Hyviä vihreitä ehdokkaita Pirkanmaalla

Tässä sar­jas­sa käyn läpi vaalipi­ire­it­täin vihrei­den ehdokkai­ta, kos­ka niin moni on kään­tynyt puoleeni ja kysynyt, ketä voisi vaalipi­iris­sään äänestää. Olen myös aiem­mis­sa vaaleis­sa suositel­lut tun­temi­ani ehdokkai­ta. Kaikkia en voi tietenkään tun­tea. Val­in­ta­pe­rus­teena ei ole se, että esit­täisin omia kloone­jani, kos­ka eduskun­taryh­mässä on hyvä olla monipuolis­es­ti eri­laisia ihmisiä.  En ole myöskään tuke­mas­sa mitään omaa frak­tiotani puolueen sisäl­lä, sil­lä vihrei­den sisäl­lä ei täl­laisia suun­tau­tu­mis­ero­ja ole — enää. Pain­o­tan kykyä toimia päät­täjänä ja yritän nos­taa ehdokkai­ta, jot­ka eivät mei­dän vaal­i­jär­jestelmässämme pär­jää niin hyvin kuin pitäisi.

.….…

Vihrei­den ykköse­hdokas Pirkan­maal­la on Oras Tynkky­nen, joka asial­lisu­udessaan on eri­no­mainen kaveri. Hän kuun­telee myös vastapuolen argu­ment­te­ja. Pidän siitä, että ymmärtää vai­h­taa mielipi­det­tään, kun huo­maa olleen­sa väärässä. Pirkan­maal­la jän­nitetäänkin oikeas­t­aan vain sitä, kuka on se toinen. Tämä kamp­pailu on tasainen, sil­lä ehdol­la on monia eri tavoin hyviä ehdokkai­ta, mikä on tietysti hyvä lis­tan kokon­ais­men­estys­tä ajatellen. Ajat­telin ensin jät­tää koko vaalipi­irin väli­in, kos­ka suosit­tele­mal­la yhtä syr­jii mui­ta ja niin mon­taa kan­nat­taisi suosit­taa. Esitän kuitenkin kah­ta joiden välil­lä itse valitsisin.

Freelance-yrittäjä Olli-Poika Parviainen (112)

En pää­tynyt Olli-Poikaan sik­si, että tun­nen hänet ajal­ta, jol­loin hän oli Oras Tynkky­sen eduskun­ta-avus­ta­ja, vaan kos­ka olen kuul­lut hänestä hyvää muiden puoluei­den poli­itikoil­ta. Olli-Poi­ka on Vihreän val­tu­us­to­ryh­män puheen­jo­hta­ja, mikä on hyvä saavu­tus 30-vuo­ti­aal­ta mieheltä. Vihreät tekevät Tam­pereel­la tulok­sel­lista yhteistyötä kokoomuk­sen ja pien­ryh­mien kanssa ja tässä hän on toimin­ut men­estyk­sel­lis­es­ti. Yrit­täjän sta­tus antaa myös plus­saa. Ei voi olla nahjus, kun pystyy elät­tämään itsen­sä yrittäjänä.

Olli-Poikaa pide­tään tietoy­hteiskun­ta-asiantun­ti­jana, Pirkan­maan Jyr­ki Kasv­ina. Näinä aikoina tämä on tärkeä osaamisalue. Tietoy­htyeiskun­nas­ta tehdään tärkeitä poli­it­tisia ratkaisu­ja ihan vain tekni­ikan nimis­sä ymmärtämät­tä kuin­ka merkit­täviä ne ovat.

