tehdä ero mietoi­hin ja vahvoihin huumeisi­in ja antaa vahvo­jen huumei­den myyn­nistä selvästi kovem­mat ran­gais­tuk­set kuin mieto­jen huumei­den kaupasta.”

  Toteu­tuu pääosin jo täl­lä het­kel­lä. Törkeän huumau­sainer­ikok­sen yht­enä kval­i­fioin­tipe­rus­teena on se, että rikok­sen kohteena erit­täin vaar­alli­nen huumau­saine. Myös aineen laatu ote­taan aina ran­gais­tusharkin­nas­sa huomioon. Esim. fen­tanyylin myymis­es­tä heiluu häk­ki jo varsin pienistäkin määristä ja tuomioon vaikut­taa myös se onko vaikka­pa myy­ty amfe­tami­i­ni ollut pitoisu­udeltaan 20- vai 40-pros­ent­tista yms.

 45. Osmo,
  Hyvä kir­joi­tus mut­ta minus­ta inhimil­lisyys hie­man uno­htuu. Kor­vaushoito on ver­rat­tavis­sa avustet­tuun, hitaaseen eutanasi­aan. Huume­on­gel­man taustal­la joskus ole­vat syyt — lap­su­us­trau­mat, hyväk­sikäyt­tö, kouluk­iusaami­nen, yksinäisyys — ovat huume­on­gel­maisen niin halutes­sa selvitet­tävis­sä ja kor­jat­tavis­sa. Tämä edel­lyt­tää lääk­keetön­tä hoitoa, johon sisäl­tyy kuntou­tus­ta kuten ryh­mäter­api­aa. Jos narko­maani halu­aa (läh­eskään kaik­ki eivät halua) irti huumeista — kor­vaushoito on vain lail­lis­tet­tua huumei­den käyt­töä — eikö hänelle pitäisi antaa tähän mah­dol­lisu­us? Voisitko Osmo ker­toa näke­myk­sesi tähän.

  1. Ero­tuo­mari
   Mik­si luulet hero­i­inikoukku­un jääneille hero­in­is­teille jae­tun hero­i­inia? Noin 25 pros­en­tille hero­i­inin käyt­täjistä on mah­do­ton­ta päästä eroon opi­aateista. Nikoti­inin osalta luku muuten on samaa luokkaa. Hei­dän jät­tämisen­sä ilman hoitoa merk­it­sisi pikaista kuole­man­tuomio­ta ja altistaisi koko yhteiskun­nan rikol­lisu­udelle, jota huumer­a­ho­jen han­kkimi­nen vaatii.

 46. Huume­poli­ti­ikas­sakin paras tieto on joidenkin mukaan itse käyt­täjil­lä vas­toin asiantun­ti­joiden näkemyksiä.

 47. Juha Uusi­talon kir­joi­tus tar­joaa hyvän poh­jan aja­tushar­joituk­selle: Muut­tuuko jokin jos sana “kannabis”, kor­vataan esimerkik­si sanal­la “amfe­tami­i­ni”, “hero­i­i­ni”, “ekstaasi” tai “kokai­i­ni”?
  Ja jos muut­tuu, niin miksi?

  Omien havain­to­jeni perus­teel­la ongel­makäyt­täjien ongelmien per­im­mäisenä syynä eivät yleen­sä ole lait­tomat päi­h­teet. Sen sijaan ne kyl­lä toimi­vat huonon kier­teen vauhdit­ta­ji­na ja syven­täjinä. Juha Uusi­talon kaltainen ongel­ma­ton käyt­täjä voi käytän­nössä käyt­tää mitä tahansa päi­hdet­tä hyvin pienin riskein. Kiin­ni­jään­ti on epä­to­den­näköistä ja kiin­ni­jäämisti­lanteessakin seu­raa­muk­se­na on poli­i­isin kir­joit­ta­ma nimelli­nen sakko käyttörikoksesta. 

  Lait­tomien päi­htei­den täy­del­lis­es­tä lail­lis­tamis­es­ta seu­raisi tietysti huumau­sainer­ikol­lisu­u­den lop­pumi­nen, mut­ta oman arvauk­seni mukaan muu rikol­lisu­us ei vähen­ty­isi mitenkään dra­maat­tis­es­ti. Osa omaisu­us­rikok­sista tehdään tietysti huumau­sainei­den käytön rahoit­tamisek­si, mut­ta oma näp­pitun­tu­mani sanoo, että osu­us ei ole kovin korkea. Eikä se rikok­sen poluille läht­enyt jät­täisi sitä kohdalleen sopi­vasti osu­vaa pyörää varas­ta­mat­ta, vaik­ka kaikkia päi­hteitä olisi saatavis­sa samoin kuin alko­ho­lia nykyään.

 48. Aikoinaan iski aivan hel­vetill­i­nen ham­mask­ipu keskel­lä per­jan­tai yötä. Ei ollut työt­tömänä rahaa men­nä päivys­tävälle ham­maslääkärille. Kotoani löysin buranaa — sitä mil­lä ei tosi kovaa ham­massärkyä lievitetä — oliko­han burana 400 mg.

  Lau­nataina menin päivys­tävälle suureen sairaalaan pyytämään ham­mask­ivul­leni lievit­tävää lääk­i­tys­tä. Sairaan­hoita­ja tiskiltä olisikin tar­jon­nut 400 mg buranaa, mut­ta ker­roin, että olen jo yhden levyn noi­ta syönyt, että ham­mask­ipu ei lähde useil­lakaan, jo syödy­il­lä burana 400 mg:lla.

  Mut­ta eipä vas­taan­ot­to edes 600 tai 800 mg:n buranaa antanut, kos­ka hei­dän ker­tomansa mukaan, tätä särkylääket­tä voi käyt­tää väärin. Lisäk­si sanoi­vat, että kun olen jo levyl­lisen burana 400 mg kapse­lei­ta syönyt, niin eivät voi antaa ylian­nos­tuk­sen vaaras­sa min­ulle niitä oikei­ta bura­noi­ta, mil­lä kipu vähäk­si aikaa hellittää.

  Väit­tivät vielä päälle, että 2 Burana 400 mg-tablet­tia vas­taa yhtä 800 mg:n tablet­tia. Voin vaku­ut­taa, että ei vas­taa. Pillerei­den koos­t­u­muk­set eivät vas­taa toisi­aan. Vahvem­mas­sa on tule­hduk­sen pois­toainei­ta — heiko­mas­sa ei.

  Onnek­si naa­purin lääkekaapista löy­tyi burana 800 mg:n tablet­ti, jon­ka avul­la kipu hel­lit­ti — vähäk­si aikaa.

  Mut­ta kun buranas­sa (400 — 800 mg:n annok­sis­sa) ei mielestäni ole mitään sel­l­aisia ainei­ta, että niitä joku viit­sisi huumeri­ip­pu­vu­u­teen­sä syödä.

  Mut­ta pitäähän kansalaista kiusa­ta kipu­jen­sa äärel­lä pie­nil­läkin pikkumaisuuksilla.

  1. Tavalli­nen teknikko. Kyl­lä se Burana on samaa tule­hduskip­ulääket­tä oli­vat pil­lerin minkä kokoisia tahansa.
   Mut­ta älä osta koskaan Buranaa. Osta sama lääke samas­ta tehtaas­ta pakat­tuna Ibusa­lik­si niin saat sen halvemmalla.

 49. Huomioitavaa on mielestäni se, että nykyi­nen laki ei ole perus­tus­lain hen­gen kanssa samal­la lin­jal­la. Ei toki Lex Soin­in­vaarakaan, eli eipäs siinä.
  Mut­ta kuitenkin mielestäni asian kuu­luisi juuri men­nä perus­tus­lail­lisen hen­gen mukaan. Lail­lista olisi syytä olla pistää päänup­pi sekaisin halu­a­mal­laan taval­la, vaik­ka pyörimäl­lä rin­net­tä alas (se taisikin olla lail­lis­ten lista­la jo). Mut­ta mikäli päi­htynyt henkilö tekee itseai­heutetun päi­htymisen alaise­na jonkin toiseen ihmiseen, elävään olen­toon, toisen omis­tuk­seen tai yhteiskun­nan omis­tuk­seen kuu­lu­vaa asi­aa kohtaan lais­sa määrä­tyn rikok­sen, pitäisi päi­htymys­ti­lan olla tuomio­ta annet­taes­sa raskaut­ta­va tekijä.
  Mielipiteitä?

