Rakennetaan vain asemien ympärille

Muistin virk­istämisek­si julkaisen oheisen kir­joituk­sen uudestaan.

Kolum­ni Suomen Kuvale­hdessä 7/2008

Helsin­gin seudul­la olisi täysin mah­dol­lista päät­tää, että rak­en­t­a­mi­nen on sal­lit­tua vain asemien ympäristössä. Raken­nus­maa ei lop­puisi, radat pystyt­täisi­in rahoit­ta­maan. Ongel­mak­si muo­dos­tu­isi vain ne maan­omis­ta­jat, joiden mail­la rak­en­t­a­mi­nen kiellettäisiin.

Yhdyskun­tarakenne hajoaa nopeam­min kuin koskaan, vaik­ka jok­seenkin kaik­ki puhu­vat ehyen kaupunki­rak­en­teen puoles­ta Ongel­ma on polt­tavin Helsin­gin seudul­la, mut­ta kos­kee myös mui­ta kas­vavia kaupunke­ja. Nyt käsit­te­len kuitenkin vain Helsin­gin seu­tua, jos­sa raideli­iken­teel­lä on merkit­tävä rooli.

Tehdään­pä aja­tuskoe. Entä jos kiel­let­täisi­in Helsin­gin seudul­la rak­en­t­a­mi­nen kilo­metriä kauem­pana ase­mas­ta tai ratikkapysäk­istä, kuten on tehty monis­sa Sak­san kaupungeissa.

Riit­täisikö rakennusmaa?

Asemien ympäristössä on paljon mah­dol­lisuuk­sia rak­en­taa lisää. Esimerkik­si Mankin seisake Espoon ja Kirkkon­um­men rajal­la on läh­es käyt­tämätön. Aika pian raken­nus­maa kuitenkin lop­puisi, ellei raitei­ta raken­net­taisi lisää.

Helsin­gin seudul­la on sovit­tu raken­net­tavak­si 13 000 asun­toa vuodessa. Tämä tarkoit­taa vähän yli miljoon­aa ker­rosneliömetriä. Raken­nus­maak­si pitäisi muut­taa kolme neliök­ilo­metriä maa­ta vuodessa. Täl­lainen 0,3:n aluete­hokku­us sal­lii vielä melko pien­talovoit­toista rakentamista. 

Teo­ri­as­sa kilo­metrin etäisyy­delle ase­mas­ta on juuri noin kolme neliök­ilo­metriä. Teo­ri­as­sa, mut­ta vain teo­ri­as­sa riit­täisi ottaa käyt­töön yksi ase­ma vuosit­tain. Emme ole rak­en­ta­mas­sa koske­mat­toma­lle pree­ri­alle. Maas­to ja ole­mas­sa ole­va yhdyskun­tarakenne rajoit­ta­vat rak­en­tamista. Maa­ta on varat­ta­va lisäk­si työ­paikoille, kaupoille ja kouluille ja muulle sel­l­aiselle. Joutunemme tyy­tymään siihen, että ase­maa kohden uusia asun­to­ja voidaan rak­en­taa 4000 – 5000 Kos­ka osa tuos­ta 13 000 asun­nos­ta voitaisi­in toteut­taa täy­den­nys­rak­en­tamise­na, uut­ta rataa pitäisi rak­en­taa noin kah­den ase­man ja neljän kilo­metrin vuositahdilla. 

Tyyp­illi­nen yhden ase­man lähiö voisi olla Espooseen suun­nitel­tu noin 20 000 asukkaan His­tan pien­taloalue, jon­ka tule­van asu­jaimis­ton liikku­mi­nen olisi nyky­is­ten suun­nitelmien mukaan lähin­nä pelkän henkilöau­toli­iken­teen varas­sa. Jos toimen­pide­palet­ti­in ote­taan mukaan pikaratik­ka, voidaan yksi raskaan liiken­teen ase­ma kor­va­ta kolmel­la pikaratikan pysäkillä.

Raken­nus­maa ei siis lop­puisi, vaik­ka rak­en­t­a­mi­nen asemien ulot­tumat­tomi­in kiel­let­täisi­in kokon­aan. Uud­is­rak­en­tamista ei voitaisi jakaa vuosit­tain tasais­es­ti seudun kun­tien kesken vaan kun­nat jou­tu­isi­vat jonkin ver­ran vuorot­tele­maan rakentamisessa.

