Päivähoitomaksu ja johdonmukaisuus

Ete­lä Suo­men Sano­mien mukaan yli­voi­mai­nen enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­taa nol­la­mak­su­luo­kan pois­ta­mis­ta päi­vä­hoi­dos­ta samal­la kun enem­mis­tö on sitä miel­tä, ettei työt­tö­mien lap­sil­le pidä tar­jo­ta koko­päi­vä­paik­kaa. Täl­lai­sia tulok­sia saa­daan mie­li­pi­de­tie­dus­te­luis­ta, kun kysy­tään äkki­sel­tään eikä kysy­mys­tä edel­lä kun­non kes­kus­te­lu, jos­sa asian eri puo­let tuli­si­vat näkyville.

Jos on niin tulo­ton, että pää­see nol­la­mak­su­luok­kaan, täy­tyy olla työ­tön tai osa-aika­työ­tä teke­vä yksin­huol­ta­ja. Kysy­mys on siis sii­tä, riit­tää­kö lap­sel­le puo­li­päi­vä­paik­ka, jos Jat­ka luke­mis­ta “Päi­vä­hoi­to­mak­su ja johdonmukaisuus”

Päivähoidon minimimaksusta

Ter­vei­siä hel­tei­ses­tä Slovakiasta!

Suo­mes­sa kes­kus­tel­laan kuu­lem­ma mini­mi­mak­sun tuo­mi­ses­ta päi­vä­hoi­toon. Aja­tus on jär­ke­vä, mut­ta se vaa­tii eräi­tä mui­ta­kin toimia.

Kun Lip­po­sen ensim­mäis­tä hal­li­tus­ta muo­dos­tet­tiin, vii­me yön vään­tö­nä pää­tet­tiin vih­rei­den vaa­ti­muk­ses­ta, että laki sub­jek­tii­vi­ses­ta päi­vä­hoi­to-oikeu­des­ta toteu­te­taan eikä sitä taas lykä­tä, kuten oli taas ker­ran tar­koi­tus. Tuol­loin VM:n puo­les­ta esi­tet­tiin, että oikeus rajat­tai­siin vain päi­vä­hoi­toa tar­vit­se­viin ja sen ulko­puo­lel­le rajat­tai­siin ne per­heet, jois­sa aina­kin yksi van­hem­mis­ta on koto­na. Tämä oli­si rajan­nut työt­tö­mien lap­set oikeu­den ulko­puo­lel­le. Kom­pro­mis­sik­si tuli, että sub­jek­tii­vi­nen oikeus kos­kee kaik­kia, mut­ta koko­päi­vä­hoi­toon tulee 300 mar­kan mini­mi­mak­su. Mak­su oli­si vas­tan­nut osa­puil­leen hoi­dos­sa annet­ta­vien kol­men päi­vit­täi­sen ate­rian arvoa. Pie­ni­tu­loi­sim­mil­le osa­päi­vä­hoi­to oli­si säi­ly­nyt ilmai­se­na. Juu­ri tuon ruo­kae­dun takia­han ilmai­nen päi­vä­hoi­to mer­kit­see, että van­hem­mil­le taval­laan mak­se­taan lap­sen pane­mi­ses­ta päivähoitoon.

Aja­tuk­se­na oli, että työt­tö­mät valit­si­si­vat puo­li­päi­vä­hoi­don. Päi­vä­hoi­to mer­kit­see aina myös jon­kin­lais­ta esi­kou­lua, jos­ta las­ta ei pidä raja­ta ulos sik­si, että van­hem­mat ovat työt­tö­miä. Toi­saal­ta, jos ala­kou­lui­käi­sil­le riit­tää nel­jä tun­tia ope­tus­ta ja virik­kei­tä päi­väs­sä, kyl­lä se riit­tää nuoremmillekin.

Edus­kun­nan sosi­aa­li­va­lio­kun­ta hem­peä­mie­li­syy­des­sään kui­ten­kin hyl­kä­si mini­mi­mak­sun. Täs­tä on seu­ran­nut päi­vä­hoi­to-oikeu­den yli­käyt­töä. Päi­vä­hoi­to on kal­lis etuus. Sen yli­käyt­tö on pois muis­ta hyvis­tä asiois­ta, joi­hin kun­ta voi­si raho­jaan käyt­tää. Sik­si palaa­mi­nen sii­hen, mis­tä lip­po­sen hal­li­tus­ta muo­dos­tet­taes­sa sovit­tiin, on järkevää.

Pitää kui­ten­kin sel­vit­tää, onko päi­vä­hoi­don ilmai­suus täs­sä välis­sä las­ket­tu sisään joi­hin­kin nor­mei­hin. Opis­ke­li­ja­van­hem­pien talou­del­li­nen ase­ma esi­mer­kik­si ei ole kehut­ta­va. Jos mini­mi­mak­su päi­vä­hoi­toon tulee, pitää opin­to­tuen puo­lel­la ken­ties teh­dä jotain.

Mitä Pekkarinen sanoi oikeasti?