 50. Osmo:

  Mik­si luulet hero­i­inikoukku­un jääneille hero­in­is­teille jae­tun hero­i­inia? Noin 25 pros­en­tille hero­i­inin käyt­täjistä on mah­do­ton­ta päästä eroon opiaateista. 

  Suomes­sa hero­i­i­ni on mar­gin­aal­i­hu­ume amfe­tami­ini­in ver­rat­tuna. Amfe­tami­inin käyt­täjille ei ole korvaushoitoa.
  Koetin kysyä, mik­set halua aut­taa huumei­den käyt­täjiä toipumaan oikeasti? Puhut ain­oas­taan siitä, että tue­taan narko­maanien itse­tuhoa, sil­lä ero­tuk­sel­la että ote­taan bisnes pois rikol­lisil­ta? Mik­set puhu lääk­keet­tömistä hoidoista? Entä jos narko­maani halu­aa lopet­taa huumei­den käytön? Etkö näe, että jos annat hänelle lääkärin toimes­ta sub­u­tex­ia tai meta­do­nia, hän jatkaa huumei­den käyt­tämistä mut­ta “diileri” on vain eri, rikol­lisen sijaan yhteiskunta?

  1. Nyt puhut vähän ris­ti­in. Jos opi­aatit ovat mar­gin­aaliryh­mä, jol­la ei ole merk­i­tys­tä, miten opi­aat­tiko­r­vaushoito sit­ten voi olla niin merk­i­tyk­sel­listä. Eihän sitä amfe­tami­inikoukku­un jääneille anneta.

 51. Osmo

  Nyt puhut vähän ris­ti­in. Jos opi­aatit ovat mar­gin­aaliryh­mä, jol­la ei ole merk­i­tys­tä, miten opi­aat­tiko­r­vaushoito sit­ten voi olla niin merk­i­tyk­sel­listä. Eihän sitä amfe­tami­inikoukku­un jääneille anneta. 

  Puhuin hero­i­in­ista, joka on mar­gin­aal­i­hu­ume Suomes­sa. Opi­aatit ovat merk­i­tyk­sel­lisiä väärinkäyt­täjille juuri esim. sub­u­tex­in takia — kor­vaushoito­hu­umet­ta siis väärinkäytetään ja myy­dään kaduilla.
  Olen jo kahdesti koet­tanut kysyä kan­taasi, miten halu­at aut­taa narko­maane­ja jot­ka halu­a­vat oikeasti eroon huumeista eivätkä vain siir­tyä huumekaup­pi­aan myymästä huumeesta yhteiskun­nan tar­joa­maan huumeeseen. Miten suh­taudut esim. Kiskon lääk­keet­tömän huumek­linikan lakkaustusuhkaan?

  1. Tot­ta kai pitää olla mah­dol­lisu­us lääk­keet­tömään hoitoon — eri­tyis­es­ti kun siis 75 % opi­aat­tien väärinkäyt­täjistä voi vapau­tua riip­pu­vu­ud­estaan. Kiskon klinikan tilas­to­ja en tunne. Se on kallista hoitoa, mut­ta tiedos­sani ei ole tilas­to­ja hoidon tulok­sel­lisu­ud­es­ta. Täl­laisi­in asioi­hin pyrin otta­maan kan­taa fak­to­jen perus­teel­la, eikä niitä min­ul­la ole.

 52. Tuo­ta noin. Jos jäätetään se jeesustelu ja mietitään, mikä on pien­im­män hässäkän ja tuskan tie.
  Ei kukaan pako­ta kor­vaushoitoon. Kyl­lä sen voi lopet­taa ihan samal­la taval­la kuin muunkin, jos vaan nimit­täin onnistuu.
  Muis­takaa nyt, että opi­aatit oli­vat ennen aivan vapaasti myytäviä. Hienos­torou­vil­lakin oli jatku­vasti yskää, johon piti naut­tia oop­i­u­mi­teetä. Maail­ma ei kaatunut.

 53. Joudun kor­jaa­maan aikaisem­paa kom­ment­tiani — huumau­sainei­den lail­lis­tamis­es­ta huoli­mat­ta huumau­sainer­ikol­lisu­us ei tietenkään katoaisi. Onhan meil­lä edelleen rikoslais­sa kokon­ainen luku alko­holirikok­sista, vaik­ka itse päi­hde on lailli­nen. Ain­oa tapa kokon­aan erot­taa rikok­set ja huumeet olisi, että kaikkia huumei­ta jaet­taisi­in kaikille halukkaille ilmaisek­si. Sitä ei liene vielä kokeil­tu missään.

  Osmon alku­peräisessä kir­joituk­ses­sa näyt­tää muuten ole­van naivil­ta haiskata­va aja­tus asi­akkaista, jot­ka ran­gais­tuk­sen pelos­sa liit­toutu­vat huumekaup­pi­aiden kanssa ja mm. kieltäy­tyvät todis­ta­mas­ta oikeu­denkäyn­nis­sä. Todel­lisu­udessa ainakin taval­lisimpi­en huumei­den myyn­tior­gan­isaa­tios­sa on vähin­tään kolme por­ras­ta ennen (pelkkää) käyt­täjää: Maa­han­tuo­ja (tuhan­net grammat/tabletit) — tukkukaup­pias (sadat grammat/tabletit)- vähit­täiskaup­pias (kymmenet grammat/tabletit) — asi­akas (yksit­täiset grammat/tabletit). Tässä ketjus­sa toi­sista lavertelu päät­tyy tyyp­il­lis­es­ti tukkukaup­pi­aaseen. Maa­han­tuon­tipor­taas­sa alkaa olla sen ver­ran karua porukkaa, että hei­dän asi­akkail­laan suut pysyvät supus­sa. Yksit­täis­ten tablet­tien osta­jat kyl­lä pal­jas­ta­vat myyjän­sä nykyäänkin.

 54. Catili­na:

  Ei kukaan pako­ta kor­vaushoitoon. Kyl­lä sen voi lopet­taa ihan samal­la taval­la kuin muunkin, jos vaan nimit­täin onnistuu. 

  Onnis­tuu jois­sakin tapauk­ses­sa, mut­ta vaatii poti­laal­ta omaa halua. Koko omak­sut­tu elämän­ta­pa on muutet­ta­va. Muu­tos ei onnis­tu keltään ihan itse vaan tarvi­taan ulkop­uolista tukea. Tämä harmil­lis­es­ti tarkoit­taa rahan menoa. Mut­ta jos (alle) 30-vuo­tias saadaan vuo­den kuntoutuk­sel­la tuot­tavak­si yhteiskun­nan jäsenek­si, eiköhän investoin­ti kan­na­ta — ver­rat­tuna siihen, että hän jatkaisi päi­htei­den käyt­töä kuole­maansa asti (neljä-viiskymp­pisek­si), kuor­mit­taen koko ajan poli­isia, vankilo­i­ta, ter­vey­den­huoltoa, …, ja aiheut­taen monille läheisille tuskaa ja avut­to­muu­den tunnetta. 

  Osmo:

  Täl­laisi­in asioi­hin pyrin otta­maan kan­taa fak­to­jen perus­teel­la, eikä niitä min­ul­la ole. 

  Nos­tan hat­tua vas­tauk­selle. Lähin­nä koetin viestit­tää, että älä uno­h­da lääk­keetön­tä hoitoa jos (ja toiv­ot­tavasti kun) vaiku­tat näi­den asioiden paris­sa jatkossa.