Lop­puisi­vatko rahat?

Van­taalle suun­nitel­tu 18 kilo­metrin kehära­ta mak­saa noin 420 miljoona euroa. Tämän mukaan neljä kilo­metriä rataa asem­i­neen mak­saisi noin sata miljoon­aa euroa. Luku on vähän yläkant­ti­in, kos­ka lento­ken­tän ali­tus nos­taa kehäradan hin­taa. Pelataan var­man päälle ja lähde­tään tuos­ta sadas­ta miljoonas­ta eurosta vuodessa.

Sata miljoon­aa euroa on paljon, jos sitä ver­taa kir­jas­ton bud­jet­ti­in tai niihin mität­tömi­in sum­mi­in, joiden kanssa bud­jet­ti­raamei­hin sido­tut min­is­ter­it askaroi­vat, mut­ta vähän, jos sitä ver­taa asun­torak­en­tamisen kustannuksiin. 

Helsin­gin seudulle suun­nitel­tu asuin­rak­en­t­a­mi­nen mak­saa pari mil­jar­dia euroa vuodessa. Lisäk­si tule­vat maan­omis­ta­jille mak­set­ta­vat sato­jen miljoonien euro­jen ton­tin­hin­nat. Asun­to­tuotan­non kus­tan­nuk­si­in ver­rat­tuna sata miljoon­aa on alle viisi pros­ent­tia kokon­ais­sum­mas­ta. Luulisi ase­man läheisyy­den nos­ta­van asun­to­jen arvoa tätä enemmän.

Pääkaupunkiseudun kun­nal­lispoli­itikot eivät tästä ilah­du, mut­ta minus­ta val­tion rahaa ei tarvi­ta kaupunkiseudun sisäistä liiken­net­tä palvele­vi­in ratoi­hin. Rahat tulee per­iä raken­nu­soikeud­es­ta. Sata euroa neliöltä ei ole raken­nu­soikeud­es­ta pääkaupunkiseudul­la paljon mitään. Espoo peri Suurpel­lon alueelta maan­omis­ta­jil­ta raken­nu­soikeud­es­ta 240 euroa neliöltä, vaik­ka alue on syr­jässä raideli­iken­teestä. Maan­omis­ta­jien halukku­ut­ta mak­saa var­maankin lisäisi, jos pidet­täisi­in kiin­ni siitä, ettei ilman rataa ei saisi rak­en­taa lainkaan. 

Tek­isikö täl­lainen rato­jen rak­en­tamisvelvoite asumis­es­ta kalli­im­paa? Nos­taako Espoon kaupun­gin Suurpel­lon maaomis­ta­jil­ta per­imä 240 euroa neliöltä asun­to­jen hin­taa Suurpel­los­sa? Raken­nus­li­ike myy asun­not eniten tar­joav­ille eikä osta­jien mak­suhalukku­u­teen vaiku­ta mitään se, paljonko miten voit­to jae­taan raken­nus­li­ik­keen, kaupun­gin ja maan­omis­ta­jien kesken. Samas­ta syys­tä asumis­es­ta ei tulisi kalli­im­paa, vaik­ka maan­omis­ta­jat pan­taisi­in mak­samaan raiteet. Jos tämä vaa­timus hidas­taisi rak­en­tamista, se nos­taisi kyl­lä asun­to­jen hin­to­ja ja vuokria koko seudulla. 

Ei sitä pait­si kan­na­ta tui­jot­taa pelkästään raitei­den rak­en­tamisen kus­tan­nuk­si­in. Jos ei raken­neta raitei­ta, pitää rak­en­taa teitä ja parkkipaikko­ja. His­tan suun­nitel­mat ja muu rak­en­t­a­mi­nen sil­lä suun­nal­la merk­it­sevät toteutues­saan Turun­väylän tukkeu­tu­mista. Moot­tori­tien rak­en­t­a­mi­nen kahdek­sankaistaisek­si ei ole hal­paa, eikä se edes riit­täisi. Tukkoon menevät myös kehäti­et ja Huopalah­den­tie Turun­väylän Helsin­gin päässä. 

Olisiko tämä oikeidenmukaista?