 

Terveystieteen maisteri Minna Sorsa (117)

Tasais­es­ta joukos­ta päädyin Min­na Sor­saan sik­si, että ter­veyspoli­it­ti­nen osaami­nen nousee ensi vaa­likaudel­la keskeiseen ase­maan kun ryhdytään setvimään umpiku­jaa, johon ter­vey­den­huolto­jär­jestelmämme on ajau­tunut.  Lääkäre­itä eduskun­ta on tul­vil­laan. Hoitoalan näke­mys­tä tarvi­taan sen ohel­la. Sivi­ilis­sä Min­na toimii las­ten mie­len­ter­veystyössä kehit­tämis­te­htävis­sä ja hänel­lä on koke­mus­ta psyki­a­trise­na sairaan­hoita­jana. Hän asuu Ylöjärvel­lä. Olisi hyvä, etteivät kaik­ki vihrei­den kansane­dus­ta­jat asu­isi kaupungeis­sa. No joo, tietysti Ylöjärvikin on viral­lis­es­ti kaupun­ki. Myös Min­na on toimin­ut val­tu­us­to­ryh­män puheenjohtajana.

Olin puhu­jana Min­na Sor­san jär­jestämässä ter­veyspoli­it­tises­sa (vaali) sem­i­naaris­sa Tam­pereel­la. Min­u­un teki vaiku­tuk­sen pait­si se, että sem­i­naari kokon­aisu­udessaan oli korkeata­soinen,  myös Min­nan omien puheen­vuoro­jen syvällisyys.

 

16 vastausta artikkeliin “Hyviä vihreitä ehdokkaita Pirkanmaalla”

 1. [Olli-Poi­ka] Ei voi olla nahjus, kun pystyy elät­tämään itsen­sä yrittäjänä.

  Eikä varsinkaan voi olla nahjus, jos on selvin­nyt kouluk­iusaa­jien kyn­sistä elävänä tuol­la nimellä.

 2. Suun­tau­tu­mis­ero­ja ei ole — enää? Käsit­tääk­seni punav­ihrei­den ja näkökul­mas­tani teikäläisen (ja eri­tyis­es­ti ex-nuor­su Kasvin) edus­tamien lib­er­aalien klik­it kyl­lä puolueen sisäl­lä ovat voimis­saan. Urbaan­it lat­te-jakkupukulib­er­aalit ovat vain saa­neet val­lan. Samal­la taval­la SDP tun­tuu lop­ullis­es­ti lip­poslais­tuneen, vaik­ka kent­tävä­ki on van­hamuo­tisen sosialidemokraat­tista ja Tuomio­ja tulee val­i­tuk­si eduskun­taan vielä mau­soleu­mi­in balsamoitunakin.

 3. Ihan hyvä trio — ei siitä mitään… Ay-akti­iv­ina suosikkiehdokkaani on kuitenkin tehyläi­nen päälu­ot­ta­mus­mies Petri Siuro — mon­es­sa mukana hänkin:-)
  tuumii Sep­po Pirkan­maan landelta
  plm evp
  JHL:n Vihreät

 4. Edelleenkään Vihreät puolueena ja ehdokkaina eivät osaa tai halua käy­dä vaal­i­tais­telua tai edes kam­pan­joi­da. per­in­teis­es­ti vaalien jäl­keen ihme­tel­lään, että mik­si meitä ei äänestetä vaik­ka ollaan niin hyviä. 

  HERÄTKÄÄ jos halu­at­te ääniä…

  Oras Tynkky­nen ei näytä tekevän yhtään mitään, muut taas eivät vaivaudu markki­noimaan itseään.
  Tuol­la meningillä toiseen paikkaan ei ole mitään mahdollisuuksia.

  mar­ja Tiu­ra on kiertänyt maakun­taa jo kuukausikau­pal­la — ja oikei­den puoluei­den tosis­saan ole­vat ehdokkaat tekevät todel­la paljon ihan per­in­teistä jalkatyötä tapa­maal­la ja jut­tele­mal­la ihmisille. Rahaakin tarvi­taan — ja Vihreäl­lä puolueel­la pitäisi olla ainakin kohtu­ulliset resurssit saman­ta­soiseen kam­pan­jaan kuin muillakin.

  Oras Tynkky­sen pas­si­ivi­su­us ja ilmeien luot­ta­mus uudelleen val­in­taan vie poh­jan myös muiden vihrei­den kam­pan­join­nil­ta. Ilman vetovoimaa ei tun­tem­at­to­muud­es­ta nous­ta minnekään.

  Perus­suo­ma­laisille ja Soinille iso kiitos siitä, että halu­a­vat ja osaa­vat puhua asioista ymmär­ret­täväl­lä taval­la. Se jos mikä edis­tää demokratiaa.