 55. Taas ker­ran vihreät ja soin­in­vaara etu­joukois­sa “ennus­ta­ja eukkoina” luo­vat uhkaku­via miten muu­ta maat hyväksyvät jatkos­sa vapaam­man huumei­den käytön politiikan.
  Sehän on sama, uin hyvälksyy samal­la niiden tuomien rikosten ja toisia kansalai­sai kohtaan tapah­tu­vat vääryydet!

  On asioi­ta joi­ta EI PIDÄ HYVÄKSYÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA! Huumeet ja niiden käyt­tö on yksi niistä.

  Tehdään Venäjän kanssa sopimus huumerikol­lis­ten, joik­si pitää luokitel­la myös käyt­täjät vankei­hoi­dos­ta Siperiassa.
  Näin se vain on, että kansaansa pitää suo­jel­la, eikä siinä kan­na­ta hissutella.

  Kuo­pios­sa avat­ti­in uud­is­tet­tu vanki­lalaitos, yksi van­gin vuorokausi mak­saa meille veron­mak­sajille 200 euroa/vuorokausi.

  Olen valmis hyväksymään sotavet­er­aanien, van­hus­ten ja las­ten hoitoon vähin­tään saman­ver­ran vuorokudessa mak­samis­tamieni vero­jen kaut­ta, mut­ta en yhtään euroa, korostan sanaa yhtään, rikol­lis­ten hyysäämiseen — varsinkaan huumerikollisten.

  Mot­to: “Tänään hyväksyt­ty myön­ny­tys huumeis­sa, on kestämätön paik­ka esimerkik­si 10 vuo­den päästä!”

  Eräs äiti sanoi huumeri­ip­pu­vaisen tyt­tären­sä kohdal­la ole­van parhaan ratkaisun hänen kuole­mansa, yhdyn häneen mon­en tun­te­mani vas­taa­van henkilön kohdalla.
  Yhteiskun­ta joutuu ratkaise­maan ennem­min tai myöhem­min tämän asian — uskokoon tämän ken halu­aa, tai olkoon uskomatta!

  Liialli­nen lib­er­al­is­mi vie asi­at väärille uomille.

  Näil­lä ajatuk­sil­la on kans­saih­mis­ten hyv­in­voin­nista kysymys, ei oman itsekkään egon tuo­maa omahyväisyyt­tä, tai ihmisvihaa.

 56. Piripäille ei tarvi­ta mitään kor­vaushoitoa. Amfe­tami­iniä vede­tään ymmärtääk­seni joko sik­si, että on tyl­sää, tai sik­si, että on vedet­ty hitai­ta (bentso­ja, opi­aat­te­ja, viinaa, what­ev­er) niin paljon, ettei muuten päästä liik­keelle. Katkol­la ole­vat piripäät ovat ymmärtääk­seni lähin­nä masen­tunei­ta, väsyneitä, halut­to­mia, ja nälkäisiä. 

  Opi­aat­tiri­ip­pu­vainen rip­u­loi, kouris­telee, oksen­taa, jne. oireet muis­tut­ta­vat jotain järeäm­män­puoleista influ­enssaa tms. Aineen himo ja suo­ranainen tarve ovat jotain ihan muu­ta kuin piripäillä. 

  Opi­aat­te­ja piikit­tävä narko­maani on sekaisin olleessaan aivan hor­rokses­sa ja makaa lähin­nä sohval­la, ei huole­h­di hygien­i­as­ta tai oikeas­t­aan mis­tään muus­takaan. Sub­u­tex­in kor­vaushoi­dos­sa (oikein) naut­ti­va poti­las lähin­nä saa lievi­tyk­sen oireisi­in, mut­ta ei todel­lakaan mene mihinkään narkoosi­in. Eri asia on tiet­ty se, kun buprenor­fi­i­ni piikitetään suoneen.

  Kor­vaushoidon rooli on lähin­nä siinä, kun poti­las on muuten jos­sain avo­hoi­dos­sa ja pyrkii vaik­ka työelämään. Annok­sen pudot­ta­mi­nen on ainakin min­un tun­temal­lani muu­ta­mal­la ihmisel­lä sujunut ihan OK, ilman sen pahempia ongelmia, ja tun­nen pari ihmistä, jot­ka ovat päässeet (tois­taisek­si) täysin eroon. Toinen kor­vaushoidon kaut­ta, toinen “kylmänä kalkku­nana”, tosin ei ekalla yrityksellä. 

  On jotenkin ihan älytön­tä käyt­tää dehu­man­isoivaa kieltä ihmi­sistä ja eri­tyis­es­ti täysin demon­isoivaa kieltä niistä aineista. Ei se aine ole se ongel­ma, vaan se, paket­ti, jos­sa elämä pyörii vain sen ympäril­lä, paljonko kamaa ja mil­lä aikataul­ul­la saa. Jos ei ole kor­vaushoitoa, niin täy­tyy hoitaa koko paket­ti ker­ral­la kun­toon: Elämään joku sisältö sen sohval­la pupil­lit nup­pineu­lan terän kokoise­na makoilun sijaan, ja eroon aineesta niin, että ajatuk­si­in mah­tuu muu­takin kuin se, miten han­kkia lisää “palaa”.

  Kor­vaushoito helpot­taa siinä, että klinikalla käyn­ti vie sen puoli tun­tia päivästä, ja lop­un päivää voi miet­tiä sitä muu­ta sisältöä, kun tietää, että seu­raa­vana päivänäkään ei tarvitse miet­tiä aineen saan­tia. Kun ihmi­nen on ehtinyt han­kkia jotain muu­ta sisältöä siihen elämään­sä siinä välis­sä, niin sit­ten voi miet­tiä siitä aineesta eroon pääsemistä. 

  Tämä on kau­nis teo­ria, mut­ta käytän­nössä hom­ma pra­gaa siinä, että kor­vaushoi­dos­sa istu­ja sit­ten pelaa pleikkar­il­la las­kee tapet­tien raito­ja päivät. Mut­ta parem­pi ja ennenkaikkea halvem­pi vai­h­toe­hto sekin on yhteiskun­nalle kuin se kaveri, joka piikit­tää ja rul­laa mummoja.

 57. Aikoinaan huumekatkol­la oli tavalli­nen näky, että opi­aat­tiri­ip­pu­vainen tuli katkolle ter­veyt­tä uhkuen rul­laluis­timil­la. Katko­jak­so­ja sovitelti­in usein työki­ire­it­ten mukaan. Eivät kaik­ki ole mitään rock bot­tom porukkaa, vaik­ka sitäkin tuli myöhem­min nähtyä.

  Olen näh­nyt sen Suomen surkeim­man poh­jan. Sitä alem­mas ei voi päästä, ja siitäkin porukas­ta n. 80% osasi käyt­täy­tyä suh­teel­lisen asiallisesti.

 58. ‘Eräs äiti sanoi huumeri­ip­pu­vaisen tyt­tären­sä kohdal­la ole­van parhaan ratkaisun hänen kuole­mansa, yhdyn häneen mon­en tun­te­mani vas­taa­van henkilön kohdal­la.’ (Late Landelta)
  Tulkitenko kan­tasi oikein, jos luen sen niin, että sääli on sairaut­ta, elinkelvo­ton elämä (Leben­sun­wer­tiges Leben) on syytäkin lopettaa?

 59. Onko niin, että kom­men­toin­ti voidaan vetää yhteen suun­nilleen näin:
  Alku­peräisen kir­joituk­sen päät­tävästä neljästä ponnes­ta kolme on jo toteu­tunut käytän­nössä. Ongel­mana on edelleen kor­vaushoidon (ja vieroituk­sen) järjestäminen. 

  Osmon vaa­ti­man uud­is­tuk­sen toteut­ta­mi­nen ei siten näyt­täisi vaa­ti­van mitään muu­ta kuin lisää resursse­ja (rahaa) hoitopuolelle.