Vaik­ka vaa­timus pan­na maan­omis­ta­jat mak­samaan radat voisi ensin kuo­hut­taa mieliä, mak­samaan joutu­vat oli­si­vat tari­nan onnekkai­ta, kos­ka saisi­vat mailleen kaiken seudun raken­nu­soikeu­den. Huonom­min kävisi niiden, joiden maat eivät satu ole­maan minkään rata­hankkeen var­rel­la. He ovat aikanaan per­i­neet vil­ja­van pel­lon ja huo­maa­vat omis­ta­vansa taas pelkän pellon.

Tähän on kak­si ratkaisua. Joko maan arvo tasa­taan maan­omis­ta­jien kesken tai asi­as­ta ei välitetä. 

Toron­tossa on kaupun­gin ympärille muo­dostet­tu vihreä vyö, joka on käytän­nössä raken­nuskiel­los­sa. On päätet­ty, ettei urbaani asu­tus saa lev­itä sinne vaan alue varataan maa- ja met­sä­taloudelle. Uuden­maan maakun­ta­hal­li­tuk­sen opin­tomatkalla kysyin virkemiehiltä, onko tämä kor­vat­tu jotenkin maan­omis­ta­jille. Ei kuulem­ma ole. Ei ole koskaan luvat­tukaan, että sinne saisi rak­en­taa. Ei lot­tovoitos­ta haaveilleellekaan kor­va­ta pet­tymys­tä.

Nykykäytän­tö on itse asi­as­sa täysin epäoikeu­den­mukainen tehdessään toi­sista upporikkai­ta ja jät­täessään toiset nuole­maan näppejään. 

Onko vääryys, jos pel­tomaan arvo ensin satak­er­tais­tuu ja palaa sit­ten ennalleen? Ei sen kannal­ta, joka on omis­tanut koko tämän ajan, mut­ta kyl­lä sen onnet­toman kannal­ta, joka on sen satak­er­taisel­la hin­nal­la ostanut.

Tont­ti­maan yhteen­las­ket­tu arvo ei alene, jos raken­nu­soikeus keskitetään alueel­lis­es­ti. Pikem­minkin maan yhteen­las­ket­tu arvo nousee. Sik­si ei pitäisi olla ylivoimaista löytää tähän oikeu­den­mukaista ratkaisua, jos tah­toa on. Kaikissa kun­nis­sa tätä tah­toa ei ole. Mik­si se His­tan vähän omi­tuisen muo­toinen suun­nit­telu­aluekin nou­dat­taa niin tarkasti maanomistusrajoja?

Kaiken rak­en­tamisen keskit­tämi­nen asemien läheisyy­teen olisi siis pääkau­punki­seu­dul­la mah­dol­lista, se olisi rahoitet­tavis­sa ja siihen olisi löy­det­tävis­sä ratkaisu, joka olisi ainakin yhtä oikeu­den­mukainen kuin on nykyi­nen arpa­jaisia muis­tut­ta­va kaavoituskäytäntö.

Nyt on hyvä laskea edes toinen jal­ka maa­han. Var­maan on toim­into­ja, joiden ei tarvitse sijai­ta asemien lähel­lä. Mah­tuu kaupunki­in toki jonkin ver­ran kah­den auton strate­giaan perus­tu­vaa eril­lisas­um­is­takin, kun­han sitä ei ole liikaa. Autoil­e­vat taloude­tkin hyö­tyvät raiteista, kos­ka pää­sevät suju­vasti eteen­päin, kun suuri osa matkus­tavai­sista käyt­tää junaa. Sik­si olisi oikeu­den­mukaista per­iä kaikesta asuin­rak­en­tamis­es­ta mak­sua liiken­nein­fra­struk­tu­urin rahoittamiseen. 

9 vastausta artikkeliin “Rakennetaan vain asemien ympärille”

 1. Artikke­lisi antaa aihet­ta pohjo­is­maiseen ver­tailu­un. Oslos­sa kiertää asutet­tua aluet­ta Oslo­markak­si kut­sut­tu met­säalue, joka on rauhoitet­tu eri­ty­is­lain­säädän­nöl­lä yksi­no­maan virk­istysalueek­si. Ruot­sis­sa taas uusia asuinaluei­ta ei saa suun­nitel­la, jollei kaavoitusalueelle ole jo valmi­ik­si joukkoli­iken­ney­hteyt­tä korkein­taan 1/2 kilo­metrin säteellä.