 5. Kiitos Odelle kannustuksesta!

  Nim­imerkille Eli­na: hyvää har­joit­telua poli­ti­ikan maail­maan tuo koulun piha. 🙂

  Nim­imerkille JTS: Oras kam­pan­joi ahk­erasti. Viimek­si eilen näin hänet jaka­mas­sa esit­teitään Tam­pereen tullinto­ril­la. Tänään men­emme tekemään yhdessä vaal­i­työtä ja Orak­sen tukiryh­mä on var­masti liik­keel­lä läh­es päivit­täin ennen vaale­ja. Oras itse kiertää nyt maakun­taa ahk­erasti. Vihreil­lä ei ole jär­jet­tömiä vaal­ibud­jet­te­ja joten suurin osa kam­pan­jatyöstä on katukam­pan­join­tia. Kan­nat­taa pitää silmät auki. Ehkä tör­määt­tekin vielä, jos Pirkan­maal­la liikut!

 6. Asun Tam­pereel­la ja tästä näkövinkke­listä tarkastel­tuna näyt­tää siltä, että vihreät eivät saa Pirkan­maal­ta toista kansane­dus­ta­jaa läpi. Oras saat­taa jopa jäädä haas­ta­jan ase­maan, kos­ka hän mielestäni laimin­löi tiedot­tamisen vaalien välil­lä, mut­ta onhan siinä muis­taak­seni yli kahdek­san­ton­nin ään­imäärässsä hie­man varaa tiputtaakin.

 7. OPP ehdot­tomasti. Yhteistyökykyi­nen, pere­htyvä ja hyvä esi­in­tyjä. Lait­tanut vauh­tia mm. Pirkan­maan ratik­ka-lähi­ju­nali­iken­teeseen sekä luonut parem­pia suhtei­ta vihrei­den ja kon­ser­vati­ivsem­pi­en puoluei­den välille.

 8. Her­mi­it­ti, mielestäni Oras tiedot­taa selvästi parem­min vaalien välil­lä kuin suurin osa kansane­dus­ta­jista. Hän sen­tään ylläpitää Twit­ter­iä, Face­bookia, blo­gia ja kir­joit­taa jokavuo­tisen “tilin­päätök­sen” tekemisistään.

 9. Sakari Kesti­nen,

  Juu olet var­maan oike­as­sa, mut­ta myös yksit­täisen äänestäjän esit­tämään palaut­teeseen olisi mielestäni hyvä vas­ta­ta edes jotain, varsinkin jos palautet­ta ei tule äänestäjältä kuin yksi viesti vaa­likaudessa. Toisaal­ta eipä vihrei­den puolue­toimis­tokaan vas­tan­nut ker­ran sinne lähet­tämään palautesähkö­posti­in. Kansalaista kor­peaa, jos vas­tauk­sia ei tule edes niiltä joi­ta on äänestänyt!

 10. Pirkan­maal­la on sama peru­songel­ma kuin muual­la pk-seudun ulkop­uolel­la: yksi menee lpi, käriehodokkaal­la ei ole intres­sisä sat­sa­ta ylimääräiseen vetovoimaan ja muil­la ehdokkail­la osal­lis­tu­mi­nen on har­ras­tus­toim­intaa. lop­putu­los on lat­tea. Lis­tan kokon­ais­men­estys para­nee kun on use­ampia kärkiehdokkai­ta ja täyte-ehdokkaatkin yrit­tävät vaik­ka paran­taa asem­si­aan seu­raavis­sa kunnallisvaaleissa.
  Ain­oas­taan jörn don­nwereil­la kam­pan­join­ti onnis­tuu itsestään.

  Mis­sä ovat MEP:t eduskun­tavaa­likam­pan­jas­ta? Tässä vai­heessa tarvi­taan kaik­ki voivat mukaan — ja istu­val­ta kansae­dus­ta­jal­ta on kohtu­ullista odot­taa ainakin puolen vuo­den palkkaa oman kam­pan­jansa rahoittamiseen.