  1. Käyt­tö on edelleen ran­gais­tavaa ja kannabik­sen myyn­nistä voi saa­da kahdek­san vuot­ta vankeut­ta. Sil­loin on tietysti myy­ty aika paljon, mut­ta jos tuol­lainen kakku odot­taa, voi saman tien laa­jen­taa valikoimansa kovi­in huumeisiin.

 60. Kannabis on mielestäni jos­sain määrin sivu­seik­ka. Mut­ta puu­tu­taan nyt siihen silti.

  Jos ote­taan sel­l­ainen äärim­mäisen radikaali näke­mys, että kannabik­sen käyt­täjäl­lä ja hänen lähipi­ir­il­lään kuu­luisi olla jotain ihmisoikeuk­sia tai muu­ta vas­taavaa höm­pö­tys­tä, niin muu­ta­ma aika tärkeä asia nousee esille.

  Käyt­törikok­ses­ta kiin­ni jäämisen vakavin seu­raa­mus on se, että poli­isi pitää käyt­törikos­ta riit­tävänä syynä epäil­lä vakavam­paa rikos­ta, ja näin ollen suorit­taa koti­etsin­tä. Ensik­sikin, vaikkei kotona olisi mitään laiton­ta, poli­isit saat­ta­vat sotkea asun­non ja jopa rikkoa tavaroi­ta ilman että asukkaal­la on mitään mah­dol­lisu­ut­ta puo­lus­tau­tua tai vaa­tia kor­vaus­ta (syyt­täjät pelaa­vat samaa peliä poli­isien kanssa ja poli­isin tarvit­see suun­nilleen tap­paa joku, jot­ta asi­aa tutkit­taisi­in), ja kos­ka poli­isit yleen­sä tule­vat aika näyt­tävästi pihalle ja asun­toon, naa­purisop­u­un saat­taa syn­tyä voimakkaitakin repeämiä pelkästään ihmis­ten ennakkolu­u­lo­jen vuok­si. Toisek­seen, jos asun­nos­ta löy­tyy esimerkik­si muu­ta­ma hamp­pukasvi, omaan käyt­töön, tuomiot eivät vielä varsi­nais­es­ti nouse suurik­si. Sen sijaan kaiken­laiset ulkois­vaiku­tuk­set voivat nous­ta paljon ankaram­mik­si kuin varsi­naiset ran­gais­tuk­set. Paikkakun­nas­ta riip­puen esimerkik­si lap­sia saate­taan ottaa huostaan, tieto rikok­ses­ta saat­taa pää­tyä kiin­ni jääneen työ­paikalle (jol­loin töi­hin ei mon­es­sa tapauk­ses­sa ole enää asi­aa), opiskelu­paik­ka saate­taan peru­ut­taa, ja mon­een ammat­ti­in on mah­do­ton­ta työl­listyä koko lop­puelämän aikana.

  Lain­säädän­tö ja vira­nomaiskäytän­tö rohkai­se­vat juurikin osta­maan kannabis­tuot­tei­ta rikol­lisil­ta markki­noil­ta pien­imuo­toisen koti­tarve­tuotan­non sijaan. Tämä on takap­er­oista jopa huume­so­dan kan­nat­ta­jien omista lähtöko­hdista, mut­ta näin se vain on.

  Ain­oa tapa ratkaista tämä ongel­ma on yksiselit­teis­es­ti lail­lis­taa kannabik­sen koti­tarvekas­va­tus omaan ja lähipi­irin käyt­töön, samaan tapaan kuin mieto­jen alko­holi­juomien valmis­tus on sal­lit­tua. Ja huumau­saineen käyt­törikos on pois­tet­ta­va rikoslaista kokonaan.

  Perustelu sille, mik­si uskon, että poli­isin tekemisiä paine­taan vil­laisel­la use­am­min kuin ei:

  http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2010/numero‑9/virkavaltaa-mielivaltaa

 61. Kannabik­sen välit­tämis­es­tä myymis­es­tä voi toki saa­da saman 10 vuo­den mak­simi­ran­gais­tuk­sen kuin muis­takin lait­tomista päi­hteistä. Myy­dyn määrän pitää sil­loin tosin liikkua sadois­sa kilo­is­sa. On myös mah­dol­lista han­kkia itselleen noin 13 vuo­den vankeusran­gais­tus use­am­mal­la törkeäl­lä kannabis­rikok­sel­la. Onko tosi­aan niin, että halu­at olen­nais­es­ti lieven­tää ran­gais­tuk­sia myös tässä tonni-kategoriassa? 

  Jo täl­lä het­kel­lä laa­jamit­taisem­pi huumau­sainer­ikol­lisu­us kietoutuu sään­nön­mukaises­ti yhteen lail­lisen liike­toimin­nan kanssa (tosin siihenkin liit­tyy usein mm. verorikok­sia). Oletko vil­pit­tömästi siinä uskos­sa, että kannabik­seen liit­tyvän ran­gais­tusuhan lieventäminen/poistaminen irrot­taisi sen muus­ta rikol­lisu­ud­es­ta ja eri­tyis­es­ti muus­ta huumau­sainer­ikol­lisu­ud­es­ta? Itse en usko siihen vähääkään.

  Ja jot­ta ark­i­todel­lisu­us ei uno­h­tu­isi: Kun huumau­saineet ja lainkäyt­tö kohtaa­vat ei kysymys ole kannabik­ses­ta, vaan amfe­tami­in­ista, ekstaa­sista tai buprenor­fi­in­ista. Näil­lä aineil­la han­kit­ta­vat tun­te­muk­set lienevät sel­l­aisia, ettei niitä kannabik­sen käytöl­lä saavute­ta, oli­pa se kuin­ka lail­lista tahansa. Sik­si pelkkää kannabista koske­vat lain­säädän­töratkaisut ovat lainkäytön ja uskoak­seni myös huumau­saineisi­in liit­tyvien ongelmien kannal­ta mar­gin­aal­ista puuhastelua. 

  Jo aiem­min ker­tomis­tani syistä pelkän käytön ja muu­tamien käyt­töan­nos­ten hal­lus­sapi­to ei de fac­to ole ran­gais­tavaa ja har­vois­sa kiin­ni­jään­ti­ta­pauk­sis­sakin määrät­tävät seu­raa­muk­set ovat merk­i­tyk­set­tömiä. Sym­bol­ista arvoa ran­gais­tavu­udel­la voi tietenkin olla noiden Tapio Pel­tosen kir­joituk­ses­sa mainit­tu­jen “ulkois­vaiku­tusten” vuok­si. Minus­ta näyt­tää kuitenkin siltä, että (a) tietosi nykyti­lanteesta ovat hataral­la poh­jal­la ja (b) halu­at lähteä kor­jaa­maan jotain, mikä ei ole rik­ki: Lievien ja vaar­al­lis­ten huumau­sainei­den sekä käytön ja levit­tämisen välille on jo tehty jyrkkä ero.

  1. Pasi
   Muis­sa mais­sa on halut­tu eriyt­tää markki­nat sil­lä, että kannabik­sen kaup­paamis­es­ta tule­vat ran­gais­tuk­set ovat olen­nais­es­ti lievem­piä, jol­loin kannabiskaup­pi­aan ei kan­na­ta myy­dä kovia huumei­ta. Jos meil­lä pelkästä kannabik­ses­ta pystyy han­kki­maan mak­simi­ran­gais­tuk­sen, ris­ki ei lisään­ny lainkaan siitä, että myy hero­i­inia tai amfe­tami­inia. Ehkä ne kaik­ki muut maat ovat väärässä ja me yksin oikeassa.

 62. Ja onko jos­sain oikeasti sel­l­ainen val­tio, jos­sa hasis­ton­nin myyn­nistä ei saa use­am­man vuo­den vankeusrangaistusta?