 2. “Lop­puisi­vatko rahat?

  Van­taalle suun­nitel­tu 18 kilo­metrin kehära­ta mak­saa noin 420 miljoona euroa.”

  Erään ihan toisen asian yhtey­dessä jouduin tark­ista­maan kuin­ka suuret oli­vat nuo muu­ta­man vuo­den takaiset For­tu­min johta­jien optiot. Vaik­ka nämä asia eivät mitenkään liity toisi­in­sa niin mie­lenki­in­toinen mit­takaa­vatark­istus kuitenkin. Itse käytän usein tuon kaltaisia jut­tu­ja ver­taa­maan ja joskus käytän laskukonet­ta jako­laskui­hin niin näkee paljonko on henkeä kohti — oli sit­ten kysymys mak­sajista tai hyö­tyjistä niin tuo per nup­pi kus­tan­nus alkaa olla sel­l­ainen jon­ka suu­ru­u­den tai kohtu­ulisu­u­den hel­posti itsekin ymmärtää. 

  Min­un tark­istusteni mukaan ne optiot mak­soi­vat For­tu­mille n 500 miljoon­aa euroa sinä vuon­na. Sit­ten voi itse kukin miet­tiä onko tuo 18 km radan rak­en­t­a­mi­nen hal­paa vai kallista 😉 Ja kuin­ka moni ihmi­nen siitä hyö­ty­isi paran­tuneena ja tehos­tuneena julkise­na liikenteenä.

 3. Kir­joi­tat, että “jok­seenkin kaik­ki puhu­vat ehyen kaupunki­rak­en­teen puoles­ta”. Ikävä kyl­lä päämin­is­teri kuu­luu äänekkääseen vähem­mistöön. Espoos­sa pitämässään puheessa Van­hanen julis­taa ole­vansa “hajaute­tun yhdyskun­tarak­en­teen — hajakeskite­tyn mallin kannattaja”. 

  Puheessa on myös näp­pärä olk­inukkeväite tiivi­in kaupunki­rak­en­teen puolestapuhu­jia vas­taan: “Olen havain­nut, että julk­isu­u­teen syötetään totuute­na ide­olo­giaa, jon­ka mukaan ilmas­ton­muu­tok­sen nimis­sä luon­non­läheinen pien­taloa­sum­i­nen, väljä kaavoitus ja yksi­ty­isau­ton käyt­tö oli­si­vat suurim­mat esteet Suomen tiel­lä ilmas­ton­muu­tok­sen malli­maak­si. Tämä ide­olo­gia on vail­la poh­jaa ja suo­raan san­ot­tuna täyt­tä puppua.” 

  Aje­taan vaan sinne His­taan sähköautoilla!

  Van­hasen koko puhe:
  http://www.vn.fi/ajankohtaista/puheet/puhe/fi.jsp?oid=236692

 4. Van­ha kom­ment­ti­ni taisi havi­ta johonkin joten tässä pää point­ti uud­estaan. Siel­lä mis­sä suurin hyoty tästä pää­tok­ses­ta saataisi­in, esim Espoos­sa, paikois­sa jois­sa vielä on myos täysin rak­en­tam­a­ton­ta maa­ta paljon, lain­säädän­toä on kaikkein han­kalin­ta saa­da lapi kos­ka nois­sa paikois­sa paikallis poli­ti­ik­ka on paikallis maan­omis­ta­jien hal­lus­sa, ja täl­läi­nen sään­te­ly tarkoit­taisi omaisu­u­den arvon laskua suurim­malle osalta näista henkilo­istä, sik­si he eivät tähän lähde. Toisin sanoen paikallis­val­taa on Suomes­sa liikaa jos tal­laisia pää­tok­sia halu­taan pystya teke­maan, asia esim Toron­tosa on toisin, siel­la osaval­tion ja suurem­man yksikon val­ta on suurem­pi kuin paikallis poli­ti­ikan jol­loin täl­läiset pää­tok­set voidaan viedä lapi. Jos siis täl­läisia suurem­paa aluet­ta koske­via lake­ja halu­taan lapi, pitää eduskun­nan vähen­taa paikallisvaltaa(tilanne vah­vas­ta paikall­ishallinnos­ta on myos sama USAs­sa, sik­si hajau­tunut kaupunki­rakenne USAs­sa, syynä ei niinkaan tyh­mat kansalaiset).