Aamu­kah­vil­la Pärnussa.Kahvi oli men­nä­Tal­lin­nan lau­tal­la vää­rään kurk­kuun, kun luin minis­te­ri Pek­ka­ri­sen lupauk­sis­ta siir­tää Kehä­ra­dan rahat ben­san­ku­lu­tusin­ves­toin­tei­hin maa­kun­tiin. Tar­koi­tuk­se­ni oli kir­joit­taa ensim­mäi­ses­sa leväh­dys­pai­kas­sa, mitä asias­ta ajat­te­len, mut­ta onnek­si satoi, enkä uskal­ta­nut kai­vaa kom­mu­ni­kaat­to­ria esil­le kas­tu­maan. Uuti­nen ehdit­tiin kumo­ta, ennen kuin ehdin Pär­nuun­Ker­rat­ta­koon nyt vie­lä: kehä­ra­das­sa ei ole kyse lii­ken­ne­po­li­tii­kas­ta vaan asun­nois­ta. Radan var­teen suun­ni­tel­tu­jen asui­na­luei­den raken­ta­mi­nen ilman rataa oli­si kuin raken­tai­si ker­ros­ta­lon ilman rap­pu­käy­tä­vää. Yhtä­hy­vin Pek­ka­ri­nen oli­si voi­nut esit­tää, että luo­vu­taan Sipoon alue­lii­tok­ses­ta ja raken­ne­taan sen sijaan moot­to­ri­tue Jyväs­ky­läs­tä Keuruulle.Hallitusneuvotteluissa kukaan ei edes yrit­tä­nyt esit­tää Kehä­ra­dan hyl­lyt­tä­mis­tä. Oli­sin kuul­lut sii­tä varmasti,-jos näin oli­si tapah­tu­nut. Oli­ko Pek­ka­ri­nen siis puhu­nut vain läm­pi­mik­seen oman vaa­li­pii­rin tupail­las­sa. Niin ei saa tehdä.

Fillarilla Nizzaan

Nämä uudet sivu­ni on lopul­ta saa­tu tek­ni­ses­ti toi­mi­maan. Vai­keuk­sien kaut­ta voittoon!

Olen läh­dös­sä fil­la­ri­ni kans­sa per­jan­tai­aa­mu­na Tal­lin­naan, jos­ta läh­den pol­ke­maan Via Bal­ti­kaa ete­lään. Per­jan­tai-illan tavoit­tee­ni on pääs­tä Pär­nuun. Tavoit­tee­ni on pol­kea Väli­me­rel­le ja siel­tä Rivie­raa pit­kin Nizzaan. Rei­tin olen tois­tai­sek­si suun­ni­tel­lut tar­kem­min vain Liet­tuan Kau­na­siin. Mat­kal­la on hyvää aikaa lukea kart­to­ja. Rei­tin valin­ta on auki sikä­li­kin, että en tie­dä, onko keli Alpeil­la sopi­va yli­tyk­seen. Sileil­lä ren­kail­la ei jäi­sil­lä teil­lä ajel­la. Jos Alp­pien yli­tys on mah­do­ton, kier­rän ne itä­puo­lel­ta. Vähem­män nousu­ja, mut­ta pal­jon enem­män kilometrejä.
Mat­kan­te­koa­ni voi seu­ra­ta Hel­sin­gin Sano­mien verk­ko­si­vuil­la, jos­sa minun on mää­rä pitää kuu­kau­den ajan blo­gia. Jos aikaa ja voi­mia riit­tää — ja tek­niik­ka toi­mii — tulen kom­men­toi­maan maa­il­man menoa myös näil­lä sivuilla.

Pelottava vaatimus

Leh­ti­tie­to­jen mukaan Venä­jän Hel­sin­gin suur­lä­het­ti­läs on vaa­ti­nut Suo­men venä­jän­kie­li­sel­le väes­töl­le kan­sal­li­sen vähem­mis­tön ase­maa. Vaa­ti­mus sinän­sä ei ole yllät­tä­vä, mut­ta sen esit­tä­mi­sa­jan­koh­ta — Viron pat­sas­krii­sin tun­nel­mat — oli pelottava.

Venä­jäs­tä tus­kin on soti­laal­lis­ta vaa­raa euroop­pa­lai­sil­le naa­pu­reil­leen, mut­ta venä­läi­sen väes­tön ase­ma naa­pu­ri­mais­sa voi muo­dos­taa krii­sin Venä­jän ja sen naa­pu­rien kes­ken siten, että krii­si alkaa pai­kal­li­si­na levot­to­muuk­si­na, maas­sa asu­vaa venä­läis­vä­hem­mis­töä tuke­via mie­le­no­soit­ta­jia tulee rajan takaa ja Venä­jä val­tio­na aset­tuu näi­den tuek­si ja niin edel­leen. Se, että Venä­jä alkaa isän­nän äänel­lä komen­nel­la naa­pu­ri­mai­taan esit­täen vaa­ti­muk­sia omien kan­sa­lais­ten­sa eri­tyis­koh­te­luis­ta on vähän pelottavaa.