  Muu­toinkin menee jo aika hapet­tomak­si teo­reti­soin­niksi. En ole KOSKAAN kuul­lut ker­rot­ta­va saati tavan­nut todel­lista lihaa ja ver­ta ole­vaa huumekaup­pi­as­ta, joka olisi noil­la Osmon mainit­semil­la perusteil­la laa­jen­tanut toim­intaansa kannabik­ses­ta kovi­in huumeisi­in. Ja vielä ker­ran: ensik­er­ta­lainen selviää ehdol­lisel­la vankeudel­la vaik­ka myisi nelisen kiloa hasista. Hero­i­inin kohdal­la raja menee noin 50 gram­mas­sa. Kai se nyt toikin jotain riskikalkyylis­sä painaisi, jos kaup­pias siltä poh­jal­ta liike­toim­intaansa pohtisi. 

  Nykyi­nen käytän­tö voitaisi­in tietysti kir­ja­ta laki­inkin. Samoin voitaisi­in pahoin­pite­lyt ja niistä tuomit­ta­vat ran­gais­tuk­set por­ras­taan lakitek­stis­sä lyön­ti lyön­niltä ja potku potkul­ta nou­se­vak­si asteikok­si. Suomes­sa on kuitenkin lähdet­ty siitä, että pahoin­pite­lyt ja huumau­sainer­ikok­set on jaet­tu vain kolmeen eri tun­nus­merk­istöön (lievä/käyttö‑, “tavalli­nen”, törkeä), jot­ka kat­ta­vat asteikon sakos­ta — 10 v. vankeu­teen. Väljät asteikot vaatii tietenkin sen, että lainkäyt­täjäl­lä on tietoa, taitoa ja ter­vet­tä harkintaa.

 63. Pasi
  Suomes­sa myyn­ti las­ke­taan yhteen eri ker­roil­ta tuomio­ta annet­taes­sa ja hasis­ton­ni voi syn­tyä vaik­ka viidestä­tuhannes­ta kah­den­sadan gram­man erästä. Jos Alanko­mais­sa las­ket­taisi­in vaik­ka kah­den vuo­den ajal­ta cof­feeshopin myyn­ti yhteen, niin suosi­tu­im­mista paikoista tulisi ton­ni kannabista ja ehkä use­ampikin. Suomes­sa ylitet­ti­in 10 vuo­den ran­gais­tus erit­täin törkeänä huumerikok­se­na yhdis­tämäl­lä myyn­ti vuosil­ta 2002–2007 ja päätek­i­jöinä tuomi­tu­ista kak­si sai 13 vuot­ta vankeut­ta. Yhteen­sä kahdek­san ihmistä tuomit­ti­in yli viiden vuo­den vapaus­ran­gais­tuk­seen. Myy­tyä hasista oli yhteen­sä noin kak­si ton­nia. Tässä tapauk­ses­sa oli mukana myös kokai­inia, mut­ta se ei tuomioi­ta mitenkään eri­tyis­es­ti ratkaissut, vaik­ka vaa’as­sa painoikin.

  Alanko­mais­sa voi tuon viiden vuo­den aikana myy­dä lisenssil­lä cof­fee-shopis­sa use­ampia ton­ne­ja kannabista. Myöskään esimerkik­si Espan­jas­sa, Por­tu­galis­sa, Sveit­sis­sä tai Bri­tan­ni­as­sa tuomioi­ta ei jael­la samal­la logi­ikalla kuin Suomessa.

  Alanko­mais­sa tuskin saisi edes viiden ton­nin hasis­erän myyn­nistä kolmeatoista vuot­ta vankeut­ta. Tämä on toki vain arvaus.

  Asetit, Pasi, aiem­min min­un edel­lis­es­tä kir­joituk­ses­tani aja­tushar­joituk­sen, mikä muut­tuisi ja mik­si, jos kannabik­sen tilalle sijoitet­taisi­in kokai­i­ni, amfe­tami­i­ni tai heroiini.

  Val­it­sen hero­i­inin, kos­ka se on hel­poin­ta. Hero­i­i­ni on hen­gen­vaar­alli­nen käyt­tää, pieni lip­sah­dus käyt­tömäärässä huonol­la het­kel­lä vie hen­gen. Hero­i­i­ni on kallista käyt­tää jopa lähel­lä tuotan­toa. Hero­i­i­ni aiheut­taa erit­täin voimakkai­ta fyy­sisiä vieroi­tu­soire­i­ta. Lue kir­joituk­seni uudelleen ja huo­maat sen muut­tuvan täysin.

  Ran­gais­tus on aina tarkoituk­sel­lista pahan tekoa ihmiselle. Oletko Pasi aivan var­ma, että halu­at tämän pahan tekemisen jatku­van, jos et ker­ran koe kannabista vaar­al­lisek­si? Etkö tukies­sasi tätä pahan tekemistä osal­lis­tu siihen itsekin? Uskon kuitenkin, että olet tänne kir­joit­taes­sasi ollut hyvässä uskos­sa ja tarkoituk­sesi on hyvä ja uskon jopa, että vaik­ka et heti tämän luet­tuasi ajat­telisi asi­as­ta toisin, etkä edes yhden yön nukuttuasi,
  niin asian haudut­tua ajatuk­sesi kään­tyy toisinpäin.

  Kiitos teille molem­mille, Ossi ja Pasi, sekä muille, jot­ka ovat tätä luke­neet siitä, että uhraat­te aikaanne ja ajatuk­sianne meille, joi­ta pide­tään rikol­lisi­na ja sairaina Suomen laissa.

 64. Minus­ta näyt­tää kuitenkin siltä, että (a) tietosi nykyti­lanteesta ovat hataral­la poh­jal­la ja (b) halu­at lähteä kor­jaa­maan jotain, mikä ei ole rik­ki: Lievien ja vaar­al­lis­ten huumau­sainei­den sekä käytön ja levit­tämisen välille on jo tehty jyrkkä ero.

  Näistä kumpikaan ei todel­lakaan pidä paikkaansa.

  Kannabik­sen kas­va­tus on mitä luul­tavim­min ollut viime vuosi­na lievässä nousus­sa, samoin kannabik­sen käyt­tö. Sen sijaan takavarikoitu­jen kannabiskasvien määrä on suo­ras­taan räjähtänyt käsi­in, johtuen juuri mainit­se­mas­tani seikas­ta. Poli­isin kyn­nys tehdä koti­etsin­töjä on alen­tunut huo­mat­tavasti viimeis­ten muu­ta­man vuo­den aikana. Samal­la kaiken ylhäältä tulleen ohjeis­tuk­sen vas­tais­es­ti poli­isi on nos­tanut pri­or­i­teet­tilistal­la hyvin korkealle juuri kannabik­sen kotikas­vatuk­sen hillit­semisen, mikä näkyy mm. Viher­peukku ‑jutus­ta.

  Syy tälle pri­or­isoin­nille, joka ei siis ole läht­enyt liik­keelle sisämin­is­ter­iöstä, vaan poli­i­sista itses­tään, on se, että kannabik­sen kas­vat­ta­jat ovat poli­isin kannal­ta ideaal­isia rikol­lisia. Rikos on vaka­va (huumau­sainer­ikos, mak­simi­ran­gais­tus 2 vuot­ta vankeut­ta) ja rikosken “selvit­tämi­nen” on äärim­mäisen yksinker­taista. Näyt­tää hyvältä tilas­tois­sa, käytän­nössä jokainen täl­lainen tapaus “selvitetään”, joten tähän panos­t­a­mi­nen nos­taa ylipäätään rikosten selvittämisprosenttia.

  Myös näitä oheis­seu­raa­muk­sia on tiuken­net­tu. Esimerkik­si ajoko­rt­ti ote­taan herkästi pois jopa pelkästä käyt­törikok­ses­ta kiin­ni jääneeltä, ja hän joutuu käymään virt­sat­esteis­sä use­an kuukau­den ajan todis­taak­seen, ettei hänel­lä ole päi­hdeon­gel­maa, saadak­seen kort­tin­sa takaisin. Ja tämä siis ILMAN sitä, että mis­sään vai­heessa olisi edes epäilty hänen aja­neen päihtyneenä.