 5. En ole kyl­lä ihan vaku­ut­tunut. “Tam­pereen verran”
  rato­jen var­sille rak­en­t­a­mi­nen kuul­lostaa tule­vaisu­u­den työläis­ghetoil­ta, tai ghet­toa­sumiselta ylipäätään, joka ei vält­tämät­tä vedä puoleen­sa asum­isvi­ihtyvyy­den kannal­ta. Asum­i­nen on muu­takin, kuin vain välilasku työpäivien välil­lä. Asum­isvi­ihtyvyys on tärkeää ja vähen­tää osaltaan esim. ter­veysongelmia. Eikös radan­var­ret ole jo aika lail­la täysiä muutenkin?

  Aja­tus liiken­teen suju­vu­ud­es­ta on ihan hyvä sinän­sä, mut­ta ei kaik­ki ihmiset halua muut­taa asumaan muu­ra­haiskekoi­hin, jon­ka vier­essä kolis­telee päivät pitkät junia. Istu­taan samoissa sisäpi­hois­sa, kuin sil­lit purkissa ja piho­ja koris­taa korkein­taan muu­ta­ma kuole­maa tekevä puu. Tämäkö on vihreää ajattelua? 

  Voihan hyvää julk­ista liiken­net­täkin kehit­tää esim. otta­mal­la kaavoituk­ses­sa se jo huomioon. Sil­loin joka käm­pän ei tarvi olla metron tai junaradan vier­essä, vaan matkaa voi jatkaa ratikalla/bussilla aivan kuten nykyään, mut­ta isom­mas­sa mit­takaavas­sa. Ja bussien käyt­tövoimak­si vihreää ener­giaa, niin pääsemme taas jokainen omille pihoilemme, jos­sa on jopa hie­man puu­tarhan tynkää ja puis­toa. Ja ehkä jopa omaa rauhaa.

 6. “Voihan hyvää julk­ista liiken­net­täkin kehit­tää esim. otta­mal­la kaavoituk­ses­sa se jo huomioon. Sil­loin joka käm­pän ei tarvi olla metron tai junaradan vier­essä, vaan matkaa voi jatkaa ratikalla/bussilla aivan kuten nykyään, mut­ta isom­mas­sa mittakaavassa.”

  Vai­h­dot kulku­vä­li­neestä toiseen hidas­taa ja han­kaloit­taa matkaa, ja sik­si vai­h­dol­liset yhtey­det kerää huonos­ti matkus­ta­jia. Asi­aa ei auta että Pääkaupunkiseudul­la on vai­h­t­a­mi­nen toteutet­tu keskimäärin päin honkia.

 7. Hyvä “tpyy­lu­o­ma”.

  Onko tehokku­us ja kel­lo ain­oa mit­tari, jol­la mitataan elämän laat­ua? Muitakin mittare­i­ta löytyy.

  Olisiko mitään esim. elämän laatu ja pyrkimys sel­l­aiseen elämiseen, jos­sa voimme kaik­ki olla myös työa­jan jäl­keen? Oli se sit­ten “radan var­rel­la” tai ei.

  Jos koh­ta perustel­laan “hyvä elämä” pelkästään nopeudel­la ja tehokku­udel­la, voidaan aiheel­lis­es­ti kysyä, onko tässä lainkaan vihre­itä arvo­ja ollenkaan?

 8. Pyy­lu­o­ma vas­taa Kou­volle, että kom­men­toin vain näke­mys­tä hyvästä julkises­ta liiken­teestä. Toki jos on sitä mieltä että korkeampi väestöti­heys tarkoit­taa keskimäärin huonom­paa ympäristöä jol­lain laa­tu­seikoil­la, niin sit­ten on syytäkin unon­htaa hyvä joukkoli­ikenne. Minä en vaan ole havain­nut minkään­laista yhteyt­tä ainakaan Helsin­gin seudul­la väesöti­hey­den ja alueen viihtyvyy­den välil­lä, ne ankeim­mat betonilähiöt esimerkik­si ovat aika har­vaa rakentamista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.