Tonttikilpailusta

Käytän­nön esimerk­ki tont­tik­il­pailus­ta Helsingissä.

Helsin­ki pyysi tar­jouk­sia Eiran­ran­nan tont­tien rak­en­tamis­es­ta. Kyse oli säätelemät­tömästä ja hyvin arvokkaas­ta ker­rostalo­rak­en­tamis­es­ta meren ran­nas­sa. (Tämä liit­tyi ymmärtääk­seni viimeisenä osana mon­imutkaiseen poli­it­tiseen sopimuk­seen, jota minäkin olin tekemässä joskus 20 vuot­ta sit­ten ja jon­ka keskeisenä osana oli Viikin puhdis­ta­mon rak­en­t­a­mi­nen, mut­ta se on oma tarinansa)

Tar­jouk­sia tuli odotet­tu määrä odote­tu­il­ta raken­nut­ta­jil­ta. Ilmeis­es­ti käsi­tys alueen hin­tata­sos­ta oli hyvin vaki­in­tunut, kos­ka tar­jouk­set oli­vat hin­tata­soltaan melko lähel­lä toisi­aan. Kil­pailu johti siihen, että kukin noista van­hoista ja vaki­in­tuneista raken­nut­ta­jista sai suun­nilleen yhtä suuren osan alueesta raken­net­tavak­seen, melkein. Yksi täysin uudelta tahol­ta tul­lut tar­jous ylit­ti roimasti kak­ki muut. Jos se olisi hyväksyt­ty, yksi van­hoista olisi tietysti jäänyt ilman omaa osuuttaan.

Kiin­teistövi­ras­ton virkamiehet kuitenkin esit­tivät, että tämä korkein tar­jous hylät­täisi­in, kos­ka pelkä­sivät ettei tämä koke­ma­ton ulkop­uo­li­nen taho selviäisi niin vaa­ti­vas­ta raken­nusko­hteesta ja kesken­eräisek­si jäävästä han­kkeesta olisi hait­taa muillekin. Kiin­teistölau­takun­ta siu­nasi äänestyk­sen jäl­keen tämän kan­nan. Kun asi­as­ta nos­tet­ti­in meteli, kaupung­in­hal­li­tus otti päätök­sen itselleen ja muut­ti sitä niin, että korkein tar­jous hyväksyttiin.

Sen jäl­keen alue raken­net­ti­in ja tuo koke­ma­tonkin sai talon­sa asial­lis­es­ti valmi­ik­si (Se ymmärtääk­seni osti koko pro­jek­tin toteu­tuk­sen joltain toiselta ja tyy­tyi pane­maan rahat tasku­un­sa) Kaik­ki sai­vat muhkeat voitot pro­jek­tista, myös tuo yli­hin­taa ton­tista mak­sanut. Tämä vain osoit­taa, että koke­neetkaan raken­nusalan ihmiset eivät osaa laskea tuol­laista han­ket­ta oikein. Mikä tahansa niistä olisi saanut vielä muhkeam­mat voitot,jos olisi tar­jon­nut kaik­ista ton­teista enem­män ja saanut ne kaik­ki itselleen. Luulisi harmittavan.

11 vastausta artikkeliin “Tonttikilpailusta”

 1. “Ilmeis­es­ti käsi­tys alueen hin­tata­sos­ta oli hyvin vaki­in­tunut, kos­ka tar­jouk­set oli­vat hin­tata­soltaan melko lähel­lä toisiaan.”

  Kuvit­te­lenko vain vai olenko ais­tiv­inani hienoista ironiaa?

 2. Täy­tyy nöyrästi tode­ta, että olen ihan pihal­la siitä sys­teemistä mil­lä Helsin­gin kaupun­ki omia raken­nus­bis­nek­siä hoitaa.
  Toiv­ot­tavasti kaupun­gin var­al­lisu­us ei siir­ry suures­sa mit­takaavas­sa gryn­derei­den takataskuihin!? 