  Kannabik­sen käyt­täjän oikeustur­va on muuten paljon parem­pi sil­loin, kun hän­tä epäil­lään ajoneu­von kul­jet­tamis­es­ta päi­htyneenä. Sil­loin varmis­tus­näyte ote­taan veriko­keena (ver­estä käyt­tö näkyy paljon lyhyem­män aikaa kuin virt­sas­ta) ja vaik­ka tuomio tulisi, hän­tä ei tuomi­ta erik­seen käyttörikoksesta.

  Myös oppi­laitosten sään­nök­siä huumau­sainer­ikok­sista tuomit­tu­jen sisääno­to­ssa on tiuken­net­tu, ja monil­la työ­nan­ta­jil­la on joko käytössä “vapaae­htoiset” huume­testit uusille työn­tek­i­jöille tai ainakin kova hinku ottaa täl­laiset käyt­töön. Ja tosi­aan, kannabik­sen akti­ivisem­pi käyt­tö saat­taa näkyä virt­sas­sa kuukau­sia käytön (ja kaikkien päi­hdyt­tävien vaiku­tusten) lakkaamisen jäl­keen, ja sat­un­naisem­pikin käyt­tö voi näkyä pari viikkoa viimeisen käyt­tök­er­ran jälkeen.

  Ottaen huomioon, että kannabik­sen käyt­täjistä suurin osa on juuri sat­un­naiskäyt­täjiä, joil­la ei ole minkään­laista inter­ven­tio­ta vaa­ti­vaa päi­hdeon­gel­maa, yhteiskun­nan suh­tau­tu­misen ankaru­us on ylim­i­toitet­tua. Ver­tailuko­htana alko­ho­lion­gel­maisu­u­teenkin suh­taudu­taan paljon sal­li­vam­min kuin kannabik­sen sat­un­naiseen käyttöön.

  Mitään merkke­jä siitä, että yhteiskun­nas­sa, edes ylem­mil­lä tasoil­la käytän­nön poli­isi­työstä ja oikeuslaitok­sen toimin­nas­ta puhu­mat­takaan, olisi viime vuosi­na pyrit­ty aiem­paa selkeäm­min erot­ta­maan kovat huumeet miedoista rikosoikeudel­lisen kohtelun suh­teen, ei ole nähtävis­sä. Pikem­minkin on näkynyt halua tuomi­ta mieto­jenkin huumei­den käyt­tö aiem­paa jyrkem­min ja alen­taa poli­isin puut­tumiskyn­nys­tä, esimerkik­si juuri tuon Lex Kukkaruukun kohdal­la. Murhan valmis­telun yri­tys ei muuten ole rikos, huumau­sainer­ikok­sen valmis­telun yri­tys on.

  Tässä kovat vs. miedot huumeet ‑jaot­telus­sakin tilanne on vähän has­su, esimerkik­si MDMA rin­naste­taan amfe­tami­ini­in, vaik­ka edelli­nen vaiku­tuk­sil­taan ja eri­tyis­es­ti riip­pu­vu­us­po­ten­ti­aalil­taan on jälkim­mäistä paljon lievem­pi. Toisaal­ta tämä on ymmär­ret­tävää, sil­lä useinkaan ne, jot­ka päät­tävät ran­gais­tuskäytän­nöistä, eivät koe suur­ta halua pere­htyä lait­tomien ainei­den todel­lisi­in vaikutuksiin.

  Itse päi­htei­den hait­tavaiku­tuk­set ovat hyvin pitkälti sidok­sis­sa niiden käyt­tökult­tuurei­hin. Gam­ma (eli GHB, gammahy­droksivoihap­po) oli käsit­tääk­seni 1990-luvul­la pien­ten piirien bile­hu­ume, ja käyt­täjil­lä oli hyvin tiedos­sa se, että sen käyt­tö yhdessä alko­holin tai muiden keskush­er­mostoa lamaavien päi­htei­den kanssa on hen­gen­vaar­al­lista. Oikeas­t­aan vas­ta GHB:n kieltämisen jäl­keen alkoi esi­in­tyä ensin­näkin GHB:n lähtöaineen GBL:n (joka on selvästi haitallisem­pi ainakin ruoan­su­la­tuse­lim­istölle) käyt­töä sel­l­aise­naan ja juuri tätä yhteiskäyt­töä alko­holin kanssa, mis­tä sit­ten aiheu­tui myös kuole­man­ta­pauk­sia. Kyseessä oli kult­tuurimuu­tos, van­hat GHB-käyt­täjät oli­vat “aikuis­tuneet” ja lopet­ta­neet käytön, ja nuorem­pi polvi oli löytänyt mielestään uuden hienon aineen, alko­holin kaltaisen päi­h­teen, jos­ta ei tule kra­pu­la. Van­han ja uuden käyt­täjäkun­nan välil­lä ei käsit­tääk­seni ollut merkit­täviä yhtymäkohtia.

  Kuten sanoin, kannabis ei mielestäni ole lop­ul­takaan mikään kovin tärkeä asia. Kannabis­poli­ti­ikas­samme on silti kyse tarpeet­tomas­ta resurssien käytöstä sinän­sä viat­tomien ihmis­ten elämän tuhoamiseen, mitä ei humaaneista lähtöko­hdista voi pitää kovin tarkoituksenmukaisena.

 65. Poteroista ampumisen ja keskustelun ero lie­nee siinä, että jälkim­mäisessä osal­lis­tu­jat ovat valmi­ita arvioimaan omia kan­to­jaan uud­estaan. Sik­si lie­nee paikallaan tode­ta, että keskustelu on lisän­nyt ymmär­rystäni ainakin yhdessä kohdas­sa. Olen use­am­man ker­ran tois­tanut, että kannabiskysymys on mar­gin­aa­li­nen. Tämä pitääkin paikkansa, kun kat­so­taan asi­aa esim. tuomiois­tu­imis­sa käsiteltävien asioiden näkökul­mas­ta. Tämä näkökul­ma on ilmeis­es­ti liian sup­pea. Jos on niin, että kannabik­sen käytön ja kotikas­vatuk­sen ran­gais­tavu­us sel­l­aise­naan (so. pelkkänä uhkana) naker­taa koko sään­te­lyn uskot­tavu­ut­ta ja legit­imi­teet­tiä, ei kysymys enää olekaan merkityksetön. 

  Lonkalta heit­et­tynä arvelisin, että pien­ten kannabis­määrien hal­lus­sapi­don ja pien­imuo­toisen kotikas­vatuk­sen (2–3 kasvia) dekrim­i­nal­isoimisel­la saatet­taisi­in päästä nyky­istä parem­paan lop­putu­lok­seen: Käyt­täjät saisi­vat halu­a­mansa lail­lis­es­ti ja kannabik­sel­la liike­toim­intaa har­joit­tavil­ta kuiv­uisi yksi rahahana. 

  Omat ongel­mansa olisi tietysti tuos­sakin vai­h­toe­hdos­sa, mut­ta kokon­aisu­us voisi hyvinkin jäädä plus­san puolelle. Sen sijaan en näe mitään järkipe­rustei­ta olen­nais­es­ti lieven­tää suh­tau­tu­mista kannabik­seen niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa erien liikut­telu­un tarvi­taan trukkia.

 66. Tapio Pel­toselle:
  Meil­lä ei ole oikeuskäytän­nössä mitään jakoa kovi­in ja mietoi­hin huumeisi­in, vaan jokainen markki­noille tule­va aine pyritään suh­teut­ta­maan järkeväl­lä taval­la van­hoi­hin ja vaki­in­tuneisi­in huumeisi­in. Uuden aineen ilmaantues­sa ei tur­vaudu­ta pelkkään stet­son-menetelmään, vaan asi­as­ta han­ki­taan lääketi­eteel­liset asiantun­ti­jalausun­not sieltä, mis­tä kuvitel­laan parhaan tiedon löytyvän.