 11. JTS: MEP Satu Has­si kävi juuri per­jan­taina Pirkkalas­sa, Kan­gasal­la ja Tam­pereel­la, ja jatkos­sa on käsit­tääk­seni tulos­sa lisää. Tietysti europar­la­ment­ti­työkin pitää hoitaa. Her­van­nan Duos­sa lauan­taina puolestaan oli paikalla eniten ihmisiä juuri Vihreistä, ainakin suurim­man osan siitä ajas­ta, mitä itse olin näkemässä.

  Meil­lä muil­la ehdokkail­la on yleen­sä omat työmme, opiskelumme tai vas­taa­vat hoidet­ta­vanamme, joten emme voi olla viikko­ja vain kiertämässä maakun­taa. Siinä mielessä tämän moit­timi­nen har­ras­tus­toimin­naksi on vähän epäreilua, että eduskun­tavaaliehdokku­us ei mielestäni oikeu­ta jät­tämään mui­ta velvol­lisuuk­si­aan retu­perälle. Toiv­ot­tavasti kuitenkin viimeis­ten viikko­jen aikana paran­namme tah­ti­amme ja lisäämme näkyvyyt­tämme, kova on ainakin yritys.

 12. Olen Pirkan­maal­la toista ker­taa ehdokkaana eduskun­tavaaleis­sa ja kyl­lä minus­ta näis­sä vaaleis­sa on ihan eri tekemisen meinin­ki kuin 4 vuot­ta sitten.
  Bud­jetit ovat kas­va­neet ja se näkyy lisään­tyneenä main­on­tana. Yleisöti­laisuuk­sia on jär­jestet­ty kiitet­tävästi, tor­eil­la “feis­sa­taan”, tavataan ihmisiä kaduil­la ja kaup­pakeskuk­sis­sa jne. Har­mi, jos ei kam­pan­join­timme ole vaku­ut­tanut esim. Her­mi­it­tiä ja JTS:ää.
  Palkkatyön ohes­sa kam­pan­join­ti­in käytet­tävä aika on jok­seenkin rajal­lista. Olin kuitenkin eil­isil­tana Vir­roil­la ja tänään Valkeakoskel­la. Huomen­na pidän palkaton­ta vapaa­ta, jot­ta ehdin Mänt­tään ja Orivedelle. Viikon­lop­puna on ohjel­mas­sa Sas­ta­mala ja Kan­gasala. Eli kyl­lä tässä maakun­taakin kierretään!
  Kohti kah­ta paikkaa — ja mik­sei vaik­ka kolmeakin ‑siis Pirkan­maal­la mennään.

 13. Miten tämä eroaa Hal­la-Ahon listasta?

  Eri ehdokkai­ta! 🙂

  Tiedän tietysti, mihin viit­taat. Hal­la-ahon (huo­maa kir­joi­tusasu) lis­tas­ta nousi haloo — hän­tä jopa syytet­ti­in puolueen hajot­tamiseen tähtäävistä toimista. 

  Muis­takaamme, että toimit­ta­jien yleisin puoluekan­ta on vihreät ja sik­si mon­et asi­at ovat sal­li­tumpia toisille kuin toisille.

  1. Olen sopin­ut tästä menet­telystä puolue­jo­hdon kanssa. En tarkoi­ta, että puolue­jo­hto olisi päässyt vaikut­ta­maan nimi­in, mut­ta menet­telystä on sovit­tu. Eikä tämä lista tähtää mihinkään puolueen soin­in­vaar­alaisen siiv­en esiinnostoon.

 14. Osmu:

  Eikä tämä lista tähtää mihinkään puolueen soin­in­vaar­alaisen siiv­en esiinnostoon.

  No, mihin se sit­ten tähtää? Arval­lako olet suositel­lut valinnut?

  Kai tarkoi­tus on nos­taa esi­in saman­mielisiä ja siten hyviä yhteistyökump­panei­ta vai mikä ihmeen moti­ivi näil­lä lis­tauk­sil­la on?

  Ainakin Hiil­a­m­on kohdal­la tämä on selvä. Muuten ehkä voitkin main­os­taa “heikko­ja”, joista ei nyt ainakaan ole mitään haittaa…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.