  Taus­ta­ma­te­ri­aa­lik­si lainauksia:

  Helsin­gin kaupun­gin kiin­teistölau­takun­nan kok­ous 14/2006
  tiis­taina 8.8.2006 klo 16.00
  “Ver­tailuhin­tana mainit­takoon kaupun­gin Eiran­ran­nas­ta viime vuon­na myymien neljän ker­rostalo­ton­tin yksikköhin­nat. Eiran­ran­nas­sa raken­nu­soikeu­den keski­hin­naksi tuli 1 832 euroa/k‑m2. Lep­pä­suol­la vas­taa­va hin­ta on 2 097 euroa/k‑m2 las­ket­tuna edel­lä luetel­luista korkeim­mista tont­tiko­htai­sista tar­jouk­sista. Mikäli optiotont­ti eli neljäs tont­ti sisäl­lytetään laskelmi­in, se nos­taa vielä jonkin ver­ran Lep­pä­suon tont­tien raken­nu­soikeu­den keskihintaa.”

  “Hyvistä kohteista raken­nus­li­ik­keet kil­pail­e­vat kuumeis­es­ti. Parhail­laan Helsin­gin eteläkär­keen Eiran­ran­taan nousee luk­sustalo­ja, joiden ton­teista mak­set­ti­in Suomen ennä­tysh­in­ta: kallein neliö irtosi 2 621 eurol­la. Kaikki­aan kaupun­ki sai alueen 32 000 ker­rosneliön raken­nu­soikeud­es­ta yli 54 miljoon­aa euroa.” http://www.tekniikkatalous.fi/rakennus/article33856.ece

 3. “Mikä tahansa niistä olisi saanut vielä muhkeam­mat voitot,jos olisi tar­jon­nut kaik­ista ton­teista enem­män ja saanut ne kaik­ki itselleen. Luulisi harmittavan.”

  Mut­ta seu­raaval­la ker­ral­la tar­jous­ta­son sopimi­nen mata­lak­si ei toimisikaan.

 4. Oikeas­t­aan kak­si tar­jous­ta tuli suurten toim­i­joiden ulkop­uolelta, Ret­tigien kiin­teistöke­hi­tysy­htiö Tarkala Oy sai parhaan ton­tin korkeim­mal­la hin­nal­la 2621 EUR/k‑m2 ja sekalais­ten liikemiesten idea­pa­ja Apol­lo-Rakenne Oy toisek­si parhaan hin­taan 2354 EUR/k‑m2. Tarkala Oy:llä on his­to­ria ja uskot­tavu­us kohdal­laan, ja Apol­lo-Rakenne osti uskot­tavu­u­den Peab Seiconil­ta joka sit­tem­min rak­en­si myös talot. Rahaa taisi olla her­roil­la tarpeek­si muutenkin. NCC ja SRV mak­soi­vat ton­teis­taan 1200 EUR ja 972 EUR/k‑m2. Mielestäni Tarkala teki parhaim­mat kau­pat mut­ta se on kai makuasia.

  Tämä Apol­lo-Rakenne Oy on juurikin esimerk­ki sel­l­ais­es­ta mallista jota kaupun­gin kan­nat­taisi tukea ja ajaa yhtiöitä kil­paile­maan ton­teista keskenään.

 5. hienoa! var­masti har­mit­taakin. Onnek­si byrokraatit kiin­teistövi­ras­tossa jyrät­ti­in. Täl­laista tämä julkisen puolen etu­jen jakelu kuitenkin var­masti suurelta osalta on. Veikkaan, että kiin­teistövi­ras­ton virkamiehet oli­vat joko täysin näköalat­to­mia tai mak­set­tu­ja. Kun asi­at eivät tule julk­isu­u­teen, niin kor­rup­tio riehuu.

 6. Hin­taan 865 e/m2 saimme 132 m² suu­ruisen tuliterän ok-talon ja lisäk­si 24 m² kokoisen betonipe­rus­taisen sähköis­te­tyn varasto/liiteri ‑raken­nuk­sen 1300 m² oma­l­la ton­til­la, muut­taes­samme kes­ki-suo­ma­laiseen maaseu­tu­taa­ja­maan 4 vuot­ta sit­ten. Eli oikeesti nuo luvut hirvittää.

 7. spot­tu: Mä oon siis taval­laan sun kanssa ihan samaa mieltä, että just täl­laisia sijoit­ta­jia pitää saa­da kil­paile­maan mukaan raken­nus­li­ikkei­den kanssa. Mun mielestä kaupun­gin puut­tumi­nen asioiden kulku­un lähin­nä estää niiden tulon markki­noille niinku nyt tästäkin esimerk­istä käy ilmi. Jos niiden tekemä bisnes on kan­nat­tavaa, niin kyl­lä niitä sit tulee itsek­seen kun­han vaan niitä ei pide­tä keinotekois­es­ti pois­sa tar­jouskil­pailuista mil­lään kiin­teistövi­ras­ton mahtikäskyllä.

  Osmolle: Tää on vähän liian yksinker­tais­ta­va kysymys, mut­ta tämän esimerkin val­os­sa pitäskö sun mielestä sääte­lyä lisätä vai vähen­tää rak­en­tamis­bis­nek­sessä? Pitäskö esim. ton­tin­lu­ovu­tuse­hto­ja kiristää vai höl­len­tää? Pitäskö tar­jouskil­pailu­un osal­lis­tu­jille olla lisää vaa­timuk­sia vai vähem­män? Pitäskö voit­ta­jien valin­nas­sa pain­ot­taa enem­män hin­taa vai mui­ta seikkoja?

 8. ”Toiv­ot­tavasti kaupun­gin var­al­lisu­us ei siir­ry suures­sa mit­takaavas­sa gryn­derei­den takataskuihin!?”

  Kiin­teistölau­takun­ta yrit­ti, mut­ta ei täl­lä ker­taa onnis­tunut siirtämään. Tämä tapaus on hyvä esimerk­ki siitä, miten monop­o­lit ja kartel­lit eivät pysty pitämään ase­maansa ilman julkisen val­lan siu­naus­ta ja suo­jelua. Toiv­ot­tavasti tämä lähet­tää markki­noille viestin, että Helsin­gin kaupun­ki ei ole enää valmis hoita­maan asioi­ta kiin­teistövi­ras­ton kabi­net­tipelil­lä, vaan tont­tik­il­pailut ovat ihan oikeita.

 9. Voisiko spot­tu ker­toa mis­tä nuo Eiran­ran­nan tarkat hin­tatiedot löy­tyvät? Kaupun­gin viral­li­sis­sa paperis­sa ne tietenkin ovat, mut­ta net­ti­haku ei pal­jas­ta mis­tä niitä kan­nat­taa karhuta.

  Ensi­vaikutel­ma näyt­täisi siltä, että Helsin­gin kaupun­ki on viskan­nut kymme­nen miljoo­nan euron rahasäkin lahjoituk­se­na sekä NCC:lle että SRV:lle. Toinen näistä taisi jalostaa myös Kampin aluerakentamisprojektin.

 10. Nämä ovat hyviä tietolähteitä:

  http://www.hel2.fi/kv/klk/ELI_030505/To_20.rtf
  http://www.hel2.fi/helakanslia/Kaupunginvaltuusto/Esityslistat/051520122.htm

  “..Helsin­gin kaupun­ki on viskan­nut kymme­nen miljoo­nan euron rahasäkin lahjoituk­se­na sekä NCC:lle että SRV:lle.”

  Tästä en ole suo­ral­ta kädeltä samaa mieltä, ton­tit ovat selkeästi eriarvoisia:

  http://www.hel.fi/wps/portal/Talousjasuunnittelukeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/taske/fi/Aluerakentaminen/L_nsisatama/Eiranranta

  Vielä selvem­min tuo näkyy paikan pääl­lä käymäl­lä. Voi olla että olen kus­tan­nus­mielessä väärässä kos­ka myyn­ti­hinnal­taan var­masti arvokkaampi­en rantat­alo­jen poh­jatyöt ovat saat­ta­neet olla oleel­lis­es­ti kalli­impia kuin niiden jois­sa näkymät ovat huonommat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.