  Huumau­sainer­ikok­sis­sa nou­datet­ta­vat ohjeel­liset ran­gais­tus­taulukot eivät ole mitään vapaa­muu­rarikok­ouk­sen pöytäkir­jo­ja, vaan kaikille avoimia doku­ment­te­ja (esim. http://www.oikeus.fi/uploads/roevng_1.pdf)
  On tietenkin hyvä, jos taulukoiden mah­dol­liset epäjo­hdon­mukaisu­udet saadaan oikaistua julkisen keskustelun avulla.

  Takavarikoitu­jen kannabis-kasvien lukumäärä on sikäli huono mit­tari, että siinä 1000 viiden kasvin takavarikkoa näyt­tää samal­ta kuin 50 sadan kasvin takavarikkoa.

  Viher­peukku-episo­dia en tunne kuin tiedo­tusvä­linei­den kaut­ta, mut­ta pieleen­hän se taisi men­nä. Se taidet­ti­in myös käräjäoikeu­den tuomios­sa peit­telemät­tä sanoa.

 67. Mitäpä jos kannabis olisin lail­lista, sil­lä olisi 23 pros­entin arvon­lisävero ja alkho­lia vas­taa­va vero ja sitä saisi myy­dä ensialku­un vain julk­i­sis­sa anniskelupaikoissa.

  Alko­holin anniskelua on perustel­tu sil­lä, että se tuo käytön pois neljän seinän sisältä ja yhteiskun­nal­lisen kon­trol­lin piiri­in, myös vero.

  Kannabik­sen julk­ibössäi­ly olisi hyvä vai­h­toe­hto krim­i­naalille bössäi­lylle ja var­masti söisi poh­jan kannabis­rikol­lisu­udelta lieveilmiöineen. 

  Ehkäpä tie kovien aineisi­in tyssäisi, kun kannabik­sen käyt­tö on irti krim­i­naaleista piireistä.

 68. En ymmär­rä perustei­ta sille mik­si halu­at­te pitää ran­g­a­sita­vana aikuis­ten kannabik­sen käytöä. Se mitä suus­tani menee sisälle ja se mitä sieltä tulee ulos, niin kauan kun se ei aiheuta hait­taa muille kans­saih­misille, ei pitäisi mielestäni olla ran­gais­ta­va lain­mukaan, kos­ka sel­l­aises­sa käytössä ei ole eniksikään uhria. 

  Jos kas­vatan kannabista ja käytän sitä lääkkenä tai huvikäyt­tönä, ei siinä ole uhria! Län­si­maisen lain perus­teena on ran­gaista toiselle aiheutetus­ta vahingosta.…

  Se että “kat­se­lette” mitä muut EUn maat tekevät on aran poli­itikon ele, ei mis­sään nimessä dynaamisen ja realistin! 

  En usko siihen että mikään ihmisen tekemä laki pystyy pois­ta­maan ihmis­ten tietoisu­ud­es­ta niin tun­net­tua evoluu­tion kanssa-kasvia kuin cannabis. Mielipteesi huumeista ja eri­tyis­es­ti kannabik­ses­ta on hyvin kon­ser­vati­ivi­nen ja mielestäni peilaa ääri­oikeis­to­laista “hal­lit­se­vat ja hallittavat”-linjaa.

  Mielestäni Suomen tulisi lait­taa amerikkalais­ten aloit­ta­neen maail­man laa­juisen huumei­den vas­taiseen tais­telu­un allokoidut rahat nuorten objek­ti­iviseen val­is­tuk­seen ko. luon­non yrtistä.

  Olemme osa luon­toa emme sen hallitsijoita!

 69. Sub­utekx­in kor­vaushoi­dos­ta pillere­itä vir­taa lait­tomille markki­noille, sil­lä ein ole resursse­ja vahtia

  kannabik­sen käytöstä vähäi­nen käyt­törike ei ylitä mit­tään tutk­in­takn­nys­tä. Kotiokas­vatuklses­sa pieniä sakko­ja saa kolö­men kasvin jälkeen…

  Lain­säädän­nön _enimmäisrangasitukset_ ovat täysin huomiotta­jääneitä pykäliä. Ehdot­toman vakeusrag­nais­tusken saami­nen kannabik­ses­ta edel­lyt­tää heinä­paalien kokoisen määrän pitkäaikaista tukkukauppaa.

  talouden lakien mukaan toki kannabiskaup­pias laa­jen­taa valikoimaansa mah­dol­lisim­man paljon, mielel­lään design huumeisi­in ja GBH:n jot­ta tulovir­ta säi­ly­isi — ilman seuraamuksia.

 70. Tapio Pel­to­nen puhuu järkeä ja nos­taa esille juuri niitä kysymyk­siä, jot­ka kannabik­sen käytön tai vähäisen kotikas­vatuk­sen ran­gais­tavu­udessa ovat olen­naisimpia. Viral­lisen ran­gais­tuk­sen taso on sivu­seik­ka — paljon tärkeäm­pää olisi palaut­taa näille ihmisille ihmis­ar­vo ja kansalaisoikeudet, joi­ta poli­isi ei täl­lä het­kel­lä kun­nioi­ta. Vähäi­sistä kannabis­rikkeistä pitäisi tästä syys­tä tehdä epäki­in­nos­tavia poli­isin kannal­ta. Dekrim­i­nal­isoin­ti olisi helpoin tapa.

  Yleinen suh­tau­tu­mi­nen kannabik­seen näyt­täisi maas­samme ole­van edelleen aivan hys­teeristä aineen todel­lisi­in hait­toi­hin ver­rat­tuna. Arvaan, että poli­isil­la on osu­ut­ta siihenkin asi­aan. Kyl­lähän näi­den rikol­lis­ten ylim­i­toitet­tua jah­taamista täy­tyy jotenkin oikeut­taa, joten aineen ja sen käyt­täjien mus­ta­maalaami­nen on ymmär­ret­tävää, joskin käyt­täjien ihmisoikeuk­sien kannal­ta kyseenalaista. Muis­tan mm. omil­ta koulu­a­joil­tani videon, jol­la poli­isimiekko­nen kuvaili seikkaperäis­es­ti aineen kauhis­tavia (pääosin kek­sit­tyjä) vaiku­tuk­sia ihmiseen ja yhteiskuntaan.

  Pel­tosen lait­ta­man linkin takaa löy­tyy tari­noi­ta, joiden kaltaisi­in olen itsekin toisi­naan tör­män­nyt. Onnek­si oma­lle kohdal­leni ei täl­laisia ole sat­tunut (no enpä ole toisaal­ta poli­isin kanssa juuri ollut tekemi­sis­säkään), mut­ta kun tut­tava­pi­iri­in kuu­luu ihmisiä laidas­ta laitaan, niin tuokin puoli elämästä on tul­lut havait­tua ole­mas­saol­e­vak­si. Suuret kiitok­set Mikko Niskasaarelle, joka tek­stin mukaan on valmis­tele­mas­sa aiheesta kir­jaa. Josko se sit­ten vih­doin saisi ansait­se­maansa huomiota.

 71. Gam­ma on hyvä esimerk­ki aineesta, jon­ka kohdal­la hel­vetti repe­si, niin san­otusti, kun se kiel­let­ti­in. Ennen kiel­toa sitä käytet­ti­in Tam­pereel­la jonkun ver­ran. Pari ker­taa kävi niin, että sai sam­munei­ta roudail­la klubeil­ta ulos virkoile­maan ja sensel­laista, mut­ta kyseessä oli yleen­sä sama tyyp­pi. (Jon­ka kaik­ki jot­ka tiesivät mis­tä aineesta on kyse tun­si­vat ja tiesivät tyyli­in koko maas­sa etunimeltä…) 

  Kun joku sekakäyt­täjä jos­sain varsi­nais­suomes­sa sit­ten kuoli, ilmeis­es­ti käytet­tyään alko­ho­lia, rauhoit­tavia, ja GHB:tä yhdessä, media teki siitä “tap­pa­van” huumeen, ja se kiellettiin.

  Yleistymi­nen olisi var­maan tapah­tunut joka tapauk­ses­sa, mut­ta tur­val­lisen käyt­tökult­tuurin muo­dos­tu­mista ei jää­ty odot­tele­maan, vaan aine yksinker­tais­es­ti kiel­let­ti­in. Suurin osa ongelmista tuli käsit­tääk­seni vas­ta kiel­lon jäl­keen. Tämä on tapa, jol­la yhteiskun­tamme reagoi päi­hteisi­in; kiel­lon perus­teek­si riit­tää se, että aine on päi­hdyt­tävä, mitään käsi­tys­tä tur­val­lisu­ud­es­ta tms, ei koskaan pääse muo­dos­tu­maan, kos­ka yhteiskun­nas­samme val­lit­see tietyn­lainen kon­sen­sus siitä, että päi­h­teet ovat yleis­es­tiot­taen jotain, mikä pitää kieltää.

  Alko­holin kohdal­lakin asia on osa­puilleen näin. Alko­ho­li­a­han ei saisi esimerkik­si myy­dä tai luovut­taa päi­htyneelle. Kaikessa julkises­sa puheessa alko­holista puhutaan ikäänkuin sen käyt­tö ei tähtäisi päi­htymyk­seen. Itsekin jeesuste­len oman viin­in­juon­ti­ni kanssa, että “en juo päi­htyäk­seni”, mut­ta se on aika epäre­hellistä. Vaik­ka juon vain lasil­lisen tai korkein­taan kak­si niin, etten koskaan päi­hdy merkit­tävästi, niin aika iso osa siitä nautin­nos­ta on se läm­mit­tävä ja hive­nen päi­hdyt­tävä vaiku­tus joka aineel­la on.

  Point­ti­na on, että minus­ta koko kult­tuuris­samme on erään­lainen vinouma, kun lain­säädän­nön lähtöko­h­ta ei edes ole ihmis­ten suo­jelem­i­nen myrky­iltä tms. vaan ihmis­ten päi­htymyk­sti­lan rajoit­ta­mi­nen. Useim­mat ihmiset, jot­ka päi­hteitä halu­a­vat kieltää ja pitää kiel­let­ty­inä, eivät edes tiedä, mitä he ovat kieltämässä. Suurin osa lain­säätäjistä ei ole edes kokeil­lut kannabista ja “rohkeim­mat” yksilöt myön­tävät joskus vähän maistaneensa.

 72. Tut­ta­vani sat­tui otta­maan huikan tar­jo­tus­ta pul­losta — jos­sa oli gam­maa. Seu­raavak­si löysikin sit­ten isten­sä onnek­si sairaalas­ta vat­sahu­uhtelus­ta. Mil­lä logi­ikalla “keiltämi­nen” aiheut­taa vat­sahu­uhelu­iden yleistymisen? Pikem­minkin gam­maan rankaise­mat­to­muus kohtu­ullisen nopeasti antoi viestin, että juuri tätä kan­nat­taa tehdä, myy­dä ja käyttää.

  Naa­pu­t­ri­na ollut “kotikas­vat­ta­ja” saa­tust­ti ensik­si koko rap­pukäytävän — ei siinä mitään huumekoiraa tarvi­ta — ja siinä sivus­sa aiheut­ti kaikea muu­ta pientä.

  Mitä ihmisoikeuk­sia huumei­denkäyt­täjät ovat menet­täneet? Ainakaan al´koholia kohtuuk’äyt­täväl­lä naa­puril­la EI todel­lka­an ole mitään oikeuskia, muu­ta kuin käs­siä hajuista ja odot­taa tulipaloa?

  Jos ihmisetn sekaisin ja humalas­sao­lo on tuet­ta­va ja kansalais­palkkaa edel­lyt­tävä han­ke, kan­nat­taisi se sanoa suoraan.

  Niin, poli­isin näkökul­mas­ta pieni kotikas­va­tus on todel­lakin nyky­isin täysin epäki­in­nos­tavaa. Huume­poli­ti­ikkaa ei Suomes­sa voi enää saa­da sal­li­vam­mak­si pait­si alka­mal­la tar­joa­maan kamaa virkaval­lan toimesta.

 73. Väite että käyt­täjä on trokarin kump­pani, on poli­it­tista pro­pa­gan­daa. Lahjuk­sia otta­va ja talous­rikol­lisu­u­den tutk­in­taa jar­rut­ta­va poli­itikko on se jär­jestäy­tyneen huumekau­pan paras kump­pani. Moni poli­itikko ei tajua sitä yksinker­taista seikkaa, että huumekaup­paan liit­tyvä raha aiheut­taa väki­val­taa ja kor­rup­tio­ta, ei aine. Ja käyt­täjän krim­i­nal­isoin­ti on huumekau­pan voit­to­jen perus­ta. Suomen poli­isi ja KRP antoi­vat 4.4. lausun­non, jon­ka mukaan poli­itikko­jen vaali­ra­ja­sotku­jen tutk­in­ta on vienyt talous­rikol­lisu­u­den tutkimisen resurssit. Eli maamme pankit ja muut raha­laitok­set ovat olleet appo avoim­i­na huumekau­pan rahan­pe­sulle jo vuosia. Viime vuon­na uuti­soiti­in, että Napolin alueen jär­jestäy­tynyt rikol­lisu­us, joka vas­taa suurim­mas­ta osas­ta Euroopas­sa myytävästä kokai­in­ista, pesi mil­jar­di euroa Suomes­sa ole­vis­sa yri­tyk­sis­sä. Suomen vira­nomaiset ja poli­itikot ovat tämän ilmiön edessä yhtä pelot­tavia kuin istu­va ankka.

 74. Tämä kannabik­sen kiel­to­la­ki tekee taval­li­sista yhteiskun­nan jäsenistä B‑luokan kansalaisia. Minä ja use­at aka­teemi­sis­sa ammateis­sa ole­vat ihmiset tiedämme totu­u­den tämän päi­h­teen osalta, mut­ta emme uskalla ava­ta suu­tamme arvomme mene­tyk­sen pelossa. 

  Pidän röyhkeänä poli­ti­ikkaa, jos­sa kannabik­sen vas­tus­tamis­es­ta puhu­vat kaikkein eniten ihmiset, jot­ka tietävät siitä kaikkein vähiten. Tämä vas­tus­tus on suo­ras­taan uskon­nol­lisen vakau­muk­sen luokkaa, jos­sa san­o­taan kuten usko­taan, mut­ta kiivas­tu­taan, jos pitäisi perustel­la asi­aa tarkemmin.

  Olen polt­tanut kannabista yli vuosikymme­nen ja niin ovat use­at ystävänikin, joista osa on tun­net­tu­ja lääkäre­itä. Kaik­ki me olemme yhtä mieltä siitä, että kannabis on päi­hde ja siihen tulisi myös suh­tau­tua sil­lä tavoin. Kaik­ki me olemme myös sitä mieltä, että kannabik­sen kiel­to­la­ki on yksi suurim­mista hui­jauk­sista. Ei ole oikeasti ole­mas­sa järke­viä syitä jatkaa kiel­to­lakia, ei ole mis­sään vai­heessa ollut. Jos kannabis olisi val­ta­va uhka ihmiskun­nalle, niin mik­si kuitenkin kelpu­u­tamme joukkoomme käyt­täjiä kuten Richard Bran­son (Vir­gin), Carl Sagan (Nasa), Barack Oba­ma, Steve Jobs, ja lop­u­ton määrä ihmisiä, jot­ka ovat olleet merkit­tävis­sä määrin tekemi­sis­sä tieteen tai taiteen parissa.

  Mik­si tämä leima pitää lyödä kun­nol­lis­ten ihmis­ten otsaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *